Chapter 4

300 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter 4

  1. 1. 12/12/2011 CHƯƠNG 4 NG CH ðẠO ð C TRONG NGHIÊN C U TS. NGUYÊ HÀ TS. NGUYỄN MINH HA TRƯ NG ĐH M TPHCM TR 1 NỘI DUNG Khá niê Khai niệm - Nh ng vấn đê phổ biến về đạo đ c đề phô biê - Nh ng vấn đê đạo đ c trong t ng giai đoan NC đề oạ - Đạo đ • Đạo đ • Đạo đ • Đạo đ cá cao • quá trình thiê và tiê c trong qua trinh thiết kế va tiếp cận NC quá trình thâ liê c trong qua trinh thu thập d liệu viê lý và u liê c trong việc x ly va lưu tr d liệu đế viê tích và viê bá c liên quan đên việc phân tich va viết bao 2 1
  2. 2. 12/12/2011 KHÁ NIÊ I. KHAI NIỆM - Khai niệm: Đạo đ c đề cập đến hành vi của bạn, liên quan Khá niê đến quyền l i của nh ng ngư i tr thành chủ thể trong NC, hay bị tác động b i NC. Nguyên tắc đạo đ c chuẩn m c hay tiêu chuẩn hành vi, hư ng dẫn nh ng l a chọn đạo đ c về cách ng x và mối quan hệ v i ngư i khác. - Đạo đ c NC liên quan đến nh ng câu hỏi về cách th c chúng ta hình thành và làm rỏ chủ đề NC, thiết kế NC, tiếp cận truy cập, thu thập d liệu, x lý và lưu tr d liệu, phân tích d liệu và trình bày nh ng khám phá NC của chúng ta theo cách có trách nhiệm đạo đ c. - 3 Nh ng v n đ đ o đ c ph bi n Quy n riêng tư, b n ch t t nguy n, s đ ng ý, s l a d i, tính b o m t, vi c d u danh tính, tình tr ng b i r i, s căng th ng, t n t i, đau đ n, tính khách quan, ch t lư ng NC Giai đo n NC Nh ng v n đ đ o đ c t ng giai đo n c th Hình thành và làm rõ v n đ NC Quy n c a nhà NC không b s c ép c a nhà tài trơ Quy n c a nhà tài tr đ i v i NC có ích ̣ Quy n c a nhà tài tr /giám sát/ ngư i tham gia đ i v i NC có ch t lư ng. Thi t k NC Quy n c a nhà NC không b s c ép c a ngư i giám sát Ngư i tham gia/ngư i giám sát có quy n đư c thông báo đ yđ Quy n riêng tư c a ngư i tham gia Quy n c a nhà tài tr /giám sát/ ngư i tham gia đ i v i NC có ch t lư ng. Thu th p d li u NC X lý và lưu tr d li u Phân tích d li u và vi t báo cáo Quy n nhà NC không b s c ép c a ngư i g.sát/k.soát Quy n c a nhà NC v tính an toàn Quy n đ ng ý t nguy n c a ngư i tham gia Quy n rút lui c a ngư i tham gia S l a d i c a ngư i tham gia Quy n b o m t/vô danh c a ngư i tham gia và t ch c Quy n c a nhà tài tr /giám sát/ ngư i tham gia đ i v i NC có ch t lư ng. Quy n c a ngư i tham gia đv vi c x lý và lưu tr h sơ Quy n nhà NC không b s c ép c a ngư i tài tr /g.sát Quy n b o m t/vô danh c a ngư i tham gia và t ch c Quy n c a nhà tài tr /giám sát/ ngư i tham gia đ i v i NC có 4 ch t lư ng. 2
  3. 3. 12/12/2011 II. V ðỀ PHÔ BIÊ VÊ II. NH NG VẤN ðÊ PHỔ BIẾN VỀ ðẠO ð C Quyền riêng tư của nh ng ngư i tham gia tr c tiếp hay gián tiếp - Sự tham gia tự nguyện và quyền rút lui 1 phần hay hoàn toàn khỏi quá trình. - sự ưng thuận hay sự dối trá của nh ng ngư i tham gia - duy trì sự bảo mật về dữ liệu đư c cung cấp b i nh ng cá nhân hay nh ng ngư i tham gia cụ thể, sự ẩn danh của họ. - phản ng của nh ng ngư i tham gia về cách th c bạn tìm kiếm thông tin bao gồm: sự bối rối, căn thẳng, không thoải mái, khó chịu, tổn thương; - các ảnh hư ng đối v i ngư i tham gia về cách th c mà bạn sử dụng, phân tích và báo cáo dữ liệu của bạn, đặc biệt tránh tình trạng gây bối rối, căng thẳng, không thoải mái, tổn thương. - cách ng xử và tính khách quan của bạn cương vị là 1 nhà NC. - 5 III. ðỀ ðOA OẠ III. VẤN ðÊ ðẠO ð C TRONG T NG GIAI ðOAN đề đế quá trình thiê 1. Nh ng vấn đê liên quan đên đạo đ c trong qua trinh thiết và tiê kế va đạt đư c s tiếp cận nghiên c u. - Vấn đề đạo đ c NC nên tiên liệu trư c ngay t khâu thiết kế NC để kịp th i điều chỉnh kế hoạch NC. Không gây hại cho ngư i khác. - Vấn đề đạo đ c trong lúc tìm cách tiếp cận d liệu. Không gây áp l c/ép buộc đối v i nh ng ngư i tham gia như: ngư i đư c phỏng vấn, ngư i tham gia NC, ... Ngay cả tiếp cận nguồn d liệu th cấp cũng quan tâm đến vấn đề đạo đ c, như: thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp, ... 6 3
  4. 4. 12/12/2011 III. ðỀ ðOA OẠ III. VẤN ðÊ ðẠO ð C TRONG T NG GIAI ðOAN ́ đề đế quá trình thiê 1. Nh ng vân đê liên quan đên đạo đ c trong qua trinh thiết và tiê kế va đạt đư c s tiếp cận nghiên c u. Thiê Thiếu ưng thuận ng thuâ Hà Ham ý ưng thuận ng thuâ Ưng thuận ro rang ng thuâ rõ ràng -Ngư i tham gia thiếu kiến th c. - Ngư i tham gia không hiểu đầy đủ quyền của học - Nhà NC ngầm hiểu sự ưng thuận về việc dùng dữ liệu từ th c tiễn tiếp cận và từ bảng câu hỏi hồi đáp - Ngư i tham gia tự nguyện đồng ý, có đầy đủ thông tin về quyền tham gia và dùng dữ liệu. - Nhà NC dùng sự l a dối để thu thập dữ liệu 7 III. ðỀ ðOA OẠ III. VẤN ðÊ ðẠO ð C TRONG T NG GIAI ðOAN đề đế quá trình thâ 2. Nh ng vấn đê liên quan đên đạo đ c trong qua trinh thu thập dữ liê liệu. -Không gây tổn hại/xâm phạm riêng tư của nh ng ngư i tham gia dự ha pha cu ng kiê kiến. Nếu họ chấp nhận tham gia thì nên duy trì thỏa thuận ban đầu trong quá trình NC. Nếu làm khác thì trở thành l a dối. - Duy trì tinh khach quan cua thu thập dữ liệu. Để dữ liệu thu thập tính khách củ thâ liê đư c chính xác và đầy đủ, tranh chu quan trong việc chọn lọc dữ liệu tránh chủ => liên quan đến giá trị và độ tin cậy của công trình NC. Tất nhiên, bất ky dữ liệu nao đư c bia đặt ra la 1 hanh động không kỳ liê nà bị là hành ng thê châ nhâ và trá thể chấp nhận va trai v i quy tắc đạo đ c. -Tính bảo mật và vô danh: Khi nh ng l i h a về sự bảo mật và vô danh đư c đưa ra, thì đảm bảo rằng nh ng điều này đư c duy trì. - Khi phỏng vấn tr c tiếp: Face to face, điện thoại, - Khi sử dụng internet và email - Quan sát Nhiều chuẩn m c đạo đ c của trư ng ĐH ngăn cấm bất kỳ hình th c tiến hành NC nào khi việc tiếp cận bị từ chối. 8 4
  5. 5. 12/12/2011 III. ðỀ ðOA OẠ III. VẤN ðÊ ðẠO ð C TRONG T NG GIAI ðOAN đề đế quá trình lý và u trữ 3. Nh ng vấn đê liên quan đên đạo đ c trong qua trinh xử ly va lưu tr dữ liê liệu. - Ban nên theo/quen v i nh ng yêu cầu phap luật nơi ban tiến hanh đê tai Bạ theo/ phá luâ i bạ tiê hành đề tà NC. NC. - Liên Minh Châu Âu có Chỉ thị 95/46/EC về vấn đề bảo vệ dự liệu. Về dữ liệu cá nhân phải đư c -Xử lý công bằng và h p pháp - Tìm để sử dụng cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và h p pháp. Không khai thác thêm theo cách không phù h p v i nh ng mục đích này. - Có tính liên quan thích h p và không vư t quá so v i mục đích xử lý dữ liệu. - Chính xác và khi cần thiết, luôn cập nhật. - L u giữ không lâu quá m c cần thiết - Xử lý phù h p v i quyền sở h u các chủ thể dữ liệu cho phép theo Bộ Luật -Giữ bảo mật - Không chuyển cho 1 quốc gia ngoài Khu v c kinh tế Châu Âu, nếu không đảm bảo m c độ bảo vệ thích hơp về quyền sở h u của chủ thể dữ liệu. 9 III. ðỀ ðOA OẠ III. VẤN ðÊ ðẠO ð C TRONG T NG GIAI ðOAN đề đế quá trình lý và 3. Nh ng vấn đê liên quan đên đạo đ c trong qua trinh x ly va liê lưu tr d liệu. u -Nên tìm kiếm 1 l i khuyên phù h p v i tình huống cụ thể về đề tài NC của bạn khi thu thập và x lý d liệu cá nhân. - D liệu cá nhân nhạy cảm: chủng tộc, dân tộc học, ý kiến chính trị, tôn giáo, hội viên, niềm tin, ... - Quy trình hoạt động tốt nhất là chấp nhận d liệu hoàn toàn vô danh và chìa khóa để xác định chủ thể d liệu không đư c lưu gi b i ngư i kiểm soát d liệu này. 10 5
  6. 6. 12/12/2011 III. ðỀ ðOA OẠ III. VẤN ðÊ ðẠO ð C TRONG T NG GIAI ðOAN 4. Nh ng vấn đề liên quan đến đạo đ c trong việc phân tích và đê đê viê tich va viê bá cá viết bao cao. - Duy trì tính khách quan là thiết yếu. Không diễn giải sai về dữ liệu đã thu thập (không l a chọn nh ng dữ liệu báo cáo, hoặc diễn giải sai độ chính xác về thống kê của dữ liệu). - Sự tính nhiệm thuộc về sự trung th c của mỗi ngư i NC và đây là vấn đề đạo đ c quan trọng. - Thiếu tính khách quan trong giai đoạn này là bóp méo các kết luận của bạn - Sự bảo mật và vô danh cũng xuất hiện trong giai đoạn này. - Vấn đề đạo đ c khác tiếp theo là ngư i khác sử dụng kết quả NC của bạn => l i ích tập thể của ngư i tham gia, thì i) giảm m c độ tiếp cận bạn tìm ra kết quả, ii) trung th c thú nhận v i ngư i tham gia, vai trò của bạn đang hoạt động NC. 11 THANK YOU! 12 6

×