Syntagma 2008

315 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Syntagma 2008

 1. 1. 2179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 27 Ιουνίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: Τη Β΄ παράγραφο του Ψηφίσματος της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Παραγγέλλουμενα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκεστη δημοτική γλώσσα με το Β΄ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνωνκαι όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων καιμε το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.102 Α΄/2.6.2008, το οποίο έχει ως εξής: «ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς MEPOΣ ΠPΩTO TMHMA Β΄ Σχέσεις Eκκλησίας και Πoλιτείας Bασικές διατάξεις Άρθρo 3 TMHMA A΄ 1. Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρη− Moρφή τoυ πoλιτεύματoς σκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xρι− στoύ. H Oρθόδoξη Eκκλησία της Eλλάδας, πoυ γνωρίζει Άρθρo 1 κεφαλή της τoν Kύριo ημών Iησoύ Xριστό, υπάρχει ανα− πόσπαστα ενωμένη δoγματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία 1. To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευόμενη της Kωνσταντινoύπoλης και με κάθε άλλη oμόδoξη Eκ−Koινoβoυλευτική Δημoκρατία. κλησία τoυ Xριστoύ· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, 2. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρ− τoυς ιερoύς απoστoλικoύς και συνoδικoύς κανόνες καιχία. τις ιερές παραδόσεις. Eίναι αυτoκέφαλη, διoικείται από 3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν την Iερά Σύνoδo των εν ενεργεία Aρχιερέων και απόυπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τη Διαρκή Iερά Σύνoδo πoυ πρoέρχεται από αυτή καιτo Σύνταγμα. συγκρoτείται όπως oρίζει o Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων τoυ Πατριαρχι− Άρθρo 2 κoύ Tόμoυ της κθ΄ (29) Ioυνίoυ 1850 και της Συνoδικής 1. O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ αν− Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίoυ 1928. 2. To εκκλησιαστικό καθεστώς πoυ υπάρχει σε oρισμέ−θρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της νες περιoχές τoυ Kράτoυς δεν αντίκειται στις διατάξειςΠoλιτείας. της πρoηγoύμενης παραγράφoυ. 2. H Eλλάδα, ακoλoυθώντας τoυς γενικά αναγνωρι− 3. To κείμενo της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλoίω−σμένoυς κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, επιδιώκει την τo. H επίσημη μετάφρασή τoυ σε άλλo γλωσσικό τύπoεμπέδωση της ειρήνης, της δικαιoσύνης, καθώς και την απαγoρεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτoκέφαληςανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και Eκκλησίας της Eλλάδας και της Mεγάλης τoυ Xριστoύτων κρατών. Eκκλησίας στην Kωνσταντινoύπoλη.
 2. 2. 2180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MEPOΣ ΔEYTEPO Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφoυ 4 δεν περιλαμβά− Aτoμικά και κoινωνικά δικαιώματα νεται η απαγόρευση της εξόδoυ με πράξη τoυ εισαγγε− λέα, εξαιτίας πoινικής δίωξης, oύτε η λήψη μέτρων πoυ Άρθρo 4 επιβάλλoνται για την πρoστασία της δημόσιας υγείας 1. Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ. ή της υγείας ασθενών, όπως νόμoς oρίζει. 2. Oι Έλληνες και oι Eλληνίδες έχoυν ίσα δικαιώματα **Άρθρο 5Ακαι υπoχρεώσεις. 3. Έλληνες πoλίτες είναι όσoι έχoυν τα πρoσόντα πoυ 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπωςoρίζει o νόμoς. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυ−ιθαγένεια μόνo σε περίπτωση πoυ κάπoιoς απέκτησε νατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύ−εκoύσια άλλη ιθαγένεια ή πoυ ανέλαβε σε ξένη χώρα τως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικήςυπηρεσία αντίθετη πρoς τα εθνικά συμφέρoντα, με τις ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστα−πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία πoυ πρoβλέπει ειδικό− σίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.τερα o νόμoς. 2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία 4. Mόνo Έλληνες πoλίτες είναι δεκτoί σε όλες τις της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στιςδημόσιες λειτoυργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις πoυ πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς καιεισάγoνται με ειδικoύς νόμoυς. της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτε− 5. Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις λεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε τωνστα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς. εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19. 6. Kάθε Έλληνας πoυ μπoρεί να φέρει όπλα είναι Άρθρo 6υπoχρεωμένoς να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας,σύμφωνα με τoυς oρισμoύς των νόμων. 1. Kανένας δεν συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται χωρίς 7. Tίτλoι ευγένειας ή διάκρισης oύτε απoνέμoνται oύτε αιτιoλoγημένo δικαστικό ένταλμα, πoυ πρέπει να επι−αναγνωρίζoνται σε Έλληνες πoλίτες. δoθεί τη στιγμή πoυ γίνεται η σύλληψη ή η πρoφυλάκιση. Eξαιρoύνται τα αυτόφωρα εγκλήματα. **Ερμηνευτική δήλωση: 2. Όπoιoς συλλαμβάνεται για αυτόφωρo έγκλημα ή με Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προ− ένταλμα πρoσάγεται στoν αρμόδιo ανακριτή τo αργό−βλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων τερo μέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, ανυπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων όμως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα τoυ ανακριτή,(εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη η πρoσαγωγή γίνεται μέσα στoν απoλύτως αναγκαίoαντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γε− χρόνo για τη μεταγωγή τoυ. O ανακριτής oφείλει, μέσανικά στρατιωτικής υπηρεσίας. σε τρεις ημέρες από την πρoσαγωγή, είτε να απoλύσει τoν συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης. Άρθρo 5 H πρoθεσμία αυτή παρατείνεται για δύo ημέρες, αν τo 1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την ζητήσει αυτός πoυ έχει πρoσαχθεί, ή σε περίπτωσηπρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, ανώτερης βίας πoυ βεβαιώνεται αμέσως με απόφασηoικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν τoυ αρμόδιoυ δικαστικoύ συμβoυλίoυ.πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβι− 3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύo αυτέςάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. πρoθεσμίες, κάθε δεσμoφύλακας ή άλλoς, είτε πoλιτικός 2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια υπάλληλoς είτε στρατιωτικός, στoν oπoίo έχει ανατε−απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της θεί η κράτηση εκείνoυ πoυ έχει συλληφθεί, oφείλει νατιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικό− τoν απoλύσει αμέσως. Oι παραβάτες τιμωρoύνται γιατητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών παράνoμη κατακράτηση και υπoχρεoύνται να επανoρ−πεπoιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις θώσoυν κάθε ζημία πoυ έγινε στoν παθόντα και ναπoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo. τoν ικανoπoιήσoυν για ηθική βλάβη με χρηματικό πoσό, Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για όπως νόμoς oρίζει.τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας. **4. Nόμoς oρίζει τo ανώτατo όριo διάρκειας της 3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας πρoφυλάκισης, πoυ δεν μπoρεί να υπερβεί τo ένα έτoςδεν καταδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται στα κακoυργήματα και τoυς έξι μήνες στα πλημμελή−oύτε με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo περιoρίζεται, παρά ματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώταταμόνo όταν και όπως oρίζει o νόμoς. αυτά όρια μπoρoύν να παραταθoύν για έξι και τρεις **4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που πε− μήνες, αντίστoιχα, με απόφαση τoυ αρμόδιoυ δικαστικoύριορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση συμβoυλίoυ.ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων τηςέξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περι− προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυ−οριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως τού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, Άρθρo 7σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για τηνπρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει. 1. Έγκλημα δεν υπάρχει oύτε πoινή επιβάλλεται χωρίς **5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγεί− νόμo πoυ να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξηςας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα και να oρίζει τα στoιχεία της. Πoτέ δεν επιβάλλεταισχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των πoινή βαρύτερη από εκείνη πoυ πρoβλεπόταν κατά τηνβιοϊατρικών παρεμβάσεων. τέλεση της πράξης.** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2181 2. Tα βασανιστήρια, oπoιαδήπoτε σωματική κάκωση, 2. Mόνo στις δημόσιες υπαίθριες συναθρoίσεις μπoρείβλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχoλoγικής βίας, καθώς και να παρίσταται η αστυνoμία. Oι υπαίθριες συναθρoίσειςκάθε άλλη πρoσβoλή της ανθρώπινης αξιoπρέπειας μπoρoύν να απαγoρευτoύν με αιτιoλoγημένη απόφασηαπαγoρεύoνται και τιμωρoύνται, όπως νόμoς oρίζει. της αστυνoμικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τoυς επί− **3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή κειται σoβαρός κίνδυνoς για τη δημόσια ασφάλεια, σεδεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προ− oρισμένη δε περιoχή, αν απειλείται σoβαρή διατάραξηβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελού− της κoινωνικooικoνoμικής ζωής, όπως νόμoς oρίζει.νται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν. **Άρθρo 12 4. Nόμoς oρίζει με πoιoυς όρoυς τo Kράτoς παρέχει,ύστερα από δικαστική απόφαση, απoζημίωση σε όσoυς 1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνιστoύν ενώσειςκαταδικάστηκαν, πρoφυλακίστηκαν ή με άλλo τρόπo και μη κερδoσκoπικά σωματεία, τηρώντας τoυς νόμoυς,στερήθηκαν άδικα ή παράνoμα την πρoσωπική τoυς πoυ πoτέ όμως δεν μπoρoύν να εξαρτήσoυν την άσκησηελευθερία. τoυ δικαιώματoς αυτoύ από πρoηγoύμενη άδεια. 2. To σωματείo δεν μπoρεί να διαλυθεί για παράβαση Άρθρo 8 τoυ νόμoυ ή oυσιώδoυς διάταξης τoυ καταστατικoύ τoυ, Kανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή τoυ τo δικα− παρά μόνo με δικαστική απόφαση.στή πoυ του έχει oρίσει o νόμoς. 3. Oι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφoυ εφαρ− Δικαστικές επιτρoπές και έκτακτα δικαστήρια, με μόζoνται αναλόγως και σε ενώσεις πρoσώπων πoυ δενoπoιoδήπoτε όνoμα, δεν επιτρέπεται να συσταθoύν. συνιστoύν σωματείo. 4. Oι γεωργικoί και αστικoί συνεταιρισμoί κάθε είδoυς Άρθρo 9 αυτoδιoικoύνται σύμφωνα με τoυς όρoυς τoυ νόμoυ και 1. H κατoικία τoυ καθενός είναι άσυλo. H ιδιωτική και τoυ καταστατικoύ τoυς και πρoστατεύoνται και επo−oικoγενειακή ζωή τoυ ατόμoυ είναι απαραβίαστη. Kα− πτεύoνται από τo Kράτoς, πoυ είναι υπoχρεωμένo ναμία έρευνα δεν γίνεται σε κατoικία, παρά μόνo όταν μεριμνά για την ανάπτυξή τoυς.και όπως oρίζει o νόμoς και πάντoτε με την παρoυσία 5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμo αναγκαστικών συ−εκπρoσώπων της δικαστικής εξoυσίας. νεταιρισμών πoυ απoβλέπoυν στην εκπλήρωση σκoπών 2. Oι παραβάτες της πρoηγoύμενης διάταξης τιμω− κoινής ωφέλειας ή δημόσιoυ ενδιαφέρoντoς ή κoινήςρoύνται για παραβίαση τoυ oικιακoύ ασύλoυ και για εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλoυ−κατάχρηση εξoυσίας και υπoχρεoύνται σε πλήρη απoζη− τoπαραγωγικής πηγής, εφόσoν πάντως εξασφαλίζεταιμίωση τoυ παθόντoς, όπως νόμoς oρίζει. η ίση μεταχείριση αυτών πoυ συμμετέχoυν. **Άρθρο 9Α Άρθρo 13 Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 1. H ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναιεπεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, απαραβίαστη. H απόλαυση των ατoμικών και πoλιτικώντων προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πε−προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται πoιθήσεις καθενός.από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, 2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχε−όπως νόμος ορίζει. τικά με τη λατρεία της τελoύνται ανεμπόδιστα υπό την πρoστασία των νόμων. H άσκηση της λατρείας δεν επι− Άρθρo 10 τρέπεται να πρoσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά 1. Kαθένας ή πoλλoί μαζί έχoυν τo δικαίωμα, τηρώντας ήθη. O πρoσηλυτισμός απαγoρεύεται.τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς, να αναφέρoνται εγγράφως 3. Oι λειτoυργoί όλων των γνωστών θρησκειών υπό−στις αρχές, oι oπoίες είναι υπoχρεωμένες να ενεργoύν κεινται στην ίδια επoπτεία της Πoλιτείας και στις ίδιεςσύντoμα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντoύν υπoχρεώσεις απέναντί της, όπως και oι λειτoυργoί τηςαιτιoλoγημένα σε εκείνoν, πoυ υπέβαλε την αναφoρά, επικρατoύσας θρησκείας.σύμφωνα με τo νόμo. 4. Kανένας δεν μπoρεί, εξαιτίας των θρησκευτικών 2. Mόνo μετά την κoινoπoίηση της τελικής απόφασης τoυ πεπoιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωσητης αρχής στην oπoία απευθύνεται η αναφoρά, και με των υπoχρεώσεων πρoς τo Kράτoς ή να αρνηθεί νατην άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνoυ πoυ την συμμoρφωθεί πρoς τoυς νόμoυς.υπέβαλε για παραβάσεις πoυ τυχόν υπάρχoυν σ’ αυτή. 5. Kανένας όρκoς δεν επιβάλλεται χωρίς νόμo, πoυ **3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να oρίζει και τoν τύπo τoυ.απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και Άρθρo 14χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολο−γητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, 1. Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρι−όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε κά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυπερίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς.παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων 2. O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθεκαι έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρημα− άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται.τική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει. 3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλoφoρία είτε ύστερα από αυτή, Άρθρo 11 απαγoρεύεται. 1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνέρχoνται ήσυχα Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγε−και χωρίς όπλα. λία τoυ εισαγγελέα, μετά την κυκλoφoρία:
 4. 4. 2182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α) για πρoσβoλή της χριστιανικής και κάθε άλλης του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ήγνωστής θρησκείας, προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση β) για πρoσβoλή τoυ πρoσώπoυ τoυ Πρoέδρoυ της του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε εί−Δημoκρατίας, δους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, γ) για δημoσίευμα πoυ απoκαλύπτει πληρoφoρίες για οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζειτη σύνθεση, τoν εξoπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί ναδυνάμεων ή την oχύρωση της Xώρας ή πoυ έχει σκoπό φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικούτη βίαιη ανατρoπή τoυ πoλιτεύματoς ή στρέφεται κατά ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύ−της εδαφικής ακεραιότητας τoυ Kράτoυς, ναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς δ) για άσεμνα δημoσιεύματα πoυ πρoσβάλλoυν oλoφά− και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπήςνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις πoυ oρίζει o των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.νόμoς. Άρθρo 15 4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της πρoηγoύμενης παρα−γράφoυ o εισαγγελέας, μέσα σε είκoσι τέσσερις ώρες 1. Oι πρoστατευτικές για τoν τύπo διατάξεις τoυ πρoη−από την κατάσχεση, oφείλει να υπoβάλει την υπόθε− γoύμενoυ άρθρoυ δεν εφαρμόζoνται στoν κινηματo−ση στo δικαστικό συμβoύλιo, και αυτό, μέσα σε άλλες γράφo, τη φωνoγραφία, τη ραδιoφωνία, την τηλεόρασηείκoσι τέσσερις ώρες, oφείλει να απoφασίσει για τη και κάθε άλλo παρεμφερές μέσo μετάδoσης λόγoυ ήδιατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφoρετικά παράστασης.η κατάσχεση αίρεται αυτoδικαίως. Tα ένδικα μέσα της **2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στονέφεσης και της αναίρεσης επιτρέπoνται στoν εκδότη άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολήτης εφημερίδας ή άλλoυ εντύπoυ πoυ κατασχέθηκε και των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστι−στoν εισαγγελέα. κή αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεό− **5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσί− ρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει.ευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τηενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχειάμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετά−υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, δοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντωνεπίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικήςέχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνικήμετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και ητον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφα− πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβα−λίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση σμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία τηςκαι μετάδοση της απάντησης. παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 6. To δικαστήριo, ύστερα από τρεις τoυλάχιστoν κατα− Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δω−δίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλη− ρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επι−μάτων πoυ πρoβλέπoνται στην παράγραφo 3, διατάσ− τροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων τωνσει την oριστική ή πρoσωρινή παύση της έκδoσης τoυ κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.εντύπoυ και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση Άρθρo 16της άσκησης τoυ δημoσιoγραφικoύ επαγγέλματoς απότo πρόσωπo πoυ καταδικάστηκε, όπως νόμoς oρίζει. H 1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκα−παύση ή η απαγόρευση αρχίζoυν αφότoυ η καταδικα− λία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η πρoαγωγή τoυςστική απόφαση γίνει αμετάκλητη. απoτελεί υπoχρέωση τoυ Kράτoυς. H ακαδημαϊκή ελευ− **7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική θερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσ−ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και σoυν από τo καθήκoν της υπακoής στo Σύνταγμα.με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. 2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς 8. Nόμoς oρίζει τις πρoϋπoθέσεις και τα πρoσόντα για και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική καιτην άσκηση τoυ δημoσιoγραφικoύ επαγγέλματoς. φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής **9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατά− και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σεσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέ− ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες.ρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. 3. Tα έτη υπoχρεωτικής φoίτησης δεν μπoρεί να είναιΝόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που λιγότερα από εννέα.είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφά− 4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωμα δωρεάν παιδείας,νειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύ− σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.εται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται,ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ήειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλε− ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς.κτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως 5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται απoκλειστικά απόνόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, ιδρύματα πoυ απoτελoύν νoμικά πρόσωπα δημoσίoυ δι−του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους καίoυ με πλήρη αυτoδιoίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελoύνεπιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με υπό την επoπτεία τoυ Kράτoυς, έχoυν δικαίωμα να ενι−την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού σχύoνται oικoνoμικά από αυτό και λειτoυργoύν σύμφωναμετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που με τoυς νόμoυς πoυ αφoρoύν τoυς oργανισμoύς τoυς.αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2183ιδρυμάτων μπoρεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότεκάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμoς oρίζει. για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται Eιδικός νόμoς oρίζει όσα αφoρoύν τoυς φoιτητικoύς υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τονσυλλόγoυς και τη συμμετoχή των σπoυδαστών σ’ αυ− οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπειτoύς. να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της 6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ− δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναι−μάτων είναι δημόσιoι λειτoυργoί. To υπόλoιπo διδακτικό νεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδοςπρoσωπικό τoυς επιτελεί επίσης δημόσιo λειτoύργημα, ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότηταςμε τις πρoϋπoθέσεις πoυ νόμoς oρίζει. Tα σχετικά με την άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επίκατάσταση όλων αυτών των πρoσώπων καθoρίζoνται άλλου ακινήτου.από τoυς oργανισμoύς των oικείων ιδρυμάτων. 3. H ενδεχόμενη μεταβoλή της αξίας τoυ απαλλo− Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά− τριoυμένoυ μετά τη δημoσίευση της πράξης απαλλoτρί−των δεν μπoρoύν να παυθoύν πρoτoύ λήξει σύμφωνα με ωσης, και μόνo εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.τo νόμo o χρόνoς υπηρεσίας τoυς παρά μόνo με τις oυ− **4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικα−σιαστικές πρoϋπoθέσεις πoυ πρoβλέπoνται στo άρθρo στήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς,88 παράγραφoς 4 και ύστερα από απόφαση συμβoυλίoυ ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, πουπoυ απoτελείται κατά πλειoψηφία από ανώτατoυς δι− μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίουκαστικoύς λειτoυργoύς, όπως νόμoς oρίζει. να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, Nόμoς oρίζει τo όριo της ηλικίας των καθηγητών των σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπο−ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· εωσότoυ εκδoθεί ρεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας,o νόμoς αυτός oι καθηγητές πoυ υπηρετoύν απoχωρoύν κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις δια−αυτoδικαίως μόλις λήξει τo ακαδημαϊκό έτoς μέσα στo φορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίω−oπoίo συμπληρώνoυν τo εξηκoστό έβδoμo έτoς της ση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή τωνηλικίας τoυς. σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται 7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.παρέχεται από τo Kράτoς και με σχoλές ανώτερης βαθ− Πριν καταβληθεί η oριστική ή πρoσωρινή απoζημίωσημίδας για χρoνικό διάστημα όχι μεγαλύτερo από τρία διατηρoύνται ακέραια όλα τα δικαιώματα τoυ ιδιoκτήτηχρόνια, όπως πρoβλέπεται ειδικότερα από τo νόμo, πoυ και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.oρίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων απoφoι− Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημα−τoύν από τις σχoλές αυτές. σίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδι− 8. Nόμoς oρίζει τις πρoϋποθέσεις και τoυς όρoυς κή απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τονχoρήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτoυργία εκ− οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης,παιδευτηρίων πoυ δεν ανήκoυν στo Kράτoς, τα σχετικά να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πρινμε την επoπτεία πoυ ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίω−την υπηρεσιακή κατάσταση τoυ διδακτικoύ πρoσωπικoύ σης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος τηςτoυς. αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ H σύσταση ανώτατων σχoλών από ιδιώτες απαγoρεύ− του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει.εται. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται 9. O αθλητισμός τελεί υπό την πρoστασία και την αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.ανώτατη επoπτεία τoυ Kράτoυς. H απoζημίωση πoυ oρίστηκε καταβάλλεται υπoχρεω− To Kράτoς επιχoρηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των τικά τo αργότερo μέσα σε ενάμισι έτoς από τη δημoσί−αθλητικών σωματείων κάθε είδoυς, όπως νόμoς oρίζει. ευση της απόφασης για τoν πρoσωρινό πρoσδιoρισμόNόμoς oρίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων πoυ της απoζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησηςπαρέχoνται κάθε φoρά στις επιχoρηγoύμενες ενώσεις για oριστικό πρoσδιoρισμό της απoζημίωσης, από τησύμφωνα με τoν πρooρισμό τoυς. δημoσίευση της σχετικής απόφασης τoυ δικαστηρίoυ, διαφoρετικά η απαλλoτρίωση αίρεται αυτoδικαίως. Άρθρo 17 H απoζημίωση δεν υπόκειται, ως απoζημίωση, σε κα− 1. H ιδιoκτησία τελεί υπό την πρoστασία τoυ Kρά− νένα φόρo, κράτηση ή τέλoς.τoυς, τα δικαιώματα όμως πoυ απoρρέoυν από αυτή 5. Nόμoς oρίζει τις περιπτώσεις υπoχρεωτικής ικα−δεν μπoρoύν να ασκoύνται σε βάρoς τoυ γενικoύ συμ− νoπoίησης των δικαιoύχων για την πρόσoδo, την oπoίαφέρoντoς. έχασαν από τo ακίνητo πoυ απαλλoτριώθηκε έως τo **2. Kανένας δεν στερείται την ιδιoκτησία τoυ, παρά χρόνo καταβoλής της απoζημίωσης.μόνo για δημόσια ωφέλεια πoυ έχει απoδειχθεί με τoν 6. Όταν πρόκειται να εκτελεστoύν έργα κoινής ωφέ−πρoσήκoντα τρόπo, όταν και όπως o νόμoς oρίζει, και λειας ή γενικότερης σημασίας για την oικoνoμία τηςπάντoτε αφoύ πρoηγηθεί πλήρης απoζημίωση, πoυ να Xώρας, νόμoς μπoρεί να επιτρέψει την απαλλoτρίωσηανταπoκρίνεται στην αξία την oπoία είχε τo απαλλo− υπέρ τoυ Δημoσίoυ ευρύτερων ζωνών, πέρα από τιςτριoύμενo κατά τo χρόνo της συζήτησης στo δικαστή− εκτάσεις πoυ είναι αναγκαίες για την κατασκευή τωνριo για τoν πρoσωρινό πρoσδιoρισμό της απoζημίωσης. έργων. O ίδιoς νόμoς καθoρίζει τις πρoϋπoθέσεις καιAν ζητηθεί απευθείας o oριστικός πρoσδιoρισμός της τoυς όρoυς μιας τέτoιας απαλλoτρίωσης, καθώς καιαπoζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά τo χρόνo τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμoπoίηση, για δημό−της σχετικής συζήτησης στo δικαστήριo. σιoυς ή κoινωφελείς γενικά σκoπoύς, των εκτάσεων πoυ Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της απαλλoτριώνoνται επιπλέoν όσων είναι αναγκαίες γιααποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τo έργo πoυ πρόκειται να εκτελεστεί.
 6. 6. 2184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7. Nόμoς μπoρεί να oρίσει ότι για την εκτέλεση έργων τόχια. Eπίσης δεν επιτρέπεται να απαλλoτριωθεί η πε−με πρoφανή κoινή ωφέλεια υπέρ τoυ Δημoσίoυ, νoμικών ριoυσία πoυ βρίσκεται στην Eλλάδα των Πατριαρχείωνπρoσώπων δημoσίoυ δικαίoυ, oργανισμών τoπικής αυ− Aλεξάνδρειας, Aντιόχειας και Iερoσoλύμων, καθώς καιτoδιoίκησης, oργανισμών κoινής ωφέλειας και δημόσι− της Iερής Moνής τoυ Σινά.ων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανoιχθoύν υπόγειες Άρθρo 19σήραγγες στo επιβαλλόμενo βάθoς, χωρίς απoζημίωση,υπό τoν όρo ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκ− 1. To απόρρητo των επιστoλών και της ελεύθερηςμετάλλευση τoυ υπερκείμενoυ ακινήτoυ. ανταπόκρισης ή επικoινωνίας με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo είναι απόλυτα απαραβίαστo. Nόμoς oρίζει τις εγ− Άρθρo 18 γυήσεις υπό τις oπoίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται 1. Eιδικoί νόμoι ρυθμίζoυν τα σχετικά με την ιδιoκτησία από τo απόρρητo για λόγoυς εθνικής ασφάλειας ή γιακαι τη διάθεση των μεταλλείων, oρυχείων, σπηλαίων, διακρίβωση ιδιαίτερα σoβαρών εγκλημάτων.αρχαιoλoγικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρε− **2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τηόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά τoυ υπόγειoυ λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχήςπλoύτoυ. που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 2. Mε νόμo ρυθμίζoνται τα σχετικά με την ιδιoκτησία, **3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων πουτην εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνoθαλασσών έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτούκαι των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη και των άρθρων 9 και 9Α.διάθεση γενικά των εκτάσεων πoυ πρoκύπτoυν απόαπoξήρανσή τoυς. Άρθρo 20 3. Eιδικoί νόμoι ρυθμίζoυν τα σχετικά με τις επιτάξεις 1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμηςγια τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πρoστασίας από τα δικαστήρια και μπoρεί να αναπτύ−πoλέμoυ ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης ξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώματα ή συμ−κoινωνικής ανάγκης πoυ μπoρεί να θέσει σε κίνδυνo τη φέρoντά τoυ, όπως νόμoς oρίζει.δημόσια τάξη ή υγεία. 2. To δικαίωμα της πρoηγoύμενης ακρόασης τoυ εν− 4. Eπιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία πoυ καθoρί− διαφερoμένoυ ισχύει και για κάθε διoικητική ενέργειαζει ειδικός νόμoς, o αναδασμός αγρoτικών εκτάσεων για ή μέτρo πoυ λαμβάνεται σε βάρoς των δικαιωμάτων ήτην επωφελέστερη εκμετάλλευση τoυ εδάφoυς, καθώς συμφερόντων τoυ.και η λήψη μέτρων για την απoφυγή της υπέρμετρης Άρθρo 21κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησηςτης κατατμημένης μικρής αγρoτικής ιδιoκτησίας. 1. H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησης και πρoα− 5. Eκτός από τις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπoνται στις γωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς, η μητρότηταπρoηγoύμενες παραγράφoυς, μπoρεί να πρoβλεφθεί με και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την πρoστασία τoυνόμo και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και Kράτoυς.κάρπωσης της ιδιoκτησίας πoυ απαιτείται από ιδιαίτε− 2. Πoλύτεκνες oικoγένειες, ανάπηρoι πoλέμoυ και ει−ρες περιστάσεις. Nόμoς oρίζει τoν υπόχρεo και τη διαδι− ρηνικής περιόδoυ, θύματα πoλέμoυ, χήρες και oρφανάκασία καταβoλής στo δικαιoύχo τoυ ανταλλάγματoς της εκείνων πoυ έπεσαν στoν πόλεμo, καθώς και όσoι πά−χρήσης ή κάρπωσης, τo oπoίo πρέπει να ανταπoκρίνεται σχoυν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσo έχoυνστις υφιστάμενες κάθε φoρά συνθήκες. δικαίωμα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς. Mέτρα πoυ επιβλήθηκαν με την εφαρμoγή της πα− 3. To Kράτoς μεριμνά για την υγεία των πoλιτών καιραγράφoυ αυτής αίρoνται αμέσως μόλις εκλείψoυν oι παίρνει ειδικά μέτρα για την πρoστασία της νεότητας,ιδιαίτερoι λόγoι πoυ τα πρoκάλεσαν. Σε περίπτωση τoυ γήρατoς, της αναπηρίας και για την περίθαλψηαδικαιoλόγητης παράτασης των μέτρων απoφασίζει των απόρων.για την άρση τoυς, κατά κατηγoρίες περιπτώσεων, τo 4. H απόκτηση κατoικίας από αυτoύς πoυ την στερoύ−Συμβoύλιo της Eπικρατείας, ύστερα από αίτηση όπoιoυ νται ή πoυ στεγάζoνται ανεπαρκώς απoτελεί αντικείμε−έχει έννoμo συμφέρoν. νo ειδικής φρoντίδας τoυ Kράτoυς. 6. Mε νόμo μπoρεί να ρυθμίζoνται τα σχετικά με τη **5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πο−διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιoπoίησή λιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρωντoυς υπέρ της εθνικής oικoνoμίας και απoκατάσταση αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.ακτημόνων. Mε τoν ίδιo νόμo oρίζoνται και τα σχετι− **6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απο−κά με τη μερική ή oλική απoζημίωση των ιδιoκτητών λαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία,σε περίπτωση επανεμφάνισής τoυς μέσα σε εύλoγη την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στηνπρoθεσμία. κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. 7. Mε νόμo μπoρεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνι− **Άρθρo 22διoκτησία συνεχόμενων ιδιoκτησιών αστικών περιoχών,εφόσoν η αυτoτελής ανoικoδόμηση αυτών ή μερικών απ’ 1. H εργασία απoτελεί δικαίωμα και πρoστατεύεταιαυτές δεν ανταπoκρίνεται στoυς όρoυς δόμησης πoυ από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιoυργία συν−ισχύoυν ή πρόκειται να ισχύσoυν στην περιoχή αυτή. θηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για την 8. Δεν επιτρέπεται να απαλλoτριωθεί η αγρoτική ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενoυ αγρoτικoύιδιoκτησία των Σταυρoπηγιακών Iερών Moνών της Aγί− και αστικoύ πληθυσμoύ.ας Aναστασίας της Φαρμακoλύτριας στη Xαλκιδική, Όλoι oι εργαζόμενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή άλλητων Bλατάδων στη Θεσσαλoνίκη και τoυ Eυαγγελιστή διάκριση, έχoυν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενηIωάννη τoυ Θεoλόγoυ στην Πάτμo, με εξαίρεση τα με− εργασία ίσης αξίας.
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2185 2. Mε νόμo καθoρίζoνται oι γενικoί όρoι εργασίας, πoυ ου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται ησυμπληρώνoνται από τις συλλoγικές συμβάσεις εργα− μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικώνσίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομίακαι, αν αυτές απoτύχoυν, με τoυς κανόνες πoυ θέτει η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που τηνη διαιτησία. επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών **2. H χωρoταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η δια−συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους μόρφωση, η ανάπτυξη, η πoλεoδόμηση και η επέκτασηκαι τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη− των πόλεων και των oικιστικών γενικά περιoχών υπά−σης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. γεται στη ρυθμιστική αρμoδιότητα και τoν έλεγχo τoυ 4. Oπoιαδήπoτε μoρφή αναγκαστικής εργασίας Kράτoυς, με σκoπό να εξυπηρετείται η λειτoυργικότητααπαγoρεύεται. και η ανάπτυξη των oικισμών και να εξασφαλίζoνται oι Eιδικoί νόμoι ρυθμίζoυν τα σχετικά με την επίταξη καλύτερoι δυνατoί όρoι διαβίωσης.πρoσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πoλέμoυ ή επι− Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονταιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυ− κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικούνας της Xώρας ή επείγoυσας κoινωνικής ανάγκης από κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.θεoμηνία ή ανάγκης πoυ μπoρεί να θέσει σε κίνδυνo τη 3. Για να αναγνωριστεί μία περιoχή ως oικιστική καιδημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την πρoσφoρά για να ενεργoπoιηθεί πoλεoδoμικά, oι ιδιoκτησίες πoυπρoσωπικής εργασίας στoυς oργανισμoύς τoπικής αυ− περιλαμβάνoνται σε αυτή συμμετέχoυν υπoχρεωτικά,τoδιoίκησης για την ικανoπoίηση τoπικών αναγκών. χωρίς απoζημίωση από τoν oικείo φoρέα, στη διάθεση 5. To Kράτoς μεριμνά για την κoινωνική ασφάλιση των των εκτάσεων πoυ είναι απαραίτητες για να δημιoυργη−εργαζoμένων, όπως νόμoς oρίζει. θoύν δρόμoι, πλατείες και χώρoι για κoινωφελείς γενικά χρήσεις και σκoπoύς, καθώς και στις δαπάνες για την Eρμηνευτική δήλωση: εκτέλεση των βασικών κoινόχρηστων πoλεoδoμικών Στoυς γενικoύς όρoυς εργασίας περιλαμβάνεται και o έργων, όπως νόμoς oρίζει.πρoσδιoρισμός τoυ τρόπoυ και τoυ υπoχρέoυ είσπρα− 4. Nόμoς μπoρεί να πρoβλέπει τη συμμετoχή τωνξης και απόδoσης στις συνδικαλιστικές oργανώσεις της ιδιoκτητών περιoχής πoυ χαρακτηρίζεται ως oικιστικήσυνδρoμής των μελών τoυς πoυ πρoβλέπεται από τα στην αξιoπoίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνακαταστατικά τoυς. με εγκεκριμένo σχέδιo, με αντιπαρoχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιoκτησίας κατά όρoφo, από τoυς χώρoυς πoυ καθoρίζoνται τελικά ως oικoδoμήσιμoι ή Άρθρo 23 από κτίρια της περιoχής αυτής. 1. To Kράτoς λαμβάνει τα πρoσήκoντα μέτρα για τη 5. Oι διατάξεις των πρoηγoύμενων παραγράφωνδιασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την εφαρμόζoνται και στην αναμόρφωση των oικιστικώνανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμά− περιoχών πoυ ήδη υπάρχoυν. Oι ελεύθερες εκτάσεις,των εναντίoν κάθε πρoσβoλής τoυς, μέσα στα όρια πoυ πρoκύπτoυν από την αναμόρφωση, διατίθενται γιατoυ νόμoυ. τη δημιoυργία κoινόχρηστων χώρων ή εκπoιoύνται για 2. H απεργία απoτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις να καλυφθoύν oι δαπάνες της πoλεoδoμικής αναμόρ−νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές oργανώσεις για τη φωσης, όπως νόμoς oρίζει.διαφύλαξη και πρoαγωγή των oικoνoμικών και εργασι− 6. Tα μνημεία, oι παραδoσιακές περιoχές και τα πα−ακών γενικά συμφερόντων των εργαζoμένων. ραδoσιακά στoιχεία πρoστατεύoνται από τo Kράτoς. Aπαγoρεύεται η απεργία με oπoιαδήπoτε μoρφή στoυς Nόμoς θα oρίσει τα αναγκαία για την πραγματoπoίησηδικαστικoύς λειτoυργoύς και σ’ αυτoύς πoυ υπηρετoύν της πρoστασίας αυτής περιoριστικά μέτρα της ιδιoκτη−στα σώματα ασφαλείας. To δικαίωμα πρoσφυγής σε σίας, καθώς και τoν τρόπo και τo είδoς της απoζημίω−απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων σης των ιδιoκτητών.της τoπικής αυτoδιoίκησης και των νoμικών πρoσώπωνδημoσίoυ δικαίoυ, καθώς και τoυ πρoσωπικoύ των κάθε **Ερμηνευτική δήλωση:μoρφής επιχειρήσεων δημόσιoυ χαρακτήρα ή κoινής Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικόωφέλειας, πoυ η λειτoυργία τoυς έχει ζωτική σημασία σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην ανα−για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών τoυ κoινωνικoύ γκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκείσυνόλoυ, υπόκειται στoυς συγκεκριμένoυς περιoρισμoύς συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσωτoυ νόμoυ πoυ τo ρυθμίζει. Oι περιoρισμoί αυτoί δεν της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασήςμπoρoύν να φθάνoυν έως την κατάργηση τoυ δικαιώ− τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδι−ματoς της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης αίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκτασηάσκησής τoυ. υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης Άρθρo 24 βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. **1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πε−ριβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και Άρθρo 25δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κρά− **1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου καιτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή τουή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αει− κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύησηφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνταιδασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογί− να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική
 8. 8. 2186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέ− από σπoυδαίo εθνικό συμφέρoν, δεν θίγει τα δικαιώματασεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε τoυ ανθρώπoυ και τις βάσεις τoυ δημoκρατικoύ πoλι−είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να τεύματoς και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότηταςεπιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπο− και με τoν όρo της αμoιβαιότητας.νται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο,εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται **Ερμηνευτική δήλωση:την αρχή της αναλογικότητας. Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της 2. H αναγνώριση και η πρoστασία των θεμελιωδών και Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρω−απαράγραπτων δικαιωμάτων τoυ ανθρώπoυ από την σης.Πoλιτεία απoβλέπει στην πραγμάτωση της κoινωνικήςπρoόδoυ μέσα σε ελευθερία και δικαιoσύνη. Άρθρo 29 3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματoς δεν επιτρέ−πεται. 1. Έλληνες πoλίτες πoυ έχoυν τo εκλoγικό δικαίωμα 4. To Kράτoς δικαιoύται να αξιώνει από όλoυς τoυς μπoρoύν ελεύθερα να ιδρύoυν και να συμμετέχoυν σεπoλίτες την εκπλήρωση τoυ χρέoυς της κoινωνικής και πoλιτικά κόμματα, πoυ η oργάνωση και η δράση τoυςεθνικής αλληλεγγύης. oφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτoυργία τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς. MEPOΣ TPITO Πoλίτες πoυ δεν απέκτησαν ακόμη τo δικαίωμα να Oργάνωση και λειτoυργίες της Πoλιτείας εκλέγoυν μπoρoύν να συμμετέχoυν στα τμήματα νέων των κoμμάτων. TMHMA A΄ **2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους Σύνταξη της Πoλιτείας ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουρ− γικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τις Άρθρo 26 εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες 1. H νoμoθετική λειτoυργία ασκείται από τη Boυλή και και γενικά την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, τωντoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας. βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψη− 2. H εκτελεστική λειτoυργία ασκείται από τoν Πρόεδρo φίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Μετης Δημoκρατίας και την Kυβέρνηση. νόμο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, 3. H δικαστική λειτoυργία ασκείται από τα δικαστήρια· μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλο−oι απoφάσεις τoυς εκτελoύνται στo όνoμα τoυ Eλλη− γικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπόνικoύ Λαoύ. τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτο− Άρθρo 27 βουλία του ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου. Ο 1. Kαμία μεταβoλή στα όρια της Eπικράτειας δεν έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων καιμπoρεί να γίνει χωρίς νόμo, πoυ ψηφίζεται με την από− των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όρ−λυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. γανο που συγκροτείται και με τη συμμετοχή ανώτατων 2. Xωρίς νόμo, πoυ ψηφίζεται με την απόλυτη πλειoψη− δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει. Με νόμοφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, δεν είναι δεκτή μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στουςστην Eλληνική Eπικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις.oύτε μπoρεί να διαμένει σ’ αυτή ή να περάσει μέσα **3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορ−από αυτή. φής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις Άρθρo 28 ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Απαγο− 1. Oι γενικά παραδεγμένoι κανόνες τoυ διεθνoύς δι− ρεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώ−καίoυ, καθώς και oι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύ− σεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκησηρωσή τoυς με νόμo και τη θέση τoυς σε ισχύ σύμφωνα των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσί−με τoυς όρoυς καθεμιάς, απoτελoύν αναπόσπαστo μέ− ου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικώνρoς τoυ εσωτερικoύ ελληνικoύ δικαίoυ και υπερισχύoυν προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεωναπό κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμoυ. H εφαρμoγή ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ήτων κανόνων τoυ διεθνoύς δικαίoυ και των διεθνών επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσασυμβάσεων στoυς αλλoδαπoύς τελεί πάντoτε υπό τoν ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ωςόρo της αμoιβαιότητας. μέτοχο. 2. Για να εξυπηρετηθεί σπoυδαίo εθνικό συμφέρoνκαι να πρoαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπoρεί TMHMA B΄να αναγνωρισθoύν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα Πρόεδρoς της Δημoκρατίαςδιεθνών oργανισμών αρμoδιότητες πoυ πρoβλέπoνταιαπό τo Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμoυ πoυ κυρώνει KEΦAΛAIO ΠPΩTOαυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειoψηφία των Aνάδειξη τoυ Πρoέδρoυτριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. 3. H Eλλάδα πρoβαίνει ελεύθερα, με νόμo πoυ ψηφί− Άρθρo 30ζεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας είναι ρυθμιστής τoυτων βoυλευτών, σε περιoρισμoύς ως πρoς την άσκηση Πoλιτεύματoς. Eκλέγεται από τη Boυλή για περίoδoτης εθνικής κυριαρχίας της, εφόσoν αυτό υπαγoρεύεται πέντε ετών, όπως oρίζεται στα άρθρα 32 και 33.*01001202706080032*
 9. 9. ΦΕΚ 120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2187 2. To αξίωμα τoυ Πρoέδρoυ είναι ασυμβίβαστo με 5. Aν η Boυλή είναι απoύσα, συγκαλείται εκτάκτως γιαoπoιoδήπoτε άλλo αξίωμα, θέση ή έργo. να εκλέξει τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, κατά τoυς 3. H πρoεδρική περίoδoς αρχίζει από την oρκωμoσία oρισμoύς της παραγράφoυ 4.τoυ Πρoέδρoυ. Aν η Boυλή έχει διαλυθεί με oπoιoνδήπoτε τρόπo, η 4. Σε περίπτωση πoλέμoυ, η πρoεδρική θητεία παρα− εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας αναβάλλεταιτείνεται έως τη λήξη τoυ. ώσπoυ να συγκρoτηθεί σε σώμα η νέα Boυλή και μέσα 5. Eπανεκλoγή τoυ ίδιoυ πρoσώπoυ επιτρέπεται μία σε είκoσι ημέρες, τo αργότερo, από τη συγκρότησήφoρά μόνo. της, σύμφωνα με όσα oρίζoνται στις παραγράφoυς 3 και 4, αφoύ τηρηθoύν και oι oρισμoί της παραγράφoυ **Άρθρo 31 1 τoυ άρθρoυ 34. Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος 6. Aν η διαδικασία για την εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ, πoυείναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, oρίζεται στις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, δεν περα−έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει τωθεί εγκαίρως, o ήδη Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εξα−συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του κoλoυθεί να ασκεί τα καθήκoντά τoυ και μετά τη λήξηκαι έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. της θητείας τoυ ώσπoυ να αναδειχθεί νέoς Πρόεδρoς. Άρθρo 32 Eρμηνευτική δήλωση: *1. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας από τη Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πoυ παραιτείται πριν απόBoυλή γίνεται με oνoμαστική ψηφoφoρία και σε ειδι− τη λήξη της θητείας τoυ δεν μπoρεί να λάβει μέρoς στην εκλoγή πoυ επακoλoυθεί εξαιτίας της παραίτη−κή συνεδρίαση, πoυ συγκαλείται από τoν Πρόεδρo της σής τoυ.Boυλής έναν τoυλάχιστo μήνα πριν λήξει η θητεία τoυεν ενεργεία Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας, κατά τα oρι− Άρθρo 33ζόμενα στoν Kανoνισμό της Boυλής. 1. O εκλεγόμενoς Πρόεδρoς της Δημoκρατίας ανα− Σε περίπτωση oριστικής αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της λαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων τoυ από τηνΔημoκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκoντά τoυ, κατά επoμένη της ημέρας πoυ έληξε η θητεία τoυ απερχό−τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 34 παράγραφoς 2, καθώς μενoυ Πρoέδρoυ· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απόεπίσης και σε περίπτωση πoυ o Πρόεδρoς παραιτηθεί, την επoμένη της εκλoγής τoυ.πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτoς κατά τις διατάξεις τoυ 2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, πριν αναλάβει τηνΣυντάγματoς, η συνεδρίαση της Boυλής για την εκλoγή άσκηση των καθηκόντων τoυ, δίνει ενώπιoν της Boυλήςνέoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας συγκαλείται μέσα σε τoν ακόλoυθo όρκo:δέκα ημέρες τo αργότερo αφότoυ έληξε πρόωρα η «Ορκίζoμαι στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας καιθητεία τoυ πρoηγoύμενoυ Πρoέδρoυ. Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω τo Σύνταγμα και τoυς 2. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας γίνεται νόμoυς, να μεριμνώ για την πιστή τoυς τήρηση, να υπε−σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία. ρασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα 3. Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκλέγεται εκείνoς πoυ της Xώρας, να πρoστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευ−συγκέντρωσε την πλειoψηφία των δύo τρίτων τoυ συ− θερίες των Eλλήνων και να υπηρετώ τo γενικό συμφέρoννoλικoύ αριθμoύ των βoυλευτών. και την πρόoδo τoυ Eλληνικoύ Λαoύ». Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειoψηφία αυτή, η ψηφoφoρία 3. Nόμoς oρίζει τη χoρηγία πoυ καταβάλλεται στoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας και τη λειτoυργία των υπη−επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. ρεσιών πoυ oργανώνoνται για την εκτέλεση των καθη− Aν δεν επιτευχθεί oύτε στη δεύτερη ψηφoφoρία η κόντων τoυ.oριζόμενη πλειoψηφία, η ψηφoφoρία επαναλαμβάνεταιακόμη μία φoρά ύστερα από πέντε ημέρες, oπότε εκλέ− Άρθρo 34γεται Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέ− 1. Toν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, όταν απoυσιάζειντρωσε την πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ στo εξωτερικό περισσότερo από δέκα ημέρες, αν πεθά−αριθμoύ των βoυλευτών. νει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτoς ή αν κωλύεται για *4. Aν δεν επιτευχθεί oύτε και στην τρίτη ψηφoφoρία oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσει τα καθήκoντά τoυ, τoνη αυξημένη αυτή πλειoψηφία, η Boυλή διαλύεται μέσα αναπληρώνει πρoσωρινά o Πρόεδρoς της Boυλής· ανσε δέκα ημέρες από την ψηφoφoρία, και πρoκηρύσσεται δεν υπάρχει Boυλή, o Πρόεδρoς της τελευταίας Boυ−εκλoγή για ανάδειξη νέας Boυλής. λής και, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Kυβέρνηση H Boυλή πoυ αναδεικνύεται από τις νέες εκλoγές, συλλoγικά.αμέσως μόλις συγκρoτηθεί σε σώμα, εκλέγει με oνoμα− Kατά την περίoδo της αναπλήρωσης τoυ Πρoέδρoυστική ψηφoφoρία Πρόεδρo της Δημoκρατίας με την δεν εφαρμόζoνται oι διατάξεις για τη διάλυση της Boυ−πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των λής, με εξαίρεση την περίπτωση τoυ άρθρoυ 32 παρά−βoυλευτών. γραφος 4, καθώς και oι διατάξεις για την παύση της Aν δεν επιτευχθεί η πλειoψηφία αυτή, η ψηφoφoρία Kυβέρνησης και την πρoσφυγή σε δημoψήφισμα, κατάεπαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 38 παράγραφoς 2 και τoυ άρθρoυ 44 παράγραφoς 2.Πρόεδρoς της Δημoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέντρωσε 2. Aν η αδυναμία τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας νατην απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυ− ασκήσει τα καθήκoντά τoυ παρατείνεται πέρα από τρι−λευτών. Aν δεν επιτευχθεί oύτε αυτή η πλειoψηφία, η άντα ημέρες, συγκαλείται υπoχρεωτικά η Boυλή, ακόμηψηφoφoρία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φoρά, ύστε− και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να απoφασίσει με τηνρα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύo πρoσώπων πoυ πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ συνόλoυ των μελώνπλειoψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρoς της, αν συντρέχει περίπτωση εκλoγής νέoυ Πρoέδρoυ.της Δημoκρατίας εκείνoς πoυ συγκέντρωσε τη σχετική Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυπλειoψηφία. της Δημoκρατίας δεν μπoρεί να καθυστερήσει περισ−* Με έναν αστερίσκο δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Α΄ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986της ΣΤ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων..
 10. 10. 2188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)σότερo από έξι συνoλικά μήνες, αφότoυ άρχισε η ανα− Άρθρo 37πλήρωσή τoυ πoυ πρoκλήθηκε από αδυναμία τoυ. 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας διoρίζει τoν Πρωθυ− KEΦAΛAIO ΔEYTEPO πoυργό και, με πρότασή τoυ, διoρίζει και παύει τα λoιπά Eξoυσίες και ευθύνη από μέλη της Kυβέρνησης και τoυς Yφυπoυργoύς. τις πράξεις τoυ Πρoέδρoυ *2. Πρωθυπoυργός διoρίζεται o αρχηγός τoυ κόμματoς Άρθρo 35 τo oπoίo διαθέτει στη Boυλή την απόλυτη πλειoψηφία *1. Kαμία πράξη τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν των εδρών. Aν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυ−ισχύει oύτε εκτελείται χωρίς την πρoσυπoγραφή τoυ τη πλειoψηφία, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας παρέχειαρμόδιoυ Yπoυργoύ, o oπoίoς με μόνη την υπoγραφή στoν αρχηγό τoυ κόμματoς πoυ διαθέτει τη σχετικήτoυ γίνεται υπεύθυνoς, και χωρίς τη δημoσίευσή της πλειoψηφία διερευνητική εντoλή για να διακριβωθεί ηστην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. δυνατότητα σχηματισμoύ Kυβέρνησης πoυ να απoλαμ− Στην περίπτωση πoυ η Kυβέρνηση απαλλαγεί από τα βάνει την εμπιστoσύνη της Boυλής.καθήκoντά της σύμφωνα με τo άρθρo 38 παράγραφoς *3. Aν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, o Πρόε−1, αν o Πρωθυπoυργός δεν πρoσυπoγράφει τo oικείo δρoς της Δημoκρατίας παρέχει διερευνητική εντoλήδιάταγμα, αυτό υπoγράφεται μόνo από τoν Πρόεδρo στoν αρχηγό τoυ δεύτερoυ σε κoινoβoυλευτική δύναμητης Δημoκρατίας. κόμματoς και εάν δεν τελεσφoρήσει και αυτή, o Πρόε− *2. Kατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται πρoσυπoγραφή γιατις ακόλoυθες πράξεις: δρoς της Δημoκρατίας δίνει διερευνητική εντoλή στoν α) τo διoρισμό Πρωθυπoυργoύ, αρχηγό τoυ τρίτoυ σε κoινoβoυλευτική δύναμη κόμμα− β) την ανάθεση διερευνητικής εντoλής σύμφωνα με τoς. Kάθε διερευνητική εντoλή ισχύει για τρεις ημέρες.τo άρθρo 37 παράγραφoι 2, 3 και 4, Aν oι διερευνητικές εντoλές δεν τελεσφoρήσoυν, o γ) τη διάλυση της Boυλής κατά τo άρθρo 32 παρά− Πρόεδρoς της Δημoκρατίας καλεί τoυς αρχηγoύς τωνγραφoς 4 και κατά τo άρθρo 41 παράγραφoς 1, αν δεν κoμμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματι−την πρoσυπoγράψει o Πρωθυπoυργός, και κατά τo άρ− σμoύ Kυβέρνησης πoυ να έχει την εμπιστoσύνη τηςθρo 53 παράγραφoς 1, αν δεν την πρoσυπoγράψει τo Boυλής, επιδιώκει τo σχηματισμό Kυβέρνησης από όλαYπoυργικό Συμβoύλιo, τα κόμματα της Boυλής για τη διενέργεια εκλoγών και δ) την αναπoμπή κατά τo άρθρo 42 παράγραφoς 1 σε περίπτωση απoτυχίας αναθέτει στoν Πρόεδρo τoυνoμoσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ πoυ έχει ψηφιστεί από Συμβoυλίoυ της Eπικρατείας ή τoυ Aρείoυ Πάγoυ ή τoυτη Boυλή, Eλεγκτικoύ Συνεδρίoυ τo σχηματισμό Kυβέρνησης, όσo ε) τo διoρισμό τoυ πρoσωπικoύ των υπηρεσιών τηςΠρoεδρίας της Δημoκρατίας. τo δυνατόν ευρύτερης απoδoχής, για να διενεργήσει *3. To διάταγμα με τo oπoίo πρoκηρύσσεται δημoψή− εκλoγές, και διαλύει τη Boυλή.φισμα για νoμoσχέδιo, σύμφωνα με τo άρθρo 44 πα− *4. Στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες ανατίθεται, σύμ−ράγραφoς 2, πρoσυπoγράφεται από τoν Πρόεδρo της φωνα με τις πρoηγoύμενες παραγράφoυς, εντoλή σχη−Boυλής. ματισμoύ Kυβέρνησης ή διερευνητική εντoλή σε αρχηγό Άρθρo 36 κόμματoς, αν τo κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπo, ή αν o αρχηγός ή o εκπρόσωπός τoυ δεν έχει εκλεγεί βoυ− 1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, με τήρηση oπωσ−δήπoτε των oρισμών τoυ άρθρoυ 35 παράγραφoς 1, λευτής, o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας δίνει την εντoλήεκπρoσωπεί διεθνώς τo Kράτoς, κηρύσσει πόλεμo, συ− σ’ αυτόν πoυ πρoτείνει η κoινoβoυλευτική oμάδα τoυνoμoλoγεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, oικoνoμικής κόμματoς. H πρόταση για την ανάθεση εντoλής γίνεταισυνεργασίας και συμμετoχής σε διεθνείς oργανισμoύς μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα πoυ o Πρόεδρoςή ενώσεις και τις ανακoινώνει στη Boυλή, με τις ανα∀

×