Creació i gestió d’empresa: Autoocupació              2012
Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació                       2012FORMES JURÍDIQUES  FISCALITA...
Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació                          2012 Hi ha un marc legal...
OBLIGACIONS FISCALS I CENSALS:•Impost de Renda de les Persones Físiques      •Impost de Societats    •Impost sobre...
•El test OBLIGACIONS FISCALS I CENSALS:•Impost de Renda de les Persones Físiques     •Impost de Societats   •Impo...
FISCALITAT     TRIBUTAR NO ES    SINÒNIM DE PAGAR,    PERÒ PREPARA LES    TEVES OBLIGACIONSNO FACTURAR O ...
•El test   Com paguen impostos els empresaris:RETENCIONSPersones físiques o jurídiques que abonen al subjecte passiu  ...
IRPF: IMPOST DE RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES•Grava la renda obtinguda en un any natural perles persones físiques.•És un ...
Com determina l’AEAT el benefici de          l’activitat?ESTIMACIÓ OBJECTIVA(“MÒDULS”)•Empresaris i professional...
OBLIGACIONS COMPTABLES I          REGISTRALS               • És obligatori conservar les factures ...
ESTIMACIÓ DIRECTA..... ? EL BENEFICI ES CALCULA PER LA DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES DEDUÏBLES SEGONS LA LLEI.DO...
OBLIGACIONS REGISTRALS           ESTIMACIÓ DIRECTAED SIMPLIFICADA               EST.DIRECTA NORMAL...
PAGAMENTS A COMPTE DE L’IRPF4 PAGAMENTS TRIMESTRALS QUE COINCIDEIXEN    AMB EL TRIMESTRE NATURAL    1r trimestre: ...
ALTRES OBLIGACIONS IRPF•IRPF PER RENDIMENTS SATISFETS A TREBALLADORS I/OPROFESSIONALS:Els empresaris i professionals estan...
ALTRES OBLIGACIONS IRPF•DECLARACIÓ D’OPERACIONS A TERCERS:Si els empresaris i professionals realitzen operacions ambproveï...
IMPOST SOBRE EL            VALOR AFEGIT-IVA   Impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum  RECÀ...
IVA Intra i extracomunitariQuan un empresaricompra algun bé o serveia un altre país de la UE,l’impost es repercuteix idedu...
Obligacions IVA             Llibres i registresLlibre Registre de factures expedides             ...
Llibres registre Factures expedides        Factures rebudes         Béns d’inversióFactures expedides i/o ...
IMPOST DE SOCIETATS•Impost de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de lessocietats.•S’aplica a les SL...
•El testCom fer una factura?….
Article 1 Reglament pel qual es regulen  les obligacions de facturacióEls empresaris o professionals estan obligats aexpe...
L’empresari o professional  o subjecte passiu  obligat a l’expedició  de la factura serà  el responsable del  comp...
FACTURALa factura és un documentmercantil que reflecteix toda lainformació d’una operació decompravenda.•Tota la gestió co...
Obligació d’expedir       factura i còpia Operacions en les que el destinatari sigui unempresari o professional i a...
EXCEPCIONSNo existirà obligació d’expedir factura: Operacions exentes de l’IVA. Les realitzades per empresaris o professi...
Documents substitutiusL’obligació d’expedir factura podràser complerta mitjançant l’expedicióde tiquet i còpia, sempre i q...
REQUISITS DE LES FACTURESREQUISITS DE LES FACTURES O DOCUMENTS SUBSTITUTIUS•Nombre i si s’escau, sèrie. Correlatiu.•Data d...
REQUISITS DELS TIQUETSREQUISITS DELS TIQUETS O DOCUMENTS SUBSTITUTIUS•Nombre i si s’escau, sèrie. Correlatiu.•NIF/CIF, i n...
TERMINIS PER FACTURAR           •El test Hauran de ser expedides en el moment de realitzar-se l’operació.Quan e...
Creació i gestió d’empresa: Autoocupació
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fiscalitat

1,796 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,240
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiscalitat

 1. 1. Creació i gestió d’empresa: Autoocupació 2012
 2. 2. Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació 2012FORMES JURÍDIQUES FISCALITAT CONTRACTACIÓ
 3. 3. Creació i gestió d’una empresa: Autoocupació 2012 Hi ha un marc legal que ens envolta...Article 6 del Codi Civil:1. La ignorància de les lleis noeximeix del seu compliment.
 4. 4. OBLIGACIONS FISCALS I CENSALS:•Impost de Renda de les Persones Físiques •Impost de Societats •Impost sobre el Valor Afegit COM ES FA UNA FACTURA?
 5. 5. •El test OBLIGACIONS FISCALS I CENSALS:•Impost de Renda de les Persones Físiques •Impost de Societats •Impost sobre el Valor Afegit
 6. 6. FISCALITAT TRIBUTAR NO ES SINÒNIM DE PAGAR, PERÒ PREPARA LES TEVES OBLIGACIONSNO FACTURAR O NO BENEFICIS:•NO ES PAGA IMPOSTOS PERÒ S’HAN DE LIQUIDAR IGUAL
 7. 7. •El test Com paguen impostos els empresaris:RETENCIONSPersones físiques o jurídiques que abonen al subjecte passiu .....• rendiments del treball•activitat professional- hauran de retenir una quantitat en el moment de satisfer els esmentatspagaments, i l’ingressaran a l’administració, i haurà de ser suportada pel subjectepassiu.PAGAMENTS FRACCIONATSEls subjectes passius que realitzin activitats empresarials o professionals durant atot l’exercici tenen que realitzar pagaments fraccionats en base als ingressosobtinguts l’any anterior (en un percentatge).
 8. 8. IRPF: IMPOST DE RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES•Grava la renda obtinguda en un any natural perles persones físiques.•És un impost directe, personal, progressiu,periòdic i analític.•Activitat empresarial: La que de formahabitual, personal i directa i per compte pròpiaordena els mitjans de producció i els recursoshumans afectes a les activitats.
 9. 9. Com determina l’AEAT el benefici de l’activitat?ESTIMACIÓ OBJECTIVA(“MÒDULS”)•Empresaris i professionals que realitzin activitats inclosesen aquest règim.•Volum de benefici anterior inferior als 450.000€ o compresen béns i serveis inferiors a 300.000€.•Empresaris individuals i socis de Societats Civils Privadesque no hagin renunciat expressament o tàcitament a aquestrègim ni al règim simplificat de l’IVA.•Que cap activitat exercida pel contribuient es trobi enestimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.
 10. 10. OBLIGACIONS COMPTABLES I REGISTRALS • És obligatori conservar les factures emeses i les rebudes. •Justificants dels mòduls aplicats. •Si es practiquen amortitzacions haurà de portar-se, el llibre registre de béns d’inversió.TRANSMISSIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS AFECTESQuan pertanyin a l’immobilitzat material o immaterial de la activitateconòmica, qualsevol que sigui el mètode de determinació del rendiment,origina guanys o pèrdues patrimonials que no s’inclouen al rendiment netde l’activitat. La quantificació del seu import i la seva tributació efectivaes realitzarà d’acord con les regles aplicables per als guanys o pèrduespatrimonials a la normativa de l’IRPF.
 11. 11. ESTIMACIÓ DIRECTA..... ? EL BENEFICI ES CALCULA PER LA DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES DEDUÏBLES SEGONS LA LLEI.DOS TIPUS:•ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA:Empresaris i professionals no acollits a l’estimació objectiva i quel’any anterior no hagin superat els 600.000€ d’ingressos per a totesles activitats econòmiques.•ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL:Empresaris i professionals que no estiguin inclosos a la resta derègims (Estimació Objectiva o Estimació Directa Simplificada) i quefacturin un total d’ingressos per totes les activitats econòmiquessuperiors als 600.000€.També hi seran els que hagin renunciat a l’Estimació DirectaSimplificada .
 12. 12. OBLIGACIONS REGISTRALS ESTIMACIÓ DIRECTAED SIMPLIFICADA EST.DIRECTA NORMALHauran de portar llibres Hauran de portar llibresfiscals, sense haver de portar comptables segons el PGC i IS.els de comerç.EMPRESARIS: •Llibre diari•Llibre registre de vendes i ingressos•Llibre Registre de compres i despeses•Llibre Registre de Béns i d’Inversió •Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals.PROFESSIONALS•Llibre Registre d’Ingressos•Llibre Registre de Despeses•Llibre Registre de Béns d’inversió•Llibre Registre de Provisions i suplerts
 13. 13. PAGAMENTS A COMPTE DE L’IRPF4 PAGAMENTS TRIMESTRALS QUE COINCIDEIXEN AMB EL TRIMESTRE NATURAL 1r trimestre: 2n trimestre: De l’1 al 20 d’abril De l’1 al 20 de juliol 3r trimestre: 4rt trimestre De l’1 al 20 De l’1 al 30 de d’octubre gener
 14. 14. ALTRES OBLIGACIONS IRPF•IRPF PER RENDIMENTS SATISFETS A TREBALLADORS I/OPROFESSIONALS:Els empresaris i professionals estan obligats a ingressar a l’AEATles retencions a compte de treballadors i/o despeses deprofessionals. IMPRÉS 110 TRIMESTRAL. ANUAL 130•IRPF PER LLOGUERS DE LOCALS DE NEGOCI:Si un empresari té arrendat un local de negoci ha d’ingressar al’AEAT la retenció practicada en el rebut del lloguer. 21%IMPRÉS 115 per liquidacions trimestrals i 180 per l’anual.
 15. 15. ALTRES OBLIGACIONS IRPF•DECLARACIÓ D’OPERACIONS A TERCERS:Si els empresaris i professionals realitzen operacions ambproveïdors i clients que hagin superat la xifra anual de 3.005€.Model 347 i el termini és fins el 31 de març de cada any.•DECLARACIÓ ANUAL PER A ENTITATS DE TRIBUTACIÓ DERENDALes anomenades entitats de tributació de renda (com les SocietatsCivils Privades) tenen l’obligació de presentar una declaracióinformativa on constin els rendiments anuals obtinguts per lasocietat, així com els rendiments corresponents per a cada soci enfunció de la seva participació en la societat. IMPRES 184 i el terminiés el del 31 de març de l’any següent.
 16. 16. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT-IVA Impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum RECÀRREC RÈGIM RÈGIMD’EQUIVALÈNCIA SIMPLIFICAT GENERAL•Comerciants minoristes •Empresaris que tributen •Empresaris que no el l’Estimació Objectiva tributen al Recàrrec•Quan es compra el d’Equivalència o al RG.producte s’ha de pagar •Mitjançant l’aplicació delsl’IVA a més d’un recàrrec mòduls es determina l’IVA •Cal repercutir als clients repercutit. l’IVA segons l’import de•El minorista no està l’operació i el tipusobligat a realitzar •Es podrà deduir IVA aplicable, excepte quedeclaracions-liquidacions suportat. l’operació estigui exempta.•No podrà deduir IVA •Existeix un mínim per a •L’IVA s’ha de calcular i si cada activitat.•Recàrrec 4% pel 18%; cal ingressar la diferència.1% pel 8% i del 0,5 pel •Obligació de conservar •Obligació d’emetre i4%. els justificants. lliurar factura.
 17. 17. IVA Intra i extracomunitariQuan un empresaricompra algun bé o serveia un altre país de la UE,l’impost es repercuteix idedueix a Espanya. Si és una importació de països de fora de la UE, el pagament es fa a la duana. Imprescindible el document de duana per deduir l’IVA.
 18. 18. Obligacions IVA Llibres i registresLlibre Registre de factures expedides Llibre registre de factures rebudes Llibre registre de determinades Llibre registre de béns d’inversió operacions intracomunitàries•Aquests llibres poden substituir-se per altres sistemes de registre,sempre que puguin proporcionar les dades requerides i garantir lesobligacions tributàries derivades de l’impost.•Les empreses acollides als règim simplificat, recàrrecd’equivalència i Agricultura, ramaderia i pesca estan dispensadesd’aquesta obligació.
 19. 19. Llibres registre Factures expedides Factures rebudes Béns d’inversióFactures expedides i/o Han d’estar numeradesdocuments equivalents o correlativament totes les Béns d’inversió adquiritssubstitutius. factures i documents de forma individualitzada.Factures rectificatives. equivalents o substitutius S’ha de portar quan dels béns adquirits i l’empresa realitziTiquets o rebuts que serveis rebuts, així com els operacions amb dret ocompleixin les funcions de documents d’aduana dels sense dret a devoluacióles factures. béns importats. d’IVA.S’han de registrar les S’ha de registrar:factures una per una i ambles següents dades: •Núm de recepció.•Num de factura. •Data d’expedició. Operacions•Data d’expedició. •Data de realització Intracomunitàries•Data de realització. •Expedidor:nom i cognoms Ja no hi ha l’obligació o raó social. dapuntar-les en un llibre a•Destinatari: nom icognoms o raó social. •DNI/CIF part, sino en els de factures expedides o•DNI/CIF •Base imposable rebudes.•Base imposable/tipus •Tipus impositiuimpositiu/quota •Quota suportadarepercutida.
 20. 20. IMPOST DE SOCIETATS•Impost de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de lessocietats.•S’aplica a les SL, SA, SCCL i Societats Laborals.•A partir de l’any que obtinguin beneficis, les societats mercantils estanobligades a fer tres pagaments a compte.•El tipus impositiu serà el 20% per la part de la base imposable fins a120.202,41€ i del 25% per la resta de la base.•Els pagaments fraccionats a compte de l’IS a partir del 2011 seran el 20d’abril, el 20 d’octubre i el 20 de desembre de cada any.•Termini declaració anual de l’IS: 25 de juliol de l’any següent.
 21. 21. •El testCom fer una factura?….
 22. 22. Article 1 Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturacióEls empresaris o professionals estan obligats aexpedir i lliurar factura o altres justificants per ales operacions que realitzin en el desenvolupamentde la seva activitat empresarial o professional, aixícom conservar còpia. Igualment estan obligats aconservar les factures o altres justificants d’altresempresaris o professionals per les operacions deles que siguin destinataris i que s’efectuïn endesenvolupament de l’esmentada activitat.
 23. 23. L’empresari o professional o subjecte passiu obligat a l’expedició de la factura serà el responsable del compliment de totes les obligacions
 24. 24. FACTURALa factura és un documentmercantil que reflecteix toda lainformació d’una operació decompravenda.•Tota la gestió comptable i fiscal es produeix al voltant de la facturaque serveix de suport a les anotacions dels fets econòmics icomptables.•La factura és l‘únic justificant fiscal, que dóna al receptor el dretde deducció de l’IVA (transferència) i deduir les despeses delsingressos.•No és vàlid cap altre tipus de document com albarans, rebuts,tickets, contractes privats o escriptures públiques...
 25. 25. Obligació d’expedir factura i còpia Operacions en les que el destinatari sigui unempresari o professional i actuï com a tal, ambindependència del règim de tributació al que estrobi acollit, així com sempre que el destinatari hosol·liciti. Els lliuraments de béns destinats a un altre estatmembre. Operacions de les que siguin destinatarispersones jurídiques que no actuïn com aempresaris o professionals. Quan l’import sigui superior als 3.000€.
 26. 26. EXCEPCIONSNo existirà obligació d’expedir factura: Operacions exentes de l’IVA. Les realitzades per empresaris o professionalsen el desenvolupament d’activitats a les que siguid’aplicació el recàrrec d’equivalència. Les realitzades per empresaris o professionalsen el desenvolupament d’activitats que es trobinacollits al règim simplificat de l’IVA.
 27. 27. Documents substitutiusL’obligació d’expedir factura podràser complerta mitjançant l’expedicióde tiquet i còpia, sempre i quan noexcedeixi de 3.000€ en les següentsoperacions: Vendes al por menor, sempre que el destinatari sigui consumidor final. Vendes o serveis a domicili del consumidor. Transport de persones. Serveis d’hosteleria i restauració. Sales de ball i discoteques. Serveis de perruqueria i bellesa. Instal·lacions esportives. Altres com ambulàncies, fotografia, lloguer de pel·licules, aparcament, tintoreria, autopistes de peatge…
 28. 28. REQUISITS DE LES FACTURESREQUISITS DE LES FACTURES O DOCUMENTS SUBSTITUTIUS•Nombre i si s’escau, sèrie. Correlatiu.•Data d’expedició.•Nom i cognoms, raó o denominació social complerta.•NIF/CIF•Domicili: tant de l’obligat a expedir factura com deldestinatari de les operacions.•Descripció de les operacions.•Tipus impositiu o tipus impositiu, segons el cas.•Quota tributària, que haurà de consignar-se per separat.•Data en que s’hagin efectuat les operacions.
 29. 29. REQUISITS DELS TIQUETSREQUISITS DELS TIQUETS O DOCUMENTS SUBSTITUTIUS•Nombre i si s’escau, sèrie. Correlatiu.•NIF/CIF, i nom i cognoms o raó o denominació socialcompleta de l’obligat a la seva expedició.•Tipus impositiu aplicat o expressió “IVA inclòs”•Contraprestació totalNO CAL CONSIGNAR:•Data d’expedició.•Nom i cognoms, raó o denominació social complerta.•Domicili del destinatari de les operacions.•Descripció de les operacions.•Quota tributària, que haurà de consignar-se per separat.•Data en que s’hagin efectuat les operacions.
 30. 30. TERMINIS PER FACTURAR •El test Hauran de ser expedides en el moment de realitzar-se l’operació.Quan el destinatari de l’operació sigui un empresari o professional .....que actuï como a tal, haurà d’expedir-se dintre del termini d’un mescomptat a partir del moment de realitzar-se l’operació.Sempre, les factures o documents substitutius hauran de ser expeditsabans del dia 16 del mes següent al període de liquidació de l’impost. a
 31. 31. Creació i gestió d’empresa: Autoocupació

×