BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

Klemtonen nieuw bestuur
Traject meerjarenplan
Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout
Traject b...
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
DE KLEMTONEN DIE HET NIEUWE BESTUUR LEGT
KLEMTONEN
KLEMTOON KANSEN
–
–
–
–

Zelfontplooiing, ook voor wie het moeilijk heeft
Bijzondere aandacht voor kinderarmoede
Actief wo...
KLEMTOON LEEFBAAR
Regierol: sociale cohesie bevorderen
Goed ingerichte en onderhouden openbaar domein
Een propere en nette...
KLEMTOON TOEKOMST
• Duurzaam met milieu en energie
• Efficiënt en verantwoord omgaan met middelen, financien en
personeel ...
KLEMTOON SAMEN
• Samen stad maken is mee verantwoordelijkheid
opnemen
• Actieve en stimulerende rol in de regio
• Stad en ...
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
TRAJECT MEERJARENPLAN
TRAJECT MEERJARENPLAN
–
–
–

SEP-OKT 2012: van omgevingsanalyse naar inspiratienota
FEB 2013: workshops
=> strategisch kad...
TRAJECT MEERJARENPLAN
Het strategisch meerjarenplan is opgebouwd rond zes
thema’s:

- TURNHOUT, EFFICIËNT EN ZUINIG
- WOON...
TRAJECT MEERJARENPLAN
- Elk thema bevat doelstellingen, actieplannen,
acties, toelichtingen en subacties
- Deze zijn weerg...
TRAJECT MEERJARENPLAN
Toch worden thema-excels doorgestuurd
- Zicht op meer concrete acties
- Bruikbaar voor advies door a...
TRAJECT BELEIDSPLANNING
Volgende stappen te zetten op korte termijn:
– Gemeenteraadscommissie op 14 november en 10
decembe...
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT

Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout
FINANCIËLE UITDAGINGEN
•
•
•
•
•
•
•

sterk stijgende kosten voor pensioenen
vergrijzing en vergroening
gevolgen financiël...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Moeilijke financiële context

• sterk stijgende kosten voor pensioenen
Stad (Ethias prognose)
4,341...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
OCMW (Ethias prognose)
Miljoenen

2,568
2,059

1,962
1,630

1,595

1,398

1,358

1,571

1,572

1,31...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Ziekenhuis (Ethias prognose)
9,977

10,041

9,895

Miljoenen

9,034

7,904

3,771
2,672

2,097
1,01...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• vergrijzing en vergroening

– meer vraag naar infrastructuur voor ouderen en allerhande
diensten ...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Investeringen waterzuivering
– uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper
oppervlaktewater
– Vlaams...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Gevolgen financiële crisis
– minder inkomsten personenbelasting gemiddeld
inkomen in Turnhout ligt ...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
momenteel
werkloosheidsgraad
in Turnhout 12,15%
stijging 1,13%
t.o.v. 2012
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• door vrijmaking energiesector dividenden sterk gedaald

Miljoenen

6,68

3,70

3,64

4,08
2,34

2...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
gemiste fusie met omliggende gemeenten
- bereiken 85 000 inwoners
- maar een centrumstad voor 41 00...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
• kosten politie stijgen
Miljoenen

5,86

5,90

4,62

2007

2009

2011

5,60

2013

6,42

2015

Exp...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Twee nieuwe criteria die financieel evenwicht
bepalen
- Resultaat op kasbasis:
geeft de mate aan wa...
FINANCIËLE UITDAGINGEN
Resultaat op kasbasis moet elk jaar > 0 zijn
Autofinancieringsmarge moet laatste jaar van de
planpe...
FINANCIËLE UITDAGINGEN

Tekort: -50.301.433
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
TRAJECT BESPARINGSOEFENING
TRAJECT BESPARINGSOEFENING

– Start najaar 2012
– Doel: organisatiebreed 20 % besparen
– Per sector aangepakt
– uitgaven: ...
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT

RICHTINGGEVENDE PRINCIPES IN DE AANPAK VAN DEZE UITDAGINGEN
RICHTINGGEVENDE PRINCIPES
•
•
•
•

Resultaatgericht werken
Efficiënt gebruik van middelen
Kwaliteitsvolle dienstverlening
...
RESULTAATGERICHT WERKEN
–
–
–
–
–

Consequent opvolgen van het beleidsplan
Organisatie richten op behalen van resultaten
T...
EFFICIËNT GEBRUIK MIDDELEN
– Bewaken financieel evenwicht
– Optimaal gebruik en duurzaam beheer van
stedelijke infrastruct...
KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

– Dienstverleningsconcept omzetten in praktijk
– Dienstverlening richten op basisbehoefte...
SAMENWERKING STAD-OCMW
– Opmaken toekomstige organisatiestructuur
– Visie ontwikkelen
– Implementeren: nadruk op ondersteu...
Resultaat besparingsmaatregelen
Door 54,6 miljoen aan maatregelen wordt marge
genomen en beleidsruimte gecreëerd.
RESULTAAT BESPARINGSOEFENING
Sectoren

Minder Uitgaven

Meer Inkomsten

Totaal

Algemeen bestuur

2.614.071

268.283

7.13...
PERSONEELSKOST
Komende jaren 120 medewerkers op pensioen
- slechts de helft hiervan worden vervangen
- bijna 59 VTE minder...
PERSONEELSKOST
Dalend personeelsaantal opvangen door
- gelijkaardige taken te clusteren binnen een
beleidsdomein
- taken t...
PERSONEELSKOST
Gedwongen ontslagen vermijden
- alle opportuniteiten aangrijpen
(vb. iemand die vertrekt)
- blijven inzette...
WERKINGSKOST
Beperken van de algemene kosten zoals energie,
drukwerk, printen, frankering, recepties,
abonnementen, schoon...
WERKINGSKOST
sterke bewaking middelen:
- enkel nieuwe projecten als er ook financiering
is of afbouw bestaande projecten
-...
WERKINGSKOST
- nauwe samenwerking OCMW
- meer inter- en bovengemeentelijk
samenwerken
- responsabiliseren van burgers, mid...
INFRASTRUCTUUR
Fysieke clustering diensten betekent ook samen
gehuisvest ten laatste tegen einde legislatuur
- geen dienst...
INFRASTRUCTUUR
- Kunstacademies krijgen één nieuwe
huisvesting op Turnova
- Preventie en GAS komen in het Stadskantoor
- O...
INFRASTRUCTUUR
Nieuwe academie (Turnova)
- Verkavelingsvergunning bijna OK (CBS 31/10),
bouwvergunningen aan te vragen in ...
INFRASTRUCTUUR
Bibliotheek
- Toekomst ligt op de Warandesite met één masterplan
- Samen met Archief en Stripgids
– Fase 1 ...
TOELAGEN
Blijven inzetten op vrijwilligers en verenigingen
- Geen verlaging van de toelagen voor lokale
verenigingen
- Beh...
TOELAGEN
- Binnen sector Cultuur en Vrije Tijd wordt
gemiddeld 20 % bespaard
- Binnen sector Burger en Samenleving focus o...
TOELAGE OCMW
- OCMW bespaart 700.000 euro jaarlijks op hun
werking
- Bijdrage FOD Volksgezondheid van
854.801 euro jaarlij...
INKOMSTEN
geen verhoging van de 2 ‘grote’ gemeentelijke
belastingen:
- opcentiemen op de onroerende voorheffing
(opcentiem...
INKOMSTEN
wel hogere algemene gemeentebelasting
–Jaarlijks bedrag van 30 euro naar 40 euro voor
alleenwonende, van 40 euro...
INKOMSTEN
- Daarnaast invoering Diftar (afval - van 30% naar 70%
kostendekking) en verhoging saneringsbijdrage
afvalwater ...
INKOMSTEN
- nieuwe en verhoging bestaande retributies
- voor geleverde prestaties wordt een billijke
vergoeding gevraagd
-...
INVESTERINGEN
• volume aan investeringen is beperkt: 57 miljoen
de komende 6 jaar
soort

omschrijving

Stedenfonds 2008 – ...
INVESTERINGEN
Herneming investeringen stedenfonds 2008 – 2013
- omgeving ETAF
- Stadsbos
- omgeving warande
- ontmoetings-...
INVESTERINGEN
Investeringen stedenfonds 2014 – 2019
- renovatie (of alternatief) kinderopvang het Lindeke
- bouw buitensch...
INVESTERINGEN
Riolering en wegenis
(meerjarenplan te concretiseren)
- Riolering en heraanleg noord en zuid (DWA)
- Oosteli...
INVESTERINGEN
Onvermijdelijk (1/2)
- Turnova: bouw academie
- Onderhoud stedelijk patrimonium, pleintjes, wegen, groen, wa...
INVESTERINGEN
Onvermijdelijk (2/2)
- Hondenpoeprecipiënten
- Project Frac – OV Slachthuisstraat
- Toeristische bewegwijzer...
MOGELIJK VERKOOP PATRIMONIUM
Nog te concretiseren in meerjarenplan

Dekenij Zegeplein
Pastorij Middelareskerk
Kruishuisstr...
ANDERE INKOMSTEN
– 2014
– Verkoop grond IOK
– Grondruil Turnova

– 2015 - 2019
– Stadsvernieuwingsfonds
(schijven afh. voo...
RESULTAAT BBC
- Positief resultaat exploitatie op jaarbasis van
2014 tot en met 2019
- Positief resultaat op kasbasis van ...
RESULTAAT BESPARINGEN
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
WAT WE BEHOUDEN EN BEWAKEN
WAAR WE NIET AAN RAKEN
- Gedwongen ontslagen vermijden
- Bedrag maaltijdcheques
- Allerlei vergoedingen (woon-werkverkeer,...
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
CONCREET PER SECTOR
PER SECTOR
– ondersteunende diensten
–
–
–
–
–

–
–
–
–

diensten Stadssecretaris
Financiën
Personeel & Organisatie
Facili...
BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
WAAR WE VOOR STAAN EN GAAN
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Personeelsbesparing onder meer door
– Clusteren administratie, schoonmaak, polyvalente ploegen
Sta...
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Besparing werkingskosten onder meer door
– Meer controle op drukwerk en printen
– Minder abonnemen...
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Toelagen:
- Ondersteunende sectoren beheren maar weinig toelagen
- Geen besparingen voorzien
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Meer inkomsten onder meer door:
– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen
– Hogere algeme...
BURGER EN SAMENLEVING
• Maatschappelijke uitdagingen zijn groot
–
–
–
–
–

verkleuring
vergrijzing en verzilvering
vergroe...
BURGER EN SAMENLEVING
Besparing personeelskosten onder meer door:
– Inspelen op subsidiemogelijkheden
– Bundelen administr...
BURGER EN SAMENLEVING
Besparing werkingskosten onder meer door:
- Sterke bewaking middelen:
enkel nieuwe projecten als er ...
BURGER EN SAMENLEVING
Besparing toelagen onder verschillende toelagen:
- niet meer indexeren;
- te verminderen of
- af te ...
BURGER EN SAMENLEVING
Meer inkomsten onder meer door:
– Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen
– Subsidies aantr...
SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD
• Belevingscultuur = essentieel onderdeel van
welvaart en welbevinden
• Pijlers nu én in de t...
SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN

• Vernieuwde vakantiewerking
• Sterkere doelgroepen- en buurtwerking
• Evenement...
SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN

• Inhoudelijke en communicatieve themawerkingen

• Kindvriendelijke stad: stadsb...
STEDELIJKE ACADEMIE
• Enorme groei - beperkte werkingskosten
grootste nood = infrastructuur

• Eén wordt méér dan twee op ...
BIBLIOTHEEK
• Cruciale rol in gemeenschap
• Toekomst op Warandesite samen met Archief en
Stripgids

• Inzetten op:

– Same...
CULTUURCOÖRDINATIE
• Beperkte schaalgrootte, grote impact.
• Expertise met vernieuwende gemeenschapsvormende
initiatieven
...
EVENEMENTENLOKET
• Rol van facilitator en ondersteuner met beperkt
aantal eigen organisaties
• Inzetten op clustering
• Be...
JEUGD
• Uitgebreide horizontale werking: stadsbreed en in buurten

• Inzetten op:
– trekkersrol kindvriendelijke stad
– cl...
SPORT
• Combinatie van eigen aanbod, ondersteuning,
netwerking en beheer infrastructuur met aandacht
voor doelgroepenwerki...
Toerisme - UiT
• Strakkere focus op toerisme / UiT dan vroeger.
• Inzetten op:

– regiorol toerisme
– nog sterkere UiTcomm...
Tram 41
• Grote regionale speler mbt erfgoed. Stadsarchief met
interne en externe werking.

• Inzetten op:
– ontwikkelen m...
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Prioritaire behoeften
- Betaalbaar wonen
- Goede woningkwaliteit
- Kwalitatieve leefomgeving
Te re...
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing personeelskost onder meer door:
- Clustering van administratie en loketwerking
- Optimal...
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing werkingskost onder meer door:
- Vermindering aantal MINA-werkers
- Herbekijken zwerfkatt...
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Besparing toelagen onder meer door:
• Schrappen of verminderen van een aantal toelagen
• Stopzette...
STEDELIJKE ONTWIKKELING
Meer inkomsten onder meer door:
- Reële kosten meer doorrekenen
- De vervuiler betaalt: optimalisa...
BRANDWEER
Brandweer Turnhout blijft inzetten op adequate
hulpverlening:
•
Professioneel opgeleide medewerkers
•
Degelijk e...
BRANDWEER
Besparing personeelskost onder meer door:
- Beperken weekendpermanentie beroeps tot 9 per shift
waardoor:
Tijden...
BRANDWEER
Besparing werkingskost onder meer door:
- Verminderen kledijbudget
- Twee in plaats van drie ziekenwagens
- Bran...
BRANDWEER
Meer inkomsten onder meer door:
- Actualiseren uurtarieven retributiereglement
- Aanpassen retributiereglement b...
NOVEMBER 2013

BELEIDSPLANNING

STAD TURNHOUT
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout

1,725 views

Published on

Het is belangrijk dat de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan goedkeurt voor het einde van 2013. Op basis van de beleidsplanning kent Vlaanderen onze stad de volgende jaren immers meer dan 15 miljoen euro toe.
Bron: Stad Turnhout. Deze presentatie zat vervat bij de uitnodiging van de Turnhoutse Communicatieraad.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
973
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout

 1. 1. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT
 2. 2. PROGRAMMA • • • • • • • Klemtonen nieuw bestuur Traject meerjarenplan Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout Traject besparingsoefening Richtinggevende principes Wat we behouden en bewaken Concreet per sector
 3. 3. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT DE KLEMTONEN DIE HET NIEUWE BESTUUR LEGT
 4. 4. KLEMTONEN
 5. 5. KLEMTOON KANSEN – – – – Zelfontplooiing, ook voor wie het moeilijk heeft Bijzondere aandacht voor kinderarmoede Actief woonbeleid gericht op betaalbaar wonen Sociaal beleid Stad/OCMW dicht bij mensen: zorg op maat
 6. 6. KLEMTOON LEEFBAAR Regierol: sociale cohesie bevorderen Goed ingerichte en onderhouden openbaar domein Een propere en nette stad Actief preventiebeleid en uitgebouwde politie Veilige en bereikbare stad Kernversterkende maatregelen Generatievriendelijk beleid: kindvriendelijk, senioren, personen met handicap en zorgbehoevenden • Creatief Turnhout door ondersteunen initiatieven • • • • • • •
 7. 7. KLEMTOON TOEKOMST • Duurzaam met milieu en energie • Efficiënt en verantwoord omgaan met middelen, financien en personeel => gezonde stadsfinanciën (budgetcontrole) • Relanceplan met duidelijk accent op innovatie, ondernemen en onderwijs (stationsomgeving, Turnova, kunstacademie) • Mogelijkheden extra middelen verkennen
 8. 8. KLEMTOON SAMEN • Samen stad maken is mee verantwoordelijkheid opnemen • Actieve en stimulerende rol in de regio • Stad en OCMW • Organisaties • Scholen • Bedrijven • Gemeenteraadsleden • Medewerkers
 9. 9. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT TRAJECT MEERJARENPLAN
 10. 10. TRAJECT MEERJARENPLAN – – – SEP-OKT 2012: van omgevingsanalyse naar inspiratienota FEB 2013: workshops => strategisch kader (thema’s en doelstellingen) APR 2013: Inspraak op basis van strategisch kader – – – – – – Gemeenteraadsleden Alle adviesraden Stakeholders Turnhout aan’t woord (online en aan huis) MEI-JUN 2013: opmaken operationeel kader (concrete actieplannen) JUN-JUL-AUG 2013: actiebevraging diensten
 11. 11. TRAJECT MEERJARENPLAN Het strategisch meerjarenplan is opgebouwd rond zes thema’s: - TURNHOUT, EFFICIËNT EN ZUINIG - WOON EN LEEF IN JE STAD - VOEL JE GOED EN VEILIG IN DE STAD - BELEEF JE STAD - GELIJKE KANSEN IN JE STAD - WERK EN WELVAART IN JE STAD
 12. 12. TRAJECT MEERJARENPLAN - Elk thema bevat doelstellingen, actieplannen, acties, toelichtingen en subacties - Deze zijn weergegeven en financieel vertaald in thema-excels - Zeer gedetailleerde info Combinatie van regulier - en strategisch beleid Investeringen én exploitatie CBS heeft deze gezien de context niet tot in detail kunnen doorspreken
 13. 13. TRAJECT MEERJARENPLAN Toch worden thema-excels doorgestuurd - Zicht op meer concrete acties - Bruikbaar voor advies door adviesraden - Link met acties Vlaamse Beleidsprioriteiten - Advies op niveau van actieplannen - Wel voorbehoud hierbij plaatsen - Zaken kunnen nog wijzigen - CBS moet dit nog doorspreken
 14. 14. TRAJECT BELEIDSPLANNING Volgende stappen te zetten op korte termijn: – Gemeenteraadscommissie op 14 november en 10 december: feedback en debat over presentatie op 4 november – Concrete besprekingen in de verschillende adviesraden – Deadline afleveren adviezen zondag 17 november – Adviezen overlopen, definitieve goedkeuring door CBS en definitieve verwerking in Olympus (software) – 16 december: stukken naar raadsleden – Gemeenteraad 30 december 2013
 15. 15. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT Financiële uitdagingen voor Stad Turnhout
 16. 16. FINANCIËLE UITDAGINGEN • • • • • • • sterk stijgende kosten voor pensioenen vergrijzing en vergroening gevolgen financiële crisis dividenden sterk gedaald kosten politie stijgen nieuwe begrotingsnormen gemiste fusie gemeenten
 17. 17. FINANCIËLE UITDAGINGEN Moeilijke financiële context • sterk stijgende kosten voor pensioenen Stad (Ethias prognose) 4,341 3,823 3,598 4,589 4,551 4,404 3,577 3,164 3,482 Miljoenen 2,635 1,778 0,665 2013 2018 Basisbijdrage 2023 2028 2033 Responsabiliseringsbijdrage 2038
 18. 18. FINANCIËLE UITDAGINGEN OCMW (Ethias prognose) Miljoenen 2,568 2,059 1,962 1,630 1,595 1,398 1,358 1,571 1,572 1,310 0,610 0,283 2012 2018 Basisbijdrage 2023 2028 2033 Responsabiliseringsbijdrage 2038
 19. 19. FINANCIËLE UITDAGINGEN Ziekenhuis (Ethias prognose) 9,977 10,041 9,895 Miljoenen 9,034 7,904 3,771 2,672 2,097 1,018 2012 0,711 2018 2023 Basisbijdrage 0,120 2028 0,058 2030 0,010 2033 Responsabiliseringsbijdrage 0,000 2038
 20. 20. FINANCIËLE UITDAGINGEN • vergrijzing en vergroening – meer vraag naar infrastructuur voor ouderen en allerhande diensten aan huis – meer vraag naar voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang en basisonderwijs
 21. 21. FINANCIËLE UITDAGINGEN Investeringen waterzuivering – uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper oppervlaktewater – Vlaamse gemeenten van nu tot 2027 jaarlijks ruim 800 miljoen euro investeren in de uitbreiding en instandhouding van het rioleringsnet
 22. 22. FINANCIËLE UITDAGINGEN Gevolgen financiële crisis – minder inkomsten personenbelasting gemiddeld inkomen in Turnhout ligt 3 000 euro onder gemiddeld inkomen Vlaams gewest – meer inwoners die aankloppen bij het OCMW aantal inwoners met een leefloon stijgt
 23. 23. FINANCIËLE UITDAGINGEN momenteel werkloosheidsgraad in Turnhout 12,15% stijging 1,13% t.o.v. 2012
 24. 24. FINANCIËLE UITDAGINGEN • door vrijmaking energiesector dividenden sterk gedaald Miljoenen 6,68 3,70 3,64 4,08 2,34 2007 2008 2009 2010 Dividend 2011 2,32 2012 2,05 2013
 25. 25. FINANCIËLE UITDAGINGEN gemiste fusie met omliggende gemeenten - bereiken 85 000 inwoners - maar een centrumstad voor 41 000 inwoners - extra kosten worden door stad zelf gedragen - geen bijdrage omliggende gemeenten - Stedenfonds compenseert maar gedeeltelijk
 26. 26. FINANCIËLE UITDAGINGEN • kosten politie stijgen Miljoenen 5,86 5,90 4,62 2007 2009 2011 5,60 2013 6,42 2015 Exploitatie-toelage 7,13 2017 7,53 2019
 27. 27. FINANCIËLE UITDAGINGEN Twee nieuwe criteria die financieel evenwicht bepalen - Resultaat op kasbasis: geeft de mate aan waarin je op korte termijn je schulden kunt voldoen - Autofinancieringsmarge geeft de mate aan waarin het bestuur op langere termijn in staat is om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen
 28. 28. FINANCIËLE UITDAGINGEN Resultaat op kasbasis moet elk jaar > 0 zijn Autofinancieringsmarge moet laatste jaar van de planperiode > 0 zijn Bij gelijkblijvend beleid voor Turnhout een tekort op kasbasis én een tekort in de autofinancieringsmarge in 2019
 29. 29. FINANCIËLE UITDAGINGEN Tekort: -50.301.433
 30. 30. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT TRAJECT BESPARINGSOEFENING
 31. 31. TRAJECT BESPARINGSOEFENING – Start najaar 2012 – Doel: organisatiebreed 20 % besparen – Per sector aangepakt – uitgaven: personeel, werking, toelagen – inkomsten verhogen – Bespreking met college gestart februari 2013 – Permanent bijgestuurd
 32. 32. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT RICHTINGGEVENDE PRINCIPES IN DE AANPAK VAN DEZE UITDAGINGEN
 33. 33. RICHTINGGEVENDE PRINCIPES • • • • Resultaatgericht werken Efficiënt gebruik van middelen Kwaliteitsvolle dienstverlening Samenwerking Stad en OCMW
 34. 34. RESULTAATGERICHT WERKEN – – – – – Consequent opvolgen van het beleidsplan Organisatie richten op behalen van resultaten Talenten van medewerkers optimaal inzetten Open communicatie, zowel intern als extern Strategisch inzetten van ICT
 35. 35. EFFICIËNT GEBRUIK MIDDELEN – Bewaken financieel evenwicht – Optimaal gebruik en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur – Streven naar klimaatneutrale organisatie
 36. 36. KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING – Dienstverleningsconcept omzetten in praktijk – Dienstverlening richten op basisbehoeften – Wat klanten nodig hebben – Met aandacht voor algemeen belang – Afstemming aanbod Stad en OCMW, andere (overheids)organisaties – Digitaal en zelfbediening waar mogelijk – Met aandacht voor kansengroepen
 37. 37. SAMENWERKING STAD-OCMW – Opmaken toekomstige organisatiestructuur – Visie ontwikkelen – Implementeren: nadruk op ondersteunende diensten – Begeleiding extern bureau
 38. 38. Resultaat besparingsmaatregelen Door 54,6 miljoen aan maatregelen wordt marge genomen en beleidsruimte gecreëerd.
 39. 39. RESULTAAT BESPARINGSOEFENING Sectoren Minder Uitgaven Meer Inkomsten Totaal Algemeen bestuur 2.614.071 268.283 7.137.452 1.162.800 11.182.606 Burger en Samenleving 2.124.000 1.715.232 1.763.216 2.176.260 7.778.708 1.369.830 847.361 4.747.685 981.300 7.946.175 1.677.931 895.620 2.161.674 11.266.820 16.002.045 1.473.962 732.296 2.417.930 Cultuur en Vrije tijd Stedelijke Ontwikkeling Brandweer 211.672 Gem. bijdrage OCMW Resp. bijdrage ziekenhuis Totaal 4.200.000 5.128.806 7.997.504 4.200.000 5.128.806 13.055.302 17.283.989 16.319.476 54.656.270
 40. 40. PERSONEELSKOST Komende jaren 120 medewerkers op pensioen - slechts de helft hiervan worden vervangen - bijna 59 VTE minder in 2019 - betekent een besparing van ongeveer 13% of 15,7 miljoen op de totale personeelskost over 6 jaar - 10 % besparingen op zitpenningen commissie - 30 % weddevermindering schepenen - vanaf 2017 bijkomende besparing jaarlijks van 500 000 euro
 41. 41. PERSONEELSKOST Dalend personeelsaantal opvangen door - gelijkaardige taken te clusteren binnen een beleidsdomein - taken te beperken door verdere digitalisering - bepaalde taken niet meer of minder uit te voeren - intenser samen te werken (binnen stad en stad én OCMW) - waar nodig: invullen door interne mobiliteit
 42. 42. PERSONEELSKOST Gedwongen ontslagen vermijden - alle opportuniteiten aangrijpen (vb. iemand die vertrekt) - blijven inzetten op kwaliteit en aantrekkelijke werkgever
 43. 43. WERKINGSKOST Beperken van de algemene kosten zoals energie, drukwerk, printen, frankering, recepties, abonnementen, schoonmaak ea door - Digitalisering en informatisering - Fysiek clusteren van diensten - Bewuster maken van het personeel (cultuurverandering)
 44. 44. WERKINGSKOST sterke bewaking middelen: - enkel nieuwe projecten als er ook financiering is of afbouw bestaande projecten - iedereen werkt binnen de grenzen van het beschikbare budget - geen indexering tot 2019 - blijvend inspanning doen om de werkingskost te doen dalen
 45. 45. WERKINGSKOST - nauwe samenwerking OCMW - meer inter- en bovengemeentelijk samenwerken - responsabiliseren van burgers, middenveld, verenigingen en inzetten op vrijwilligers in totaal een besparing van ongeveer 10% of 7,9 mio op de totale werkingskost over 6 jaar
 46. 46. INFRASTRUCTUUR Fysieke clustering diensten betekent ook samen gehuisvest ten laatste tegen einde legislatuur - geen diensten meer in het Stadhuis - TRAM 41 en projectvereniging Erfgoed Noorderkempen gaan naar Speelkaartenmuseum - musea op zich blijven behouden - Stadsarchief gaat naar Warande, bibliotheek in volgende legislatuur - Evenementenloket, Sport, Cultuurcoördinatie gaan naar de Wollewei - Toerisme & UiT blijft in Toerismehuis ‘t Steentje
 47. 47. INFRASTRUCTUUR - Kunstacademies krijgen één nieuwe huisvesting op Turnova - Preventie en GAS komen in het Stadskantoor - Ondersteunende diensten Stad Turnhout & OCMW gaan naar één gezamenlijke locatie
 48. 48. INFRASTRUCTUUR Nieuwe academie (Turnova) - Verkavelingsvergunning bijna OK (CBS 31/10), bouwvergunningen aan te vragen in 2014 - bouwen in fases - Fase 1: renovatie fabrieksgebouw en nieuwbouw - Fase 2 (volgende legislatuur): renovatie monument timing in overleg met private partner aangegane engagementen worden gehonoreerd
 49. 49. INFRASTRUCTUUR Bibliotheek - Toekomst ligt op de Warandesite met één masterplan - Samen met Archief en Stripgids – Fase 1 Archief (deze legislatuur): renovatie en aanpassing kelder – Fase 2 Bibliotheek (volgende legislatuur): renovatie gelijkvloers en verdiep - Zwembad via AGB
 50. 50. TOELAGEN Blijven inzetten op vrijwilligers en verenigingen - Geen verlaging van de toelagen voor lokale verenigingen - Behouden van een beperkte toelage (500 euro) voor alle adviesraden Opportuniteiten herbekijken, diverse overwegingen: - Bijdragen aan de doelstellingen van de stad - Effectiviteit van convenanten verhogen door meer nadruk te leggen op resultaatsverbintenissen - Zoektocht naar andere financieringsbronnen samen bekijken
 51. 51. TOELAGEN - Binnen sector Cultuur en Vrije Tijd wordt gemiddeld 20 % bespaard - Binnen sector Burger en Samenleving focus op armoede, kinderarmoede en jongeren in totaal een besparing van ongeveer 15% of 3,7 mio op de toelagen over 6 jaar (toelage aan OCMW, AGB, Ziekenhuis en Politiezone niet meegerekend)
 52. 52. TOELAGE OCMW - OCMW bespaart 700.000 euro jaarlijks op hun werking - Bijdrage FOD Volksgezondheid van 854.801 euro jaarlijks ter dekking van de stijgende pensioenlasten ziekenhuis in totaal een besparing van ongeveer 14 % of 9,3 mio op de gemeentelijke bijdrage OCMW en ziekenhuis over 6 jaar
 53. 53. INKOMSTEN geen verhoging van de 2 ‘grote’ gemeentelijke belastingen: - opcentiemen op de onroerende voorheffing (opcentiemen 1450) - aanvullende personenbelasting (percentage 7,5%)
 54. 54. INKOMSTEN wel hogere algemene gemeentebelasting –Jaarlijks bedrag van 30 euro naar 40 euro voor alleenwonende, van 40 euro naar 60 euro voor gezinnen en vennootschappen –Meer mensen hebben recht op vrijstelling (uitbreiding tot OMNIO-statuut)
 55. 55. INKOMSTEN - Daarnaast invoering Diftar (afval - van 30% naar 70% kostendekking) en verhoging saneringsbijdrage afvalwater naar maximum - Wie meer vervuilt, betaalt meer, milieubewuste burgers betalen minder - Burgers stimuleren om - minder te vervuilen - bewuster om te gaan met het milieu
 56. 56. INKOMSTEN - nieuwe en verhoging bestaande retributies - voor geleverde prestaties wordt een billijke vergoeding gevraagd - correctiefactor voor bepaalde doelgroepen - onderscheid ‘Turnhoutenaar’ – ‘nietTurnhoutenaar’ - laattijdige betalers betalen voortaan een aanmaningskost in totaal 16,3 mio extra inkomsten over 6 jaar
 57. 57. INVESTERINGEN • volume aan investeringen is beperkt: 57 miljoen de komende 6 jaar soort omschrijving Stedenfonds 2008 – 2013 Herneming nog lopende projecten 2.991.029 Stedenfonds 2014 – 2019 Nieuwe projecten 8.490.491 Saneringsbijdrage Rioleringswerken 12.492.811 Wegenis na sanering Wegenis na riolering Lopende engagementen + veiligheid Onvermijdelijk Keuze Investeringtoelagen Totaal bedrag 6 jaar 4.976.000 23.128.225 3.691.862 OCMW + Politiezone 1.896.397 57.666.815
 58. 58. INVESTERINGEN Herneming investeringen stedenfonds 2008 – 2013 - omgeving ETAF - Stadsbos - omgeving warande - ontmoetings- en belevingspleintjes - park Heizijdse velden - aankoop lot 1 Begijneveldekes - doorsteek Jacobsmarkt – Grote markt - infrastructuur Stadsboerderij en klein Engelandhoeve - heraanleg zone kanaaldijk
 59. 59. INVESTERINGEN Investeringen stedenfonds 2014 – 2019 - renovatie (of alternatief) kinderopvang het Lindeke - bouw buitenschoolse kinderopvang Koningin Astridlaan - Turnova: sloopwerken en renovatie Atelier 6 - parken: Begijneveldekes deel 2, Anco, Heizijdse velden - aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes - heraanleg littekens openbaar domein - project stedelijk plateau
 60. 60. INVESTERINGEN Riolering en wegenis (meerjarenplan te concretiseren) - Riolering en heraanleg noord en zuid (DWA) - Oostelijke en westelijke RWA-as - RWA-as kasteelloop - Afkoppeling Meirgorenloop (DWA) - Afkoppeling Schorvoortloop (DWA) - Vennengebied zuid - Dagelijks en structureel onderhoud DWA en RWA
 61. 61. INVESTERINGEN Onvermijdelijk (1/2) - Turnova: bouw academie - Onderhoud stedelijk patrimonium, pleintjes, wegen, groen, wagenen machinepark, verkeerssignalisatie - Dakrenovatie Stadsbedrijven - Renovatie monelen H. Kruiskerk - Columbariummuur 9 en urnenveld - Regeneratie graven Nazareth (fase1) - Investeringen ICT - Brandweer: aankoop ziekenwagen, lichte vracht en uitbatingsmateriaal - RUP ’s: Begijneveldekens, Nieuwe kaai, Broekzijde, Watertappingstraat
 62. 62. INVESTERINGEN Onvermijdelijk (2/2) - Hondenpoeprecipiënten - Project Frac – OV Slachthuisstraat - Toeristische bewegwijzering - Groenstructuurplan - Visie en studie park Heizijdse velden - Dossier zwembad via AGB Keuze - Verhuis Stadsarchief naar site Warande - Huisvesting ondersteunende diensten Stad en OCMW - Renovatie monument Zegeplein - Vervanging materialen sport
 63. 63. MOGELIJK VERKOOP PATRIMONIUM Nog te concretiseren in meerjarenplan Dekenij Zegeplein Pastorij Middelareskerk Kruishuisstraat 73 Basisschool Jozef Simonslaan • Paterstraat 136 • Den beiaard • Deel Stadhuis • • • • • Binnengebied Wouwerstraat • Wouwerstraat 142 – 152 • Prinsenstraat 27 • Kerkplein 32 • Gemeentestraat 10 • Lindestraat/Wouwerstraat • Kongoplein
 64. 64. ANDERE INKOMSTEN – 2014 – Verkoop grond IOK – Grondruil Turnova – 2015 - 2019 – Stadsvernieuwingsfonds (schijven afh. voortgang Turnova) – Subsidies Vlaanderen (andere dan sanering en stedenfonds)
 65. 65. RESULTAAT BBC - Positief resultaat exploitatie op jaarbasis van 2014 tot en met 2019 - Positief resultaat op kasbasis van 2014 tot en met 2019 - Positief autofinancieringsmarge in 2019
 66. 66. RESULTAAT BESPARINGEN
 67. 67. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT WAT WE BEHOUDEN EN BEWAKEN
 68. 68. WAAR WE NIET AAN RAKEN - Gedwongen ontslagen vermijden - Bedrag maaltijdcheques - Allerlei vergoedingen (woon-werkverkeer, zaterdagwerk …) - Vakantiedagen - Personeelsactiviteiten zoals Fit & fun, personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie
 69. 69. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT CONCREET PER SECTOR
 70. 70. PER SECTOR – ondersteunende diensten – – – – – – – – – diensten Stadssecretaris Financiën Personeel & Organisatie Facility Management Stadsbedrijven Burger en Samenleving Cultuur en Vrije Tijd Stedelijke Ontwikkeling Brandweer
 71. 71. BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT WAAR WE VOOR STAAN EN GAAN
 72. 72. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Personeelsbesparing onder meer door – Clusteren administratie, schoonmaak, polyvalente ploegen Stadsbedrijven – Samenwerking met OCMW – Verminderen taken: bewaking, transport, … – Een kleinere organisatie (onder meer verzelfstandiging Brandweer) – Beperkter, maar slagkrachtig managementteam – Daling presentiegelden commissievergaderingen met 10 % – Betere inzet ICT
 73. 73. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Besparing werkingskosten onder meer door – Meer controle op drukwerk en printen – Minder abonnementen/boeken – Juridische bijstand via IOK (dus minder advocaten) – Alternatief via Youtube voor StadsTV en afstoten digitext – Samen aanbesteden (OCMW, Vlaamse overheid) – Meer zelf doen (opleidingen, layout,…) – Optimaliseren processen – Meer digitaal – Verlagen energiefactuur: iedereen doet mee!
 74. 74. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Toelagen: - Ondersteunende sectoren beheren maar weinig toelagen - Geen besparingen voorzien
 75. 75. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Meer inkomsten onder meer door: – Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen – Hogere algemene gemeentebelasting (maar meer mensen hebben recht op vrijstelling) – Indexering van een aantal belastingen
 76. 76. BURGER EN SAMENLEVING • Maatschappelijke uitdagingen zijn groot – – – – – verkleuring vergrijzing en verzilvering vergroening verarming veiligheid • Sector wil dienstverlening op peil houden, met aandacht voor de zwaksten • Afstemming en samenwerking met OCMW • Verder sterk inzetten op preventie • Leefbaarheid van buurten en wijken • Integrale aanpak
 77. 77. BURGER EN SAMENLEVING Besparing personeelskosten onder meer door: – Inspelen op subsidiemogelijkheden – Bundelen administratief en technisch werk – Samenwerken met OCMW – Clusteren Gelijke Kansen en Preventie – Verfijning dienstverlening
 78. 78. BURGER EN SAMENLEVING Besparing werkingskosten onder meer door: - Sterke bewaking middelen: enkel nieuwe projecten als er ook financiering is (of afbouw andere) - Herbekijken werking scholen
 79. 79. BURGER EN SAMENLEVING Besparing toelagen onder verschillende toelagen: - niet meer indexeren; - te verminderen of - af te schaffen.
 80. 80. BURGER EN SAMENLEVING Meer inkomsten onder meer door: – Werkelijke kost dienstverlening meer doorrekenen – Subsidies aantrekken – Boetes innen via GAS ipv PV’s
 81. 81. SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD • Belevingscultuur = essentieel onderdeel van welvaart en welbevinden • Pijlers nu én in de toekomst – professionele & kwalitatieve dienstverlening – sterke ondersteunende rol – infrastructuur blijft behouden – inspirerende / spraakmakende projecten – rol als centrumstad mbt inwoner van regio én bezoeker daarbuiten
 82. 82. SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN • Vernieuwde vakantiewerking • Sterkere doelgroepen- en buurtwerking • Evenementen: minder maar straffer - met regionale uitstraling • Regionaal werken: meer en beter • UiT in Turnhout lokaal en regionaal uitwerken
 83. 83. SECTOR CULTUUR EN VRIJE TIJD UITDAGINGEN • Inhoudelijke en communicatieve themawerkingen • Kindvriendelijke stad: stadsbrede aandacht • Stimuleren en ondersteunen van actief burgerschap • Participatie verbreden (meer) en verdieping (grotere betrokkenheid)
 84. 84. STEDELIJKE ACADEMIE • Enorme groei - beperkte werkingskosten grootste nood = infrastructuur • Eén wordt méér dan twee op Turnova: – – – – vergunningen weldra rond gefaseerde bouw stad wil mee sturen in realisatie verdichting van beide werkingen • Samenwerking met andere diensten • Besparing: – vermindering van eigen lesuren – stedelijke bijdrage op inschrijvingsgelden
 85. 85. BIBLIOTHEEK • Cruciale rol in gemeenschap • Toekomst op Warandesite samen met Archief en Stripgids • Inzetten op: – Samenwerkingen vanuit eigen expertise – Behoud dienstverlening en ondersteunende werking – Focus op kansengroepen • Besparing: – collectiebudget (regiotaak en kerntaken bewaken) – sluiting filiaal in Zevendonk – verhoogde en gedifferentieerde lidgelden
 86. 86. CULTUURCOÖRDINATIE • Beperkte schaalgrootte, grote impact. • Expertise met vernieuwende gemeenschapsvormende initiatieven • Inzetten op: – betrokkenheid, kansengroepen en gemeenschapsvorming. – Clustering • Besparingen: – beperkt op eigen werkingsmiddelen (volledige gesubsidieerd) – toelagen convenantpartners – huurtussenkomst warande
 87. 87. EVENEMENTENLOKET • Rol van facilitator en ondersteuner met beperkt aantal eigen organisaties • Inzetten op clustering • Besparingen: – minder eigen initiatieven dan vroeger – retributiereglement
 88. 88. JEUGD • Uitgebreide horizontale werking: stadsbreed en in buurten • Inzetten op: – trekkersrol kindvriendelijke stad – clusterwerking – lange termijnvisie op site Otterstraat – Wollewei van vergadercentrum naar belevingscentrum – Extra ondersteuning jeugdhuis (wegvallen Vlaamse subsidie) • Besparingen: – eigen Werkingskosten – inclusief JeP vzw – exploitatie Futur onder AGB – streven naar nuloperatie – extra trekkingsrechten vanuit Vlaanderen – niet op subsidies jeugdwerk
 89. 89. SPORT • Combinatie van eigen aanbod, ondersteuning, netwerking en beheer infrastructuur met aandacht voor doelgroepenwerking. • Inzetten op: – Snelle heropening zwembad – clustering • Besparing: – openingsuren/sluitingsdagen – daling budget voor (ver)bouwen sportaccommodaties - buffer opgebouwd – aanpassen huurtarieven infrastructuur
 90. 90. Toerisme - UiT • Strakkere focus op toerisme / UiT dan vroeger. • Inzetten op: – regiorol toerisme – nog sterkere UiTcommunicatie – product- en projectontwikkeling • Besparing: – – – – – projectmatig werken met beiaardier ipv in loondienst ontwikkeling van een receptie/ontvangstbeleid werking toeristische kantonniers bijdrage van logiesverstrekkers dossierkosten en sponsoring
 91. 91. Tram 41 • Grote regionale speler mbt erfgoed. Stadsarchief met interne en externe werking. • Inzetten op: – ontwikkelen museum- en tentoonstellingsbeleid – behouden van kwaliteitslabel Vlaanderen + subsidies. – behouden dynamiek sinds Turnhout 2012 • Besparing: – – – – eigen werkingsmiddelen aankoopbudget restauratiebudget sponsorwerving
 92. 92. STEDELIJKE ONTWIKKELING Prioritaire behoeften - Betaalbaar wonen - Goede woningkwaliteit - Kwalitatieve leefomgeving Te realiseren via - Stadsprojecten (Turnova, Bruyne Strijd, stationsomgeving …) - Samenwerking: stadsregio, de ARK, IOK … - Uitwerken visie op mobiliteit
 93. 93. STEDELIJKE ONTWIKKELING Besparing personeelskost onder meer door: - Clustering van administratie en loketwerking - Optimaliseren processen - Meer inzetten op ICT - Herschikken taken
 94. 94. STEDELIJKE ONTWIKKELING Besparing werkingskost onder meer door: - Vermindering aantal MINA-werkers - Herbekijken zwerfkattenproject - Daling kost afvalophaler IOK - De wonen-website wordt stopgezet - Meer energiezuinige verlichting - Beheer geklasseerde waterlopen > provincie - Budget jaarlijks publieksevenement Turnova schrappen
 95. 95. STEDELIJKE ONTWIKKELING Besparing toelagen onder meer door: • Schrappen of verminderen van een aantal toelagen • Stopzetten huidige derdebetalersregeling De Lijn
 96. 96. STEDELIJKE ONTWIKKELING Meer inkomsten onder meer door: - Reële kosten meer doorrekenen - De vervuiler betaalt: optimalisatie Diftar-systeem - Verhogen van een aantal heffingen om mistoestanden te bestrijden - Optrekken gemeentelijke saneringsbijdrage - Detachering van een mobiliteitsambtenaar naar Stadsregio - Verhoging standgelden markten - Subsidiekanalen ten volle aanwenden
 97. 97. BRANDWEER Brandweer Turnhout blijft inzetten op adequate hulpverlening: • Professioneel opgeleide medewerkers • Degelijk en aangepast materiaal • Samenwerking met interne- en externe partners De opstart en uitbouw van de brandweerzone is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren
 98. 98. BRANDWEER Besparing personeelskost onder meer door: - Beperken weekendpermanentie beroeps tot 9 per shift waardoor: Tijdens nacht : 1 beroeps meer en 1 vrijwilliger minder - Wespenverdelging binnen reguliere uren - Optimalisatie werking duikteam - Verfijning oproepsysteem - Zonewerking: - Clustering van officieren van dienst - Detachering officieren naar de zone
 99. 99. BRANDWEER Besparing werkingskost onder meer door: - Verminderen kledijbudget - Twee in plaats van drie ziekenwagens - Brandweerhervorming
 100. 100. BRANDWEER Meer inkomsten onder meer door: - Actualiseren uurtarieven retributiereglement - Aanpassen retributiereglement brandpreventie - Wespenverdelging opnemen in retributiereglement
 101. 101. NOVEMBER 2013 BELEIDSPLANNING STAD TURNHOUT

×