Your SlideShare is downloading. ×

Examenboekje 2014 tl vi

1,065

Published on

Examenboekje 2014 tl vi

Examenboekje 2014 tl vi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,065
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Over jouw examen gesproken………… Theoretische leerweg (TL) Maart 2014
 • 2. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Beste kandidaat, geachte ouder(s)verzorger(s), In ons land is het halen van een diploma een heel belangrijke zaak. Diploma’s geven zekerheid over de vraag of jij een bepaald kennisniveau hebt. Of je zelfstandig kunt functioneren en over welke vaardigheden je beschikt. Die zekerheid geeft je toegang tot deuren naar leuke bij jou passende beroepen en tot passende vervolgopleidingen. Het komt er de komende paar maanden dus op aan om een eerste, echt tellend diploma te halen. Zet dus je beste been voor. Succes! De laatste loodjes Je bent al weer toe aan de laatste stappen in je schoolcarrière aan het Zernike College, vmbo Groningen Zuid. Nog een paar maanden en dan ga je hopelijk met een welverdiend diploma naar het vervolgonderwijs. Maar... zover is het nog niet! We hebben nog een paar drukke en spannende maanden voor de boeg. In dit boekje vind je de belangrijkste mededelingen, data en roosters voor de periode eind april t/m 1 juli. In de laatste schoolweken in april zullen voor een aantal vakken mondelinge toetsen worden afgenomen. De docent maakt hiervoor met elke leerling een afspraak. Ook zijn in deze periode de practica voor wiskunde en nask ingeroosterd. Uiterlijk 15 april moet je alle onderdelen van het Schoolexamen (SE) hebben afgerond, anders loop je het risico teruggetrokken te worden voor de Centrale Eindexamens. De Centrale Eindexamens bestaan uit het praktijkexamen (CSPE) en de Centrale Schriftelijke Examens (CSE). Als die afgerond zijn, begint het wachten op de uitslag op 11 juni 2014… Ik wens jullie een goede examenperiode toe. P.A.W. Glastra van Loon, secretariaat examencommissie Groningen Zuid E. Koridon, secretaris examencommissie Zernike college
 • 3. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Inhoud van dit boekje In dit boekje vind je de volgende onderdelen: Examenreglementen, gedragsregels en overige algemene zaken De slaag/zakregeling van 2013-2014 De roosters voor de proefexamens (voor iedereen verplicht) De roosters voor de praktijkexamens (CPE en CSPE) De roosters voor de Centrale Schriftelijke Examens (CSE) Een aantal belangrijke data voor de periode na het Centrale Examen Tot slot vind je in de bijlage de namenlijst met de examennummers en de vakkenpakketten De mentor zal dit boekje met je doornemen. Het is de bedoeling dat je dit boekje vervolgens samen met je ouder(s)/verzorger(s) goed doorleest en dat je je eigen gegevens in de leerlingenlijst controleert. Als er volgens jou een fout in staat, ga dan zo snel mogelijk naar je mentor om de fout te laten herstellen. Wij wensen je een goed resultaat in de komende weken, bij de laatste schoolexamens en bij het centraal examen. Nogmaals veel succes! Docenten en directie van het VMBO Groningen-Zuid
 • 4. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Uittreksel uit het examenreglement Het volledig reglement ligt ter inzage bij de administratie Begrippen: A. Kandidaat: een ieder, die tot het eindexamen wordt toegelaten B. Examinator:degene, die belast is met het afnemen van het eindexamen Onregelmatigheden Artikel 4. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie, de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, waarvan de samenstelling en werkwijze is aangegeven in bijlage I van dit reglement. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepsschrift aan het in bijlage II bij dit reglement vermeld adres. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen tien werkdagen op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur, de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is.
 • 5. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Verhindering centraal examen Artikel 18. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur. PROTOCOL BIJ VERHINDERING : In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en verhindering zonder geldige reden. De directeur stelt vast of er sprake is van verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige reden. Als verhindering met geldige reden wordt beschouwd:  ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden (verklaring (huis)arts);  verhindering wegens ‘een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid’, ter bepaling door de directeur. De directeur ziet erop toe dat er tussen de school en de kandidaat en/of de ouders/verzorgers (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke verhindering) adequaat is gecommuniceerd over de verhindering. De directeur maakt op het proces-verbaal melding van de verhindering. De directeur hoort de kandidaat. De directeur stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor verhindering. Verhindering met geldige reden De directeur informeert de kandidaat over de consequentie (het alsnog afleggen van een examenonderdeel in het volgende tijdvak) van de verhindering. Verhindering zonder geldige reden De directeur besluit welke maatregel(en) genoemd in artikel 5 lid 2 van het Eindexamenbesluit genomen wordt (worden). De maatregel moet in verhouding zijn tot de onregelmatigheid. De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Regelgeving Artikel 5 Onregelmatigheden (eindexamenbesluit VO) Artikel 45 Verhindering centraal examen
 • 6. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Protocol te laat komen: Te laat komen vanaf 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  De toezichthouder mag een kandidaat die meer dan 30 minuten te laat komt na aanvang van een zitting van het centraal examen niet meer tot het examen toelaten. Er is in dat geval sprake van verhindering.  De toezichthouder maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen.  De toezichthouder zorgt voor opvang van de kandidaat.  De directeur beslist of er sprake is van te laat komen met geldige reden.  De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de consequenties van het te laat komen. Regelgeving Artikel 40, lid 6 Regels omtrent het centraal examen Protocol ziek worden bij examens:  De directeur overlegt in eerste instantie met de kandidaat over de vraag of deze het examen kan voortzetten.  Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de directeur tijdens de zitting na of de kandidaat het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. De directeur overlegt hierover met de inspectie.  Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot die tijd in quarantaine te worden gehouden.  Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, verzoekt de directeur de inspectie per omgaande om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Wanneer de inspectie het werk ongeldig verklaart, wordt de kandidaat voor het betreffende examen verwezen naar het volgende tijdvak.  De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het ziek worden / onpasselijk worden.  De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Regelgeving Artikel 43, lid 1 Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen Artikel 45 Verhindering centraal examen
 • 7. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Fraude bij een centraal examen door een kandidaat Vormen van fraude Welke vormen van fraude door een kandidaat kunnen worden onderscheiden? Enkele voorbeelden zijn:  (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;  examenwerk van een ander inleveren;  gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen (materialen, digitaal);  tijdens een examen afkijken of overleggen met anderen;  tijdens een examen gelegenheid geven tot afkijken;  aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek.  Digitaal verspreiden van examenmateriaal tijdens de examenperiode. Regelgeving Artikel 5 Onregelmatigheden Protocol fraude bij examens:  Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis.  De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan.  De kandidaat krijgt een nieuw antwoordblad.  Op het oorspronkelijke blad wordt een melding van fraude aangetekend. Om te voorkomen dat de kandidaat iets kan uitwissen, wordt dit blad vervolgens ingenomen.  De surveillant maakt van het geconstateerde melding op het proces verbaal.  Na afloop van het examen wordt de directeur van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord.  Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur een beslissing.  De kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, wordt schriftelijk van de beslissing van de directeur in kennis gesteld. De kandidaat wordt vanzelfsprekend gewezen op de beroepsmogelijkheid.  De directeur stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing.
 • 8. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Slaag- en zakregeling schooljaar 2013-2014 In het eindexamenbesluit is beschreven hoe de uitslag voor het eindexamen bepaald wordt. Dit wordt ook wel de slaag- en zakregeling genoemd. Voor de examenkandidaten staat hieronder de slaag- en zakregeling VMBO zoals die geldt voor het eindexamen van de leerlingen in de theoretische leerweg. Om te slagen moet in ieder geval aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorwaarde 1. Het gemiddelde cijfer op het totaal van alle vakken waarin Centraal eindexamen wordt afgelegd bedraagt onafgerond 5,5 of hoger. Voorwaarde 2. Het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is beoordeeld met voldoende of goed. Voorwaarde 3. Kunstvakken 1 (CKV) is beoordeeld met voldoende of goed. Voorwaarde 4. Het vak maatschappijleer 1 is afgerond in jaar 3 en telt mee als examenvak. Voorwaarde 5. De arbeid oriënterende stage is beoordeeld met een voldoende of goed. Voorwaarde 6: Voor het vak Nederlands mag het eindcijfer niet lager zijn dan een 5. Voorwaarde 7: Er is examen gedaan in het vak rekenen maar telt niet mee in de uitslagregel. Daarnaast hangt slagen of zakken af van de eindcijfers die behaald worden. 1. Voor alle vakken is het eindcijfer 6 of hoger geslaagd 2. 1 eindcijfer 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger geslaagd 3. 1 eindcijfer 4, tenminste 1 eindcijfer 7 en de andere eindcijfers 6 of hoger geslaagd 4. 2 keer eindcijfer 5, tenminste 1 eindcijfer 7 en de andere eindcijfers 6 of hoger geslaagd 5. een eindcijfer 4 en een eindcijfer 5 gezakt 6. een eindcijfer 4 en twee eindcijfers 5 gezakt 7. et cetera gezakt
 • 9. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Examenstof van de verschillende vakken De examenstof die getoetst wordt voor de verschillende vakken is op de volgende manier te vinden: www.examenblad.nl jaartal : 2014 -TL -file waarin de stof beschreven staat die voor dat vak afgetoetst wordt. ADRES COMMISSIE VAN BEROEP ZERNIKE COLLEGE COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O. t.a.v. Mevr. E. Koridon Postbus 149 9750 AC Haren EXAMENCOMMISSIE Hieronder staan de namen van de personen die zitting hebben in de examencommissie. Zernike College: Voorzitter: Dhr. H. Tameling Secretaris: Mevr. E. Koridon op locatie: Dhr. P.A.W. Glastra van Loon Lid: Mevr. J. Boekholt Lid: Mevr. D. Blanksma Lid: Dhr. W.J. Netjes Lid: Dhr. B. Gast Lid: Dhr. T.N.J. Bruin
 • 10. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Gedragsregels tijdens het examen:  Je moet een kwartier voor het begin van elk examen in de examenzaal aanwezig zijn.  Je gaat aan het tafeltje zitten waar je naamkaartje op ligt. Ga nooit aan een ander tafeltje zitten.  Een kandidaat die te laat komt, kan tot een half uur na begin van de zitting worden toegelaten. Hij/zij moet zijn/haar werk gewoon inleveren op het voor het einde van de zitting aangegeven tijdstip. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen, worden niet meer toegelaten.  Tijdens het examens mogen mobiele telefoons niet worden meegenomen in het lokaal of in de examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus ook niet worden gebruikt als rekenapparaat.  Het examenwerk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier dat door de school verstrekt wordt. Kandidaten mogen uitsluitend de toegestane hulpmiddelen mee de examenzaal in nemen.  De kandidaten vermelden op het papier hun examennummer en hun voor- en achternaam. Zet boven het werk ook de naam van de docent van wie je les in het vak hebt gehad.  Het is niet toegestaan examenwerk met potlood te schrijven.  Alle hulpmiddelen die je bij het examen wil gebruiken dienen uiterlijk een kwartier voor het begin van de zitting op je plaats ter controle te liggen.  Lenen van anderen tijdens het examen is onder geen voorwaarde toegestaan.  Na de start van het examen is het niet toegestaan mededelingen van enige aard over het werk te doen.  Tijdens en na het uitdelen van de opgaven heerst er volkomen rust in de examenzaal.  Zonder toestemming van een surveillant mag je de examenzaal niet verlaten.  Kandidaten mogen een uur na aanvang van de zitting de zaal verlaten.  Als je ruim voor tijd met je werk klaar bent, dan steek je je vinger op. Een surveillant komt dan het examenwerk ophalen. Daarna kun je, nadat je hiervoor toestemming hebt gekregen, de zaal verlaten. Controleer wel of je al je werk hebt ingeleverd.  Kandidaten die de zaal hebben verlaten nadat ze het examenwerk hebben ingeleverd, mogen onder geen enkele voorwaarde terug de zaal in; ook niet aan het eind van de zitting.
 • 11. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl  De opgaven mogen pas na afloop van de examenzitting uit de zaal worden meegenomen. Bij de computerexamens mag je niets meenemen (ook geen kladpapier).  Het laatste kwartier van een zitting mag niemand de zaal meer verlaten.  Op internet kun je naar de correctiesleutels kijken bij www.examenblad.nl. Het betreffen slechts de voorlopige antwoorden. De vaststelling van de norm vindt later plaats. Verbindt aan die informatie dus geen overhaaste conclusies.
 • 12. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Wat neem je mee naar het examen? Bij elk vak mag je de volgende hulpmiddelen meenemen:  schrijfmaterialen, dus diverse pennen die het doen  meerdere potloden en puntenslijper  vlakgum  Nederlands woordenboek  blauw en rood kleurpotlood  liniaal  geodriehoek  passer  rekenmachine Bij de volgende vakken mag je aanvullende hulpmiddelen gebruiken: Bij Wiskunde, NASK1 en NASK2 zorgt school voor een BINAS-boekje. Vergeet zeker bij deze vakken niet:  Rekenmachine  Passer  Geodriehoek/windroos  Liniaal  Potlood  Bij Muziek en Drama: vergeet niet je oordopjes of koptelefoon mee te nemen.  Bij de moderne vreemde talen (EN,DU,FA,SP) mag je ook woordenboeken van en naar de vreemde taal gebruiken. Je moet zelf voor de woordenboeken zorgen.  Woordenboeken bij het CSPE zijn niet toegestaan !! Wat neem je niet mee naar het examen: Tijdens de schoolexamens en de centrale examens mogen mobiele telefoons en dergelijke niet worden meegenomen in het lokaal of examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus niet worden gebruikt als rekenmachine. Laat mobiele telefoons, MP3,4-spelers enzovoort thuis !!!!!
 • 13. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Rooster CPE tekenen: 8,9 en 10 april van 9:00-13:00 uur, lok 1.10: Cluster 2 te + GM leerlingen Shali Blok, Robin Dokter, Nienke Graafhuis, Sven Heijes, Robin van den Heuvel, Onise ten Hove, Max Kielen, Jeroen Klaassens, Kimberley Kolen, Britt Koopmans, Iris MacIntyre, Julia Nijland, Donna Selassa, Karlijn Struik, Boyd Veger, Gijs Wiekel en Brendan Zwiers. 15 en 16 april van 9:00-13:00 uur, 17 april van 10:30 - 14:30 uur lok 1.10: Cluster 4 te Eef Aaten, Fay Luca Balkema, Rommy van der Hart, Nanne ten Hoor, Lotte Janssen, Leon Kamminga, Sherlin Louwes, Iris van Osnabrugge, Joep Rodermans, Ismar Sahmanovic, Danielle Tjon-Atsoi, Sil Vellenga, Leon Vos, Viktor Zoutman en Marjon Alberts. Rooster CPE Grafimedia: 14 april 5e - 8e lesuur, 15 april 1e- 4e lesuur, 17 april 1e- 4e lesuur, lok. 0.14 Shali Blok, Robin Dokter, Sven Heijes, Onise ten Hove, Julia Nijland en Gijs Wiekel CPE Drama: 11 april van 19:45-20:30 uur, Prinsentheater, Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen. 050 8507151 Onise ten Hove, Robin Dokter, Jing Jing Jiang, Marlies Kremer, Julia Nijland 16 april van 14:30-15:15 uur, Zuiderflat, Vestdijklaan 210, 9721 VV Groningen, 050 5345678 Belma Saygin, Hassan Srour, Haris Basa, Arjen de Groot, Lorenzo Salvo 17 april van 15:00-15:45 uur, Patrimonium (Selwerd), Beukenlaan 36, 9741 HM Groningen, 050 7525000 Julia Grasman, Annerie Huls, Taco Groenhuis, Sterre Monninkhof, Sven Heijes
 • 14. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Examentraining rooster 2013-2014 Woensdag 23 april: SE kaart ophalen, donderdag 24 april: SE kaart inleveren maandag 14 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E gewoon les volgens rooster dinsdag 15 april TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E gewoon les volgens rooster woensdag 16 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 ne lon en vin 2 ne lon en vin 3 cl 6 sk POA cl 6 wi DJA cl 6 gs TOX cl 6 fa BUY cl 6 ak HAD 4 cl 6 sk POA cl 6 wi DJA cl 6 gs TOX cl 6 fa BUY cl 6 ak HAD 5 gs tox ne lon en buy 6 gs tox ne lon en buy donderdag 17 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 vrij ivm gala vrij ivm gala vrij ivm gala vrij ivm gala vrij ivm gala 2 vrij ivm gala vrij ivm gala vrij ivm gala vrij ivm gala vrij ivm gala 3 ne lon wi rog en vin du klo ne pol 4 ne lon wi rog en vin du klo ne pol 5 cl 5 na WED cl 5 wi ROG cl 5 ec BLI cl 5 ma TOX cl 5 mu FEN 6 cl 5 na WED cl 5 wi ROG cl 5 ec BLI cl 5 ma TOX cl 5 mu FEN
 • 15. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl vrijdag 18 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E goede vrijdag maandag 21 april TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E paasmaandag dinsdag 22 april TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E extra vrije dag woensdag 23 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 2 LON ROG HOP KLO VIN SE uitdelen 3 ne lon en buy en vin ne pol bi bla 4 ne lon en buy en vin ne pol bi bla 5 cl 4 na WED cl 4 wi ROG cl 4 dr HAN cl 4 bi KLO cl 4 te WEI 6 cl 4 na WED cl 4 wi ROG cl 4 dr HAN cl 4 bi KLO cl 4 te WEI donderdag 24 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 cl 3 gm LUR cl 3 sk POA cl 3 ec WIE cl 3 du KLO cl 3 ak HAD SE kaart inleveren 2 cl 3 gm LUR cl 3 sk POA cl 3 ec WIE cl 3 du KLO cl 3 ak HAD SE kaart inleveren 3 gs tox/lon wi rog ec bli/hop du klo en vin 4 gs tox/lon wi rog ec bli/hop du klo en vin
 • 16. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl donderdag 24 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 cl 4 wi ROG ne lon 2 cl 4 wi ROG ne lon 3 cl 2 sp CUS cl 2 ec WIE cl 2 ma TOX cl 2 bi KLO cl 2 te WEI 4 cl 2 sp CUS cl 2 ec WIE cl 2 ma TOX cl 2 bi KLO cl 2 te WEI 5 cl 5 na WED cl 5 wi ROG cl 5 ec BLI cl 5 ma TOX cl 5 mu FEN 6 cl 5 na WED cl 5 wi ROG cl 5 ec BLI cl 5 ma TOX cl 5 mu FEN vrijdag 25 april 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E walibi walibi walibi walibi walibi Vrijdag 25 april: Walibi Vertrek bus: 8.00 uur, Van Schendelstraat
 • 17. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl maandag 5 mei TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E bevrijdingsdag dinsdag 6 mei 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 cl 2 sp CUS cl 2 ec WIE cl 2 ma TOX cl 2 bi KLO cl 2 te WEI 2 cl 2 sp CUS cl 2 ec WIE cl 2 ma TOX cl 2 bi KLO cl 2 te WEI 3 en sny ne lon ec bli du klo ne pol 4 en sny ne lon ec bli du klo ne pol 5 cl 4 na WED cl 4 dr HAN cl 4 bi KLO cl 4 te WEI 6 cl 4 na WED cl 4 dr HAN cl 4 bi KLO cl 4 te WEI woensdag 7 mei 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 ne lon en vin ne pol 2 ne lon en vin ne pol 3 cl 6 ak HAD cl 6 wi DJA cl 6 gs TOX cl 6 fa BUY cl 6 sk POA 4 cl 6 ak HAD cl 6 wi DJA cl 6 gs TOX cl 6 fa BUY cl 6 sk POA 5 ne lon ne pol en vin 6 ne lon ne pol en vin donderdag 8 mei 2014 TL4A TL4B TL4C TL4D TL4E lok 113 lok 214 lok 115 lok 114 lok 112 1 cl 3 gm LUR cl 3 sk POA cl 3 ec WIE cl 3 du KLO cl 3 ak HAD 2 cl 3 gm LUR cl 3 sk POA cl 3 ec WIE cl 3 du KLO cl 3 ak HAD 3 en sny wi rog en vin en buy bi bla 4 en sny wi rog en vin en buy bi bla
 • 18. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Herexamen Rekenen Uitslag examen Rekenen: donderdag 8 mei. De resultaten hangen vanaf 14.30 uur op het bord in de hal. Datum herexamen Rekenen: woensdag 28 mei. Het aanmeldformulier voor het herexamen kun je bij de receptie ophalen. Het formulier moet uiterlijk 13 mei, ondertekend door je ouders, ingeleverd worden bij de receptie.
 • 19. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Examenrooster TL 2014: De examens worden afgenomen op locatie: van Schendelstraat 1 Groningen 050-3656600 Datum Tijd Leerweg vak aantal lokaal Vanaf MA 17 - 03 Rooster via docent TL CPE Tekenen (33) 110 Vanaf MA 31 - 04 Rooster via docent TL CSPE Grafimedia (7) 0.14 MA 12-5 DI 13 – 5 09.00 – 11.00 TL Tekenen (33) LO1 DI 13 - 5 13.30 -15.30 TL Nask2 (41) Vondel (12) LO1 1.11 WO 14 - 5 13.30 – 15.30 TL Nederlands (92) Kentalis (9) TL4A (26) + comp.ex. Vondel V4E (22) LO1 LO1 0.71 1.11 DO 15 - 5 09.00 – 11.00 TL Duits (44) Vondel V4E (18) LO1 1.11 DO 15 - 5 13.30 – 15.30 TL Biologie (66) Kentalis (8) Vondel V4E (22) LO1 LO1 1.11 VR 16 – 5 09.00 – 11.00 TL Drama (16) 0.71 VR 16 - 5 13.30 - 15.30 TL Economie (97) Vondel V4E (21) LO1 1.11 MA 19 - 5 09.00 – 11.00 TL Geschiedenis (41) Kentalis (8) Vondel V4E (11) LO1 LO1 1.11
 • 20. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl MA 19 – 5 13.30 - 15.30 TL Wiskunde (79) Kentalis (9) Cluster 5 (25) + comp.ex. Vondel V4E (21) LO1 LO1 0.71 1.11 DI 20 – 5 09.00 – 11.00 TL Maatschappijleer (55) LO1 DI 20 - 5 13.30 – 15.30 TL Engels (92) Kentalis (9) TL4A (26) + comp.ex. Vondel V4E (23) LO1 LO1 0.71 1.11 WO 21 – 5 09.00 – 11.00 TL Aardrijkskunde (44) Kentalis (7) LO1 LO1 WO 21 – 5 13.30 – 15.30 TL Frans (11) LO1 DO 22 – 5 09.00 – 11.00 TL Muziek (4) 0.71 DO 22 – 5 13.30 – 15.30 TL Nask 1 (52) Kentalis (5) Vondel V4E (23) LO1 LO1 1.11 VR 23 – 5 13.30 – 15.30 TL Spaans (8) LO1 Lokaal 1.11 is op de 1e etage naast de mediatheek LO1 Gymzaal in het gebouw 0.71 Examenlokaal op begane grond
 • 21. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Na de examens: Woensdag 11 Juni: Uitslag 1e tijdvak CSE De mentor belt de gezakte kandidaten tussen 14.00 en 16.00 uur en maakt een afspraak voor aanmelding herkansing. Vanaf 16.30 uur ontvangt de mentor alle leerlingen in de kantine. Donderdag 12 Juni: Aanmelding herexamen CSE De aanmeldingen voor het herexamen moet voorzien zijn van jouw handtekening en moet voor 12.00 uur in het bezit zijn van de secretaris van de examencommissie (inleveren bij de mentor). 16 t/m 20 Juni Examens 2e tijdvak (herexamens) Maandag 23 Juni: inleveren boeken en kluissleutel: 10.00 TL4A kantine 10.00 TL4B kantine 10.30 TL4C kantine 10.30 TL4D kantine 11.00 TL4E kantine Bij vermissing of zodanige beschadigingen, dat het boek niet meer gebruikt kan worden of de afschrijvingstermijn niet meer gehaald kan worden, ter beoordeling van school, ben je verplicht het boek te vergoeden. Bij vermissing geldt: 75% van de nieuwwaarde. Voor schade aan boeken is de hoogte van het bedrag afhankelijk van ouderdom van het boek en de ernst van de schade, maximaal 10 euro per boek. Boetegeld moet bij het inleveren van de boeken contant worden betaald. De 4e klassen leveren ook de kluissleutels in en krijgen de borg terug. Woensdag 25 Juni: Uitslag 2e tijdvak (herexamen) De mentor belt de kandidaten tussen 14.00 en 16.30 uur.
 • 22. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Diploma uitreiking Donderdag 26 Juni 2014 om 19.00 uur, kantine Van Schendelstraat
 • 23. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Vakkenpakket: Naam Achternaam Klas Profiel Examennr ne du en fa spa gs ak wi nskx nsk2 bi ec ma2 bte kdr kmu GM rek Eef Aaten TL4B ECO 11816 x x x x x x x x Marjon Alberts TL4D ZW 11934 x x x x x x x x Lars Anker TL4E TECH 12040 x x x x x x x x Fay Luca Balkema TL4D ECO 12273 x x x x x x x x Nick Bansema TL4C ECO 13000 x x x x x x x x Haris Basa TL4A ECO 13285 x x x x x x x x Lars Beekhuis TL4B ECO 14789 x x x x x x x x Pim Besselink TL4B TECH 13277 x x x x x x x x Shali Blok TL4E ECO 13257 x x x x x x x x x Koen Boersema TL4B ECO 12651 x x x x x x x x Stijn Bolwijn TL4C TECH 11741 x x x x x x x x x Marvin Boum Bletterman TL4D ECO 12695 x x x x x x x x Vincent Brongers TL4C ECO 12260 x x x x x x x x Sophie Bulk TL4A LAND 12063 x x x x x x x x x x Zoerainy Cicilia TL4D ECO 13099 x x x x x x x x Jessey Dodde TL4A ECO 11989 x x x x x x x x Robin Dokter TL4E ECO 13270 x x x x x x x x Brad Dundon TL4A ECO 13344 x x x x x x x x Manon Eisen TL4B ZW 13229 x x x x x x x x Justien Elling TL4D ECO 12885 x x x x x x x x Sander Elzinga TL4D TECH 13220 x x x x x x x x Christopher Getty TL4A TECH 12235 x x x x x x x x x Noa Graaf, de TL4D ECO 12354 x x x x x x x x x Nienke Graafhuis TL4C ECO 12713 x x x x x x x x x Julia Grasman TL4A ECO 13130 x x x x x x x x Taco Groenhuis TL4C ECO 12374 x x x x x x x x Arjen Groot, de TL4C ECO 15815 x x x x x x x x Léon Groot, de TL4B TECH 11777 x x x x x x x x
 • 24. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Yori Harsveldt TL4A TECH 12596 x x x x x x x x x Rommy Hart, van der TL4A ECO 15248 x x x x x x x x Tomas Hartlief TL4E ZW 11957 x x x x x x x x Sven Heijes TL4E ECO 12909 x x x x x x x x Gijs Helden, van TL4C ECO 13080 x x x x x x x x x Carsten Helmich TL4C TECH 12985 x x x x x x x x x Carlijn Hensen TL4D ZW 12385 x x x x x x x x Robin Heuvel, van den TL4C TECH 303413 x x x x x x x x Vincent Hofman TL4D ECO 11844 x x x x x x x x x x Sim Holt, ten TL4A ECO 12794 x x x x x x x x x Stefan Homan TL4C ZW 12833 x x x x x x x x Nanne Hoor, ten TL4E ECO 12773 x x x x x x x x Onise Hove, ten TL4E ECO 12906 x x x x x x x x x Idris Huisman TL4A ZW 11958 x x x x x x x x Jeffrey Huizenga TL4C TECH 15141 x x x x x x x x Annerie Huls TL4A ZW 12607 x x x x x x x x x Mark Huttinga TL4D TECH 11931 x x x x x x x x Lotte Janssen TL4C ECO 13156 x x x x x x x x Jing Jing Jiang TL4B ECO 13862 x x x x x x x Lisa Jintes TL4D ECO 14735 x x x x x x x x Kevin Jongsma TL4E ECO 301681 x x x x x x x x Leon Kamminga TL4B ECO 12067 x x x x x x x x Hugo Kate, ten TL4B ECO 11848 x x x x x x x x Kim Kemkers TL4C ZW 13165 x x x x x x x x Celine Khor TL4D ECO 12430 x x x x x x x x Max Kielen TL4E TECH 12771 x x x x x x x x x Jeroen Klaassens TL4C ECO 12862 x x x x x x x x Kimberly Kolen TL4C ZW 11923 x x x x x x x x Britt Koopmans TL4E LAND 15246 x x x x x x x x x x Marlies Kremer TL4B ZW 13200 x x x x x x x x x x
 • 25. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Thom Kruize TL4A ECO 11754 x x x x x x x x x Dion Kunst TL4B ECO 12072 x x x x x x x x Joyce Lauw TL4D ECO 15247 x x x x x x x x Sherlin Louwes TL4E ZW 304547 x x x x x x x Max Maas TL4E TECH 12716 x x x x x x x x Iris MacIntyre TL4A ECO 11151 x x x x x x x x Meike Marcus TL4E ECO 11727 x x x x x x x x Samuel Martire TL4E ECO 14331 x x x x x x x x Sterre Monninkhof TL4A ECO 12889 x x x x x x x x x Dorien Mulder TL4D ECO 12783 x x x x x x x x x Julia Nijland TL4E ZW 12905 x x x x x x x x Stijn Nomden TL4B ZW 12772 x x x x x x x x x Loïs Noordbruis TL4D ECO 12355 x x x x x x x x Juliet Oeseburg TL4D ZW 15242 x x x x x x x x Stijn Oosterwijk TL4A TECH 11855 x x x x x x x x x Iris Osnabrugge, van TL4A ECO 15245 x x x x x x x x x Susan Ploeg TL4B ZW 12018 x x x x x x x x Stijn Pomstra TL4B TECH 11911 x x x x x x x x Maud Postma TL4A ZW 13131 x x x x x x x Roy Raangs TL4B TECH 12739 x x x x x x x x x Sybrand Rees, van TL4A TECH 11643 x x x x x x x x x Chayenne Rein, van TL4D ECO 11926 x x x x x x x x Joep Rodermans TL4C TECH 12038 x x x x x x x x Alex Rozen, van TL4E ECO 12657 x x x x x x x x x Khosboe Sahar TL4E ZW 12738 x x x x x x x x Ismar Sahmanovic TL4A ECO 12411 x x x x x x x x Lorenzo Salvo TL4D ECO 12036 x x x x x x x x Belma Saygin TL4D ECO 13851 x x x x x x x x Donna Selassa TL4E ECO 303440 x x x x x x x x Laurens Sipahutar TL4E ECO 12125 x x x x x x x
 • 26. Zernike College, Van Iddekingeweg 140, 9721 CV Groningen, Tel. (050) 3656700 E-mail: info.groningenzuid@zernike.nl Diederik Sleet, van der TL4E ECO 12373 x x x x x x x Maarten Smid TL4C TECH 11701 x x x x x x x x Niek Snippe TL4B TECH 13111 x x x x x x x x Zoë Spoelstra TL4C ECO 13202 x x x x x x x x Hassan Srour TL4A ECO 13152 x x x x x x x x x Jasper Stel TL4A ECO 12640 x x x x x x x x x Tom Stelwagen TL4D ECO 11984 x x x x x x x x Leon Stollé TL4A TECH 12674 x x x x x x x x Karlijn Struik TL4A ECO 13040 x x x x x x x x x Niki Stuut TL4D ECO 12061 x x x x x x x Danielle Tjon-Atsoi TL4D ECO 13279 x x x x x x x x x Desley Trigt, van TL4B TECH 15243 x x x x x x x x Rutger Tros TL4B ECO 12599 x x x x x x x x x Boyd Veger TL4A ECO 11845 x x x x x x x x x Boris Vellekoop TL4C TECH 13214 x x x x x x x x Sil Vellenga TL4B ECO 13008 x x x x x x x x x Joyce Visser TL4B ZW 12015 x x x x x x x x Leon Vos TL4B TECH 303404 x x x x x x x x Brechje Vries, de TL4D ZW 13252 x x x x x x x x Daniël Vries, de TL4B ZW 303400 x x x x x x x x x Jesse Weert TL4A ECO 12364 x x x x x x x x x Roos Westerhof TL4C ECO 12882 x x x x x x x x Demi Wetsema TL4D ECO 13038 x x x x x x x x Gijs Wiekel TL4E ECO 13188 x x x x x x x x Daan Wiersema TL4B ECO 12126 x x x x x x x x Sem Windster TL4D ECO 14788 x x x x x x x x Thomas Wit, de TL4B TECH 11712 x x x x x x x x Viktor Zoutman TL4A ECO 12922 x x x x x x x x Brendan Zwiers TL4C ECO 15251 x x x x x x x x

×