Togt 14-mayagt, zagvaruud - last

2,478
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,478
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 14-mayagt, zagvaruud - last

 1. 1. МОНГОЛ УЛССОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫТОГТООЛ2013 оны 3 дугаар Улаанбаатарсарын 27-ны өдөр Дугаар 14 хотМаягт, загвар батлах тухайМонгол Улсын Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн МонголУлсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар хэрэглэгдэх Монгол УлсынЕрөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 онысонгуулийн ......... улсын ........ хотын салбар комисст санал өгөхөөр бүртгүүлсэнсонгогчдын нэрийн жагсаалт, гадаад улсад байгаа иргэн Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуульд оролцохоор бүртгүүлэх маягт, Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулиар ажиллах ................ нам /хамтарсан намууд/-ынсонгууль эрхэлсэн байгууллагын улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ажилтныбүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулиар ажиллах ........... нам/хамтарсан намууд/-ын сонгууль эрхэлсэн байгууллагын аймаг, нийслэлийнхэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах ажилтны бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн2013 оны сонгуульд .............. нам /хамтарсан намууд/-аас нэр дэвшигчийн шадартуслагчийн бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулиар ажиллахухуулагчийн бүртгэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн ...........аймаг, нийслэлийн сонгогчийн тоо, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 онысонгуулиар гадаад улсад байгаа салбар комисст бүртгэгдсэн сонгогчийн тоо, сонгогчбуруу тэмдэглэл хийснээс саналын хуудас хураан авч, дахин нэг удаа саналынхуудас олгосон тухай тэмдэглэл, санал тоолох төхөөрөмж саналын хуудсыг таньж
 2. 2. уншаагүйгээс саналын хуудас хураан авч, дахин нэг удаа саналын хуудас олгосонтухай тэмдэглэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн .............улсын ........... хотын салбар комисст саналын хуудас хураан авч, дахин нэг удаасаналын хуудас олгосон тухай тэмдэглэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 онысонгуулийн ирцийн мэдээ, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн.............. аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны дүнгийн нэгтгэлийн маягтыг тус тусхавсралтаар баталсугай.2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн намтар үйлдэх загвар,санал тоолсон дүнгийн тухай хэсгийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл, хяналтынтооллого явуулсан тухай хэсгийн хорооны тэмдэглэл, салбар комиссын санал авахажиллагааны тухай тэмдэглэл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн........... аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооны ажлын тайлан, сонгуулийнсурталчилгаанд ашиглах тээврийн хэрэгслийн таних тэмдэг, .................. нам,хамтарсан намуудаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийг бүртгүүлэхээрирүүлсэн баримт бичиг хүлээлцсэн тухай тэмдэглэлийн загварыг тус тусхавсралтаар баталсугай.3. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2009 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Маягт, загвар батлах тухай” 12 дугаартогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.ДАРГА Ч.СОДНОМЦЭРЭННАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГАБ.АЛТАНЖАРГАЛ
 3. 3. Маягт ЕС2013-01Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН БҮРТГЭЛ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№Нэр дэвшигчийн ургийновог, эцэг /эх/-ийн болонөөрийн нэрТөрсөногнооНас,хүйсНэр дэвшүүлсэннам /хамтарсаннамууд/-ын нэрСонгуулийн ЕрөнхийХороонд бүртгүүлсэнҮнэмлэхийндугаарТайлбарогноо шийдвэрийндугаарА Б В Г Д Е Ж З ИСонгуулийн Ерөнхий ХорооныТэмдэг дарга /..................................................../Нарийн бичгийн дарга /..................................................../
 4. 4. Маягт ЕС2013-02Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН. . . . . . . . УЛСЫН . . . . . . . . ХОТЫН САЛБАР КОМИССТ САНАЛ ӨГӨХӨӨР БҮРТГҮҮЛСЭНСОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөрД/дСонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр,өөрийн нэрНас ХүйсҮндэсний гадаадпаспортын болонрегистрийн дугаарХамгийн сүүлд эхорондоо оршин суужбайсан газрын хаяг*Одоо оршин суужбайгаа газрын хаягСаналын хуудасавсан сонгогчийнгарын үсэгА Б В Г Д Е Ж ЗЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:Салбар комиссын дарга: /..................................................../ТэмдэгНарийн бичгийн дарга: /.................................................../Жич: *- Сонгогчийн иргэний үнэмлэх дээр бичигдсэн албан ёсны бүртгэлтэй хаягийг бичнэ.
 5. 5. Маягт ЕС2013-03Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтГАДААД УЛСАД БАЙГАА ИРГЭН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН2013 ОНЫ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХООР БҮРТГҮҮЛЭХ МАЯГТ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр1 Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр2 Төрсөн он, сар, өдөр3Үндэсний гадаад паспортын болонрегистрийн дугаар4Монгол Улсын хилээр хамгийн сүүлдгарсан хугацаа5Хамгийн сүүлд эх орондоо оршин суужбайсан газрын хаяг*6 Одоо оршин сууж байгаа газрын хаягСонгогч: / /гарын үсэг гарын үсгийн тайлалЖич: - Энэхүү маягтыг асуулгын дагуу бүрэн гүйцэд, гаргацтай бөглөж, үндэсний гадаадпаспортын хуулбарыг хавсаргана.*Иргэний үнэмлэх дээр бичигдсэн албан ёсны бүртгэлтэй хаягийг бичнэ.
 6. 6. Маягт ЕС2013-04Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ.................................... НАМ /ХАМТАРСАН НАМУУД/-ЫН СОНГУУЛЬ ЭРХЭЛСЭНБАЙГУУЛЛАГЫН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№ Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Нас, хүйс Ажил, албан тушаалСонгууль эрхэлсэнбайгууллагадгүйцэтгэх ажилХарилцах хаяг,утасны дугаарБүртгүүлсэн огноо,үнэмлэхийн дугаарА Б В Г Д Е ЖСонгуулийн Ерөнхий ХорооныТэмдэгнарийн бичгийн дарга /..................................................../
 7. 7. Маягт ЕС2013-05Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАР АЖИЛЛАХ............................... НАМ /ХАМТАРСАН НАМУУД/-ЫН СОНГУУЛЬ ЭРХЭЛСЭНБАЙГУУЛЛАГЫН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№ Эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Нас, хүйс Ажил, албан тушаалСонгууль эрхэлсэнбайгууллагадгүйцэтгэх ажилХарилцах хаяг,утасны дугаарБүртгүүлсэн огноо,үнэмлэхийн дугаарА Б В Г Д Е Ж.......................... аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооныТэмдэгнарийн бичгийн дарга /..................................................../Жич: Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сум, дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах намын сонгууль эрхэлсэнбайгууллагын ажилтны бүртгэлийг энэхүү маягтаар гаргана.
 8. 8. Маягт ЕС2013-06Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛЬД ..............................-НАМ,/ХАМТАРСАН НАМУУД/-ААС НЭР ДЭВШИГЧИЙН ШАДАР ТУСЛАГЧИЙН БҮРТГЭЛ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№Эцэг /эх/-ийн нэр,өөрийн нэрНас, хүйс Ажил, албан тушаал Харилцах хаяг, утасБүртгүүлсэн огноо,үнэмлэхийн дугаарТайлбарА Б В Г Д Е ЖСонгуулийн Ерөнхий ХорооныТэмдэгнарийн бичгийн дарга /..................................................../Маягт ЕС2013-07
 9. 9. Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАРАЖИЛЛАХ УХУУЛАГЧИЙН БҮРТГЭЛ.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№Эцэг /эх/-ийн болонөөрийн нэрТөлөөлж буй нам,хамтарсан намуудыннэрАжил, албан тушаалХарилцах хаяг,утасны дугаарБүртгүүлсэногноо, үнэмлэхийндугаарТайлбарА Б В Г Д Е ЖСум /дүүрэг/-ын сонгуулийн хорооныТэмдэгНарийн бичгийн дарга /..................................................../
 10. 10. Маягт ЕС2013-08Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2013 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН............................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГОГЧИЙН ТОО.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№ Хэсгийн дугаарНэрийн жагсаалтадбичигдсэн сонгогчдын тооА Б В................................................ сум /дүүрэг/1 ...........-р хэсэг2 ........... -р хэсэг3 ........... -р хэсэг................................................ сум /дүүрэг/1 ............-р хэсэг2 ............-р хэсэг3 ............-р хэсэгДҮНАймаг, Нийслэлийн сонгуулийн хорооныдарга /........................................../ТэмдэгНарийн бичгийн дарга /........................................../Жич: - Хэсгийн хороод энэхүү маягтын үзүүлэлтээр хэсгийн сонгогчдын тоог улсынбүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнаар гаргуулан сум, дүүргийнсонгуулийн хороонд хүргүүлнэ.- Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэгтгэн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороондхүргүүлнэ.- Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороод Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд нутагдэвсгэрийнхээ хэмжээнд нэгтгэн хүргүүлнэ.
 11. 11. Маягт ЕС2013-09Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2013 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИАРГАДААД УЛСАД БАЙГАА САЛБАР КОМИССТ БҮРТГЭГДСЭНСОНГОГЧИЙН ТОО.......... оны ......... дугаар сарын ......-ны өдөр№ Салбар комиссын нэрНэрийн жагсаалтадбичигдсэн сонгогчдын тооА Б В1 ..................улс, .......... хот2 ..................улс, .......... хот3 ..................улс, .......... хотДҮНКомиссын дарга /........................................../ТэмдэгНарийн бичгийн дарга /........................................../Жич: - Салбар комисс энэхүү маягтын үзүүлэлтээр сонгогчдын тоог гаргаж төв Комисстхүргүүлнэ.- Төв комисс мэдээллийг нэгтгэн Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүргүүлнэ.
 12. 12. Маягт ЕС2013-10Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2013 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН.......................... АЙМАГ /НИЙСЛЭЛ/, ........................... СУМ /ДҮҮРЭГ/-ЫН................. ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРООСОНГОГЧ БУРУУ ТЭМДЭГЛЭЛ ХИЙСНЭЭССАНАЛЫН ХУУДАС ХУРААН АВЧ, ДАХИН НЭГ УДААСАНАЛЫН ХУУДАС ОЛГОСОН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ20 ... оны . . . дугаарсарын . . . -ны өдөр Дугаар. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг, нийслэл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . .. . . . . . . . дугаар баг, хорооны . . . . . . . . . . . . байр, гудамжны . . . . . . . тоотод оршин суугч . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь /РД: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . . . .. . . . . . . . . аймаг, нийслэлийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . . . . . дугаар хэсгийнсонгогчийн нэрийн жагсаалтын . . . . . . . . . . . дугаарт бүртгэгдсэн бөгөөд саналаа өгөхдөөсаналын хуудсанд буруу тэмдэглэл хийсэн тул с аналын ху у дс ыг х ураан авч дахин нэг удаасаналын хуудас олгов.Саналын хуудас хураан авч, олгосон:Хэсгийн хорооны гишүүн /........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Саналын хуудас дахин нэг удаа олгоход байлцсан:/.........................................//.........................................//.........................................//........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Саналын хуудас хураалгаж дахиннэг удаа саналын хуудас авсан сонгогч:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . /эцэг /эх/-ийн нэр өөрийн нэр (гарын үсэг)
 13. 13. Маягт ЕС2013-11Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2013 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН.......................... АЙМАГ /НИЙСЛЭЛ/, .......................... СУМ /ДҮҮРЭГ/-ЫН................ ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРООСАНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖ САНАЛЫН ХУУДСЫГ ТАНЬЖ УНШААГҮЙГЭЭС САНАЛЫНХУУДСЫГ ХУРААН АВЧ, ДАХИН НЭГ УДААСАНАЛЫН ХУУДАС ОЛГОСОН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ20... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... . . . . . . . . . . . .аймаг, нийслэлийн . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн. . . . . дугаар хэсгийнсонгогчийн нэрийн жагсаалтын . . . дугаарт бүртгэгдсэн . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг, нийслэл. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . . . . . . дугаар баг, хорооны . . . . . . . байр, гудамжны . . . . .тоотод оршин суугч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /РД: . . . . . . . . . . . . ./ -нд олгосон саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмж таньж уншаагүй тул уг саналын хуудсыгхураан авч дахин нэг удаа саналын хуудас олгов.Саналын хуудас хураан авч, олгосон:Хэсгийн хорооны гишүүн /........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Саналын хуудас дахин нэг удаа олгоход байлцсан:/.........................................//.........................................//.........................................//........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Мэдээллийн технологийн даамал: /........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Саналын хуудас хураалгаж дахиннэг удаа саналын хуудас авсан сонгогч:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . /эцэг /эх/-ийн нэр өөрийн нэр (гарын үсэг)
 14. 14. Маягт ЕС2013-12Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны2013 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН......................... УЛСЫН ...................... ХОТЫН САЛБАР КОМИСССАНАЛЫН ХУУДАС ХУРААН АВЧ,ДАХИН НЭГ УДАА САНАЛЫН ХУУДАСОЛГОСОН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ20..... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар ..... . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг, нийслэл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум, дүүргийн . . . . . . дугаарбаг, хорооны . . . . . . . байр, гудамжны . . . . . тоотод бүртгэлтэй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь /РД: . . . . . . . . . . . . . . . . ., үндэсний гадаад паспортын дугаар . . . . . .. . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . улсын . . . . . . . . . . . . . . . . . хотын салбар комиссын сонгогчдыннэрийн жагсаалтын . . . . . . . дугаарт бүртгэгдсэн бөгөөд саналаа өгөхдөө саналын хуудсандбуруу тэмдэглэл хийсэн тул саналын хуудсыг хураан авч дахин нэг удаа саналын хуудас олгов.Саналын хуудас хураан авч, олгосон:Салбар комиссын гишүүн /........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Саналын хуудас дахин нэг удаа олгоход байлцсан:/.........................................//.........................................//.........................................//........................................./(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)Саналын хуудас хураалгаж дахиннэг удаа саналын хуудас авсан сонгогч:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . /эцэг /эх/-ийн нэр өөрийн нэр (гарын үсэг)
 15. 15. Маягт ЕС2013-13Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ................................................. аймаг, нийслэл ........ оны ....... дугаар сарын ......-ны өдөрДэсдугаарСум, дүүргийннэрХэсгийнтоо11 цагийн байдлаар 15 цагийн байдлаар 19 цагийн байдлаар 22 цагийн байдлаарНэрийнжагсаалтадбичигдсэнсонгогчдынтооСанал өгсөнсонгогчдынНэрийнжагсаалтадбичигдсэнсонгогчдынтооСанал өгсөнсонгогчдынНэрийнжагсаалтадбичигдсэнсонгогчдынтооСанал өгсөнсонгогчдынНэрийнжагсаалтадбичигдсэнсонгогчдынтооСанал өгсөнсонгогчдынтоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь1234………2930ДҮНАймаг, Нийслэлийн сонгуулийн хорооныдарга / . . . . . . . . . . . . . /ТэмдэгНарийн бичгийн дарга / . . . . . . . . . . . . . . /Жич: Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороод дээрх үзүүлэлтийн дагуу нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд ирцийн мэдээг нэгтгэнгаргаж тогтоосон цагт СЕХ-ны тухайн орон нутгийг хариуцсан ажилтанд мэдээлнэ.Маягт ЕС2013-14
 16. 16. Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН...................................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ. . . . он . . . . сар . . . . өдөр№Сум, дүүрэг болонхэсгийн хорооныдугаар /нэр/НэрийнжагсаалтадбичигдсэнсонгогчийнтооСаналөгсөнсонгогчийнХүчингүйсаналынхуудасныХүчинтэйсаналынхуудасныҮүнээс...-ийн төлөөөгсөн саналын...-ийн төлөөөгсөн саналын...-ийн төлөөөгсөн саналынСанал огттэмдэглээгүйсаналынхуудаснытоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 ....-р хэсэг2 ....-р хэсэг............ сум,дүүргийнсонгуулийн хорооныдүн3 ....-р хэсэг4 ....-р хэсэг............ сум,дүүргийнсонгуулийн хорооныдүн...НИЙТ ДҮНАймаг /Нийслэлийн сонгуулийн хорооныдарга / . . . . . . . . . . . . . /ТэмдэгНарийн бичгийн дарга / . . . . . . . . . . . . . . /Жич: Нэр дэвшигчдийн авсан саналын хувийг mооцохдоо тухайн нэр дэвшигчийн авсан саналын тоог санал тоолохтөхөөрөмжид уншигдсан нийт саналын хуудасны тоонд харьцуулан гаргана.
 17. 17. Загвар ЕС2013-15Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙННАМТАР ҮЙЛДЭХ ЗАГВАР1. Ургийн овог2. Эцэг /эх/-ийн нэр3. Өөрийн нэр4. Төрсөн аймаг, хот, сум, дүүрэг, газрын нэр5. Төрсөн он, сар, өдөр6. Нас, хүйс7. Үндэс угсаа, Монгол Улсын уугуул иргэн эсэх8. Регистрийн дугаар9. Гэр бүлийн байдал /эхнэр, нөхөр, хүүхэд хэний хэн, тэдний төрсөн он, аймаг, хот, одооэрхэлж буй ажил/10.Ураг төрлийн байдал /дээрх маягаар хүн тус бүрээр бичнэ/11.Боловсрол, мэргэжил, хаана, ямар сургуульд хэдээс хэдэн онд суралцаж төгссөн12.Эрдмийн зэрэг, цол, хаана, ямар сэдвээр, хэдэн онд хамгаалсан, ямар зэрэг цол хүртсэн13.Аль байгууллагад, ямар албан тушаалд ажиллаж байсныг тэр үеийн нэрээр нь, он цагийндарааллаар бичнэ14.Албан тушаалын зэрэг дэв, цол15.Төрийн эрх барих байгууллагад сонгогдож байсан эсэх /хэзээ, ямар байгууллагадсонгогдсон/16.Улсын алдар, цол, одон медаль, гадаад орноос авсан шагнал /шагнагдсан он цагийндарааллаар бичнэ/17.Намын харъяалал, намын гишүүнд элссэн он, намын төв байгууллагад сонгуульт ажилэрхэлж байсан эсэх, одоо эрхэлдэг эсэх18.Гадаад оронд түр болон удаан хугацаагаар ажиллаж, амьдарч байсан эсэх, хэрэв тиймбол хэдээс хэдэн онд, аль улсад, ямар шалтгаанаар амьдарч байсанЖич: * Нэр дэвшигч энэхүү загварын дагуу намтраа бичиж гарын үсгээ зурна.** 4 х 6 хэмжээний цээж зураг 2 ширхэгийг хавсаргах ба зургаа jpg өргөтгөлтэй файлаар авчирна.
 18. 18. Загвар ЕС2013-16Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН............................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ........................... СУМ,ДҮҮРГИЙН ........... ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРООНЫ ХУРАЛДААНЫТЭМДЭГЛЭЛ...... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... ................................ /сум, дүүрэг/Санал тоолсон дүнгийн тухайМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураах ажил ..................................аймаг, нийслэлийн ........................................... сум, дүүргийн .......... дугаар хэсэгт 2013 оны .......дугаар сарын ........ -ны өдрийн .......... цаг ......... минутад эхэлж ........ цаг ....... минутад дуусав.Санал хураалт эхлэхийн өмнө хэсгийн хорооны бүрэлдэхүүн, сонгогчдын төлөөлөгчид........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ болон.................................................................................................................................................................................................................................................................................. нам, хамтарсан намууд,Төрийн бус байгууллагаас томилсон ажиглагчдыг байлцуулан санал тоолох төхөөрөмж,саналын бүх хайрцгийг шалган битүүмжилж, ................................................................... дугаарынлацаар лацадсан болно.Хэсгийн хороо ................. ширхэг саналын хуудас сум, дүүргийн сонгуулийн хорооноосхүлээн авсан ба нийт ................ ширхэг саналын хуудсыг санал авах ажиллагаанд зарцууллаа.Үүнээс:1/ .....ширхэг саналын хуудсыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал хураахад,2/ .....ширхэг саналын хуудсыг санал авах байранд санал тоолох төхөөрөмжөөр санал авахадзарцуулав.Сонгогч буруу тэмдэглэл хийсний улмаас буцааж хураалгасан ..... ширхэг саналынхуудас, санал тоолох төхөөрөмж таньж уншаагүйгээс буцаан хураан авсан ...... ширхэг саналынхуудасны баруун дээд өнцгийг зааврын дагуу хайчлан хүчингүй болгож битүүмжилсэн нь .........ширхэг баглаа болов. Баглааны дугаар .......Зарцуулагдалгүй үлдсэн ....... ширхэг саналын хуудасны баруун дээд өнцгийг зааврындагуу хайчлан хүчингүй болгож битүүмжилсэн нь ....... ширхэг баглаа болов. Баглааны дугаар.......Мөн алдагдаж үрэгдсэн, устсан ............. ширхэг саналын хуудас байсныг тухай бүрт ньтэмдэглэл хөтөлсөн болно. /тэмдэглэлийг хавсаргана/Санал авах ажиллагаанд зарцуулсан (санал тоолох төхөөрөмжид хийсэн, зөөврийнбитүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авсан, сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс болон саналтоолох төхөөрөмж таньж уншаагүйгээс хураагдсан саналын хуудас) болон зарцуулагдаагүй
 19. 19. үлдсэн нийт саналын хуудасны тооны нийлбэр нь анх хүлээн авсан саналын хуудасны тоотойтохирч /........... ширхэгээр илүү/дутуу гарч зөрж/ байв, /саналын хуудасны тооцоог дахиннягтлах шаардлагатай гэж үзэв/. Дахин тооцоход саналын хуудасны зөрүү ................. ширхэгхуудас байв. Саналын хуудасны тооцоо ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... шалтгаанаар зөрсөнбайсныг олж тогтоон санал хураалтын дүн гаргах ажиллагаанд байлцсан хүмүүст танилцуулав.Тус хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нийт ................. сонгогч бүртгэгдсэнээс .......сонгогч буюу ........ хувь нь саналаа өгсөн болно. Үүнээс шилжин ирсэн ................. сонгогч,................. сонгогч зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал өгсөн.Санал тоолох ......... ширхэг төхөөрөмжөөр санал авах байранд санал авах ажиллагаагявуулж, ....... ширхэг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авав.Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаас гарсан ................ ширхэг саналынхуудсыг......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмжид санал хураалтын ажиллагааэхлэхийн өмнө буюу 20... оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн ..... цаг ...... минутаас ..... цаг ......минутад хийж тоолуулав........................... хувийн дугаар бүхий санал тоолох төхөөрөмжид ................... ширхэгсаналын хуудас уншигдсан,.......................... хувийн дугаар бүхий санал тоолох төхөөрөмжид ................... ширхэгсаналын хуудас уншигдсан,.......................... хувийн дугаар бүхий санал тоолох төхөөрөмжид ................... ширхэгсаналын хуудас уншигдсан болно.Тус хэсэгт ..........................., .........................., ......................... дугаартай санал тоолохтөхөөрөмжүүдэд нийт .................. ширхэг саналын хуудас уншигдсанаас .................. ширхэг ньхүчинтэй, ................... ширхэг нь хүчингүй саналын хуудас байв.Нэр дэвшигч бүрийн авсан саналыг санал тоолох төхөөрөмжид уншигдсан нийт..................... ширхэг саналын хуудаснаас тооцон гаргавал:Нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр,өөрийн нь нэр/нэр дэвшигчдийг авсан саналын тоогоорнь дараалалд оруулбал/Нам, хамтарсаннамуудын нэрНэр дэвшигчийн төлөөөгсөн саналынТоо Хувь1.2.3.....Хэнийг ч дэмжээгүй саналДүнСанал тоолох ажиллагаанд ямар нэгэн зөрчил, саатал гараагүй болно. /Зөрчил сааталгарсан бол тэр тухай тодорхой бичнэ/ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 20. 20. Хэсгийн хороо санал тоолох ........ ширхэг төхөөрөмжөөс санал хураалтын үр дүнг хэвлэжавсны дараа тус хэсгийн хороонд ажилласан мэдээллийн технологийн даамал.................................................. нь Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дэргэдэх Мэдээллийнтехнологийн төвд санал хураалтын үр дүнгийн мэдээллийг 20 ..... оны ......... дугаар сарын..........-ны өдрийн .......... цаг ........... минутад дамжуулсан болно. Мэдээлэл дамжуулахад ямарнэгэн саатал гараагүй болно. /Саатал гарсан бол шалтгааныг тодорхой бичнэ./..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Саатлыг арилгахаар авсан арга хэмжээ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Тус хэсгийн хороонд ................................. намаас ............. ажиглагч, .................................намаас ............. ажиглагч, ................................. хамтарсан намуудаас ............. ажиглагч,............................................................................................................................................. ТББ-аастомилогдсон ................. ажиглагч, нийт .................... ажиглагч ажиллалаа.Хэсгийн хорооны дарга /.........................................../ТэмдэгНарийн бичгийн дарга /........................................../Жич: Тэмдэглэлийн хуудас бүрийн баруун доод буланд хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийндарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна. Тэмдэглэлийн ар талд бүх хуудсыг оролцууланхэсгийн хорооны тэмдэг дарсан байна. Энэ тэмдэглэлд санал тоолох төхөөрөмж бүрээсхэвлэгдсэн санал хураалтын дүнг хавсаргана.
 21. 21. Загвар ЕС2013-17Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН................................. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ....................... СУМ,ДҮҮРГИЙН ............ ДУГААР ХЭСГИЙН ХОРООНДХЯНАЛТЫН ТООЛЛОГО ЯВУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ..... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... ....................... /сум, дүүрэг/Хяналтын тооллого явуулсан тухайМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн .................................... аймаг, нийслэлийн........................................... сум, дүүргийн сонгуулийн хорооны ....... оны ...... дугаар сарын ......дугаар тогтоолоор тус хэсэгт хяналтын тооллого хийгдэхээр сонгогдсон тул Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.14, 55.15-д заасны дагуухяналтын тооллогын ажиллагааг 20..... оны ....... дугаар сарын ........ -ны өдрийн .......... цаг .........минутад эхлэв........... дугаар хэсгийн хороонд санал хураалтад нийт …...... санал тоолох төхөөрөмжашигласан бөгөөд тэдгээрт санал хураалтын дүнгээр нийт ..................... ширхэг саналын хуудасуншигдсан байв.Санал хураах ажиллагаанд ашигласан санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар:.......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж.......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж.......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж..................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж ................дугаарын лацтай байсныгзадлахад нийт ................. ширхэг саналын хуудас гарсныг гар аргаар тоолоход санал тоолохтөхөөрөмжийн дүнтэй тохирч байв. /тохирохгүй зөрж байв./ Зөрсөн бол шалтгааныг тодорхойбичнэ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар ...............................№ Нэр дэвшигчийн нэрСанал тоолохтөхөөрөмжийн дүнХяналтынтооллогын дүн123......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж ................дугаарын лацтай байсныгзадлахад нийт ................. ширхэг саналын хуудас гарсныг гар аргаар тоолоход санал тоолох
 22. 22. төхөөрөмжийн дүнтэй тохирч байв. /тохирохгүй зөрж байв./ Зөрсөн бол шалтгааныг тодорхойбичнэ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар ...............................№ Нэр дэвшигчийн нэрСанал тоолохтөхөөрөмжийн дүнХяналтынтооллогын дүн123......................... дугаарын санал тоолох төхөөрөмж ................дугаарын лацтай байсныгзадлахад нийт ................. ширхэг саналын хуудас гарсныг гар аргаар тоолоход санал тоолохтөхөөрөмжийн дүнтэй тохирч байв. /тохирохгүй зөрж байв./ Зөрсөн бол шалтгааныг тодорхойбичнэ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Санал тоолох төхөөрөмжийн хувийн дугаар ...............................№ Нэр дэвшигчийн нэрСанал тоолохтөхөөрөмжийн дүнХяналтынтооллогын дүн123.....Хяналтын тооллогын явцад ямар нэгэн зөрчил, саатал гараагүй болно. /Зөрчил сааталгарсан бол тэр тухай тодорхой бичнэ. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Хяналтын тооллогын ажиллагаа 20..... оны ....... дугаар сарын ........ -ны өдрийн .......... цаг......... минутад дуусав.Хяналтын тооллогод хэсгийн хорооны гишүүн ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... нар болон.................................................................................................................................................................................................................................................................................. нам, хамтарсан намууд,....................................................................................................................................... Төрийн бусбайгууллагаас томилсон .......... ажиглагч байлцлаа.Хяналтын тоологын дүнг Хэсгийн хорооны дарга .............................................. нь хэсгийнхорооны гишүүд, ажиглагчдад уншиж танилцуулсны дараа саналын хуудсуудыг төрөл тусбүрээр багцлан битүүмжилсэн нь ............... ширхэг баглаа болов. Баглаа тус бүр дээр саналынхуудасны төрөл, тоо ширхэг зэрэг мэдээллийг бичсэн болно.
 23. 23. Хяналтын тооллогын дүнг сонгуулийн бусад баримт бичгийн хамт зохих журмын дагуудээд шатны сонгуулийн хороонд хүргүүлэхээр болов.Хэсгийн хорооны дарга: /.............................../ТэмдэгНарийн бичгийн дарга: /.............................../Гишүүд : /...............................//...............................//...............................//...............................//.............................../Тэмдэглэлтэй танилцсан ажиглагчид:............................................... намын /.............................../............................................... намын /.............................../............................................... намын /.............................../............................................... намын /.............................../Жич: Тэмдэглэлийн хуудас бүрийн баруун доод буланд хэсгийн хорооны дарга, нарийн бичгийндарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна. Тэмдэглэлийн ар талд бүх хуудсыг оролцууланхэсгийн хорооны тэмдэг дарсан байна.
 24. 24. Загвар ЕС2013-18Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН.............................. УЛСЫН ................................. ХОТЫНСАЛБАР КОМИССЫН ТЭМДЭГЛЭЛ...... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр Дугаар .... .....................................Санал авах ажиллагааны тухайМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 20..... оны ээлжит сонгуулийн санал хураах ажил.................................. улсын ........................................... хотын салбар комисст 20..... оны .......дугаар сарын ........ -ны өдөр орон нутгийн цагаар .......... цаг ......... минутад эхлэв.Санал хураалт эхлэхийн өмнө салбар комиссын бүрэлдэхүүн, сонгогчдын төлөөлөгчид.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. болон.................................................................................................................................................................................................................................................................................. нам, хамтарсан намуудынсонгууль эрхэлсэн төв байгууллага болон .................................................................. төрийн бусбайгууллагаас томилсон ажиглагчдыг байлцуулан саналын ............ ширхэг хайрцгийг шалганбитүүмжилж, 1-р хайрцгийг ..................... дугаарын лацаар, 2-р хайрцгийг ............................дугаарын лацаар, 3-р хайрцгийг ...................... дугаарын лацаар лацадсан болно.Тус салбар комиссын сонгогчдын нэрийн жагсаалтад нийт ................. сонгогчбүртгэгдсэнээс ................... сонгогч буюу ................... хувь нь саналаа өглөө.Санал хураалтын явцын тэмдэглэл: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Санал хураалтын ажиллагаа 20...... оны ....... дугаар сарын ......-ны өдөр орон нутгийнцагаар ............ цаг ..........минутад дуусав.
 25. 25. Салбар комисс санал хураалт дууссаны дараа битүүмжилсэн ......... ширхэг саналынхайрцгийг нээж сонгогчийн саналаа тэмдэглэсэн саналын хуудас бүхий битүүмжилсэн дугтуйгтоолов.......................... дугаар бүхий лацтай 1-р саналын хайрцгаас ................... ширхэгбитүүмжилсэн саналын дугтуй, .......................... дугаар бүхий лацтай 2-р саналын хайрцгаас................... ширхэг битүүмжилсэн саналын дугтуй, .......................... дугаар бүхий лацтай 3-рсаналын хайрцгаас ................... ширхэг битүүмжилсэн саналын дугтуй гарч, нийт салбаркомиссын хэмжээнд .................. ширхэг битүүмжилсэн саналын дугтуй гарлаа. Энэ нь саналөгсөн нийт сонгогчийн тоотой тохирч байлаа. /тохирохгүй зөрж байсан тул дахин тоолов./Зөрсөн бол шалтгааныг тодорхой бичнэ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Санал авах ажиллагаанд зарцуулсан (сонгогч буруу тэмдэглэл хийснээс хураагдсансаналын хуудсыг оролцуулна) болон зарцуулагдаагүй үлдсэн нийт саналын хуудасны тоонынийлбэр нь анх хүлээн авсан саналын хуудасны тоотой тохирч /........... ширхэгээр илүү/дутуугарч зөрж/ байв, /саналын хуудасны тооцоог дахин нягтлах шаардлагатай гэж үзэв/. Дахинтооцоход саналын хуудасны зөрүү ................. ширхэг хуудас байв. Саналын хуудасны тооцоо.................................................................................................................................................................................................................................................................... шалтгаанаар зөрсөнбайсныг олж тогтоон ажиглагчдад болон уг ажиллагаанд байлцсан хүмүүст танилцуулав.Сонгогчийн битүүмжилсэн саналын дугтуйг ............ ширхэг баглаа болгон битүүмжлэнбаглаан дахь баримтын нэр, тоо ширхэгийг бичив. Битүүмжилсэн баглааны дугаар ...............Салбар комисс ................. ширхэг саналын хуудсыг Комиссоос хүлээн авсан ба нийт................ ширхэг саналын хуудсыг санал авах ажиллагаанд зарцуулсан. Үүнээс: сонгогч буруутэмдэглэл хийсний улмаас буцааж хураалгасан ................ ширхэг саналын хуудасны баруундээд өнцгийг зааврын дагуу хайчлан хүчингүй болгож ............ ширхэг баглаа болгон битүүмжлэнбаглаан дахь баримтын нэр, тоо ширхэгийг бичив. Битүүмжилсэн баглааны дугаар ................Зарцуулагдалгүй үлдсэн .............. ширхэг саналын хуудасны баруун дээд өнцгийгзааврын дагуу хайчлан хүчингүй болгож ............ ширхэг баглаа болгон битүүмжлэн баглаандахь баримтын нэр, тоо ширхэгийг бичив. Битүүмжилсэн баглааны дугаар ...............Мөн алдагдаж үрэгдсэн, устсан .............. ширхэг саналын хуудас байсныг тухай бүрт ньтэмдэглэл хөтөлсөн болно. /тэмдэглэлийг хавсаргана/Салбар комисс битүүмжилсэн саналын хуудасны нийт ........ ширхэг баглааг сонгуулийнбусад баримт бичгийн хамт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 56 дугаарзүйлийн 56.3-т заасны дагуу Комисст хүргүүлэхээр Комиссын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч..................................................... ажилтай....................... –ын .................................. /РД:...................., үндэсний гадаад паспортын дугаар ..................../-нд .......... оны ............. дугаарсарын ............. өдөр орон нутгийн цагаар .......... цаг ........ минутад хүлээлгэн өгөв. Сонгуулийнбаримт бичиг хүлээлцсэн тухай баримт үйлдэв. /баримтыг хавсаргана/Тус салбар комисст санал хураалт хуулийн дагуу явагдлаа. /Санал хураалтын явцадзөрчил гарсан бол зөрчлийн талаар болон зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тодорхойбичнэ/: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 26. 26. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Салбар комисст санал авах ажиллагааг ................................. намаас ............. ажиглагч,................................. намаас ............. ажиглагч, ................................. хамтарсан намуудаас............. ажиглагч, ............................................... төрийн бус байгууллагаас ............ ажиглагч, нийт.................... ажиглагч ажиглалаа.Салбар комиссын дарга /.............................../ТэмдэгНарийн бичгийн дарга /.............................../Жич: Тэмдэглэлийн хуудас бүрийн баруун доод буланд хорооны дарга, нарийн бичгийндарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна. Тэмдэглэлийн ар талд бүх хуудсыг оролцууланхорооны тэмдэг дарсан байна.
 27. 27. Загвар ЕС2013-19Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ СОНГУУЛИЙН......................... АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫАЖЛЫН ТАЙЛАН...... оны ... дугаарсарын ...-ны өдөр ......................................1. Зохион байгуулалтын ажлын талаарМонгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг,нийслэлийн сонгуулийн хорооны харъяалагдах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд . . . . . сум, дүүргийнсонгуулийн хороонд . . . . . хүн, . . . . . хэсгийн хороонд . . . . . . хүн ажиллалаа. Үүнээс сум,дүүргийн сонгуулийн хорооны гишүүний . . . . . . . . . буюу . . . . . . . . . . хувь нь эмэгтэй, хэсгийнхорооны гишүүдийн . . . . . . . . . буюу . . . . . . . . . . хувь нь эмэгтэй байлаа.Сонгуулийн хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах сургалтыг . . . . удаа сум, дүүргийнсонгуулийн хороо, хэсгийн хороодын гишүүдэд зориулан 2013 оны . . . дугаар сарын . . . . –ныөдрөөс . . . . дугаар сарын . . . . . –ны өдрүүдэд ...... удаа зохион байгууллаа.2. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын талаар3. Сонгуулийн хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулахсургалт, сурталчилгааны ажлын талаар4. Сонгуулийн үеэр гарсан зөрчил, гомдол, маргаан,түүнийг шийдвэрлэсэн талаар5. Санал, дүгнэлтТАЙЛАН БИЧСЭН:Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооныдарга: /........................................./ТэмдэгНарийн бичгийн дарга: /........................................./
 28. 28. Загвар ЕС2013-20Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралтСОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД АШИГЛАХТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАНИХ ТЭМДГИЙНЗАГВАРЖич:- Авто машин, автобусны салхины шилны баруун доод буланд- Мопед, мотоциклын шатахуун хадгалах савны баруун талд нааж байрлуулна.- Энэхүү таних тэмдэг нь 15см х 10см-ийн харьцаатай байна.СОНГУУЛИЙНСУРТАЛЧИЛГАА2013Намын нэр .............................................................................Тээврийн хэрэгслийн төрөл ...............................................Марк .......................................................................................Улсын дугаар .............................................................................................................. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙНСОНГУУЛИЙН ХОРОО/Сонгуулийн хорооны тэмдэггүй бол хүчингүй/
 29. 29. Загвар ЕС2013-21 Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 3 дугаар сарын27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын хавсралт............................................ НАМ, ХАМТАРСАН НАМУУДААСМОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙГБҮРТГҮҮЛЭХЭЭР ИРҮҮЛСЭН БАРИМТ БИЧИГХҮЛЭЭЛЦСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ№ Баримт бичгийн нэр ОгнооХуудаснытооТайлбар1Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлсэн тухайнамын төлөөллийн төв байгууллага, хамтарсаннамуудыг сонгуульд төлөөлөх байгууллагын шийдвэр/27.1.1 дэх заалт/2Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлсэн тухайнамын төлөөллийн төв байгууллага, хамтарсаннамуудыг сонгуульд төлөөлөх байгууллагын хуралдаанытэмдэглэл /27.1.1 дэх заалт/3 Намын дүрэм /27.1.12 дахь заалт/4Нам нэр дэвшүүлэх асуудлаар намын дотоодод мөрдөхжурам /25.3 дахь хэсэг/5Нэр дэвшигчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл/27.1.2 дахь заалт/6Нэр дэвшигчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг/27.1.2 дахь заалт/7Нэр дэвшигчийн өр төлбөргүй болох тухай мэдүүлэг/24.2.1, 27.1.4 дэх заалт/8Өр төлбөргүй болох тухай эрх бүхий байгууллагынтодорхойлолт /24.2.1, 27.1.4 дэх заалт/9Ялгүйг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт/24.2.2, 27.1.5 дахь заалт/10Төрийн жинхэнэ албан хаагч байсан бол төрийналбанаас чөлөөлөгдсөн тухай эрх бүхий байгууллагыншийдвэр /24.4, 27.1.6 дэх заалт/11Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр /Төрийн аудитынбайгууллагаар хянуулсан байна//27.1.7 дахь заалт, 32.3 дахь хэсэг/12Төрсний гэрчилгээ /хэрэв төрсний гэрчилгээ байхгүй болМонгол Улсын уугуул иргэн болохыг нотолсон архивынлавлагаа/ /27.1.8 дахь заалт/13Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт/Сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршинсуусан тухай/ /27.1.9 дэх заалт/14Нэр дэвшигчийн эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, түүнтэйадилтгах баримт бичиг /27.1.10 дахь заалт/15 Эмнэлгийн дүгнэлт /27.1.10 дахь заалт/16 Нэр дэвшигчийн намтар /27.1.11 дэх заалт/17 Нэр дэвшигчийн 4 х 6 хэмжээтэй цээж зураг /2 ш/Баримт бичгийг 2013 оны ....... дугаар сарын ......-ны өдрийн ....... цаг ....... минутад хүлээлцэв.Баримт бичгийг хүлээлгэн өгсөн: ............................................. нам /хамтарсан намууд/-ын .................................................... ажилтай ................................................ / /Хүлээн авсан:Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны нарийн бичгийн дарга………........................................ / /

×