Signature Not                                       Verified            ...
1084             ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργα−  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Π.Υ.Σ. 28/2/2012, 4046/2012

2,333 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Π.Υ.Σ. 28/2/2012, 4046/2012

 1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.02.28 21:09:32 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 1083 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 28 Φεβρουαρίου 2012 Άρθρο 1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προ− Πράξη 6 της 28.2.2012 γράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμ− ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%. Έχοντας υπόψη: Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προ− 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 γράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται(Α΄ 28). κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών 2. Τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Με− και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικήςταρρυθμίσεις «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παρά− Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτάγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπι− προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους,στωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κα−Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» πα− τώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγού−ράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής μενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενουςτης αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Ηαγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμισησχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτημα V αυτής, καταργούνται.στον ν. 4046/2012. 3. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτα− 3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν τα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονταιπλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τημε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.του ν. 4046/2012. 4. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων 4. Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπωςτην εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων. καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι 5. Την ανάγκη εφαρμογής συνολικών και σημαντικών αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.διαρθρωτικών ρυθμίσεων, με στόχο την τόνωση τηςαπασχόλησης και της παραγωγής και την αύξηση της Άρθρο 2παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με την 1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονταιαπελευθέρωση των αγορών εργασίας, όπως αυτές δι− εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποί−καιολογούνται από λόγους γενικότερου συμφέροντος ου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος καισυνδεόμενοι με τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την προ− 2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σεστασία της. ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότε− 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− ρο, λήγουν στις 14−2−2013.βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98). 3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012 7. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλεί− βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότεροται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών 8. Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασί− από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και ανας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθροΣυμβουλίου, αποφασίζει: 12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).
 2. 2. 1084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργα− Άρθρο 4σίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να Από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας ναισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλε−τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων,ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οιτην ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων,και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλ− περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωρι−λογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν μάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκρι−από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς μένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομαοι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομαβασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογήτέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσοςεπιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβά− όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίωνσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στηναμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξειςτου προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται Άρθρο 5προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι 1. Από 14−2−2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένωντου τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίουνα ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνουςτης νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συντα−της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. ξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) παύουν να ισχύουν. οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμό−τις Διαιτητικές Αποφάσεις. ζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το Άρθρο 3 παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 1. Από 14−2−2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παρα−με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ γράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστι− διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).κά με κοινή συμφωνία των μερών. Η παράγραφος 2 του 2. Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικώνάρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεωνμε το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), παύει να ισχύει. και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας,Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησηςόπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν(Α΄ 212) εξακολουθεί να ισχύει. μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας 2. Η σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροπο− ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία,ποιήθηκε και ισχύει, προσφυγή στη διαιτησία περιο− διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, κα−ρίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προ−ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να ηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις,περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθείούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημό−προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Δι− σιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά μεαιτητικών Αποφάσεων. τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 3. Μεταξύ των στοιχείων, που σύμφωνα με την παρά− 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 τουγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως ν. 1892/1990 (Α΄ 101).τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνει υπόψη του ο διαι− Άρθρο 6τητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, περιλαμβάνονται καιοικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συ− Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή τηςγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεταικυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η πρόοδος στην μείωση διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαί− H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμ− Κυβερνήσεως.ματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδοπου σχετίζεται με την διαφορά. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ καιμέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥμεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται καιτίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί με κοινή Ακριβές Αντίγραφοσυμφωνία των μερών κρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμε− Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησηςνα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ*01000382802120002* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

×