• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
7.01.2012
 

7.01.2012

on

 • 376 views

 

Statistics

Views

Total Views
376
Views on SlideShare
376
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  7.01.2012 7.01.2012 Presentation Transcript

  • С ЛИКОВАНЬЕМПРОСЛАВЛЯЕМJOYFUL, JOYFUL,WE ADORE THEE 25-h
  • ‫בשמחה נְּ הללֶָך אֵ ל ׁשוֹפֵ עַ רחֲ מים‬ ִ ַ ֲ ָ ָ ְּ ִ ְּ‫כפרחים כָ ל לִ בוֹתנּו לְּ פנֵיְך נִפתחים‬ ִ ָ ְּ ָ ֵ ִ ָ ְּ ִ С ЛИКОВАНЬЕМ ПРОСЛАВЛЯЕМ БОГА СЛАВЫ И ЛЮБВИ, ПРЕД НИМ СЕРДЦЕ ОТКРЫВАЕМ, ПРОСИМ: МИЛОСТЬ НАМ ЯВИ! JOYFUL, JOYFUL, WE ADORE THEE, GOD OF GLORY LORD OF LOVE; HEARTS UNFOLD LIKE FLOWRS BEFORE THEE, OPENING TO THE SUN ABOVE.
  • ‫עַ נְּ נֵי החֵ טא המֵ ס נָא אֲ פֵ לַת ספֵ ק מתהוֹם‬ ְּ ִ ָ ָ ְּ ַ ‫הציפֵ נּו אׁשר נֶצַ ח ּומלְּ אֵ נּו זוֹהר-יוֹם‬ ַ ַ ֶ ִ ַ РАЗГОНИ НЕВЕРЬЯ ТУЧИ, УДАЛИ СОМНЕНИЙ ТЬМУ, НАПРАВЛЯЙ НАС К ЖИЗНИ ЛУЧШЕЙ, МИР ДАЙ СЕРДЦУ И УМУ! MELT THE CLOUDS OF SIN AND SADNESS; DRIVE THE DARK OF DOUBT AWAY; GIVER OF IMMORTAL GLADNESS, FILL US WITH THE LIGHT OF DAY!
  • ‫בשמחה יְּסוֹבבּוָך פעֳ לֶיָך הדגּולים‬ ְּ ַ ָ ְּ ָ ְּ ִ ְּ‫אֶ רץ, יָם ּותכוֹל רקיעַ כוֹכָ בים ּומלְּ ָאכים‬ ִ ַ ִ ִ ָ ְּ ֶ НЕБО И ЗЕМЛЯ ЧУДЕСНО ВОЗВЕЩАЮТ МОЩЬ ТВОЮ ЗВЁЗДЫ С АНГЕЛАМИ ВМЕСТЕ СЛАВУ ВЕЧНОМУ ПОЮТ. ALL THY WORKS WITH JOY SURROUND THEE EARTH AND HEAVEN REFLECT THY RAYS STARS AND ANGELS SING AROUND THEE CENTER OF UNBROKEN PRAISE
  • ‫נִיר ויַעַ ר, גיְּא וגֶבַ ע חוֹל מדבָ ר ּומֵ י היָם‬ ַ ְּ ִ ָ ַ ָ‫שיר צפוֹר, הֶ מיַת מבּוע יְּׁשבחּו ׁשמָך הרם‬ ַ ָ ְּ ִ ְּ ַ ַ ְּ ִ ִ ЛУГ И ПОЛЕ, ЛЕС И ГОРЫ, ВОД ПОТОКИ И МОРЯ,ПЕНЬЕ ПТИЧЕК, ТУЧ УЗОРЫ О ТВОРЦЕ НАМ ГОВОРЯТ FIELD AND FOREST, VALE AND MOUNTAIN FLOWERY MEADOW, FLASHING SEA CHANTING BIRDS AND FLOWING FOUNTAINS CALL US TO REJOICE IN THEE
  • ‫בנֵי תמּותה הריעּו יַחד עם צבאוֹת הםלְּ אֲ כים‬ ִ ַ ַ ְּ ִ ִ ַ ִ ָ ָ ְּ ְּ ‫ַאהֲ בַ ת האֵ ל מוֹׁשלֶת וְּ תמׁשוֹל לֱעולָמים‬ ִ ֹ ְּ ִ ֶ ָ БРАТЬЯ, ПЕСНЮ ПОДХВАТИТЕ, ЧТО С РАССВЕТОМ НАЧАЛАСЬ: БОГ ЛЮБВИ НАШ ИСКУПИТЕЛЬ, БРАТОЛЮБЬЕ ВЯЖЕТ НАС. MORTALS JOIN THIS HAPPY CHORUS WHICH THE MORNING STARS BEGAN FATHER LOVE IS REIGNING OVER US BROTHER LOVE BINDS MAN TO MAN
  • ‫בׁשּורה נִצעַ ר קדימה מנַצחים בנִצחוֹנְּ ָך‬ ְּ ִ ְּ ְּ ָ ִ ָ ְּ ָ ְּ‫מנְּ גִ ינוֹת הלֵל תנְּ עַ מנָה אֶ ת דרכֵ נּו אֶ ל דבירָך‬ ְּ ִ ְּ ְּ ַ ְּ ַ ַ ַ С ДРУЖНЫМ ПЕНЬЕМ ВЫСТУПАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛИ НАД ЗЛОМ, ЖИЗНЬ И РАДОСТЬ ВОЗВЕЩАЙТЕ НЕПРЕСТАННО ДЕНЬ ЗА ДНЁМ EVER SINGING MARCH WE ONWARD VICTORS IN THE MIDST OF STRIFE JOYFUL MUSIC LEADS US SUNWARD IN THE TRIUMPH SONG OF LIFE
  • Бог мой храни меняEmunati Chazek 57-h
  • БОГ МОЙ ХРАНИ МЕНЯ ‫אמּונָתי חזֵק‬ ַ ִ ֱВЕРУ КРЕПИ, ‫קדוֹׁש יִשראֵ ל‬ ָ ְּ ְּЧТОБ ЖИЗНИ ЧЁЛН ВЕСТИ ‫פֶ ן סירתי תֹ אבַ ד‬ ִ ָ ִВО ТЬМЕ, В НОЧИ ‫באופל לֵיל‬EMUNATI CHAZEK STRENGTHEN MY FAITH O HOLY ONE OF ISRAELKDOSH ISRAEL LEST MY SHIP WILL BEPEN SIRATI TOVAD LOST IN THE DARKNESS OFBEOFEL LEL THE NIGHT
  • КОГДА ОГРОМНЫЙ ВАЛ ‫כי נַחׁשוֹלִ ים תוֹקפים‬ ִ ְּ ְּ ִДУШУ УВЛЕК В ПРОВАЛ ‫נַפשי אֶ ל תהוֹם ּגוֹרפים‬ ִ ְּ ְּ ִ ְּМЫСЛИ МОИ ГРЕШНЫ ‫עשתונותיי טוֹרפים‬ ִ ְּБОЖЕ СПАСИ! ‫ָאנָא, הצֵ ל‬ ַKI NACHSHOLIM TOKFIM For the surge attacksNAFSHI EL T’HOM Sweeping my soul deep undeGORFIM My senses are ragingESHTONOTAI TORFIM Please, SaveANA HATZEL
  • БОГ МОЙ, ХРАНИ МЕНЯ ‫אֱמּונָתי חֲ זֵק קדוֹׁש יִשראֵ ל‬ ָ ְּ ְּ ִ ВЕРУ КРЕПИ! ‫נגֶד צבאוֹת הׁשחוֹר‬ ְּ ַ ְּ ִ ֶ ПРОТИВ ВСЕХ ТЁМНЫХ СИЛ ‫כּוֹחוֹת הלֵיל‬ ַ ВОИНСТВ НОЧНЫХEMUNATI CHAZEK,KDOSH ISRAEL Strengthen my Faith O holy one of IsraelNEGED TZIVOR HA’SHCHOR Against the armies of darknessKOCHOT HA’LEL The forces of the night
  • ИБО НЕ ДРЕМЛЕТ ВРАГ ‫כי ישתולל הצַ ר‬ ַ СТРАШНОЙ ГРОЗИТ БЕДОЙ ‫ויתעלל ַאכזָר‬ ְּ ПОД СЕНЬЮ КРЫЛ ТВОИХ ‫מלְּ טֵ נִי לַםבצָ ר‬ ְּ ִ ַ БОЖЕ, УКРОЙ! ‫פֶ ן אֶ כָ ׁשל‬ ֵKI ISHTOLEL HA’TZAR For the enemy is attackingVE’ITALEL ACHZAR Abusing in his crueltyMALTENI LA’MIVTZAR Escape me to the fortress Lest I failPEN AKASHEL
  • БОГ МОЙ, ХРАНИ МЕНЯ! ‫אֱ מּונָתי חזֵק‬ ַ ִ ТЫ МНЕ ОТКРОЙ ‫קדוֹש יִשראֵ ל‬ ָ ְּ ְּ ДОСТОЙНО КАК ПРЕДСТАТЬ ‫כי הָאדם – חציר‬ ִ ָ ָ ָ ִ ВНОВЬ ПРЕД ТОБОЙ? ‫עֵ שב נוֹבֵ ל‬ ֶEMUNATI CHAZEK, Strengthen my FaithKDOSH ISRAEL O holy one of IsraelKI HA’ADAM CHATZIR For men is like grass Withering grassESEV NOVEL
  • ПЕРЕПЛАВЛЯЙ МЕНЯ ‫כָ ל תפַארתו – כָ זָב‬ ֹ ְּ ְּ ִКАК ЗЛАТО, СЕРЕБРО ‫וֶאֱ מּונו – ַאכזָב‬ ְּ ֹВ ТЕБЕ ОЧИЩУСЬ Я ‫עָ זְּ רנִי, פֶ ן אֶ תַאו‬ ְּ ֵИММАНУЭЛЬ! ‫לְּ התהלֵל‬ ַ ְּ ִKOL TIF’ARTO KAZAV All of men’s glory is false And his truth – failingVE’ EMUNO ACHZAV Help me, lest I desireOZRENI PEN ET’AV To boastLEHIT’ALEL
  • МУДРОСТЬ ‫אמונתי חזק‬МНЕ В УМ ВЛОЖИ ‫קדוש ישראל‬СЛОВО В УСТА ‫אֵ יכָ ה אּוכַ ל עֲ מוֹד‬В СЕРДЦЕ ‫בׁשּוב ּגוֹאֵ ל‬ְּЛЮБОВЬ ПОШЛИВ ДУХ – ДУХ ХРИСТА!EMUNATI CHAZEK, Strengthen my Faith O holy one of IsraelKDOSH ISRAEL How could I be able to standEICHA UCHAL AMOD When the Redeemer returnsBESHUV GOEL
  • НА ВСЕХ ПУТЯХ ХРАНИ ‫צָ רפֵ נִי מֵ עַ כׁשיו‬ ָ ְּ ְּ ‫כַ כֶ סֶ ף, כַ זָהב‬ ָК ВЕЧНОСТИ САМ ВЕДИ ‫ָאז ֹלא אֶ דבַ ק בַ ׁשוְּ א‬ ָ ְּБОГ МОЙ, ХРАНИ МЕНЯ! ‫עםנּואֵ ל‬ ָ ִБОГ МОЙ, ХРАНИ!TZORFENI ME’ACHSHAV Refine me nowKA’KESEF, KA’ZAHAV As silver, as goldAZ LO EDBAK BA’SHAV I will not cling to falseEMANUEL Emmanuel
  • ‫כוס ישועות אשא‬КОС ЕШУОТ ЭСАKOS YESHU’OT ESAH 76-Z
  • ‫מה אָ ׁשיב לַאֲ דונַי‬ ֹ ִ ָ МА АШИВ ЛААДОНАЙ, ‫כָ ל תגְּ מּולָיו עָ לָי‬ ַ КОЛЬ ТАГМУЛАВ АЛАЙ,‫מה אָ ׁשיב לַאֲ דונַי‬ ֹ ִ ָ МА АШИВ ЛААДОНАЙ, ‫כָ ל תגְּ מּולָיו עָ לָי‬ ַ КОЛЬ ТАГМУЛАВ АЛАЙ, Чем воздам я Тебе Господь, За благость и милость ко мне?Ma ashiv l’Adonai How can I repay the LordKol tagmulav alai? For all His goodness to me?
  • ‫כוֹס יְּׁשּועוֹת אֶ שא‬ ָ КОС ЕШУОТ ЭСА, ‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА ‫כוֹס יְּׁשּועוֹת אֶ שא‬ ָ КОС ЕШУОТ ЭСА, ‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА Чашу спасенья приму Имя Господа я призовуKos yeshuot esa I lift up the cup of salvationUveshem Adonai ekra And call on the name of the Lord
  • ‫לַאֲ דונַי‬ ֹ ‫נְּ דריי‬ ַ ָ НЭДАРАЙ ЛААДОНАЙ, ‫אֲ ׁשלֵם‬ ַ ‫נְּ דריי‬ ַ ָ НЭДАРАЙ АШАЛЭМ ‫לַאֲ דונַי‬ ֹ ‫נְּ דריי‬ ַ ָ НЭДАРАЙ ЛААДОНАЙ, ‫אֲ ׁשלֵם‬ ַ ‫נְּ דריי‬ ַ ָ НЭДАРАЙ АШАЛЭМ Мои обеты Господу воздамПред всем народом и не постыжусь!Nedarai L’Adonai My vows to the LordNedarai ashalem My vows I will pay
  • ‫כוֹס יְּׁשּועוֹת אֶ שא‬ ָ КОС ЕШУОТ ЭСА, ‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА ‫כוֹס יְּׁשּועוֹת אֶ שא‬ ָ КОС ЕШУОТ ЭСА, ‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА Чашу спасенья приму Имя Господа я призову I lift up the cup ofKos yeshuot esa salvationUveshem Adonai ekra And call on the name of the Lord
  • ‫לְּ ָך אֶ זְּ בַ ח זֶבָ ח תוֹדה‬ ָ ЛЭХА ЭЗБАХ ЗЭВАХ ТОДА‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА‫לְּ ָך אֶ זְּ בַ ח זֶבָ ח תוֹדה‬ ָ ЛЭХА ЭЗБАХ ЗЭВАХ ТОДА‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА Тебе воздам я жертву хвалы И имя Господне призову. will offer You Lecha ezbach The sacrifice of Zevach toda thanksgiving Uveshem Adonai ekra And I will call upon the name of the Lord
  • ‫כוֹס יְּׁשּועוֹת אֶ שא‬ ָ КОС ЕШУОТ ЭСА, ‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА ‫כוֹס יְּׁשּועוֹת אֶ שא‬ ָ КОС ЕШУОТ ЭСА, ‫ּובׁשם אֲ דונַי אֶ קרא‬ ָ ְּ ֹ ֵ ְּ УВЭШЭМ АДОНАЙ ЭКРА Чашу спасенья приму Имя Господа я призовуKos yeshuot esa I lift up the cup of salvationUveshem Adonai ekra And call on the name of the Lord
  • ЛЭВ ТАhОРLEV TA’HOR 45-Z
  • ‫לב טהור ברא לי‬ ЛЭВ ТАhОР БРА ЛИ ‫אלהים‬ ЭЛОhИМ ‫ורוח נכון‬ ‫חדש בקרבי‬ 2 ВЭ РУАХ НАХОН ХАДЭШ БЭКИРБИ СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ, БОЖЕ, ВО МНЕ СОТВОРИ ДУХ ПРАВЫЙ, ГОСПОДЬ, ТЫ ВО МНЕ ОБНОВИ CREATE IN ME A PURE HEARTLEV TA’HOR BRA LI O GOD ELOHIM AND A STEADFAST SPIRIT RENEW WITHIN MEVE’RUACH NACHONCHADESH BE’KIRBI
  • ‫ אל תשליכני מלפניך‬АЛЬ ТАШЛИХЭНИ МИЛФАНЭХА ‫ורוח קודשך‬ ВЭРУАХ КОДШЭХА ‫אל תיקח ממני‬ АЛЬ ТИКАХ МИМЭНИ‫השיבה לי ששון ישעך‬ hАШИВА ЛИ СЭСОН ИШЭХА ‫ורוח נדיבה תסמכני‬ ВЭРУАХ НЭДИВА ТИСМЭХЭНИ НЕ ОТВЕРНИСЬ, МЕНЯ ТЫ НЕ ОТВЕРГНИ СВОЙ ДУХ СВЯТОЙ, МОЛЮ, ОТ МЕНЯ НЕ ОТНИМИ СПАСЕНЬЯ РАДОСТЬ ВОЗВРАТИ МНЕ ВНОВЬ И ДУХОМ УТВЕРДИ, ДАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬAL TASHLICHENI MILFANECHA DO NOT CAST ME FROM YOUR PRESENCE VE’RUACH KODSHECH OR TAKE YOUR HOLY SPIRIT FROM ME AL TIKACH MIMENI RESTORE TO ME THE JOY OF YOURHASHIVA LI SESON YISHE’ECHA SALVATION AND GRANT ME A WILLING SPIRITVE’RUACH NEDIVA TISMECHENI TO SUSTAIN ME
  • ‫לב טהור ברא לי‬ ЛЭВ ТАhОР БРА ЛИ ‫אלהים‬ ЭЛОhИМ ‫ורוח נכון‬ ‫חדש בקרבי‬ 2 ВЭ РУАХ НАХОН ХАДЭШ БЭКИРБИ СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ, БОЖЕ, ВО МНЕ СОТВОРИ ДУХ ПРАВЫЙ, ГОСПОДЬ, ТЫ ВО МНЕ ОБНОВИ CREATE IN ME A PURE HEARTLEV TA’HOR BRA LI O GOD ELOHIM AND A STEADFAST SPIRIT RENEW WITHIN MEVE’RUACH NACHONCHADESH BE’KIRBI
  • ‫ אל תשליכני מלפניך‬АЛЬ ТАШЛИХЭНИ МИЛФАНЭХА ‫ורוח קודשך‬ ВЭРУАХ КОДШЭХА ‫אל תיקח ממני‬ АЛЬ ТИКАХ МИМЭНИ‫השיבה לי ששון ישעך‬ hАШИВА ЛИ СЭСОН ИШЭХА ‫ורוח נדיבה תסמכני‬ ВЭРУАХ НЭДИВА ТИСМЭХЭНИ НЕ ОТВЕРНИСЬ, МЕНЯ ТЫ НЕ ОТВЕРГНИ СВОЙ ДУХ СВЯТОЙ, МОЛЮ, ОТ МЕНЯ НЕ ОТНИМИ СПАСЕНЬЯ РАДОСТЬ ВОЗВРАТИ МНЕ ВНОВЬ И ДУХОМ УТВЕРДИ, ДАЙ СВОЮ ЛЮБОВЬAL TASHLICHENI MILFANECHA DO NOT CAST ME FROM YOUR PRESENCE VE’RUACH KODSHECH OR TAKE YOUR HOLY SPIRIT FROM ME AL TIKACH MIMENI RESTORE TO ME THE JOY OF YOURHASHIVA LI SESON YISHE’ECHA SALVATION AND GRANT ME A WILLING SPIRITVE’RUACH NEDIVA TISMECHENI TO SUSTAIN ME
  • hУ МЕЛЕХ hАМЛАХИМ HU MELECH HA’MLACHIM
  • ‫הוא מלך המלכים‬ hY МЕЛЕХ hАМЛАХИМ ‫אדון האדונים‬ АДОН hААДОНИМ ‫מושיע העולם‬ МОШИА hАОЛАМ ‫לו שם מעל כל שם‬ ֵ ֵ hY ШЭМ МЭАЛЬ КОЛЬ ШЭМ ‫ּושמו עמנואל‬ УШМО ИММАНУЭЛЬ ‫גדול מעל כולם‬ ГАДОЛЬ МЭАЛЬ КУЛАМБОГ НЕБА И ЗЕМЛИ, СОШЕЛ К НАМ ВО ПЛОТИ, ВЕЛИК И ТРИЕДИН ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ВЛАСТЕЙ - ИИСУС, ИММАНУЭЛЬ, ОН МИРА ВЛАСТЕЛИНHE IS THE KING OF KINGS HU MELECH HA’MLACHIMLORD OF LORDS ADON HA’ADONIM MOSHIA HA’OLAMTHE SAVIOR OF THE WORLD LO SHEM ME’AL KOL SHEMHIS NAME IS ABOVE ALL NAMES U’SHMO IMMANUELHIS NAME IS IMMANUEL GADOL ME’AL KULAMGREAT AND ABOVE ALL
  • ‫כל ברך תכרע‬ КОЛЬ БЭРЭХ ТИХРА ‫וכל לשון תודֶ ה‬ ВЭКОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ ‫שישוע אדונָי‬ ШЭЕШУА АДОНАЙ ‫כל ברך תכרע‬ КОЛЬ БЭРЭХ ТИХРА ‫וכל לשון תודה‬ ВЭКОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ ‫ישוע מלך העולם‬ ЕШУА МЭЛЭХ hАОЛАМЖИВУ Я, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ ИИСУС, ПУСТЬ ХВАЛА ЗВУЧИТ ИЗ УСТ СКАЖУТ НАРОДЫ, ПРЕКЛОНЯЯСЬ ПРЕД НИМ: СПАСИТЕЛЬ, ТЫ МИРА ВЛАСТЕЛИН KOL BERECH TICHRA EVERY KNEE SHALL BOW AND EVERY TONGUE CONFESS VEKOL LASHON TODE THAT YESHUA IS LORD SHE’YESHUA ADONAI EVERY KNEE SHALL BOW KOL BERECH TICHRA AND EVERY TONGUE CONFESS THAT YESHUA IS KING VEKOL LASHN TODE YESHUA MELECH HA’OLAM
  • ‫הוא מלך המלכים‬ hY МЕЛЕХ hАМЛАХИМ ‫אדון האדונים‬ АДОН hААДОНИМ ‫מושיע העולם‬ МОШИА hАОЛАМ ‫לו שם מעל כל שם‬ ֵ ֵ hY ШЭМ МЭАЛЬ КОЛЬ ШЭМ ‫ּושמו עמנואל‬ УШМО ИММАНУЭЛЬ ‫גדול מעל כולם‬ ГАДОЛЬ МЭАЛЬ КУЛАМБОГ НЕБА И ЗЕМЛИ, СОШЕЛ К НАМ ВО ПЛОТИ, ВЕЛИК И ТРИЕДИН ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ВЛАСТЕЙ - ИИСУС, ИММАНУЭЛЬ, ОН МИРА ВЛАСТЕЛИНHE IS THE KING OF KINGS HU MELECH HA’MLACHIMLORD OF LORDS ADON HA’ADONIMTHE SAVIOR OF THE WORLD MOSHIA HA’OLAM LO SHEM ME’AL KOL SHEMHIS NAME IS ABOVE ALL NAMES U’SHMO IMMANUELHIS NAME IS IMMANUEL GADOL ME’AL KULAMGREAT AND ABOVE ALL
  • ‫כל ברך תכרע‬ КОЛЬ БЭРЭХ ТИХРА ‫וכל לשון תודֶ ה‬ ВЭКОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ ‫שישוע אדונָי‬ ШЭЕШУА АДОНАЙ ‫כל ברך תכרע‬ КОЛЬ БЭРЭХ ТИХРА ‫וכל לשון תודה‬ ВЭКОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ ‫ישוע מלך העולם‬ ЕШУА МЭЛЭХ hАОЛАМ ЖИВУ Я, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ ИИСУС, ПУСТЬ ХВАЛА ЗВУЧИТ ИЗ УСТ СКАЖУТ НАРОДЫ, ПРЕКЛОНЯЯСЬ ПРЕД НИМ: СПАСИТЕЛЬ, ТЫ МИРА ВЛАСТЕЛИНKOL BERECH TICHRA EVERY KNEE SHALL BOWVEKOL LASHON TODE AND EVERY TONGUE CONFESSSHE’YESHUA ADONAI THAT YESHUA IS LORD EVERY KNEE SHALL BOWKOL BERECH TICHRA AND EVERY TONGUE CONFESSVEKOL LASHОN TODE THAT YESHUA IS KINGYESHUA MELECH HA’OLAM
  • ‫כל ברך תכרע‬ ‫וכל לשון תודֶ ה‬ КОЛЬ БЭРЭХ ТИХРА ‫שישוע אדונָי‬ ВЭКОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ ‫כל ברך תכרע‬ ШЭЕШУА АДОНАЙ ‫וכל לשון תודה‬ КОЛЬ БЭРЭХ ТИХРА ‫ישוע מלך, ישוע מלך‬ ВЭКОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ ‫ישוע מלך העולם‬ ЕШУА МЭЛЭХ, ЕШУА МЭЛЭХ ЕШУА МЭЛЭХ hАОЛАМ ЖИВУ Я, ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ ИИСУС, ПУСТЬ ХВАЛА ЗВУЧИТ ИЗ УСТ СКАЖУТ НАРОДЫ, ПРЕКЛОНЯЯСЬ ПРЕД НИМ: ИИСУС СВЕТ МИРУ, ИИСУС СВЕТ МИРУ, СПАСИТЕЛЬ, ТЫ МИРА ВЛАСТЕЛИН KOL BERECH TICHRA EVERY KNEE SHALL BOW VEKOL LASHON TODE AND EVERY TONGUE CONFESS SHE’YESHUA ADONAI THAT YESHUA IS LORD KOL BERECH TICHRA EVERY KNEE SHALL BOW AND EVERY TONGUE CONFESS VEKOL LASHN TODE THAT YESHUA IS KINGYESHUA MELECH HA’OLAM
  • ‫שה האלהים‬ СЭ hАЭЛОhИМ SEH HA’ELOHIM 118-Z
  • СЭ hАЭЛОhИМ ‫שה האלהים‬hАНОСЭ ХАТАТ hАОЛАМ. ‫הנושא חטאת העולם‬ }2{РАХЭМ НА АЛЭЙНУ ‫רחם נא עלינו, אדון וגואל‬АДОН ВЭГОЭЛЬ, ‫בן אלוהים, חנֵנּו‬БЭН ЭЛОhИМ ХАНЭНУ. АГНЕЦ БОЖИЙ, ИСКУПИВШИЙ ГРЕХ ЗА МЕНЯ. ПРИЗРИ НА НАС, ГОСПОДИ, СЫН БОЖИЙ, ДУХ СВЯТОЙ! МЫ ПРЕД ТОБОЮ В СМИРЕНИИ.SEH HA’ELOHIM LAMB OF GOD, WHO TAKES AWAYHA’NOSEH CHAT’AT HA’OLAM THE SIN OF THE WORLDRACHEM NA ALENU, ADON VE’GOEL HAVE MERCY UPON US,BEN ELOHIM, CHANENU LORD AND REDEEMERRACHEM NA ALENU, ADON VE’GOEL SON OF GOD,BEN ELOHIM, CHANENU BE GRACIOUS UNTO US
  • ЕШУА, ЕШУА! ‫ישוע ישוע‬АНУ МИШТАХАВИМ ЛЭФАНЭЙХА! ‫אנו משתחוים לפניך‬ЕШУА, ЕШУА! ‫ישוע ישוע‬АНУ МИШТАХАВИМ ЛЭФАНЭЙХА! ‫אנו משתחוים לפניך‬ЕШУА, ЕШУА! МЫ ПРЕД ТОБОЮ: ПРОСИМ МИЛОСТИ ТВОЕЙ!ЕШУА, ЕШУА! МЫ ПРЕД ТОБОЮ: ПРОСИМ МИЛОСТИ ТВОЕЙ!YESHUA, YESHUA YESHUA, YESHUA WE BOW DOWNANU MISHTACHAVIM BEFORE YOULEFANECHA YESHUA, YESHUA WE WORSHIP YOUYESHUA, YESHUAANU MISHTACHAVIMLEFANECHA
  • СЭ hАЭЛОhИМ ‫שה האלהים‬hАНОСЭ ХАТАТ hАОЛАМ. ‫הנושא חטאת העולם‬ }2{РАХЭМ НА АЛЭЙНУ ‫רחם נא עלינו, אדון וגואל‬АДОН ВЭГОЭЛЬ, ‫בן אלוהים, חנֵנּו‬БЭН ЭЛОhИМ ХАНЭНУ. АГНЕЦ БОЖИЙ, ИСКУПИВШИЙ ГРЕХ ЗА МЕНЯ. ПРИЗРИ НА НАС, ГОСПОДИ, СЫН БОЖИЙ, ДУХ СВЯТОЙ! ДАЙ НАМ ПОЗНАТЬ ТВОЮ СЛАВУ! .SEH HA’ELOHIM LAMB OF GOD, WHO TAKES AWAYHA’NOSEH CHAT’AT HA’OLAM THE SIN OF THE WORLDRACHEM NA ALENU, ADON VE’GOEL HAVE MERCY UPON US,BEN ELOHIM, CHANENU LORD AND REDEEMERRACHEM NA ALENU, ADON VE’GOEL SON OF GOD,BEN ELOHIM, CHANENU BE GRACIOUS UNTO US
  • ЕШУА, ЕШУА! ‫ישוע ישוע‬АНУ МИШТАХАВИМ ЛЭФАНЭЙХА! ‫אנו משתחוים לפניך‬ЕШУА, ЕШУА! ‫ישוע ישוע‬АНУ МИШТАХАВИМ ЛЭФАНЭЙХА! ‫אנו משתחוים לפניך‬ЕШУА, ЕШУА! МЫ ПРЕД ТОБОЮ: ПРОСИМ МИЛОСТИ ТВОЕЙ!ЕШУА, ЕШУА! МЫ ПРЕД ТОБОЮ: ПРОСИМ МИЛОСТИ ТВОЕЙ!YESHUA, YESHUA YESHUA, YESHUA WE BOW DOWNANU MISHTACHAVIM BEFORE YOULEFANECHA YESHUA, YESHUA WE WORSHIP YOUYESHUA, YESHUAANU MISHTACHAVIMLEFANECHA
  • ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ11:28-29
  • ИВХАН НА ИШ ЭТ АЦМО ‫יִבחן נָא איׁש אֶ ת עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ַ ְּВЭХАХ ЙОХАЛЬ МИН hАЛЭХЭМ ‫וְּ כָ ך יאכַ ל מן הלֶחֶ ם‬ ַ ִИВХАН НА ИШ ЭТ АЦМО ‫יִבחן נָא איׁש אֶ ת עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ַ ְּВЭХАХ ЙИШТЭ МИН hАКОС ‫וְּ כָ ך יִשתה מן הכוֹס‬ ַ ִ ֶ ְּИВХАН НА ИШ ЭТ АЦМО ‫יִבחן נָא איׁש אֶ ת עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ַ ְּВЭХАХ ЙИШТЭ МИН hАКОС ‫וְּ כָ ך יִשתה מן הכוֹס‬ ַ ִ ֶ ְּ СНАЧАЛА ИСПЫТАЙ СЕБЯ, ПОДУМАЙ О БОЖЬЕМ СПАСЕНЬЕ, О КРОВИ ЕГО, ЧТО СМЫЛА ТВОЙ ГРЕХ И ЧУДНОМ ХРИСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
  • КИ HАОХЭЛЬ ВЭ hАШОТЭ ‫כי האוֹכֵ ל וְּ הׁשוֹתה‬ ֶ ַ ָ ִМИБЛИ ЛИНHОГ ‫מבלי לִ נְּ הוג הבחנָה‬ ָ ְּ ַ ִ ְּ ִhАВХAНА БЭ ГУФ hААДОН ‫בגּוף הָאדוֹן‬ ָ ְּОХЭЛЬ ВЭШОТЭ ДИН ЛЭАЦМО ‫אוֹכֵ ל וְּ ׁשוֹתה דין לְּ עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ֶОХЭЛЬ ВЭШОТЭ ДИН ЛЭАЦМО ‫אוֹכֵ ל וְּ ׁשוֹתה דין לְּ עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ֶОХЭЛЬ ВЭШОТЭ ДИН ЛЭАЦМО ‫אוֹכֵ ל וְּ ׁשוֹתה דין לְּ עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ֶОХЭЛЬ ВЭШОТЭ ДИН ЛЭАЦМО ‫אוֹכֵ ל וְּ ׁשוֹתה דין לְּ עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ֶ ПОМНИ, КТО ЧАШУ В БЕСЧЕСТЬЕ ВОЗЬМЕТИ ХЛЕБ СЕЙ ВКУСИТ НЕДОСТОЙНО И БЕЗ РАССУЖДЕНЬЯ ТОТ СУД, БОЖИЙ СУД, НА СЕБЯ ПРИЗОВЕТ БЕСЧЕСТИЕ И ОСУЖДЕНЬЕ
  • ИВХАН НА ИШ ЭТ АЦМО ‫יִבחן נָא איׁש אֶ ת עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ַ ְּВЭХАХ ЙОХАЛЬ МИН hАЛЭХЭМ ‫וְּ כָ ך יאכַ ל מן הלֶחֶ ם‬ ַ ִИВХАН НА ИШ ЭТ АЦМО ‫יִבחן נָא איׁש אֶ ת עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ַ ְּВЭХАХ ЙИШТЭ МИН hАКОС ‫וְּ כָ ך יִשתה מן הכוֹס‬ ַ ִ ֶ ְּИВХАН НА ИШ ЭТ АЦМО ‫יִבחן נָא איׁש אֶ ת עַ צמו‬ ֹ ְּ ִ ַ ְּВЭХАХ ЙИШТЭ МИН hАКОС ‫וְּ כָ ך יִשתה מן הכוֹס‬ ַ ִ ֶ ְּ СНАЧАЛА ИСПЫТАЙ СЕБЯ, ПОДУМАЙ О БОЖЬЕМ СПАСЕНЬЕ, О КРОВИ ЕГО, ЧТО СМЫЛА ТВОЙ ГРЕХ И ЧУДНОМ ХРИСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
  • ‫סעודת האדון‬Хлебопреломление
  • ‫אבינו שבשמים‬АВИНУ ШЕ БАШАМАИМAVINU SHE’BA’SHAMA’IM
  • АВИНУ ШЕ БАШАМАИМ ‫אבינו שבשמים‬ИТКАДЭШ ШЭМХА ‫יתקדש שמך‬ТАВО МАЛХУТХА ‫תבוא מלכותך‬ЯАСЭ РЭЦОНХА ‫ייעשה רצונך‬КЭБАШАМАИМ ‫כבשמיים כן בארץ‬КЭН БААРЭЦ ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ! ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ; ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ; ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ;AVINU SH’EBA’SHAMA’IMYITKADESH SHIMCHA Our Father in heaven Hallowed be your nameTAVO MALCHUTCHA Your kingdom comeYE’ASEH RETZONCHA Your will be done As in heavenKE’BA’SHAMA’IM So on earthKEN BA’ARETZ
  • ЭТ ЛЭХЭМ ХУКЕЙНУ ‫את לחם חוקנו‬ТЭН ЛАНУ hАЙОМ ‫תן לנו היום‬УСЛАХ ЛАНУ АЛЬ ‫וסלח לנו על חטאינו‬ХАТАЭЙНУКЭФИ ШЕСОЛХИМ ‫כפי שסולחים גם אנו‬ГАМ АНУ ЛАХОТИМ ЛАНУ ‫לחוטאים לנו‬ . ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ; И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМET LECHEM CHUKENUTEN LANU HA’YOMU’SLACH LANU Give us this dayAL CHA’TA’ENU Our daily bread And forgive us our sinsKFI SHE’SOLCHIM GAM ANU As we forgive those Who sin against usLA’CHOT’IM LANU
  • ВЭАЛЬ ТАВИЭНУ ‫ואל תביאנו‬ЛЭЯДЭ-ЭЙ НИСАЙОН ‫לידי ניסיון‬КИ ИМ ХАЛЬЦЭНУ ‫כי אם חלצנו‬МИН hАРА ‫מן הרע‬ И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ, НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО And do not lead us Into temptationVE’AL TABI’ENU But deliver usLI’YDEI NISAYON From the evil oneKI IM CHALTZENUMIN HA’RA
  • КИ ЛЕХА hАМАМЛАХА ‫כי לך הממלכה‬ВЭhАГВУРАВЭhАТИФЭРЭТ 2 ‫והגבורה והתפארת‬ ‫לעולמי עולמים‬ЛЕОЛЬМЭЙ ОЛАМИМ ‫אמן‬АМЭН ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО И СИЛА И СЛАВА ВО ВЕКИ. АМИНЬ. For YoursKI LECHA HA’MAMLACHA Is the kingdom and the powerVE’HA’GVURA VE’HA’TIF’ERET And the gloryLE’OLMEI OLAMIM Forever AmenAMEN
  • АВИНУ ШЕ БАШАМАИМ ‫אבינו שבשמים‬ИТКАДЭШ ШЭМХА ‫יתקדש שמך‬ТАВО МАЛХУТХАЯАСЭ РЭЦОНХА ‫תבוא מלכותך‬КЭБАШАМАИМ ‫ייעשה רצונך‬КЭН БААРЭЦ ‫כבשמיים כן בארץ‬AVINU SH’EBA’SHAMA’IMYITKADESH SHIMCHA Our Father in heaven Hallowed be your nameTAVO MALCHUTCHA Your kingdom comeYE’ASEH RETZONCHA Your will be done As in heavenKE’BA’SHAMA’IM So on earthKEN BA’ARETZ
  • ЭТ ЛЭХЭМ ХУКЕЙНУ ‫את לחם חוקנו‬ТЭН ЛАНУ hАЙОМ ‫תן לנו היום‬УСЛАХ ЛАНУ АЛЬ ‫וסלח לנו על חטאינו‬ХАТАЭЙНУ ‫כפי שסולחים גם אנו‬КЭФИ ШЕСОЛХИМ ‫לחוטאים לנו‬ГАМ АНУ ЛАХОТИМ ЛАНУ . Give us this dayET LECHEM CHUKENU Our daily breadTEN LANU HA’YOM And forgive us our sins As we forgive thoseU’SLACH LANU Who sin against usAL CHA’TA’ENUKFI SHE’SOLCHIM GAM ANULA’CHOT’IM LANU
  • ВЭАЛЬ ТАВИЭНУ ‫ואל תביאנו‬ЛЭЯДЭ-ЭЙ НИСАЙОН ‫לידי ניסיון‬КИ ИМ ХАЛЬЦЭНУ ‫כי אם חלצנו‬МИН hАРА ‫מן הרע‬ And do not lead us Into temptationVE’AL TABI’ENU But deliver usLI’YDEI NISAYON From the evil oneKI IM CHALTZENUMIN HA’RA
  • КИ ЛЕХА hАМАМЛАХА ‫כי לך הממלכה‬ВЭhАГВУРА ‫והגבורה והתפארת‬ВЭhАТИФЭРЭТ ‫לעולמי עולמים‬ЛЕОЛЬМЭЙ ОЛАМИМ ‫אמן‬АМЭН 2 For YoursKI LECHA HA’MAMLACHA Is the kingdom and the powerVE’HA’GVURA VE’HA’TIF’ERET And the gloryLE’OLMEI OLAMIM Forever AmenAMEN
  • «Каждый уделяй порасположению сердца, Every man according as he purposethне с огорчением и не с in his heart, so let him give; notпринуждением; ибо grudgingly, or of necessity: for Godдоброхотно дающего loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound towardлюбит Бог. Бог же you; that ye, always having allсилен обогатить вас sufficiency in all things, may aboundвсякою благодатью, to every good work: As it is written, ,‫כל איש כפי שידבנו לבו יתן‬ He hath dispersed abroad; he hathчтобы вы, всегда и во ‫לא מתוך צער או הכרח, שהרי‬ given to the poor: his righteousnessвсем имея всякое remaineth for ever. ‫את הנותן בשמחה אוהב‬довольство, были 2 Cor. 9:7-8 ‫אלהים. ואלהים יכול להשפיע‬ ‫עליכם כל חסד, כדי שיהיה‬богаты на всякое доброе ,‫לכם תמיד די צרככם בכל דבר‬дело, как написано: ,‫והותר לכל מעשה טוב‬расточил, раздал ,‫ככתוב: "פזר נתן לאביונים‬нищим; правда его ".‫צדקתו עומדת לעד‬пребывает в век». ‫(הראשונה אל קורינתים‬ )7-8 ‫ט‬2 Коринфянам 9:7-8
  • ‫כיפרת על חטאי בדם‬KIPARTA AL CHET’I BA’DAM 1-0040
  • ‫כיפרת על חטאי בדם, אורך נתת לעולם‬ ‫הארת לבבות כבויים בתקוותך‬ ТЫ ИСКУПИЛ МИР ОТ ГРЕХА, ТЫ ДАЛ ЕМУ ЛЮБОВЬ И СВЕТЗАЖЕГ ПОТУХШИЕ СЕРДЦА И ДАЛ НАДЕЖДУ KIPARTA AL CHET’I BA’DAM ORCHA NATATA LA’OLAM HE’ARTA LEVAVOT KVUIM BE’TIKVATECHA You have made Atonement for my sins with blood You gave Your light to the world You have lightened dark hearts with Your Hope
  • ‫אתמלא באהבתך ארומם את שמך‬ ‫אודה לך, אודה על כל מעשיך‬МЫ ПРЕД ТОБОЮ ПРЕДСТОИМ И КАЖДЫЙ ДОРОГ ДЛЯ ТЕБЯ ЗА ВСЕ, ОТЕЦ, БЛАГОДАРИМ И ПРЕВОЗНОСИМ ETMALEH BE’AHAVATCHA AREOMEM ET SHIMCHA ODEH LECH, ODEH AL KOL MA’ASECHA I will fill myself with Your Love, I will lift up Your name I will thank You for all Your works
  • ‫לך כבוד ותפארת, לך הגבורה והכוח‬ ‫דבר לא נבצר ממך, לדור ודור חסדך‬СЛАВА ТЕБЕ И ВЕЛИЧЬЕ, СЛАВА В ВЕКАХ И НАРОДАХ СИЛА ТВОЯ БЕЗГРАНИЧНА, МИЛОСТЬ ТВОЯ ВО ВСЕ РОДЫ LECHA KAVOD VE’TIF’ERET LECHA HA’GVURA VE’HA’KOACH DAVAR LO NIVTZAR MIMECHA LE’DOR VA’DOR CHASDECHA 2 Honor and Glory to You, мight and Power to You There is nothing too hard for You Your Grace follows throughout generation
  • ‫בחרת בי מכס כבודך, הרבית שפע וברכה‬ ‫אותי שחררת מכל חטא בידך‬ ТЫ ВОЗЛЮБИЛ НАШ ГРЕШНЫЙ МИР И В СЫНЕ НАМ СПАСЕНЬЕ ДАЛ ПО БЛАГОДАТИ НАС ПРИЗВАЛ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ BA’CHARTA BI MI’KES KVODCHA HERBETA SHEFA U’VRACHAOTI SHICHRARTA MIKOL CHET, BE’YADECHA You have chosen me from Your Throne of Glory You have multiplied Abundance and Blessings By Your hand
  • ‫נתת לי את רוחך, אמת, רוב חסד, אהבה‬ ‫חיי עולם וישועה, בגבורתך‬ОМЫЛ, ОЧИСТИЛ, СНЯЛ НАШ ГРЕХ, ЗАЖЕГ В СЕРДЦАХ СВОЙ ЧУДНЫЙ СВЕТ ТЕБЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ, ВСЕЙ ДУШОЙ МЫ ПРЕВОЗНОСИМ NATATA LI ET RUCHACHA EMET, ROV CHSED, AHAVA CHAYEI OLAM VE’YESHUA, BI’GVURATECHA You have set me free from every sin You gave me Your Spirit, Truth, Grace and Love And By Your Might - Eternal life and Salvation
  • ‫לך כבוד ותפארת, לך הגבורה והכוח‬ ‫דבר לא נבצר ממך, לדור ודור חסדך‬СЛАВА ТЕБЕ И ВЕЛИЧЬЕ, СЛАВА В ВЕКАХ И НАРОДАХ СИЛА ТВОЯ БЕЗГРАНИЧНА, МИЛОСТЬ ТВОЯ ВО ВСЕ РОДЫ LECHA KAVOD VE’TIF’ERET LECHA HA’GVURA VE’HA’KOACH DAVAR LO NIVTZAR MIMECHA LE’DOR VA’DOR CHASDECHA 2 Honor and Glory to You, мight and Power to You There is nothing too hard for You Your Grace follows throughout generation
  • ‫כיפרת על חטאי בדם‬ ‫אורך נתת לעולם‬ ‫הארת לבבות כבויים בתקוותך‬ ТЫ - БОГ ЛЮБВИ, ТЫ ТРИЕДИН: ОТЕЦ И СЫН, И ДУХ СВЯТОЙ ТЕБЕ ВСЯ СЛАВА, СИЛА, ЧЕСТЬ, В ТЕБЕ СПАСЕНЬЕ KIPARTA AL CHET’I BA’DAM ORCHA NATATA LA’OLAMHE’ARTA LEVAVOT KVUIM BE’TIKVATECHA You have made Atonement for my sins with blood You gave Your light to the world You have lightened dark hearts with Your Hope
  • ‫אתמלא באהבתך, ארומם את שמך‬ ‫אודה לך, אודה על כל מעשיך‬ МЫ ПРЕД ТОБОЮ ПРЕДСТОИМ, ОМЫТЫ КРОВИЮ ХРИСТА И ПЕСНЬ ХВАЛЫ НЕСЕТСЯ ВВЫСЬ С БЛАГОДАРЕНЬЕМ ETMALEH BE’AHAVATCHA AREOMEM ET SHIMCHAODEH LECH, ODEH AL KOL MA’ASECHA I will fill myself with Your Love, I will lift up Your name I will thank You for all Your works
  • ‫לך כבוד ותפארת, לך הגבורה והכוח‬ ‫דבר לא נבצר ממך, לדור ודור חסדך‬СЛАВА ТЕБЕ И ВЕЛИЧЬЕ, СЛАВА В ВЕКАХ И НАРОДАХ СИЛА ТВОЯ БЕЗГРАНИЧНА, МИЛОСТЬ ТВОЯ ВО ВСЕ РОДЫ LECHA KAVOD VE’TIF’ERET LECHA HA’GVURA VE’HA’KOACH DAVAR LO NIVTZAR MIMECHA LE’DOR VA’DOR CHASDECHA 4 Honor and Glory to You, мight and Power to You There is nothing too hard for You Your Grace follows throughout generation