Togt 10-unemleh-havsralt-12

420
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
420
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Togt 10-unemleh-havsralt-12

  1. 1. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2012 оны ... дүгээр сарын ....-ны өдрийн ..... дүгээр тогтоолын хавсралт УИХ-ЫН СОНГУУЛИАР ХЭРЭГЛЭГДЭХ ҮНЭМЛЭХҮҮДИЙН ЗАГВАР 1. Тойргийн хорооны гишүүний үнэмлэх Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хорооны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мєнУЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН тул їнэмлэх олгов. ТОЙРГИЙН ХОРООНЫ ГИШЇЇНИЙ Сонгуулийн ерєнхий хорооны дарга ЇНЭМЛЭХ Тамга /Н.Лувсанжав/ 2012 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал 2. Салбар хорооны гишүүний үнэмлэх Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн . . дугаар тойргийн салбар хорооны . . . . . . . . . . . . . . . . . . мєн тулУЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН їнэмлэх олгов. САЛБАР ХОРООНЫ ГИШЇЇНИЙ УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн ЇНЭМЛЭХ хорооны дарга тэмдэг /................ / 2012 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал
  2. 2. 3. Хэсгийн хорооны гишүүний үнэмлэх Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн . . . дугаар хэсгийн хорооны . . . . . . . . . . . . . . . . мєн тулУЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН їнэмлэх олгов. ХЭСГИЙН ХОРООНЫ УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн /салбар/ ГИШЇЇНИЙ ЇНЭМЛЭХ хорооны дарга Тэмдэг /............... / 2012 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал 4. Нэр дэвшигчийн үнэмлэх - А Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь УИХ-ын сонгуульд . . . . . . . . . . . . . . . . -аас нэр дэвшигчээр УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШЇЇНД бїртгїїлсэн тул їнэмлэх олгов. НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЇНЭМЛЭХ Сонгуулийн ерєнхий хорооны дарга Тамга /Н.Лувсанжав/ 2012 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Нүүр тал Ар тал
  3. 3. 5. Нэр дэвшигчийн үнэмлэх – Б Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь Улсын Их Хурлын сонгуулийн . . . . . . дугаар тойрогт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -аас нэр дэвшигчээр бїртгїїлсэн УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШЇЇНД тул їнэмлэх олгов. НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЇНЭМЛЭХ УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хорооны дарга 2012 Тэмдэг /................ / 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Нүүр тал Ар тал 6. Нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтны үнэмлэх Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ын сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан мєн тул їнэмлэх олгов.НАМ, ЭВСЛИЙН СОНГУУЛЬ ЭРХЭЛСЭНБАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ЇНЭМЛЭХ УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хорооны дарга 2012 тэмдэг /................./ 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал
  4. 4. 7. Шадар туслагчийн үнэмлэх – А Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь УИХ-ын 2012 оны сонгуульд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -аас нэр дэвшигч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ны шадарШАДАР ТУСЛАГЧИЙН туслагчаар ажиллах тул їнэмлэх олгов. ЇНЭМЛЭХ Сонгуулийн ерєнхий хорооны дарга 2012 Тамга /Н.Лувсанжав/ 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал 8. Шадар туслагчийн үнэмлэх - Б Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн . . . . . дугаар тойрогт нэр дэвшигч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ынШАДАР ТУСЛАГЧИЙН шадар туслагчаар ажиллах тул їнэмлэх олгов. ЇНЭМЛЭХ УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хорооны дарга 2012 тэмдэг /................./ 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал
  5. 5. 9. Ухуулагчийн үнэмлэх - А Дугаар . . . ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -аас нэр дэвшигчУХУУЛАГЧИЙН ЇНЭМЛЭХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ын ухуулагчаар бїртгэсэн болно. 2012 Сонгуулийн ерєнхий хорооны дарга Тамга /Н.Лувсанжав/ 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал 10. Ухуулагчийн үнэмлэх - Б Дугаар . . . ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийнУХУУЛАГЧИЙН ЇНЭМЛЭХ . . . дугаар тойрогт нэр дэвшигч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ын ухуулагчаар бїртгэсэн болно. 2012 УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хорооны дарга тэмдэг /................./ 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал
  6. 6. 11. Ажиглагчийн үнэмлэх Дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –ийг ......... .............................. /томилсон нам, эвслийн нэр /УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн . . . АЖИГЛАГЧИЙН ЇНЭМЛЭХ дугаар тойргийн . . дугаар хэсэгт ажиглагчаар бїртгэсэн болно. УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн ..... дугаар 2012 хэсгийн хорооны дарга Тэмдэг /................../ 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Үнэмлэх нь биеийн байцаалтын хамт хїчинтэй. Нүүр тал Ар тал 12. Улсын Их Хурлын гишүүний түр үнэмлэх -А Дугаар . . . ................................................. нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -аас Улсын Их Хурлын УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН гишїїнээр сонгогдсон тул тїр їнэмлэх олгов. ГИШЇЇНИЙ ТЇР ЇНЭМЛЭХ Сонгуулийн ерєнхий хорооны дарга Тамга /Н.Лувсанжав/ 2012 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Нүүр тал Ар тал
  7. 7. 13. Улсын Их Хурлын гишүүний түр үнэмлэх -Б Дугаар . . . .................................................. нь Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн . . . . . . дугаар тойрогтУЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШЇЇНИЙ Улсын Их Хурлын гишїїнээр сонгогдсон тул тїр їнэмлэх олгов. ТЇР ЇНЭМЛЭХ УИХ-ын сонгуулийн . . . дугаар тойргийн хорооны дарга 2012 / / тэмдэг 2012 оны . . . дугаар сарын . . .-ны єдєр Нүүр тал Ар талТайлбар: Дээрх үнэмлэхүүд нь 10,0 см х 6,0 см харьцаатай, зүүдэг гэртэй байна.
  8. 8. 14. Гадаадын ажиглагчийн үнэмлэх 15. Хэвлэл, мэдээллийн ажилтны үнэмлэх ГАДААДЫН АЖИГЛАГЧИЙН ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭМЛЭХ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ 2012 2012 Дугаар ......... Дугаар ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Улсын иргэн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нь ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... /төлөөлж буй байгууллагын нэр/ /төлөөлж буй хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын нэр/ Монгол Улсын Их Хурлын Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 2012 оны сонгуулийг ажиглахаар сонгуулийн үйл ажиллагааг сурвалжлахаар Сонгуулийн ерөнхий хороонд Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн болно. бүртгүүлсэн болно. Монгол Улсын Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргаТамга Тамга .............................. ............................... /Н.Лувсанжав/ /Н.Лувсанжав/Үнэмлэх нь 2012 оны Үнэмлэх нь 2012 оны7 дугаар сарын . . . . -ны өдөр 2012 оны ....... дугаар . . . дугаар сарын . . . -ны өдөр 2012 оны ....... дугаархүртэл биеийн байцаалтын сарын ..........-ны өдөр хүртэл биеийн байцаалтын сарын ..........-ны өдөрхамт хүчинтэй. олгов. хамт хүчинтэй. олгов. Жич: Эдгээр үнэмлэхүүд 15 см х 10 см-ийн хэмжээтэй, зүүдэг гэртэй байна.

×