• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kajian Tindakan Dalam Pendidikan
 

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

on

 • 7,855 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,855
Views on SlideShare
6,851
Embed Views
1,004

Actions

Likes
2
Downloads
281
Comments
1

6 Embeds 1,004

http://gabbiedpli.blogspot.com 977
http://www.slideshare.net 22
http://gabbiedpli.blogspot.com.au 2
http://translate.googleusercontent.com 1
http://gabbiedpli.blogspot.co.uk 1
http://gabbiedpli.blogspot.sg 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • terima kasih kerana membantu untuk tidak buta mengenai kajian tindakan
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Presentation Transcript

  • KajianTindakandalamPendidikan
   Buku : A Short Guide to Action Research (2nd Edition) oleh Andrew P. Johnson
   Dicetakpada 2005 oleh Pearson Education, Inc.
  • ABSTRAK
   BukuinimenerangkantentangbagaimanauntukmenjalankanKajianTindakandalamPendidikan.
   A Short Guide to Action Research iniadalahsatupanduankepadapengkajimelaluikomprehensifdaninterpretasimenggunakankaedahKualitatifdanKuantitatifdalamkaedahkajianpendidikan. Initermasuklahdalam :
   PemilihanTopik
   Pengumpulan, PenganalisaandanMelaporkan Data
   MengkajiKajianLepas
   MempersembahkanLaporanKajian.
  • DEFINISI KAJIAN TINDAKAN
   Hensen, 1996; McTaggart, 1997; Schmuck, 1997.
   • KajianTindakanadalahprosesuntukmengkajisituasisebenarsekolahataukelasuntukmemahamidanmemperbaikikualitidalamtindakanatauarahan.
   Foshy, 1998; Tomlinson, 1995.
   • KajianTindakanadalahsejenisinkuiri yang mempunyaipra-perancangan, tersusundanbolehdikongsibersamadengan guru-guru yang lain.
   Dinkelman, 1997; McNiff, Lomax & Whitehead, 1996.
   • KajianTindakanadalahsatukaedah yang sistematikdantersusunbagi guru untukmemerhatiamalanmerekaatauuntukmenerokamasalahdanmencaripenyelesaian yang terbaik .
  • 6 LANGKAH KAJIAN TINDAKAN
   Mengenalpastimasalah, pernyataanmasalahataumendefinisikanmasalah yang inginditeroka.
   Tentukanjenis data yang ingindikumpul, bagaimana data hendakdikumpuldankekerapanuntukdikumpul.
   Kumpuldananalisa data.
   Terangkanbagaimanadapatanbolehdigunakandandiaplikasikan.
   Lapordankongsibersamadapatandanrancangtindakan yang sesuaidengan yang lain.
   MengkajiKajianLepas yang telahdijalankan
  • KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN
   • KajianTindakanadalahpentinguntuk :
   • Merapatkanjurangantarateoridanamalandalampendidikan
   • Menjadikan guru sebagaiagenperubahan yang efektif
   • Memperkasakanpeningkatandanperkembangan profession perguruan.
  • PERNYATAAN MASALAH
   Pernyataanmasalahdalambukuinimengandungi 3 elemen :
   Mengenalpastimasalah
   Mencaripenyelesaian
   Mengujijalanpenyelesaian
  • 1) MengenalpastiMasalah
   Masalahdikenalpastidenganpemerhatianterhadapsesuatusituasidankemudiansituasitersebutdilihatbolehdiperbaiki.
   Mengenalpastimasalahbermaksudmemahamiamalansituasidanmenerokasemuafaktor yang berkemungkinanuntukdiperbaiki.
  • 2) MencariPenyelesaian
   Terdapat 2 caradalammencaripenyelesaian :
   PenyelesaianMasalah yang Kreatif (CPS)
   • Bermuladenganmendefinisikanmasalahdanmembina idea untukpenyelesaian.
   • Matlamatutama : menghasilkan idea sebanyakmana yang boleh.
  • - Rangkapenyelesaian:
  • b) AnalisisMean-End (MEA)
   • Menerangkandeskripsipadahasil yang diinginkan.
   • Matlamatditentukanbagiakhirhasilini ; global, sifat, tingkahlakuatausituasi yang spesifikpadaakhirhasilakandipertimbangkan.
   • Situasisemasadinilaidanditerangkan.
   • Analisisdijalankanbagimencapaihasiltadi.
   • Akhirnya, perancangandibuatuntukmengubahsituasisemasakepadasituasi yang diingini.
  • - Rangkapenyelesaian:
  • 3) MengujiJalanPenyelesaian
   Bahagianterakhir :
   MengimplementasikanPenyelesaian ;
   Ujipenyelesaiantersebutsamadaiaberkesanatautidak.
   Setiaprancangan, program ataupenyelesaian yang baruperlukansedikitperubahansemasafasaimplementasi.
   KajianTindakanbolehdigunakansebagaipenilaianformatifdansumatif.
  • STRATEGI KAJIAN TINDAKAN
   Bahagianakanmenerangkantentangstrategidalammengumpulkan data terutamanyauntuk guru novis.
   3 jenisstrategiiaitudarisegiPemerhatian:
   MemerhatikanPelajar
   Memerhatikan Guru Kelas
   MemerhatikanAmalan Guru Sendiri
  • 1) MemerhatikanPelajar
   Petakanpergerakanpelajar
   Perhatikandanbandingkanpelajarberdasarkankebolehanmereka.
   Perhatikandanbandingkanpelajardaripelbagaipersekitaran.
   Perhatikantamanpermainan
   Perhatikanpanjangmasapadatugasantertentu
   Perhatikantingkahlakudanspekulasikanuntukdorongan
   Rekodkantopik yang ditulis.
  • 2) Memerhatikan Guru Kelas
   TeknikPengurusan
   SoalandanMaklumBalas
   TahapSoalanmengikutTaksonomi Bloom.
   StrategiuntukMenawanPelajar
   Pemerhatiandananalsis yang menarik
   PenilaiandanPenaksiran
  • 3. MemerhatikanAmalan Guru Sendiri
   Penulismenggalakkan guru novisuntuksentiasamerakamkanepisodpengajaranmereka.
   Denganrakaman, banyakmaklumatdapatdiperoleh.
   Langkahpemerhatian:
   Jenissoalan yang ditanya
   Tahapsoalan yang ditanyaberdasarkan Bloom
   Masamenunggu – gunakan ‘stop watch’
  • PernyataanPengurusan – Proaktif (untukmengelakkansesuatu) & Reaktif (reaksiterhadapsesuatu yang telahterjadi)
   PemerhatiandanAnalisis – rekodkanperkara yang pentingdanmenarik
  • LangkahTerperinciKajianTindakan
   Padaawalbab 3 bukuini, 5 langkahkajiantindakantelahdiperkenalkan.
   Dalambab ke-6 ini, lima langkahinitelahdipecahkanlagikepada 9 langkahuntuklebihterperinci.
   Susunan 9 langkahiniseharusnyabolehdiadaptasikandengankeperluankajianseseorangdansituasipengajaran.
  • KenalpastiMasalahKajian
   Terdapat 3 langkah yang biasadigunakaniaitu :
   Kajiataunilaikaedahpengajaran
   Kenalpastidansiasatsesuatumasalah
   Kajibidang yang diminatiatau yang menarik.
  • Literature Review
   Tujuanutamadalammenelitikajianlepasialah :
   Untuksetkantopikkajianandadalamkonteksteoritikaldan
   Untukmembuathubunganantarateoridanamalankelasanda.
   Untukmembantumenhubungkankajianandadenganapa yang telahdilakukanolehpengkajilepas.
   Memberiandacontoh-contohstrategi, aplikasi, persoalankajian, kaedahpengumpulan data atauteknikanalisis data.
   Membenarkanandauntukmenjadipakardalambidang yang andakajidanlebihberpengetahuan.
  • Sumber-sumberKajianLepas :
   JurnalAkademik – sumber paling baik
   Internet – cepattetapiperluditapis
   Buku
   Sumbertidakbercetak – temubual guru berpengalaman, profession pendidikan yang lain.
  • KaedahPengumpulan Data
   Definisi Data : sebarangbentukmaklumat, pemerhatianataufakta yang dikumpulataudirekodkan.
   Pengumpulan data ialahapa yang memisahkankajiantindakandaripada editorial akhbar .
   Data dikumpuldandaripada data inikesimpulandibuat.
  • Penulismenerangkan 13 kaedahpengumpulan data yang bolehdigunakan.
   Penulishanyamenyarankanpengkajiuntukmengambil 2 jeniskaedahuntukmemudahkankajian.
   Kajian yang dikajimudahdanringkas.
   Semakinbanyak data yang diambil, kajianandaakanberkemungkinanmenjadikelamkabutdantidakterurus.
  • 13 KaedahPengumpulan Data
   JurnalKajian
   Nota – Pemerhatian
   Checklists
   Conference & Temubual
   Video & Audiotapes
   Data Retrieval Carta
   Rating Checklists
   Students’ Products or Performance
   Surveys
   Attitude dan Rating Scales
   Seni
   Archival Data
   Websites, Class Journals atau E-mail.
  • KaedahdalamMenganalisa Data
   KejituandanKredibiliti
   • Rekodpemerhatiandenganberhati-hatidanjitu.
   • Terangkansemuafasapengumpulan data dananalisis.
   • Pastikanandarekoddanlaporkansemuaperkara yang penting.
   • Dalampenjelasan & intrepetasipemerhatian, seboleh-bolehnyabiarlaiaobjektif.
   • Gunakansumber data yang mencukupi.
   • Gunakansumber data yang tepat
   • Fikirkansecaramendalamdan yang terbaik
  • Kesahan, Kebolehpercayaan & TigaSegi
   • Kesahan – darjahsatuperkara yang dilaporkanuntukdiukur
   • Tigasegi – mengumpullebihdarisatubentuk data ataumelihatsesuatuperkaralebihdarisatuperspektif.
   • Kebolehpercayaan – darjahsatu kajian atau eksperimen boleh diulang dengan dapatan yang sama.
   AnalisisInduktif– untukmemerhatisatubidangdanmembinasusunandenganmenyusunperkarakepadakumpulanataukategori.
  • Perbincangan : PerancanganTindakan
   Bahagian yang paling pentingdalamkajiantindakan.
   Kesimpulan :
   deduksi yang bersebab,
   Selalunyatidaklebihdaripadasatuatauduaperengganmenerangkandapatankajiananda.
   Cadangan:
   Cadanganumumtentangapa yang bolehdigunakansebagaitindakanataupilihanberdasarkandapatananda.
  • PerancanganTindakan
   • Merancangsatutindakanatau program ialahmenjadikannyasatutindakandalamkajiantindakan.
   • Andaperlumelakukansesuatudanberikutmerupakan 5 kemungkinan yang mungkinberlaku :
   Pemahaman yang lebihterperincitentangkeadaan, kanak-kanakataupelajarsecaraumum.
   Penemuanpadasesuatumasalah
   Satukaedahtindakan, program ataupedagogiberkesan yang dijumpai.
   Satukaedahtindakan, program ataupedagogiberkesanyang perludiperbaiki.
   Satukaedahtindakan, program ataupedagogi yang dijumpaitetapitidakberkesan.