• Save
Κυβερνοεκφοβισμός (Cyberbullying)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Σύντομη περιγραφή του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού (Cyberbullying) με συμβουλές και χρήσιμους συνδέσμους

Σύντομη περιγραφή του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού (Cyberbullying) με συμβουλές και χρήσιμους συνδέσμους

Statistics

Views

Total Views
581
Views on SlideShare
580
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Κυβερνοεκφοβισμός (Cyberbullying) Κυβερνοεκφοβισμός (Cyberbullying) Presentation Transcript

 • ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ CYBER - BULLYING Βϊνια Υιςούν - Κλινικό Ψυχολόγοσ M.Sc, Τπ. Διδϊκτωρ Παν/μύου Αθηνών Γεώργιοσ Υλώροσ - Ψυχύατροσ, M.ScΜϋλη τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Μελϋτησ τησ Διαταραχόσ Εθιςμού ςτο Διαδύκτυο
 • Διαδικησακός εκθοβιζμός - Cyberbullying Το Cyberbullying είναι οποιαδιποτε επαναλαμβανόμενθ πράξθ εκφοβιςμοφ,επικετικότθτασ, παρενόχλθςθσ, τρομοκρατικισ ι αυταρχικισ ςυμπεριφοράσ που κεςπίηεται και πραγματοποιείται μζςω τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν ςυςκευϊν, ςυγκεκριμζνα του Διαδικτφου και των κινθτϊν τθλεφϊνων.
 • Τι περιλαμβάνει το Cyber-bullying Πειρϊγματα με ςτόχο τη διαςκϋδαςη ςε βϊρουσ του θύματοσ Διϊδοςη προςβλητικών φημών on line Δυςφόμηςη ςε τρύτουσ μϋςω e-mail, SMS, φωτογραφύεσ-βύντεο ςτο διαδύκτυο, ιςτοςελύδεσ, μπλογκσ, chat rooms κ.ϊ. Αποςτολό ανεπιθύμητων μηνυμϊτων (υβριςτικϊ-προςβλητικϊ)
 • ΜΟΡΥΕ΢ ΕΚΥΟΒΙ΢ΜΟΤ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αποςτϋλλω υβριςτικϊ μηνύματα (Flaming) Παρενοχλώ (Harassment) Αμαυρώνω υπόληψη (Denigration) Τποδύομαι κϊποιον ϊλλο (Impersonation) Προκαλώ ςε αυτοαποκαλύψεισ (Outing and Trickery) Καταδιώκω (Cyberstalking) ‘Happy Slapping’
 • ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ Ξαφνικϊ ςταματϊει να χρηςιμοποιεύ τον Η/Τ του Υαύνεται νευρικό ό αναςτατωμϋνο όταν εμφανύζεται ςτην οθόνη ϋνα μόνυμα από ΙΜ, Email ό ϋνα SMS ςτο κινητό Υαύνεται να ϋχει δυςκολύα να πϊει ςχολεύο ό εκτόσ ςπιτιού γενικότερα Υαύνεται να εύναι θυμωμϋνο, θλιμμϋνο ό απογοητευμϋνο μετϊ τη ςύνδεςη ςτο Διαδύκτυο με Η/Τ ό κινητό Αποφεύγει ςυζητόςεισ γύρω από το τι κϊνει ενώ περιηγεύται ςτο Διαδύκτυο Αποςύρεται από τισ επαφϋσ με μϋλη τησ οικογϋνειασ του και τουσ φύλουσ του Παρουςιϊζει ξαφνικό μεύωςη ςτη ςχολικό του επύδοςη
 • ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ Αλλϊζει γρόγορα την οθόνη του ό κλεύνει προγρϊμματα όταν πληςιϊζετε τον Η/Τ Φρηςιμοποιεύ τον Η/Τ οποιαδόποτε ώρα τη νύχτα Γύνεται απροςδόκητα αρνητικό εφόςον δεν μπορεύ να χρηςιμοποιόςει τον Η/Τ ό κινητό τηλϋφωνο Γελϊει υπερβολικϊ ενώ χρηςιμοποιεύ τον Η/Τ – κινητό τηλϋφωνο Φρηςιμοποιεύ πολλαπλούσ λογαριαςμούσ χρόςτη ό χρηςιμοποιεύ ϋναν λογαριαςμό που δεν εύναι δικόσ του Εκφρϊζεται υποτιμητικϊ για ςυμμαθητϋσ του
 • Πως μπορώ να ζηραθώ ενάνηια ζε κακόβοσλο περιετόμενο ζηο Διαδίκησο? Facebook - Μπορεύτε να κϊνετε αναφορϊ επιλϋγοντασ την επιλογό ‘Report’ (‘αναφορϊ) που υπϊρχει ςτισ ςελύδεσ ό να ςτεύλετε e-mail ςτο abuse@facebook.com. Ένασ καλόσ οδηγόσ αςφϊλειασ για παιδιϊ και γονεύσ βρύςκεται ςτο www.facebook.com/safety. Οι χρόςτεσ κϊτω των 13 απαγορεύονται και μπορεύτε να αναφϋρετε την ύπαρξη τουσ ςτο http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=underage MySpace - Ειδικϊ για προβλόματα ςχετιζόμενα με ςχολεύο μπορεύτε να ςτεύλετε e-mail ςτο schoolcare@myspace.com. Οδηγόσ αςφϊλειασ βρύςκεται ςτο www.myspace.com/safety Youtube - Τπϊρχει επιλογό ‘Flag content as inappropriate’ κϊτω από κϊθε βύντεο. Επιλϋξτε ακόμα το ‘Security Center’ ϋχοντασ διαλϋξει την Ελληνικό ωσ γλώςςα περιόγηςησ Instant messaging : MSN – Yahoo . Επιλϋγοντασ το ‘Help’ tab θα ανούξει πολλαπλϋσ επιλογϋσ μύα εκ των οπούων εύναι το ‘Report Abuse’ Chatrooms – ΢τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα τουσ υπϊρχουν ρυθμιςτϋσ (moderators) που εύναι ςυνόθωσ πολύ αυςτηρού με περιπτώςεισ κακόβουλησ επύθεςησ. Μύα επικοινωνύα ςτο e-mail τουσ εύναι ςυνόθωσ αρκετό.
 • ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ Α΢ΥΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗ΢Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτησ τησ Διαταραχήσ Εθιςμού ςτο Διαδίκτυο (www.hasiad.gr) Πρωτοβουλία Bsafeonline τησ Vodafone Hellas με τη ςυνεργαςία τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Μελέτησ τησ Διαταραχήσ Εθιςμού ςτο Διαδίκτυο (http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/view CmsPage.action?pageId=10616). Περιλαμβάνει δωρεάν οδηγό αςφαλούσ πλοήγηςησ ςτο Διαδίκτυο SafeLine (www.safeline.gr) καταγγελίεσ για ιςτοςελίδεσ