$101 4 A1.0.0 /24.02.2014 SumBde control I o-.
Tip situatie financia ra OL
Entitatea ICAMERAA DE COMI:RT SI INDUSTRIE NEAM...
BILANT
la data de 31.12.2013
Formular 10
Denumirea elementului
A
A. ACTIVE IMOBlllZATE· TOTAL(rd. 02 +05 + 08)
I, IMOBtliZ...
FIO-pag.2
IV.EXCEDENTUl/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 11 7)
rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40)
27 903.049 988.641
O...
F IO- pag.3
ADMINISTRATOR,
Numele 5i prenumele Numele si prenumele
INTOCMIT, 

APOPIIMIHAI IMIRON ELENA
Stampila unitatii
...
F20 - pag. I
CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUl
la data de 31.12.2013
Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
Preved...
F20 - pag. 2
- chehuieli cu (olaboralorii (et. 621) 21 88.838 61.521
Cheltuieli cu aile impoLite, taxe ~i v:.lrsaminte asi...
1'20 - pag. 3
VIII. Cheltuieli privind activitiitile economice - TOTAL
54 993.000 986.946 973.500
(rd. 55+57+58+60+61+63+6...
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
[APOPII MIHAl
F20 - pag. 4
INTOCMIT,
Numele 51 prenumele
[MIRON ELENA
Stampila uniUtii
...
Nota 3 - pag. 1
REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR
la data de 31.12.2013
Formular 21 - lei -
Denumirea indic...
SlTUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
PENTRU ACTlVlTATILE FARA SCOP PATRIMONIAL
Nota 1.1- pag. 1
FOJmular 25
la data de 31.1 2.20...
Nota 1.1 - pag. 2
Cheltuieli de constituire 51
cheltuieli de dezvoltare
03
Concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale ...
Nota 1.2 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILJZATE
PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE
la data de 31.12.2013
Formular 26 - lei ­
N...
Nota 1.2 - pag. 2
Cheltuieli de constituire sl
03
cheltuiell de dezvoltare
Concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Camera de Comert si Industrie Neamt - Bilant 2013 scanat

426 views
224 views

Published on

Camera de Comert si Industrie Neamt - Bilant 2013 scanat by Alina Prisacaru - Economist

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Camera de Comert si Industrie Neamt - Bilant 2013 scanat

 1. 1. $101 4 A1.0.0 /24.02.2014 SumBde control I o-. Tip situatie financia ra OL Entitatea ICAMERAA DE COMI:RT SI INDUSTRIE NEAMT Judet Sector Localitate ~ INc:amt I I I IPIATRA NEAMT I~ "k Strada N,. Bloc Seara Ap. Telefon '" IB-DUL DECEllAL I I C IDDI 1-< 133 ICod unie de inregistrare 13121 2131616101 I I I LDurata efectiva de functionare (nr. luni) in nuu] de raportare 112 I Adivitllti (f1ra scop patrimonial (cod si dellumire claSH CAEN) I'H1t Ictiv...l~ Ofg.ecsi patronale I AClivilltli ecollomicc s~u fiDanciare (rod 5i denumire cla.sa CAEN) 8230 Actlvil.iP de organiza~ aexpo.tiliiIOf. t,1fgufilO<"~ <(l(lg.eseor IEfcclivuJ de personal AFSP I 10 IIEfectivul de personal AEFI 7 I 10 CAR unitati militaTe I Situatiile financiare an unle !ncheiate In 3 1.12.2013 dc dtrc entitl1tHc persoane j urid icc rnrA scop patrimonial FlO - BlLANT F20 - CONTUL REZULTATULUl EXERClTlULUl F21 - REPARTJZAREA REZULTATULUI EXERCITlULUl FINANCIAR F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBlL1ZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA scor PATRIMONIAL F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILlZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE Indicator; : (apitaluri proprii 1 1.235.4601 Profit! pierdere 1 7.6931 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele 51 prenumele f', t ~~oMf;q. "'.,~'" Numele sl prenumele APOPII MIHAl <:--./,,", I?/' fiU fn IMIRON ElENA ~ l­ ~;.:::)~~ Calltatea 'I 111--DIRECTOR ECONOMIC /vVV I SEMNATURA DEVINE VIZIBILADUPA 0 VALIDAilE CORECTA Nr.de Jnreglstrare In orcan(smulprofesi nal: I AUDITOR, I Nume si Plenume auditor e:ersoana (lzldl Denumire (lrm" de audit I Nr.de Inreglslrare In Re9i ~lru l CAFR Cod fiscal I II I
 2. 2. BILANT la data de 31.12.2013 Formular 10 Denumirea elementului A A. ACTIVE IMOBlllZATE· TOTAL(rd. 02 +05 + 08) I, IMOBtliZARI NECORPORAlE (rd. 01+04) • privind activitatile fara scop patrimonial (ct.lOll+2031+2051+2081+2331 + 234-2801.01- 2803.01-2805.01-2808.01-290-293*) . privind activi tatile economice (ct.2012+2032+2052+207+2082+1332 +234-280 1.02-2803.02-2805.02-2807.02-2808.02-290-293*) II. IMOBILIZARI CORPORALE(rd. 06 +07) • privind activitatlle faro seop patrimonial (ct2111.01 +2112.01+2121.01+2131.01 +2132.01+ 2133.01+2134.01+2141.01+2311+232-2811.01-2812.01-2813.0'-2814.01 -2815.01-2816.01- 28 17.01-291-293~) - p rivind aetivitatile eeonomiee (et.2111.02+2112.02+2121.02+2131.0l+2132.02+ 21 33.02+2134.02+21 41.02+2312+232-2811.02-2812.02-2813.02-281 4.02-281 5.02 -2S1 6.02- 2817.02-291-293*) III. IMOBILIZARI FfNANCIARE (et. 261+263+265+267-296) B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 10+11 +12+13) I. 5TOCURI (et. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351 +354 +356+357+ 358+361 +/-368+371 +/-378+381 +/-388-391-392-393-394-395-396 -397-398+4091-4428) II.CREANTE (et.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 ....+437·~~+4382 +441**+4424+4428**+444....+445+446**+447~*+4482+451 <H+45 )"'''+4582+461 +473"* -491 -495-496+5187) III.INVESTITIl FINANClARE PE TERMEN SCURT (et.501+505+506+508+51 13+5 114­ 591-595-596-598) IV. CA5A SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+51 25+531+532+541+542 +5501+5509) C. CHELTUIEU iN AVAN5 (el. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE pLAllTE INTR-0 PERIOADA DE pANA LA UN AN {et., 61 + 162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+4 22+423 +424+426+427+4281 +431",u +437......+4381 +441- "+4423+4428..*"'+4-44·....+446"... + 447H*+4481+451 *°+453"«· +4581 +462+473""~+509+5186+5 19) E. ACTIVECIRCUlANTE NETE, RESPEGIV DATORII CURENTE NETE (rd.09+14-15-22) F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORlJ CURENTE (rd.0 1+1 &-21) G. DATORlJ:SUMElE CARE TREBUIE PLATlTE INTR-O PERIQADA MAl MARE DE UN AN (ct. 161 +162+166+167+ 168- 169+269+401+403 +404+405+408+419+421+422+423 +424+426+427+4281+431 ~ u +437"·+4381 +441·'"+4423+4428u ~+4 44....+446~" + 44rU +4481 +45 1- ..+453.... +4581 ....462+473u .....509+5186.J.51 9) H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHEl1UIEU (d. 151) I. VENITURIIN AVANS (rd.21+22) - subve nlii pe ntru inveslitjj (ct. 131 +132+133+ 134+138) - venituri inregistrate in avans (ct. 4 72) J. CAPITALURi PROPRII - TOTAL (rd. 24+25+26+27-28+41-42-49) I. CAPITAL(etlOl) II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. l OS) III. REZERVE (ct. 106) Nr. rd. 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 " 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fl O- pag. 1 - lei ­ Sold la: 01.01.2013 31.12.2013 1 2 401.259 398.91 2 15.067 30.171 15.067 30.171 367.184384.855 367.134384.855 1.337 1.557 4.995.519 3.903.918 8.11 5 0" 4.097.623 2.917.272 889.781 98S.9BS 1.474.191 1.087.515 894.286 943.518 1.2S3.Q4{) 1.268.710 33.250 33.250 2.669547 1.946.605 42.505 73.720 1.872.8852.627.042 1.119.790 1.135.460 139.126 139.126
 3. 3. FIO-pag.2 IV.EXCEDENTUl/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 11 7) rd. (29+31+33+35+37+39) - (30+32+34+36+38+40) 27 903.049 988.641 OEFIClTUl/ PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD 0 (et 11 7) rd. (30+32+34+36+38+40) - (29+31 +33+35+37+39) 28 0 0 Rezultatul reportal reprezentand excedentul nerepartizat sau SOLO( (ct. 1l7 1.01) 2. 806.'477 886.939 defidlul nea<operit privind activitatile fara scap patrimo nial SOLDO (ct. 1171.01) 30 Re2ultatul reportal reprezentand excedentul nerepartizal sau SOLD C (ct. 11 71.02) 31 deOcllul neaco perlt prlvlnd activltalile co destinalie speciala SOLDO (1. 11 71.02) 32 Rezultatul reportal reprezentand profitul nerepartizat sau SOlD C (ct. 11 72) 33 96.572 101.702 pierde rea neacoperita privind activitatile economice SOLD 0 let. 1172) 34 Rezultatul reportat provenit din (orectarea erorilor contabile SOLOe (ct. 1174) 35 prlvind ilctivitiltHe fara scop patrimonial -nU) SOLDO (cI.11 74) 36 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile SOLDe (cI.1 174) 37 privind actlvitatile cu destinatie speciala .....) SOLO 0 (et. 1174) 38 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile SOLO C (et. 11 74) 39 privind activitatile economice U") SOLD 0 (et. 1174) 40 V. EX(EDENTUL! PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR SOLDC(et.121) (rd.43 +4S+47) - (44+46+48) 4' 77.615 7.693 SAU DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCIT1ULUl FINANCIAR SOLD 0 (et.12l) (rd.44+46+4B) - (43+45+47) 42 0 0 Excedent privind activitatile fara scop patrimonial sau SOLD C (d.i211.01) 43 72.485 3.693 Deficit privind activitatile fara scop patrimonial SOLD 0 (Ct.12 11.01) 44 Excedent privind activitatile cu destinatie speclala sau SOLD C (ct.1 211.02) 45 Deficit privind activitatile cu destinatie speciala SOLD 0 (et.' 211.02) 46 Profit privind activitatile economiee sau SOLD C (ct.1212) 47 5.130 4.000 Pierdere privind activitatile economice SOLD 0 (ct.1212j 48 REPARTIZAREA EXCEDENTULUI/ PROFITULUI ((.129) (rd.SO+S1) 4• -... Repartizarea excedentului privind activltatlle fara seop patrimonial (e(.1291 .01) 50 Repartizarea profilului privind aclivitatile economiee (c1.1 292) 51 FONDUl social al membrilor Caselor de Ajulor Reeipfoe (CAR.) (eI.113) 52 FONDUl penlru ajutor in caz dedeces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR.) (ct.11 4) 53 FONDUL de rulment al membrilor AsociaWlor de proprietari (et.llS) 54 ALTE FONOURI prlvlnd activltatlle fara seop patrimonial (ct.11 6) 55 CAPITALURI - TOTAL (rd.23+52+53+S4+5S) 56 .219.790 1.235.460 Suma de control Fl O: 45759305 /97880959 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. *"") soidurl debitoare ale conturllor respective. *.~) Solduri creditoare ale conturllor respective. u ....) Contul11 74 - analitic distinct
 4. 4. F IO- pag.3 ADMINISTRATOR, Numele 5i prenumele Numele si prenumele INTOCMIT, APOPIIMIHAI IMIRON ELENA Stampila unitatii Formular VALIDAT Calitatea 111--0IRECTOR ECONOMIC I Semniltura ____--JI'-'"IW1""'+-____ Nr.de inregistrare in organ mul profeslonal: I I
 5. 5. F20 - pag. I CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUl la data de 31.12.2013 Formular 20 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. Prevederi Exerciliul financiar rd. anuale 31.12.2012 31.12.2013 A B 1 2 3 I. Venituri din activitatile fara seop patrimonial. TOTAL 01 1.260.000 1.700.111 1.227.670 {rd. 021a 16) Venitvri din cotizatiile membrilor ~i contributtiile bane~ti sau in 02 220.000 119.981 201.156 natura ale membrilor ~i simpatizanlilor (ct. 73 1) Venitvri din taxele de inregislrare stabilile potrivit legislaliei in 03 vigoare (ct,732) Venituri din donati; (el.733 1) 04 Venituri din sumele sau bunUlile primite prin sponsorizare OS 1.270 65.000 (ct,7332) Venituri din dobanzile obtinute din piasarea disponibilitlitilor O. 20.000 23.724 10.900 rezultate din activitatile fara seop patrimonial (ct.7341) Venituri din dividendele obtinute din plasarea dlsponibiHtiitilor 07 rezultate din activiHitile f~ra scop patrimonial (ct.7342) Venituri pentru care se datoreaza Impozlt pe spectacole (ct.73S) 08 Resurse obtinute de la bugetul de stat Sl / sau de la bugetele 09 locale ~j subventii pentru venituri (ct.736) Venituri din actiuni ocazionale, utillzate in scop social sau profesion31, potrivit statutului de organlzare ~i func1ionare 10 (et. 737) - Venituri rezultate din cedarea activelor corporaIe aflate ;0 proprietatea persoanelor jurldice rara scop patrimonial, altele 11 decat cele care sunt sau au fost folosite in actlvltatea economlca (ct.73a) Venituri din cote-parti primite potrivit statutului (e1.7391) 12 Ajutoare ~i imprumuturl nerambursablle din tara ~i din 13 1.000.000 1.449.501 943.604 strainatale ~j subvenlli penlrU venituri (ct.7392) Venituri din despagublri de 3slgurare· pagube ~i din subvenlii 14 pentru evenimente eJrtraordinare ~i altele similare (cI.7393) Venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitalile fara scop patrimonial, venituri din provizioane ~i aJustari pentru depreciere privind activitatea de exploatClre, venituri finaneiare din ajustari pentru plerderea de valoare, venituri obtinute din 15 4.385 vize, taxe ~i penalitati sportive sau din participarea la competltll ~i demonstratii sportive Sl venlturl oblnute din reclama ~i publieitate potrivit legislCltiel in vlgoare (ct.7394+739S+7396 +7397+7398) Alte venituri din activit~~jl e l ara seop patrimonial (ct.7399) ,. 20.000 1.250 7.010 II. Cheltuieli privind activitalile fara scop patrimonial - TOTAL (rd.18+19+20+22+23+25+28+31+32) 17 1.255.000 1.627.626 1.223.977 Cheltuieli privind stocurlle (conturi din grupi.l 60) 18 200.000 260.157 31.875 Cheltuieli cu lucrarile ~i serviclile executate de terti (conturi din 19 grupa 61) Cheltuieli cu alte servidi e)(ecutate de terti 20 200.000 283.664 610.429 (conturi din grupa 62) - total, din ca.e:
 6. 6. F20 - pag. 2 - chehuieli cu (olaboralorii (et. 621) 21 88.838 61.521 Cheltuieli cu aile impoLite, taxe ~i v:.lrsaminte asimilate (ct. 635) 22 5.000 97' ' 99 Chelluiell cu personaluf (conturi din grupa 64) -total, din care: 23 700.000 866.125 511.407 - <heltuleli privlnd asiguriirile ~i protecia socl<lla (et 645) 24 154.000 199.038 120.532 Alte cheltuiell de exploatare (contun din grupa 65) - total. din 25 150.000 180.325 12,261 care; - (otizatii ~i conlribuii datorate de persoana juridica (ara scap 26 2.406 6.968 patrimonial (ct. 655) - ajutoare ~i imprumuturi nerambursabile transferate altor 27 persoane jurjdice farA scap patrimonial let. 657) ( heltuteli financiare (contur, din grupa 66) - total, din care: 28 5.053 '34 - cheltuleli din diferente de cu rs valutar « t665) 29 2.062 "4 - cheltuieli privind dobanzile (et 666) 30 Cheltuieli privind ealamitl'itile ~i alte evenimente extraordinare 31 (ct. 671) Cheltuiell eu amortizl'irile, provizioanele ~i ajustarHe pentru depreciere sau pierdere de valoare (cantur! din grupa 68) 32 31.323 56.472 (rd.33+34) - total, din care: - cheltulell de exploatare prlvlnd amortlzar!le, provlzloanele ~i 33 31.323 56.472 ajustiirJle pentru depreciere (eL 681) - cheltuieli financlare privind amortizl'irile ~i ajustarile pentru 34 pierdere de valoare (ct. 686) 111.Rezultatul ac1ivita1ilorfara scop patrimonial Excedent(rd.Ol -17) 35 5.000 72.485 3.693 Defieit (rd. 17 -01) 36 0 0 0 IV.Venituri din activitatile eu destinatie speeiala - TOTAL 37 V. Cheltuieli privind activita1ile eu destinatie speeiala - TOTAL 38 VI. Rezultatul activitatilor cu destinat1e speeialii Excedent (rd. 37 - 38) 39 0 0 0 Deficit (rd. 38 - 37) 40 0 0 0 VII. Venituri din activitatile eeonomice - TOTAL 41 1.000.000 992.076 977.500 (rd. 42+44-45+46+47+48+49+52+53) Clfra de afaceri (conturi din grupa 70) - total, din care: 42 1.000.000 961.747 955.722 - venitufi din vanzarea marfurilor (ct.707) 43 Variatia stocurilor (ct.711 ) SeldC 44 Variatia stoeurilor (ct.7 11 ) Sold O 45 Venituri din produc1ia de imobilizari (conturi din grupa 72) 46 Venituri din subvenlii de exploatare (ct.74 I ) 47 Alte venituri din exploatare(conturi din grupa 7S) 48 30.129 2.1.4 14 Venituri financiare (conturi din grupa 76) - total, din care: 49 364 - venit uri din diferenle de curs valutar (eI.765) 50 J64 - venituri din dobilnzi (eI.766) 51 Venituri din subvcnlii pentru evenimente extraordinare ~j altele 52 simitare (et. 77 1) Venlturi din provlzloane ~I aJus tarl pentru depreciere sau 53 200 pierdere de valoare (conturi din grupa 78)
 7. 7. 1'20 - pag. 3 VIII. Cheltuieli privind activitiitile economice - TOTAL 54 993.000 986.946 973.500 (rd. 55+57+58+60+61+63+64+67+68+71) Cheltuieli privind stocurile (conturl din grupa 60) 55 100.000 57.218 89.083 • total, din care: • cheltuieli privind mlirfurile (ct 607) 56 Cheltuleli cu lucrarile ~i serviciile eKecutaie de terti (conturi din 57 110.212 59.954 gfupa61) Cheltuieli cu alte servicii executate de lel11 58 '160.000 375.662 4G4.683 (comuri din grupa 62) - total, din care: - cheltuiell (u colaboratoril (c1.621) 59 48.356 39.720 ChellUieli cu alte impozile,taxe ~i varsaminte asimilate (ct. 63S) 60 1.000 127 12. Chelluieli(u personalul (conturi din grupa 64) -total, din care: 61 370.000 380.453 404.333 • cheltuieli privind asigurarile ~j protectia sociala (et. 645) 62 85.000 83.318 11 1.232 Alte cheltuiell de exploatare (conturl din grupa 65) 63 5.000 1.970 2.588 Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) - total, din care: 64 - cheltuieli din diferene de curs valutar (et. 665) 65 - eheltuieli privind dobanzile «(t. 666) 66 Cheltuieli privlnd ealamitatile ~i alte evenimente e)(traordlnare 67 61 (ct. 671) Cheltuieli (U amortitiirile, provizioanele ~i ajustiirlle pentru depreciere sau pierdere de vaJoare (conturi din grupa 68) 68 55.000 55.404 11 .070 [rd.69+70) - total, din care: - cheltuieli de exploatare privind amortiziirile, provizioanele ~ i 69 55.000 55.404 11 .070 ajustiirile pentru depre<iere [et. 681) - (heltuieli financiare privind amortizari1e ~ i ajustarile pentru 7. pierdere de valoare (et. 686) Cheltuieli cu impozitul pe profit (et. 691) 71 2.000 5.839 1.665 IX_ Rezul1atul activitalilor economice Profit (rd.41-54) n 7.000 5.130 ' .000 Pierdere (rd. 54 - 41) 73 0 0 0 X. Venituri totale (rd.O l+37+41) 74 1.260.000 1.692.187 2.205.1 70 XI. Cheltuieli totale (rd. 17+38+54) 75 2.248.000 2.614.572 2.197.477 XII. Excedent/Profit (rd. 74 - 75) 76 12.000 77.615 7.693 Deficit/Pierdere (rd. 7S - 74) 77 0 0 0 Suma de control F20 : 44060222/97880959 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rand se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se prelau din rulaJul debitor al contului 621 NCheltuieli cu co!aboratorW, analitlc .(olaboratod persoane fizice".
 8. 8. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele [APOPII MIHAl F20 - pag. 4 INTOCMIT, Numele 51 prenumele [MIRON ELENA Stampila uniUtii Formular VALIDAT Calltatea I,' ··DIRECTORECONOMIC IIi/! Semn~tura' ----.4':'l':::::'1------­ Nr.de inregistrare in 0 anismul profesional: I
 9. 9. Nota 3 - pag. 1 REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR la data de 31.12.2013 Formular 21 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exercitiul financiar activitati fara S(OP patrimonial activitati CtJ destinatie special" activitati economice A B , 2 3 Excedent! Profit net de repartizat (rd.02Ia 04) 01 0 X 0 - rezerva legala 02 X - acoperirea deficituluil pierderii contabil(e) 03 X - alte repartizari prevazute de lege O. X ExcedenV Profit nerepartizal OS 3.693 4.000 TOTAL DE (ONTROL (rd.Ol+0S) 06 3.693 4.000 SumadecontrolF21: 7124 /97880959 ADMINISTRATOR, Numele SI prenumele IAPOPII MIHAl Stampila unitatii Formular VALIDAT INTOCMIT, Numele si prenumele IMIRON ELENA Calltatea Ill-DIRECTORECONOMIC SemnliWra ___ 'f"I"~"'--/--_----~ Nr.de inregistrare in rganismul profeslonal: I I I
 10. 10. SlTUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTlVlTATILE FARA SCOP PATRIMONIAL Nota 1.1- pag. 1 FOJmular 25 la data de 31.1 2.2013 -lei - Elemente de active N,. VALOARE BRUTA ,d. Reduceri Sold la Din care: Sold la Cresteri 31 decembrie 01 ianuarie Total dezmembrari (col.5==1+2¥31 si casari A B 1 2 3 4 5 AQIVEIMOBILIZATE ­ 01 805.708 65.194 870.902 TOTAL (rd. 02+07+ 16) I.IM081L1ZARI NECQRPORALE­ 02 24.934 19.506 X 44,440 TOTAL (rd. 03+04+05+06) Cheltuieli de constltuire si 03 X cheltuieli de dezvoltare (oncesiuni, brevete.lieente, marci comerdale sl alte drepturi 04 X slvalorl simUare Atte Imobilizari necorporale OS 24.934 19506 X 44.440 Ilmobilizari necorporale In curs 06 X II. IMOBILIZARI CQRPORALE­ 07 779.437 45.468 824.905 TOTAL (rd. 08 la 15) Terenuri 51 amenaJarl de terenuri DB 3.088 3.088 ConslrucUi 09 544518 544.S18 Echlpamente tehnologice (masini, utilaje si Instalatii de 10 5,779 7.705 13.484 lucru) Aparate sf Instalatii de masurare, 11 control sl reglare Mijloace de tran sport 12 71.060 71.060 Anima1e si plantatii 13 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si aile 14 154.992 37.763 192.755 active corporille Imobilizari corporale in curs IS III. IMOBILIZARI FINANClARE 16 1.337 220 X 1.557 Elemente de active N, . DEPRECIERI (amortizare si ajustari) 'd. Deprecierea Soldla Soldla inregistrati'l in cursul Reduceri sau reluari 31 de(embrie 01 iilnuarie exercitiului Icol.9=6+7-8) A B 6 7 B 9 ACTIVEIMOBILIZATE­ 01 404.449 67.5111 471.990 TOTAL (rd. 02+07+16) I. IMOBIUZARI NECORPORALE­ 02 9.667 4.402 14.2.69 TOTAL (rd. 03+04+05+06)
 11. 11. Nota 1.1 - pag. 2 Cheltuieli de constituire 51 cheltuieli de dezvoltare 03 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale SI alte drepturi 5ivalori simUare 04 Aile imobi!fzari necorporille 05 9,867 4.402 14.269 hnobilizari necorporale in curs 06 II. IMOBILIZARI CORPORAlE · TOTAL (rd. 08 111 15) 07 394.582 63.1 39 457.721 Terenud si arnenaJarl de terenuri 08 Constructii 09 256.856 14.383 271.239 Echipamente tehnologlce (masini, utilaje 5i instalalii de JUCfU) 10 1.147 1.147 Aparate si instalatil de masurare, control si reglare 11 Mijloace de transpon 11 44.190 lI.$08 56.298 Animale 5i plantatii 13 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote-aie 5i alte active corporale 14 92.936 36. 101 129.037 Imobilizari corporaIe in curs 15 III. fMOBIUZARI FINANCIARE 16 Suma de control F2S: 8054238 /97880959 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele sl prenumele [MffiON'ELENA Calitatea Ill -DIRECTOR ECONOMIC I Semnat ura _____-+r-OM""'I-____ Nr.de inregistrare in organis ul profesional:Formular VALIDAT I I Numele si prenumele APOPII MIHAl 5tamplla unitatlj
 12. 12. Nota 1.2 - pag. 1 SITUATIA ACTIVELOR IMOBILJZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE la data de 31.12.2013 Formular 26 - lei ­ N,. ,d. Elemente de active A B ACTIVE IMOBILIZATE­ 01 TOTAL (rd. 02+07+16) I. IMOBILIZARI NECORPORAlE­ 02 TOTAL (rd. 03+04+05+06) Cheltuieli de constituire si 03(heltuleli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale sf alte drepturi 04 si valori similare Alte imobilizari necorporale 05 Imobilizari necorporale in curs 06 II. IMOBILIZARI CORPORALE­ 07TOTAL (rd. OSla 15) Terenuri si amenajari de terenurl 08 Constructii 09 Echlpamente tehnologlce (masini, ulilaje si instaJatii de 10 lucru) Aparate si instalatii de masvrare, 11 control si reglare Mijloace de transport 12 Anim<lle si plantatii 13 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie sl alte ,.active corpora Ie Imobilizari corporale In curs 15 III. IMOBILIZARI FINANC1ARE 16 Elemente de active N,. ,d. A B AGIVE IMOBIUZAIE· 01 TOTAL (rd. 02+07+ 16) t. IMQBILIZARI NECORPORAlE­ 02 TOTAL (rd. 03+04+0S~·06) VALOARE BRUTA Reduc!:ri Sold I" (resteri Din care: 01 ianuarie Total dl!zmembrari si casari , 2 3 • X X X X X X DEPRECIERI (amortizare sl ajustari) Deprecierea Sold 1211 inregistfata in cursul Reduceri sau reJuari 01 ianuarie uercitiului 6 7 8 Sold la 31 decembrie (eoI.5=1 +2-3) 5 Sold la 31 decembrie (01.9=6+7-8) •
 13. 13. Nota 1.2 - pag. 2 Cheltuieli de constituire sl 03 cheltuiell de dezvoltare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale 5i aile drepluri 0' s; valori similare Alte imobilizari necotpofale 05 Imobllizari necorporale In curs 06 II. IMOBILIZARI CORPORALE · 07 TOTAL (rd. 081a 15) -... . .. Terenuri 5i amenaj<Hi de terenurl 08 . Constructii 09 JEchipamente tehnologice (masini, utilaje 5i Inslalatii de 10 lucru) - Aparate 5i instalatii de masurare, 11 control si reglare Mijloilce de transport 12 Anlmale 5i plantatii 13 Mobilier, aparatura blrotica, echipamente de protectle sl aile "active corporale Imobillzarl corporale in curs 15 III. IMOBILlZARI FINANCIARE 16 Suma de control F26: 0/97880959 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele 5i prenumele Numele 5i prenumele ~~~----------------------, IM'R N ' L A ____-'APOPII MIHAl L_ _O_ _ _ _EN_ ___________ Stampila unl II Calltatea 111 -DIREGOR ECONOMIC Formular VALIDAT semntitura ____-1--'-_J;_,III-,____ Nr.de inregistrare in organl mul profeSionat: I I Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele Fl 0 si F20 col.2 (an curent) Conturi forma lunga L _I _ _ _ _ _ _ _2_ __-"I~IIO _ SC(+)r_'OL.R ' 1 (nr.(L rand de completat) Nr.cr. Cont Suma 1

×