Bismillah
          arkadaþým
4 TEMMUZ 2003  CUMA  SAYI: 5


Feza Gazetecilik AÞ Adýna
Ýmtiyaz Sahibi
Al...
hatýrlatma
 “Gýpta ancak iki
 kimseye verilir.
 Birisi Ku r ’ a n ’ ý
 öðrenen ve gece
 gündüz onu
 okuyandýr.
 ...
ÜSTÜN (....)
                 Bismillâhirrahmânirrahîm
                      ...
ESRE (....)

                  Elifbaya baþlama duasý:
                  Bismillâhirra...
ÖTRE (....)

         Elifba Duasý’nýn anlamý:
     “ Rahman ve Rahim olan Allah’ýn adýyla.
 Ey Rabbim iþimi ...
CEZM (.....)

         “Allah Teala hakikaten bu Kur’an’la (amel eden ve okuyan)
            topluluk...
ÞEDDE (.....)


      “Cenab-ý Hak ile konuþmak isteyen Kur’an okusun.”
               Hz. Muhammed (s...
TENVÝN (............)
       Sücceden   Makdiyyen    Mensiyyen       Sünneten    Uruben
  ...
MED
 Mesêcidü            Ehâta       Ya’lemûne     Rasûlün    Hâlidîne
Tücêhidûne    ...
HE
      Min ardihî    Meþîetühû   Rizkahû    Nazarihî   Mev’idühû
      Verisethü     B...
EL TAKISI (    )
   Erruûse     Elkavmü      Errîhu      El’ilmü     Vel’eklü
 Elkýyêmetü...
karýþýk alýþtýrma
     Eniþkür lillêhi       Min külli dêbbetin    Ve yettehýzehê hüzüven
     ...
karýþýk alýþtýrma
 Summün ve bükmün fizzulümêti       Men yeþeillehü yudlilhü
  Ýzê ferihû bimê ûtû   ...
karýþýk alýþtýrma
         Enne lenê kerraten feneteberrae minhüm kemê teberreû minnê
     Femeniztur...
karýþýk alýþtýrma
Enülzimükümûhü           Ve linüallimehû min te’vîlil ehâdîsi
Ýllê Nebbe’tükümê bite’v...
Sureler
 “Kalbinde
 Kur’an’dan hiç
                  Sureler bize müjdeli
 bir ayet
 bulunmayan ...
Fâtiha suresi
            Bismillâhirrahmânirrahîm
                      1
El ha...
Asr suresi
                  Bismillâhirrahmânirrahîm                      ...
Kadir suresi
             Bismillâhirrahmânirrahîm
                    1
Ýnnê enze...
Fil suresi
                  Bismillâhirrahmânirrahîm
               1


   E l...
Kureyþ suresi
              Bismillâhirrahmânirrahîm
Li îlâfi kurayþin                ...
Mâûn suresi    Bismillâhirrahmânirrahîm
    Eraeytellezî yükezzibü bid dîni     1
        ...
Kevser suresi
            Bismillâhirrahmânirrahîm
                    1
Ýnnê a’tay...
Kâfirûn suresi
                  Bismillâhirrahmânirrahîm                    ...
Nasr suresi
             Bismillâhirrahmânirrahîm
Ýzê cêe nasrullâhi velfethu     1
     ...
dualar
 Kur’an okuyan ve
 bu hususta
 mahareti olan
 kimse mukarreb
 meleklerle
 beraberdir.
 Ku r ’ a n ’ ý
 ...
dualar


            Ýbrahim suresi, 41. ayet
                OKUNUÞU:
 Rabbenaðfir lî ve l...
dualar                   Al-i Ýmran, 147. ayet
                     OKUNUÞU:...
dualar


               Ayet el-Kürsi
               Bakara, 255
             ...
namaz dualarý


                      Sübhâneke
                      OKUNU...
namaz dualarý


              Allâhümme Bârik
              OKUNUÞU:
Allâhümme bârik alâ Mu...
dualar


                     Et-tehýyyâtû
                     OKUNUÞU:
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elif Ba Dersi Www.Gelresule.Tr.Gg A5 01 32

3,696 views

Published on

Elif ba dersi

Published in: Education, Spiritual, Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • tesekkur ederim cok sagolun
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ALLAH RAZI OLSUN .HARİKA
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elif Ba Dersi Www.Gelresule.Tr.Gg A5 01 32

 1. 1. Bismillah arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA SAYI: 5 Feza Gazetecilik AÞ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ali Akbulut Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý Yayýn Danýþmaný Hamdullah Öztürk Editörler Elif üstün e, be ötre Yayýn: Yusuf Çaðlar Din-Kültür: Ali Budak Kapak illüstrasyonu bü, cim esre ci... Yavuz Turhan Sorumlu Müdür Yakup Akalýn Yaz aylarýnda dilimizden eksik olmayan bir þeydir bu: Elif üstün e, b ötre bü, cim esre ci... Evlerimizde, camilerde, Reklam Koordinasyon kurslarda bu seslerin durmadan yankýlandýðýný hepimiz Yakup Þimþek Tel: (0212) 654 65 95 (pbx) biliriz. Çünkü kutsal kitabýmýz Kur’an-ý Kerim’i öðrenmek ve onun bize anlattýklarýný bilmek isteriz. Baský Öncesi Hazýrlýk Feza Gazetecilik Ku r ’ a n ’ d a Rabbimizin bize emrettiklerini ve bizim için vaadettiklerini öðrenmeye çalýþýrýz. Baský Dergimizin ikinci sayýsýnda baþladýðýmýz Ku r ’ a n Feza Gazetecilik A.Þ. tesisleri (0212) 639 34 50 (pbx) öðrenme çabasýný bu sayýmýzda da sürdürüyoruz. Bu Elifbamýzda daha çok, ilk Elifbamýzda anlattýðýmýz Daðýtým konularýn örneklerini bulacaksýnýz. Onun için bu Yay Sat Elifbamýzýn ismi Kur’an-ý Kerim Elifbasý: Alýþtýrmalar, net adres: Sureler, Dualar” oldu. Tabii ki, Kur’an harflerini, bu http://zaman.com.tr/arkadasim harflerin okunuþlarýný ve özelliklerini öðrendikten sonra, e-posta öðrenmemiz gereken ilk þey Kur’an sureleri ve Namaz arkadasim@zaman.com.tr dualarý oluyor. Þimdi hepimiz hazýrsak ve yaz tatilinin Adres bütün tembelliklerini üzerimizden atýp Kur’an öðrenmek Çobançeþme Mahallesi için zihnimizi ve gözlerimizi açmasýný bilmiþsek haydi Kalender Sokak No:16 baþlayalým. Ýþte kutsal kitabýmýz Kur’an’dan harfler, 34530 Yenibosna / Ýstanbul kelimeler, sureler, dualar... Tel: (0212) 639 34 50 (pbx) Faks: (0212) 639 34 81 Zaman Arkadaþým © Yayýmlanan yazý, çizgi ve fotoðraflar hiç bir þekilde iktibas edilemez. 1 4 TEMMUZ 2003 CUMA arkadaþým
 2. 2. hatýrlatma “Gýpta ancak iki kimseye verilir. Birisi Ku r ’ a n ’ ý öðrenen ve gece gündüz onu okuyandýr. Alýþtýrmalar, Ýkincisi ise Allah Teala’nýn kendisine mal Sureler, Dualar... ihsan ettiði kimsedir. O, gece Bir kez daha alfabemizin özelliklerini hatýrlatalým. gündüz o malý Hepimizin bildiði gibi, Kur’an-ý Kerim alfabesinin Allah yolunda birbirinden güzel 28 harfi var. sarf eder.” Kur’an alfabesi, “Elif” harfiyle baþlar, “Ye ” Hadis-i Þerif harfiyle son bulur. Bu harflerin Türkçede kullandýðýmýz harflerden farklý bir özelliði vardýr. Bu harfler saðdan sola doðru yazýlýr ve yine saðdan sola doðru okunurlar... Biraz sonra, ilk Elifbamýzda özelliklerini anlattýðýmýz hususlarla ilgili örnekler vereceðiz. Ayrýca, ilerleyen sayfalarýmýzda yalnýzca alýþtýrmalar deðil, sureler ve dualarla ilgili bölümler de bulacaksýnýz. Zira, Kur’an Elifbasýna iyi çalýþmýþ her Ku r ’ a n talebesi gibi bizler de, surelerin ve dualarýn okunuþlarýný-anlamlarý öðrenmeye hazýrýz demektir. 2 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 3. 3. ÜSTÜN (....) Bismillâhirrahmânirrahîm . Hadese Cemea Nasara Ketebe Hateme Kaade Celese Ceale Zehebe Racea Secede Þefea Feale Darabe Besara Haþera Setera Katele Karae Rakea Talea Defea Sadeka Þekera Kadera . Haleka Heleke Haleka Ceneha Azebe . Kaderi Halefe Hazera Kabeda Hamele . Açýklama: (Ha) Noktalý kalýn ha ( ) harfinin okunuþunu simgelemektedir. arkadaþým 3 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 4. 4. ESRE (....) Elifbaya baþlama duasý: Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr. Semia Hamide Verise Emine Hasibe Habita Nesiye Aþika Amile Alime . Vesia Ðaþiye Hasira Lebise Rahime . Feþile Tamia Hasýfe Þehide Hazine Bifiraký Kemeraký Biecelihi Bikerami Kemeseli Liþeceri Bizaferi Kekederi Binefesi Kadime Lisikali Keameli Bihazeni Kekaderi Bikalemi 4 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 5. 5. ÖTRE (....) Elifba Duasý’nýn anlamý: “ Rahman ve Rahim olan Allah’ýn adýyla. Ey Rabbim iþimi kolaylaþtýr, zorlaþtýrma ve hayýrlý bir sonuca erdir.” Büniye Rucia Ruibe Basura Sekule Ümira Ruhime Fuile Duribe Ðulibe Kütime Rukise Vusile Huþira Kutile . Dühýle Nükiha Tübia Hukime Ruzika Ðufira Büþira Küzibe Husibe Nüzile Sümia Tuime Turide Küsira Vuride . Büðiye Ðufile Hurice Usýme Sübika arkadaþým 5 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 6. 6. CEZM (.....) “Allah Teala hakikaten bu Kur’an’la (amel eden ve okuyan) topluluklarý yükseltir. Onun izinde gitmeyenleri ve onun okumayanlarý alçaltýr.” Hadis-i Þerif . Kablihim Ba’duhum Elhavfü Lehüm Minelkerbi Aleyhim Min vücdiküm Ýndeküm Yahþuruhüm Kul eraeyteküm Vehüm yud’avne Ýz yerfeu . Tahte ercülihim Lienfüsihim Tüczevne Min halfiküm Keyfe entüm Ýn tüsýbhüm Evelem yerav Lekad bi’tüküm . Vea’riz anhüm Liyenfeaküm Kehalkýküm Ye’tiye va’dü Ýn tetrud tütrad Ýn tekfur Men yerham Ýn nürsil 6 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 7. 7. ÞEDDE (.....) “Cenab-ý Hak ile konuþmak isteyen Kur’an okusun.” Hz. Muhammed (sas) Elðayyü Merrateyni Rabbüke Þerruhüm Sümme Tevekkeltü Yessaddeu Yezzekkeru Fevüffiyet Ýttekat Tayyebe Eþeddüküm Yedurruke Uhibbüküm Anittüm Tübevviü Seyütavveku Lehemmet Ýddetükünne Küllü Þey’i Lealleküm Cennetü Hakkuhünne Aleyye Heyyinü Zürriyyetükünne Min Suhriyyihim Seyyietükünne Lirabbihinne Ýnne Rabbeke arkadaþým 7 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 8. 8. TENVÝN (............) Sücceden Makdiyyen Mensiyyen Sünneten Uruben ÝKÝ ÜSTÜN (.....) Büniye Nak’an Subhan Beyyineten Mutahheraten Nahlen Kadben Rabben Ruveyden Cem’an Meradýn Tezkiratin Kasrin Biþerarin Min Kasveratin ÝKÝ ESRE (.....) Ðussatin Min Ahzin Süurin Yevmin Min ecrin Hatabin Ðadekýn Rasadin Ehadin Adedin ÝKÝ ÖTRE (.....) Veylün Kateratün Müsfiratün Ðaberatün Müstebþiratün Þerrun Zannün Nezrun Neþrun Sikalün 8 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 9. 9. MED Mesêcidü Ehâta Ya’lemûne Rasûlün Hâlidîne Tücêhidûne Tefirrûne Dalêlin Mülêkîküm Kûnî Ünsurnî Evlê biba’dýn Zêlike Yednû Mü’minîne Feencêhü Ýlê evliyêiküm Ýllê en tef’alû Likâe Rabbihî Ve Lisüleymênerrîha Ezvêcekümüllêî ê : Bu iþaret e sesinin uzatýlarak okunacaðýný ifade eder. û: Bu iþaret u sesinin uzatýlarak okunacaðýný ifade eder. î : Bu iþaret i sesinin uzatýlarak okunacaðýný ifade eder. â: Bu iþaret a sesinin uzatýlarak okunacaðýný ifade eder. MUKATTAA HâMîm ElifLêmMîm ElifLêmMîmSâd ElifLêmRâ TâSînMîm KêfHêYêAynSâd YêSîn HâMîmAynSînKâf arkadaþým 9 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 10. 10. HE Min ardihî Meþîetühû Rizkahû Nazarihî Mev’idühû Verisethü Bi’hü Yektübühû Nasarûhü Lebisethü Ekseruhû Minhü Hasibethü Nasarnâhü Evelem Yeravhü Kelimatühû Kelimethü Ahrichü Yüdýlluhû Yüveccihhü Evradehû Ru’yêhü Feddalûhü Salebûhü Cemîahû Aþiyyühû Keserâhü Liyu’cizehû Bekýyethü Mecmûuhû Allemnêhü Feehazethü Âyêtihî Eimmetehû Bibêliðîhi Fete’tiyehüm biêyetin Ve hüm yenhevne anhü ve yen’evne anhü 10 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 11. 11. EL TAKISI ( ) Erruûse Elkavmü Errîhu El’ilmü Vel’eklü Elkýyêmetü Elleyêlü Kelmihrâbi Eþþey’ü Essem’u Filberri Velbahri Lilkâfirîne Essun’i Esseyyietü Bilkistâsi Filmeradi Velmev’izati Lilmüminîne ElVeliyyü Eþþerru Bilmühtedîne Errabbü Fissebîli Elhaseneti Ettariyyü Elleylü vennehêru Vennücûmü Fessabru Bêdiyerre’yi Elcennêtü Fittürâbi arkadaþým 11 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 12. 12. karýþýk alýþtýrma Eniþkür lillêhi Min külli dêbbetin Ve yettehýzehê hüzüven Feesri biibêdî Nebtýþül batþetel Kübrâ Fesevfe ye’tîhim enbêü mê kênû bihî yestehziûne Leyecmeanneküm Felemesûhü bieydîhim Ve evrasnêhê Eyne þürakêükümüllezîne Ve lekadistühzie birusülin Fietün yensurûnehû Ve innenî berîün Yevmeizin Sümme liyekta’ felyenzur Vemel hayêtüddünyê illê laibün ve lehvün . Hadýran Ve lekad cêeke min nebeil mürselîne 12 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 13. 13. karýþýk alýþtýrma Summün ve bükmün fizzulümêti Men yeþeillehü yudlilhü Ýzê ferihû bimê ûtû Feehaznêhüm bilbe’sêi veddarâi Sümme ruddû ilallâhi mevlêhümül Hakký Ve iz kâle Ýbrâhîmü Liebîhi Êzera e tettehýzü asnêmen êliheten Efelê tetezekkerûne Ve ðarrathümül hayêtüddünyê Ve ledak ci’tümûnâ fürâdê Febihüdêhümuktedihi Fezkürûnî Ezkürküm Femüstekarrrun ve Müstevdeun Leyescününnehû hattê hînin Salevêtün min Rabbihim arkadaþým 13 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 14. 14. karýþýk alýþtýrma Enne lenê kerraten feneteberrae minhüm kemê teberreû minnê Femenizturra ðayra bâðin Ýnnemê ye’muruküm bissûi vel fahþêi Femen ufiye lehû min ehîhi þey’ün fettibêun bilma’rûfi Haysü sekýftümûhüm Eyyêmen ma’dûdêtin Vettekûnî yê ülil’elbêbi Fein kâtelûküm faktülûhüm Lê tüdârra vêlidetün biveledihê Ve yuhibbül mütetahhirîne Ve kezêlike yectebîke ElifLêmRâ tilke êyêtül kitêbil mübîn Yeltekýthü ba’dusseyyêrati letünebbiennehüm biemrihim 14 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 15. 15. karýþýk alýþtýrma Enülzimükümûhü Ve linüallimehû min te’vîlil ehâdîsi Ýllê Nebbe’tükümê bite’vîlihî Ve et’imûl kânia vel mu’terra Kiltel cenneteyni êtet ükülehê Eftûnî fî ru’yêye Bilðadêti vel’aþiyyi Ve hasünet mürtefekan Velyetelettaf velê yüþ’iranne biküm ehaden Ve yüheyyi’ leküm Lem üþrik birabbî ehaden Lineblüvehüm eyyühüm Ve yestahricê kenzehümê Feebev en yadiyyifûhümê Mê hêülêi yentýkûne Tellâhi leekîdenne asnêmeküm arkadaþým 15 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 16. 16. Sureler “Kalbinde Kur’an’dan hiç Sureler bize müjdeli bir ayet bulunmayan kimse ve güzel haberler verir harab olmuþ bir ev gibidir.” Hadis-i Þerif Kur’an-ý Kerim’in bölümlerine sure adý verilir. Kur’an’da 114 sure vardýr. Ve her bir surenin anlamý ve verdiði mesajlar da ayrý ayrýdýr... Fâtiha suresi tam olarak nâzil olan ilk sûredir. Kur’ân- ý Kerîm’in baþlangýcý olduðundan “bir yeri veya bir þeyi açan, baþlatan” anlamýna Fâtiha adý verilmiþtir. Ayrýca yirmi kadar güzel vasfýný bildiren baþka isimleri de vardýr. Mesela: Namazda okunmasý vacip olduðundan Sûretu’s- salât, Allah Teâla’nýn arþýnýn altýndaki hazineden indirilip ulvî mânalarýn hazinesi olduðundan Kenz; baþlý baþýna yeterli olduðundan Vâfiye, Kâfiye; bütün sûrelerin aslý, kökü, tohumu durumunda olduðundan Ümm’ul- Kitab, el-Esas onun isimleri arasýndadýr. Bu kutlu ve özlü sûre gerçekten Kur’ân-ý Kerîm’in feyizli ve bereketli bir hülasasý ve Ýslâm ibadetinin esasýdýr. Kur’ân-ý Kerîm’in ana gayeleri þunlardýr. 1. Tevhid, yani Allah’ýn birliði, 2. Nübüvvet, 3. Âhiret, 4. Ýbadet ve adaleti de kapsayarak istikamet. Fâtiha sûresi bu esaslara açýkça delâlet eder. Þimdi Fâtiha ile birlikte Kur’an’daki surelerden bazýlarýnýn yazýlýþlarýný, okunuþlarýný ve anlamlarýný burada görme imkanýmýz olacak. 16 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 17. 17. Fâtiha suresi Bismillâhirrahmânirrahîm 1 El hamdü lillâhi rabbil âlemîne Er rahmênirrahîmi 2 Mêliki yevmid dîni 3 4 Ýyyêke na'büdü ve iyyêke nesteîn 5 Ýhdinas sýrâtal müstekîme 6 Sýrâtallezîne en'amte aleyhim ðayril maðdûbi aleyhim ve lad dâllîne ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1- Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adýr. 2- O rahmândýr, rahîmdir. 3- Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. 4- (Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnýz Sana ibadet eder, yalnýz senden medet umarýz.” 5- Bizi doðru yola, Sana doðru varan yola ilet. 6- Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uðrayanlarýn ve sapkýnlarýnkine deðil. arkadaþým 17 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 18. 18. Asr suresi Bismillâhirrahmânirrahîm 1 Vel asri Ýnnel insâne le fî husri 2 3 Ýllellezîne êmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakký ve tevâsav bis sabri ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - Yemin ederim zamana: 2 - Ýnsanlar hüsranda. 3 - Ancak þunlar müstesna: Ýman edip makbul ve güzel iþler yapanlar, Bir de birbirlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler. ASR SURESÝNÝN ÖNEMÝ: Ýmam Þafii (r.a) þöyle demiþtir: “Kur’ân’dan baþka hiçbir sûre nazil olmasaydý þu pek kýsa sûre bile, insanlarýn dünya ve âhiret mutluluklarýný saðlamaya yeterdi. Bu sûre Kur’ân’ýn bütün öðrettiklerini kucaklýyor.” Onun içindir ki sahabilerden iki kiþi birbirine kavuþunca, biri diðerine Asr sûresini okumadan, sonra da selam vermeden ayrýlmazlardý. 18 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 19. 19. Kadir suresi Bismillâhirrahmânirrahîm 1 Ýnnê enzelnâhü fî leyletilkadri 2 Ve mê edrâke mê leyletülkadri 3 Leyletülkadri hayrun min elfi þehrin 4 Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin 5 Selêmün hiye hattê matla’ýl fecri ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - Biz Kur’ân’ý indirdik kadir gecesi. 2 - Bilir misin nedir kadir gecesi? 3 - Bin aydan daha hayýrlýdýr kadir gecesi! 4 - O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iþ için iner de iner... 5 - Artýk o gece bir esenliktir gider... Tâ tan aðarana kadar... arkadaþým 19 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 20. 20. Fil suresi Bismillâhirrahmânirrahîm 1 E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashâbil fîli 2 E lem yec’al keydehüm fî tadlîlin 3 Ve ersele aleyhim tayran ebêbîle 4 Termîhim bi hýcêratin min siccîlin 5 Fecealehüm keasfin me’kûlin ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - Rabbinin Ashab-ý fil’e ettiklerini görmedin mi? 2 - Onlarýn hile ve düzenlerini boþa çýkarmadý mý? 3 - Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuþlarý salýverdi. 4 - Bunlar onlara piþkin tuðladan yapýlmýþ taþlar atýyorlardý. 5 - Derken onlarý kurt yeniði ekin yapraðýna çeviriverdi. 20 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 21. 21. Kureyþ suresi Bismillâhirrahmânirrahîm Li îlâfi kurayþin 1 2 îlêfihim rýhleteþ þitêi ves sayfi Felya’büdû rabbe hazelbeyti 3 4 Ellezî at’amehüm min cûin ve êmenehüm min havfin ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - Kureyþ’in güven ve barýþ anlaþmalarýndan faydalanmalarýný saðlamak için, 2 - Kýþ ve yaz seferlerinde faydalandýklarý anlaþmalarýn kadrini bilmiþ olmak için, 3 - Yalnýz bu Ev’in (Kâ’be’nin)Rabbine ibadet etsinler. 4 - Kendilerini açlýktan kurtarýp doyuran, korkudan emin kýlan Rab’lerine kulluk etsinler. arkadaþým 21 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 22. 22. Mâûn suresi Bismillâhirrahmânirrahîm Eraeytellezî yükezzibü bid dîni 1 2 Fe zâlikellezî yedu’ul yetîme 3 Ve la yehuddu alê taâmil miskîni Fe veylün lil müsallîne 4 5 Ellezîne hüm an salêtihim sêhûne Ellezîne hüm yürâûne 6 7 Ve yemneûnel mâûne ANLAMI: 1 - Baksana þu dini, mahþer ve hesabý yalan sayana! 2 - O, yetimi þiddetle itip kakar. 3 - Muhtacý doyurmayý hiç teþvik etmez. 4 - Vay haline þöyle namaz kýlanlarýn: 5-7 - Ki onlar namazlarýndan gafildirler. Ýbadetlerini gösteriþ için yaparlar, zekât ve diðer yardýmlarýný esirger, vermezler. 22 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 23. 23. Kevser suresi Bismillâhirrahmânirrahîm 1 Ýnnê a’taynakel kevsera 2 Fe salli li rabbike venhar Ýnne þênieke hüvel’ebteru 3 ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - Biz gerçekten sana verdik kevser. 2 - Sen de Rabbin için namaz kýl ve kurban kesiver. 3 - Doðrusu, seni kötüleyendir ebter! Kevser: Çok hayýr demek olup risalet, Kur’ân, þefaat makamý, ilim gibi hususlarý da kapsar. Kevser, ayrýca cennette Peygamberimize verilen bir havuz olup onun ümmeti oradan su içecektir. Kâfirler; Efendimizin maddî, özellikle manevî neslinin kesileceðini, adýnýn sanýnýn unutulacaðýný bekleyerek böyle söylemiþlerdi. Ama her nesilden yüz milyonlarca tâbii, baþta Haremeyn-i Þerîfeyn’deki mescidler olarak bütün dünyadaki milyonlarca mescidi dolduran müslüman cemaat, bu sûrenin ifade ettiði ilahî bereketin pek çarpýcý bir örneðidir. arkadaþým 23 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 24. 24. Kâfirûn suresi Bismillâhirrahmânirrahîm 1 Kul yê eyyühel kêfirûne Lê a’büdü mê ta’büdûne 2 Ve lê entüm âbidûne mê a’büdü 3 Ve lê ene âbidün mê abedtüm 4 5 Ve lê entüm âbidûne mê a’büdü Leküm dînüküm ve liye dîni 6 ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - De ki: Ey kâfirler! 2 - Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. 3 - Siz de benim ibadet ettiðime ibadet etmiyorsunuz. 4 - Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek deðilim. 5 - Siz de benim ibadet ettiðime ibadet etmezsiniz. 6 - O halde sizin dininiz size, benim dinim bana! 24 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 25. 25. Nasr suresi Bismillâhirrahmânirrahîm Ýzê cêe nasrullâhi velfethu 1 2 Veraeytennêse yedhulûne fî dînillêhi efvêcen 3 Fesebbýh bihamdi rabbike vestaðfirh innehû kêne tevvêben ANLAMI: Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla, 1 - Allah’ýn yardým ve zaferi geldiði zaman, 2 - Ve insanlarýn kafile kafile Allah’ýn dinine girdiklerini gördüðün zaman, 3- Rabbine hamd ile tesbih et ve O’ndan af dile. Çünkü O tevvabdýr, tövbeleri çok kabul eder. Yüce Allah, Peygamberimizi günahtan korumuþtur. Onun istiðfar etmesi, insanlara istiðfar etmenin ne kadar gerekli olduðunu ders vermesi, ümmetinin günahlarý için Allah’tan af dilemesi ve devamlý manevî terakkî halinde olmasý itibarýyla, son durumuna göre bir önceki makamýný eksik bulmasý ve nadiren daha evlâ olaný terk etmesi yönlerinden olmuþtur. arkadaþým 25 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 26. 26. dualar Kur’an okuyan ve bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Ku r ’ a n ’ ý kekeleyip zorlukla okuyan kimseye iki kat sevap “Duanýz olmasaydý, ne vardýr. (Bir sevap okumasýna, bir ehemniyetiniz vardý!” sevap da çektiði zorluða raðmen gayret gösterdiði Bizler Rabbimize, bizi yaratýp dünya nimetleriyle içindir. Ama esas etrafýmýzý çepeçevre kuþattýðý için her zaman olan Ku r ’ a n ’ ý n þükrederiz. Bu þükrümüzü de en güzel þekilde O’na doðru bir þekilde ibadet ederek, namaz kýlarak gösteririz. Dua ise okunmasýdýr.) Rabbimizle konuþmamýzdýr. O’nun için, her þeyden çok sevdiðimiz yaratýcýmýz Allah’a daima dua eder ve Hadis-i Þerif Meâli O’ndan yardým dileriz... Kitabýmýz Kur’an-ý Kerim’in surelerini, ayetlerini okumaya ve anlamlarýný öðrenmeye baþladýkça, karþýmýza birbirinden güzel ve geniþ anlamlarý olan dualarýn da çýktýðýný göreceðiz. Ayrýca bu dualar Peygamber Efendimizin de dilinden eksik olmamýþtýr. Ýþte bu dualarýn bazýlarýný Elifbamýzýn bu sayfalarýna okumanýz ve ezberlemeniz için yazýyoruz... 26 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 27. 27. dualar Ýbrahim suresi, 41. ayet OKUNUÞU: Rabbenaðfir lî ve li vêlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hýsâb. ANLAMI: “Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamý ve bütün müminleri kýyamet günü affeyle.” Müminun suresi, 109. ayet OKUNUÞU: Rabbenê êmennê faðfir lenê varhamnê ve ente hayrur râhýmîn ANLAMI: “Ýnandýk ya Rabbî! Affet günahlarýmýzý, merhamet et bize, çünkü Sen merhamet edenlerin en iyisi, en hayýrlýsýsýn!” Bakara suresi, 201. ayet OKUNUÞU: Rabbenê êtine fid dünya haseneten ve fil êhýrati haseneten ve kýnê azêben nêr ANLAMI: “Ey bizim kerim Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, Ve bizi cehennem ateþinden koru!” arkadaþým 27 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 28. 28. dualar Al-i Ýmran, 147. ayet OKUNUÞU: Rabbenaðfir lenê zünûbenê ve isrâfenê fî emrinê ve sebbit akdêmenê vensurnê alel kavmil kêfirîn. ANLAMI: “Ey bizim kerîm Rabbimiz, günahlarýmýzý ve iþlerimizdeki aþýrýlýklarýmýzý affet! Ayaklarýmýzý hak yolda sabit kýl ve kâfirler gürûhuna karþý bize yardým eyle.” Al-i Ýmran, 193. ayet OKUNUÞU: Rabbenê faðfir lenê zünûbenê ve keffir annê seyyiêtinê ve teveffenê meal ebrâr. ANLAMI: “Ey bizim Rabbimiz! Biz, imana çaðýran ve “Rabbinize inanýn” diye tevhide dâvet eden bir zatý duyduk ve icabet ettik. Artýk Sen bizi affet, kusurlarýmýzý baðýþla ve iyilerle birlikte bizim canýmýzý al.” 28 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 29. 29. dualar Ayet el-Kürsi Bakara, 255 OKUNUÞU: Allahu lê ilêhe illê hüvel hayyül kayyûm lê te’huzühû sinetün velê nevm lehû mê fis semêvêti ve mâ fil ard men zellezî yeþfeu ýndehû illê bi iznihî ya’lemü mê beyne eydîhim ve mê halfehüm ve lê yühîtûne bi þey’in min ýlmihî illê bi mê þê’ vesia kürsiyyühüs semêvêti vel arda ve lê yeûdühû hýfzuhümâ ve hüvel alýyyül azîm ANLAMI: Allah o Ýlahtýr ki Kendisinden baþka ilah yoktur. Haydýr, kayyûmdur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Ýzni olmadan huzurunda þefaat etmek kimin haddine? Yarattýðý mahlûklarýn önünde ardýnda ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O’nun dilediðinden baþka, ilminden hiçbir þey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamýþtýr. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na aðýr gelmez, O öyle ulu, öyle büyüktür. arkadaþým 29 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 30. 30. namaz dualarý Sübhâneke OKUNUÞU: Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike ve tebâreke’smuke ve teâlâ ceddüke ve lâ ilâhe ðayruk. ANLAMI: Ey Allahým! Seni noksanlýklardan tenzîh eder; bütün kemâl sýfatlarla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. Ve senin þânýn her þeyin üstündedir. Senden baþka ilâh yoktur. Allâhümme Salli OKUNUÞU: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd. ANLAMI: Ey Allahým! Ýbrahim’e ve âline rahmet ettiðin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e ve âline rahmet eyle. Muhakkak sen Hamîd ve Mecîdsin. 30 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 31. 31. namaz dualarý Allâhümme Bârik OKUNUÞU: Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârakte alâ Ýbrâhîme ve alâ âli Ýbrâhîme inneke hamîdün mecîd. ANLAMI: Ey Allahým! Ýbrahim’e ve âline bereketler ihsan ettiðin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e ve âline bereketler ihsan eyle. Muhakkak sen Hamîd ve Mecîdsin. Tesbihler ( Sübhânellâh ) Ey Allahým! Sen bütün noksan sýfatlardan münezzehsin ve bütün kemâl sýfatlarla muttasýfsýn. ( El-hamdü lillâh ) Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. (Allâhü ekber ) Allah en büyüktür. Kelime-i Tevhid ( Lâ ilâhe illallâh ) Allah’tan baþka ilah yoktur. arkadaþým 31 4 TEMMUZ 2003 CUMA
 32. 32. dualar Et-tehýyyâtû OKUNUÞU: Et-tehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibâtü es-selâmü aleyke eyyühe’n-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtühû es-selâmü aleynâ ve alâ ýbâdillâhi’s-sâlihîn. Eþhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eþhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh. ANLAMI: Her türlü hürmet, salevât ve bütün iyilikler Allah’a mahsustur. Ey Nebî! Allahýn selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ýn sâlih kullarýnýn üzerine de olsun. Þehâdet ederim ki, Allah’tan baþka ilah yoktur ve yine þehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resûlüdür. Nazar duasý OKUNUÞU: Bismillâhi, Allâhümme ezhib harrahê ve berdehê ve vesabehê ANLAMI: Allah’ýn ismiyle, Allahým! Sen (bu hasta kardeþimizin) rahatsýzlýðýnýn sýcaklýðýný, soðukluðunu ve aðrýsýný al Yâ Rabbi! 32 arkadaþým 4 TEMMUZ 2003 CUMA

×