PROGRAM DE ACȚIUNI privind implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A CULTURII: 2013-2020 - „CULTURA XXI/20”

463 views
375 views

Published on

PROGRAM DE ACȚIUNI
privind implementarea
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A CULTURII: 2013-2020 - „CULTURA XXI/20”

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PROGRAM DE ACȚIUNI privind implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A CULTURII: 2013-2020 - „CULTURA XXI/20”

 1. 1. PROGRAM DE ACȚIUNI privind implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A CULTURII: 2013-2020 - „CULTURA XXI/20”Obiectiv general:Asigurarea unui mediu cultural durabil în Republica Moldova prin crearea unui sistem modern de conservare și punere în valoare apatrimoniului cultural, promovarea creativităţii artistice contemporane şi a industriilor culturale, a diversităţii culturale şi dialogului,modernizarea instituţiilor de cultură şi a managementului cultural, instituirea sistemului transparent şi participativ de administrare şimonitorizare a procesului cultural.Obiective specifice:(OS1) Stoparea procesului de degradare a patrimoniului cultural, prin crearea unui sistem modern şi eficient de conservare şi punere în valoare a patrimoniului, conform viziunii „Patrimoniu cultural pentru dezvoltare durabilă”.(OS2) Modernizarea societăţii prin promovarea creativităţii artistice, conform viziunii „Creativitate artistică pentru modernizare”.(OS3) Crearea condiţiilor şi mecanismelor favorabile dezvoltării industriilor culturale, conform viziunii „Industrii culturale pentru dezvoltare socială”.(OS4) Promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, conform viziunii „Diversitate culturală şi dialog intercultural pentru integrare şi incluziune socială”.(OS5) Rentabilizarea activităţii instituţiilor de cultură prin modernizarea managementului cultural, conform viziunii: „Instituţii de cultură susţinute de management performant pentru coeziune socială”.
 2. 2. 2(OS6) Reformarea sistemului şi principiului de finanţare a culturii pe bază de proiecte şi priorităţi naţionale, conform viziunii: „Finanţare axată pe priorităţi şi proiecte pentru asigurarea drepturilor culturale”.(OS7) Instituirea sistemului transparent şi participativ de administrare a procesului cultural, conform viziunii: „Sistem transparent şi participativ a procesului cultural pentru o guvernare democratică”.(OS8) Eficientizarea procesului de colectare a datelor, analiză şi monitorizare a mediului cultural prin crearea Sistemului Informaţional Integrat „Cultura electronica”, conform viziunii: „Monitorizarea mediului cultural pentru un viitor previzibil”.
 3. 3. 3 (OS1) STOPAREA PROCESULUI DE DEGRADARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CREAREA UNUI SISTEM MODERN ȘI EFICIENT DE CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE A PATRIMONIULUI, CONFORM VIZIUNII „PATRIMONIU CULTURAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilă Obiectiv operaţional 1. (OO1) „Evidenţa, cercetarea și monitorizarea obiectivelor de patrimoniu”OO 1.1. Crearea unui sistem deevidenţă, protejare şi dezvoltarecreativă a peisajelor culturale.OO 1.2. Instalarea semnelor deprotecţie pe locul siturilor arheologiceOO 1.3. Promovarea activităţilor deinformare privind pericolul„arheologiei ilegale”OO 1.4. Instituirea sistemului deavizare de către Agenţia NaţionalăArheologică a tuturor proiectelor deconstrucţii noi şi alte activităţi careafectează solul în adâncime.OO 1.5. Executarea cercetărilorarheologice preventive în zonelepreconizate pentru construcţii noi saualte activităţi care afectează solul înadâncime.
 4. 4. 4OO 1.6. Elaborarea documentaţieitehnice pentru obţinerea autorizaţieide săpături arheologiceOO 1.7. Elaborarea documentarului deevidenţă a săpăturilor arheologice. Obiectiv operaţional 2 (OO2) „Digitalizarea patrimoniului”OO 2.1. Crearea SistemuluiInformaţional „Patrimoniul arheologicnaţional”OO 2.2. Formarea CadastruluiArheologic al Republicii MoldovaOO 2.3. Crearea unui sistem demonitorizare sistematică a siturilorarheologiceOO 2.4. Formarea dosarelor deevidenţă a siturilor arheologiceOO 2.5. Elaborarea şi publicareaRepertoriului Arheologic NaţionalOO 2.6. Elaborarea și difuzareametodologiilor de inventariere apatrimoniului cultural imaterialOO 2.7 Elaborarea Registrului naţionalal patrimoniului cultural imaterialOO 2.8. Elaborarea registrelor raionaleale patrimoniului cultural imaterial
 5. 5. 5 Obiectiv operaţional 3 (OO3) Optimizarea procedurilor administrative referitoare la patrimoniuOO3.1 Instituirea unei proceduri deconsultare obligatorie pentru zoneleprotejate sau pentru bunurile protejateOO3.2. Introducere în legislaţie a unorînlesniri financiare în favoareaproprietarilor de bunuri patrimonialeOO3.3. Constituirea la nivel local şi/sauzonal, a unor comisii consultative, deexpertiză de protejare şi conservare aPCI Obiectiv operaţional 4 (OO4) „Revitalizarea monumentelor istorico-culturale”OO 4.1. Elaborarea inventarului deevaluare a valorii patrimoniale abunurilor patrimoniului culturalconstruitOO 4.2. Intocmirea unui cadastru aterenurilor pe care sunt amplasateobiecte de patrimoniu Obiectiv operaţional 5 (OO5) Formarea și perfecţionarea cadrelor de specialiști în domeniul protecţiei și restaurării patrimoniuluiOO 5.1. Crearea pe lîngă muzeelenaţionale a cursurilor de perfecţionareprofesională
 6. 6. 6 (OS2) MODERNIZAREA SOCIETĂȚII PRIN PROMOVAREA CREATIVITĂȚII ARTISTICE, CONFORM VIZIUNII „CREATIVITATE ARTISTICĂ PENTRU MODERNIZARE”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilă Obiectiv operaţional 6 (OO6) Reformarea sistemului de educaţie artisticăOO6.1. Reorganizarea sistemului deeducaţie artistică în instituţiile deînvăţămînt preuniversitar.OO6.2. Crearea unui sistem departeneriate școli-întreprinderi îndomeniul artelor și designului camodalitate de promovare aincubatoarelor de afaceriOO6.3. Elaborarea și implementarea 50% de cadreunui sistem informatic de evidenţă a didacticeperformanţelor, a sistemului de perfecţionate șiformare continua și atestare a cadrelor atestate cu ajutoruldidactice din învăţămîntul artistic sistemului informatic Obiectiv operaţional 7 (OO7) Statutul omului de creaţieOO7.1. Evaluarea situaţiei privindstatutul artistului şi a condiţiilor în carefuncţionează artiştii liber-profesioniştiOO7.2. Introducerea amendamentelorîn cadrul legal în scopul asigurăriisecurităţii sociale a artiștilor liberprofesioniști
 7. 7. 7OO7.3. Elaborarea și legiferareaproiectului ”Tezaurului Uman Viu”OO7.4. Implementarea sistemuluiinformatic „Registrul patrimoniuluicultural uman”OO7.5. Introducerea titlului onorific de„Ambasador al culturii Moldovei”OO7.6. Elaborarea unui program defortificare a procesului de protejare adrepturilor de autorOO7.7. Promovarea mobilităţiiartiștilor prin crearea unui sistem deinformare a artiștilor privind activităţileculturale, oportunităţi de colaborare cuartiști din ţară și străinătate , decomercializare a bunurilor culturale Obiectiv operaţional 8 (OO8) Desconcentrarea procesului de creaţieOO8.1. Crearea unui sistem deîncurajare a procesului de creaţie înorașele mici și localităţile ruraleOO8.2. Elaborarea unor proiecte departeneriat între Ministerul Culturii șistructurile administraţiei publice localeprivind dezvoltarea procesului decreaţie în teritoriu
 8. 8. 8 (OS3) CREAREA CONDIȚIILOR ŞI MECANISMELOR FAVORABILE DEZVOLTĂRII INDUSTRIILOR CULTURALE, CONFORM VIZIUNII „INDUSTRII CULTURALE PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ”. Obiective operaţionale (OO) Termen de realizare Autoritatea/ Indici de 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 instituţia performanţă responsabilă Obiectiv operaţional 9 (OO9) Artele spectacolului – pentru o societate creativăOO9.1. Elaborarea unui sistem deformare a cadrelor regizoraleOO9.2. Instituirea unui teatruexperimental pentru tinerii artiști Obiectiv operaţional 10 (OO10) Industria filmului - pentru o societate deschisăO10.1. Modificarea cadrului legislativ șinormativ privind dezvoltareacinematograficăO10.2. Elaborarea Strategiei dedezvoltare a cinematografiei naţionaleO10.3. Inaintarea propunerilor demodificare a politicii fiscale în vedereastimulării dezvoltării industrieicinematografice Obiectiv operaţional 11 (OO11) Valorificarea potenţialului industriilor culturaleO11.1. Cartografierea industriilorculturale din Republica MoldovaO11.2. Efectuarea unui studiu privindimpactul industriilor creatoare asupra
 9. 9. 9dezvoltării economice a RepubliciiMoldovaO11.3. Crearea infrastructurii deconsultanţă și asistenţă logistică pentrudezvoltarea industriilor culturaleO11.4. Elaborarea împreună cu AGEPIa unei liste a obiectelor de patrimoniu,dreptul asupra folosirii imaginii căroraaparţine Ministerului Culturii.O11.4. Consolidarea competenţelor Numărul deinformatice ale producătorilor de paersoane care aubunuri și servicii culturale participat la cursuriO11.5. Crearea magazinelor on-line derealizare a producţiei cu conţinutcultural (artă vizuală, cărţi electronice,artizanat etc.)O11.6. Licenţierea şi efectuarea unuicontrol financiar al afacerilor ce ţin dedeservirea festivităţilor şi ceremoniilor
 10. 10. 10 (OS4) PROMOVAREA DIVERSITĂȚII CULTURALE ŞI A DIALOGULUI INTERCULTURAL, CONFORM VIZIUNII „DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI DIALOG INTERCULTURAL PENTRU INTEGRARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilăO12 „Crearea portalului CulturaRepublicii Moldova”
 11. 11. 11 (OS5) RENTABILIZAREA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ PRIN MODERNIZAREA MANAGEMENTULUI CULTURAL, CONFORM VIZIUNII: „INSTITUȚII DE CULTURĂ SUSȚINUTE DE MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilăO12 „Crearea portalului CulturaRepublicii Moldova” Instituţii teatral-concertistice şi circuri Obiectiv operaţional 13 (OO13) Implementarea PPP „Eficientizarea instituţiilor teatrale”0013 Biblioteci - pentru societatea cunoașterii Obiectiv operaţional 14 (OO14) Armonizarea cadrului de reglementare şi a politicilor sectoriale de dezvoltare a domeniuluiOO14.1. Perfecţionarea cadrului legalprivind bibliotecile publiceOO14.1.1. Elaborarea unei redacţii noia Legii cu privire la biblioteci Introducerea modificărilor în actele legislative și normative:- Legii cu privire la achiziţii publice
 12. 12. 12- Legea cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe;- Legea cu privire la activitatea editorială;- Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare;- Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi instituţiilor subordonate;- Revizuirea Normativelor de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publiceOO14.1.2. Elaborarea unor noiinstrumente juridice pentrubibliotecile publice :- Elaborarea şi aprobarea Normativelor de finanţare a bibliotecilor;- Elaborarea Regulamentului de conservare a publicaţiilor electronice;- Elaborarea Regulamentului privind comercializarea publicaţiilor (cărţi, reviste) scoase din colecţiile bibliotecilor;- Elaborarea Regulamentului privind asigurarea integrităţii şi securităţii colecţiilor de bibliotecă;- Reglementarea statală a aplicării
 13. 13. 13 standardelor în domeniu de către bibliotecile din Moldova;- Elaborarea nomenclatorului competenţelor.- Aprobarea Normelor de timp şi de producţie în activitatea bibliotecilor Obiectiv operaţional 15 (OO15) Dezvoltarea serviciilor interactive de bibliotecă prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilorOO15.1. Implementarea standardelorşi politicilor cu privire la asigurareaserviciilor de calitate în biblioteciOO15.2. Asigurarea de cătreadministrarea publică locală a unuisistem de servicii moderne, accesibileşi adaptate necesităţilor comunităţiiOO15.3. Optimizarea infrastructuriiserviciilor informaţionale electronicepentru diversele categorii de utilizatorişi arii de activitate: educaţie, sănătate,protecţie socială, agricultură etcOO15.4. Dezvoltarea platformelorelectronice naţionale pentru furnizarae-serviciilor de bibliotecă din incintainstituţiei, cât şi la distanţăOO15.5. Asigurarea securităţiiinformaţionale în utilizarea serviciilorde bibliotecăOO15.6. Consolidarea unui sistem deinstruire a utilizatorilor în vedereautilizării TIC
 14. 14. 14Obiectiv operaţional 16 (OO16) Dezvoltarea unor colecţii de documente care să asigure necesarul minim prevăzut de standardeleinternaţionaleOO16.1.Realizarea unui programnaţional de susţinere a achiziţiei dedocumente printr-o alocare de minim0,5 ∈/locuitorOO16.2.Orientarea achiziţiei spre toatecategoriile de documente purtătoarede informaţii (documente electronice(CD-Rom-uri, cărţi electronice,periodice electronice, baze de date,DVD-uri) şi documentele audiovizualeOO16.3.Realizarea unei strategiiproprii de dezvoltare a colecţiilor înfiecare bibliotecă publică, care săvizeze atingerea unui echilibru optimîntre achiziţia de documente,eliminarea documentelor şi mărireacolecţieiOO16.4.Realizarea unor noi criterii deselecţie şi modalităţi de achiziţie acărţii (scoaterea cărţii din listabunurilor pasibile de achiziţii publice)Obiectiv operaţional 17 (OO17). Perfecţionarea sistemului de instruire cu scopul asigurării creşterii capacităţii profesionale a resurselorumaneOO17.1.Optimizarea formăriiprofesionale de bază a personaluluibiblioteciiOO17.1.1. Elaborarea şiimplementarea planurilor noi de
 15. 15. 15formarea profesională de bază (studiiuniversitare de licenţă şi studiiuniversitare de masterat) pentrupersonalul bibliotecii, racordate lanecesităţile informaţionale, culturale şisociale ale comunităţiiOO17.1.2. Elaborarea unei politicicoerente de recrutare şi organizare acampaniilor de orientare profesională atinerilor din instituţiile de învăţământpreuniversitarOO17.1.3. Racordarea “Clasificatoruluiocupaţiilor din Republica Moldova” latransformгrile єi misiunile instituюiilorinfodocumentareOO17.1.4. Elaborarea reglementărilor/recomandărilor în scopul angajării încâmpul muncii a specialiştilor în funcţiede nivelul deţinut de studii universitarede specialitate (licenţă, masterat) şi decompetenţele şi abilităţile obţinutedupă formarea profesională de bazăOO17.2.Dezvoltarea capacităţiiinstituţionale pentru formareacontinuă a personalului biblioteciiOO17.2.1. Asigurarea accesului pentruformarea profesională individuală şi decalitate pentru toţi angajaţii biblioteciiOO17.2.2. Dezvoltarea Centrului deFormare Continuă a Bibliotecarilor înbaza Secţiei de Formare Continuă aUniversităţii de Stat din Moldova
 16. 16. 16OO17.2.3. Crearea unei reţele,extinderea cooperării şi formarea departeneriate pentru formarea continuăa personalului bibliotecii şi editareamanualelor pentru suportul înformarea profesionalăOO17.2.4. Susţinerea programelor deinstruire online pentru formareacontinuă a personalului biblioteciiOO17.2.5. Modificarea„Regulamentului privind modul deconferire a categoriilor de calificare acadrelor bibliotecare”OO17.2.5. Asigurarea accesului pentruformarea profesională individuală şi decalitate pentru toţi angajaţii biblioteciiOO17.3. Formarea şi dezvoltareacompetenţelor profesionale prinformarea continuă a personaluluibiblioteciiOO17.3.1. Consolidarea formăriiprofesionale a personalului biblioteciişi a programelor de instruire continuăpentru toate nivelele sistemului debiblioteciOO17.3.2. Dezvoltarea standardelor deinstruire continuă a personalului înscopul prestării serviciilor de calitatepentru comunitateOO17.3.3. Formarea continuă apersonalului de conducere dinbiblioteci în scopul actualizării
 17. 17. 17cunoştinţelor privind evoluţia şischimbările intervenite în instituţiileinfodocumentareOO17.3.4. Pregătirea unei noi generaţiide lideri de bibliotecă instruiţi înmanagementul afacerilor,managementul inovaţional şi întehnologiile informaţionale şi decomunicareOO17.3.5. Consolidarea formăriiprofesionale a personalului biblioteciişi a programelor de instruire continuăpentru toate nivelele sistemului debiblioteciOO17.3.6. Dezvoltarea standardelor deinstruire continuă a personalului înscopul prestării serviciilor de calitatepentru comunitateOO17.3.7. Formarea continuă apersonalului de conducere dinbiblioteci în scopul actualizăriicunoştinţelor privind evoluţia şischimbările intervenite în instituţiileinfodocumentareOO17.3.8. Pregătirea unei noi generaţiide lideri de bibliotecă instruiţi înmanagementul afacerilor,managementul inovaţional şi întehnologiile informaţionale şi decomunicare
 18. 18. 18OO17.4. Perfecţionarea capacităţilorprofesionale prin activităţii decercetare în domeniul biblioteconomicOO17.4.1. Identificarea direcţiilorprioritare de cercetare în domeniulbiblioteconomic pentru diferite nivelede biblioteciOO17.4.2. Elaborarea unui program decercetare prin colaborare şi cooperareîntre bibliotecile din ţarăOO17.4.3. Asigurarea unui personal despecialitate în biblioteci (nivel naţional,municipal, oraşenesc şi raional) care săaibă ca obiect al activităţii (trecut înfişa postului) activitatea de cercetare îndomeniul biblioteconomic Obiectiv operaţional 18 (OO18) Muzee – pentru educaţie prin patrimoniuOO18.1. Implementarea PPP„Eficientizarea activităţii muzeelor”OO18.2. Racordarea cadrului normativşi legislativ naţional la cel internaţional.OO18.3. Crearea Registrelorelectronice a patrimoniului culturalmobilOO18.4. Crearea, pe lîngă MinisterulCulturii, a Consiliului de Restaurare abunurilor culturale mobile, abilitat cufuncţii de atestare a restauratorilor,stabilirea gradului de calificare,elaborarea metodologiilor derestaurare, tipizarea materialelor şi
 19. 19. 19substanţelor de conservare, etc.OO18.5. Elaborarea şi încheierea unuiacord de parteneriat înterministerial învederea includerii muzeelor încuriculum şcolar, pentru apropierea şicunoaşterea de către tînăra generaţie apatrimoniului cultural naţional.OO18.6. Transmiterea în gestionareaautorităţilor publlice locale a filialelormuzeelor naţionale, amplasate înraioanele Ocniţa, Orhei, Rîşcani,Rezina, Drochia, Străşeni.OO18.7. Elaborarea şi implementareaprogramelor naţionale de pregătireprofesională a muzeografilor. Obiectiv operaţional 19 (OO19) Revitalizarea mediului cultural din localităţile ruraleOO19.1. „Cartografierea potenţialuluicultural local”OO19.2. Inventarierea patrimoniuluicultural imaterial la nivel decomunitateOO19.3. Stimularea mobilităţiicolectivelor artistice și artiștilor înteritoriuOO19.4. Elaborarea și implementareaunor stimulente financiare demobilitate a artiștilor în zonele ruraleOO19.5. Elaborarea și promovareaunor proiecte de dezvoltare aturismului rural cu specific cultural
 20. 20. 20 Obiectiv operaţional 20 (OO20) Eficientizarea activităţii sistemului editorial-poligrafic de statOO20.1. Analiza eficienţei activităţiisistemului editorial-poligrafic de statOO20.2. Modificarea sistemului decompletare a colecţiilor bibliotecilorpubliceOO20.3. Crearea librăriilor on-lineOO20.4. Producerea cărţilorelectronice și audio Obiectiv operaţional 21 (OO21) Eficientizarea activităţii sistemului editorial-poligrafic de statOO21.1. Analiza eficienţei activităţiisistemului editorial-poligrafic de statOO21.2. Modificarea sistemului decompletare a colecţiilor bibliotecilorpublice Obiectiv operaţional 22 (OO22) Consolidarea capacităţilor manageriale ale administratorilor culturaliOO22.1. Crearea cursurilor deadministrare business în cultură pelîngă o instituţie de învăţămîntrelevantăOO22.2. Oferirea anuală de bursepentru studii în străinătate laspecialităţile de administrare businessOO22.3. Crearea Centrului decompetenţă managerială (CCM)
 21. 21. 21 (OS6) REFORMAREA SISTEMULUI ŞI PRINCIPIULUI DE FINANȚARE A CULTURII PE BAZĂ DE PROIECTE ŞI PRIORITĂȚI NAȚIONALE, CONFORM VIZIUNII: „FINANȚARE AXATĂ PE PRIORITĂȚI ŞI PROIECTE PENTRU ASIGURAREA DREPTURILOR CULTURALE”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilăOO23 Constituirea consiliilorconsultative de distribuire a mijloacelorbugetare instituţiilor de culturăOO24 Elaborarea Normelor de preţuripentru săpături arheologice.OO25 Elaborarea unui sistem deacordare a îndemnizaţiilor viagere demerit artiștilor și meșterilor populariOO26 Modificarea sistemului deretribuire a muncii oamenilor de teatruOO27 Elaborarea unor proiecte deatragere a surselor financiareextrabugetare pentru dotarea spaţiilorexpoziţionale, depozitelor de păstrarea pieselor muzeale, laboratoarelor şiatelierelor de restaurare cuechipament tehnic performant.
 22. 22. 22 (OS7) INSTITUIREA SISTEMULUI TRANSPARENT ŞI PARTICIPATIV DE ADMINISTRARE A PROCESULUI CULTURAL, CONFORM VIZIUNII: „SISTEM TRANSPARENT ŞI PARTICIPATIV A PROCESULUI CULTURAL PENTRU O GUVERNARE DEMOCRATICĂ”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilăObiectiv operaţional 28 (OO28) Reformarea și modernizarea administrării procesului cultural la nivel national și localOO28.1. Elaborarea strategiilorsectoriale și a propunerilor de politicipublice pentru perioada anilor 2015-2020OO28.1. 1. Strategia de dezvoltare acărţii și lecturiiOO28.1. 2. Strategia Naţională aPatrimoniuluiOO28.1. 3. Strategia de dezvoltare amuzeelorOO28.1. 4. Elaborarea strategiilorteritoriale de dezvoltare a culturii Obiectiv operaţional 29 (OO29) Promovarea imaginii pozitive a Ministerului în societateOO29.1. Constituirea unui club dedisbateri publice a problemelor culturii
 23. 23. 23 (OS8) EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE COLECTARE A DATELOR, ANALIZĂ ŞI MONITORIZARE A MEDIULUI CULTURAL PRIN CREAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL INTEGRAT „CULTURA ELECTRONICA”, CONFORM VIZIUNII: „MONITORIZAREA MEDIULUI CULTURAL PENTRU UN VIITOR PREVIZIBIL”. Termen de realizare Autoritatea/ Indici deObiective operaţionale (OO) instituţia performanţă 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 responsabilăObiectiv operaţional 30 (OO30) Elaborarea și implementarea unui sistem informatic de evidenţă a patrimoniului culturalOO30.1. Elaborarea și implementareaunui sistem de monitorizare a stăriipatrimoniului cultural imobilOO30.2. Elaborarea unui sistem deindicatori pentru monitorizarea stăriipatrimoniului imobilOO30.3. Elaborarea și implementareaunui sistem informatic de monitorizareoperativă și continua a stăriipatrimonilui imobilObiectiv operaţional 31 (OO31) Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare a stării și activităţii instituţiilor de culturăOO31.1. SI „Statistica culturii” cu Module elaborate șimodulele: biblioteci, muzee, instituţii implementatede spectacole, arte vizuale etc.OO31.2. Elaborarea și implementarea 100% de instituţiiSI „Rapoarte on-line de activitate a naţionale, 100 % debibliotecilor” instituţii raionale, 50 % de instituţii locale conectate
 24. 24. 24OO31.3. Elaborarea și implementarea 100% de instituţiiSI „Rapoarte on-line de activitate a naţionale, 100 % demuzeelor” instituţii raionale, 50 % de instituţii locale conectate la sistemOO31.4. Elaborarea și implementareaSI 100% de instituţii„Rapoarte on-line de activitate a conectate sisteminstituţiilor teatral-concertistice”OO31.5. Elaborarea și implementarea 100% de instituţiiSI „Rapoarte on-line de activitate a conectate la sisteminstituţiilor de învăţămînt artistic”OO31.6. Elaborarea și implementarea 60 % de instituţiiSI „Rapoarte on-line de activitate a conectate la sistemcaselor și căminelor de culturăOO31.7. Elaborarea și implementarea Nr. De sondajeSI „Sondaje on-line” cu posibilitatea effectuate, % dinmăsurării nivelului de satisfacţie populaţie intervievatbeneficiarilor serviciilor culturaleOO31.8. Elaborarea și implementarea 70 % din angajaţiisistemului informatic de evidenţă a instituţiilor de culturăresurselor umane luaţi la evidenţă în sistemObiectiv operaţional 32 (OO32) Formarea specialiștilor din domeniul culturii specializaţi în colectarea și analiza % de specialistinformaţiilor de monitorizare instruiţiOO32.1. Cursuri de perfecţionare 90% de funcţionaripentru funcţionarii publicii din teritoriu instruiţiOO32.1. Cursuri de perfecţionare 90% de bibliotecaripentru bibliotecari instruiţi
 25. 25. 25OO32.2. Cursuri de perfecţionare 90% de muzeografipentru lucrătoriii de muzeu instruiţiOO32.3. Cursuri de perfecţionare 100% depentru lucrătoriii instituţiilor tetral- administratoriconcertistice instruiţi

×