ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ CYBER - BULLYING Βϊνια Υιςούν - Κλινικό Ψυχολόγοσ M.Sc,     Τπ. Διδϊκτωρ Παν/μύου Αθηνών   Γεώργι...
Διαδικησακός εκθοβιζμός -     Cyberbullying   Το Cyberbullying είναι οποιαδιποτε  επαναλαμβανόμενθ πράξθ εκφοβις...
Τι περιλαμβάνει το Cyber-bullying Πειρϊγματα με ςτόχο τη διαςκϋδαςη ςε βϊρουσ του θύματοσ Διϊδοςη προςβλητικών φημών on...
ΜΟΡΥΕ΢ ΕΚΥΟΒΙ΢ΜΟΤ ΢ΣΟ       ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αποςτϋλλω υβριςτικϊ μηνύματα (Flaming) Παρενοχλώ (Harassment) Αμαυρώνω υπό...
΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ Ξαφνικϊ ςταματϊει να χρηςιμοποιεύ τον Η/Τ του Υαύνεται νευρικό ό αναςτατωμϋνο όταν εμφαν...
΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ Αλλϊζει γρόγορα την οθόνη του ό κλεύνει προγρϊμματα  όταν πληςιϊζετε τον Η/Τ  Φρηςιμο...
Πως μπορώ να ζηραθώ ενάνηια ζε κακόβοσλο     περιετόμενο ζηο Διαδίκησο? Facebook - Μπορεύτε να κϊνετε αναφορϊ επιλϋγ...
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ Α΢ΥΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗ΢Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτησ τησ Διαταραχήσ Εθιςμού ςτο Διαδίκτυο (www.hasiad.gr) Πρωτοβου...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Κυβερνοεκφοβισμός (Cyberbullying)

939 views
788 views

Published on

Σύντομη περιγραφή του φαινομένου του κυβερνοεκφοβισμού (Cyberbullying) με συμβουλές και χρήσιμους συνδέσμους

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Κυβερνοεκφοβισμός (Cyberbullying)

 1. 1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ CYBER - BULLYING Βϊνια Υιςούν - Κλινικό Ψυχολόγοσ M.Sc, Τπ. Διδϊκτωρ Παν/μύου Αθηνών Γεώργιοσ Υλώροσ - Ψυχύατροσ, M.ScΜϋλη τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Μελϋτησ τησ Διαταραχόσ Εθιςμού ςτο Διαδύκτυο
 2. 2. Διαδικησακός εκθοβιζμός - Cyberbullying Το Cyberbullying είναι οποιαδιποτε επαναλαμβανόμενθ πράξθ εκφοβιςμοφ,επικετικότθτασ, παρενόχλθςθσ, τρομοκρατικισ ι αυταρχικισ ςυμπεριφοράσ που κεςπίηεται και πραγματοποιείται μζςω τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν ςυςκευϊν, ςυγκεκριμζνα του Διαδικτφου και των κινθτϊν τθλεφϊνων.
 3. 3. Τι περιλαμβάνει το Cyber-bullying Πειρϊγματα με ςτόχο τη διαςκϋδαςη ςε βϊρουσ του θύματοσ Διϊδοςη προςβλητικών φημών on line Δυςφόμηςη ςε τρύτουσ μϋςω e-mail, SMS, φωτογραφύεσ-βύντεο ςτο διαδύκτυο, ιςτοςελύδεσ, μπλογκσ, chat rooms κ.ϊ. Αποςτολό ανεπιθύμητων μηνυμϊτων (υβριςτικϊ-προςβλητικϊ)
 4. 4. ΜΟΡΥΕ΢ ΕΚΥΟΒΙ΢ΜΟΤ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αποςτϋλλω υβριςτικϊ μηνύματα (Flaming) Παρενοχλώ (Harassment) Αμαυρώνω υπόληψη (Denigration) Τποδύομαι κϊποιον ϊλλο (Impersonation) Προκαλώ ςε αυτοαποκαλύψεισ (Outing and Trickery) Καταδιώκω (Cyberstalking) ‘Happy Slapping’
 5. 5. ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ Ξαφνικϊ ςταματϊει να χρηςιμοποιεύ τον Η/Τ του Υαύνεται νευρικό ό αναςτατωμϋνο όταν εμφανύζεται ςτην οθόνη ϋνα μόνυμα από ΙΜ, Email ό ϋνα SMS ςτο κινητό Υαύνεται να ϋχει δυςκολύα να πϊει ςχολεύο ό εκτόσ ςπιτιού γενικότερα Υαύνεται να εύναι θυμωμϋνο, θλιμμϋνο ό απογοητευμϋνο μετϊ τη ςύνδεςη ςτο Διαδύκτυο με Η/Τ ό κινητό Αποφεύγει ςυζητόςεισ γύρω από το τι κϊνει ενώ περιηγεύται ςτο Διαδύκτυο Αποςύρεται από τισ επαφϋσ με μϋλη τησ οικογϋνειασ του και τουσ φύλουσ του Παρουςιϊζει ξαφνικό μεύωςη ςτη ςχολικό του επύδοςη
 6. 6. ΢ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ Αλλϊζει γρόγορα την οθόνη του ό κλεύνει προγρϊμματα όταν πληςιϊζετε τον Η/Τ Φρηςιμοποιεύ τον Η/Τ οποιαδόποτε ώρα τη νύχτα Γύνεται απροςδόκητα αρνητικό εφόςον δεν μπορεύ να χρηςιμοποιόςει τον Η/Τ ό κινητό τηλϋφωνο Γελϊει υπερβολικϊ ενώ χρηςιμοποιεύ τον Η/Τ – κινητό τηλϋφωνο Φρηςιμοποιεύ πολλαπλούσ λογαριαςμούσ χρόςτη ό χρηςιμοποιεύ ϋναν λογαριαςμό που δεν εύναι δικόσ του Εκφρϊζεται υποτιμητικϊ για ςυμμαθητϋσ του
 7. 7. Πως μπορώ να ζηραθώ ενάνηια ζε κακόβοσλο περιετόμενο ζηο Διαδίκησο? Facebook - Μπορεύτε να κϊνετε αναφορϊ επιλϋγοντασ την επιλογό ‘Report’ (‘αναφορϊ) που υπϊρχει ςτισ ςελύδεσ ό να ςτεύλετε e-mail ςτο abuse@facebook.com. Ένασ καλόσ οδηγόσ αςφϊλειασ για παιδιϊ και γονεύσ βρύςκεται ςτο www.facebook.com/safety. Οι χρόςτεσ κϊτω των 13 απαγορεύονται και μπορεύτε να αναφϋρετε την ύπαρξη τουσ ςτο http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=underage MySpace - Ειδικϊ για προβλόματα ςχετιζόμενα με ςχολεύο μπορεύτε να ςτεύλετε e-mail ςτο schoolcare@myspace.com. Οδηγόσ αςφϊλειασ βρύςκεται ςτο www.myspace.com/safety Youtube - Τπϊρχει επιλογό ‘Flag content as inappropriate’ κϊτω από κϊθε βύντεο. Επιλϋξτε ακόμα το ‘Security Center’ ϋχοντασ διαλϋξει την Ελληνικό ωσ γλώςςα περιόγηςησ Instant messaging : MSN – Yahoo . Επιλϋγοντασ το ‘Help’ tab θα ανούξει πολλαπλϋσ επιλογϋσ μύα εκ των οπούων εύναι το ‘Report Abuse’ Chatrooms – ΢τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα τουσ υπϊρχουν ρυθμιςτϋσ (moderators) που εύναι ςυνόθωσ πολύ αυςτηρού με περιπτώςεισ κακόβουλησ επύθεςησ. Μύα επικοινωνύα ςτο e-mail τουσ εύναι ςυνόθωσ αρκετό.
 8. 8. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ Α΢ΥΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗ΢Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτησ τησ Διαταραχήσ Εθιςμού ςτο Διαδίκτυο (www.hasiad.gr) Πρωτοβουλία Bsafeonline τησ Vodafone Hellas με τη ςυνεργαςία τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Μελέτησ τησ Διαταραχήσ Εθιςμού ςτο Διαδίκτυο (http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/view CmsPage.action?pageId=10616). Περιλαμβάνει δωρεάν οδηγό αςφαλούσ πλοήγηςησ ςτο Διαδίκτυο SafeLine (www.safeline.gr) καταγγελίεσ για ιςτοςελίδεσ

×