Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

1,800 views

Published on

sapa2 yg nak soalan pahang, amik la...

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soalan percubaan geog pmr 2011 pahang

 1. 1. 23lt 23n GEOGRAFVP Kertas I Ogos 2011 I% JANI GEOGRAFI Tingkatan 3 Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Jawab dengan menghitamkan ruang yang betul pada kertas jawapan4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. i5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri. Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak dan I halaman tidaka bercelak@ 2011 Hak Cipta MPSM Pahang [Lihat halaman sebelah
 2. 2. .i i: ,"l Jti ., ,jSoalan t hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah. 59 af rf?-] ft_rn F:T rffil lffi..,-r ffitrt lr IrI rl fffi ) [Lihat halaman sebelah
 3. 3. 23t1Sela kontur peta ini adalahA 15 meter C 45 meterB 30 meter D 90 meterSungai Keruing mengalir ke arahA timur laur C utaraB tenggara D barat dayaKedudukan Gunung Raya dari Pulau Upeh ialahA barat laut c barat dayaB timur laut D tenggara Berapakah jarak jalan raya dari simpang tiga Kampung Balau (RG 304533)jambatan (RG 306554)?A 2 kilometer C 8 kilometerB 4 kilometer D 10 kilometerDi manakah letaknya petempatan penduduk yang paling padat? tl 303 A 55 T::T:I 30 31 32 33 32 33Apakah fungsi hutan di barat laut peta?I Rekreasi lll Ladang hutanll Pembalakan lV Tadahan hujanA ldanll C ll dan lllB ldanlV D lll dan lVAntara berikut tasik manakah terbentuk secara semula jadi?I Tasik Bera lll Tasik Kenyirll Tasik Chini lV Tasik TemenggorA ldan ll C ll dan lllB ldan lV D lll dan lV -3- [Lihat halaman sebelah
 4. 4. 23lt Antara berikut pernyataan manakah yang benar? Gunung Banjaran A Kinabalu Crocker B Tahan Bintang c Murud lran D Mulu Brassey Apakah bentuk muka bumi pinggir pantai yang terbentuk akibat hakisan ombak? A Teluk C Jurang B Jeram D Tasik ladam10 Di peringkat manakah bentuk bumiseperti dalam rajah di bawah terjadi? A Hulu C Hilir B Tengah D Muara11 Antara berikut manakah kepentingan kawasan tanah tinggi seperti dalam pernyataan di bawah? . Tanah Tinggi Cameron . Kundasang I Pembalakan il Menanam teh ill Menanam sayur-sayuran IV Menjana kuasa hidroelektrik A I dan ll c lldan lll B I dan lV D lll dan lV -4- [Lihat halaman sebelah
 5. 5. 23n12 Kegiatan ekonomi seperti dalam rajah di bawah banyak dijalankan di I Dataran Johor lll Dataran Kerian ll Tenggara Sabah lV DataranKedah-Perlis A ldanll C ll dan lll B ldan lV D lll dan lV13 Apakah persamaan fungsi dua kawasan berikut? . Kuala Besut . Tonle Sap A Perikanan C Pelabuhan B Pertanian D Perlombongan14 Antara berikut spesies pokok manakah yang ditanam semula untuk mengatasi kepupusan hutan? I Akasia lll Meranti ll Tualang lV Batai A ldanll C ll dan lll B ldanlV D lll dan lV15 Antara berikut manakah kesan putaran bumi di atas paksinya? A Kejadian siang dan malam B Kejadian empat musim setahun C Perbezaan ketinggian matahari D Kejadian matahari tengah malam16 Pada kedudukan manakah pada rajah di bawah yang menepati ciri-ciri berikut? . Matahari tepat ke garisan jadi . Siang lebih panjang di kutub selatan -5- [Lihat halaman sebelah
 6. 6. 2311 S:- {.t AI Bil DIV1T Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan suhu di K dan L dalam rajah di bawah? A Kelautan C Garisan lintang B Ketinggian D Bentuk muka bumi18 Negeri manakah yang mengalami hujan lebatdaripadatiupan angin seperti dalam rajah di bawah? // . Tiupan angin monsun A Perak c Negeri Sembilan B Selangor D Terengganu -6- [Lihat halaman sebelah
 7. 7. 23ll1g Kawasan manakah dalam peta yang mengalami julat suhu tahunan yang paling tinggi? DUNIA Di manakah aktiviti seperti maklumat di bawah dijalankan pada bulan November hingga Mac? . Membaiki bot . Membaiki pukat A Kuala Besut B Kuala Kedah C Pulau Ketam D Pulau Pangkor21 Apakah fenomena iklim yang akan berlaku dengan penggunaan alat seperti rajah di bawah secara meluas? reil] Hru A Jerebu B Hujan asid Penipisan lapisan ozon D Pulau haba 7- [Lihat halaman sebelah
 8. 8. 23lt22 Antara berikut yang manakah fakta yang boleh dikaitkan dengan tumbuhan semula jadi seperti rajah di bawah? I Tumbuh secara berkelompok llt Daun malar hijau sepanjang tahun ll Tumbuhan bawah yang jarang IV Daunnya gugur pada musim kering A ldan ll c ll dan lll B ldan lV D lll dan lV23 Antara berikut pernyataan manakah benar tentang tumbuhan di kawasan X dan Y? SEMENANJUNG MALAYSIA X Y A Hutan gunung Hutan pantai B Hutan pantai Hutan hujan tropika c Hutan air tawar Hutan air masin D Hutan air masin Hutan pantai -8- [Lihat halaman sebelah
 9. 9. 231724 Antara berikut, manakah faktor yang menyebabkan negara ini ditumbuhi pelbagaijenis hutan? A Julat suhu yang tinggi B Langit cerah sepanjang masa C Mempunyai musim kering yang nyata D Terdapat pelbagaijenis tanih25 Kawasan manakah dalam peta di bawah yang mempunyai ciriseperti berikut? . Tumbuhtumbuhan: Prickly pear . Hidupan : Unta liar DUNIA26 Apakah fungsi hutan hujan tropika terhadap alam sekitar ? I Mengawal kelembapan udara ll Habitat flora dan fauna llt Mengelakkan hakisan pantai lV Habitat hidupan akuatik A I dan ll c ll dan lll B I dan lV D lll dan lV27 Antara berikut yang manakah langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di Malaysia? I Menanam rumput ll Membuka ladang hutan lll Mewartakan hutan simpan lV Memperluas tanaman kontan A I dan ll c ll dan lll B I dan lV D lll dan lV 9- [Lihat halaman sebelah
 10. 10. 23n28 Pernyataan di bawah merujuk kepada kawasan dalam peta yang bertanda Pusat perlindungan badak sumbu ) i l", j i V";.r MALAYSIA Antara berikut manakah organisasiyang terlibat dalam usaha melindungi hidupan liar daripada kepupusan? A FELDA B U/trF C MNS D FRIM Antara berikut yang manakah tujuan kitar semula kertas? A Mengurang penebangan hutan B Menurunkan harga kertas C Mengurangkan pencemaran udara D Menyederhanakan suhu 131 Bandar manakah yang mempunyai penduduk padat hasildaripada perlombongan bijih timah? I lpoh ll Kerteh lll Bintulu lV Kuala Lumpur A ldan ll C ldan lV B lldan lll D lll dan lV -10- [Llhat halaman sebeleh
 11. 11. 2311" Kdrkuhhinn Kadar kematian menurur mSnurun32 Kawasan berlorek dalam rajah di atas mewakili faktor I Taraf hidup lll Amalan perancangan keluarga ll Taraf pendidikan lV Kemudahan pusat perubatan A ldanll c ll dan lll B ldan lV D lll dan lV33 Migrasi penduduk seperti dalam pernyataan di bawah dapat dikaitkan dengan Pelajar dari Malaysia melanjutkan pengajian ke Amerika Syarikat. I emrgrast lll transmigrasi il imigrasi lV migrasiantarabangsa A I dan ll C ll dan lll B I dan lV D lll dan lV34 Apakah faktor yang menggalakkan penduduk berpindah dari luar bandar ke bandar I Kos hidup yang rendah lll Peluang pekerjaan yang luas ll Kadar upah yang tinggi lV Pembukaan petempatan baru A I dan ll c ll dan lll B ldan lV D lll dan lV35 Pertambahan penduduk menyebabkan sumber hutan diteroka untuk dijadikan I kawasan pertanian lll menaratelekomunikasi ll pusat petempatan lV pusat penyelidikan hutan A I dan ll c ll dan lll B I dan lV D lll dan lV36. Antara berikut yang manakah benar tentang pemuliharaan hutan? A Amalan silvikultur C Pembukaan estet-estet hutan B Penebangan terpilih D Mewartakan taman-taman negara It - [Lihat halaman sebelah
 12. 12. 23/l40 Antara berikut yang manakah kesan negatif akibat proses pembandaran yang pesat? I Peningkatan taraf hidup lll Kesesakan lalu lintas ll Pencemaran udara lV pertambahan pusat reakrasi A ldanil c ll dan lll B ldantV D lll dan lV41 Apakah pengangkutan awar yang digunakan bagi tujuan berikut? I Jong lll Lorong jalan kaki ll Denai lV Jalan raya berturap A ldanll C ll dan lll B ldantV D lll dan lV42 Pembinaan jaran keretapi pertama di Maraysia yang menghubungkan Taiping ke Port Weld digunakan untuk membawa A getah B bijih timah C arang kayu D hasil hutan43 Penggunaan pengangkutan seperti dalam rajah di atas adalahb"rtrlr.n I menjimatkan masa ll mengurangkan pencemaran lll mengurangkankospenyenggaraan lV mengurangkanbilangankenderaan A I dan ll B I dan lV c ll dan lll D lll dan lV t3 - [Lihat halaman sebelah
 13. 13. 23/t Antara berikut yang manakah kesan negatif akibat proses pembandaran yang pesat? I Peningkatan taraf hidup lll Kesesakan lalu lintas ll Pencemaran udara IV Pertambahan pusat reakrasi A ldan ll C ll dan ltt B ldan lV D lll dan tV 41 Apakah pengangkutan awar yang digunakan bagi tujuan berikut? Jong lll Lorong jalan kaki Denai lV Jalan raya berturap A ldanll C ll dan lll B ldantV D lll dan lV42 Pembinaan jaran keretapi pertama di Maraysia yang menghubungkan Taiping ke Port Weld digunakan untuk membawa A getah B bijih timah C arang kayu D hasil hutan43 Penggunaan pengangkutan seperti dalam rajah di atas adalah bertujuan I menjimatkan masa ll mengurangkan pencemaran lll mengurangkankospenyenggaraan lV mengurangkanbilangankenderaan A I dan ll B I dan lV c ll dan lll D lll dan lV t3 - [Lihat halaman sebelah
 14. 14. 23lt ltbuh Raya Lebuh Raya Trans Kanada Utara Selatan Ciri persamaan antara ke dua-dua lebuh raya di atas adalah A menjimatkan masa B kos pengangkutan dapat dikurangkan C menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama D melibatkan pengangkutan melintasi sempadan antarabangsa45 Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat perhubungan Alat perhubungan tersebut dapat digunakan untuk I mengubungi sahabat di luar negara ll mendapatkan siaran televisyen 24 jam lll menerima barangan dengan lebih cepat lV menonton perlawanan bola sepak secara langsung A ldan ll C ll dan lll B ldanlV D lll dan lV46 Pernyataan di bawah menerangkan konsep Pelajar berinteraksi dengan pensyarah secara langsung dengan menggunakan internet A e-books B e-dagang c e-village D telesidang t4- [Lihat halaman sebelah
 15. 15. 23/t Terhasil daripada tumbuh-tumbuhan yang terperam dalam haba panas dan menerima tekanan yang tinggi di dalam kerak bumi. Mengandungi hidrokarbon yang tinggi.47 Pernyataan di atas berkaitan dengan mineral A emas B petroleum C bijih timah D arang batu48. Maklumat berikut menerangkan tentang sumber yang diperoleh dari kawasan dalam peta di bawah yang bertanda . Merupakan pengalir haba yang baik . Digunakan untuk membuat wayar dan papan litar Elektrik MALAYSIA - t5 - [Lihat halaman sebelah
 16. 16. 23n49 Sumber mineral yang digunakan untuk membuat barangan di atas banyak terdapat di A lpoh B Mamut C Kuching D Silimpopon50 Kawasan bertanda manakah dalam peta merujuk kkepada pernyataan di bawah? . Terhasil daripada sisa buangan haiwan . Alat gasafier digunakan untuk menghasilkan gas DUNIA51 Antara berikut yang manakah kepentingan pene rokaan;ru m ber kepad a negara? I Meningkatkah import ll Menyediakan peluang pekerjaan lll Membangunkaninfrastruktur lV Menggalakkansektorpelancongan A I dan ll C ll dan lll B I dan lV D lll dan lV t6 - [Llhat halaman sebelah
 17. 17. 23n52 Apakah kesan penebangan sumber dalam gambar rajah di bawah I Meningkatkan aras laut il Menjejaskan pasang surut ilr Mengganggu habitat hidupan akuatik IV Menyebabkan hakisan semakin Eiat A I dan ll c ll dan lll B ldan lV D lll dan lV53 Apakah kepentingan pengurusan sumber hutan kepada negara? I Mengekalkan petempatan orang asli ll Menggalakkan kegiatan pertanian pindah lll Mengekalkankeseimbanganekosistem lV Menjamin bekalan sumber secara berterusan A I dan ll c ll dan lll B ldan lV D lll dan lV54 Tanaman kelapa sawit diusahakan di kawasan peta yang bertanda U + SEMENANJUNG MALAYSIA -17- [Lihat halaman sebelah
 18. 18. 23tl . Bayan Lepas . SungaiWay55 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Pusat lndustri Berat B Pusat lndustri Memproses C Zon Perdagangan Bebas D Zon Perindusrian Bebas Fg"rF ralaV { aarl aq qq -56 Bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan barangan di atas adalah A Kaolin B Gas asli C Batu kapur D Arang batu57 Antara berikut kegiatan manakah memberikan sumbangan yang paling besar kepada pendapatan negara? A perikanan B perkilangan C pembalakan D perlombongan Arfivili- pe.r,br*b!-an58 Antara berikut, yang manakah kesan terhadap alam sekitar akibat kegiatan di atas? I Peningkatan suhu ll Hidupan air terancam lll Kepupusan tumbuhan lV Kesuburan tanih meningkat A I dan ll B r dan lt4 c ll dan lll D lll dan lV59 Antara berikut, yang manakah program kitar semula yang dijalankan di Jerman A Waste 21 B Green Dot C 4-in-1 D NEWater t8 - [Llhat halaman sebelah
 19. 19. 23lt 60 Antara berikut yang manakah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada negara? I Meluaskan pasaran ll Meningkatkan harga barangan import lll Mengurangkan kemasukan buruh asing lV Menggalakkanpemindahanteknologi A ldanll B ldanlV C ll dan lll D lll dan lV KERTAS SOALAN TAMAT [Lihat halaman sebelah -19-I

×