ทดสอบสายตาและการมองเห็นบน I phone ด้วย eye test

1,173 views
1,093 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทดสอบสายตาและการมองเห็นบน I phone ด้วย eye test

  1. 1. ทดสอบสายตาและการมองเห็นบน iPhone ดวย Eye Test ในชีวิตประจําวันของคนสวนใหญนั้น จะใชลูกตาในการมองสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนการมองในระยะใกลหรือระยะไกล เมื่อลูกตาถูกใชงานอยางหนักเปนเวลานาน ๆ ลูกตาจะเกิดอาการผิดปกติไปจากเดิม เชน บางคนสายตาสั้น บางคนสายตายาว บางคนสายตาเอียง ในบทความนี้มโปรแกรมที่ใชสําหรับ ีทดสอบสายตาการมองเห็นวาอยูในระดับปกติหรือไมในเบื้องตน โดยใชโปรแกรม Eye Test เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏไอคอนดังภาพ เมื่อเปดใชงานโปรแกรมจะปรากฏเมนูตาง ๆ ที่ใชสําหรับทดสอบสายตาและการมองเห็นใน รูปแบบตาง ๆ มีทั้งหมด 5 แบบทดสอบดวยกันดังนี้
  2. 2. 1. Cute Chart ใชทดสอบการมองเห็นวัตถุในระยะตาง ๆ กัน โดยมีขั้นตอนการทดสอบ ดังตอไปนี้ - กําหนดระยะหางของแบบทดสอบ - ตั้งคาแสงสวางของ iPhone ใหอยูในระดับความสวางสูงสุด - เริ่มการทดสอบใหกดปุม OK - ใหเริ่มอานแบบทดสอบ โดยใหอานทีละแถว หากไมสามารถอานแถวใดไดหมดใหกดปุม บันทึกผลการทดสอบที่แถวนั้น เชน หากไมสามารถอานวัตถุบนแถวที่ 6 ไดหมด ใหกดที่ปุม 20/30 เพื่อบันทึกผลการทดสอบ
  3. 3. 2. Snellen Chart ใชทดสอบการมองเห็นวัตถุในระยะตาง ๆ กัน ซึ่งเปนการทดสอบใน รูปแบบมาตรฐาน โดยมีขนตอนการทดสอบดังตอไปนี้ ั้ - กําหนดระยะหางของแบบทดสอบ - ตั้งคาแสงสวางของ iPhone ใหอยูในระดับความสวางสูงสุด - เริ่มการทดสอบใหกดปุม OK - ใหเริ่มอานแบบทดสอบ โดยใหอานทีละแถว หากไมสามารถอานแถวใดไดหมดใหกดปุม บันทึกผลการทดสอบที่แถวนั้น เชน หากไมสามารถอานวัตถุบนแถวที่ 6 ไดหมด ใหกดที่ปุม 20/30 เพื่อบันทึกผลการทดสอบ
  4. 4. 3. Color Test  เปนแบบทดสอบการมองเห็นรูปภาพที่มีสกลมกลืนกับพืนหลังและมีภาพ ี ้ อื่นซอนอยู โดยใหบอกภาพที่ปรากฏใหเห็น หากตองการรายละเอียดของแบบทดสอบ สามารถกด ที่จอ 2 ครั้ง จะแสดงรายละเอียดของแบบทดสอบขึ้นมา4. Color IQ เปนแบบทดสอบ IQ โดยใหเรียงลําดับสีในแตละแถวใหถูกตอง โดย เรียงลําดับตามที่กาหนดไวในแบบทดสอบ โดยที่สีในแถวบนสุดและลางสุดจะไมสามารถ ํ เคลื่อนยายได เมื่อเรียงลําดับเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม Finish เพื่อบันทึกผลการทดสอบ 
  5. 5. 5. Vision Illusion เปนแบบทดสอบการมองเห็นโดยการใชภาพลวงตา สําหรับการทดสอบในขอ 1 และ 2 เมื่อบันทึกผลการทดสอบแลว จะแสดงในสวนของTest History
  6. 6. โปรแกรมนี้นาจะชวยใหงานของจักษุแพทยในการตรวจสอบและวินิจฉัยปญหาทางการมองเห็นใน เบื้องตน สามารถทํางานไดงายขึน เอาไวพบกันใหมในบทความตอไปนะครับ ้

×