Your SlideShare is downloading. ×
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Examenboekje 2014 bb vs definitief
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Examenboekje 2014 bb vs definitief

998

Published on

zernike college, examenboekje, bb, Van Schendelstraat

zernike college, examenboekje, bb, Van Schendelstraat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
998
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Zernike C E‐mail: in Ove   Basisbe Maart 2 College, Van nfo.groninge er jou eroepsger 2014  Schendelstr enzuid@zern uw ex ichte leerw raat 1, 9721  nike.nl xame weg (BB) GV Groninge   n ges en, Tel. (050 sprok ) 3656600  ken……………
 • 2. Zernike C E‐mail: in Beste In ons zekerhe function tot deu Het kom diploma De laat Je bent College een we We heb In dit bo periode In de la worden zijn in d Uiterlijk afgeron Eindex De Cen Centra Als die Ik wens P.A.W. secreta E. Korid secreta College, Van nfo.groninge kandidaat land is het eid over de neren en o ren naar le mt er de ko a te halen. tste loodje t al weer to e, vmbo Gr elverdiend bben nog e oekje vind e eind april aatste scho n afgenome deze perio k 15 april m nd, anders xamens. ntrale Eind le Schriftel afgerond z s jullie een Glastra va ariaat exam don, aris exame  Schendelstr enzuid@zern t, geachte t halen van e vraag of over welke euke bij jou omende pa Zet dus je es oe aan de roningen Z diploma na een paar d je de bela l t/m 1 juli. oolweken i en. De doc de de prac moet je alle loop je he dexamens lijke Exam zijn, begin n goede ex an Loon, mencommi encommiss raat 1, 9721  nike.nl ouder(s) n een diplo jij een bep vaardighe u passende aar maand e beste bee laatste sta Zuid. Nog e aar het ver drukke en s angrijkste m n april zull cent maakt ctica voor w e onderdel et risico ter bestaan ui ens (CSE) t het wach amenperio ssie Groni sie Zernike GV Groninge   verzorger ma een he paald kenn eden je bes e beroepe en dus op en voor. S appen in je een paar m rvolgonder spannende mededeling en voor ee t hiervoor m wiskunde e len van he ruggetrokke it het prakt ). hten op de ode toe. ngen Zuid college en, Tel. (050 r(s), eel belangr isniveau h schikt. Die n en tot pa aan om ee ucces! schoolcar maanden e rwijs. Maar e maanden gen, data e en aantal v met elke le en nask ing t Schoolex en te word tijkexamen uitslag op ) 3656600  rijke zaak. ebt. Of je z zekerheid assende ve en eerste, rrière aan h n dan ga je r... zover is n voor de b en roosters vakken mo eerling een geroosterd xamen (SE den voor de (CSPE) e 11 juni 20 Diploma’s zelfstandig geeft je to ervolgoplei echt tellen het Zernike e hopelijk s het nog n boeg. s voor de ndelinge to n afspraak. d. E) hebben e Centrale en de 14… s geven g kunt oegang dingen. nd e met niet! oetsen Ook
 • 3. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Inhoud van dit boekje In dit boekje vind je de volgende onderdelen: Examenreglementen, gedragsregels en overige algemene zaken De slaag/zakregeling van 2013-2014 De roosters voor de proefexamens (voor iedereen verplicht) De roosters voor de praktijkexamens (CPE en CSPE) De roosters voor de Centrale Schriftelijke Examens (CSE) Een aantal belangrijke data voor de periode na het Centrale Examen Tot slot vind je in de bijlage de namenlijst met de examennummers De mentor zal dit boekje met je doornemen. Het is de bedoeling dat je dit boekje vervolgens samen met je ouder(s)/verzorger(s) goed doorleest en dat je je eigen gegevens in de leerlingenlijst controleert. Als er volgens jou een fout in staat, ga dan zo snel mogelijk naar je mentor om de fout te laten herstellen. Wij wensen je een goed resultaat in de komende weken, bij de laatste schoolexamens en bij het centraal examen. Nogmaals veel succes! Docenten en directie van het VMBO Groningen-Zuid
 • 4. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Uittreksel uit het examenreglement Het volledig reglement ligt ter inzage bij de administratie Begrippen: A. Kandidaat: een ieder, die tot het eindexamen wordt toegelaten B. Examinator:degene, die belast is met het afnemen van het eindexamen Onregelmatigheden Artikel 4. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen; het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen; het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen als bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie, de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep, waarvan de samenstelling en werkwijze is aangegeven in bijlage I van dit reglement. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De kandidaat richt zijn beroepsschrift aan het in bijlage II bij dit reglement vermeld adres. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen tien werkdagen op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur, de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is.
 • 5. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Verhindering centraal examen Artikel 18. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur. PROTOCOL BIJ VERHINDERING :  In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en verhindering zonder geldige reden. De directeur stelt vast of er sprake is van verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige reden. Als verhindering met geldige reden wordt beschouwd:  ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden (verklaring (huis)arts);  verhindering wegens ‘een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid’, ter bepaling door de directeur. De directeur ziet erop toe dat er tussen de school en de kandidaat en/of de ouders/verzorgers (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke verhindering) adequaat is gecommuniceerd over de verhindering. De directeur maakt op het proces-verbaal melding van de verhindering. De directeur hoort de kandidaat. De directeur stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor verhindering. Verhindering met geldige reden De directeur informeert de kandidaat over de consequentie (het alsnog afleggen van een examenonderdeel in het volgende tijdvak) van de verhindering. Verhindering zonder geldige reden De directeur besluit welke maatregel(en) genoemd in artikel 5 lid 2 van het Eindexamenbesluit genomen wordt (worden). De maatregel moet in verhouding zijn tot de onregelmatigheid. De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Regelgeving Artikel 5 Onregelmatigheden (eindexamenbesluit VO) Artikel 45 Verhindering centraal examen
 • 6. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Protocol te laat komen: Te laat komen vanaf 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  De directeur mag een kandidaat die meer dan 30 minuten te laat komt na aanvang van een zitting van het centraal examen niet meer tot het examen toelaten. Er is in dat geval sprake van verhindering.  De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen.  De directeur zorgt voor opvang van de kandidaat.  De directeur beslist of er sprake is van te laat komen met geldige reden.  De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de consequenties van het te laat komen. Regelgeving Artikel 40, lid 6 Regels omtrent het centraal examen Protocol ziek worden bij examens:  De directeur overlegt in eerste instantie met de kandidaat over de vraag of deze het examen kan voortzetten.  Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de directeur tijdens de zitting na of de kandidaat het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. De directeur overlegt hierover met de inspectie.  Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot die tijd in quarantaine te worden gehouden.  Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, verzoekt de directeur de inspectie per omgaande om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Wanneer de inspectie het werk ongeldig verklaart, wordt de kandidaat voor het betreffende examen verwezen naar het volgende tijdvak.  De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het ziek worden / onpasselijk worden.  De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Regelgeving Artikel 43, lid 1 Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen Artikel 45 Verhindering centraal examen
 • 7. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Fraude bij een centraal examen door een kandidaat Vormen van fraude Welke vormen van fraude door een kandidaat kunnen worden onderscheiden? Enkele voorbeelden zijn:  (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben;  examenwerk van een ander inleveren;  gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen (materialen, digitaal);  tijdens een examen afkijken of overleggen met anderen;  tijdens een examen gelegenheid geven tot afkijken;  aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek.  Digitaal verspreiden van examenmateriaal tijdens de examenperiode. Regelgeving Artikel 5 Onregelmatigheden Protocol fraude bij examens:  Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van in kennis.  De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan.  De surveillant maakt van het geconstateerde melding op het proces verbaal.  Na afloop van het examen wordt de directeur van het voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord.  Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur een beslissing.  De kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, wordt schriftelijk van de beslissing van de directeur in kennis gesteld. De kandidaat wordt vanzelfsprekend gewezen op de beroepsmogelijkheid.  De directeur stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing. Slaag- en zakregeling schooljaar 2013-2014 In het eindexamenbesluit is beschreven hoe de uitslag voor het eindexamen bepaald wordt. Dit wordt ook wel de slaag- en zakregeling genoemd. Voor de examenkandidaten staat hieronder de slaag- en zakregeling VMBO zoals die geldt voor het eindexamen van de leerlingen in de kader- en basisgerichte leerweg.
 • 8. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Om te slagen moet in ieder geval aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorwaarde 1. Het gemiddelde cijfer op het totaal van alle vakken waarin Centraal eindexamen wordt afgelegd bedraagt onafgerond 5,5 of hoger. Voorwaarde 2. Het vak Nederlands is beoordeeld met een 5 of hoger. Voorwaarde 3. Het Rekenexamen is gemaakt. Voorwaarde 4. Het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is beoordeeld met voldoende of goed. Voorwaarde 5. Kunstvakken 1 (CKV) is beoordeeld met voldoende of goed. Voorwaarde 6. Het vak maatschappijleer 1 is afgerond in jaar 3 en telt mee als examenvak. Daarnaast hangt slagen of zakken natuurlijk af van de eindcijfers die behaald worden. a voor alle vakken is het eindcijfer 6 of hoger geslaagd b één eindcijfer 5, niet op het beroepsgerichte vak en de andere eindcijfers minimaal een 6 geslaagd één eindcijfer 5 op het beroepsgerichte vak gezakt één eindcijfer 5 op het beroepsgerichte vak, tenminste één eindcijfer 7 en de andere eindcijfers minimaal een 6 geslaagd c één eindcijfer 4, niet op het beroepsgerichte vak en de andere eindcijfers minimaal een 6 gezakt één eindcijfer 4 op het beroepsgerichte vak gezakt één eindcijfer 4, niet op het beroepsgerichte vak, tenminste één eindcijfer 7 en de andere eindcijfers minimaal een 6 geslaagd d twee keer eindcijfer 5, waarvan één op het beroepsgerichte vak gezakt twee keer eindcijfer 5, niet op het beroepsgerichte vak en de andere eindcijfers minimaal een 6 gezakt twee keer eindcijfer 5, niet op het beroepsgerichte vak, tenminste één eindcijfer 7 en de andere eindcijfers minimaal een 6 geslaagd e een eindcijfer 4 en een eindcijfer 5 gezakt f een eindcijfer 4 en twee eindcijfers 5 gezakt g etcetera  
 • 9. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Examenstof van de verschillende vakken De examenstof die getoetst wordt voor de verschillende vakken is op de volgende manier te vinden: www.examenblad.nl klik linksboven in de hoek op het goede jaartal : 2014 klik op het tabblad van VMBO-BB of VMBO-KB scrol naar beneden tot de verschillende vakken zichtbaar zijn klik op het vak van uw keuze kies voor examenprogramma (vak) vmbo dit is een pdf-file waarin de stof beschreven staat die voor dat vak afgetoetst wordt. ADRES COMMISSIE VAN BEROEP ZERNIKE COLLEGE COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS V.O. t.a.v. Mevr. E. Koridon Postbus 149 9750 AC Haren EXAMENCOMMISSIE Hieronder staan de namen van de personen die zitting hebben in de examencommissie. Zernike College: Voorzitter: Dhr. H. Tameling Secretaris: Mevr. E. Koridon op locatie: Dhr. P.A.W. Glastra van Loon Lid: Mevr. J. Boekholt Lid: Mevr. D. Blanksma Lid: Dhr. W.J. Netjes Lid: Dhr. B. Gast Lid: Dhr. T.N.J. Bruin  
 • 10. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Gedragsregels tijdens het examen:  Je moet een kwartier voor het begin van elk examen in de examenzaal aanwezig zijn.  Je gaat aan het tafeltje zitten waar je naamkaartje op ligt. Ga nooit aan een ander tafeltje zitten.  Een kandidaat die te laat komt, kan tot een half uur na begin van de zitting worden toegelaten. Hij/zij moet zijn/haar werk gewoon inleveren op het voor het einde van de zitting aangegeven tijdstip. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen, worden niet meer toegelaten.  Tijdens de schoolonderzoeken en de examens mogen mobiele telefoons niet worden meegenomen in het lokaal of in de examenzaal, ook al staat het apparaat uit. Ze mogen dus ook niet worden gebruikt als rekenapparaat.  Het examenwerk wordt digitaal gemaakt, of op gewaarmerkt papier dat door de school verstrekt wordt. Kandidaten mogen uitsluitend de toegestane hulpmiddelen mee de examenzaal in nemen.  De kandidaten vermelden op het papier hun examennummer en hun voor- en achternaam. Zet boven het werk ook de naam van de docent van wie je les in het vak hebt gehad.  Het is niet toegestaan examenwerk met potlood te schrijven.  Alle hulpmiddelen die je bij het examen wil gebruiken dienen uiterlijk een kwartier voor het begin van de zitting op je plaats ter controle te liggen.  Lenen van anderen tijdens het examen is onder geen voorwaarde toegestaan.  Na de start van het examen is het niet toegestaan mededelingen van enige aard over het werk te doen.  Zonder toestemming van een surveillant mag je de examenzaal niet verlaten.  Kandidaten mogen een uur na aanvang van de zitting de zaal verlaten.  Als je ruim voor tijd met je werk klaar bent, dan steek je je vinger op. Een surveillant komt dan controleren of het examen volledig gemaakt is. Daarna kun je, nadat je hiervoor toestemming hebt gekregen, de zaal verlaten.  Kandidaten die de zaal hebben verlaten nadat ze het examenwerk hebben ingeleverd, mogen onder geen enkele voorwaarde terug de zaal in; ook niet aan het eind van de zitting.  Op internet kun je naar de correctiesleutels kijken bij www.examenblad.nl. Het betreffen slechts de voorlopige antwoorden. De vaststelling van de norm vindt later plaats. Verbindt aan die informatie dus geen overhaaste conclusies.
 • 11. Zernike C E‐mail: in Wat ne Alle CS  O  Bij de v Bij Wis Vergee Rekenm Bij de m vreemd Woorde Wat Tijdens worden Laat College, Van nfo.groninge eem je me SE examen Oordopjes Nederland volgende kunde, NA et zeker bij machine moderne v de taal geb enboeken neem s de schoo n meegeno mobiele  Schendelstr enzuid@zern e naar het ns worden s of koptele ds woorden vakken m ASK1 en NA deze vakk reemde ta bruiken. Je bij het CS m je nie lexamens omen. e telefo raat 1, 9721  nike.nl t examen? digitaal afg efoon nboek mag je aan ASK2 zorg ken niet: len (EN,DU moet zelf PE zijn nie et mee en de cen oons thu GV Groninge   ? genomen. vullende h gt school v U) mag je voor de w et toegesta e naar trale exam uis of in en, Tel. (050 Voor die e hulpmidde voor een BI ook woord woordenboe aan !! het ex mens moge n je kluis ) 3656600  examens n elen gebru INAS-boek denboeken eken zorge xamen en mobiele s !!!!! neem je me uiken: kje. van en na en. n: telefoons ee: aar de niet
 • 12. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Examentraining 17, 23 en 24 april 2014 Woensdag 23 april: SE kaart ophalen, donderdag 24 april: SE kaart inleveren B4A              do 17/4  wo 23/4  do 24/4  8.30  1     En 1.09  Ne 1.09  9.20  2     En, Scj  Ne, Bok  10.10  3     En  Ne  pauze           SE kaart inleveren 0.53  11.20  4     Wi 1.09  Bio/Ec,   Bio 1.09  12.10  5     Wi, Kop  Bio, Brt/Ec  Ec 0.71  13.00  6     Wi  Bio/Ec, Dyn  7     SE kaart ophalen  0.53  B4B              do 17/4  wo 23/4  do 24/4  8.30  1     En 0.71  Wi 0.71  9.20  2     En, Hiw  Wi, Vrf  10.10  3     En  Wi  pauze            SE kaart inleveren  0.53  11.20  4     Ne 0.71  Bio/Ec  Bio 1.09  12.10  5     Ne,Bok  Bio, Mom/Ec  Ec 0.71  13.00  6     Ne  Bio/Ec, Dyn  7     SE kaart ophalen 0.54  Vrijdag 25 april: Walibi Vertrek bus: 8.00 uur, Van Schendelstraat Herexamen Rekenen Uitslag examen Rekenen: donderdag 8 mei. De resultaten hangen vanaf 14.30 uur op het bord in de hal. Datum herexamen Rekenen: woensdag 28 mei. Het aanmeldformulier voor het herexamen kun je bij de receptie ophalen. Het formulier moet uiterlijk 13 mei, ondertekend door je ouders, ingeleverd worden bij de receptie.
 • 13. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Overzicht examendata CSE 2014 Datum Tijd Vak Klas aantal lokaal WO 7-5 08.30-09.30 Nederlands B4A (17) B4B (15) 0.49 0.71 WO 7-5 10.30-12.00 Wiskunde B4A (17) B4B (15) 0.49 0.71 VR 9-5 8.30-09.30 Engels B4A (17) B4B (15) 0.49 0.71 VR 9-5 10.30-11.30 Biologie Economie B4A, B4B B4A, B4B 0.49 0.71
 • 14. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Overzicht examendata CSPE 2014 per beroepsrichting + instructies Instructies praktijkexamen Handel en Administratie (CSPE) 0 leerlingen dienen nette kleding en schoenen te dragen ( beoordeling )  0 leerlingen  moeten een rekenmachine bij zich hebben  0 verder nodig : een potlood, gum, fineliner en 2 pennen  Handel en Administratie Dinsdag 6 mei  Tijd  Lokaal  Onderdeel    9.00 –  11.00  0.53  Etaleren    Dinsdag 13 mei  Tijd  Lokaal  Onderdeel  9.00  –  12.30  0.53  Boekhouden/Excel   Donderdag 15 mei  Tijd  Lokaal  Onderdeel  9.00 –  11.00  0.53  Planning/kassa      Groepsindeling  BB Handel en Administratie  Jonathan Drooduin  Wail Kerroum  Christiaan Kwant  Isabel van der Laag  Kevin Winter  Aelon Niezen  Alexander Oudman                  
 • 15. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Instructie voor het CSPE consumptief Zorg ervoor dat je een kwartier voor aanvang van het examen omgekleed bent. Zorg voor schone en gestreken beroepskleding met bijpassende schoenen. Kleding koken/bakken:  Koksbroek, koksbuis, schort, cap en stevige, gesloten schone schoenen.  Bij je hebben: aanpakdoek Kleding serveren:  Wit overhemd of blouse, zwarte broek of rok met riem, zwarte gepoetste schoenen, zwarte vlinderstrik voor de heren. Persoonlijke verzorging:  In keuken/ bakkerij: geen sieraden, geen make-up en nagellak, lange haren opgebonden onder de cap.  Serveren: haar netjes verzorgd en lang haar opgebonden, beperkte sieraden (niet opvallend of groot). Geen telefoon/ geluidsdragers in de examenruimte. Neem naar elk praktijkexamen een pen en rekenmachine mee. Neem een lunchpakket en drinken mee. Om het praktijk onderdeel serveren te kunnen doen, dien je zelf voor vier gasten te zorgen. De reservering voor deze gasten moet op 17 april 2014 aan de docenten Consumptief doorgegeven zijn. Kosten voor de lunch: € 5,50 per persoon exclusief drankjes.
 • 16. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Consumptief Breed Donderdag 24 april  Tijd  Groep   Lokaal  Onderdeel   8.30 – 11.30  1 en 2  0.49  Toerisme    Dinsdag 6 mei  Tijd  Groep   Lokaal  Onderdeel   8.30 – 14.00  1  Bakkerij  Bakken    Donderdag 8 mei  Tijd  Groep   Lokaal Onderdeel   8.30 – 14.00  2  Bakkerij  Bakken    Maandag 12 mei  Tijd  Groep   Lokaal Onderdeel   9.00 – 15.00  1  Grootkeuken  Koken  9.00 – 15.00  2  Restaurant  Serveren    Dinsdag 13 mei  Tijd  Groep   Lokaal Onderdeel   9.00 – 15.00  2  Grootkeuken  Koken  9.00 – 15.00  1  Restaurant  Serveren    Groepsindeling  Groep 1    Groep 2  Adis Cucak    Daniël di Martino  Philip Goudsmid    Razvan Oonk  Alex Kuipers    Ivano Talens  Kelvin van der Laan    Marlay Uktolseja  Marvin Leerling    Bram van der Velde 
 • 17. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Instructies praktijkexamen Zorg en Welzijn (CSPE) Bij het praktijkexamen zorg je dat je professioneel werkt, dit houdt in dat je:  minimaal 15 minuten voor je examen aanwezig bent  schone gepaste kleding draagt  denkt aan je persoonlijke hygiëne  schone handen hebt en je handen wast voor een opdracht  geen uitbundige sieraden draagt en voor een opdracht sieraden af/uit doet  met iedereen kan samenwerken  geen make-up op hebt  geen gelnagels of andere nepnagels hebt  nagels niet te kort of te lang zijn  geen instructies, hints of antwoorden mag geven  een rekenmachine, potloden, gum, schaar, lijm, stiften en pennen bij je hebt. Voor het koken heb je nodig: Pannenlappen keukenschort en zorg dat je je haar vast hebt.
 • 18. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Zorg en Welzijn Breed Donderdag 8 mei  Groep  Tijd  Lokaal  Docent   Onderdeel   1  8.30 – 9.30  0.49  PrinR‐ Ribbmt  Minitoets  2  8.30 – 9.30  0.49  PrinR‐ Ribbmt Minitoets  3  8.30 – 9.30  0.49  PrinR‐ Ribbmt  Minitoets    Groep  Tijd  Lokaal Docent  1  9.30 – 12.00  2e  verdieping kooklokaal  Horst/ Moedt  2  9.30‐ 12.00  0.74 voorkant  Ribbmt/ Pijl  3  9.30‐ 12.00  0.74 achterkant   PrinR/ Spar    Maandag 12 mei  Groep  Tijd  Lokaal  Docent   2  8.30 – 12.00  2e  kooklokaal  Horst/ Moedt  3  8.30 – 12.00  0.74 achterkant PrinR/ Spar 1  8.30 – 12.00  0.74 voorkant Pijl/ RibbMT   Groep  Tijd  Lokaal  Docent   3  12.30 – 15.00  2e  kooklokaal Horst/ Moedt 1  12.30 – 15.00  0.74 achterkant  PrinR/ Spar  2  12.30 – 15.00  0.74 voorkant  Pijl/ RibbMT    Groepsindeling  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Kimberley   Yuenne  Naomi  Miranda   Mandy  Lakiecha  Jamila  Anne Shahida Rahma  Iris Wielinga  Nicole  Channel  Britt  Manon  Iris Visser  Julia   
 • 19. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Na de examens: Woensdag 11 Juni: Uitslag 1e tijdvak CSE De mentor belt de gezakte kandidaten tussen 15.00 en 16.00 uur en maakt een afspraak voor aanmelding herkansing. Om16.30 uur ontvangt de mentor alle leerlingen in een lokaal. In de hal staat aangegeven waar je je mentor kunt vinden. Aanmelden herexamens…….…….die moeten!!!!!!!! Met je mentor bespreek je welk herexamen het meest kansrijk is om alsnog te slagen. Aanmelden herexamens.…..…….die mogen. Je mag altijd een herexamen doen als je denkt dat je daardoor je eindcijferlijst kunt verbeteren. Voor alle herexamens (m.u.v. Rekenen) geldt: Donderdag 12 Juni: Aanmelding herexamen CSE en CSPE De aanmeldingen voor het herexamen moet voorzien zijn van jouw handtekening en moet voor 12.00 uur in het bezit zijn van de secretaris van de examencommissie (inleveren bij de mentor). Herexamens 16 t/m 20 Juni Examens 2e tijdvak (herexamens) De precieze tijden hoor je bij het aanmelden.
 • 20. Zernike C E‐mail: in Boeke Maand Bij verm worden school, nieuww ouderd Boeteg Bij het Uitslag Woens Diplom Donder College, Van nfo.groninge n inlevere ag 23 Juni missing of n of de afsc , ben je ve waarde. Vo om van he geld moet b inleveren v g Herexam sdag 25 Ju ma uitreiki rdag 26 Ju  Schendelstr enzuid@zern en i: i 9 9 zodanige b chrijvingste rplicht het oor schade et boek en bij het inlev van de klu mens ni: U D ng uni 2014 om raat 1, 9721  nike.nl nleveren b 9.00 9.20 beschadig ermijn niet boek te ve e aan boek de ernst v veren van d issleutel kr Uitslag 2e t De mentor m 17.00 uu GV Groninge   boeken en B4A B4B ingen, dat meer geh ergoeden. ken is de h van de scha de boeken rijg je de b tijdvak (her belt de ka ur, kantine en, Tel. (050 kluissleute 0.71 0.71 het boek n aald kan w Bij vermis hoogte van ade, maxim n contant w org terug. rexamen) andidaten t Van Sche ) 3656600  el: niet meer g worden, ter ssing geldt het bedra maal 10 eu worden bet tussen 14.0 endelstraat gebruikt ka r beoordeli : 75% van g afhanke uro per boe aald. 00 en 16.3 an ng van de lijk van ek. 30 uur.
 • 21. Zernike College, Van Schendelstraat 1, 9721 GV Groningen, Tel. (050) 3656600  E‐mail: info.groningenzuid@zernike.nl    Examenkandidaten 2014 Examennummer Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam Klas Profiel 204793 Kimberley Borghuis B4B Zorg en Welziijn 12796 Britt Brukker B4A Zorg en Welziijn 302793 Miranda Corpier B4B Zorg en Welziijn 15021 Adis Cucak B4B Consumptief Breed 13849 Jonathan Drooduin B4A Handel en Administratie 304546 Yuenne Fernand B4B Zorg en Welziijn 204763 Julia Gietema B4A Zorg en Welziijn 302812 Philip Goudsmid B4A Consumptief Breed 12426 Jamila Hensel B4B Zorg en Welziijn 205389 Manon Hulzebos B4A Zorg en Welziijn 302846 Rahma Jabouzi B4B Zorg en Welziijn 204969 Wail Kerroum B4A Handel en Administratie 12429 Alex Kuipers B4B Consumptief Breed 205031 Christiaan Kwant B4A Handel en Administratie 302786 Isabel van der Laag B4A Handel en Administratie 302809 Kelvin van der Laan B4B Consumptief Breed 302822 Marvin Leerling B4A Consumptief Breed 204762 Daniël di Martino B4A Consumptief Breed 12091 Naomi Middel B4A Zorg en Welziijn 303392 Aelon Niezen B4A Handel en Administratie 205029 Razvan Oonk B4B Consumptief Breed 205259 Mandy van Oost VS_Symbi 4 Zorg en Welziijn 302797 Lakeisha van Orsoy B4A Zorg en Welziijn 303442 Alexander Oudman B4B Handel en Administratie 205124 Shahida Pattinasarany B4A Zorg en Welziijn 203997 Anne Postma VS_Symbi 4 Zorg en Welziijn 202796 Chanel Somboek B4B Zorg en Welziijn 13126 Ivano Talens B4B Consumptief Breed 302823 Marlay Uktolseja B4B Consumptief Breed 302824 Bram van der Velde B4B Consumptief Breed 202826 Iris Visser B4B Zorg en Welziijn 303390 Iris Wielinga B4A Zorg en Welziijn 302792 Nicole de Wilde B4A Zorg en Welziijn 302791 Kevin Winter B4B Handel en Administratie

×