• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
17 عورات المرضى
 

17 عورات المرضى

on

 • 454 views

 

Statistics

Views

Total Views
454
Views on SlideShare
454
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  17 عورات المرضى 17 عورات المرضى Document Transcript

  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬1 ‫اٹوؽُټ‬ ‫اٹوضبڀ‬ ‫اهلل‬ ‫ثَټ‬ ‫احترامها‬ ‫ووجىب‬ ‫المرضى‬ ‫عىرات‬ ‫للرجال‬ ‫النساء‬ ‫وتطثية‬ ‫للنساء‬ ‫الرجال‬ ‫تطثية‬ ‫أحكام‬ (‫اإلٍالٽُخ‬ ‫ادل٦بًَن‬ ‫ٙىء‬ ‫يف‬ ‫اٹٞت‬ ‫أفالٱُبد‬ ‫حبش‬ ‫ٽڀ‬ ‫عيء‬) ‫ئ٥لاك‬ ‫د‬.‫الرحمن‬ ‫عثد‬ ‫تن‬ ‫خالد‬‫حمد‬ ‫تن‬‫الشايع‬ dr.khalidshaya@hotmail.com ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ً‫أوال‬:‫احترامها‬ ‫ووجىب‬ ‫المرضى‬ ‫عىرات‬: ‫َياٹةىا‬ ‫و‬ ‫األفالٱُةخ‬ ‫ٹٺغىاځت‬ ‫ه٥بَزهټ‬ ‫ٵب٭خ‬ ‫ثزقٖٖبرڄ‬ ‫اٹٞيب‬ ‫اجملبٷ‬ ‫يف‬ ‫وادلْز٪ٺٌن‬ ‫األٝجبء‬ ‫ځجالء‬ ‫٥ڀ‬ ٠‫ُٮ‬‫ؽ‬ ً‫ب‬ُ‫٥پٺ‬ ً‫ب‬٦‫واٱ‬ ‫وؽلزضٺىځڄ‬ ‫ثڄ‬ ‫َزىإىٿ‬ ‫اٹٲىًن‬ ‫اٹڂهظ‬ ‫څنا‬ ً‫٥ٺ‬. ‫وألٿ‬ ‫أځڄ‬ ‫ئال‬ٌ‫وٽڂ٢ةو‬ ‫اٹٞةت‬ ‫أٍبرنح‬ ‫ٽڀ‬ ‫رٶوه‬ ‫٭ٲل‬ ‫وسلبٹٮىٿ‬ ‫ّىام‬ ٤‫رلزپ‬ ‫أو‬ ‫رلپى٥خ‬ ‫ٵٸ‬ ‫ويف‬ ‫ٱب٥لح‬ ‫ٹٶٸ‬ ‫ادلزَبڅٺٌن‬ ‫رڂجُڄ‬ ‫٭ُڄ‬ ‫ادلهڂُخ‬ ‫األفالٱُبد‬‫و‬ ٍ‫و‬‫أٽ‬ ‫أكىن‬ ‫ٹلي‬ ًٙ‫ادلو‬ ‫٥ىهاد‬ ٬ْ‫ثٶ‬ ‫األٝجبء‬ ‫ٽڀ‬‫أځڄ‬ ‫ئىل‬ ً‫ب‬َٚ‫أ‬ ‫ځجهىا‬‫٥ڂةل‬ ‫٭‬ ‫ٹنٹٴ‬ ‫احلبعخ‬‫أال‬ ٍ٪‫ُڂج‬‫َزىٍ٦ى‬‫ا‬‫احلبعخ‬ ‫ٱله‬ ‫٥ڀ‬ ‫َيَل‬ ‫دبب‬. ٍ٪‫وَڂج‬‫وڅى‬ ً‫ب‬َ‫ٽ٦ڂى‬ ‫وآفو‬ ‫اٹزبٹُخ‬ ‫اٹٖٮؾبد‬ ‫يف‬ ‫ٍڂزلاهٍڄ‬ ‫ٽب‬ ‫وڅى‬ ً‫ب‬َُ‫ؽ‬ ً‫ب‬‫عبځج‬ ‫رڂز٢ټ‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ‫أٿ‬ ‫ئىل‬ ‫څڂب‬ ‫اٹزأٵُل‬ ‫اهلل‬ ‫ثامٿ‬ ً‫ال‬‫ٽَزٲ‬ ً‫ب‬‫ٽجؾض‬ ‫ٹڄ‬ ٖٔ‫طل‬ ‫ٽب‬ ‫وڅى‬ ‫أٍواهڃ‬ ‫وخببٕخ‬ َ٘‫ادلو‬ ‫دبْب٥و‬ ٰ‫َز٦ٺ‬ ‫ٽب‬. ‫ثبٹ٦ىهاد‬ ‫ادلواك‬ ‫ُثٌن‬‫أ‬ ‫أٿ‬ ‫ػلَڀ‬ ‫ادلأفن‬ ‫څنا‬ ‫رىُٙؼ‬ ‫يف‬ ٍٚ‫ظل‬ ‫أٿ‬ ‫وٱجٸ‬. ‫٭ةال‬ ‫څنا‬ ً‫و٥ٺ‬ ‫َخ‬‫ج‬ْ‫ٵ‬ُّ‫اٹو‬ ‫ئىل‬ ‫َّح‬‫ُّو‬َ‫اٹ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫أٽبٻ‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫أٿ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫٥ڂل‬ ‫٥ٺُڄ‬ ٓ‫٭بدلڂٖى‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫٭أٽب‬ ‫ٽبڅُزةهب‬ ‫ٍڂجٌن‬ ‫واٹيت‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫مٹٴ‬ ‫ئىل‬ ‫ك٥ذ‬ ‫ئما‬ ‫ئال‬ ‫ادل٪ٺ٢خ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ً‫ب‬ٕ‫وفٖى‬ ٤ٙ‫ادلى‬ ‫څنا‬ ‫٥ڀ‬ ‫اٹٞجُت‬ ٬ْ‫َٶ‬ ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ‫ثامٿ‬ ‫ث٦ل‬ ‫٭ُپب‬. ‫اٹ‬ ‫٥ڂل‬ ‫ادلوأح‬ ‫وأٽب‬‫څةى‬ ‫څةنا‬ ‫ُّةڄ‬ََ‫ٽ‬ ‫وال‬ ‫ثةلاب‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٍّء‬ ‫ئىل‬ ‫اٹڂ٢و‬ ‫ٹڄ‬ ‫ػلٸ‬ ‫ال‬ ‫٥ىهح‬ ‫ُّهب‬‫٭ٶٺ‬ ‫٥ڂهب‬ ‫األعڂيب‬ ‫وعٸ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫احملٲٲٌن‬ ‫٥ڂل‬ ‫ادلٲوه‬ ‫اٹٖؾُؼ‬. ‫٥بكح‬ ‫عود‬ ‫٥پب‬ ٬ْ‫رٶ‬ ‫اٹ٦بكَخ‬ ‫أؽىاذلب‬ ‫يف‬ ‫ادلوأح‬ ‫أٿ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫٥ڂل‬ ‫٥ٺُڄ‬ ٓ‫٭بدلڂٖى‬ ‫ادلوأح‬ ‫أٽبٻ‬ ‫ادلوأح‬ ‫٥ىهح‬ ‫وأٽب‬ ٦‫ث‬ ‫٥ڂل‬ ‫ثٶْٮڄ‬ ‫اٹڂَبء‬‫دل٦بځةبح‬ ‫اؽزبعةذ‬ ‫ئما‬ ‫وٹٶڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫وضلى‬ ‫اٹَبٱٌن‬ ٫‫وأٝوا‬ ‫واٹٲلٽٌن‬ ‫واٹڂؾو‬ ‫ٵبٹْ٦و‬ ‫ٚهڀ‬ ‫٥ڂةل‬ ‫ٵؾبذلةب‬ ‫اٹوٵجةخ‬ ‫وكوٿ‬ ‫َّح‬‫ُّو‬َ‫اٹ‬ ‫٭ىٯ‬ ‫٥پب‬ ‫ٵْٮذ‬ ‫ٹى‬ ‫٥ٺُهب‬ ‫ؽوط‬ ‫٭ال‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ثڄ‬ ٔ‫ؼلز‬ ‫شلب‬ ‫مٹٴ‬ ‫وضلى‬ ‫أ٥پبذلب‬ ‫مٹٴ‬ ‫وضلى‬ ‫ٝٮٺهب‬ ٣‫ئهٙب‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬2 َُّ‫اٹ‬ ‫ثٌن‬ ‫ٽب‬ ‫وأٽب‬َّ‫و‬ُّ‫واٹو‬ ‫ح‬‫ادل٪ٺ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ً‫خ‬ٕ‫وفب‬ ‫ٵجخ‬‫ئال‬ ‫عڂَةهب‬ ‫ثڂةبد‬ ‫٥ڂل‬ ‫وٹى‬ ‫ؽىت‬ ‫٥ڂڄ‬ ٬ْ‫رٶ‬ ‫أٿ‬ ‫ذلب‬ ‫غلىى‬ ‫٭ال‬ ‫٢خ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫٥ڂل‬‫َهب‬‫ز‬َ‫ٹ‬ِ‫ي‬ِ‫ڂ‬َ‫ٽ‬ ‫َّٷ‬‫َي‬‫ڂ‬َُ ‫وٽب‬1 . ‫أٱىٷ‬ ‫ادلأفن‬ ‫ذلنا‬ ً‫ب‬‫ورىُٙؾ‬:َ٘‫ادلو‬ ‫عَل‬ ‫ٽڀ‬ ٍ‫ٌن‬٦‫ٽ‬ ‫عيء‬ ً‫٥ٺ‬ ٬ْ‫ٹٺٶ‬ ‫ػلزبط‬ ‫٥ڂلٽب‬ ‫األٝجبء‬ ٘٦‫ث‬ ‫أٿ‬ ْ‫ل‬‫واع‬ ‫ئځٴ‬ ‫٭ُپب‬ ً‫خ‬ٕ‫وفب‬ ‫ٹٶْٮڄ‬ ‫ؽبعخ‬ ‫ال‬ ‫ٽٶبٿ‬ ‫٥ڀ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫يف‬ ٤ٍ‫َزى‬ ‫ٱل‬‫ؽةٌن‬ ً‫ب‬‫ٱجؾ‬ ‫األٽو‬ ‫وَيكاك‬ ‫ادل٪ٺ٢خ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ‫يف‬ ٰ‫َز٦ٺ‬ ‫ضلىعلب‬ ‫أو‬ ‫اٹزلهَت‬ ‫أو‬ ‫اٹٞيب‬ ‫اٹز٦ٺُټ‬ ‫ٽ٢ٺخ‬ ‫ربذ‬ ‫اٹٮ٦ٸ‬ ‫څنا‬ ‫ؽلوه‬ ‫وٱل‬ ‫آفوَڀ‬ ٓ‫أّقب‬ ‫حبٚىه‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫َٶىٿ‬. ‫ٽڀ‬ ‫اٹىالكح‬ ‫أٱَبٻ‬ ‫يف‬ ‫اٹ٦ٮُٮبد‬ ‫ادلإٽڂبد‬ ٘٦‫ث‬ ‫َڂبٷ‬ ‫ٽب‬ ‫ٽَزْٮُبهتټ‬ ٘٦‫ث‬ ‫يف‬ ‫وٱجؾڄ‬ ‫ٍىئڄ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلَٺپىٿ‬ َّ‫ٙظ‬ ‫وشلب‬ ‫شلوٙةبد‬ ‫ٽةڀ‬ ‫اٹٲَټ‬ ‫َلفٺىٿ‬ ‫شلڀ‬ ‫ٹ٦لك‬ ‫٥ىهاهتڀ‬ ‫ورجلو‬ ‫أعَبكڅڀ‬ ُ٬َْ‫ُٶ‬‫ر‬‫و‬ َّ‫ُڀ‬‫ه‬َُ‫ٽالث‬ ُ٣َ‫ي‬ِ‫ڂ‬ُ‫ر‬ ‫ؽٌن‬ ٍَ‫اٹڂٮ‬ ‫اٹ٦ناة‬ ‫ُوٽزڄ‬‫ؽ‬‫و‬ ‫األٽو‬ ‫څنا‬ ‫ثْڂب٥خ‬ ‫ٽجبٹٌن‬ ‫٩ًن‬ ‫ٹىعىكڅټ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫رل٥ىا‬ ‫ال‬ ‫شلڀ‬ ‫وأٝجبء‬. ‫وأو‬ ‫ذلب‬ ‫واالؽزواى‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ‫ٍزو‬ ‫وعىة‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹىؽٌُن‬ ٓ‫ځٖى‬ ‫َّذ‬‫كٹ‬ ‫وٱل‬‫األث‬ ٘٩ ‫عجذ‬‫َجةلو‬ ‫ٱةل‬ ‫٥پب‬ ‫ٖبه‬ ‫ٽڂهب‬: ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ‫ٱبٷ‬( :‫ّب‬َِْ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ټ‬ُ‫ٶ‬ِ‫ر‬َ‫آ‬ِ‫ى‬ٍَ ٌِ‫ه‬‫َا‬‫ى‬َُ ‫ّب‬ٍ‫َب‬‫ج‬ِ‫ٹ‬ ِ‫ټ‬ُ‫ٶ‬َُِ‫ٺ‬َ٥ ‫َب‬‫ڂ‬ْ‫ٹ‬َ‫ي‬ِ‫ځ‬َ‫أ‬ ِ‫ل‬َ‫ٱ‬ َ‫ٻ‬َ‫ك‬َ‫آ‬ ٍِ‫ڂ‬َ‫ث‬ ‫َب‬َ)2 . ‫دبب‬ ‫٥جبكڃ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ٍجؾبځڄ‬ ِّ‫اٹوة‬ ‫ٽڀ‬ ٌ‫ٿ‬‫اٽزڂب‬ ‫اَِخ‬ ‫څنڃ‬ ٍ‫٭ٮ‬‫اٹ٦ىهاد‬ ‫ٹَزو‬ ً‫اٹٺجب‬ ‫ٽڀ‬ ‫ذلټ‬ ‫ع٦ٸ‬‫اٹَىءاد‬ ٍ‫وڅ‬3 . ‫ٵبٿ‬ ‫وذلنا‬‫ٹجبٍةهټ‬ ٣‫ځي‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ومهَزهپب‬ ‫ة‬ ‫اٹَالٻ‬ ‫٥ٺُهپب‬ ‫ة‬ ‫وؽىاء‬ ‫آكٻ‬ ‫ػلپٸ‬ ‫أٿ‬ ‫اٹ٦٢ُپخ‬ ٌُ‫ئثٺ‬ ‫ٽٲبٕل‬ ‫ٽڀ‬ ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ‫ٱبٷ‬ َ٘‫اٹ٦و‬ ‫اٹٮَبك‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٹٴ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫َزورت‬ ‫دبب‬ ‫وٹ٦ٺپڄ‬ ‫ذلټ‬ ‫٥لاورڄ‬ ‫ٹْلح‬ ‫ومٹٴ‬ ‫؛‬ ‫٥ىهاهتټ‬ ‫وئ١هبه‬( :‫َب‬َ َ‫ى‬َ‫ث‬َ‫أ‬ َ‫ط‬َ‫و‬ِ‫ف‬َ‫أ‬ ‫َب‬‫پ‬َ‫ٵ‬ ُ‫ٿ‬‫َب‬َُِّْٞ‫اٹ‬ ُ‫ټ‬ُ‫ٶ‬َّ‫َڂ‬‫ڂ‬ِ‫ز‬ْ‫ٮ‬ََ ‫َب‬‫ٹ‬ َ‫ٻ‬َ‫ك‬َ‫آ‬ ٍِ‫ڂ‬َ‫ث‬ِ‫ټ‬ُ‫ٵ‬‫َا‬‫و‬‫َة‬َ ُ‫ڄ‬َّ‫ِځ‬‫ئ‬ ‫َب‬‫پ‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬َ‫آ‬ِ‫ى‬ٍَ ‫َب‬‫پ‬ُ‫ه‬ََِ‫و‬ُُِ‫ٹ‬ ‫َب‬‫پ‬ُ‫ه‬ٍَ‫َب‬‫ج‬ِ‫ٹ‬ ‫َب‬‫پ‬ُ‫ه‬ِ‫ڂ‬َ٥ ُ٣ِ‫ي‬ِ‫ڂ‬ََ ِ‫خ‬َّ‫َڂ‬‫غ‬ْ‫ٹ‬‫ا‬ َ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ ِ‫ټ‬ُ‫ٶ‬ََِ‫ى‬‫ُة‬‫څ‬ ‫ال‬ ُ‫ش‬َُِ‫ؽ‬ ِ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ ُ‫ڄ‬ُ‫ٺ‬ُِ‫ج‬َ‫ٱ‬َ‫و‬ِ‫ٹ‬ِ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ٌن‬ِٝ‫َب‬َُّْ‫اٹ‬ ‫َب‬‫ڂ‬ْ‫ٺ‬َ٦َ‫ع‬ ‫َّب‬‫ِځ‬‫ئ‬ ِ‫ټ‬ُ‫ه‬َ‫ځ‬ِ‫و‬َ‫و‬َ‫ر‬‫ال‬ َ‫ڀ‬َِ‫ن‬َّ‫ِٺ‬‫ٹ‬ َ‫ء‬‫َب‬َُ‫ٿ‬‫ُى‬‫ڂ‬ِ‫ٽ‬ِ‫إ‬َُ)4 . ‫ّأځڄ‬ َّ‫عٸ‬ ‫اهلل‬ ‫وٱبٷ‬( :ْ‫ٺ‬ِ‫ٹ‬ ْ‫ٸ‬ُ‫ٱ‬َ‫ف‬ َ‫ڄ‬َّ‫اٹٺ‬ َّ‫ِٿ‬‫ئ‬ ِ‫ټ‬ُ‫ه‬َ‫ٹ‬ ًَ‫ٵ‬ِ‫ى‬َ‫أ‬ َ‫ٴ‬ِ‫ٹ‬َ‫م‬ ِ‫ټ‬ُ‫ه‬َ‫ع‬‫ُو‬‫و‬ُ‫٭‬ ‫ُىا‬٢َ‫ٮ‬ِ‫ؾ‬َََ‫و‬ ِ‫ټ‬ِ‫څ‬ِ‫ه‬‫َب‬ِٖ‫ث‬َ‫أ‬ ِ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ ‫ُّىا‬ُٚ٪ََ َ‫ٌن‬ِ‫ڂ‬ِ‫ٽ‬ِ‫إ‬ُ‫پ‬‫َةب‬‫پ‬ِ‫ث‬ ْ‫ًن‬ِ‫ج‬ َ‫ٿ‬‫ُى‬٦َ‫ڂ‬ََِٖ.َّ‫ُڀ‬‫ه‬َ‫ز‬َ‫ڂ‬َِ‫ى‬ َ‫ڀ‬َِ‫ل‬ِ‫ج‬َُ ‫َال‬‫و‬ َّ‫ُڀ‬‫ه‬َ‫ع‬‫ُو‬‫و‬ُ‫٭‬ َ‫ڀ‬ْ٢َ‫ٮ‬ِ‫ؾ‬َََ‫و‬ َّ‫ِڀ‬‫څ‬ِ‫ه‬‫َب‬ِٖ‫ث‬َ‫أ‬ ِ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ َ‫ڀ‬ُِِٚٚ٪ََ ِ‫د‬‫َب‬‫ڂ‬ِ‫ٽ‬ِ‫إ‬ُ‫پ‬ْ‫ٺ‬ِ‫ٹ‬ ْ‫ٸ‬ُ‫ٱ‬َ‫و‬)5 ‫اَِخ‬. ‫يف‬ ‫وصجذ‬"‫ٽَٺټ‬ ‫ٕؾُؼ‬"‫ٱبٷ‬ ‫وٍٺټ‬ ‫٥ٺُڄ‬ ‫اهلل‬ ً‫ٕٺ‬ ‫اهلل‬ ‫هٍىٷ‬ ‫أٿ‬ ‫ة‬ ‫٥ڂڄ‬ ‫اهلل‬ ٍٙ‫ه‬ ‫ة‬ ٌ‫اخلله‬ ‫ٍ٦ُل‬ ‫أيب‬ ‫٥ڀ‬: "‫وال‬ ‫اٹىاؽل‬ ‫اٹضىة‬ ‫يف‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫ئىل‬ ‫اٹوعٸ‬ ٍٚ‫َٮ‬ ‫وال‬ ‫ادلوأح‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫ادلوأح‬ ‫وال‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫َڂ٢و‬ ‫ال‬ ‫اٹىاؽل‬ ‫اٹضىة‬ ‫يف‬ ‫ادلوأح‬ ‫ئىل‬ ‫ادلوأح‬ ٍٚ‫رٮ‬"6 . ‫ٱبٷ‬‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ٌ‫اٹڂىو‬ ‫اإلٽبٻ‬: 1 )‫َڂ٢و‬:‫ٵضًن‬ ‫اثڀ‬ ‫رٮًَن‬( "6/48)‫اٹَالٽخ‬ ٍ‫ٍبٽ‬ ‫اٹُْـ‬ ُٰ‫ربٲ‬ ‫ُٝجخ‬ ‫كاه‬ ٛ.‫ادلپٺٶةخ‬ ‫يف‬ ‫واإل٭زةبء‬ ‫اٹ٦ٺپُخ‬ ‫ٹٺجؾىس‬ ‫اٹلائپخ‬ ‫وٹٺغڂخ‬ ‫اٹَ٦ىكَخ‬ ‫اٹ٦وثُخ‬.ً‫ب‬‫آځٮ‬ ‫ئٹُڄ‬ ‫أحملذ‬ ‫ٽب‬ ‫ٽٚپىځڄ‬ ‫ادلَأٹخ‬ ‫څنڃ‬ ‫ؽىٷ‬ ‫ثُبٿ‬. 2 )‫ا‬ ‫ٍىهح‬‫اَِخ‬ ٫‫أل٥وا‬:26. 3 )‫َڂ٢و‬" :‫رٮًَن‬‫ٵضًن‬ ‫اثڀ‬( "3/399‫ة‬444)‫ٵضًن‬ ‫اثڀ‬ ٠‫احلب٭‬ ‫ٱبٷ‬ ‫٭ٲل‬ ‫اَِخ‬ ‫يف‬ َِ‫اٹو‬ ‫ٽ٦ىن‬ ‫وأٽب‬:َُ ‫ٽب‬ ‫څى‬ ُ‫واٹوَب‬ َِ‫اٹو‬‫ثةڄ‬ ُ‫ٸ‬‫َّة‬‫َپ‬‫غ‬َ‫ز‬ ‫اٹٚووهَبد‬ ‫ٽڀ‬ ً‫٭بٹٺجب‬ ً‫ا‬‫١بڅو‬‫واٹيَبكاد‬ ‫اٹزٶپالد‬ ‫ٽڀ‬ ََِِّ‫واٹو‬.‫عوَو‬ ‫اثڀ‬ ‫وٱبٷ‬:‫ا‬ ‫ٵالٻ‬ ‫يف‬ ُ‫اٹوَب‬‫ٹ٦وة‬:‫األصب‬‫اٹضُبة‬ ‫ٽڀ‬ ‫١هو‬ ‫وٽب‬ ‫س‬. 4 )‫اَِخ‬ ٫‫األ٥وا‬ ‫ٍىهح‬:27. 5 )‫اَِزبٿ‬ ‫اٹڂىه‬ ‫ٍىهح‬:29‫و‬34. 6 " )‫ٽَٺټ‬ ‫ٕؾُؼ‬"‫وهٱپڄ‬(338. )
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬3 "‫ئىل‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫ځ٢و‬ ‫وٵنٹٴ‬ ‫٭ُڄ‬ ٫‫فال‬ ‫ال‬ ‫وڅنا‬ ‫ادلوأح‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫وادلوأح‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫ځ٢و‬ ‫ربوًن‬ ‫٭ُڄ‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫ثڂ٢و‬ ‫وٍٺټ‬ ‫٥ٺُڄ‬ ‫اهلل‬ ً‫ٕٺ‬ ‫َّڄ‬‫وځج‬ ٣‫ثبإلصبب‬ ْ‫ٻ‬‫ؽوا‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫ادلوأح‬ ‫وځ٢و‬ ‫ادلوأح‬ ‫٥ىهح‬ ً‫٥ٺ‬‫واٹَبكح‬ ‫األىواط‬ ‫٩ًن‬ ٰ‫ؽ‬ ‫يف‬ ‫اٹزؾوًن‬ ‫وڅنا‬ ‫أوىل‬ ‫ثبٹزؾوًن‬ ‫ومٹٴ‬ ‫ادلوأح‬ ‫٥ىهح‬ ‫ئىل‬ ‫ځ٢وڃ‬"7 . ً‫٥ٺ‬ ‫اجليَٸ‬ ‫ثبٹضىاة‬ ‫واٹى٥ل‬ ‫ٍزوڅب‬ ‫يف‬ ‫اٹزو٩ُت‬ ‫عبء‬ ‫٭ٲل‬ ‫٥ٺُهب‬ ٣‫واالٝال‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫٥ڀ‬ ٍ‫اٹڂه‬ ‫عبء‬ ‫وٵپب‬ ‫ا‬ ‫هٍىٷ‬ ‫أٿ‬ ‫٥ڂهپب‬ ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ٍٙ‫ه‬ ‫٥پو‬ ‫ثڀ‬ ‫اهلل‬ ‫٥جل‬ ‫٭٦ڀ‬ ‫مٹٴ‬‫هلل‬‫ٱبٷ‬" :‫َُٺپڄ‬َ ‫وال‬ ‫َ٢ٺپڄ‬ ‫ال‬ ‫ادلَٺټ‬ ‫أفى‬ ‫ادلَٺټ‬ ‫اٹٲُبٽخ‬ ‫َىٻ‬ ‫ٵوثبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٵوثخ‬ ‫٥ڂڄ‬ ‫اهلل‬ ‫٭وط‬ ‫ٵوثخ‬ ‫ٽَٺټ‬ ‫٥ڀ‬ ‫َّط‬‫٭و‬ ‫وٽڀ‬ ‫ؽبعزڄ‬ ‫يف‬ ‫اهلل‬ ‫ٵبٿ‬ ‫أفُڄ‬ ‫ؽبعخ‬ ‫يف‬ ‫ٵبٿ‬ ‫وٽڀ‬ ‫اٹٲُبٽخ‬ ‫َىٻ‬ ‫اهلل‬ ‫ٍزوڃ‬ ً‫ب‬‫ٽَٺپ‬ ‫ٍزو‬ ‫وٽڀ‬"‫وٽَٺټ‬ ٌ‫اٹجقبه‬ ‫هواڃ‬8 . ‫ياْيتٓا‬ ٌ‫ٔتيا‬ ‫انضرٔرج‬ ُٗ‫يع‬: ‫ث‬ ‫َّّه‬ ‫شلب‬‫ٱىذلټ‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ‫٥ڀ‬ ‫ٵْٮهټ‬ ‫األٝجبء‬ ٘٦‫ث‬ ‫ڄ‬:‫ثاثبؽةخ‬ ‫اٹْوَ٦خ‬ ‫عبءد‬ ‫وٱل‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ٱجُٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫څنا‬ ‫ئٿ‬ ‫اٹٚووهاد‬ ‫٥ڂل‬ ‫احمل٢ىهاد‬. ‫ث٦ُڂڄ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫٥ٺُڄ‬ َّٔ‫ځ‬ ‫وٱل‬ ْٰ‫ؽ‬ ‫وڅنا‬. ‫څإالء‬ ‫ٽڀ‬ ْ‫ًن‬‫ٵض‬ ‫َلهٵڄ‬ ‫ال‬ ٌ‫اٹن‬ ‫وٹٶڀ‬:‫اٹْو‬ ‫اٹٲب٥لح‬ ‫څنڃ‬ ‫مٵووا‬ ‫دلب‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبهټ‬ ‫ة‬ ‫اٹ٦ٺپبء‬ ‫أٿ‬‫ادلڂلهعةخ‬ ‫٥ُخ‬ ‫اٹٶّّي‬ ‫اٹٶٺُخ‬ ‫اٹٲب٥لح‬ ‫ربذ‬" :‫اٹزًَُن‬ ‫ذبٺت‬ ُ‫خ‬َّ‫َٲ‬َْ‫دل‬‫ا‬"9 ‫٥ٺُهب‬ َّ‫كٷ‬ ‫ٽب‬ ‫ٙىء‬ ‫يف‬ ‫ومٹٴ‬‫ٱُلوا‬ ‫اٹىؽٌُن‬ ٓ‫ځٖى‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٱب٥لح‬"‫احمل٢ىهاد‬ ‫رجُؼ‬ ‫اٹٚووهاد‬"ٍ‫څ‬ ‫ٽهپخ‬ ‫ثٲب٥لح‬" :ٚ‫اٹ‬‫ِڅب‬‫ه‬ِ‫ل‬َ‫ٲ‬ِ‫ث‬ ‫َّه‬‫رٲل‬ ‫ووهاد‬"‫أو‬"ُ‫ه‬َّ‫َةل‬‫ٲ‬َُ ‫ٹٺٚووهح‬ ‫أثُؼ‬ ‫ٽب‬ ‫ِڅب‬‫ه‬ِ‫ل‬َ‫ٲ‬ِ‫ث‬. " ‫وذل‬‫ئىل‬ ‫َ٥ةب‬‫ك‬ ‫ٽب‬ ‫ثَجت‬ ‫ٵْٮهب‬ ‫ٽڀ‬ ٤‫ادلڂ‬ ‫إٔٸ‬ ‫ٽڀ‬ ُ‫ٸ‬‫ُڂزٲ‬َ ‫ؽُش‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫٥ڂل‬ ‫ئال‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ال‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫٭اٿ‬ ‫نا‬ ‫ٽٮَلرٌن‬ ‫ئؽلي‬ ‫أٽبٻ‬ ‫ئځڂب‬ ‫ؽُش‬ ‫اٹواڅڂخ‬ ‫احلبٹخ‬ ‫ٽالؽ٢خ‬ ‫ئىل‬ ‫ئٹُڄ‬ ‫وأجلأ‬ ‫مٹٴ‬: َ٘‫ادلو‬ ‫٥ىهح‬ ً‫٥ٺ‬ ٣‫االٝال‬ ‫ئٽب‬ ‫ة‬. ‫ٹ‬ ٗ‫َز٦و‬ ‫أٿ‬ ‫وئٽب‬ ‫ة‬‫ٺٚوه‬. ‫اٹْوَ٦خ‬ ‫يف‬ ‫ادلٲوهح‬ ‫اٹٲىا٥ل‬ ‫وٽڀ‬:‫أعالهما‬ ‫لدفع‬ ‫المفسدتين‬ ‫أدنى‬ ‫ارتكاب‬. ‫ُ٦ٺټ‬َ ‫أٿ‬ ٍ٪‫َڂج‬ ‫وشلب‬:‫حبُةش‬ ‫احلبعةبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫ِيٹزهب‬‫ڂ‬‫ٽ‬ ُ‫ٷ‬َّ‫َي‬‫ڂ‬َُ ‫ٽب‬ ‫أو‬ ‫ٵنٹٴ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ٽب‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ئال‬ ٰ‫رٞٺ‬ ‫ال‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫أٿ‬ ‫ا‬ ‫ؽُبح‬ ‫٭ىاد‬ ‫٥ٺُهب‬ ‫َزورت‬ ً‫ا‬‫عل‬ ‫ّلَلح‬ ‫حلبعخ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٬ْ‫ٵ‬ ٍ٥‫كا‬ ‫َٶىٿ‬‫ٽةڀ‬ ‫ٍّء‬ ٬‫رٺ‬ ‫يف‬ ‫اٹزَجت‬ ‫أو‬ ‫إلځَبٿ‬ ‫اٹٚةووهح‬ ‫ٹزؾلَةل‬ ً‫ال‬‫أڅ‬ ‫٭ٶبٿ‬ ‫؛‬ ٛ‫اٹْوو‬ ‫٭ُڄ‬ ‫رىا٭ود‬ ‫ٽڀ‬ ‫ثزٲوَو‬ ‫ثڄ‬ ‫ادلإٵل‬ ‫اٹٚوه‬ ‫ئحلبٯ‬ ‫أو‬ ‫ٽڂب٭٦هب‬ ‫أو‬ ‫أ٥ٚبئڄ‬ ‫ٹٺؾةوط‬ ً‫ب‬٦‫ه٭‬ ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ٰ‫ؽ‬ ‫يف‬ ُ‫مث‬‫اإل‬ ‫٥ڂڄ‬ ٜ‫وََٲ‬ ً‫ب‬٥‫ّو‬ ٣‫ادلپڂى‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اإلٱلاٻ‬ ‫ٹٺپٚٞو‬ ‫غلىى‬ ٍ‫ن‬‫وؽُڂئ‬ ‫هبب‬ ‫واحلٶټ‬ ً‫خ‬‫وئىاٹ‬ ‫٥ڂڄ‬‫ٹٺٚوه‬‫ك‬ ‫اٹُْـ‬ ‫أوهك‬ ‫وٱل‬ ‫ٽبڅُزهب‬ ‫وثُبٿ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ٽ٦ىن‬ ‫ربلَل‬ ‫يف‬ ‫ٽز٦لكح‬ ٟ‫أٹٮب‬ ‫ٹٺ٦ٺپبء‬.‫ثةڀ‬ ‫َ٦ٲىة‬ ‫اهرٚةبڃ‬ ً‫ب‬‫ر٦وَٮ‬ ‫ٽڂهب‬ ٔ‫خل‬ ‫مث‬ ‫ٹٚىاثٞهب‬ ‫وثُبځڄ‬ ‫اٹْو٥ُخ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ر٦وَٮڄ‬ ‫ٙپڀ‬ ‫ٽڂهب‬ ‫ٝبئٮخ‬ ‫اٹجبؽٌَن‬ ‫اٹىڅبة‬ ‫٥جل‬ 7 " )‫دلَٺټ‬ ٌ‫اٹڂىو‬ ‫ّوػ‬( "4/34)‫ثًنود‬ ‫اٹٮٶو‬ ‫كاه‬ ٛ. 8 " )ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬( "5/98ٌ‫اٹجبه‬ ‫٭زؼ‬ ٤‫ٽ‬ ‫ة‬" . )‫ٽَٺټ‬ ‫ٕؾُؼ‬(2584. ) 9 )٢‫َڂ‬‫و‬" :‫واٹڂ٢بئو‬ ‫األّجبڃ‬( "ٓ85)‫صلُټ‬ ‫الثڀ‬‫اٹ٦ٺپُخ‬ ‫اٹٶزت‬ ‫كاه‬ ٛ.‫و‬"‫واٹڂ٢بئو‬ ‫األّجبڃ‬( "ٓ84)‫احلٺيب‬ ‫اٹجبيب‬ ٛ ٍٝ‫ٹٺَُى‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬4 ‫٭ٲبٷ‬" :‫ٹ‬ ‫حبُش‬ ‫اإلځَبٿ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫رٞوأ‬ ‫اٹيت‬ ‫احلبٹخ‬ ٍ‫څ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ئٿ‬‫اٹٚووهَخ‬ ‫ٽٖبحلڄ‬ ٤ُٚ‫ر‬ ‫أٿ‬ َ٬ُِ‫ف‬ ‫أو‬ ‫ِٻ‬‫ي‬ُ‫جل‬ َ٣‫ُوا‬‫ر‬ ‫ى‬ "‫ٱبٷ‬ ‫مث‬:٠‫ؽٮ‬ ‫يف‬ ‫ٽڂهب‬ ‫الثل‬ ‫ٽب‬ ٍ‫وڅ‬ ‫٥ٺُهب‬ ‫احملب٭٢خ‬ ٣‫اٹْبه‬ ‫ٱٖل‬ ‫اٹيت‬ ‫ادلٖبٌف‬ ٣‫أځىا‬ ً‫أ٥ٺ‬ ٍ‫څ‬ ‫اٹٚووهَخ‬ ‫وادلٖبٌف‬ ‫اخلپَخ‬ ‫األٽىه‬:ٗ‫واٹ٦و‬ ‫واٹ٦ٲٸ‬ ‫وادلبٷ‬ ٌ‫واٹڂٮ‬ ‫َِّڀ‬‫اٹل‬.10 . ‫احلٶ‬ ‫أٿ‬ ‫څڂب‬ ‫٥ٺُڄ‬ ‫اٹزأٵُل‬ ‫غلله‬ ‫وشلب‬‫ثبٹٮ٦ةٸ‬ ً‫خ‬‫ٱبئپ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫رٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫دب٦ىن‬ ً‫ا‬‫أٵُل‬ ‫َٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫ثل‬ ‫ال‬ ‫ثبٹٚووهح‬ ‫ټ‬ ٬ُ‫اٹزقٮ‬ ‫أؽٶبٻ‬ ‫٥ٺُڄ‬ ‫ُجىن‬‫ر‬ ‫أٿ‬ ‫غلىى‬ ‫ال‬ ‫اٹزىڅټ‬ ‫ألٿ‬ ‫ٽزىٱ٦خ‬ ‫أو‬ ‫َّپخ‬‫ُزىڅ‬‫ٽ‬ ‫ال‬11 . ٓ‫ٹٺڂٖى‬ ‫سلبٹٮخ‬ ٍ‫څ‬ ‫٭اظلب‬ ٤ٙ‫ٹٺپى‬ ‫رلبوىح‬ ‫وٵٸ‬ ‫ٵْٮڄ‬ ‫ئىل‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫رل٥ى‬ ‫دبب‬ ‫ئال‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ‫٥ڀ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫وال‬ ‫اٹْو٥ُخ‬‫ودلْب٥وڃ‬ َ٘‫ٹٺپو‬ ٌ‫ح‬‫وئٍبء‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫ٹألٽبځخ‬ ‫سلبٹٮخ‬ ‫ٵنٹٴ‬ ٍ‫وڅ‬. ٤ٍ‫اٹزى‬ ‫غلىى‬ ‫ال‬ ‫٭اځڄ‬ ‫؛‬ ‫ادلٲلهح‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫ألعٺڄ‬ ‫ُثُؼ‬‫أ‬ ٌ‫اٹن‬ ‫اٹٚوه‬ ٤‫اځل٭‬ ‫ٽب‬ ‫وٽىت‬‫و‬ ‫احمل٢ىه‬ ‫څنا‬ ‫يف‬‫ألٿ‬ ‫ٱزئن‬: "‫ثيواٹڄ‬ ‫ثٞٸ‬ ‫ٹ٦نه‬ ‫عبى‬ ‫ٽب‬"12 ‫اٹيٽب‬ ‫يف‬ ‫حبَجهب‬ ‫رٲُُلاد‬ ‫ذلب‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫أٿ‬ ‫اٹ٦ٺپبء‬ ‫ٱوه‬ ‫وٱل‬‫وضلةى‬ ‫واٹٲله‬ ‫وادلٶبٿ‬ ‫ٿ‬ ‫مٹٴ‬. ‫أّج‬ ‫څڂب‬ ‫٭بحلبٹخ‬ََٰ‫ٽ‬َّ‫اٹو‬ ‫ََل‬ ‫ٽب‬ ُ‫ه‬ِ‫ل‬َ‫ٱ‬ ‫وڅى‬ ‫ادلُزخ‬ ‫أٵٸ‬ ‫ئثبؽخ‬ ‫ثٲُل‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ٽب‬ ‫ڄ‬‫حبُش‬‫اٹٚوه‬ ٤‫اځل٭‬ ‫ٽىت‬ ‫اإلثبؽخ‬ ٤‫رورٮ‬. ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫أوٹىَبد‬ ‫يف‬ ‫مٹٴ‬ ‫ث٦ل‬ ‫َڂ٢و‬ ‫مث‬13 : ‫اٹوعبٷ‬ ُ‫ء‬‫األٝجب‬ ‫وَٮؾٖهټ‬ ‫٥ٺُهټ‬ ٬ْ‫َٶ‬ ‫٭بٹوعبٷ‬ ‫ة‬. ‫واٹڂَبء‬ ‫ة‬‫اٹٞجُجبد‬ ‫وَٮؾٖهڀ‬ ‫٥ٺُهڀ‬ ٬ْ‫َٶ‬. ‫اٹجؾةش‬ ‫ث٦ل‬ ‫عڂَڄ‬ ‫ٽڀ‬ ‫څى‬ ‫ٽڀ‬ ‫اجلڂٌَن‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹ٦الط‬ ًَّ‫َزىٹ‬ ‫ٽڀ‬ ‫وعىك‬ ‫٥لٻ‬ ‫٥ڂل‬ ‫ئال‬ ‫األٕٸ‬ ‫څنا‬ ‫٥ڀ‬ ُ‫ٷ‬َّ‫َى‬‫ؾ‬َ‫ز‬َُ ‫وال‬ ٰ‫واٹزؾٲ‬. ‫انًسهًح‬ ‫عٕرج‬ ٗ‫عه‬ ‫انًسهًح‬ ‫غير‬ ‫انًرأج‬ ‫اطالع‬ ٗ‫عه‬ ‫انعهى‬ ‫أْم‬ ‫تحفظ‬: ٩ ‫اٹٞجُجخ‬ ٣‫اٝال‬ ً‫٥ٺ‬ ٌ٠‫ربٮ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ٘٦‫ٹج‬‫اهلل‬ ‫ٱةىٷ‬ ‫يف‬ ‫عبء‬ ‫دبب‬ ‫ذلنا‬ ‫واٍزلٹىا‬ ‫ادلَٺپخ‬ ‫٥ىهح‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ادلَٺپخ‬ ‫ًن‬ ‫ر٦بىل‬( :َ‫و‬‫َة‬‫ه‬َ١ ‫َب‬‫ٽ‬ َّ‫ِال‬‫ئ‬ َّ‫ُڀ‬‫ه‬َ‫ز‬َ‫ڂ‬َِ‫ى‬ َ‫ڀ‬َِ‫ل‬ِ‫ج‬َُ ‫َال‬‫و‬ َّ‫ُڀ‬‫ه‬َ‫ع‬‫ُو‬‫و‬ُ‫٭‬ َ‫ڀ‬ْ٢َ‫ٮ‬ِ‫ؾ‬َََ‫و‬ َّ‫ِڀ‬‫څ‬ِ‫ه‬‫َب‬ِٖ‫ث‬َ‫أ‬ ِ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ َ‫ڀ‬ُِِٚٚ٪ََ ِ‫د‬‫َب‬‫ڂ‬ِ‫ٽ‬ِ‫إ‬ُ‫پ‬ْ‫ٺ‬ِ‫ٹ‬ ْ‫ٸ‬ُ‫ٱ‬َ‫و‬َ‫ڀ‬ِ‫ث‬ِ‫و‬‫ِة‬َُْٚ‫ٹ‬َ‫و‬ ‫َةب‬‫ه‬ِ‫ڂ‬ِ‫ٽ‬ َ‫و‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ث‬‫ُى‬ُُ‫ع‬ ًَ‫ٺ‬َ٥ َّ‫ِڀ‬‫څ‬ِ‫و‬ُ‫پ‬ُ‫ق‬ِ‫ث‬ِ‫ث‬َ‫أ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ئ‬‫َب‬‫ڂ‬ِ‫ث‬َ‫أ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ز‬َ‫ٹ‬‫ُى‬٦ُ‫ث‬ ِ‫ء‬‫َب‬‫ث‬َ‫آ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ئ‬‫َب‬‫ث‬َ‫آ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ز‬َ‫ٹ‬‫ُى‬٦ُ‫ج‬ِ‫ٹ‬ َّ‫ِال‬‫ئ‬ َّ‫ُڀ‬‫ه‬َ‫ز‬َ‫ڂ‬َِ‫ى‬ َ‫ڀ‬َِ‫ل‬ِ‫ج‬َُ ‫ال‬ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ز‬َ‫ٹ‬‫ُةى‬٦ُ‫ث‬ ِ‫ء‬‫َةب‬‫ڂ‬ َ‫أ‬ ِ‫ذ‬َ‫ٶ‬َ‫ٺ‬َ‫ٽ‬ ‫َب‬‫ٽ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ئ‬‫َب‬َِ‫ځ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ر‬‫َا‬‫ى‬َ‫ف‬َ‫أ‬ ٍِ‫ڂ‬َ‫ث‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ځ‬‫َا‬‫ى‬ِ‫ف‬ِ‫ئ‬ ٍِ‫ڂ‬َ‫ث‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ځ‬‫َا‬‫ى‬ِ‫ف‬ِ‫ئ‬ِ‫ٷ‬‫َةب‬‫ع‬ِّ‫اٹو‬ َ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ ِ‫خ‬َ‫ث‬ِ‫ه‬ِ‫إل‬‫ا‬ ٍِ‫ٹ‬‫ُو‬‫أ‬ ِ‫و‬َُِ٩ َ‫ٌن‬ِ٦ِ‫ث‬‫َّب‬‫اٹز‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ُڀ‬‫ه‬ُ‫ځ‬‫َب‬‫پ‬َِ َ‫ٌن‬ِ‫ٮ‬ِ‫ق‬َُ ‫َب‬‫ٽ‬ َ‫ټ‬َ‫ٺ‬ِ٦ُُِ‫ٹ‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ٺ‬ُ‫ع‬ِ‫ه‬َ‫أ‬ِ‫ث‬ َ‫ڀ‬ِ‫ث‬ِ‫و‬ََِٚ ‫َال‬‫و‬ ِ‫ء‬‫َب‬َِّ‫اٹڂ‬ ِ‫د‬‫َا‬‫ه‬ِ‫ى‬َ٥ ًَ‫ٺ‬َ٥ ‫ُوا‬‫و‬َ‫ه‬ْ٢ََ ِ‫ټ‬َ‫ٹ‬ َ‫ڀ‬َِ‫ن‬َّ‫اٹ‬ ِ‫ٸ‬ْ‫ٮ‬ِّٞ‫اٹ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬ِ‫ڄ‬‫َّة‬‫اٹٺ‬ ً‫َة‬‫ٹ‬ِ‫ئ‬ ‫ُىا‬‫ث‬‫ُى‬‫ر‬َ‫و‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ز‬َ‫ڂ‬َِ‫ى‬ ِ‫ڀ‬ِ‫ٽ‬ َ‫ه‬ََُّ‫أ‬ ‫ّب‬٦ُِ‫پ‬َ‫ع‬َ‫ٿ‬‫ُى‬‫ؾ‬ِ‫ٺ‬ْ‫ٮ‬ُ‫ر‬ ِ‫ټ‬ُ‫ٶ‬َّ‫َٺ‬٦َ‫ٹ‬ َ‫ٿ‬‫ُى‬‫ڂ‬ِ‫ٽ‬ِ‫إ‬ُ‫پ‬ْ‫ٹ‬‫ا‬ ‫ب‬)14 . 10 )‫َڂ٢و‬" :٤‫ه٭‬‫اإلٍالٽُخ‬ ‫اٹْوَ٦خ‬ ‫يف‬ ‫احلوط‬( "ٓ438‫ة‬439)‫اٹضبځُخ‬ ٛ ‫اٹجبؽٌَن‬ ‫َ٦ٲىة‬ ‫ٹٺُْـ‬1416‫اٹلويل‬ ‫اٹڂْو‬ ‫كاه‬ ‫څة‬ ٗ‫اٹوَب‬. 11 )َ‫ڂ٢و‬" :‫احلوط‬ ٤‫ه٭‬( "ٓ141‫و‬442. ) 12 )‫ة‬ ‫اٹٲب٥لح‬ ‫ذلنڃ‬ ‫ة‬ ‫َڂ٢و‬:"‫اٹٮٲهُخ‬ ‫اٹٲىا٥ل‬ ‫ّوػ‬( "ٓ187)‫اٹضبځُخ‬ ٛ ‫اٹيهٱب‬ ً‫ٽٖٞٮ‬ ‫أضبل‬ ‫ٹٺُْـ‬ْ‫كٽ‬ ‫اٹٲٺټ‬ ‫كاه‬ٰ. 13 )‫اٹزبٹُخ‬ ‫اٹٮٲوح‬ ‫يف‬ ‫ة‬ ‫اٹٍْء‬ ٘٦‫ث‬ ‫ة‬ ‫اجليئُخ‬ ‫څنڃ‬ َٜ‫ځج‬ ٫‫وٍى‬. 14 )‫اَِخ‬ ‫اٹڂىه‬ ‫ٍىهح‬:31.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬5 ‫رٮًَن‬ ‫يف‬ ‫ٱبٹىا‬(َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ئ‬‫َب‬َِ‫ځ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬: )‫أٿ‬ ‫ٽإٽڂةخ‬ ‫الٽةوأح‬ ‫ػلٸ‬ ‫٭ال‬ ‫و٩ًنڅټ‬ ‫اٹنٽخ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلْوٵٌن‬ ‫ځَبء‬ ‫ٽڂڄ‬ ‫وؼلوط‬ ‫ذلب‬ ً‫خ‬َ‫ٽ‬َ‫أ‬ ‫رٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫ئال‬ ‫ٽْوٵخ‬ ‫اٽوأح‬ ٌ‫َل‬ ‫ثٌن‬ ‫ثيَڂزهب‬ ‫ر٢هو‬ ‫أٿ‬ ‫أو‬ ‫ثلاب‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ب‬‫ُّئ‬ ٬ْ‫رٶ‬. ‫وٱبٷ‬‫ادلٮَو‬ ‫اإلٽبٻ‬‫ٱىٹڄ‬ ‫يف‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫رلبڅل‬( :َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ئ‬‫َب‬َِ‫ځ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬)‫ٱبٷ‬:ُ‫ؤ‬‫ځَب‬‫ٽڀ‬ ‫ادلْوٵبد‬ ٌُ‫ٹ‬ ‫ادلَٺپبد‬ ‫څڀ‬ ‫ٽْوٵخ‬ ٌ‫َل‬ ‫ثٌن‬ ٬ْ‫رڂٶ‬ ‫أٿ‬ ‫ادلَٺپخ‬ ‫ٹٺپوأح‬ ٌُ‫وٹ‬ ‫ځَبئهڀ‬.‫ٱىٹڄ‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫ُوَظ‬‫ع‬ ‫اثڀ‬ ‫وٱبٷ‬( :َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ئ‬‫َب‬َِ‫ځ‬ ِ‫و‬َ‫أ‬) ‫ٱبٷ‬:‫دل‬ ‫ػلٸ‬ ‫ال‬ ‫ادلَٺپٌن‬ ‫ځَبء‬ ‫أاڀ‬ ‫ثٺ٪ين‬َّ‫٥ةي‬ ‫ٱىٹةڄ‬ ‫٭نٹٴ‬ ‫ذلب‬ ً‫خ‬َ‫ٽ‬َ‫أ‬ ‫رٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫ئال‬ ‫َهب‬‫ز‬ََِّ‫و‬َ٥ ً‫خ‬‫ٽْوٵ‬ ٌَِ‫و‬ُ‫ر‬ ‫أٿ‬ ‫َٺپخ‬ ‫وعٸ‬( :َ‫أ‬ِ‫و‬َ‫ٽ‬َ‫ٽ‬ ‫ب‬َّ‫ُڀ‬‫ه‬ُ‫ځ‬‫َب‬‫پ‬ََِ‫أ‬ ِ‫ذ‬َ‫ٶ‬َ‫ٺ‬). ‫اهلل‬ ‫هٍىٷ‬ ‫إٔؾبة‬ َّ‫أٿ‬ ‫ِٸ‬‫ٲ‬ُ‫ځ‬ ‫ٽب‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫ٵضًن‬ ‫اثڀ‬ ٠‫احلب٭‬ ‫مٵو‬ ‫دلب‬ ‫وذلنا‬‫ٵةبٿ‬ ًِ‫ل‬‫ْة‬‫ٲ‬َ‫دل‬‫ا‬ َ‫ذ‬ُ‫ث‬ ‫ُىا‬‫ٽ‬ِ‫ل‬َ‫ٱ‬ ‫دلب‬ ‫و‬ ‫اٹُهىكَبد‬ ‫ځَبئهټ‬ ‫ٱىاثٸ‬‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫ٱبٷ‬ ‫اٹڂٖواځُبد‬:‫أو‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ؽبٷ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫زلپىٷ‬ ‫ة‬ َّ‫ٕؼ‬ ‫ئٿ‬ ‫ة‬ ‫٭هنا‬ ‫والثل‬ ‫٥ىهح‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫٭ُڄ‬ ٌُ‫ٹ‬ ‫ئځڄ‬ ‫مث‬ ‫االٽزهبٿ‬ ‫ثبة‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫أٿ‬15 . ‫ال‬ ‫٭ةااڀ‬ ‫وأ٥٢ةټ‬ ‫أّل‬ ‫اٹنٽخ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ځَبء‬ ‫يف‬ ‫أځڄ‬ ‫ئال‬ ‫؛‬ ‫اٹڂَبء‬ ٤ُ‫صب‬ ‫يف‬ ً‫ا‬‫زلنوه‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ً‫٥ٺ‬ ٣‫االٝال‬ ‫ٵبٿ‬ ‫وٹئڀ‬ ‫اٹَىء‬ ‫ٽڀ‬ ‫ؽلڂ٦هڀ‬‫٥ڂڄ‬ ُ‫و‬ِ‫ع‬َ‫ي‬ِ‫ڂ‬َ‫ز‬‫٭‬ ‫ؽواٻ‬ ‫مٹٴ‬ ‫أٿ‬ ‫ر٦ٺټ‬ ‫٭ااب‬ ‫ادلَٺپخ‬ ‫٭أٽب‬ ٤‫ٽبځ‬. ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫ٵضًن‬ ‫اثڀ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اال٥زناه‬ ‫څنا‬ ‫عبء‬ ‫وئظلب‬‫ة‬َّ‫ٕؼ‬ ‫ئٿ‬ ‫ٹڄ‬ ‫زبوَظ‬ ‫٥ڀ‬ ‫واٹجؾش‬‫٥پةىٻ‬ ‫ٹةلي‬ َّ‫اٍزٲو‬ ‫دلب‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫٩ًن‬ ٣‫اٝال‬ ‫ربوًن‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلَٺپٌن‬‫اٹ٢بڅوح‬ ‫ادلَٺپخ‬ ‫ىَڂخ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫دلَٺپخ‬‫٥ىه‬ ً‫٥ٺ‬ ٤‫رٞٺ‬ ‫أٿ‬ ‫٥ڀ‬ ً‫ال‬ٚ‫٭‬‫صُبهبةب‬ ‫ربذ‬ ‫وٽب‬ ‫هتب‬ 16 . ّ‫تُـثـيـ‬: ‫وأاةب‬ ‫ٽَٺپخ‬ ‫ٵىاب‬ ‫ؽبٷ‬ ‫يف‬ ‫څى‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫٥ىهاد‬ ‫ئىل‬ ‫اٹڂ٢و‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥ڂڄ‬ ٍ‫ادلڂه‬ ‫أٿ‬ ً‫اٹڂب‬ ٘٦‫ث‬ ‫ٹلي‬ ‫٭هټ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫وٱٮذ‬ ‫ذلب‬ ‫ُوٽخ‬‫ؽ‬ ‫٭ال‬ ‫ٽَٺپخ‬ ‫٩ًن‬ ‫ٵبځذ‬ ‫ئما‬)!(‫څةنا‬ ‫ويف‬ ‫وّو٥ڄ‬ ‫ثبهلل‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ٽڀ‬ ْ‫ل‬‫أؽ‬ ‫ثڄ‬ ‫َٲٸ‬ ‫ٕؾُؼ‬ ‫٩ًن‬ ْ‫ټ‬‫٭ه‬ ‫وڅنا‬ ‫َٲىٷ‬ ‫اٹَُبٯ‬‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫اٹ٦َٲالين‬ ‫ؽغو‬ ‫اثڀ‬ ٠‫احلب٭‬" :ً‫خ‬‫ٽإٽڂة‬ ‫ئٹُهب‬ ‫اٹڂ٢و‬ ‫ػلوٻ‬ َ‫خ‬ُ‫األعڂج‬ َّ‫أٿ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫أصب٦ىا‬ ‫وٱل‬ ‫ٵب٭وح‬ ‫أو‬ ‫ٵبځذ‬"‫ٵالٽڄ‬ ً‫اځزه‬17 . ِ‫عُد‬ ‫تانتكشف‬ ‫تتساْم‬ ٍ‫ي‬ ‫ٔجٕد‬ ٖ‫ند‬ ‫انطثية‬ ٗ‫عه‬ ‫يُثغي‬ ‫يا‬ ‫حٕل‬ ٌٍ‫ثا‬ ٌّ‫تُثي‬: ‫وادلواع‬ ‫ادلوَٚبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ‫وعىك‬ ‫ٽڀ‬ ‫األٝجبء‬ ‫ٽڀ‬ ْ٤‫صب‬ ‫َْٶى‬‫ٍزوڃ‬ ‫٥ٺُهڀ‬ ‫غلت‬ ‫٥پب‬ ٬ْ‫ثبٹٶ‬ ‫َزَبڅٺڀ‬ ‫اٹاليت‬ ‫٦بد‬ ‫ٹٺٞجُت‬ ‫ٽواع٦زهڀ‬ ‫ٹلي‬. ‫څنا‬ ‫َىٙؼ‬ ‫وٵپضبٷ‬:‫أو‬ ٜ٪‫اٹٚة‬ ‫أو‬ ‫اٹَٶو‬ ٗ‫ٽو‬ ‫٥الط‬ ‫ٹٞٺت‬ ٤‫ٹزواع‬ ‫رأيت‬ ‫ادلوَٚخ‬ ‫أٿ‬ ‫األٝجبء‬ ٘٦‫ث‬ ‫َنٵو‬ ‫رب‬ ‫ٙووهح‬ ‫ٹنٹٴ‬ ٌُ‫وٹ‬ ‫وعههب‬ ‫٥ڀ‬ ٬ْ‫رٶ‬ ‫اٹٞجُت‬ ً‫٥ٺ‬ ‫كفىذلب‬ ‫ؽٌن‬ ‫ٽڀ‬ ‫هبب‬ ‫٭اما‬ ‫اٹٖؾُخ‬ ‫اٹ٦ٺٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٹ٪ًنعلب‬‫پٺةهب‬ ‫٭٦ٺڄ‬ ً‫٥ٺ‬. 15 )‫َڂ٢و‬" :‫رٮ‬ٌّّٞ‫اٹ‬ ‫عوَو‬ ‫اثڀ‬ ‫ًَن‬( "18/121" . )‫ٵضًن‬ ‫اثڀ‬ ‫رٮًَن‬( "3/285‫ة‬286" . )‫اٹٲوٝيب‬ ‫رٮًَن‬"(12/233) 16 )‫ادلْةوٵبد‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫َٸ‬‫ج‬ِ‫ٱ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ؽىت‬ ‫ٹٺ٦ىهاد‬ ‫اؽزُبٝهټ‬ ‫ٽلي‬ ‫رجٌن‬ ‫ٹٶڂهب‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبهټ‬ ‫ة‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ٽڀ‬ ٌ‫خ‬‫ٝبئٮ‬ ‫٭ُهب‬ ٬‫فبٹ‬ ‫ادلَأٹخ‬ ‫وڅنڃ‬ ‫اٹوعب‬ ‫َٸ‬‫ج‬ِ‫ٱ‬ ‫ٽڀ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫دبب‬ ٬ُ‫٭ٶ‬‫ٷ‬. 17 " )ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬ ‫ّوػ‬ ٌ‫اٹجبه‬ ‫٭زؼ‬( "12/314. )
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬6 ‫ٱل‬ ‫ثأاب‬ ‫مٹٴ‬ ‫ور٦ٺٸ‬ ‫وعههب‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫يف‬ ‫رزؾوط‬ ‫ال‬ ‫ث٦ل‬ ‫٭ُپب‬ ‫هاع٦زڄ‬ ‫٭اما‬ ‫ٝجُت‬ ‫رىٹُلڅب‬ ًَّ‫َزىٹ‬ ‫ٱل‬ ‫اٹڂَبء‬ ٘٦‫وث‬ ‫رىٹُلڅب‬ ‫٥ڂل‬ ‫ادل٪ٺ٢خ‬ ‫٥ىههتب‬ ً‫٥ٺ‬ ٬ْ‫وٵ‬ ‫ثٸ‬ ‫ٱجٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥ڂلڃ‬ ‫َّٮذ‬ْ‫رٶ‬)!!(‫ٹٺٚةووهح‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ئٿ‬ ‫األوٷ‬ ‫ادلٲبٻ‬ ‫هَت‬ ‫وال‬ ‫ذلب‬ ‫غلىى‬ ‫وال‬ ‫ثٲلهڅب‬ ‫ٽٲلهح‬ ‫٭ااب‬‫اٹٚووهح‬ ‫وعىك‬ ‫٥لٻ‬ ٤‫ٽ‬ ٬ْ‫اٹزٶ‬ ‫يف‬ ‫مٹٴ‬ ‫ثَجت‬ ‫رزپبكي‬ ‫أٿ‬. ‫َ٦ةبجلىاټ‬ ‫دلةڀ‬ ‫رڂجةُههټ‬ ‫ادلَٺپٌن‬ ‫أٝجبء‬ ‫٥پىٻ‬ ‫أفالٱُبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫َز٦ٌن‬ ‫واٹيت‬ ‫األٽضٺخ‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫٩ًن‬ ‫ئىل‬ ‫واٹ‬ ‫ثو٥بَزڄ‬ ‫اٹْوَ٦خ‬ ‫أٽود‬ ‫شلب‬ ‫مٹٴ‬ ‫و٩ًن‬ ‫وٍزوڅب‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ٠‫ؽٮ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٽوا٥برڄ‬ ٍ٪‫َڂج‬ ‫ٽب‬ ‫ئىل‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫وفبٕخ‬‫٦ڂبَخ‬ ‫ثڄ‬. ‫فبٕةخ‬ ‫٭ُهب‬ ‫ادلقبٹٮخ‬ ‫زلبمَو‬ ‫وثُبٿ‬ ‫ٹزىُٙؾهب‬ ٌ‫خ‬ٍ‫ٽب‬ ‫احلبعخ‬ ‫٭اٿ‬ ‫ادلَأٹخ‬ ‫څنڃ‬ ‫يف‬ ‫اٹٍْء‬ ٘٦‫ث‬ ‫أٝٺڂب‬ ‫ٱل‬ ‫ٵڂب‬ ‫وٹئڀ‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫وادلواٵي‬ ‫واٹ٦ُبكاد‬ ‫وادلَزىٕٮبد‬ ‫ادلَزْٮُبد‬ ‫ٽ٦٢ټ‬ ‫يف‬ ‫٭ُهب‬ ‫ادلقبٹٮبد‬ ٣‫أځىا‬ ‫ځْبڅل‬ ‫وضلڀ‬18 ‫ثبرةذ‬ ‫ؽىت‬ َ‫حملبم‬ ً‫خ‬‫ٽَجج‬ ‫اٹىاٱ٦خ‬ ‫ادلقبٹٮبد‬ ‫رٺٴ‬‫كوٷ‬ ٬‫سلزٺة‬ ‫يف‬ ‫واٹٲٚبء‬ ‫واألٽڀ‬ ‫اٹوٱبثخ‬ ‫أعهيح‬ ‫ىاٹذ‬ ‫وال‬ ‫ٽڂهب‬ ّّ‫أٵ‬ ‫أفوي‬ ‫و‬ ‫ثڄ‬ ‫َٺيٻ‬ ٌ‫اٹن‬ ٌ‫واٹٮٞو‬ ٍ٥‫اٹْو‬ ‫األٕٸ‬ ‫سلبٹٮخ‬ ً‫٥ٺ‬ ً‫اٹڂب‬ ‫ئٕواه‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ادلزورجخ‬ ‫ادلزڂى٥خ‬ ‫اٹٲٚبَب‬ ‫أَلَهب‬ ‫ثٌن‬ ‫رزىاىل‬ ‫اٹ٦ب‬ ً‫ب‬َٚ‫أ‬ ‫ٍٺُټ‬ ‫٥ٲٸ‬ ‫ٵٸ‬. ‫ٹڄ‬ ‫شلب‬ ٓ‫اٹڂٖى‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٍّء‬ ‫ئىل‬ ‫اٹزبٹُخ‬ ‫ادلجبؽش‬ ‫أًّن‬ ٫‫وٍى‬‫ة‬ ‫رى٭ُٲڄ‬ ‫وؽَڀ‬ ‫اهلل‬ ‫ثامٿ‬ ‫ة‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ‫ثَزو‬ ‫ٕٺخ‬. *‫اٹىعىڃ‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ‫ٽڀ‬ ً‫خ‬‫وصُٲ‬ ً‫خ‬‫ٕٺ‬ ‫ادلَأٹخ‬ ‫هبنڃ‬ ‫َزٖٸ‬ ‫وشلب‬: ٌ‫واٹ٦ٶ‬ ‫وسبوَٚهڀ‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫رٞجُت‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫ثزىيل‬ ‫ومٹٴ‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫ادلإٍَبد‬ ‫ٽ٦٢ټ‬ ‫يف‬ ً‫االځزٶب‬ ‫ٽڀ‬ ْ٤‫واٱ‬ ‫څى‬ ‫ٽب‬ ٝ ‫ورٞجُجهټ‬ ‫٭ؾٖهټ‬ ‫َزىىل‬ ‫ؽُش‬ ًٙ‫ادلو‬ ‫اٹوعبٷ‬ ٰ‫ؽ‬ ‫يف‬‫اٹزبٹُخ‬ ‫اٹٮٲوح‬ ‫يف‬ ‫ځجُڂڄ‬ ‫ٽب‬ ‫وڅنا‬ ‫وشلوٙبد‬ ‫جُجبد‬: ً‫ا‬‫ثاني‬:‫وتطثية‬ ‫للنساء‬ ‫الرجال‬ ‫تطثية‬ ‫أحكام‬ ‫للرجال‬ ‫النساء‬: ‫وڅةنڃ‬ ‫ٹٺڂَبء‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫ورٞجُت‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫ٹزٞجُت‬ ‫اٹڂَبء‬ ٍِّ‫رىٹ‬ ‫ذبل‬ ‫أٿ‬ ‫اٹٖؾُخ‬ ‫ادلإٍَبد‬ ‫يف‬ ‫واځزْو‬ ‫ُو‬‫ض‬‫ٵ‬ ‫شلب‬ َ‫ّو‬ ‫ٽڀ‬ ‫ِّڀ‬ُ‫وث‬ ٍ‫ؼ‬ٙ‫وا‬ ٍ‫ټ‬‫حلٶ‬ ‫ٕوػلخ‬ ‫سلبٹٮخ‬‫٭ُهةب‬ ‫ٽب‬ ‫٭ىٯ‬ ‫احملبهٻ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹ٪ًنح‬ ‫سبٺُڄ‬ ‫دلب‬ ‫سلبٹٮخ‬ ‫ٵنٹٴ‬ ٍ‫وڅ‬ ‫اإلٍالٻ‬ ‫٦خ‬ ‫اٹَُئخ‬ ‫اٹ٦ىاٱت‬ ‫ٽڀ‬. ‫عَةلڅب‬ ‫وٽجبّةوح‬ ‫ادلةوأح‬ ‫رٞجُةت‬ ًَّ‫َزىٹ‬ ‫حبُش‬ ٌ‫اٹ٦ٶ‬ ‫أو‬ ‫٥ڂهب‬ َّ‫األعڂيب‬ َ‫ٸ‬‫اٹوع‬ ُ‫ت‬ِّ‫َج‬ُٞ‫ر‬ ‫ؽٌن‬ َ‫ح‬‫ادلوأ‬ َّ‫أٿ‬ ‫مٹٴ‬ ‫ثل‬ ‫٭ال‬ ‫ة‬ ‫مٹٴ‬ ٤‫َٲ‬ ‫ؽٌن‬ ‫ة‬ ‫٥ڂهب‬ ٌّ‫أعڂيب‬ ٌ‫ٸ‬‫هع‬ ُ‫ڄ‬َََُّ‫ورب‬‫افزالعةبد‬ ‫ؽةل‬ ‫٥ڂةل‬ ٬‫رٲ‬ ‫ال‬ ‫ٱل‬ ‫اٹيت‬ ‫اٹٮزڂخ‬ ٣‫وٱى‬ ‫ٽڀ‬ ُ‫حل‬‫ا‬ ‫واځزهبٳ‬ ‫ادلقجىءح‬ ‫اٹٮزڂخ‬ ‫ٽىاٝڀ‬ ً‫٥ٺ‬ ٣‫االٝال‬ ‫ٽڀ‬ ًَّ‫ّز‬ ‫ٽَبٹٴ‬ ‫ئىل‬ ‫األٽو‬ ‫َز٦لي‬ ‫ثٸ‬ ‫ثبٹَىء‬ ‫وأٽوڅب‬ ٌ‫اٹڂٮ‬‫َٻ‬‫و‬. 18 )ً‫ادلوٙة‬ ‫أؽةل‬ ‫ٍةوَو‬ ً‫٥ٺ‬ ٬‫وٱ‬ ‫٥ڂلٽب‬ ‫اٹز٦ٺُپُخ‬ ‫ادلَزْٮُبد‬ ‫أؽل‬ ‫يف‬ ‫٥بٹُخ‬ ‫كهعخ‬ ‫ػلپٸ‬ ‫ٝجُت‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ح‬‫ٽو‬ ٍ‫أٍٮ‬ َّ‫واّزل‬ ‫٥غيب‬ ‫ُټ‬٢َ٥ ‫وٱل‬ ‫ٽڀ‬ ‫٭ٞٺت‬ ‫اٹٲَټ‬ ‫ٽْو٭خ‬ ‫وادلپوٙخ‬ ‫واإلځبس‬ ‫اٹنٵىه‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلزلهثٌن‬ ‫اٹٞالة‬ ‫ٽڀ‬ ٌ‫خ‬‫ُٺ‬‫ص‬ ‫وثٖؾجزڄ‬٤‫ٽىٙة‬ ‫يف‬ ‫وٵبٿ‬ ‫اٹةلاء‬ ‫ٽٶبٿ‬ ٬ْ‫ٵ‬ َ٘‫ادلو‬ ‫٥ٺةُه‬ ٫‫َْو‬ ‫شلڀ‬ ٍ‫ح‬‫واؽل‬ ‫دبپبىؽخ‬ ‫اٹٶجًن‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫ثلأ‬ ‫إلؽٚبهڅب‬ ‫رىعههب‬ ‫وٹلي‬ ‫ٽ٦ُڂخ‬ ً‫ح‬‫أكا‬ ‫ربٚو‬ ‫ادلپوٙخ‬ ‫وٹٶڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫ٹڄ‬ ‫ومت‬ ‫اٹ٦ىهح‬‫ڀ‬ ‫اٹىٱذ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٹٮزوح‬ ‫ٽ٦ڄ‬ ‫ٽڀ‬!!٤َّ‫وٱ‬ ‫َّب‬‫ودل‬ ‫٥ٺُهب‬ ٤‫ٹُىٱ‬ ً‫خ‬‫وهٱ‬ ‫ٹڄ‬ ‫سبل‬ ‫ادلزلهثبد‬ ‫اٹٞبٹجبد‬ ‫ثاؽلي‬ ‫وئما‬‫ورٲهٲةڄ‬ ‫رٚبؽٶڄ‬ ‫وثلأد‬ ‫رىٱُ٦ڄ‬ ‫اٍز٢و٭ذ‬ ‫ذلب‬ ‫وأفالٱُةبد‬ ‫واك‬ ‫يف‬ ٤ُ‫اٹٖڂ‬ ‫څنا‬ ‫وٽضٸ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٫‫ٽٶْى‬ َ٘‫ٽو‬ ‫أٽبٻ‬ ‫وأاټ‬ ‫دلىٙ٦هټ‬ ‫ٽ٦ڄ‬ ‫شلڀ‬ ‫أو‬ ‫ٽڂڄ‬ ‫ٽوا٥بح‬ ‫٩ًن‬ ‫ٽڀ‬ ‫ؽىذلټ‬ ‫وٽڀ‬ ‫وئَبڃ‬ ٍ‫څ‬ ‫آفو‬ ٍ‫ك‬‫وا‬ ‫يف‬ ‫اٹٞت‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬7 ٕ‫ه‬ ‫وال‬ ٤‫اٹىاٱ‬ ٗ‫أه‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اإلؽٖبئُخ‬ ‫وځَجزهب‬ ‫ادلقبٹٮخ‬ ‫څنڃ‬ ‫وٱى٥بد‬ ‫٥ڀ‬ ‫زللكح‬ ً‫ب‬‫أهٱبٽ‬ ‫أٽٺٴ‬ ‫ال‬ ‫ٵڂذ‬ ‫وٹئڀ‬ً‫ا‬‫ل‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫ٹٺپهڀ‬ ‫ادلڂزَجٌن‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ‫ٽٲبثٺخ‬ ّّ٥ ‫٥لَلح‬ ‫ٝوٯ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ة‬ ٌَّ‫ٹل‬ ‫رأٵل‬ ‫شلب‬ ‫ٹٶڀ‬ ‫ادلقبٹٮخ‬ ‫څنڃ‬ ‫ٹ٦ىاٱت‬ ً‫ب‬ُ‫ئؽٖبئ‬ ‫اٹجالك‬ ‫ٽڀ‬ ‫ّىت‬ ٣‫إٔٲب‬ ‫يف‬ ‫ٽزڂى٥خ‬ ‫ٽْٶالد‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلقبٹٮخ‬ ‫څنڃ‬ ‫٥ڀ‬ ‫رَجت‬ ‫ٽب‬ ‫ة‬ ‫ٽىصٲخ‬ ‫رٲبهَو‬ ‫فالٷ‬ ‫ٽڀ‬ ‫أو‬. ‫رٞجُت‬ ‫ع٦ٸ‬ ‫وزلبوٹخ‬ ‫اٹٲُٚخ‬ ‫ذلنڃ‬ ‫االڅزپبٻ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫وٱل‬ً‫اٹڂةب‬ ‫٭ٚةالء‬ ٌ‫څبع‬ ‫ؽلوكڃ‬ ُٰٙ‫أ‬ ‫يف‬ ‫ٹٺپوأح‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫اٹٲلٻ‬ ‫ٽڂن‬ ‫أٝجبء‬ ‫و٩ًن‬ ‫أٝجبء‬. ‫٥بٻ‬ ‫ضلى‬ ‫يف‬ ‫ادلزىىف‬ ٌ‫اٹواى‬ ‫اٹٶجًن‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫٭هنا‬(313‫څة‬)‫٭ُٲةىٷ‬ ً‫ب‬‫٥پىٽ‬ ‫واألٝجبء‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٝالة‬ ‫َڂجڄ‬:‫غلةت‬ ‫اٹٞجُت‬ ً‫٥ٺ‬"‫ٍّء‬ ٌ‫دل‬ ‫َزغڂت‬ ‫وأٿ‬ ‫واجلپبٷ‬ ‫احلَڀ‬ ‫مواد‬ ‫َِّىح‬‫اٹڂ‬ ‫٥ڀ‬ ‫ٝو٭ڄ‬ َّ٘٪َ ‫أٿ‬‫أهاك‬ ‫وئما‬ ‫أثةلااڀ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ثلاب‬ ‫ٍبئو‬ ‫ئىل‬ ‫٥ُڂُڄ‬ ‫ئعبٹخ‬ ‫وَزوٳ‬ ‫٥العڄ‬ ‫ٽ٦ىن‬ ‫٭ُڄ‬ ٌ‫اٹن‬ ٤ٙ‫ادلى‬ ‫َٲٖل‬ ‫أٿ‬ ‫٭٦ٺُڄ‬ ‫٥العهڀ‬. " ‫ٱبٷ‬" :‫وهأَةذ‬ ‫واٹ٦بٽخ‬ ‫اخلبٕخ‬ ‫أٱبوَٸ‬ ‫ئٹُڄ‬ ‫واعزپ٦ذ‬ ً‫اٹڂب‬ ‫أ٥ٌن‬ ‫يف‬ ّّ‫٭ٶ‬ ‫؛‬ ‫مٵود‬ ‫ٽب‬ ‫َزغڂت‬ ‫ٽڀ‬ ‫وهأَذ‬ ‫٭زغڂجىڃ‬ ‫٭ُڄ‬ ً‫اٹڂب‬ ‫ٱبٹخ‬ ‫٭ٶضود‬ ‫اٹڂَبء‬ ًٝ‫ر٦ب‬ ‫ٽڀ‬‫وه٭ٚىڃ‬…‫ئَبڅب‬ ‫ُڄ‬‫ر‬‫ؽنه‬ ‫ٵپب‬ ‫األٽىه‬ ‫څنڃ‬ ‫ادلزٞجت‬ ‫٭ٺُؾنه‬"19 . ‫اٹجبة‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫اٹٮزڂخ‬ ‫ٽڀ‬ ٤‫َٲ‬ ‫أٿ‬ ‫ؽلٶڀ‬ ‫دلب‬ ‫األٽضٺخ‬ ‫وٽڀ‬:‫٥ةڀ‬ ٬ْ‫رٶ‬ ‫أٿ‬ ‫ادلوَٚخ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادل٦بًف‬ ‫أو‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫َٞٺت‬ ‫أٿ‬ ٤‫ادلىٙة‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫يف‬ ٤ٍ‫اٹزى‬ ٤‫َٲ‬ ‫وٹٶڀ‬ ‫مٹٴ‬ ٍ٥‫ََزل‬ ‫أٿ‬ ‫أو‬ ‫مٹٴ‬ ٍ٥‫ََزل‬ ‫ال‬ ‫واألٽو‬ ‫عَلڅب‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٽ٦ُڂخ‬ ٤ٙ‫ٽىا‬ ‫اٹجلٿ‬ ٌ‫ثٺپ‬ ‫وهدبب‬ ‫ثبٹڂ٢و‬ ‫اال٭ززبٿ‬ ‫مٹٴ‬ ‫٥ڀ‬ ‫٭ُڂْأ‬ ً‫ب‬‫وىٽبځ‬ ً‫ب‬‫ٽٶبځ‬. ‫ة‬ ً‫ب‬َٚ‫أ‬ ‫ة‬ ‫األٽضٺخ‬ ‫وٽڀ‬:‫َٶةىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫ثبٹٚووهح‬ ٌُ‫وٹ‬ ‫وٽوَٚزڄ‬ ‫ادل٦بًف‬ ‫أو‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫ثٌن‬ ‫ٽْجىڅخ‬ ‫٥الٱخ‬ ‫رڂْأ‬ ‫أٿ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ثٍْء‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫ٱٺت‬ ‫٭زَزپُٸ‬ ‫اذلىي‬ ٘٦‫ث‬ ‫ادلوَٚخ‬ ٌ‫ځٮ‬ ‫يف‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ٱل‬ ‫وٹٶڀ‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫يف‬ ‫ٹَىء‬ ‫مٹٴ‬‫أؽبثُٺهب‬ ‫اهلل‬ ‫٥ٖپڄ‬ ‫ٽڀ‬ ‫وادل٦ٖىٻ‬. ‫ٽضٸ‬ ‫وٽڀ‬:‫ٹةڄ‬ ‫وىَةڀ‬ ‫٭وٕخ‬ ‫ٹڄ‬ ‫ؽبځذ‬ ‫ٽب‬ ‫ئما‬ ‫سبوَٚڄ‬ ‫أو‬ ‫رٞجُجڄ‬ ًَّ‫رزىٹ‬ ‫اٹيت‬ ‫ادلوأح‬ ‫ؽوٽخ‬ ‫اځزهبٳ‬ َ٘‫ادلو‬ ‫َز٦پل‬ ‫أٿ‬ ‫ادلواد‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ‫يف‬ ‫ادلپوٙبد‬ ٰ‫ؽ‬ ‫يف‬ ٤‫وَٲ‬ ‫مٹٴ‬ ٤‫وٱ‬ ‫ٵپب‬ ‫اٹُْٞبٿ‬. ‫اجله‬ ‫ٽڂهب‬ ٍ‫ًن‬‫ثٶض‬ ُٜ‫ػل‬ ‫اٹيت‬ ‫األٽضٺخ‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫٩ًن‬ ‫ئىل‬‫وٱٚبح‬ ‫اٹ٦العُخ‬ ‫ادلإٍَبد‬ ‫يف‬ ‫واٹ٦بٽٺىٿ‬ ‫واٹوٱبثُخ‬ ‫األٽڂُخ‬ ‫بد‬ ‫احملبٵټ‬. ‫ٵپةب‬ ‫ٹٺٮزڂخ‬ ‫األؽُبٿ‬ ‫ٽڀ‬ ٍ‫ًن‬‫ٵض‬ ‫يف‬ ‫َل٥ى‬ ‫دبب‬ ‫َّ٢خ‬‫ادل٪ٺ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ‫ٽجبّوح‬ ‫فالذلب‬ ‫ٽڀ‬ ‫َزټ‬ ‫اٹٮؾىٕبد‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ب‬٥‫أځىا‬ ‫شبخ‬ َّ‫ئٿ‬ ‫مث‬ ‫أو‬ ‫اٹجىٹُخ‬ ‫وادلَبٹٴ‬ ‫اٹزڂبٍٺُخ‬ ٗ‫األٽوا‬ ‫يف‬ ‫اٹجلٿ‬ ‫٥ڀ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫ؽبالد‬ ‫يف‬ ‫َٶىٿ‬‫ثبٹىالكح‬ ٰ‫ادلز٦ٺ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫٥ڂل‬. ‫وَةزټ‬ ‫اٹٖىهح‬ ‫ٹىٙىػ‬ ٍ٥‫اإلّ٦ب‬ ‫اٹزٖىَو‬ ‫ئعواء‬ ‫٥ڂل‬ ‫فبٕخ‬ ‫ثٖج٪خ‬ َ٘‫ادلو‬ ‫ؽٲڀ‬ ‫احلبالد‬ ٘٦‫ث‬ ‫رَزٺيٻ‬ ‫وٱل‬ ‫اٹجىٹُخ‬ ‫ثبدلَبٹٴ‬ ‫ادلز٦ٺٲخ‬ ٗ‫األٽوا‬ ٘٦‫ث‬ ُٔ‫رْق‬ ‫يف‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ٵپب‬ ‫ة‬ ‫ُو‬‫ث‬ُّ‫واٹل‬ ‫ُٸ‬‫ج‬ُ‫ٲ‬‫اٹ‬ َٰ‫ٝو‬ ‫٥ڀ‬ ‫احلٲڀ‬ٍ‫اذلٚپ‬ ‫واجلهبى‬ ‫أٍجب‬ ُٔ‫رْق‬ ‫يف‬ ‫َٶىٿ‬ ‫وٵپب‬ًَّ‫َزةىٹ‬ ‫أٿ‬ ‫ادلٲةبٻ‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫وَزأٵل‬ ‫ة‬ ‫احلبالد‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫٩ًن‬ ‫ئىل‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫٥ڂل‬ ‫اٹ٦ٲټ‬ ‫ة‬ ‫ٽڀ‬ ‫األٽو‬ ‫ذلنا‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫ٽجبّوح‬ ‫يف‬ ‫دلب‬ ‫ٽزقٖٖبد‬ ‫ځَبء‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٤ٙ‫ٽى‬ ‫فالٷ‬ ‫ٽڀ‬ ٧‫األٕجب‬ ‫ثزٺٴ‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ؽٲڀ‬ ‫ٙووهح‬ ‫ٹڄ‬ ‫رل٥ى‬ ‫ال‬ ٌ‫اٹن‬ ‫اٹٶجًن‬ ‫احلوط‬. 19 " )‫اٹٞجُت‬ ‫أفالٯ‬( "ٓ127‫و‬134‫و‬131)
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬8 ‫األ‬ ‫څنا‬ ‫ٽضٸ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫األٝجبء‬ ‫ثبّو‬ ‫وئما‬‫أ٥ين‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٽو‬:‫ٽةڀ‬ ‫ادلقٖٖةخ‬ ٧‫األٕجب‬ ‫ؽٲڀ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹىٙ٦ُخ‬ ‫څنڃ‬ ‫؟‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ثٲ‬ ‫٭پبما‬ ‫اٹلثو‬ ‫أو‬ ‫اٹٲجٸ‬ ‫فالٷ‬!‫؟‬ ‫األفالٱُبد‬ ‫ٽڀ‬ ٍ‫ثٲ‬ ‫وٽبما‬! ‫اٹْلَل‬ ٬ٍ‫وٹأل‬ ‫ٙووهح‬ ‫ثال‬ ‫اٹُىٻ‬ ٤‫َٲ‬ ‫مٹٴ‬ ‫ٹٶڀ‬ ‫ؽٶپهب‬ ‫٭ٺهب‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫٥ڂٴ‬ ٣‫ك‬. ‫ئىل‬ ‫ظلب‬ ‫٥ڂلٽب‬ ُ‫ذ‬‫وؽيځ‬ ُ‫ذ‬‫و٥غج‬ ُ‫ذ‬ْ‫ُڅ‬‫ك‬ ‫وٱل‬‫ٽةڀ‬ ‫اٹجىٹُةخ‬ ‫ادلَبٹٴ‬ ‫٥پٺُبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹنٵىه‬ ‫األٝجبء‬ ‫غلوَڄ‬ ‫ٽب‬ ٍ‫٥ٺپ‬ ‫ر٦زين‬ ‫ال‬ ‫اٹيت‬ ‫اٹ٪وثُخ‬ ‫واالعزپب٥ُخ‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫اٹضٲب٭خ‬ ‫ئهس‬ ‫ٽڀ‬ ‫ة‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫٥لٻ‬ ٤‫ٽ‬ ‫ة‬ ‫ُّڄ‬‫ٵٺ‬ ‫٭هنا‬ ‫ٹٺڂَبء‬ ‫ادلڂ٢به‬ ‫فالٷ‬ ‫اإلّٶبٹُبد‬ ‫څنڃ‬ ‫ٽضٸ‬ ‫٭ُهب‬ ‫ذبزڂت‬ ‫اٹيت‬ ‫اٹزقٖٖبد‬ ‫ثزى٭ًن‬. ‫٥غيب‬ ‫وَيكاك‬ ‫أل٥غت‬ ‫وئين‬:٬ُ‫ٵ‬‫څةنا‬ ‫ئىل‬ ‫َٻ‬‫و‬ُ‫حل‬‫ثةب‬ ‫اٹزَبڅٸ‬ ٨‫َجٺ‬ ٬ُ‫وٵ‬ ‫ادلَٺپٌن‬ ‫ٽَزْٮُبد‬ ‫يف‬ ‫مٹٴ‬ ‫َزټ‬ ‫؟‬ ‫اٹٲله‬!‫؟‬ ٬ُ‫وٵ‬!‫؟‬ ٬ُ‫وٵ‬!‫وادلَٺپٌن‬ ‫وأ٥واٙڂب‬ ‫٥ىهارڂب‬ ٠‫ػلٮ‬ ‫أٿ‬ ‫اهلل‬ ‫أٍأٷ‬. ‫څُئةبد‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫رٞجُت‬ ‫رلبٷ‬ ‫يف‬ ‫ٽزلهثبد‬ ‫ٵىاڀ‬ ‫ٽڂن‬ ‫اٹٞجُجبد‬ ‫ئٱؾبٻ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اإلٕواه‬ ‫َزټ‬ ‫أٿ‬ ‫اٹ٪وَت‬ ‫دلڀ‬ ‫وئځڄ‬ ‫٭ُهب‬ ‫َٺزٮذ‬ ‫ال‬‫اإلٍالٻ‬ ٤َ‫رْو‬ ‫ئىل‬ ‫وال‬ ‫احلُبء‬ ‫ئىل‬. ٔ‫ثٮؾة‬ ‫اجلواؽخ‬ ‫أٱَبٻ‬ ‫يف‬ ‫ادلزلهثبد‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٝبٹجبد‬ ‫رٺيٻ‬ ‫أٿ‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٵٺُبد‬ ‫ك٭٦بد‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ‫يف‬ ‫ٽىعىك‬ ‫څى‬ ‫٭پپب‬ ً‫ب‬ُ‫وٽَزٺٲ‬ ً‫ب‬‫ٱبئپ‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬)!!(‫ٹٺڂبؽُةخ‬ ‫االٹزٮبد‬ ‫٥لٻ‬ ٤‫ٽ‬ ‫مٹٴ‬ ‫وَزٶوه‬ ‫ثڄ‬ ‫ئال‬ ‫اٹٞت‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫أٽو‬ ‫مٹٴ‬ ‫وٵأٿ‬ ‫اٹْو٥ُخ‬20 ‫څ‬ ‫يف‬ ‫واحلٶټ‬‫ٽڀ‬ ‫ؽلڂ٦ڀ‬ ‫أٿ‬ ‫فُْخ‬ ‫َٮ٦ٺڂڄ‬ ‫وٹٶڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫َٶوڅڀ‬ ‫اٹٞبٹجبد‬ ‫څإالء‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ا‬‫ٵضًن‬ ‫وألٿ‬ ‫اٹ٦پٸ‬ ‫نا‬ ‫ئىل‬ ‫احلبعخ‬ ‫كوٿ‬ ‫اٹٞت‬ ‫يف‬ ‫ٵضًنح‬ ٣‫٭وو‬ ‫يف‬ ‫ٽزپٶڂبد‬ ‫ٝجُجبد‬ ‫زبوَظ‬ ‫َزټ‬ ‫أٿ‬ ‫وؽلٶڀ‬ ‫اٹزلهَجُخ‬ ‫اٹلوهح‬ ‫أو‬ ‫ادلبكح‬ ‫اعزُبى‬ ‫مٹٴ‬ ‫ٽضٸ‬. ‫رٲجُؼ‬ ‫يف‬ ‫اٹَٺُپخ‬ ‫اٹٮٞوح‬ ‫ٕبؽت‬ ٌ‫ؽلزو‬ ‫وٹڀ‬‫رٺٴ‬ ‫ئعواء‬‫ٽةب‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫َٸ‬‫ج‬ِ‫ٱ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلوَٚبد‬ ٰ‫ؽ‬ ‫يف‬ ‫اٹٮؾىٕبد‬ ‫ٹنٹٴ‬ ٣‫رل‬ٌ‫خ‬َّ‫ِؾ‬‫ٺ‬ُ‫ٽ‬ ‫ٙووهح‬.‫اٹةيت‬ ‫واٹلٱُٲةخ‬ ‫احلَبٍخ‬ ‫اٹزقٖٖبد‬ ‫يف‬ ‫اٹڂَبء‬ ٖٔ‫زب‬ ‫ٍجٸ‬ ‫رًَُن‬ ‫أعلُخ‬ ‫َإٵل‬ ‫وڅنا‬ ‫ځَةبئُخ‬ ‫ٵةىاكه‬ ُٖٔ‫زب‬ ٤‫ٽ‬ ‫اٹ٦ىهاد‬ ً‫٥ٺ‬ ٣‫االٝال‬ ‫ٽْٶٺخ‬ ‫ُٲٺٸ‬‫ر‬ ‫أٿ‬ ‫٭ُهب‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلزقٖٖبد‬ ‫ثىعىك‬ ‫ؽلٶڀ‬ ٍ‫كها‬ ‫ثواٽظ‬ ‫ٙپڀ‬ٓ‫ٹٺٮؾةى‬ ‫وئ٥ةلاكڅڀ‬ ‫اٹڂَبء‬ ٤‫ٽ‬ ‫اٹز٦بٽٸ‬ ‫يف‬ ‫ٹُزقٖٖڀ‬ ‫اٹٞبٹجبد‬ ‫ئٹُهب‬ ‫َزغڄ‬ ‫زللكح‬ ‫ورلهَجُخ‬ ‫ُخ‬ ‫مٹٴ‬ ‫وضلى‬ ‫وادل٦بجلخ‬21 . 20 )‫څنا‬ ‫ئىل‬ ‫َّڄ‬‫ځج‬:‫زل‬ ‫اٹلٵزىه‬٦‫عبٽ‬ ‫يف‬ ‫اٹٞت‬ ‫ثٶٺُخ‬ ٍَ‫اٹڂٮ‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٱَټ‬ ‫ة‬ ‫اٹٖ٪ًن‬ ‫اهلل‬ ‫٥جل‬ ‫ثڀ‬ ‫پل‬ٗ‫ثبٹوَب‬ ‫ٍ٦ىك‬ ‫ادلٺٴ‬ ‫خ‬.‫َڂ٢و‬" :‫اٹجُبٿ‬ ‫رلٺخ‬ "‫اٹ٦لك‬(176( )ٓ22. ) 21 )‫ادلْهىهَڀ‬ ‫اٹُىځبٿ‬ ‫األٝجبء‬ ‫ٽڀ‬:ً٥‫َل‬ ٫‫٭ُٺَى‬ ْ‫ت‬ُ‫ٝج‬(ً‫٭ُضب٩ىه‬)‫فالذلټ‬ ‫ٽڀ‬ ٣‫أما‬ ‫اٹنَڀ‬ ‫األٝجبء‬ ‫أؽل‬ ‫وڅى‬(ٛ‫أثٲوا‬)‫اٹٞت‬ ‫ٕڂب٥خ‬ ‫اٹڂَةبء‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ور٦ٺټ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ُ‫ٷ‬‫اٹوعب‬ ‫ِّټ‬‫ُ٦ٺ‬َ ‫أٿ‬ ‫َوي‬ ‫ٵبٿ‬ ‫أځڄ‬ ‫مٹٴ‬ ‫وٽڀ‬ ‫ث٦لڃ‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥ڂڄ‬ ‫ؽٮ٢هب‬ ْ‫ټ‬َ‫ٶ‬ِ‫ؽ‬ ‫څنا‬ ً‫ٹٮُضب٩ىه‬ ‫ٵبٿ‬ ‫وٱل‬.‫َڂ٢ةو‬" ‫األٝجبء‬ ‫ٝجٲبد‬ ‫يف‬ ‫األځجبء‬ ‫٥ُىٿ‬( "ٓ51)‫إُٔج٦خ‬ ‫أيب‬ ‫الثڀ‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬9 ‫اٹىاعجبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫أٿ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ٱوه‬ ‫څنا‬ ‫وألعٸ‬‫اٹوعةبٷ‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ‫يف‬ ‫ٽڂهټ‬ ٌ‫خ‬‫ٝبئٮ‬ ٖٔ‫َزق‬ ‫أٿ‬ ‫ادلٶٺٮٌن‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹٶٮبئُخ‬ ‫أؽل‬ ‫َزىىل‬ ‫أٿ‬ ‫غلىى‬ ‫ال‬ ‫أځڄ‬ ‫وثُڂىا‬ ‫وٽلاواهتڀ‬ ‫عڂَهڀ‬ ‫ثڂبد‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ٍِّ‫ٹزىٹ‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ٖٔ‫َزق‬ ‫وأٿ‬ ‫وٽلاواهتټ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ؽبٹخ‬ ‫يف‬ ‫ئال‬ ‫؛‬ ‫غلىى‬ ‫ال‬ ‫ٽب‬ ٌ‫ٽ‬ ‫أو‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫ٽ٦ڄ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫دبب‬ ‫اِفو‬ ٌ‫اجلڂ‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ‫اجلڂٌَن‬22 . ‫حول‬ ‫فتوى‬‫الرجال‬ ‫المرضى‬ ‫على‬ ‫الطالبات‬ ‫وتدريب‬ ‫المريضات‬ ‫على‬ ‫الطالب‬ ‫تدريب‬: ‫ادلَزٮيت‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹ٦بٻ‬ ‫ادلٮيت‬ ‫مسبؽخ‬ ‫ئىل‬ ‫وهك‬ ‫ٽب‬ ً‫٥ٺ‬ ‫واإل٭زبء‬ ‫اٹ٦ٺپُخ‬ ‫ٹٺجؾىس‬ ‫اٹلائپخ‬ ‫اٹٺغڂخ‬ ‫اٝٺ٦ذ‬/‫ك‬.‫ثةڀ‬ ‫ٕبٌف‬ ‫ك‬ ‫وادلَزٮيت‬ ‫اٹٖٲًن‬ ‫اهلل‬ ‫٥جل‬.‫األ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹٺغڂخ‬ ‫ئىل‬ ‫واحملبٷ‬ ‫احلويب‬ ‫اهلل‬ ‫وٕٸ‬ ‫ثڀ‬ ‫ٕبٌف‬‫ثةوٱټ‬ ‫اٹ٦ٺپبء‬ ‫ٵجبه‬ ‫ذلُئخ‬ ‫اٹ٦بٽخ‬ ‫ٽبځخ‬ (1124)‫وربهَـ‬7/7/1427‫ځٖڄ‬ ‫څنا‬ ً‫ال‬‫ٍإا‬ ‫ٍأال‬ ‫وٱل‬ ‫څة‬( :ً‫٥ٺة‬ ‫اٹٞةالة‬ ‫رةلهَت‬ ‫يف‬ ٍ٥‫اٹْو‬ ‫احلٶټ‬ ‫ٽب‬ ‫څةټ‬ ‫وئظلةب‬ ًٙ‫ادلو‬ ‫دبلاواح‬ ‫٥الٱخ‬ ‫ذلټ‬ ٌُ‫ٹ‬ ‫اٹٞالة‬ ‫ثأٿ‬ ً‫ب‬‫٥ٺپ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ًٙ‫ادلو‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹٞبٹجبد‬ ‫ورلهَت‬ ‫ادلوَٚبد‬ ٗ‫ادلو‬ ‫٥الٽبد‬ ‫ٽ٦و٭خ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫َزلهثىٿ‬‫؟‬ ٜ‫٭ٲ‬ ‫اٹ٦الط‬ ‫وٝوَٲخ‬ ٌ‫واٹضةل‬ ‫ادل٪ٺ٢ةخ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ٔ‫ثٮؾ‬ ‫واٹٞبٹجخ‬ ‫اٹٞبٹت‬ ‫َٺيٽىٿ‬ ‫ال‬ ‫األٍبرنح‬ ٘٦‫وث‬ ‫األٱَبٻ‬ ٘٦‫ث‬ ‫ثأٿ‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ٤‫ٽ‬ ‫څنا‬ ٍ‫ٹٺٞجُ٦ة‬ ‫ٽب‬ ‫ؽل‬ ‫ئىل‬ ‫ٽْبهبخ‬ ‫رلَپخ‬ ‫ثڂپبمط‬ ‫مٹٴ‬ ‫٥ڀ‬ ‫ََز٦ُٚىٿ‬ ‫وئظلب‬ ‫فبٕخ‬ ‫اِفو‬ ٌ‫ٹٺغڂ‬.‫اِفةو‬ ٘٦‫واٹةج‬ ‫َٲىٹىٿ‬:ُ‫ئځَبځ‬ ‫ٽهڂخ‬ ‫ر٦ٺټ‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٵٺُبد‬ ‫ئٿ‬َ٘‫ادلةو‬ ‫و٥ىهح‬ ‫ٹجلٿ‬ ٌَ‫واٹزؾ‬ ‫اٹڂ٢و‬ ‫وئٿ‬ ‫اجلڂَُخ‬ ‫اٹٮووٯ‬ ‫رزغبوى‬ ‫خ‬ ‫وٝبٹجةخ‬ ‫ٝبٹةت‬ ‫ٵٸ‬ ‫َٺيٽىٿ‬ ‫٭ااټ‬ ‫وٹنٹٴ‬ ّّ‫ٽ٦ز‬ ‫٩ًن‬ ‫٭ُهټ‬ ‫اٹْٴ‬ ‫٭اٿ‬ ‫وٹنٹٴ‬ ‫واٹٞبٹجبد‬ ‫اٹٞالة‬ ‫ّهىح‬ ‫َضًن‬ ‫ال‬ َٰ‫رٮو‬ ‫كوٿ‬ ‫وادلوأح‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫٥ىهح‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ؽىت‬ ٬ْ‫ثبٹٶ‬.‫و‬ ‫ثڄ‬ ‫ځٲىٻ‬ ‫ٽب‬ ‫ؽٶټ‬ ‫٥ڀ‬ ‫ٝالثڂب‬ ‫ٱجٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫َُأٷ‬‫ځ‬ ً‫ب‬‫وأؽُبځ‬‫صلةل‬ ‫وادلضىثخ‬ ‫األعو‬ ‫اهلل‬ ‫ٽڀ‬ ‫وٹٶټ‬ ٫‫ّب‬ ‫ثزٮُٖٸ‬ ‫أ٭زىځب‬ ‫٭زبوي‬ ‫ٽڀ‬ ًٚ‫ٽ‬ ‫٭ُپب‬ ً‫ب‬‫عىاث‬ ‫اٹَإاٷ‬ ‫ٹنٹٴ‬. ) ‫اجلىاة‬: ‫أعبثذ‬ ‫ٹالٍزٮزبء‬ ‫اٹٺغڂخ‬ ‫كهاٍخ‬ ‫ث٦ل‬: ً‫٥ٺة‬ ‫َزةلهثڀ‬ ‫واٹٞبٹجبد‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫ٽڀ‬ ًٙ‫ادلو‬ ً‫٥ٺ‬ ‫َزلهثىٿ‬ ‫٭بٹٞالة‬ ‫عڂَڄ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫َزلهة‬ ٌ‫عڂ‬ ‫ٵٸ‬ ‫ثأٿ‬ ‫اٹ‬ ‫ٽڀ‬ ًٙ‫ادلو‬‫اٹ٦ىهاد‬ ‫وٍزو‬ ٗ‫األ٥وا‬ ‫حبپبَخ‬ ‫اِٽو‬ ‫ادلٞهو‬ ٣‫ٹٺْو‬ ً‫ال‬‫اٽزضب‬ ٌ‫اٹ٦ٶ‬ ‫غلىى‬ ‫وال‬ ‫ڂَبء‬.‫َٺزٮةذ‬ ‫وال‬– ‫اٹجبة‬ ‫څنا‬ ‫يف‬–ً‫٥ٺة‬ ٌُ‫ئثٺ‬ ٌُ‫رٺج‬ ‫ٽڀ‬ ‫٭هى‬ ‫اجلڂَُخ‬ ‫اٹٮووٯ‬ ‫رزغبوى‬ ‫ئځَبځُخ‬ ‫ٽهڂخ‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٽهڂخ‬ ‫أٿ‬ ‫ٽڀ‬ ً٥َ‫ل‬َُ ‫ٽب‬ ‫ئىل‬ ‫اٹيٽبٿ‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫أٵضوڃ‬ ‫وٽب‬ ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ‫٥جبك‬..ُٰ‫اٹزى٭‬ ‫وثبهلل‬.23 ‫انًرأج‬ ‫يعانجح‬ ‫انطثية‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬ٕ‫نت‬ ‫انضرٔرج‬ ‫دعت‬ ‫إذا‬ ‫تٕافرْا‬ ٌ‫يطهٕب‬ ‫شرٔط‬: ‫وعى‬ ‫ٹ٦لٻ‬ ‫ومٹٴ‬ ‫األٝجبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫هعٸ‬ ‫ادلوأح‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ‫َزىىل‬ ‫ألٿ‬ ‫ُو‬ٞٙ‫ا‬ ‫ئما‬‫هبةب‬ ‫ورٲىٻ‬ ‫ٹٺپلاواح‬ ٍ‫رٶٮ‬ ‫ٝجُجخ‬ ‫ك‬٤‫ٽة‬ ‫ٹنٹٴ‬ ٛ‫٭ُْزو‬ ‫احلبٹخ‬ ‫ٹٞووء‬ ً‫ا‬َّ‫رى‬ ‫ٹٺپلاواح‬ ‫احلبٹخ‬ ‫اٍزل٥بء‬: 1‫َٲز‬ ‫أٿ‬ ‫ة‬‫يف‬ ‫َةياك‬ ‫وال‬ ‫ادلواك‬ ٤ٙ‫ادلى‬ ‫غلبوى‬ ‫٭ال‬ ً‫ب‬‫وىٽبځ‬ ً‫ب‬٦ٙ‫ٽى‬ ‫ئٹُڄ‬ ‫ػلزبط‬ ‫ٽب‬ ً‫٥ٺ‬ ‫وادللاواح‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫يف‬ ‫ٖو‬ ‫ٽضٺڄ‬ ٍ‫َٶٮ‬ ٌ‫اٹن‬ ‫اٹىٱذ‬. 22 )ٜ‫اٹٚبث‬ ً‫٥ٺ‬ ٬‫َزىٱ‬ ‫ا٥زجبهڅب‬ ‫وأٿ‬ ‫وٽ٦ڂبڅب‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ؽل‬ ‫ئىل‬ ‫ٱجٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫أّود‬ٌُ‫وٹ‬ ‫ٙووهح‬ ‫أځڄ‬ ً‫اٹڂب‬ ٘٦‫ث‬ ‫َزىعلڄ‬ ‫ٽب‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ال‬ ٍ٥‫اٹْو‬ ‫ٵنٹٴ‬. 23 )‫هٱټ‬ ‫٭زىي‬(23631)‫وربهَـ‬25/7/1427‫څة‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬14 2‫ادلز٦ٌن‬ ‫٭هى‬ ‫٥ڂڄ‬ ‫ثٖوڃ‬ َّ٘٩ ‫وٽهپب‬ ‫ادلٲٖىك‬ ٤ٙ‫ادلى‬ ‫ٍىي‬ ‫٥پب‬ ‫ثٖوڃ‬ ٘٪َ ‫أٿ‬ ‫ة‬. 3ِ‫ٮ‬ُ‫ؽ‬ ‫شلڀ‬ ‫ادل٦بًف‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ثأٿ‬ ‫ومٹٴ‬ ‫اٹٮزڂخ‬ ُ‫ڀ‬‫أٽ‬ ‫ة‬‫وئما‬ ٬‫اٹَٮبٍة‬ ‫٥ةڀ‬ ‫واٹج٦ل‬ ‫اٹًَنح‬ ‫ٍالٽخ‬ ‫٥ڂڄ‬ َ٠ ‫اٹ٪بٹت‬ ‫يف‬ ‫ُٚٺخ‬‫دل‬‫ا‬ ٌ‫اٹڂٮ‬ ‫فٺغبد‬ ‫٥ڀ‬ ‫وث٦لڃ‬ ‫حملب٭٢زڄ‬ ً٥‫أك‬ ‫٭نٹٴ‬ ً‫ب‬‫ٽزيوع‬ ‫ٵبٿ‬. 4‫زلوٽهب‬ ‫دبزبث٦خ‬ ‫أو‬ ‫ادلوأح‬ ‫ىوط‬ ‫ثىعىك‬ ‫وادل٦بجلخ‬ ٔ‫اٹٮؾ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫وأٿ‬ ‫ة‬24 ‫ٱةل‬ ‫ٽب‬ ٤‫ك٭‬ ‫ٽڀ‬ ‫أؽلعلب‬ ‫وعىك‬ ‫يف‬ ‫دلب‬ ‫ؽوٽزهب‬ ُ‫ٴ‬‫څز‬ ‫ثڄ‬ ‫َٶىٿ‬.‫و‬ ‫ٽڀ‬ ‫أٱٸ‬ ‫وال‬‫٥ٺُهب‬ ‫وػلوٕڀ‬ ‫اٹزَزو‬ ‫ٽَبئٸ‬ ‫َالؽ٢ڀ‬ ‫اٹاليت‬ ‫ادلپوٙبد‬ ‫ٽڀ‬ ‫ادلىصىٱبد‬ ‫عىك‬ ‫مٹٴ‬ ‫وضلى‬ ‫عهبى‬ ٤ٙ‫ٹى‬ ‫ادلوَٚخ‬ ‫عَل‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٽجبّورڄ‬ ‫ئىل‬ ‫ػلزبط‬ ‫ٽب‬ ‫وٽجبّوح‬ ‫وهتُئزهب‬ ‫ادلوأح‬ ‫ئ٥لاك‬ ‫ٌَّن‬‫َزىٹ‬ ‫أٿ‬ ‫وألعٸ‬. ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫اخلُٞت‬ ‫اٹْوثُين‬ ‫زلپل‬ ‫اٹُْـ‬ ‫َٲىٷ‬ ‫څنا‬ ‫ويف‬.. " :‫ا‬ ‫ٽلاواح‬ ‫وٹٺوعٸ‬‫ُڀ‬‫ٶ‬َُ‫ْة‬‫ٹ‬‫و‬ ‫و٥ٶَةڄ‬ ‫دلوأح‬ ‫مٹٴ‬ ‫ؽلٶڂهب‬ ‫اٽوأح‬ ُ‫ٻ‬‫٥ل‬ ٛ‫وَْزو‬ ‫صٲخ‬ ‫اٽوأح‬ ‫أو‬ ‫ىوط‬ ‫أو‬ ٍ‫ٻ‬َ‫و‬ِ‫ؾ‬َ‫ٽ‬ ‫حبٚوح‬ ‫مٹٴ‬"25 . ُٔ‫ٺ‬‫ف‬ ‫څنا‬ ‫وئىل‬"ٍ‫اإلٍالٽ‬ ٍ‫اٹٮٲه‬ ٤‫اجملپ‬"‫احملةبهٻ‬ ‫٩ًن‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ادلوأح‬ ٫‫اځٶْب‬ ‫عىاى‬ ‫٥لٻ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ٱواهڃ‬ ٔ‫ځ‬ ‫ؽُش‬ ‫٥لٻ‬ ٤‫ٽ‬ ‫اٹالىٻ‬ ‫ثبٹٲله‬ ‫رٲُل‬ ‫واٹيت‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ؽبٹخ‬ ‫يف‬ ‫ئال‬‫أفةوي‬ ‫اٽوأح‬ ‫أو‬ ‫َٻ‬‫و‬‫زل‬ ‫حبٚىه‬ ‫ئال‬ ‫ثبألعڂجُخ‬ ‫اخلٺىح‬ ‫عىاى‬ 26 . ‫ٹٺٚةووهح‬ ‫ئال‬ ‫األٕةٸ‬ ‫څنا‬ ‫٥ڀ‬ ‫َڂزٲٸ‬ ‫وال‬ ‫عڂَڄ‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ٌٍ‫عڂ‬ ُّ‫ٵٸ‬ ًَّ‫َزىٹ‬ ‫أٿ‬ ‫وڅى‬ ‫األٕٸ‬ ‫څى‬ ‫٭هنا‬.‫٭ةاما‬ ‫ادل٦بًف‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫٥ڀ‬ ‫ر٦بىل‬ ‫اهلل‬ ‫ثامٿ‬ ‫احلوط‬ ً‫اځزٮ‬ ‫احملٲٲخ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫وعلد‬‫ِّه‬ُ‫وٹ‬ ‫و٥ڀ‬ ‫ادلوَٚخ‬ ‫ادلوأح‬ ‫و٥ڀ‬‫ب‬. ‫يف‬ ٍ‫احلڂجٺ‬ ٌ‫ادلوكاو‬ ٌ‫اٹٲى‬ ‫٥جل‬ ‫ثڀ‬ ‫زلپل‬ ‫اٹ٦الٽخ‬ ‫َٲىٷ‬ ‫څنا‬ ‫ويف‬"‫اِكاة‬ ‫ٽڂ٢ىٽخ‬"27 : ِ‫ل‬ِّ‫َه‬‫ٽ‬‫و‬ ُ‫ڃ‬ِ‫ي‬ِ‫ع‬َ‫أ‬ ٍ‫ٸ‬ِ‫ؾ‬َ‫٭‬ ‫ٍىي‬ ً‫ب‬‫ٝجُج‬ ‫ذلب‬ ‫ُوا‬‫ل‬ِ‫غل‬ ‫و‬ ً‫ُځض‬‫أ‬ ِ‫ذ‬َٙ‫ٽو‬ ْ‫ٿ‬‫وئ‬ ‫اٹجبة‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫مٵوڃ‬ ‫شلب‬ ‫ثٍْء‬ ‫٥ٺُهب‬ ‫وځلٹٸ‬ ‫ادلَأٹخ‬ ‫څنڃ‬ ‫وٹڂىٙؼ‬: ‫اٹجقب‬ ‫هوي‬ ‫٭ٲل‬‫يف‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ٌ‫ه‬"‫ٕؾُؾڄ‬"‫ٱبٹذ‬ ‫ة‬ ‫٥ڂهب‬ ‫اهلل‬ ٍٙ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ِّم‬‫َى‬٦ُ‫ٽ‬ ‫ثڂذ‬ ٤َُِّ‫ث‬ُ‫و‬‫اٹ‬ ‫٥ڀ‬" :٤‫ٽ‬ ‫َّب‬‫ُڂ‬‫ٵ‬ ‫اٹڂيب‬‫ادللَڂخ‬ ‫ئىل‬ ًَ‫ٺ‬ِ‫ز‬َ‫ٲ‬‫اٹ‬ ُّ‫ُك‬‫و‬َ‫ځ‬‫و‬ ً‫اجلوؽ‬ ٌ‫وځلاو‬ ٍِ‫ٲ‬ََِ‫ځ‬"28 . ‫ٱبٹذ‬ ‫ة‬ ‫٥ڂهب‬ ‫اهلل‬ ٍٙ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ِّم‬‫َى‬٦ُ‫ٽ‬ ‫ثڂذ‬ ٤َُِّ‫ث‬ُّ‫اٹو‬ ‫٥ڀ‬ ‫ة‬ ً‫ب‬َٚ‫أ‬ ‫ة‬ ٌ‫اٹجقبه‬ ‫أٍڂل‬ ‫مث‬:٪‫ځ‬ ‫ٵڂب‬‫اهلل‬ ً‫ٕٺ‬ ‫اٹڂيب‬ ٤‫ٽ‬ ‫يو‬ ‫ادللَڂخ‬ ‫ئىل‬ ً‫ِٺ‬‫ز‬َ‫ٲ‬‫واٹ‬ ً‫اجلوؽ‬ ُّ‫ُك‬‫و‬َ‫ځ‬‫و‬ ‫ُهټ‬‫ٽ‬ُ‫ل‬‫وطل‬ ‫اٹٲىٻ‬ ٍ‫٭ڂَٲ‬ ‫وٍٺټ‬ ‫وآٹڄ‬ ‫٥ٺُڄ‬"29 . 24 )‫ثةٌن‬ ‫ٽب‬ ‫ٍىي‬ ‫ٽب‬ ً‫٥ٺ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ئما‬ ‫وعىكڃ‬ ‫٭ُٶىٿ‬ ‫احملوٻ‬ ‫وأٽب‬ ‫زلوٽهب‬ ‫كوٿ‬ ‫ادل٪ٺ٢خ‬ ‫اٹ٦ىهح‬ ً‫٥ٺ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ئما‬ ‫ادلوأح‬ ‫ىوط‬ ‫وعىك‬ ‫َّڄ‬‫٭زڂج‬ ‫واٹوٵجخ‬ ‫َّح‬‫ُّو‬َ‫اٹ‬. 25 )‫َڂ٢و‬" :‫ادلڂهبط‬ ٟ‫أٹٮب‬ ‫ٽ٦و٭خ‬ ‫ئىل‬ ‫احملزبط‬ ‫ٽ٪ين‬( "1/133)‫احلٺيب‬ ً‫ٽٖٞٮ‬ ٛ. 26 )‫َڂ٢و‬" :ٍ‫اإلٍالٽ‬ ٍ‫اٹٮٲه‬ ٤‫اجملپ‬ ‫ٱواهاد‬( "ٓ144‫ة‬141)ٍ‫اإلٍالٽ‬ ‫اٹ٦ب‬ ‫هاثٞخ‬ ٛ1448‫څة‬. 27 )‫َڂ٢و‬" :‫اِكاة‬ ‫ٽڂ٢ىٽخ‬ ‫ّوػ‬ ‫األٹجبة‬ ‫٩ناء‬( "2/17)‫ثڀ‬ ‫أضبل‬ ‫ثڀ‬ ‫زلپل‬ ‫اٹ٦الٽخ‬ ‫اٹُْـ‬ ‫ّوػ‬‫ٍڂخ‬ ‫ادلزىىف‬ ‫ة‬ ٍ‫احلڂجٺ‬ ‫َّبهَين‬‫َّٮ‬َ‫اٹ‬ ‫ٍب‬( 1188‫څة‬)‫األوىل‬ ٛ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬1417‫ثًنود‬ ‫اٹ٦ٺپُخ‬ ‫اٹٶزت‬ ‫كاه‬ ‫څة‬.‫اٹجبة‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫ٵنٹٴ‬ ‫واځ٢و‬" :‫اٹْو٥ُخ‬ ‫اِكاة‬(2/427 ‫ة‬434)‫٥بٻ‬ ‫ادلزىىف‬ ٍٍ‫ادلٲل‬ ‫ٽٮٺؼ‬ ‫ثڀ‬ ‫زلپل‬ ‫اٹٮٲُڄ‬ ‫ٹٺ٦الٽخ‬763‫األوىل‬ ٛ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫څة‬1416ٍ‫ٽإ‬ ‫څة‬ُٰ‫ثزؾٲ‬ ‫ثًنود‬ ‫اٹوٍبٹخ‬ ‫َخ‬: ‫َّبٻ‬ُ‫اٹٲ‬ ‫٥پو‬ ‫و‬ ٛ‫األهځإو‬ ‫ّ٦ُت‬. 28 )ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬"‫هٱټ‬(2882. ) 29 )"ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬"‫هٱټ‬(2883. )
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬11 ‫ادلزٲلٻ‬ ‫ٽ٦ىم‬ ‫ثڂذ‬ ٤ُ‫اٹوث‬ ‫ؽلَش‬ ‫٭ىائل‬ ‫ٍُبٱڄ‬ ‫يف‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫اٹ٦َٲالين‬ ‫ؽغو‬ ‫اثڀ‬ ٠‫احلب٭‬ ‫ٱبٷ‬: ‫ٹٺٚو‬ ‫األعڂيب‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫األعڂجُخ‬ ‫ادلوأح‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ‫عىاى‬ ‫٭ُڄ‬‫وهح‬. ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫َّبٷ‬ٞ‫ث‬ ُ‫ڀ‬‫اث‬ ‫ٱبٷ‬:‫َبالد‬‫غ‬‫ثبدلز‬ ‫مث‬ ‫احملبهٻ‬ ‫ثنواد‬ ‫مٹٴ‬ ُّٔ‫وؼلز‬30 ُّ‫َن‬‫ز‬ْ‫ٺ‬َُ ‫ال‬ ‫اجلوػ‬ ٤ٙ‫ٽى‬ َّ‫ألٿ‬ ‫ٽڂهڀ‬ ‫مٹٴ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫وَلٷ‬ ٌٍّ‫ٽ‬ ‫وال‬ ‫ٽجبّوح‬ ‫ث٪ًن‬ ‫٭ٺُٶڀ‬ ‫؛‬ ‫ادلزغبالد‬ ‫ٹ٪ًن‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫ك٥ذ‬ ‫٭اٿ‬ ‫اجلٺل‬ ‫ٽڂڄ‬ ‫َٲْ٦و‬ ‫ثٸ‬ ِ‫ڄ‬َِِ‫پ‬ُ‫ٺ‬ِ‫ث‬ :‫ادل‬ َّ‫أٿ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ارٮبٱهټ‬‫وهاء‬ ‫ٽةڀ‬ ‫َ٪َٺهب‬ ‫ثٸ‬ ٌ‫ثبدل‬ ‫٩َٺهب‬ ‫َجبّو‬ ‫ال‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫أٿ‬ ‫؛‬ ‫ر٪َٺهب‬ ٌ‫ح‬‫اٽوأ‬ ‫رىعل‬ ‫و‬ ‫ٽبرذ‬ ‫ئما‬ َ‫ح‬‫وأ‬ ‫األٵضو‬ ‫ٱىٷ‬ ‫ويف‬ ٌِّ‫ِو‬‫څ‬ُّ‫ٵبٹي‬ ‫ث٦ٚهټ‬ ‫ٱىٷ‬ ‫يف‬ ‫ؽبئٸ‬:ٍ٥‫األوىا‬ ‫وٱبٷ‬ ‫َّټ‬‫َپ‬ُُ‫ر‬:ٍ‫څ‬ ‫ٵپب‬ ُ‫ڀ‬َ‫٭‬ِ‫ل‬ُ‫ر‬31 . ‫ِّو‬َُ‫ڂ‬ُ‫دل‬‫ا‬ ُ‫ڀ‬‫اث‬ ‫ٱبٷ‬:‫ادلُذ‬ ‫ور٪َُٸ‬ ‫ادللاواح‬ ‫ؽبٷ‬ ‫ثٌن‬ ‫اٹٮوٯ‬:‫ا‬ ‫أٿ‬‫واٹٚةووهاد‬ ‫ٙةووهح‬ ‫وادللاواح‬ ‫٥جبكح‬ ‫ٹ٪َٸ‬ ‫احمل٢ىهاد‬ ‫رجُؼ‬32 . ‫څنا‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ٌ‫اٹجقبه‬ ‫َّط‬‫فو‬ ‫مث‬‫ٽڀ‬ ‫اٹٞت‬ ‫ٵزبة‬ ‫يف‬ ‫احللَش‬"‫ٕؾُؾڄ‬"َُِّ‫ث‬ُ‫ه‬ ‫٥ڀ‬َ‫ء‬‫ْةوا‬‫ٮ‬َ٥ ‫ثڀ‬ ‫ِّم‬‫َى‬٦ُ‫ٽ‬ ‫ثڂذ‬ ٤ ‫ٱبٹذ‬" :‫اهلل‬ ‫هٍىٷ‬ ٤‫ٽ‬ ‫ځ٪يو‬ ‫ٵڂب‬:ُ‫و‬َ‫ځ‬‫و‬ ‫ُهټ‬‫ٽ‬ُ‫ل‬‫وطل‬ ‫اٹٲىٻ‬ ٍِ‫ٲ‬ََِ‫ځ‬‫ا‬ ‫ئىل‬ ً‫واجلوؽ‬ ً‫اٹٲزٺ‬ ُّ‫ك‬‫دللَڂخ‬"33 . ‫يف‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ٌ‫اٹجقبه‬ ‫َّة‬‫ثى‬ ‫وٱل‬"‫ٕؾُؾڄ‬"‫٭ٲبٷ‬ ‫احللَش‬ ‫څنا‬ ً‫٥ٺ‬" :َ‫ح‬‫ادلةوأ‬ ُ‫ٸ‬‫اٹوعة‬ ٌ‫َلاو‬ ‫څٸ‬ ‫ثبة‬ ‫؟‬ َ‫ٸ‬‫اٹوع‬ ُ‫ح‬‫وادلوأ‬." ! ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫ؽغو‬ ‫اثڀ‬ ٠‫احلب٭‬ ‫ٱبٷ‬:‫ٵبځةذ‬ ‫أو‬ ‫احلغبة‬ ‫ٱجٸ‬ ‫مٹٴ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫الؽزپبٷ‬ ‫ثبحلٶټ‬ ‫غليٻ‬ ‫وئظلب‬ ‫دبڀ‬ ‫مٹٴ‬ ٤‫رٖڂ‬ ‫ادلوأح‬ً‫ب‬َ‫ٽ‬َ‫و‬ِ‫ؾ‬َ‫ٽ‬ ‫أو‬ ‫ذلب‬ ً‫ب‬‫ىوع‬ ‫َٶىٿ‬. ‫رةڂةجةُةڄ‬: ‫ٽج‬ ‫يف‬ ‫عڂت‬ ‫ئىل‬ ً‫ب‬‫عڂج‬ ‫اٹوعبٷ‬ ٤‫ٽ‬ ‫ؼلوعڀ‬ ‫أٿ‬ ‫ٹٺڂَبء‬ ‫أٿ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ٽ٦ڂبڃ‬ ‫يف‬ ‫عبء‬ ‫وٽب‬ ‫احللَش‬ ‫هبنا‬ ً‫اٹڂب‬ ٘٦‫ث‬ ُّ‫ػلزظ‬‫٥ٺُٸ‬ ْ‫ټ‬‫٭ه‬ ‫وڅنا‬ ‫األ٥پبٷ‬ ‫بّوح‬ ‫ث٦ةل‬ ‫مٹٴ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫اٹْو٥ُخ‬ ‫األكٹخ‬ ‫ٽڀ‬ ‫احلٶټ‬ ٛ‫اٍزڂجب‬ ٛ‫ّوو‬ ‫ٽڀ‬ ‫ألٿ‬ ‫األفوي‬ ‫ځٖىٕهب‬ ‫ٽڀ‬ ‫عبء‬ ‫وٽب‬ ‫اٹْوَ٦خ‬ ‫ثٲىا٥ل‬ ٜ‫ٽڂٚج‬ ‫٩ًن‬ ‫ٹٶىځڄ‬ ‫وادلٲُة‬ ٰ‫ادلٞٺ‬ ‫وثٌن‬ ‫واٹ٦بٻ‬ ‫ٽڂهب‬ ٓ‫اخلب‬ ‫ثٌن‬ َٰ‫اٹزٮو‬ ً‫٥ٺ‬ ً‫ا‬‫ٱبكه‬ ٔ‫اٹْق‬ ‫َٶىٿ‬ ‫وأٿ‬ ٘٦‫ث‬ ‫ئىل‬ ‫ث٦ٚهب‬ ‫وٙټ‬ ‫اٍزٲٖبئهب‬‫اٹڂبٍةـ‬ ‫وثةٌن‬ ‫ل‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٹٴ‬ ‫٩ًن‬ ‫ئىل‬ ‫وادلڂَىؿ‬‫واٹٖؾٮُبد‬ ‫اٹٖؾٮٌُن‬ ٘٦‫ث‬ ‫وٽڂهټ‬ ‫٥ٺټ‬ ‫ثال‬ ‫اٹىؽٌُن‬ ٓ‫ځٖى‬ ‫يف‬ ‫ؼلىٙىٿ‬ ‫اٹنَڀ‬ ‫ٽڀ‬ ْ‫ًن‬‫ٵض‬ ‫َٮٲلڅب‬ ‫اٹيت‬ ٜ‫اٹٚىاث‬ ‫َزج‬ ‫احللَش‬ ‫څنا‬ ‫٭ىائل‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹ٦ٺپبء‬ ‫مٵوڃ‬ ‫شلب‬ ‫َأيت‬ ‫ٽب‬ ‫واځ٢و‬ ‫اٹواٍقٌن‬ ‫اٹ٦ٺټ‬ ‫أڅٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫االعزهبك‬ ‫ٽورجخ‬ ٨‫ثٺ‬ ‫٭ُپڀ‬ ‫رزىا٭و‬ ‫وئظلب‬‫ٽةب‬ ‫هتب٭ةذ‬ ‫ٹٴ‬ ‫ٌن‬ ‫اٹزڂجُڄ‬ ‫څنا‬ ‫أوٷ‬ ‫يف‬ ‫ئٹُهټ‬ ‫أحملڂب‬ ‫ٽڀ‬ ‫مٵوڃ‬.‫رٲل‬ ‫وٱل‬‫ٻ‬‫ؽىٷ‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ثبى‬ ‫ثڀ‬ ‫اٹ٦يَي‬ ‫٥جل‬ ‫اٹُْـ‬ ‫ٹَپبؽخ‬ ‫ٵالٻ‬ ‫يف‬ ً‫ب‬َٚ‫أ‬ ‫څنا‬ ‫ئىل‬ ‫اإلّبهح‬ ‫ٱجٸ‬ ‫ٽڀ‬ ٛ‫االفزال‬ ‫ك٥بح‬ ‫ك٥بوي‬. 30 )‫ٽزغبالد‬:‫ٽٮوكڃ‬ ْ٤‫صب‬:‫َّخ‬‫ِڂ‬َُ‫دل‬‫ا‬ ‫اٹٶجًنح‬ ‫ادلوأح‬ ٍ‫وڅ‬ ‫َّخ‬‫َبٹ‬‫غ‬َ‫ز‬ُ‫ٽ‬. 31 )‫ٵ‬ ‫رأٽٸ‬‫هبب‬ ‫اٹٮزڂخ‬ ٍ٥‫كا‬ ًّ‫َزال‬ ‫ؽُش‬ ‫ٽُزخ‬ ‫ٵىاب‬ ٤‫ٽ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫َجبّوڃ‬ ‫أال‬ ‫٭ُإٵلوٿ‬ ‫ادلوأح‬ ‫عَل‬ ‫حلوٽخ‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبهټ‬ ‫ة‬ ‫اٹ٦ٺپبء‬ ٛ‫ػلزب‬ ٬ُ ‫األٝجةبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥لك‬ ‫ثڄ‬ ‫وَزَبڅٸ‬ ‫وأڅٺىڅڀ‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ثنٹٴ‬ ‫َزَبڅٸ‬ ‫وٵْٮهب‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫أعَبك‬ ‫ٽجبّوح‬ ‫يف‬ ‫ىٽبځڂب‬ ‫أڅٸ‬ ٘٦‫ث‬ ‫ثزَبڅٸ‬ ‫مٹٴ‬ ‫وٱبهٿ‬ ‫ادلَٺپٌن‬.!! 32 )‫َڂ٢و‬" :ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬ ‫ّوػ‬ ٌ‫اٹجبه‬ ‫٭زؼ‬( "6/84. ) 33 " )ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬"‫هٱټ‬(5679. )‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبڄ‬ ‫ة‬ ‫ؽغو‬ ‫اثڀ‬ ٠‫احلب٭‬ ‫ٱبٷ‬:‫َلفٸ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ئٿ‬ ‫ئال‬ ‫ٹٺپلاواح‬ ٗ‫ر٦و‬ ‫اٹَُبٯ‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ٌُ‫ٹ‬ ‫ٱىذلب‬ ‫٥پىٻ‬ ‫يف‬" :‫طللٽهټ‬"٠‫ثٺٮ‬ ‫ادلنٵىه‬ ‫احللَش‬ ‫وهك‬ ‫ځ٦ټ‬" :‫وځو‬ ً‫اجلوؽ‬ ٌ‫وځلاو‬ً‫اٹٲزٺ‬ ‫ك‬"‫ٽةلاواح‬ ‫ثةبة‬ ‫يف‬ ‫ٵةنٹٴ‬ ‫رٲلٻ‬ ‫وٱل‬ ‫احللَش‬ ٟ‫أٹٮب‬ ٘٦‫ث‬ ‫يف‬ ‫وهك‬ ‫ٽب‬ ‫ئىل‬ ‫اإلّبهح‬ ‫يف‬ ‫٥بكرڄ‬ ً‫٥ٺ‬ ٌ‫اٹجقبه‬ ‫٭غوي‬ ‫اجلهبك‬ ‫ٵزبة‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹ٪يو‬ ‫يف‬ ً‫اجلوؽ‬ ‫اٹڂَبء‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬12 ‫ادلَأٹخ‬ ‫ؽٶټ‬ ‫وأٽب‬:‫و٩ًن‬ ‫ثبٹُل‬ ٌ‫واجل‬ ‫ثبٹڂ٢و‬ ٰ‫َز٦ٺ‬ ‫٭ُپب‬ ‫ِهڅب‬‫ل‬‫ثٲ‬ ‫ورٲله‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫٥ڂل‬ ‫األعبځت‬ ‫ٽلاواح‬ ‫٭زغىى‬ ‫څ‬ ‫مٹٴ‬‫ٹٺوعٸ‬ ‫ادلوأح‬ ‫ٽلاواح‬ ‫ؽٶټ‬ ‫يف‬ ‫نا‬‫ا‬ ‫ٽلاواح‬ ‫وأٽب‬ً‫ثبٹٲُب‬ ‫ؽٶپهب‬ ‫٭ُإفن‬ ‫ٹٺپوأح‬ ‫ٹوعٸ‬34 . ‫ه‬ ‫ة‬ ٌ‫اٹڂىو‬ ‫اإلٽبٻ‬ َّٰ‫٥ٺ‬ ‫وٱل‬‫اٹڂَبء‬ ‫ٽلاواح‬ ‫ٽَأٹخ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫ضبڄ‬‫٭ٲبٷ‬ ‫احلوة‬ ‫ٙووهح‬ ‫ؽبٷ‬ ‫يف‬ ‫ٹٺوعبٷ‬:‫وڅةنڃ‬ ‫ادللا‬‫وأىواعهڀ‬ ‫حملبهٽهڀ‬ ُ‫ح‬‫وا‬‫احلبعخ‬ ٤ٙ‫ٽى‬ ‫ئال‬ ‫ثْوح‬ ٌُّ‫ٽ‬ ‫٭ُڄ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫ال‬ ‫ٹ٪ًنڅټ‬ ‫ٽڂهب‬ ‫ٵبٿ‬ ‫وٽب‬35 . ‫أٱىٷ‬:‫اٹ٦٢ُټ‬ ‫األٕٸ‬ ‫مٹٴ‬ ‫سلبٹٮخ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ادلزورجخ‬ ‫ادلإٍٮخ‬ ‫ادلز٦لكح‬ ‫اٹڂزبئظ‬ ‫وئٿ‬(‫وڅى‬:ِّ‫رىٹ‬ ‫ٙووهح‬ٌ‫عةڂ‬ ‫ٵٸ‬ ٍ ‫ٹٺڂَبء‬ ‫واٹڂَبء‬ ‫ٹٺوعبٷ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫عڂَڄ‬ ‫ٽ٦بجلخ‬)‫كَةبه‬ ‫يف‬ ‫األٽةو‬ ‫څنا‬ ‫دل٦بجلخ‬ ‫احلضُش‬ ٍ٦َ‫اٹ‬ ‫وأعلُخ‬ ‫رأٵل‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٹُيَل‬ ‫اجملةبالد‬ ‫يف‬ ‫اإلكاهَةخ‬ ‫اٹٲُبكاد‬ ‫رىعڄ‬ ٤‫ٽ‬ ‫ٹزٞجُٲڄ‬ ْ‫ل‬ُ‫أٵ‬ ْ‫ڄ‬‫رىع‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫ادلهڀ‬ ‫يف‬ ‫اٹ٦بٽٺٌن‬ ‫ٹلي‬ ‫َٶىٿ‬ ‫وأٿ‬ ‫ادلَٺپٌن‬ ‫وث‬ ‫ثڄ‬ ‫واٹ٦ڂبَخ‬ ‫دلالؽ٢زڄ‬ ‫اٹٞجُخ‬‫سلبٹٮةخ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ػلنه‬ ‫وڅى‬ ‫ٹألٽخ‬ ‫ځٖؾڄ‬ ‫أ٥٢ټ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ٽب‬ ‫واٹَالٻ‬ ‫اٹٖالح‬ ‫٥ٺُڄ‬ ٍ‫وأٽ‬ ‫څى‬ ‫أيب‬ ‫ٱبٷ‬ ‫ئم‬ ‫اٹٲب٥لح‬ ‫څنڃ‬" :‫ٹةڄ‬ ‫ربةٸ‬ ‫ال‬ ‫اٽوأح‬ ٌ‫ؽل‬ ‫أٿ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٹڄ‬ ‫فًن‬ ‫ؽلَل‬ ‫ٽڀ‬ ُٜ‫دبق‬ ‫أؽلٵټ‬ ً‫هأ‬ ‫يف‬ ‫َٞ٦ڀ‬ ‫ألٿ‬"‫هواڃ‬ ‫اٹّّٞاين‬36 ‫ٵزبة‬ ‫يف‬ ‫ځ٦ُټ‬ ‫أثى‬ ‫وهواڃ‬"‫اٹٞت‬"37 ٠‫ثٺٮ‬" :‫ئىل‬ ٔ‫ؼلٺ‬ ً‫ب‬٥‫ٱو‬ ‫اٹوعٸ‬ ٣‫َٲو‬ ‫ألٿ‬‫ٽڀ‬ ‫ٹڄ‬ ْ‫ًن‬‫ف‬ ‫هأٍڄ‬ ‫٥٢ټ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ٹڄ‬ ْ‫ًن‬‫ف‬ ‫ٍب٥لڃ‬ ‫٥٢ټ‬ ‫ئىل‬ ّّٓ‫اٹ‬ ٔ‫ؼلٺ‬ ‫ؽىت‬ ً‫ب‬ٕ‫ثو‬ ‫اٹوعٸ‬ َّّٓ ‫وألٿ‬ ‫ٹڄ‬ ‫ربٸ‬ ‫ال‬ ‫هأٍڄ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫َلڅب‬ ‫اٽوأح‬ ٤ٚ‫ر‬ ‫أٿ‬ ‫ٹڄ‬ ‫ربٸ‬ ‫ال‬ ‫ٍب٥لڃ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫َلڅب‬ ٌ‫ح‬‫اٽوأ‬ ٤ٚ‫ر‬ ‫أٿ‬. " ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫اٹزَبڅٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫ػلل‬ ‫ٽب‬ ‫احللَش‬ ‫څنا‬ ‫يف‬ ‫اٹىاهك‬ ‫اٹى٥ُل‬ ‫٭٢ب٥خ‬ ‫ئكهاٳ‬ ‫يف‬ ‫َٶىٿ‬ ‫أٿ‬ ‫ألهعى‬ ‫وئين‬‫ٹةلي‬ ‫اٹجةبة‬ ‫اٹىاٱ٦ةخ‬ ‫ادلْٶٺخ‬ ‫ذلنڃ‬ ‫اٹ٦الط‬ ٘٦‫ث‬ ‫ٽ٦ڄ‬ ‫َٶىٿ‬ ‫دبب‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫ادلهڀ‬ ‫يف‬ ‫واٹ٦بٽالد‬ ‫اٹ٦بٽٺٌن‬ ‫ٽڀ‬ ‫وأفىارڂب‬ ‫ئفىاځڂب‬ ٘٦‫ث‬ ٤ٍ‫وأو‬ ٤‫أه٭‬ ‫ٽَزىي‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹ٦الط‬ ‫وٽڀ‬:‫ٵىاكهڅب‬ ‫ثٶبٽٸ‬ ‫ادلَزٲٺخ‬ ‫واٹ٦ُبكاد‬ ‫ادلَزْٮُبد‬ ُٖٔ‫ٹزق‬ ‫احلضُش‬ ٍ٦َ‫اٹ‬ ‫رزىا٭و‬ ‫أٿ‬ ٍ٪‫َڂج‬ ‫وڅنا‬ ‫ؽلح‬ ً‫٥ٺ‬ ٌٍ‫عڂ‬ ‫ٵٸ‬‫وأٿ‬ ‫واٹةىىاهاد‬ ‫احلٶىٽبد‬ ‫يف‬ ‫اٹٲواه‬ ‫إٔؾبة‬ ‫ٱجٸ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اذلپټ‬ ‫٥ٺُڄ‬ ً‫ب‬‫وٝجُة‬ ً‫ب‬َ‫ئكاه‬ ‫ٹڄ‬ ‫اٹزڂ٢ًن‬ ‫َزټ‬ ‫وأٿ‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫اإلكاهاد‬ ‫ٽَزىي‬ ً‫و٥ٺ‬ ‫اٹلوٹخ‬ ‫ٽَزىي‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ادلڂبٍت‬ ُٜٞ‫اٹزق‬ ‫ٹڄ‬ ‫غل٦ٸ‬ ٌ‫اإلكاه‬ ‫واٹزلهَت‬ ‫اٹز٦ٺُټ‬ ‫ويف‬ ‫اٹٞيب‬ ‫اٹز٦ٺُټ‬ ‫يف‬. ‫يحًد‬ ‫انشيخ‬ ‫نسًاحح‬ ٌ‫َفيس‬ ٌ‫م‬َّ‫ص‬‫يف‬ ‫كالو‬‫انُساء‬ ٗ‫عه‬ ‫األطثاء‬ ‫كشف‬ ‫حٕل‬ ‫إتراْيى‬ ٍ‫ت‬: ‫ثةڀ‬ ‫زلپةل‬ ‫اٹ٦الٽةخ‬ ‫اٹُْـ‬ ‫مسبؽخ‬ ‫ؽوه‬ َّ‫ِڀ‬‫ه‬ِ‫ث‬ ‫وفٺىهتټ‬ ‫ٹٺ٦الط‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫٥ىهاد‬ ً‫٥ٺ‬ ‫األٝجبء‬ ٬ْ‫ٵ‬ ‫ٽَأٹخ‬ ‫ؽىٷ‬ ‫هضبةڄ‬ ‫ة‬ ‫وأٍزبمڅټ‬ ‫ٽْبؼلڂب‬ ‫وُّـ‬ ‫ؽُبرڄ‬ ‫يف‬ ‫اإلٍالٽُخ‬ ‫واٹْإوٿ‬ ‫اٹٲٚبح‬ ٌُ‫وهئ‬ ‫ادلپٺٶخ‬ ‫ٽٮيت‬ ‫ة‬ ‫اٹُْـ‬ ‫آٷ‬ ‫ئثواڅُټ‬ ‫صوا‬ ‫َّت‬ُٝ‫و‬ ‫اهلل‬ٍ‫َٺ‬ ‫ٽب‬ ‫ة‬ ‫ڃ‬: ً‫ال‬‫أو‬:٬ْ‫اٹٶ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫ِّڀ‬‫ُپٶ‬‫ر‬ ‫أٿ‬ ‫ذلب‬ ٍ٪‫َڂج‬ ‫ال‬ ‫٭ٺهنا‬ ‫ؽبٷ‬ ‫ثٶٸ‬ ‫ٹٺوعةبٷ‬ ٍ٤‫ٽٞپ‬ ُّ‫وزلٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫ادلوأح‬ ‫أٿ‬ ‫ٽ٦بجلزهب‬ ‫أو‬ ‫٥ٺُهب‬. 34 )‫َڂ٢و‬" :ٌ‫اٹجقبه‬ ‫ٕؾُؼ‬ ‫ّوػ‬ ٌ‫اٹجبه‬ ‫٭زؼ‬( "14/136. ) 35 " )‫ٽَٺټ‬ ‫ٹٖؾُؼ‬ ٌ‫اٹڂىو‬ ‫ّوػ‬( "12/188. ) 36 " )‫اٹٶجًن‬ ‫ادل٦غټ‬( "24/211)‫هٱټ‬(486)‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫هضبةڄ‬ ‫ة‬ ‫األٹجبين‬ ‫اٹ٦الٽخ‬ ‫وؽَڂڄ‬ ‫ة‬ ‫٥ڂڄ‬ ‫اهلل‬ ٍٙ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ََبه‬ ‫ثڀ‬ ‫ٽ٦ٲٸ‬ ‫ؽلَش‬ ‫ٽڀ‬: "‫اٹٖؾُؾخ‬ ‫األؽبكَش‬ ‫ٍٺَٺخ‬"‫هٱټ‬(226. ) 37 ( )2/33‫ة‬34)‫ة‬ ٰ‫اٹَبث‬ ٤‫ادلوع‬ ‫يف‬ ‫األٹجبين‬ ‫اٹُْـ‬ ‫أوهكڃ‬ ‫٥پب‬ ً‫ال‬‫ځٲ‬ ‫ة‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬13 ً‫ب‬ُ‫صبځ‬:‫َزٲ‬ ‫وٹٶڂڄ‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫حببٷ‬ ‫أّجڄ‬ ‫وڅنا‬ ‫ٹةهب‬ ‫اٹوعٸ‬ ‫ثةپ٦بجلخ‬ ً‫ثأ‬ ‫٭ال‬ ‫ادلٞٺىثخ‬ ‫اٹٞجُجخ‬ ‫َىعل‬ ‫ئما‬‫ُل‬ ‫اٹٮٲهبء‬ ‫َٲىٷ‬ ‫وذلنا‬ ‫ٽ٦وو٭ةخ‬ ‫ثٲُةىك‬:ٌَّ‫ؽل‬ ‫أو‬ ‫ٽڂهب‬ ‫َوي‬ ‫أٿ‬ ‫ٹٺٞجُت‬ ‫ػلٸ‬ ‫٭ال‬ ‫ثٲلهڅب‬ ‫رٲله‬ ‫اٹٚووهح‬ ‫اٹ٦الط‬ ‫٥ڂل‬ ‫ٵْٮڄ‬ ‫ئىل‬ ‫ؽبعخ‬ ‫ال‬ ‫ٽب‬ ‫ٵٸ‬ ‫ٍزو‬ ‫٥ٺُهب‬ ‫وغلت‬ ‫ِّڄ‬َ‫ٽ‬ ‫أو‬ ‫هؤَزڄ‬ ‫ئىل‬ ‫احلبعخ‬ ‫رل٥ةى‬ ‫ال‬ ‫ٽب‬. ً‫ب‬‫صبٹض‬:‫اٹ٦ى‬ ‫٭اٿ‬ ‫؛‬ ‫٥ىهح‬ ‫ادلوأح‬ ‫ٵىٿ‬ ٤‫ٽ‬‫٭پڂهب‬ ٬‫زبزٺ‬ ‫هح‬:‫وٽڂهب‬ ‫َّ٢خ‬‫ٽ٪ٺ‬ ٌ‫ح‬‫٥ىه‬:‫ٵپب‬ ‫مٹٴ‬ ‫ٽڀ‬ ٬‫أف‬ ‫څى‬ ‫ٽب‬ َ ‫وٱل‬ ‫٥العهب‬ ‫رأفو‬ ٍ٪‫َڂج‬ ‫ال‬ ‫اٹيت‬ ‫اخلٞوح‬ ٗ‫األٽوا‬ ‫ٽڀ‬ ‫َٶةىٿ‬ ‫ٱل‬ ‫ادلوأح‬ ‫ٽڂڄ‬ ‫ر٦ةبًف‬ ‫اٹيت‬ ٗ‫ادلو‬ ‫أٿ‬‫ٶىٿ‬ ‫ال‬ ‫اٹيت‬ ‫اٹجَُةٞخ‬ ٗ‫اٹ٦ىاه‬ ‫ٽڀ‬ٞ‫ف‬ ‫وال‬ ‫زلوٽهةب‬ ‫ػلٚو‬ ‫ؽىت‬ ‫٥العهب‬ ‫رأفو‬ ‫يف‬ ‫ٙوه‬‫اٹڂَةبء‬ ‫أٿ‬ ‫ٵپب‬ ‫و‬ ‫٭پڂهڀ‬ ‫؛‬ ‫ؼلزٺٮڀ‬:‫وٽڂهڀ‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹٲىا٥ل‬:‫اٹْبثخ‬‫وٽڂهڀ‬ ‫احلَڂبء‬:‫مٹٴ‬ ‫ثٌن‬ ‫ٽب‬‫وٽڂهڀ‬:‫ٽڀ‬ ‫وٽڂهڀ‬ ٗ‫ادلو‬ ‫أځةهٶهب‬ ‫وٱل‬ ‫رأيت‬:‫وٽڂهڀ‬ ٗ‫ادلو‬ ‫أصو‬ ‫٥ٺُهب‬ ‫َ٢هو‬ ‫أٿ‬ ‫كوٿ‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ادلَزْٮ‬ ‫ئىل‬ ‫رأيت‬ ‫ٽڀ‬: ‫ذل‬ ُ‫ٸ‬‫ُ٦پ‬َ ‫ٽڀ‬‫وٽڂهڀ‬ ٍِّ‫ُٺ‬‫ٵ‬ ‫أو‬ ٍ٦ٙ‫ٽى‬ ‫ثڂظ‬ ‫ب‬:‫څإالء‬ ‫ٽڀ‬ ‫واؽلح‬ ‫وٹٶٸ‬ ‫وضلىڅب‬ ً‫ب‬‫ؽجىث‬ ‫ثا٥ٞبئهب‬ ًَ‫ٮ‬‫ُٶز‬َ ‫ٽڀ‬ ‫ؽٶپهب‬. ‫حللَش‬ ‫َ٦بجلهب‬ ٌ‫اٹن‬ ‫ٹٺٞجُت‬ ‫وٹى‬ ً‫ب‬٥‫ّو‬ ٌ‫خ‬‫زلوٽ‬ ‫األعڂجُخ‬ ‫ثبدلوأح‬ ‫٭بخلٺىح‬ ٍّ‫ٵٸ‬ ً‫و٥ٺ‬" :ٌ‫ٸ‬‫ُة‬‫ع‬‫ه‬ ‫فةال‬ ‫ٽب‬ ‫صبٹضهپب‬ ‫اٹُْٞبٿ‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ئال‬ ‫ثبٽوأح‬"‫٭ال‬‫َزهُأ‬ ‫٭اٿ‬ ‫؛‬ ‫اٹوعبٷ‬ ‫زلبهٽهب‬ ‫أو‬ ‫ىوعهب‬ ‫ٵبٿ‬ ‫ٍىاء‬ ‫ٽ٦هب‬ ٍ‫ل‬‫أؽ‬ ‫ؽٚىه‬ ‫ٽڀ‬ ‫ثل‬ ‫ادلپوٙةخ‬ ‫ؽٚىه‬ ‫ٽڀ‬ َّ‫أٱٸ‬ ‫٭ال‬ ‫رأفًنڃ‬ ‫ؽلٶڀ‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫فٞو‬ ُٗ‫ادلو‬ ‫وٵبٿ‬ ‫ِو‬‫ٵ‬ُ‫م‬ ‫شلڀ‬ ْ‫ل‬‫أؽ‬ ‫َىعل‬ ‫٭اٿ‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫أٱبههبب‬ ‫ٽڀ‬ ‫٭ٺى‬ ‫٥ڂهب‬ ٍ‫ادلڂه‬ ‫اخلٺىح‬ ‫ٽڀ‬ ً‫ب‬َ‫رٮبك‬ ‫وضلىڅب‬. ً‫ب‬٦‫هاث‬:‫اٹلٵزىه‬ ‫ٍإاٷ‬ ‫أٽب‬(…)‫٭غىاثڄ‬ ‫ٹٺٞٮٺخ‬ ٍّ‫ٍڀ‬ ‫أكىن‬ ‫٥ڀ‬: ٌ‫ح‬‫٥ىه‬ ‫٭ٺهب‬ ً‫ب‬٦‫ٍج‬ ‫ثٺ٪ذ‬ ‫وئما‬ ‫٥ىهح‬ ‫ذلب‬ ٌُ‫٭ٺ‬ ‫ٍڂٌن‬ ٤‫ٍج‬ ٨‫رجٺ‬ ً‫ح‬‫ٕ٪ًن‬ ‫ٵبځذ‬ ‫ئما‬ ‫اٹٞٮٺخ‬ ‫أٿ‬38 ‫ٕةوػ‬ ‫ٵپةب‬ ً‫ب‬‫ٍڂ‬ ‫ٽڂهب‬ ّّ‫أٵ‬ ٍ‫څ‬ ‫ٽڀ‬ ‫٥ىهح‬ ٤‫ٽ‬ ٬‫زبزٺ‬ ‫٥ىههتب‬ ‫ٵبځذ‬ ‫وئٿ‬ ‫اٹٮٲهبء‬ ‫ثنٹٴ‬.ٰ‫ادلى٭‬ ‫واهلل‬39 . ‫انرج‬ ‫يدأاج‬ ٌ‫تشأ‬ ‫انفقٓي‬ ‫انًجًع‬ ‫قرار‬‫نهًرأج‬ ‫م‬: ‫اٹٲواه‬ ٔ‫ځ‬: "‫ٽڀ‬ ‫اٹَالٻ‬ ‫كاه‬ ٌ‫ثووځب‬ ‫ثبعىاٿ‬ ٌ‫ًٍن‬ ‫ثجڂله‬ ‫اٹضبٽڀ‬ ‫ٽإسبوڃ‬ ‫كوهح‬ ‫يف‬ ‫ادلڂ٦ٲل‬ ٍ‫اإلٍالٽ‬ ‫اٹٮٲڄ‬ ٤‫رلپ‬ ٌ‫رلٺ‬ ‫ئٿ‬1 ‫ئىل‬7‫زلوٻ‬1414ٰ‫ادلىا٭‬ ‫څة‬21‫ة‬27‫َىځُى‬1993‫ٻ‬. ٣‫ٽىٙى‬ ٓ‫خبٖى‬ ٤‫اجملپ‬ ‫ئىل‬ ‫اٹىاهكح‬ ‫اٹجؾىس‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٝال٥ڄ‬ ‫ث٦ل‬"‫اٹو‬ ‫ٽلاواح‬‫ٹٺپوأح‬ ‫عٸ‬"‫ئىل‬ ‫اٍةزپب٥ڄ‬ ‫وث٦ل‬ ٍ‫َٺ‬ ‫ٽب‬ ‫ٱوه‬ ‫؛‬ ‫ؽىٹڄ‬ ‫كاهد‬ ‫اٹيت‬ ‫ادلڂبٱْبد‬: 1‫ادلوَٚخ‬ ً‫٥ٺ‬ ٬ْ‫ثبٹٶ‬ ‫رٲىٻ‬ ‫أٿ‬ ‫غلت‬ ‫ٽزقٖٖخ‬ ٌ‫خ‬‫ٝجُج‬ ‫رىا٭ود‬ ‫ئما‬ ‫أځڄ‬ ‫األٕٸ‬ ‫ة‬. ٌ‫خ‬‫صٲ‬ ٍ‫خ‬‫ٽَٺپ‬ ْ‫ًن‬٩ ٌ‫خ‬‫ٝجُج‬ ‫ثنٹٴ‬ ‫٭زٲىٻ‬ ‫مٹٴ‬ ‫َزىا٭و‬ ‫وئما‬ ‫ة‬. ‫ثڄ‬ ‫َٲىٻ‬ ‫؛‬ ‫مٹٴ‬ ‫َزىا٭و‬ ‫٭اٿ‬ ‫ة‬ْ‫ټ‬‫ٽَٺ‬ ْ‫ت‬ُ‫ٝج‬. 38 )‫ا‬ ‫څنڃ‬ ‫ئىل‬ ‫اإلّبهح‬ ‫رٲلٽذ‬‫ٽجؾش‬ ‫يف‬ ‫دلَأٹخ‬(‫اٹٞٮٸ‬ ‫٥ىهح‬ ‫وؽلوك‬ ‫األٝٮبٷ‬ ً‫٥ٺ‬ ٬ْ‫اٹٶ‬ ‫أفالٱُبد‬( )ٓ97.) 39 " )‫اٹُْـ‬ ‫آٷ‬ ٬ُٞ‫اٹٺ‬ ‫٥جل‬ ‫ثڀ‬ ‫ئثواڅُټ‬ ‫ثڀ‬ ‫زلپل‬ ‫اٹُْـ‬ ‫مسبؽخ‬ ‫وهٍبئٸ‬ ‫٭زبوي‬( "14/12‫ة‬13)‫األوىل‬ ‫اٹٞج٦خ‬1399‫ٽٞج٦ةخ‬ ‫څة‬ ‫ادلٶوٽخ‬ ‫دبٶخ‬ ‫احلٶىٽخ‬.‫هضب‬ ‫ة‬ ‫ٱبٍټ‬ ‫ثڀ‬ ‫اٹوضبڀ‬ ‫٥جل‬ ‫ثڀ‬ ‫زلپل‬ ‫ورورُت‬ ٤‫صب‬‫ة‬ ‫اهلل‬ ‫ڄ‬.
  • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬14 ‫ٽَٺټ‬ ‫٩ًن‬ ْ‫ت‬ُ‫ٝج‬ ‫ٽٲبٽڄ‬ ‫َٲىٻ‬ ‫أٿ‬ ‫ؽلٶڀ‬ ‫؛‬ ْ‫ټ‬‫ٽَٺ‬ ْ‫ت‬ُ‫ٝج‬ ‫َزىا٭و‬ ‫وئٿ‬ ‫ة‬. ‫أٿ‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ة‬: ‫وٽلاوارڄ‬ ٗ‫ادلو‬ ُٔ‫رْق‬ ‫يف‬ ‫احلبعخ‬ ‫ٱله‬ ً‫٥ٺ‬ ‫ادلوأح‬ ‫عَټ‬ ‫ٽڀ‬ ٤ِ‫ٺ‬َََّٞ ‫ة‬. ‫مٹٴ‬ ‫٥ڀ‬ ‫َيَل‬ ‫وأال‬ ‫ة‬. ‫اٍزٞب٥زڄ‬ ‫ٱله‬ ٫ِ‫و‬َّٞ‫اٹ‬ َُّ٘٪َ ‫وأٿ‬ ‫ة‬. ٍ‫ح‬‫اٽوأ‬ ‫أو‬ ‫ىوط‬ ‫أو‬ ‫زلوٻ‬ ‫حبٚىه‬ ‫څنڃ‬ ‫ٹٺپوأح‬ ‫اٹٞجُت‬ ‫ٽ٦بجلخ‬ ‫رزټ‬ ‫وأٿ‬ ‫ة‬‫اخلٺىح‬ ‫فُْخ‬ ٍ‫خ‬‫صٲ‬. 2ُ٤‫اجملپ‬ ٍِٕ‫َى‬ ‫ة‬:‫االطلوا‬ ً‫٥ٺ‬ ‫اٹڂَبء‬ ٤ُ‫ٹزْغ‬ ‫عهلڅب‬ َّ‫ُٸ‬‫ع‬ ‫اٹٖؾُخ‬ ‫اٹَٺٞبد‬ ٍَِ‫ٹ‬‫ُى‬‫ر‬ ‫أٿ‬‫اٹ٦ٺةىٻ‬ ‫رلةبٷ‬ ‫يف‬ ٛ ‫اٹٞجُخ‬ ‫اٹزقٖٖبد‬ ‫څنڃ‬ ‫يف‬ ‫اٹڂَبء‬ ‫ٹڂلهح‬ ً‫ا‬‫ځ٢و‬ ‫؛‬ ‫واٹزىٹُل‬ ‫اٹڂَبء‬ ٗ‫أٽوا‬ ً‫خ‬ٕ‫وفب‬ ‫٭وو٥هب‬ ‫ٵٸ‬ ‫يف‬ ٖٔ‫واٹزق‬ ‫اٹٞجُخ‬ ‫االٍزضڂبء‬ ‫ٱب٥لح‬ ‫ئىل‬ ‫ځٚٞو‬ ‫ال‬ ‫ؽىت‬.‫أ٥ٺټ‬ ‫واهلل‬"ً‫اځزه‬40 . ‫اخلًن‬ ‫٭ُڄ‬ ‫دلب‬ ٤ُ‫اجلپ‬ ‫اهلل‬ ٰ‫و٭‬ ‫زلپل‬ ‫ځجُڂب‬ ً‫٥ٺ‬ ‫وٍٺټ‬ ‫اهلل‬ ً‫وٕٺ‬ ‫د‬.‫عثد‬ ‫تن‬ ‫خالد‬‫الرحمن‬‫حمد‬ ‫تن‬‫الشايع‬ dr.khalidshaya@hotmail.com 40 )‫ثوٱټ‬ ‫ٕله‬(85/12/‫ك‬8. )‫اٹضبٹش‬ ‫اجليء‬ ‫ة‬ ‫اٹضبٽڀ‬ ‫اٹ٦لك‬ ٤‫اجملپ‬ ‫رلٺخ‬ ‫يف‬ ْ‫ه‬‫ٽڂْى‬ ‫وڅى‬(ٓ412.)