ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ามี Id photo

1,282 views
1,152 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ามี Id photo

  1. 1. ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ ามี ID Photo ถ่ ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ ามี ID Photoทุกครังที่ต้องสมัครงาน สิ่งที่จะขาดไม่ได้ นอกจากเอกสารที่เป็ นกระดาษแล้ ว รูปถ่ายก็เป็ นสิ่งที่ ้สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ นนก็คือ “รูปถ่าย” บางครังก็เป็ นขนาด 1 นิ ้วบ้ าง 2 นิ ้วบ้ าง ตามที่ ั่ ้หน่วยงานจะกาหนดมาให้ หากไปให้ ร้านถ่ายรูปถ่ายให้ ก็ต้องเสียเวลาพอสมควร ในบทความนี ้จึงขอเสนอโปรแกรมที่สามารถถ่ายรูปและจัดเตรียมขนาดของรูปถ่ายให้ มีขนาดที่ต้องการและพร้ อมนาไปใช้ งานได้ในทันทีด้วยโปรแกรม ID Photoเมื่อดาวน์โหลดและติดตังเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เมื่อเข้ าใช้ งานแล้ วจะพบกับหน้ าจอ ้ CreatePhoto จะมีให้ เลือกขนาดของรูปถ่ายที่ต้องการ เมื่อเลือกขนาดรูปถ่ายที่ต้องการได้ แล้ วให้ กดปุ่ ม Nextผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel :080-574-5042
  2. 2. ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ ามี ID Photo เมื่อกดปุ่ ม Next แล้ ว จะเข้ าสูหน้ าจอ Add Photo เพื่อนาเข้ ารูปภาพที่ต้องการ สามารถ ่เลือกได้ วา จะนารูปภาพที่ต้องการมาจากแหล่งใด ่ เมื่อได้ รูปภาพที่ต้องการแล้ ว สามารถตกแต่งรูปภาพโดยมีตวเลือกที่สามารถตกแต่งได้ มีดงนี ้ ั ัBrighness (ความสว่าง), Contrast(ความคมชัด) และ Saturation(ความอิ่มตัวของสี) หากต้ องการยกเลิกการตกแต่งทังหมดให้ เลือกที่ Reset ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel :080-574-5042
  3. 3. ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ ามี ID Photo เมื่อตกแต่งภาพเสร็จเรียบร้ อยแล้ วให้ กดปุ่ ม Save เพื่อบันทึกภาพ ภาพที่บนทึกไว้ จะอยู่ในอัลบัม Manage Photo ของโปรแกรม ั ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel :080-574-5042
  4. 4. ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ ามี ID Photoเมื่อต้ องการสร้ างรูปภาพให้ เลือกรูปภาพที่ต้องการจากอัลบัม ้ Manage Photo จากนันให้ ้เลือกเมนูด้านซ้ ายสุด จากนันให้ เลือกที่ Printable Photo ้ จากนันให้ เลือกขนาดของกระดาษที่ต้องการ จากนันกดปุ่ ม Done เพื่อสร้ างไฟล์รูปภาพ ้ ้ผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel :080-574-5042
  5. 5. ถ่ายรูปติดบัตรรวดเร็วทันใจ ถ้ ามี ID Photo รอสักครู่ โปรแกรมจะแจ้ งว่าบันทึกภาพถ่ายเรียบร้ อยแล้ ว ภาพที่บนทึกไว้ จะอยู่ที่ Camera ัRoll ภาพที่ได้ นอกจากจะบันทึกไว้ ที่เครื่องได้ แล้ ว ยังสามารถส่งออกผ่านทาง e-mail หรือสังพิมพ์ ่ภาพถ่ายได้ ทนทีผาน AirPrint (ต้ องมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับเทคโนโลยี AirPrint จึงจะสามารถใช้ งาน ั ่ในส่วนนี ้ได้ ) นี่คือภาพที่ได้ สร้ างไว้ เรียบร้ อยแล้ ว พร้ อมนาไปใช้ งานได้ ทนที ัผู้เขียนต้ นฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด Tel :080-574-5042

×