รูผลฟุตบอลจาก League ดังจากทั่วโลกดวย FootieFox      เมื่อกลาวถึงกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอลเปนกีฬายอดนิยมอีกชนิดหนึ่งข...
เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอการติดตั้ง FootieFox ในหนาแสดงลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใชงาน ใหเลือกยอมรับเงื่อนไขก...
เมื่อดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏไอคอนรูป         ปรากฏอยูที่status bar ดานลางขวาของ Firefox   ...
Teams    เปนสวนที่เลือกทีมฟุตบอลที่ตองการติดตามผลการแขงขัน โดยเริ่มตนโดยการพิมพชื่อทีมฟุตบอลที่ตองการ เมื่อพบที...
Appearance   เปนสวนทีกําหนดการแสดงผลของโปรแกรมนี้โดยมีสวนตาง ๆ ดังนี้        ่               ...
Language Profile    เปนสวนที่ควบคุมภาษาที่ใชในการแสดงผล โดยสามารถเลือกภาษาทีตองการไดในสวน            ...
เมื่อเริ่มการใชงาน Firefox ใหมอีกครั้ง โปรแกรมจะเริ่มโหลดผลการแขงขันฟุตบอล ใหรอสักครู เมื่อโหลดเสร็จแลวจะแสดงคูที่จ...
เมื่อคลิกที่เมนู Display current league table จะแสดงตารางการแขงขันที่มีความละเอียดมากขึ้น พรอมกับตารางคะแนนสะสมอยางที่เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20110202 รู้ผลฟุตบอลจาก league ดังจากทัวโลกดวย footie fox

357 views
324 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110202 รู้ผลฟุตบอลจาก league ดังจากทัวโลกดวย footie fox

 1. 1. รูผลฟุตบอลจาก League ดังจากทั่วโลกดวย FootieFox เมื่อกลาวถึงกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอลเปนกีฬายอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนไทย สําหรับผูที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลก็จะมีสโมสรฟุตบอลและนักฟุตบอลในดวงใจกันทุกคนและในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา กีฬาฟุตบอลของไทยมีการพัฒนาในสูรูปแบบฟุตบอลอาชีพอยางเต็มตัวมากขึ้น มีการตั้งสโมสร มีการซื้อตัวนักเตะและมีการเชียรนักกีฬาของตนอยางเปนระบบมากขึ้น นั่นเปนสิ่งที่ผมสังเกตเห็นทางหนาจอโทรทัศน ไมวาจะมีการแขงขันฟุตบอลครั้งใด ๆ ก็จะมีผลการแขงขันเสมอ ไมวาการแขงขันนันจะ  ้ชนะ เสมอหรือวาแพ ก็ตาม เราก็สามารถรูไดจากการดูขาวทางโทรทัศน หนังสือพิมพหรือเว็บไซต ในบทความนีผมมี Plug-in ที่สามารถแจงผลการแขงขันฟุตบอลในวันที่ผานมาและวันปจจุบัน ้นอกจากนี้ยังรูตารางเวลาการแขงขันไดดวยความสามารถของ Plug-in อยาง FootieFox  สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.footiefox.com/ หรือ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/725 ใหคลิกที่ปุม เพื่อติดตั้ง ภาพที่ 1 จากนั้นจะปรากฏหนาแสดงลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใชงาน ใหคลิกที่ปม ุ เพื่อยอมรับการใชงาน Plug-in ภาพที่ 2
 2. 2. เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอการติดตั้ง FootieFox ในหนาแสดงลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใชงาน ใหเลือกยอมรับเงื่อนไขการใชงาน จากนั้นคลิกที่ปุม ถัดไป ภาพที่ 3 จากนั้นโปรแกรมจะถามบาจะติดตั้งไอคอนของโปรแกรมที่ Toolbar ของ Firefox หรือไมในที่นี้จะเลือกหรือไมก็ได จากนั้นคลิกที่ปม ถัดไป ุ ภาพที่ 4 จะปรากฏขอความแจงวา การติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม เสร็จ เพื่อเปด Firefoxขึ้นมา ภาพที่ 5
 3. 3. เมื่อดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏไอคอนรูป ปรากฏอยูที่status bar ดานลางขวาของ Firefox ภาพที่ 6ตั้งคากอนใชงาน กอนที่จะใชงานใหคลิกที่ลูกสรสามเหลี่ยมขึ้นมา จากนันใหเลือกที่เมนู Options จะปรากฏ ้หนาตาง Options ซึ่งจะปรากฏแถบเมนูตาง ๆ ดังตอไปนี้ ภาพที่ 7Leagues ในสวนนี้สามารถเลือก Leagues ที่ตองการติดตามผลฟุตบอลไดจากทางดานซายมือ โดยจะแบงตามกลุมประเทศ ทวีปหรือตามกลุมรายการแขงขันฟุตบอล โดยที่แตละรายการจะสามารถดู รายการยอย ๆ ไดอีก เมื่อเลือก Leagues ที่ตองการไดแลว ใหคลิกที่ปุม รายชื่อที่เลือกไวจะปรากฏทีดานขวาทันที หากตองการเอาออกใหกดปุม ่ ในกรณีทเี่ ลือกไวมากกวา 1 รายการ สามารถเลื่อนรายการใหอยูตามลําดับที่ตองการไดโดยการใชปุม หรือ ภาพที่ 8
 4. 4. Teams เปนสวนที่เลือกทีมฟุตบอลที่ตองการติดตามผลการแขงขัน โดยเริ่มตนโดยการพิมพชื่อทีมฟุตบอลที่ตองการ เมื่อพบทีมที่ตองการจะแสดงขอมูลที่ชอง Search Results จากนันใหเลือกทีมที่ ้ตองการโดยการกดปุม ปุม รายชื่อที่เลือกไวจะปรากฏทีดานขวาทันที หากตองการเอา ่ออกใหกดปุม ในกรณีที่เลือกไวมากกวา 1 รายการ สามารถเลื่อนรายการใหอยูตามลําดับที่ตองการไดโดยการใชปุม หรือ ภาพที่ 9Alarm เปนสวนทีกําหนดการแจงเตือนผลการแขงขันโดยมีสวนตาง ๆ ดังนี้ ่  ภาพที่ 10 Slider - Selected Game Only เฉพาะการแขงขันที่เลือกไวเทานัน ้ - Current League เฉพาะ League ที่ไดเลือกไว - All Games ทุกเกมการแขงขัน - Display duration (seconds) กําหนดเวลาในการแสดงผลการแขงขัน Sound กําหนดเสียงแจงเตือนผลการแขงขัน
 5. 5. Appearance เปนสวนทีกําหนดการแสดงผลของโปรแกรมนี้โดยมีสวนตาง ๆ ดังนี้ ่  ภาพที่ 11 Discrete Mode - Hide if no games scheduled ซอนการแสดงผลหากไมมการแขงขันในชวงเวลานัน ี ้ Rotation - Interval (seconds) กําหนดการวนรอบการแสดงผลผลการแขงขันในกรณีที่เลือกไว มากกวา 1 รายการ โดยสามารถเลือกทุกการแขงขันหรือเฉพาะ League ที่เลือกไวก็ได Menu Layout - Logos and Team Titles แสดงสัญลักษณและชื่อทีมฟุตบอล - Logos Only แสดงเฉพาะสัญลักษณทีมฟุตบอลเทานั้น - Title Only แสดงเฉพาะทีมฟุตบอลเทานั้น - Display Score แสดงผลการแขงขัน - Display Kick-Off Time แสดงเวลาเริ่มการแขงขัน Score Colors กําหนดสีที่ใชในการแสดงผลการแขงขัน
 6. 6. Language Profile เปนสวนที่ควบคุมภาษาที่ใชในการแสดงผล โดยสามารถเลือกภาษาทีตองการไดในสวน ่ของ Localization (มีภาษาไทยใหใชดวยนะครับ) นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดใหแสดง Label ของ โปรแกรมไดอกดวย ี ภาพที่ 12Update เปนสวนที่สามารถปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ไดเอง หากเราแนใจวาขอมูลที่แสดงผลไวนน ั้ไมถูกตอง หากตองการแกไขขอมูลใหคลิกที่ปุม เมื่อตั้งคาสวนตาง ๆ เรียบรอยแลวใหกดปุม เพื่อปดหนาตาง Options ภาพที่ 13
 7. 7. เมื่อเริ่มการใชงาน Firefox ใหมอีกครั้ง โปรแกรมจะเริ่มโหลดผลการแขงขันฟุตบอล ใหรอสักครู เมื่อโหลดเสร็จแลวจะแสดงคูที่จะแขงขันตอไป ภาพที่ 14 ภาพที่ 15 จากนั้นใหคลิกที่ปุมสามเหลี่ยมอีกครั้ง จะปรากฏรายชือ League ที่เราไดเลือกไว เมือเลือก ่ ่แลว จะแสดงผลการแขงขันของ League นั้นในทันที ในบทความนี้เลือก Champion League และPremiere League ภาพที่ 16 ภาพที่ 17
 8. 8. เมื่อคลิกที่เมนู Display current league table จะแสดงตารางการแขงขันที่มีความละเอียดมากขึ้น พรอมกับตารางคะแนนสะสมอยางที่เราคุนเคย ภาพที่ 18 ดูกีฬากันเพื่อความเพลิดเพลิน อยาหลงระเริงกับการพนันนะครับ เอาไวเจอกันบทความหนานะครับ สวัสดีครับ………………………………………………………………………………………………………ผูเขียนตนฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด

×