ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. – Ισολογισμός 31.12.2012

508 views
399 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. – Ισολογισμός 31.12.2012

  1. 1. B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 400.962,93 400.962,93 ― 345.704,83 345.704,83 ―400.962,93 400.962,93 ― 345.704,83 345.704,83 ―Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKOII. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις3. Kτίρια και τεχνικά έργα 257.416,71 152.469,47 104.947,24 257.416,71 139.386,39 118.030,323α. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 829.339.128,79 194.627.702,06 634.711.426,73 829.177.726,47 171.082.128,28 658.095.598,194. Mηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσειςκαι λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 130.132,09 93.081,64 37.050,45 119.536,60 72.715,18 46.821,425. Mεταφορικά µέσα 779.311,56 635.022,94 144.288,62 732.439,38 589.337,89 143.101,496. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 1.136.987,23 1.108.888,72 28.098,51 1.133.782,59 1.095.517,75 38.264,847. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεσηκαι προκαταβολές 459.092,31 ― 459.092,31 174.869,90 ― 174.869,90Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 832.102.068,69 196.617.164,83 635.484.903,86 831.595.771,65 172.979.085,49 658.616.686,16III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµεςχρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 70.442,55 71.442,55Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 635.555.346,41 658.688,128,71∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKOI. Aποθέµατα1. Εµπορεύµατα 32.872,89 35.172,064. Πρώτες & Βοηθ. Ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Αντ/κά & Είδη Συσκ. 157.868,65 115.693,40190.741,54 150.865,46II. Aπαιτήσεις1. Πελάτες 211.086,85 210.358,2411. Xρεώστες διάφοροι 876.335,60 1.584.477,4112. Λογ/σµοί διαχείρ. προκατ. και πιστώσεων 270.000,00 270.000,001.357.422,45 2.064.835,65IV. ∆ιαθέσιµα1. Tαµείο 462.494,98 516.660,993. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας 36.522.086,13 41.322.843,1436.984.581,11 41.839.504,13Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆II+∆IV) 38.532.745,10 44.055.205,24Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 83.418,82 137.992,312. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.737,65 6.357,0890.156,47 144.349,39ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (B+Γ+∆+Ε) 674.178.247,98 702.887.683,34ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI2. Xρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων καιεµπραγµάτων ασφαλειώνα. Ληφθείσες Eγγυήσεις 2.300.000,00 2.300.000,00β. Παραχωρηθείσες Eγγυητικές Eπιστολές 7.300.000,00 7.300.000,003. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 176.870.000,00 180.250.000,004. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 820,00 986,00186.470.820,00 189.850.986,00Aξία Aναποσβ. Aξία Aναποσβ.κτήσεως Aποσβέσεις αξία κτήσεως Aποσβέσεις αξίαΠοσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO 31.12.2012 31.12.2011A. I∆IA KEΦAΛAIAI. Kεφάλαιο µετοχικό(21.740.000 µετοχές των 3,00 ευρώ καθεµιά)1. Kαταβληµένο 65.220.000,00 65.220.000,0065.220.000,00 65.220.000,00III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων3. Eπιχορηγήσεις επενδύσεωνπάγιου ενεργητικού 295.951.838,20 306.913.016,97295.951.838,20 306.913.016,97IV. Αποθεµατικά κεφάλαια1. Τακτικό αποθεµατικό 3.141.217,73 3.063.847,775. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 8.323,95 8.323,955α. Αποθεµατικό Χρηµατοδοτικής ΣυµβολήςΝ. 2395/1996 299,00 244.034,493.149.840,68 3.316.206,21Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+ΑIV) 364.321.678,88 375.449.223,18Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικούλόγω εξόδου από την υπηρεσία 142.950,95 131.133,222. Λοιπές προβλέψεις 2.627.701,03 ―2.770.651,98 131.133,22Γ. YΠOXPEΩΣEIΣI. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις2. ∆άνεια τραπεζών 289.880.000,00 303.680.000,00289.880.000,00 303.680.000,00II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις1. Προµηθευτές 1.077.713,71 1.313.567,763. Τράπεζες λογαριασµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων 13.800.000,00 13.010.000,004. Προκαταβολές πελατών 97.501,00 55.288,505. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 788.685,04 1.377.749,756. Aσφαλιστικοί οργανισµοί 33.694,69 36.666,3710. Μερίσµατα πληρωτέα 1.087.000,00 7.391.600,0011. Πιστωτές διάφοροι 5.583,84 14.439,9216.890.178,28 23.199.312,30Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII) 306.770.178,28 326.879.312,30∆. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ΠAΘHTIKOY2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 315.738,84 428.014,64315.738,84 428.014,64ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Β+Γ+∆) 674.178.247,98 702.887.683,34ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων καιεµπραγµάτων ασφαλειώνα. Ληφθείσες Eγγυήσεις 2.300.000,00 2.300.000,00β. Παραχωρηθείσες Eγγυητικές Eπιστολές 7.300.000,00 7.300.000,003. Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 176.870.000,00 180.250.000,004. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 820,00 986,00186.470.820,00 189.850.986,00Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεωςΚύκλος εργασιών (πωλήσεις) 35.814.560,56 41.950.981,78Μείον: Κόστος πωλήσεων 35.452.499,84 32.709.925,12Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 362.060,72 9.241.056,66Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 214.658,04 213.045,55Σύνολο 576.718,76 9.454.102,21ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.693.374,20 1.904.094,933. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 208.491,44 1.901.865,64 293.089,46 2.197.184,39Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) εκµεταλλεύσεως -1.325.146,88 7.256.917,82ΜΕΙΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι 102.334,58 434.490,36Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.808.237,33 7.705.902,75 8.903.112,58 8.468.622,22Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως -9.031.049,63 -1.211.704,40ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 40,25 16.417,611α. Αναλογούσες στη χρήσηεπιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 10.961.178,77 10.961.182,632. Έκτακτα κέρδη 250,66 4.913,773. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ― 1.440,004. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 4.000,00 10.965.469,68 ― 10.983.954,01Μείον:1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 98,39 2.118,892. Έκτακτες ζηµίες 72,66 171,05 10.965.298,63 6.468,30 8.587,19 10.975.366,82Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 1.934.249,00 9.763.662,42ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 23.812.002,81 23.772.946,34Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένεςστο λειτουργικό κόστος 23.812.002,81 ― 23.772.946,34 ―ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 1.934.249,00 9.763.662,42Καθαρά κέρδη χρήσεως 1.934.249,00 9.763.662,42Πλέον: Αποθεµατικό Χρηµατοδοτικής ΣυµβολήςΝ. 2395/1996 προς διάθεση 243.735,49 18.785,502.177.984,49 9.782.447,92Μείον: 1α. Φόρος εισοδήµατος 1.013.614,53 2.000.301,421.164.369,96 7.782.146,50Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:1. Τακτικό αποθεµατικό 77.369,96 390.546,502. Μερίσµατα 1.087.000,00 7.391.600,001.164.369,96 7.782.146,50IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 201217η Eταιρική Xρήση (1 Iανουαρίου 2012 - 31 ∆εκεµβρίου 2012)ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2060801000 AP.M.A.E. 34735/01AT/B/95/361 A.Φ.M. 094420461Ποσά σε EυρώΓΓAAΛΛΛΛOO--EEΛΛΛΛHHNNIIKKOOΣΣ ΦΦOOPPEEAAΣΣ YYΠΠEEPPΘΘAAΛΛAAΣΣΣΣIIAAΣΣ ZZEEYYΞΞHHΣΣ PPIIOOYY--AANNTTIIPPPPIIOOYY ΑΑ..ΕΕ..ΓΓ..EE..ΦΦ..YY..PP..AA.. AA..EE..ΠΠAAΘΘHHTTIIKKOO 31.12.2012 31.12.2011ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣττηηςς 3311ηηςς ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ 22001122 ((11 ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 22001122 -- 3311 ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ 22001122))Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγ.χρήσεως 2012 χρήσεως 2011Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ TOY ∆.Σ.& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣΑ.∆.Τ. ΑΖ 242819ΕΝΑ ΜΕΛΟΣΤΟΥ ∆.Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥA.∆.Α. 336346O YΠEYΘYNOΣ ΛOΓIΣTIKΩNYΠHPEΣIΩN∆IONYΣIOΣ ΓABPIΛHΣA.∆.T. ΑΚ 648849O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΗΣA.∆.T. ΑΒ 34015580ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTOY EΛEΓKTH ΛOΓIΣTHΠρος τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ–ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Ε»Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεωνΕλέγξαµε τις ανωτέρω Oικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ–ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Ε» (η «Εταιρεία») οιοποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012, την κατάστασηαποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε τηνηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές ΚαταστάσειςΗ διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών τωνοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από τοΕλληνικό Γενικό Λογιστικό σχέδιο σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 12 τουνόµου 2395/1996 (Σύµβαση Παραχώρησης του Έργου της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου), όπωςκαι για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε νακαθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδηανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Ευθύνη του ΕλεγκτήΗ δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µεβάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή ΠρότυπαΕλέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογηςδιασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδηανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτησηελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικέςκαταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτήπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικώνκαταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών τωνεκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε τηνκατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπότο σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπότην έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχώνκαι µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τηδιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικώνκαταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκήκαι κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.Βάση για Γνώµη µε ΕπιφύλαξηΑπό τον έλεγχό µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουνεξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2010 µε συνέπεια να µηνέχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η Eταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση τωνπρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικόφορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για το ποσό αυτό. Κατάσυνέπεια, δεν έχουµε διασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα σχετικά µε την εκτίµηση της τυχόναπαιτούµενης πρόβλεψης.Γνώµη µε ΕπιφύλαξηΚατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στηνπαράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσειςπαρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατάτην 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε τηνηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το ΕλληνικόΓενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.2190/1920 λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2395/1996.Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτωνΕπαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια τωνοριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.Αθήνα, 1 Μαΐου 2013Ο Ορκωτός Ελεγκτής ΛογιστήςΜιχάλης ΚαραβάςΑ.Μ.ΣΟΕΛ: 13371Deloitte.Xατζηπαύλου Σοφιανός& Kαµπάνης A.E.Oρκωτοί Eλεγκτές &Eπιχειρηµατικοί ΣύµβουλοιΑ.Μ. ΣΟΕΛ: Ε. 120Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού151 25 Μαρούσι

×