Your SlideShare is downloading. ×

Bai giang tu_tuong_hcm__cuoicung_

191

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
191
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. CHÖÔNG 1ÑOÁI TÖÔÏNG, NHIEÄM VUÏ, KHAÙINIEÄM, NGUOÀN GOÁC, QUAÙ TRÌNHHÌNH THAØNH, PHAÙT TRIEÅN VAØ YÙ NGHÓA HOÏC TAÄP TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH
 • 2. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀUHoïc taäp, nghieân cöùu chöông 1 caàn naém vöõngnhöõng vaán ñeà chuû yeáu sau:Noäi haøm cuûa khaùi nieäm tö töôûng Hoà ChíMinhCaùc giai ñoaïn chuû yeáu cuûa quaù trình hìnhthaønh vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí MinhThaáy ñöôïc yù nghóa quan troïng vaø söï caànthieát cuûa vieäc hoïc taäp, nghieân cöùu tötöôûng Hoà Chí Minh. Thoâng qua vieäc hoïctaäp naøy ñeå hieåu roõ hôn, saâu hôn giaù trò tolôùn cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh ñoái vôùisöï nghieäp CM cuûa Ñaûng vaø cuûa nhaân 2
 • 3. Ñoái töôïng, khaùi nieäm, … tö töôûng Hoà Chí Minh YÙ nghóa Nguoàn goácvieäc hoïc taäp, Tö töôûng hình thaønhnghieân cöùu Hoà Chí Minh tö töôûngtö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Quaù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 4. I. Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu, khaùi nieäm, heä thoáng tö töôûng Hoà Chí Minh1/ Ñoái töôïng, phöông phaùp nghieân cöùu - Ñoái töôïng - Nhieäm vuï - Phöông phaùp nghieân cöùu2/ Khaùi nieäm vaø heä thoáng tö töôûng Hoà Chí Minh CN Maùc- Leânin vaên hoùa daân toäc, Tö trí tueä thôøi Giaûi phoùng daân toäc, Heä ñaïi giai caáp vaø töôûng CM CM thoáng giaûi phoùng Hoà Chí daân XHCN quan con ngöôøi Minh toäc ñieåm daân chuû Moâ hình Khaùi nieäm tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 5. Khaùi nieäm:Tö töôûng Hoà Chí Minh laø moät heä thoáng quanñieåm toaøn dieän vaø saâu saéc veà nhöõng vaánñeà cô baûn cuûa CM Vieät Nam, töø CM daân toäcdaân chuû nhaân daân ñeán CMXHCN; laø keátquaû cuûa söï vaän duïng saùng taïo vaø phaùttrieån CN Maùc-Leânin vaøo ñieàu kieän cuï theåcuûa nöôùc ta, ñoàng thôøi laø söï keát tinh tinh hoacuûa daân toäc vaø trí tueä thôøi ñaïi nhaèm giaûiphoùng daân toäc, giaûi phoùng giai caáp vaø giaûiphoùng con ngöôøi.
 • 6. Heä thoáng tö töôûng Hoà Chí Minh Daân toäc vaø CMGP daân toäc CNXH vaø Kinh teá vaø con ñöôøng quaûn lyù quaù ñoä kinh teá leân CNXH Ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi Ñaûng Ñaïo ñöùc, CNXH coäng saûn nhaân vaên vaên hoùa vaø nhaø nöôùc ÑÑK daân toäc vaøMoâ hình Quaân söï keát hôïp söùc maïnhHeä thoáng DT vôùi söùc maïnhtö töôûng thôøi ñaïiHoà Chí Minh
 • 7. II/ ÑIEÀU KIEÄN LÒCH SÖÛ – XH, NGUOÀN GOÁC VAØ QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH, PHAÙT TRIEÅN TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH. Ñieàu kieän lòch söû - xaõ hoäi Tö töôûng Hoà Chí Minh Xaõ hoäi Vieät Nam Xaõ hoäi Vieät Nam Queâ höông, Queâ höông, cuoái theá kyû 19, cuoái theá kyû 19, Thôøi ñaïi Thôøi ñaïi gia ñình gia ñình ñaàu theá kyû 20 ñaàu theá kyû 20 hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû 19 ñaàu theá kyû 20â höông vaø gia ñìnhu toá thôøi ñaïi
 • 8. Sô ñoà Nguoàn goác, quaù trình hình thaønh TTHCM Nhaân toá 1945-1969 chuû quan TÖ Chuû nghóa 1930-1945 Maùc-Leânin TÖÔÛNG HOÀ 1921-1930 Tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi CHÍ 1911-1920 MINH Tö töôûng vaø vaên hoùa 1890-1911 truyeàn thoáng Vieät NamNguoàn goác tö töôûng HCM QT hình thaønh, phaùt trieån TTHCM
 • 9. 2. Nguoàn goác hình thaønh Nguoàn goác Nguoàn goác tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Tö töôûng vaø Tö töôûng vaø Tinh hoa Tinh hoa Nhaân toá Nhaân toá Chuû nghóa Chuû nghóa vaên hoùa vaên hoùa vaên hoùa vaên hoùa chuû quan chuû quan Maùc-Leânin Maùc-Leânintruyeàn thoáng VN nhaân loaïitruyeàn thoáng VN nhaân loaïi Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Moâ hình Nguoàn goác tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 10. a. Tö töôûng vaø vaên hoùa truyeàn thoáng Vieät Nam Tö töôûng vaø vaên hoùa Vieät Nam Tinh thaàn Caàn cuø, Chuû nghóa Tinh thaàn Ñoaøn keát Chuû nghóa Ñoaøn keát Caàn cuø, nhaân nghóa nhaân nghóa thoâng minh, thoâng minh, yeâu nöôùc daân toäc yeâu nöôùc thuûy chung daân toäc thuûy chung saùng taïo saùng taïoâ hình Tö töôûng vaø vaên hoùa truyeàn thoáng Vieät Nam v söï hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 11. b. Tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi Tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi Tö töôûng vaø Tö töôûng vaø Tö töôûng vaø Tö töôûng vaø vaên hoùa vaên hoùa vaên hoùa vaên hoùa phöông Ñoâng phöông Ñoâng phöông Taây phöông Taây Tö töôûng Loøng nhaân aùi Tö töôûng Tö töôûng Loøng nhaân aùi Tö töôûngTö töôûngTö töôûng Tö töôûng Tö töôûng töï do bình ñaúng, cuûa töïnho giaùo phaät giaùo do bình ñaúng, giaùo phaät giaùo cuûa cuûa caùc nhaø cuûa caùc nhaønho baùc aùi thieân chuùa giaùo saùng Phaù khai baùc aùi thieân chuùa giaùo saùng Phaù khai Moâ hình Tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi vôùi söï hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 12. c. Chuû nghóa Maùc-Leânin cô sôû theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh Tö töôûng Tö töôûng Theá giôùi quan Theá giôùi quan Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh khoa hoïc khoa hoïc thuoäc heä tö töôûng thuoäc heä tö töôûng nhaân sinh quan nhaân sinh quan Maùc-Leânin Maùc-Leânin caùch maïng caùch maïng Tö töôûng Tö töôûngChuû nghóaChuû nghóa Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Tính khoa hoïc Tính khoa hoïcMaùc-LeâninMaùc-Leânin phaùt trieån phaùt trieån saâu saéc saâu saéc veà chaát veà chaát Phöông phaùp Phöông phaùp duy vaät Tính caùch maïng Tính caùch maïng duy vaät bieän chöùng trieät ñeå trieät ñeå bieän chöùng Moâ hình Vai troø cuûa chuû nghóa Maùc-Leânin ñoái vôùi söï hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 13. d. Nhaân toá chuû quan - caùc phaåm chaát caù nhaân cuûa Hoà Chí Minh Phaåm chaát caù nhaân cuûa Hoà Chí Minh Tö duy Tö duy Taâm hoàn Taâm hoàn Khoå coâng Khoå coâng ñoäc laäp, ñoäc laäp, cuûa moät nhaø cuûa moät nhaø hoïc taäp, hoïc taäp, saùng taïo saùng taïo yeâu nöôùc yeâu nöôùc reøn luyeän reøn luyeän raát cao raát cao vó ñaïi vó ñaïiMoâ hình Caùc phaåm chaát caù nhaân cuûa Hoà Chí Minh ñoái vôùi vieäc hình thaønh tö töôûng cuûa Ngöôøi
 • 14. 3. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh•a/ Thôøi kyø hình thaønh tö töôûng yeâu nöôùc vaø chí höôùngCM (1890-1911) h in•b/ Thôøi kyø tìm toøi, khaûo nghieäm tìm ra con ñöôøng cho M híCM Vieät Nam (1911-1920) àC Ho•c/ Thôøi kyø hình thaønh cô baûn TT ng con ñöôøng CMVNveà ô û(1921-1930) tö tö•d/ Thôøi kyø vöôït qua khoù ieån khaên thöû thaùch kieân trì con rñöôøng ñaõ xaùc ñònh tt cho CM Vieät Nam (1930- aù1945) ø ph va•e/ Thôøi kyø phaùt trieån vaø thaéng lôïi cuûa tö töôûng Hoà h a øn thChí Minh (1945-1969) h hìn h n a tr ì b c d e ùQ ua1890 1911 1920 1921 1930 1945 1969 a b 1920 c d e 1890 1911 1930 1945 1969 1921
 • 15. III. YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC HOÏC TAÄP, NGHIEÂN CÖÙU TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH YÙ nghóa vieäc hoïc taäp, nghieân cöùu tö töôûng Hoà Chí MinhNaém vöõng baûn chaát Boài döôõng loøng aém vöõng baûn chaát Boài döôõng loøng Tinh thaàn ñoäc laäp CM vaø khoa hoïc yeâu nöôùc Tinh thaàn ñoäc laäp CM vaø khoa hoïc yeâu nöôùc töï chuû, ñoåi môùi trong tö töôûng tö töôûng gaén lieàn vôùi lieàn vôùi töï chuû, ñoåi môùi trong gaén vaø saùng taïo Hoà Chí Minh yeâu CNXH vaø saùng taïo Hoà Chí Minh yeâu CNXH Moâ hình YÙ nghóa cuûa vieäc hoïc taäp, nghieân cöùu tö töôûng Hoà Chí Minh
 • 16. 1. Phaûi naém vöõng baûn chaát CM vaø khoa hoïc cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh Ñaïi hoäi VII cuûa Ñaûng ñaõ khaúng ñònh: chuû nghóa Maùc-Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh laø neàn taûng tö töôûng vaø kim chæ nam cho haønh ñoäng cuûa Ñaûng ta. Vì vaäy, hoïc taäp vaø nghieân cöùu tö töôûng Hoà Chí Minh laø nhaèm muïc tieâu naâng cao nhaän thöùc tö töôûng, caûi bieán phöông phaùp vaø phong caùch laøm vieäc cuûa chuùng ta, goùp phaàn ñöa coâng cuoäc ñoåi môùi ñi ñeán thaéng lôïi ngaøy caøng to lôùn hôn. Khi hoïc taäp, nghieân cöùu, vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh caàn phaûi naém vöõng baûn chaát CM vaø khoa hoïc tö töôûng cuûa Ngöôøi. Ñoù laø yeâu caàu cuûa cuoäc soáng, ñoàng thôøi phuø hôïp
 • 17. 2. Boài döôõng loøng yeâu nöôùc gaén lieàn vôùi yeâu chuû nghóa xaõ hoäi Suoát ñôøi mình Hoà Chí Minh ñaõ kieân trì vaø nhaát quaùn ñi theo con ñöôøng maø mình ñaõ löïa choïn: Ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH. Döôùi ngoïn côø tö töôûng Hoà Chí Minh, CM Vieät Nam ñaõ vöõng böôùc tieán leân khoâng ngöøng, giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi lòch söû coù taàm voùc thôøi ñaïi. Baùo caùo chính trò cuûa Ban chaáp haønh TW Ñaûng taïi ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX moät laàn nöõa nhaán maïnh: “Trong quaù trình ñoåi môùi phaûi kieân trì muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH treân neàn taûng CN Maùc-Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh” Theá giôùi hieän nay ñaõ thay ñoåi raát nhieàu, song cuoäc ñaáu tranh cho ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH vaãn ñang dieãn ra gay gaét. Caùc theá löïc phaûn ñoäng, thuø ñòch khoâng töø boû aâm möu “Dieãn bieán hoøa bình” nhaèm xoùa boû CNXH ôû nöôùc ta thoâng qua kinh teá thò tröôøng vaø trao ñoåi, giao löu vaên hoùa. Trong ñieàu kieän ñoù, laøm sao ñeå môû cöûa, hôïp taùc, lieân doanh… phaùt trieån kinh teá maø vaãn giöõ vöõng ñöôïc ñoäc laäp, chuû quyeàn daân toäc, khoâng ñi treäch muïc tieâu, baûn chaát cuûa CNXH. Muoán theá chuùng ta phaûi taïo ra
 • 18. 3. Neâu cao tinh thaàn ñoäc laäp töï chuû, ñoåi môùi, phaùt trieån vaø saùng taïo Kinh nghieäm lòch söû ñaõ chæ ra raèng: khi naøo chuùng ta ñöùng vöõng treân tinh thaàn ñoäc laäp, töï chuû vaø saùng taïo, bieát hoïc taäp coù choïn loïc vaø caûi bieán kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc, khi ñoù chuùng ta thaønh coâng, neáu ngöôïc laïi laø khoâng traùnh khoûi sai laàm vaø thaát baïi. Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ neâu cho chuùng ta moät taám göông saùng choùi veà tinh thaàn ñoäc laäp, töï chuû vaø saùng taïo. Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà naøy, chuùng ta phaûi trôû veà vôùi lôøi daën cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh: hoïc taäp chuû nghóa Maùc-Leânin laø hoïc taäp tinh thaàn caùch maïng vaø khoa hoïc,
 • 19. Chöông 2TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC VAØ CAÙCH MAÏNG GIAÛI PHOÙNG DAÂN TOÄC
 • 20. • Muïc ñích yeâu caàu• Hoïc taäp vaø nghieân cöùu chöông naøy caàn naém vöõng nhöõng noäi dung sau: Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa vieäc hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc vaø caùch maïng giaûi phoùng daân toäc Nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc vaø caùch maïng giaûi phoùng daân toäc. Thaáy ñöôïc giaù trò to lôùn cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc vaø caùch maïng giaûi phoùng daân toäc trong thöïc tieãn caùch maïng Vieät Nam ñeå coù yù thöùc vaän duïng tö töôûng quan troïng naøy cuûa Ngöôøi vaøo söï nghieäp ñoåi
 • 21. Cô sôû hình thaønh Cô sôû hình thaønh Lyù luaän Thöïc tieãn Tö töôûng Hoà Chí Minh Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc vaø veà vaán ñeà daân toäc vaø CM giaûi phoùng daân toäc CM giaûi phoùng daân toäcTö töôûng Hoà Chí MinhTö töôûng Hoà Chí Minh Tö töôûng Hoà Chí Minh Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc veà vaán ñeà daân toäc veà CM GP daân toäc veà CM GP daân toäc Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc veà vaán ñeà daân toäc vaøo giai ñoaïn hieän nay vaøo giai ñoaïn hieän nay Moâ hình toång quaùt veà caáu truùc chöông 2
 • 22. I. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC 1. Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc Cô sôû hình thaønh Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc veà vaán ñeà daân toäc Cô sôû lyù luaän Cô sôû lyù luaän Cô sôû thöïc tieãn Cô sôû thöïc tieãn Tö töôûng, Tö töôûng, Phong traøo Phong traøo Phong traøo quan ñieåm quan ñieåm Quan ñieåm Tö töôûng, Quan ñieåm Tö töôûng, ñaáu tranh Phong traøo ñaáu tranh ñaáu tranh veà ñoäc laäp,veà ñoäc laäp, daân toäc cuûaquan ñieåm daân toäc cuûaquan ñieåm cuûa daân toäcñaáu tranh cuûa daân toäc cuûa caùc chuû quyeàn chuû quyeàn cuûa caùc chuû nghóa cuûa Toân Vieät Namquoác gia cuûachuû nghóa cuûa Toânquoác gia cuûa Vieät Nam nöôùc nöôùc Maùc-Leânin Trung Sôn cuoái TK XIX TK XIX daân toäc Maùc-Leânin Trung Sôn toäc cuoái thuoäc ñòa daân ñaàu TK XX thuoäc ñòa ñaàu TK XX Vieät Nam Vieät Namhình Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daâ
 • 23. 2. Noäi dung cô baûn tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc Keát hôïp Keát hôïpÑoäc laäp daân toäc laøÑoäc laäp daân toäc laø nhuaàn nhuyeãn nhuaàn nhuyeãn quyeàn thieâng lieâng quyeàn thieâng lieâng daân toäc vôùi giai caáp, daân toäc vôùi giai caáp, baát khaû xaâm phaïmbaát khaû xaâm phaïm ñoäc laäp daân toäc ñoäc laäp daân toäc cuûa caùc daân toäc cuûa caùc daân toäc vôùi CNXH, CN yeâu nöôùc vôùi CNXH, CN yeâu nöôùc vôùi CN quoác teá vôùi CN quoác teá Noäi dung Noäi dung cô baûn cô baûn tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà vaán ñeà veà vaán ñeà daân toäc daân toäc Moâ hình Noäi dung cô baûn tö töôûng Hoà Chí Minh veà
 • 24. a. Ñoäc laäp daân toäc laø quyeàn thieâng lieâng baát khaû xaâm phaïm cuûa caùc daân toäc Ñoäc laäp daân toäc Ñoäc laäp daân toäc laø quyeàn thieâng lieâng laø quyeàn thieâng lieâng baát khaû xaâm phaïm baát khaû xaâm phaïm cuûa caùc daân toäc cuûa caùc daân toäc Ñoäc laäp DT Ñoäc laäp DT Ñoäc laäp Kieân quyeát Ñoäc laäp Kieân quyeát Ñaûm baûo Ñaûm baûo gaén vôùi söï Ñoäc laäp gaén vôùi söï Ñoäc laäp daân toäc choáng laïi söï daân toäc choáng laïi söï caùc quyeàncaùc quyeàn thoáng nhaát, daân toäc thoáng nhaát, daân toäc daân toäc gaén vôùi aám no gaén toaøn veïngaén vôùi quyeàn vôùi aám no veïngaén vôùi quyeàn xaâm phaïm xaâm phaïm daân toäc toaøn haïnh phuùc ñoäc laäp cô baûn cô baûn laõnh thoå laõnh thoå töï quyeát haïnh phuùc ñoäc laäp töï quyeát cuûa nhaân daân daân toäc cuûa nhaân daân daân toäc quoác gia quoác gia Moâ hình Quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh
 • 25. b. Keát hôïp nhuaàn nhuyeãn daân toäc vôùi giai caáp,ñoäc laäp daân toäc vôùi CNXH, CN yeâu nöôùc vôùi CN quoác teá Ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH Keát hôïp nhuaàn nhuyeãn daân toäc vôùi giai caáp, ñoäc laäp daân toäc vôùi CNXH, Ñoäc laäpCN yeâu nöôùc vôùi CN yeâu nöôùc, cho CN quoác teá tinh thaàn DT DT mình laø ñoäng löïc lôùn ñoàng thôøi cuûa ñaát nöôùc ñoäc laäp cho DT khaùc
 • 26.  Tröôùc khi coù CN Maùc-Leânin soi saùng, CN yeâu nöôùc Vieät Nam vaãn döøng laïi ôû CN yeâu nöôùc truyeàn thoáng Ñeán Hoà Chí Minh, ñöôïc soi saùng bôûi CN Maùc-Leânin, Hoà Chí Minh ñaõ tìm thaáy con ñöôøng yeâu nöôùc ñuùng ñaén, ñoù laø con ñöôøng caùch maïng voâ saûn, giaûi phoùng daân toäc theo laäp tröôøng cuûa giai caáp coâng nhaân, keát hôïp chaët cheõ lôïi ích cuûa giai caáp vôùi lôïi ích cuûa daân toäc. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà keát hôïp daân toäc vôùi giai caáp, ñoäc laäp daân toäc vôùi CNXH ñöôïc theå hieän ôû nhöõng ñieåm sau: CN yeâu nöôùc, tinh thaàn daân toäc laø ñoäng löïc lôùn cuûa ñaát nöôùc Ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi CNXH Ñoäc laäp cho daân toäc mình ñoàng thôøi phaûi thöïc hieän ñoäc laäp cho daân toäc khaùc• Keát luaän: Nhö vaäy, tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaán ñeà daân toäc laø söï vaän duïng vaø phaùt trieån moät caùch saùng taïo caùc quan ñieåm cuûa CN Maùc-Leânin veà daân toäc, veà giai caáp trong ñieàu kieän cuï theå cuûa nöôùc ta
 • 27. II. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ CMGP DAÂN TOÄC Phaûi do Ñaûng cuûa g/c CN laõnh ñaïo Phaûi ñi theo Laø söï nghieäp ñoaøn keát con ñöôøng CM Tö töôûng toaøn daân treân c/s lieân minh voâ saûn Hoà Chí Minh noâng coâng veà CM GPDT Ñöôïc thöïc Caàn hieän baèng tieán haønh con ñöôøng chuû ñoäng, baïo löïc saùng taïo
 • 28. 1. Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc muoán thaéng lôïi phaûi ñi theo con ñöôøng CM voâ saûn2. Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc muoán thaéng lôïi phaûi do Ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo3. Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc laø söï nghieäp ñoaøn keát toaøn daân treân cô sôû lieân minh coâng noâng4. Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc caàn ñöôïc tieán haønh chuû ñoäng, saùng taïo vaø coù khaû naêng giaønh thaéng lôïi tröôùc CM voâ saûn ôû chính quoác5. Caùch maïng giaûi phoùng daân toäc ñöôïc thöïc
 • 29. III. VAÄN DUÏNG TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÁN ÑEÀ DAÂN TOÄC VAØO SÖÏ NGHIEÄP ÑOÅI MÔÙI ÔÛ VIEÄT NAM HIEÄN NAY Khôi daäy söùc maïnh cuûa Khôi daäy söùc maïnh cuûa CN yeâu nöôùc vaø CN yeâu nöôùc vaø tinh thaàn daân toäc tinh thaàn daân toäc VAÄN DUÏNG TÖ TÖÔÛNG Tö töôûng HOÀ CHÍ MINH Tö töôûng Giaûi quyeát vaán ñeà daân toäcHoàChí Minh Chí Minh VEÀ VAÁN ÑEÀ Giaûi quyeát vaán ñeà daân toäcHoà treân quan ñieåm veàvaán ñeà vaán ñeà DAÂN TOÄC treân quan ñieåm veà giai caáp coâng nhaân toäc VAØO SÖÏ NGHIEÄP daântoäc daân giai caáp coâng nhaân ÑOÅI MÔÙI ÔÛ VIEÄT NAM HIEÄN NAY Chaêm lo xaây döïng khoái ñoaøn k Chaêm lo xaây döïng khoái ñoaøn k daân toäc, giaûi quyeát toát quan h daân toäc, giaûi quyeát toát quan h giöõa caùc daân toäc anh em giöõa caùc daân toäc anh em
 • 30. • 1. Khôi daäy söùc maïnh cuûa chuû nghóa yeâu nöôùc vaø tinh thaàn daân toäc, nguoàn ñoäng löïc maïnh meõ ñeå xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc• 2. Quaùn trieät tö töôûng Hoà Chí Minh, nhaän thöùc vaø giaûi quyeát vaán ñeà daân toäc treân quan ñieåm giai caáp coâng nhaân• 3. Chaêm lo xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc anh em vaø trong coäng ñoàng daân toäc Vieät Nam
 • 31. CHÖÔNG IIITÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ CNXH VAØ CON ÑÖÔØNG QUAÙ ÑOÄ LEÂN CNXH ÔÛ VIEÄT NAM
 • 32. MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU- Naém ñöôïc nguoàn goác vaø quaù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà CNXH vaø con ñöôøng quaù ñoä ñi leân CNXH ôû Vieät Nam- Hieåu chính xaùc, ñaày ñuû noäi dung tö töôûng Hoà Chí Minh veà CNXH vaø con ñöôøng quaù ñoä ñi leân CNXH ôû Vieät Nam- Cuûng coá loøng kính yeâu laõnh tuï, nieàm tin vaøo söï thaéng lôïi cuûa CNXH ôû Vieät Nam, qua ñoù xaùc ñònh roõ traùch nhieäm cuûa baûn thaân ñoái
 • 33. TOÙM TAÉT NOÄI DUNGChöông III ñeà caäp ñeán caùc noäi dung chuû yeáu:- Tö töôûng Hoà Chí Minh veà baûn chaát vaø muïc tieâu cuûa CNXH- Tö töôûng Hoà Chí Minh veà con ñöôøng quaù ñoä leân CNXH ôû VN + Quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû Vieät Nam + Böôùc ñi, phöông thöùc, bieän phaùp xaây döïng CNXH ôû nöôùc ta- Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà CNXH vaø con ñöôøng quaù ñoä leân CNXH vaøo coâng cuoäc
 • 34. Nguoàn goác Nguoàn goác tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà CNXH vaø veà CNXH vaø con ñöôøng con ñöôøng ñi leân CNXH ñi leân CNXH Tö töôûng Tö töôûng Nhöõng ñaëc tröng Nhöõng ñaëc tröngHoà Chí MinhHoà Chí Minh baûn chaát baûn chaátveà CNXH vaøveà CNXH vaø Tö töôûng Tö töôûng cuûa CNXH cuûa CNXH con ñöôøng con ñöôøng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Vaän duïng Vaän duïng ñi leân ñi leân veà CNXH veà CNXH Muïc tieâu vaø Muïc tieâu vaø tö töôûng tö töôûng CNXH ôû CNXH ôû ñoäng löïc ñoäng löïc Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Vieät Nam Vieät Nam cuûa CNXH cuûa CNXH veà CNXH veà CNXH vaø con ñöôøn vaø con ñöôøng Quan ñieåm cuûa Quan ñieåm cuûa quaù ñoä leân quaù ñoä leân Hoà Chí Minh veà Hoà Chí Minh veà CHXN Tö töôûng veà CHXN Tö töôûng veà thôøi kyø quaù ñoä thôøi kyø quaù ñoä vaøo g/ñ con ñöôøng vaøo g/ñ con ñöôøng hieän nay quaù ñoä leân hieän nay quaù ñoä leân Böôùc ñi, Böôùc ñi, CNXH CNXH phöông thöùc, phöông thöùc, bieän phaùp bieän phaùp
 • 35. I. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI 1. Nguoàn goác tö töôûng Hoà Chí Minh veà CNXH Nguoàn goác Nguoàn goác tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh veà Hoà Chí Minh veà CNXH CNXH Veà tö töôûng -- Veà tö töôûng Veà thöïc tieãn Veà thöïc tieãn lyù luaän lyù luaänCN yeâu nöôùc,CN yeâu nöôùc, Kinh nghieäm Kinh nghieäm tinh thaàn tinh thaàn Tö töôûng Hoïc thuyeát Tö töôûng xaây döïng xaây döïng coäng ñoàng XHCN Hoïc thuyeát CNXH ôû coäng ñoàng XHCN Maùc-Leânin CNXH ôû cao sô khai Maùc-Leânin Lieân Xoâ cao sô khai veà CNXH Lieân Xoâ phöông Ñoâng veà CNXHcuûa daân toäccuûa daân toäc phöông Ñoâng vaø caùc nöôùc vaø caùc nöôùc Vieät Nam Vieät Nam XHCN XHCN
 • 36. 2. Quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà ñaëc tröng baûn chaát cuûa chuû nghóa xaõ hoäi Nhöõng ñaëc tröng baûn chaát Nhöõng ñaëc tröng baûn chaát cuûa CNXH ôû Vieät Nam cuûa CNXH ôû Vieät Nam Löïc löôïng Löïc löôïng Cheá ñoä Cheá ñoä Veà kinh teá: Vaên hoùa: Vaên hoùa: xaây döïng xaây döïng Veà kinh teá: Phaùt trieån Xaõ hoäi: Xaõ hoäi: chính trò: chính trò: Phaùt trieån CNXH: CNXH: Kinh teá Kinh teá Coâng baèng, Coâng baèng, Toaøn daânDo nhaân daânDo nhaân daân cao veà cao veà Toaøn daân phaùt trieån phaùt trieån vaên hoùa, hôïp lyù, hôïp lyù, lao ñoäng lao ñoäng vaên hoùa, döôùi söï döôùi söï cao cao vaên minh vaên minh laøm chuû laøm chuû ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc laõnh ñaïo laõnh ñaïo cuûa Ñaûng cuûa Ñaûng
 • 37. 3. Quan nieäm Hoà Chí Minh veà muïc tieâu vaø ñoäng löïc cuûa CNXH Vaät chaát Cheá ñoä chính trò Cheá ñoä do Neàn kinh teá nhaân daân laøm chuû Phaùt trieån cao Con ngöôøi XHCN laø muïc tieâu, laø ñoäng löïcTinh thaàn Quoác teá con ngöôøi quan troïng nhaát Vaên hoùa Quan heä XH Phaùt trieån cao Coâng baèng, daân chuû Coù noäi dung XHCN vaø Quan heä giöõa tính daân toäc ngöôøi-ngöôøi: toát ñeïp Khoa hoïc kyõ thuaät
 • 38. • a. Muïc tieâu• + Muïc tieâu chung:• + Muïc tieâu cuï theå:  Veà cheá ñoä chính trò  Veà kinh teá  Veà vaên hoùa  Veà quan heä xaõ hoäi
 • 39. b. Caùc ñoäng löïc cuûa CNXH Ñoäng löïc - Ñoäng löïc 1: Ñoäng löïc con ngöôøi: phaûi phaùt huy söùc maïnh cuûa con ngöôøi vôùi tö caùch caù nhaân ngöôøi lao ñoäng trong boái caûnh coäng ñoàng söùc maïnh cuûa caû daân toäc - Ñoäng löïc 2: Ñoäng löïc vaät chaát: laø nhu caàu vaø lôïi ích cuûa con ngöôøi, XH, coi troïng ñoäng löïc töø caùc ñoøn baåy kinh teá - Ñoäng löïc 3: Chính trò tinh thaàn: laø vieäc phaùt huy quyeàn laøm chuû vaø yù thöùc laøm chuû cuûa ngöôøi lao ñoäng, thöïc hieän coâng baèng XH; thöïc hieän söï ñieàu chænh cuûa caùc yeáu toá tinh thaàn khaùc: chính trò, vaên hoùa, ñaïo ñöùc, phaùp luaät. - Ñoäng löïc 4: Khoa hoïc kyõ thuaät vaø yeáu toá quoác teá
 • 40.  Ñieåm maáu choát ñeå phaùt huy ñoäng löïc cuûa CNXH laø phaûi khôi daäy, phaùt huy ñoäng löïc con ngöôøi treân caû hai phöông dieän caù nhaân vaø coäng ñoàng: - Phöông dieän coäng ñoàng: + Cuûng coá vaø taêng cöôøng vai troø cuûa MTTQ VN, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc t/c chính trò-XH, caùc t/c ngheà nghieäp + Taïo laäp moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå caùc toå chöùc tham gia vaøo coâng cuoäc xaây döïng kinh teá, phaùt trieån vaên hoùa, XH + Taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ caùc daân toäc ít ngöôøi, caùc vuøng saâu, vuøng xa cuøng phaùt trieån - Phöông dieän caù nhaân: + Giaûi quyeát haøi hoøa, ñuùng ñaén vaán ñeà lôïi ích tröôùc heát laø moái q/heä giöõa 3 loaïi lôïi ích: caù nhaân ngöôøi lao ñoäng, taäp theå, XH + Phaûi taùc ñoäng tích cöïc ñeán nhaân toá tinh thaàn cuûa con ngöôøic. Ñaåy luøi, xoùa boû trôû löïc: + Choáng CN caù nhaân
 • 41. II. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ CON ÑÖÔØNG QUAÙ ÑOÄ LEÂN CNXH ÔÛ VIEÄT NAM Tö töôûng Tö töôûng Hoà Chí Minh veà Hoà Chí Minh veà con ñöôøng quaù con ñöôøng quaù ñoä leân CNXH ñoä leân CNXH ôû Vieät Nam ôû Vieät Nam Böôùc ñi, Böôùc ñi, Veà thôøi kyø Veà thôøi kyø phöông thöùc, phöông thöùc, quaù ñoä quaù ñoä bieän phaùp XD bieän phaùp XD ôû Vieät Nam ôû Vieät Nam CNXH CNXH Tính Tính Ñaëc ñieåm Ñaëc ñieåm Caùc Caùc Nhieäm vuï Nhieäm vuïaát yeáu cuûa vaøaát yeáu cuûa vaø nhaân toá ñeå nhaân toá ñeå chuû yeáu chuû yeáu baûo ñaûm Phöông Phöông quaù ñoämaâu thuaãn quaù ñoämaâu thuaãn trong baûo ñaûm Böôùc ñi trong thaéng lôïi Böôùc ñi thöùc, thöùc, leân CNXH chuû yeáu leân CNXH chuû yeáu thôøi kyø thaéng lôïi bieän phaùp ôû ôû trong t/k thôøi kyø trong t/k quaù ñoä cuûa cuûa bieän phaùp Vieät Nam quaù ñoä quaù ñoä CNXH Vieät Nam quaù ñoä CNXH
 • 42. 1. Thôøi kyø quaù ñoä a. Quan nieäm cuûa caùc nhaø saùng laäp CN Maùc- Leânin b. Quan nieäm cuûa Hoà Chí Minh veà thôøi kyø quaù ñoäHình thöùc quaù ñoä CM Vieät Nam ...aûi phoùng daân toäc Cheá ñoä CNXH(CM DT daân chuû daân chuû nhaân daân nhaân daân) Con ñöôøng quaù ñoä ñi leân CNXH
 • 43. m vaø maâu thuaãn chuû yeáu trong thôøi kyø quaù ñoä ôû Ñaëc ñieåm vaø maâu thuaãn chuû yeáu Ñaëc ñieåm chuû yeáu Maâu thuaãn chuû yeáu Noâng nghieäp laïc haäu, Yeâu caàu phaùt trieån cao tieán thaúng leân CNXH vôùi söï ngheøo naøn laïc haäu vaø söï choáng phaù cuûa keû thuø
 • 44. Nhieäm vuï chuû yeáu trong thôøi kyø quaù ñoä Nhieäm vuï chuû yeáu Nhieäm vuï chuû yeáu trong thôøi kyø trong thôøi kyø quaù ñoä quaù ñoäXaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho CNXHXaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho CNXH Coâng nghieäp vaø Coâng nghieäp vaø Vaên hoùa Vaên hoùa noâng nghieäp noâng nghieäp khoa hoïc khoa hoïc hieän ñaïi hieän ñaïi tieân tieán tieân tieán
 • 45. Nhöõng nhaân toá ñaûm baûo thaéng lôïi cuûa CNXH ôû Vieät Nam Nhöõng nhaân toá ñaûm baûo Nhöõng nhaân toá ñaûm baûo thaéng lôïi cuûa CNXH thaéng lôïi cuûa CNXH ôû Vieät Nam ôû Vieät Nam Phaùt huy Phaùt huyGiöõ vöõng vaøGiöõ vöõng vaø tính tích cöïc tính tích cöïc taêng cöôøng taêng cöôøng Naâng cao Naâng cao Xaây döïng Xaây döïng chuû ñoäng chuû ñoängsöï laõnh ñaïosöï laõnh ñaïo vai troø vai troø ñoäi nguõ ñoäi nguõ cuûa caùc cuûa caùc caùn boä coù ñöùc, cuûa cuûa quaûn lyù quaûn lyù toå chöùc caùn boä coù ñöùc, toå chöùc Ñaûng CS Ñaûng CS cuûa Nhaø nöôùc cuûa Nhaø nöôùc chính trò - coù taøi coù taøi Vieät Nam chính trò - Vieät Nam xaõ hoäi xaõ hoäi
 • 46. 2. Böôùc ñi, phöông thöùc, bieän phaùp xaây döïng CNXH Quan nieäm cuûa Hoà Chí Minh veà böôùc ñi, Quan nieäm cuûa Hoà Chí Minh veà böôùc ñi, phöông thöùc, bieän phaùp XD CNXH phöông thöùc, bieän phaùp XD CNXH Böôùc ñi Böôùc ñi Phöông thöùc, bieän phaùp Phöông thöùc, bieän phaùp Gaén Gaén Phaûi Phaûi Neâu caoKeát hôïp muïc tieâuDaân chuû Trong Neâu cao Keát hôïp Keát hôïpmuïc tieâuDaân chuû laøm Trong Keát hôïp laøm Trong Trong tinh chaët cheõ tinh chaët cheõ cao caû trong caûi taïo cao caû trongdaàn daàndaàn daàn phaùt phaùt hai caûi taïo vôùi XD vaø hai vôùi XD vaø caûi taïo thaàn thaàn nhieäm vôùi töøng caûi taïo töøng trieån trieån nhieäm XD, vôùi bieän bieän thöïc thöïc ñoäc laäp, vuï ñoäc laäp, vuï XD, böôùc noâng böôùc noâng kinh phaùp hieän XD laø phaùp hieän kinh töï chuû, chieán XD laø cuï theå keá töï chuû, chieán vöõng nghieäp vöõng nghieäp teá chuû yeáucuï theå keá chuû yeáu thieát hoaïch teá saùng taïo löôïc saùng taïo löôïc thieát hoaïch chaéc chaéc thöïc thöïc
 • 47.  Böôùc ñi trong thôøi kyø quaù ñoä Phöông thöùc, bieän phaùp
 • 48. III. VAÄN DUÏNG TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ CNXH VAØ CON ÑÖÔØNG ÑI LEÂN CNXH VAØO COÂNG CUOÄC ÑOÅI MÔÙI HIEÄN NAY Tö töôûng Tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà CNXH vaø veà CNXH vaø con ñöôøng quaù ñoä con ñöôøng quaù ñoä leân CNXH ôû VN leân CNXH ôû VN Vaän duïng vaøo coâng cuoäc ñoåi môùi hieän nay Phaùt huy Phaùt huy Keát hôïp Keát hôïp Xaây döïng Ñaûng Xaây döïng Ñaûng Kieân trì Kieân trì maïnh meõ maïnh meõ söùc maïnh söùc maïnh vöõng maïnh vöõng maïnh muïc tieâu muïc tieâu quyeàn quyeàn daân toäc vôùi laøm trong saïch daân toäc vôùi laøm trong saïchñoäc laäp daân toäcñoäc laäp daân toäc laøm chuû laøm chuû söùc maïnh söùc maïnh boä maùy boä maùy vaø CNXH vaø CNXH cuûa nhaân daân cuûa nhaân daân thôøi ñaïi thôøi ñaïi Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc
 • 49. • 1. Trong quaù trình ñoåi môùi, phaûi kieân trì muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH treân neàn taûng CN Maùc-Leânin vaø tö töôûng Hoà Chí Minh• 2. Ñoåi môùi laø söï nghieäp cuûa nhaân daân, do ñoù caàn phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, khôi daäy maïnh meõ taát caû caùc nguoàn löïc, tröôùc heát laø nguoàn löïc noäi sinh, ñeå thöïc hieän coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc• 3. Ñoåi môùi phaûi keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi• 4. Xaây döïng Ñaûng vöõng maïnh, laøm trong
 • 50. CHÖÔNG IVTÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑAÏI ÑOAØN KEÁT DAÂN TOÄC KEÁT HÔÏP SÖÙC MAÏNH DAÂN TOÄC VÔÙI SÖÙC MAÏNH THÔØI ÑAÏI
 • 51. A. ÑAÏI ÑOAØN KEÁT DAÂN TOÄC• MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Hieåu roõ nhöõng cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc Naém vöõng vaø hieåu bieát saâu nhöõng noäi dung cô baûn tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc. Thaáy ñöôïc söï coáng hieán to lôùn cuûa Hoà Chí Minh veà lyù luaän vaø thöïc tieãn trong vieäc xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc trong suoát quaù trình caùch maïng Vieät Nam, ñeå töø ñoù bieát vaän duïng saùng taïo tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc vaøo coâng cuoäc xay döïng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân trong giai ñoaïn hieän nay.
 • 52. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc, bao goàm: – Veà tö töôûng lyù luaän: ñoù laø truyeàn thoáng ñoaøn keát yeâu nöôùc, yù thöùc coäng ñoàng cao cuûa daân toäc Vieät Nam vaø lyù luaän cuûa CN Maùc-Leânin: quaàn chuùng nhaân daân laø ngöôøi saùng taïo ra lòch söû, caùch maïng laø söï nghieäp cuûa quaàn chuùng. – Veà thöïc tieãn: kinh nghieäm cuûa CM Vieät Nam cuoái TK XIX ñaàu TK XX vaø kinh nghieäm cuûa CM theá giôùi nhaát laø caùch maïng thaùng Möôøi Nga. Nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa Hoà Chí Minh veà
 • 53. Cô sôû hình thaønh Tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc NhöõngVaän duïng quan ñieåmphaùt trieån cô baûn
 • 54. 1. Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc Cô sôû hình thaønh Cô sôû hình thaønh tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà veà ñaïi ñoaøn keát ñaïi ñoaøn keát daân toäc daân toäc Cô sôû lyù luaän Cô sôû lyù luaän Cô sôû thöïc tieãn Cô sôû thöïc tieãn Kinh nghieäm Kinh nghieäm Kinh nghieämTruyeàn thoáng Quan ñieåmTruyeàn thoáng Quan ñieåm cuûa pt CMVN Kinh nghieäm cuûa pt CMVN ñoaøn keát ñoaøn keát cuûa CN cuûa CN cuûa CM cuûa CM cuoái TK19 cuoái TK19 daân toäc VN Maùc-Leânin daân toäc VN Maùc-Leânin theá giôùi theá giôùi ñaàu TK 20 ñaàu TK 20
 • 55. Cô sôû lyù luaänTruyeàn thoáng daân toäc Vieät Nam Tinh thaàn yeâu nöôùc, yù thöùc coäng ñoàng cao Truyeàn thoáng Tö töôûng ñoaøn keát ñaïi ñoaøn keát daân toäc cuûa daân toäc cuûa Hoà Chí Minh Vieät Nam Baøi hoïc xaây döïng khoái ñoaøn keát toaøn daân cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán Vieät Nam
 • 56.  Quan ñieåm cuûa CN Maùc-Leânin veà ñoaøn keát daân toäc, ñoaøn keát quoác teá Caùch maïng laø Caùch maïng laø söï nghieäp cuûa söï nghieäp cuûa quaàn chuùng quaàn chuùng Quan ñieåm Quan ñieåm Lieân minh coâng - noâng Lieân minh coâng - noâng Tö töôûng Tö töôûng cuûa CN cuûa CN laø cô sôû chuû yeáu ñeå laø cô sôû chuû yeáu ñeå Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Maùc-Leânin Maùc-Leânin xaây döïng khoái xaây döïng khoái veà ñaïi ñoaøn keát veà ñaïi ñoaøn keátveà ñoaøn keátveà ñoaøn keát ñaïi ñoaøn keát ñaïi ñoaøn keát daân toäc daân toäc Ñoaøn keát daân toäc, Ñoaøn keát daân toäc, ñoaøn keát quoác teá ñoaøn keát quoác teá
 • 57. b. Cô sôû thöïc tieãn - Kinh nghieäm töø thaát baïi cuûa phong traøo yeâu nöôùc Vieät Nam cuoái TK 19 ñaàu TK 20 Chöa coù ñöôøng loái, Chöa coù ñöôøng loái, taäp hôïp löïc löôïng taäp hôïp löïc löôïng ñuùng ñaén ñuùng ñaén Tö töôûng Tö töôûngKinh nghieäm töøKinh nghieäm töø Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh thaát baïi cuûa thaát baïi cuûa veà xaây döïng veà xaây döïng pt caùch maïng pt caùch maïng chieán löôïc chieán löôïc Vieät Nam Vieät Nam ñaïi ñoaøn keát ñaïi ñoaøn keát daân toäc daân toäc Chöa coù toå chöùc, Chöa coù toå chöùc, laõnh ñaïo laõnh ñaïo
 • 58. Kinh nghieäm caùch maïng theá giôùi CM TS Myõ, Phaùp CM TS Myõ, Phaùp “khoâng ñeán nôi” “khoâng ñeán nôi” Phong traøo ñaáu tranh Phong traøo ñaáu tranh cuûa caùc nöôùc thuoäc ñòa cuûa caùc nöôùc thuoäc ñòa Tö töôûng Kinh nghieäm Kinh nghieäm Tö töôûng caùch maïng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh caùch maïng theá giôùi veà ñoaøn keát veà ñoaøn keát theá giôùi Caùch maïng Caùch maïng daân toäc daân toäc thaùng möôøi Nga thaùng möôøi Nga Caùch maïng Caùch maïng Trung Quoác vaø AÁn Ñoä Trung Quoác vaø AÁn Ñoä
 • 59. Nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc Vaán ñeà chieán löôïc coù yù nghóa quyeát ñònh thaønh coâng Ñoaøn keát DT cuûa CM Muïc tieâu, gaén lieàn vôùi nhieäm vuï ñoaøn keát haøng ñaàu quoác teá Tö töôûng cuûa CM Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát ÑCSVN vöøa laø thaønh vieân daân toäc Ñaïi ñoaøn keát daân toäc laø vöøa laø löïc löôïng ñaïi ñoaøn keát laõnh ñaïo toaøn daân maët traän MT daân toäc thoáng nhaát-löïc löôïng vaät chaát cuûa khoái ñaïi ñoaøn keát DT
 • 60. a. Ñaïi ñoaøn keát daân toäc laø vaán ñeà coù yù nghóa chieán löôïc, quyeát ñònh thaønh coâng cuûa caùch maïng Ñaïi ñoaøn keát Ñaïi ñoaøn keátdaân toäc laø vaán ñeàdaân toäc laø vaán ñeà chieán löôïc coù chieán löôïc coù yù nghóa yù nghóa quyeát ñònh quyeát ñònh Ñoaøn keát taïo ra Ñoaøn keát taïo ra söùc maïnh voâ ñòch söùc maïnh voâ ñòch Ñoaøn keát - Ñoaøn keát - nhaân toá cô baûn nhaân toá cô baûn taïo neân thaønh coâng taïo neân thaønh coâng
 • 61. b. Ñaïi ñoaøn keát daân toäc laø muïc tieâu, nhieäm vuï haøng ñaàu cuûa caùch maïng Ñaïi ñoaøn keát Ñaïi ñoaøn keátdaân toäc laø muïc tieâu,daân toäc laø muïc tieâu, nhieäm vuï haøng ñaàu nhieäm vuï haøng ñaàu cuûa caùch maïng cuûa caùch maïng Muïc tieâu haøng ñaàu Muïc tieâu haøng ñaàu cuûa caùch maïng cuûa caùch maïng Nhieäm vuï haøng ñaàu Nhieäm vuï haøng ñaàu cuûa caùch maïng cuûa caùch maïng
 • 62. c. Ñaïi ñoaøn keát daân toäc laø ñaïi ñoaøn keát toaøn daân Ñaïi ñoaøn keát Ñaïi ñoaøn keát daân toäc laø daân toäc laø ñaïi ñoaøn keát ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toaøn daânKhaùi nieäm daân vaøKhaùi nieäm daân vaø Nhöõng noäi dung Nhöõng noäi dung nhaân daân trong nhaân daân trong chuû yeáu chuû yeáu tö töôûng HCM tö töôûng HCM Taäp hôïp Ñoaøn keát Taäp hôïp Ñoaøn keát Keá thöøa Keá thöøa moïi ngöôøi daân toäc treân truyeàn thoáng moïi ngöôøi daân toäc treân truyeàn thoáng daân vaøo cuoäcneàn taûng ñoaøn keát daân vaøo cuoäcneàn taûng ñoaøn keát ñaáu tranh lieân minh daân toäc ñaáu tranh lieân minh daân toäc chung coâng noâng chung coâng noâng
 • 63. Maët traän daân toäc thoáng nhaát - löïc löôïng vaäthaát cuûa khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc Ñaûm baûo söï laõnh Ñaûm baûo söï laõnh ñaïo cuûa ÑCSVN ñaïo cuûa ÑCSVN Nguyeân taéc Nguyeân taéc toå chöùc, XD toå chöùc, XD maët traän DT maët traän DT thoáng nhaát Döïa treân lieân minh Döïa treân lieân minh thoáng nhaát coâng -- noâng -- coâng noâng Maët traän DT Maët traän DT trí thöùc trí thöùc thoáng nhaát -- thoáng nhaát löïc löôïng vaät chaát löïc löôïng vaät chaát Ñoaøn keát laâu daøi, Ñoaøn keát laâu daøi, cuûa khoái cuûa khoái giuùp ñôõ nhau giuùp ñôõ nhau ñaïi ñoaøn keát DT ñaïi ñoaøn keát DT cuøng tieán boä cuøng tieán boä Phöông chaâm, Phöông chaâm, Hieäp thöông daân Hieäp thöông daân caùch thöùc caùch thöùc chuû, laáy lôïi ích toái chuû, laáy lôïi ích toái hoaït ñoäng hoaït ñoäng cao cuûa DT laøm chuû cao cuûa DT laøm chuû Ñoaøn keát phaûi ñaáu Ñoaøn keát phaûi ñaáu tranh, ñaáu tranh tranh, ñaáu tranh ñeå ñoaøn keát ñeå ñoaøn keát
 • 64. e. ÑCSVN vöøa laø thaønh vieân cuûa maët traän DT thoáng nhaát vöøa laø löïc löôïng laõnh ñaïo maët traän, xaây döïng khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân ngaøy caøng vöõng chaéc Vò trí cuûa ÑCSVN Vò trí cuûa ÑCSVN trong Maët traän trong Maët traän daân toäc thoáng nhaát daân toäc thoáng nhaát Laø löïc löôïng Laø löïc löôïng Laø thaønh vieân Laø thaønh vieân laõnh ñaïo Maët traän laõnh ñaïo Maët traän cuûa Maët traän cuûa Maët traän Tính chaát Tính chaát Trung thaønh Toân troïng, Chính saùch Nguyeân taéc Trung thaønh Toân troïng, Chính saùch Nguyeân taéc vôùi toân chæ,tieân phong,tieân phong, baûo veä lôïi ích maët traän laõnh ñaïo MTvôùi toân chæ, maët traän laõnh ñaïo MT baûo veä lôïi íchgöông maãugöông maãu muïc ñích cuûacuûa caùc t.vieân cuûa Ñaûng cuûa Ñaûng muïc ñích cuûa cuûa Ñaûng cuûa Ñaûng maët traän cuûa caùc t.vieâcuûa Ñaûng cuûa Ñaûng maët traän trong MT trong MT
 • 65. f. Ñaïi ñoaøn keát daân toäc phaûi gaén lieàn vôùi ñoaøn keát quoác teá Ñaïi ñoaøn keát Daân toäc Quoác teá
 • 66. 3. Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc trong tình hình hieän nay Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïi ñoaøn keát daân toäc trong tình hình hieän nayaêng cöôøng, cuûng coá Huy ñoäng söùc maïnhTaêng cöôøng vai troøkhoái ñaïi ñoaøn keát cuûa daân toäc vaøo vieäc laõnh ñaïo cuûa Ñaûn toaøn daân xaây döïng ñaát nöôùc ñoái vôùi Maët traän
 • 67. II. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ KEÁT HÔÏP SÖÙC MAÏNH DAÂN TOÄC VÔÙI SÖÙC MAÏNH THÔØI ÑAÏI• MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Naém ñöôïc quaù trình hình thaønh cuõng nhö nhöõng noäi dung cô baûn tö töôûng Hoà Chí Minh veà söï keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi Thaáy ñöôïc giaù trò to lôùn cuûa tö töôûng naøy ñoái vôùi söï thaéng lôïi cuûa CM Vieät Nam tröôùc ñaây cuõng nhö yù nghóa vaø söï caàn thieát phaûi vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi vaøo coâng cuoäc ñoåi môùi ôû nöôùc ta hieän nay.
 • 68. • TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Boái caûnh thôøi ñaïi vaø söï hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà söï keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi bao goàm: – Boái caûnh thôøi ñaïi – Quaù trình nhaän thöùc cuûa Hoà Chí Minh veà moái quan heä giöõa söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi Noäi dung tö töôûng Hoà Chí Minh veà söï keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi ñöôïc theå hieän ôû caùc quan ñieåm chuû yeáu: – Naém baét chính xaùc ñaëc ñieåm vaø xu theá phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi, ñaët CMGP daân toäc Vieät Nam trong söï gaén boù vôùi CM voâ saûn theá giôùi – Keát hôïp chaët cheõ CN yeâu nöôùc vôùi CNQT voâ saûn, ñoäc laäp DT vôùi CNXH. – Giöõ vöõng ñoäc laäp töï chuû, döïa vaøo söùc mình laø chính, tranh thuû söï giuùp ñôõ cuûa caùc nöôùc,
 • 69. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà söï keát hôïp Söùc maïnh daân toäc vôùi Söùc maïnh thôøi ñaïi Noäi dung Noäi dungQuaù trình hình thaønhQuaù trình hình thaønh cuûa tö töôûng cuûa tö töôûng Söï vaän duïng Söï vaän duïng tö töôûng vaøo tö töôûng vaøo Boái caûnh Boái caûnh giai ñoaïn giai ñoaïn thôøi ñaïi thôøi ñaïi hieän nay hieän nay
 • 70. 1. Quaù trình nhaän thöùc cuûa Hoà Chí Minh veà moái quan heä giöõa söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi Nhaän thöùc cuûa Hoà Chí Minh veà moái quan heä Söùc maïnh daân toäc vôùi Söùc maïnh thôøi ñaïi YÙ chí Lyù Lyù YÙ chí YÙ luaän Kinh CN Tinh ñaáu Tinh ñaáu YÙ Söùc luaän Kinh Söùc CN thöùc maïnh vaø nghieäm Heä vaø nghieäm Heä Khoa Khoa thöùc maïnh yeâu thaàn tranh yeâu thaàn tranh pp cuûa thoáng cuûa thoáng hoïc töï töï cuûa gc pp cuûa gc luaän hoïcnöôùc ñoaøn anhnöôùc ñoaøn anh voâ luaän CM XHCN CM XHCN vaø vaø löïc, löïc, voâ cuûa Thaùng theá coângVieätVieät duõng saûn vaø cuûa Thaùng theá coâng keát duõngNam Nam keát töï saûn vaø CN töï CN 10 10 giôùi giôùi ngheä ngheä baát cöôøng ÑCS ÑCS Maùc- Nga cao cao baát cöôøng Maùc- Nga khuaát khuaát Leânin Leânin
 • 71. à söùc maïnh daân toäcà söùc maïnh thôøi ñaïiái quan heä giöõa söùc maïnh daân toäc vaø söùc maïnh thô
 • 72. 2. Noäi dung tö töôûng Hoà Chí Minh veà söï keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi Caùch maïng Caùch maïng Caùch maïng Caùch maïnggiaûi phoùng daân toäcgiaûi phoùng daân toäc voâ saûn theá giôùi voâ saûn theá giôùi Chuû nghóa Chuû nghóa Noäi dung Chuû nghóa Chuû nghóa yeâu nöôùc quoác teá voâ saûn yeâu nöôùc cuûa söï keát hôïpquoác teá voâ saûn Ñoäc laäp Ñoäc laäp Hôïp taùc Hôïp taùc töï chuû töï chuû quoác teá quoác teá
 • 73. a. Naém baét chính xaùc ñaëc ñieåm vaø xu theá phaùttrieån cuûa thôøi ñaïi, ñaët CMGP daân toäc Vieät Nam trong söï gaén boù vôùi CM theá giôùi Noäi dung cuûa söï keát hôïp CMGP CM voâ saûn theá giôùi daân toäc Vieät Nam
 • 74. b. Keát hôïp chaët cheõ giöõa chuû nghóa yeâu nöôùc vôùi chuû nghóa quoác teá voâ saûn, ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi Noäi dung cuûa söï keát hôïp Chuû nghóa Chuû nghóa yeâu nöôùc Quoác teá voâ saûn
 • 75. c. Noäi dung tö töôûng Hoà Chí Minh veà giöõ vöõng ñoäc laäp töï chuû ñi ñoâi vôùi môû roäng hôïp taùc quoác teá Noäi dung cuûa söï keát hôïp Giöõ vöõng Môû roäng ñoäc laäp töï chuû hôïp taùc quoác teá
 • 76. • Keát luaän• Nhö vaäy, töø chuû nghóa yeâu nöôùc ñeán vôùi chuû nghóa quoác teá, töø nieàm tin vaøo söùc maïnh daân toäc ñi ñeán nhaän thöùc ñaày ñuû veà söùc maïnh cuûa thôøi ñaïi, keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi, Hoà Chí Minh khoâng chæ laø laõnh tuï vó ñaïi cuûa nhaân daân Vieät Nam maø coøn laø chieán só loãi laïc cuûa phong traøo coäng saûn quoác teá, laõnh tuï kính yeâu cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc vaø danh nhaân vaên hoùa theá giôùi.
 • 77. 3. Vaän duïng baøi hoïc söï keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi theo tö töôûng Hoà Chí Minh trong boái caûnh quoác teá hieän nay Vaän duïng vaø phaùt trieån CMVieät Nam CMVieät Nam Phaùt huy noäi löïc Phaùt huy noäi löïc Ña phöông hoùa, Ña phöông hoùa, vaø CM theá giôùivaø CM theá giôùi ñi ñoâi vôùi taêng cöôøng ña daïng hoùa coù moái quan heä ñi ñoâi vôùi taêng cöôøng ña daïng hoùacoù moái quan heä hôïp taùc quoác teá quan heä ñoái ngoaï hôïp taùc quoác teá quan heä ñoái ngoaïi chaët cheõ chaët cheõ
 • 78. • a./Ñaët tö duy cuûa mình trong söï phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi, gaén CM Vieät Nam vôùi CM theá giôùi• b./Phaùt huy noäi löïc ñi ñoâi vôùi môû roäng hôïp taùc quoác teá• c./ Ña phöông hoùa, ña daïng hoùa quan heä ñoái ngoaïi
 • 79. CHÖÔNG V TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑAÛNG COÄNGSAÛN VIEÄT NAM, VEÀ XAÂY DÖÏNG NHAØ NÖÔÙC CUÛA DAÂN , DO DAÂN, VÌ DAÂNA. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM• MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Hieåu bieát saâu saéc tö töôûng Hoà Chí Minh veà Ñaûng Coäng saûn Naém vöõng nhöõng cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ÑCSVN Naém vöõng nhöõng luaän ñieåm chuû yeáu cuûa Hoà Chí Minh veà ÑCS Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà ÑCS trong coâng cuoäc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng hieän nay• TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà
 • 80. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑCSVN Cô sôû lyù luaän Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn vaø thöïc tieãn Tö töôûng Tö töôûng Nhöõng luaän ñieåm cuûa Nhöõng luaän ñieåm cuûa Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà ÑCS Hoà Chí Minh veà ÑCS veà ÑCSVN veà ÑCSVN Vaän duïng vaø phaùt trieån Vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ÑCS veà ÑCS
 • 81. I. CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑCSVN Cô sôû hình thaønh Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ÑCSVN veà ÑCSVN Cô sôû tö töôûng -- Cô sôû tö töôûng Cô sôû thöïc tieãn Cô sôû thöïc tieãn lyù luaän lyù luaän
 • 82. II. NHÖÕNG LUAÄN ÑIEÅM CHUÛ YEÁU CUÛA HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑCSVN Luaän ñieåm 1 Luaän ñieåm Luaän ñieåm 7 2 Nhöõng luaän ñieåm chuû yeáu cuûa Luaän ñieåm Hoà Chí Minh Luaän ñieåm 6 veà ÑCSVN 3 Luaän ñieåm Luaän ñieåm 5 4
 • 83. 1. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø nhaân toá quyeát ñònh haøng ñaàu ñeå ñöa CM ñeán thaéng lôïi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø nhaân toá quyeát ñònh laø nhaân toá quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa CM Vieät Nam thaéng lôïi cuûa CM Vieät Namöï caàn thieát phaûi coù ÑCS ï caàn thieát phaûi coù ÑCS Ñaûng laø yeáu toá Ñaûng laø yeáu toáñeå laõnh ñaïo caùch maïng eå laõnh ñaïo caùch maïng quyeát ñònh thaéng lôïi quyeát ñònh thaéng lôïi
 • 84. Leânin vôùi phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo yeâu nöôùc VN Ñaûng Ñaûng CSVN CS Pt Pt CN Pt CN yeâu coâng Maùc- coâng Maùc- nöôùc nhaân Leânin nhaân Leânin VN VN Quy luaät chung cuûa Noäi dung luaän ñieåmï ra ñôøi ÑCS treân theá giôùi ÑCSVN laø söï keát hôïp 3 yeáu toá: CN Maùc-Leânin vôùi pt coâng nhaân vaø pt yeâu nöôùc Vieät Nam
 • 85. 3. ÑCSVN - “Ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân ñoàng thôøi laø Ñaûng cuûa daân toäc Vieät Nam” ÑCSVN laø Ñaûng ÑCSVN laø Ñaûng cuûa g/c coâng nhaân cuûa g/c coâng nhaân ñoàng thôøi laø Ñaûng ñoàng thôøi laø Ñaûng cuûa daân toäc Vieät Nam cuûa daân toäc Vieät NamLyù luaän cuûa CN Maùc-Lyù luaän cuûa CN Maùc- Leânin veà baûn chaát Leânin veà baûn chaát Noäi dung luaän ñieåm Noäi dung luaän ñieåm g/c coâng nhaân cuûa g/c coâng nhaân cuûa cuûa Hoà Chí Minh cuûa Hoà Chí Minh ÑCS ÑCS Baûn chaát g/c Baûn chaát g/c Tính chaát daân toä Tính chaát daân toä coâng nhaân cuûa coâng nhaân cuûa cuûa ÑCSVN cuûa ÑCSVN ÑCSVN ÑCSVN
 • 86. 4. Ñaûng laáy CN Maùc-Leânin “laøm coát” Ñaûng CSVN Ñaûng CSVN laáy CN Maùc-Leânin laáy CN Maùc-Leânin “laøm coát” “laøm coát” CN Maùc-Leânin laø CN Maùc-Leânin laøVai troø cuûa lyù luaänVai troø cuûa lyù luaän neàn taûng neàn taûng caùch maïng ñoái vôùi caùch maïng ñoái vôùi tö töôûng vaø kim chæ nam tö töôûng vaø kim chæ nam hoaït ñoäng cuûa ÑCS hoaït ñoäng cuûa ÑCS cho haønh ñoäng cuûa ÑCS cho haønh ñoäng cuûa ÑCS
 • 87. 5. ÑCS phaûi ñöôïc xaây döïng theo nguyeân taéc cuûa Ñaûng kieåu môùi cuûa giai caáp coâng nhaân Taäp theå laõnh ñaïo Kyû luaät caù nhaân ÑCSVN phaûi ñöôïc nghieâm minh, phuï traùch xaây döïng theo töï giaùc nguyeân taéc cuûa Ñaûng kieåu môùi cuûa g/c coâng nhaânÑoaøn keát, Töï pheâ bình thoáng nhaát vaø pheâ bình trong Ñaûng Taäp trung daân chuû
 • 88. NGUYEÂN TAÉCTaäp trung Daân chuû
 • 89. NGUYEÂN TAÉCTaäp theå laõnh ñaïo Caù nhaân phuï traùch
 • 90. NGUYEÂN TAÉCTöï pheâ bình Pheâ bình
 • 91. NGUYEÂN TAÉCKyû luaät nghieâm minh Töï giaùc
 • 92. NGUYEÂN TAÉCÑoaøn keát Thoáng nhaát
 • 93. 6. Ñaûng vöøa laø ngöôøi laõnh ñaïo vöøa laø ngöôøi ñaày tôù thaät trung thaønh cuûa nhaân daân Ñaûng vöøa laø Ñaûng vöøa laø ngöôøi laõnh ñaïo ngöôøi laõnh ñaïo vöøa laø ngöôøi ñaày tôù vöøa laø ngöôøi ñaày tôù thaät trung thaønh thaät trung thaønh cuûa nhaân daân cuûa nhaân daân Ngöôøi laõnh ñaïo Ngöôøi laõnh ñaïo Ngöôøi ñaày tôù Ngöôøi ñaày tôù Phaûi coù Phaûi coù Phaûi coù Phaûi coù Trung thaønh Toaøn taâm, Trung thaønh Toaøn taâm, ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc taøi naêng, taøi naêng, vôùi lôïi ích toaøn yù phuïc vuï vôùi lôïi ích toaøn yù phuïc vuïcaùch maïng caùch maïng naêng löïc naêng löïc nhaân daân nhaân daân nhaân daân nhaân daân
 • 94. 7. Ñaûng phaûi thöôøng xuyeân töï chænh ñoán, töï ñoåi môùi Ñaûng phaûi Ñaûng phaûi thöôøng xuyeân thöôøng xuyeân töï chænh ñoán, töï chænh ñoán, töï ñoåi môùi töï ñoåi môùi Noäi dung chuû yeáu Noäi dung chuû yeáuCô sôû cuûa luaän ñieåmCô sôû cuûa luaän ñieåm cuûa töï chænh ñoán, cuûa töï chænh ñoán, töï ñoåi môùi töï ñoåi môùi
 • 95. III. VAÄN DUÏNG TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀÑCSVN VAØO COÂNG CUOÄC XAÂY DÖÏNG, CHÆNH ÑOÁN ÑAÛNG HIEÄN NAY Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà ÑCSVN vaøo coâng cuoäc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng hieän nay Noäi dung chænh ñoán Ñaûng hieän nay Veà chính trò Veà tö töôûng Veà toå chöùc
 • 96. B. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ XAÂY DÖÏNG NHAØ NÖÔÙC CUÛA DAÂN, DO DAÂN, VÌ DAÂN• MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU• Caàn naém vöõng nhöõng noäi dung chuû yeáu sau: Cô sôû vaø quaù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân (xem giaùo trình) Naém vöõng nhöõng quan ñieåm cô baûn cuûa Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc Thaáy ñöôïc giaù trò lyù luaän vaø thöïc tieãn to lôùn cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh ñeå hieåu roõ vieäc Ñaûng ta vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng cuûa Ngöôøi veà nhaø nöôùc vaøo vieäc xaây döïng nhaø nöôùc phaùp quyeàn ôû nöôùc ta hieän nay
 • 97. • TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Quaù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc (xem giaùo trình) Noäi dung cô baûn cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc bao goàm:  Nhaø nöôùc cuûa daân, do daân vaø vì daân  Söï thoáng nhaát giöõa baûn chaát giai caáp coâng nhaân vôùi tính chaát nhaân daân, vaø tính daân toäc cuûa nhaø nöôùc kieåu môùi ôû nöôùc ta  Nhaø nöôùc phaùp quyeàn coù hieäu löïc phaùp lyù maïnh meõ  Xaây döïng nhaø nöôùc trong saïch, vöõng maïnh, hieäu quaû Vaán ñeà vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc ñeå xaây döïng nhaø nöôùc Vieät Nam ngang taàm vôùi nhieäm vuï cuûa giai ñoaïn lòch söû môùi:  Phaùt huy daân chuû ñi ñoâi vôùi taêng cöôøng phaùp cheá XHCN, ñaûm baûo thaät söï toân troïng quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân  Caûi caùch vaø kieän toaøn boä maùy haønh chính nhaø nöôùc, xaây döïng moät neàn haønh chính daân chuû, trong saïch, vöõng maïnh  Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng; gaén lieàn xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng vôùi caûi caùch boä maùy haønh chính
 • 98. Noäi dung cô baûn . . . Vaän duïng vaø phaùt trieån Tö töôûng HCMQuaù trình tö töôûng veà xaây döïnghình thaønh Hoà Chí Minh nhaø nöôùc cuûa daân,vaø phaùt trieån veà nhaø nöôùc do daân vaø vì daân vaøo giai ñoaïn hieän nay Cô sôû hình thaønh . . .
 • 99. I. CÔ SÔÛ VAØ QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ NHAØ NÖÔÙC CUÛA DAÂN, DO DAÂN VAØ VÌ DAÂNCô sôû hình thaønh Tö töôûng Hoà Chí Minh Tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc cuûa daân, veà nhaø nöôùc cuûa daân, do daân vaø vì daân do daân vaø vì daânNhöõng kinh nghieämNhöõng kinh nghieäm Khaûo saùt Khaûo saùt Hoïc thuyeát veà Hoïc thuyeát veà veà XD nhaø nöôùc veà XD nhaø nöôùc caùc hình thöùc caùc hình thöùc nhaø nöôùc nhaø nöôùc trong lòch söû trong lòch söû nhaø nöôùc treân theá giôùi cuûa CN Maùc-Leânindaân toäc Vieät Nam nhaø nöôùc treân theá giôùi daân toäc Vieät Nam cuûa CN Maùc-Leânin Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc thöïc daân Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc thöïc daân tö saûn tö saûn Xoâ Vieát Xoâ Vieát phong kieán phong kieán
 • 100. aù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöô Quaù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc cuûa daân Nhaø nöôùc cuûa daân coâng - noâng - binhdaân chuû nhaân daân do daân, vì daân coâng - noâng - binhdaân chuû nhaân daân do daân, vì daân
 • 101. II. NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ NHAØ NÖÔÙC Noäi dung cô baûn cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùcNhaø nöôùcNhaø nöôùc Baûn chaát Baûn chaát Xaây döïng Xaây döïng phaùp quyeàn phaùp quyeàncuûa daân,cuûa daân, giai caáp vaø giai caáp vaø nhaø nöôùc nhaø nöôùc coù hieäu löïc coù hieäu löïc do daân, do daân, tính daân toäc tính daân toäc trong saïch trong saïch phaùp lyù phaùp lyù vì daân vì daân cuûa nhaø nöôùc cuûa nhaø nöôùc vöõng maïnh vöõng maïnh maïnh meõ maïnh meõ
 • 102. 1. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân Tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc cuûa daân cuûa daân do daân do daân vì daân vì daân
 • 103. • a./ Nhaø nöôùc cuûa daân• b./ Nhaø nöôùc do daân• c./ Nhaø nöôùc vì daân
 • 104. 2. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà söï thoáng nhaát giöõabaûn chaát GCCN vôùi tính nhaân daân vaø tính daân toäc cuûa nhaø nöôùc Do Ñaûng cuûa GCCN laõnh ñaïo Toå chöùc hoaït ñoäng Söï thoáng nhaát theo nguyeân taéc Ñònh höôùng ñöa ñaát nöôùc leân giöõa t/ch GCCN taäp trung- CNXH vôùi tính nhaân daân, daân chuû tính DT cuûa Kquaû ñaáu Nhaø nöôùc Cuøng chung tranh cuûa lôïi ích vì caû ñaát DT döôùi nöôùc, vì söï lñ cuûa Ñaûng nhaân daân
 • 105. a. Veà baûn chaát giai caáp coâng nhaân cuûa nhaø nöôùc Nhaø nöôùc laø thaønh toá cô baûn cuûa heä thoáng chính trò, luoân mang baûn chaát giai caáp. Hoà Chí Minh ñaõ khaúng ñònh: “Tính chaát cuûa nhaø nöôùc laø vaán ñeà cô baûn cuûa Hieán phaùp. Ñoù laø vaán ñeà noäi dung giai caáp cuûa chính quyeàn. Chính quyeàn veà tay ai vaø phuïc vuï quyeàn lôïi cho ai. Ñieàu ñoù quyeát ñònh toaøn boä noäi dung Hieán phaùp” “Nhaø nöôùc ta laø nhaø nöôùc cuûa chuû nhaân daân, döïa treân neàn taûng lieân minh coâng noâng, do giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo”. Nhö vaäy, Ngöôøi ñaõ khaúng ñònh baûn chaát giai caáp cuûa nhaø nöôùc ta laø giai caáp coâng nhaân. Baûn chaát giai caáp cuûa Nhaø nöôùc ta, ñöôïc bieåu hieän ôû nhöõng noäi dung chuû yeáu sau: – Do Ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân laõnh ñaïo
 • 106. b. Söï thoáng nhaát giöõa tính chaát GCCN vôùi tính nhaân daân, tính daân toäc cuûa Nhaø nöôùc kieåu môùi ôû nöôùc ta• Söï thoáng nhaát giöõa tính chaát GCCN vôùi tính nhaân daân, tính daân toäc cuûa Nhaø nöôùc kieåu môùi ôû nöôùc ta theå hieän ôû nhöõng ñieåm sau: Söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc kieåu môùi ôû Vieät Nam: laø keát quaû cuûa cuoäc ñaáu tranh laâu daøi, gian khoå, vôùi söï hy sinh xöông maùu cuûa bao theá heä CM. Vì vaäy, nhaø nöôùc ñoù phaûi laø nhaø nöôùc cuûa nhaân daân, cuûa daân toäc Vieät Nam. Cuøng chung muïc tieâu, lôïi ích: Nhaø nöôùc ta baûo veä lôïi ích cuûa nhaân daân, laáy lôïi ích cuûa daân toäc laøm neàn taûng. Chænh phuû do Hoà Chí Minh ñöùng ñaàu luoân luoân laø chính phuû ñaïi dieän cho lôïi ích cuûa daân toäc.
 • 107. 3. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà moät nhaø nöôùc phaùp quyeàn coù hieäu löïc phaùp lyù maïnh meõ Nhaø nöôùc phaùp quyeàn coù hieäu löïc phaùp lyù maïnh meõ Ñaøo taïo Ñaøo taïo Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc Nhaø nöôùc caùn boä, caùn boä, quaûn lyù XH quaûn lyù XH hôïp hieán hôïp hieán coâng chöùc coâng chöùc baèng phaùp luaät baèng phaùp luaät nhaø nöôùc nhaø nöôùc• a./Phaûi laø nhaø nöôùc hôïp hieán• b./ Nhaø nöôùc quaûn lyù xaõ hoäi baèng phaùp luaät vaø phaûi laøm cho phaùp luaät coù hieäu löïc trong thöïc teá
 • 108. 4. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà xaây döïng nhaø nöôùc trong saïch, vöõng maïnh, hieäu quaû Xaây döïng nhaø nöôùc Xaây döïng nhaø nöôùc trong saïch, vöõng maïnh, trong saïch, vöõng maïnh, hieäu quaû hieäu quaû Taêng cöôøng phaùp luaät Taêng cöôøng phaùp luaät Choáng tham oâ, laõng phí, Choáng tham oâ, laõng phí,ñi ñoâi vôùi giaùo duïc ñaïo ñöùcñi ñoâi vôùi giaùo duïc ñaïo ñöùc quan lieâu quan lieâucöôøng phaùp luaät ñi ñoâi vôùi ñaåy maïnh giaùo duïc ñaïo ñöùcquyeát choáng ba thöù “giaëc noäi xaâm” laø tham oâ. laõng phí,
 • 109. III. VAÄN DUÏNG TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ NHAØ NÖÔÙC, XAÂY DÖÏNG NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM NGANG TAÀM VÔÙI NHIEÄM VUÏ CUÛA GIAI ÑOAÏN LÒCH SÖÛ MÔÙI Xaây döïng nhaø nöôùc VN trong giai ñoaïn hieän nay Phaùt huy daân chuû,Caûi caùch vaø kieän toaøn Phaùt huy daân chuû,Caûi caùch vaø kieän toaøntaêng cöôøng phaùp cheáboä maùy haønh chính.aêng cöôøng phaùp cheáboä maùy haønh chính. Taêng cöôøng söï Taêng cöôøng söï XHCN, toân troïng Xaây döïng neàn haønh laõnh ñaïo cuûa Ñaûng XHCN, toân troïng Xaây döïng neàn haønh laõnh ñaïo cuûa Ñaûng quyeàn laøm chuû quyeàn laøm chuû chính daân chuû, trongñoái vôùi nhaø nöôùc .. .. chính daân chuû, trongñoái vôùi nhaø nöôùc cuûa nhaân daân cuûa nhaân daân saïch, vöõng maïnh saïch, vöõng maïnh
 • 110. Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà nhaø nöôùc,lieân heä vôùi tình hình hieän nay, coù theå thaáy noåileân maáy vaán ñeà caáp baùch sau:• 1.Phaùt huy daân chuû ñi ñoâi vôùi taêng cöôøng phaùp cheá xaõ hoäi chuû nghóa, ñaûm baûo thaät söï toân troïng quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân.• 2.Caûi caùch vaø kieän toaøn boä maùy haønh chính nhaø nöôùc, xaây döïng moät neàn haønh chính daân chuû, trong saïch, vöõng maïnh.• 3.Taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi nhaø nöôùc: gaén lieàn xaây döïng,
 • 111. CHÖÔNG VITÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀÑAÏO ÑÖÙC, NHAÂN VAÊN, VAÊN HOÙA
 • 112. I. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑAÏO ÑÖÙCMUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Nguoàn goác cuûa tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc Quan nieäm cuûa Hoà Chí Minh veà vai troø cuûa ñaïo ñöùc vaø nhöõng phaåm chaát ñaïo ñöùc cô baûn cuûa con ngöôøi Vieät Nam trong thôøi ñaïi môùi Nhöõng nguyeân taéc ñeå xaây döïng ñaïo ñöùc môùi maø Hoà Chí Minh ñaõ neâu leân Phöông höôùng vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc vaøo söï nghieäp xaây döïng neàn ñaïo ñöùc Vieät Nam hieän nay
 • 113. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Caùc nguoàn goác hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc Caùc quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà vai troø cuûa ñaïo ñöùc vaø nhöõng phaåm chaát ñaïo ñöùc cô baûn cuûa con ngöôøi Vieät Nam coù noäi dung sau:• + Quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà vai troø ñaïo ñöùc CM, veà tieâu chuaån ñaùnh giaù phaåm haïnh con ngöôøi• + Nhöõng phaåm chaát ñaïo ñöùc cô baûn cuûa con ngöôøi Vieät Nam trong thôøi ñaïi môùi goàm coù: –Trung vôùi nöôùc, hieáu vôùi daân –Caàn, kieäm, lieâm, chính, chí coâng voâ tö –Thöông yeâu con ngöôøi –Tinh thaàn quoác teá trong saùng Ngöôøi ñeà ra nhöõng nguyeân taéc ñeå xaây döïng ñaïo ñöùc môùi cho con ngöôøi VN: –Reøn luyeän, tu döôõng beàn bæ suoát ñôøi –Noùi phaûi ñi ñoâi vôùi laøm, phaûi neâu göông veà ñaïo ñöùc –Xaây ñi ñoâi vôùi choáng
 • 114. Tö töôûng Hoà Chí Minh Tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc veà ñaïo ñöùc Tö töôûng Tö töôûngNguoàn goác cuûa Noäi dungNguoàn goác cuûa Noäi dung Caùc Caùc ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc tö töôûng tö töôûng tö töôûng tö töôûng nguyeân taéc nguyeân taéc Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh xaây döïng xaây döïng vôùi söï nghieäp vôùi söï nghieäp veà ñaïo ñöùc veà ñaïo ñöùc veà ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc môùi veà ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc môùi ñoåi môùi ñoåi môùi hieän nay hieän nay
 • 115. 1. Nguoàn goác tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc (xem giaùo trình) Nguoàn goác tö töôûng Nguoàn goác tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc veà ñaïo ñöùcTruyeàn thoángTruyeàn thoáng Tö töôûng Tö töôûng Quan ñieåm Quan ñieåm Thöïc tieãn Thöïc tieãn ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc Maùc-AÊnggen, Maùc-AÊnggen, hoaït ñoäng hoaït ñoängcuûa daân toäc phöông Ñoâng, cuûa daân toäc phöông Ñoâng, Leânin Leânin cuûa cuûa Vieät Nam Vieät Nam phöông Taây phöông Taây veà ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh
 • 116. 2. Noäi dung tö töôûng Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc Noäi dung tö töôûng Noäi dung tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà ñaïo ñöùc veà ñaïo ñöùc Vai troø, vò trí Vai troø, vò trí Caùc phaåm chaát Caùc phaåm chaát cuûa ñaïo ñöùc cuûa ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc cô baûn ñaïo ñöùc cô baûn
 • 117. a. Vai troø, vò trí cuûa ñaïo ñöùc Vai troø, vò trí Vai troø, vò trí cuûa ñaïo ñöùc cuûa ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc Ñaïo ñöùc laø goác, laø goác, laø ñoäng löïc laø ñoäng löïc caùch maïng caùch maïng laø thöôùc ño laø thöôùc ño giuùp con ngöôøilaø neàn taûng laø neàn taûng lieân quan ñeán giuùp con ngöôøi lieân quan ñeán loøng loøng cuûa ngöôøi cuûa ngöôøi vöôït leân vöôït leân thaønh baïi thaønh baïi cao thöôïng cao thöôïng caùch maïng caùch maïng cuûa caùch maïngcuûa con ngöôøi trong moïi trong moïi cuûa caùch maïngcuûa con ngöôøi hoaøn caûnh hoaøn caûnh
 • 118. b. Nhöõng phaåm chaát cô baûn cuûa con ngöôøi Vieät Nam trong thôøi ñaïi môùi Nhöõng phaåm chaát cô baûn Nhöõng phaåm chaát cô baûn cuûa con ngöôøi Vieät Nam cuûa con ngöôøi Vieät Nam trong thôøi ñaïi môùi trong thôøi ñaïi môùi Yeâu thöông Caàn, Kieäm, Tinh thaànTrung vôùi nöôùc, Yeâu thöôngTrung vôùi nöôùc, con ngöôøi Caàn, Kieäm, Tinh thaàn con ngöôøi Lieâm, Chính, Lieâm, Chính, quoác teá quoác teá hieáu vôùi daân hieáu vôùi daân vaø nhaân daân chí coâng voâ tö vaø nhaân daân chí coâng voâ tö trong saùng trong saùng
 • 119.  Trung vôùi nöôùc, hieáu vôùi daân• Ñaây laø phaàn chaát, laø chuaån möïc coù yù nghóa quan troïng haøng ñaàu cuûa ngöôøi CM bôûi ôû moãi con ngöôøi coù nhieàu moái quan heä khaùc nhau nhöng quan heä vôùi daân vôùi nöôùc coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng, laø taâm ñieåm khi xem xeùt ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi, cuûa moãi chieán só CM. Döôùi thôøi PK, ngöôøi ta ñaõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà “trung”, “hieáu” nhöng ñeà caäp vôùi noäi dung raát haïn heïp. Trung laø vôùi vua, hieáu vôùi cha meï, vua treân caû nöôùc. Hoà Chí Minh baøn ñeán trung hieáu vôùi nghóa laø boån phaän vaø traùch nhieäm cuûa con ngöôøi nhöng ñaõ gaït boû noäi haøm cuûa khaùi nieäm cuõ, nhöõng haïn cheá trong tö töôûng ñaïo ñöùc cuûa Nho giaùo, ñöa vaøo ñoù nhöõng noäi dung ñaïo ñöùc môùi ñoù laø trung vôùi nöôùc hieáu vôùi daân. Noäi dung môùi cuûa trung vaø hieáu theo Hoà Chí Minh laø: – Phaûi ñaët lôïi ích cuûa CM, cuûa Toå quoác leân treân heát, phaûi quyeát taâm ñaáu tranh cho söï phoàn vinh cuûa ñaát nöôùc vaø haïnh phuùc cuûa nhaân daân
 • 120.  Caàn, Kieäm, Lieâm, Chính, chí coâng voâ tö• Ñaây laø phaåm chaát ñaïo ñöùc maø moïi ngöôøi laáy baûn thaân mình laøm ñoái töôïng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà ñaïo ñöùc. Vaán ñeà naøy ñöôïc Hoà Chí Minh ñeà caäp moät caùch thöôøng xuyeân vì noù xaûy ra haøng ngaøy, haøng giôø, xaûy ra trong suoát quaù trình ñaáu tranh CM, caû khi thuaän lôïi vaø luùc khoù khaên. Noù laø moät bieåu hieän, moät minh chöùng cho phaåm chaát ñaïo ñöùc trung vôùi nöôùc hieáu vôùi daân,
 • 121.  Thöông yeâu con ngöôøi
 • 122.  Tinh thaàn quoác teá trong saùng
 • 123. c. Nhöõng nguyeân taéc xaây döïng ñaïo ñöùc môùi Reøn luyeän beàn bæ suoát ñôø Reøn luyeän beàn bæ suoát ñôø thoâng qua thöïc tieãn caùch maï thoâng qua thöïc tieãn caùch maïNhöõng nguyeân taécNhöõng nguyeân taéc Noùi ñi ñoâi vôùi laøm, Noùi ñi ñoâi vôùi laøm, xaây döïng xaây döïng phaûi neâu göông ñaïo ñöùc phaûi neâu göông ñaïo ñöùc ñaïo ñöùc môùi ñaïo ñöùc môùi Xaây ñi ñoâi vôùi choáng Xaây ñi ñoâi vôùi choáng
 • 124. II. TÖ TÖÔÛNG NHAÂN VAÊN HOÀ CHÍ MINH• MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU• Khi hoïc taäp, nghieân cöùu baøi naøy caàn phaûi naém ñöôïc nhöõng noäi dung sau: Nguoàn goác hình thaønh tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh Noäi dung tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh Thaáy ñöôïc giaù trò to lôùn cuûa tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh ñoái vôùi vieäc xaây döïng con ngöôøi môùi ôû Vieät Nam hieän nay ñeå coù yù thöùc vaän duïng tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh vaøo söï nghieäp ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc
 • 125. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh - giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa truyeàn thoáng nhaân vaên Vieät Nam Noäi dung tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh goàm caùc vaán ñeà sau:• + Khaùi nieäm con ngöôøi trong tö töôûng Hoà Chí Minh• + Tình yeâu thöông voâ haïn cuûa Hoà Chí Minh ñoái vôùi con ngöôøi• + Loøng khoan dung roäng lôùn cuûa Hoà Chí Minh ñoái vôùi con ngöôøi• + Con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu giaûi phoùng vöøa laø ñoäng löïc CM Vaän duïng tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh trong thôøi kyø ñoåi môùi, bao goàm:• + Söï nghieäp ñoåi môùi vaø baøi hoïc Hoà Chí Minh• + Phaán ñaáu cho haïnh phuùc cuûa con ngöôøi trong
 • 126. Tö töôûng Tö töôûng Hoà Chí Minh- Hoà Chí Minh- giai ñoaïn giai ñoaïn phaùt trieån môùi phaùt trieån môùi cuûa truyeàn thoáng cuûa truyeàn thoáng nhaân vaên Vieät Nam nhaân vaên Vieät Nam Vaän duïng Vaän duïng tö töôûng tö töôûng Tö töôûng Tö töôûng nhaân vaên nhaân vaên nhaân vaên nhaân vaên Hoà Chí Minh Hoà Chí MinhHoà Chí MinhHoà Chí Minh trong thôøi kyø trong thôøi kyø ñoåi môùi ñoåi môùi Noäi dung tö töôûng Noäi dung tö töôûng nhaân vaên nhaân vaên Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh
 • 127. Tö töôûng nhaân vaên Tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh Hoà Chí MinhTruyeàn thoángTruyeàn thoáng Tö töôûng nhaân ñaïo, Tö töôûng nhaân ñaïo, nhaân vaên nhaân vaên baùc aùi cuûa vaên hoùa baùc aùi cuûa vaên hoùa Chuû nghóa Chuû nghóa cuûa daân toäc cuûa daân toäc phöông Ñoâng, phöông Ñoâng, nhaân ñaïo coäng saûn nhaân ñaïo coäng saûn Vieät Nam Vieät Nam phöông Taây phöông Taây Nguoàn goác cuûa tö töôûng Nguoàn goác cuûa tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh nhaân vaên Hoà Chí Minh
 • 128. 2. Noäi dung tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh NOÄI DUNG TÖ TÖÔÛNG NOÄI DUNG TÖ TÖÔÛNG NHAÂN VAÊN HOÀ CHÍ MINH NHAÂN VAÊN HOÀ CHÍ MINH Con ngöôøi Con ngöôøi Söï khoan dung Söï khoan dung vöøa laø vöøa laø Khaùi nieäm Khaùi nieäm Tình yeâu Tình yeâu roäng lôùn roäng lôùn muïc tieâu muïc tieâu con ngöôøi con ngöôøi thöông voâ haïn thöông voâ haïn tröôùc tính tröôùc tính giaûi phoùng giaûi phoùngtrong tö töôûng trong tö töôûng ñoái vôùi ñoái vôùi ña daïng ña daïng vöøa laø vöøa laø Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh con ngöôøi con ngöôøi cuûa con ngöôøi cuûa con ngöôøi ñoäng löïc ñoäng löïc cuûa CM cuûa CM
 • 129. a. Khaùi nieäm con ngöôøi trong tö töôûng Hoà Chí Minh Baàu baïn Nhaân daân, Doøng hoï toå quoác CON NGÖÔØI Nhaân loaïi Anh em Gia ñình
 • 130. b. Tình yeâu thöông voâ haïn cuûa Hoà Chí Minh ñoái vôùi con ngöôøi Tình yeâu thöông voâ haïn Tình yeâu thöông voâ haïn ñoái vôùi con ngöôøi ñoái vôùi con ngöôøi Yeâu thöông Yeâu thöông Quyù troïng con ngöôø Quyù troïng con ngöôø Tin töôûng Tin töôûng con ngöôøi con ngöôøi vaø kính troïng vaø kính troïng vaøo con ngöôøi vaøo con ngöôøivaø nhaân daânvaø nhaân daân nhaân daân nhaân daân
 • 131. Yeâu thöông con ngöôøi vaø nhaân daân Tìm ñöôøng cöùu nöôùc Tìm ñöôøng cöùu nöôùc cöùu daân cöùu daân Daønh tình thöông cho Daønh tình thöông cho ñoàng baøo, ñoàng chí ñoàng baøo, ñoàng chí trong nöôùc trong nöôùc Yeâu thöông Yeâu thöông con ngöôøi Yeâu thöông Yeâu thöông con ngöôøi nhaân daân theá giôùi nhaân daân theá giôùivaø nhaân daânvaø nhaân daân Quyù troïng Quyù troïng sinh maïng con ngöôøi sinh maïng con ngöôøi Ñaáu tranh cho töï do, Ñaáu tranh cho töï do, haïnh phuùc cuûa con ngöôøi haïnh phuùc cuûa con ngöôøi
 • 132. Tin töôûng vaøo con ngöôøi Vaøo khaû naêng Vaøo khaû naêng cuûa con ngöôøi cuûa con ngöôøi Cô sôû loøng tin Cô sôû loøng tin Vaøo taøi naêng, trí tueä Vaøo taøi naêng, trí tueäcuûa Hoà Chí Minhcuûa Hoà Chí Minh cuûa nhaân daân cuûa nhaân daân vaøo con ngöôøi vaøo con ngöôøi Vaøo phaåm chaát toát ñeïp, Vaøo phaåm chaát toát ñeïp, söï höôùng thieän söï höôùng thieän cuûa con ngöôøi cuûa con ngöôøi
 • 133. Quyù troïng con ngöôøi vaø kính troïng nhaân daân Quyù troïng con ngöôøi Quyù troïng con ngöôøi vaø kính troïng nhaân daân vaø kính troïng nhaân daân Yeâu chuoäng Yeâu chuoäng Quyù troïng Quyù troïng hoøa bình vaø hoøa bình vaø Toân troïng Toân troïng moïi giai caáp, moïi giai caáp, traùnh chieán tranh, nhaân daântaàng lôùp xaõ hoäi traùnh chieán tranh,taàng lôùp xaõ hoäi traùnh ñoå maùu nhaân daân traùnh ñoå maùu
 • 134. c. Söï khoan dung roäng lôùn tröôùc tính ña daïng cuûa con ngöôøi Tính ña daïng Tính ña daïng cuûa con ngöôøi cuûa con ngöôøi Taäp hôïp vaø söû duïng Taäp hôïp vaø söû duïng ngöôøi cuûa cheá ñoä cuõ ngöôøi cuûa cheá ñoä cuõLoøng khoan dungLoøng khoan dung ñoái vôùi ñoái vôùi con ngöôøi con ngöôøi Chính saùch nhaân ñaïo Chính saùch nhaân ñaïo ñoái vôùi kieàu daân ñoái vôùi kieàu daân vaø tuø, haøng binh vaø tuø, haøng binh Chính saùch ñoái vôùi Chính saùch ñoái vôùi caùn boä vaø Ñaûng vieân coù loã caùn boä vaø Ñaûng vieân coù loã
 • 135. d. Con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu giaûi phoùng cuûa caùch maïng, vöøa laø ñoäng löïc cuûa caùch maïng Vò trí Vò trí cuûa con ngöôøi cuûa con ngöôøi trong söï nghieäp trong söï nghieäp caùch maïng caùch maïng Laø muïc tieâu Laø muïc tieâu Laø ñoäng löïc Laø ñoäng löïc giaûi phoùng giaûi phoùng cuûa CM cuûa CM cuûa CM cuûa CM Veà ch.trò: Veà ch.trò: Veà k.teá:Veà v. hoùa: Veà XH: Veà v. hoùa:ñöôïc töï do, Veà k.teá: ñöôïc Veà XH: Con ngöôøi Ñaøo taïo, Con ngöôøiñöôïc töï do, coù ñöôïc bình ñaúng,laø ñoäng löïc Ñaøo taïo,caùc quyeàn coù hoïc haønh,bình ñaúng,laø ñoäng löïcboài döôõngcaùc quyeàn cuoäc soáng hoïc haønh, coù phaùt trieån boài döôõngcoâng daâncuoäc soáng coâng daân höôûng thuï höôûng thuï coù phaùt trieån con ngöôøi ngaøy caøng ngaøy caøng moïi quyeàncuûa lòch söû, con ngöôøi moïi quyeàncuûa lòch söû, moïi maët ñöôïc ñöôïc caùc giaù trò caùc giaù trò veà toát ñeïp coâng daân cuûa CM veà moïi maëbaûo ñaûm toát ñeïp vaên hoùa coâng daân cuûa CM baûo ñaûm vaên hoùa
 • 136. 3. Vaän duïng tö töôûng nhaân vaên Hoà Chí Minh trong thôøi kyø ñoåi môùi Söï nghieäp ñoåi môùi vaø Söï nghieäp ñoåi môùi vaø baøi hoïc cuûa Hoà Chí Min baøi hoïc cuûa Hoà Chí Min Phaán ñaáu cho haïnh phuù Phaán ñaáu cho haïnh phu Phöông Phöông cuûa con ngöôøi trong cuûa con ngöôøi trong Tö töôûng Tö töôûng höôùng höôùng moät xaõ hoäi coâng baèng moät xaõ hoäi coâng baènnhaân vaênnhaân vaên vaän duïng vaän duïng Hoà Hoà vaøo vaøo Chí Chí söï nghieäp söï nghieäp Ñaøo taïo nhöõng con ngöôø Ñaøo taïo nhöõng con ngöô Minh Minh cuûa xaõ hoäi vaên minh ñoåi môùi ñoåi môùi cuûa xaõ hoäi vaên minh Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh vaø söï phaùt trieån vaø söï phaùt trieån toaøn dieän cuûa con ngöôø toaøn dieän cuûa con ngöôø
 • 137. III. TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ VAÊN HOÙA• MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU• Caàn phaûi naém vöõng nhöõng noäi dung cô baûn sau: Khaùi nieäm, tính chaát, chöùc naêng vaø moät soá lónh vöïc chính cuûa vaên hoùa trong tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa Thaáy ñöôïc söï coáng hieán to lôùn cuûa Ngöôøi trong vieäc xaây döïng neàn vaên hoùa môùi ôû nöôùc ta, töø ñoù coù yù thöùc vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa vaøo söï nghieäp xaây döïng neàn vaên hoùa môùi tieân
 • 138. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Nhöõng vaán ñeà chung veà vaên hoùa vaø neàn vaên hoùa môùi:• + Khaùi nieäm vaên hoùa cuûa Hoà Chí Minh• + Tính chaát cuûa neàn vaên hoùa môùi• + Chöùc naêng cuûa vaên hoùa Caùc quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà caùc lónh vöïc chính cuûa vaên hoùa:• + Vaên hoùa giaùo duïc• + Vaên hoùa vaên ngheä• + Vaên hoùa ñôøi soáng Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa vaøo söï nghieäp xaây döïng neàn vaên hoùa tieân
 • 139. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùaNhöõng vaán ñeà chungTö töôûng Hoà Chí MinhNhöõng vaán ñeà chung töôûng Hoà Chí Minh duïng vaø phaùt trie Tö Vaän duïng vaø phaùt trie Vaän veà vaên hoùa vaø veà caùc lónh vöïc chínhtö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa vaø veà caùc lónh vöïc chínhtö töôûng Hoà Chí Minh neàn vaên hoùa môùi neàn vaên hoùa môùi cuûa vaên hoùa cuûa vaên hoùa veà vaên hoùa veà vaên hoùa
 • 140. 1. Nhöõng vaán ñeà chung veà vaên hoùa vaø neàn vaên hoùa môùi trong tö töôûng Hoà Chí Minh Nhöõng vaán ñeà chung veà vaên hoùa vaø neàn vaên hoùa môùi Quaù trình Quaù trìnhhình thaønh tö töôûng ình thaønh tö töôûng Tính chaát cuûa Tính chaát cuûa Chöùc naêng cuûa Chöùc naêng cuûa Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh neàn vaên hoùa môùi neàn vaên hoùa môù neàn vaên hoùa môùi neàn vaên hoùa môù veà vaên hoùa veà vaên hoùa
 • 141.  Quaù trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa Quaù trình Quaù trình hình thaønh hình thaønh tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà vaên hoùa veà vaên hoùa Tröôùc caùch maïng Tröôùc caùch maïng Sau caùch maïng Sau caùch maïng thaùng 8/45 thaùng 8/45 thaùng 8/45 thaùng 8/45
 • 142.  Khaùi nieäm veà vaên hoaù• “Vì leõ sinh toàn cuõng nhö muïc ñích cuûa cuoäc soáng, loaøi ngöôøi môùi saùng taïo vaø phaùt minh ra ngoân ngöõ, chöõ vieát, ñaïo ñöùc, phaùp luaät, khoa hoïc, toân giaùo, vaên hoïc, ngheä thuaät, nhöõng coâng cuï cho sinh hoaït haøng ngaøy veà aên, maëc, ôû vaø caùc phöông thöùc söû duïng. Toaøn boä nhöõng saùng taïo vaø phaùt minh ñoù töùc laø vaên hoaù.• Vaên hoaù laø söï toång hôïp cuûa moïi phöông thöùc sinh hoaït cuøng vôùi bieåu hieän cuûa noù maø loaøi ngöôøi ñaõ saûn sinh ra nhaèm thích öùng nhöõng nhu caàu ñôøi soáng vaø ñoøi hoûi cuûa söï sinh toàn”• (Muïc ñoïc saùch trong taäp Nhaät
 • 143.  Tính chaát cuûa neàn vaên hoùamôùi Tính chaát cuûa Tính chaát cuûa neàn vaên hoùa môùi neàn vaên hoùa môùi Trong caùch maïng Trong caùch maïng Trong caùch maïng Trong caùch maïng daân toäc daân chuû daân toäc daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa xaõ hoäi chuû nghóa Noäi dung Noäi dung Tính chaát Tính chaát Daân toäc Daân toäc Khoa hoïc Khoa hoïc Ñaïi chuùng Ñaïi chuùng XHCN XHCN daân toäc daân toächaát cuûa neàn vaên hoùa trong giai ñoaïn CM daân toäc daâhaát cuûa neàn vaên hoùa trong giai ñoaïn CM xaõ hoäi chuû
 • 144.  Chöùc naêng cuûa neàn vaên hoùa môùi theo quan ñieåm Hoà Chí Minh Chöùc naêng cuûa neàn vaên hoùa môùiBoài döôõng tö töôûngBoài döôõng tö töôûng Boài döôõng nhöõng Boài döôõng nhöõng ñuùng ñaén vaø ñuùng ñaén vaø phaåm chaát toát ñeïp, Naâng cao daân trí phaåm chaát toát ñeïp, Naâng cao daân trí loái soáng laønh maïnh tình caûm cao ñeïp tình caûm cao ñeïp loái soáng laønh maïnh cho con ngöôøi cho con ngöôøi cho con ngöôøi cho con ngöôøi
 • 145. 2. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà caùc lónh vöïc chính cuûa vaên hoùa Tö töôûng Hoà Chí Minh veà caùc lónh vöïc chính cuûa vaên hoùaVaên hoùa giaùo duïc Vaên hoùa vaên ngheä Vaên hoùa ñôøi soánVaên hoùa giaùo duïc Vaên hoùa vaên ngheä Vaên hoùa ñôøi soán
 • 146. a. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa giaùo duïc Tö töôûng Hoà Chí Minh veâ vaên hoùa giaùo duïc Quaù trình hình thaønh Noäi dung quan ñieåm tö töôûng cuûa Hoà Chí MinhHoà Chí Minh veà vaên hoùa giaùo duïcveà vaên hoùa giaùo duïc Muïc tieâu Noäi dung Phöông phaùp giaùo duïc giaùo duïc giaùo duïc
 • 147. trình hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa giaùo d • Noäi dung quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà vaên hoùa giaùo duïc  Veà muïc tieâu cuûa VHGD: thöïc hieän caû ba chöùc naêng cuûa VH baèng GD, coù nghóa baèng daïy vaø hoïc – Daïy vaø hoïc ñeå môû mang daân trí, naâng cao kieán thöùc, boài döôõng tö töôûng ñuùng ñaén vaø tình caûm cao ñeïp, nhöõng phaåm chaát trong saùng vaø loái soáng laønh maïnh cho nhaân daân – Ñoù laø ñaøo taïo nhöõng con ngöôøi môùi vöøa coù ñöùc vöøa coù taøi, nhöõng coâng daân bieát laøm chuû ñeå ñoùng goùp tích cöïc vaøo söï nghieäp XD vaø baûo veä ñaát nöôùc. Hoïc khoâng phaûi chaïy theo baèng caáp, maø phaûi coù thöïc hoïc. Hoïc ñeå laøm ngöôøi, laøm vieäc, laøm caùn boä. Trong nhöõng muïc tieâu ñoù, hoïc ñeå laøm ngöôøi laø khoù nhaát.
 • 148.  Veà phöông phaùp daïy vaø hoïc – Phaûi luoân gaén noäi dung GD vôùi thöïc tieãn VN, hoïc ñi ñoâi vôùi haønh, lyù luaän phaûi gaén lieàn vôùi thöïc tieãn, hoïc taäp phaûi keát hôïp vôùi lao ñoäng. Coù nhö vaäy VHGD môùi coù tính ñònh höôùng ñuùng ñaén, roõ raøng, thieát thöïc. – Hoïc ôû moïi nôi, moïi luùc, hoïc moïi ngöôøi, hoïc suoát ñôøi, coi troïng vieäc töï hoïc, töï ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi. Ñoái vôùi moãi ngöôøi, hoïc ôû tröôøng lôùp chæ laø moät phaàn, coøn chuû yeáu laø phaûi töï hoïc trong lao ñoäng, trong coâng taùc, trong hoaït ñoäng thöïc tieãn…• Keát luaän:• Nhöõng quan ñieåm cuûa Hoà Chí Minh veà VHGD laø moät heä thoáng quan ñieåm raát phong phuù vaø hoaøn chænh, ñoøi hoûi chuùng ta phaûi nghieân cöùu, naém baét quaùn trieät hôn nöõa nhöõng quan ñieåm aáy vaøo
 • 149. b. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa vaên ngheä Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa vaên ngheä Quan ñieåm cuûaVai troø cuûa Hoà Chí Minh vaên ngheä veà vaên ngheä Quan ñieåm 1 Quan ñieåm 2 Quan ñieåm 3
 • 150.  Vai troø cuûa vaên hoùa vaên ngheä: Vaên ngheä laø bieåu hieän taäp trung nhaát cuûa neàn vaên hoùa, laø ñænh cao cuûa ñôøi soáng tinh thaàn, laø hình aûnh cuûa taâm hoàn daân toäc,…Vì vaäy, vaên ngheä ñaõ trôû thaønh nhu caàu khoâng theå thieáu cuûa nhaân daân ta… Quan ñieåm chuû yeáu cuûa Hoà Chí Minh veà vaên ngheä – Quan ñieåm 1: Vaên ngheä laø maët traän, ngheä só laø chieán só, taùc phaåm vaên ngheä laø vuõ khí saéc beùn trong ñaáu tranh caùch maïng, trong xaây döïng xaõ hoäi môùi, con ngöôøi môùi. – Quan ñieåm 2: Vaên ngheä phaûi gaén lieàn vôùi thöïc tieãn cuûa ñôøi soáng nhaân daân. – Quan ñieåm 3: Phaûi coù taùc phaåm vaên ngheä
 • 151. c. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa ñôøi soáng Tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa ñôøi soáng Noäi dungKhaùi nieäm vaên hoùa ñôøi soáng Ñaïo ñöùc môùi Loái soáng môùi Neáp soáng môù
 • 152.  Khaùi nieäm vaên hoùa ñôøi soáng trong tö töôûng Hoà Chí Minh• Vaên hoùa ñôøi soáng laø xaây döïng “ñôøi soáng môùi cho nhaân daân”. Ñôøi soáng môùi ñöôïc Hoà Chí Minh neâu ra bao goàm: “Ñaïo ñöùc môùi, loái soáng môùi, neáp soáng môùi”. Noäi dung xaây döïng ñôøi soáng môùi – Veà ñaïo ñöùc môùi – Veà loái soáng môùi – Veà neáp soáng môùi
 • 153. 3. Vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoùa ñeå xaây döïng neàn vaên hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc hieän nay Vaän duïng Vaän duïng vaø phaùt trieån vaø phaùt trieån tö töôûng tö töôûng Hoà Chí Minh Hoà Chí Minh veà vaên hoùa veà vaên hoùa Xaây döïng Xaây döïng Tình hình vaên hoùa Tình hình vaên hoùa neàn vaên hoùa môùi neàn vaên hoùa môùi hieän nay hieän nay hieän nay hieän nay
 • 154.  Tình hình vaên hoùa hieän nay Tình hình vaên hoùa Tình hình vaên hoùa hieän nay hieän nayNhöõng thaønh töïuNhöõng thaønh töïu Nhöõng haïn cheá Nhöõng haïn cheá
 • 155. Vaän duïng tö töôûng Hoà Chí Minh vôùi vieäc xaây döïng neàn vaên hoùa môùi tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc Xaây döïng neàn vaên hoùa môùi tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc Xaây döïng vaø Xaây döïng vaø Ngaên chaën Ngaên chaën Giöõ vöõng vaø Giöõ vöõng vaø boài döôõng aâm möu lôïi duïng boài döôõng aâm möu lôïi duïn Xaây döïng Xaây döïng phaùt huy baûn saécnhöõng ñieån hình phaùt huy baûn saéc nhöõng ñieån hìnhgiao löu vaên hoùa giao löu vaên hoùacon ngöôøi môùi...con ngöôøi môùi... vaên hoùa daân toäc vaên hoùa daân toäc tích cöïc tích cöïc ñeå phaù hoaïi ñeå phaù hoaïi veà vaên hoùa veà vaên hoùa cuûa keû thuø cuûa keû thuø
 • 156.  Xaây döïng vaên hoùa phaûi baét ñaàu töø moãi con ngöôøi vôùi tö caùch laø chuû theå cuûa vaên hoùa Giöõ vöõng vaø phaùt huy baûn saéc vaên hoùa daân toäc trong quaù trình giao löu, hoäi nhaäp quoác teá Phaûi xaây döïng vaø boài döôõng nhöõng ñieån hình tích cöïc veà vaên hoùa Ngaên chaën aâm möu lôïi duïng giao löu vaên hoùa ñeå phaù hoaïi haïnh phuùc cuûa keû thuø• Keát luaän:• Tö töôûng vaên hoùa Hoà Chí Minh ñaõ hoäi tuï ñuû caùc yeáu toá truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi, daân toäc vaø nhaân loaïi, keá thöøa vaø ñoåi môùi. Tö töôûng Hoà Chí Minh ñaõ toûa ra moät thöù vaên hoùa khoâng phaûi chæ cuûa quaù khöù vaø hieän taïi, maø coøn laø moät neàn vaên hoùa cuûa töông lai. Cuøng vôùi chuû nghóa Maùc-Leânin, tö töôûng Hoà Chí
 • 157. VAÄN DUÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅNTÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINHTRONG COÂNG CUOÄC ÑOÅI MÔÙI HIEÄN NAY
 • 158. • MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Hieåu bieát saâu saéc tình hình theá giôùi vaø tình hình Vieät Nam hieän nay Naém vöõng caùc quan ñieåm cô baûn phaûi quaùn trieät khi vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh Nhöõng noäi dung coù yù nghóa caáp baùch trong giai ñoaïn hieän nay caàn phaûi vaän duïng vaø phaùt trieån.• TOÙM TAÉT NOÄI DUNG Boái caûnh môùi. cuïc dieän môùi khi nhaân loaïi böôùc vaøo theá kyû 21. Caàn chuù yù ñeán caùc vaán ñeà: – Ñaëc ñieåm tình hình theá giôùi hieän nay – Tình hình nöôùc ta sau 20 naêm ñoåi môùi Nhöõng quan ñieåm cô baûn chæ ñaïo vieäc vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh: – Quan ñieåm lyù luaän gaén vôùi thöïc tieãn – Quan ñieåm lòch söû - cuï theå – Quan ñieåm toaøn dieän vaø heä thoáng – Quan ñieåm thöøa keá vaø phaùt trieån
 • 159.  Noäi dung vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñoåi môùi bao goàm: – Kieân ñònh muïc tieâu ñoäc laäp DT vaø CNXH, ñaåy maïnh giaùo duïc chuû nghóa yeâu nöôùc gaén lieàn vôùi lyù töôûng XHCN. – Quaùn trieät tö töôûng Hoà Chí Minh: ñoåi môùi laø söï nghieäp cuûa nhaân daân, do nhaân daân, vì nhaân daân; moïi chuû tröông, chính saùch phaûi döïa vaøo daân, laáy daân laøm goác. – Khoâng ngöøng cuûng coá vaø môû roäng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc trong maët traän Toå quoác Vieät Nam, ñöa chieán löôïc ñaïi ñoaøn keát Hoà Chí Minh leân moät taàm cao, moät chieàu saâu môùi. – Naâng cao naêng löïc vaø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng, hieäu löïc quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc - nhaân toá quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa söï nghieäp ñoåi môùi.
 • 160. Vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñoåi môùi hieän nay Quan ñieåm chæ ñaïoBoái caûnh môùi, Quan ñieåm chæ ñaïoBoái caûnh môùi, vieäc vaän duïng Noäi dung vaän duïn Noäi dung vaän duïn cuïc dieän môùi vieäc vaän duïng vaø phaùt trieån cuïc dieän môùi vaø phaùt trieån vaø phaùt trieån vaø phaùt trieån
 • 161. I. BOÁI CAÛNH, CUÏC DIEÄN MÔÙI KHI NHAÂN LOAÏI BÖÔÙC VAØO THEÁ KYÛ XXI 1. Ñaëc ñieåm tình hình theá giôùi hieän nay Ñaëc ñieåm tình hình theá giôùiKhoa Ñoâng nam AÙ, hoïc Kinh teá Chính trò Quaân söï chaâu AÙ,coâng - xaõ hoäi Thaùi Bình Döôngngheä
 • 162. • a. Khoa hoïc - coâng ngheä• b. Veà kinh teá - xaõ hoäi• c. Veà chính trò• d. Quaân söï• e. Khu vöïc Ñoâng nam AÙ - chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông
 • 163. 2. Tình hình Vieät Nam sau 20 naêm ñoåi môùi Tình hình Vieät Nam hieän nay Caùc thaønh töïu cuûa Caùc nguy cô, thaùch thöùc 20 naêm ñoåi môùi Cô sôûvaät chaátChính trò Tham Tuït haäu Dieãn bieán Quan heä Cheächkyõ thuaät xaõ hoäi - nhuõng, xa hôn hoøa bình quoác teá höôùng ñöôïc cô baûn quan veà cuûa CN XHCN taêng roäng môû kinh teá ñeá quoác oån ñònh lieâu cöôøng
 • 164. • a. Nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc• b. Nhöõng nguy cô vaø thaùch thöùc
 • 165. II. MAÁY QUAN ÑIEÅM CÔ BAÛN CHÆ ÑAÏO VIEÄCVAÄN DUÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH TRONG SÖÏ NGHIEÄP ÑOÅI MÔÙI HIEÄN NAY Lyù luaän gaén lieàn vôùi thöïc tieãn Toaøn dieän vaø Keá thöøa vaø Quan ñieåm chæ ñaïo heä thoáng phaùt trieån Lòch söû - cuï theå
 • 166. 1. Quan ñieåm Lyù luaän gaén vôùi thöïc tieãn Quan ñieåm chæ ñaïo Lyù luaängaén vôùi Thöïc tieãn
 • 167. 2. Quan ñieåm lòch söû cuï theå Quan ñieåm chæ ñaïo Lòch söû Cuï theå
 • 168. 3. Quan ñieåm toaøn dieän vaø heä thoáng Quan ñieåm chæ ñaïo Toaøn dieän vaø Heä thoáng
 • 169. 4. Quan ñieåm keá thöøa vaø phaùt trieån Quan ñieåm chæ ñaïo Keá thöøa vaø Phaùt trieån
 • 170. III. PHÖÔNG HÖÔÙNG VAØ NOÄI DUNG VAÄN DUÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH TRONG SÖÏ NGHIEÄP ÑOÅI MÔÙI• 1. Phöông höôùng HIEÄN NAY• 2. Noäi dung vaän duïng Noäi dung vaän duïng vaø phaùt trieån tö töôûng Hoà Chí Minh Ñoåi môùi laø Naâng cao naêng löï Ñöa chieán löôïcÑoäc laäp daân toäc nghieäp cuûa söï laõnh ñaïo cuûa Ñaû ñaïi ñoaøn keát gaén lieàn vôùi toaøn daân, vaø hieäu löïc leân moäthuû nghóa xaõ hoäiphaûi laáy daân quaûn lyù taàm cao môùi laøm goác cuûa nhaø nöôùc
 • 171. a. Kieân ñònh muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH,ñaåy maïnh giaùo duïc chuû nghóa yeâu nöôùc vôùi lyù töôûng XNCH Quan ñieåm chæ ñaïo gaén lieàn Ñoäc laäp daân toäc vôùi Chuû nghóa xaõ hoäi
 • 172. b. Ñoåi môùi laø söï nghieäp cuûa toaøn daân, do daân vaø vì daân, phaûi laáy daân laøm goác Ñoåi môùi laø söï nghieäp cuûa toaøn daân vaø phaûi laáy daân laøm goácÑoåi môùi laø söï nghieäp Ñoåi môùi phaûi döïa vaøo daâ cuûa toaøn daân vaø laáy daân laøm goác
 • 173. ñoaøn keát trong maët traän Toå quoác Vieät Nam, ñöa chieán löôïc ñaïi ñoaøn keát cuûa Hoà Chí Minh leân moät taàm cao, moät chieàu saâu môùi Ñöa chieán löôïc ñaïi ñoaøn keát cuûa Hoà Chí Minh leân moät taàm cao môùihöõng nhaân toá aûnh höôûng Nhöõng giaûi phaùp ñeå ñöa ñeán khoái ÑÑK hieän nay khoái ÑÑK leân taàm cao môù
 • 174. d. Naâng cao naêng löïc laõnh ñaïo vaø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng, hieäu löïc quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc - nhaân toá quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa söï nghieäp ñoåi môùi Nhaân toá quyeát ñònh thaéng lôïi cuûa CM trong söï nghieäp ñoåi môùiaâng cao naêng löïc laõnh ñaïo Naâng cao hieäu quaû quaûn lyø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng cuûa Nhaø nöôùc

×