• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
 

ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

on

 • 7,240 views

ELABORAREA REGISTRULUI

ELABORAREA REGISTRULUI
MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ
DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Statistics

Views

Total Views
7,240
Views on SlideShare
2,417
Embed Views
4,823

Actions

Likes
0
Downloads
30
Comments
0

9 Embeds 4,823

http://fondulculturii.wordpress.com 4132
http://airmc.wordpress.com 654
http://translate.googleusercontent.com 19
http://webcache.googleusercontent.com 8
https://airmc.wordpress.com 5
http://translate.googleuserco 2
http://cc.bingj.com 1
http://74.6.238.254 1
http://translate.googleusercont 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU Document Transcript

  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” OBIECT Nr. 2994 ELABORAREA REGISTRULUIMONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU Volumul I MEMORIU EXPLICATIV CHIŞINĂU 2011 1
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” OBIECT Nr. 2994 ELABORAREA REGISTRULUIMONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU Volum I MEMORIU EXPLICATIV Director al institutului P. Cazacu Arhitect şef al institutului M. Kareţki CHIŞINĂU 2011 2
  • ELABORATORI:1. M. Kareţki Arhitect şef al proiectului2. T. Nesterov Doctor în studiul artelor, arhitect3. M. Ilieva Şef de grupă, arhitect4. E. Vitiu Şef de grupă, inginer5. I. Alcedarevschi Arhitect6. I. Garştea Inginer7. E. Cristea Inginer8. A. Tanas Inginer9. E. Pluta Inginer10.S. Şibarov Inginer CONSULTANŢI:1. S. Vasilescu Doctor în arhitectură2. V. Mocanu Doctor în drept 3
  • MEMORIU EXPLICATIV CONŢINUTUL:1. Întroducere pag.52. Scopul principal şi sarcinile proiectului pag.63. Componenţa şi descrierea proiectului pag.94. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local pag.18 Anexa Nr.1 – Proces verbal de constatare a stării patrimoniale pag.32 Anexa Nr.2 – Registrul monumentelor de importanţă locală (formularul) pag.33 Anexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă locală pag.345. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului pag.376. Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa monumentului pag.47 Anexa Nr.1 – Formularul de notificare privind folosinţa monumentului pag.56 Anexa Nr.2 – Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului pag.587. Reglementarea obligaţiei de folosinţă a monumentului pag.61 Anexa Nr. 1 – Obligaţia de folosinţă a monumentului (formularul) pag.698. Lista obiectivelor de patrimoniu pentru introducerea în registrulMonumentelor de importanţă locală (a municipiului Chişinău) pag.70 Anexa Nr. 1 – Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare naţională pag.98 Anexa Nr.2 – Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare locală pag.1069. Caiet de sarcini (anexă) pag.107 4
  • 1. ÎNTRODUCERE Proiectul ”Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanţă locală dinmunicipiul Chişinău” este îndeplinit în urma licitaţiei la lucrări de proiectare, Nr. 1498/10,din 09 noiembrie 2010, organizată de Primăria mun. Chişinău şi câştigată de IMP”Chişinăuproiect”. Componenţa, termenele cu plan-grafic de elaborare a proiectului, sunt expuse înContract Nr.2994, din 08 decembrie 2010, încheiat între Direcţia Generală Arhitectură,Urbanism şi Relaţii Funciare şi IMP ”Chişinăuproiect”. Proiectul ”Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanţă locală dinmunicipiul Chişinău” este elaborat întru executarea Legii privind principiile urbanismului şiamenajării teritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privind ocrotirea monumentelornr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000, altor actelegislative şi normative naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi punerii învaloare a patrimoniului construit. Pe lângă acestea, elaboratorii proiectului au examinat şi s-au condus de cele maiimportante convenţii internaţionale în domeniu şi de alte legi, ordonanţe şi norme care autangenţă cu patrimoniul cultural, din care sunt: - Convenţia de la Haga (1954) privind protecţia patrimoniului cultural în caz de conflict armat; - Convenţia UNESCO cu privire la protejarea patrimoniului mondial natural şi cultural; - Convenţia UNESCO cu privire la interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate asupra bunurilor culturale; - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992; - Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada, la 3 octombrie 1985; - Convenţia europeană asupra peisajului cultural. Concomitent la elaborarea proiectului în cauză au fost folosite următoarele materiale: - site-ul www.monument.sit.md „Centrul istoric al Chişinăului” patrimoniularhitectural al capitalei; 5
  • - Repertoriul monumentelor de arhitectură „Centrul istoric al Chişinăului laînceputul secolului al XXI-lea”, autori: Boris Gangal – arhitect, directorul Centrului SITe;Tamara Nesterov – arhitect, doctor în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural alAcademiei de Ştiinţe a Moldovei; Eugenia Râbalco – istoric, Institutul PatrimoniuluiCultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Petru Starostenco – istoric, DepartamentulCultură al Primăriei mun.Chişinău; Rita Garconiţă – arhitect, lector superior la Catedra dearhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei; Tatiana Gangal – arhitect, S.A.„Arhproiect”; Alexandru Nazarov – arhitect, S.A. „Restauratorul”; - acte legislative din domeniul dat ale României. Propunerile proiectului, bazate pe convenţiile internaţionale şi documentelelegislative în vigoare în Republica Moldova şi în ţările terţe, la rândul său pot firecomandate pentru introducerea în legislaţia existentă. Materialele grafice elaborate de autorii proiectului pot fi puse ca bază pentruformarea paşapoartelor tehnice a patrimoniului imobil local. 2. SCOPUL PRINCIPAL ŞI SARCINILE PROIECTULUI În conformitate cu Art.18. aliniatul 2 al Legii Republicii Moldova privind ocrotireamonumentelor Nr.1530-XII din 22.06.93, “Registrul monumentelor se reactualizează pebaza de liste adiţionale la un interval de trei ani”. Depăşirea într-o mare măsură a prevederii menţionate şi lipsa unui şir de documentecare reglementează deţinerea, utilizarea şi protecţia monumentelor sunt puse în bazascopului principal al elaborării proiectului. Temeiul proiectului este “Caiet de sarcini” eliberat de către Direcţia GeneralăArhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare. Monumentele de istorie şi cultură ale oraşului Chişinău sunt incluse în două liste: unacu clădiri istorice de valoare naţională, care datează din 1993, şi a doua cu clădiri de valoarelocală, confirmată în 1995, dar o atare situaţie nu reprezintă adecvat valoarea patrimoniuluiarhitectural istoric al capitalei. Evaluarea patrimoniului cultural-istoric al Chişinăului aînceput în 1986 după atribuirea capitalei RSSM a statutului de oraş istoric în baza atestăriidocumentare în 1436/1466. În scopul evidenţierii monumentelor şi fondului construit istoricdin oraş au fost identificate 1540 de adrese unde se aflau clădiri istorice, care meritauulterior o studiere aprofundată. Criteriile de atribuire a statutului de monument au urmatrecomandările Ministerului Culturii din fosta URSS, care vizau valoarea artistică, valoarea 6
  • istorică, vechimea mai mare de 50 de ani, reprezentarea tuturor tipurilor de clădiri, astfel caele să fie o mărturie a etapelor de dezvoltare a localităţilor, cerinţe stipulate în legislaţia cuprivire la protecţia monumentelor de istorie şi cultură din URSS. În 1993, când a fost elaborată Legea “Cu privire la ocrotirea monumentelor deistorie şi cultură din RM”, comisia parlamentară a cerut Lista monumentelor RM, care sevor afla sub jurisdicţia acestei legi. În Lista monumentelor alcătuită în acest scop,monumentele erau diferenţiate după principiul valoric: naţional şi local, reprezentate zonalîn cadrul localităţilor în ordinea alfabetică a categoriilor tipologice: clădiri de cult, clădiripublice, locuinţe diverse, etc., printre care erau incluse cca. 400 clădiri istorice din Chişinău.Această listă, în calitate de anexă, a fost înaintată împreună cu textul Legii respective spreconfirmare Parlamentului după care toate monumentele incluse în Anexa legii, au fostclasate cu valoare naţională, nu doar monumentele propuse pentru valoare naţională. Odată cu privatizarea locuinţelor din Chişinău, amplasarea tipologică amonumentelor în Registrul de stat a monumentelor nu era oportună, şi Institutul depatrimoniu al AŞM a elaborat o nouă listă a monumentelor din Chişinău, în care clădirileerau deja clasate şi aranjate în ordinea alfabetică a denumirii străzilor. Pe lângămonumentele nominalizate anterior, au fost incluse cca. 200 de adrese noi de clădiri istorice,printre care erau monumente de valoare naţională şi locală. Această listă a fost înaintată Ministerului Culturii în scopul de a optimiza Registrulmonumentelor de istorie şi cultură a Chişinăului, dar care a fost direcţionată spre PrimăriaChişinăului. Prin Art.11. (aliniatul 3) al Legii cu privire la ocrotirea monumentelor, se stipula„De competenţa consiliilor raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale ţin: întocmireaRegistrului monumentelor de importanţă locală; întocmirea programelor privind ocrotirea,conservarea şi restaurarea monumentelor de importanţă locală, finanţarea acestorprograme şi acordarea de subvenţii nerambursabile de la bugetele locale”. Deaceia, lucrătorii de la Secţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău auadăugat la lista nouă, primită de la Ministerul Culturii, încă 300 adrese noi de clădiriistorice, în total rezultând Lista municipală cu cca. 970 de poziţii, care a fost confirmată laşedinţa Consiliului municipal din 1995. Dintre acestea o parte erau de valoare naţională,confirmată de Parlament în 1993, şi o parte nouă, împreună formând Registrulmonumentelor de valoare locală a municipiului. Toate clădirile istorice introduse post anului1993, deşi juridic puteau fi clasate doar cu valoarea locală, unele din ele au obţinut 7
  • categoria valorică naţională, clasare nevalabilă în cazul neconfirmării de către ParlamentulRM. În efect, trebuie de recunoscut, că monumentele istorice din municipiul Chişinău,incluse în Registrul de stat a monumentelor, clasate cu valoare naţională, nu corespundexigenţelor respective de clasare. Această situaţie a fost sesizată, şi în Proiectul nou al „Legii privind protejareamonumentelor istorice”, elaborate cu câţiva ani în urmă, prin Art. 7 (1) se propunea de astipula „Monumentele istorice, incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat se împartîn două categorii: a) monumentele istorice de valoare naţională şi universală; b) monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local”. Prin urmare, clasarea monumentelor incluse în Registrul naţional în 1993 şi înRegistrul municipal în 1995 nu reflectă corect şi adecvat situaţia reală. Studierea patrimoniului istoric-cultural al Chişinăului prezintă interes nu numaiştiinţific, ci şi practic, asupra oraşului planând, din două direcţii, pericolul demolărilor şidistrugerii aspectului arhitectural-istoric: locuitorii doresc îmbunătăţirea condiţiilor de traiprin lărgirea şi modificarea spaţiului locativ, iar edilii oraşului – optimizarea condiţiilor delocuire în oraş şi înlocuirea fondului construit istoric cu unul modern. Ambele intenţii seciocnesc de restricţiile specifice oraşului istoric şi al statutului valoric al clădirilor. În scopul cunoaşterii de către cetăţeni a valorilor arhitectural-istorice a municipiului,a fost elaborat site www.monument.sit.md, la baza căruia a fost pus Registrul municipal,care conţinea categoriile de valoare confirmate la şedinţa consiliului municipal din 1995. În februarie 2010, cu o întârziere de 17 ani, a fost publicat în “Monitorul oficial”Registrul de stat al monumentelor istorice, confirmat de Parlament în 1993, când a devenitcunoscut faptul că toate monumentele incluse erau clasate cu valoare naţională. A devenit evidentă lipsa concordanţei între aceste două registre a monumenteloristorice din Chişinău şi confuzia clasării atribuită unuia şi aceluiaşi monument a valorilornaţională şi locală (municipală), ca rezultat al depăşirii împuternicirilor administraţieilocale în clasarea monumentelor istorice. Pe parcurul timpului erorile comise în domeniul evidenţei monumentelor istorice alemunicipiului Chişinău au devenit o piedică în calea dezvoltării oraşului, fiind inevitabilă şistringent necesară reevaluarea integrală a patrimoniului construit istoric al municipiului. 8
  • Concomitent cu acestea, în Republica Moldova actualmente nu există Reglementarealegislativă privind valorificarea patrimoniului monumentelor istorice. Deţinătorii şi proprietarii monumentelor nu sunt asiguraţi cu statutul juridic almonumentelor deţinute; nu cunosc obligaţiile de folosinţă a monumentului. În principiu, în Republica Moldova lipsesc măsurile generale pentru protecţiapatrimoniului. Una din sarcinile proiectului a fost eliminarea neajunsurilor legislative prin elaborareadocumentaţiei reglementative, în prima etapă, pentru monumentele de importanţă locală. 3.COMPONENŢA ŞI DESCRIEREA PROIECTULUI În componenţa proiectului, conform Caietului de sarcini întră documentaţia analiticăcu documentar grafic care este prezentat în 11 albume, câte unul la 11 complexe rezidenţiale(al 12-lea complex rezidenţial nu conţine monumente istorice), în care este repartizată zonaistorică a municipiului în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal, elaborat de către IMP“Chişinăuproiect” anterior. La rândul său, complexele rezidenţiale sunt completate cu materiale grafice analiticela scara 1:500 pentru fiecare cartier. Analiza grafică pe plan de bază reflectă starea patrimoniului-imobil local cugradarea: clădiri capitale reînnoite, restructurate, cu gradul de uzură până la 30%,degradate şi pierderea calităţii de monument. De asemenea este reprezentată destinaţia, tipurile de proprietate şi înălţimea(nivelele) monumentelor, importanţa (valoarea) monumentelor: naţională sau locală. Aspectul perimetral al cartierelor s-a elaborat prin documentar fotografic desfăşurat,pe fiecare front al străzilor. Pentru fiecare obiectiv al patrimoniului-imobil local a fost elaborată şi s-a completatFişa de inventariere cu descrierea detaliată privind identificarea monumentului, aamplasamentului său, tipul de folosinţă, statutul de proprietate, datarea, tipurile permise deintervenţie, referinţe la documentarea istorică şi tehnică, clasarea obiectivului şisistematizarea evidenţei. La Fişa de inventariere se anexează: documentarul fotografic al obiectivului,prezentarea grafică cu planurile clădirii şi diferite elemente plastice (în caz necesar). 9
  • În urma analizei detaliate şi a elaborării documentaţiei grafice, pentru fiecare cartierrezultatul cercetărilor se prezintă într-un borderou de analiză a situaţiei existente apatrimoniului imobiliar din or. Chişinău. În borderou se indică informaţia despre utilizarea monumentului, gradul valoric depatrimoniu, tipurile de proprietate, gradul de uzură, înălţimea, evaluarea istorică, evaluareaarhitectural-estetică, valoarea arhitectural-urbanistică şi concluziile privind excluderea sauschimbarea gradului de patrimoniu. Nota la borderou explică motivaţia propunerilor. Concomitent cu acestea s-a efectuat analiza profundă a legislaţiei privind protecţiapatrimoniului în vigoare din Republica Moldova şi a ţărilor terţe. În baza legislaţiei şi analizei stării existente a patrimoniului-imobil local, rezumatuluianalitic, şi în conformitate cu Caietul de sarcini s-au elaborat proiecte de actereglementative:A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local cu anexe: Anexa Nr.1 – Proces verbal de constatare a stării patrimoniale Anexa Nr.2 – Formularul Registrului monumentelor de importanţă locală Anexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă localăB. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului.C. Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa monumentului. Anexa Nr. 1– Formularul de notificare privind folosinţa monumentului; Anexa Nr. 2 – Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului.D. Reglementarea obligaţiei de folosinţă a monumentului. Anexa Nr. 1 – Obligaţia de folosinţă a monumentului (formularul). Legislaţia în vigoare, situaţia creată în evidenţa şi protecţia patrimoniului imobil dinmunicipiul Chişinău, analiza efectuată pe parcursul examinării detaliate a fiecăruimonument, mai ales în Centrul istoric al oraşului, unde mediul istoric format deja prezintăun monument urbanistic în care neintrerupt sunt încorporate monumente de diferită clasare,şi actele reglementative propuse de proiect au dat posibilitatea sintetizării valorilor cultural-istorice şi arhitectural-urbanistice. Includerea clădirilor istorice în Lista monumentelor de importanţă locală, aflată încompetenţa municipală, a fost decisă de vechimea clădirii, calitatea arhitecturii, pondereamemorialistico-istorică. Mai puţin s-a ţinut cont de starea fizică a obiectivului, importantă 10
  • fiind calitatea lui de mărturie istorică, cu posibilitatea reabilitării sale, a structuriiconstructive şi a aspectului arhitectural în viitor. Patrimoniul arhitectural local, rezultat în urma studiului analitic, este format dinclădirile fondului construit istoric al oraşului, construcţii istorice cu amprenta la suprafaţasolului şi volumul redus (nu mai mult de 300 m2 şi 3000 m3, respectiv), în aspectularhitectural al cărora domină particularităţile specifice timpului edificării, datând din secolulal XIX-lea până la începutul secolului XX (anul 1918), de modestă anvergură plastică, cumodificări neesenţiale a soluţiei arhitecturale iniţiale, care permit la o ulterioară eventualărestaurare readucerea aspectului lor la faza iniţială. Sunt clădiri construite în stilurile dominante ale timpului: neoclasicism provincial,eclectism de variate orientări, stilizări istorice. Decizia de a atribui statut de protecţie deimportanţă locală unor clădiri cu aspect mai modest a fost luată în cazul poziţiei lor de reperurbanistic, fiind aflate la colţul cartierelor istorice rezidenţiale şi la confluenţa străzilor dintrama stradală a părţii vechi (medievale) a oraşului, aşezate la colţurile obtuze sau ascuţiteale parcelelor insulare din această zonă. În urma efectuării analizei profunde a patrimoniului-imobil al oraşului Chişinău aufost întocmite 3 liste, care sunt următoarele: 1. Lista obiectivelor de patrimoniu pentru introducerea în registrul monumentelor deimportanţă locală. 2. Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului demonument cu valoare naţională. 3. Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului demonument cu valoare locală. Lista nr.1 va servi bază pentru întocmirea Registrului monumentelor de importanţălocală a mun.Chişinău. În urma analizării a circa 970 de obiective, dintre care circa 700 suntlocale (conform Registrului monumentelor de importanţă naţională şi municipală aprobatăprin decizia Primăriei mun.Chişinău nr.2/6 din 19.01.1995) s-a constatat că: - Din data aprobării Registrului menţionat (1995) au fost demolate circa 70 demonumente atât cu valoare locală, cât şi naţională. O parte din obiective au primit statutnaţional (conform Listei monumentelor de importanţă naţională (MO nr.15-17 (3548-3550)din 02.02.2010). Un număr considerabil de monumente au suferit modificări malefice alearhitecturii, structurii şi decorului arhitectural în urma intervenţiilor de reconstrucţie, princonstrucţia nivelelor, acoperişurilor, mansardelor, simplificarea sau distrugerea elementelor 11
  • de decor arhitectonic, aplicarea materialelor de finisare improprii, pierzând în aşa modaspectul original şi statutul de monument. În aşa fel s-au constatat 459 monumente cu statutlocal. Listele nr.2 şi nr.3 sunt anexate la prezentul proiect pentru a fi propuse spreexaminare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare naţională sau locală. Criteriile principale, care sunt puse în baza valorificării patrimoniului-imobil local sedesfăşoară în ”Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local”. Criteriul de evaluare a patrimoniului local este o apreciere calitativă şi de cuantificarea obiectivelor examinate propuse ori incluse în Registrul monumentelor de patrimoniuimobil local. Clasarea unui imobil se realizează in baza următoarelor criterii: 1. Vechimea obiectivului; 2. Valoarea arhitecturala, artistică, ambientală şi urbanistică; 3. Raritate şi unicitate. 4. Valoarea memorial-istorică. Criteriul vechimii obiectivului examinat nu poate fi mai mic de 50 ani de la dataconstrucţiei fixată documentar. La evaluarea obiectivelor după vechime se ia în considerare: 1. Vechimea imobilului în raport cu contextul urban; 2. Vechimea elementelor componente ale imobilului; 3. Ponderea elementelor provenite din intervenţiile ulterioare. Valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică determină semnificaţia obiectivelorexaminate din punct de vedere stilistic, estetic, cultural-artistic etc. La aprecierea arhitecturală, artistică şi urbanistică se are în vedere: 1. Plastica arhitectural-artistică; 2. Coerenţa planimetrică şi structurală; 3. Apartenenţa stilistică şi estetică la o epocă istorică, notoritatea arhitectului; 4. Componentele şi ponderea elementelor plastice valoroase; 5. Încadrarea în contextul urban sau mărturii ale unor tipologii constructive. Semnificaţia obiectivelor după raritate şi unicitate are drept scop stabilirea valoriiimobilului după frecvenţa componentelor acestuia sau a ansamblului construit. La stabilirea valorii imobilului după frecvenţă se ia în vedere: 1. Unicitatea imobilului, componentelor sau ansamblului; 2. Raritatea ori reprezentanţa tipică pentru o epocă istorică sau pentru un autor; 12
  • 3. Frecvenţa imobilului într-un ansamblu istoric construit. La stabilirea valorii memorial-istorice a imobilului: 1. Evenimentul istoric de rezonanţă locală; 2. Legătura cu personalităţile istorice semnificative pentru istoria locală. Includerea obiectivului examinat în Registrul monumentelor de patrimoniu-imobillocal se efecteiază cu condiţiile ca: 1. Obiectivul să prezinte interes public local; 2. Volumul constructiv al obiectivului să nu depăşească 3000 m3; 3. Suprafaţa construită să nu depăşească 300 m2; 4. Să îndeplinească cel puţin unul din cele patru criterii principale (Art.9 al actualului Regulament). Monumentele istorice incluse în Registrul monumentelor de importanţă locală suntstructurate conform valenţelor de vechime în 5 (cinci) categorii temporare: -imobil construit în perioada - secolul al XVIII-lea până în 1812 – excepţională (E); - imobil construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea – superioară (S); - imobil construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – înaltă (Î); - imobil construit în perioada - începutul secolului XX până în 1941) – medie (M); -imobil construit în a doua jumătate a secolului al XX-lea (1944-1960) – inferioară (In). După criteriile de valoare culturală, arhitecturală şi artistică monumentele depatrimoniu se structurează în 5 (cinci) categorii: - valoare complexă şi semnificativă a tuturor componentelor, opere ale autorilor renumiţi – categoria excepţională (E); - reprezentativitatea şi integritatea stilisticii arhitecturale pentru o epocă stilistică sau renumele autorului – categoria superioară (S); - prezenţa elementelor plastice valoroase, specifice pentru o epocă – categoria înaltă (Î); - coerenţa planimetrică, constructivă, structurală şi plastic-arhitecturală – categoria medie (M); - apartenenţa la contextul urban istoric sau a fondului construit istoric cu valoare ambientală – categoria inferioară (In). 13
  • Criteriile de frecvenţă au drept scop stabilirea valorii monumentului din punct devedere al rarităţii şi unicităţii acestuia şi se structurează în 5 (cinci) categorii: - unicitatea monumentului pentru un stil sau pentru o epocă – categoria excepţională (E); - reprezentarea unui cap de serie de edificii istorice caracteristice pentru o zonă specifică urbană sau pentru autor/arhitect – categoria superioară (S); - raritatea pentru o perioadă istorică sau o zonă urbană specifică – categoria înaltă (Î); - frecvenţă monumentului într-un ansamblu istoric construit – categoria medie (M); - reprezentativitatea anumitor tradiţii sau evenimente locale – categoria inferioară (In). Prin prisma sintetizării valorilor menţionate s-a efectuat reestimarea şi elaborarealistei obiectivelor de patrimoniu ce vor constitui noul Registru al monumentelor deimportanţă locală. Prin Proces verbal de constatare a stării patrimoniale se constată faptul dedistrugere, degradare sau altor intervenţii malefice asupra monumentului cu imposibilitatearevitalizării sau de descoperire a unor valori noi ale patrimoniului imobil istoric. În componenţa ”Procesului-verbal de constatare a stării patrimoniale” întră:- detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirilor suplimentare;- descrierea stării obiectivului;- identificare/ neidentificare a calităţilor reclamate;- concluzii;- enumerarea nominală a participanţilor de cercetare a cazului de facto sau a descoperiri suplimentare- data întocmirii. În formularul Registrului monumentelor de importanţă locală (anexa nr.2) seindică: - numărul de ordine al monumentului; - adresa juridică poştală a monumentului; - denumirea monumentului; - codul (CM) atribuit monumentului; - categoria valorică a monumentului (L); 14
  • - criteriile de valoare: istorică; arhitectural-artistică; de frecvenţă; - note privind istoria, utilizarea şi intervenţiile suferite. Fişa de inventariere a monumentului se completează în baza analizei detaliate aobiectivelor preconizate pentru includerea în Registrul patrimoniului-imobil local. În Fişa de inventariere sunt dezvăluite noţiunile de bază: - identificare; - amplasament; - tipul de folosinţă; - statutul de proprietate; - datare; - evenimente asociate istoriei monumentului; - descriere arhitectural-constructivă; - tipul de intervenţie; - documentare/referinţe; - clasarea obiectivului; - sistematizarea evidenţei şi monitorizarea. Concomitent cu valorificarea patrimonială a monumentelor de istorie s-a elaborat şi”Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului”. Regulamentul are o structură simplă şi uşoară de folosire operativă de cătrefuncţionarii abilitaţi, respectiv de către publicul ce ar dori să se informeze asupra limitărilorşi a posibilităţilor de investiţii în cadrul protejat ori ar dori să-l utilizeze ca o bază decercetare pentru diverse scopuri ştiinţifice, inclusiv de natură statistică. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului conţine înscris următoarele aspecte: - Interpretarea elementelor de codificare prezente în planşele operative; - Procedurile administrative standard aplicabile în cazul obiectivelor protejate în ceeace priveşte paşii întreprinşi în procesul autorizării unor lucrări de construcţii; - Un set de reguli minimale, cu caracter general, relativ la utilizarea unor anumitetehnici şi materiale constructive şi, eventual, interzicerea altora; - Indicarea regulilor referitoare la funcţiunile admise sau interzise în relaţie cumonumentele.Parte integrantă din setul de documente a imobilului de patrimoniu face şi “Formularul denotificare privind folosinţa monumentului” - document obligatoriu, cu caracter permanent,prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare, exploatare şi de întreţinere a unuimonument istoric. 15
  • Formularul de notificare privind folosinţa monumentului face parte integrantă dinsetul de documente (cartea tehnică) a imobilului de patrimoniu. În situaţia în care aceastanu există, Formularul de notificare ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunuluiimobil, în condiţiile prevăzute de lege. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului însoţeşte actele deproprietate, de concesiune şi de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului in cauză. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului este un document cereflectă obligativităţile municipalităţii ca urmare a Regulamentului privind măsurilegenerale pentru protecţia patrimoniului. Formularul are un conţinut sumar în exprimare în care se face referire la: - temeiurile legale; - identificarea instituţiei, persoanei şi a a calităţii notificatorului; - identificarea fără echivoc a imobilului protejat; - potenţialele sancţiuni aplicabile proprietarului/deţinătorului ce decurg dinneîndeplinirea obligaţiilor legale; - datarea notificării. În baza regulamentelor elaborate şi în corespundere cu legislaţia în vigoare, oricaredeţinător al monumentului poartă obligaţiunile speciale privind folosinţa lui.Obligaţia de folosinţă a monumentului se înaintează proprietarului monumentului vizat decătre municipalitate, odată cu notificarea prin Proces verbal de constatare a stării generalea monumentului. Ultimul conţine date tehnice a imobilului ce se referă la expertizaelementelor de structură, arhitectură, decorative, infrastructurii tehnico-edilitare şi deamenajare exterioară. Documentul denumit Obligaţia de folosinţă a monumentului este un actreglementativ care desfăşoară obligaţiile, drepturile şi responsabilitatea deţinatorilor privindintreţinerea monumentelor. Obligaţia de folosinţă este parte componentă a setului de documente confirmative avalorii, de salvgardare şi de comemorare a monumentului şi se înmînă deţinatoruluiîmpreună cu Formularul de notificare privind folosinţa monumentului şi Fişa deinventariere a monumentului. Obligaţia de folosinţă este valabilă pentru toată perioada de folosinţă, insoţeşte actelede proprietate, de concesiune sau de închiriere şi se redactează în cazul schimbăriideţinătorului sau modificării gradului valoric al monumentului. 16
  • “Obligaţia de folosinţă a monumentului” este menit să sintetizeze în scriselementele prin care deţinătorul monumentului să cunoască restricţiile şi permisivităţile dinpunct de vedere al intervenţiilor pe imobil – teren şi construcţie într-o manieră clară şiexplicită, astfel încât să fie evitate în viitor situaţii de alterare sau chiar distrugere apatrimoniului ce s-ar putea, în caz contrar, transforma în acţiuni de sancţionarecorespunzătoare. Conţinutul Obligaţiei de folosinţă a monumentului este reprezentat de câmpuridistincte menite să: - descrie fără echivoc limitele imobilului şi elementele de identificare ale acestuia; - descrie maniera de înştiinţare a obligaţiilor prin identificarea datei şi afuncţionarului care a făcut notificarea statutului imobilului şi a proprietarului/deţinătoruluicurent care a luat notă prin recepţia documentului; - specifice explicit prin material grafic şi text elementele constructive care nu pot fimodificate decât prin notificarea prealabilă a autorităţilor şi prin autorizare; - precizeze clar operaţiunile de întreţinere curente pe care proprietarul/deţinătorultrebuie să le îndeplinească prioritar şi consecvent. Pe parcursul elaborării proiectului s-au efectuat conlucrări şi consultări cu instituţiilespecializate şi organele locale şi centrale din domeniu privind selectarea datelor iniţialenecesare, formarea bazei de date, analiza materialelor de arhivă, bibliotecă etc. Componenţa proiectului constă din: - Memoriu explicativ (Partea textuală) – Vol. 1; - Analiza situaţiei existente (Partea grafică) – Vol. 2; - Propuneri de proiect (Partea grafică) – Vol. 3. Toată componenţa proiectului se prezintă şi în varianta electronică. 17
  • 4. REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL 18
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL CHIŞINĂU 2011 19
  • REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL OBIECT NR. 2994 AUTORIIArhitect şef / M. Kareţki /Elaborator ştiinţificDoctor în studiul artelor / T. Nesterov /Conducător de grupă -arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢIDoctor în arhitectură / S. Vasilescu /Doctor în Drept / V. Mocanu / 20
  • PROIECT REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL A. Structura regulamentului:I. Dispoziţii generaleII. Criteriile de evaluare a patrimoniului-imobil localIII. Procedura de evaluare a patrimoniului-imobil localIV. Procedura de schimbare a categoriei valorice a patrimoniului imobil localV. Structura şi componenţa Registrului monumentelor de importanţă localăVI. Completarea fişei de inventariere a monumentuluiVII. Dispoziţii finale B. Anexe la regulament:Anexa Nr.1 – Proces verbal de constatare a stării patrimonialeAnexa Nr.2 – Formularul Registrului monumentelor de importanţă localăAnexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă locală I. Dispoziţii generaleArt. 1. Prezentul Regulament este elaborat întru executarea Legii privind principiileurbanismului şi amenajării teritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privindocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilornaturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000, Legii Culturii nr.413-XIV din 27.05.99, altor actelegislative şi normative naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi puneriiîn valoare a patrimoniului construit.Art. 2. Regulamentul stabileşte criteriile de evaluare a patrimoniului-imobil localconstruit în mun.Chişinău prin documentaţia de urbanism şi exigenţele de bazăpentru analiza istorică, arhitecturală pentru punerea în valoare a monumentelorexaminate, propune reglementări speciale cu determinarea competenţelor autorităţiipublice locale din mun. Chişinău. 21
  • Art. 3. Elaborarea criteriilor de evaluare a patrimoniului local are scopul de apreciereconcret-istorică şi calitativă privind clasarea şi declasarea, schimbarea categorieibunurilor imobile, formarea unui Registru cu o structură cât mai simplă şi clară amonumentelor de importanţă locală din mun. Chişinău.Art.4. Regulamentul actual specifică noţiunile privind tipurile de valori luate încalcul la evaluarea patrimoniului local; apreciază algoritmul de evaluare cuidentificarea baremului minim pentru includerea în Registrul monumentelor deimportanţă locală.Art. 5. Evaluarea patrimoniului imobil local se efectuează prin analiza ştinţifică cualcătuirea fişei de inventariere, în care se consemnează informaţia istorică, valoareaarhitectural-plastică, tehnică etc.Art. 6. Prin inventariere se identifică bunuri imobile care pot fi incluse ori exclusedin Registrul monumentelor de importanţă locală.Art. 7. Regulamentul are un caracter sistematic şi este obligatoriu pentru autorităţileadministraţiei publice locale din mun. Chişinău privind salvgardarea şi punerea învaloare a patrimoniului construit, precum şi pentru instituţiile de proiectare şi altepersoane fizice şi juridice implicate în procesul de elaborare a documentaţiei deurbanism şi amenajare a teritoriului, construcţie, reconstrucţie, revitalizare,conservare, utilizare sau efectuarea altor intervenţii la obiective de patrimoniu imobillocal pe întreg teritoriu al municipiului.Art. 8. Răspunderea pentru încălcarea Regulamentului prezent se poartă înconformitate cu prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22iunie 1993. II. Criteriile de evaluare a patrimoniului-imobil localArt. 9. Criteriul de evaluare a patrimoniului local este o apreciere calitativă şi decuantificare a obiectivelor examinate propuse ori incluse în Registrul monumentelorde patrimoniu imobil local. Clasarea unui imobil se realizează in baza următoarelorcriterii: 1. Vechimea obiectivului; 2. Valoarea arhitecturala, artistică, ambientală şi urbanistică; 3. Raritate şi unicitate. 4. Valoarea memorial-istorică.Art. 10. Criteriul vechimii obiectivului examinat nu poate fi mai mic de 50 ani de ladata construcţiei fixată documentar. 22
  • Art. 11. La evaluarea obiectivelor după vechime se ia în considerare: 1. Vechimea imobilului în raport cu contextul urban; 2. Vechimea elementelor componente ale imobilului; 3. Ponderea elementelor provenite din intervenţiile ulterioare.Art. 12. Valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică determină semnificaţiaobiectivelor examinate din punct de vedere stilistic, estetic, cultural-artistic etc.Art. 13. La aprecierea arhitecturală, artistică şi urbanistică se are în vedere: 1. Plastica arhitectural-artistică; 2. Coerenţa planimetrică şi structurală; 3. Apartenenţa stilistică şi estetică la o epocă istorică, notoritatea arhitectului; 4. Componentele şi ponderea elementelor plastice valoroase; 5. Încadrarea în contextul urban sau mărturii ale unor tipologii constructive.Art. 14. Semnificaţia obiectivelor după raritate şi unicitate are drept scop stabilireavalorii imobilului după frecvenţa componentelor acestuia sau a ansamblului construit.Art. 15. La stabilirea valorii imobilului după frecvenţă se ia în vedere: 1. Unicitatea imobilului, componentelor sau ansamblului; 2. Raritatea ori reprezentanţa tipică pentru o epocă istorică sau pentru un autor; 3. Frecvenţa imobilului într-un ansamblu istoric construit.:Art. 16. La stabilirea valorii memorial-istorice a imobilului: 1. Evenimentul istoric de rezonanţă locală; 2. Legătura cu personalităţile istorice semnificative pentru istoria locală;Art.17. Includerea obiectivului examinat în Registrul monumentelor de patrimoniu-imobil local se efectuiază cu condiţiile ca: 1. Obiectivul să prezinte interes public local; 2. Volumul constructiv al obiectivului să nu depăşească 3000 m3 ; 3. Suprafaţa construită să nu depăşească 300 m2 4. Să îndeplinească cel puţin unul din cele patru criterii principale (Art.9 al actualului Regulament). 23
  • III. Procedura de evaluare a patrimoniului-imobil localArt.18. Evaluarea patrimoniului-imobil local se efectuează după propunerea: 1. Proprietarului unui imobil cu valoare patrimonială locală; 2. Administraţiei publice locale; 3. Comisiei naţionale specializate în domeniu, de pe lângă Ministerul Culturii R.M.; 4. Instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu.Art.19. Documentaţia de evaluare cuprinde: 1. Documentaţia tehnică: a. Fişa de inventariere a monumentului; b. Planul localităţii cu încadrarea obiectivului în structura urbanistică şi analiza detaliată după următoarele criterii: - tipul de proprietate; - destinaţia obiectivului; - regimul de înălţime; - gradul de uzură; - categoria locală de patrimoniu. c. Releveul actual al imobilului care va cuprinde: - fotofixarea obiectivului; - încadrarea obiectivului în desfăşurata străzii; - schiţarea schematică a faţadelor, planurilor etc. 2. Studiul arhitectural-istoric în care vor fi indicate criteriile principale de valorificare ale imobilului. 3. Documentaţia juridică: - copii legalizate a certificatelor, care atestă drepturi asupra imobilului; - copii planurilor cadastrale şi dosarului funciar. 4. Acte administrative: - propunere sau, după caz, cerere în conformitate cu art. 17, p. 1.2.3. al prezentului Regulament; 24
  • - avizul subdiviziunii specializate din componenţa administraţiei publice locale.Art. 20. Subdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice locale seobligă să completeze documentaţia de evaluare a imobilului în termen de 30 zile dela comunicarea solicitării de completare.Art. 21. În cazul avizului negativ de la subdiviziunea specializată din componenţaadministraţiei publice locale, el poate fi contestat la Ministerul Culturii al RepubliciiMoldova.Art. 22. Contestarea se soluţionează în termen de 15 zile.Art. 23. Dosarul completat al documentaţiei de evaluare a imobilului se prezintăpentru includerea în Registrul monumentelor de patrimoniu-imobil local în modulstabilit de prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22 iunie1993, art. 18.Art. 24. În termen de nu mai mult de şase luni de la data comunicării solicitării decompletare, imobilului în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor depatrimoniu imobil local.Art. 25. Comunicarea de includere a imobilului în Registrul monumentelor depatrimoniu-imobil local se publica în Monitorul Oficial al R.M. în termen de 10 zilede la data luării deciziei definitive în modul stabilit.Art. 26. Reluarea procedurii de reevaluare a monumentului de patrimoniu-imobillocal nu poate interveni înainte de 3 ani, în absenţa descoperirii unor noi elementecare să o justifice.Art. 27. În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al R.M.,subdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice locale întocmeşte şicomunică proprietarului ”Obligaţia de folosinţă a monumentului” şi ”Formularul denotificare a deţinătorului privind statutul juridic al monumentului”. IV. Procedura de schimbare a categoriei valorice a patrimoniului imobil localArt. 28. Schimbarea categoriei valorice a unui imobil din patrimoniul local seefectuează în baza analizei detaliate a imobilului potrivit procedurii de evaluare (cap.III al prezentului Regulament).Art. 29. Schimbarea categoriei valorice a unui imobil din patrimoniul local poate firealizată în următoarele cazuri:- analiza şi justificarea întemeiată a caracteristicilor noi descoperite sau formarea condiţiilor istorico-culturale, care pot fi puse în baza ridicării categoriei 25
  • patrimoniul-imobil local cu includerea obiectivului în lista monumentelor de importanţă naţională;- constatarea pierderii calităţii de monument în cazurile prezenţei factorilor obiectivi privind degradarea ireversibilă a monumentului; demolării, restructurării cu imposibilitatea de reabilitare ulterioară şi edificării în locul clădirii istorice cu statut de monument a unor obiective noi;.- în cazul de luare a măsurilor urgente pentru salvarea obiectivului.Art. 30. Dosarele de schimbare a categoriei patrimoniului local se completează desubdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice locale şi se prezintăpentru examinarea şi aprobarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare.Art. 31. Dosarul de schimbare a categoriei patrimoniului local în baza analizeidetaliate se completează în termen de 30 zile de la comunicarea solicitării înconformitate cu Art.18 al prezentului Regulament.Art. 32. Solicitarea de schimbare/retragere de către proprietar a categoriei, în caz deurgenţă, se efectuează în termen de 3 zile din momentul constatării faptului dedistrugere sau de alterare fizică gravă sau ireversibilă a monumentului.Art. 33. Constatarea faptului de distrugere, degradare sau altor intervenţii maleficeasupra monumentului cu imposibilitatea readucerii la aspectul iniţial se face de cătreproprietar, în comun acord cu reprezentantul subdiviziunii specializate dincomponenţa administraţiei publice locale şi experţii invitaţi - specialişti atestaţi dindomeniul protecţiei patrimoniului istoric (arhitecţi, urbanişti; cercetători ştiinţifici înistorie, arhitectură, arte plastice; jurişti etc.).Art. 34. Completarea dosarului pentru schimbarea categoriei, în caz de urgenţă, seefectuează de subdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice localeîn termen de 15 zile.Art. 35. Dosarul pentru schimbarea/retragerea categoriei, în caz de urgenţă, secompletează în formă redusă şi cuprinde următoarele documente:- documentaţia tehnică compusă din: fişa de inventariere, plan de situaţie, expertiza tehnică, copiile documentelor juridice, fotofixarea obiectivului examinat sau a situaţiei existente;- scurtă descriere arhitectural-istorică.Art. 36. Constatarea faptului de distrugere, degradare sau altor intervenţii maleficeasupra monumentului cu imposibilitatea revitalizării sau de descoperire a unor valorinoi ale patrimoniului istoric imobil se efectuează prin întocmirea ”Procesului-verbal 26
  • de constatare a pericolului iminent de distrugere sau a identificării unor elemente devaloare mult mai ridicată decât cea apreciată pentru monumentul examinat”.Art. 37. În componenţa ”Procesului-verbal de constatare” întră:- detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirilor suplimentare;- descrierea stării obiectivului;- identificare/ neidentificare a calităţilor reclamate;- concluzii;- enumerarea nominală a participanţilor de cercetare a cazului de facto sau a descoperiri suplimentare- data întocmirii.Art. 38. Procesul-verbal se semnează de către toţi participanţii la cercetare şi seprezintă la administraţia locală pentru avizarea, aprobarea şi introducereamodificărilor în Registrele monumentelor de valoare locală . V. Structura şi componenţa Registrului monumentelor de importanţă localăArt. 39. Monumentele istorice incluse în Registrul monumentelor de importanţălocală sunt structurate conform valenţelor de vechime în 5 (cinci) categoriitemporare:- imobile construite din secolul al XVIII-lea până în 1812–excepţională (E);- imobile construite în prima jumătate a secolului al XIX-lea – superioară (S);- imobile construite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – înaltă (Î);- imobile construite de la începutul secolului XX până în 1941 – medie (M)- imobile construite în a doua jumătate a secolului al XX-lea (1944-1960) – inferioară (In).Art. 40. După criteriile de valoarea culturală, arhitecturală şi artistică monumentelede patrimoniu se structurează în 5 (cinci) categorii:- valoare complexă şi semnificativă a tuturor componentelor, opere ale autorilor renumiţi – categoria excepţională (E);- reprezentativitatea şi integritatea stilisticii arhitecturale pentru o epocă stilistică sau renumele autorului – categoria superioară (S);- prezenţa elementelor plastice valoroase, specifice pentru o epocă – categoria înaltă (Î);- coerenţa planimetrică, constructivă, structurală şi plastic-arhitecturală – categoria medie (M);- apartenenţa la contextul urban istoric sau a fondului construit istoric cu valoare ambientală – categoria inferioară (In). 27
  • Art. 41. Criteriile de frecvenţă au drept scop stabilirea valorii monumentului dinpunct de vedere al rarităţii şi unicităţii acestuia şi se structurează în 5 (cinci)categorii:- unicitatea monumentului pentru un stil sau pentru o epocă – categoria excepţională (E);- reprezentarea unui cap de serie de edificii istorice caracteristice pentru o zonă specifică urbană sau pentru autor/arhitect – categoria superioară (S);- raritatea pentru o perioadă istorică sau o zonă urbană specifică – categoria înaltă (Î);- frecvenţă monumentului într-un ansamblu istoric construit – categoria medie (M);- reprezentativitatea anumitor tradiţii sau evenimente locale – categoria inferioară (In).Art. 42. Formularul ”Registrului ...” se structurează după sistematizareamonumentelor în spaţiu urban în conformitate cu codificarea fiecărui obiectivpreconizat în fişa de inventariere.Art. 43. În formularul ”Registrului monumentelor de importanţă locală” se indică:- numărul de ordine al monumentului;- denumirea monumentului;- adresa juridică poştală a monumentului;- codul (CM) atribuit monumentului;- categoria monumentului (L);- note privind istoria, utilizarea şi intervenţiile suferite.Art. 44. Valorificarea patrimoniului-imobil local în conformitate cu art. 39-41 aprezentului Regulament, inclusiv şi încadrarea lui în Registrul monumentelor deimportanţă locală, se efectuează de Comisia specializată, formată pe lîngă Primăriamunicipiului Chişinău.Art. 45. Componenţa Comisiei va fi alcătuită din experţi invitaţi - specialişti atestaţidin domeniul protecţiei patrimoniului istorico-cultural (arhitecţi, urbanişti;constructori-proiectanţi, cercetători ştiinţifici în istorie, arhitectură, arte plastice;jurişti etc.).Art. 46. Atragerea membrilor Comisiei pentru aprecierea criteriilor de evaluare apatrimoniuluui-imobil local se va efectua prin remunerarea activităţilor efectuate.Art. 47. Registrul se aprobă în conformitate cu Legea privind ocrotireamonumentelor nr.l530-XII din 22 iunie 1993. 28
  • VI. Completarea fişei de inventariere a monumentuluiArt. 48. Fişa de inventariere a monumentului se completează în baza analizeidetaliate a obiectivelor preconizate pentru includerea în Registrul patrimoniului-imobil local.Art. 49. Responsabile pentru completarea fişei de inventariere sunt subdiviziunilespecializate din cadrul administraţiei publice locale.Art. 50. Pentru completarea fişei de inventariere se antrenează specialişti atestaţi îndomeniile corespunzătoare: arhitecţi-urbanişti; cercetători ştiinţifici din domeniileistoriei, arhitecturii, artelor plastice; jurişti etc. în conformitate cu Art.33. alprezentului Regulament.Art. 51. În cazul necesităţii de includere a obiectivului în Registrul de patrimoniu,instituţiile specializate, deţinătorii datelor iniţiale a obiectivelor analizate, în modobligatoriu prezintă informaţia necesară la organele de răspundere.Art. 52. Organele, responsabile de salvgardarea patrimoniului-imobil local, convoacăechipele de specialişti, menţionaţi în Art.33, şi organizează cercetările analitice aleimobilului.Art. 53. Cercetarea analitică se efectuează în următoarele etape:- cercetarea pe teren a imobilului;- obţinerea bazei de date în conformitate cu Art. 43 a Regulamentului;- completarea Fişei de inventariere.Art. 54. În Fişa de inventariere sunt dezvăluite noţiunile de bază:- identificare;- amplasament;- tipul de folosinţă;- statutul de proprietate;- datare;- evenimente asociate istoriei monumentului;- descriere arhitectural-constructivă;- tipul de intervenţie;- documentare/referinţe;- clasarea obiectivului;- sistematizarea evidenţei şi monitorizarea.Art. 55. Fişa de inventariere se semnează de către executorul redactării, conducătorulresponsabil de analiză şi reprezentantul responsabil al instituţiei cercetătoare. 29
  • Art. 56. În identificare se descrie:- codul imobilului;- datele intocmirii;- determinarea tipului de monument (singular, ansamblu, sit);- indicarea denumirilor sub care a fost cunoscut (actuală, anterioară, originală).Art. 57. În amplasament sunt indicate:- denumirea statului, municipiului, oraşului unde este amplasat imobilul;- adresa juridică şi poştală;- referinţe cartografice;- referinţe privitoare la zonele de protecţie (protecţie, reglementare a construcţiilor);- reglementări urbanistice.Art. 58. În tipul de folosinţă sunt specificate utilizări: actuală, anterioară, iniţială.Art. 59. În statutul de proprietate sunt specificate datele proprietarilor: actual,anterior, originar.Art. 60. Datarea imobilului se efectuează prin: justificarea datării (indicarea secoluluiîn care a fost construit; datarea prin intervale de date; datarea precisă).Art. 61. În evenimente asociate istoriei monumentului se identifică ctitorul sauinvestitorul construcţiei, autorul sau meşterul care a construit imobilul şi o scurtădescriere istorică.Art. 62. În descrierea arhitectural-constructivă se indică:- stilistica arhitectonică;- planurile, faţadele şi volumetria imobilului;- materialele de construcţie ale pereţilor şi acoperişului;- componentele artistice;Art. 63. Intervenţiile arată starea actuală a imobilului şi modificările suferite deimobilul analizat. Acestea pot fi: conservare, reabilitare, renovare sau restructurare.Art. 64. La capitolul documentare/referinţe se indică sursele de obţinere a bazei dedate şi a releveului actual:- Publicaţii cu bibliografia selectivă;- Informaţii inedite din dosare şi rapoarte din arhive;- Informaţii din hărţi istorice, planuri şi desene;- Imagini: fotofixare istorică şi actuală;- Informaţii de altă natură (folclor, istorii orale de la locatari). 30
  • Art. 65. Clasarea obiectivului dezvălue categoria după natura principalelor criteriide evaluare în conformitate cu Art. 9 al prezentului Regulament. Concomitent cuacestea se indică data şi documentul protejării.Art. 66. În capitolul sistematizarea evidenţei se indică data redactării fişei, instituţiaşi executorii redactării, trimiterea la documentaţia aferentă (fotofixări, piesedesenate).Art. 67. Codul atribuit monumentelor din Registrul monumentelor de importantălocală (CM) este compus din:- sigla alfabetică a denumirii municipiului Chişinău - Ch;- sigla alfabetică a denumirii zonei respective a oraşului – Ci (Centru istoric);- numărul complexului rezidenţial din centrul istoric (9);- numărul cartierului din complexul rezidenţial (9-17);- poziţia imobilului pe planul de bază al cartierului şi în caz necesar litera imobilului(5 A,B) (Exemplu: ChCi9.9-17. 5 A,B)Art. 68. Fişa de inventariere se avizează de către organele specializate aleadministraţiei publice locale şi se prezintă pentru clasarea sau declasarea imobilului. VII. Dispoziţii finaleArt. 69. Prezentul regulament privind criteriile de evaluare a patrimoniului-imobillocal se completează, cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.Art. 70. Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aproba în modulstabilit.Art. 71. Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament deorganizare şi funcţionare, se adoptă şi formularele anexate la regulament.Art. 72. Prezentul regulament intra în vigoare la data aprobării lui în modul stabilit.Art. 73. Anexele nr. 1-3 sunt parte integranta a prezentului Regulament. 31
  • Anexa Nr. 1 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ PROCES VERBAL de constatare a stării patrimoniale”_____” ________________ 20___ mun. ChişinăuDenumirea obiectivuluiAdresa: _________________________________________________________________Noi, subsemnaţii___________________________________________________________ (enumerarea nominală a participanţilor de cercetarea cazului sau descoperirii suplimentare)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Constatăm că _____________________________________________________________ (detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirii suplimentare)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Starea obiectivului _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Identificare (sau neidentificare) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONCLUZII:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Semnăturile participanţilor:________________ /________________/ ________________/_______________/________________ /________________/ ________________/_______________/________________/ ________________/ ________________/_______________/ 32
  • Anexa Nr. 2 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ REGISTRUL MONUMENTELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂNr. Adresa Denumirea Codul Categoria Criteriile de valoare Note poştală monumentului (CR) valorică a Istorică Arhitectural- De privind cazuri monumentului artistică frecvenţă de intervenţie1 2 3 4 5 6 7 8 9 33
  • Anexa Nr. 3 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ FIŞA DE INVENTARIERE a patrimoniului-imobil de importanţă locală Nr. Definiţiile generale Dezvăluire definiţiilor Nota 1 2 3 4 I. IDENTIFICARE 1.1. Cod1.1.1. Datele întocmirii Decizia consiliului municipal Nr. ______ din ”___”_______ 1.2. Categorie1.2.1. Monument1.2.2. Ansamblu1.2.3. Sit 1.3. Denumire1.3.1. - denumire actuală1.3.2. - denumire anterioară1.3.3. - denumire originară II. AMPLASAMENT 2.1. Stat 2.2. Municipiu 2.3. Oraş 2.4. Adresa 2.5. Referinţe cartografice 2.6. Referinţe privitoare la zona de protecţie 2.7. Reglementări urbanistice III. TIPUL DE FOLOSINŢĂ 3.1. Utilizarea actuală 3.2. Utilizarea anterioară 3.3. Utilizarea iniţială IV. STATUT DE PROPRIETATE 4.1. Actualul proprietar ori deţinator 4.2. Proprietar anterior 4.3. Proprietar originar V. DATARE 5.1. Justificarea datării 5.2. Datare prin secole 5.3. Datare prin intervale de date 5.4 Datare precisă 34
  • 1 2 3 4 VI. EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI6.1. Ctitor/investitor6.2. Autor/meşter6.3. Descriere istorică VII. DESCRIERE ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVĂ7.1. Stilistica arhitectonică7.2. Faţade7.3. Plan7.4. Volumetrie7.5. Materiale de construcţie7.6. Acoperiş7.7. Componente artistice VIII. TIPURI DE INTERVENŢIE 8. Starea actuală8.1. Conservat8.2. Restaurat/reabilitat8.3. Renovat8.4. Restructurat 35
  • 1 2 3 4 IX. DOCUMENTARE / REFERINŢE 9.1. Bibliografie 9.2. Dosare şi rapoarte în arhive 9.3. Hărţi, planuri, desene 9.4. Fotografii istorice 9.5. Fotofixare actuală 9.6. Alte informaţii X. CLASARE OBIECTIVULUI 10.1. Categoria după natură 10.2. Criterii de evaluare10.2.1 - vechime10.2.2 - valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica;10.2.3 - raritate si unicitate. 10.3. Data şi documentul protejării XI. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI 11.1. Data redactării fişei11.2. Instituţia de redactare11.3. Executorii redactării11.4. Trimiterea la documentaţia aferentă (fotofixări, piese desenate)Executorul redactării Conducătorul responsabil_________________________ ________________________________________/ ____________/ ______________ / ____________/”_____” ____________ 20___ ”_____” ______________ 20___ Reprezentantul responsabil instituţiei cercetatoare _________________ / __________________ / ”_____” ___________________ 20___ 36
  • 5. REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI 37
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI CHIŞINĂU 2011 38
  • REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI OBIECT NR. 2994 AUTORIIArhitect şef / M. Kareţki /Elaborator ştiinţificDoctor în studiul artelor / T. Nesterov /Conducător de grupă -arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢIDoctor în arhitectură / S. Vasilescu /Doctor în Drept / V. Mocanu / 39
  • PROIECT REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI A. Structura regulamentului:I. Dispoziţii generaleII. Elemente de codificare prezente în planşele operativeIII. Procedurile administrative standard aplicabileIV. Reguli generale privind protecţia monumentelorV. Dispoziţii finale I. Dispoziţii generaleArt. 1. Toate monumentele, situate pe teritoriul Republicii Moldova, fac parte dinpatrimoniul ei cultural şi natural, se află sub protecţia statului (Legea privindocrotirea monumentelor 1530-XII/22.06.1993. art.1, al.2).Art. 2. Consiliul Municipal Chişinău, Primarul General, Consiliile comunale şiPrimarii din comunele şi localităţile municipiului dispun de administrareamonumentelor de stat sub forma de bunuri imobile ce se află pe teritoriulmunicipiului.Art. 3. Dreptul de a dispune de monumentele ce constituie proprietate privată esteexercitat de către proprietar (Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII/22.06.1993. art.7, al.6).Art. 4. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului esteelaborat întru executarea Legii privind principiile urbanismului şi amenajăriiteritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privind ocrotirea monumentelornr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilor naturale protejate de statnr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii Culturii nr. 43-XIV din 27.05.1999, Legiiturismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000, Regulamentul privind zonele protejatenaturale şi construite (HG 875/14.07.03, MO 155/25.07.03), precum şi altor actelegislative şi normative naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi puneriiîn valoare a patrimoniului construit.Art. 5. Regulamentul stabileşte măsurile generale pentru protecţia patrimoniului-imobil de importanţă locală din mun.Chişinău prin documentaţia de urbanism şi setulde documente (componente ale Cartei tehnice a imobilului), care propune 40
  • reglementări speciale cu determinarea competenţelor autorităţii publice locale dinmun.Chişinău.Art. 6. Măsurile generale pentru protecţia patrimoniului local prevăd reglementăriconcrete privind salvgardarea monumentelor de importanţă locală din mun. Chişinăude la intervenţiile neautorizate, cazuri speciale (spargeri de conducte, explozii,incendii, inundaţii etc.), dezastre, condiţii de forţă-majoră etc.Art. 7. Regulamentul actual elaborează dispoziţii privind planificarea măsurilorpreventive şi de intervenţie post eveniment, instruirea personalului responsabil deprotecţia monumentelor de importanţă locală.Art. 8. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului arescopul de a sprijini Deţinătorii, instituţiile care au atribuţii în domeniul ocrotiriimonumentelor şi autorităţile publice municipale Chişinău, să aplice în mod concretLegislaţia corespunzătoare în vigoare privind păstrarea patrimoniului-imobil deimportanţă locală. II. Elemente de codificare prezente în planşele operativeArt. 9. Centrul istoric al mun. Chişinău este divizat în planşele operative dupăcriterii teritoriale formate din 12 complexe rezidenţiale.Art. 10. Fiecare complex rezidenţial este impărţit în cvartale (cartiere) limitate destrăzi ale centrului istoric.Art. 11. Toate monumentele din cartiere sunt numerotate.Art. 12. Odată cu prima publicare a Registrului monumentelor de importanţă localăîn Monitorul oficial, fiecare monument istoric primeşte un numar de cod propriu(CM).Art. 13. În conformitate cu art. 67 din ”Regulamentul privind criteriile de evaluare apatrimoniului-imobil de importanţă locala”, în componenţa numărului de cod întră: - sigla alfabetică a denumirii municipiului Chişinău - Ch; - sigla alfabetică a denumirii zonei respective a oraşului – Ci (Centru istoric); - numărul complexului rezidenţial din centrul istoric (9); - numărul cartierului din complexul rezidenţial (9-17); - poziţia imobilului pe planul de bază al cartierului şi în caz necesar literaimobilului (5 A,B) (Exemplu: ChCi9.9-17. 5 A,B) 41
  • Art. 14. Codul monumentului în mod obligatoriu, se întroduce în Fişa de inventariereşi în Registrul monumentelor.Art. 15. Codul monumentului poate fi schimbat sau retras în următoarele cazuri: - degradărea, distrugerea, ruinarea sau dispariţia monumentului; - schimbarea totală a imaginii monumentului ca rezultat al unor intervenţii; - excluderea din zona de protecţie a patrimoniului; - din motive de forţă majoră (inundaţii, cutremure, incendii etc); - schimbărea gradului valoric al monumentulu în urma unor descoperiri suplimentare.Art. 16. Atribuirea sau retragerea codului unui monument se face în urma unorcercetări speciale în conformitate cu ”Regulamentului privind criteriile de evaluare apatrimoniului-imobil de importanţă locală”.Art. 17. Atribuirea codului se face concomitent cu întroducerea imobilului istoric înRegistrul monumentelor de importanţă locală.Art. 18. Codul se atribuie monumentului pe întreaga perioadă a existenţei sale. III. Procedurile administrative standard aplicabileArt. 19. Procedurile standard aplicabile privind intervenţia asupra monumentelor deimportanţă locală se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare, deciziilorspeciale ale Consiliului Municipal Chişinău, dispoziţiilor Primarului General,Consiliilor şi Primarilor din comunele şi localităţile municipiului, precum şi cudeciziile comisiilor speciale, convocate pentru evaluarea patrimoniului-imobil deimportanţă locală.Art. 20. Toate măsurile se structurează în funcţie de modurile de intervenţie şi destarea fizică a monumentului, condiţiilor şi zonelor de protecţie în care se aflămonumentul, necesităţii întreprinderii măsurilor speciale privind protejareamonumentului.Art. 21. Pentru a întreprinde orice fel de intervenţii asupra unui monument, în primulrând se stabilesc priorităţile clare pentru protecţia lui.Art. 22. Priorităţile care se impun pentru protejarea monumentelor sunt: - valoarea şi unicitatea; - pericolul de dispariţie; - utilitatea publică. 42
  • Art. 23. Consiliul Municipal Chişinău stabileşte metodologia de cercetare a stăriifizice actuale a monumentelor şi stabileşte prevederile privind protecţia, utilizareajudicioasă a monumentelor şi legalizează zonelor protejate în care se aflămonumentele de patrimoniu.Art. 24. Pe lângă Comisia de Cultură a Consiliului Municipal Chişinău se formeazăun grup de experţi pentru protecţia patrimoniului istoric local format din: arhitecţi,maeştri în arte plastice, istorici etc., specializaţi în domeniu, pentru efectuareaanalizei mai profunde şi multilaterale a monumentelor şi elaborarea de propuneri şistabilirea de măsuri de salvgardare a monumentelor.Art. 25. Subdiviziunile specializate ale Primăriei mun. Chişinău efectuează controlulasupra aplicării cerinţelor legislative şi reglementative, ţin evidenţa patrimoniului şicontrolează utilizarea lui.Art. 26. Aceste subdiviziuni ale Primăriei au următoarele atribuţii: - întocmesc scheme şi planuri (pentru teritoriul din intravilan) de încadrare înteritoriul municipiului a obiectivelor ce sunt incluse în Registrul monumentelor deimportanţă locală; - asigură elaborarea proiectelor zonelor protejate, actualizarea şi elaborarea, încaz de necesitate, a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului pentruteritoriile cu patrimoniu-imobil local construit; - coordonează aspectele tehnice şi administrative ce ţin de delimitarea pe terenşi instituirea statutului de zone protejate; - asigură elaborarea programelor şi stabilesc priorităţi de investiţii pentruprotecţia, conservarea, restaurarea patrimoniului şi revitalizarea zonelor protejate; - acordă subvenţii şi facilităţi deţinătorilor de monumente, stabilesc modalităţide susţinere financiară a acţiunilor de protecţie şi punerea în valoare a monumentelor; - perfectează pentru deţinătorii de monumente istorice contracte, obligaţiuni defolosinţă a monumentelor; - eliberează certificate de urbanism în conformitate cu regulamentele locale deurbanism şi documentaţia de urbanism; - asigură controlul intervenţiilor la obiectivele de patrimoniu-imobil local curespectarea reglementărilor stabilite prin legislaţie şi documentaţia de urbanism; - informează populaţia privind starea monumentelor în vederea stopăriiintervenţiilor abuzive asupra lor. 43
  • Art. 27. Subdiviziunile specializate ale Primăriei mun. Chişinău elaborează planuride măsuri privind înlăturarea consecinţelor produse în urma dezastrelor.Art. 28. Planurile de măsuri trebuie să fie clare, simple şi flexibile. Să răspundă laîntrebări concrete, de tipul: ce, cine, când, unde, cum, cu ce? Planurile trebuie să ia învedere în primul rând influenţă negativă a apei, focului şi cutremurelor care suntpericolele cele mai probabile.Art. 29. Concomitent cu acestea Planurile de măsuri trebiuie se prevadă şi măsuripreventive contra hazardelor naturale (alunecări, tasare, ape freatice etc.) inclusiv şicontra evenimentelor de forţă majoră.Art. 30. Măsurile de prevenire a dezastrelor, bazate pe constatările făcute cu ocaziaevaluării riscurilor trebuie să fie o parte din planul general de activitate, contribuindla o mai bună evidenţă şi conservare a patrimoniului-imobil local.Art. 31. Restaurarea, replanificarea, reconstrucţia, alte lucrări, precum şi vînzarea,cumpărarea sau oricare altă schimbare în statutul juridic al monumentelor se vaefectua în conformitate cu condiţiile stipulate în certificatul de urbanism.Art. 32. Subdiviziunile Primăriei mun. Chişinău conlucrează în permanenţa cudeţinătorii monumentelor şi imobilelor din zonele protejate în vederea întreţinerii şiutilizării satisfăcătoare a patrimoniului.Art. 33. În toate cazurile de intervenţie asupra monumentelor, toate procedurilestandard aplicabile pot fi îndeplinite numai în folosul monumentului. IV. Reguli generale privind protecţia monumentelorArt. 34. Aplicarea procedurilor administrative privind salvgardarea patrimoniului-imobil local se efectuează în baza regulilor generale, prin indicarea principiilorurbanistice, cu apecierea parametrilor planimetrici şi volumetrici ai monumentului.Art. 35. În conformitate cu Regulamentul privind zonele protejate naturale şiconstruite (HG 875/14.07.03, MO 155/25.07.03 art.920) proiectele pentru zoneleprotejate ale patrimoniului natural şi construit se elaborează de instituţiile deproiectare, care posedă licenţe pentru elaborarea documentaţiei de urbanism şirestaurarea monumentelor istorice şi de cultură.Art. 36. În cazul în care documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului pentrulocalitate şi teritoriu a fost elaborată, ea urmează să fie actualizată în conformitate cunoul proiect al zonei protejate. Cheltuielile pentru actualizarea documentaţiilor deurbanism şi amenajarea teritoriului vor fi suportate de către beneficiarul proiectuluizonei protejate. 44
  • Art. 37. După avizarea de către organele interesate şi aprobarea de către autoritateapublică locală respectivă, proiectul zonei protejate se include în documentaţia deurbanism şi amenajare a teritoriului.Art. 38. Delimitarea gradelor de protejare inclusiv şi a funcţiunilor admise sauinterzise în relaţie cu monumentele se va face în funcţie de valoarea patrimonială şide impactul asupra acesteia şi se va materializa în documentaţiile de urbanism şiamenajare a teritoriului.Art. 39. Prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se poate determinaregimul de zonă protejată şi în alte zone, după cum urmează: - în baza propunerilor autorităţilor publice abilitate cu protecţia patrimoniuluinatural şi construit, autorităţilor publice locale, precum şi la cererile cetăţenilor; - în urma unor studii de inventariere şi de cercetare a fondului natural,arheologic, arhitectural şi etnografic existent.Art.40. Propunerile de stabilire a monumentelor de importanţă locală secentralizează, se verifică şi se prelucrează de către subdiviziunile specializate alePrimăriei mun. Chişinău ce se ocupă cu protecţia patrimoniului construit şi luând înconsiderare interesul public, Consiliul Municipal Chişinău adoptă decizii de înscrierea lor în liste speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 41. Listele (registrul) monumentelor de nivel local rămîn deschise pentrucompletare periodică şi reactualizare în condiţiile legii.Art. 42. Elaborarea documentaţiei de proiect privind restaurarea, revitalizarea,modernizarea şi alte intervenţii asupra monumentelor de importanţă locală şi azonelor de protecţie se efectuează în baza studiilor pluridisciplinare cu precizare şiacceptare de către Consiliul Municipal Chişinău prin intermediul structurilor formateîn conformitate cu Regulamentele aprobate.Art. 43. În componenţa documentaţiei de proiect, în mod obligatoriu, se elaboreazărecomandări privind utilizarea unor anumite tehnici şi materiale constructive şi,eventual, interzicerea altora. În caz necesar pot fi prevăzute şi tehnologii tradiţionale.Art. 44. Autorizarea executării construcţiilor în zona de protecţie a monumentului seefectuează cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şifuncţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de urbanism, sau dacăzona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesutul urban şiconformarea spaţială proprie.Art. 45. Autorizarea executării construcţiilor în zona de protecţie este permisă numaidacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, 45
  • conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publicetrebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a ambulanţelor.Art. 46. Controlul intervenţiilor la monumentele de importanţă locală şi în zoneleprotejate, precum şi respectărea reglementărilor stabilite prin documentaţia deurbanism şi amenajarea teritoriului este exercitat de subdiviziunile specializate alePrimăriei mun. Chişinău, Inspecţia de Stat în Construcţii şi de către autorităţilepublice abilitate cu protecţia valorilor de patrimoniu în conformitate cu legislaţia învigoare. V. Dispoziţii finaleArt. 47. Protejarea monumentelor de importanţă locală este parte componentă astrategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi deamenajare a teritoriului la nivelul municipal.Art. 48. Consiliul Municipiul Chişinău va aplica prezentul regulament în teritoriuladministrativ prin intermediul subdiviziunilor de Cultură, Arhitectură, Urbanism şiRelaţii Funciare.Art. 49. În cazul în care imobilele sunt supuse unor activităţi de interes public,finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul municipal, deţinătorulare obligaţia de a menţine efectul acestor activităţi pe o perioadă de până la 5 ani dela data emiterii deciziei.Art. 50. Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor dinzona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumenteloristorice se fac numai în condiţiile stabilite de către legislaţia în vigoare şi prezentulRegulament.Art. 51. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor deimportanţă locală şi a zonelor de protecţie a acestora sau instituirea unor servituţipoate fi iniţiată şi aplicată numai prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău.Art. 52. Persoanele fizice şi juridice care încălcă prevederile prezentului regulamentşi au pricinuit daune unui monument sau zonei lui de protecţie, vor purta răspundereăîn modul stabilit de către lege. 46
  • 6. REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI 47
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI CHIŞINĂU 2011 48
  • REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI OBIECT NR. 2994 AUTORII Arhitect şef / M. Kareţki / Elaborator ştiinţific Doctor în studiul artelor / T. Nesterov / Conducător de grupă - arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢI Doctor în arhitectură / S. Vasilescu / Doctor în Drept / V. Mocanu / 49
  • PROIECT REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI A. Structura formularului I. Temeiurile legale. II. Identificarea şi atribuţiile notificatorului III. Identificarea imobilului protejat. IV. Obligaţiile deţinătorului privind folosinţa imobilului V. Potenţialele sancţiuni aplicabile deţinătorului ce decurg din neîndeplinirea obligaţiilor legale. VI. Datarea notificării. B. Anexe: Anexa Nr.1 - Formular de notificare privind folosinţa monumentului Anexa Nr.2 - Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului I. Temeiurile legaleArt. 1. Prezentul Formular este elaborat întru executarea Legii privind principiileurbanismului şi amenajării teritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privindocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilornaturale protejate de către stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii turismuluinr.798-XIV din 11 februarie 2000, precum şi a altor acte legislative şi normativenaţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi punerii în valoare apatrimoniului construit.Art. 2. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului este un documentobligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate condiţiile şi regulile deutilizare, exploatare şi de întreţinere a unui monument istoric. Art. 3. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului face parte integrantădin setul de documente (cartea tehnică) a imobilului de patrimoniu. În situaţia încare aceasta nu există, Formularul de notificare ţine locul documentaţiei tehnice deutilizare a bunului imobil, în condiţiile prevăzute de lege. 50
  • Art. 4. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului însoţeşte actele deproprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului incauză. II. Identificarea şi atribuţiile notificatoruluiArt. 5. Emitentul Formularului de notificare privind folosinţa monumentului esteDirecţia de cultură a Primăriei mun. Chişinău.Art. 6. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului se întocmeşte decătre specialiştii din cadrul Direcţiei de cultură a Primăriei mun. Chişinău şi sesemnează de către Deţinătorul monumentului.Art. 7. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului se întocmeşte numaidupă cercetarea imobilului la faţa locului.Art. 8. În vederea protejării monumentelor de importanţă locală şi a respectăriiprevederilor legale în acest domeniu Primăria mun. Chişinău are următoareleatribuţii: - asigurarea protejării monumentelor de importanţă locală şi în caz necesar alocarea resurselor financiare în acest scop; - cooperarea cu instituţiile specializate în domeniul protejării monumentelor şi asigurarea respectării şi punerii în aplicare a deciziilor comune; - actualizarea şi implementarea documentaţiei urbanistice privind protejarea monumentelor; - elaborarea programelor anuale specifice de gestiune şi protecţie a monumentelor de importanţă locală; - luarea măsurilor tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor.Art. 9. Direcţia de cultură a Primăriei mun. Chişinău va furniza proprietarilor,titularilor dreptului de administrare, precum şi altor titulari de drepturi reale asupramonumentelor de importanţă locală, la cerere, informaţii privind legislaţia dindomeniul protejării monumentelor. III. Identificarea imobilului protejatArt. 10. Identificarea imobilului protejat se efectuează prin completarea Procesuluiverbal privind starea generală a monumentului.Art. 11. Procesul verbal privind starea generală a monumentului conţine date tehnicea imobilului ce se referă la expertiza elementelor de structură, arhitectură, decorative,infrastructurii tehnico-edilitare şi de amenajare exterioară. 51
  • Art. 12. Expertiza elementelor de structură se efectuează prin descrierea detaliată astării existente a principalelor elemente constructive ale imobilului, cu apreciereamaterialelor de execuţie şi cu recomandări pentru păstrarea lor în condiţiile necesaresalvgardării monumentului; aceasta se referă în primul rând la: fundaţii, ziduri,planşee, bolţi, scări şi şarpantă.Art. 13. Dintre elemente de arhitectură se examinează în detaliu: învelitorile,jgheaburile, burlanele, paramentul, detaliile de tâmplărie şi elementele decorativeexterioare şi interioare.Art. 14. Se examinează toată infrastructura tehnico-edilitară precum: dotările de apăşi canalizare, electricitate, încălzire, telecomunicaţii, paratrăsnet etc.Art. 15. În teritoriul aferent, mai ales din zona de protecţie a monumentului, în modobligatoriu se examinează elementele de amenajare exterioară: trotuare, alei,plantaţii, forme arhitecturale mici, îngrădiri, porţi sau intrări decorative etc.Art. 16. Procesul verbal privind starea generală a monumentului se semnează decătre “Reprezentantul Direcţiei de Cultură a Primăriei mun. Chişinău” şi de către”Proprietar”. IV. Obligaţiile deţinătorului privind folosinţa imobiluluiArt. 17. Deţinătorul se obligă să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul curespectarea prevederilor Legii privind ocrotirea monumentelor, a prezentuluiFormular de notificare privind folosinţa monumentului şi a Reglementării Obligaţieide folosinţă a monumentului, care sunt parte componentă a Cartei tehnice aimobilului.Art. 18. La fel, deţinătorul trebuie să îndeplinească obligaţiile sale privindrespectarea "Condiţiilor de utilizare, de exploatare şi întreţinere ale monumentuluiistoric" care vor conţine: - măsuri pentru evitarea surselor potenţiale de umiditate (învelitori, terase, jgheaburi şi burlane, canalizări exterioare, izolaţii termice - legate şi de funcţiune, izolări la punţile termice clasice - contur goluri exterioare, spaţii ventilate mecanic etc; - măsuri pentru asigurarea climatului corespunzător necesar conservării monumentului; - măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor electrice (curente, de forţă, împământări, paratrăsnet), sanitare (apă-canal), încălzire (în special sobe, coşuri de fum, dar şi centralele proprii); - măsuri pentru remedierea degradărilor primare la tencuieli interioare şi exterioare, zugrăveli, vopsitorii, etanşări, pardoseli, tâmplărie, feronerie; 52
  • - măsuri pentru protejarea decoraţiunilor originare împotriva acţiunii factorilor fizici sau chimici; - materiale şi tehnici adecvate pentru realizarea lucrărilor de consolidare, conservare şi restaurare a monumentului.Art. 19. Lista categoriilor de măsuri specifice pentru exploatarea monumentului,prevăzute în art.18, nu este limitativa.Art. 20. În cazul aducerii la o stare de degradare a monumentului, Deţinătorul seobligă să recupereze materialul degradat şi să reconstituie monumentul sau părţile demonument lezat, conform avizelor prevăzute de Legea privind ocrotireamonumentelor.Art. 21. Deţinătorul monumentelor de importanţă locală este obligat să suporte toatecheltuielile legate de proiectare, expertiză, conservare, reparare, consolidare,restaurare şi punere în valoare a monumentelor, indiferent de tipul de proprietate aimobilului de patrimoniu.Art. 22. Deţinătorul să obligă să notifice viitorului proprietar, titular al dreptului deadministrare, chiriaş sau concesionar, regimul juridic al monumentului pe care îldeţine, în conformitate cu Formularul de notificare privind folosinţa monumentului.Art. 23. La fel, Deţinătorul se obligă să înştiinţeze în scris Direcţia pentru cultură aPrimăriei mun. Chişinău despre schimbarea proprietarului sau a administratorului întermen de 15 zile de la data încheierii contractelor, conform legii, şi să transmităacesteia o copie de pe acte. V. Potenţialele sancţiuni aplicabile deţinătorului, ce decurg din neîndeplinirea obligaţiilor legaleArt. 24. Încălcarea prevederilor prezentei Reglementări atrage, după caz, răspundereacivilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală înconformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 25. Se constituie contravenţii la regimul de protejare a monumentelorurmătoarele cazuri: - executarea de lucrări asupra unui imobil sau asupra unui monument după declanşarea procedurii de clasare, fără avizele corespunzătoare; - încălcarea de către Deţinător a dreptului de administrare a unui monument; - nevirarea contravalorii timbrului monumentului, precum şi a taxelor şi tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare; 53
  • - organizarea manifestărilor în aer liber în zonele de protecţie a monumentelor care sunt lăcaşuri de cult, în perioada în care în acestea se desfăşoară serviciul religios care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios; - neprecizarea în “Certificatul de urbanism” a necesităţii obţinerii avizelor corespunzătoare; - eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare la monumente fără avize corespunzătoare; - desfiinţarea neautorizată, distrugerea parţială sau totală, exproprierea fără avize necesare, degradarea, precum şi profanarea monumentelor, constituie infracţiuni ce se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.Art. 26. Contravenţiile prevăzute în art.25 pot fi aplicabile Deciziilor speciale aleConsiliului Municipal Chişinău.Art. 27. Contravenţiile se constată, iar amenzile se aplică de către reprezentanţiistructurilor responsabile pentru protecţia monumentelor.Art. 28. Pentru contravenţiile prevăzute la art.25, constatarea şi aplicarea amenzilorse pot face şi de către Primar, Consiliul municipal, sau de către organele de poliţie,după caz.Art. 29. Mărimea penalizării sau amenzii şi altor sancţiuni pecuniare, precum şi sumadespăgubirilor, se stabilesc de instanţa de judecată şi de alte organe competente,pornindu-se de la măsura în care este avariat sau distrus monumentul, conformevaluării efectuate de direcţiile respective ale Ministerului Culturii RepubliciiMoldova.Art. 30. Amenzile aplicate de organele competente pe cale administrativă sau penală,alte sancţiuni pecuniare pentru încălcarea legii pentru ocrotirea monumentelor se vorvărsa în bugetul de stat pentru a fi folosite în scopul salvgardării monumentelor.Art. 31. Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor de importanţă localăse prescriu în termen de 3 luni de la data săvârşirii lor. VI. Datarea notificăriiArt. 32. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului este servituteconstituită în folosul imobilului, fiind parte componentă a Cartei tehnice a imobiluluide patrimoniu şi se înmânează Deţinătorului sub semnătură de către reprezentantulresponsabil al Direcţiei de cultură a Primăriei mun. Chişinău în termen de 30 de zilede la data intrării deţinătorului în drepturi juridice. 54
  • Art. 33. Specialiştii din cadrul Direcţiei de Cultură a Primăriei mun. Chişinău vorverifica periodic, cel puţin o dată pe an şi în mod obligatoriu la fiecare sesizare,modul în care sunt respectate prevederile Formularului de notificare privind folosinţamonumentului de importanţă locală.Art. 34. Direcţiile de Cultură ale Primăriei mun. Chişinău, vor furniza proprietarilor,titularilor dreptului de administrare, precum şi altor titulari de drepturi reale asupramonumentelor de importanţă locală, la cerere, informaţii privind legislaţia dindomeniul protecţiei monumentelor istorice, precum si listele oficiale cuprinzândagenţii economici autorizaţi de către Ministerul Culturii să efectueze intervenţiiasupra monumentelor istorice.Art. 35. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului se întocmeşte îndouă exemplare, dintre care un exemplar va fi transmis Direcţiei de Cultură aPrimăriei mun. Chişinău, şi un exemplar va fi transmis Deţinătorului, respectivtitularului dreptului de administrare asupra monumentului de importanţă locală. 55
  • Anexa Nr. 1 Formular Nr.___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ FORMULAR DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUIPrin care notifică deţinătorului _____________________________________________ denumirea deplinăcu adresa juridică poştală ________________________________________________Rechizite bancare (în cazul persoanei juridice):Denumirea băncii ______________________ Codul băncii _____________________Cont de decontare ______________________ Cod fiscal _______________________În conformitate cu Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa monumentului şiprevederile coroborate de reglementările şi actele legislative în vigoare, Deţinătorul poartăobligaţiile şi responsabilitatea pentru folosinţa corespunzătoare a monumentului de importanţălocală:Denumirea monumentului ________________________________________________Adresa poştală _________________________________________________________Codul monumentului _________________ Destinaţia__________________________ 56
  • Nota: 1. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului se înmânează Deţinătorului într-un set de documente, care determină utilizarea imobilului de patrimoniu: - Fişa de inventariere a monumentului; - Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa monumemtului; - Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului; - Reglementarea obligaţiei de folosinţă a monumentului; - Obligaţia de folosinţă a monumentului (formular). 2. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului este întocmit în douăexemplare, dintre care un exemplar va fi transmis Directiei de cultură a Primăriei mun. Chişinău, şiun exemplar va fi transmis Deţinătorului, respectiv titularului dreptului de administrare amonumentului de importanţă locală.Reprezentant responsabil alDirecţiei de cultură a Primărieimun. Chişinău / __________________ /Persoană juridică(sau fizică ) / __________________ / 57
  • Anexa Nr. 2 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ PROCES VERBAL de constatare a stării generale a monumentului”_____”___________ 20___ mun. ChişinăuMonumentul ____________________________________________________________________ ,Categoria valorică ___________ , cod nr. ________________________ , înregistrat cu nr.________________ , în Registrul monumentelor de importanţă locală, situat în_________________________________ , str. __________________________________ nr.___________ , cod poştal __________________.Noi, subsemnatii: _________________________________________________________________ reprezentant al Directiei de cultura a municipiului sideţinătorul______________________________________________________________________________am încheiat prezentul proces-verbal prin care se constată starea generală a monumentului. Date tehnice (pe corpuri de cladiri)Nr. Denumirea elementelor Materialul Starea generală Nota realizării (recomandări) 1 2 3 4 5 I. Elemente de structură 1. Fundaţii 2. Ziduri 58
  • 1 2 3 4 53. Planşee sau bolţi4. Scări5. Şarpantă II. Elemente de arhitectură6. Învelitori7. Jgheaburi, burlane8. Parament exterior9. Parament interior10. Tâmplării exterioare11. Tâmplării interioare III. Elemente decorative12. Decoraţiuni exterioare13. Decoraţiuni interioare 59
  • 1 2 3 4 5 IV. Dotări14. Electricitate15. Apă, canalizare16. Încălzire17. Telecomunicaţii18. Paratrăsnet19. Alte instalaţii V. Elemente de amenajare exterioare20. Trotuare, pavaje21. Alei22. Plantaţii23. Forme arhitecturale mici24. Îngrădire25. Porţi sau întrări decorative26. Alte elementeReprezentantul Direcţiei de Cultură Proprietar:a Primăriei mun. Chişinău (Reprezentantul persoanei juridice sau persoana fizică)_________________ / ____________ / __________________ / ____________ / 60
  • 7. REGLEMENTAREAOBLIGAŢIEI DE FOLOSINŢĂ A MONUMENTULUI 61
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ REGLEMENTAREAOBLIGAŢIEI DE FOLOSINŢĂ A MONUMENTULUI CHIŞINĂU 2011 62
  • REGLEMENTAREA OBLIGAŢIEI DE FOLOSINŢĂ A MONUMENTULUI OBIECT NR. 2994 AUTORIIArhitect şef / M. Kareţki /Elaborator ştiinţificDoctor în studiul artelor / T. Nesterov /Conducător de grupă -arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢIDoctor în arhitectură / S. Vasilescu /Doctor în Drept / V. Mocanu / 63
  • PROIECT REGLEMENTAREA OBLIGAŢIEI DE FOLOSINŢĂ A MONUMENTULUI A. Structura obligatiei I. Dispoziţii generale II. Obligaţiile deţinătorilor III. Drepturile deţinătorilor IV. Responsabilitatea privind salvgardarea monumentelor V. Dispoziţii finale B. Anexă la obligaţie Anexa nr.1 - Formularul obligaţiei de folosinţă a monumentului I. Dispoziţii generaleArt. 1. Obligaţia de folosinţă a monumentului este un act reglementativ care seutilizează în conformitate strictă cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.Art. 2. Obligaţia de folosinţă a monumentului desfăşoară obligaţiile, drepturile şiresponsabilitatea deţinatorilor privind intreţinerea monumentelor.Art. 3. Obligaţia de folosinţă este parte componentă a setului de documenteconfirmative a valorii, de salvgardare şi de comemorare a monumentului.Art. 4. Obligaţia de folosinţă se înmînă deţinatorului de către reprezentanti aisubdiviziunii specializate a administraţiei publice locale împreuna cu Formularul denotificare şi Fişa de inventariere a monumentului.Art. 5. Obligaţia de folosinţă se întocmeşte în baza analizei detaliate a monumentuluiefectuată de către specialiştii desemnaţi în Regulamentul privind criteriile de evaluarea patrimoniului-imobil local (Art.33).Art. 6. Obligaţia de folosinţă este valabilă pentru toată perioada de folosinţă,insoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere şi se redactează încazul schimbării deţinătorului sau modificării gradului valoric al monumentului.Art. 7. Obligaţia de folosinţă este un document de servitute constituit în folosulmonumentului. 64
  • Art. 8. Emitentul Obligaţiei de folosinţă a monumentului este subdiviziuneaspecializată din cadrul Primăriei mun. Chişinău. II. Obligaţiile deţinătorilorArt. 9. Deţinătorii de monumente (patrimoniu-imobil local) îşi asumă obligaţiile deintreţinere, care exclud producerea pagubelor imobilului exploatat şi asigurăsalvgardarea cu îndeplinirea complexului de măsuri privind integritatea luicorespunzătoare.Art. 10. În conformitate cu Art.10 al Legii privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII din 22.06.1993 şi modificările introduse prin Legea nr.482-XV din 04.12.2003(MO nr.6-12 din 01.01.04, art.48,p.IX), deţinătorii de monumente sunt obligaţi săasigure accesibilitatea patrimoniului-imobil local în vederea asigurării efectuăriimăsurilor şi lucrărilor legate de intreţinerea şi propagarea valorilor istorice, culturale,arhitecturale etc. de nivel local (municipal).Art. 11. În vederea menţinerii integrităţii monumentelor, deţinătorii cu orice titlujuridic sunt obligaţi: să ia măsuri ce asigură protecţia şi paza monumentelor prinpunere în adăpost şi supraveghere a lor, să respecte contractele de folosinţă şiRegulamentul privind intervenţia în zonele de protecţie a monumentelor (art.13 alLegii privind ocrotirea monumentelor).Art. 12. Deţinătorii de monumente sunt obligaţi să respecte prevederile legii privindprotecţia monumentelor şi să le includă în actele de proprietate, cumpărare-vînzaresau de închiriere (art.14 al Legii privind ocrotirea monumentelor).Art. 13. Deţinătorii de monumente sunt obligaţi să sisteze lucrările pe teren în cazuldescoperirii vestigiilor arheologice, şi să informeze despre aceasta în scris, într-untermen de 48 ore, organul administraţiei locale pe al cărui teritoriu se află vestigiile,precum şi Ministerul Culturii în vederea protejării şi conservării. (art.20 al Legiiprivind ocrotirea monumentelor).Art. 14. Pînă a incepe lucrările ce ţin de conservarea, restaurarea monumentelor şioricăror alte lucrări, deţinătorul se obligă să obţină avizele prevăzute de lege pentrutoate intervenţiile şi să asigure efectuarea lucrărilor numai de către persoane fizicesau juridice atestate în domeniul dat, să stipuleze în contracte condiţiile şi termenelede execuţie cuprinse în avizul de specialitate.Art. 15. Lucrările ce ţin de conservarea şi restaurarea monumentelor se executăconform normelor şi prescripţiilor adoptate de Ministerul Culturii, în bază deprincipii şi norme ştiinţifice universal acceptate şi îi obligă pe deţinatori să păstrezestructurile originale ale monumentelor fără a ştirbi valoarea lor istorică, artistică sauştiinţifică. 65
  • Art. 16. În cazul finanţării de către persoane juridice abilitate a interventiilor asupramonumentelor deţinute, deţinătorul, în baza prevederilor contractuale va permiteexecutărea lor şi va respecta toate condiţiile şi termenele de execuţie stipulate îndocumentaţia de proiect şi avizele organelor interesate.Art.17. În cazul necesităţii efectuării cercetărilor ştiinţifice, deţinatoriimonumentelor sunt obligaţi să le pună la dispoziţia savanţilor pentru a fi studiate.Art.18. Deţinătorul cu orice titlu juridic al monumentului este obligat să informezeorganele de stat pentru ocrotirea monumentelor despre circumstanţe noi care pot aveaimpact asupra modificării statutului monumentului.Art. 19. Proprietarii monumentelor sub formă de bunuri imobile sunt obligaţi săîncheie contracte de asigurare, în care se indică valoarea monumentelor şi a terenuluidin zonele lor de protecţie stabilite de normativele în vigoare. III. Drepturile deţinătorilorArt. 20. Consiliul municipal Chişinău dispune de monumente de stat de importanţălocală, sub formă de bunuri imobile ce se află în teritoriul municipiului.Art. 21. Dreptul la efectuarea lucrărilor privind salvgardarea monumentelor localeeste deţinut de subdiviziunile specializate din componenţa Primăriei mun. Chişinău înbaza dispoziţiilor Primarului general, sau primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului prin coordonarea cu Primăria mun. Chişinău.Art. 22. Dreptul de a dispune de monumentele ce constituie proprietate privată esteexercitat de proprietar.Art. 23. Proprietarii, sau deţinătorii cu orice titlu juridic ai monumentelor istorice potfi beneficiari ai lucrărilor de conservare, restaurare sau reparaţie.Art. 24. Lucrările de conservare, restaurare sau reparaţie a monumentelor pot fibeneficiate de organele municipale sau prin intermediul acestora prin granturi, sursede binefacere şi sponsorizare.Art. 25. Finanţarea lucrărilor de salvgardare a monumentelor prin intermediulorganelor municipale să efectuează acordînd deţinatorilor de monumente ajutor cumateriale şi consultanţa specialiştilor atestaţi în domeniu.Art. 26. Proprietarii monumentelor au dreptul de a da în chirie, vinde, dona sauînstrăina imobilul prin notificarea obligatorie a organelor locale, responsabile pentruocrotirea monumentelor. 66
  • Art. 27. Pentru deţinătorii monumentelor prin Decizia Consiliului MunicipalChişinău pot fi introduse reduceri sau scutiri totale de la impozitele pe imobil, cuexcepţia spaţiilor în care se desfăşoară activiţaţi economice sau comerciale.Art. 28. Monumentele care nu au proprietar sau a căror proprietar nu este cunoscuttrec în proprietatea statului în modul stabilit. IV. Responsabilitatea privind salvgardarea monumentelorArt. 29. Deţinătorii patrimoniului-imobil local: organizaţiile de stat şi aleadministraţiei mun. Chişinău; întreprinderile, instituţiile cu diferite formeoganizatorice; persoanele cu funcţii de răspundere; cetăţenii Republicii Moldova;cetăţeni străini şi apatrizii - poartă răspundere deplină în conformitate cu legislaţia învigoare.Art. 30. Responsabili administrativi pe intreg teritoriu al municipiului în caz denimicire, pierdere, vînzare fără avizare, tărăgănare a lucrărilor de salvgardare amonumentelor sunt subdiviziunile specializate ale Primăriei mun. Chişinău, necătîndla statutul juridic al deţinătorului.Art. 31. Deţinătorii cu orice titlu juridic poartă răspundere pentru nerespectareaarticolului 9 al prezentei Reglementări.Art. 32. Deţinătorii poartă răspundere pentru protecţia monumentelor aflate înposesiunea acestora, şi care n-au fost transmise în posesiunea sau folosinţaadministraţiei publice a mun. Chişinău.Art. 33. În cazul aducerii pagubelor sau efectuării lucrărilor, care au pricinit dauneunui monument, cu acordul administraţiei publice locale, responsabilitatea o poartăpersoanele cu funcţii de răspundere corespunzătoare.Art. 34. Deţinătorii patrimoniului-imobil local poartă răspundere pentru aducereadaunei monumentului sau zonei de protecţie a acestuia, şi sunt obligaţi de organele deresort să readucă monumentul şi zona lui de protecţie la starea lor iniţială.Art. 35. Mărimea daunei, reeşindu-se din valoarea monumentului, se apreciază înurma analizei specializate, iniţiate de către reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău şiefectuate de un grup de experţi compus din specialişti atestaţi în domeniu.Art. 36. Concluziile definitive se întroduc în Actul de Constatare şi se semnează detoţi participanţii la expertiza sau analiza cauzei.Art. 37. În cazul neindeplinirii art.34 al prezentei Reglementări, deţinatorul urmeazăa fi sancţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare. 67
  • Art. 38. Beneficiul obţinut în urma folosirii ilicite sau efectuării lucrărilor abuzivesau în urma aducerii pagubei monumentelor şi zonelor de protecţie a acestora, suntpercepute în mod incontestabil de organele de resort.Art. 39. Deţinătorului cu orice titlu juridic, care va fi găsit vinovat de degradareamonumentului, i se va retrage dreptul de posesiune, proprietate ori folosinţă, încondiţiile stabilite de legislaţie.Art. 40. Nerespectarea prevederilor art.11 al prezentei Reglementări, atrage după sineretragerea dreptului de posesiune, proprietate sau folosinţă, sau evacuareamonumentelor în modul stabilit de lege.Art. 41. În cazurile prevăzute de legislaţie monumentele pot fi confiscate în bazadeciziei instanţei de judecată. V. Dispoziţii finaleArt. 42. Obligaţia de folosinţă a monumentului se inaintează deţinătorului în termende 3 (trei) luni de la data publicării Registrului monumentelor de importanţă locală înMonitorul Oficial în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 43. Pentru monumentele din domeniul public sau privat al statului sau alunităţilor administrativ-teritoriale, Obligaţia de folosinţă a monumentului, va fiinaintată instituţiilor publice titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilorimobile respective, în termen de 60 zile.Art. 44. Obligaţia de folosinţă a monumentului se intocmeşte în două exemplare,dintre care un exemplar va fi păstrat la Direcţia culturii a Primăriei mun. Chişinău, şiun exemplar va fi înmînat Deţinătorului. 68
  • Anexa Nr. 1 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ OBLIGAŢIA DE FOLOSINŢĂ A MONUMENTULUI (formular)“_____” ______________ 20___ mun. ChişinăuObligaţia de folosinţă a monumentului se înmînă deţinătorului________________________________________________________________________________în comun cu Reglementarea obligaţiei de folosinţă, Fişa de inventariere, Formularul de notificareprivind folosinţa monumemtului, Procesul-verbal de constatare a stării generale a monumentuluimenite să specifice explicit prin material grafic şi text elementele constructive care nu pot fimodificate decât prin notificarea prealabilă a autorităţilor şi prin autorizare cu constatarea stăriiactuale a monumentului_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Deţinătorul se obligă să intreţină monumentul în stare corespunzătoare cu indeplinirea măsurilorprevăzute de Reglamentarea obligaţiei de folosinţă, Fişa de inventariere şi legislaţia în vigoare.La Obligaţia de folosinţă a monumentului se anexează: 1. Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă locală. 2. Proces-verbal de constatare. SEMNĂTURI:Reprezentantul Direcţiei Culturii Deţinătorul:a Primăriei mun. Chişinău____________ /____________/ _____________ /_________ 69
  • 8. LISTA OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU PENTRUINTRODUCEREA ÎN REGISTRUL MONUMENTELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ (a municipiului Chişinău) 70
  • Proiect LISTA OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU PENTRU INTRODUCEREA ÎN REGISTRUL MONUMENTELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ (a municipiului Chişinău)Nr. Adresa poştală Denumirea Codul Cronologie Gen Note monumentului monum. privind cazuri (CM) de intervenţie1 2 3 4 5 6 7 Strada Vasile Alecsandri1 Vasile Alecsandri, 20 A,B Casă de raport ChCi11.11-20.2 Înc. sec.XX Arh.2 Vasile Alecsandri, 30 Casă particulară ChCi11.11-16.7 Înc. sec.XX Arh.3 Vasile Alecsandri, 34 Casă de raport ChCi11.11-12.9 Sf. sec.XIX Arh.4 Vasile Alecsandri, 42 Casă cu apartamente de raport ChCi11.11-12.10 a II jum. sec. XIX Arh.5 Vasile Alecsandri, 44 A,B Case particulare ChCi11.11-12.1 a II jum. sec. XIX Arh.6 Vasile Alecsandri, 48 Casă particulară ChCi11.11-7.7 Sf. sec.XIX Arh.7 Vasile Alecsandri, 60 Casă particulară ChCi11.11-1.9 Sf. sec.XIX Arh.8 Vasile Alecsandri, 62 Casă particulară ChCi11.11-1.10 Înc. sec.XX Arh.9 Vasile Alecsandri, 64 Casă de raport ChCi11.11-1.1 Sf. sec.XIX Arh.10 Vasile Alecsandri, 69 Casă particulară ChCi10.10-19.7 Înc. sec.XX Arh.11 Vasile Alecsandri, 72 A,B Case de raport ChCi8.8-13.1 mijl. sec.XIX Arh.12 Vasile Alecsandri, 73 Casă particulară ChCi10.10-16.7 Sf. sec.XIX Arh.13 Vasile Alecsandri, 74 Casă de raport ChCi8.8-11.1 Înc. sec.XX Arh.14 Vasile Alecsandri, 75 Casă de raport ChCi10.10-16.6 mijl. sec.XIX Arh. 71
  • 1 2 3 4 5 6 715 Vasile Alecsandri, 80 Complex locativ-comercial ChCi8.8-2.9 a II jum. sec. XIX Arh.16 Vasile Alecsandri, 91 Casă particulară cu poartă ChCi10.10-8.5 Înc. sec.XX Arh.17 Vasile Alecsandri, 93 Casă particulară ChCi10.10-8.4 mijl. sec.XIX Arh.18 Vasile Alecsandri, 99 Casă de raport ChCi10.10-4.5 a II jum. sec. XIX Arh.19 Vasile Alecsandri, 101 Casă particulară ChCi10.10-4.4 mijl. sec.XIX Arh.20 Vasile Alecsandri, 103 Casă particulară ChCi10.10-4.3 Sf. sec.XIX Arh.21 Vasile Alecsandri, 107 Casă particulară ChCi8.8-10.6 mijl. sec.XIX Arh.22 Vasile Alecsandri, 109 A,B Complex de locuit cu o atenansă ChCi8.8-10.5 mijl. sec.XIX Arh. în curte23 Vasile Alecsandri, 113 A,B Complex locativ ChCi8.8-10.3 a II jum. sec. XIX Arh.24 Vasile Alecsandri, 123 Clădirea fostului hotel ChCi8.8-1.3 Sf. sec.XIX Arh.25 Vasile Alecsandri, 129 Casă de raport cu spaţiu ChCi8.8-1.1 Sf. sec.XIX Arh. comercial26 Vasile Alecsandri, 131 A,B Case particulare cu spaţiu ChCi4.4-18.1 Înc. sec.XX Arh. comercial Strada Alexandru cel Bun27 Alexandru cel Bun, 17 A,B Casă de raport ChCi5.5-13.4 Sf. sec.XIX Arh.28 Alexandru cel Bun, 22 Casă particulară ChCi5.5-12.3 a II jum. sec. XIX Arh.29 Alexandru cel Bun, 24 B Edificiu – spaţiu comercial sau ChCi5.5-12.4 Înc. sec.XX Arh. depozit30 Alexandru cel Bun, 27 A,B Casă de raport cu spaţiu ChCi 4.4-19.3 a II jum. sec. XIX Arh. comercial31 Alexandru cel Bun, 29 A,B Casă de raport ChCi 4.4-19.2 Înc. sec.XX Arh. 72
  • 1 2 3 4 5 6 732 Alexandru cel Bun, 36 Casă particulară ChCi5.5-11.2 a II jum. sec. XIX Arh.33 Alexandru cel Bun, 40 Casă particulară ChCi 4.4-15.2 mijl. sec.XIX Arh.34 Alexandru cel Bun, 42 Casă particulară ChCi 4.4-15.3 I jum. sec. XIX Arh.35 Alexandru cel Bun,44-46 Fosta curte a mănăstirii Dobruşa ChCi 4.4-15.4 mijl. sec.XIX Arh.36 Alexandru cel Bun, 48 Casă urbană cu spaţiu comercial ChCi 4.4-14.3 mijl. sec.XIX Arh.37 Alexandru cel Bun, 49 Complex din două imobile ChCi 4.4-17.1 a II jum. sec. XIX Arh.38 Alexandru cel Bun, 51,53 Casă particulară ChCi 4.4-16.4 Reconstruită în Arh. 195239 Alexandru cel Bun,54 Complex locativ-comercial ChCi 4.4-14.4 a II jum. sec. XIX Arh.40 Alexandru cel Bun,55 Casă de raport ChCi 4.4-16.3 a II jum. sec. XIX Arh.41 Alexandru cel Bun,57 Complex locativ-comercial ChCi 4.4-16.2 Înc. sec.XX Arh.42 Alexandru cel Bun,69 Sala de sport a Universităţii ChCi 3.3-13.1 1955 Arh. Pedagogice43 Alexandru cel Bun,85A Casă particulară ChCi 3.3-12. 2 Înc. sec.XX Arh.44 Alexandru cel Bun,89 Casă de raport ChCi 3.3-12. 1 Anii 70 sec.XIX Arh.45 Alexandru cel Bun,95 Casă de raport ChCi2.2-20.4 Înc. sec.XX Arh.46 Alexandru cel Bun,99 A,B Casă de raport ChCi2.2-20.3 Înc. sec.XX Arh.47 Alexandru cel Bun,101 Casă particulară ChCi2.2-20.2 Sf. sec.XIX Arh.48 Alexandru cel Bun,111 Clădirea fostei Şcoli Evreieşti ChCi 2.2-19.2 1910-1920 Arh. Profesionale pentru fete Strada Arhanghel Mihail49 Arhanghel Mihail, 55 Casă particulară ChCi 3.3-7.2 mijl. sec.XIX Arh.50 Arhanghel Mihail, 57 Casă particulară ChCi 3.3-7.1 mijl. sec.XIX Arh. 73
  • 1 2 3 4 5 6 7 Strada Armenească51 Armenească, 2 Casă de raport cu spaţiu ChCi11.11-21.6 Înc. sec.XX Arh. comercial52 Armenească, 4 Casă de raport ChCi11.11-21.7 Înc. sec.XX Arh.53 Armenească, 9 Casă de raport ChCi11.11-16.4 mijl. sec.XIX Arh.54 Armenească, 13 Casă particulară ChCi11.11-16.3 Înc. sec.XX Arh.55 Armenească, 14 Casă de raport ChCi11.11-17.6 Sf. sec.XIX Arh.56 Armenească, 17 Casă particulară ChCi11.11-12.7 a II jum. sec. XIX Arh.57 Armenească, 20 Clădirea fostei şcoli populare ChCi11.11-13.15 Înc. sec.XX Arh.58 Armenească, 22 A,B,C Complex de clădiri de locuit cu ChCi11.11-13.16 mijl. sec.XIX Arh. spaţii comerciale59 Armenească, 24 A,B Casă de raport cu spaţii ChCi11.11-8.11 Sf. sec.XIX Arh. comerciale la parter60 Armenească, 25 B Casă particulară ChCi11.11-12.5 Sf. sec.XIX Arh.61 Armenească, 27 B Casă de raport ChCi11.11-7.5 Sf. sec.XIX Arh.62 Armenească, 31 B Casă particulară ChCi11.11-7.4 Sf. sec.XIX Arh.63 Armenească, 61 A,B Complex din casă cu ChCi8.8-2.6 Sf. sec.XIX Arh. apartamente de raport şi spaţiu comercial64 Armenească, 63 Complex din două case de raport ChCi 4.4-19.7 Sf. sec.XIX Arh. şi un spaţiu comercial65 Armenească, 73 A,B Casă particulară ChCi 4.4-19.4 a II jum. sec. XIX Arh.66 Armenească, 77 Edificiu cu destinaţie publică ChCi 4.4-10.3 Înc. sec.XX Arh.67 Armenească, 82 Casă particulară ChCi8.8-3.3 Înc. sec.XX Arh. 74
  • 1 2 3 4 5 6 768 Armenească, 84 Casă particulară ChCi8.8-3.1 mijl. sec.XIX Arh.69 Armenească, 100 Casă de locuit cu spaţiu ChCi5.5-13.1 mijl. sec.XIX Arh. comercial Strada 31 August 198970 31 August 1989,23 Casă particulară ChCi11.11-5.3 Înc. sec.XX Arh.71 31 August 1989,24 Casă de raport ChCi8.8-17.3 1881 Arh.72 31 August 1989, 30 Casă de raport ChCi8.8-17.6 Înc. sec.XX Arh.73 31 August 1989, 33 Casă particulară ChCi11.11-4.6 mijl. sec.XIX Arh.74 31 August 1989,41 A,B Casă de raport ChCi11.11-4.3 a II jum. sec. XIX Arh.75 31 August 1989, 44 A Conac urban ChCi8.8-16.9 mijl. sec.XIX Arh.76 31 August 1989, 45 Casă particulară ChCi11.11-4.1 Anii 30 sec.XX Arh.77 31 August 1989, 49 Casă particulară ChCi11.11-3.4 Sf. sec.XIX Arh.78 31 August 1989, 62 Casă de raport ChCi8.8-13.4 Înc. sec.XX Arh.79 31 August 1989, 83 Casă particulară ChCi11.11-1.3 a II jum. sec. XIX Arh.80 31 August 1989, 85 Casă particulară ChCi11.11-1.2 a II jum. sec. XIX Arh.81 31 August 1989, 96 Conac urban ChCi6.6-17.9 Înc. sec.XX Arh. Se propune de inclus în Registru local82 31 August 1989, 102 Casă particulară ChCi6.6-13.8 1871 Arh.83 31 August 1989, 103 Casă particulară ChCi10.10-3.9 a II jum. sec. XIX Arh.84 31 August 1989, 104 Casă particulară ChCi6.6-13.7 a II jum. sec. XIX Arh.85 31 August 1989, 107 Casă particulară ChCi10.10-2.1 Sf. sec.XIX Arh.86 31 August 1989, 110-112 Casă de raport ChCi6.6-13.6 Anii 60 sec.XIX Arh.87 31 August 1989, 137 Casă particulară ChCi 9.9-2.4 1872 Arh. 75
  • 1 2 3 4 5 6 788 31 August 1989, 145 Conac urban ChCi 9.9-2.7 a II jum. sec. XIX Arh.89 31 August 1989, 151 Casă particulară ChCi 9.9-1.2 Înc. sec.XX Arh.90 31 August 1989, 157 Casă de raport ChCi 9.9-1.4 a II jum. sec. XIX Arh. Strada Bălănescu91 Bălănescu,23 Casă particulară ChCi5.5-15.4 Înc. sec.XX Arh.92 Bălănescu,31 Casă particulară ChCi5.5-15.3 Sf. sec.XIX93 Bălănescu,46 A,B Casă particulară şi casă de raport ChCi5.5-15.1 jum. sec. XIX /Sf. Arh. sec.XIX Strada Alessandro Bernardazzi94 Alessandro Bernardazzi, 15 Casă particulară ChCi11.11-22.5 Înc. sec.XX Arh.95 Alessandro Bernardazzi, 17 Casă de raport ChCi11.11-22.4 Înc. sec.XX Arh.96 Alessandro Bernardazzi, 31 Casă de raport ChCi11.11-21.2 Înc. sec.XX Arh.97 Alessandro Bernardazzi, 35 Casă particulară ChCi11.11-21.1 Înc. sec.XX Arh.98 Alessandro Bernardazzi, 42 Casă particulară ChCi11.11-16.5 Înc. sec.XX Arh.99 Alessandro Bernardazzi, 46 Casă particulară ChCi11.11-16.6 Înc. sec.XX Arh.100 Alessandro Bernardazzi, 54 B Casă particulară ChCi10.10-16.9 I jum. sec. XIX Arh.101 Alessandro Bernardazzi, 56 Casă particulară ChCi10.10-16.10 Înc. sec.XIX Arh.102 Alessandro Bernardazzi, 60 Casă particulară ChCi10.10-15.6 Sf. sec.XIX Arh.103 Alessandro Bernardazzi, 61 Atenasă în curte ChCi10.10-19.5 1895-1915 Arh.104 Alessandro Bernardazzi, 69 Casă de raport cu pasaj carosabil ChCi10.10-19.3 Înc. sec.XX Arh. 76
  • 1 2 3 4 5 6 7105 Alessandro Bernardazzi, 93 Casă particulară ChCi10.10-17.2 mijl. sec.XIX Arh. Strada Alexandru Botezatu106 Alexandru Botezatu, 1 Casă particulară ChCi 3.3-4.1 Sf. sec.XIX Arh. Strada Bucureşti107 Bucureşti, 14 A,B Casă de raport cu pasaj carosabil ChCi11.11-4.8 Ultima treime Arh. sec.XIX108 Bucureşti,15 Casă de raport ChCi11.11-9.4 1903-1904 Arh.109 Bucureşti, 16 A,B Casă particulară ChCi11.11-4.9 Sf. sec.XIX Arh.110 Bucureşti, 17 Casă de raport ChCi11.11-9.3 mijl. sec.XIX Arh.111 Bucureşti, 21 Casă particulară ChCi11.11-9.2 Anii 70 sec.XIX Arh.112 Bucureşti, 23 Casă particulară ChCi11.11-9.1 mijl. sec.XIX Arh.113 Bucureşti, 25 Casă particulară ChCi11.11-8.6 mijl. sec.XIX Arh.114 Bucureşti, 36 A,B Case de raport ChCi11.11-2.2 Sf. sec.XIX Arh.115 Bucureşti, 38 Casă particulară ChCi11.11-2.1 Înc. sec.XX Arh.116 Bucureşti, 39 Casă particulară ChCi11.11-8.1 mijl. sec.XIX Arh.117 Bucureşti, 42 A,B Casă de raport cu spaţii ChCi11.11-1.4 mijl. sec.XIX Arh. comerciale118 Bucureşti, 43 A,B Imobil ChCi11.11-7.2 Înc. sec.XX Arh.119 Bucureşti, 47 Casă particulară ChCi10.10-8.2 mijl. sec.XIX Arh.120 Bucureşti, 49 Casă particulară ChCi10.10-8.1 mijl. sec.XIX Arh.121 Bucureşti, 50 Casă particulară ChCi10.10-4.6 mijl. sec.XIX Arh.122 Bucureşti, 53 Casă de raport ChCi10.10-7.4 Înc. sec.XX Arh. 77
  • 1 2 3 4 5 6 7123 Bucureşti, 57 Casă particulară ChCi10.10-7.3 Înc. sec.XX Arh.124 Bucureşti, 59 A Vilă urbană ChCi10.10-7.2 Înc. sec.XX Arh.125 Bucureşti, 61 Casă de raport ChCi10.10-6.4 Sf. sec.XIX Arh.126 Bucureşti, 65 Casă particulară ChCi10.10-6.2 mijl. sec.XIX Arh.127 Bucureşti, 71 Casa lui Iacob Ghinculov ChCi10.10-5.8 mijl. sec.XIX Ist. (Hâncu)128 Bucureşti, 74 Vilă urbană ChCi 9.9-6.5 Sf. sec.XIX Arh.129 Bucureşti, 75 Casă particulară ChCi10.10-5.6 Înc. sec.XX Arh.130 Bucureşti, 77 A,B Case particulare ChCi10.10-5.5 Sf. sec.XIX Arh.131 Bucureşti, 79 A,B Case particulare ChCi10.10-5.4 Sf. sec.XIX Arh.132 Bucureşti, 83 A,B Case de raport ChCi10.10-5.2 a II jum. sec. XIX Arh.133 Bucureşti, 99 A,B Conacul urban al familiei ChCi 9.9-10.7 mijl. sec.XIX Arh. Cerchez134 Bucureşti, 103 Casăparticulară ChCi 9.9-10.8 mijl. sec.XIX Arh.135 Bucureşti, 108 Casă cu apartamente de raport ChCi 9.9-2.11 Înc. sec.XX Arh. Strada Bulgară136 Bulgară,13 A,B Casă de raport cu pasaj carosabil ChCi11.11-17.5 Înc.sec. XX Arh. şi spaţiu comercial137 Bulgară,15 Clădirea fostei şcoli ChCi11.11-17.4 Sf. sec.XIX Arh.138 Bulgară,24 A-B,C Complex din case de locuit ChCi11.11-18.1 Înc.sec. XX Arh.139 Bulgară,44 Cazarmă ChCi11.11-3.2 1893140 Bulgară,48 Casă particulară ChCi11.11-3.1 a II jum. sec. XIX Arh.141 Bulgară,99 Casă de raport ChCi5.5-13.8 Sf. sec.XIX Arh. 78
  • 1 2 3 4 5 6 7142 Bulgară,103 Casă de raport ChCi5.5-13.7 Sf. sec.XIX Arh.143 Bulgară,105 Case de raport ChCi5.5-13.6 Sf. sec.XIX Arh. Strada Cahul144 Cahul, 20 Casă particulară ChCi 4.4-4.3 Sf. sec.XIX Arh.145 Cahul, 27 Casă de raport ChCi 4.4-5.1 Înc. sec.XX Arh. Strada Căpriana146 Căpriana, 55 Casă particulară ChCi 2.2-17.4 Sf. sec.XIX Arh. Strada Maria Cibotari147 Maria Cibotari,4 A Casă particulară ChCi9.9-21.2 1879 Arh.148 Maria Cibotari,7 Imobil ChCi9.9-15.2 1875 Arh.149 Maria Cibotari,8 Casă de raport ChCi9.9-16.6 1873 Arh.150 Maria Cibotari,9 B Case de raport ChCi9.9-10.3 mijl. sec.XIX Arh.151 Maria Cibotari,11 A,B Casă de raport ChCi9.9-10.4 1889-1903 Arh.152 Maria Cibotari,13 Casă particulară ChCi9.9-10.5 1881 Arh.153 Maria Cibotari,19 Casă particulară ChCi9.9-10.6 mijl. sec.XIX Arh.154 Maria Cibotari,26 A,B Conac urban ChCi7.7-1.8 1860 Arh.155 Maria Cibotari,28 Casă particulară ChCi7.7-1.9 Înc.sec. XX Arh.156 Maria Cibotari,55 Conac urban al familiei Glavce ChCi6.6-5.3 mijl. sec.XIX Arh.157 Maria Cibotari,59 Conac urban ChCi6.6-5.1 a II jum. sec. XIX Arh.158 Maria Cibotari,65 Casă particulară ChCi2.2-19.3 a II jum. sec. XIX Arh. 79
  • 1 2 3 4 5 6 7 Strada Toma Ciorba159 Toma Ciorba, 24/1 Casă particulară ChCi6.6-13.3 1884 Arh. Strada Cojocarilor160 Cojocarilor, 9 Clădirea fostei Şcoli Primare ChCi5.5-10.5 Sf. sec.XIX Arh. a Societăţii de ajutor reciproc al personalului secundar din magazine161 Cojocarilor, 14 Casă particulară ChCi5.5-6.2 I jum. sec. XIX Arh.162 Cojocarilor, 16 Casă de raport ChCi5.5-6.3 Sf. sec.XIX Arh.163 Cojocarilor, 19 Spaţiu industrial-comercial ChCi5.5-10.1 Sf. sec.XIX Arh. Strada Columna164 Columna,44 Casă cu apartamente de raport ChCi5.5-15.11 Înc.sec. XX Arh.165 Columna,46 Casă cu apartamente de raport ChCi5.5-15.12 Sf. sec.XIX Arh.166 Columna,49 Casă de raport cu spaţiu ChCi8.8-5.2 mijl. sec.XIX Arh. comercial167 Columna,51 Case de raport ChCi8.8-5. 1A,B I jum. sec. XIX/ Arh. Înc.sec. XX168 Columna,56 Casă particulară ChCi5.5-13.9 Sf. sec.XIX Arh.169 Columna,57 Casă de raport ChCi8.8-4.4 Înc.sec. XX Arh.170 Columna,59 Casă de raport ChCi8.8-4.3 Înc.sec. XX Arh.171 Columna,61 Conac urban ChCi8.8-4.2 Înc.sec. XX Arh.172 Columna, 65 Casă particulară ChCi8.8-4.1 Anii postbelici173 Columna,76 Casă particulară ChCi 4.4-18.2 Înc.sec. XX Arh. 80
  • 1 2 3 4 5 6 7174 Columna,77 Casă cu apartamente de raport ChCi8.8-3.2 1910 Arh.175 Columna,86B Casă particulară ChCi 4.4-17.4 Înc.sec. XX Arh.176 Columna,88 Casă de raport ChCi 4.4-17.5 Sf. sec.XIX Arh.177 Columna,92 Casă particulară ChCi 4.4-16.5 1874 Arh.178 Columna,93 Casă cu apartamente de raport ChCi8.8-2.2 Înc.sec. XX Arh.179 Columna,98 Casă de raport (sau hotel) ChCi 4.4-16.6 Sf. sec.XIX Arh.180 Columna,108 Clădire cu funcţii social- ChCi 3.3-12.6 Înc.sec. XX Arh. publice181 Columna,114 Casă particulară ChCi2.2-20.9 II jum. sec. XIX Arh.182 Columna,116 Casă de locuit cu spaţiu ChCi2.2-20.10 Sf. sec.XIX Arh. comercial183 Columna,118 Casă cu apartamente de raport ChCi2.2-20.11 Sf. sec.XIX Arh.184 Columna,130 A,B Conac urban ChCi2.2-20.12 Anii 80 sec. XIX Arh.185 Columna,131 A,B Vilă urbană ChCi7.7-1.1 Înc.sec. XX Arh.186 Columna,135 Casă particulară şi casă de ChCi6.6-4.4 A,B mijl. sec.XIX Arh. raport187 Columna,138 Edificiu cu funcţii sociale ChCi 2.2-19.5 1876 Arh.188 Columna,143 A,B Clădire pentru funcţii social- ChCi6.6-4.1 Sf. sec.XIX Arh. publice189 Columna,154 Vilă ChCi 1.1-2.1 Anii 30 sec.XX Arh. Strada Anatol Corobceanu190 Anatol Corobceanu,13 Conac urban ChCi6.6-17.5 1896-1898 Arh.191 Anatol Corobceanu,15 Casă particulară ChCi6.6-17.4 1898 Arh. 81
  • 1 2 3 4 5 6 7192 Anatol Corobceanu,17 Casă particulară ChCi6.6-17.6 Sf. sec.XIX Arh.193 Anatol Corobceanu,19 Casăparticulară ChCi6.6-17.2 1880-1890 Arh.194 Anatol Corobceanu,22 Casăparticulară ChCi6.6-14.4 Înc.sec. XX Arh.195 Anatol Corobceanu,24-26 Case de raport ChCi6.6-14.5 Sf. sec.XIX Arh. Strada Alexandru Diordiţă196 Alexandru Diordiţă,3 Casă de raport cu spaţii ChCi 3.3-10.2 II jum. sec. XIX Arh. comerciale şi artizanale197 Alexandru Diordiţă,5 Clădirea sinagogii ChCi 3.3-10.1 Sf. sec.XIX Arh. Strada Mihai Eminescu198 Mihai Eminescu,6 Casă de raport ChCi10.10-19.2 mijl. sec.XIX Arh.199 Mihai Eminescu,8 Casă cu apartamente de raport ChCi10.10-16.11 mijl. sec.XIX Arh.200 Mihai Eminescu,10 Casă particulară ChCi10.10-16.12 Sf. sec.XIX Arh.201 Mihai Eminescu,14 Casă particulară ChCi10.10-16.13 mijl. sec.XIX Arh.202 Mihai Eminescu,16 Casă cu apartamente de raport ChCi10.10-16.14 Sf. sec.XIX Arh.203 Mihai Eminescu,18 Casă cu apartamente de raport ChCi10.10-12.7 Sf. sec.XIX Arh.204 Mihai Eminescu,23 A,B Casă de raport ChCi10.10-7.8 Înc.sec. XX Arh.205 Mihai Eminescu,24 Vilă urbană ChCi10.10-12.8 Înc.sec. XX Arh.206 Mihai Eminescu,27 Casă de raport ChCi10.10-7.6 Anii 30 sec. XX Arh.207 Mihai Eminescu,28 Casă particulară ChCi10.10-12.1 Înc.sec. XX Arh.208 Mihai Eminescu,29 Casă particulară ChCi10.10-7.5 1904 Arh.209 Mihai Eminescu,45 Depozit ChCi7.7-14.3 1949–1953 Arh. 82
  • 1 2 3 4 5 6 7210 Mihai Eminescu,53 Casă cu două apartamente de ChCi7.7-9.1 1871-1891 Arh raport211 Mihai Eminescu,54 Cădirea fostei administraţii a ChCi8.8-10.8 1898 Arh moşiilor mănăstirilor închinate Sfântului Munte Athos212 Mihai Eminescu,63 Casă de raport cu spaţiu ChCi 4.4-17.3 Înc.sec. XX Arh. comercial213 Mihai Eminescu,66 Casă de raport cu spaţiu ChCi8.8-1.4 Înc.sec. XX Arh. comercial Strada Octavian Goga214 Octavian Goga, 19 Casă de locuit ChCi4.4-14.1 mijl. sec.XIX Arh.215 Octavian Goga, 22 Atelier de confecţie a mobilei ChCi4.4-11.6 Înc.sec. XX Arh. Strada Bogdan-Petriceicu Haşdeu216 Bogdan-Petriceicu Haşdeu, Casă particulară ChCi 2.2-2.1 Anii 20 sec. XX Arh. 14-16217 Bogdan-Petriceicu Haşdeu, 25 Casă particulară ChCi 2.2-4.2 Anii 20 sec. XX Arh.218 Bogdan-Petriceicu Haşdeu, 27 Casă particulară ChCi 2.2-4.1 Înc.sec. XX Arh. Strada Avram Iancu219 Avram Iancu,31 Casă particulară ChCi5.5-12.1 mijl. sec.XIX Arh.220 Avram Iancu,40 Casă particulară ChCi5.5-8.2 Sf. sec.XIX Arh.221 Avram Iancu,42 Casă parohială ChCi5.5-8.3 mijl. sec.XIX Arh. Strada Nicolae Iorga222 Nicolae Iorga, 1 B Casă particulară ChCi 9.9-21.9 1879 – 1882 Arh.223 Nicolae Iorga, 6 Casă particulară ChCi9.9-22.13 1880 Arh. 83
  • 1 2 3 4 5 6 7224 Nicolae Iorga, 22 Casă de raport ChCi9.9-12.11 1891-1902 Arh.225 Nicolae Iorga, 26 Vilă urbană ChCi 9.9-6.8 1906-1915 Arh. Strada Ismail226 Ismail,25 A,B Case particulare ChCi8.8-16.3 A,B Înc.sec. XX Arh.227 Ismail,38 Casă particulară ChCi11.11-11.1 II jum. sec. XIX Arh.228 Ismail,40 Casă de raport ChCi11.11-5.5 Sf. sec.XIX Arh. Se propune de inclus în Registru local229 Ismail,42 Casă de raport ChCi11.11-5.4 Înc.sec. XX Arh.230 Ismail,50 Casă particulară ChCi8.8-17.8 Sf. sec.XIX Arh.231 Ismail,52 Casă particulară ChCi8.8-17.9 Înc.sec. XX Arh.232 Ismail,58 Casă particulară ChCi8.8-17.1 Sf. sec.XIX Arh. Strada Mihai Kogălniceanu233 Mihai Kogălniceanu, 8 Casă particulară ChCi11.11-14.4 II jum. sec. XIX Arh.234 Mihai Kogălniceanu, 10 Casă de raport cu pasaj ChCi11.11-14.5 1896 carosabil235 Mihai Kogălniceanu, 18 Casă de raport cu pasaj ChCi11.11-13.8A,B Sf. sec.XIX Arh. carosabil236 Mihai Kogălniceanu, 24 Casă particulară ChCi11.11-13.11 1883 Arh.237 Mihai Kogălniceanu, 25 Casă particulară ChCi11.11-17.2 Sf. sec.XIX Arh.238 Mihai Kogălniceanu, 31 Casă particulară ChCi11.11-16.2 II jum. sec. XIX Arh.239 Mihai Kogălniceanu, 36 Casă particulară ChCi10.10-12.5 1859 Arh.240 Mihai Kogălniceanu, 40 Casă de raport ChCi10.10-12.6 1875-1899 Arh.241 Mihai Kogălniceanu, 42 Conac urban ChCi10.10-11.5 1837- 1885 Arh. 84
  • 1 2 3 4 5 6 7242 Mihai Kogălniceanu, 43 Casă de raport ChCi10.10-16.4 Anii 60 sec. XIX Arh.243 Mihai Kogălniceanu, 47 Casă de raport ChCi10.10-16.2 1887 Arh.244 Mihai Kogălniceanu, 54 Casă particulară ChCi10.10-10.7 Înc.sec. XX Arh.245 Mihai Kogălniceanu, 59 A,B Casă particulară ChCi10.10-14.3 1889 Arh.246 Mihai Kogălniceanu, 61B Casă particulară ChCi10.10-14.2A,B 1888 Arh.247 Mihai Kogălniceanu, 68 A,B Casă particulară ChCi10.10-9.20 Sf. sec.XIX Arh.248 Mihai Kogălniceanu, 69 Vilă urbană ChCi9.9-22.3 1934 Arh.249 Mihai Kogălniceanu, 70 Sediul Băncii Funciare ChCi 9.9-17.3 1911 Arh. Ţărăneşti250 Mihai Kogălniceanu, 75 B Case de raport ChCi9.9-22.1 1890 Arh.251 Mihai Kogălniceanu, 77 Casă particulară ChCi 9.9-21.11 1905-1909 Arh.252 Mihai Kogălniceanu, 83 Curte urbană ChCi 9.9-21.1 1891 Arh.253 Mihai Kogălniceanu, 85-a Atenansă ChCi9.9-20.5 1876 Arh. Se propune de inclus în Registru local254 Mihai Kogălniceanu, 86 Casă particulară ChCi9.9-14.7 1879 Arh.255 Mihai Kogălniceanu, 87 Casă de raport ChCi9.9-20.3 1912 Arh. Strada Serghei Lazo256 Serghei Lazo, 1 Sediul fostei Şcoli-Orfelinat ChCi 9.9-13.4 1916 Arh.257 Serghei Lazo, 2 Casa vicarului ChCi9.9-14.8 1875 Arh.258 Serghei Lazo, 3 A,B Case particulare ChCi 9.9-13.3 Înc.sec. XX Arh.259 Serghei Lazo, 9 Casă particulară ChCi 9.9-2.3 II jum. sec. XIX Arh.260 Serghei Lazo, 12 Casă de raport ChCi9.9-9.4 1896 Arh.261 Serghei Lazo, 13 Casă particulară ChCi6.6-17.7 1874-75 Arh. 85
  • 1 2 3 4 5 6 7262 Serghei Lazo, 16 Casă particulară ChCi9.9-9.2 Înc.sec. XX Arh.263 Serghei Lazo, 17 Edificiu cu destinaţie publică ChCi6.6-17.6 1882264 Serghei Lazo, 18 Conac urban ChCi9.9-9.1 1860 Arh. Strada Alexandru Lăpuşneanu265 Alexandru Lăpuşneanu, 1 Casă particulară ChCi6.6-11.4 1911-1928 Arh.266 Alexandru Lăpuşneanu, 3 Casă particulară ChCi6.6-11.3 Sf. sec.XIX Arh.267 Alexandru Lăpuşneanu, 9 Casă particulară ChCi6.6-11.2 Sf. sec.XIX Arh.268 Alexandru Lăpuşneanu, 10 Casă particulară ChCi6.6-12.4 II jum. sec. XIX Arh. Strada Petru Maior269 Petru Maior, 7 Clădirea fostei şcoli ChCi 4.4-6.1 Sf. sec.XIX Arh. duminicale Strada Alexei Mateevici270 Alexei Mateevici, 10 Casă particulară ChCi11.11-22.7 II jum. sec. XIX Arh.271 Alexei Mateevici, 15 Clădirea fostei Şcoli ChCi11.11-24.1 1913 Arh. Pedagogice272 Alexei Mateevici, 22 Casă particulară ChCi11.11-21.4 mijl. sec.XIX Arh.273 Alexei Mateevici, 26 Casă particulară ChCi11.11-21.5 Sf. sec.XIX Arh.274 Alexei Mateevici, 42 Casă particulară ChCi10.10-18.5 cumpăna sec. Arh. XIX şi XX275 Alexei Mateevici, 44 Casă particulară ChCi10.10-18.5 II jum. sec. XIX Arh.276 Alexei Mateevici, 47 Casa familiei Kurtz ChCi10.10-20.11 Înc.sec. XX Arh.277 Alexei Mateevici, 57 Vilă urbană ChCi10.10-20.9 Sf. sec.XIX Arh.278 Alexei Mateevici, 59 Casă particulară ChCi10.10-20.8 Înc.sec. XX Arh. 86
  • 1 2 3 4 5 6 7279 Alexei Mateevici, 63 Casă particulară ChCi10.10-20.7 Înc.sec. XX Arh.280 Alexei Mateevici, 64 Casă particulară ChCi9.9-22.10 Înc.sec. XX Arh.281 Alexei Mateevici, 68 Casă particulară ChCi 9.9-21.7 Anii 30 sec. XX Arh.282 Alexei Mateevici, 70 Casă particulară ChCi 9.9-21.6 Sf. sec.XIX Arh.283 Alexei Mateevici, 71 Edificiu pentru funcţii sociale ChCi10.10-20.3A,B Înc.sec. XX Arh.284 Alexei Mateevici, 73 Vilă urbană ChCi10.10-20.2 Înc.sec. XX Arh.285 Alexei Mateevici, 84 Casă particulară ChCi9.9-19.2 1896286 Alexei Mateevici, 89 Casă particulară ChCi9.9-23.11 Anii 90 sec.XIX Arh.287 Alexei Mateevici, 93 Casă particulară ChCi9.9-23.10 perioada Arh. interbelică288 Alexei Mateevici, 95 Casă particulară ChCi9.9-23.9 Primele decenii Arh. sec.XX289 Alexei Mateevici, 117 Casă particulară ChCi9.9-23.2 Sf. sec.XIX Arh. Strada Mazililor290 Mazililor, 34 Conac urban 1874 Arh. Strada Veronica Micle291 Veronica Micle, 7 Teatrul „Luceafărul” ChCi8.8-12.3 1908-1914 Arh.292 Veronica Micle, 8 Vilă urbană ChCi8.8-10.7 Înc.sec. XX Arh.293 Veronica Micle, 9 Casă particulară ChCi8.8-12.2 1885 Arh.294 Veronica Micle, 10 A,B Casă particulară ChCi7.7-13. 5 1868 Arh.295 Veronica Micle, 11 Casă particulară ChCi7.7-16.3 1909-1910 Arh. 87
  • 1 2 3 4 5 6 7 Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni296 Bănulescu-Bodoni, 1 Casă particulară ChCi9.9-22.8 1873 Arh.297 Bănulescu-Bodoni, 3 Casă particulară ChCi9.9-22.7 1874-1896 Arh.298 Bănulescu-Bodoni, 4 Casă particulară ChCi10.10-9.21 1864 Arh.299 Bănulescu-Bodoni, 8 Casă particulară ChCi10.10-9.22 1869 - 1883 Arh.300 Bănulescu-Bodoni, 12 A,B Casă de raport ChCi10.10-5.18 1890 şi 1891 Arh.301 Bănulescu-Bodoni, 14 Casă particulară ChCi10.10-5.19 1890 Arh.302 Bănulescu-Bodoni, 19 Casă particulară ChCi9.9-12.5 1852 Arh.303 Bănulescu-Bodoni, 29 Casă particulară ChCi 9.9-6.3 1867 Arh.304 Bănulescu-Bodoni, 41 Casă de raport ChCi7.7-7.17 Sf. sec.XIX Arh.305 Bănulescu-Bodoni, 43 Casă cu apartamente de raport ChCi7.7-7.18 Sf. sec.XIX Arh. Strada Mitropolit Dosoftei306 Mitropolit Dosoftei, 89 A Casă de locuit ChCi6.6-9.3 II jum. sec. XIX Arh.307 Mitropolit Dosoftei, 91 Casă de raport cu aspect de ChCi6.6-9.2 anii 30 sec.XX Arh. vilă308 Mitropolit Dosoftei, 95 Casă particulară ChCi6.6-9.1 Sf. sec.XIX Arh.309 Mitropolit Dosoftei, 103 Casă de raport ChCi6.6-6.1 Anii 70 sec.XIX Arh.310 Mitropolit Dosoftei, 106 Casă particulară ChCi7.7-1.5 Înc.sec. XX Arh.311 Mitropolit Dosoftei, 110 Casă particulară ChCi7.7-1.7 Sf. sec.XIX/ Arh. Înc.sec. XX312 Mitropolit Dosoftei, 114 Conac urban ChCi6.6-5.4 II jum. sec. XIX Arh.313 Mitropolit Dosoftei, 120 Conac urban ChCi6.6-4.7 1873 Arh. 88
  • 1 2 3 4 5 6 7 Strada Mitropolit Petru Movilă314 Mitropolit Petru Movilă, 1 Casă particulară ChCi9.9-7.3 anii 30 sec.XX Arh.315 Mitropolit Petru Movilă, 2 Casă de raport ChCi 9.9-2.10 Anii 80 sec.XIX Arh.316 Mitropolit Petru Movilă, 6 Casă de raport ChCi 9.9-2.8 1879 Arh.317 Mitropolit Petru Movilă, 8 Vilă urbană ChCi6.6-17.10 Înc.sec. XX Arh.318 Mitropolit Petru Movilă, 10 B Casă particulară ChCi6.6-17.11 anii 20 sec.XX Arh. Strada Mitropolit Varlaam319 Mitropolit Varlaam, 52 Case de raport cu spaţii ChCi8.8-5.4A mijl. sec.XIX Arh. comerciale320 Mitropolit Varlaam, 67 Casă de raport ChCi8.8-6.2 1910 Arh.321 Mitropolit Varlaam, 69 Casă de raport cu spaţii ChCi8.8-6.1 Înc.sec. XX Arh. comerciale322 Mitropolit Varlaam, 74 A-B Case de raport cu spaţii ChCi8.8-2.7 mijl. sec.XIX/ Arh. comerciale Înc.sec. XX323 Mitropolit Varlaam, 76 A,B,C Complex din case de raport cu ChCi8.8-2.8 Înc.sec. XX Arh. spaţii comerciale324 Mitropolit Varlaam, 84 Casa primarului Carol Şmidt ChCi7.7-5.1 II jum. sec. XIX Arh. Ist.325 Mitropolit Varlaam, 86 Casă particulară ChCi7.7-5.2 I jum. sec. XIX Arh.326 Mitropolit Varlaam, 88 Casă de raport cu spaţii ChCi7.7-5.3 Înc.sec. XX Arh. comerciale327 Mitropolit Varlaam, 90 A,B Casă de raport cu spaţii ChCi7.7-5.4 Înc.sec. XX Arh. comerciale Strada Munceşti328 Munceşti, 400 Clădirea unei şcoli primare anii 30 sec.XX Arh. 89
  • 1 2 3 4 5 6 7 Strada Vlaicu Pârcălab329 Vlaicu Pârcălab, 2 Casă de raport ChCi10.10-18.8 1871 Arh.330 Vlaicu Pârcălab, 3 Casă particulară ChCi10.10-17.4 1879 Arh.331 Vlaicu Pârcălab, 8 A,B Atenansă în curte ChCi10.10-15. 3 II jum. sec. XIX Arh.332 Vlaicu Pârcălab, 14 Casă particulară ChCi10.10-15.2 Sf. sec.XIX Arh.333 Vlaicu Pârcălab, 16 Casă particulară ChCi10.10-15.1 1855 Arh.334 Vlaicu Pârcălab, 18 A,B Casă particulară ChCi10.10-11.8 1897 Arh.335 Vlaicu Pârcălab, 20 Casă particulară ChCi10.10-11.9 II jum. sec. XIX Arh.336 Vlaicu Pârcălab, 22 Casă particulară ChCi10.10-11.10 Sf. sec.XIX Arh.337 Vlaicu Pârcălab, 24 A,B Case de raport cu pasaj ChCi10.10-11.11 Înc.sec. XX Arh. comun338 Vlaicu Pârcălab, 26 Casă particulară ChCi10.10-7.13 Sf. sec.XIX Arh.339 Vlaicu Pârcălab, 27 Casă cu spaţiu comercial ChCi10.10-6.7 mijl. sec.XIX Arh.340 Vlaicu Pârcălab, 29 Casă particulară ChCi10.10-6.6 Înc.sec. XX Arh.341 Vlaicu Pârcălab, 30 Casă de raport ChCi10.10-7.14 Sf. sec.XIX Arh.342 Vlaicu Pârcălab, 32 A,B Complex de locuit ChCi10.10-7. 1 Sf. sec.XIX Arh.343 Vlaicu Pârcălab, 35 A,B Case de raport ChCi10.10-6.5 Sf. sec.XIX Arh.344 Vlaicu Pârcălab, 38 Casă particulară ChCi10.10-3.3 Sf. sec.XIX Arh.345 Vlaicu Pârcălab, 43 Casă particulară ChCi10.10-2.2 Înc.sec. XX Arh.346 Vlaicu Pârcălab, 55a Conac urban ChCi7.7-13.4 II jum. sec. XIX Arh347 Vlaicu Pârcălab, 55b Clădirea fostei Bănci private ChCi7.7-13.4 interbelică Arh Ruso-Asiatice 90
  • 1 2 3 4 5 6 7348 Vlaicu Pârcălab, 77 Clădirea fostei Şcoli ChCi7.7-4.2 Sf. sec.XIX Arh. „Talmud-Tora” Strada Alecsandr Puşkin349 Alecsandr Puşkin, 3 Casă particulară ChCi10.10-9.15 1870 Arh.350 Alecsandr Puşkin, 5 Casă particulară ChCi10.10-9.14 1882 – 1895 Arh.351 Alecsandr Puşkin, 6 Casă de raport ChCi10.10-14.5 Sf. sec.XIX Arh.352 Alecsandr Puşkin, 7 Casă particulară ChCi10.10-9.13 1861353 Alecsandr Puşkin, 10b Casă particulară ChCi10.10-14.4 Înc.sec. XX Arh.354 Alecsandr Puşkin, 12 Case particulare ChCi10.10-10.6 1859 Arh.355 Alecsandr Puşkin, 14 A,B,C Case de raport cu spaţii ChCi10.10-10.5 1872 - 1895 Arh. comerciale356 Alecsandr Puşkin, 16 A,B,C Case particulare ChCi10.10-10.4 1895 Arh.357 Alecsandr Puşkin, 18 A,B Case de raport şi atenansă în ChCi10.10-10.3 Sf. sec.XIX Arh. curte358 Alecsandr Puşkin, 20 Casă de locuit ChCi10.10-6.11 mijl. sec.XIX Arh. Strada Sfatul Ţării359 Sfatul Ţării, 3 Casă particulară ChCi9.9-19.1 Înc.sec. XX Arh.360 Sfatul Ţării, 4 Casă particulară ChCi9.9-20.1 1860 Arh361 Sfatul Ţării, 7-9 Casă de raport ChCi9.9-14.6 1877 - 1878 Arh. Nr.9 Se propune de inclus în Registru local362 Sfatul Ţării, 11 Casă particulară ChCi9.9-14.5 1867 Arh.363 Sfatul Ţării, 13 Casă particulară ChCi9.9-14.4 1868 Arh. 91
  • 1 2 3 4 5 6 7364 Sfatul Ţării, 16 A,B Sediul Administraţiei ChCi9.9-4.1 1908-1909 Arh Zemstvei judeţene cu aparamente p/u funcţionari365 Sfatul Ţării, 32 Casă de raport cu spaţii ChCi 2.2-19.7 II jum. sec. XIX Arh comercial366 Sfatul Ţării, 39 Vilă urbană ChCi6.6-15.2 1910 Arh Strada Constantin Stere367 Constantin Stere, 1 Edificiu ChCi 9.9-13.7 Înc.sec. XX Arh.368 Constantin Stere, 2 Vilă urbană ChCi9.9-0.6 Înc.sec. XX Arh.369 Constantin Stere, 8 Casă particulară ChCi9.9-0.8 Înc.sec. XX Arh.370 Constantin Stere, 10 Casă particulară ChCi9.9-0.9 Înc.sec. XX Arh. Strada Alexei Şciusev371 Alexei Şciusev, 4 Casă de raport ChCi11.11-9.5 1913 Arh.372 Alexei Şciusev, 5 Sinagogă ChCi11.11-14.3 Sf. sec.XIX Arh.373 Alexei Şciusev, 10 Casă particulară ChCi11.11-9.6 mijl. sec.XIX Arh374 Alexei Şciusev, 12 Casă particulară ChCi11.11-9.7 Sf. sec.XIX Arh.375 Alexei Şciusev, 16 A Casă de raport ChCi11.11-8.7 mijl. sec.XIX Arh.376 Alexei Şciusev, 17 Casă de raport ChCi11.11-14.2 1869-1871 Arh.377 Alexei Şciusev, 18a Casă de raport ChCi11.11-8.8 Sf. sec.XIX Arh378 Alexei Şciusev, 21 Casă cu spaţiu comercial ChCi11.11-14.1 Înc.sec. XX Arh.379 Alexei Şciusev, 23 Casă particulară ChCi11.11-13.5 Între 1885 şi 1915 Arh.380 Alexei Şciusev, 27 Casă de raport ChCi11.11-13.4 Sf. sec.XIX Arh. Ist. 92
  • 1 2 3 4 5 6 7381 Alexei Şciusev, 29 B Casă de raport ChCi11.11-13.3B Sf. sec.XIX Arh.382 Alexei Şciusev, 30 Casă particulară ChCi11.11-8.9 Sf. sec.XIX Arh.383 Alexei Şciusev, 32 Casă particulară ChCi11.11-8.10 1879 Arh384 Alexei Şciusev, 33 Case de raport cu pasaj ChCi11.11-13.1 1912 Arh. comun385 Alexei Şciusev, 37 Casă de raport cu gang ChCi11.11-12.3 Înc.sec. XX Arh. carosabil386 Alexei Şciusev, 39 Casă de raport cu gang ChCi11.11-12.2 Înc.sec. XX Arh. carosabil şi spaţiu comercial387 Alexei Şciusev, 41A,B Edificiu cu destinaţie publică ChCi10.10-12.3 Înc.sec. XX Arh.388 Alexei Şciusev, 42 Casă de raport ChCi9.9-9.7 1855 Arh.389 Alexei Şciusev, 43 Casă particulară ChCi10.10-12.2 Sf. sec.XIX Arh. arta390 Alexei Şciusev, 48 Casă particulară ChCi10.10-8.10 mijl. sec.XIX Arh.391 Alexei Şciusev, 49 Casă de raport ChCi10.10-11.2 Sf. sec.XIX Arh.392 Alexei Şciusev, 50 Casă particulară ChCi10.10-7.10 Sf. sec.XIX Arh393 Alexei Şciusev, 54 B Casă de raport cu pasaj ChCi10.10-7.12 Înc.sec. XX Arh. comun394 Alexei Şciusev, 56a Case de raport ChCi10.10-6.8 Sf. sec.XIX Arh. Ist.395 Alexei Şciusev, 58 Casă de raport ChCi10.10-6.9 1842 Arh.396 Alexei Şciusev, 61 Casă particulară ChCi10.10-10.2 II jum. sec. XIX Arh.397 Alexei Şciusev, 63 Casă de raport ChCi10.10-10.1 Sf. sec.XIX Arh 93
  • 1 2 3 4 5 6 7398 Alexei Şciusev, 65 Complexul de case al ChCi10.10-9.11 II jum. sec. XIX Arh. medicului V. Tverdohlebov399 Alexei Şciusev, 67 Casa fraţilor Parhomovici ChCi10.10-9.10 mijl. sec.XIX Arh.400 Alexei Şciusev, 69 Casă particulară a geografului ChCi10.10-9.9 II jum. sec. XIX Arh. T. Porucic401 Alexei Şciusev, 70 Casă particulară ChCi10.10-5.10 1883 Arh402 Alexei Şciusev, 71B Casă de raport ChCi10.10-9.8 mijl. sec.XIX Arh.403 Alexei Şciusev, 72 Casă din Fondul istoric ChCi10.10-5.11 mijl. sec.XIX Arh.404 Alexei Şciusev, 73 B Casă particulară ChCi10.10-9.7 Sf. sec.XIX Arh.405 Alexei Şciusev, 74 Casă din Fondul istoric ChCi10.10-5.12 II jum. sec. XIX Arh.406 Alexei Şciusev, 75 Casă particulară ChCi10.10-9.6 Sf. sec.XIX Arh407 Alexei Şciusev, 79 Casă de raport ChCi10.10-9.4 mijl. sec.XIX Arh.408 Alexei Şciusev, 80 Casă de raport cu pasaj ChCi10.10-5.14 Sf. sec.XIX Arh. comun409 Alexei Şciusev, 84 Vilă urbană ChCi10.10-5.16 1890 Arh.410 Alexei Şciusev, 86 Casă particulară ChCi9.9-12.7 Înc.sec. XX Arh.411 Alexei Şciusev, 87 Casă particulară ChCi10.10-9.1 Sf. sec.XIX Arh.412 Alexei Şciusev, 88 Conac urban ChCi9.9-12.8 1875 Arh.413 Alexei Şciusev, 94B Casă particulară ChCi9.9-10.2 II jum. sec. XIX Arh.414 Alexei Şciusev, 95 Casă de raport ChCi9.9-17.1 1887 Arh.415 Alexei Şciusev, 96 Casă particulară ChCi9.9-10.1 II jum. sec. XIX Arh.416 Alexei Şciusev, 101 Casă particulară ChCi9.9-16.1 Sf. sec.XIX Arh 94
  • 1 2 3 4 5 6 7417 Alexei Şciusev, 104 A,B Casă particulară ChCi9.9-9.6 II jum. sec. XIX Arh.418 Alexei Şciusev, 105 Casă de raport ChCi9.9-14.3 Sf. sec.XIX Arh.419 Alexei Şciusev, 107 Casă particulară ChCi9.9-14.2 mijl. sec.XIX Arh.420 Alexei Şciusev, 109 Conacul urban al familiei ChCi9.9-14.1 Înc.sec. XX Arh Gudevici421 Alexei Şciusev, 113 Casă particulară ChCi9.9-13.1 mijl. sec.XIX Arh.422 Alexei Şciusev, 127 Casă particulară ChCi9.9-0.2 Sf. sec.XIX Arh423 Alexei Şciusev, 129 Casă particulară ChCi9.9-0.1 cumpăna sec. Arh. XIX şi XX424 Alexei Şciusev, 135 Casă particulară ChCi9.9-7.4 cumpăna sec. Arh. XIX şi XX425 Alexei Şciusev, 149 Casă particulară ChCi6.6-11.5 1885 Arh. Bulevardul Ştefan cel Mare426 Ştefan cel Mare, 77 Clădirea catedralei cu ChCi8.8-10.1 1895-1900 Arh. magazine427 Ştefan cel Mare, 131 Casă individuală ChCi6.6-14.2 Sf. sec.XIX Arh.428 Ştefan cel Mare, 141 Casă de raport ChCi6.6-13.11 Înc.sec. XX Arh. Ştefan cel Mare, 165 Clădirea fostului spital militar ChCi6.6-20.1 1905 Arh.429 Ştefan cel Mare, 190 Complexul de clădiri ale ChCi6.6-6.2 1814 Arh. spitalului urban Strada Rabbi Ţirilson430 Rabbi Tirilson, 2 Conac urban ChCi 4.4-10.6 Sf. sec.XIX Arh.431 Rabbi Tirilson, 4 Casă individuală ChCi 4.4-10.7 Sf. sec.XIX Arh.432 Rabbi Tirilson, 6 Clădirea fostei şcoli “Heder” ChCi 4.4-10.8 f. sec.XIX Arh. pentru băieţi 95
  • 1 2 3 4 5 6 7 Strada Teatrului433 Teatrului, 3 B Casă individuală ChCi7.7-7.12 Înc.sec. XX Arh.434 Teatrului, 6 Casă de raport ChCi7.7-7. 14 Sf. sec.XIX Arh.435 Teatrului, 7 Casă individuală ChCi7.7-7.10 Sf. sec.XIX Arh.436 Teatrului, 11 Casă individuală ChCi7.7-7.9 II jum. sec.XIX Arh.437 Teatrului, 15 Conac urban ChCi7.7-7.7 II jum. sec.XIX Arh. Strada Tighina438 Tighina,9 Casă de raport ChCi11.11-18.3 II jum. sec.XIX Arh.439 Tighina,14 Casă individuală ChCi11.11-4.10 Sf. sec.XIX Arh.440 Tighina,32 Edificiu ChCi8.8-16.2 Înc.sec. XX Arh.441 Tighina,34 Complexul cazărmilor ChCi8.8-16.1 II jum. sec.XIX Arh.442 Tighina,37 Complex din două unităţi ChCi11.11-3.3 Sf. sec.XIX Arh. comerciale443 Tighina,48 Case de raport cu unitate ChCi5.5-15.13 Sf. sec.XIX Arh. comercială Strada Lev Tolstoi444 Lev N.Tolstoi,7 Casă individuală ChCi11.11-15.2 Înc.sec. XX Arh.445 Lev N.Tolstoi,24 Casă individuală ChCi11.11-15.1 Înc.sec. XX Arh.446 Lev N.Tolstoi,29 Casă de raport cu unităţi ChCi8.8-17.5 1914 Arh. comerciale447 Lev N.Tolstoi,36 Casă individuală ChCi11.11-6.3 Înc.sec. XX Arh.448 Lev N.Tolstoi,39 Casă de raport şi edificiu ChCi8.8-17.4 Înc.sec. XX Arh. pentru funcţii sociale 96
  • 1 2 3 4 5 6 7449 Lev N.Tolstoi,42 Casă individuală ChCi11.11-6.2 Sf. sec.XIX Arh.450 Lev N.Tolstoi,58 Casă de raport ChCi8.8-17.2 Înc.sec. XX Arh. Strada Tricolorului451 Tricolorului,32 Casă individuală ChCi7.7-7. 2 Sf. sec.XIX Arh.452 Tricolorului,34 Casă individuală ChCi7.7-7.3 II jum. sec.XIX Arh.453 Tricolorului,35 Casă de raport cu unitate ChCi7.7-1.4 Înc.sec. XX Arh. comercială454 Tricolorului,36 Casă individuală ChCi7.7-7.4 II jum. sec.XIX Arh. Ist.455 Tricolorului,37 Casă de raport şi casă ChCi7.7-1.3 II jum. sec.XIX- Arh. individuală Înc.sec. XX456 Tricolorului,40 Casă individuală ChCi7.7-7.5 II jum. sec.XIX- Arh. Înc.sec. XX457 Tricolorului,40-a Casă individuală ChCi7.7-7.5 Sf. sec.XIX Arh. Stradela Universităţii458 Universitatii,28 Casa în care a locuit Emilian ChCi10.10-20.10 1909-1988 Ist Bucov Strada Grigore Ureche459 Grigore Ureche,38 Casă individuală ChCi5.5-1.1 Sf. sec.XIX Arh. 97
  • Anexa nr.1 Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare naţionalăN/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Sediul Ministerului V. Alecsandri, 2 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 1. sănătăţii Curte mănăstirească Un fragment al Alexandru cel Bun, 44-46 (Tipografie, 1838 frontului continuu 2. (colţ str. V.Alexandri) bibliotecă) stradal Imobil cu apartamente Aleea Gării, 1 şi spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 3. parter, arh. D. Palatnic Imobil cu apartamente Aleea Gării, 2 şi spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 4. parter Imobil cu apartamente Aleea Gării, 3 şi spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 5. parter, arh. D. Palatnic Alexandru cel Bun, 48 Conform normelor Casă de raport 6. A,B de clasare Conform normelor Alexandru cel Bun, 49 Casă individuală 7. de clasare Conform normelor Alexandru cel Bun, 57 Casă individuală 8. de clasare Sala de sport a Mijl. anilor 50 ai Conform normelor Alexandru cel Bun, 69 Universităţii sec. XX, empire 9. de clasare Pedagogice sovietic Alexandru cel Bun, 113 Casă de raport Sf. Sec. XIX Reper urbanistic 10. Casă de raport cu Armenească, 2 Art Nouveau 11. magazin Conform normelor Armenească,4 Casă de raport 12. de clasare Clădirea şcolii Conform normelor Armenească, 20 13. populare de clasare 98
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Complex de clădiri cu Conform normelor Armenească, 22 (A, B, C) 14. magazin de clasare Conform normelor Armenească, 24 (A) Casă de raport 15. de clasare Un fragment al Complex din case cu 1888 şi sf. sec. frontului continuu Armenească, 61 (A, B) apartamente de raport 16. XIX stradal, Conform şi un spaţiu comercial normelor de clasare Fosta şcoală feroviară, 31 August 1989, 60 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 17. arh. D.Palatnic Conac urban, în care Monument A II jum. a sec. 31 august 1989, 96 au locuit Gheorghe şi istorico- 18. XIX Pavel Gore memorialistic Facultatea de Arte Plastice a Academiei 31 August 1989, 137 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 19. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Conform normelor Str. 31 August 1989, 145 Conac urban 20. de clasare Str.31 August 1989,151 Casă individuală, A Monument locuit cineastul istorico- 21. Konunov memorialistic Conform normelor Str.A.Bernardazzi, 3 Penitenciarul-cetate 22. de clasare Conform normelor Bucureşti, 15 Casă individuală 23. de clasare Conform normelor Bucureşti, 43 (A Imobil 24. de clasare Conform normelor Bucureşti, 43 (B) Casă individuală 25. de clasare Casa lui Iacob Monument istoric- Str. Bucureşti, 71 26. Ghinculov (Hâncu) memorialistic Valoros element de Cahul, 16 Casă individuală Înc. Sec. XIX reper al oraşului 27. istoric 99
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Valoros element de Casă la colţul Cahul, nr. 23 reper al oraşului 28. cartierului istoric Casă de raport cu Conform normelor Columna, 77 (A) Art Nouveau 29. pasaj comun de clasare Fostul spital al Direcţiei feroviare, azi Columna, 30 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 30. Serviciul vamal, ar. D. Palatnic Anii 50 ai sec. Columna, 90 Imobil Empire sovietic 31. XX Casă cu apartamente Conform normelor Columna, 98 A,B 32. de raport (sau hotel) de clasare Casă cu apartamente Conform normelor Columna, nr. 115-A. Sf. sec. XIX 33. de raport. de clasare Conac urban. Clădirea Atribuit lui A.I. Columna, 130 (A) principală şi remiza 34. Bernardazzi pentru trăsuri, anexe. Imobil cu apartamente Anii 50 ai sec. Columna, 171 şi spaţii comerciale la Empire sovietic 35. XX parter Sediul Ministerului Cosmonauţilor, 7 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 36. Finanţelor Conform normelor Str.M. Eminescu, 24 Vilă urbană 37. de clasare Administraţia Domeniilor din Conform normelor M.Eminescu, 54 Basarabia ale 38. de clasare Mănăstirilor de peste Hotare Imobil de locuit cu Bd. Iu. Gagarin, 1 spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 39. parter Imobil de locuit cu Bd. Iu. Gagarin, 3 spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 40. parter 100
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Imobil de locuit cu Bd. Iurii Gagarin, 5 spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 41. parter, arh. D. Palatnic Hotelul Chişinău, arh. Bd. C. Negruzzi, 7 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 42. R. Curţ Imobil de locuit cu Bd. Iurii Gagarin, 5/2 spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 43. parter Universitatea Bd. Iurii Gagarin, 8 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 44. comercială Conform normelor Alexandru Hâjdău,79 Casă de locuit Sec. XIX 45. de clasare Conform normelor Alexandru Hâjdău,81 Casă de locuit Sec. XIX 46. de clasare Clădirea şcolii, azi Şoseaua Hânceşti, 13 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 47. Liceul Titulescu Imobil cu Imobil în 2 etaje cu apartamente şi Şoseaua Hânceşti, 38 apartamente, arh. D. spaţii Anii 50, sec. XX 48. Palatnic comerciale la parter. Imobil cu apartamente Izmail, 45 de locuit şi cu spaţii Anii 50 sec. XX Empire sovietic 49. comerciale la parter Sediul fostei Şcoli- Conform normelor Str. S. Lazo, 1 Încep. sec. XX 50. Orfelinat de clasare Conform normelor Str. S. Lazo, 3 B Case individuală 51. de clasare Conform normelor Str. S. Lazo, 7 Casă individuală 52. de clasare Componentă a Spitalului de boli Lăpuşneanu, 9 Bloc cu două etaje Încep. sec. XX 53. contaginoase T. Cuiorbă 101
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Conform normelor Str. M. Kogâlniceanu, 69 Vilă urbană 54. de clasare Str. M.Kogălniceanu, 70 Edificiu pentru funcţii Conform normelor 55. (colţ str. G.B-Bodoni) sociale de clasare Str. M. Kogâlniceanu, Conform normelor 56. 85A Atenansă de clasare Conform normelor Alexei Mateevici, 11 Biserica Toţi Sfinţii 57. de clasare Clădirea fostei şcoli Alexei Mateevici, 15 pedagogice, fondată Reper urbanistic 58. de zemstva Basarabiei Edificiu p/u funcţii Monument Veronoica Micle, 7 sociale, teatrul Sec. XX istorico- 59. Luceafărul memoralistic Casă de raport a lui H. Monument Hîncu în care a locuit Str. Mitropolit Gavriil istorico- 60. academicianul N. Bânulescu-Bodoni, 5 memorialistic Dimo Mitropolit Gavriil Conform normelor Casă de raport Sf. sec. XIX 61. Bănulescu-Bodoni, 53a de clasare Casă de raport cu Mitropolit Dosoftei, 91 neoromânesc 62. aspect de vilă Atribuit arh. A. Mitropolit Dosoftei, 114 Conac urban 63. Bernardazzi Atribuit arh. A. Mitropolit Dosoftei, 120 Conac urban 64. Bernardazzi Imobil cu apartamente Mitropolit Varlaam, 46 şi spaţii comerciale la Anii 50 sec. XX Empire sovietic 65. parter MitropolitVarlaam, 52 Casă de raport cu Conform normelor 66. (A) magazine de clasare Casă de raport în care a activat şcoala de Conform normelor Mitropolit Varlaam, 67 67. desen condusă de de clasare V.F.Okuşko 102
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Casa de raport cu Conform normelor Mitropolit Varlaam, 69 68. magazin de clasare Filarmonica, arh. V. Mitropolit Varlaam, 78 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 69. Voiţehovschi Monument Casă primarului Carol MitropolitVarlaam, 84 istorico- 70. Şmidt memorialistic MitropolitVarlaam, 88 Casă de raport Art Nouveau 71. Imobil cu Imobil cu două etaje, apartamente şi Munceşti, 86 cu apartamente, arh. spaţii Anii 50, sec. XX 72. D. Palatnic comerciale la parter. Str. V. Pârcălb 2 (colţ Conform normelor Casă de raport 73. str. A. Mateevici) de clasare Clădirea fostei şcoli Conform normelor Str. V. Pârcălb, 77 74. Talmud-Tora de clasare Bd. Renaşterii, 8 Cămin Anii 50 sec. XX Empire sovietic 75. Bd. Renaşterii, 10 Cămin Anii 50 sec. XX Empire sovietic 76. Renaşterii, 12 Maternitatea Anii 50 sec. XX Empire sovietic 77. Casă de raport a Conform normelor A.Şciusev, 27 78. arhitectului M.Elladi de clasare A.Şciusev, 56A Casă de raport în care Monument a locuit arhitectul istorico- 79. V.A.Voiţehovchi memorialistic Str. Sciusev, 65 A, B Complexul de case al Conform normelor medicului V. 80. de clasare Tverdohlebov Conform normelor A.Şciusev, 84 Vilă urbană 81. de clasare 103
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Edificiu cu funcţii Conform normelor Str. A. Sciusev, 105 82. publice de clasare Academia de Ştiinţe a Opera arhitect Bd. Ştefan cel Mare, 1 Moldovei, arh. 1958 83. emerit V.Mednek Imobil cu 5 etaje cu Ştefan cel Mare, 56 apartamente şi apaţii Anii 50 sec. XX Empire sovietic 84. comerciale la parter Sediul fostului Minister Ştefan cel Mare, 73 al alimentaţiei, arh. V. Anii 50 sec. XX Empire sovietic 85. Voiţehovschi Clădirea catedralei cu Conform normelor Ştefan cel Mare, 77 1903 86. magazine de clasare Imobil cu apartamente, Ştefan cel Mare, 119 şi spaţii comerciale la Anii 50, sec. XX Empire sovietic 87. parter Imobil cu apartamente, Opera arhitect Ştefan cel Mare, 126 Anii 50, sec. XX 88. arh. V. Voiţehovschi emerit Poşta centrală (oficiul Încep. anilor 60, Opera arhitect Ştefan cel Mare, 134 12), Ministerul 89. arh. V. Mednek emerit comunicaţiilor Ştefan cel Mare, 151 90. A,B (colţ str. T. Casă de raport Art Noveau Ciorbă) Imobil cu apartamente Ştefan cel Mare, 159 şi spaţii comerciale la Anii 50, sec. XX Empire sovietic 91. parter. Complexul de clădiri Ştefan cel Mare, 190 Conform normelor ale spitalului urban 92. (colt str. T. Ciorba) de clasare (biserica Sf.Nicolae) Imobil cu apartamente Tighina, 71 şi spaţii comerciale la Anii 50, sec. XX Empire sovietic 93. parter. 104
  • N/r Adresa Denumirea/tipologia Datarea Justificarea includerii Conform normelor L.Tolstoi, 29 Casă de raport 94. de clasare Element al Grigore Ureche,59 Casă individuală Sec.XIX structurii urbane 95. istorice Bloc administrativ CET Vadul lui Vodă, 5 1951 Reper urbanistic 96. 1 Imobil cu destinaţie Bd. Gr. Vieru, 22 Anii 50 sec. XX Empire sovietic 97. publică Vlăhuţă nr. 6. Vilă urbană Reper urbanistic 98.Notă: Obiectivele incluse în lista menţionată necesită a fi analizate suplimentar. 105
  • Anexa nr.2 Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare locală Adresa Denumirea/tipologia Datarea ArgumentareaN/r includerii1. Bălănescu, 15 Casă de locuit Sec. XIX Element al fondului construit istoric2. Bălănescu, 35 Casă de locuit Sec. XIX Element de reper al tramei stradale şi structurii urbane vechi3. Cojocarilor, 7 Casă individuală Înc. sec. XIX Element al fondului istoric4. Columna 171 Bloc de locuit Anii 50 sec. XX Empir stalinist5. N. Anestiadi, 26 Casă de raport Reper urbanistic6. Str. Ciuflea, 29, Casă de raport Fond construit7. Str. Ciuflea 34 Casă de raport Fond construitNotă: Obiectivele incluse în lista menţionată necesită a fi analizate suplimentar. 106
  • Anexă 9. CAIET DE SARCINI PENTRU ELABORAREA REGISTRULUI ŞI REGULILOR DE PROTECŢIE ALE PATRIMONIULUI IMOBIL DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU 1. TEMEIURI LEGALE ŞI NORMATIVE, INSTITUIŢII ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR O serie de legi şi hotărâri ale guvernului reglementează situaţia patrimoniuluimunicipiului Chişinău, parte dintre aceste texte introducând termeni sauresponsabilităţi ce ar putea fi interpretate diferit de la un act la altul, cu instituţii ce arputea avea competenţe ce se suprapun sau cu sarcini ce nu îşi găsescresponsabili sauproceduri adecvate în practică. Acolo unde textele normative în vigoare prezintălacune sau ambiguităţi, regulamentele vizate prin prezenta licitaţie vor trebui săsuplinească aceste lipsuri prin reguli şi proceduri locale. 1.1 Temeiuri legale În baza următoarelor prevederi normative:- Legea privind ocrotirea monumentelor, L1530/1993;- Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, L 835/1996;- Legea privind calitatea în construcţii, L 721/1996;- Legea Culturii nr. 413/1999;- Legea privind autorizarea lucrărilor de construcţie, L 163/2010;- Hotărârea guvernului despre aprobarea regulamentului privind consultareapopulaţiei în procesul elaborării documentaţiei de amenajarea teritoriului şi deurbanism, HG nr. 951/1997;- Hotărârea guvernului despre aprobarea regulamentului privind certificatul deurbanism şi autorizarea construcţiilor şi amenajărilor, HG nr. 360/1997 (ce se vaadapta legii 163/2010);- Hotărârea guvernului despre aprobarea regulamentului general de urbanism, HG nr.5/1998;- Hotărârea guvernului despre aprobarea regulamentului privind zonele protejatenaturale şi construite, HG nr. 1009/2000;- Hotărârea guvernului privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradaleşi amplasarea construcţiilor în centrul istoric şi în spaţiile verzi ale municipiuluiChişinău, HG nr. 978/2004. Autorităţile locale ale Municipiului Chişinău au obligaţii în domeniul protejăriişi punerii în valoare a patrimoniului şi în stabilirea unor politici şi regulamente pentrupunerea în practică a acestor obligaţii. 107
  • 1.2 Instituţii Pentru stabilirea principiilor şi regulilor de gestiune ale patrimoniului,elaboratorii vor trebui să ţină cont şi de structurile avizatoare de la nivelul instituţiilordesemnate de legile Republicii Moldova a avea competenţe în domeniu, altele decâtPrimăria Chişinău. Acestea sunt:- Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi structurile din subordine;- Ministerul Mediului al Republicii Moldova;- Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova;- Agenţia Turism;- Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;- Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova. Adaptarea la cerinţele metodologice ale acestor instituţii rămâne în sarcinaelaboratorului documentaţiei iar maniera de efectuare de consultări pe parcursulîntocmirii lucrării va trebui să fie descrisă în oferta de licitaţie. 1.3 Oportunitatea lucrărilor Municipalitatea Chişinău, în vederea stabilirii regulilor speciale de protejare apatrimoniului de importanţă locală stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2004,precum şi pentru instituirea unui nou registru al monumentelor de importanţă localăale Municipului Chişinău, organizează o licitaţie publică pentru selectareaconsultanţilor specializaţi care să producă documentaţia necesară în procesuladministrativ local. Licitaţia are un capitol bugetar alocat în bugetul Municipiului Chişinău pentruanul 2011, gradul de apropiere de această sumă a ofertelor depuse constituindu-seîntr-unul din criteriile de selecţie. Finalitatea lucrărilor licitate trebuie să fie o mai mare operativitate a deciziiloradministrative ce vizează centrul istoric şi monumentele municipiului Chişinău înceea ce priveşte:- autorizarea şi controlul lucrărilor de construire;- avizarea şi aprobarea planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;- stabilirea priorităţilor politicilor fiscale menite a sprijini acţiunile de protejare apatrimoniului;- soluţionarea în manieră incontestabilă a situaţiilor contravenţionale şi infracţionalelegate de patrimoniu. Aplicabilitatea practică a soluţiilor expuse în ofertele ce vor fi depuse în sensulacestor categorii de probleme administrative, constituie principalul criteriu deevaluare a acestora. Noul registru al monumentelor de importanţă locală va trebui, în conformitatecu prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor nr.1530/1993, să includămonumente obiecte aparte şi monumente ansambluri de obiecte, monumente care nusunt incluse în Registrul monumentelor protejate de Stat. 108
  • 2. ELIGIBILITATE Elaborarea documentaţiei ce face obiectul prezentei licitaţii poate fiîncredinţată unei societăţi comerciale specializate în studii şi proiecte aplicabiledomeniului patrimoniului cultural, unor instituţii fără caracter comercial sau uneiasocieri de specialişti independenţi create în scopul elaborării studiului licitat. În toate situaţiile, candidaturile trebuie să se bazeze pe existenţa capacităţilorde analiză şi de elaborare a studiilor care să acopere necesităţile patrimoniuluicultural cel puţin din domeniile: arhitectură, inginerie a construcţiilor (structură şi/sauinstalaţii), istorie (a artei şi/ sau generală), urbanism. Faţă de aceste domenii majore,va constitui un avantaj prezenţa în echipa candidată a unor specialişti în domeniilejuridic/practică administrativă sau economic/management cultural. Constatarea îndeplinirii din partea candidaţilor a criteriilor de eligibilitate vaprecede orice operaţiune de evaluare a ofertelor, ofertele depuse de candidaţi ce nuvor îndeplini condiţiile de eligibilitate urmând a fi eliminate din jurizare. 2.1 Societăţi comerciale Firmele candidate vor trebui să probeze competenţele necesare întocmiriistudiilor licitate prin:- documente de prezentare a lucrărilor similare pe care le-a produs sau la producereacărora a fost asociată, cu identificarea rolului explicit avut în această situaţie;- prezentarea specialiştilor asociaţi sau angajaţi de către societate pe perioadănedeterminată sau, după caz, care au semnat un contract ferm de angajament/asocieretemporară în vederea executării lucrărilor vizate de prezenta licitaţie;- documente care să ateste capacitatea economică şi funcţională de a putea executacontractul în cazul acceptării ofertei. 2.2 Alte instituţii Pot participa la selecţia de oferte şi instituţiile care nu au caracter comercial,acestea fiind fie instituţii publice cu atribuţii în domeniul patrimoniului fie organizaţiineguvernamentale cu acest profil. Participarea la selecţia de oferte este condiţionată de îndeplinirea aceloraşicerinţe funcţionale expuse la punctul 2.1. 2.3 Asocieri de specialişti Asocierile de specialişti vor trebui să probeze capacitatea de a întocmi studiilelicitate prin:- Existenţa unui conducător al asocierii libere, care să aibă o reputaţie în domeniulconservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural atestată prin depunerea unuiCV însoţit de prezentarea lucrărilor similare pe care le-a produs sau la producereacărora a fost asociat într-o poziţie similară;- Compunerea echipei în asemenea mod în care domeniile: arhitectură, inginerie aconstrucţiilor, istorie şi urbanism să fie reprezentate de specialişti recunoscuţi, cuexperienţă în profilul patrimoniului cultural şi care să coordoneze lucrul în cadrulacestor specialităţi. Calitatea fiecărui membru coordonator al respectivelor domeniiva fi ilustrată în acelaşi mod descris mai sus, în cazul conducătorului asociaţiei libere; 109
  • - Un document de asociere a specialiştilor coordonatori în scopul elaborăriidocumentaţiei licitate de Municipalitatea Chişinău, cu clauză de răspundere în solidara echipei coordonatoare. Documentul va nominaliza conducătorul echipei, ce va fi acceptat prinsemnătura fiecărui specialist asociat al echipei;- Un document care să certifice existenţa disponibilului mijloacelor tehnice şimateriale necesare îndeplinirii sarcinii asumate. In vederea participării la licitaţie, libera asociere a specialiştilor va trebui să fieconcretizată într-o formulă juridică opozabilă în justiţie şi cu care municipalitatea să-şi poată asuma din punct de vedere legal semnarea unui contract comercial. Rămâneîn sarcina specialiştilor asociaţi să identifice şi să probeze personalitatea juridică aasocierii lor. 3. OBIECTIVE, DATE GENERALE DE TEMĂ Finalitatea expusă la punctul 1.3 poate fi atinsă prin îndeplinirea câtorvaobiective generale. Acestea sunt detaliate parţial în cele ce urmează în secţiunea curentă şi parţialîn secţiunea 5. O altă manieră de îndeplinire a obiectivelor generale şi de atingere a finalităţiiurmărite de municipalitate poate fi expusă şi argumentată în ofertele ce vor fi depuse.O astfel de manieră diferită de cea preconizată de caietul de sarcini va fi consideratăacceptabilă numai în măsura în care aceasta ar micşora costurile şi/sau ar scurtaperioada de execuţie fără a lipsi autorităţile locale de rezultatele operative aşteptate şienunţate mai sus. În acest sens, propunerea unui tip de grafic de lucrări/rezultate,altele decât cele enunţate în secţiunile 3 şi 4, va trebui să fie însoţită de odemonstraţie a avantajelor enunţate, într-un memoriu distinct aferent ofertei, al căreiconţinut este detaliat în secţiunea 7. 3.1 Obiectivele generale urmărite 3.1.1 Sintetizarea informaţiilor de natură istorică şi culturală O astfel de sintetizare este necesară pentru a stabili perioadele de referinţă înevoluţia urbană, arhitecturală şi culturală a Chişinăului astfel încât raportarea lavaloarea culturală să poată fi cât mai obiectivă, prin identificarea unor criterii deevaluare. În legătură cu evoluţia istorică şi culturală ar putea fi identificate şi acelepersonalităţi care prin existenţa şi activitatea lor au marcat într-un fel sau altuldezvoltarea oraşului. Pentru atingerea acestui obiectiv va trebui luată în calcul utilizarea tuturorsurselor disponibile în prezent:- planurile istorice ale oraşului;- fondul de fotografii istorice;- documente de arhivă relevante (în măsură să clarifice unele măsuri administrativesau tehnice ce au conturat o anume evoluţie urbanistică sau arhitecturală);- bibliografia existentă atât din categoria studiilor ştiinţifice cât şi din cea beletristicăîn măsură să aducă descrieri legate de tradiţii şi atmosferă a diverselor epoci - altesurse. 110
  • Rezultatul aşteptat va fi exprimat prin:- stabilirea intervalelor de timp ce pot fi catalogate drept “etape istorice” şi aevenimentelor ce au marcat începutul respectiv încheierea acestor etape şi care arputea fi utilizate în stabilirea unor criterii de evaluare legate de frecvenţa, raritateasau unicitatea unor clădiri;- identificarea personalităţilor culturale, politice, administrative sau de altă naturăcare au influenţat substanţial caracterul arhitecturii sau urbanismului în Chişinău şicare ar fi de natură a adăuga o valoare memorială deosebită unor spaţii construite sauneconstruite. 3.1.2 Sintetizarea analizelor urbanistice Scopul îndeplinirii acestui obiectiv este determinarea unor zone istorice dereferinţă, cu caracteristici particulare în raport de care să poată fi identificate unelemăsuri şi bareme administrative sau fiscale respectiv pentru care să poată fi propuse,în mod consecvent, indicatori urbanistici adecvaţi. Una dintre analize va trebui săurmărească modul de alterare în timp a specificului local ca urmare a dezvoltăriieconomice, din diversele perioadele specifice, în vederea determinării unor eventualetendinţe distinct şi care ar putea duce la identificarea unor clase de riscuri. Cunoaşterea acestor riscuri va trebui să se reflecte în măsurile de combatere alor propuse în regulamentul aferent registrului monumentelor. Sinteza analizelor urbanistice va trebui să conducă la precizarea:- limitelor subzonelor identificate;- caracteristicilor spaţiale şi formale ale fondului construit sau neconstruit (public sauprivat) ce constituie acele subzone;- limitelor minimale şi maximale de dezvoltare în respectivele perimetre urbane;- profilelor funcţionale optime şi a celor indezirabile în fiecare subzonă în parte;- zonelor de risc în ce priveşte diversele categorii ale patrimoniului cultural(perimetre importante arheologic, zone protejate, monumente aparte) şi care necesităinvestigaţii suplimentare (studii geotehnice, descărcări de sarcină arheologică,expertize tehnice pentru unele arii construite). 3.1.3 Sintetizarea analizelor arhitecturale Atingerea acestui obiectiv va servi la determinarea unor tipologii constructiveprezente pe teritoriul administrativ al Chişinăului în vederea identificării unor baremedistincte de evaluare calitativă sau funcţională a clădirilor ce ar aparţine unei anumegrupe tipologice spre deosebire de altele. O astfel de metodă permite o evaluareobiectivă ce, spre exemplu, nu ar pune în situaţie de inferioritate o construcţie maimodestă, de tipul locuinţelor tradiţionale, faţă de un edificiu public, cu inevitabilecăutări monumentale încă din concepţia sa. Această clasificare este necesară caurmare a faptului că legea monumentelor stabileşte că “valoarea” este factorulprincipal în selectarea obiectivelor culturale ce constituie registrul monumentelor fărăa stabili criteriile cuantificabile într-o formă sau alta care să determine pragul de lacare “valoarea” atribuită unui asemenea obiectiv ar fi suficientă pentru clasare. Pentru acest scop va trebui efectuată o analiză complexă, bazată pe factoriiurbanistici relevanţi, caracteristicile arhitecturale, contribuţiile componentelor 111
  • decorativ – artistice sau a celor tehnice şi se va urmări obţinerea următoarelorrezultate:- identificarea tipurilor majore de patrimoniu cultural şi a elementelor definitorii aleacestora;- stabilirea categoriilor de restricţii şi permisivităţi constructive pentru fiecarecategorie în parte;- stabilirea categoriilor de restricţii şi permisivităţi funcţionale pentru fiecarecategorie în parte;- determinarea unor criterii şi standarde de evaluare care să permită eventualeexcluderi din actualul registru al monumentelor de importanţă locală respectivpotenţiale includeri noi în acest registru, pornind de la elementele definitoriiidentificate pentru fiecare dintre tipologiile respective;- fundamentarea unor reguli generale de punere în valoare care ar putea influenţavecinătăţile respectivelor monumente prin impunerea de eventuale servituţi acestora. 3.1.4 Stabilirea regulamentului în vederea includerii respectiv a excluderii din registrul monumentelor de importanţă locală a Municipiului Chişinău În baza concluziilor obţinute din sintezele prezentate anterior în prezentasecţiune poate fi făcută o inventariere detaliată a patrimoniului existent în Chişinău.Pe baza evaluării componentelor actuale ale registrului monumentelor şi apropunerilor de includere identificate prin cerecetările de teren sau ca urmare ainiţiativelor paralele (persoane fizice sau juridice abilitate de lege să poată face astfelde propuneri de includere în registru) se va întocmi un regulament în măsură să poatăgestiona registrul. Primul rezultat direct al acestui regulament va fi o listă care, reflectândpunctajele obţinute din sintezele de mai sus, va conţine obiectivele care, în raport cusituaţia actuală, vor fi:- menţinute- propuse a fi excluse din registru- propuse a fi incluse în registru De asemenea, regulamentul vizat va trebui să ofere şi baza juridică şiadministrativă pentru a stabili:- priorităţile care se impun la nivelul oraşului pentru protejarea patrimoniului cultural;- maniera de selecţie a monumentelor care pot/trebuie să beneficieze de sprijinfinanciar local sau naţional în cursul unui an fiscal;- criteriile de a determina cuantumul/procentajul finanţărilor lucrărilor de conservare;- perimetrele unde, ca urmare a diverşilor factori de risc identificaţi, este nevoie deanalize şi studii suplimentare în vederea luării unor decizii la momentul eliberăriicertificatelor de urbanism şi ale autorizaţiiilor de construire. Regulamentul va conţine, în mod obligatoriu, modul de raportare a interesuluipublic la construcţiile care, eventual, vor fi excluse din prezentul registru dar care,deşi nu ar mai îndeplini criteriile pentru a fi clasate ca monumente, posedă suficientecalităţi ambiental-urbanistice pentru a se bucura de o protecţie la un alt grad, inferiordar necesar pentru oraş. În fazele de consultare intermediară cu organele abilitate alestatului precum şi cu coordonatorul municipal, respectiv cu cetăţenii, ofertantul vatrebui să furnizeze spre analiză şi alegere cel puţin două formule de rezolvare a 112
  • acestei situaţii, în spiritul practicilor şi convenţiilor internaţionale la care RepublicaMoldova este parte. 3.2 Date generale de temă 3.2.1 Perimetrul studiat Perimetrul aflat în studiu este definit prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2004.Faţă de acest perimetru deja definit prin acte normative, unele datând din perioadaanterioară independenţei Republicii Moldova, consultantul va efectua o cercetaresuplimentară în afara graniţelor acestuia în vederea localizării valorilor culturale cenu sunt până în prezent protejate legal. Această investigare este rezultatul acceptăriiunanime a principiului că patrimoniul este un concept viu, subiect al adaptăriipermanente a criteriilor prin care societatea îşi evaluează identitatea culturală. Acestprincipiu este reflectat în practica internaţională UNESCO prin introducereaconceptului de “listă tentativă” în normele de aplicare a convenţiei internaţionaleadoptate la Paris în 1972, privind protecţia patrimoniului mondial, convenţie la careRepublica Moldova este parte. Mai mult, acest principiu este preluat şi în legislaţiainternă moldovenească prin cerinţa actualizării permanente a registruluimonumentelor. Pentru satisfacerea acestui necesar de a identifica o “listă tentativă”,consultantul va utiliza etapele de consultare publică preconizate în secţinea 4 pentru asolicita instituţiilor competente – Academia de Ştiinţe a Moldovei, muzee, asociaţiineguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului – dar şi cetăţenilorpersoane private, propuneri de cazuri care să fie incluse pe această listă de potenţialemonumente în vederea analizării acestora în conformitate cu criteriile ce vor fielaborate conform punctului 5.1.3. 3.2.2 Termenii utilizaţi Termenii folosiţi în ofertă şi în elaborarea ulterioară a studiului trebuie săurmărească folosirea exclusivă a terminologiei rezultate din cadrul normativ învigoare în Republica Moldova. În preambulul caietului de sarcini este prezentată otrecere în revistă a aspectelor cele mai relevante pentru scopurile studiului, cuidentificarea unor potenţiale lacune sau formulări ce ar putea fi interpretabile sauconflictuale între textele legale în ceea ce priveşte exprimările, definiţiile saureferirile la practicile ce trebuie aplicate în domeniul protecţiei patrimoniului. Aceste situaţii presupun ca sarcină pentru consultanţii selectaţi lămurirea şidefinirea acestora mai exact prin intermediul regulamentelor prevăzute la punctele5.1.3 şi 5.1.4, cu menţionarea explicită a interpretărilor juridice care să stabileascăconformarea regulamentelor la actele normative care le guvernează. 3.2.3 Constrângerile şi interpretările textelor normative Raportul asupra legislaţiei curente este prezentat în preambulul caietului desarcini, cu identificarea unor potenţiale dificultăţi de interpretare a practicilor corectesau chiar a responsabilităţilor ce decurg din definiţiile respectivelor texte normative.Se solicită consultantului selectat să pună în acord diversele acte normative învigoare, prin propunerea acelor rezolvări juridice considerate a fi necesare şi care sevor regăsi în textul regulamentului prevăzut la punctul 5.14. Identificarea prealabilă a 113
  • acestor situaţii se va reflecta în memoriul solicitat în secţiunea 7, memoriu ce vaconţine consideraţii generale ce rezultă din aprecierea situaţiei actuale a patrimoniuluidin punctul de vedere al consultanţilor candidaţi. 3.2.4 Coordonare Coordonarea elaborării documentaţiei ce face obiectul licitaţiei revine DirecţieiGenerale Arhitectură Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chişinău. 4. ETAPE ALE STUDIULUI, CONSULTĂRI PUBLICE AFERENTE ETAPELOR Aceste etape nu sunt precizate ca fiind un element de uniformizare a ofertelorci ca un ghid metodologic, cu ţinte specifice ce vor trebui atinse de echipa ce va fiselectată. Totodată, precizarea etapelor considerate necesar a fi parcurse este făcută învederea unei corecte evaluări a timpului necesar finalizării contractului, evaluare cetrebuie să existe în fiecare dintre ofertele ce vor fi depuse. Durata de parcurgere a acestor etape depinde direct de nivelul profesional, demărimea echipelor dar şi de factori externi ce ţin de răspunsul publicului, alautorităţilor şi aşa mai departe. Pentru o corectă evaluare comparativă, parcurgereaacestor etape va fi exprimată printr-un grafic care să prezinte modul de organizare alucrului fiecărei echipe candidate, cu identificarea momentelor în timp în care vorputea fi atinse rezultatele intermediare. 4.1 Investigatii de arhivă/bibliotecă Este o etapă indispensabilă care presupune centralizarea documentaţiilorcunoscute dar şi identificarea unor eventuale surse necunoscute la acest moment.Durata acestei etape este în strânsă legătură cu experienţa şi nivelul de cunoştinţea alechipelor candidate. Investigaţia nu este un scop în sine. Scopul acestei etape este extragerea unorconcluzii care să obiectiveze decizia unor măsuri de protejare a patrimoniului. Oscurtă detaliere a metodologiei de lucru preconizată şi a fondului şi surselordocumentare cunoscute va fi prezentată în cadrul ofertei. 4.2 Investigaţii de teren Cercetările de teren vor putea fi făcute în paralel cu investigaţiile dearhivă/bibliotecă însă nu pot fi finalizate anterior acestora având în vedere faptul căjusteţea concluziilor acestei etape depinde în mod direct de concluziile etapeiprezentate la punctul 4.1. Această etapă este, la rândul său, indispensabilădeterminării factorilor enunţaţi la punctele 3.1.1, 3.12, şi 3.1.3. Durata acestei etape nu depinde numai de capacitatea profesională a echipelorcandidate ci şi de constrângerile administrative şi juridice ale locului ce ţin demijloacele de comunicare cu deţinătorii de imobile. 114
  • 4.3 Extragere concluzii sintetice Extragerea unor concluzii sintetice este o etapă distinctă, strict ulterioară celorprevăzute la punctele 4.1 şi 4.2. Sintezele vor trebui să atingă punctajul detaliat în secţiunea 5, la punctele 5.1 şi5.2. Durata acestei etape este strâns legată de experienţa prealabilă şi de gradul decalificare al specialiştilor echipelor candidate. 4.4 Formulare regulamente generale Formularea regulamentelor nu poate fi făcută anterior obţinerii tuturorconcluziilor analizelor necesare determinării elementelor de valoare, avulnerabilităţilor şi a altor aspecte cu implicaţii în gestionarea patrimoniului. Aceastăetapă, de regulă, cuprinde şi paşi intermediari necesari consultărilor fie a cetăţenilorfie a factorilor administrativi implicaţi. Durata acestei etape depinde de nivelulcalificării echipelor candidate şi va fi evidenţiată în ofertă. În acelaşi timp, revineofertanţilor sarcina de a evidenţia necesarul eventualelor consultări publice la aceastăetapă. Conţinutul rezultat este descris în secţiunea 5 la punctele 5.1.3 şi 5.1.4. 4.5 Stabilire listă, propuneri includere/excludere 4.5.1 Registrul curent Cu toate că scopul final este obţinerea unui nou registru al monumentelor deimportanţă locală pentru Municipiul Chişinău, punctul de pornire va fi în modobligatoriu registrul curent. Fiecare poziţie din registrul curent va fi analizată pe terenşi pe baza documentaţiilor obţinute din surse bibliografice generale. Ca o consecinţă,această etapă se suprapune permanent cu etapele iniţiale. Concluziile analizelor nu vor putea fi insă trase înainte de finalizarearegulamentului indicat la punctul 4.5. şi descris în secţiunea 5 la punctul 5.1.3.Trebuie ţinut cont de faptul că analizele de tipul unor studii istorice amănunţite pentrufiecare obiect aparte nu sunt considerate prioritare în această etapă, în acest sens fiindsuficiente scopului curent încadrările generale în categoriile istorice şi de valoarereperate. 4.5.2 Lista tentativăPentru obţinerea unei liste tentative va fi necesară organizarea unei etape deconsultare publică distinctă. Lansarea acestei consultări va fi recomandată de fiecareofertant în parte aşa cum s-a menţionat deja la punctul 3.2.1. Modul de colectare al propunerilor, durata afectată acestei operaţiuni precum şimaniera de comunicarea cu societatea sunt elemente ce trebuie propuse de cătreofertanţi, timpul şi costul fiind evidenţiat ca atare în documentele de licitaţie. 4.6 Întocmire fişe/obligaţii de folosinţă/formulare de notificare Aceasta este etapa finală a studiului şi presupune utilizarea tuturor datelorsintetice şi de regulament obţinunte pe parcursul derulării lucrărilor. Calibrarea acestei etape trebuie făcută pe ipoteza în care aceste documente vorfi elaborate în formule sintetice, capabile să primească detalieri ulterioare. Formulele 115
  • minimale solicitate pentru această etapă sunt detaliate în secţiunea 5 la punctele 5.3.1,5.3.2 şi 5.3.3. 4.7 Elaborare recomandări pentru PUZ/PUD Deşi aceste recomandări se pot înscrie în cadrul mai larg al etapei enunţate lapunctul 4.4, aceste vor fi elaborate în final. Acestea vor fi un element de rafinare almăsurilor de protecţie necesare patrimoniului local. Ţinând cont că, din punct de vedere al cadrului legal existent, elaborarearegulilor urbanistice cu scop de protejare al patrimoniului centrului istoric excedcompetenţelor ce pot fi atribuite pe baza prezentei licitaţii, consultanţii selectaţitrebuie să ofere jaloanele de calitate pe care întocmitorii viitori de planuri urbanisticesă le urmărească. O descriere detaliată a rezultatelor aşteptate este cuprinsă însecţiunea 5. 5. CONŢINUTUL ŞI FORMA STUDIULUI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ LICITAŢIA Documentaţia ce face obiectul licitaţiei va fi un document cu valoare juridică,administrativă şi de instrument managerial pentru uzul autorităţilor locale dar vatrebui să fie, cel puţin în parte, un instrument şi de cercetare ştiinţifică sau de altănatură, deschis publicului. De aceea, el va fi elaborat pe secţiuni, cu componente detext explicativ, cu motivaţii ştiinţifice şi cu componente de regulament polivalent.Modul de organizare al acestei documentaţii – în formă tipărită precum şi în formatdigital – face obiectul propunerii ofertanţilor, într-o viziune proprie fiecărei echipe,cu înglobarea însă a unui set de cerinţe minimale expuse mai jos, obţinute în urmaparcurgerii etapelor esenţiale descrise în secţiunea 4.În funcţie de însuşirea eventualăa unor propuneri de îmbunătăţire a temei şi de rezultatul licitaţiei, municipalitatea vaputea negocia acest aspect organizatoric şi formal cu echipa de consultanţi căreia i seva atribui lucrarea. 5.1 Părţi scrise 5.1.1 Sinteza valorilor cultural-istorice Această sinteză se referă la extragerea informaţiilor cu aplicabilitateadministrativă ce rezultă din studiile istorice existente, aşa cum a fost exprimat dejaîn secţiunea 3, la punctul 3.1. Sinteza va fi preluată în aplicaţiile practice aleregulamentului şi, de aceea, va trebui să exprime limpede:- Care sunt perioadele definitorii pentru clasificarea patrimoniului din Chişinău iar înacest sens să fie identificat anii de început şi sfârşit ale acestora;- Care sunt caracteristicile comune ale patrimoniului respectivelor epoci, indicândurmătoarele criterii: expresii stilistice, tehnologii de construcţie, practici urbanistice,alte criterii ce vor putea fi identificate în sensul caracterizării urmărite;- Care sunt personalităţile ce sunt determinante în istoria oraşului şi care, prinasocierea lor cu diverse categorii de patrimoniu, ar putea adăuga ceva la valoareaacestora; prin ce anume au marcat aceste personalităţi patrimoniul local. Ulterior, aceste elemente ce ţin de esenţa cultural-istorică a oraşului, va trebuisă se regăsească în algoritmul de evaluare individuală a obiectivelor analizate. Ca unexemplu (nu neapărat de urmat), în multe ţări cu legislaţie în domeniu, situarea unei 116
  • construcţii dincolo de un anumit prag de vechime, le califică automat a fi protejate,de obicei sub titulatura de “antichităţi”. Aprecierea rolului acestei categorii, a valorii cultural-istorice, rămâne a fiexprimată de fiecare ofertant în parte, în memoriile solicitate în secţiunea 7. 5.1.2 Sinteza valorilor arhitectural-urbanistice Sinteza se va constitui sub forma unui raport operativ, care să susţină ştiinţificcriteriile de evaluare descrise în regulamente şi care să poată fi înţelese şi de publicullarg. Vor fi descrise succint, în urma analizelor desfăşurate conform secţiunii 3,punctul 3.2:- Diversele tipologii arhitecturale identificate;- Diversele configuraţii spaţiale definitorii pentru scopurile studiului;- Caracteristicile generale de interes ale fiecărei tipologii arhitecturale sauurbanistice;- Elementele cele mai reprezentative ale fiecărei tipologii arhitecturale sauurbanistice;- Necesarul general de măsuri de protecţie care se impun şi care vor trebui detaliateprin fiecare obligaţie de folosinţă în parte; Sinteza va trebui să fie, de asemenea, ilustrată grafic pe planurile oraşului astfelîncât să poată fi urmărită distribuţia spaţială a:- Diverselor tipologii identificate;- Gradelor de valoare constatată sau potenţială;- Perimetrelor de risc;- Perimetrelor cu necesităţi speciale de protecţie prin studii suplimentare de tipul PUZsau PUD. Modul de organizare al acestei sinteze, aşa cum este considerat a fi necesar şioperativ de către fiecare ofertant în parte, va fi descris în mod cât mai succint şischematic în memoriile aferente ofertei, aşa cum sunt ele descrise în secţiunea 7 şi vafi parte a evaluării calitative a acesteia. 5.1.3 Regulament privind criteriile de evaluare a patrimoniului local Ca o reflectare directă a sintezei prevăzute la punctul 5.1.2, consultanţii vorelabora un algoritm de transpunere a valorilor identificate în punctaje care să permităierarhizarea valorilor catalogate. În mod necesar, acest regulament va trebui săexprime explicit rezultatele sintezelor descrise la punctele 5.1.1 şi 5.1.2 şi să prevadăcel puţin :- Tipurile de valori luate în calcul la evaluarea patrimoniului;- Algoritmul de evaluare cât mai simplu şi mai uşor de transpus în grile sau formulearitmetice de ponderare;- Identificarea baremului minim pentru includerea în registrul monumentelor deimportanţă locală;- Identificarea baremului minim pentru care se poate solicita autorităţilor centraleincluderea în registrul monumentelor de importanţă naţională;- Intervalele de punctaj pentru care s-ar putea acorda diverse grade de apreciere caresă poată conduce la includerea prioritară pe liste ale unor programe de reabilitare sau,după caz, de acordare de subvenţii publice; 117
  • - Stabilirea tipurilor profesionale a persoanelor în măsură să producă aceste evaluări;- Stabilirea procedurii prin care se constată nivelul valorii unui anume obiectiv depatrimoniu. Ofertanţii vor identifica o abordare schematică a algoritmului solicitat şi vordescrie succint modul în care văd punerea în practică a unui asemenea regulament.Punerea în acord cu prevederile normative existente va fi menţionată şi explicitată înmod expres. Aceste descrieri vor face parte din memoriile prevăzute la secţiunea 7 şivor fi bază de evaluare a calităţi ofertei. 5.1.4 Regulament privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului Regulamentul va trebui să aibă o structură simplă şi uşor de folosit operativ decătre funcţionarii abilitaţi, respectiv de către publicul ce ar dori să se informezeasupra limitărilor şi a posibilităţilor de investiţii în cadrul protejat ori ar dori să-lutilizeze ca o bază de cercetare pentru diverse scopuri ştiinţifice, inclusiv de naturăstatistică. Orice măsură de reglementare va trebui să-şi aibă izvorul în sintezele analizelorştiinţifice parcurse şi să poată fi, la nevoie, justificată inteligibil prin acestea. Seurmăreşte, pe cât posibil, eliminarea tuturor situaţiilor în care regulamentul, sau părţiale acestuia, ar putea fi considerat a fi arbitrar şi subiectiv. Regulamentul va trebui să exprime în scris cel puţin următoarele aspecte:- Interpretarea elementelor de codificare prezente în planşele operative;- Procedurile administrative standard aplicabile în cazul obiectivelor protejate în ceeace priveşte paşii întreprinşi în procesul autorizării unor lucrări de construcţii (cum arfi întocmirea unor eventuale studii suplimentare, efectuarea unor sonfdajearheologice, alte asemenea etape necesare înaintea autorizării);- Un set de reguli minimale, cu caracter general, relativ la utilizarea unor anumitetehnici şi materiale constructive şi, eventual, interzicerea altora;- Un set de reguli cu caracter general în ceea ce priveşte configurarea volumetrică şiexpresia plastică ce ar trebui căutată sau, dimpotrivă, reprimată în cazul extinderilorsau construcţiilor noi în relaţie cu obiectivele protejate;- Indicarea regulilor referitoare la funcţiunile admise sau interzise în relaţie cumonumentele;- Indicarea regulilor generale pe baza cărora se impun restricţii asupra vecinătăţilorobiectivelor protejate sub forma zonelor de protecţie ale acestora; acestea vor căpătacaracter imperativ la întocmirea PUZ sau PUD. Ofertanţii vor descrie succint, în cadrul memoriilor indicate de secţiunea 7,interpretarea necesităţilor ce conduc la întocmirea acestui regulament şi vor expune oformă schematică pe care o preconizează. Buna demonstraţie a operativitatăţii soluţiilor propuse va fi unul dintre criteriilede apreciere a ofertei. 5.1.5 Lista obiectivelor de patrimoniu ce vor constitui noul registru al monumentelor de importanţă locală Punctul de pornire al oricărui demers în acest sens va fi registrul aflat învigoare în acest moment. Astfel, consultantul va avea de produs o analiză a 118
  • registrului curent şi, separat o analiză a patrimoniului identificat prin propuneri ce vorrezulta din partea societăţii civile sau a comunităţii ştiinţifice cu activitate îndomeniul cultural. Prin urmare, lista rezultată va fi un document complex, care vaface obiectul aprobării de către consiliul local pe cele trei paliere descrise în secţiunea3, la punctul 3.1.4, în următoarea configurare:- Registrul curent al monumentelor de importanţă locală pe care vor fi indicatedistinct două categorii: 1) monumente ce întrunesc noul barem minim de evaluare învederea clasării, 2) monumente ce nu întrunesc noul barem minim de evaluare învederea clasări.- Lista cu obiectivele propuse şi evaluate, cu identificarea aceloraşi două situaţii: 1)monumente ce întrunesc noul barem minim de evaluare în vederea clasării, 2)monumente ce nu întrunesc noul barem minim de evaluare în vederea clasări. Noul registru va trebui structurat pentru a fi în concordanţă cu recomandarea R(95) 3 a Consiliului Europei a cărei implicaţie rezultă din secţiunea 5, punctul 5.3.1.Pentru interoperativitate, în vederea stabilirii unor evaluări statistice,pentrusimplificarea şi accesibilitatea informaţiei, lista va trebui să cuprindă pentru fiecareobiectiv cultural din registru, cel puţin:- adresa poştală ce va fi factor principal de organizare, în ordine alfabetică a străzilorpe care sunt situate monumentele;- denumirea monumentului, acolo unde este cazul;- tipologia majoră de care aparţine;- categoria valorică stabilită;- datarea certă sau pe interval prezumat (conform cu punctul 3.1.1);- natura funcţională şi de uz (privat/public, colectiv/individual);- un cod de identificare administrativă. Deşi este uzual, iar recomandarea Consiliului Europei invocată induce ideeaatribuirii unui cod fiecărui monument clasat, în practică se pare că această codificarenu a dat suficiente rezultate practice. Totuşi, este de studiat modalitatea de codificare a listei ce compune registrulmonumentelor. Viziunea asupra acestui aspect va trebui exprimată în memoriileexplicative ale ofertelor şi va fi evaluată în consecinţă. 5.2 Părţi grafice 5.2.1 Planuri topografice cu identificarea valorilor Planurile vor fi elaborate având ca ţintă:- Localizarea şi perimetrele subzonelor istorice de referinţă identificate şi pentru careoperează reguli personalizate, în vederea relaţionării regulamentelor cu situaţiatopografică;- Determinarea răspândirii în oraş a monumentelor şi identificarea prin coduri deculoare a diferitelor grade ale valorilor şi ale tipologiilor;- Determinarea zonelor cu cu un anumit profil funcţional dominant şi protejat caatare, respectiv a indicilor urbanistici medii faţă de care vor fi luate deciziile deautorizare viitoare;- Identificarea zonelor valoroase care, ca urmare a unor factori de risc necesită oprioritizare a intervenţiilor publice sau necesită cerinţe suplimentare de studiu învederea autorizării construcţiilor. 119
  • Scara grafică a planurilor şi codurile grafice vor fi adaptate scopului particularal acestei părţi a documentaţiei. Decizia de organizare a informaţiei şi maniera deprezentare face obiectul propunerii ofertanţilor iar evaluarea acestora va fi făcută înbaza descrierii soluţiilor proprii pe această temă prin memoriile prezentate lasecţiunea 7. 5.2.2 Documentar fotografic al situaţiei actuale Documentarul fotografic necesar trebuie să prezinte următoarele aspecte:- Desfăşurările ambelor fronturi ale tuturor străzilor din centrul istoric;- Desfăşurarea, în cazul obiectivelor din afara perimetrului centrului istoric, a faţadeiprincipale şi a vecinătăţilor directe, cu cuprinderea cel puţin a celor două parcelelăturate pe fiecare dintre limitele parcelei protejate precum şi cu desfăsurareasimetrică faţă de axul străzii (pe frontul opus);- Documentarul fotografic al fiecărui imobil protejat, cu imagini exterioarecaracteristice atât din spaţiul public cât şi din interiorul parcelei şi cu imaginireprezentative din interiorul fiecărui nivel. Această documentare va fi componentă a obligaţiunii de folosinţă după cumeste descris mai jos, la punctul 5.3.2. Pentru toate fotografiile documentarului se va face marcarea explicită a dateifotografiei şi a autorului acesteia. Maniera de integrare a documentarului în contextulgeneral al studiului rămâne la aprecierea ofertanţilor în sensul în care aceştia vor avealibertatea să propună dacă fotografiile vor fi anexă a descrierilor cartierelor, asubzonelor istorice de referinţă sau dacă vor constitui o secţiune distinctă amaterialului final. 5.2.3 Planuri topografice cu măsuri de protejare propuse Planurile operaţionale necesare sunt cel puţin următoarele:- Planul cu localizarea tuturor obiectivelor protejate şi cu zonele lor de protecţieestimate a fi proiectate confrom normelor în vigoare;- Planul cu identificarea tuturor parcelelor pentru care este nevoie de studiisuplimentare în vederea eventualelor autorizări de lucrări de construire;- Planul cu clasele de P.O.T (procentul de ocupare al terenului) maximale aferentesubzonelor istorice de referinţă;- Planul cu clasele de C.U.T (coeficientul de utilizare al terenului) maximale aferentesubzonelor istorice de referinţă;- Planul cu restricţiile şi permisivităţile funcţionale;- Planul cu zonele edificabile şi cu cele neconstruibile, cu indicarea retragerilorobligatorii ncesare şi cu clasele de înălţime maximale sau, după caz, minimale. Planurile aferente regulamentului general nu vor avea o formă imperativă dinpunct de vedere urbanistic ci se vor constitui în linii directoare pentru întocmireaplanurilor urbanistice de detaliu prevăzute de normele legale în vigoare. Un punct devedere al asupra sarcini, cu descrierea modului de rezolvare preconizat, va fiobligatoriu exprimat în memoriile solicitate prin secţiunea 7. În acest sens, ofertanţii vor avea liberatea de a propune forma de structurare asecţiunii, fie cu planşe unice pe categorie la nivel de oraş fie cu serii de planşe pecategori aplicabile subzonelor sau cartierelor, la scări şi în formule grafice ale căror 120
  • eficienţă va fi argumentată. Claritatea raportării la cadrul legal existent,aplicabilitatea practică a soluţiilor propuse vor fi criterii de evaluare a ofertelordepuse. 5.3 Anexe cu fişe şi tipizate propuse a fi utilizate de administraţia locală 5.3.1 Fişa de inventariere a monumentului Fişa solicitată a fi elaborată de către consultant va fi conformă curecomandările Consiliului Europei în această privinţă şi va face referire la câmpurilede interes unitar în ţările membre. Recomandarea invocată poartă indicativul R (95) 3 şi a fost adoptată de cătreConsiliul Europei în 11 ianuarie 1995 sub titlul: “Recommendation no. R (95) 3 ofthe Committee of Ministers to Member States on co-ordinating documentationmethods and systems related to historic buildings and monuments of the architecturalheritage”. Ţinând cont de complexitatea acestui model recomandat, consultantul va căutaun format cât mai operativ, eventual simplificat, posibil a fi utilizat în formulătradiţională, pe suport tipărit, dar care să poată fi uşor integrat în bazele de dateinformatice ce vor trebui să fie accesibile publicului dar operabile numai de cătreautorităţile competente. Se cere ca modelul simplificat al fişei să fie prezentat în cadrul ofertei, cuindicarea modului recomandat de ofertant pentru lucrul cu aceste fişe. Consideraţiiasupra acestui aspect vor fi cuprinse într-o secţiune distinctă a memoriilor indicate însecţiunea 7. 5.3.2 Obligaţia de folosinţă a monumentului Consultantul va avea ca sarcină elaborarea unui document ce va trebui să fieulterior înaintat proprietarului monumentului vizat de către municipalitate, odată cunotificarea prin actul prevăzut la punctul 5.3.3. Documentul denumit “obligaţia de folosinţă monumentului” va trebui săsintetizeze în scris şi prin grafică, elementele prevăzute în regulamentul local astfelîncât proprietarul/deţinătorul monumentului să cunoască restricţiile şi permisivităţiledin punct de vedere al intervenţiilor pe imobil – teren şi construcţie – într-o manierăclară şi explicită, atfel încât să fie evitate în viitor situaţii de alterare sau chiardistrugere a patrimoniului ce s-ar putea, în caz contrar, transforma în acţiuni desancţionare corespunzătoare. Conţinutul minimal al acestui document va fi reprezentat de câmpuri distinctemenite să:- descrie fără echivoc limitele imobilului şi elementele de identificare ale acestuia;- descrie maniera de înştiinţare a obligaţiilor prin identificarea datei şi afuncţionarului care a făcut notificarea statutului imobilului şi aproprietarului/deţinătorului curent care a luat notă prin recepţia documentului;- specifice explicit prin material grafic şi text elementele constructive care nu pot fimodificate decât prin notificarea pralabilă a autorităţilor şi prin autorizare;- identifice explicit prin material grafic şi text zonele în care nu există valorideosebite şi unde se pot desfăşura intervenţiile ce ţin de întreţinerea curentă sau de 121
  • modifcări minore ce în mod normal nu ar necesita autorizare pentru construcţiileordinare;- precizeze clar operaţiunile de întreţinere curente pe care proprietarul/deţinătorultrebuie să le îndeplinească prioritar şi consecvent; În memoriul prevăzut la punctul 7.1.1 va fi exprimată şi viziunea ofertantuluireferitoare la acest document şi la alcătuirea sa astfel încât candidaţii să aibălibertatea de a urmări formatul propus sau, dimpotrivă, să-l amendeze argumentatconform principiile enunţate deja în cadrul general al secţiunii 3. Partea operativă va fi ilustrată, de asemenea, în memoriul indicat la punctul7.1.2. 5.3.3 Formularul de notificare a deţinătorului privind statutul juridic al monumentului deţinut Acesta este un document ce reflectă obligativităţile municipalităţii ca urmare aregulamentului general pentru zonele protejate definit de Hotărârea Guvernului nr.1009/2000. Formularul va avea un conţinut sumar în exprimare şi care să facă referire la:- temeiurile legale;- identificarea instituţiei, persoanei şi a a calităţii notificatorului;- identificarea fără echivoc a imobilului protejat;- potenţialele sancţiuni aplicabile proprietarului/deţinătorului ce decurg dinneîndeplinirea obligaţiilor legale;- momentul în timp al notificării. 6. TERMENE, PREDAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRII Termenele de predare vor fi estimate de către fiecare dintre echipele candidate,pe baza graficelor de lucrări ce sunt parte componantă a ofertelor. Este de aşteptat caacestea să poată fi negociate cu beneficiarul, pentru a fi adecvate cu capacităţileorganizatorice ale municipalităţii, acolo unde va fi cazul. Termenul maxim estimat de către municipalitate pentru recepţionarea lucrăriorlicitate este de 10 luni calendaristice de la data semnării contractului. În funcţie de negocierile de detaliu ce vor avea loc între coordonatorul indicatla punctul 3.2 şi echipa declarată câştigătoare, contractul dintre municipalitate şielaboratorul lucrării va face prevederile explicite asupra etapelor intermediare decoordonare precum şi asupra mecanismului de recepţionare al lucrărilor. 7. CONŢINUTUL ŞI FORMA OFERTEI, CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A OFERTELOR Conţinutul ofertei este alcătuit astfel încât să furnizeze evaluatorilor măsura încare competitorii au calificarea necesară, au înţeles necesităţile operative alemunicipalităţii precum şi măsura în care bugetele de timp şi de bani solicitate pot fiacceptabile pentru bugetul local. Forma ofertei este stabilită astfel încât să respecte standardele procedurilor delicitaţie aplicabile în Republica Moldova şi se bazează pe practica uzuală amunicipalităţii. 122
  • Criteriile de evaluare şi de selecţie ale ofertelor vizează cu prioritate obţinereaunor rezultate de calitate superioară, cu condiţia menţinerii costurilor în limiterezonabile. 7.1 Conţinutul ofertei 7.1.1 Memoriu de analiză proprie a situaţiei curenteMemoriul, prevăzut în secţiunile 3 şi 5, constituie una dintre piesele ce reflectăaptitudinile de înţelegere a patrimoniului local atât din punct de vedere al valoriiculturale cât şi din punct de vedere managerial şi, de aceea, va constitui una dintrepiesele importante în evaluarea ofertelor candidaţilor. Aspectele de clarificări juridice dar şi de creştere a operativităţii administrativesunt incluse printre criteriile de evaluare ale ofertelor candidaţilor. Memoriul va face referire cel puţin la secţiunile indicate, cu referire distinctă lafiecare dintre punctele acestor secţiuni care indică necesitatea acestui memoriu. 7.1.2 Memoriu descriptiv al punerii în practică a programului Va fi un memoriu explicativ menit să edifice membrii comisiei de evaluare aofertelor depuse asupra capacităţilor de sintetizare şi de transformare a sintezelor înaplicaţii practice de regulament ale fiecărei echipă ofertantă în parte. Acesta se vaîntocmi în vederea explicitării modului în care ofertantul va rezolva cerinţele generaleexprimate în secţiunea 5, pe fiecare punct în parte. Condiţiile minimale exprimate în caietul de sarcini vor fi susţinute şi amendate,conform celor expuse în cadrul general de la secţiunea 3, iar propunerea ofertată inacest sens va fi luată în calcul la evaluarea fiecărei oferte tehnice în parte. Memoriul va fi dublat de un grafic al lucrărilor preconizate, cu marcareatermenelor intermediare în care se aşteaptă rezultate ce pot face obiectul fie a unorconsultări publice fie a unor eventuale avize sau corecturi pe parcursul contractului. 7.1.3 Descrierea abilităţilor profesionale ale echipei de elaborareCandidaturile vor fi susţinute prin explicitarea capacităţii profesionale de a îndeplinitoate sarcinile exprimate la punctul 1.3 şi în etapele prevăzute în secţiunea 4,respectiv pentru a finaliza o documentaţie în parametrii exprimaţi în secţiunea 5. Înacest scop, în conformitate şi cu prevederile secţiunii 2, oferta va cuprinde biografiileprofesionale ale fiecărui coordonator al specialităţilor implicate. Nu este obligatorieataşrea lucrărilor de referinţă indicate în aceste biografii însă veridicitatea acestoratrebuie să poată fi uşor verificabilă de către comisia de evaluare a ofertelor. 7.1.4 Oferta financiară şi de durată de execuţie Fiecare dosar de candidatură se va încheia printr-o ofertă generală de preţestimat, configurat astfel încât să poată fi evaluat conform punctului 7.3.2. Durata preconizată de excuţie a contractului va fi sintetizată în aceeaşi ofertă,distinct de graficul ataşat memoriului prevăzut la punctul 7.1.2. În situaţia în care ofertanţii estimează prin intervale de valori costurile şi timpulnecesar execuţiei, comisia de evaluare va lua în calcul valoarea financiară maximăestimată, respectiv durata cea mai lungă de excuţie. 123
  • 7.2 Forma ofertei Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, format A4, conţinând, distinct, cele douăcomponente:- plic sigilat cu oferta tehnică- plic sigilat cu oferta financiară şi cu documentaţia depusă arhivată electronic pe uncompact disc Redactarea va fi făcută pe hârtie, format A4, fiecare pagină în parte a ofertelor,atât cea tehnică cât şi cea financiară, fiind certificată de conducătorul echipei deelaborare prin semnătură olografă. Paginile ofertelor vor fi numerotate şi legate înordinea componentelor descrise în secţiunea 7.1. Informaţia tipărită pe hârtie va fi arhivată electronic şi va fi furnizată în formatPDF, pe un compact disc ce va avea inscripţionate pe suprafaţa acestuia datele deidentificare ale competitorului. 7.3 Criterii de evaluare Criteriile de evaluare utilizate în selecţia celei mai bune oferte sunt:- Calitatea preconizată a lucrării – 70 puncte- Preţul cel mai competitiv – 30 puncte Prin evaluare, ofertele vor putea cumula un maxim de 100 de puncte rezultatedin subsumarea tuturor subcategoriilor de evaluare. Astfel, valoarea finală a oferteidepinde substanţial de calitatea rezultatului operativ estimat, partea financiară aofertelor fiind, prin proporţia acesteia, un element fundamental de departajare. 7.3.1 Calitatea preconizată a lucrării Calitatea ofertei are ca bază de apreciere următoarele puncte:- Gradul în care calitatea persoanelor cordonatoare evocate în secţiunea 1 se bucurăde notorietate şi experienţă mai bogate, în sensul în care vor fi mai bine cotate aceleechipe candidate ce au persoane mai bine specializate şi cu un CV mai reprezentativîn ceea ce priveşte atât recunoaşterea profesională cât şi experienţa;- Claritatea programului de cercetare şi organizarea ştiinţifică a acestuia în sensul încare un program care acoperă toate aspectele deja descrise în caietul de sarcini şi estecoerent exprimat dar şi estimat din punct de vedere al resurselor de timp, specialişti şibani, va fi mai bine cotat decât altele ce nu ar reflecta cunoaşterea problemelorspecifice ale Chişinăului sau nu ar evidenţia suficient modul de răspuns la temagenerală. Un plus în apreciere îl va constitui claritatea juridică şi administrativă de asusţine fie actualul program fie amendarea sa argumentată, conform secţiunii 3;- Aplicaţia practică din punct de vedere juridic, fiscal şi administrativ a ofertei.Aprecierea va fi făcută în funcţie de memoriile aferente ofertei şi prevăzute lapunctele 7.1.1 şi 7.1.2 precum şi în raport cu operativitatea fişelor solicitate însecţinea 5. Referinţa de evaluare va fi cadrul propus în prezentul caiet de sarcini,propunerile de amendare făcute de ofertanţi având potenţialul de a îmbunătăţi saudiminua operativitatea materialului final, în funcţie de aprecierile comisiei delicitaţie. Mecanismul de punctare a calităţii va avea următoarea structură:- experienţă şi notorietate: 15 puncte- claritatea programului de cercetare: 25 puncte 124
  • - aplicaţia practică: 30 puncte Modul de acordare al punctajelor subcriteriilor rămâne a fi stabilit de comisiade examinare a ofertelor, fiecare membru al comisiei urmând a acorda punctajele saleîn funcţie de regulile stabilite de comun acord la momentul jurizării. Punctajul finalva rezulta din media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membriicomisiei de evaluare, cu numere întregi rezultate prin rotunjire în plus pentru fiecarefracţie rezultată. 7.3.2 Preţul cel mai competitiv Preţul aferent fiecărei oferte va trebui exprimat pe mai multe paliere care săevidenţieze:- costul total al lucrării;- costurile estimative raportate la oră de lucru per specialist coordonator, respectivcolaborator la elaborare;- costurile estimative raportate per imobil din registrul monumentelor evaluat;- costurile administrative globale aferente întregii operaţiuni de elaborare a sarcinii deinvestigare (regie, transport, cazare, consumabile, alte asemenea);- costurile estimative globale referitoare la organizarea diverselor evenimente conexeprecum consultările publice şi a protocolului aferent acestor acţiuni;- fără o legătură directă cu costurile efective, va fi apreciată şi oferta care propune untimp mai scurt de excuţie. Vor fi evaluate distinct costurile estimate pentru acţiunile ce ţin strict dedesfăsurarea cercetării ştiinţifice respectiv a celor aferente necesităţilor administrative– cheltuieli operative ale candidaţilor alături de cheltuieli ce vor trebui bugetate dePrimăria Chişinău pentru relaţia cu societatea civilă. Un mecanism ce va ţine cont detoate ofertele financiare depuse va fi elaborat de comisia de evaluare pe principulechilibrului între oferta cea mai mică şi oferta cea mai mare cumulat cu estimărilepreliminare proprii avute în calculul bugetar de către administraţia locală. În acestsens, este posibil ca în situaţia unor discrepanţe exagerate între extreme faţă demedie, oferta cea mai mică să poată fi penalizată suplimentar dacă va fi considerată“ofertă de dumping” ce ar putea crea, în cazul selectării acesteia, probleme degestiune a contractului ce s-ar dovedi insuficient bugetat în vederea îndepliniriisarcinilor asumate. O astfel de măsură este justificată prin faptul că municipalitateaurmăreşte în primul rând obţinerea unui rezultat în condiţii de calitate ce primeazăpreţului, fără însă a se înţelege din aceasta că aspectul financiar ar fi neglijat. În ceea ce priveşte timpul de execuţie, durata efectivă mai mică nu este o ţintăîn sine. În aceste condiţii, un timp mai scurt de excuţie estimat în condiţiileîndeplinirii tuturor exigenţelor funcţionale la parametrii de calitate ceruţi, va fi unfactor de apreciere suplimentară a ofertelor depuse şi, în cazul unor egalităţi relativeîntre acestea, poate deveni un factor determinant de departajare. Totuşi, la fel ca încazul ofertei financiare, expunerea unor estimări de timp neraţional de scurt în raportcu estimările preliminare pe care municipalitatea le-a făcut va fi considerată “ofertăde dumping” punând implicit sub semn de întrebare capacitatea de a gestionaprocesul de elaborare al lucrării licitate. Totodată, nu va fi acceptată o ofertă care sădepăşească durata unui an fiscal. Mecanismul de punctare a preţului estimat va avea următoarea structură: 125
  • - cost de elaborare al lucrării: 25 puncte- costuri administrative conexe: 5 puncte- timp de execuţie: factor de departajare la oferte egale. Modul de acordare al punctajelor subcriteriilor rămâne a fi detaliat de comisiade examinare a ofertelor, la momentul jurizării. Pentru subcriteriul “cost de elaborareal lucrării” se va împărţi intervalul dintre cea mai mică şi cea mai mare ofertă în 5intervale de apreciere, fiecăreia dintre acesea alocândui-se câte 5 puncte. Fiecaremembru al comisiei va acorda punctajele sale, in limitele obiective ale clasei depunctaj calculat în care se înscrie fiecare dintre oferte, în funcţie de percepţia fiecăruievaluator în raport cu credibilitatea diferitelor calcule supuse evaluării. Punctajele vorfi invers proporţionale preţurilor estimate, în algoritmul expus, cu excepţia situaţiilorofertelor de dumping. Punctajul final va rezulta din media aritmetică a punctajelor acordate de fiecaredintre membrii comisiei de evaluare, cu numere întregi rezultate prin rotunjire în pluspentru fiecare fracţie rezultată. În vederea evidenţierii “ofertei de dumping”, atunci când ofertele depuse vor ficu cel puţin 25% mai mici decât estimările preliminare puse la dispoziţiamunicipalităţii acestea vor fi considerate în această categorie şi vor primi punctaje inclasa “0 – 5” la subcriteriul “cost de elaborare al lucrării”. 7.4 Criterii de selecţie Oferta cea mai bună va fi considerată cea care va acumula punctajul general celmai mare, rezultat din adunarea punctajelor detaliate la punctul 7.3. 126