Nederlands Engelse Woordenlijst

9,722 views

Published on

Dutch / English translation of housing and planning vocabulary

Published in: Travel, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • o hoe download je dit ooit
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
158
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nederlands Engelse Woordenlijst

 1. 1. Inhoudsopgave Stedebouwkundig ontwerpen 3 Planning en programmering 9 Beleid, overheid, planvormen, planbegrippen 18 Nederlands - Engelse woordenlijst Bouwproces 22 stedebouwkundige begrippen Milieutechnisch ontwerpen (Nederlands) Landschap 24 27 Verkeer 31 Onderwijstermen 35 … van Aanbesteden tot Zwaartepunt … Als pdf beschikbaar via de website van de afdeling Urbanism en via: http://networkcity.bk.tudelft.nl In dit boekje vindt u 1125 stedebouwkundige begrippen met de (Zie ook binnenzijde kaft.) Engelse vertaling, samengesteld door Daniëlle Wijnen en Ina Klaasen. Reeds op de afdeling ‘Urbanism’ roulerende lijstjes zijn uitgebreid, aangevuld en verbeterd met medewerking van medewerkers van de afdeling. Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage. Zo’n woordenlijst is nooit af. Aanvullingen en opmerkingen kunt u mailen naar Ina Klaasen, onder vermelding van ‘Nederlands Engelse TUDelft, Faculteit Bouwkunde woordenlijst’: i.t.klaasen@tudelft.nl Ruimtelijke Planning Het is de bedoeling dat aanvullingen en opmerkingen binnenkort via de website gegeven kunnen worden. Januari 2007 De lijst is ook als pdf beschikbaar via de website van de afdeling Urbanism en via: http://networkcity.bk.tudelft.nl. Dr. I.T. Klaasen Ir. D.M.P. Wijnen
 2. 2. Opmerkingen voor het gebruik Woorden of begrippen in de lijst worden gescheiden door een komma, punt- komma of schuine streep. Stedebouwkundig ontwerpen , wordt gebruikt voor verschillende woorden of begrippen van gelijke barrierewerking barrier effect orde bebouwd gebied built-up area (= bebouwde kom) Bijvoorbeeld: mansion, manor bebouwingsdichtheid building density beeldcultuur visual culture beeldkwaliteit visual quality ; wordt gebruikt voor verschillende woorden of begrippen in een beeldkwaliteitsplan city-image plan afwijkende context beleving experience Bijvoorbeeld: health service(s) (instanties); health care, medical care belevingswaarde experiential value (zorg voor de gezondheid) beschutting shelter, protection bestrating road surfaces, paving / wordt gebruikt voor verschillende mogelijkheden binnen een begrip bewerking treatment, (operation) Bijvoorbeeld: city / town council bezonning insolation ! Niet verwarren met isolation bodemkaart soil maps Onder de vertaling vindt u af en toe een opmerking (!), verwijzing of casco framework aanwijzing voor de uitspraak. Deze laatste wordt gegeven tussen centrumgebieden central area, city area aanhalingstekens; de lettergreep in KAPITALEN krijgt klemtoon in de centrummilieu city centre environment uitspraak. Bijvoorbeeld: “deVELopment” concentratie concentration contextgebonden ontwerp contextual design contour contour, outline dichtheid density diensten services differentiatie differentiation diversiteit diversity quot;diVERsityquot; doorkijk vista doorsnede section draagvlak user base dwarsprofiel cross-section erfgoed heritage esthetica aesthetics gebiedsanalyse site analysis gebiedsgerichte aanpak area-focused approach gebruikswaarde use value geleed articulated genius loci genius loci geomorfologische kenmerken geomorfological characteristics groen green space, vegetation grondbeleid land policy halfverharding loose-fill surfacing helling, hellingbaan ramp herbouw reconstruction hergebruik reuse 2
 3. 3. Stedebouwkundig ontwerpen Stedebouwkundig ontwerpen herinrichting, herindeling restructuring, redevelopment, reshaping maaiveld, indeling (-) ground level layout zie ook stedelijke herinrichting maaswijdte mesh width herinrichtingsplan restructuring plan maatvoering dimensions herinrichtingsvoorstel restructuring proposal, redevelopment meerkernig stedelijke gebieden multi-centered urban areas proposal meervoudig grondgebruik multifunctional landuse herontwikkelingsplan redevelopment programme menselijke maat human scale heropbouw rebuilding montage assembly herstructurering renewal, restructuring netwerkstad network city hoofdas principal axis nieuwbouw new development, newly built houses hoofdlijnen outlines nieuwbouw, vervangende (-) newly built housing, replacement hoofdstraat main street, high street nieuwbouwlocatie new-development site hoogbouwplan high-rise scheme omgevingskwaliteit environmental quality hoogteverschil difference in height onbelemmerde toegang, vrije toegang unimpeded access huis met bijbehorende grond premises onderdoorgang underpass huishoudens households ondergronds bouwen underground building huurbescherming rent protection / control ondergrondse ordening underground spatial planning ideaalsteden ideal cities ondergrondse spoorlijn underground railway inrichting (aankleding) design, layout onderhoud maintenance inspraak public participation ontmoetingsplaats meeting place inspraakprocedure (public) enquiry procedure ontwerp, voorlopig (-) preliminary design, provisional design inventarisatie inventory ontwerpend onderzoek research by design, design-driven invulproject infill project research kavelmaat lot size ontwerponderzoek design research kleurgebruik colour application ontwerpopgave design task klinkers, hardgebakken (-) hard-burned clinkers ontwerpopvatting design approach korrel grain ontwerpprincipes design principles zie tijdkorrel en ruimtelijke korrel ontwerprichtlijnen design guidelines landelijk en stedelijk gebied rural and urban area ontwerpschets draft of a design, design sketch lange lijnen (long lines) ontwerptekening design drawing langsdoorsnede longitudinal section ontwerpvisie design perception, design view, design langsprofiel longitudinal profile vision leefbaarheid liveability openbare ruimte public space leefomgeving (dagelijkse) social environment, living environment oppervlaktewater surface water (daily) orthogonaal orthogonal leesbaarheid legibility quot;orTHOgonalquot; lengteprofiel longitudinal profile perceel lot lift lift (Brits), elevator (Amerikaans) plan analyse design analysis ligging site, location quot;aNAlysisquot; lintbebouwing ribbon development plangebied plan area lintdorp linear village radiaal radial ! linear city = bandstad roltrap escalator lob lobe roltrap escalator lobbenmodel lobate model rooilijn building line locatie, binnenstedelijke (-) inner city location ruimtegebruik spatial use/claims locatie, industriële (-) factory site ruimtelijke dimensies spatial dimensions maaiveld ground level, surface level ruimtelijke korrel (verg. tijdkorrel) spatial grain (cf. temporal grain) 4 5
 4. 4. Stedebouwkundig ontwerpen Stedebouwkundig ontwerpen ruimtelijke kwaliteit spatial quality straatwand elevation along the street, street ruimtelijke meerwaarde spatial asset elevation ruimtelijke omgeving spatial environment streefwaarde target value sanering sanitation, clearance strip strip sanering van woningen housing improvement, slum clearance strokenverkaveling parallel plots of land sanerings- en reconstructie-projecten renewal and reconstruction projects structuur, qua functie / qua vorm structure, functional-spatial / formal- saneringsbeleid housing improvement, renewal policy spatial schaalaanduiding indication of scale tangentiaal tangential schaalniveau level of scale tapis roulant, rollend trottoir moving walkway schaalsprongen leaps in scale tijdkorrel (vrg. ruimtelijke korrel) temporal grain (cf. spatial grain) schaalvergroting scaling-up, increase in scale trap, vaste (-) fixed stair scheg wedge tuindorp garden village schema diagram, outline, schedule, scheme tuinstad garden city schets sketch, draft typologie typology situatiegebonden (ontwerp) localized (design) uitwerking detailed plan, (further) elaboration situatieonafhankelijk (ontwerp) non-localized (design) uitzicht view, vista, panorama situatietekening site plan variatie variation situering siting verblijfsgebied omschrijven sleutelprojecten key projects verblijven = to stay spreiding (urban) sprawl verblijfskwaliteit quality of the surroundings for people stadsas city axis verdichten to increase the density stadsbeeld town scape, cityscape verdiept sunken stadsbeleving urban experience verhard surfaced, paved stadsgezicht, beschermd (-) protected urban scene verharding hard paving, area of hard surfaces stadslandschap townscape, urban landscape verkavelen allotment stadsontwerp urban design verkaveling land division, allotment, site layout, plot stadsontwikkeling urban development, city development division stadsstructuur urban structure verkavelingspatroon field pattern ! Zowel formal (vorm) als functional verkavelingsplan parcelling plan, lot plan (functioneel) verkavelingsstructuur land division stadsvernieuwing urban renewal verscheidenheid diversity zie ook stedelijke vernieuwing quot;diVERsityquot; stadsvernieuwingsgebied urban renewal area versnippering fragmentation stadsvernieuwingsplan urban redevelopment plan verspreid spread out stadsvernieuwingsproject urban renewal scheme, urban verstedelijking urbanization regeneration project verstedelijkingsbeleid urbanization policy stedebouwkunde urban planning and design vestigingspatroon settlement pattern stedelijk beeld cityscape vingermodel finger model stedelijk patroon urban pattern vista framed view stedelijk weefsel urban fabric, urban tissue visuele beleving visual experience stedelijke herinrichting urban redevelopment / reconstruction visuele belevingswaarde visual experiential value stedelijke vernieuwing urban regeneration vlak (verg. lijn, punt) bounded area (cf. line, point) zie ook stadsvernieuwing voorontwerp, voorstudie preliminary design steeg alley voorwaardescheppend beleid condition-creating policy straatbeeld street picture voorzieningen amenities, facilities straatmeubilair street furniture vormanalyse analysis of form 6 7
 5. 5. Stedebouwkundig ontwerpen vormentaal form language, formal language, vocabulary of forms, formal idiom Planning en programmering vormgeving visual design ! ter onderscheiding van ontwerpen = aanpasbaar bouwen adaptable building design aantrekkingskracht (van stedelijk drawing power, power of attraction waarneming (visuele waarneming) perception (visual) centrum) wal barrier, hedgerow, quay actieruimte action space wederopbouw reconstruction activiteitenpatronen activity pattern werkmaquette working model afbraak demolition wijzigingen tov de vorige situatie changes in comparison to the former agglomeratie urban agglomeration situation ! als meerdere steden: conurbation woningbouwarchitectuur residential architecture agglomeratie-effecten agglomeration effects woningdifferentiatie residential differentiation akkerland arable land, plough land, tillage woningplattegrond floor plan of dwelling unit, domestic floor alleenstaanden singles plan allochtonen people with a foreign background woningtype housing type, type of house apotheek pharmacy, (dispensing) chemist woonomgeving residential environment arbeidsongeschikten people unfit for work zichtas line of vision autochtonen autochtones zichtlijn line of sight, sight line bandstad linear city zone area, zone bandstedelijke ontwikkeling linear urban development zwaartelijn median basisschool primary school zwaartepunt centre, central point bebouwd gebied built-up area (= bebouwde kom) bebouwingsdichtheid building density bedrijfsleven trade and industry begraafplaats burial ground, cemetery, graveyard, memorial park beheer management ! onderhoud = maintenance beheerplanning maintenance planning / management planning behoefte needs, demand, requirements behoeftenpiramide hierarchy of needs bejaardenwoning old people's flat bereikbaarheid accessibility beroepsbevolking working population, economically active population beroepsonderwijs technical school / college beschermde landschappen protected landscapes bestaansvoorwaarden existential preconditions bestemmen designate, allocate bestuurlijk-organisatorisch administrative-organizational bevolking population bevolkingsdichtheid population density bevolkingsgroei population growth / increase bevolkingsgroep section of the population 8
 6. 6. Planning en programmering Planning en programmering bevolkingsomvang population size functiescheiding separation of functions bevolkingsopbouw composition of the population functieverandering change(s) in function, functional change bevolkingsoverschot population surplus functieverdeling function distribution bevolkingsprognose population prognosis functioneel-ruimtelijke structuur functional spatial structure bevolkingsspreiding population distribution vgl. formal-spatial structure bewoners (huis) occupants fysiek ruimtelijk physical spatial ! inwoners (stad, land): inhabitants galerijflat gallery flats bewonersparticipatie close cooperation with the residents gebiedsontwikkeling area development bijstandsmoeders mothers on social security geboortecijfer birth rate binnenstadsvernieuwing inner city renewal geboorteoverschot excess (of) births (over deaths), (natural) bloembollengebied bulb growing area increase in population bloembollenteelt bulb growing / culture / cultivation gebruiksvriendelijk user-friendly BNP (bruto nationaal product) GNP (gross national product) gebruikswaarde use value bouwen voor de buurt building for the neighbourhood gedragsverandering change in behaviour bufferzone buffer zone gedragswetenschap behavioural science bundelen bundle, cluster gezinshereniging family reunion centralisatie centralization gezondheidszorg health service(s) (instanties); health care, compacte stad compact city medical care (zorg voor de gezondheid) concurrentie competition glastuinbouw cultivation under glass criterium criterion groei (stedelijke groei) urban expansion dag- en nachtroutes daytime and nighttime routes groeikern centre of urban growth dag-, avond- en nachtfuncties day / evening / night functions groeistad expanded town dagelijkse leefomgeving daily social environment / living grondbeginselen van ruimtelijke ordening principles of regional development / land environment utilization decentralisatie decentralization groothandel wholesale trade deconcentratie deconcentration grote steden beleid large-cities policy demografie demography haalbaarheid feasibility quot;deMOgraphyquot; herbestemmen reallocate dienstverlening service(s), provision of services herbouw reconstruction doel(stelling) target, aim, objective, goal hergebruik reuse ! let op verschillen herhuisvesting rehousing doelstellingen aims and objectives herinrichting, herindeling restructuring, redevelopment, reshaping dokterspraktijk medical practice zie ook stedelijke herinrichting doorstroming quot;moving up (down) the house ladderquot; herinrichtingsplan restructuring plan draagfunctie carrying function herinrichtingsvoorstel restructuring proposal, redevelopment draagvlak user base proposal eigenaar-bewoner owner-occupant, owner-occupier herontwikkelingsplan redevelopment programme erfgoed heritage heropbouw rebuilding exploderende stad exploding city herstructurering renewal, restructuring fasering organizing in phases, phasing hierarchie hierarchy flankerend beleid accompanying policies hogeschool college (of advanced / higher education), formeel-ruimtelijke structuur formal-spatial structure polytechnic vgl: functional-spatial structure hoofdlijnen outlines functie-invulling actualization of a function hoogspanningskabel high-voltage cable, high-tension cable, functiemenging mix of functions, functional mix, mixed power (transmission) line use hoogspanningsleiding high-tension lines (?) 10 11
 7. 7. Planning en programmering Planning en programmering hoogspanningsmast power pylon leeftijdsopbouw age distribution hoogspanningsnet high-tension network leeftijdsverdeling / -opbouw age distribution huisarts family doctor, general practitioner leegstand vacancy, unoccupied houses, etc. huisartsenpraktijk medical practice levendigheid liveliness, activity, bustle huishoudens households ligweide sunbathing area, sun terrace huisvesting lodging accomodation locatiebeleid location policy huur rent maakbaarheid makeability huurbeleid rent(s) policy maatschappelijk societal huurbescherming rent protection / control ! sociaal = social huurcommissie rent tribunal maatschappelijk belang societal interest huurder tenant maatschappij society huursector rented sector medegebruik joint use huurwoning rented house / flat meerkernig stedelijke gebieden multi-centered urban areas huurwoningen, sociale (-) rented social housing meubelboulevard furniture heaven / strip, row of furniture invloedssfeer sphere of influence, range of influence shops inwoners (stad, land) inhabitants middelbare school secondary school ! bewoners (huis) : occupants migrantenhuisvestingsbeleid immigrant settlement policy jongerenhuisvesting housing for young people milieudifferentiatie environmental differentiation kantoren offices modelmatig model-based kantorencentrum business district / centre multifunctioneel mixed use, multi-purpose kas greenhouse, glasshouse, hothouse natuurgebied nature reserve (natuurleven); scenic area kassengebied greenhouse area (natuurschoon) kengetallen index numbers, indicators Nederlands Economisch Instituut (NEI) Netherlands Economics Institute kennisas knowledge axis netwerkstad network city kern nucleus, core area niet-actieven inactive persons vgl: meerkernig : multinodal nieuwbouw, vervangende (-) newly built housing, replacement kern (kleine) village norm standard (norm) kinderboerderij children's farm nutsvoorzieningen public utilities kinderdagverblijf crèche, day-care centre omgevingskenmerken environmental characteristics knelpunt bottleneck omgevingspsychologie environmental psychology knooppunt node, junction, hub onderhoud maintenance koopappartement owner-occupied flat onderverhuren sublet koopwoning sale sector; owner-occupied property ongeschoold (werk) unskilled (work) (dwelling) ontgroening = vergrijzing population ageing koopwoningbouw owner-occupied housing ontsluiten make accessible korrel grain ontsluiting access, access road zie tijdkorrel en ruimtelijke korrel ontsluitingsprincipes principles of accessibility kostwinner breadwinner ontwerpstrategie design and planning strategy laag geschoold, laag opgeleid low-skilled ontwikkelingsas growth axis, development axis lagere inkomensgroepen / klassen lower income brackets ontwikkelingsperspectief development perspective leefbaarheid liveability quot;deVELopmentquot; leefomgeving (dagelijkse) social environment, living environment ontwikkelingsplan development scheme (daily) ontwikkelingsplanologie development planning leefstijl life style quot;deVELopmentquot; leeftijdscategorieën age categories ontwikkelingssnelheid development tempo leeftijdsopbouw age distribution open/groene ruimte open space, non-urbanized space 12 13
 8. 8. Planning en programmering Planning en programmering orientatie orientation, direction finding sporthal sports hall / centre; gym (informeel) orienterende betekenis direction-defining significance sportveld sports / playing / athletic field particuliere huurwoningen private rented housings stadsbewoner town dweller persoonskenmerken personal characteristics ! zie ook stedeling plaatswaarde (=locatiewaarde) location value stadscentrum city centre plantoelichting commentary to the design stadsmilieu urban environment planvorming planning processes stadsmodellen urban models portiek porch, portico stadsuitbreiding urban expansion, urban extension potentiekaart map of potentials stadsvernieuwing urban renewal problematiek problem, issue zie ook stedelijke vernieuwing procesplanning process planning stadsvernieuwingsgebied urban renewal area programma van eisen design requirements, schedule of stadsvernieuwingsplan urban redevelopment plan requirements stadsvernieuwingsproject urban renewal scheme, urban programmatische analyse (van) functional analysis of surroundings regeneration project omgeving stagnatiegebied stagnation area publiekstrekker magnet function stedelijk grondgebruik urban land use randvoorwaarden conditionally stedelijk woonmilieu urban habitat recreatie recreation, leisure stedelijke herinrichting urban redevelopment / reconstruction regulatiefunctie regulation function stedelijke vernieuwing urban regeneration ruimelijke ordening spatial planning zie ook stadsvernieuwing ruimtelijke korrel (verg. tijdkorrel) spatial grain (cf. temporal grain) stedelijkheid degree of urbanization ruimtelijke ontwikkeling spatial development stedeling urban dweller ruimtelijke oplossing spatial solution sterfte mortality ruimtelijke planning spatial / urban & regional planning suburbaan suburban ruimtelijk-ecologisch spatial-ecological suburbanisatie suburbanization ruiterpad bridle path, rider trail (Am.), riding track symbiose symbiosis, supporting interactivity sanering sanitation, clearance tijdkorrel (vrg. ruimtelijke korrel) temporal grain (cf. spatial grain) sanering van woningen housing improvement, slum clearance tijdruimtelijk temporospatial (time-space ) sanerings- en reconstructie-projecten renewal and reconstruction projects tijdsbesteding time-spending saneringsbeleid housing improvement, renewal policy toegankelijkheid (verg. bereikbaarheid) reachability (cf accessibility) satellietstad satellite (town) toekomstwaarde future value scheiden separate toelatingsplanologie development control planning slaapstad dormitory town uitbreiding expansion, extension sleutelprojecten key projects uitgangspunt basic assumption / principle sociaal-cultureel socio-cultural uitwaaiering van voorsteden sprawling suburbs sociaal-economisch socio-economic universiteit university sociaal-ruimtelijk socio-spatial veerpont ferry(boat) sociale controle social control veeteelt stock / cattle breeding ! controleren = to check veiligheid safety sociale veiligheid public safety veiling (plaats, gebouw) auction-mart, auction room(s) / hall ! niet: social security verdichting densification sociale woningbouw public housing (subsidized by public vergrijzing population ageing funds) verhuisbeleid house-moving policy spaarbekken reservoir verkennend exploratory speelterrein playground verloedering degradation, degeneration speelweide playing field zie ook verpaupering 14 15
 9. 9. Planning en programmering Planning en programmering vernieuwbouw conversion, renovation woningbouwvereniging housing association verpaupering deterioration, decay woningdifferentiatie residential differentiation zie ook verloedering woningmarkt housing market verpleeghuis nursing home woningnood housing shortage/ problem verschralen decrease, to make poorer, to become woningplattegrond floor plan of dwelling unit, domestic floor poorer plan verstedelijkend gebied urbanescent area woningpolitiek housing policies verstedelijking urbanization woningprijzen housing prices vertrek emigration woningsanering zie sanering vertrekoverschot emigration surplus, negative net woningtype type of house, housing type migration woningverbetering improvement of accomodation vervuiling pollution woningvoorraad housing stock verwerving procurement woningwetbouw subsidized / council housing verweving interweaving woongebied residential zone verzorgingsgebied catchment area woongelegenheid housing zie ook : draagvlak woonlasten housing expenditures verzorgingsstaat welfare state woonmilieu habitat, residential environment vestiging immigration woonmilieudifferentie residential differentiation vestigingsfactoren allocation factors woonomgeving residential environment vestigingsoverschot migration surplus woonruimte housing accomodation visie outlook, perception, philosophy, vision, woonruimteverdeling distribution of housing accommodation perspective woonruimtevoorzieningen housing provisions volkshuisvesting housing woonsatisfactie residential satisfaction volkstuin allotment (garden) woonsituatie living conditions (meervoud) voorwaarden preconditions woonwagen caravan (Brits); (house) trailer (Am.) vrijetijdsbesteding leisure activity woonwensen housing demands waarde value zendmast (radio/TV) mast, radio/TV tower waterberging water storage zorg / verzorging care waterwingebied water-collection area sociale verzorging : welfare wederopbouw reconstruction zorgsector social service sector, social services welzijn wellbeing welzijn, welvaart welfare welzijnsbeleid welfare policy werkgelegenheid employment werkloosheid unemployment winkelcentrum shopping centre wisselwoning temporary housing woning dwelling woningbouwopgave housing commission woningbouwplannen planning schemes for housing construction woningbouwprogramma house-building programme (?) woningbouwsubsidies subsidies for housing ! (object subsidies) housing construction subsidies; individual subsidies, housing allowances 16 17
 10. 10. Beleid, overheid, planvormen, planbegrippen Beleid, overheid, planvormen, planbegrippen gemeentebestuur gemeentelijk niveau local council, city / town council municipal level grondgebonden landbouw land-based agriculture aanbeveling recommendation handhaven van speciale regels to enforce the special regulations ABC locatiebeleid ABC location policy Hinderwet Nuisance Act Actieplan Bedrijventerreinen Action Plan for Business Estates hoofdverbindingsas major transport axis B&W Municipal Executive Committee Hoogheemraadschap Water Board beleid policy kabinet (het) (the) government beleidsanalyse policy analysis kadaster land register, cadastre, register of real quot;aNAlysisquot; estate beleidsnota policy document kadastrale kaart ordnance survey map beleidsplan policy plan landinrichting rural land use planning Beleidsplan Drink- en Industriewater- Policy Plan for Drinking and Industrial Landinrichtingswet Land Use Act voorziening Water Supply locatiebeleid voor perifere en location policy for peripheral and large- beleidsvoornemens policy proposals grootschalige detailhandelsvestigingen scale retail establishments beleidsvorming policy making quot;peRIpheralquot; Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) Spatial Planning Decree Meerjarenprogramma Infrastructuur en Multiannual Programme for Infrastructure besluitvormingsproces decision-making process Transport and Transport bestemmingsplan (local) land-use plan; zoning plan; Meerjarenprogramma Vitaal Platteland Multiannual Programme for a Vibrant and development plan Dynamic Countryside Bestuur/ Regering; bestuurlijk Administration; administrative metropool metropolis quot;adMINistrativequot; milieueffectenrapportage environmental impact assessment Bestuurlijk Platform Groene Hart Green Heart Administrative Platform Mer = EIR = Environmental Impact bestuurslagen levels of administration Report Bouwbesluit Building Decree Nederlands Economisch Instituut (NEI) Netherlands Economics Institute bouwverordening building regulation noordvleugel (van de Randstad) northern wing (of the Randstad) bouwvoorschriften building regulations Nota Gebiedsgerichte Economische Policy Document on Regional Economic brandweervoorschriften fire regulations Perspectieven (GEP) Perspectives burgemeester mayor Nota Mobiliteit National Traffic and Transport Strategy Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Statistics Netherlands Nota Nationale Landschapsparken Policy Document on National deelgemeente borough Landscapes borough (in bijzonder in Londen en New Nota Nationale Parken Policy Document on National Parks York) Nota Ruimte National Spatial Policy Document deelplan sub-plan Nota Vier Grote Steden Policy Document on the Four Large Ecologische Hoofdstructuur National Ecological Network Cities ecologische verbindingszone ecological connection zone ontwerpplan plan proposal economisch kerngebied economic core area ontwerpschets draft of a design, design sketch Europese ecologische hoofdstructuur European ecological network Ontwikkelingsprogramma Groene Hart Green Heart Development Programme Europese richtlijn luchtkwaliteit European air quality directive Ontwikkelingsschets Schelde Estuarium Development Outline for the Scheldt Exclusieve Economische Zone (EEZ) (in Exclusive Economic Zone (in the North Estuary de Noordzee) Sea) overheid public authorities, government, gebundelde deconcentratie clustered dispersal authorities Gedeputeerde Staten Provincial Executive Committee overheidsbeleid public policy quot;eXEcutivequot; overheidsinstantie voor ruimtelijke planning authority Gemeente Municipality ontwikkeling overheidsinstanties public bodies 19
 11. 11. Beleid, overheid, planvormen, planbegrippen Beleid, overheid, planvormen, planbegrippen planningswetgeving planning legislation verzorgingsstaat welfare state Planologische Kernbeslissing (PKB) National Spatial Planning Key Decision Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Fourth National Policy Document on provinciale staten provincial council Spatial Planning provincie province VINAC Actualisering van de VINEX Update of the supplement to the…. publiek-private-samenwerking public private partnership VINEX Vierde Nota Ruimtelijk Ordening Supplement to the Fourth National Policy Randstad Randstad Extra Document on Spatial Planning Randstadgroenstructuur Randstadgroenstructuur Vogel- en Habitatrichtlijn(EU) (EU) Bird and Habitat Directive ! niet vertalen voorbeeldplannen model plans reconstructiegebied (rural) reconstruction area ! Model (in Engels) is ook 2- en 3-dim. Reconstructiewet concentratiegebieden Reconstruction Act on concentration model en maquette areas voorbeeldproject model project Rijksbeleid National policy voorlopig ontwerp draft of a design rijksoverheid central / national government VROM Ministry of Housing, Spatial Planning and Rijksplanologische Dienst (RPD) National Spatial Planning Agency the Environment ruilverkaveling land reallocation waterschap district water board Ruimte voor de Rivier Space for the Rivers werelderfgoed (UNESCO) (UNESCO) world heritage site Ruimtelijk Planbureau (RPB) the Netherlands Institute for Spatial Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) Rural Planning Act Research Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) Spatial Planning Act Ruimtelijke Hoofdstructuur National Spatial Structure Wetenschappelijke Raad voor Advisory Council on Government Policy ruimtelijke investering spatial investment Regeringsbeleid (WRR) ruimtelijke reservering spatial reservation wetgeving ruimtelijke ontwikkeling planning legislation ruimtelijke verkenning spatial outlook Wethouder Alderman, City Councillor (for housing scenario scenario etc) Sociaal Plan Bureau (SCP) Social and Cultural Planning Board woningwet housing act, housing law stadsdeelraad borough council, borough Zuidas (Amsterdam) Southern Axis stadsgewest urban region zuidvleugel (van de Randstad) southern wing (of the Randstad) stadsplattegrond urban street plan, town plan; urban fabric stadsverbeteringsplannen urban regeneration plans streekplan regional spatial plan structuurplan structure plan, master plan Structuurschema Groene Ruimte (SGR) National Structure Plan for Green Areas Structuurschema Verkeer en Vervoer Second National Traffic and Transport (SVV) Structure Plan structuurschema structure scheme, structure plan structuurvisie structural concept sturingsfilosofie philosophy of governance toekomstverkenning exploration of the future Tweede Nota Ruimtelijke Ordening Second National Policy Document on Spatial Planning uitbreidingsplan development plan Uitvoeringsplan Implementation Plan vergunning (planning) permission, licence verkavelingswet zoning law verordening (lagere overheid) by(e)-law verordeningen regulations verstedelijkingsnota government paper on urbanization 20 21
 12. 12. Bouwproces Bouwproces overwinst planfase planning gain phase of planning projectenveloppe project envelopes aanbesteden put out to tender projectontwikkelaar property development company belanghebbende stakeholder publiek-private-samenwerking public private partnership bouwlocatie building site, development site uitgifte van grond land issue quot;deVELopmentquot; uitvoerbaarheid feasibility bouwmassa built mass uitvoering construction, implementation bouwopgave building task, building brief vastgoed real estate, property bouwrijpmaken, het terrein (-) prepare the site for building vastgoedbeheer real estate management bouwvergunning building permit, licence, planning vastgoedsector property development sector permission verbouw refurbishment bouwvolume volume of the building, building volume verbouwd renovated exploitatie running expenses verbouwing refurbishment financiering financing, funding verbouwingsplan conversion plan gebiedsontwikkeling area development verwerving procurement grondbezit landownership woningbouwvereniging housing association grondeigendom landholding, ownership of land woningproduktie housing production grondexploitatie estimate of land development grondgebied surface area grondgebruik land use grondopbrengsten ground rates grondprijs price of land grondverwerving procurement of land handhaven van speciale regels to enforce the special regulations huiseigenaar home-owner ! eigenaar van huurhuizen: landlord / landlady huizenaanbod housing supply huizenbouw domestic construction kostenaspecten cost elements kosten-baten-analyse cost-benefit analysis quot;aNAlysisquot; kostenbeheersing cost management kostenbesparing savings in costs kostenraming cost estimate marktpartijen private parties onderhoud maintenance ontwikkelingsperspectief development perspective quot;deVELopmentquot; ontwikkelingssnelheid development tempo opdrachtgever client, customer in context: de gemeente is de opdrachtgever van …. = the local authority has commissioned … 23 22
 13. 13. Milieutechnisch ontwerpen Milieutechnisch ontwerpen ecologisch bouwen ecologisch verantwoord ecologically-sound building ecologically sound ecologische voetafdruk ecological footprint aan- en uitvliegroute approach and take-off routes eutrofiëring eutrophication aantasting damage (to) geluid sound, (negatief:) noise afval, chemisch (-) chemical waste(s) zie ook geluidhinder afval, huishoudelijk (-) domestic waste(s) geluidgrens sound limit afvalberg waste volume geluidhinderfactoren noise factors afvalcontainer refuse bin geluidsarm noiseless afvalscheiding waste separation geluidsbeperking sound restriction afvalsorteerbedrijf waste sorting plant, waste sorting geluidshinder noise (impliceert hinder) business geluidshinderbeperking noise restriction afvalstoffen, schadelijke (-) hazardous wastes, hazardous geluidsisolatie sound isolation substances ! isolation niet verwarren met insolation= afvalverbrandingsinstallatie waste incineration plant, waste bezonning incinerator geluidsisolerende eisen sound-isolation demands afvalwater wastewater geluidsmaatregel noise prevention measure afvalwater, grijs (-) grey water geluidswal noise barrier afvalwater, huishoudelijk (-) domestic sewage, household sewage, geluidwerende maatregel sound-damping measure domestic wastewater grijs water grey water afvalwater, ongezuiverd (-) untreated sewage grijswatercircuit grey water cycles afvalwater, zwart (-) black water grondstoffen raw materials afvalwatervijvers sewage ponds grondstoffenbeheer resource conservation afvalwaterzuiveringsinstallatie sewage purification plant grondwater groundwater afvoer drainage grondwaterbeheersingssysteem groundwater control system bedreigde soorten endangered species grondwaterbeschermingsgebied ground waterprotection area bedrijfsafval quot;commercial waste(s); trade waste(s)quot; grondwaterhuishouding groundwater management bemesting manuring, (met kunstmest) fertilization helofyten [niet in Oxford Dictionary] bergingsvijver storage pond klimaatbeheersing climate control beschoeiing (rivieroever) campsheeting, sheet piling klimaatverandering climate change bezonning insolation kringlopen cycles ! Niet verwarren met isolation kunstofafval plastics waste(s) biodiversiteit biodiversity leefmilieuverordening environmental by(e)-law biotoop habitat ! Van lagere overheid bodemgesteldheid soil condition, nature of the ground luchtkwaliteit air quality bodemsanering soil sanitation luchtverontreiniging air pollution bodemvervuiling soil pollution meervoudig ruimtegebruik multifunctional land use bodemwater groundwater mestoverschot surplus manure broeikaseffect greenhouse effect milieuaspecten environmental aspects drinkwatervoorziening supply of drinking water milieubeheer environmental protection, conservation duurzaam beheer sustainable management (of nature) duurzaam bouwen sustainable building milieubeleid policies on environmental issues duurzaam(heid) sustainable (-bility) milieubeleidsplan environmental policy plan ! In de zin van 'langdurig': durable milieuheffing environmental levy ecologisch ecological milieuhygiëne environmental hygiene milieu-indicatoren environmental indicators 25 24
 14. 14. Milieutechnisch ontwerpen milieukunde milieukwaliteit environmentology environmental quality (Nederlands) Landschap milieukwaliteitsdoelstellingen environmental quality targets milieuprobleem environmental problem aandijken dam (up), reclaim oppervlaktewater surface water aanplemping filling in ozonlaag ozone layer aanzandingsproces accretion process regenwaterriool rainwater sewer achtergronddecor backdrop riolen sewers ! achtergrond = background riolering sewerage, sewer system, sewers achterkade enclosing quay rioolwaterzuiveringsinrichting water treatment plant afstromend water descending water flows sanering sanitation, clearance afwatering drainage, discharge of water schoonwaterberging clean water storage pond zie ook: bemaling en ontwatering soortenrijkdom (high) diversity of species bedijking diking stadsbiotopen urban habitats bemaling drainage stank nasty smell, stench bemalingstechniek pumping technique stankoverlast stench nuisance beplantingsschema planting scheme vegetatie vegetation bewerking treatment, (operation) verbruik consumption, spending binnendijks (lying/situated) inside the dike(s) / on the verdichten to increase the density landside of the dike(s) verdringen to push away / aside bloemenparterre floral parterre verdroging dehydration bodemdaling subsidence verontreiniging pollution, contamination bodemkaart soil maps versnippering fragmentation boezem outlet waterway verspilling wasting boomgaard orchard verspreiding dispersal boompartij grove verstoring disturbance, disruption boomsoorten tree species vervuiling pollution, contamination bosschage small copse verwijdering removal bovenland upland verzuring acidification brak brackish waterbeheer water management buiten(huis) country house (home) windhinder nuisance caused by wind zie ook: stedelijk buiten en landhuis zuiveringsgebouw purification plant buitendijks outside the dike(s) zuiveringsinstallatie water-treatment works, treatment plant buitenplaats country estate zuiveringsmoerassen water-purification marshes casco framework contour contour, outline cultuurlandschap man-made / cultural landscape demping van grachten filling in canals dijk dike dijkkruin dike crest dijkverhoging dike elevations dijkverzwaring dyke reinforcement doolhof labyrinth droogmakerij drained lake droogmakingsproject land reclamation project duikers culverts 26 27
 15. 15. (Nederlands) Landschap (Nederlands) Landschap duin dune kwelwater seepage duinwiggenstructuur dune cuneate structure laan avenue duiventoren dovecote landaanwinning land reclamation eendenkooi duck-trap landgoed estate eerdgronden eerd soils landhuis country house / home, manor enkele bedding single river beds landschapselement landscape component erf yard, property, grounds landscheidingsdijk boundary dike erfpacht long (term) lease, building lease lanenstelsel system of avenues gazon lawn lengteas longitudinal axis geestgrond geest (sandy soil between dunes and lusthof garden of delight polder), old sand ridges maniërisme mannerism gelaagdheid stratification merenlandschap lakeside landscape gemaal pumping-station moestuin kitchen garden getijde tide nis niche getrapt systeem multi-stage system oever bank gevel, (achter-, voor-) elevation, (rear, front) oeverlijn, oeverstrook shoreline gracht canal oeverwal levee grasbaan grass strip ommuurde tuin walled garden grondwaterniveau groundwater level ontginning reclamation Gulden Snede golden section ontwatering drainage heggenlandschap hedge landscape oppervlaktewater, (zoet) surface (fresh)water herenboerderij gentleman's farm plantage plantation herenhuis mansion, manor plassenlandschap lake area hoekverdraaiing angular rotation poortgebouw gatehouse hofstede homestead, farmstead prieel bower, (paradisiac), arbour hoogveen quot;(high) moorland, peat moor; grondsoort: raamwerk framework high moor peat; of: peat formations raster grid above the water tablequot; rivierloop river course houtsingel windbreak, shelter belt rondeel roundel houtwal hedgerow ruimtewerking spatial effect inklinking settlement schaalvergroting scaling-up, increase in scale ! subsidence = slinking, inkrimping, scheg wedge verzakking scherm screen inpoldering land reclamation siertuin ornamental garden ! Voornamelijk met betrekking tot slagenverkaveling strip land parcelling Nederland: impoldering slingervorm sweeping curves jachtbos hunting preserve sloot ditch kleigronden clay(ey) soil sluisdeuren lock gates koepel dome solitaire boom single / solitary tree kolonisatieraster occupation grid spiegelas mirror axis, axis of symmetry komgebieden basin areas spiegelvijver reflecting pond, reflecting pool kreekruggen creek ridges stadslandschap townscape, urban landscape kustfundament coastal foundation stadswal town rampant kustlijnbeheersing coast line control stedelijk buiten urban retreat, urban polder villa kustversterking coastal reinforcements strandwallen sand-ridge kwelplekken places with seepage strook strip 28 29
 16. 16. (Nederlands) Landschap stroomgebied stuw river basin weir, flood-control dam, dam Verkeer symmetrie-as axis of symmetry toegangslaan access avenue, approach drive afslag exit trekvaartnetwerk boat-canal network autobezit car ownership turf peat autoluw omschrijven: minimal car use turfwining extraction of peat automobiliteit car use uiterwaarden water meadows auto-ontsluiting car access uitgeveende veenpolders peated out / depleted peat polders autoroute, doorgaande (-) through traffic route uitwateringssluis discharge sluice autotunnel tunnel for motor traffic uitzicht view, vista, panorama autoverkeer car traffic, vehicular traffic vaart canal, waterway autovrij car free veen peat barrierewerking barrier effect veengebieden peaty soils, peat districts bereikbaarheid accessibility veenlandschap peat (polder) landscape zie ook toegankelijkheid veenweidegebieden peat meadow areas bestemming destination verdwijnpunt vanishing point bestemmingsverkeer local traffic vergezicht panoramic view bewegwijzering signposting verkavelingsraster parcellation grid, allotment grid busbaan, vrijliggend dedicated bus corridor verrekijkereffect telescope effect busstrook bus lane vestinggracht moat collectief openbaar vervoer (COV) public transport vestingmuur (als: vestingwal) rampart dienstregeling timetable vestingwerken fortifications dwarsparkeren perpendicular parking vijver pond dwarsstraat cross street vogelvluchtperspectief bird's-eye view fiets- en voetgangersbrug bridge for cyclists and pedestrians wandelpark strolling park fietsberging cycle racks, cycle shelter waterpeil water level fietsenstalling cycle shelter, bicycle shelter waterspiegel water surface (oppervlakte), water level fietsopstelstrook (opgeblazen) (OFOS) (expanded) cycle stacking lanes (hoogte) zie ook: grondwaterniveau fietspad, vrijliggend (-) cycle track, separate (-) waterval cascade, waterfall fietsroute cycle route wenteltrap spiral staircase fietssnelweg cycle ‘highway’ wetering watercourse fietsstrook cycle lane wijngaard vineyard fietstunnel cycle underpass winterbed winter bed fietsverkeer cycle traffic zandbed sandbed fietsvoorzieningen amenities for cyclists, bicycle facilities zandgrond sandy soil file traffic jam zeebodem seabed ! congestion = wegverstopping zeedijk en zeewering seawall forens commuter zeespiegel sea level forensenverkeer commuting traffic zeespiegelstijging M.S.L. rise forensisme commuting zetting- en inklinkingsgevoelig setting and settlement sensitive ! forensic = misdaad gerelateerd zicht sight, view gebiedsontsluitingsweg district access roads zoom fringe gelede bus articulated bus zuilengang arcade gelijkvloerse kruising level crossing zwaartelijn median gemotoriseerd verkeer vehicular traffic zwaartepunt centre, central point 30 31

×