Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
ελληνικά διακοσμητικά θέματα α
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ελληνικά διακοσμητικά θέματα α

 • 1,347 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
57
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 11111 ελληνικά διακοσμητικά θέματα hellenic ornamental motifs Ôüìïò Á ~ Volume A Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 2. 22222 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 3. 33333 Ôüìïò Á ~- Volume A ελληνικά διακοσμητικά θέματα hellenic ornamental motifs Å.Ï.Ì.Ì.Å.×. A.E. Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ìéêñþí Ìåóáßùí Åðé÷åéñÞóåùí & ×åéñïôå÷íßáò A.E. ÁèÞíá 1999 *** H.Ï.S.Ì.Å.H. S.A. Hellenic Organization of Small Medium Enterprises & Handicrafts S.A. Áthens 1999 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 4. 44444 Ελληνικά Διακοσμητικά Θέματα Τόμος Α΄ Αναπαραγωγή σε CD-ROM Αθήνα 1999 Ôï ðáñüí CD-ROM ÷ñçìáôïäïôÞèçêå áðü ôç ÄñÜóç: “Óýã÷ñïíç êáé ÐáñáäïóéáêÞ ×åéñïôå÷íßá”, Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá Âéïìç÷áíßáò 1994 -99 ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç XVI Å.Ï.Ì.Ì.Å.×. Á.Å. Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ìéêñþí Ìåóáßùí Åðé÷åéñÞóåùí & ×åéñïôå÷íßáò Á.Å. Îåíßáò 16, ÁèÞíá 115 28 ôçë.: 01/7491 360-1, FAX: 01/7491 249, e-mail: crafts@eommex.gr Áðáãïñåýåôáé ç áíáðáñáãùãÞ Þ ìåôáöïñÜ ôïõ óõíüëïõ Þ ïðïéïõäÞðïôå ìÝñïõò áõôïý ôïõ cd-rom ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï êáé ïðïéï- äÞðïôå ìÝóï, çëåêôñïíéêü, ìç÷áíéêü, öùôïá- íôéãñáöéêü Þ Üëëï, óå ïðïéïäÞðïôå ìÝóï áðï- èÞêåõóçò Þ åðáíÜêôçóçò, ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. © Å.Ï.Ì.Ì.Å.×. Á.Å., 1999 ÃñáöéêÝò ôÝ÷íåò: `Áííá Íüâáê, ôçë.: 01/8323 445 ÁíáðáñáãùãÞ CD-ROM: FABELSOUND A.E., ôçë.: 01/2710 555 Hellenic Ornamental Motifs Volume A CD-ROM reproduction Athens 1999 This CD-ROM was financed by the Action: “Contemporary & Traditional Handicraft”, Industry Entrepreneurial Program 1994 - 99 Hellenic Republic Ministry for Development European Commission General Directorate XVI H.Ï.S.Ì.Å.H. S.A. Hellenic Organization of Small Medium Enterprises & Handicrafts S.A. 16 Xenias, 115 28 Athens tel.: 01/7491 360-1, FAX: 01/7491 249, e-mail: crafts@eommex.gr Neither part nor the whole of this cd-rom may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, by any infor- mation storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. © H.O.S.M.E.H. S.A., 1999 Graphic Arts: Anna Novack, tel.: 01/8323 445 CD-ROM reproduction: FABELSOUND S.A., tel.: 01/2710 555 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 5. 55555 Περιεχόμενα - ContentsΠεριεχόμενα ελληνικά διακοσμητικά θέματα - τόμος Α΄ Ðåñéå÷üìåíá........................................................................................ 5 Ðñüëïãïò ............................................................................................ 6 I. ÊõêëáäéêÜ .................................................................................. 9 II. ÌéíùéêÜ .................................................................................... 25 III. ÌõêçíáúêÜ, ÃåùìåôñéêÜ, ÊëáóéêÜ, ÅëëçíéóôéêÜ ....................... 71 IV. Íïìßóìáôá.............................................................................. 129 V. ÂõæáíôéíÜ ............................................................................... 147 VI. ËáúêÜ ...................................................................................... 171 Âéâëéïãñáößá ................................................................................... 220 Contents hellenic ornamental motifs - volume A Contents ......................................................................................... 5 Foreword ......................................................................................... 7 I. Cycladic ................................................................................... 9 II. Minoan................................................................................... 25 III. Mycenaean, Geometric, Classical, Hellenistic ........................ 71 IV. Coinage ............................................................................... 129 V. Byzantine............................................................................. 147 VI. Folk Art................................................................................ 171 Bibliography ................................................................................. 220 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 6. 66666 Πρόλογος “...Ç ðáñÜäïóç äåí åßíáé óôáóéìüôçôá, áêéíçóßá, óôåãáíüôçôá êáé áõ- ôïåðáíÜëçøç. Ðïëý ðåñéóóüôåñï äåí åßíáé õðï÷ñåùôéêü ñåðåñôüñéï ìïñöþí êáé ìåèüäùí êáôáîéùìÝíùí óôï ÷ñüíï. ”Åßíáé ìéá áÝíáç áíÝëéîç ðïõ óõíôåëåßôáé åßôå ìå áíáðëÜóåéò ðáëéü- ôåñùí ìïñöþí, åßôå ìå åéóáãùãÞ íÝùí. Ôá êáéíïýñãéá áõôÜ óôïé÷åßá äåí ðáñáìÝíïõí åíèÝìáôá ðïõ îå÷ùñßæïõí ãéá ðÜíôá óáí îÝíá óþìá- ôá. Ìå ìéá áñãÞ êáôåñãáóßá áöïìïéþíïíôáé, ðñïóáñìüæïíôáé, õößóôá- íôáé âáóéêÝò ìåôáëëáãÝò. ”Ç åëëçíéêÞ ðáñÜäïóç ìïéÜæåé ìå èÜëáóóá ðïõ äÝ÷åôáé ôï ãëõêü íåñü ÷éëéÜäùí ðïôáìþí ÷ùñßò íá îáëìõñßæåé...” Êßôóïò ÌáêñÞò, ÅëëçíéêÞ Êáëëéôå÷íéêÞ ÐáñÜäïóç êáé óýã÷ñïíç ×åéñïôå÷íßá, 1981 ×áñáêôçñéóôéêÜ åëëçíéêÜ äéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá ðáñìÝíá áðü êåñá- ìéêÜ, ôïé÷ïãñáößåò, õöáíôÜ, êïóìÞìáôá, áíáèçìáôéêÝò ðëÜêåò, éåñáôé- êÜ Üìöéá êáé óêåýç, êåíôÞìáôá, îõëüãëõðôá êáé æùãñáöéÝò. Äçìéïõñ- ãßåò ïìáäéêÝò êáé äéáäï÷éêÝò, éäéáßôåñåò áðáíôÞóåéò ôïõ ÷þñïõ êáé ôïõ ÷ñüíïõ óôï ðáíáíèñþðéíï êáé áéþíéï áßôçìá ôçò óýæåõîçò ôçò ÷ñåßáò ìå ôçí ïìïñöéÜ. ÊáèåìéÜ ìå ôç äéêÞ ôçò óõíáéóèçìáôéêÞ öüñôé- óç êáé ôï äéêü ôçò íïçìáôéêü ðåñéå÷üìåíï. Óáí óýíïëï ðáñïõóéÜóôçêáí ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôïí ôüôå Åèíéêü Ïñãáíéóìü ÅëëçíéêÞò ×åéñïôå÷íßáò, ôï 1961, óôçí Ýêäïóç “ÅëëçíéêÜ ÄéáêïóìçôéêÜ ÈÝìáôá”. Åðáíåêäüèçêáí ôï 1972 êáé ôï 1983. Óå çëåêôñïíéêÞ áõôÞ ôç öïñÜ ìïñöÞ, åðáíåêäßäïíôáé, ãéáôß óÞìåñá ðåñéóóüôåñï ßóùò áðü ðïôÝ Üëëïôå, ðñÝðåé íá ÷ôßæïõìå ôï áýñéï ãíù- ñßæïíôáò êáé áîéïðïéþíôáò üóá ï Üãéïò ìü÷èïò ôùí ðåñáóìÝíùí ãå- íåþí ìáò ÷Üñéóå. Å.Ï.Ì.Ì.Å.×. 1999 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 7. 77777 Foreword “Tradition is not stagnant, immobile, compartmentalised and repetitive. Still less is it a compulsory repertoire of forms and methods which have established themselves over time. ”Tradition is a perpetual process of evolution achieved either with the reshaping of existing forms or with the introduction of new ones. The new elements do not remain interpolations which stand out forever as foreign bodies. Little by little, they are worked on, assimilated, adapted, and undergo basic change. ”The Hellenic tradition is like a sea into which flows the fresh water of thousands of rivers but which never itself becomes less salty.” Kitsos Makris, The Hellenic Artistic Tradition and Modern Handicrafts, 1981 These are characteristic Hellenic decorative themes taken from ceramics, wall-paintings, woven goods, jewellery, commemorative plaques, priestly vestments and ecclesiastical vessels, embroideries, wood-carvings and paintings. They are collective, successive creations, unique replies in space and time to the global and eternal demand for use and beauty to be blended. Each item has its own emotional charge, its own content of meaning. They were presented to the public for the first time in 1961, by what was then the Hellenic National Handicrafts Organization, in a book entitled Hellenic Ornamental Motifs. The book was reprinted in 1972 and 1983. Now they are being issued again in electronic form because today, perhaps more than at any other time, it is essential that we build the future knowing, and utilising, all the things which the sanctified toil of past generations has handed down to us. H.O.S.M.E.H. 1999 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 8. 88888 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 9. 99999 I. Κυκλαδικά - Cycladic Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 10. 1 01 01 01 01 0 ÊõêëáäéêÞ ñáìöüóôïìç ðñü÷ïõò, 7ïõ áéþíá ð.×. Cycladic beak-mouthed pitcher, 7th c. B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 11. 1 11 11 11 11 1 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 12. 1 21 21 21 21 2 Ðñü÷ïõò áðü ôç ÖõëáêùðÞ ÌÞëïõ (2ç öÜóç ÖõëáêùðÞò). Äé- êôõùôÜ ôñßãùíá, 2000 - 1700 ð.×. ÏóôÝéíç óöõñß÷ôñá êáé ðÞëéíá êéâùôßäéá áðü ôç Óýñï. Ñüìâïé êáé ðáñÜëëçëåò ãñáììÝò, äéêôõùôÜ ôñßãùíá, êïêêéäùôÜ ôñßãùíá, 2400 - 2000 ð.×. Ðßèïò áðü ôç ÈÞñá (Óáíôïñßíç). Êýðåëëá áðü ôç ÖõëáêùðÞ (1ç öÜóç ÖõëáêùðÞò) 2200 - 2000 ð.×. Æþíåò ìå öåóôïíïåéäÞ êïóìÞìáôá êáé ôñßãùíá ìå ëïîÝò ðáñÜëëçëåò ãñáììÝò. Jug from Phylacope, Milos (Phylacope II). Hatched triangles, 2000 - 1700 B.C. Bone whistle and clay boxes from Syros, lozenges and parallel lines, cross-hatched triangles and dotted triangles, 2400 - 2000 B.C. Jar from Thera (Santorini). Cups from Phylacope (Phylacope I), 2200 - 2000 B.C. Band with festoon design and triangles between parallel lines. 1. 2 - 4. 5. 6, 7. 1. 2 - 4. 5. 6, 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 13. 1 31 31 31 31 3 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 14. 1 41 41 41 41 4 Ðñü÷ïõò ìå åã÷Üñáêôç äéáêüóìçóç áðü ôç Óýñï, 2400 - 2000 ð.×. Êýêëïé, ôåèëáóìÝíåò ãñáììÝò, ñüìâïé. Ðñü÷ïé êáé ðßèïò áðü ôç ÖõëáêùðÞ ÌÞëïõ. ËïîÝò ðáñÜëëçëåò ãñáììÝò áíôßóôñïöá äéáôåôáãìÝíåò áíÜìåóá óå äéðëÞ ôáéíßá, áëõóùôü êüóìçìá. ÓáëôóéÝñá áðü ôç ÍÜîï. Ðñùôïêõêëáäéêü, 2400 - 2200 ð.×. Êñå- ìÜìåíá äéêôõùôÜ ôñßãùíá êáé é÷èõÜêáíèá (øáñïêüêêáëï). Áããåßá áðü ôç ÖõëáêùðÞ 2000 - 1700 ð.×., äéðëÜ Üãêéóôñá. Jug with incised decoration from Syros, 2400 - 2000 B.C. Circles, zig-zags, lonzenges. Jugs and jar from Phylakope, Milos. Parallel lines, tongues, cross-hatched lozenges. Sause-bowl from Naxos. Early Cycladic, 2400 - 2200 B.C. Cross hatched triangles and chevrons. Vase from Phylakope, 2000 - 1700 B.C. Double hooks. 1. 2 - 4. 5. 6. 1. 2 - 4. 5. 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 15. 1 51 51 51 51 5 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 16. 1 61 61 61 61 6 Ðñü÷ïõò êáé áìöïñÝáò áðü ôç ÖõëáêùðÞ ÌÞëïõ, 2200 - 2000 ð.×. ÐÞëéíá êéâùôßäéá áðü ôç Óýñï. ÐñùôïêõêëáäéêÜ, 2200 - 2000 ð.×. Óõíå÷üìåíåò óðåßñåò êáé óõãêåíôñéêïß êýêëïé áíÜìåóá óå æþíåò ôåèëáóìÝíùí ãñáììþí, áëõóßäá åöáðôüìåíùí ñüìâùí. Áããåßá áðü ôç ÖõëáêùðÞ (2ç öÜóç ÖõëáêùðÞò), 2000 - 1700 ð.×. Ðñü÷ïé áðü ôçí Áìïñãü êáé ôç ËÝñíá (Áñãïëßäáò) êáé áðü ôç ÖõëáêùðÞ, 2000 - 1700 ð.×. ÔåôñÜöõëëï, ó÷çìáôïðïéçìÝíï Üí- èïò ìå Ýëéêåò. Jug and amphora from Phylacope, Milos, 2200 - 2000 B.C. Clay boxes from Syros. Early Cycladic, 2200 - 2000 B.C. Zig-zag lines, tied concentric circles and spirals. Chain of linked loz- enges. Vases from Phylacope (Phylacope II), 2000 - 1700 B.C. Jugs from Amorgos, Lorna (Argolid) and Phylacope, 2000 - 1700 B.C. Quatrefoil, stylised flower with spirals. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7 - 9. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7 - 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 17. 1 71 71 71 71 7 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 18. 1 81 81 81 81 8 Ðñü÷ïé áðü ôç ÖõëáêùðÞ ÌÞëïõ. ÕóôåñïêõêëáäéêÝò, 1700 - 1400 ð.×. Ðßèïé áðü ôç ÖõëáêùðÞ ÌÞëïõ, 1700 - 1400 ð.×. ÐôçíÜ, äéÜóôé- êôïé ñüäáêåò, æþíåò ðëçñïýìåíåò ìå äéêôõùôü. Jugs from Phylacope, Milos, 1700 - 1400 B.C. Storage jar from Phylacope, Milos 1700 - 1400 B.C. Birds, dot- ted rosettes, cross-hatched stripes. 1 - 3, 5. 4. 1 - 3, 5. 4. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 19. 1 91 91 91 91 9 1 3 5 2 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 20. 2 02 02 02 02 0 Ðñü÷ïé áðü ôç ÖõëáêùðÞ ÌÞëïõ, 2000 - 1700 ð.×. Ó÷çìáôï- ðïéçìÝíá Üíèç, åðÜëëçëåò ôïîïåéäåßò ãñáììÝò êáé óéãìïåéäÝò êüóìçìá. Êýðåëëï áðü ôç ÖõëáêùðÞ, 2000 - 1700 ð.×. Áããåßá áðü ôç ÖõëáêùðÞ, 2000 - 1700 ð.×. Jugs from Phylacope, Milos, 2000 - 1700 B.C. Stylised flowers, curved axes, solid circles, garlant of hooks. Cup from Phylacope, 2000 - 1700 B.C. Vases from Phylacope, 2000 - 1700 B.C. 1, 3, 8. 4. 5 - 7. 1, 3, 8. 4. 5 - 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 21. 2 12 12 12 12 1 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 22. 2 22 22 22 22 2 ÁíôéðñïóùðåõôéêÝò öüñìåò êõêëáäéêþí áããåßùí. ÊõêëáäéêÜ áããåßá áðü ðÜñéï ìÜñìáñï áðü ôçí Áíôßðáñï êáé ôçí Áìïñãü. ÊõêëáäéêÜ áããåßá áðü ôçí ÐÜñï êáé Áíôßðáñï. Êõêëáäéêü ðÞëéíï áããåßï áðü ôçí Áìïñãü. ÊõêëáäéêÞ ðÞëéíç ðñü÷ïõò áðü ôç ÍÜîï. Ëáôñåõôéêüò êÝñíïò áðü ôç Óýñï. ÐÞëéíï ñáìöüóôïìï áããåßï áðü ôç ÈÞñá. ÌáñìÜñéíï áããåßï áðü ôçí ÐÜñï. Êýðåëëï áðü áëÜâáóôñï áðü ôç ÈÞñá. ÐÞëéíï áããåßï áðü ôçí Áìïñãü. `Ïëá 2500 - 2000 ð.×. ðëçí ôïõ 9, 1900 - 1700 ð.×. Representative shapes of Cycladic vases. Vases of Parian marble from Antiparos and Amorgos. Clay jars from Paros and Antiparos. Clay jar from Amorgos. Clay jug from Naxos. Ritual kernos from Syros. Clay spouted jar from Thera (Santorini). Marble jar from Paros. Alabastron from Thera (Santorini). Clay jar from Amorgos. All 2500 - 2000 B.C., except 9, 1900 - 1700 B.C. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10. 11. 12. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10. 11. 12. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 23. 2 32 32 32 32 3 1 3 5 2 4 6 7 9 10 8 11 12 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 24. 24 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 25. 25 II. Μινωικά - Minoan Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 26. 26 ÌéíùéêÞ ïéíï÷üç, 1550 - 1450 ð.×. Minoan jug, 1550 - 1450 B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 27. 27 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 28. 28 Áããåßï áðü ôá ÌÜëëéá. ÐñùôïìéíùéêÞò ðåñéüäïõ, 2500 - 2200 ð.×. Æþíç ìå óõóôÜäåò ëïîþí ðáñÜëëçëùí ãñáì- ìþí. ÅëåöÜíôéíåò óöñáãßäåò áðü ÐëÜôáíï êáé ÌáñáèïêÝöáëï, 2500 - 2200 ð.×. Óöñáãéäüëéèïò áðü óôåáôßôç áðü ôïí `Áãéï Ïíïýöñéï, 2500 - 2200 ð.×. Ðñü÷ïõò áðü ôÜöï ôïõ Ìü÷ëïõ. Äéáêüóìçóç áðü óõíå÷ü- ìåíåò óðåßñåò, 2500 - 2200 ð.×. Ëßèéíá áããåßá áðü ÐëÜôáíï êáé Øåßñá. Æþíåò ìå åöáðôüìå- íïõò ñüìâïõò êáé êñåìÜìåíá ãñáììùôÜ ôñßãùíá, 2500 - 2200 ð.×. ÔçãáíïåéäÝò óêåýïò, äéáêïóìçìÝíï ìå óõãêåíôñùôéêïýò êýêëïõò, 2500 - 2200 ð.×. Vessel from Mallia. Early Minoan, 2500 - 2200 B.C. Band with groups of parallel lines. Ivory seals from Platanos and Marathokephalo, 2500 - 2200 B.C. Steatite seal from Aghios Onouphrios, 2500 - 2200 B.C. Jug from a tomb at Mochlos. Linked spirals, 2500 - 2200 B.C. Stone vases from Platanos and Pseira. Linked hatched lozenges and pendant triangles, 2500 - 2200 B.C. Frying-pan-shaped utensil, decorated with concentric circles, 2500 - 2200 B.C. 1. 2, 8, 9. 3. 4. 5, 6, 10, 11. 7. 1. 2, 8, 9. 3. 4. 5, 6, 10, 11. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 29. 29 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 30. 30 Ðñü÷ïé áðü Áãßá ÔñéÜäá êáé Ðáëáßêáóôñï. Äéðëïýò ðÝëåêõò ìå ôïí éåñü êüìâï. `Áíèïò ëùôïý, 1500 - 1450 ð.×. Êýðåëëï êáé óðïíäéêÞ ðñü÷ïõò áðü ôç Öáéóôü. Äéðëïýò ðÝëåêõò ìå ôïí éåñü êüìâï, 1500 - 1450 ð.×. Ðñü÷ïé áðü ôçí Øåßñá, 1550 - 1450 ð.×. Áããåßá áðü ôç Öáéóôü. Äéðëü áíèÝìéï. Óõíå÷üìåíïé óõìðáãåßò êýêëïé, 1900 - 1700 ð.×. Jugs from Aghia Triada and Palaikastro. Double axe with sacred knot. Lotus flower, 1500 - 1450 B.C. Cup and libation jug from Phaistos. Double axe with sacred knot, 1500 -1450 B.C. Jugs from Pseira, 1550 - 1450 B.C. Vases from Phaistos. Double palmette. Tied solid circles, 1900 - 1700 B.C. 1, 2. 4, 5. 6, 7. 3, 8. 1, 2. 4, 5. 6, 7. 3, 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 31. 31 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 32. 32 Êýðåëëá êáìáñáúêïý ñõèìïý áðü ôï áíÜêôïñï ôçò Öáéóôïý, 1950 - 1700 ð.×. Ðñü÷ïõò êáìáñáúêïý ñõèìïý áðü ôï áíÜêôïñï ôçò Öáéóôïý, 1950 - 1700 ð.×. ÁìöïñÝáò áðü ôç Öáéóôü, 1950 - 1700 ð.×. Áããåßï êáìáñáúêïý ñõèìïý áðü ôï áíÜêôïñï ôçò Öáéóôïý, 1950 - 1700 ð.×. Êýðåëëï áðü ôçí Êíùóü, 1950 - 1700 ð.×. Áããåßï áðü óôåáôßôç áðü ôç Öáéóôü, 1950 - 1700 ð.×. Êýðåëëï áðü ôçí Êíùóü, 1950 - 1700 ð.×. Cups in ‘Kamares’ style from the Palace of Phaistos. Proto-palatial period, 1950 - 1700 B.C. Jug in the ‘Kamares’ style from the Palace at Phaistos, 1950 - 1700 B.C. Amphora from Phaistos, 1950 - 1700 B.C. Vase in the ‘Kamares’ style from the Palace at Phaistos, 1950 - 1700 B.C. Cup from Knossos, 1950 - 1700 B.C. Steatite vase from Phaistos, 1950 - 1700 B.C. Cup from Knossos, 1950 - 1700 B.C. 1, 5. 2. 3. 4. 6. 7. 8, 9. 1, 5. 2. 3. 4. 6. 7. 8, 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 33. 33 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 34. 34 ÄéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá óå êýðåëëá êáìáñáúêïý ñõèìïý, 1900 - 1700 ð.×. Áðü áããåßï ôçò Öáéóôïý. Äéáêüóìçóç ìå áíôéêñõóôÜ áíèÝìéá, 1900 - 1700 ð.×. ÊáìáñáúêÞ êáñðïäü÷ç áðü ôç Öáéóôü. ÖõëëïåéäÞ êïóìÞìáôá åíáëëáóóüìåíá ìå ñüìâïõò, 1900 - 1700 ð.×. Ðßèïò áðü ôçí Áãßá ÔñéÜäá, áãêéóôñïåéäÝò ôüîï, 1900 - 1700 ð.×. Ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. ÄéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá áðü êýðåëëï ôçò Öáéóôïý, 1900 - 1700 ð.×. Decorative motifs on cups. ‘Kamares’ style, 1900 - 1700 B.C. Vase from Phaistos. Opposed palmettes, 1900 - 1700 B.C. Fruit-stand from Phaistos. ‘Kamares’ style, alternating double leaves and lozenges, 1900 - 1700 B.C. Jar from Aghia Triada. Linked hooked arcs, 1900 - 1700 B.C. Jar from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Decorative designs on cups from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. 1 - 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11. 1 - 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 35. 35 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 36. 36 ÊáìáñáúêÞ êáñðïäü÷ç áðü ôï ðñþôï áíÜêôïñï ôçò Öáéóôïý, äéáêïóìçìÝíï ìå óðåßñåò, èõóÜíïõò êáé äéêôõùôÜ, 1900 - 1700 ð.×. Áããåßá áðü ôç Öáéóôü. ÁíôéêñõóôÜ åðÜëëçëá ôüîá, 1900 - 1700 ð.×. Áðü ôï åóùôåñéêü êáñðïäü÷çò áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. Áðü áìöïñÝá ôçò Öáéóôïý, 1900 - 1700 ð.×. Ðßèïò áðü ôç Öáéóôü êáìáñáúêïý ñõèìïý, 1900 - 1700 ð.×. Fruit-stand in the ‘Kamares’ style from the Palace at Phaistos. Inside decorated with spirals, net pattern and plumes, 1900 - 1700 B.C. Cups from Phaistos. Opposed curved arcs, 1900 - 1700 B.C. Inside of fruit-stand from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Amphora from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Jar from Phaistos. ‘Kamares’ style, 1900 - 1700 B.C. 1. 2, 3. 4. 5. 6. 1. 2, 3. 4. 5. 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 37. 37 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 38. 38 Áããåßï áðü ôç Öáéóôü áðü óôåáôßôç, 1900 - 1700 ð.×. Óöñáãéäüëéèïò áðü ïñåßá êñýóôáëëï áðü ôïí Ìü÷ëï, 1900 - 1700 ð.×. Óöñáãéäüëéèïò áðü óôåáôßôç áðü ôçí Êíùóü, 1900 - 1700 ð.×. Ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, êáìáñáúêïý ñõèìïý, 1900 - 1700 ð.×. Êýðåëëï áðü ôç Öáéóôü, êáìáñáúêïý ñõèìïý, 1900 - 1700 ð.×. Ôñßùôïò ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, êáìáñáúêïý ñõèìïý, 1900 - 1700 ð.×. Steatite vase from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Rock-crystal seal from Mochlos, 1900 - 1700 B.C. Steatite seal from Knossos, 1900 - 1700 B.C. Jar from Phaistos. ‘Kamares’ style, 1900 - 1700 B.C. Cup from Phaistos. ‘Kamares’ style, 1900 -1700 B.C. Three-handled jar from Phaistos. ‘Kamares’ style, 1900 - 1700 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 39. 39 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 40. 40 Ôñßùôïò ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. Ðñü÷ïõò áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. Ðñü÷ïõò áðü ôç Öáéóôü. Äéðëïýò ðÝëåêõò êáé äéÜóôéêôï êáñäéüó÷çìï, 1500 - 1450 ð.×. Ôñßùôïò ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. Êáëáèüó÷çìï áããåßï áðü ôçí Øåßñá, 1500 - 1450 ð.×. Áðü ëïõôÞñá ôçò Ðá÷õÜììïõ, 1350 ð.×. Three-handled jar from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Jug from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Jug from Phaistos. Double axe and dotted heart-shaped design, 1500 - 1450 B.C. Three-handled jar from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. Basket-shaped jar from Pseira, 1500 - 1450 B.C. Bath from Pachyammos, 1350 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 41. 41 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 42. 42 Ðßèïò áðü ôïí Ìü÷ëï, 1580 - 1450 ð.×. Êýðåëëï áðü ôï Øõ÷ñü, 1580 - 1450 ð.×. Áðü áìöïñÝá ôçò Êíùóïý, 1450 - 1400 ð.×. Áããåßï áðü ôï Ðáëáßêáóôñï, 1500 - 1450 ð.×. Áðü áìöïñÝá ôçò Êíùóïý, 1450 - 1400 ð.×. Áðü ðõîßäá ôçò Ðá÷õÜììïõ, 1300 - 1250 ð.×. Áðü ëïõôÞñá ôçò Ðá÷õÜììïõ, 1300 - 1250 ð.×. Jar from Mochlos, 1580 - 1450 B.C. Goblet from Psychro, 1580 - 1450 B.C. Amphora from Knossos, 1450 - 1400 B.C. Vase from Palaikastro, 1500 - 1450 B.C. Amphora from Knossos, 1450 - 1400 B.C. Pyxis from Pachyammos, 1300 - 1250 B.C. Bath from Pachyammos, 1300 - 1250 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 43. 43 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 44. 44 ÐïäéÜ áðü åéäþëéï èåüôçôáò áðü öáãåíôéáíÞ áðü ôçí Êíùóü, 1600 - 1580 ð.×. ÓáñêïöÜãïò áðü ôá Áíþãåéá, 1400 - 1350 ð.×. Áðü ôïé÷ïãñáößá ôïõ íÝïõ áíáêôüñïõ ôçò Êíùóïý, 1580 - 1450 ð.×. Äéáêïóìçôéêü èÝìá óå äéðëü ðÝëåêõ, ÷Üëêéíï, áðü ôï Áñêáëï÷þñé, 1700 - 1580 ð.×. ÐáñÜóôáóç êñÜíïõò áðü áããåßá ôçò ðåñéï÷Þò Êíùóïý, 1425 - 1400 ð.×. ÂÜóç ëõ÷íáñéïý áðü ðïñöõñßôç, áðü ôçí Êíùóü, 1550 - 1500 ð.×. Êýðåëëï êáìáñáúêïý ñõèìïý áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. Apron of a faience goddess from Knossos, 1600 - 1580 B.C. Sarcophagus from Anogheia, 1400 - 1350 B.C. Fresco from the Palace at Knossos, 1580 - 1450 B.C. Decoration design on a bronze double axe from Arkalochori, 1700 - 1580 B.C. Representation of a helmet on a vase from near Knossos, 1425 - 1400 B.C. Stand of a porphyry lamp from Knossos, 1550 - 1500 B.C. Cup in ‘Kamares’ style from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. 1. 2, 4. 3. 5. 6. 7. 8. 1. 2, 4. 3. 5. 6. 7. 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 45. 45 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 46. 46 ÅëåöÜíôéíï êüóìçìá áðü ôï áíÜêôïñï ôçò Êíùóïý, íåïáíáêôïñéêÞò ðåñéüäïõ, 1580 - 1450 ð.×. Áðü ôïé÷ïãñáößá ôïõ áíáêôüñïõ ôçò Ôßñõíèáò, 1400 ð.×. Áããåßï íåïáíáêôïñéêÞò ðåñéüäïõ áðü ôçí Øåßñá, 1580 - 1450 ð.×. Áããåßï áðü Íßñïõ - ×Üíé, íåïáíáêôïñéêÞò ðåñéüäïõ, 1580 - 1450 ð.×. ÅëåöÜíôéíï êüóìçìá áðü ôï Ðáëáßêáóôñï. Äéðëïýò ðÝëåêõò ìå ôïí éåñü êüìâï, íåïáíáêôïñéêÞò ðåñéüäïõ, 1580 - 1450 ð.×. Óöñáãéäüëéèïò áðü áéìáôßôç, áðü ôïí Ìü÷ëï, 1580 - 1450 ð.×. Óöñáãéäüëéèïò áðü óáñäüíõ÷á áðü ôçí Ðñáéóü, 1580 - 1450 ð.×. Ñõôü áðü ôï áíÜêôïñï ôçò Êíùóïý, íåïáíáêôïñéêÞ ðåñßïäïò, 1450 - 1400 ð.×. Õäñßá áðü ôïí Óëáâüêáìðï, 1580 - 1450 ð.×. Êýðåëëï áðü ôçí Êíùóü, 1580 - 1450 ð.×. Ivory ornament from the Palace at Knossos. Neo-palatial period, 1580 - 1450 B.C. Fresco from the Palace at Tiryns, 1400 B.C. Vase from Pseira. Neo-palatial period, 1580 - 1450 B.C. Vase from Nirou Chani. Neo-palatial period, 1580 - 1450 B.C. Ivory ornament from Palaikastro. Double axe with sacred knot. Neo-palatial period, 1580 - 1450 B.C. Haematite seal from Mochlos, 1580 - 1450 B.C. Sardonyx seal from Praisos, 1580 - 1450 B.C. Rhyton from the Palace at Knossos. Neo-palatial period, 1450 - 1400 B.C. Hydria from Slavokambos, 1580 - 1450 B.C. Cup from Knossos, 1580 - 1450 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 47. 47 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 48. 48 ÌõêçíáúêÞ ðñü÷ïõò, 1580 - 1500 ð.×. Ðåäéëüó÷çìï áããåßï áðü ôç Âïýëá, ÁôôéêÞò åðï÷Þò, 1350 - 1300 ð.×. ÁìöïñÝáò áðü Êáêüâáôï Ôñéöõëßáò, 1500 - 1425 ð.×. Ìõêçíáúêüò êñáôÞñáò áðü ôçí Áìíéóü, 1500 - 1425 ð.×. Jug from Mycenae, 1580 - 1500 B.C. Shoe-shaped vase from Voula, Attica, 1350 - 1300 B.C. Amphora from Kakovatos, Triphylia, 1500 - 1425 B.C. Mycenaean krater from Amnisos, 1500 - 1425 B.C. 1. 2, 3. 4. 5. 1. 2, 3. 4. 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 49. 49 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 50. 50 Ðñü÷ïõò áðü ôï Ðáëáßêáóôñï, 1500 ð.×. Áðü ëáôñåõôéêÝò ðñü÷ïõò ôçò Øåßñáò, 1500 - 1400 ð.×. ÁìöïñÝáò áðü ôçí Êíùóü, 1450 - 1400 ð.×. Äéáêïóìçôéêü ó÷Ýäéï åðÜíù óå óáñêïöÜãï áðü ôï Ðáëáßêáóôñï, 1400 - 1350 ð.×. Jug from Palaikastro, 1500 B.C. Libation jugs from Pseira, 1500 - 1400 B.C. Amphora from Knossos, 1450 - 1400 B.C. Decorative motif on a sarcophagus from Palaikastro, 1400 - 1350 B.C. 1. 2, 3, 6. 4, 5. 7. 1. 2, 3, 6. 4, 5. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 51. 51 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 52. 52 Êáìéñáúêü êýðåëëï. Êáìéñáúêüò áìöïñÝáò. Áðü áããåßï Éáëõóïý. Áðü õäñßá Éáëõóïý. Áðü áìöïñÝá Ëßíäïõ. Áðü óêýöï ãåùìåôñéêÞò åðï÷Þò. Áðü ñïäéáêü áìöïñÝá. Áðü óêýöï ãåùìåôñéêÞò åðï÷Þò. Õäñßá áðü Éáëõóü. Cup from Camirus. Amphora from Camirus. Vase from Ialyssos. Hydria from Ialyssos. Amphora from Lindos. Skyphos of the Geometric period. Rhodian amphora. Skyphos of the Geometric period. Hydria from Ialyssos. 1. 2, 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2, 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 53. 53 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 54. 54 Áðü ôïé÷ïãñáößá ôçò Ôßñõíèáò, 1400 ð.×. Ôñßùôïò áìöïñÝáò áðü ôçí Êíùóü, 1430 ð.×. ÓáñêïöÜãïò áðü ôá Áíþãåéá, 1300 - 1250 ð.×. ÊñçôéêÞ ðñü÷ïõò, 1500 ð.×. Ðßèïò áðü ôçí Ðñüóõìíá Áñãïëßäáò, 1500 ð.×. Ðñü÷ïõò áðü ôç ÖõëáêùðÞ, 1600 - 1580 ð.×. Fresco from Tiryns, 1400 B.C. Three-handled amphora from Knossos, 1430 B.C. Sarcophagus from Anogheia, 1300 - 1250 B.C. Cretan jug, 1500 B.C. Jar from Prosymna, Argolid, 1500 B.C. Jar from Phylacope, 1600 - 1580 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 55. 55 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 56. 56 Áããåßï áðü ôç Öáéóôü, 1300 - 1250 ð.×. Ðõîßäá áðü ôçí ÉåñÜðåôñá, 1300 - 1250 ð.×. Áðü óáñêïöÜãï ôçò ÌéëÜôïõ, 1300 - 1250 ð.×. Áðü óáñêïöÜãï ôçò ÉåñÜðåôñáò, 1300 - 1200 ð.×. Áðü óáñêïöÜãï ôçò Ðá÷õÜììïõ, 1300 - 1200 ð.×. Ðñü÷ïõò áðü ôçí Êíùóü, 1450 - 1400 ð.×. Vase from Phaistos, 1300 - 1250 B.C. Pyxis from Ierapetra, 1300 - 1250 B.C. Sarcophagus from Milatos, 1300 - 1250 B.C. Sarcophagus from Ierapetra, 1300 - 1200 B.C. Sarcophagus from Pachyammos, Ierapetra, 1300 - 1200 B.C. Jug from Knossos, 1450 - 1400 B.C. 1. 2. 3, 4. 5. 6, 7. 8. 1. 2. 3, 4. 5. 6, 7. 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 57. 57 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 58. 58 Äéáêïóìçôéêü ó÷Ýäéï áðü ðñü÷ïõò ôçò Êíùóïý, 1400 - 1350 ð.×. Ëåßøáíá áðü ãñáììéêÞ ãñáöÞ ôçò Êíùóïý, 1400 - 1350 ð.×. ×ñõóÞ ÷Üíôñá áðü ðåñéäÝñáéï ôçò Êíùóïý, 1400 - 1350 ð.×. Äéáêüóìçóç óå óáñêïöÜãï áðü ÃïõñíéÜ. Äéáêüóìçóç óå ðÞëéíá öéáëßäéá áðü ôç Öáéóôü, 1350 - 1300 ð.×. Decorative motif on a jug from Knossos, 1400 - 1350 B.C. Specimen of linear script from Knossos, 1400 - 1350 B.C. Bead of gold from a necklace from Knossos, 1400 - 1350 B.C. Decoration on a bath-shaped sarcophagus from Gournia. Decoration on clay phials from Phaistos, 1350 - 1300 B.C. 1. 2. 3. 4, 5. 6 - 8. 1. 2. 3. 4, 5. 6 - 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 59. 59 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 60. 60 Áðü êõðñéáêÜ áããåßá, 1300 - 1200 ð.×. Áðü âïéùôéêïýò áìöïñåßò, 700 - 650 ð.×. Áðü áããåßá ôçò Öáéóôïý, 1550 - 1450 ð.×. Áðü áããåßï ÐáëáéêÜóôñïõ, 1550 - 1450 ð.×. Decoration on Cypriot vases, 1300 - 1200 B.C. Decoration on Boeotian amphoras, 700 - 650 B.C. Decoration on vases from Phaistos, 1550 - 1450 B.C. Decoration on a vase from Palaikastro, 1550 - 1450 B.C. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 61. 61 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 62. 62 Áðü ìõêçíáúêÝò ðñü÷ïõò, 1400 - 1300 ð.×. Áðü ìõêçíáúêü áããåßï, 1300 - 1250 ð.×. Áðü ìõêçíáúêü áããåßï, 1300 - 1200 ð.×. Áðü ìõêçíáúêü áããåßï 1250 - 1200 ð.×. ×ñõóÞ ïêôþó÷çìç ðüñðç, 900 - 850 ð.×. Áðü âïéùôéêü áããåßï, 700 - 650 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 700 - 650 ð.×. Decorative motifs on Mycenaean jugs, 1400 - 1300 B.C. Decoration on Mycenaean vase, 1300 - 1250 B.C. Decoration on Mycenaean vase, 1300 - 1200 B.C. Decoration on Mycenaean vase, 1250 - 1200 B.C. Gold eight-shaped brooch, 900 - 850 B.C. Decoration on Boeotian vase, 700 - 650 B.C. Decoration on Attic amphora, 700 - 650 B.C. 1, 2, 4. 3. 5. 6, 7. 8. 9. 10, 11. 1, 2, 4. 3. 5. 6, 7. 8. 9. 10, 11. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 63. 63 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 64. 64 ØÞöïò áðü ãáëáíÞ õáëüìáæá, ìõêçíáúêü, 1300 ð.×. ÁñãõñÝò ðüñðåò, 700 ð.×. ×ñõóÜ åíþôéá, 400 ð.×. ×ñõóÜ ìõêçíáúêÜ êïóìÞìáôá, 1600 - 1500 ð.×. ×ñõóü åîÜñôçìá, 400 ð.×. ×ñõóü äáêôõëßäé, 500 ð.×. ×ñõóü êñçôéêü êüóìçìá, 1400 - 1200 ð.×. Blue glass bead, Mycenaean, 1300 B.C. Silver brooches, 700 B.C. Gold earrings, 400 B.C. Mycenaean gold ornaments, 1600 - 1500 B.C. Gold pendant, 400 B.C. Gold ring, 500 B.C. Gold ornament from Crete, 1400 - 1200 B.C. 1. 2 - 4. 5, 6, 8, 9. 7, 12, 13, 15. 10. 11. 14. 1. 2 - 4. 5, 6, 8, 9. 7, 12, 13, 15. 10. 11. 14. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 65. 65 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 151413 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 66. 66 ÁíôéðñïóùðåõôéêÜ äåßãìáôá ìéíùéêÞò êåñáìéêÞò. Ñáìöüóôïìç ðñü÷ïõò ôçò êåíôñéêÞò ÊñÞôçò, 2700 - 2500 ð.×. ÔçãáíïåéäÝò óêåýïò, 2400 - 2100 ð.×. Ïéíï÷üç áðü ôç Öáéóôü, 1500 - 1450 ð.×. Áããåßï ìå øçëÞ âÜóç áðü ôï ÆÜêñï, ÊñÞôç, 1550 ð.×. Ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, 1500 - 1450 ð.×. ÁìöïñÝáò áðü ôçí Êíùóü, 1700 ð.×. ÐÞëéíç öéÜëç áðü ôç Öáéóôü, 1300 ð.×. Ðßèïò áðü ôçí Êíùóü, 1600 - 1580 ð.×. ÌåãÜëïò ðßèïò áðü ôç Öáéóôü, 1900 - 1700 ð.×. Representative examples of Minoan Ceramics. Spouted jug from central Crete, 2700 - 2500 B.C. Frying-pan-shaped utensil, 2400 - 2100 B.C. Oenochoe from Phaistos, 1500 - 1450 B.C. Footed basin from Zarko, Crete, 1550 B.C. Storage jar from Phaistos, 1500 - 1450 B.C. Amphora from Knossos, 1700 B.C. Clay phial from Phaistos, 1300 B.C. Jar from Knossos, 1600 - 1580 B.C. Jar from Phaistos, 1900 - 1700 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 67. 67 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 68. 68 ÁíôéðñïóùðåõôéêÜ äåßãìáôá ñïäéáêÞò êåñáìéêÞò, ìéíùéêÞò åðï÷Þò. Representative specimens of Rhodian ceramic ware, of the Minoan period. 1 - 12. 1 - 12. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 69. 69 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 70. 70 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 71. 71 III. Μυκηναϊκά, Γεωμετρικά, Κλασικά, Ελληνιστικά III. Mycenaean, Geometric, Classical, Hellenistic Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 72. 72 Áôôéêüò ãåùìåôñéêüò áìöïñÝáò ðñþôïõ ìéóïý 9ïõ áé. ð.×. Attic Geometric amphora, early 9th c. B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 73. 73 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 74. 74 Êõêëáäéêüò ãåùìåôñéêüò êñáôÞñáò ìå óêÝðáóìá, ôçò ðñþôçò äåêáåôßáò ôïõ 7ïõ áé. ð.×. Cycladic Geometric krater with lid. Early 7th c. B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 75. 75 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 76. 76 Êõêëáäéêü, ãåùìåôñéêïý ñõèìïý ðéÜôï, ôÝëç 7ïõ áé. ð.×. Cycladic Geometric plate, late 7th c. B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 77. 77 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 78. 78 Âïéùôéêüò áìöïñÝáò, 500 ð.×. Boeotian amphora, 500 B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 79. 79 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 80. 80 ÊñáôÞñáò ìå ðáñáóôÜóåéò áðü ôéò ìÜ÷åò ìåôáîý ÇñáêëÞ êáé Áìá- æüíùí, ôïõ áããåéïãñÜöïõ Åõöñïíßïõ, 500 ð.×. Krater showing scenes from the battle between Heracles and the Amazons, painted by Euphronius, 500 B.C. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 81. 81 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 82. 82 Êåñáìéêüò ëý÷íïò ôçò åëëçíéóôéêÞò ðåñéüäïõ. Ceramic oil lamp. Hellenistic period. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 83. 83 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 84. 84 ÑïäéáêÜ. Áðü ðéÜôá êáé êýðåëëá áñ÷áúêÞò åðï÷Þò. Áðü ãåùìåôñéêü áããåßï, 800 - 700 ð.×. Áðü õäñßá êáé êýðåëëï ìõêçíáúêÞò åðï÷Þò. Áðü ðßèï Éáëõóïý, ìõêçíáúêÞò åðï÷Þò. Rhodes. Plates and cups, Archaic period. Geometric vessel, 800 - 700 B.C. Jug and cup, Mycenaean period. Storage jar, Ialyssos, Mycenaean period. 1 - 3, 6, 8. 4. 5 - 7. 9, 10. 1 - 3, 6, 8. 4. 5 - 7. 9, 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 85. 85 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 86. 86 ÃåùìåôñéêÞ ðõîßäá, 800 - 750 ð.×. ÑïäéáêÞ ïéíï÷üç, 800 - 700 ð.×. ÐñùôïêïñéíèéáêÞ ïéíï÷üç, 750 - 700 ð.×. Áôôéêüò áìöïñÝáò, 800 - 750 ð.×. Áôôéêüò êñáôÞñáò, 800 - 750 ð.×. Áôôéêüò êÜíèáñïò, 800 - 750 ð.×. ÁôôéêÞ ïéíï÷üç, 800 - 750 ð.×. Áôôéêüò êñáôÞñáò, 800 - 750 ð.×. Geometric pyxis, 800 - 750 B.C. Rhodian oenochoe, 800 - 700 B.C. Proto-Corinthian oenochoe, 750 - 700 B.C. Attic amphora, 800 - 750 B.C. Attic krater, 800 - 750 B.C. Attic kantharos, 800 - 750 B.C. Attic oenochoe, 800 - 750 B.C. Attic krater, 800 - 750 B.C. 1. 2. 3. 4. 5, 10. 6. 7, 9. 8. 1. 2. 3. 4. 5, 10. 6. 7, 9. 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 87. 87 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 88. 88 ÁèçíáúêÞ ôåöñïäü÷ïò êÜëðç, 800 - 700 ð.×. Áèçíáúêüò áìöïñÝáò, 600 - 500 ð.×. Áôôéêüò êÜíèáñïò, 800 - 750 ð.×. Ãåùìåôñéêüò âïéùôéêüò áìöïñÝáò, 700 - 650 ð.×. Athenian funeral urn, 800 - 700 B.C. Athenian amphora, 600 - 500 B.C. Attic kantharos, 800 - 750 B.C. Boeotian Geometric amphora, 700 - 650 B.C. 1, 2. 3. 4, 5. 6. 1, 2. 3. 4, 5. 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 89. 89 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 90. 90 ÊïñéíèéáêÞ ïéíï÷üç, 700 - 650 ð.×. Õäñßá áðü ôçí Áßãéíá, 700 - 650 ð.×. ÐñùôïáôôéêÞ õäñßá, 700 - 650 ð.×. Áñýâáëëïò áðü ôç ÈÞâá, 650 - 600 ð.×. ÑïäéáêÞ ïéíï÷üç, 650 - 600 ð.×. Ãåùìåôñéêü ñïäéáêü áããåßï, 650 - 600 ð.×. Êáñðïäü÷ç áðü ôç ×ßï, 650 - 600 ð.×. Corinthian oenochoe, 700 - 650 B.C. Hydria from Aegina, 700 - 650 B.C. Proto-Attic hydria, 700 - 650 B.C. Aryballos from Thebes, 650 - 600 B.C. Rhodian oenochoe, 650 - 600 B.C. Rhodian Geometric vase, 650 - 600 B.C. Fruit-stand from Chios, 650 - 600 B.C. 1. 2. 3. 4. 5, 8. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5, 8. 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 91. 91 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 92. 92 ÁìöïñÝáò áðü ôç ÈÞñá. Ôñï÷ïåéäÞò ãñáììùôüò ñüäáêáò, ðôç- íü, äéêôõùôü ôñßãùíï, óõíå÷üìåíïé óõãêåíôñéêïß êýêëïé, 700 - 625 ð.×. ÁôôéêÞ ïéíï÷üç. Áßãáãñïò. ÁâáêïåéäÝò êüóìçìá, 750 - 725 ð.×. ÊïñéíèéáêÞ ïéíï÷üç. Äéáêïðôüìåíïò ãñáììùôüò ìáßáíäñïò. Ðôç- íü, 700 - 650 ð.×. ÊõêëáäéêÞ ðñü÷ïõò. ÓõìðáãÞ ôñßãùíá ìÝóá óå æþíç, ðïõ åðÜ- íù áðïëÞãïõí óå óðåßñåò êáé ðáñÜëëçëåò ãñáììÝò, 700 - 650 ð.×. Amphora from Thera (Santorini). Hatched wheel rosette, bird, cross-hatched triangle, tied concentric circles, 700 - 625 B.C. Oenochoe (wine-jug) from Attica. Wild goat. Checker design, 750 - 725 B.C. Corinthian oenochoe. Hatched meander. Bird, 700 - 650 B.C. Cycladic jug. Solid triangles with spirals and parallel lines, 700 - 650 B.C. 1 - 4. 5, 6. 7, 8. 9. 1 - 4. 5, 6. 7, 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 93. 93 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 94. 94 ÊïóìçìáôïèÞêç áðü ôçí Êýðñï, 700 - 600 ð.×. Ðñùôïáôôéêüò áìöïñÝáò. Óôéêôüò ñüäáêáò. Óðåéñïìáßáíäñïò, 650 - 600 ð.×. ÁìöïñÝáò áðü ôçí Åýâïéá. ÓðåéñïåéäÝò êüóìçìá. ÁìöïñÝáò áðü ôç ÌÞëï. ÁíèÝìéá åêáôÝñùèåí äéðëÞò óðåßñáò. Áãêõëùôüò óôáõñüò ìå åëéêùôÝò áðïëÞîåéò, 650 - 500 ð.×. Áðü êýëéêá Ëáêùíßáò, 650 - 600 ð.×. Ðëï÷ìïåéäÝò êüóìçìá, 650 - 500 ð.×. Trinket-box from Cyprus, 700 - 600 B.C. Proto-Attic amphora. Dotted stemmed rosette. Running lines, 650 - 600 B.C. Amphora from Euboea. Spiral design. Amphora from Milos. Double palmette with spiral. Hooked cross, 650 - 500 B.C. Decoration on Laconian kylix, 650 - 600 B.C. Solid centre cable, 650 - 500 B.C. 1. 2 - 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. 1. 2 - 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 95. 95 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 96. 96 Áðü ñïäéáêÜ áããåßá 7ïõ áé. ð.×. Áðü ñïäéáêÜ áããåßá ìõêçíáúêÞò åðï÷Þò, 1400 - 1300 ð.×. Rhodian vases, 7th century B.C. Rhodian vases of the Mycenaean period, 1400 - 1300 B.C. 1 - 7. 8, 9. 1 - 7. 8, 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 97. 97 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 98. 98 Ðñùôïáôôéêü áããåßï. ÅðÜëëçëåò, êõìáôéóôÝò ãñáììÝò. ÊÜèåôç ôåèëáóìÝíç ãñáììÞ. Åöáðôüìåíåò äéðëÝò óåéñÝò, 650 - 600 ð.×. ÁìöïñÝáò áðü ôç ÌÞëï. Ñüäáêáò. ÁíèÝìéï êáé óðåßñåò, 650 - 600 ð.×. Êýëéêáò áðü ôï `Áñãïò. ÁêôéíùôÜ ëïã÷ïåéäÞ öýëëá, 650 - 600 ð.×. ÐñùôïáôôéêÜ áããåßá. ÊáìðõëùôÜ óõíå÷üìåíá ôñßãùíá, 700 - 600 ð.×. Proto-Attic vase, alternating undulating lines. Vertical zig-zag. Linked double spirals, 650 - 600 B.C. Amphora from Milos. Rosette. Palmette with spirals, 650 - 600 B.C. Kylix from Argos. Decorative design - rays, 650 - 600 B.C. Proto-Attic vases. Alternating curved triangles, 700 - 600 B.C. 1 - 3. 4, 8. 5. 6, 7, 9. 1 - 3. 4, 8. 5. 6, 7, 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 99. 99 1 3 52 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 100. 100 Áðü áèçíáúêü áìöïñÝá, 550 ð.×. ÇñáêëÞò êáé Óôõìöáëßäåò üñíéèåò (Âñåôáíéêü Ìïõóåßï). Athenian amphora, 550 B.C. Heracles and the Stymphalian birds (British Museum). 1 - 8. 1 - 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 101. 101 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 102. 102 Äéáêüóìçóç áðü áôôéêü áìöïñÝá. ÁíôéêñõóôÜ áíèÝìéá êáé áëõóïåéäÝò êüóìçìá, 530 - 500 ð.×. Æþíç áðü óõíå÷üìåíïõò êÜëõêåò ëùôïý, 530 - 500 ð.×. Ïêôþöõëëïò ñüäáêáò êáé äéðëü áíèÝìéï, 450 - 400 ð.×. Ó÷çìáôïðïéçìÝíá Üíèç êáé áëõóïåéäÝò êüóìçìá, 530 - 500 ð.×. Æþíç áðü áíåóôñáììÝíá Üíèç ëùôïý, åíáëëáóóüìåíá ìå êÜëõêåò, 530 - 500 ð.×. ÃåùñãéêÞ äéáêüóìçóç áðü óêýöï, 700 - 650 ð.×. ÔåèëáóìÝíç ãñáììÞ ìå óôáãüíåò. Êéóóüöõëëá, 525 ð.×. Áôôéêüò ìáßáíäñïò, 450 - 430 ð.×. Decorative design on Attic amphora. Opposed palmettes and simple cable, 530 - 500 B.C. Linked lotus buds, 530 - 500 B.C. Eight-leaf rosette and double palmette, 450 - 400 B.C. Stylised flowers and cable, 530 - 500 B.C. Band of pendant lotus flowers and buds, 530 - 500 B.C. Geometric decoration on a skyphos, 700 - 650 B.c. Zig-zag with drops. Ivy leaves with berries, 525 B.C. Attic meander, 450 - 430 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 9. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 9. 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 103. 103 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 104. 104 Áðü áôôéêÞ õäñßá. ÄéðëÜ áíèÝìéá ìå óðåéñïåéäåßò áðïëÞîåéò, 470 - 450 ð.×. Áñýâáëëïò áðü ôç ÈÞâá. Ñüìâïò ìå åîï÷Ýò, 640 ð.×. Áðü ëáêùíéêü áããåßï. Óõíå÷üìåíïé êÜëõêåò ëùôïý, 540 - 530 ð.×. Áðü ëáêùíéêü áããåßï. Ó÷çìáôïðïéçìÝíá öýëëá, 540 - 530 ð.×. Äéáêïóìçôéêü èÝìá áðü áôôéêïýò êñáôÞñåò, 530 - 500 ð.×. ×áëêéäéêÞ õäñßá. `Áíèç êáé êÜëõêåò ëùôïý åíáëëáóóüìåíá ìå áíèÝìéá, 540 - 530 ð.×. Áðü öñïõôïäü÷ïõò Ñüäïõ, 625 - 600 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 520 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 540 ð.×. Hydria from Attica. Double palmettes with spirals, 470 - 450 B.C. Aryballos from Thebes. Lozenge with extra points, 640 B.C. Laconian vase. Linked lotus buds, 540 - 530 B.C. Laconian vase. Stylised leaves, 540 - 530 B.C. Decorative design on Attic krater, 530 - 500 B.C. Chalcidian hydria. Alternating lotus flowers with lotus buds and palmettes, 540 - 530 B.C. Fruit-dish from Rhodes, 625 - 600 B.C. Athenian amphora, 520 B.C. Attic amphora, 540 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 105. 105 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 106. 106 ÉùíéêÞ êýëéî, 550 ð.×. Äéáêïóìçôéêü ó÷Ýäéï õöáíôïý, 550 - 500 ð.×. ÄéáêïóìçôéêÞ æþíç óå áôôéêü áããåßï, 530 - 500 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá. ÄéðëÜ áíèÝìéá, 530 - 520 ð.×. Óðåéñïìáßáíäñïò áðü áôôéêü áããåßï, 530 - 520 ð.×. Ionian kylix, 550 B.C. Textile pattern, 550 - 500 B.C. Running border pattern on vase, 530 - 500 B.C. Attic amphora. Double palmettes, 530 - 520 B.C. Running border pattern on Athenian vase, 530 - 520 B.C. 1. 2. 3, 6, 7. 4. 5. 1. 2. 3, 6, 7. 4. 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 107. 107 1 5 2 4 6 7 3 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 108. 108 Áêôéíùôü êüóìçìá ãýñù áðü ôç âÜóç óå áããåßá, 6ïõ êáé 5ïõ áé. ð.×. Êëçìáôßäåò áðü êñáôÞñá, 540 ð.×. Äéáêïóìçôéêü èÝìá õöáíôü óå áìöïñÝá, 540 ð.×. ÊÜèåôåò ôåèëáóìÝíåò ãñáììÝò (æéê-æáê). ÄéðëÜ áíèÝìéá áíôéêñõóôÜ. Áðü êïñéíèéáêÜ êáé ëáêùíéêÜ áããåßá, 575 - 550 ð.×. Áêôéíùôüò ñüäáî. ÈÝìá óõíçèéóìÝíï óå áããåßá, 6ïõ êáé 5ïõ áéþíá ð.×. Rays. Decorative motif round the base on vases of 6th and 5th centuries B.C. Vine pattern on krater, 540 B.C. Decorative motif from textile on amphora, 540 B.C. Vertical undulating lines. Zig-zag. Opposed double palmettes. Corinthian and Laconian vases, 575 - 550 B.C. Motif from 6th and 5th century vases. 1. 2. 3, 6, 7, 9, 11. 4. 5. 8. 10. 1. 2. 3, 6, 7, 9, 11. 4. 5. 8. 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 109. 109 1 3 5 2 4 6 7 8 9 11 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 110. 110 Äéáêïðôüìåíïò ìáßáíäñïò, êïêêéäùôÝò ãñáììÝò, 525 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 520 ð.×. Áðü áôôéêü áããåßï, 510 - 500 ð.×. Áðü áôôéêü áããåßï, 510 ð.×. ÁíèÝìéá åíáëëáóóüìåíá ìå Üíèç ëùôïý áðü áôôéêÜ áããåßá 6ïõ áé. ð.×. Ëýñá áðü ðáñÜóôáóç áôôéêïý áããåßïõ. Áðü áôôéêü áããåßï. Áíèåìùôü óðåéñïåéäÝò êüóìçìá, 455 ð.×. Æþíç áðü áíèÝìéá óå áôôéêü áããåßï, 450 ð.×. Broken meander, zig-zag dotted lines, 525 B.C. Attic amphora, 520 B.C. Attic vase, 510 - 500 B.C. Attic vase, 510 B.C. Alternating double palmettes and lotus flowers, 600 B.C. Lyre on Attic vase painting. Attic vase. Palmettes and spirals, 455 B.C. Palmette border pattern on Attic bowl, 450 B.C. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 111. 111 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 112. 112 Áðü ëáêùíéêÞ õäñßá, 540 ð.×. Áðü ÷áëêéäéêÝò õäñßåò, 530 ð.×. Õäñßá, 525 ð.×. Áðü áôôéêÞ õäñßá, 510 ð.×. Áðü ëáêùíéêÞ êýëéêá, 565 ð.×. Water jug, Laconia, 540 B.C. Chalcidian water-jugs, 530 B.C. ‘Caeretan’ water-jug, 525 B.C. Attic hydria, 510 B.C. Laconian kylix, 565 B.C. 1, 2. 3, 5. 4. 6. 7. 1, 2. 3, 5. 4. 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 113. 113 1 4 6 2 3 5 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 114. 114 ËáêùíéêÞ õäñßá, 540 ð.×. ËáêùíéêÞ êýëéî. Ó÷çìáôïðïéçìÝíï áíèÝìéï. Óõíå÷üìåíá ñüäéá, 600 - 575 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 540 ð.×. Êéóóüöõëëá áðü áôôéêÞ õäñßá, 540 - 530 ð.×. Æþíç áðü áíèÝìéá áðü áôôéêü áìöïñÝá, 520 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá. ÁíèÝìéï ìå óðåßñåò, 530 ð.×. Laconian hydria, 540 B.C. Laconian kylikes. Elaborate palmette, inked pomegranate buds, 600 - 575 B.C. Attic amphora, 540 B.C. Hydria. Ivy leaves and berries, 540 -530 B.C. Attic amphora. Palmette chain, 520 B.C. Attic amphora. Palmette and spirals, 530 B.C. 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 115. 115 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 116. 116 Êïñéíèéáêü áããåßï, 6ïõ áé. ð.×. Áðü áôôéêÞ ëïõôñïöüñï, 480 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 510 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 520 ð.×. Áðü ñïäéáêü ðéÜôï, 610 - 600 ð.×. ËáêùíéêÞ êýëéî, 550 ð.×. Corinthian vessel, 500 B.C. Attic loutrophoros, 480 B.C. Attic amphora, 510 B.C. Attic amphora, 520 B.C. Plate from Rhodes, 610 - 600 B.C. Laconian kylix, 550 B.C. 1, 2. 3. 4. 5. 6 - 9. 10. 1, 2. 3. 4. 5. 6 - 9. 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 117. 117 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 12 11 13 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 118. 118 Ìáßáíäñïé áðü áôôéêÜ áããåßá, 490 - 470 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 480 - 470 ð.×. Áðü áôôéêÝò êýëéêåò, 480 - 470 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 500 - 490 ð.×. Áðü áôôéêïýò êñáôÞñåò, 440 - 400 ð.×. Meander from Attic vases, 490 - 470 B.C. Attic amphora, 480 - 470 B.C. Attic kylikes, 480 - 470 B.C. Attic amphora, 500 - 490 B.C. Attic krater, 440 - 400 B.C. 1 - 4. 5. 6, 7. 8. 9. 1 - 4. 5. 6, 7. 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 119. 119 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 120. 120 ÄéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá áðü áôôéêÜ áããåßá, 500 - 450 ð.×. Áðü áôôéêïýò áìöïñåßò, 450 - 400 ð.×. Áðü áôôéêÞ ïéíï÷üç, 430 - 400 ð.×. Áðü áíÜãëõöï äéÜêïóìï ôçò âïñåßáò åéóüäïõ ôïõ Åñå÷èåßïõ, 420 - 395 ð.×. Áðü ôá öáôíþìáôá ôùí Ðñïðõëáßùí ôçò Áêñüðïëçò, 437 - 432 ð.×. Áðü áíÜãëõöï äéÜêïóìï ôçò èüëïõ ôçò Åðéäáýñïõ, 360 - 330 ð.×. Decorative motifs on Attic vases, 500 - 450 B.C. Attic amphora, 450 - 400 B.C. Attic oenochoe, 430 - 400 B.C. Sculptured relief on north door of Erectheum, Athens, 420 - 395 B.C. Coffered work on the Propylaea of the Acropolis, Athens, 437 - 432 B.C. Sculptured relief in the Tholos at Epidaurus, 360 - 330 B.C. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8. 9. 1, 2. 3, 4. 5. 6. 7, 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 121. 121 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 122. 122 Áðü áôôéêü êñáôÞñá, 460 - 450 ð.×. Áðü ðåëßêç, 430 ð.×. Áðü áôôéêü áìöïñÝá, 400 - 390 ð.×. Áðü áôôéêÞ êýëéêá, 390 - 380 ð.×. Áðü åôñïõóêéêü êñáôÞñá, 350 - 340 ð.×. Attic krater, 460 - 450 B.C. Pelike, 430 B.C. Attic amphora, 400 - 390 B.C. Attic kylix, 390 - 380 B.C. Etruscan krater, 350 - 340 B.C. 1 - 4. 5. 6. 7. 8 - 11. 1 - 4. 5. 6. 7. 8 - 11. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 123. 123 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 124. 124 ÄéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá áðü êïñéíèéáêïýò ëý÷íïõò åëëçíéóôéêþí ÷ñüíùí. Ñüìâïé, óðåßñåò, áãêéóôñïåéäÞ êáé ãëùóóùôÜ, öõë- ëïåéäÞ êïóìÞìáôá, óõãêåíôñéêïß êýêëïé, ôñßöõëëá, öýëëá êéóóïý, ó÷çìáôéóìÝíá áíèÝìéá, ïêôþöõëëïé ñüäáêåò ê.ëð., 44 ð.×. - 14 ì.×. Decorative designs on Corinthian lamps of Hellenistic period. Lozenges, spirals, hooks, tongues, leaves, concentric circles, ivy leaves, stylised palmettes, eight-leafed rosettes, dotted lines etc., 44 B.C. - 14 A.D. 1 - 28. 1 - 28. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 125. 125 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 1312 14 15 16 17 1918 20 2221 23 24 25 26 27 28 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 126. 126 ÁìöïñÝáò. Ðåëßêç. ÊñáôÞñáò. Ëïõôñïöüñïò. ÊñáôÞñáò êáëõêïåéäÞò. ÊñáôÞñáò. ÊùäùíïåéäÞò êñáôÞñáò. Õäñßá. ØõêôÞñáò. Õäñßá. Ãáìéêüò ëÝâçôáò ìå äéðëÝò ëáâÝò êáé øçëÞ âÜóç. ËÝâçôáò. ËÞêõèïò. ÁñõâáëëïåéäÞò ëÞêõèïò. Ôñéöõëëüóôïìç ïéíï÷üç. ÊÜíèáñïò. Êýëéêá ìå øçëü ðüäé. ×áìçëÞ êýëéêá. Óêýöïò. Áñýâáëëïò. ÁëÜâáóôñï. Ðõîßäá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Amphora. Pelike. Krater. Loutrophoros. Kalyx-krater. Krater. Bell-shaped krater. Hydria. Cooling-jar. Hydria. Attic lebes gamikos with double handles and stand. Lebes. Lekythos. Squat lekythos. Oenochoe with trefoil mouth. Kantharos. Pedestal kylix. Stemless, low-based kylix. Skyphos. Aryballos. Alabastron. Pyxis. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 127. 127 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 1312 14 15 16 17 1918 20 2221 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 128. 128 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 129. 129 IV. Νομίσματα - Coinage Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 130. 130 Íïìßóìáôá ×áëêéäéêÞò ôïõ 425 ð.×. ÌðñïóôéíÞ üøç: ÐáñÜóôáóç Äéïíýóïõ. Ðßóù üøç: `Çëéïò êáé åðéãñáöÞ. Coins from Chalcidice, 425 B.C. Obverse: Dionysus. Reverse: Sun and legend. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 131. 131 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 132. 132 Íüìéóìá Êíùóïý, 600 ð.×. Íüìéóìá ÔÜñáíôá (ôñï÷üò), 600 ð.×. Íüìéóìá Êñüôùíá. Óéêåëßá. Ôñßðïäáò, ãýñù óôï 520 ð.×. Ëõêßáò. Ãýñù óôï 470 ð.×. Óáëáìßíáò, Êýðñïõ, 480 - 460 ð.×. ÊõñÞíçò (óßëöéï), 400 ð.×. Áðïëëùíßáò ôïõ Ðüíôïõ (Üãêõñá), 500 ð.×. Ìáñùíåßáò, ãýñù óôï 430 ð.×. ÌÝíäçò, 450 - 425 ð.×. Äåëöþí, 480 ð.×. Áßãéíáò, 480 - 460 ð.×. Áßãéíáò, 350 - 320 ð.×. Óõñáêïõóþí, ãýñù óôï 350 ð.×. Óõñáêïõóþí, ãýñù óôï 300 ð.×. ÉåñÜðåôñáò ÊñÞôçò, ãýñù óôï 360 ð.×. Ìáêåäïíßáò, 3ïò áé. ð.×. Êíùóüò (Ëáâýñéíèïò), 2ïò áé. ð.×. `Ïëá áñãõñÜ, åêôüò áðü ôï 14 (÷Üëêéíï) êáé ôï 15 (Þëåêôñï). Knossos, 600 B.C. Tarantum (wheel), 600 B.C. Croton, Sicily (tripod), 520 B.C. Lycia, 470 B.C. Salamis, Cyprus, 480 - 460 B.C. Cyrene (silphium plant), 400 B.C. Apollonia Pontica (anchor), 500 B.C. Maronea, 430 B.C. Mende, 450 - 425 B.C. Delphi, 480 B.C. Aegina, 480 - 460 B.C. Aegina, 350 - 320 B.C. Syracuse, c. 350 B.C. Syracuse, 300 B.C. Ierapetra, Crete, 360 B.C. Macedonia, 300 B.C. Knossos (labyrinth), 200 B.C. All silver except 14 (bronze) and 15 (amber). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 133. 133 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 1211 13 14 1615 17 18 19 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 134. 134 Êáìåßñïõ (öýëëï óõêéÜò), ãýñù óôï 600 ð.×. `Çëéäáò, Ïëõìðßáò, 500 ð.×. ÁëéÜñôïõ, 600 ð.×. Óáëáìßíáò, Êýðñïõ, ãýñù óôï 500 ð.×. ÉìÝñáò, Óéêåëßáò, 600 ð.×. Éùíßáò, 499 ð.×. Óõêéþíáò, 600 êáé 500 ð.×. ÆÜãêëçò, Óéêåëßáò, ãýñù óôï 500 ð.×. `Ïëá áñãõñÜ, åêôüò ôïõ 6 (Þëåêôñï). Camirus (fig leaf), 600 B.C. Elis, Olympia, 500 B.C. Haliartus, 600 B.C. Salamis, Cyprus, c. 500 B.C. Himera, Sicily, 600 B.C, Ionian, 499 B.C. Sicyon, 600 - 500 B.C. Zancle, Sicily, 500 B.C. All silver except 6 (amber). 1. 2. 3. 4. 5, 7. 6. 8. 9, 10. 1. 2. 3. 4. 5, 7. 6. 8. 9, 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 135. 135 1 5 2 3 6 7 8 9 10 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 136. 136 Âïéùôßá (áóðßäá), 600 ð.×. ÊÝñêõñáò, 600 ð.×. Óéêõþíáò (ðñþñá), 470 ð.×. Ëõêßá, 460 ð.×. ÉäÜëéï Êýðñïõ (ëùôüò), 460 ð.×. ÌÞëïõ, 450 ð.×. ÊõñÞíçò (óßëöéï), 500 ð.×. Ñüäïõ, 350 ð.×. ÌáêåäïíéêÜ íïìßóìáôá, 50 - 30 ð.×. Êïñßíèïõ, 600 ð.×. ÊáôÜíç, Óéêåëßáò (êåñáõíüò). ÊáñèáãÝíç, 406 ð.×. `Ïëá áñãõñÜ, åêôüò 9 - 12 (÷ñõóÜ). Boeotia (shield), 600 B.C. Corcyra, 600 B.C. Sicyon (stern of ship), 470 B.C. Lycia, 460 B.C. Idalium Cyprus (lotus), 460 B.C. Milos, 450 B.C. Cyrene (silphium plant), 500 B.C. Rhodes, 350 B.C. Macedonian coins, 50 - 30 B.C. Corinth, 600 B.C. Catania, Sicily (thunderbolt). Carthage, 406 B.C. All silver except 9 - 12 (gold). 1, 2, 14. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 - 12. 13. 15. 16. 1, 2, 14. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 - 12. 13. 15. 16. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 137. 137 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 138. 138 `Áñãïõò, 530 ð.×. Êïñßíèïõ, 640 ð.× ÉìÝñáò, Óéêåëßáò, 520 ð.×. Ëõêßáò, 460 ð.×. Äåëöþí, 478 ð.×. `Çëéäáò, Ïëõìðßáò, 480 ð.×. Ìåôáðüíôéïõ, 410 ð.×. `Çëéäáò, Ïëõìðßáò, 420 ð.×. Ñüäïõ, 408 ð.×. Óéêåëßáò, 490 ð.×. Óýâáñçò, 530 ð.×. Êñüôùíá, 430 ð.×. `Ïëá áñãõñÜ. Argos, 530 B.C. Corinth, 640 B.C. Himera, Sicily, 520 B.C. Lycia, 460 B.C. Delphi, 478 B.C. Elis, Olympia, 480 B.C. Metapontum, 410 B.C. Elis, Olympia, 420 B.C. Rhodes, 408 B.C. Sicily, 490 B.C. Sybaris, 530 B.C. Croton, 430 B.C. All silver. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10. 11. 12. 13. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 139. 139 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 140. 140 ÊñÞôçò, 400 ð.×. Áèçíáúêü, 566 ð.×. Áèçíáúêü, 486 ð.×. Óéêåëßáò, 345 ð.×. Óéäþíáò, 367 ð.×. Ïëýíèïõ, 360 ð.×. Ðôïëåìáßùí, 60 ð.×. Áèçíáúêü, 176 ð.×. Óéêåëßáò, 400 ð.×. ÔÜñáíôá, 450 ð.×. Crete, 400 B.C. Athens, 566 B.C. Athens, 486 B.C. Sicily, 345 B.C. Sidon, 367 B.C. Olynthus, 360 B.C. Ptolemies, 60 B.C. Athens, 176 B.C. Sicily, 400 B.C. Tarantum, 450 B.C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 141. 141 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 142. 142 Ïëõìðßáò, 450 ð.×. Êïñßíèïõ, 450 ð.×. ÁêñÜãáíôá, 450 ð.×. ÁêñÜãáíôá, 420 ð.×. ÔñïéæÞíáò, 450 ð.×. `Ïëá áñãõñÜ. Olympia, 450 B.C. Corinth, 450 B.C. Acragas, 450 B.C. Acragas, 420 B.C. Troezen, 450 B.C. All silver. 1, 4. 2. 3, 5, 6, 7. 8. 9. 1, 4. 2. 3, 5, 6, 7. 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 143. 143 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 144. 144 Áñãõñü ÊÝñêõñáò. ×ñõóü ÊÝñêõñáò. Áñãõñü ËåõêÜäáò. ×ñõóü ËåõêÜäáò. Áñãõñü Êåöáëëçíßáò. ×ñõóü Êåöáëëçíßáò. Silver coin of Corcyra. Gold coin of Corcyra. Silver coin of Leucas. Gold coin of Leucas. Silver coin of Cephalonia. Gold coin of Cephalonia. 1, 4, 8. 2, 3, 5, 7, 11. 9. 10. 12. 13. 1, 4, 8. 2, 3, 5, 7, 11. 9. 10. 12. 13. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 145. 145 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 146. 146 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 147. 147 V. Βυζαντινά - Byzantine Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 148. 148 ÈùñÜêéï áðü öéÜëç âáðôéóôçñßïõ ôçò Ìåãßóôçò Ëáýñáò (‘Áãéï `Ïñïò). Byzantine closure slab from baptistry. Monastery of Megiste Lavra. Mount Athos. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 149. 149 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 150. 150 Áðü ìéêñïãñáößá øáëôçñßïõ ôïõ 9ïõ áé. Áðü ìùóáúêÜ ôçò Áãßáò Óïößáò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, 1118 ì.×. Áðü ìùóáúêÜ ôçò ÌïíÞò ×þñáò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, 1310 ì.×. Óêïõëáñßêéá 6ïõ êáé 7ïõ áé. Êùíóôáíôéíïýðïëç. ÔìÞìá ìåôáëëéêïý óôáõñïý. Illuminated border from Psalter of the 9th century A.D. Mosaics in Aghia Sophia, Constantinople, 1118 A.D. Mosaic in the Chora Church, Constantinople, c. 1310 A.D. Earrings, of the 6th and 7th centuries, Constantinople. Part of a metal cross. 1. 2, 3. 4. 5, 6. 7. 1. 2, 3. 4. 5, 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 151. 151 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 152. 152 ÄéáêïóìçôéêÞ ìáñìÜñéíç ðëÜêá ôïõ 12ïõ áé. ì.×., Êùíóôáíôé- íïýðïëç. Äéáêüóìçóç áðü áíÜãëõöï ôïõ 12ïõ áé. ì.×. Áðü åéêüíá ôïõ 1130 ì.×. Áðü ìåôáîùôü ýöáóìá, 800 ì.×. Áðü ìåôáîùôü ýöáóìá, 800 ì.×. (Ìïõóåßï Âéêôùñßáò êáé ÁëâÝñ- ôïõ, Ëïíäßíï). Ìéêñïãñáößá áðü øáëôÞñé ôïõ 9ïõ áé. ì.×. (ÅèíéêÞ ÂéâëéïèÞêç Ðáñéóéïý). Áðü ìùóáúêü ôçò ÌïíÞò ×þñáò Êùíóôáíôéíïýðïëçò ãýñù óôï 1310 ì.×. Decorative marble slab 12th century A.D., Constantinople. Relief of the 12th century A.D. Icon, 1130 A.D. Piece of woven silk, A.D. 800. Piece of woven silk, A.D. 800 (Victoria and Albert Museum, London). Psalter of the 9th century A.D. (Bibliothèque Nationale, Paris). Mosaic in the Chora Church, Constantinople, c. 1310 A.D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 153. 153 1 5 2 3 6 7 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 154. 154 Áðü ôç ìåóáßá áøßäá ôçò ÐáíôÜíáóóáò ôïõ ÌõóôñÜ. Áðü ôï Í.Ä. ôñïýëëï ôçò ÐáíôÜíáóóáò. Áðü ôï ðáñåêêëÞóé ôçò Áã. ÊõñéáêÞò óôçí Ðåñßâëåðôï ôïõ ÌõóôñÜ. Áðü ôç äõôéêÞ áøßäá ôçò ÐåñéâëÝðôïõ. Áðü ôï áíáôïëéêü õðÝñèõñï ôçò ÐåñéâëÝðôïõ. Äéáêïóìçôéêü èÝìá áðü ôçí Ðåñßâëåðôï. Áðü ôïé÷ïãñáößá ôçò ÐåñéâëÝðôïõ. ÆùãñáöéêÞ äéáêüóìçóç ãùíßáò Áã. Åõäïîßïõ áðü ôç Ìçôñüðïëç ÌõóôñÜ. Äéáêïóìçôéêü èÝìá áðü ôï ÌõóôñÜ. Áðü íÜñèçêá ôçò ÐáíôÜíáóóáò. Áðü ôçí ôñÜðåæá ðñïèÝóåùò äéáêïíéêïý óôç Ìçôñüðïëç ÌõóôñÜ. Áðü ôç ìïíÞ Âñïíôï÷ßïõ ÌõóôñÜ. `Ïëá 14ïõ áéþíá. Top of the central apse in the Pantanassa Church, Mystra. South-west dome of the Pantanassa. Aghia Kyriake Chapel of the Perivleptos Church, Mystras. Cornice of the west apse of the Perivleptos. Arch of the east door of the Perivleptos. Decoration in the Perivleptos. Fresco in the Perivleptos. Painted decoration, St Eudoxius Chapel in the Metropolis, Mystras. Decorative motif, Mystras. Nave of the Pantanassa. Table in the vestry of the Metropolis, Mystras. Church of the Vrontocheion Monastery, Mystras. All of the 14th century A.D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 - 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 - 9. 10. 11. 12. 13. 14. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 155. 155 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 156. 156 ÄéáêïóìçôéêÞ ðáñÜóôáóç ìáíïõáëéïý. Äéáêïóìçôéêü èÝìá áðü ðáñÜèõñï ôçò íüôéáò ðëåõñÜò óôçí Åõáããåëß- óôñéá ôïõ ÌõóôñÜ. Áðü êéïíüêñáíï ôçò êåíôñéêÞò áøßäáò óôç Ìçôñüðïëç ôïõ ÌõóôñÜ. Áðü áíÜãëõöç ðëÜêá äáðÝäïõ ôçò Ìçôñüðïëçò ôïõ ÌõóôñÜ. ÁíÜãëõöï ìïíüãñáììá ôïõ Êáôáêïõæçíïý óôçí ÐáíôÜíáóóá ÌõóôñÜ. Áðü ôïí ôñïýëëï ôçò ÐåñéâëÝðôïõ ôïõ ÌõóôñÜ. Áðü ôï íÜñèçêá ôçò Áãßáò Óïößáò ÌõóôñÜ. Äéáêïóìçôéêü áðü õðÝñèõñï ôïõ ÂÞìáôïò óôçí ÐáíôÜíáóóá. Äéáêïóìçôéêü áðü ôïí ôñïýëëï ôçò ÐåñéâëÝðôïõ. Äéáêïóìçôéêü ðáñÜèõñï áðü ôçí ÐáíôÜíáóóá ôïõ ÌõóôñÜ. Åñãáóßá óå ìÝôáëëï áðü ôÜöï ôçò ÌïíÞò Âñïíôï÷ßïõ. Äéáêïóìçôéêü ðáñáóôÜäáò áðü êåíôñéêÞ áøßäá ôçò ÐåñéâëÝðôïõ. Decorative representation of a candlestick. From a south window of the Evangelistria Church, Mystras. Window-column in the main apse of the Metropolis, Mystras. Carved floorslab in the Metropolis, Mystras. Carved monogram of Cantacuzenus in the Pantanassa Church, Mystras. From the dome of the Perivleptos Church, Mystras. From the narthex of the Aghia Sophia Church, Mystras. From the sanctuary lintel in the Pantanassa. From the dome of the Perivleptos. Window decoration in the Pantanassa. Ironwork from a tomb in the Vrontocheion Monastery. Outside cornice of the main apse of the Perivleptos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 157. 157 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 158. 158 ÊÝíôçìá åðéãïíáôßïõ, 1696 ì.×. Áðü ôïí ÅðéôÜöéï ôçò êïéíüôçôáò Áãêýñáò, 1682 ì.×. Áðü ôïí ÅðéôÜöéï ôçò ÌïíÞò ÓïõìåëÜ, 1738 ì.×. ‘ÁÝñáò’ ôïõ ôÝëïõò ôïõ 18ïõ áé. Embroidery on an ‘epigonation’ vestment, 1696 A.D. Embroidery on an ‘epitaphios’ (Good Friday bier cover) of the Greek community at Ankara, 1682 A.D. ‘Epitaphios’ from the Soumela Monastery, 1738. ‘Aer’ (eucharistic veil) of the end of 18th century. 1. 2. 3. 4, 5. 1. 2. 3. 4, 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 159. 159 1 3 5 2 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 160. 160 ‘ÁÝñåò’ ôïõ ôÝëïõò ôïõ 18ïõ áé. ‘ÁÝñáò’ ôïõ 1664 ì.×. Áðü ìéêñïãñáößåò ÷åéñïãñÜöùí ôïõ 10 áé. Eucharistic veils, end of the 18th century. Eucharistic veil, 1664. From illuminated manuscripts of the 10th century. 1, 2. 3. 4, 5. 1, 2. 3. 4, 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 161. 161 1 3 5 2 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 162. 162 Áðü áíÜãëõöá ôïõ Âõæáíôéíïý Ìïõóåßïõ Áèçíþí. Reliefs in the Byzantine Museum, Athens. 1 - 6. 1 - 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 163. 163 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 164. 164 Áðü ìáñìÜñéíá ãëõðôÜ ôïõ Âõæáíôéíïý Ìïõóåßïõ Áèçíþí. Marble reliefs in the Byzantine Museum, Athens. 1 - 5. 1 - 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 165. 165 1 3 2 4 5 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 166. 166 ÌïíïãñÜììáôá — êõñßùò áõôïêñáôïñéêÜ, 14ïõ áé. áðü êåñáìéêÜ. Ìïõóåßï Âåñïëßíïõ. Ìïõóåßï Êùíóôáíôéíïýðïëçò. Ìïõóåßï Êùíóôáíôéíïýðïëçò. Ìïõóåßï Áãßïõ Ãåùñãßïõ Èåóóáëïíßêçò (Ñïôüíôá). ÓõëëïãÞ Talbot Rice, Ëïíäßíï. Ìïõóåßï Ïäçóóïý. Monograms — mainly 14th century, imperial, from ceramic ware. Berlin Museum. Instanbul Museum. Instanbul Museum. St George Museum (the Rotonda), Thessaloniki. Talbot Rice Collection, London. Odessa Museum. 1, 2, 15. 3, 6 - 9, 11, 13. 14, 16 - 19, 22 - 25. 4, 12. 5, 10. 20, 21. 1, 2, 15. 3, 6 - 9, 11, 13. 14, 16 - 19, 22 - 25. 4, 12. 5, 10. 20, 21. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 167. 167 1 3 52 4 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13 14 15 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 168. 168 Ïéíï÷üåò êáé êáíÜôåò. Êýðåëëá êáé ðïôÞñéá. Êýðåëëá êáé ðïôÞñéá. ÓïõñùôÞñé. Öïõöïý. ÁëáôéÝñá. ÐïôÞñé óå ó÷Þìá êëåøýäñáò. ÁâãïèÞêç. Áããåßï ìå äýï ëáâÝò. ÖëáóêéÜ. Õøçëü áããåßï. Õäñßá ÷ùñßò ëáâÝò. Áðü ôç óõëëïãÞ Talbot Rice, Ëïíäßíï. Áðü ôïé÷ïãñáößåò, `Áãéï `Ïñïò. Pitchers. Cups and glasses. Cups and glasses. Strainer. Brazier. Salt-cellar. Glass shaped like a water-clock. Egg-cup. Vessel with handles. Flasks. Tall vase. Pitcher without handles. From the Talbot Rice Collection, London. From frescos on Mount Athos. 1, 2, 8, 24, 25. 3 - 5, 9 - 11. 13, 15, 17 - 22, 28. 6. 7. 12. 14. 16. 23. 26, 27. 29. 30. 1 - 16. 17 - 30. 1, 2, 8, 24, 25. 3 - 5, 9 - 11. 13, 15, 17 - 22, 28. 6. 7. 12. 14. 16. 23. 26, 27. 29. 30. 1 - 16. 17 - 30. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 169. 169 1 3 52 4 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 13 14 15 26 27 28 29 30 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 170. 170 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 171. 171 VI. Λαϊκά - Folk Art Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 172. 172 Õöáíôü êéëßìé ìå æùçñÜ ÷ñþìáôá êáé ðáñáäïóéáêü ó÷Ýäéï áðü ôçí ÊñÞôç. Îýëéíá ôõðÜñéá Üñôïõ ëáúêÞò ôÝ÷íçò. Handwoven kilimi (rug) in vivid colours and traditional pattern from Crete. Wooden bread stamps. 1. 2. 1. 2. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 173. 173 1 2 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 174. 174 Äéáêïóìçôéêü êÝíôçìá áðü ìáíßêé öïñåóéÜò, Ñïõìëïýêé. ÄéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá êåíôÞìáôïò, Ñïõìëïýêé. ÊÝíôçìá áðü ìáêåäïíéêÞ öïñåóéÜ. ÊåíôÞìáôá áðü áíäñéêÞ öïñåóéÜ, Ñïõìëïýêé. Äéáêïóìçôéêü ìå êïñäüíé, Ñïõìëïýêé. Embroidered sleeve, Roumlouki. Embroidery motifs, Roumlouki. Embroidery on Macedonian costume. Embroidery on man’s costume, Roumlouki. Cord decoration, Roumlouki. 1. 2, 3, 8, 10. 4. 5, 6, 7. 9. 1. 2, 3, 8, 10. 4. 5, 6, 7. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 175. 175 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 176. 176 ÐñïóêÝöáëï öëïêéáóôü áðü ôï Ñïõìëïýêé. ÊåíôÞìáôá áðü ðáëáéü ðïõêÜìéóï, Ñïõìëïýêé. Êïñöáäßôóá áðü áíäñéêÞ öïñåóéÜ, Ôñßêåñé. Cushion in shaggy wool from Roumlouki. Embroidery on traditional shirt from Roumlouki. Border motif on man’s costume, Trikeri, Thessaly. 1. 2, 3. 4. 1. 2, 3. 4. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 177. 177 1 2 3 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 178. 178 ÊÝíôçìá áðü ãõíáéêåßá öïñåóéÜ. ÊÝíôçìá áðü ðáíôïýöëá. ÄéáêïóìçôéêÜ èÝìáôá êåíôçìÜôùí. Ìðéìðßëåò. ÄéáêïóìçôéêÜ êåíôÞìáôá. `Ïëá áðü ôï Ôñßêåñé. Embroidery fron a woman’s costume, Trikeri, Thessaly. Embroidery from a slipper, Trikeri. Embroidery motifs from Trikeri. Border motifs from Trikeri. Embroidery motifs from Trikeri. 1. 2. 3, 4. 5 - 8. 9 - 12. 1. 2. 3, 4. 5 - 8. 9 - 12. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 179. 179 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 180. 180 Ó÷Ýäéá êåíôçìÜôùí áðü ôï Ôñßêåñé Èåóóáëßáò. Embroidery motifs from Trikeri, Thessaly. 1 - 8. 1 - 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 181. 181 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 182. 182 Ó÷Ýäéá êåíôçìÜôùí áðü ôï Ôñßêåñé Èåóóáëßáò. Embroidery motifs from Trikeri, Thessaly. 1 - 8. 1 - 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 183. 183 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 184. 184 Ìïôßâá êåíôçôéêÞò. ÊåíôÞìáôá ÓáñáêáôóáíÝéêá. Ìáêåäïíéêü êÝíôçìá. ÊÝíôçìá ÈÜóïõ. ÊÝíôçìá áðü ðåôóÝôåò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò. Êñçôéêü êÝíôçìá áðü ðåôóÝôá, Áíþãåéá, ÑÝèõìíï. Embroidery motifs. Sarakatsan (primitive nomad people of Nothern Greece). Macedonian. From the island of Thasos. On towels from Irakleio. On towel from Anogheia, Rethymno. 1, 3 - 5. 2. 6. 7, 8. 9. 1, 3 - 5. 2. 6. 7, 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 185. 185 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 186. 186 Áðü êñçôéêÜ ðñïóüøéá. Êñçôéêü õöáíôü. Áðü ðïäéÝò ÓáñáêáôóáíÝéêåò. Towels from Crete. Folk - weave from Crete. Sarakatsan aprons. 1, 2. 3. 4 - 7. 1, 2. 3. 4 - 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 187. 187 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 188. 188 ÊáñÜâé áðü ìÜ÷ñáìá óêõñéáíü. ÍôáíôÝëá (áñáôéäÝëá) áðü ôç Óêýñï. ÊÝíôçìá áðü óêõñéáíü óåíôüíé (Ìïõóåßï ÅëëçíéêÞò ËáúêÞò ÔÝ÷íçò). Ship on crêpe, Skyros. Lace from Skyros. Embroidered sheet (Museum of Greek Popular Art, Athens). 1. 2, 3. 4, 5, 6. 1. 2, 3. 4, 5, 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 189. 189 1 3 2 4 5 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 190. 190 Áåôüò (ÊåöáëÜñé), Óêýñïò. Äéðëüò áåôüò, Óêýñïò. Áðü îýëéíç óöñáãßäá, Óêýñïò. Áåôüò áðü ‘ìðüëéá’, Óêýñïò. Ðåôåéíïß áðü öïñåóéÝò, Óêýñïò. Áðü îõëüãëõðôç êáóÝëá Óêýñïõ. Eagle, Skyros. Double eagle, Skyros. Wooden seal, Skyros. Eagle on headscarf, Skyros. Cocks on costumes, Skyros. Carved wooden box, Skyros. 1. 2. 3. 4. 5 - 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5 - 8. 9. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 191. 191 1 3 5 2 4 6 7 8 9 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 192. 192 ÊÝíôçìá (ëáëÝò) öïñåóéÜò, Óêýñïò. ÔåëáñùôÞ êáäÝíá, Óêýñïò. ÊÝíôçìá óåíôïíéïý, Óêýñïò. ÊÝíôçìá (óðßèá) áðü óêõñéáíÞ öïñåóéÜ. ÊÝíôçìá (ãåñôü êëáäß), Óêýñïò. ÊÝíôçìá óåíôïíéïý, Óêýñïò. Tulip on a costume from Skyros. Tapestry chain, Skyros. Embroidery on a sheet, Skyros. Embroidery motif ‘spark’ on a costume, Skyros. Embroidery motif, ‘linked branch’ on a costume, Skyros. Embroidery motif on a sheet, Skyros. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 193. 193 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 194. 194 ÊÝíôçìá áðü öïñåóéÜ ôçò Óêýñïõ. ÊÝíôçìá ‘ìïíáóôçñÜêé’, Óêýñïò Äéáêïóìçôéêü áðü óåíôüíé ôçò Óêýñïõ. Embroidery on a costume from Skyros. Embroidery motif, ‘little monastery’, Skyros. Embroidery motifs on sheets from Skyros. 1. 2. 3 - 6. 1. 2. 3 - 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 195. 195 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 196. 196 Áðü çðåéñþôéêï êéëßìé. Áðü óïõöëéþôéêç ðïäéÜ. Áðü êéëßìéá `Áñãïõò. Áðü ôáãÜñé ÁôôéêÞò. Woven rug from Epirus. Woven apron from Soufli. Woven rugs from Argos. Peasant’s bag (woven) from Attica. 1. 2. 3, 4. 5. 1. 2. 3, 4. 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 197. 197 1 3 5 2 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 198. 198 ÕöáíôÞ êïõâÝñôá áðü ôçí `Áñôá. ÊñçôéêÝò ìáîéëáñïèÞêåò áðü ôï ÑÝèõìíï. ÕöáíôÜ áðü ôçí ÕðÜôç Öèéþôéäáò. Áðü çðåéñþôéêï êéëßìé. Woven blanket from Arta, Epirus. Cushion covers from Rethymnon, Crete. Folk - weaves from Ipati, Central Greece. Woven rug from Epirus. 1. 2, 6, 7. 3, 4. 5. 1. 2, 6, 7. 3, 4. 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 199. 199 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 200. 200 ÕöáíôÝò ðåôóÝôåò áðü ×áíéÜ ÊñÞôçò. Áðü êéëßìé `Áãñáò ËÝóâïõ. Woven towels from Chania, Crete. Woven rug from Lesbos. 1, 2. 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 201. 201 1 2 3 4 5 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 202. 202 Êñçôéêü õöáíôü áðü ôï ÑÝèõìíï, ÊñÞôç. Ìéêñü êñçôéêü êéëßìé áðü ôá ×áíéÜ, ÊñÞôç. ÐåôóÝôá õöáíôÞ áðü Áíþãåéá Ñåèýìíïõ, ÊñÞôç. Áðü ‘âïýñãéåò’ ôáãÜñéá Ñåèýìíïõ, ÊñÞôç. Folk-weave from Rethymno, Crete. Small woven rug from Chania, Crete. Woven towels from Anogheia, Rethymno, Crete. Peasant’s bags (woven) from Rethymno, Crete. 1. 2, 3. 4, 5. 6, 7. 1. 2, 3. 4, 5. 6, 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 203. 203 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 204. 204 Áðü êéëßìé ôçò ËÝóâïõ. ÊÝíôçìá áðü ôï Íáýðëéï. Áðü ðåôóÝôá Ñåèýìíïõ, ÊñÞôç. Áðü ðåôóÝôá Çñáêëåßïõ, ÊñÞôç. Woven rug from Lesbos. Embroidery from Nafplio. Towel from Rethymno, Crete. Towel from Irakleio, Crete. 1, 2. 3. 4. 5. 1, 2. 3. 4. 5. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 205. 205 1 3 5 2 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 206. 206 Áðü õöáíôü Çñáêëåßïõ, ÊñÞôç. Áðü ÷ñÜìéá ÊñÞôçò. Áðü êåíôÞìáôá ôçò ÁñÜ÷ùâáò. `Ïëá 16ïõ, 17ïõ êáé áñ÷þí 18ïõ áé. êáé âñßóêïíôáé óôï Ìïõóåßï ÅëëçíéêÞò ËáúêÞò ÔÝ÷íçò. Folk-weave from Irakleio, Crete. Woven blankets from Crete. Embroidery from Arachova, near Delphi. All of the 16th, 17th and early 18th centuries and all in the Museum of Greek Popular Art, Athens. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 1, 2. 3, 4. 5, 6. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 207. 207 1 3 5 2 4 6 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 208. 208 ÐáëéÜ êåíôÞìáôá áðü çðåéñþôéêåò öïñåóéÝò (éäéùôéêÞ óõëëïãÞ). Antique embroidery on Epirot costumes (Private collection). 1 - 4. 1 - 4. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 209. 209 1 3 2 4 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 210. 210 Îõëüãëõðôá áðü ôï Ìåóïëüããé (ÓõëëïãÞ Å.Ï.E.X.). Äéáêüóìçóç ñüêáò áðü ôçí ÊÝñêõñá (éäéùôéêÞ óõëëïãÞ). Carved wood from Mesolonghi (National Organization of Hellenic Handicrafts). Decoration on distaff fron Corfu (Private collection). 1 - 5. 6, 7. 1 - 5. 6, 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 211. 211 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 212. 212 Îõëüãëõðôåò ôáìðáêÝñåò áðü ôï Ìåóïëüããé (ÓõëëïãÞ Å.Ï.Å.×.). Äéáêüóìçóç óå îõëüãëõðôï êáñåêëÜêé Óêýñïõ (ÓõëëïãÞ Å.Ï.Å.×.). Äéáêüóìçóç óå îõëüãëõðôï ôñáðåæÜêé Óêýñïõ (ÓõëëïãÞ Å.Ï.Å.×.). Tobacco-boxes from Mesolonghi (National Organization of Hellenic Handicrafts). Small chair from Skyros (National Organization of Hellenic Handicrafts). Small table from Skyros (National Organization of Hellenic Handicrafts). 1 - 5. 6, 8. 7. 1 - 5. 6, 8. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 213. 213 1 3 2 4 5 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 214. 214 Äéáêüóìçóç èõñüöõëëïõ áñ÷ïíôéêïý Íôßêá óôçí ÐïñôáñéÜ, ÐÞëéï. Îõëüãëõðôï ÷Ýñé óå êáíáðÝ ôïõ áñ÷ïíôéêïý Íôßêá, óôçí ÐïñôáñéÜ. Îõëüãëõðôç äéáêüóìçóç èýñáò. Áñ÷ïíôéêü ÂÜïõ, Óßöíïò. Ëõ÷íïóôÜôçò áðü ôç Óßöíï. `Ïëá áðü ôï öùôïãñáöéêü áñ÷åßï ôïõ Ìïõóåßïõ ÅëëçíéêÞò ËáúêÞò ÔÝ÷íçò. Door from Portaria, Mount Pelion, Thessaly. Arm-rest of a bench from Portaria, Pelion. Door from the island of Siphnos. Lamp-stand from Siphnos. All from the photograph archive of the Museum of Greek Popular Art, Athens. 1 - 5. 6. 7. 8. 1 - 5. 6. 7. 8. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 215. 215 1 3 5 2 4 6 7 8 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 216. 216 Áðü ôá ×áíéÜ ÊñÞôçò. Áðü óöñáãßäá ôïõ Áãßïõ `Ïñïõò. Áðü îõëüãëõðôá Èåóóáëïíßêçò. Äéáêüóìçóç áðü çðåéñùôéêÝò êáóÝëåò, ÌÝôóïâï. Äéáêüóìçóç ðÜíù óå ñüêá, ÊÝñêõñá. Chania, Crete. Seal from Mount Athos. Thessaloniki. Chests from Metsovo, Epirus. Distaff from Corfu. 1 - 3. 4. 5, 6. 7 - 9. 10, 11. 1 - 3. 4. 5, 6. 7 - 9. 10, 11. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 217. 217 1 3 5 2 4 6 7 8 9 10 11 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 218. 218 Äéáêüóìçóç óå ãêëßôóåò áðü ôï ÐÞëéï. Äéáêüóìçóç óå ãêëßôóá áðü ôç ËåéâáäéÜ. Äéáêüóìçóç ñüêáò áðü ËÜñéóá Èåóóáëßáò. Äéáêüóìçóç çðåéñþôéêçò ãáâÜèáò áðü ôï Ìáõñïâïýíé Äùäþíçò. Áðü ñüêá ôçò Óêýñïõ. `Ïëá áðü ôç óõëëïãÞ Å.Ï.Å.×. Shepherd’s crooks from Mount Pelion, Thessaly. Shepherd’s crook from Levadia. Distaff from Larissa, Thessaly. Bowl from Dodone, Epirus. Distaf from Skyros. All from the Collection of the National Organization of Hellenic Handicrafts. 1, 2, 4. 3. 5. 6. 7. 1, 2, 4. 3. 5. 6. 7. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 219. 219 1 3 5 2 4 6 7 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 220. 220 1. ÂÝç - ×áôæçäÜêç, Åõã. ÅêêëçóéáóôéêÜ ÊåíôÞìáôá, ÁèÞíáé, Ìïõ- óåßï ÌðåíÜêç, 1953, 78 ó. 2. ÌáêñÞò, Ê. Ç ÎõëïãëõðôéêÞ ôïõ Ðçëßïõ, Âüëïò, ÌáêñÞò, 1958, 23 ó. 3. ÌáñéíÜôïò, Ó. ÊñÞôç êáé ÌõêçíáúêÞ ÅëëÜò, ÁèÞíáé, 1959, 125 ó. 4. ×áôæçìé÷Üëç, Á. ÅëëçíéêÞ ËáúêÞ ÔÝ÷íç - Óêýñïò, Ð. Ã. ÌáêñÞò, 1925. 5. ×áôæçìé÷Üëç, Á. ÅëëçíéêÞ ËáúêÞ ÔÝ÷íç - Ôñßêåñé - Éêáñßá - Ñïõì- ëïýêé, Ð. Ã. ÌáêñÞò, 1931. 6. Arias, P. E., Hirmer, M. Tausend Jahre Griechishe Vasenkunst, Munich, Hirmer, 1960, 109p. 7. Beazley, J. D. The Develompent of the Attic Black Figure, London, Cambridge University Press, 1951. 8. Bonnard, A. Civilisation Grecque (III Tome), Lausanne, Clairefontaine, 1959. 9. Bovini, G. Mosaique de Ravenne, Paris, Plon, 1957, 57p. 10. British Museum, Department of coins and Medals. A Guide to the Principal Coins of the Greeks: From Circ. 700 B.C. to A.D. 270, Based on the Work of Barclay V. Head, London, 1959, 108p. 11. Broneer, O. Corinth (Vol. IV, Part II - Terracotta Lamps), Cambridge, Harvard University Press, 1930, 339p. 12. Buschor, E. Die Plastik der Griechen, Munich, Piper, 1958, 150p. 13. Cook, R. M. Greek Painted Pottery, London, Methuen, 1960, 391p. 14. Demus, O. Byzantine Mosaic Decoration, London, Routledge and Kegan Paul, 1948, 97p. 15. Diehl, C. Manuel d’ Art Byzantin (II Tome), Paris, Picard, 1926, 946p. Βιβλιογραφία - Bibliography Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 221. 221 16. Dittrich, K. Antike Münzen aus Olbia und Pantikapäum, Prague, Artia, 1959, 172p. 17. Ghali/Kahil, L. La Céramique Grecque, Paris, Boccard, 1960, 149p. 18. Jacobsthal, P. Greek Pins, Oxford, Clarendon Press, 1959, 250p. 19. Kraay, C. M. Greek Coins, London, Thames and Hudson, 1966, 369p. 20. Lane, A. Greek Pottery, London, Faber and Faber, 1947, 64p. 21. Lawrence, A. W. Greek Architecture, Harmondsworth, Penguin Books, 1957. 22. Lullies, R. Griechische Vasen, Munich, Hirmer, 1953, 33p. 23. Millet, G. Monuments Byzantins de Mistra, Paris, Leraux, 1910, 32p. 24. Richter, G. M. A. A Handbook of Greek Art, London, Phaidon, 1959, 421p. 25. Robertson, M. La Peinture Grecque, Geneva, Skira, 1959, 193p. 26. Samivel Le Soleil se Lève en Grèce, Paris, Arthaud, 1959, 261p. 27. Sahefold, K. Meisterwerke Griechischer Kunst, Basel, Schwabe, 1960, 320p. 28. Seltman, C. Approach to Greek Art, London, Studio Publications, 1948, 132p. 29. Seltman, C. A Book of Greek Coins, London, Penguin Books, 1952. 30. Seltman, C. Greek Coins, London, Methuen, 1955, 311p. 31. Villard, F. Les Vases Grecs, Paris, Presses Universitaires de France, 1956, 109p. 32. Wegner, V. L’ Art Grec, Fribourg, Office du Livre. 33. Zervos, Chr. L’ Art de la Crète, Paris, Cahiers d’ Art, 1956, 523p. 34. Zervos, Chr. L’ Art de Cyclades, Paris, Cahiers d’ Art, 1957, 277. Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 222. 222 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com
 • 223. 223 Giannis - http://36dimotiko.blogspot.com