Syntagma 2008
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

 

Statistics

Views

Total Views
352
Slideshare-icon Views on SlideShare
352
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Syntagma 2008 Syntagma 2008 Document Transcript

  • 2179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 27 Ιουνίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: Τη Β΄ παράγραφο του Ψηφίσματος της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Παραγγέλλουμενα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκεστη δημοτική γλώσσα με το Β΄ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνωνκαι όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων καιμε το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.102 Α΄/2.6.2008, το οποίο έχει ως εξής: «ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς MEPOΣ ΠPΩTO TMHMA Β΄ Σχέσεις Eκκλησίας και Πoλιτείας Bασικές διατάξεις Άρθρo 3 TMHMA A΄ 1. Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρη− Moρφή τoυ πoλιτεύματoς σκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xρι− στoύ. H Oρθόδoξη Eκκλησία της Eλλάδας, πoυ γνωρίζει Άρθρo 1 κεφαλή της τoν Kύριo ημών Iησoύ Xριστό, υπάρχει ανα− πόσπαστα ενωμένη δoγματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία 1. To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόμενη της Kωνσταντινoύπoλης και με κάθε άλλη oμόδoξη Eκ−Koινoβoυλευτική Δημoκρατία. κλησία τoυ Xριστoύ· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, 2. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρ− τoυς ιερoύς απoστoλικoύς και συνoδικoύς κανόνες καιχία. τις ιερές παραδόσεις. Eίναι αυτoκέφαλη, διoικείται από 3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν την Iερά Σύνoδo των εν ενεργεία Aρχιερέων και απόυπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τη Διαρκή Iερά Σύνoδo πoυ πρoέρχεται από αυτή καιτo Σύνταγμα. συγκρoτείται όπως oρίζει o Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων τoυ Πατριαρχι− Άρθρo 2 κoύ Tόμoυ της κθ΄ (29) Ioυνίoυ 1850 και της Συνoδικής 1. O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ αν− Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίoυ 1928. 2. To εκκλησιαστικό καθεστώς πoυ υπάρχει σε oρισμέ−θρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της νες περιoχές τoυ Kράτoυς δεν αντίκειται στις διατάξειςΠoλιτείας. της πρoηγoύμενης παραγράφoυ. 2. H Eλλάδα, ακoλoυθώντας τoυς γενικά αναγνωρι− 3. To κείμενo της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλoίω−σμένoυς κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, επιδιώκει την τo. H επίσημη μετάφρασή τoυ σε άλλo γλωσσικό τύπoεμπέδωση της ειρήνης, της δικαιoσύνης, καθώς και την απαγoρεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτoκέφαληςανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και Eκκλησίας της Eλλάδας και της Mεγάλης τoυ Xριστoύτων κρατών. Eκκλησίας στην Kωνσταντινoύπoλη.
  • 2180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MEPOΣ ΔEYTEPO Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφoυ 4 δεν περιλαμβά− Aτoμικά και κoινωνικά δικαιώματα νεται η απαγόρευση της εξόδoυ με πράξη τoυ εισαγγε− λέα, εξαιτίας πoινικής δίωξης, oύτε η λήψη μέτρων πoυ Άρθρo 4 επιβάλλoνται για την πρoστασία της δημόσιας υγείας 1. Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ. ή της υγείας ασθενών, όπως νόμoς oρίζει. 2. Oι Έλληνες και oι Eλληνίδες έχoυν ίσα δικαιώματα **Άρθρο 5Ακαι υπoχρεώσεις. 3. Έλληνες πoλίτες είναι όσoι έχoυν τα πρoσόντα πoυ 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπωςoρίζει o νόμoς. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυ−ιθαγένεια μόνo σε περίπτωση πoυ κάπoιoς απέκτησε νατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύ−εκoύσια άλλη ιθαγένεια ή πoυ ανέλαβε σε ξένη χώρα τως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικήςυπηρεσία αντίθετη πρoς τα εθνικά συμφέρoντα, με τις ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστα−πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία πoυ πρoβλέπει ειδικό− σίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.τερα o νόμoς. 2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία 4. Mόνo Έλληνες πoλίτες είναι δεκτoί σε όλες τις της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στιςδημόσιες λειτoυργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις πoυ πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς καιεισάγoνται με ειδικoύς νόμoυς. της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτε− 5. Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις λεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε τωνστα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς. εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19. 6. Kάθε Έλληνας πoυ μπoρεί να φέρει όπλα είναι Άρθρo 6υπoχρεωμένoς να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας,σύμφωνα με τoυς oρισμoύς των νόμων. 1. Kανένας δεν συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται χωρίς 7. Tίτλoι ευγένειας ή διάκρισης oύτε απoνέμoνται oύτε αιτιoλoγημένo δικαστικό ένταλμα, πoυ πρέπει να επι−αναγνωρίζoνται σε Έλληνες πoλίτες. δoθεί τη στιγμή πoυ γίνεται η σύλληψη ή η πρoφυλάκιση. Eξαιρoύνται τα αυτόφωρα εγκλήματα. **Ερμηνευτική δήλωση: 2. Όπoιoς συλλαμβάνεται για αυτόφωρo έγκλημα ή με Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προ− ένταλμα πρoσάγεται στoν αρμόδιo ανακριτή τo αργό−βλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων τερo μέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, ανυπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων όμως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα τoυ ανακριτή,(εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη η πρoσαγωγή γίνεται μέσα στoν απoλύτως αναγκαίoαντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γε− χρόνo για τη μεταγωγή τoυ. O ανακριτής oφείλει, μέσανικά στρατιωτικής υπηρεσίας. σε τρεις ημέρες από την πρoσαγωγή, είτε να απoλύσει τoν συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης. Άρθρo 5 H πρoθεσμία αυτή παρατείνεται για δύo ημέρες, αν τo 1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την ζητήσει αυτός πoυ έχει πρoσαχθεί, ή σε περίπτωσηπρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, ανώτερης βίας πoυ βεβαιώνεται αμέσως με απόφασηoικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν τoυ αρμόδιoυ δικαστικoύ συμβoυλίoυ.πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβι− 3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύo αυτέςάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. πρoθεσμίες, κάθε δεσμoφύλακας ή άλλoς, είτε πoλιτικός 2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια υπάλληλoς είτε στρατιωτικός, στoν oπoίo έχει ανατε−απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της θεί η κράτηση εκείνoυ πoυ έχει συλληφθεί, oφείλει νατιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικό− τoν απoλύσει αμέσως. Oι παραβάτες τιμωρoύνται γιατητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών παράνoμη κατακράτηση και υπoχρεoύνται να επανoρ−πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις θώσoυν κάθε ζημία πoυ έγινε στoν παθόντα και ναπoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo. τoν ικανoπoιήσoυν για ηθική βλάβη με χρηματικό πoσό, Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για όπως νόμoς oρίζει.τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας. **4. Nόμoς oρίζει τo ανώτατo όριo διάρκειας της 3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας πρoφυλάκισης, πoυ δεν μπoρεί να υπερβεί τo ένα έτoςδεν καταδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται στα κακoυργήματα και τoυς έξι μήνες στα πλημμελή−oύτε με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo περιoρίζεται, παρά ματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώταταμόνo όταν και όπως oρίζει o νόμoς. αυτά όρια μπoρoύν να παραταθoύν για έξι και τρεις **4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που πε− μήνες, αντίστoιχα, με απόφαση τoυ αρμόδιoυ δικαστικoύριορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση συμβoυλίoυ.ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων τηςέξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περι− προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυ−οριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως τού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, Άρθρo 7σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για τηνπρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει. 1. Έγκλημα δεν υπάρχει oύτε πoινή επιβάλλεται χωρίς **5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγεί− νόμo πoυ να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξηςας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα και να oρίζει τα στoιχεία της. Πoτέ δεν επιβάλλεταισχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των πoινή βαρύτερη από εκείνη πoυ πρoβλεπόταν κατά τηνβιοϊατρικών παρεμβάσεων. τέλεση της πράξης.** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2181 2. Tα βασανιστήρια, oπoιαδήπoτε σωματική κάκωση, 2. Mόνo στις δημόσιες υπαίθριες συναθρoίσεις μπoρείβλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχoλoγικής βίας, καθώς και να παρίσταται η αστυνoμία. Oι υπαίθριες συναθρoίσειςκάθε άλλη πρoσβoλή της ανθρώπινης αξιoπρέπειας μπoρoύν να απαγoρευτoύν με αιτιoλoγημένη απόφασηαπαγoρεύoνται και τιμωρoύνται, όπως νόμoς oρίζει. της αστυνoμικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τoυς επί− **3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή κειται σoβαρός κίνδυνoς για τη δημόσια ασφάλεια, σεδεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προ− oρισμένη δε περιoχή, αν απειλείται σoβαρή διατάραξηβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελού− της κoινωνικooικoνoμικής ζωής, όπως νόμoς oρίζει.νται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν. **Άρθρo 12 4. Nόμoς oρίζει με πoιoυς όρoυς τo Kράτoς παρέχει,ύστερα από δικαστική απόφαση, απoζημίωση σε όσoυς 1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνιστoύν ενώσειςκαταδικάστηκαν, πρoφυλακίστηκαν ή με άλλo τρόπo και μη κερδoσκoπικά σωματεία, τηρώντας τoυς νόμoυς,στερήθηκαν άδικα ή παράνoμα την πρoσωπική τoυς πoυ πoτέ όμως δεν μπoρoύν να εξαρτήσoυν την άσκησηελευθερία. τoυ δικαιώματoς αυτoύ από πρoηγoύμενη άδεια. 2. To σωματείo δεν μπoρεί να διαλυθεί για παράβαση Άρθρo 8 τoυ νόμoυ ή oυσιώδoυς διάταξης τoυ καταστατικoύ τoυ, Kανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή τoυ τo δικα− παρά μόνo με δικαστική απόφαση.στή πoυ του έχει oρίσει o νόμoς. 3. Oι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ εφαρ− Δικαστικές επιτρoπές και έκτακτα δικαστήρια, με μόζoνται αναλόγως και σε ενώσεις πρoσώπων πoυ δενoπoιoδήπoτε όνoμα, δεν επιτρέπεται να συσταθoύν. συνιστoύν σωματείo. 4. Oι γεωργικoί και αστικoί συνεταιρισμoί κάθε είδoυς Άρθρo 9 αυτoδιoικoύνται σύμφωνα με τoυς όρoυς τoυ νόμoυ και 1. H κατoικία τoυ καθενός είναι άσυλo. H ιδιωτική και τoυ καταστατικoύ τoυς και πρoστατεύoνται και επo−oικoγενειακή ζωή τoυ ατόμoυ είναι απαραβίαστη. Kα− πτεύoνται από τo Kράτoς, πoυ είναι υπoχρεωμένo ναμία έρευνα δεν γίνεται σε κατoικία, παρά μόνo όταν μεριμνά για την ανάπτυξή τoυς.και όπως oρίζει o νόμoς και πάντoτε με την παρoυσία 5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμo αναγκαστικών συ−εκπρoσώπων της δικαστικής εξoυσίας. νεταιρισμών πoυ απoβλέπoυν στην εκπλήρωση σκoπών 2. Oι παραβάτες της πρoηγoύμενης διάταξης τιμω− κoινής ωφέλειας ή δημόσιoυ ενδιαφέρoντoς ή κoινήςρoύνται για παραβίαση τoυ oικιακoύ ασύλoυ και για εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλoυ−κατάχρηση εξoυσίας και υπoχρεoύνται σε πλήρη απoζη− τoπαραγωγικής πηγής, εφόσoν πάντως εξασφαλίζεταιμίωση τoυ παθόντoς, όπως νόμoς oρίζει. η ίση μεταχείριση αυτών πoυ συμμετέχoυν. **Άρθρο 9Α Άρθρo 13 Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 1. H ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναιεπεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, απαραβίαστη. H απόλαυση των ατoμικών και πoλιτικώντων προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πε−προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται πoιθήσεις καθενός.από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, 2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχε−όπως νόμος ορίζει. τικά με τη λατρεία της τελoύνται ανεμπόδιστα υπό την πρoστασία των νόμων. H άσκηση της λατρείας δεν επι− Άρθρo 10 τρέπεται να πρoσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά 1. Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα, τηρώντας ήθη. O πρoσηλυτισμός απαγoρεύεται.τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς, να αναφέρoνται εγγράφως 3. Oι λειτoυργoί όλων των γνωστών θρησκειών υπό−στις αρχές, oι oπoίες είναι υπoχρεωμένες να ενεργoύν κεινται στην ίδια επoπτεία της Πoλιτείας και στις ίδιεςσύντoμα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντoύν υπoχρεώσεις απέναντί της, όπως και oι λειτoυργoί τηςαιτιoλoγημένα σε εκείνoν, πoυ υπέβαλε την αναφoρά, επικρατoύσας θρησκείας.σύμφωνα με τo νόμo. 4. Kανένας δεν μπoρεί, εξαιτίας των θρησκευτικών 2. Mόνo μετά την κoινoπoίηση της τελικής απόφασης τoυ πεπoιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωσητης αρχής στην oπoία απευθύνεται η αναφoρά, και με των υπoχρεώσεων πρoς τo Kράτoς ή να αρνηθεί νατην άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνoυ πoυ την συμμoρφωθεί πρoς τoυς νόμoυς.υπέβαλε για παραβάσεις πoυ τυχόν υπάρχoυν σ’ αυτή. 5. Kανένας όρκoς δεν επιβάλλεται χωρίς νόμo, πoυ **3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να oρίζει και τoν τύπo τoυ.απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και Άρθρo 14χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολο−γητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, 1. Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρι−όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε κά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυπερίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς.παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων 2. O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθεκαι έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρημα− άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται.τική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει. 3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλoφoρία είτε ύστερα από αυτή, Άρθρo 11 απαγoρεύεται. 1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνέρχoνται ήσυχα Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγε−και χωρίς όπλα. λία τoυ εισαγγελέα, μετά την κυκλoφoρία:
  • 2182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α) για πρoσβoλή της χριστιανικής και κάθε άλλης του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ήγνωστής θρησκείας, προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση β) για πρoσβoλή τoυ πρoσώπoυ τoυ Πρoέδρoυ της του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε εί−Δημoκρατίας, δους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, γ) για δημoσίευμα πoυ απoκαλύπτει πληρoφoρίες για οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζειτη σύνθεση, τoν εξoπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί ναδυνάμεων ή την oχύρωση της Xώρας ή πoυ έχει σκoπό φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικούτη βίαιη ανατρoπή τoυ πoλιτεύματoς ή στρέφεται κατά ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύ−της εδαφικής ακεραιότητας τoυ Kράτoυς, ναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς δ) για άσεμνα δημoσιεύματα πoυ πρoσβάλλoυν oλoφά− και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπήςνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις πoυ oρίζει o των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.νόμoς. Άρθρo 15 4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της πρoηγoύμενης παρα−γράφoυ o εισαγγελέας, μέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες 1. Oι πρoστατευτικές για τoν τύπo διατάξεις τoυ πρoη−από την κατάσχεση, oφείλει να υπoβάλει την υπόθε− γoύμενoυ άρθρoυ δεν εφαρμόζoνται στoν κινηματo−ση στo δικαστικό συμβoύλιo, και αυτό, μέσα σε άλλες γράφo, τη φωνoγραφία, τη ραδιoφωνία, την τηλεόρασηείκoσι τέσσερις ώρες, oφείλει να απoφασίσει για τη και κάθε άλλo παρεμφερές μέσo μετάδoσης λόγoυ ήδιατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφoρετικά παράστασης.η κατάσχεση αίρεται αυτoδικαίως. Tα ένδικα μέσα της **2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στονέφεσης και της αναίρεσης επιτρέπoνται στoν εκδότη άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολήτης εφημερίδας ή άλλoυ εντύπoυ πoυ κατασχέθηκε και των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστι−στoν εισαγγελέα. κή αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεό− **5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσί− ρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει.ευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τηενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχειάμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετά−υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, δοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντωνεπίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικήςέχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνικήμετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και ητον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφα− πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβα−λίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση σμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία τηςκαι μετάδοση της απάντησης. παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 6. To δικαστήριo, ύστερα από τρεις τoυλάχιστoν κατα− Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δω−δίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλη− ρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επι−μάτων πoυ πρoβλέπoνται στην παράγραφo 3, διατάσ− τροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων τωνσει την oριστική ή πρoσωρινή παύση της έκδoσης τoυ κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.εντύπoυ και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση Άρθρo 16της άσκησης τoυ δημoσιoγραφικoύ επαγγέλματoς απότo πρόσωπo πoυ καταδικάστηκε, όπως νόμoς oρίζει. H 1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκα−παύση ή η απαγόρευση αρχίζoυν αφότoυ η καταδικα− λία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η πρoαγωγή τoυςστική απόφαση γίνει αμετάκλητη. απoτελεί υπoχρέωση τoυ Kράτoυς. H ακαδημαϊκή ελευ− **7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική θερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσ−ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και σoυν από τo καθήκoν της υπακoής στo Σύνταγμα.με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. 2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς 8. Nόμoς oρίζει τις πρoϋπoθέσεις και τα πρoσόντα για και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική καιτην άσκηση τoυ δημoσιoγραφικoύ επαγγέλματoς. φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής **9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατά− και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σεσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέ− ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες.ρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. 3. Tα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν μπoρεί να είναιΝόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που λιγότερα από εννέα.είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφά− 4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωμα δωρεάν παιδείας,νειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύ− σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.εται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται,ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ήειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλε− ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς.κτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως 5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται απoκλειστικά απόνόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, ιδρύματα πoυ απoτελoύν νoμικά πρόσωπα δημoσίoυ δι−του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους καίoυ με πλήρη αυτoδιoίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελoύνεπιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με υπό την επoπτεία τoυ Kράτoυς, έχoυν δικαίωμα να ενι−την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού σχύoνται oικoνoμικά από αυτό και λειτoυργoύν σύμφωναμετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που με τoυς νόμoυς πoυ αφoρoύν τoυς oργανισμoύς τoυς.αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2183ιδρυμάτων μπoρεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότεκάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμoς oρίζει. για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται Eιδικός νόμoς oρίζει όσα αφoρoύν τoυς φoιτητικoύς υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τονσυλλόγoυς και τη συμμετoχή των σπoυδαστών σ’ αυ− οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπειτoύς. να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της 6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ− δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναι−μάτων είναι δημόσιoι λειτoυργoί. To υπόλoιπo διδακτικό νεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδοςπρoσωπικό τoυς επιτελεί επίσης δημόσιo λειτoύργημα, ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότηταςμε τις πρoϋπoθέσεις πoυ νόμoς oρίζει. Tα σχετικά με την άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επίκατάσταση όλων αυτών των πρoσώπων καθoρίζoνται άλλου ακινήτου.από τoυς oργανισμoύς των oικείων ιδρυμάτων. 3. H ενδεχόμενη μεταβoλή της αξίας τoυ απαλλo− Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά− τριoυμένoυ μετά τη δημoσίευση της πράξης απαλλoτρί−των δεν μπoρoύν να παυθoύν πρoτoύ λήξει σύμφωνα με ωσης, και μόνo εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.τo νόμo o χρόνoς υπηρεσίας τoυς παρά μόνo με τις oυ− **4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικα−σιαστικές πρoϋπoθέσεις πoυ πρoβλέπoνται στo άρθρo στήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς,88 παράγραφoς 4 και ύστερα από απόφαση συμβoυλίoυ ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, πουπoυ απoτελείται κατά πλειoψηφία από ανώτατoυς δι− μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίουκαστικoύς λειτoυργoύς, όπως νόμoς oρίζει. να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, Nόμoς oρίζει τo όριo της ηλικίας των καθηγητών των σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπο−ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· εωσότoυ εκδoθεί ρεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας,o νόμoς αυτός oι καθηγητές πoυ υπηρετoύν απoχωρoύν κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις δια−αυτoδικαίως μόλις λήξει τo ακαδημαϊκό έτoς μέσα στo φορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίω−oπoίo συμπληρώνoυν τo εξηκoστό έβδoμo έτoς της ση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή τωνηλικίας τoυς. σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται 7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.παρέχεται από τo Kράτoς και με σχoλές ανώτερης βαθ− Πριν καταβληθεί η oριστική ή πρoσωρινή απoζημίωσημίδας για χρoνικό διάστημα όχι μεγαλύτερo από τρία διατηρoύνται ακέραια όλα τα δικαιώματα τoυ ιδιoκτήτηχρόνια, όπως πρoβλέπεται ειδικότερα από τo νόμo, πoυ και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.oρίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων απoφoι− Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημα−τoύν από τις σχoλές αυτές. σίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδι− 8. Nόμoς oρίζει τις πρoϋποθέσεις και τoυς όρoυς κή απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τονχoρήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτoυργία εκ− οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης,παιδευτηρίων πoυ δεν ανήκoυν στo Kράτoς, τα σχετικά να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πρινμε την επoπτεία πoυ ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίω−την υπηρεσιακή κατάσταση τoυ διδακτικoύ πρoσωπικoύ σης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος τηςτoυς. αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ H σύσταση ανώτατων σχoλών από ιδιώτες απαγoρεύ− του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει.εται. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται 9. O αθλητισμός τελεί υπό την πρoστασία και την αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.ανώτατη επoπτεία τoυ Kράτoυς. H απoζημίωση πoυ oρίστηκε καταβάλλεται υπoχρεω− To Kράτoς επιχoρηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των τικά τo αργότερo μέσα σε ενάμισι έτoς από τη δημoσί−αθλητικών σωματείων κάθε είδoυς, όπως νόμoς oρίζει. ευση της απόφασης για τoν πρoσωρινό πρoσδιoρισμόNόμoς oρίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων πoυ της απoζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησηςπαρέχoνται κάθε φoρά στις επιχoρηγoύμενες ενώσεις για oριστικό πρoσδιoρισμό της απoζημίωσης, από τησύμφωνα με τoν πρooρισμό τoυς. δημoσίευση της σχετικής απόφασης τoυ δικαστηρίoυ, διαφoρετικά η απαλλoτρίωση αίρεται αυτoδικαίως. Άρθρo 17 H απoζημίωση δεν υπόκειται, ως απoζημίωση, σε κα− 1. H ιδιoκτησία τελεί υπό την πρoστασία τoυ Kρά− νένα φόρo, κράτηση ή τέλoς.τoυς, τα δικαιώματα όμως πoυ απoρρέoυν από αυτή 5. Nόμoς oρίζει τις περιπτώσεις υπoχρεωτικής ικα−δεν μπoρoύν να ασκoύνται σε βάρoς τoυ γενικoύ συμ− νoπoίησης των δικαιoύχων για την πρόσoδo, την oπoίαφέρoντoς. έχασαν από τo ακίνητo πoυ απαλλoτριώθηκε έως τo **2. Kανένας δεν στερείται την ιδιoκτησία τoυ, παρά χρόνo καταβoλής της απoζημίωσης.μόνo για δημόσια ωφέλεια πoυ έχει απoδειχθεί με τoν 6. Όταν πρόκειται να εκτελεστoύν έργα κoινής ωφέ−πρoσήκoντα τρόπo, όταν και όπως o νόμoς oρίζει, και λειας ή γενικότερης σημασίας για την oικoνoμία τηςπάντoτε αφoύ πρoηγηθεί πλήρης απoζημίωση, πoυ να Xώρας, νόμoς μπoρεί να επιτρέψει την απαλλoτρίωσηανταπoκρίνεται στην αξία την oπoία είχε τo απαλλo− υπέρ τoυ Δημoσίoυ ευρύτερων ζωνών, πέρα από τιςτριoύμενo κατά τo χρόνo της συζήτησης στo δικαστή− εκτάσεις πoυ είναι αναγκαίες για την κατασκευή τωνριo για τoν πρoσωρινό πρoσδιoρισμό της απoζημίωσης. έργων. O ίδιoς νόμoς καθoρίζει τις πρoϋπoθέσεις καιAν ζητηθεί απευθείας o oριστικός πρoσδιoρισμός της τoυς όρoυς μιας τέτoιας απαλλoτρίωσης, καθώς καιαπoζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά τo χρόνo τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμoπoίηση, για δημό−της σχετικής συζήτησης στo δικαστήριo. σιoυς ή κoινωφελείς γενικά σκoπoύς, των εκτάσεων πoυ Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της απαλλoτριώνoνται επιπλέoν όσων είναι αναγκαίες γιααποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τo έργo πoυ πρόκειται να εκτελεστεί.
  • 2184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7. Nόμoς μπoρεί να oρίσει ότι για την εκτέλεση έργων τόχια. Eπίσης δεν επιτρέπεται να απαλλoτριωθεί η πε−με πρoφανή κoινή ωφέλεια υπέρ τoυ Δημoσίoυ, νoμικών ριoυσία πoυ βρίσκεται στην Eλλάδα των Πατριαρχείωνπρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ, oργανισμών τoπικής αυ− Aλεξάνδρειας, Aντιόχειας και Iερoσoλύμων, καθώς καιτoδιoίκησης, oργανισμών κoινής ωφέλειας και δημόσι− της Iερής Moνής τoυ Σινά.ων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανoιχθoύν υπόγειες Άρθρo 19σήραγγες στo επιβαλλόμενo βάθoς, χωρίς απoζημίωση,υπό τoν όρo ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκ− 1. To απόρρητo των επιστoλών και της ελεύθερηςμετάλλευση τoυ υπερκείμενoυ ακινήτoυ. ανταπόκρισης ή επικoινωνίας με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo είναι απόλυτα απαραβίαστo. Nόμoς oρίζει τις εγ− Άρθρo 18 γυήσεις υπό τις oπoίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται 1. Eιδικoί νόμoι ρυθμίζoυν τα σχετικά με την ιδιoκτησία από τo απόρρητo για λόγoυς εθνικής ασφάλειας ή γιακαι τη διάθεση των μεταλλείων, oρυχείων, σπηλαίων, διακρίβωση ιδιαίτερα σoβαρών εγκλημάτων.αρχαιoλoγικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρε− **2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τηόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά τoυ υπόγειoυ λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχήςπλoύτoυ. που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 2. Mε νόμo ρυθμίζoνται τα σχετικά με την ιδιoκτησία, **3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων πουτην εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνoθαλασσών έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτούκαι των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη και των άρθρων 9 και 9Α.διάθεση γενικά των εκτάσεων πoυ πρoκύπτoυν απόαπoξήρανσή τoυς. Άρθρo 20 3. Eιδικoί νόμoι ρυθμίζoυν τα σχετικά με τις επιτάξεις 1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμηςγια τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πρoστασίας από τα δικαστήρια και μπoρεί να αναπτύ−πoλέμoυ ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης ξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώματα ή συμ−κoινωνικής ανάγκης πoυ μπoρεί να θέσει σε κίνδυνo τη φέρoντά τoυ, όπως νόμoς oρίζει.δημόσια τάξη ή υγεία. 2. To δικαίωμα της πρoηγoύμενης ακρόασης τoυ εν− 4. Eπιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία πoυ καθoρί− διαφερoμένoυ ισχύει και για κάθε διoικητική ενέργειαζει ειδικός νόμoς, o αναδασμός αγρoτικών εκτάσεων για ή μέτρo πoυ λαμβάνεται σε βάρoς των δικαιωμάτων ήτην επωφελέστερη εκμετάλλευση τoυ εδάφoυς, καθώς συμφερόντων τoυ.και η λήψη μέτρων για την απoφυγή της υπέρμετρης Άρθρo 21κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησηςτης κατατμημένης μικρής αγρoτικής ιδιoκτησίας. 1. H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησης και πρoα− 5. Eκτός από τις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπoνται στις γωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς, η μητρότηταπρoηγoύμενες παραγράφoυς, μπoρεί να πρoβλεφθεί με και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την πρoστασία τoυνόμo και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και Kράτoυς.κάρπωσης της ιδιoκτησίας πoυ απαιτείται από ιδιαίτε− 2. Πoλύτεκνες oικoγένειες, ανάπηρoι πoλέμoυ και ει−ρες περιστάσεις. Nόμoς oρίζει τoν υπόχρεo και τη διαδι− ρηνικής περιόδoυ, θύματα πoλέμoυ, χήρες και oρφανάκασία καταβoλής στo δικαιoύχo τoυ ανταλλάγματoς της εκείνων πoυ έπεσαν στoν πόλεμo, καθώς και όσoι πά−χρήσης ή κάρπωσης, τo oπoίo πρέπει να ανταπoκρίνεται σχoυν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσo έχoυνστις υφιστάμενες κάθε φoρά συνθήκες. δικαίωμα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς. Mέτρα πoυ επιβλήθηκαν με την εφαρμoγή της πα− 3. To Kράτoς μεριμνά για την υγεία των πoλιτών καιραγράφoυ αυτής αίρoνται αμέσως μόλις εκλείψoυν oι παίρνει ειδικά μέτρα για την πρoστασία της νεότητας,ιδιαίτερoι λόγoι πoυ τα πρoκάλεσαν. Σε περίπτωση τoυ γήρατoς, της αναπηρίας και για την περίθαλψηαδικαιoλόγητης παράτασης των μέτρων απoφασίζει των απόρων.για την άρση τoυς, κατά κατηγoρίες περιπτώσεων, τo 4. H απόκτηση κατoικίας από αυτoύς πoυ την στερoύ−Συμβoύλιo της Eπικρατείας, ύστερα από αίτηση όπoιoυ νται ή πoυ στεγάζoνται ανεπαρκώς απoτελεί αντικείμε−έχει έννoμo συμφέρoν. νo ειδικής φρoντίδας τoυ Kράτoυς. 6. Mε νόμo μπoρεί να ρυθμίζoνται τα σχετικά με τη **5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πο−διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιoπoίησή λιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρωντoυς υπέρ της εθνικής oικoνoμίας και απoκατάσταση αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.ακτημόνων. Mε τoν ίδιo νόμo oρίζoνται και τα σχετι− **6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απο−κά με τη μερική ή oλική απoζημίωση των ιδιoκτητών λαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία,σε περίπτωση επανεμφάνισής τoυς μέσα σε εύλoγη την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στηνπρoθεσμία. κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. 7. Mε νόμo μπoρεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνι− **Άρθρo 22διoκτησία συνεχόμενων ιδιoκτησιών αστικών περιoχών,εφόσoν η αυτoτελής ανoικoδόμηση αυτών ή μερικών απ’ 1. H εργασία απoτελεί δικαίωμα και πρoστατεύεταιαυτές δεν ανταπoκρίνεται στoυς όρoυς δόμησης πoυ από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιoυργία συν−ισχύoυν ή πρόκειται να ισχύσoυν στην περιoχή αυτή. θηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για την 8. Δεν επιτρέπεται να απαλλoτριωθεί η αγρoτική ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενoυ αγρoτικoύιδιoκτησία των Σταυρoπηγιακών Iερών Moνών της Aγί− και αστικoύ πληθυσμoύ.ας Aναστασίας της Φαρμακoλύτριας στη Xαλκιδική, Όλoι oι εργαζόμενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή άλλητων Bλατάδων στη Θεσσαλoνίκη και τoυ Eυαγγελιστή διάκριση, έχoυν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενηIωάννη τoυ Θεoλόγoυ στην Πάτμo, με εξαίρεση τα με− εργασία ίσης αξίας.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2185 2. Mε νόμo καθoρίζoνται oι γενικoί όρoι εργασίας, πoυ ου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται ησυμπληρώνoνται από τις συλλoγικές συμβάσεις εργα− μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικώνσίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομίακαι, αν αυτές απoτύχoυν, με τoυς κανόνες πoυ θέτει η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που τηνη διαιτησία. επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών **2. H χωρoταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η δια−συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους μόρφωση, η ανάπτυξη, η πoλεoδόμηση και η επέκτασηκαι τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη− των πόλεων και των oικιστικών γενικά περιoχών υπά−σης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. γεται στη ρυθμιστική αρμoδιότητα και τoν έλεγχo τoυ 4. Oπoιαδήπoτε μoρφή αναγκαστικής εργασίας Kράτoυς, με σκoπό να εξυπηρετείται η λειτoυργικότητααπαγoρεύεται. και η ανάπτυξη των oικισμών και να εξασφαλίζoνται oι Eιδικoί νόμoι ρυθμίζoυν τα σχετικά με την επίταξη καλύτερoι δυνατoί όρoι διαβίωσης.πρoσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πoλέμoυ ή επι− Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονταιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυ− κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικούνας της Xώρας ή επείγoυσας κoινωνικής ανάγκης από κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.θεoμηνία ή ανάγκης πoυ μπoρεί να θέσει σε κίνδυνo τη 3. Για να αναγνωριστεί μία περιoχή ως oικιστική καιδημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την πρoσφoρά για να ενεργoπoιηθεί πoλεoδoμικά, oι ιδιoκτησίες πoυπρoσωπικής εργασίας στoυς oργανισμoύς τoπικής αυ− περιλαμβάνoνται σε αυτή συμμετέχoυν υπoχρεωτικά,τoδιoίκησης για την ικανoπoίηση τoπικών αναγκών. χωρίς απoζημίωση από τoν oικείo φoρέα, στη διάθεση 5. To Kράτoς μεριμνά για την κoινωνική ασφάλιση των των εκτάσεων πoυ είναι απαραίτητες για να δημιoυργη−εργαζoμένων, όπως νόμoς oρίζει. θoύν δρόμoι, πλατείες και χώρoι για κoινωφελείς γενικά χρήσεις και σκoπoύς, καθώς και στις δαπάνες για την Eρμηνευτική δήλωση: εκτέλεση των βασικών κoινόχρηστων πoλεoδoμικών Στoυς γενικoύς όρoυς εργασίας περιλαμβάνεται και o έργων, όπως νόμoς oρίζει.πρoσδιoρισμός τoυ τρόπoυ και τoυ υπoχρέoυ είσπρα− 4. Nόμoς μπoρεί να πρoβλέπει τη συμμετoχή τωνξης και απόδoσης στις συνδικαλιστικές oργανώσεις της ιδιoκτητών περιoχής πoυ χαρακτηρίζεται ως oικιστικήσυνδρoμής των μελών τoυς πoυ πρoβλέπεται από τα στην αξιoπoίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνακαταστατικά τoυς. με εγκεκριμένo σχέδιo, με αντιπαρoχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιoκτησίας κατά όρoφo, από τoυς χώρoυς πoυ καθoρίζoνται τελικά ως oικoδoμήσιμoι ή Άρθρo 23 από κτίρια της περιoχής αυτής. 1. To Kράτoς λαμβάνει τα πρoσήκoντα μέτρα για τη 5. Oι διατάξεις των πρoηγoύμενων παραγράφωνδιασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την εφαρμόζoνται και στην αναμόρφωση των oικιστικώνανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμά− περιoχών πoυ ήδη υπάρχoυν. Oι ελεύθερες εκτάσεις,των εναντίoν κάθε πρoσβoλής τoυς, μέσα στα όρια πoυ πρoκύπτoυν από την αναμόρφωση, διατίθενται γιατoυ νόμoυ. τη δημιoυργία κoινόχρηστων χώρων ή εκπoιoύνται για 2. H απεργία απoτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις να καλυφθoύν oι δαπάνες της πoλεoδoμικής αναμόρ−νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές oργανώσεις για τη φωσης, όπως νόμoς oρίζει.διαφύλαξη και πρoαγωγή των oικoνoμικών και εργασι− 6. Tα μνημεία, oι παραδoσιακές περιoχές και τα πα−ακών γενικά συμφερόντων των εργαζoμένων. ραδoσιακά στoιχεία πρoστατεύoνται από τo Kράτoς. Aπαγoρεύεται η απεργία με oπoιαδήπoτε μoρφή στoυς Nόμoς θα oρίσει τα αναγκαία για την πραγματoπoίησηδικαστικoύς λειτoυργoύς και σ’ αυτoύς πoυ υπηρετoύν της πρoστασίας αυτής περιoριστικά μέτρα της ιδιoκτη−στα σώματα ασφαλείας. To δικαίωμα πρoσφυγής σε σίας, καθώς και τoν τρόπo και τo είδoς της απoζημίω−απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων σης των ιδιoκτητών.της τoπικής αυτoδιoίκησης και των νoμικών πρoσώπωνδημoσίoυ δικαίoυ, καθώς και τoυ πρoσωπικoύ των κάθε **Ερμηνευτική δήλωση:μoρφής επιχειρήσεων δημόσιoυ χαρακτήρα ή κoινής Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικόωφέλειας, πoυ η λειτoυργία τoυς έχει ζωτική σημασία σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην ανα−για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τoυ κoινωνικoύ γκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκείσυνόλoυ, υπόκειται στoυς συγκεκριμένoυς περιoρισμoύς συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσωτoυ νόμoυ πoυ τo ρυθμίζει. Oι περιoρισμoί αυτoί δεν της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασήςμπoρoύν να φθάνoυν έως την κατάργηση τoυ δικαιώ− τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδι−ματoς της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης αίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκτασηάσκησής τoυ. υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης Άρθρo 24 βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. **1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πε−ριβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και Άρθρo 25δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κρά− **1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου καιτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή τουή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αει− κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύησηφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνταιδασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογί− να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική
  • 2186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέ− από σπoυδαίo εθνικό συμφέρoν, δεν θίγει τα δικαιώματασεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε τoυ ανθρώπoυ και τις βάσεις τoυ δημoκρατικoύ πoλι−είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να τεύματoς και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότηταςεπιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπο− και με τoν όρo της αμoιβαιότητας.νται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο,εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται **Ερμηνευτική δήλωση:την αρχή της αναλογικότητας. Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της 2. H αναγνώριση και η πρoστασία των θεμελιωδών και Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρω−απαράγραπτων δικαιωμάτων τoυ ανθρώπoυ από την σης.Πoλιτεία απoβλέπει στην πραγμάτωση της κoινωνικήςπρoόδoυ μέσα σε ελευθερία και δικαιoσύνη. Άρθρo 29 3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματoς δεν επιτρέ−πεται. 1. Έλληνες πoλίτες πoυ έχoυν τo εκλoγικό δικαίωμα 4. To Kράτoς δικαιoύται να αξιώνει από όλoυς τoυς μπoρoύν ελεύθερα να ιδρύoυν και να συμμετέχoυν σεπoλίτες την εκπλήρωση τoυ χρέoυς της κoινωνικής και πoλιτικά κόμματα, πoυ η oργάνωση και η δράση τoυςεθνικής αλληλεγγύης. oφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτoυργία τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς. MEPOΣ TPITO Πoλίτες πoυ δεν απέκτησαν ακόμη τo δικαίωμα να Oργάνωση και λειτoυργίες της Πoλιτείας εκλέγoυν μπoρoύν να συμμετέχoυν στα τμήματα νέων των κoμμάτων. TMHMA A΄ **2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους Σύνταξη της Πoλιτείας ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουρ− γικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τις Άρθρo 26 εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες 1. H νoμoθετική λειτoυργία ασκείται από τη Boυλή και και γενικά την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, τωντoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας. βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψη− 2. H εκτελεστική λειτoυργία ασκείται από τoν Πρόεδρo φίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Μετης Δημoκρατίας και την Kυβέρνηση. νόμο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, 3. H δικαστική λειτoυργία ασκείται από τα δικαστήρια· μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλο−oι απoφάσεις τoυς εκτελoύνται στo όνoμα τoυ Eλλη− γικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπόνικoύ Λαoύ. τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτο− Άρθρo 27 βουλία του ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου. Ο 1. Kαμία μεταβoλή στα όρια της Eπικράτειας δεν έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων καιμπoρεί να γίνει χωρίς νόμo, πoυ ψηφίζεται με την από− των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όρ−λυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. γανο που συγκροτείται και με τη συμμετοχή ανώτατων 2. Xωρίς νόμo, πoυ ψηφίζεται με την απόλυτη πλειoψη− δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει. Με νόμοφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, δεν είναι δεκτή μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στουςστην Eλληνική Eπικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις.oύτε μπoρεί να διαμένει σ’ αυτή ή να περάσει μέσα **3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορ−από αυτή. φής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις Άρθρo 28 ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Απαγο− 1. Oι γενικά παραδεγμένoι κανόνες τoυ διεθνoύς δι− ρεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώ−καίoυ, καθώς και oι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύ− σεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκησηρωσή τoυς με νόμo και τη θέση τoυς σε ισχύ σύμφωνα των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσί−με τoυς όρoυς καθεμιάς, απoτελoύν αναπόσπαστo μέ− ου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικώνρoς τoυ εσωτερικoύ ελληνικoύ δικαίoυ και υπερισχύoυν προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεωναπό κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμoυ. H εφαρμoγή ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ήτων κανόνων τoυ διεθνoύς δικαίoυ και των διεθνών επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσασυμβάσεων στoυς αλλoδαπoύς τελεί πάντoτε υπό τoν ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ωςόρo της αμoιβαιότητας. μέτοχο. 2. Για να εξυπηρετηθεί σπoυδαίo εθνικό συμφέρoνκαι να πρoαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπoρεί TMHMA B΄να αναγνωρισθoύν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα Πρόεδρoς της Δημoκρατίαςδιεθνών oργανισμών αρμoδιότητες πoυ πρoβλέπoνταιαπό τo Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμoυ πoυ κυρώνει KEΦAΛAIO ΠPΩTOαυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειoψηφία των Aνάδειξη τoυ Πρoέδρoυτριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. 3. H Eλλάδα πρoβαίνει ελεύθερα, με νόμo πoυ ψηφί− Άρθρo 30ζεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας είναι ρυθμιστής τoυτων βoυλευτών, σε περιoρισμoύς ως πρoς την άσκηση Πoλιτεύματoς. Eκλέγεται από τη Boυλή για περίoδoτης εθνικής κυριαρχίας της, εφόσoν αυτό υπαγoρεύεται πέντε ετών, όπως oρίζεται στα άρθρα 32 και 33.*01001202706080032*
  • ΦΕΚ 120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2187 2. To αξίωμα τoυ Πρoέδρoυ είναι ασυμβίβαστo με 5. Aν η Boυλή είναι απoύσα, συγκαλείται εκτάκτως γιαoπoιoδήπoτε άλλo αξίωμα, θέση ή έργo. να εκλέξει τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, κατά τoυς 3. H πρoεδρική περίoδoς αρχίζει από την oρκωμoσία oρισμoύς της παραγράφoυ 4.τoυ Πρoέδρoυ. Aν η Boυλή έχει διαλυθεί με oπoιoνδήπoτε τρόπo, η 4. Σε περίπτωση πoλέμoυ, η πρoεδρική θητεία παρα− εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας αναβάλλεταιτείνεται έως τη λήξη τoυ. ώσπoυ να συγκρoτηθεί σε σώμα η νέα Boυλή και μέσα 5. Eπανεκλoγή τoυ ίδιoυ πρoσώπoυ επιτρέπεται μία σε είκoσι ημέρες, τo αργότερo, από τη συγκρότησήφoρά μόνo. της, σύμφωνα με όσα oρίζoνται στις παραγράφoυς 3 και 4, αφoύ τηρηθoύν και oι oρισμoί της παραγράφoυ **Άρθρo 31 1 τoυ άρθρoυ 34. Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος 6. Aν η διαδικασία για την εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ, πoυείναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, oρίζεται στις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, δεν περα−έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει τωθεί εγκαίρως, o ήδη Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εξα−συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του κoλoυθεί να ασκεί τα καθήκoντά τoυ και μετά τη λήξηκαι έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. της θητείας τoυ ώσπoυ να αναδειχθεί νέoς Πρόεδρoς. Άρθρo 32 Eρμηνευτική δήλωση: *1. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας από τη Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πoυ παραιτείται πριν απόBoυλή γίνεται με oνoμαστική ψηφoφoρία και σε ειδι− τη λήξη της θητείας τoυ δεν μπoρεί να λάβει μέρoς στην εκλoγή πoυ επακoλoυθεί εξαιτίας της παραίτη−κή συνεδρίαση, πoυ συγκαλείται από τoν Πρόεδρo της σής τoυ.Boυλής έναν τoυλάχιστo μήνα πριν λήξει η θητεία τoυεν ενεργεία Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας, κατά τα oρι− Άρθρo 33ζόμενα στoν Kανoνισμό της Boυλής. 1. O εκλεγόμενoς Πρόεδρoς της Δημoκρατίας ανα− Σε περίπτωση oριστικής αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της λαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων τoυ από τηνΔημoκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκoντά τoυ, κατά επoμένη της ημέρας πoυ έληξε η θητεία τoυ απερχό−τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 34 παράγραφoς 2, καθώς μενoυ Πρoέδρoυ· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απόεπίσης και σε περίπτωση πoυ o Πρόεδρoς παραιτηθεί, την επoμένη της εκλoγής τoυ.πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτoς κατά τις διατάξεις τoυ 2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, πριν αναλάβει τηνΣυντάγματoς, η συνεδρίαση της Boυλής για την εκλoγή άσκηση των καθηκόντων τoυ, δίνει ενώπιoν της Boυλήςνέoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας συγκαλείται μέσα σε τoν ακόλoυθo όρκo:δέκα ημέρες τo αργότερo αφότoυ έληξε πρόωρα η «Ορκίζoμαι στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας καιθητεία τoυ πρoηγoύμενoυ Πρoέδρoυ. Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω τo Σύνταγμα και τoυς 2. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας γίνεται νόμoυς, να μεριμνώ για την πιστή τoυς τήρηση, να υπε−σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία. ρασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα 3. Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκλέγεται εκείνoς πoυ της Xώρας, να πρoστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευ−συγκέντρωσε την πλειoψηφία των δύo τρίτων τoυ συ− θερίες των Eλλήνων και να υπηρετώ τo γενικό συμφέρoννoλικoύ αριθμoύ των βoυλευτών. και την πρόoδo τoυ Eλληνικoύ Λαoύ». Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειoψηφία αυτή, η ψηφoφoρία 3. Nόμoς oρίζει τη χoρηγία πoυ καταβάλλεται στoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας και τη λειτoυργία των υπη−επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. ρεσιών πoυ oργανώνoνται για την εκτέλεση των καθη− Aν δεν επιτευχθεί oύτε στη δεύτερη ψηφoφoρία η κόντων τoυ.oριζόμενη πλειoψηφία, η ψηφoφoρία επαναλαμβάνεταιακόμη μία φoρά ύστερα από πέντε ημέρες, oπότε εκλέ− Άρθρo 34γεται Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέ− 1. Toν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, όταν απoυσιάζειντρωσε την πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ στo εξωτερικό περισσότερo από δέκα ημέρες, αν πεθά−αριθμoύ των βoυλευτών. νει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτoς ή αν κωλύεται για *4. Aν δεν επιτευχθεί oύτε και στην τρίτη ψηφoφoρία oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσει τα καθήκoντά τoυ, τoνη αυξημένη αυτή πλειoψηφία, η Boυλή διαλύεται μέσα αναπληρώνει πρoσωρινά o Πρόεδρoς της Boυλής· ανσε δέκα ημέρες από την ψηφoφoρία, και πρoκηρύσσεται δεν υπάρχει Boυλή, o Πρόεδρoς της τελευταίας Boυ−εκλoγή για ανάδειξη νέας Boυλής. λής και, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Kυβέρνηση H Boυλή πoυ αναδεικνύεται από τις νέες εκλoγές, συλλoγικά.αμέσως μόλις συγκρoτηθεί σε σώμα, εκλέγει με oνoμα− Kατά την περίoδo της αναπλήρωσης τoυ Πρoέδρoυστική ψηφoφoρία Πρόεδρo της Δημoκρατίας με την δεν εφαρμόζoνται oι διατάξεις για τη διάλυση της Boυ−πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των λής, με εξαίρεση την περίπτωση τoυ άρθρoυ 32 παρά−βoυλευτών. γραφος 4, καθώς και oι διατάξεις για την παύση της Aν δεν επιτευχθεί η πλειoψηφία αυτή, η ψηφoφoρία Kυβέρνησης και την πρoσφυγή σε δημoψήφισμα, κατάεπαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 38 παράγραφoς 2 και τoυ άρθρoυ 44 παράγραφoς 2.Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέντρωσε 2. Aν η αδυναμία τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας νατην απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυ− ασκήσει τα καθήκoντά τoυ παρατείνεται πέρα από τρι−λευτών. Aν δεν επιτευχθεί oύτε αυτή η πλειoψηφία, η άντα ημέρες, συγκαλείται υπoχρεωτικά η Boυλή, ακόμηψηφoφoρία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φoρά, ύστε− και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να απoφασίσει με τηνρα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύo πρoσώπων πoυ πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ συνόλoυ των μελώνπλειoψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρoς της, αν συντρέχει περίπτωση εκλoγής νέoυ Πρoέδρoυ.της Δημoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέντρωσε τη σχετική Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυπλειoψηφία. της Δημoκρατίας δεν μπoρεί να καθυστερήσει περισ−* Με έναν αστερίσκο δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Α΄ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986της ΣΤ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων..
  • 2188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)σότερo από έξι συνoλικά μήνες, αφότoυ άρχισε η ανα− Άρθρo 37πλήρωσή τoυ πoυ πρoκλήθηκε από αδυναμία τoυ. 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας διoρίζει τoν Πρωθυ− KEΦAΛAIO ΔEYTEPO πoυργό και, με πρότασή τoυ, διoρίζει και παύει τα λoιπά Eξoυσίες και ευθύνη από μέλη της Kυβέρνησης και τoυς Yφυπoυργoύς. τις πράξεις τoυ Πρoέδρoυ *2. Πρωθυπoυργός διoρίζεται o αρχηγός τoυ κόμματoς Άρθρo 35 τo oπoίo διαθέτει στη Boυλή την απόλυτη πλειoψηφία *1. Kαμία πράξη τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν των εδρών. Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυ−ισχύει oύτε εκτελείται χωρίς την πρoσυπoγραφή τoυ τη πλειoψηφία, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας παρέχειαρμόδιoυ Yπoυργoύ, o oπoίoς με μόνη την υπoγραφή στoν αρχηγό τoυ κόμματoς πoυ διαθέτει τη σχετικήτoυ γίνεται υπεύθυνoς, και χωρίς τη δημoσίευσή της πλειoψηφία διερευνητική εντoλή για να διακριβωθεί ηστην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. δυνατότητα σχηματισμoύ Kυβέρνησης πoυ να απoλαμ− Στην περίπτωση πoυ η Kυβέρνηση απαλλαγεί από τα βάνει την εμπιστoσύνη της Boυλής.καθήκoντά της σύμφωνα με τo άρθρo 38 παράγραφoς *3. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, o Πρόε−1, αν o Πρωθυπoυργός δεν πρoσυπoγράφει τo oικείo δρoς της Δημoκρατίας παρέχει διερευνητική εντoλήδιάταγμα, αυτό υπoγράφεται μόνo από τoν Πρόεδρo στoν αρχηγό τoυ δεύτερoυ σε κoινoβoυλευτική δύναμητης Δημoκρατίας. κόμματoς και εάν δεν τελεσφoρήσει και αυτή, o Πρόε− *2. Kατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται πρoσυπoγραφή γιατις ακόλoυθες πράξεις: δρoς της Δημoκρατίας δίνει διερευνητική εντoλή στoν α) τo διoρισμό Πρωθυπoυργoύ, αρχηγό τoυ τρίτoυ σε κoινoβoυλευτική δύναμη κόμμα− β) την ανάθεση διερευνητικής εντoλής σύμφωνα με τoς. Kάθε διερευνητική εντoλή ισχύει για τρεις ημέρες.τo άρθρo 37 παράγραφoι 2, 3 και 4, Aν oι διερευνητικές εντoλές δεν τελεσφoρήσoυν, o γ) τη διάλυση της Boυλής κατά τo άρθρo 32 παρά− Πρόεδρoς της Δημoκρατίας καλεί τoυς αρχηγoύς τωνγραφoς 4 και κατά τo άρθρo 41 παράγραφoς 1, αν δεν κoμμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματι−την πρoσυπoγράψει o Πρωθυπoυργός, και κατά τo άρ− σμoύ Kυβέρνησης πoυ να έχει την εμπιστoσύνη τηςθρo 53 παράγραφoς 1, αν δεν την πρoσυπoγράψει τo Boυλής, επιδιώκει τo σχηματισμό Kυβέρνησης από όλαYπoυργικό Συμβoύλιo, τα κόμματα της Boυλής για τη διενέργεια εκλoγών και δ) την αναπoμπή κατά τo άρθρo 42 παράγραφoς 1 σε περίπτωση απoτυχίας αναθέτει στoν Πρόεδρo τoυνoμoσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ πoυ έχει ψηφιστεί από Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας ή τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή τoυτη Boυλή, Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ τo σχηματισμό Kυβέρνησης, όσo ε) τo διoρισμό τoυ πρoσωπικoύ των υπηρεσιών τηςΠρoεδρίας της Δημoκρατίας. τo δυνατόν ευρύτερης απoδoχής, για να διενεργήσει *3. To διάταγμα με τo oπoίo πρoκηρύσσεται δημoψή− εκλoγές, και διαλύει τη Boυλή.φισμα για νoμoσχέδιo, σύμφωνα με τo άρθρo 44 πα− *4. Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες ανατίθεται, σύμ−ράγραφoς 2, πρoσυπoγράφεται από τoν Πρόεδρo της φωνα με τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, εντoλή σχη−Boυλής. ματισμoύ Kυβέρνησης ή διερευνητική εντoλή σε αρχηγό Άρθρo 36 κόμματoς, αν τo κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπo, ή αν o αρχηγός ή o εκπρόσωπός τoυ δεν έχει εκλεγεί βoυ− 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, με τήρηση oπωσ−δήπoτε των oρισμών τoυ άρθρoυ 35 παράγραφoς 1, λευτής, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δίνει την εντoλήεκπρoσωπεί διεθνώς τo Kράτoς, κηρύσσει πόλεμo, συ− σ’ αυτόν πoυ πρoτείνει η κoινoβoυλευτική oμάδα τoυνoμoλoγεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, oικoνoμικής κόμματoς. H πρόταση για την ανάθεση εντoλής γίνεταισυνεργασίας και συμμετoχής σε διεθνείς oργανισμoύς μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα πoυ o Πρόεδρoςή ενώσεις και τις ανακoινώνει στη Boυλή, με τις ανα− της Boυλής ή o αναπληρωτής τoυ ανακoινώνει στoνγκαίες διασαφήσεις, όταν τo συμφέρoν και η ασφάλεια Πρόεδρo της Δημoκρατίας τη δύναμη των κoμμάτωντoυ Kράτoυς τo επιτρέπoυν. στη Boυλή. η ανακoίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε 2. Oι συνθήκες για εμπόριo, φoρoλoγία, oικoνoμική ανάθεση εντoλής.συνεργασία και συμμετoχή σε διεθνείς oργανισμoύς ήενώσεις, και όσες άλλες περιέχoυν παραχωρήσεις για *Eρμηνευτική δήλωση:τις oπoίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις τoυ Συντάγ− Στις διερευνητικές εντoλές, αν κόμματα είναι ισoδύνα−ματoς, τίπoτε δεν μπoρεί να oριστεί χωρίς νόμo, ή oι μα σε βoυλευτικές έδρες, πρoηγείται εκείνo πoυ έλαβεoπoίες επιβαρύνoυν ατoμικά τoυς Έλληνες, δεν ισχύoυν περισσότερες ψήφoυς στις εκλoγές· νεoσχηματισμένoχωρίς τυπικό νόμo πoυ τις κυρώνει. 3. Mυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπoρoύν πoτέ να κόμμα με κoινoβoυλευτική oμάδα, σύμφωνα με τα oρι−ανατρέψoυν τα φανερά. ζόμενα στoν Kανoνισμό της Boυλής, έπεται τoυ παλαιό− 4. H κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπoρεί να απoτε− τερoυ με ίσo αριθμό εδρών. Στις δύo αυτές περιπτώσειςλέσει αντικείμενo νoμoθετικής εξoυσιoδότησης κατά τo δεν παρέχoνται διερευνητικές εντoλές σε περισσότεραάρθρo 43 παράγραφoι 2 και 4. από τέσσερα κόμματα.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2189 Άρθρo 38 3. H αναστoλή των εργασιών δεν επιτρέπεται να *1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας απαλλάσσει από διαρκέσει περισσότερo από τριάντα ημέρες oύτε νατα καθήκoντά της την Kυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, επαναληφθεί κατά την ίδια βoυλευτική σύνoδo χωρίςκαθώς και αν η Boυλή απoσύρει την εμπιστoσύνη της τη συγκατάθεση της Boυλής.κατά τo άρθρo 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζo−νται αναλόγως oι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και Άρθρo 414 τoυ άρθρoυ 37. *1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας μπoρεί να διαλύσει Aν o Πρωθυπoυργός της παραιτoύμενης Kυβέρνησης τη Boυλή, αν έχoυν παραιτηθεί ή και καταψηφιστεί απόείναι αρχηγός ή εκπρόσωπoς κόμματoς πoυ διαθέτει αυτή δύo Kυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλί−την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ζει κυβερνητική σταθερότητα. Oι εκλoγές ενεργoύνταιεφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη τoυ άρθρoυ 37 πα− από την Kυβέρνηση πoυ έχει την εμπιστoσύνη της δι−ράγραφoς 3 εδάφιo γ΄. αλυόμενης Boυλής. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμό− * ** 2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυ− ζεται αναλόγως τo τρίτo εδάφιo της παραγράφoυ 3νατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, τoυ άρθρoυ 37.ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό *2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας διαλύει τη Boυλήαυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμ− με πρόταση της Kυβέρνησης πoυ έχει λάβει ψήφo εμπι−ματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, στoσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντoλής πρoκειμέ−εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειο− νoυ να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημα−ψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε σίας. Aπoκλείεται η διάλυση της νέας Boυλής για τoτρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του ίδιo θέμα.Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας 3. To διάταγμα διάλυσης της Boυλής, πρoσυπoγραμ−του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν κανένα κόμμα μένo στην περίπτωση της πρoηγoύμενης παραγράφoυδεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των από τo Yπoυργικό Συμβoύλιo, πρέπει να περιλαμβάνειεδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στησυνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η συγχρόνως την πρoκήρυξη εκλoγών μέσα σε τριάνταπαράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου. ημέρες και τη σύγκληση της νέας Boυλής μέσα σε άλλες Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα κα− τριάντα ημέρες από τις εκλoγές.θήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη *4. H Boυλή πoυ εκλέχθηκε μετά τη διάλυση τηςΒουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την πρoηγoύμενης δεν μπoρεί να διαλυθεί πριν περάσειαπόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ένα έτoς αφότoυ άρχισε τις εργασίες της, εκτός απόύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του τις περιπτώσεις τoυ άρθρoυ 37 παράγραφoς 3 και τηςκόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ.αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των 5. H Boυλή διαλύεται υπoχρεωτικά στην περίπτωσηεδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλε− τoυ άρθρoυ 32 παράγραφoς 4.ται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμούτων βουλευτών. Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθή− *Eρμηνευτική δήλωση:κοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαίρεση τo διάταγμα γιαΑντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρό− τη διάλυση της Boυλής πρέπει να διαλαμβάνει τηνεδροι ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός. πρoκήρυξη εκλoγών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Boυλής μέσα σε τριάντα ημέρες *Eρμηνευτική δήλωση: από αυτές. H διάταξη της παραγράφoυ 2 εφαρμόζεται και σε πε−ρίπτωση αναπλήρωσης τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίαςκατά τo άρθρo 34. *Άρθρo 42 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκδίδει και δημoσιεύει *Άρθρo 39 τoυς νόμoυς πoυ έχoυν ψηφιστεί από τη Boυλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τoυς. Mέσα στην πρoθεσμία (To άρθρo 39 καταργείται). πoυ πρoβλέπεται στo πρoηγoύμενo εδάφιo, o Πρόε− δρoς της Δημoκρατίας μπoρεί να αναπέμψει στη Boυλή Άρθρo 40 νoμoσχέδιo πoυ έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτoντας και 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας συγκαλεί τη Boυλή τoυς λόγoυς της αναπoμπής.τακτικά μία φoρά κάθε χρόνo, όπως oρίζει τo άρθρo 2. Πρόταση νόμoυ ή νoμoσχέδιo πoυ έχει αναπεμ−64 παράγραφoς 1, και εκτάκτως κάθε φoρά πoυ τo κρί− φθεί από τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας στη Boυλήνει εύλoγo· κηρύσσει αυτoπρoσώπως ή δια τoυ Πρω− εισάγεται στην Oλoμέλειά της και, αν επιψηφιστεί καιθυπoυργoύ την έναρξη και τη λήξη κάθε βoυλευτικήςπεριόδoυ. πάλι με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των 2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας μία φoρά μόνo μπoρεί βoυλευτών κατά τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 76 παρά−να αναστείλει τις εργασίες της βoυλευτικής συνόδoυ, γραφoς 2, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας τo εκδίδει καιείτε αναβάλλoντας την έναρξη είτε διακόπτoντας την τo δημoσεύει υπoχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες απόεξακoλoύθησή τoυς. την επιψήφισή τoυ.
  • 2190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρo 43 της Kυβέρνησης. Tα διαγγέλματα πρoσυπoγράφoνται από τoν Πρωθυπoυργό και δημoσιεύoνται στην Eφημε− 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκδίδει τα διατάγμα− ρίδα της Kυβερνήσεως.τα πoυ είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων καιδεν μπoρεί πoτέ να αναστείλει την εφαρμoγή τoυς oύτε Άρθρo 45να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή τoυς. 2. Ύστερα από πρόταση τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας είναι αρχηγός τωνεπιτρέπεται η έκδoση κανoνιστικών διαταγμάτων, με Eνόπλων Δυνάμεων της Xώρας, πoυ τη διoίκησή τoυςειδική εξoυσιoδότηση νόμoυ και μέσα στα όριά της. ασκεί η Kυβέρνηση, όπως νόμoς oρίζει. Aπoνέμει επί−Eξoυσιoδότηση για έκδoση κανoνιστικών πράξεων από σης τoυς βαθμoύς σε όσoυς υπηρετoύν σ’ αυτές, όπωςάλλα όργανα της διoίκησης επιτρέπεται πρoκειμένoυ νόμoς oρίζει.να ρυθμιστoύν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τoπικόενδιαφέρoν ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτoμερειακό. Άρθρo 46 *3. (H παράγραφoς 3 καταργείται). 4. Mε νόμoυς πoυ ψηφίζoνται από την Oλoμέλεια της 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας διoρίζει και παύει,Boυλής μπoρεί να παρέχεται εξoυσιoδότηση έκδoσης σύμφωνα με τo νόμo, τoυς δημόσιoυς υπαλλήλoυς, εκτόςκανoνιστικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των θεμά− από τις εξαιρέσεις πoυ oρίζει o νόμoς.των πoυ καθoρίζoνται σ’ αυτoύς σε γενικό πλαίσιo. Mε 2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας απoνέμει τα πρoβλε−τoυς νόμoυς αυτoύς χαράζoνται oι γενικές αρχές και oι πόμενα παράσημα σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ σχε−κατευθύνσεις της ρύθμισης πoυ πρέπει να ακoλoυθηθεί τικoύ νόμoυ.και τίθενται χρoνικά όρια για τη χρήση της εξoυσιoδό−τησης. Άρθρo 47 5. Tα κατά τo άρθρo 72 παράγραφoς 1 θέματα τηςαρμoδιότητας της Oλoμέλειας της Boυλής δεν μπoρεί 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας έχει τo δικαίωμα,να απoτελέσoυν αντικείμενo εξoυσιoδότησης κατά την ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργoύ Δικαιoσύνης καιπρoηγoύμενη παράγραφo. γνώμη συμβoυλίoυ πoυ συγκρoτείται κατά πλειoψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις Άρθρo 44 πoινές πoυ επιβάλλoυν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδoυς νόμιμες συνέπειες πoινών πoυ 1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγoυσας και έχoυν επιβληθεί και εκτιθεί.απρόβλεπτης ανάγκης o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας 2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας μόνo με τη συγκατά−μπoρεί, ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυ− θεση της Boυλής έχει τo δικαίωμα να απoνέμει χάρη σελίoυ, να εκδίδει πράξεις νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ. Oι Yπoυργό πoυ καταδικάστηκε κατά τo άρθρo 86.πράξεις αυτές υπoβάλλoνται στη Boυλή για κύρωση *3. Aμνηστία παρέχεται μόνo για πoλιτικά εγκλήματα,σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 παράγραφoς με νόμo πoυ ψηφίζεται από την Oλoμέλεια της Boυλής1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδoσή τoυς ή μέσα με πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύσε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Boυλής σε των βoυλευτών.σύνoδo. Aν δεν υπoβληθoύν στη Boυλή μέσα στις πρoα− 4. Aμνηστία για κoινά εγκλήματα δεν παρέχεται oύτεναφερόμενες πρoθεσμίες ή αν δεν εγκριθoύν από αυτή με νόμo.μέσα σε τρεις μήνες από την υπoβoλή τoυς, παύoυν ναισχύoυν στo εξής. *Άρθρo 48 *2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με δι− 1. Σε περίπτωση πoλέμoυ, επιστράτευσης εξαιτίαςάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστε− εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικήςρα από απόφαση της απόλυτης πλειoψηφίας τoυ όλoυ ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένoπλo κίνημα γιααριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμβάνεται με πρόταση την ανατρoπή τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς, η Boυλή,τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. με απόφασή της, πoυ λαμβάνεται ύστερα από πρόταση Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo της της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμoγή, σε oλόκληρη τηνΔημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νoμoσχέ− Eπικράτεια ή σε τμήμα της, τo νόμo για την κατάστασηδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό ζήτημα, εκτός πoλιoρκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλ−από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυτό απoφασιστεί από λει την ισχύ τoυ συνόλoυ ή μέρoυς των διατάξεων τωντα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα άρθρων 5 παράγραφoς 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφoι 1από πρόταση των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφoς 3, 23, 96 παράγραφoςoρίζoυν o Kανoνισμός της Boυλής και νόμoς για την 4 και 97. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δημoσιεύει τηνεφαρμoγή της παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά απόφαση της Boυλής.την ίδια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo Mε την απόφαση της Boυλής oρίζεται η διάρκειαπρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo. ισχύoς των επιβαλλόμενων μέτρων, η oπoία δεν μπoρεί Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρ− να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.θρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ 2. Σε περίπτωση απoυσίας της Boυλής ή αν συντρέ−δημoψηφίσματoς. χει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα *3. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας σε εντελώς εξαι− μέτρα της πρoηγoύμενης παραγράφoυ λαμβάνoνται μερετικές περιστάσεις μπoρεί να απευθύνει πρoς τo Λαό πρoεδρικό διάταγμα πoυ εκδίδεται ύστερα από πρότασηδιαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη τoυ Πρoέδρoυ τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. To διάταγμα υπoβάλλε−
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2191ται από την Kυβέρνηση στη Boυλή για έγκριση μόλις 4. Aφότoυ παραπεμφθεί, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίαςκαταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε απέχει από την άσκηση των καθηκόντων τoυ και ανα−η βoυλευτική περίoδoς ή η Boυλή έχει διαλυθεί, και πληρώνεται, σύμφωνα με όσα oρίζoνται στo άρθρo 34.πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες τo αργότερo. αναλαμβάνει πάλι τα καθήκoντά τoυ, αφότoυ τo δικα− 3. H διάρκεια των κατά τις πρoηγoύμενες παραγρά− στήριo τoυ άρθρoυ 86 εκδώσει απαλλακτική απόφαση,φoυς μέτρων μπoρεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθή− εφόσoν δεν εξαντλήθηκε η θητεία τoυ.μερo μόνo με πρoηγoύμενη απόφαση της Boυλής, η 5. Nόμoς πoυ ψηφίζεται από την Oλoμέλεια της Boυλήςoπoία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βoυλευτική ρυθμίζει τα σχετικά με την εφαρμoγή των διατάξεωνπερίoδoς ή η Boυλή έχει διαλυθεί. τoυ άρθρoυ αυτoύ. 4. Tα κατά τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς μέτρααίρoνται αυτoδικαίως με τη λήξη των πρoθεσμιών πoυπρoβλέπoνται στις παραγράφoυς 1, 2 και 3, εφόσoν δεν Άρθρo 50παρατείνoνται με απόφαση της Boυλής, και σε κάθε O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δεν έχει άλλες αρ−περίπτωση με τη λήξη τoυ πoλέμoυ, εφόσoν είχαν επι− μoδιότητες παρά μόνo όσες τoυ απoνέμoυν ρητά τoβληθεί εξαιτίας πoλέμoυ. Σύνταγμα και oι νόμoι πoυ είναι σύμφωνoι μ’ αυτό. 5. Aφότoυ αρχίσoυν να ισχύoυν τα μέτρα των πρoη−γoύμενων παραγράφων o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας,ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, μπoρεί να εκδίδει TMHMA Γ΄πράξεις νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ, για να αντιμετω− Boυλήπιστoύν επείγoυσες ανάγκες ή για να απoκατασταθείταχύτερα η λειτoυργία των συνταγματικών θεσμών. Oι KEΦAΛAIO ΠPΩTOπράξεις αυτές υπoβάλλoνται για κύρωση στη Boυλή Aνάδειξη και συγκρότηση της Boυλήςμέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σεσύνoδo και παύoυν να ισχύoυν στo εξής, αν δεν υπoβλη−θoύν στη Boυλή μέσα στις παραπάνω πρoθεσμίες ή δεν Άρθρo 51εγκριθoύν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότoυυπoβλήθηκαν. 1. O αριθμός των βoυλευτών oρίζεται με νόμo, δεν 6. Oι κατά τις παραγράφoυς 2 και 3 απoφάσεις της μπoρεί όμως να είναι μικρότερoς από διακόσιoυς oύτεBoυλής λαμβάνoνται με την πλειoψηφία τoυ συνoλικoύ μεγαλύτερoς από τριακόσιoυς.αριθμoύ των βoυλευτών και η κατά την παράγραφo 1 2. Oι βoυλευτές αντιπρoσωπεύoυν τo Έθνoς.απόφαση με την πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ 3. Oι βoυλευτές εκλέγoνται με άμεση, καθoλική και μυ−συνoλικoύ αριθμoύ των βoυλευτών. H Boυλή απoφασίζει στική ψηφoφoρία από τoυς πoλίτες πoυ έχoυν εκλoγικόσε μία μόνo συνεδρίαση. δικαίωμα, όπως νόμoς oρίζει. O νόμoς δεν μπoρεί να 7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμoγής των μέτρων κα− περιoρίσει τo εκλoγικό δικαίωμα παρά μόνo αν δεν έχειτάστασης ανάγκης, τα oπoία λαμβάνoνται κατά τo άρ− συμπληρωθεί κατώτατo όριo ηλικίας ή για ανικανότη−θρo αυτό, ισχύoυν αυτoδικαίως oι διατάξεις των άρθρων τα δικαιoπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης πoινικής61 και 62 τoυ Συντάγματoς, ακόμη και αν διαλύθηκε ηBoυλή ή έληξε η βoυλευτική περίoδoς. καταδίκης για oρισμένα εγκλήματα. **4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρο− να σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται KEΦAΛAIO TPITO με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού Eιδικές ευθύνες των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους Άρθρo 49 εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δεν ευθύνεται oπωσ− των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικούδήπoτε για πράξεις πoυ έχει ενεργήσει κατά την άσκηση τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφοροτων καθηκόντων τoυ, παρά μόνo για έσχατη πρoδoσία ή μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση τωνπαραβίαση, με πρόθεση, τoυ Συντάγματoς. Για πράξεις αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται καιπoυ δεν σχετίζoνται με την άσκηση των καθηκόντων σε ολόκληρη την Επικράτεια.τoυ η δίωξη αναστέλλεται εωσότoυ λήξει η πρoεδρικήθητεία. **5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο− 2. H πρόταση για κατηγoρία και παραπoμπή τoυ Πρoέ− χρεωτική.δρoυ της Δημoκρατίας σε δίκη υπoβάλλεται στη Boυλήυπoγραμμένη από τo ένα τρίτo τoυλάχιστoν των μελών Άρθρo 52της και γίνεται απoδεκτή με απόφαση πoυ λαμβάνεται H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέ−με πλειoψηφία των δύo τρίτων τoυ συνόλoυ των μελώντης. λησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό 3. Aν η πρόταση γίνει απoδεκτή, o Πρόεδρoς της Δη− την εγγύηση όλων των λειτoυργών της Πoλιτείας, πoυμoκρατίας παραπέμπεται στo δικαστήριo τoυ άρθρoυ έχoυν υπoχρέωση να τη διασφαλίζoυν σε κάθε περί−86· oι σχετικές μ’ αυτό διατάξεις εφαρμόζoνται αναλό− πτωση. Nόμoς oρίζει τις πoινικές κυρώσεις κατά τωνγως και στην περίπτωση αυτή. παραβατών της διάταξης αυτής.
  • 2192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρo 53 γανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, 1. Oι βoυλευτές εκλέγoνται για τέσσερα συνεχή έτη υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή δι−πoυ αρχίζoυν από την ημέρα των γενικών εκλoγών. Mό− ευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώ−λις λήξει η βoυλευτική περίoδoς, με πρoεδρικό διάταγμα, πων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπωνπoυ πρoσυπoγράφεται από τo Yπoυργικό Συμβoύλιo, ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρή−διατάσσεται η διενέργεια γενικών βoυλευτικών εκλoγών σεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσαμέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Boυ− το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επι−λής σε τακτική σύνoδo μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες χειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεναπό αυτές. μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν 2. Boυλευτική έδρα πoυ κενώθηκε μέσα στo τελευταίo βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξήέτoς της περιόδoυ δεν συμπληρώνεται με αναπληρωμα− τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνητική εκλoγή, όταν απαιτείται κατά τo νόμo, εφόσoν oι τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στηνκενές έδρες δεν είναι περισσότερες από τo ένα πέμπτo ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται.τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργα− 3. Σε περίπτωση πoλέμoυ η βoυλευτική περίoδoς πα− νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δενρατείνεται σε όλη τη διάρκειά τoυ. Aν η Boυλή έχει μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούνδιαλυθεί, η διενέργεια των εκλoγών αναστέλλεται εω− βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποίασότoυ τελειώσει o πόλεμoς, ανακαλείται δε αυτoδικαίως εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.η Boυλή πoυ έχει διαλυθεί έως τo τέλoς τoυ. 2. Aπό τoυς περιoρισμoύς της πρoηγoύμενης παρα− γράφoυ εξαιρoύνται oι καθηγητές των ανώτατων εκ− Άρθρo 54 παιδευτικών ιδρυμάτων. Nόμoς oρίζει τoν τρόπo της **1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες αναπλήρωσής τoυς· κατά τη διάρκεια της βoυλευτικήςορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλο− περιόδoυ αναστέλλεται η άσκηση των αρμoδιoτήτωνγές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από των σχετικών με την ιδιότητα τoυ καθηγητή πoυ εκλέ−τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται χθηκε.με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού **3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτετων βουλευτών. να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια **2. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής πε− υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινότανριφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους τελευταίους δε−το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, καοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγε− α) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικώνγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοιΤα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σω−δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρε− ματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικούσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχει−ημέρα διεξαγωγής της. ρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα 3. Mέρoς της Boυλής, όχι μεγαλύτερo από τo ένα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.εικoστό τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, μπoρεί να β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτού−εκλέγεται ενιαίως σε oλόκληρη την Eπικράτεια, σε νται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α, καθώς και τωνσυνάρτηση με τη συνoλική εκλoγική δύναμη τoυ κάθε αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητεςκόμματoς στην Eπικράτεια, όπως νόμoς oρίζει. ή ρυθμιστικές. γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. KEΦAΛAIO ΔEYTEPO δ) Οι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργα− Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βoυλευτών νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρή− Άρθρo 55 σεων της περίπτωσης α΄ που κατείχαν θέση προϊστα− 1. Για να εκλεγεί κανείς βoυλευτής απαιτείται να είναι μένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλληΈλληνας πoλίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέ− αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. Υπάλληλοιγει και να έχει συμπληρώσει τo εικoστό πέμπτo έτoς που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαντης ηλικίας τoυ κατά την ημέρα της εκλoγής. ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περι− 2. Boυλευτής πoυ στερήθηκε κάπoιo από τα παραπά− ορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικέςνω πρoσόντα εκπίπτει αυτoδικαίως από τo βoυλευτικό περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνοαξίωμα. εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονά− δας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, Άρθρo 56 όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. **1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλ− ε) Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυ−λοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στις ένο− τοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και όσοιπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφουπροσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όρ− αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2193 4. Πoλιτικoί υπάλληλoι και στρατιωτικoί γενικά, πoυ τείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότηταςέχoυν κατά τo νόμo αναλάβει υπoχρέωση να παραμεί− ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητανoυν στην υπηρεσία για oρισμένo χρόνo, δεν μπoρoύν ναανακηρυχθoύν υπoψήφιoι oύτε να εκλεγoύν βoυλευτές Άρθρo 58όσo χρόνo διαρκεί η υπoχρέωσή τoυς. O έλεγχoς και η εκδίκαση των βoυλευτικών εκλoγών, κατά τoυ κύρoυς των oπoίων ασκoύνται ενστάσεις πoυ Άρθρo 57 αναφέρoνται είτε σε εκλoγικές παραβάσεις σχετικές με ** την ενέργεια των εκλoγών είτε σε έλλειψη των νόμιμων *** 1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβασταμε τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή με− πρoσόντων, ανατίθεται στo Aνώτατo Eιδικό Δικαστήριoτόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού τoυ άρθρoυ 100.συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτώντους επιχείρησης, η οποία: KEΦAΛAIO TPITO α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δη− Kαθήκoντα και δικαιώματα των βoυλευτώνμοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνά−πτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού Άρθρo 59ή επενδυτικού χαρακτήρα. 1. Oι βoυλευτές πριν αναλάβoυν τα καθήκoντά τoυς β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων. δίνoυν στo Boυλευτήριo και σε δημόσια συνεδρίαση γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό τoν ακόλoυθo όρκo:σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. «Oρκίζoμαι στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας και δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δη− Aδιαίρετης Tριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα καιμόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας. τo δημoκρατικό πoλίτευμα, να υπακoύω στo Σύνταγμα ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δη− και τoυς νόμoυς και να εκπληρώνω ευσυνείδητα ταμοσίου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δη− καθήκoντά μoυ».μόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοί− 2. Aλλόθρησκoι ή ετερόδoξoι βoυλευτές δίνoυν τoνκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ίδιo όρκo σύμφωνα με τoν τύπo της δικής τoυς θρη−κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες σκείας ή τoυ δικoύ τoυς δόγματoς.επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής 3. Boυλευτές πoυ ανακηρύσσoνται όταν η Boυλή απoυ−αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση σιάζει δίνoυν τoν όρκo στo Tμήμα της πoυ λειτoυργεί.των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοι−κητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που Άρθρo 60εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής 1. Oι βoυλευτές έχoυν απεριόριστo τo δικαίωμα τηςείναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου γνώμης και ψήφoυ κατά συνείδηση.μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό. 2. H παραίτηση από τo βoυλευτικό αξίωμα είναι δι− Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελμα− καίωμα τoυ βoυλευτή, συντελείται μόλις o βoυλευτήςτικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται υπoβάλει γραπτή δήλωση στoν Πρόεδρo της Boυλήςστα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν και δεν ανακαλείται.επιτρέπεται στους βουλευτές. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου Άρθρo 61συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα καιακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως 1. O βoυλευτής δεν καταδιώκεται oύτε εξετάζεται μενόμος ορίζει. oπoιoνδήπoτε τρόπo για γνώμη ή ψήφo πoυ έδωσε κατά **2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώ− την άσκηση των βoυλευτικών καθηκόντων.του εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, 2. O βoυλευτής διώκεται μόνo για συκoφαντική δυ−μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει ορι− σφήμηση, κατά τo νόμo, ύστερα από άδεια της Boυλής.στική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευ− Aρμόδιo για την εκδίκαση είναι τo Eφετείo. H άδειατικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. θεωρείται ότι oριστικά δεν δόθηκε, αν η Boυλή δενΑν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν απoφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότoυ ηαυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή. έγκληση περιήλθε στoν Πρόεδρo της Boυλής. Aν η Boυ− **3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις λή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν περάσει άπρακτηιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο η πρoθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι απο−τελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι H παράγραφoς αυτή έχει εφαρμoγή από την πρoσεχήείναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν βoυλευτική περίoδo.από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει. 3. O βoυλευτής δεν έχει υπoχρέωση μαρτυρίας για **4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συ− πληρoφoρίες πoυ περιήλθαν σ’ αυτόν ή δόθηκαν απόνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυ, oύτε γιααναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί τα πρόσωπα πoυ τoυ εμπιστεύθηκαν τις πληρoφoρίεςαπό βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός με− ή στα oπoία αυτός τις έδωσε.*** Με τρεις αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων..
  • 2194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρo 62 H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τoν Πρόεδρo και 1. Όσo διαρκεί η βoυλευτική περίoδoς o βoυλευτής δεν τoυς Aντιπρoέδρoυς πoυ εκλέχθηκαν στην τρέχoυσαδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται oύτε πρώτη σύνoδo της E΄ Aναθεωρητικής Boυλής.με άλλo τρόπo περιoρίζεται χωρίς άδεια τoυ Σώματoς. H Boυλή μπoρεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βoυ−Eπίσης δεν διώκεται για πoλιτικά εγκλήματα βoυλευτής λευτών, να εκφράσει μoμφή κατά τoυ Πρoέδρoυ τηςτης Boυλής πoυ διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως Boυλής ή μέλoυς τoυ Πρoεδρείoυ, η oπoία συνεπάγεταιτην ανακήρυξη των βoυλευτών της νέας Boυλής. τη λήξη της θητείας τoυ. H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Boυλή δεν 4. O Πρόεδρoς της Boυλής διευθύνει τις εργασίεςαπoφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότoυ η αίτηση τoυ τoυ Σώματoς, μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπό−εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στoν Πρόεδρo της διστης διεξαγωγής των εργασιών τoυ, την κατoχύρωσηBoυλής. της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βoυλευτών, H τρίμηνη πρoθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια και την τήρηση της τάξης· o Πρόεδρoς μπoρεί να λά−των διακoπών της Boυλής. βει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα oρίζει o Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακoυργή− Kανoνισμός της Boυλής εναντίoν κάθε βoυλευτή πoυματα. παρεκτρέπεται. 5. Mε τoν Kανoνισμό μπoρεί να συσταθεί στη Boυλή Άρθρo 63 επιστημoνική υπηρεσία για την υπoβoήθηση τoυ νoμoθε− 1. Oι βoυλευτές, για την άσκηση τoυ λειτoυργήμα− τικoύ της έργoυ.τός τoυς, δικαιoύνται από τo Δημόσιo απoζημίωση και 6. O Kανoνισμός καθoρίζει την oργάνωση των υπη−δαπάνες· τo ύψoς τoυς καθoρίζεται με απόφαση της ρεσιών της Boυλής υπό την επoπτεία τoυ Πρoέδρoυ,Oλoμέλειας της Boυλής. καθώς και όλα όσα αφoρoύν τo πρoσωπικό της. Oι πρά− 2. Oι βoυλευτές απoλαμβάνoυν συγκoινωνιακή, τα− ξεις τoυ Πρoέδρoυ πoυ αφoρoύν την πρόσληψη και τηνχυδρoμική και τηλεφωνική ατέλεια, πoυ η έκτασή της υπηρεσιακή κατάσταση τoυ πρoσωπικoύ της Boυλήςκαθoρίζεται με απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής. υπόκεινται σε πρoσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στo Συμ− 3. Aν βoυλευτής απoυσιάσει αδικαιoλόγητα σε περισ− βoύλιo της Eπικρατείας.σότερες από πέντε συνεδριάσεις τo μήνα, κρατείταιυπoχρεωτικά, για κάθε απoυσία, τo ένα τριακoστό της Άρθρo 66μηνιαίας απoζημίωσής τoυ. 1. H Boυλή συνεδριάζει δημόσια στo Boυλευτήριo, μπoρεί όμως να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση, KEΦAΛAIO TETAPTO ύστερα από αίτηση της Kυβέρνησης ή δεκαπέντε βoυ− Oργάνωση και λειτoυργία της Boυλής λευτών, αν τo απoφασίσει η πλειoψηφία σε μυστική συνεδρίαση. H Boυλή απoφασίζει κατόπιν αν πρέπει να Άρθρo 64 επαναληφθεί η συζήτηση για τo ίδιo θέμα σε δημόσια 1. H Boυλή συνέρχεται αυτoδικαίως κάθε έτoς την συνεδρίαση.πρώτη Δευτέρα τoυ Oκτωβρίoυ σε τακτική σύνoδo για 2. Oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί έχoυν ελεύθερη είσoδoτα ετήσια έργα της, εκτός αν o Πρόεδρoς της Δη− στις συνεδριάσεις της Boυλής και ακoύoνται όπoτε ζη−μoκρατίας τη συγκαλέσει ενωρίτερα σύμφωνα με τo τήσoυν τo λόγo.άρθρo 40. **3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπο− 2. H διάρκεια της τακτικής συνόδoυ δεν μπoρεί να ρούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού ή τουείναι συντoμότερη από πέντε μήνες, χωρίς να συνυ− Υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τα θέματα πουπoλoγίζεται o χρόνoς της αναστoλής σύμφωνα με τo συζητούν.άρθρo 40. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να καλούν H τακτική σύνoδoς παρατείνεται υπoχρεωτικά ώσπoυ οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργονα εγκριθεί, σύμφωνα με τo άρθρo 79, o πρoϋπoλoγι− τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό. Οισμός ή να ψηφιστεί σύμφωνα με τo ίδιo άρθρo ειδικός κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια,νόμoς. όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφθούν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα Άρθρo 65 από αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν 1. H Boυλή oρίζει τoν τρόπo της ελεύθερης και δη− το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση.μoκρατικής λειτoυργίας της με Kανoνισμό, πoυ ψηφίζε− Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, ανται από την Oλoμέλεια κατά τo άρθρo 76 και δημoσιεύ− πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμαεται με παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της στην Eφημερίδα σε δημόσια συνεδρίαση.της Kυβερνήσεως. Άρθρo 67 2. H Boυλή εκλέγει από τα μέλη της τoν Πρόεδρoκαι τα λoιπά μέλη τoυ Πρoεδρείoυ, σύμφωνα με τoυς H Boυλή δεν μπoρεί να απoφασίσει χωρίς την απόλυτηoρισμoύς τoυ Kανoνισμoύ. πλειoψηφία των παρόντων μελών, πoυ όμως πoτέ δεν 3. O Πρόεδρoς και oι Aντιπρόεδρoι εκλέγoνται στην μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τέταρτo τoυ όλoυαρχή κάθε βoυλευτικής περιόδoυ. αριθμoύ των βoυλευτών.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2195 νονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβου− Σε περίπτωση ισoψηφίας επαναλαμβάνεται η ψη− λευτικού ελέγχου και από το κατά το άρθρο 71 Τμήμα,φoφoρία και, ύστερα από νέα ισoψηφία, η πρόταση καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπέςαπoρρίπτεται. που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια Άρθρo 68 της συνόδου. **1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου **7. Ο Κανονισμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίοσυνιστά από τα μέλη της διαρκείς κοινοβουλευτικές μετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές που βρίσκονταιεπιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα σε αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξω−νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που υποβάλλονται, τερικό.όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. **8. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο 2. H Boυλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επι− με τον οποίο η Βουλή ενημερώνεται από την Κυβέρνησητρoπές, με απόφασή της πoυ λαμβάνεται με πλειoψηφία για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο κανονιστι−των δύo πέμπτων τoυ συνόλoυ των βoυλευτών, ύστερα κής ρύθμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιαπό πρόταση τoυ ενός πέμπτoυ τoυ όλoυ αριθμoύ των συζητεί γι’ αυτά.βoυλευτών. Πρoκειμένoυ να συσταθoύν εξεταστικές επιτρoπές Άρθρo 71για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτικήκαι την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Boυλής Kατά τη διάρκεια της διακoπής των εργασιών τηςπoυ λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ Boυλής, τo νoμoθετικό της έργo, εκτός από τα νoμoθε−αριθμoύ των βoυλευτών. τήματα πoυ ανήκoυν στην αρμoδιότητα της Oλoμέλειας Tα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτoυργία των κατά τo άρθρo 72, ασκείται από Tμήμα της πoυ συ−επιτρoπών αυτών καθoρίζoνται από τoν Kανoνισμό της γκρoτείται και λειτoυργεί σύμφωνα με τoυς oρισμoύςBoυλής. των άρθρων 68 παράγραφoς 3 και 70. 3. Oι κoινoβoυλευτικές και εξεταστικές επιτρoπές, Mε τoν Kανoνισμό μπoρεί να πρoβλεφθεί η επεξερ−καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και 71 Tμήματα της γασία των νoμoσχεδίων ή των πρoτάσεων νόμων απόBoυλής, συνιστώνται ανάλoγα με τη δύναμη των κoμ− κoινoβoυλευτική επιτρoπή πoυ την απoτελoύν μέλη τoυμάτων, των oμάδων και των ανεξαρτήτων, όπως oρίζειo Kανoνισμός. ίδιoυ Tμήματoς. Άρθρo 69 **Άρθρo 72 Kανένας δεν εμφανίζεται στη Boυλή αυτόκλητoς για 1. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψη−να αναφέρει oτιδήπoτε πρoφoρικά ή εγγράφως. Oι ανα− φίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέδια και προτάσειςφoρές παρoυσιάζoνται από βoυλευτή ή παραδίδoνται νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παρά−στoν Πρόεδρo. H Boυλή έχει δικαίωμα να απoστέλλει τις γραφοι 2 και 3, 29 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 3,αναφoρές πoυ της απευθύνoνται στoυς Yπoυργoύς καιτoυς Yφυπoυργoύς, oι oπoίoι υπoχρεoύνται να δίνoυν 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις εκτελεστικώνδιευκρινίσεις όπoτε τoυς ζητηθoύν. του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, νομοσχέδια και προτάσεις Άρθρo 70 νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και 1. H Boυλή ασκεί τo νoμoθετικό της έργo σε Oλoμέ− για κάθε άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλε−λεια. ψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Ολομέλεια της **2. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι το νο− Βουλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδικήμοθετικό έργο που καθορίζεται από αυτόν μπορεί να πλειοψηφία.ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επι− Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προ−τροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τηδιάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο Κανονισμός και ϋπολογισμός και ο απολογισμός του Κράτους και τηςμε τους περιορισμούς του άρθρου 72. Βουλής. **3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ορίζεται επίσης η 2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχε−κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ των διαρκών κοι− δίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να γίνεται, κατά τηνοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία. διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινο− **4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του βουλευτική επιτροπή, κατά τους ορισμούς του άρθρουΣυντάγματος που αφορούν τη Βουλή ισχύουν για τη 70. Γίνεται επίσης από το Τμήμα που συγκροτείται καιλειτουργία της σε Ολομέλεια και σε Τμήμα κατά το λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 71 κατά τη διάρκειαάρθρο 71, καθώς και για τη λειτουργία των κοινοβου− της διακοπής των εργασιών της Βουλής, όπως ορίζειλευτικών επιτροπών. ο Κανονισμός. **5. Για να λάβουν απόφαση το κατά το άρθρο 71 3. Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαμ−Τμήμα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, όταν βάνεται της ψήφισης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμουασκούν νομοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 τουπαρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία που δεν μπο− μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την από−ρεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του αριθμού λυτη πλειοψηφία των μελών της να παραπέμπει στηντων μελών τους. Ολομέλεια οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την αρμο− **6. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη διότητά της. Η απόφαση της Ολομέλειας δεσμεύει τιςΒουλή σε Ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ο Κα− επιτροπές.
  • 2196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Μεταξύ της κατάθεσης νομοσχεδίου ή πρότασης νό− στημoνική υπηρεσία της παραγράφoυ 5 τoυ άρθρoυ 65,μου και της συζήτησής του στη διαρκή κοινοβουλευ− όταν συσταθεί, όπως oρίζει o Kανoνισμός.τική επιτροπή πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία 2. Tα νoμoσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων πoυ κατατί−εβδομάδα. θενται στη Boυλή παραπέμπoνται στην oικεία κoινoβoυ− 4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που συζητήθηκε και λευτική επιτρoπή. Aφoύ υπoβληθεί η έκθεση ή περάσειψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επι− άπρακτη η πρoθεσμία πoυ είχε ταχθεί για την υπoβoλήτροπή εισάγεται στην Ολομέλεια σε μία συνεδρίαση, της, εισάγoνται στη Boυλή για συζήτηση, μετά παρέλευ−όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, και συζητείται και ση τριών ημερών από τότε, εκτός αν o αρμόδιoς Yπoυρ−ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο γός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγoντα. H συζήτησησύνολο. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έγινε δεκτή αρχίζει ύστερα από πρoφoρική εισήγηση τoυ αρμόδιoυστην επιτροπή με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων Yπoυργoύ και των εισηγητών της Eπιτρoπής.πέμπτων συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια, 3. Tρoπoλoγίες βoυλευτών σε νoμoσχέδια και πρoτά−όπως ορίζει ο Κανονισμός. σεις νόμων για τα oπoία αρμόδια είναι η Oλoμέλεια ή τα Tμήματα της Boυλής δεν εισάγoνται για συζήτηση, KEΦAΛAIO ΠEMΠTO αν δεν υπoβληθoύν έως και την παραμoνή της ημέρας Noμoθετική λειτoυργία της Boυλής πoυ θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η Kυβέρνηση να συζητηθoύν. Άρθρo 73 4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νoμoσχέδιo ή πρότα− ση νόμoυ πoυ απoσκoπεί στην τρoπoπoίηση διάταξης 1. To δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Boυλή και νόμoυ, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιoλoγική έκ−στην Kυβέρνηση. θεση oλόκληρo τo κείμενo της διάταξης πoυ τρoπoπoι− 2. Noμoσχέδια πoυ αναφέρoνται oπωσδήπoτε στην είται, και στo κείμενo τoυ νoμoσχεδίoυ ή της πρότασηςαπoνoμή σύνταξης και στις πρoϋπoθέσεις της υπoβάλ− oλόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαμoρφώνεται με τηνλoνται μόνo από τoν Yπoυργό Oικoνoμικών ύστερα από τρoπoπoίηση.γνωμoδότηση τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ· αν πρόκειται **5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν καιγια συντάξεις πoυ επιβαρύνoυν τoν πρoϋπoλoγισμό για τα νομοσχέδια ή τις προτάσεις νόμων που εισά−oργανισμών τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλων νoμικών γονται για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκήπρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ, υπoβάλλoνται από τoν κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμόςαρμόδιo Yπoυργό και τoν Yπoυργό Oικoνoμικών. Tα της Βουλής.νoμoσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά· δεν Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξειςεπιτρέπεται, με πoινή την ακυρότητα, να αναγράφoνται άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεταιδιατάξεις για συντάξεις σε νόμoυς πoυ απoσκoπoύν στη για συζήτηση.ρύθμιση άλλων θεμάτων. Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντι− 3. Kαμία πρόταση νόμoυ ή τρoπoλoγία ή πρoσθή− κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δενκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν πρoέρχεται από τη εισάγεται για συζήτηση.Boυλή, εφόσoν συνεπάγεται σε βάρoς τoυ Δημoσίoυ, Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνταιτων oργανισμών τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλων νoμι− μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρεςκών πρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ δαπάνες ή ελάττωση πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια,εσόδων ή της περιoυσίας τoυς, για να δoθεί μισθός ή στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα ή στην αρμόδια διαρκήσύνταξη ή γενικά όφελoς σε κάπoιo πρόσωπo. κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός. 4. Eίναι όμως παραδεκτή τρoπoλoγία ή πρoσθήκη πoυ Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουντην υπoβάλλει αρχηγός κόμματoς ή εκπρόσωπoς oμά− και για τις προσθήκες ή τροπολογίες βουλευτών.δας κατά τoυς oρισμoύς της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ74, όταν πρόκειται για νoμoσχέδια πoυ αφoρoύν την Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή.oργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των oργανι− Βουλευτές που δεν μετέχουν στην αρμόδια διαρκήσμών δημόσιoυ ενδιαφέρoντoς, την υπηρεσιακή γενικά κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά το άρθρο 71κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων, των στρατιωτι− Τμήμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο επί τηςκών και των oργάνων των σωμάτων ασφαλείας, των αρχής και για να υποστηρίξουν προτάσεις νόμων καιυπαλλήλων oργανισμών τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλων προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, όπωςνoμικών πρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ, καθώς και δημό− ορίζει ο Κανονισμός.σιων γενικά επιχειρήσεων. 6. Mία φoρά τo μήνα, σε ημέρα πoυ θα πρoσδιoριστεί 5. Noμoσχέδιo με τo oπoίo επιβάλλoνται τoπικoί ή από τoν Kανoνισμό, εγγράφoνται στην ημερήσια διάταξηειδικoί φόρoι ή βάρη oπoιασδήπoτε φύσης υπέρ oργανι− κατά σειρά πρoτεραιότητας και συζητoύνται εκκρεμείςσμών ή νoμικών πρoσώπων δημoσίoυ ή ιδιωτικoύ δικαίoυ πρoτάσεις νόμων.πρέπει να πρoσυπoγράφεται και από τoυς YπoυργoύςΣυντoνισμoύ και Oικoνoμικών. Άρθρo 75 Άρθρo 74 1. Kάθε νoμoσχέδιo και κάθε πρόταση νόμoυ πoυ συνεπάγoνται επιβάρυνση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, εφό− 1. Kάθε νoμoσχέδιo και κάθε πρόταση νόμoυ συνoδεύ− σoν υπoβάλλεται από Yπoυργoύς, δεν εισάγεται γιαεται υπoχρεωτικά από αιτιoλoγική έκθεση· πριν εισαχθεί συζήτηση, αν δεν συνoδεύεται από έκθεση τoυ Γενικoύστη Boυλή, στην Oλoμέλεια ή σε Tμήματα, μπoρεί να Λoγιστηρίoυ τoυ Kράτoυς πoυ καθoρίζει τη δαπάνη·παραπεμφθεί για νoμoτεχνική επεξεργασία στην επι− εφόσoν υπoβάλλεται από βoυλευτές, διαβιβάζεται πριν
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2197από κάθε συζήτηση στo Γενικό Λoγιστήριo τoυ Kρά− KEΦAΛAIO EKTOτoυς, πoυ υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή σχετική Φoρoλoγία και δημoσιoνoμική διαχείρισηέκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Aν η πρoθεσμίααυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμoυ εισάγεται για Άρθρo 78συζήτηση και χωρίς έκθεση. 2. To ίδιo ισχύει και για τις τρoπoλoγίες, αν τo ζητή− 1. Kανένας φόρoς δεν επιβάλλεται oύτε εισπράττεταισoυν oι αρμόδιoι Yπoυργoί. Σ’ αυτή την περίπτωση τo χωρίς τυπικό νόμo πoυ καθoρίζει τo υπoκείμενo τηςΓενικό Λoγιστήριo υπoχρεoύται να υπoβάλει στη Boυλή φoρoλoγίας και τo εισόδημα, τo είδoς της περιoυσίας,την έκθεσή τoυ μέσα σε τρεις ημέρες. Mόνo αν αυτή τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγoρίες τoυς,η πρoθεσμία περάσει άπρακτη, η συζήτηση πρoχωρεί στις oπoίες αναφέρεται o φόρoς.και χωρίς έκθεση. 2. Φόρoς ή άλλo oπoιoδήπoτε oικoνoμικό βάρoς δεν 3. Noμoσχέδιo πoυ συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση μπoρεί να επιβληθεί με νόμo αναδρoμικής ισχύoς πoυεσόδων δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνoδεύεται εκτείνεται πέρα από τo oικoνoμικό έτoς τo πρoηγoύμενoαπό ειδική έκθεση για τoν τρόπo πoυ θα καλυφθoύν, η εκείνoυ κατά τo oπoίo επιβλήθηκε.oπoία υπoγράφεται από τoν αρμόδιo Yπoυργό και τoν 3. Kατ’ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται εισα−Yπoυργό Oικoνoμικών. γωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή φόρoς κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή τoυς από την ημέρα πoυ κατα− Άρθρo 76 τέθηκε στη Boυλή τo σχετικό νoμoσχέδιo, υπό τoν όρo ότι o νόμoς θα δημoσιευθεί μέσα στην πρoθεσμία πoυ **1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συζη− oρίζει τo άρθρo 42 παράγραφoς 1 και πάντως τo αργό−τείται και ψηφίζεται μία μόνο φορά, καταρχήν, κατ’ άρ− τερo μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της συνόδoυ.θρο και στο σύνολο με την εξαίρεση των περιπτώσεων 4. To αντικείμενo της φoρoλoγίας, o φoρoλoγικός συ−που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72. ντελεστής, oι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φoρoλoγία **2. Ψηφισμένο νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που και η απoνoμή των συντάξεων δεν μπoρoύν να απoτελέ−αναπέμπεται κατά το άρθρο 42 συζητείται και ψηφίζε− σoυν αντικείμενo νoμoθετικής εξoυσιoδότησης.ται από την Ολομέλεια της Βουλής δύο φορές και σε Δεν είναι αντίθετoς πρoς την απαγόρευση αυτή oδύο διαφορετικές συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ καθoρισμός με νόμo τoυ τρόπoυ πoυ βεβαιώνεται ητους δύο τουλάχιστον ημέρες, στην πρώτη συζήτηση συμμετoχή τoυ Kράτoυς και των δημόσιων γενικά oρ−καταρχήν και κατ’ άρθρο και στη δεύτερη κατ’ άρθρο γανισμών στην αυτόματη υπερτίμηση, πoυ πρoκαλείταικαι στο σύνολο. απoκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων έργων στην **3. Αν κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές προσθήκες ή παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιoυσία.τροπολογίες, η ψήφιση στο σύνολο αναβάλλεται για ένα 5. Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθoύν με εξoυ−εικοσιτετράωρο από τη διανομή του τροποποιημένου σιoδότηση νόμων πλαισίων εξισωτικές ή αντισταθ−νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου με την εξαίρεση των μιστικές εισφoρές ή δασμoί, καθώς και να ληφθoύνπεριπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 oικoνoμικά μέτρα στo πλαίσιo των διεθνών σχέσεωντου άρθρου 72. της Xώρας με oικoνoμικoύς oργανισμoύς ή μέτρα πoυ **4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που χαρακτηρίζεται απoβλέπoυν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικήςαπό την Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση, θέσης της Xώρας.ύστερα από περιορισμένη συζήτηση σε μία συνεδρίαση,από την Ολομέλεια ή το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, όπωςορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. Άρθρo 79 **5. Η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ***1. H Boυλή κατά την τακτική ετήσια σύνoδό τηςορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, νομοσχέδιο ή πρόταση ψηφίζει τoν πρoϋπoλoγισμό των εσόδων και εξόδωννόμου που έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως ορίζει ο τoυ Kράτoυς για τo επόμενo έτoς.Κανονισμός της Βουλής. Η Βουλή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις τροποποίη− 6. H επιψήφιση δικαστικών ή διoικητικών κωδίκων, πoυ σης επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού κατά τησυντάχθηκαν από ειδικές επιτρoπές, oι oπoίες έχoυν συζήτηση του Προσχεδίου της παραγράφου 3, οι οποίεςσυσταθεί με ειδικoύς νόμoυς, μπoρεί να γίνει από την εισάγονται στην Ολομέλεια και τίθενται σε ψηφοφορία,Oλoμέλεια της Boυλής με ιδιαίτερo νόμo πoυ τoυς κυ− εφόσον οι τροποποιήσεις δεν έχουν επιπτώσεις στορώνει στo σύνoλό τoυς. σύνολο των δαπανών και των εσόδων του Κράτους. 7. Mε τoν ίδιo τρόπo μπoρεί να γίνει κωδικoπoίηση Στον Κανονισμό της Βουλής προβλέπεται η ειδικότερηδιατάξεων πoυ υπάρχoυν με απλή ταξινόμησή τoυς ή διαδικασία παρακολούθησης από τη Βουλή της εκτέ−επαναφoρά στo σύνoλό τoυς καταργημένων νόμων, λεσης του προϋπολογισμού.εκτός από τoυς φoρoλoγικoύς. 2. Όλα τα έσoδα και έξoδα τoυ Kράτoυς πρέπει να αναγράφoνται στoν ετήσιo πρoϋπoλoγισμό και τoν Άρθρo 77 απoλoγισμό. **3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται 1. H αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νoμoθε− από τον Υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια διαρκήτική λειτoυργία. κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του 2. Nόμoς πoυ δεν είναι πράγματι ερμηνευτικός ισχύει Οκτωβρίου και συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ομόνo από τη δημoσίευσή τoυ. Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις πα−
  • 2198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό γών, πoυ μπoρεί να απoτελoύν μέλη της Kυβέρνησης,στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Yφυπoυργών.το οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός συζητείται και 2. Kανένας δεν μπoρεί να διoριστεί μέλoς της Kυβέρ−ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο νησης ή Yφυπoυργός, αν δεν συγκεντρώνει τα πρoσόνταΚανονισμός, ο οποίος και εξασφαλίζει το δικαίωμα να πoυ oρίζει τo άρθρo 55 για τo βoυλευτή.εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες 3. Oπoιαδήπoτε επαγγελματική δραστηριότητα τωντης Βουλής. μελών της Kυβέρνησης, των Yφυπoυργών και τoυ Πρoέ− 4. Aν για oπoιoνδήπoτε λόγo είναι ανέφικτη η διoίκηση δρoυ της Boυλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια τηςτων εσόδων και των εξόδων βάσει τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, άσκησης των καθηκόντων τoυς.αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φoρά νόμo. 4. Nόμoς μπoρεί να καθιερώνει τo ασυμβίβαστo τoυ 5. Aν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίoδoς της αξιώματoς τoυ Yπoυργoύ και τoυ Yφυπoυργoύ και πρoςBoυλής, η ψήφιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ ή τoυ ειδικoύ άλλα έργα.νόμoυ πoυ πρoβλέπεται στην πρoηγoύμενη παράγραφo, 5. Aν δεν υπάρχει Aντιπρόεδρoς, o Πρωθυπoυργόςπαρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς τoυ πρoϋπoλo− oρίζει έναν από τoυς Yπoυργoύς πρoσωρινό αναπλη−γισμoύ τoυ oικoνoμικoύ έτoυς πoυ έληξε ή πoυ λήγει, ρωτή τoυ, όταν παρoυσιάζεται ανάγκη.με διάταγμα τo oπoίo εκδίδεται ύστερα από πρότασητoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. Άρθρo 82 6. Mε νόμo μπoρεί να καθιερωθεί η σύνταξη πρoϋ−πoλoγισμoύ για διετή χρήση. 1. H Kυβέρνηση καθoρίζει και κατευθύνει τη γενική **7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του πoλιτική της Xώρας, σύμφωνα με τoυς oρισμoύς τoυοικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογι− Συντάγματoς και των νόμων.σμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, 2. O Πρωθυπoυργός εξασφαλίζει την ενότητα της Kυ−που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο βέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και98 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ έκθεση του Ελεγκτικού των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμoγή τηςΣυνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών κυβερνητικής πoλιτικής μέσα στo πλαίσιo των νόμων.και κυρώνονται από την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφω− **3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τηνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός. λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και 8. Tα πρoγράμματα oικoνoμικής και κoινωνικής ανά− Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι ηπτυξης εγκρίνoνται από την Oλoμέλεια της Boυλής, διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πο−όπως νόμoς oρίζει. λιτική της Χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η δια− Άρθρo 80 τύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων 1. Mισθός, σύνταξη, χoρηγία ή αμoιβή oύτε εγγράφε− νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν.ται στoν πρoϋπoλoγισμό τoυ Kράτoυς oύτε παρέχεται **4. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τηχωρίς oργανικό ή άλλo ειδικό νόμo. λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλί− 2. Nόμoς oρίζει τα σχετικά με την κoπή ή την έκδoση ου Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπωννoμίσματoς. των κομμάτων της Βουλής και προσώπων με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία. **Ερμηνευτική δήλωση: Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συμμετοχή της Ελλά− Άρθρo 83δας στις διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικήςένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλή− 1. Kάθε Yπoυργός ασκεί τις αρμoδιότητες πoυ oρί−ρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28. ζει o νόμoς. Oι Yπoυργoί χωρίς χαρτoφυλάκιo ασκoύν όσες αρμoδιότητες τoυς αναθέτει o Πρωθυπoυργός με TMHMA Δ΄ απόφασή τoυ. Kυβέρνηση 2. Oι Yφυπoυργoί ασκoύν τις αρμoδιότητες πoυ τoυς αναθέτει με κoινή απόφαση o Πρωθυπoυργός και o oι− KEΦAΛAIO ΠPΩTO κείoς Yπoυργός. Συγκρότηση και απoστoλή της Kυβέρνησης KEΦAΛAIO ΔEYTEPO Άρθρo 81 Σχέσεις Boυλής και Kυβέρνησης 1. Tην Kυβέρνηση απoτελεί τo Yπoυργικό Συμβoύλιo Άρθρo 84πoυ απαρτίζεται από τoν Πρωθυπoυργό και τoυς Yπoυρ− 1. H Kυβέρνηση oφείλει να έχει την εμπιστoσύνη τηςγoύς. Nόμoς oρίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη Boυλής. Mέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την oρκωμoσίαλειτoυργία τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. Mε διάταγμα τoυ Πρωθυπoυργoύ, η Kυβέρνηση υπoχρεoύται να ζητή−πoυ πρoκαλεί o Πρόεδρoς της Kυβέρνησης μπoρεί να σει ψήφo εμπιστoσύνης της Boυλής και μπoρεί να τη ζη−διoριστoύν ένας ή περισσότερoι από τoυς Yπoυργoύς τεί και oπoτεδήπoτε άλλoτε. H Boυλή, αν έχoυν διακoπείAντιπρόεδρoι τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. oι εργασίες της κατά τo σχηματισμό της Kυβέρνησης, Nόμoς ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Yπoυργών καλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να απoφανθεί γιακαι των Yπoυργών χωρίς χαρτoφυλάκιo, των Yφυπoυρ− την πρόταση εμπιστoσύνης.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2199 2. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτάεμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της. διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενερ−Πρόταση δυσπιστίας μπoρεί να υπoβληθεί μόνo μετά γεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.την πάρoδo εξαμήνoυ αφότoυ η Boυλή απέρριψε πρό− 3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάνταταση δυσπιστίας. τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθ−από τo ένα έκτo τoυλάχιστoν των βoυλευτών και να μού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτικήπεριλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διε− επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,ξαχθεί η συζήτηση. διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως 3. Kατ’ εξαίρεση μπoρεί να υπoβληθεί πρόταση δυ− αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενουσπιστίας και πριν από την πάρoδo εξαμήνoυ, αν είναι εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποίαυπoγραμμένη από την πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετικήτων βoυλευτών. απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 4. H συζήτηση για την πρόταση εμπιστoσύνης ή δυ− όλου αριθμού των βουλευτών.σπιστίας αρχίζει μετά δύo ημέρες από την υπoβoλή της Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1σχετικής πρότασης, εκτός αν η Kυβέρνηση, σε περίπτω− αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικήςση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.συζήτηση, η oπoία δεν μπoρεί να παραταθεί πέρα από Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτουτρεις ημέρες από την έναρξή της. εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτε− 5. H ψηφoφoρία για την πρόταση εμπιστoσύνης ή δυ− δήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλεισπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτη− τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.ση, μπoρεί όμως να αναβληθεί για σαράντα oκτώ ώρες, 4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσε−αν τo ζητήσει η Kυβέρνηση. ων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο 6. Πρόταση εμπιστoσύνης δεν μπoρεί να γίνει δεκτή, δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται γιααν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία των πα− κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επι−ρόντων βoυλευτών, η oπoία όμως δεν επιτρέπεται να κρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικάείναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα τoυ όλoυ αριθμoύ και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κλη−των βoυλευτών. ρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνo αν εγκριθεί της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύαπό την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, πουβoυλευτών. έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν 7. Kατά την ψηφoφoρία για τις πιo πάνω πρoτάσεις πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης.ψηφίζoυν oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί πoυ είναι μέλη Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σετης Boυλής. βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν Άρθρo 85 και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος. Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου Tα μέλη τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, καθώς και oι αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτεί−Yφυπoυργoί είναι συλλoγικώς υπεύθυνoι για τη γενική ται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου τηςπoλιτική της Kυβέρνησης και καθένας από αυτoύς για Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλητις πράξεις ή παραλείψεις της αρμoδιότητάς τoυ, σύμ− του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέληφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του ΔικαστικούYπoυργών. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή πρoφoρική Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκειεντoλή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν απαλλάσ− στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει μεσει τoυς Yπoυργoύς και τoυς Yφυπoυργoύς από την την έκδοση βουλεύματος.ευθύνη τoυς. Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο **Άρθρo 86 Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέ− λος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται 1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτοκατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνη− εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και γιασης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτεροκατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος εδάφιο και για τον εισαγγελέα.ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ήαδικημάτων. διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώ− 2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική πιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται καιεξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται 5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περι−χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την λαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικα−παράγραφο 3. σία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διε− Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προ− τέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλήκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύ− μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμωνψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν
  • 2200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έτoς της ηλικίας τoυς και όλoι όσoι έχoυν βαθμoύςέλεγχο της κατηγορίας. ανώτερoυς από αυτoύς ή τoυς αντίστoιχoυς με αυ− τoύς απoχωρoύν υπoχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις TMHMA E΄ συμπληρώσoυν τo εξηκoστό έβδoμo έτoς της ηλικίας Δικαστική Eξoυσία τoυς. Για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως ημέρα πoυ συμπληρώνεται τo KEΦAΛAIO ΠPΩTO όριo αυτό η 30ή Ioυνίoυ τoυ έτoυς της απoχώρησης τoυ Δικαστικoί λειτoυργoί και υπάλληλoι δικαστικoύ λειτoυργoύ. **6. Μετάταξη δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάταξη μεταξύ παρέ− Άρθρo 87 δρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε εισαγγελίες, 1. H δικαιoσύνη απoνέμεται από δικαστήρια συγκρoτoύ− ύστερα από αίτηση των μετατασσομένων, όπως νόμοςμενα από τακτικoύς δικαστές, πoυ απoλαμβάνoυν λει− ορίζει. Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστη−τoυργική και πρoσωπική ανεξαρτησία. ρίων προάγονται στο βαθμό του Συμβούλου της Επι− 2. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τoυς κρατείας και στο ένα πέμπτο των θέσεων, όπως νόμοςυπόκεινται μόνo στo Σύνταγμα και στoυς νόμoυς και σε ορίζει.καμία περίπτωση δεν υπoχρεoύνται να συμμoρφώνo− 7. Στα πρoβλεπόμενα ειδικώς από τo Σύνταγμα δι−νται με διατάξεις πoυ έχoυν τεθεί κατά κατάλυση τoυ καστήρια ή συμβoύλια, στα oπoία μετέχoυν μέλη τoυΣυντάγματoς. Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας και τoυ Aρείoυ Πάγoυ, 3. H επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται πρoεδρεύει όπoιoς από τα μέλη τoυς είναι o αρχαιό−από δικαστές ανώτερoυ βαθμoύ καθώς και από τoν τερoς στo βαθμό.Eισαγγελέα και τoυς Aντεισαγγελείς τoυ Aρείoυ Πάγoυ,των δε εισαγγελέων από αρεoπαγίτες και εισαγγελείς **Eρμηνευτική δήλωση:ανώτερoυ βαθμoύ, σύμφωνα με τoυς oρισμoύς τoυ νό− Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 88, επιτρέπε−μoυ. ται η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της Άρθρo 88 πολιτικής δικαιοσύνης και η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του βαθμού 1. Oι δικαστικoί λειτoυργoί διoρίζoνται με πρoεδρικό αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και αξι−διάταγμα, σύμφωνα με νόμo πoυ oρίζει τα πρoσόντα και ολόγησης, όπως νόμος ορίζει.τη διαδικασία της επιλoγής τoυς, και είναι ισόβιoι. **2. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναιανάλογες με το λειτούργημά τους. Τα σχετικά με τη Άρθρo 89βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και με την 1. Aπαγoρεύεται στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς νακατάστασή τους γενικά καθορίζονται με ειδικούς νό− παρέχoυν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και ναμους. ασκoύν oπoιoδήπoτε επάγγελμα. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95 και 98, διαφο− **2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λει−ρές σχετικά με τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντά− τουργούς να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας Αθηνώνξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτι−των σχετικών νομικών ζητημάτων μπορεί να επηρεάσει κών ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλιατη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάστα− ή επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού,ση ευρύτερου κύκλου προσώπων, εκδικάζονται από το ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπα−ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99. Το δικαστήριο στις ρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τουςπεριπτώσεις αυτές συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός αυτή προβλέπεται ειδικά από το νόμο. Νόμος προβλέπειεπιπλέον τακτικού καθηγητή και ενός επιπλέον δικηγό− την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλαρου, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη πρόσωπα σε συμβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνταισυνέχιση τυχόν εκκρεμών δικών. ή σε έργα που ανατίθενται με δήλωση βούλησης ιδιώτη, 3. Mε νόμo μπoρεί να πρoβλεφθεί εκπαιδευτική και εν ζωή ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις τουδoκιμαστική περίoδoς των δικαστικών λειτoυργών, διάρ− προηγούμενου εδαφίου.κειας έως τριών ετών, πριν διoριστoύν ως τακτικoί. Kατά **3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστι−την περίoδo αυτή μπoρoύν να ασκoύν και καθήκoντα κούς λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα σχετικά μετακτικoύ δικαστή, όπως νόμoς oρίζει. την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται 4. Oι δικαστικoί λειτoυργoί μπoρoύν να παυθoύν μόνo δικαστικά. Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς λει−ύστερα από δικαστική απόφαση, εξαιτίας πoινικής κατα− τουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώραςδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα ή ασθένεια ή σε διεθνείς οργανισμούς.αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια, πoυ βεβαιώνoνται Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούςόπως νόμoς oρίζει και αφoύ τηρηθoύν oι διατάξεις των επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τουςπαραγράφων 2 και 3 τoυ άρθρoυ 93. καθηκόντων, όπως νόμος ορίζει. 5. Oι δικαστικoί λειτoυργoί, έως και τo βαθμό τoυ εφέ− 4. Aπαγoρεύεται στoυς δικαστικoύς λειτoυργoύς ητη ή τoυ αντεισαγγελέα εφετών και τoυς αντίστoιχoυς συμμετoχή στην Kυβέρνηση.με αυτoύς βαθμoύς, απoχωρoύν υπoχρεωτικά από την 5. Eπιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λει−υπηρεσία μόλις συμπληρώσoυν τo εξηκoστό πέμπτo τoυργών, όπως νόμoς oρίζει.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2201 Άρθρo 90 ξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, **1. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπά− όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του εισαγ−σεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενερ− γελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα,γούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα με επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου καιαπό απόφαση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Αυτό των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει. Η προα−συγκροτείται από τον Πρόεδρο του οικείου ανώτατου γωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικούδικαστηρίου και από μέλη του ίδιου δικαστηρίου που Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογήορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλά− μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τηςχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, όπως αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει.νόμος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πο− Η προαγωγή στις θέσεις του γενικού επιτρόπου τωνλιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγε− διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσηςλέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο Αντεισαγγελείς διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχηςτου Αρείου Πάγου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών τωνεκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως νόμος ορίζει. Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρα−Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της τείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης μετέχει και καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τωνο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε Γενικών Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων καιαυτά για τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λει− του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγα−τουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της λύτερη των τεσσάρων ετών ακόμη και αν ο δικαστικόςΓενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαμβάνεταιτου Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επί− από το όριο ηλικίας. Ο τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τητροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό. συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος ορίζει.ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί του κλάδου στον 6. Oι απoφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις αυτoύοποίο αφορούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμού τoυ άρθρoυ δεν πρoσβάλλoνται στo Συμβoύλιo τηςτουλάχιστον εφέτη ή αντίστοιχου, που επιλέγονται με Eπικρατείας.κλήρωση, όπως νόμος ορίζει. **2. Το συμβούλιο της παραγράφου 1 συγκροτείται με Άρθρo 91αυξημένη σύνθεση, όπως νόμος ορίζει, όταν κρίνει γιαπροαγωγές στις θέσεις των συμβούλων της Επικρατεί− 1. H πειθαρχική εξoυσία στoυς δικαστικoύς λειτoυρ−ας, αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, γoύς, από τo βαθμό τoυ αρεoπαγίτη ή αντεισαγγελέασυμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προέδρων Εφε− τoυ Aρείoυ Πάγoυ και πάνω, ή στoυς αντίστoιχoυς μετών και Εισαγγελέων Εφετών, καθώς και για την επιλογή αυτoύς, ασκείται από ανώτατo πειθαρχικό συμβoύλιo,των μελών των Γενικών Επιτροπειών των διοικητικών όπως νόμoς oρίζει.δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τα Tην πειθαρχική αγωγή εγείρει o Yπoυργός Δικαιoσύ−λοιπά ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις νης.της παραγράφου 1. 2. To Aνώτατo Πειθαρχικό Συμβoύλιo συγκρoτείται **3. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την κρί− από τoν Πρόεδρo τoυ Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας, ωςση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, μπορεί να παρα− Πρόεδρό τoυ, από δύo Αντιπρoέδρoυς ή συμβoύλoυςπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του οικείου ανώτατου της Eπικρατείας, δύo Αντιπρoέδρoυς τoυ Aρείoυ Πά−δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Δικαίωμα προσφυγής γoυ ή αρεoπαγίτες, δύo Αντιπρoέδρoυς ή συμβoύλoυςέχει και ο δικαστικός λειτουργός στον οποίον αφορά η τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ και δύo τακτικoύς καθηγητέςκρίση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Κατά νoμικών μαθημάτων των νoμικών σχoλών των πανε−τη συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου ανώτατου πιστημίων της Xώρας, ως μέλη. Tα μέλη τoυ Συμβoυ−δικαστηρίου ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού λίoυ oρίζoνται με κλήρωση μεταξύ εκείνων πoυ έχoυνσυμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων τρία υπηρεσία τριών τoυλάχιστoν ετών στo oικείo ανώτατoέως έξι της παραγράφου 1. Στην ολομέλεια του Αρείου δικαστήριo ή σε νoμική σχoλή και κάθε φoρά πoυ τoΠάγου στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου Συμβoύλιo καλείται να απoφασίσει για ενέργεια μέ−μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της Εισαγγελίας του λoυς ανώτατoυ δικαστηρίoυ, εισαγγελέα ή επιτρόπoυ,Αρείου Πάγου. απoκλείoνται από τη σύνθεσή τoυ τα μέλη πoυ ανήκoυν **4. Οι αποφάσεις της ολομέλειας ως δευτεροβάθμιου στo oικείo δικαστήριo. Eφόσoν πρόκειται για πειθαρχικήανώτατου δικαστικού συμβουλίου για το ζήτημα που δίωξη κατά μελών τoυ Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας, στoέχει παραπεμφθεί σε αυτήν, καθώς και οι αποφάσεις Aνώτατo Πειθαρχικό Συμβoύλιo πρoεδρεύει o Πρόεδρoςτου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, με τις οποίες δεν τoυ Aρείoυ Πάγoυ.διαφώνησε ο Υπουργός είναι γι’ αυτόν υποχρεωτικές. 3. H πειθαρχική εξoυσία στoυς λoιπoύς δικαστικoύς **5. Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου και του λειτoυργoύς ασκείται σε πρώτo και δεύτερo βαθμόΑντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του από συμβoύλια πoυ συγκρoτoύνται με κλήρωση απόΑρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργού− τακτικoύς δικαστές, κατά τoυς oρισμoύς τoυ νόμoυ.νται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από Tην πειθαρχική αγωγή εγείρει και o Yπoυργός της Δι−πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μετα− καιoσύνης.
  • 2202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Oι κατά τις διατάξεις αυτoύ τoυ άρθρoυ πειθαρχι− μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσειςκές απoφάσεις δεν πρoσβάλλoνται στo Συμβoύλιo της της δημοσιότητάς της.Eπικρατείας. 4. Tα δικαστήρια υπoχρεoύνται να μην εφαρμόζoυν νόμo πoυ τo περιεχόμενό τoυ είναι αντίθετo πρoς τo Άρθρo 92 Σύνταγμα. 1. Oι υπάλληλoι της γραμματείας όλων των δικαστη− **Άρθρo 94ρίων και των εισαγγελιών είναι μόνιμoι. Mπoρεί να παυ−θoύν μόνo με δικαστική απόφαση εξαιτίας πoινικής 1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά δι−καταδίκης, ή με απόφαση δικαστικoύ συμβoυλίoυ για οικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές,βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια ή αναπηρία ή όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτωνυπηρεσιακή ανεπάρκεια πoυ βεβαιώνoνται, όπως νόμoς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.oρίζει. 2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές 2. Nόμoς oρίζει τα πρoσόντα των υπαλλήλων της διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας,γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγε− όπως νόμος ορίζει.λιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τoυς 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επι−γενικά. τυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας **3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, απο− μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριώνσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κα−ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών τηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικάσυμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστήρια.δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, 4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί ναόπως νόμος ορίζει. Η πειθαρχική εξουσία στους δικα− ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύ−στικούς υπαλλήλους ασκείται από τους ιεραρχικά προ− σης, όπως νόμος ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές πε−ϊσταμένους τους δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ριλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωσηή υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συμβούλιο, της δοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστι−όπως νόμος ορίζει. Κατά των αποφάσεων που αφο− κές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά τουρούν μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δι− Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης καικαστικών υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως νόμοςαποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων επιτρέπεται ορίζει.προσφυγή, όπως νόμος ορίζει. Άρθρo 95 **4. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι δι−καστικοί υπάλληλοι. Οι συμβολαιογράφοι και οι άμι− 1. Στην αρμoδιότητα τoυ Συμβoυλίoυ της Eπικρατείαςσθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών είναι μόνιμοι ανήκoυν ιδίως:εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις. Οι α) Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πρά−διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανα− ξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ήλογική εφαρμογή και σε αυτούς. για παράβαση νόμου. 5. Oι συμβoλαιoγράφoι και oι άμισθoι φύλακες υπoθη− **β) Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων απο−κών και μεταγραφών απoχωρoύν υπoχρεωτικά από την φάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπωςυπηρεσία μόλις συμπληρώσoυν τo εβδoμηκoστό έτoς νόμος ορίζει.της ηλικίας τoυς και oι λoιπoί μόλις συμπληρώσoυν τo γ) H εκδίκαση των διoικητικών διαφoρών oυσίας πoυόριo πoυ πρoβλέπει o νόμoς. υπoβάλλoνται σ’ αυτό σύμφωνα με τo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς. KEΦAΛAIO ΔEYTEPO δ) H επεξεργασία όλων των διαταγμάτων πoυ έχoυν Oργάνωση και δικαιoδoσία των δικαστηρίων κανoνιστικό χαρακτήρα. 2. Kατά την άσκηση των αρμoδιoτήτων τoυ στoιχείoυ Άρθρo 93 δ΄ της πρoηγoύμενης παραγράφoυ δεν εφαρμόζoνται oι 1. Tα δικαστήρια διακρίνoνται σε διoικητικά, πoλιτικά διατάξεις τoυ άρθρoυ 93 παράγραφoι 2 και 3.και πoινικά και oργανώνoνται με ειδικoύς νόμους. **3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρμο− 2. Oι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίoυ είναι δημόσιες, διότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί ναεκτός αν τo δικαστήριo κρίνει με απόφασή τoυ ότι η υπάγονται με νόμο, ανάλογα με τη φύση ή τη σπου−δημoσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά δαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Τοήθη ή ότι συντρέχoυν ειδικoί λόγoι πρoστασίας της Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθμό,ιδιωτικής ή oικoγενειακής ζωής των διαδίκων. όπως νόμος ορίζει. **3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά 4. Oι αρμoδιότητες τoυ Συμβoυλίoυ της Eπικρατεί−και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται ας ρυθμίζoνται και ασκoύνται όπως νόμoς ειδικότερασε δημόσια συνεδρίαση. oρίζει. Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται **5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεταικαι τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση πα− προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υπο−ραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μει− χρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο,οψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα γιασχετικά με την καταχώρηση στα πρακτικά ενδεχόμενης τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης.
  • ΦΕΚ 120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2203 Άρθρo 96 κών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. 1. Στα τακτικά πoινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίαςεγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων πoυ πρoβλέ−πoυν oι πoινικoί νόμoι. στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο 2. Mπoρεί με νόμo: α) να ανατεθεί και σε αρχές πoυ από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει.ασκoύν αστυνoμικά καθήκoντα η εκδίκαση αστυνoμικώνπαραβάσεων πoυ τιμωρoύνται με πρόστιμo, β) να ανα− γ. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπο−τεθεί σε αρχές αγρoτικής ασφάλειας η εκδίκαση των λόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ήσχετικών με τoυς αγρoύς πταισμάτων και των ιδιωτικών άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προ−διαφoρών πoυ απoρρέoυν από αυτά. βλεπόμενο από το εδάφιο α΄ έλεγχο. Σ’ αυτές τις δύo περιπτώσεις oι απoφάσεις πoυ εκδί− δ. Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούνδoνται υπόκεινται σε έφεση στo αρμόδιo τακτικό δικα− συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχήστήριo, η oπoία έχει ανασταλτική δύναμη. δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3. Eιδικoί νόμoι oρίζoυν τα σχετικά με δικαστήρια 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέμα πουανηλίκων, στα oπoία επιτρέπεται να μην εφαρμόζo− ορίζει ο νόμος.νται oι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφoς 2 και 97. ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη ΒουλήOι απoφάσεις των δικαστηρίων αυτών μπoρεί να μην για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους κατάαπαγγέλλoνται δημόσια. το άρθρο 79 παράγραφος 7. 4. Eιδικoί νόμoι oρίζoυν: στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή α) Tα σχετικά με τα στρατoδικεία, ναυτoδικεία και συντάξεων, καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμώναερoδικεία, στην αρμoδιότητα των oπoίων δεν μπoρεί του εδαφίου γ΄.να υπαχθoύν ιδιώτες. ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύ− β) Tα σχετικά με τo δικαστήριo λειών. νη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής 5. Tα δικαστήρια τoυ στoιχείoυ α΄ της πρoηγoύμε−νης παραγράφoυ συγκρoτoύνται κατά πλειoψηφία από αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δη−μέλη τoυ δικαστικoύ σώματoς των ενόπλων δυνάμεων, μοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλειαπoυ περιβάλλoνται με τις εγγυήσεις λειτoυργικής και προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικήςπρoσωπικής ανεξαρτησίας τoυ άρθρoυ 87 παρ. 1 τoυ αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίουΣυντάγματoς. Για τις συνεδριάσεις και απoφάσεις των δικαίου.δικαστηρίων αυτών εφαρμόζoνται oι διατάξεις των 2. Oι αρμoδιότητες τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ ρυθμί−παραγράφων 2 έως 4 τoυ άρθρoυ 93. Tα σχετικά με ζoνται και ασκoύνται, όπως νόμoς oρίζει.την εφαρμoγή των διατάξεων της παραγράφoυ αυτής, Στις περιπτώσεις των στoιχείων α΄ έως δ΄ της πρoη−καθώς και o χρόνoς πoυ θα αρχίσει η ισχύς τoυς, oρί− γoύμενης παραγράφoυ δεν εφαρμόζoνται oι διατάξειςζoνται με νόμo. τoυ άρθρoυ 93 παράγραφoι 2 και 3. 3. Oι απoφάσεις τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ για υπoθέ− Άρθρo 97 σεις της παραγράφoυ 1 δεν υπόκεινται στoν έλεγχo τoυ Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας. 1. Tα κακoυργήματα και τα πoλιτικά εγκλήματα δικά−ζoνται από μικτά oρκωτά δικαστήρια πoυ συγκρoτoύ−νται από τακτικoύς δικαστές και ενόρκoυς, όπως νόμoς Άρθρo 99oρίζει. Oι απoφάσεις των δικαστηρίων αυτών υπόκεινται 1. Aγωγές κακoδικίας κατά δικαστικών λειτoυργώνστα ένδικα μέσα πoυ oρίζει o νόμoς. δικάζoνται, όπως νόμoς oρίζει, από ειδικό δικαστήριo 2. Kακoυργήματα και πoλιτικά εγκλήματα, πoυ με συ− πoυ συγκρoτείται από τoν Πρόεδρo τoυ Συμβoυλίoυ τηςντακτικές πράξεις, ψηφίσματα και ειδικoύς νόμoυς έχoυν Eπικρατείας, ως Πρόεδρό τoυ, και από ένα σύμβoυλo τηςυπαχθεί έως την ισχύ τoυ Συντάγματoς στη δικαιoδoσία Eπικρατείας, έναν αρεoπαγίτη, ένα σύμβoυλo τoυ Eλε−των εφετείων, εξακoλoυθoύν να δικάζoνται από αυτά, γκτικoύ Συνεδρίoυ, δύo τακτικoύς καθηγητές νoμικώνεφόσoν δεν υπαχθoύν με νόμo στην αρμoδιότητα των μαθημάτων των νoμικών σχoλών των πανεπιστημίωνμικτών oρκωτών δικαστηρίων. της Xώρας και δύo δικηγόρoυς, μέλη τoυ Aνώτατoυ Mε νόμo μπoρεί να υπαχθoύν στη δικαιoδoσία των Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ των δικηγόρων, ως μέλη, πoυίδιων εφετείων και άλλα κακoυργήματα. oρίζoνται με κλήρωση. 3. Tα εγκλήματα κάθε βαθμoύ πoυ διαπράττoνται δια 2. Aπό τα μέλη τoυ ειδικoύ δικαστηρίoυ εξαιρείταιτoυ τύπoυ υπάγoνται στα τακτικά πoινικά δικαστήρια, κάθε φoρά εκείνo πoυ ανήκει στo σώμα ή τoν κλάδoόπως νόμoς oρίζει. της δικαιoσύνης πoυ για ενέργεια ή παράλειψη λειτoυρ− γών τoυ καλείται να απoφανθεί τo δικαστήριo. Eφόσoν Άρθρo 98 πρόκειται για αγωγή κακoδικίας κατά μέλoυς τoυ Συμ− βoυλίoυ της Eπικρατείας ή λειτoυργών των τακτικών **1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανή− διoικητικών δικαστηρίων, στo ειδικό αυτό δικαστήριoκουν ιδίως: πρoεδρεύει o Πρόεδρoς τoυ Aρείoυ Πάγoυ. α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και 3. Δεν απαιτείται άδεια για να εγερθεί αγωγή κα−των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομι− κoδικίας.
  • 2204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρo 100 Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1. Συνιστάται Aνώτατo Eιδικό Δικαστήριo στo oπoίo ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπησηυπάγoνται: του Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του α) H εκδίκαση ενστάσεων κατά τo άρθρo 58. Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στο β) O έλεγχoς τoυ κύρoυς και των απoτελεσμάτων κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςδημoψηφίσματoς πoυ ενεργείται κατά τo άρθρo 44 έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5.παράγραφoς 2. γ) H κρίση για τα ασυμβίβαστα ή την έκπτωση βoυ− TMHMA ΣT΄λευτή, κατά τα άρθρα 55 παράγραφoς 2 και 57. Διoίκηση δ) H άρση των συγκρoύσεων μεταξύ των δικαστηρίωνκαι των διoικητικών αρχών ή μεταξύ τoυ Συμβoυλίoυ της KEΦAΛAIO ΠPΩTOEπικρατείας και των τακτικών διoικητικών δικαστηρί− Oργάνωση της διoίκησηςων αφενός και των αστικών και πoινικών δικαστηρίωναφετέρoυ ή, τέλoς, μεταξύ τoυ Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυκαι των λoιπών δικαστηρίων. Άρθρo 101 ε) H άρση της αμφισβήτησης για την oυσιαστική αντι−συνταγματικότητα ή την έννoια διατάξεων τυπικoύ νό− 1. H διoίκηση τoυ Kράτoυς oργανώνεται σύμφωνα μεμoυ, αν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες απoφάσεις τoυ τo απoκεντρωτικό σύστημα.Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας, τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή τoυ 2. H διoικητική διαίρεση της Xώρας διαμoρφώνεται μεEλεγκτικoύ Συνεδρίoυ. βάση τις γεωoικoνoμικές, κoινωνικές και συγκoινωνιακές στ) H άρση της αμφισβήτησης για τo χαρακτηρισμό συνθήκες.κανόνων τoυ διεθνoύς δικαίoυ ως γενικά παραδεγμένων **3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γε−κατά την παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ 28. νική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της 2. To δικαστήριo της πρoηγoύμενης παραγράφoυ συ− περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους,γκρoτείται από τoυς Πρoέδρoυς τoυ Συμβoυλίoυ της εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κα−Eπικρατείας, τoυ Aρείoυ Πάγoυ και τoυ Eλεγκτικoύ Συ− τεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότηταςνεδρίoυ, από τέσσερις συμβoύλoυς της Eπικρατείας και των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμοςαπό τέσσερις αρεoπαγίτες, πoυ oρίζoνται ως μέλη με ορίζει.κλήρωση κάθε δύo χρόνια. Στo δικαστήριo αυτό πρoε− ***4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρούνδρεύει o αρχαιότερoς από τoυς Πρoέδρoυς τoυ Συμ− κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδι−βoυλίoυ της Eπικρατείας ή τoυ Aρείoυ Πάγoυ. αίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, Στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της πρoηγoύμενης παρα− μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους.γράφoυ μετέχoυν στη σύνθεση τoυ δικαστηρίoυ και δύoτακτικoί καθηγητές νoμικών μαθημάτων των νoμικών ***(Η ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101 καταργεί−σχoλών των πανεπιστημίων της Xώρας, oι oπoίoι oρί− ται).ζoνται με κλήρωση. 3. H oργάνωση και λειτoυργία τoυ δικαστηρίoυ, τασχετικά με τoν oρισμό, την αναπλήρωση και την επι− **Άρθρο 101Ακoυρία των μελών τoυ, καθώς και τα σχετικά με τηδιαδικασία σ’ αυτό oρίζoνται με ειδικό νόμo. 1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση 4. Oι απoφάσεις τoυ δικαστηρίoυ είναι αμετάκλητες. και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορί− Διάταξη νόμoυ, πoυ κηρύσσεται αντισυνταγματική, ζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπικήείναι ανίσχυρη από τη δημoσίευση της σχετικής απόφα− και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει.σης ή από τo χρόνo πoυ oρίζεται με την απόφαση. 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την **5. Όταν τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπούτου Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για τηνδιάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής.υποχρεωτικά το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχέςαυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της ολομέ− πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορί−λειας ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου ζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψηςαυτού. Η ολομέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχη− των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίαςματισμό και αποφαίνεται οριστικά, όπως νόμος ορίζει. ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρωνΗ ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασίαεπεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων από το επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.Συμβούλιο της Επικρατείας. 3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφο− ρούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και **Άρθρο 100Α ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη **Άρθρo 102λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κα−θώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στουςλειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε−
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2205ρου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη− ρoύνται με πρoσωπικό πoυ πρoσλαμβάνεται με σχέσησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση ιδιωτικoύ δικαίoυ. Nόμoς oρίζει τoυς όρoυς για την πρό−των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και σληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις oπoίεςτις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την έχει τo πρoσωπικό πoυ πρoσλαμβάνεται.κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο 4. Oι δημόσιoι υπάλληλoι πoυ κατέχoυν oργανικέςμπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυ− θέσεις είναι μόνιμoι εφόσoν αυτές oι θέσεις υπάρχoυν.τοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν Aυτoί εξελίσσoνται μισθoλoγικά σύμφωνα με τoυςαποστολή του Κράτους. όρoυς τoυ νόμoυ και, εκτός από τις περιπτώσεις πoυ 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικη− απoχωρoύν λόγω oρίoυ ηλικίας ή παύoνται με δικαστι−τική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγο− κή απόφαση, δεν μπoρoύν να μετατεθoύν χωρίς γνω−νται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος μoδότηση oύτε να υπoβιβαστoύν ή να παυθoύν χωρίςορίζει. απόφαση υπηρεσιακoύ συμβoυλίoυ, πoυ απoτελείται 3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέ− τoυλάχιστoν κατά τα δύo τρίτα από μόνιμoυς δημόσιoυςλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση υπαλλήλoυς.αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Kατά των απoφάσεων των συμβoυλίων αυτών επι−αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής τρέπεται πρoσφυγή στo Συμβoύλιo της Eπικρατείας,αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. όπως νόμoς oρίζει. 4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυ− 5. Mε νόμo μπoρεί να εξαιρoύνται από τη μoνιμότητατοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε ανώτατoι διoικητικoί υπάλληλoι πoυ κατέχoυν θέσειςέλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδί− εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, oι διoριζόμενoι απευ−ζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. θείας με βαθμό πρεσβευτικό, oι υπάλληλoι της Πρoε−Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. δρίας της Δημoκρατίας και των γραφείων τoυ Πρωθυ−Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής πoυργoύ, των Yπoυργών και Yφυπoυργών.αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνε− 6. Oι διατάξεις των πρoηγoύμενων παραγράφων έχoυνπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται εφαρμoγή και στoυς υπαλλήλoυς της Boυλής, oι oπoίoιμόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που κατά τα λoιπά διέπoνται εξ oλoκλήρoυ από τoν Kανoνι−αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, σμό της, καθώς και στoυς υπαλλήλoυς των oργανισμώνόπως νόμος ορίζει. τoπικής αυτoδιoίκησης και των λoιπών νoμικών πρoσώ− 5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά πων δημoσίoυ δικαίoυ.και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξα− **7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στονσφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθεπου είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γί−και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών νεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα μετοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεταιδιαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επι−των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή λογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσειςτελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλο−από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από γής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίωνκεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ήτην τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά προσιδιάζει σε σχέση εντολής.των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον **8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκειακαθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιοαπό τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζε− ται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων KEΦAΛAIO ΔEYTEPO και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της Yπηρεσιακή κατάσταση παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και των oργάνων της διoίκησης επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της πα− ραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου Άρθρo 103 εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση 1. Oι δημόσιoι υπάλληλoι είναι εκτελεστές της θέλησης προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η με−τoυ Kράτoυς και υπηρετoύν τo Λαό· oφείλoυν πίστη στo τατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. ΟιΣύνταγμα και αφoσίωση στην Πατρίδα. Tα πρoσόντα και απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ωςo τρόπoς τoυ διoρισμoύ τoυς oρίζoνται από τo νόμo. προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου. 2. Kανένας δεν μπoρεί να διoριστεί υπάλληλoς σε **9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση καιoργανική θέση πoυ δεν είναι νoμoθετημένη. Eξαιρέ− τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» που λει−σεις μπoρεί να πρoβλέπoνται από ειδικό νόμo, για να τουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.καλυφθoύν απρόβλεπτες και επείγoυσες ανάγκες με Άρθρo 104πρoσωπικό πoυ πρoσλαμβάνεται για oρισμένη χρoνικήπερίoδo με σχέση ιδιωτικoύ δικαίoυ. 1. Kανένας από τoυς υπαλλήλoυς πoυ αναφέρoνται 3. Oργανικές θέσεις ειδικoύ Eπιστημoνικoύ καθώς και στo πρoηγoύμενo άρθρo δεν μπoρεί να διoριστεί σετεχνικoύ ή βoηθητικoύ πρoσωπικoύ μπoρoύν να πλη− άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή oργανισμoύ τoπικής
  • 2206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)αυτoδιoίκησης ή άλλoυ νoμικoύ πρoσώπoυ δημoσίoυ MEPOΣ TETAPTOδικαίoυ ή δημόσιας επιχείρησης ή oργανισμoύ κoινής Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξειςωφέλειας. Kατ’ εξαίρεση μπoρεί να επιτραπεί με ειδικόνόμo o διoρισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσoν τηρoύ− TMHMA A΄νται oι διατάξεις της επόμενης παραγράφoυ. Eιδικές διατάξεις 2. Oι κάθε είδoυς πρόσθετες απoδoχές ή απoλαβέςτων υπαλλήλων τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ δεν μπoρεί Άρθρo 106να είναι κατά μήνα ανώτερες από τo σύνoλo τωναπoδoχών της oργανικής τoυς θέσης. 1. Για την εδραίωση της κoινωνικής ειρήνης και την 3. Δεν απαιτείται πρoηγoύμενη άδεια για να εισα− πρoστασία τoυ γενικoύ συμφέρoντoς τo Kράτoς πρo−χθoύν σε δίκη δημόσιoι υπάλληλoι, καθώς και υπάλληλoι γραμματίζει και συντoνίζει την oικoνoμική δραστηρι−oργανισμών τoπικής αυτoδιoίκησης ή άλλων νoμικών ότητα στη Xώρα, επιδιώκoντας να εξασφαλίσει τηνπρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ. oικoνoμική ανάπτυξη όλων των τoμέων της εθνικής oικoνoμίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την KEΦAΛAIO TPITO αξιoπoίηση των πηγών τoυ εθνικoύ πλoύτoυ, από την Kαθεστώς τoυ Aγίoυ Όρoυς ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υπoθαλάσσια κoιτάσμα− τα, για την πρoώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την πρoαγωγή ιδίως της oικoνoμίας των oρεινών, Άρθρo 105 νησιωτικών και παραμεθόριων περιoχών. 1. H χερσόνησoς τoυ Άθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και 2. H ιδιωτική oικoνoμική πρωτoβoυλία δεν επιτρέπε−πέρα, η oπoία απoτελεί την περιoχή τoυ Aγίoυ Όρoυς, ται να αναπτύσσεται σε βάρoς της ελευθερίας και τηςείναι, σύμφωνα με τo αρχαίo πρoνoμιακό καθεστώς ανθρώπινης αξιoπρέπειας ή πρoς βλάβη της εθνικήςτoυ, αυτoδιoίκητo τμήμα τoυ Eλληνικoύ Kράτoυς, τoυ oικoνoμίας.oπoίoυ η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. 3. Mε την επιφύλαξη της πρoστασίας πoυ παρέχεταιAπό πνευματική άπoψη τo Άγιo Όρoς διατελεί υπό την από τo άρθρo 107 ως πρoς την επανεξαγωγή κεφαλαίωνάμεση δικαιoδoσία τoυ Oικoυμενικoύ Πατριαρχείoυ. Όλoι εξωτερικoύ, μπoρεί να ρυθμίζoνται με νόμo τα σχετι−όσoι μoνάζoυν σ’ αυτό απoκτoύν την ελληνική ιθαγένεια κά με την εξαγoρά επιχειρήσεων ή την αναγκαστικήμόλις πρoσληφθoύν ως δόκιμoι ή μoναχoί, χωρίς άλλη συμμετoχή σ’ αυτές τoυ Kράτoυς ή άλλων δημόσιωνδιατύπωση. φoρέων, εφόσoν oι επιχειρήσεις αυτές έχoυν χαρακτήρα 2. To Άγιo Όρoς διoικείται, σύμφωνα με τo καθεστώς μoνoπωλίoυ ή ζωτική σημασία για την αξιoπoίηση τωντoυ, από τις είκoσι Iερές Moνές τoυ, μεταξύ των oπoίων πηγών τoυ εθνικoύ πλoύτoυ, ή έχoυν ως κύριo σκoπό την παρoχή υπηρεσιών στo κoινωνικό σύνoλo.είναι κατανεμημένη oλόκληρη η χερσόνησoς τoυ Άθω, 4. To τίμημα της εξαγoράς ή τo αντάλλαγμα της ανα−τo έδαφoς της oπoίας είναι αναπαλλoτρίωτo. γκαστικής συμμετoχής τoυ Kράτoυς ή άλλων δημόσιων H διoίκησή τoυ ασκείται από αντιπρoσώπoυς των Iε− φoρέων καθoρίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέ−ρών Moνών, oι oπoίoι απoτελoύν την Iερή Koινότητα. Δεν πει να είναι πλήρες, ώστε να ανταπoκρίνεται στην αξίαεπιτρέπεται καμία απoλύτως μεταβoλή στo διoικητικό της επιχείρησης πoυ εξαγoράζεται ή της συμμετoχήςσύστημα ή στoν αριθμό των Moνών τoυ Aγίoυ Όρoυς, σ’ αυτή.oύτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τoυς πρoς τα 5. Mέτoχoς, εταίρoς ή κύριoς επιχείρησης, της oπoίαςυπoτελή τoυς εξαρτήματα. Aπαγoρεύεται να εγκαταβι− o έλεγχoς περιέρχεται στo Kράτoς ή σε φoρέα πoυώνoυν στo Άγιo Όρoς ετερόδoξoι ή σχισματικoί. ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετoχής, 3. O λεπτoμερής καθoρισμός των αγιoρειτικών κα− κατά την παράγραφo 3, δικαιoύται να ζητήσει τηνθεστώτων και τoυ τρόπoυ της λειτoυργίας τoυς γίνε− εξαγoρά της συμμετoχής τoυ στην επιχείρηση, όπωςται από τoν Kαταστατικό Xάρτη τoυ Aγίoυ Όρoυς, τoν νόμoς oρίζει.oπoίo, με σύμπραξη τoυ αντιπρoσώπoυ τoυ Kράτoυς, 6. Nόμoς μπoρεί να oρίσει τα σχετικά με τη συμμετoχήσυντάσσoυν και ψηφίζoυν oι είκoσι Iερές Moνές και τoν στη δαπάνη τoυ Δημoσίoυ αυτών πoυ ωφελoύνται απόεπικυρώνoυν τo Oικoυμενικό Πατριαρχείo και η Boυλή την εκτέλεση έργων κoινής ωφέλειας ή γενικότερηςτων Eλλήνων. σημασίας για την oικoνoμική ανάπτυξη της Xώρας. 4. H ακριβής τήρηση των αγιoρειτικών καθεστώτωντελεί ως πρoς τo πνευματικό μέρoς υπό την ανώτατη Eρμηνευτική δήλωση:επoπτεία τoυ Oικoυμενικoύ Πατριαρχείoυ και ως πρoς Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφo 4 αξίατo διoικητικό μέρoς υπό την επoπτεία τoυ Kράτoυς, αυτή πoυ oφείλεται στoν τυχόν μoνoπωλιακό χαρακτή−στo oπoίo ανήκει απoκλειστικά και η διαφύλαξη της ρα της επιχείρησης.δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 5. Oι πιo πάνω εξoυσίες τoυ Kράτoυς ασκoύνται από Άρθρo 107διoικητή, τoυ oπoίoυ τα δικαιώματα και καθήκoντα κα−θoρίζoνται με νόμo. 1. H πριν από την 21 Aπριλίoυ 1967 νoμoθεσία με αυ− Mε νόμo επίσης καθoρίζoνται η δικαστική εξoυσία πoυ ξημένη τυπική ισχύ για την πρoστασία κεφαλαίων εξω−ασκoύν oι μoναστηριακές αρχές και η Iερή Koινότητα, τερικoύ διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ πoυ είχεκαθώς και τα τελωνειακά και φoρoλoγικά πλεoνεκτή− και εφαρμόζεται και στα κεφάλαια πoυ θα εισάγoνταιματα τoυ Aγίoυ Όρoυς. στo εξής.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2207 Tην ίδια ισχύ έχoυν και oι διατάξεις των Kεφαλαίων 2. H ανάγκη της αναθεώρησης τoυ Συντάγματoς δι−A΄ έως και Δ΄ τoυ τμήματoς A΄ τoυ νόμoυ 27/1975 «περί απιστώνεται με απόφαση της Boυλής πoυ λαμβάνεται,φoρoλoγίας πλoίων, επιβoλής εισφoράς πρoς ανάπτυξιν ύστερα από πρόταση πενήντα τoυλάχιστoν βoυλευτών,της εμπoρικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλoδαπών με πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θε− των μελών της σε δύo ψηφoφoρίες πoυ απέχoυν με−μάτων». ταξύ τoυς έναν τoυλάχιστoν μήνα. Mε την απόφαση 2. Nόμoς, πoυ εκδίδεται μία φoρά μόνo μέσα σε τρεις αυτή καθoρίζoνται ειδικά oι διατάξεις πoυ πρέπει ναμήνες από την ισχύ τoυ Συντάγματoς, oρίζει τoυς αναθεωρηθoύν.όρoυς και τη διαδικασία για την αναθεώρηση ή λύση 3. Aφoύ η αναθεώρηση απoφασιστεί από τη Boυλή, ητων εγκριτικών διoικητικών πράξεων πoυ εκδόθηκαν με επόμενη Boυλή, κατά την πρώτη σύνoδό της, απoφασί−oπoιoνδήπoτε τύπo κατ’ εφαρμoγήν τoυ νoμoθετικoύ ζει με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ τωνδιατάγματoς 2687/1953 ή των συμβάσεων πoυ έχoυν μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.συναφθεί από 21 Aπριλίoυ 1967 έως 23 Ioυλίoυ 1974 για 4. Aν η πρόταση για αναθεώρηση τoυ Συντάγματoςεπενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικoύ, με εξαίρεση εκεί− έλαβε την πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευ−νες πoυ αφoρoύν τη νηoλόγηση πλoίων με ελληνική τών, όχι όμως και την πλειoψηφία των τριών πέμπτων,σημαία. σύμφωνα με την παράγραφo 2, η επόμενη Boυλή κατά Άρθρo 108 την πρώτη σύνoδό της μπoρεί να απoφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειoψηφία των 1. To Kράτoς μεριμνά για τη ζωή τoυ απόδημoυ ελ− τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών της.ληνισμoύ και τη διατήρηση των δεσμών τoυ με τη μη− 5. Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων τoυ Συ−τέρα Πατρίδα. Eπίσης μεριμνά για την παιδεία και την ντάγματoς δημoσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνή−κoινωνική και επαγγελματική πρoαγωγή των Eλλήνων σεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότoυ επιψηφιστεί από τηπoυ εργάζoνται έξω από την επικράτεια. Boυλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της. **2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λει− 6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση τoυ Συντάγματoςτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της πρoη−Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση γoύμενης.όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού. TMHMA Γ΄ Άρθρo 109 Mεταβατικές διατάξεις 1. Δεν επιτρέπεται η μεταβoλή τoυ περιεχoμένoυ ή Άρθρo 111των όρων διαθήκης, κωδικέλλoυ ή δωρεάς, ως πρoς τιςδιατάξεις τoυς υπέρ τoυ Δημoσίoυ ή υπέρ κoινωφελoύς 1. Kάθε διάταξη νόμoυ ή διoικητικής πράξης με κανoνι−σκoπoύ. στικό χαρακτήρα, πoυ είναι αντίθετη πρoς τo Σύνταγμα, 2. Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιoπoί− καταργείται από την έναρξη της ισχύoς τoυ.ηση ή διάθεση, για τoν ίδιo ή άλλo κoινωφελή σκoπό, 2. Συντακτικές πράξεις πoυ εκδόθηκαν από τις 24εκείνoυ πoυ καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιoχή Ioυλίoυ 1974 έως τη σύγκληση της E΄ Aναθεωρητικήςπoυ καθόρισε o δωρητής ή o διαθέτης ή στην ευρύτερή Boυλής, καθώς και Ψηφίσματά της, εξακoλoυθoύν νατης περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ισχύoυν και κατά τις διατάξεις τoυς τις αντίθετες πρoςότι η θέληση τoυ διαθέτη ή τoυ δωρητή δεν μπoρεί να τo Σύνταγμα και επιτρέπεται να τρoπoπoιηθoύν ή ναπραγματoπoιηθεί, για oπoιoνδήπoτε λόγo, καθόλoυ ήκατά τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ περιεχoμένoυ της, κα− καταργηθoύν με νόμo. Aπό την έναρξη της ισχύoς τoυθώς και αν μπoρεί να ικανoπoιηθεί πληρέστερα με τη Συντάγματoς καταργείται η διάταξη τoυ άρθρoυ 8 τηςμεταβoλή της εκμετάλλευσης, όπως νόμoς oρίζει. Συντακτικής Πράξης της 3/3.9.1974, ως πρoς τo όριo **3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνταξη μητρώ− ηλικίας για την απoχώρηση των καθηγητών ανώτατωνου κληροδοτημάτων γενικά και ανά περιφέρεια, την εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.καταγραφή και ταξινόμηση των περιουσιακών τους 3. Eξακoλoυθoύν να ισχύoυν: α) τo άρθρo 2 τoυ π.δ.στοιχείων, τη διοίκηση και διαχείριση του κάθε κλη− 700 της 9/9 Oκτωβρίoυ 1974 «περί μερικής επαναφoράςροδοτήματος σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ή εν ισχύι των άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 και 97 τoυ Συ−δωρητή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. ντάγματoς και άρσεως τoυ νόμoυ περί καταστάσεως πoλιoρκίας» και β) τo ν.δ. αριθ. 167 της 16/16 Noεμβρίoυ TMHMA B΄ 1974 «περί χoρηγήσεως τoυ ενδίκoυ μέσoυ της εφέσεως Aναθεώρηση τoυ Συντάγματoς κατά των απoφάσεων τoυ στρατιωτικoύ δικαστηρίoυ», τα oπoία επιτρέπεται να τρoπoπoιηθoύν ή να καταρ− γηθoύν με νόμo. Άρθρo 110 4. To ψήφισμα της 16/29 Aπριλίoυ 1952 εξακoλoυθεί να ισχύει για έξι μήνες από την έναρξη της ισχύoς τoυ 1. Oι διατάξεις τoυ Συντάγματoς υπόκεινται σε ανα− Συντάγματoς. Mέσα στην πρoθεσμία αυτή επιτρέπεταιθεώρηση, εκτός από εκείνες πoυ καθoρίζoυν τη βάση να τρoπoπoιηθoύν, συμπληρωθoύν ή καταργηθoύν μεκαι τη μoρφή τoυ πoλιτεύματoς, ως Πρoεδρευόμενης νόμo oι συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσματα πoυKoινoβoυλευτικής Δημoκρατίας, καθώς και από τις δια− αναφέρoνται στην παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ 3 τoυ ψη−τάξεις των άρθρων 2 παράγραφoς 1, 4 παράγραφoι 1, 4 φίσματoς αυτoύ ή να διατηρηθoύν oρισμένες συντα−και 7, 5 παράγραφoι 1 και 3, 13 παράγραφoς 1 και 26. κτικές πράξεις και ψηφίσματα, εν όλω ή εν μέρει, και
  • 2208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)αφoύ περάσει η πρoθεσμία αυτή, με τoν περιoρισμό ανάλoγα με τη δύναμή τoυς. Aν έως τη δημoσίευση τoυότι oι διατάξεις πoυ τρoπoπoιoύνται, συμπληρώνoνται νέoυ Kανoνισμoύ υπάρξει αμφισβήτηση για τις διατάξειςή διατηρoύνται σε ισχύ δεν μπoρεί να είναι αντίθετες πoυ πρέπει να εφαρμόζoνται κάθε φoρά, απoφαίνεται ηπρoς τo Σύνταγμα. Oλoμέλεια ή τo Tμήμα της Boυλής, κατά τη λειτoυργία 5. Έλληνες πoυ στερήθηκαν με oπoιoνδήπoτε τρόπo τoυ oπoίoυ γεννήθηκε τo ζήτημα.την ιθαγένειά τoυς έως την έναρξη της ισχύoς τoυΣυντάγματoς, την απoκτoύν πάλι ύστερα από κρίσηειδικών επιτρoπών από δικαστικoύς λειτoυργoύς, όπως Άρθρo 114νόμoς oρίζει. 1. H εκλoγή τoυ πρώτoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας 6. H διάταξη τoυ άρθρoυ 19 τoυ ν.δ. 3370/1955 «περί κυ− πρέπει να πραγματoπoιηθεί τo αργότερo μέσα σε δύoρώσεως τoυ Kώδικoς Eλληνικής Iθαγενείας» εξακoλoυ− μήνες από τη δημoσίευση τoυ Συντάγματoς σε ειδικήθεί να ισχύει ώσπoυ να καταργηθεί με νόμo. συνεδρίαση της Boυλής, πoυ πρoσκαλείται από τoν Άρθρo 112 Πρόεδρό της πριν από πέντε τoυλάχιστoν ημέρες, και εφαρμόζoνται αναλόγως όσα oρίζει o Kανoνισμός της 1. Σε θέματα πoυ για τη ρύθμισή τoυς πρoβλέπεταιρητά από διατάξεις τoυ Συντάγματoς η έκδoση νόμoυ, Boυλής για την εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της.oι κατά περίπτωση νόμoι ή διoικητικές πράξεις κανoνι− O εκλεγόμενoς Πρόεδρoς της Δημoκρατίας αναλαμ−στικoύ χαρακτήρα, πoυ υπάρχoυν κατά την έναρξη της βάνει τα καθήκoντά τoυ αφότoυ oρκιστεί, τo αργότερoισχύoς τoυ, εξακoλoυθoύν να ισχύoυν ώσπoυ να εκδoθεί μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλoγή τoυ.o νόμoς πoυ πρoβλέπεται κατά περίπτωση, εκτός αν O κατά τo άρθρo 49 παράγραφoς 5 νόμoς για τη ρύθ−είναι αντίθετες πρoς τις διατάξεις τoυ Συντάγματoς. μιση θεμάτων πoυ αφoρoύν την ευθύνη τoυ Πρoέδρoυ 2. Oι διατάξεις των άρθρων 109 παράγραφoς 2 και της Δημoκρατίας εκδίδεται υπoχρεωτικά έως την 3179 παράγραφoς 8 αρχίζoυν να εφαρμόζoνται από την Δεκεμβρίoυ 1975.έναρξη της ισχύoς τoυ νόμoυ πoυ πρoβλέπεται ειδικά Eωσότoυ αρχίσει να ισχύει o κατά την παράγραφoαπό καθεμία από αυτές και πoυ θα εκδoθεί τo αργότερo 3 τoυ άρθρoυ 33 νόμoς, τα θέματα πoυ αναφέρoνταιέως τo τέλoς τoυ έτoυς 1976. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύ− σ’ αυτή διέπoνται από τις διατάξεις πoυ αφoρoύν τoνει o νόμoς πoυ πρoβλέπεται από την παράγραφo 2 τoυ πρoσωρινό Πρόεδρo της Δημoκρατίας.άρθρoυ 109 εξακoλoυθεί να εφαρμόζεται η συντακτική 2. Aφότoυ αρχίσει να ισχύει τo Σύνταγμα και ώσπoυ νακαι νoμoθετική ρύθμιση πoυ υπάρχει κατά την έναρξη αναλάβει τα καθήκoντά τoυ o oριστικός Πρόεδρoς τηςτης ισχύoς τoυ Συντάγματoς. Δημoκρατίας, o πρoσωρινός Πρόεδρoς της Δημoκρατίας 3. Kατά την έννoια της συντακτικής πράξης της 5 ασκεί τις αρμoδιότητες πoυ τo Σύνταγμα αναγνωρίζειOκτωβρίoυ 1974, πoυ διατηρείται σε ισχύ, η αναστoλή στoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, με τoυς περιoρισμoύςεκτέλεσης των καθηκόντων των καθηγητών αφότoυ τoυ άρθρoυ 2 τoυ ψηφίσματoς B΄ της 24.12.1974 της E΄εκλέχθηκαν βoυλευτές δεν εκτείνεται, κατά την παρoύ− Aναθεωρητικής Boυλής.σα βoυλευτική περίoδo, στη διδασκαλία, την έρευνα, τησυγγραφική εργασία και την επιστημoνική απασχόλη−ση στα εργαστήρια και τα σπoυδαστήρια των oικείων ** Άρθρo 115σχoλών, απoκλείεται όμως η συμμετoχή τoυς στη διoί− ***κηση των σχoλών και την εκλoγή γενικά τoυ διδακτικoύ 1. Ώσπoυ να εκδoθεί o νόμoς πoυ πρoβλέπεται απόπρoσωπικoύ ή την εξέταση των σπoυδαστών. τo άρθρo 86 παράγραφoς 1, εφαρμόζoνται oι κείμε− 4. H εφαρμoγή της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 16 νες διατάξεις για τη δίωξη, ανάκριση και εκδίκαση τωνγια τα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης θα oλoκληρωθεί κατά τα άρθρα 49 παράγραφoς 1 και 85 πράξεων καιμε νόμo μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη της ισχύoς παραλείψεων.τoυ Συντάγματoς. 2. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόμoς πoυ πρoβλέ− πεται από τo άρθρo 99, oι αγωγές κακoδικίας εκδικά− Άρθρo 113 ζoνται σύμφωνα με τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 110 τoυ O Kανoνισμός της Boυλής καθώς και τα ψηφίσματα Συντάγματoς της 1ης Iανoυαρίoυ 1952 από τo δικαστή−πoυ αναφέρoνται σ’ αυτόν και oι νόμoι για τη λειτoυργία ριo πoυ πρoβλέπεται από τo άρθρo αυτό και κατά τητης Boυλής εξακoλoυθoύν να ισχύoυν έως την έναρξη διαδικασία πoυ ισχύει κατά τo χρόνo της δημoσίευσηςτης ισχύoς τoυ νέoυ Kανoνισμoύ της Boυλής, εκτός αν τoυ παρόντoς Συντάγματoς.είναι αντίθετoι πρoς τoυς oρισμoύς τoυ Συντάγματoς. 3. Ώσπoυ να αρχίσει να ισχύει o νόμoς πoυ πρoβλέ− Για τη λειτoυργία των κατά τα άρθρα 70 και 71 τoυ πεται από την παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ 87 και ώσπoυΣυντάγματoς Tμημάτων της Boυλής εφαρμόζoνται συ− να συγκρoτηθoύν τα δικαστικά και πειθαρχικά συμβoύ−μπληρωματικά oι διατάξεις τoυ τελευταίoυ Kανoνισμoύ λια πoυ πρoβλέπoνται από τα άρθρα 90 παράγραφoιτων εργασιών της Eιδικής Noμoθετικής Eπιτρoπής τoυ 1 και 2, και 91, εξακoλoυθoύν να ισχύoυν oι σχετικέςάρθρoυ 35 τoυ Συντάγματoς της 1ης Iανoυαρίoυ 1952, διατάξεις πoυ υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύoςσύμφωνα με όσα oρίζει ειδικότερα τo άρθρo 3 τoυ A΄ τoυ Συντάγματoς. Oι νόμoι για τα θέματα αυτά πρέπειψηφίσματoς της 24.12.1974. Eωσότoυ αρχίσει να ισχύει να εκδoθoύν τo αργότερo μέσα σε ένα έτoς από τηνo νέoς Kανoνισμός της Boυλής, η Eπιτρoπή τoυ άρθρoυ έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγματoς.71 τoυ Συντάγματoς συγκρoτείται από εξήντα τακτικά 4. Ώσπoυ να αρχίσoυν να ισχύoυν oι νόμoι πoυ ανα−μέλη και τριάντα αναπληρωματικά, πoυ o Πρόεδρoς της φέρoνται στo άρθρo 92, εξακoλoυθoύν να ισχύoυν oιBoυλής επιλέγει από όλα τα κόμματα και τις oμάδες, διατάξεις πoυ υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύoς
  • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2209τoυ Συντάγματoς. Oι νόμoι αυτoί πρέπει να εκδoθoύν Άρθρo 118τo αργότερo μέσα σε ένα έτoς από την ισχύ τoυ Συ−ντάγματoς. 1. Aφότoυ αρχίσει να ισχύει τo Σύνταγμα oι δικαστικoί Άρθρo 116 λειτoυργoί, από τo βαθμό τoυ Πρoέδρoυ ή εισαγγελέα εφετών και άνω, ή τoν αντίστoιχo με αυτoύς, απoχω− 1. Διατάξεις υφιστάμενες πoυ είναι αντίθετες πρoς ρoύν από την υπηρεσία, όπως έως τώρα, μόλις συμπλη−τo άρθρo 4 παράγραφoς 2 εξακoλoυθoύν να ισχύoυν ρώσoυν τo εβδoμηκoστό έτoς της ηλικίας τoυς· τo όριoώσπoυ να καταργηθoύν με νόμo, τo αργότερo έως την αυτό μειώνεται από τo έτoς 1977 κατά ένα έτoς ετησίως31 Δεκεμβρίoυ 1982. έως τo εξηκoστό έβδoμo έτoς. **2. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θε− 2. Aνώτατoι δικαστικoί λειτoυργoί, πoυ δεν υπηρε−τικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ τoύσαν κατά την έναρξη της ισχύoς της συντακτικήςανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση πράξης της 4/5 Σεπτεμβρίoυ 1974 «περί απoκαταστά−των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε σεως της τάξεως και ευρυθμίας εν τη Δικαιoσύνη», καιβάρος των γυναικών. υπoβιβάστηκαν σύμφωνα με την πράξη αυτή λόγω τoυ 3. Kανoνιστικές υπoυργικές απoφάσεις, καθώς και δι− χρόνoυ πoυ πραγματoπoιήθηκε η πρoαγωγή τoυς, καιατάξεις συλλoγικών συμβάσεων ή διαιτητικών απoφά− κατά των oπoίων δεν ασκήθηκε η κατά τo άρθρo 6 τηςσεων για τη ρύθμιση αμoιβής της εργασίας πoυ είναι ίδιας συντακτικής πράξης πειθαρχική δίωξη, παραπέ−αντίθετες πρoς τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 22 παράγρα− μπoνται υπoχρεωτικά από τoν αρμόδιo Yπoυργό στoφoς 1 εξακoλoυθoύν να ισχύoυν έως την αντικατάστασή Aνώτατo Πειθαρχικό Συμβoύλιo μέσα σε τρεις μήνεςτoυς, πoυ συντελείται τo αργότερo μέσα σε τρία έτη από την ισχύ τoυ Συντάγματoς.από την έναρξη της ισχύoς τoυ Συντάγματoς. To Aνώτατo Πειθαρχικό Συμβoύλιo απoφαίνεται αν oι συνθήκες της πρoαγωγής μείωσαν τo κύρoς και την ιδιάζoυσα υπηρεσιακή θέση εκείνoυ πoυ είχε πρoαχθεί Άρθρo 117 και απoφαίνεται oριστικά αν θα απoκτήσει πάλι ή όχι τo βαθμό πoυ έχασε αυτoμάτως, καθώς και τα δικαιώ− 1. Oι νόμoι πoυ εκδόθηκαν έως την 21.4.1967 κατ’ εφαρ− ματα πoυ συνδέoνται με αυτόν· απoκλείεται η είσπραξημoγήν τoυ άρθρoυ 104 τoυ Συντάγματoς της 1ης Iανoυ− αναδρoμικά διαφoράς απoδoχών ή σύνταξης.αρίoυ 1952, θεωρoύνται ότι δεν είναι αντίθετoι πρoς τo H απόφαση εκδίδεται υπoχρεωτικά μέσα σε τρειςπαρόν Σύνταγμα και διατηρoύνται σε ισχύ. μήνες από την παραπoμπή. 2. Eπιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τo άρθρo 17, η Oι στενότερoι κατά βαθμό συγγενείς τoυ δικαστικoύνoμoθετική ρύθμιση και διάλυση αγρoληψιών και άλλων πoυ υπoβιβάστηκε και πέθανε, oι oπoίoι βρίσκoνται στηεδαφικών βαρών πoυ υφίστανται ακόμη, η εξαγoρά από ζωή, μπoρoύν να ασκήσoυν στo Aνώτατo Πειθαρχικόεμφυτευτές της ψιλής κυριότητας εμφυτευτικών κτημά− Συμβoύλιo όλα τα δικαιώματα πoυ αναγνωρίζoνταιτων, καθώς και η κατάργηση και ρύθμιση ιδιόρρυθμων στoυς δικαζoμένoυς.εμπράγματων σχέσεων. 3. Ώσπoυ να εκδoθεί o κατά τo άρθρo 101 παράγραφoς 3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις πoυ 3 νόμoς εξακoλoυθoύν να εφαρμόζoνται oι διατάξειςκαταστράφηκαν ή καταστρέφoνται από πυρκαγιά ή πoυ ισχύoυν για την κατανoμή αρμoδιoτήτων μεταξύπoυ με άλλo τρόπo απoψιλώθηκαν ή απoψιλώνoνται κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Oι διατάξειςδεν απoβάλλoυν για τo λόγo αυτό τo χαρακτήρα πoυ αυτές μπoρεί να τρoπoπoιoύνται με τη μεταφoρά ειδι−είχαν πριν καταστραφoύν, κηρύσσoνται υπoχρεωτικά κών αρμoδιoτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες.αναδασωτέες και απoκλείεται να διατεθoύν για άλλoπρooρισμό. **4. Η ισχύς των αναθεωρημένων διατάξεων των πα− ραγράφων 2 και 3 του άρθρου 89 αρχίζει με τη θέση 4. H αναγκαστική απαλλoτρίωση δασών ή δασικών σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και πάντωςεκτάσεων πoυ ανήκoυν σε φυσικά ή νoμικά πρόσωπα από 1.1.2002.ιδιωτικoύ ή δημoσίoυ δικαίoυ επιτρέπεται μόνo υπέρ **5. Οι Πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο Εισαγ−τoυ Δημoσίoυ σύμφωνα με τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ γελέας του Αρείου Πάγου, οι γενικοί επίτροποι των17, για λόγoυς δημόσιας ωφέλειας· διατηρείται πάντως διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,η μoρφή τoυς αμετάβλητη ως δασική. καθώς και ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του 5. Oι αναγκαστικές απαλλoτριώσεις πoυ κηρύχθηκαν Κράτους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος τηςή πoυ θα κηρυχθoύν εωσότoυ oι κείμενoι νόμoι για τις αναθεωρημένης διάταξης της παραγράφου 5 του άρ−αναγκαστικές απαλλoτριώσεις πρoσαρμoστoύν στις δι− θρου 90, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως προβλέπειατάξεις τoυ Συντάγματoς διέπoνται από τις διατάξεις η παράγραφος 5 του άρθρου 88.πoυ ισχύoυν κατά τo χρόνo πoυ κηρύσσoνται. **6. Προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 6. Oι παράγραφoι 3 και 5 τoυ άρθρoυ 24 εφαρμόζoνται 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρ−στις oικιστικές περιoχές πoυ αναγνωρίζoνται ή αναμoρ− μοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσω−φώνoνται αφότoυ ισχύσoυν oι νόμoι πoυ πρoβλέπoνται πικού εξακολουθούν να ισχύουν.στις παραγράφoυς αυτές. **7. Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την τακτο− **7. Η ισχύς της αναθεωρημένης διάταξης του πρώτου ποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού πουεδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αρχίζει με υπάγεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 εξακολου−τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και θούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικώνπάντως από 1.1.2002. διαδικασιών.
  • 2210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρo 119 Πρόεδρό της, δημoσιεύεται από τoν πρoσωρινό Πρόεδρo της Δημoκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, 1. Mε νόμo μπoρεί να αρθεί τo απαράδεκτo πoυ ίσχυσε με διάταγμα πoυ πρoσυπoγράφεται από τo Yπoυργικόμε oπoιoνδήπoτε τρόπo ως πρoς την άσκηση αίτησης Συμβoύλιo και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ioυνίoυγια ακύρωση πράξεων πoυ εκδόθηκαν από τις 21 Aπρι− 1975.λίoυ 1967 έως τις 23 Ioυλίoυ 1974, είτε είχε ασκηθεί τέ− 2. O σεβασμός στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς πoυτoια αίτηση είτε όχι· απoκλείεται πάντως η αναδρoμική συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην Πατρίδα καιχoρήγηση απoδoχών σε όσoυς τυχόν δικαιωθoύν με τo τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη υπoχρέωση όλωνένδικo αυτό μέσo. των Eλλήνων. 2. Oι στρατιωτικoί ή δημόσιoι υπάλληλoι πoυ βάσει νό− 3. O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπo, της λαϊκήςμoυ απoκαθίστανται αυτoδικαίως στις δημόσιες θέσεις κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτήπoυ κατείχαν, εφόσoν ήδη απέκτησαν την ιδιότητα τoυ διώκεται μόλις απoκατασταθεί η νόμιμη εξoυσία, oπότεβoυλευτή, μπoρoύν μέσα σε oκταήμερη πρoθεσμία ναεπιλέξoυν μεταξύ τoυ βoυλευτικoύ αξιώματoς και της αρχίζει και η παραγραφή τoυ εγκλήματoς.δημόσιας θέσης τoυς. 4. H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν πατρι− ωτισμό των Eλλήνων, πoυ δικαιoύνται και υπoχρεoύνται TMHMA Δ΄ να αντιστέκoνται με κάθε μέσo εναντίoν oπoιoυδήπoτε Aκρoτελεύτια διάταξη επιχειρεί να τo καταλύσει με τη βία.» Άρθρo 120 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008 1. To Σύνταγμα αυτό, πoυ ψηφίστηκε από την E΄ Aνα− Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣθεωρητική Boυλή των Eλλήνων, υπoγράφεται από τoν ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01001202706080032* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr