20110202 รู้ผลฟุตบอลจาก league ดังจากทัวโลกดวย footie fox
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

20110202 รู้ผลฟุตบอลจาก league ดังจากทัวโลกดวย footie fox

on

 • 450 views

 

Statistics

Views

Total Views
450
Views on SlideShare
450
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

20110202 รู้ผลฟุตบอลจาก league ดังจากทัวโลกดวย footie fox 20110202 รู้ผลฟุตบอลจาก league ดังจากทัวโลกดวย footie fox Document Transcript

 • รูผลฟุตบอลจาก League ดังจากทั่วโลกดวย FootieFox เมื่อกลาวถึงกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตบอลเปนกีฬายอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนไทย สําหรับผูที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลก็จะมีสโมสรฟุตบอลและนักฟุตบอลในดวงใจกันทุกคนและในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา กีฬาฟุตบอลของไทยมีการพัฒนาในสูรูปแบบฟุตบอลอาชีพอยางเต็มตัวมากขึ้น มีการตั้งสโมสร มีการซื้อตัวนักเตะและมีการเชียรนักกีฬาของตนอยางเปนระบบมากขึ้น นั่นเปนสิ่งที่ผมสังเกตเห็นทางหนาจอโทรทัศน ไมวาจะมีการแขงขันฟุตบอลครั้งใด ๆ ก็จะมีผลการแขงขันเสมอ ไมวาการแขงขันนันจะ  ้ชนะ เสมอหรือวาแพ ก็ตาม เราก็สามารถรูไดจากการดูขาวทางโทรทัศน หนังสือพิมพหรือเว็บไซต ในบทความนีผมมี Plug-in ที่สามารถแจงผลการแขงขันฟุตบอลในวันที่ผานมาและวันปจจุบัน ้นอกจากนี้ยังรูตารางเวลาการแขงขันไดดวยความสามารถของ Plug-in อยาง FootieFox  สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.footiefox.com/ หรือ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/725 ใหคลิกที่ปุม เพื่อติดตั้ง ภาพที่ 1 จากนั้นจะปรากฏหนาแสดงลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใชงาน ใหคลิกที่ปม ุ เพื่อยอมรับการใชงาน Plug-in ภาพที่ 2
 • เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอการติดตั้ง FootieFox ในหนาแสดงลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใชงาน ใหเลือกยอมรับเงื่อนไขการใชงาน จากนั้นคลิกที่ปุม ถัดไป ภาพที่ 3 จากนั้นโปรแกรมจะถามบาจะติดตั้งไอคอนของโปรแกรมที่ Toolbar ของ Firefox หรือไมในที่นี้จะเลือกหรือไมก็ได จากนั้นคลิกที่ปม ถัดไป ุ ภาพที่ 4 จะปรากฏขอความแจงวา การติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกที่ปุม เสร็จ เพื่อเปด Firefoxขึ้นมา ภาพที่ 5
 • เมื่อดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏไอคอนรูป ปรากฏอยูที่status bar ดานลางขวาของ Firefox ภาพที่ 6ตั้งคากอนใชงาน กอนที่จะใชงานใหคลิกที่ลูกสรสามเหลี่ยมขึ้นมา จากนันใหเลือกที่เมนู Options จะปรากฏ ้หนาตาง Options ซึ่งจะปรากฏแถบเมนูตาง ๆ ดังตอไปนี้ ภาพที่ 7Leagues ในสวนนี้สามารถเลือก Leagues ที่ตองการติดตามผลฟุตบอลไดจากทางดานซายมือ โดยจะแบงตามกลุมประเทศ ทวีปหรือตามกลุมรายการแขงขันฟุตบอล โดยที่แตละรายการจะสามารถดู รายการยอย ๆ ไดอีก เมื่อเลือก Leagues ที่ตองการไดแลว ใหคลิกที่ปุม รายชื่อที่เลือกไวจะปรากฏทีดานขวาทันที หากตองการเอาออกใหกดปุม ่ ในกรณีทเี่ ลือกไวมากกวา 1 รายการ สามารถเลื่อนรายการใหอยูตามลําดับที่ตองการไดโดยการใชปุม หรือ ภาพที่ 8
 • Teams เปนสวนที่เลือกทีมฟุตบอลที่ตองการติดตามผลการแขงขัน โดยเริ่มตนโดยการพิมพชื่อทีมฟุตบอลที่ตองการ เมื่อพบทีมที่ตองการจะแสดงขอมูลที่ชอง Search Results จากนันใหเลือกทีมที่ ้ตองการโดยการกดปุม ปุม รายชื่อที่เลือกไวจะปรากฏทีดานขวาทันที หากตองการเอา ่ออกใหกดปุม ในกรณีที่เลือกไวมากกวา 1 รายการ สามารถเลื่อนรายการใหอยูตามลําดับที่ตองการไดโดยการใชปุม หรือ ภาพที่ 9Alarm เปนสวนทีกําหนดการแจงเตือนผลการแขงขันโดยมีสวนตาง ๆ ดังนี้ ่  ภาพที่ 10 Slider - Selected Game Only เฉพาะการแขงขันที่เลือกไวเทานัน ้ - Current League เฉพาะ League ที่ไดเลือกไว - All Games ทุกเกมการแขงขัน - Display duration (seconds) กําหนดเวลาในการแสดงผลการแขงขัน Sound กําหนดเสียงแจงเตือนผลการแขงขัน
 • Appearance เปนสวนทีกําหนดการแสดงผลของโปรแกรมนี้โดยมีสวนตาง ๆ ดังนี้ ่  ภาพที่ 11 Discrete Mode - Hide if no games scheduled ซอนการแสดงผลหากไมมการแขงขันในชวงเวลานัน ี ้ Rotation - Interval (seconds) กําหนดการวนรอบการแสดงผลผลการแขงขันในกรณีที่เลือกไว มากกวา 1 รายการ โดยสามารถเลือกทุกการแขงขันหรือเฉพาะ League ที่เลือกไวก็ได Menu Layout - Logos and Team Titles แสดงสัญลักษณและชื่อทีมฟุตบอล - Logos Only แสดงเฉพาะสัญลักษณทีมฟุตบอลเทานั้น - Title Only แสดงเฉพาะทีมฟุตบอลเทานั้น - Display Score แสดงผลการแขงขัน - Display Kick-Off Time แสดงเวลาเริ่มการแขงขัน Score Colors กําหนดสีที่ใชในการแสดงผลการแขงขัน
 • Language Profile เปนสวนที่ควบคุมภาษาที่ใชในการแสดงผล โดยสามารถเลือกภาษาทีตองการไดในสวน ่ของ Localization (มีภาษาไทยใหใชดวยนะครับ) นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดใหแสดง Label ของ โปรแกรมไดอกดวย ี ภาพที่ 12Update เปนสวนที่สามารถปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ไดเอง หากเราแนใจวาขอมูลที่แสดงผลไวนน ั้ไมถูกตอง หากตองการแกไขขอมูลใหคลิกที่ปุม เมื่อตั้งคาสวนตาง ๆ เรียบรอยแลวใหกดปุม เพื่อปดหนาตาง Options ภาพที่ 13
 • เมื่อเริ่มการใชงาน Firefox ใหมอีกครั้ง โปรแกรมจะเริ่มโหลดผลการแขงขันฟุตบอล ใหรอสักครู เมื่อโหลดเสร็จแลวจะแสดงคูที่จะแขงขันตอไป ภาพที่ 14 ภาพที่ 15 จากนั้นใหคลิกที่ปุมสามเหลี่ยมอีกครั้ง จะปรากฏรายชือ League ที่เราไดเลือกไว เมือเลือก ่ ่แลว จะแสดงผลการแขงขันของ League นั้นในทันที ในบทความนี้เลือก Champion League และPremiere League ภาพที่ 16 ภาพที่ 17
 • เมื่อคลิกที่เมนู Display current league table จะแสดงตารางการแขงขันที่มีความละเอียดมากขึ้น พรอมกับตารางคะแนนสะสมอยางที่เราคุนเคย ภาพที่ 18 ดูกีฬากันเพื่อความเพลิดเพลิน อยาหลงระเริงกับการพนันนะครับ เอาไวเจอกันบทความหนานะครับ สวัสดีครับ………………………………………………………………………………………………………ผูเขียนตนฉบับ : นายณัฐกร นาคเกิด