საქართველოს მთავრობის                  დადგენილება №165                   2012 წლის 7 ...
2დევნილი 0-5 წლის (ჩათვლით) და საპენსიო ასაკის მოსახლეობის შესახებ შეთანხმებულიფორმატით.  3. საქართველოს განათლებისა და მ...
3ინსტრუმენტი. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებსსახელმწიფო დახმარების სახით.  2. სადაზღვევო ვაუჩე...
4პირობებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9დეკემბრის №218 ან ამ დადგენილებებით. იმ შემთხვევაშ...
5  ბ) ამბულატორიული მომსახურება (გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიღებაშესაძლებელია მხოლოდ პირველადად ოჯახის ან სოფლის...
6პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა(საპენსიო ასაკის პირები), რომელთათვისაც თან...
7  ა.ბ) „ბ“, „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ მოსარგებლეთათვის (საპენსიო ასაკისპირები, სტუდენტები და მკვეთრად გამოხატუ...
8შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მაგრამ, ამასთანავე,დაფარონ ამ პროგრამით წარმოშობილი სადაზღვევო ვალ...
9  დ) თუ პირი იმყოფება პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში(სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთ...
10  ა) 2012 წლის 1 ივლისამდე სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულიცენტრის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული სტუდ...
11საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.  მუხლი 8. სადაზღვევო ორგანიზაციები...
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

165

673 views
596 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

165

 1. 1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165 2012 წლის 7 მაისი ქ. თბილისი ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 1 „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესისშესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტისა და „ჯანმრთელობის დაცვისშესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს: 1. ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის(ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთასაკის მამაკაცების (შემდგომში – საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდულიშესაძლებლობის მქონე ბავშვთა (შემდგომში – შშმ ბავშვი) და მკვეთრად გამოხატულიშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შემდგომში – მკვეთრად გამოხატული შშმპ)ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და სადაზღვევო ვაუჩერისთანდართული პირობები (შემდგომში – ვაუჩერის პირობები) (დანართი №1). 2. სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო (სადაზღვევო) რაიონებისმიხედვით სადაზღვევო ვაუჩერის ფასის დადგენისა და მზღვეველი კომპანიის გამოვლენისწესი (დანართი №2). 3. სამედიცინო (სადაზღვევო) რაიონები და მოსარგებლეთა საპროგნოზო რაოდენობა(დანართი №3). 4. ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისების დარიგების წესი (დანართი №4). 5. საინვესტიციო რაიონები, ინვესტორები, საინვესტიციო მოცულობები და ინვესტიციისგანხორციელების ვადები (დანართი №5 და დანართი №6).საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 2. ამ დადგენილებით განსაზღვრული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად: 1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულმასსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ 2012 წლის 10 მაისამდე და შემდეგ ყოველთვიურად,ყოველი თვის პირველ სამუშაო დღეს, თვის პირველი რიცხვის მდგომარეობით,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფოკონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში –სააგენტო) მიაწოდოს განახლებული მონაცემები 0-5 წლის (ჩათვლით) და საპენსიო ასაკისმოსახლეობის შესახებ შეთანხმებული ფორმატით. 2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ 2012 წლის 10 მაისამდე და შემდეგყოველთვიურად, ყოველი თვის პირველ სამუშაო დღეს, თვის პირველი რიცხვისმდგომარეობით, სააგენტოს მიაწოდოს განახლებული მონაცემები აფხაზეთის ავტონომიურირესპუბლიკის ტერიტორიიდან და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისტერიტორიაზე არსებული დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულიდან
 2. 2. 2დევნილი 0-5 წლის (ჩათვლით) და საპენსიო ასაკის მოსახლეობის შესახებ შეთანხმებულიფორმატით. 3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლსდაქვემდებარებულმა სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2012წლის 1 ივლისამდე და შემდეგ ყოველთვიურად, ყოველი თვის პირველ სამუშაო დღეს, თვისპირველი რიცხვის მდგომარეობით, სააგენტოს მიაწოდოს განახლებული მონაცემებისტუდენტების შესახებ №1 დანართის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისადშეთანხმებული ფორმატით. 4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ამ დადგენილებით განსაზღვრულ დაზღვევასთანდაკავშირებული ხარჯები გაითვალისწინონ საქართველოს შესაბამისი წლის სახელმწიფობიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტებში. 5. ამ დადგენილებით დამტკიცებული ვაუჩერის პირობების მე-3 მუხლის პირველიპუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამკურნალო საშუალებები განსაზღვრულიასაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26თებერვლის №53/ნ ბრძანებით.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 7 მაისიდან. პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაურიშეტანილი ცვლილებები:1. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.2. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივნისის დადგენილება №209 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ. დანართი №1 ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის(ჩათვლით) ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, სტუდენტების, შშმ ბავშვებისდა მკვეთრად გამოხატული შშმპ ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობები საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 1. ვაუჩერის ეს პირობები განსაზღვრავს ამ დადგენილებით განსაზღვრულიჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების მოსარგებლეებისათვის სადაზღვევოვაუჩერის ღირებულების განსაზღვრისა და დაფინანსების წესს, ადგენს სადაზღვევოვაუჩერთან დაკავშირებულ უფლებებსა და მოვალეობებს (შემდგომში – ვაუჩერის პირობები).ვაუჩერის ეს პირობები არ ვრცელდება სხვა სახის ვაუჩერებზე. 2. ამ დადგენილებით განსაზღვრული ვაუჩერის პირობები და სადაზღვევო კომპანიისმიერ აღებული ყველა სხვა დამატებითი წერილობით დადასტურებული ვალდებულებაპროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე ერთობლივად წარმოადგენს შეთანხმებას საქართველოსმთავრობასა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის დადგენილებით გათვალისწინებულიუფლებებისა და ვალდებულებების შესრულების თაობაზე და, შესაბამისად, მხარეებითავისუფლდებიან რაიმე დამატებითი ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულებისაგან(მათ შორის, სადაზღვევო პრემიის გადახდის მიზნით), გარდა ამავე დადგენილებითგანსაზღვრული ხელშეკრულებებისა. მუხლი 2. სადაზღვევო ვაუჩერი 1. სადაზღვევო ვაუჩერი არის მოსარგებლეებისათვის ვაუჩერის პირობებითგანსაზღვრული ჯანმრთელობის დაზღვევის დასაფინანსებლად განკუთვნილი ფინანსური
 3. 3. 3ინსტრუმენტი. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას იღებსსახელმწიფო დახმარების სახით. 2. სადაზღვევო ვაუჩერი არის არამატერიალიზებული ფორმის ფინანსური ინსტრუმენტი. 3. ამ დადგენილების მოსარგებლეები არიან შემდეგი კატეგორიის პირები: ა) 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის საქართველოს მოქალაქეები და პირადობის ნეიტრალურიმოწმობის ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირები, გარდა საქართველოსმთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრულიმოსარგებლეებისა; ბ) საპენსიო ასაკის საქართველოს მოქალაქეები და პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ანნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირები, ასევე საპენსიო ასაკის სახელმწიფოპენსიის მიმღები პირები, გარდა საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა; გ) სტუდენტი – საქართველოს მოქალაქე, რომელიც „უმაღლესი განათლების შესახებ“საქართველოს კანონითა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებითგანსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლოდაწესებულებაში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დიპლომირებულიმედიკოსის/სტომატოლოგის, ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისგასავლელად, ასევე საქართველოს მოქალაქე პროფესიული სტუდენტი, რომელიც სწავლობს„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პროფესიულისაგანმანათლებლო პროგრამის მე-4 და მე-5 საფეხურებზე და ის პირები, რომლებიცსწავლობენ პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამით, გარდა საქართველოსმთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრულიმოსარგებლეებისა; დ) შშმ ბავშვი საქართველოს მოქალაქე, გარდა საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა; ე) მკვეთრად გამოხატული შშმპ საქართველოს მოქალაქე, გარდა საქართველოს მთავრობის2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა. 4. დაზღვევას ექვემდებარებიან მოსარგებლეები იდენტიფიცირებული პირადი ნომრით. 5. სადაზღვევო ვაუჩერით დაფინანსება უთანაბრდება მზღვეველისათვის საქართველოსსამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებულ სადაზღვევო შესატანის გადახდას. 6. ვაუჩერების დაფინანსებას შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტითგათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყოფს სააგენტო. 7. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218დადგენილებით დაზღვეულ კატეგორიას შეეცვალა სტატუსი და აღარ განეკუთვნება იმავედადგენილებით განსაზღვრულ კატეგორიას, მაშინ მას სადაზღვევო პერიოდის ბოლომდეუნარჩუნდება იგივე დაზღვევა და სადაზღვევო პერიოდის დასრულების შემდეგ ხდება ამდადგენილების მოსარგებლე, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ დადგენილების ფარგლებშიდაზღვეულ პირს მიენიჭება საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორია, მაშინ იგი ხდება ამ უკანასკნელიდადგენილების მოსარგებლე. 8. დაევალოთ სახელმწიფო საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი სახელმწიფოსტრუქტურების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (სსიპ), არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების (ა(ა)იპ) და იმ საწარმოთა ხელმძღვანელებს,რომლებშიც სახელმწიფოს საკუთრებაში აქვს 50%-ზე მეტი წილი (გარდა საქართველოსშინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებისა და მათი სტრუქტურული ერთეულებისა),სააგენტოს ვებგვერდიდან მოიპოვონ ინფორმაცია ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფოპროგრამების ფარგლებში დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ და მოახდინონიდენტიფიცირება მათ ორგანიზაციებში დასაქმებული იმ პირებისა და მათი ოჯახისწევრებისა, რომლებიც იმავე ორგანიზაციების მიერ არიან დაზღვეული საბიუჯეტოსახსრებით. დაუშვებელია ორმაგი საბიუჯეტო დანახარჯების გაწევა ისეთ სადაზღვევო
 4. 4. 4პირობებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9დეკემბრის №218 ან ამ დადგენილებებით. იმ შემთხვევაში, თუ პირი მიიღებსგადაწყვეტილებას თავისი ან თავისი ოჯახის წევრის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9დეკემბრის №218 ან ამ დადგენილებებით განსაზღვრულ დაზღვევაზე უარის თქმის შესახებ,მაშინ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვალდებულია სააგენტოს მიაწოდოს აღნიშნულ პირთასია წერილობით არა უგვიანეს ყოველი თვის ბოლო სამუშაო დღისა, ხოლო სააგენტოვალდებულია აღნიშნული შეტყობინების მიღებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდანშეწყვიტოს დაზღვევის მოქმედება. აღნიშნულზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ამორგანიზაციების ხელმძღვანელ პირებს. 9. ეთხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების და ავტონომიურირესპუბლიკის საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი სახელმწიფო სტრუქტურების, საჯაროსამართლის იურიდიული პირების (სსიპ), არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულიპირების (ა(ა)იპ) და იმ საწარმოთა ხელმძღვანელებს, რომლებშიც ადგილობრივთვითმმართველ ერთეულებს/ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში აქვთ 50%-ზე მეტიწილი, სააგენტოს ვებგვერდიდან მოიპოვონ ინფორმაცია ჯანმრთელობის დაზღვევისსახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დაზღვეული მოქალაქეების შესახებ და მოახდინონიდენტიფიცირება მათ ორგანიზაციებში დასაქმებული იმ პირებისა და მათი ოჯახისწევრებისა, რომლებიც იმავე ორგანიზაციების მიერ არიან დაზღვეული საბიუჯეტოსახსრებით. დაუშვებელია ორმაგი საბიუჯეტო დანახარჯების გაწევა ისეთ სადაზღვევოპირობებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9დეკემბრის №218 ან ამ დადგენილებებით. იმ შემთხვევაში, თუ პირი მიიღებსგადაწყვეტილებას თავისი ან თავისი ოჯახის წევრის საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9დეკემბრის №218 ან ამ დადგენილებებით განსაზღვრულ დაზღვევაზე უარის თქმის შესახებ,მაშინ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვალდებულია სააგენტოს მიაწოდოს აღნიშნულ პირთასია წერილობით არა უგვიანეს ყოველი თვის ბოლო სამუშაო დღისა, ხოლო სააგენტოვალდებულია აღნიშნული შეტყობინების მიღებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდანშეწყვიტოს დაზღვევის მოქმედება. აღნიშნულზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ამორგანიზაციების ხელმძღვანელ პირებს. 10. იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთდროულად მიეკუთვნება ამ დადგენილებითგანსაზღვრულ ერთზე მეტ კატეგორიას, მაშინ კატეგორიებისთვის მიკუთვნება მოხდებაშემდეგი წესით: უპირატესობა ენიჭება შშმპ სტატუსს ან საპენსიო ასაკის პირის სტატუსს,ხოლო თუ პირი მიეკუთვნება ერთდროულად ამ ორ უკანასკნელ კატეგორიას, მაშინუპირატესია საპენსიო ასაკის პირის სტატუსი.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 3. სადაზღვევო ვაუჩერით დაფინანსებული სამედიცინო დაზღვევის პირობები 1. სადაზღვევო ვაუჩერით დაფინანსებული სამედიცინო დაზღვევის პირობებიითვალისწინებს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,რომელთაც დაფარავს მზღვეველი: ა) სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება და სამედიცინო ტრანსპორტირება: ა.ა) სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ გაწეული მომსახურება და საჭიროებისშემთხვევაში – სამედიცინო ჩვენებით პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის უზრუნველყოფაშესაბამისი პროფილის უახლოეს კლინიკაში (ვაუჩერის პირობების მე-8 მუხლის მე-10პუნქტის შესაბამისად); ა.ბ) კრიტიკული და გადაუდებელი მდგომარეობების რეფერალური შემთხვევების მართვა,ადგილზე რეფერალური ბრიგადის მიერ გაწეული კონსულტაცია, მდგომარეობისსტაბილიზაცია, გართულებული შემთხვევების სამედიცინო ტრანსპორტირება (სპეციალურიაპარატურით აღჭურვილი რეანომობილით);
 5. 5. 5 ბ) ამბულატორიული მომსახურება (გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიღებაშესაძლებელია მხოლოდ პირველადად ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმთან მიმართვისსაფუძველზე): ბ.ა) ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის და ექთნის მიერ მიწოდებული ამბულატორიულიმომსახურება, მათ შორის, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრითგათვალისწინებული ვაქცინაციით უზრუნველყოფა (მხოლოდ აცრა-ვიზიტი),ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რისკ-ფაქტორების შეფასება, პრევენციულიღონისძიებები, დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მართვა, პალიატიური მზრუნველობა, ასევე,საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურება ბინაზე (კომპეტენციის ფარგლებში); ბ.ბ) ექიმ-სპეციალისტების მიერ მიწოდებული ამბულატორიული მომსახურება ოჯახის ანსოფლის ან უბნის ექიმის დანიშნულებით; ბ.გ) ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე ინსტრუმენტული გამოკვლევები:ელექტროკარდიოგრაფიული, ნებისმიერი ექოსკოპიური და რენტგენოლოგიურიგამოკვლევები (რენტგენოსკოპია, რენტგენოგრაფია, მამოგრაფია და კომპიუტერულიტომოგრაფია) – კომპიუტერული ტომოგრაფია ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის20%-ის თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა (საპენსიო ასაკის პირები),რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს; ბ.დ) ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე კლინიკურ-ლაბორატორიულიგამოკვლევები: სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, გლუკოზაპერიფერიულ სისხლში, კრეატინინი, ჰემოგლობინი, ქოლესტერინი სისხლში, შრატშილიპიდების განსაზღვრა, განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე; ბ.ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) სოციალური ექსპერტიზისათვის,კერძოდ, შშმპ-ის სტატუსის მისანიჭებლად საჭირო გამოკვლევები, გარდა მაგნიტურ-ბირთვულ-რეზონანსული გამოკვლევებისა; ბ.ვ) ამბულატორიულ დონეზე ყველა სახის სამედიცინო ცნობების, დასკვნებისა დარეცეპტების გაცემა (მათ შორის, ინკურაბელური პაციენტებისათვის ტკივილგამაყუჩებელიმედიკამენტების რეცეპტების გაცემა) (გარდა სამსახურის დაწყებასთან დაკავშირებულიფორმა NIV-100/ა, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურებისსააგენტოში ავტომობილის მართვის მოწმობისა და იარაღის შენახვის/ტარების უფლებისმისაღებად წარსადგენი ცნობებისა); ბ.ზ) გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება (მათ შორის, ჯანდაცვის სახელმწიფოპროგრამების ფარგლებში შესყიდული სპეციფიკური შრატებითა და ვაქცინებითმომსახურების უზრუნველყოფა); გ) სტაციონარული მომსახურება: გ.ა) გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება, მათ შორის, ინფექციურ დაავადებებთანდა ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ მზრუნველობასთან დაკავშირებულიჰოსპიტალიზაცია, გართულებულ ორსულობასთან, მშობიარობასა და ლოგინობის ხანასთანდაკავშირებული ჰოსპიტალიზაცია. ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის 20%-ისთანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა (საპენსიო ასაკის პირები),რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს და ასევე გარდა კრიტიკულიმდგომარეობებისა, ნეონატალური ასაკისა და ამ ასაკში დაწყებული შემთხვევებისა და ასევე0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისათვის ინკურაბელურპალიატიურ მზრუნველობასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციისა, რომლებიც სრულადანაზღაურდება; გ.ბ) გეგმური ქირურგიული ოპერაციები (მათ შორის, დღის სტაციონარი), ასევე გეგმურქირურგიულ ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებული (პერიოპერაციული)ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები – სადაზღვევო წლიური ლიმიტი 15000 ლარი. ითვალისწინებს 20%-იან თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა ვაუჩერის
 6. 6. 6პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა(საპენსიო ასაკის პირები), რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს და ასევე გარდანეონატალური ასაკისა და 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისკარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციებისა და მათთან დაკავშირებულიგამოკვლევებისა, რომლებიც სრულად ანაზღაურდება; გ.გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა და დიაგნოსტიკა, კერძოდ, ქიმიოთერაპია,ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია, აგრეთვე ამ პროცედურებთან დაკავშირებულიგამოკვლევები და მედიკამენტები – სადაზღვევო წლიური ლიმიტი 15 000 ლარი.ითვალისწინებს 20%-იან თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა ვაუჩერის პირობებისმე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა (საპენსიოასაკის პირები), რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს და ასევე გარდა 0-5 წლის(ჩათვლით) ასაკის მოსარგებლეებისა და შშმ ბავშვებისა, რომელთათვისაც სრულადანაზღაურდება მომსახურების ხარჯები; გ.დ) მშობიარობა (საკეისრო კვეთის ჩათვლით) – სადაზღვევო ლიმიტი 500 ლარი.ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის 20%-ის თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან; დ) ამბულატორიული სამკურნალო საშუალებები: დ.ა) 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის პირებისათვის ანაზღაურდება სამკურნალო საშუალებათადამტკიცებული ნუსხით. მზღვეველის მიერ ანაზღაურდება პოლისის წლიური სადაზღვევოლიმიტის 50 ლარის ფარგლებში, 50%-ის თანაგადახდით მოსარგებლის მხრიდან; დ.ბ) საპენსიო ასაკის მოსახლეობისათვის, მკვეთრად გამოხატული შშმპ და შშმბავშვებისათვის ანაზღაურდება სამკურნალო საშუალებათა დამტკიცებული ნუსხისმიხედვით. მზღვეველის მიერ ანაზღაურდება პოლისის წლიური სადაზღვევო ლიმიტის 100ლარის ფარგლებში, 50%-ის თანაგადახდით მოსარგებლის მხრიდან. 2. სამედიცინო დაზღვევის პირობების შესაბამისად, სადაზღვევო ვაუჩერით არანაზღაურდება ქვემოთ ჩამოთვლილი სამედიცინო მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები: ა) სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში შესაბამისი წლის სახელმწიფო, ავტონომიურირესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისბიუჯეტების ფარგლებში დაფინანსებული ჯანდაცვითი პროგრამული მომსახურებები; ბ) თერაპიული პროფილის გეგმური ჰოსპიტალური მომსახურება; გ) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა,თვითმკურნალობა; დ) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები; ე) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა; ვ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა; ზ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის ხარჯები; თ) აივ-ინფექციის/შიდსის, ქრონიკული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულმკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯები; ი) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა ტერორისტულ ან კრიმინალურაქტებში მონაწილეობის, ან არალეგალურად მოხმარებული ნარკოტიკული ნივთიერებებისზემოქმედების შედეგად; კ) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის, აგრეთვე ეგზოპროთეზირების ხარჯები.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივნისის დადგენილება №209 – ვებგვერდი, 15.06.2012წ. მუხლი 4. სადაზღვევო ურთიერთობის სუბიექტები 1. სადაზღვევო ურთიერთობის სუბიექტები არიან: ა) დამზღვევი – ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის: ა.ა) „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ მოსარგებლეთათვის (0-5 წლის (ჩათვლით)ასაკის ბავშვები და შშმ ბავშვები) – ბავშვის მშობელი ან მეურვე/მზრუნველი, რომელიცაფორმებს სადაზღვევო ხელშეკრულებას მზღვეველთან;
 7. 7. 7 ა.ბ) „ბ“, „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ მოსარგებლეთათვის (საპენსიო ასაკისპირები, სტუდენტები და მკვეთრად გამოხატული შშმპ) – თვით მოსარგებლე, მშობელი ანმისი მეურვე/მზრუნველი; ბ) დაზღვეული – ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულიმოსარგებლე; გ) მზღვეველი – სადაზღვევო კომპანია/ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოსკანონმდებლობის შესაბამისად ეწევა სადაზღვევო საქმიანობას და ვაუჩერის პირობებისშესაბამისად უზრუნველყოფს ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტითგანსაზღვრული მოსარგებლეების დაზღვევას. 2. ამ დადგენილების მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგიმნიშვნელობა: ა) საცხოვრებელი ადგილი – ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტითგანსაზღვრულ მოსარგებლეთა რეგისტრაციის მისამართი, ხოლო საქართველოსოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთაშემთხვევაში მათი დროებითი საცხოვრებელი ადგილი (დევნილის რეგისტრაციის ადგილი),დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით მიწოდებული მონაცემების შესაბამისად; ბ) სასწავლებელი ადგილი – იმ ავტორიზებული უმაღლესი და პროფესიულისაგანმანათლებლო დაწესებულების ფაქტობრივი მისამართი, რომელშიც საქართველოსგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულისსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მონაცემებითრეგისტრირებულია სტუდენტი; გ) სამედიცინო მედიაციის სამსახური – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ –სამედიცინო მედიაციის სამსახური; დ) ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი (შემდგომში – პოლისი) –მოწმობა დაზღვევისხელშეკრულების შესახებ, რომელიც მოიცავს, როგორც მინიმუმ, ინფორმაციას მზღვეველის,დამზღვევის, დაზღვეულისა და დაზღვევის პირობების შესახებ. პოლისის ფორმასგანსაზღვრავს სააგენტო სადაზღვევო ორგანიზაციასთან შეთანხმებით.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 5. სადაზღვევო ორგანიზაციისათვის მიკუთვნების წესი 1. დამზღვევი სადაზღვევო ვაუჩერის საფუძველზე სადაზღვევო ხელშეკრულებასაფორმებს იმ სადაზღვევო კომპანიასთან, რომელიც მოსარგებლის საცხოვრებელი ადგილისშესაბამის სამედიცინო რაიონში კონკურსში გამოვლინდება გამარჯვებულად. 2. ის პირები, რომელთაც სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთა ბაზაშირეგისტრაციის მისამართი აქვთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორია,ამასთან, არ ფიქსირდებიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებითგადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ მიწოდებულმონაცემთა ბაზაში, სადაზღვევო ვაუჩერის საფუძველზე, სადაზღვევო ხელშეკრულებასაფორმებენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში კონკურსში გამარჯვებულ მზღვეველთან. 3. ის პირები, რომელთაც სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთა ბაზაშირეგისტრაციის მისამართი აქვთ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისტერიტორიაზე არსებული დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულისტერიტორია, ამასთან, არ ფიქსირდებიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდანიძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერმიწოდებულ მონაცემთა ბაზაში, სადაზღვევო ვაუჩერის საფუძველზე, სადაზღვევოხელშეკრულებას აფორმებენ გორის მუნიციპალიტეტში კონკურსში გამარჯვებულმზღვეველთან. 4. მზღვეველმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც წყვეტენ სახელმწიფო პროგრამებშიმონაწილეობას, შეწყვეტამდე 2 თვით ადრე წერილობით უნდა აცნობონ საქართველოს
 8. 8. 8შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მაგრამ, ამასთანავე,დაფარონ ამ პროგრამით წარმოშობილი სადაზღვევო ვალდებულებები. 5. სადაზღვევო კომპანიისათვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შეწყვეტისსაფუძველი შეიძლება გახდეს ამ კომპანიის მიერ ვაუჩერის პირობებით და კონკურსისპირობების შესაბამისად აღებული ვალდებულებების სისტემატური და უხეში დარღვევა, რაცგამოიხატება ვაუჩერის პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობაში დაროდესაც არსებობს ასეთი დარღვევების შესახებ სამედიცინო მედიაციის სამსახურისა და/ანსაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილობითიდასკვნა კომპეტენციების შესაბამისად. გადაწყვეტილებას სახელმწიფო პროგრამაშიმონაწილეობის შეწყვეტისა და ახალი კონკურსის გამართვის შესახებ იღებს საქართველოსმთავრობის მიერ შექმნილი უწყებათაშორისი კომისია (შემდგომში – უწყებათაშორისიკომისია). 6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ცხადდებახელახალი კონკურსი. ადრე გაფორმებული ხელშეკრულებით აღებული სადაზღვევოვალდებულებები გრძელდება ახალი სადაზღვევო ხელშეკრულების გაფორმებამდე. 7. სადაზღვევო კომპანია, რომელსაც პირობების შეუსრულებლობის გამო შეუწყდაბიუჯეტით დაფინანსებულ სადაზღვევო პროგრამაში მონაწილეობა, კარგავს უფლებას,მონაწილეობა მიიღოს ასეთი პროგრამების განხორციელებაში მომდევნო სამი წლისგანმავლობაში. 8. სააგენტო უზრუნველყოფს შესაბამის სამედიცინო (სადაზღვევო) რაიონშიგამარჯვებული მზღვეველისათვის მოსარგებლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. 9. მოსარგებლე უფლებამოსილია (მათ შორის, კერძო დაზღვევის მქონე პირებისშემთხვევაში) უარი განაცხადოს დაზღვევაზე. უარის შემთხვევაში აუცილებელია სააგენტოშიწერილობითი შეტყობინების წარდგენა, რომელიც ხელმოწერილია მოსარგებლის, მშობლისან მეურვის/მზრუნველის მიერ. 10. დაზღვეულის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა (სხვა სამედიცინო რაიონში გადასვლა)არ იწვევს მზღვეველის შეცვლას მიმდინარე სადაზღვევო პერიოდის დასრულებამდე.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 6. სადაზღვევო შესატანის (პრემიის) ოდენობა და გადახდის წესი 1. ვაუჩერის შესაბამისი სადაზღვევო პრემიის გადახდას ახდენს სააგენტო შესაბამისი წლისსახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში. 2. თითოეულ დაზღვეულზე წლიური სადაზღვევო პრემიის ოდენობა განისაზღვრება ქ.თბილისში შესაბამის სამედიცინო რაიონში კონკურსის წესით გამარჯვებული მზღვეველისმიერ დაფიქსირებული ფასის მიხედვით. ამასთანავე, საქართველოს დანარჩენ სამედიცინო(სადაზღვევო) რაიონებში, მათ შორის, დანართი №5-ით და დანართი №6-ით განსაზღვრულსაინვესტიციო რაიონებში, სადაზღვევო პრემიის დადგენის წესი განისაზღვრება დანართი№2-ით, დანართი №5-ით და დანართი №6-ით. 3. სააგენტოს მიერ სადაზღვევო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრემიის გადახდაწარმოებს ყოველთვიურად, ერთ დაზღვეულზე წლიური სადაზღვევო პრემიისმეთორმეტედის პრინციპით. 4. სააგენტოს მხრიდან სადაზღვევო პრემიის გადახდის ვალდებულება დგება ვაუჩერისპირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლისათვის სადაზღვევოპერიოდის დაწყებიდან. 5. დაზღვევის მოქმედება და, შესაბამისად, სააგენტოს მხრიდან სადაზღვევო პრემიისგადახდის ვალდებულება წყდება: ა) სადაზღვევო პერიოდის დასრულებისას; ბ) დაზღვეული პირის გარდაცვალებისას (სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსმონაცემთა ბაზის შესაბამისად); გ) მოსარგებლის მხრიდან დაზღვევაზე უარის თქმის შემთხვევაში;
 9. 9. 9 დ) თუ პირი იმყოფება პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში(სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში არსებობს ინფორმაცია პირისპატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ყოფნის/მოთავსების თაობაზე); ე) ამ დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლის სტატუსის მოხსნის შემთხვევაში. ამდანართის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლისშემთხვევაში სტატუსის მოხსნად ჩაითვლება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა ან შეჩერება,გარდა ორსულობას, მშობიარობასა და ბავშვის მოვლასთან (საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 25 სექტემბრის №281/ნბრძანების შესაბამისად) და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული შეწყვეტისაან შეჩერებისა, მაგრამ არა უმეტეს 1 კალენდარული წლისა. 6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში პრემიისგადახდა წყდება გარემოებების დადგენის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 7. სააგენტოს მიერ დარიგებული პოლისების შესაბამისი სადაზღვევო პრემიის გადახდაწარმოებს არა უგვიანეს ყოველი თვის 20 რიცხვისა. 8. სააგენტო უფლებამოსილია სადაზღვევო ორგანიზაციას გამოუქვითოს დაზღვეულისგარდაცვალების, ორმაგი დაფინანსების და/ან პროგრამის საოპერაციო სისტემის ტექნიკურიშეცდომის შედეგად არასწორად გაცემული პრემია.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 7. სადაზღვევო პერიოდი 1. ამ დადგენილებით განსაზღვრული ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაამოქმედდეს 2012 წლის 1 სექტემბრიდან უვადოდ. 2. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის პირები) სადაზღვევო პერიოდისმოქმედება იწყება: ა) 2012 წლის 1 ივლისამდე სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთა ბაზაშიარსებული პირებისათვის – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან; ბ) 2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ დაბადებული და სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსმონაცემთა ბაზაში აღრიცხული პირებისათვის – დაბადების თვის პირველი რიცხვიდან(მაგრამ არა უადრეს 2012 წლის 1 სექტემბრისა), მიუხედავად სადაზღვევო ბაზაშირეგისტრაციამდე ახალშობილის გარდაცვალებისა; გ) 2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთაბაზაში აღრიცხული პირებისათვის (ეს არ შეეხება დაბადებისთანავე აღრიცხულებს) –აღრიცხვისთვის მომდევნო მეორე თვის პირველი რიცხვიდან. 3. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის პირები) სადაზღვევო პერიოდისმოქმედება სრულდება 6 წლის ასაკის შესრულების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 4. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (საპენსიო ასაკის პირები) დაზღვევის მოქმედება იწყება: ა) 2012 წლის 1 ივლისამდე სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთა ბაზაშიაღრიცხული საპენსიო ასაკის პირებისათვის – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან; ბ) სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულიმოქალაქეებისათვის, რომლებმაც საპენსიო ასაკს მიაღწიეს 2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ –საპენსიო ასაკის მიღწევის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან (მაგრამ არა უადრეს 2012წლის 1 სექტემბრისა); გ) 2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ აღრიცხულ იმ პენსიონერთათვის, რომლებიც არ არიანსაქართველოს მოქალაქეები – პენსიის დანიშვნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისთვისმომდევნო მეორე თვის პირველი რიცხვიდან. 5. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (სტუდენტები) დაზღვევის მოქმედება იწყება:
 10. 10. 10 ა) 2012 წლის 1 ივლისამდე სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულიცენტრის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის – 2012 წლის 1სექტემბრიდან; ბ) სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მონაცემთა ბაზაში2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის – რეგისტრაციის თვისმომდევნო მეორე თვის პირველი რიცხვიდან (მაგრამ არა უადრეს 2012 წლის 1 სექტემბრისა). 6. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (სტუდენტები) დაზღვევის მოქმედების ვადად განისაზღვრება სწავლისსაფეხურების შესაბამისად: ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მე-4 და მე-5 საფეხური და პროფესიულიუმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა – 36 თვე; ბ) ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა – 48 თვე; გ) დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა – 60 თვე; დ) მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა – 24 თვე; ე) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა – 12 თვე. 7. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (სტუდენტები) სტატუსის მოხსნა ავტომატურად გამოიწვევს მომდევნოთვის პირველი რიცხვიდან სადაზღვევო პერიოდის შეწყვეტას. სტატუსის აღდგენისშემთხვევაში სადაზღვევო პერიოდი კვლავ აღდგება, თუმცა ჯამურად დაზღვევისმოქმედების ვადა ვერ იქნება ამავე მუხლის მე-6 პუნქტში განსაზღვრულ პერიოდზე მეტი. 8. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (შშმ ბავშვები) დაზღვევის მოქმედება იწყება: ა) 2012 წლის 1 ივლისამდე სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში აღრიცხული შშმ ბავშვებისათვის– 2012 წლის 1 სექტემბრიდან; ბ) 2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული შშმბავშვებისათვის – რეგისტრაციის თვის მომდევნო მეორე თვის პირველი რიცხვიდან (მაგრამარა უადრეს 2012 წლის 1 სექტემბრისა). 9. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (შშმ ბავშვები) სადაზღვევო პერიოდის მოქმედება სრულდება 18 წლისასაკის შესრულების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 10. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულმოსარგებლეთათვის (მკვეთრად გამოხატული შშმპ) დაზღვევის მოქმედება იწყება: ა) 2012 წლის 1 ივლისამდე სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში აღრიცხული მკვეთრადგამოხატული შშმპ-ებისათვის – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან; ბ) 2012 წლის 1 ივლისის შემდეგ სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული(მკვეთრად გამოხატული შშმპ-ებისათვის – რეგისტრაციის თვის მომდევნო მეორე თვისპირველი რიცხვიდან (მაგრამ არა უადრეს 2012 წლის 1 სექტემბრისა). 11. სადაზღვევო ხელშეკრულება ვადაზე ადრე წყდება დაზღვევის საფუძვლისარარსებობის შემთხვევაში. 12. ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მოსარგებლეებს,რომელთათვის პოლისის გადაცემა ვერ მოხერხდა სადაზღვევო პერიოდის დაწყებიდან ორითვის განმავლობაში, რის გამოც გაუუქმდათ პოლისი, სააგენტოში განცხადებით მიმართვისადა სრულყოფილი მონაცემების წარდგენის (დადგენის) შემთხვევაში დაზღვევის პერიოდიდა, შესაბამისად, სადაზღვევო პრემიის გადახდა დაეწყებათ მიმართვის თვის პირველირიცხვიდან. 13. 2012 წლის 1 სექტემბრიდან და შემდგომ გაფორმებული სადაზღვევოხელშეკრულებების სადაზღვევო პერიოდი განისაზღვრება ერთი წლით (გარდა ვაუჩერისპირობების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულიშემთხვევებისა), იმავე მზღვეველთან ავტომატური განახლების პირობით, 2013 წლის 31დეკემბრამდე (გარდა ვაუჩერის პირობების მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტისა).“;
 11. 11. 11საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივნისის დადგენილება №200 – ვებგვერდი, 07.06.2012წ. მუხლი 8. სადაზღვევო ორგანიზაციების ვალდებულებები 1. სადაზღვევო ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს მოსარგებლეებისათვისდაზღვევაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. ამასთან,დაუშვებელია: ა) მოსარგებლისათვის რაიმე მიზეზით დაზღვევაზე უარის თქმა; ბ) მოსარგებლისათვის რაიმე მიზეზით დაზღვევის ხელშეკრულების გაგრძელებაზეუარის თქმა; გ) სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში რომელიმე მოსარგებლისათვის სადაზღვევოხელშეკრულების გაუქმება ან აღებული ვალდებულებების უარყოფა; დ) ამ დადგენილებით გათვალისწინებული სადაზღვევო მომსახურებისათვის რაიმე სახისდამატებითი სადაზღვევო შესატანის ან სხვა გადასახადის დაწესება სადაზღვევოორგანიზაციის ან მისი წარმომადგენლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების, გაგრძელებისან სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში. 2. მზღვეველს არ აქვს უფლება დაზღვეულს შესთავაზოს ამ დადგენილებითგანსაზღვრულ სადაზღვევო პირობებზე უარესი პირობები. 3. სადაზღვევო ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს მოსარგებლეების სამედიცინომომსახურების ხელმისაწვდომობა, ამასთან: ა) სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლების კონტრაქტირებისას მზღვეველმა უნდაუზრუნველყოს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის დაცვა, კერძოდ, ამბულატორიულიმომსახურება მოსარგებლეთა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუმოსარგებლის რეგისტრაციის მისამართი და ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართიგანსხვავებულია, მოსარგებლეს შეუძლია მიმართოს სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსდა შეიცვალოს რეგისტრაციის მისამართი, რის შესახებაც სააგენტო ყოველთვიურადაცნობებს შესაბამის სადაზღვევო კომპანიას მისამართის ცვლილების შესახებ და სადაზღვევოკომპანია ვალდებულია მოსარგებლეს მომსახურება გაუწიოს ახალი რეგისტრაციისმისამართის შესაბამისად. ალტერნატიულად, მოსარგებლეს შეუძლია მიმართოს სადაზღვევოკომპანიას ფაქტობრივი მისამართის ცვლილების შესახებ და სადაზღვევო კომპანიას შეუძლიამოსარგებლეს მომსახურება გაუწიოს ახალი ფაქტობრივი მისამართის შესაბამისად; ბ) არ უნდა არსებობდეს რაიმე ბარიერი და შეზღუდვა სამედიცინო მომსახურებისმიმწოდებლის არჩევისას დაზღვეულის მიერ გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებისმიღების საჭიროების შემთხვევაში; გ) გეგმური მომსახურების მიღებისას მოლოდინის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 4თვეს. თუმცა მოლოდინის პერიოდის ხანგრძლივობა სამედიცინო ჩვენებით უნდაგანისაზღვროს; დ) სადაზღვევო კომპანიის მიერ გეგმური ქირურგიული ოპერაციების ხარჯებიანაზღაურდება მხოლოდ მზღვეველის მიერ შერჩეულ შესაბამისად უფლებამოსილსამედიცინო დაწესებულებებში. მზღვეველი ვალდებულია დაზღვეულს შესთავაზოსგარკვეული ალტერნატივები, შესაძლებლობის ფარგლებში, კონკრეტული შემთხვევიდანგამომდინარე; ე) მზღვეველი ვალდებულია აანაზღაუროს ზარალი იმ შემთხვევაშიც, როცა მოლოდინისპერიოდის განმავლობაში რაიმე მიზეზით შეწყდა სადაზღვევო ხელშეკრულება; ვ) დაზღვევის პერიოდის განმავლობაში მომხდარი გეგმური ჰოსპიტალიზაციისდაფინანსებისას სადაზღვევო კომპანია ხელმძღვანელობს დადგენილი ლიმიტის ფარგლებშიიმ შემთხვევაშიც კი, თუ სადაზღვევო პერიოდი ამოწურულია; ზ) იმ შემთხვევაში, თუ სადაზღვევო პერიოდის ამოწურვის შემდეგ მოსარგებლე აღარარის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე, სადაზღვევო კომპანია აგრძელებს დაზღვევისპერიოდის განმავლობაში მომხდარი გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაციის დაფინანსების

×