Rave

644 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
277
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rave

 1. 1. Âʇ ‰ ‰ ˆ ÚÂ Ó ‰ ˙ ȯ ‰ ¯ ≠Ô‚ ˙ȯÂʇ†‰ˆÚÂÓ‰ ‰Â¯≠Ô‚·¢Ú˘˙†≠†È¯Âʇ†ÌÈ‚ÂÁ†˙ÂÈÂÏÈÚÙ†ÊίÓ
 2. 2. Âʇ ‰ ‰ ˆ ÚÂ Ó ‰ ˙ ȯ ‰ ¯ ≠Ô‚ ≤ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ†ÌÈ‚ÂÁ†Ô‚Óφ‰Ó˘¯‰‰†˙ÁÈ˙Ù†ÏÚ†ÌÎÚȄ‰φÌÈÁÓ˘†Â‰ Ɖ¯†Ô‚†˙ȯÂʇ‰†‰ˆÚÂÓ‰†È·˘Â˙†ÏÏÎφ˯ÂÙÒ†¯ÚÂ†¨˙·¯˙‰†ÈÓÂÁ˙· Æ˙ÂÈÈÚ·† ‰È¯ÙÒ‰† ÔÈÈ··Â† ÒÈÙ‰† Êίӷ† ÂÓÈȘ˙Ȇ ˙ÂÈÂÏÈÚى† ÌÈ‚ÂÁ‰˙ȯÂʇ†‰ˆÚÂÓ‰ ˙¯‚ÒÓ‰Ó†¯˙ÂȆ‡†˙Á‡·†ÏÈÚÙ†˜ÏÁ†ÂÏË˙Â†È˘È‡†ÔÈچ‡ˆÓ˙†ÈΆ‰Â˜˙†Â‡ ‰Â¯≠Ô‚ Æ˙ÂÚˆÂÓ‰ Æ˙ÂÚˆ˜Ó†È¢ÙÚ†˙ÂÈÂÏÈÚنڈȉ†˙¯·ÂÁ·†‰˘‰ :‫טלפונים למידע‬ ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ ∞∏≠π¥∞∑±≤∏†ÒÈÙ†ÊÎ¯Ó ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†‰ˆÚÂÓ ∞∏≠π¥∞∏≤¥±††††††††Ò˜Ù ∞∏≠π≥∏π∞¥¥†‰È¯ÙÒ :‫כתובת אתרנו החדש‬ www.ganrave.org.il ‫בברכת שנה טובה‬ ‰ÓÏ˘†ÍÏÓÈχ χÎÈÓ†·ÈÏË‚ ‰ˆÚÂÓ‰†˘‡¯ ‰˜ÏÁÓ‰†Ï‰Ó Ë¯ÂÙÒ†¯ÚÂ†¨˙·¯˙Ï
 3. 3. ‰Ó˘¯‰†ÈωÂ ‰Ó˘¯‰†ÈωÂ ±∑∫∞∞≠≤±∫∞∞†∫˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†ÒÈÙ‰†Êίӷ†∞∏∫∞∞≠±μ∫≥∞†˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†‰ˆÚÂÓ‰†È„¯˘Ó·†±μÆ∏≠∏ÆπÆ≤∞±±†ÌÈÎȯ‡˙‰†ÔÈ·†‰Ó˘¯‰‰ ÆÌÈ‚ÂÁφÌ¢¯Â†Ú„ÈÓ†≠†È¯ÊÏÂȆÌÂÏ˘Ï†˙ÂÙÏ Æ‰ˆÚÂÓφ Ò˜Ù·† ÁÂÏ˘Ï† ȇ¯˘‡† ÆΆ È˯ن ÏÏÂΆ ÌÈ˯ى† ÏΆ ˙‡† ‡ÏÓφ ˘È† ¨˙¯·ÂÁ·† ÌÂ˘È¯† ÒÙˆ Û¯ÂˆÓ ÔÈȈӉ†„ÚÂÓ‰†¯Á‡Ï†ÌÂ˘È¯†ÌÈȘ˙Ȇ‡Ï ƉˆÚÂÓ‰Ó†·˙η†¯Â˘È‡Â†ÌÂÏ˘˙†¨ÌÂ˘È¯†‡Ïφ˙ÂÏÈÚÙØ‚ÂÁ·†Û˙˙˘‰Ï†Ôȇ Æ„·Ï·†‰ˆÚÂÓ‰†È·˘Â˙φ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·†˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÆÈ˙ÁÙ˘Ó†ÒÙˆ‡Â‰˘†„Á‡†ÌÂ˘È¯†ÒÙˆ‡ÏÓφ˘È†‰Ó˘¯‰· www.ganrave.org.il ±±ÆπƱ±†Ô¢‡¯†ÌÂÈÓ†ÏÁ‰†˙˯ÂÙÓ‰†˙ίÚÓ‰†È¢ÙÚ†ÌÈ‚ÂÁ‰†˙ÁÈ˙Ù °°°·Ï†ÌÈ˘Ï†˘È†≠†˙¯Á‡†ÔÈÈÂˆÓ˘†ÔÎȉ†„·ÏÓ Æ„·Ï·†È‡¯˘‡†ÈÒÈ˯Ά˙ÂÚˆÓ‡·†ÌÈÓÂÏ˘˙†±∞†„چ‡†ÔÓÂÊÓ·†ÌÂÏ˘˙‰†ÔÙ‡ ÆÌ˘¯‰Ï†ÂÓÈ„˜‰†‡†¨Ï·‚ÂÓ†ÌÈÙ˙˙˘Ó‰†¯ÙÒÓ Ï·˜Ï† ‰È‰È† Ô˙È† ‡Ï† ‰Ê† „ÚÂÓ† ¯Á‡Ï† ±Æ±≤Æ≤∞±±† Íȯ‡˙φ „Ú† ·˙η† ˘‡¯Ó† ‰Ú„‰·† Ï·˜˙˙† ‚ÂÁÓ† ‰˘È¯Ù† ˙¯˘Ù‡ Ɖ˘ÏΆ¯ÊÁ‰ ÆÒ¢‰È·Ó†˙¢ÙÂÁ·†ÌÈÓÈȘ˙Ó†‡Ï†ÌÈ„ÂÓÈω†¯Á‡Ï†ÌÈÏÈÚÙ˘†ÌÈ‚ÂÁ‰†ÏÎ Æ„·Ï·†·˙熂ÂÁφ‚ÂÁÓ†‰¯·Ú‰Ï†‰˘˜· ÆÌÈÓÂÏ˘˙‰†Â¯ÊÁÂȆȉ˘ÏΆ‰·ÈÒÓ†‚ÂÁ†Á˙ÙȆ‡Ï†‰„ÈÓ· Æ‰Ó˘¯‰Ï†Ì‡˙‰·†ÌÈ‚ÂÁ‰†ÈÓʆÁÂÏ·†ÌÈÈÂÈ˘†ÂÎ˙È ÆÌÈÓ˘¯†˜ÈÙÒӆ·†Ôȇ˘†‚ÂÁ†ÁÂ˙Ùφ‡Ï†ËÈÏÁ‰Ï†˙ÂÎʆ‰ÓˆÚφ˙Ó˘Â¯†‰ˆÚÂÓ‰†ÆÌÈÓ˘¯†¯ÙÒÓ·†˙È˙ÂÓ†˙ÂÏÈÚÙØ‚ÂÁ†˙ÁÈ˙Ù ÆÂ˙ÁÈ˙Ù†˙‡†‰ˆÚÂÓ‰†Ï˜˘È˙†¯Á‡†Â‡†‰ÊΆ‚ÂÁφ˘Â˜È·†‰È‰È†‰„ÈÓ· ≥ ÆÔ¯Á‡‰†„ÂÓÚ·†˙¯·ÂÁ·†Ë¯ÂÙÓ†ÌÈ‚ÂÁφ˙ÂÚÒ‰‰†ÁÂφ°·Ï†ÂÓÈ˘
 4. 4. ÌÏÓχ†˙È·È·‡†Ï‰È·†≠ †‰Â¯†Ô‚†¢Â˜Ï¢†ÏÂÁÓφÊÎ¯Ó ¥‫הכישרון צריך†מקום טוב שיעזור לו לצמוח ולפרוח‬ :‫צוות המורים‬ ÏÂÁÓφҢ‰È·†˙Êί†≠†ÌÏÓχ†˙È·È·‡†˙ÈÙ¯‚‡ȯÂÎΆ˙ÓÊÂÓ†¨˙ÈÚˆ˜Ó†˙ÈÙ¯‚‡ȯÂΆ¨ËÈÈ‚Ȇ˙ÏÏÎÓ†ÌÚËÓ†‰‡¯Â‰†˙„ÂÚ˙†˙Ïڷ†Ô¢‡¯†¯‡Â˙†˙¯‚·†¨È¯„ÂÓ†ʇ߂φ‰¯ÂÓÆÈ„ÂÁÈȆÈ¯„Âӆʇ߂†ÔÂ‚Ò·†˙„ÓÏÓ†ÏÂÁÓ‰†˙˜‰Ï†Ï˘†˙È˙ÂÓ‡†˙ωÓ†¨ÏÂÁÓ†ÈÊίӆωÈ·†·¯†ÔÂÈÒÈ†˙ÏÚ·†¨ı¯‡·†˙·¯†ÏÂÁÓ†˙Â˜Ù‰Ï ¯Óȯ„†˙ȯ‡†˙˜‰Ï†‰Óӄ†Ï˜¢†˙˜‰Ï·†¯·Ú˘Ï†˙È„˜¯†¨ÌȈ·Ș‰†¯ÈÓÒ†ÌÚËÓ†ÏÂÁÓφ‰‡¯Â‰†˙„ÂÚ˙†˙Ïڷ†Ô¢‡¯†¯‡Â˙†˙¯‚·†¨Ê‡ß‚φ‰¯ÂÓ Æ„ÁÂÈÓ†˙ÂÂ‚Ò†·ÂÏÈ˘·†˙„ÓÏÓ†˙ÈÙ¯‚‡ȯÂΆ¨ÂÈ˙ÂÂ‚ÒφÏÂÁÓ†˙‡¯Â‰·†·¯†ÔÂÈÒÈ†˙ÏÚ·†¢Ï·Ú ¯ÈÙΆ‰Ïȉ†¨¢Û‚‰†·ˆ˜¢†˙˜‰Ï·†¯·Ú˘Ï†˙È„˜¯†¨ÌȈ·Ș‰†¯ÈÓÒ†˙ÏÏÎÓ†ÌÚËÓ†ÏÂÁÓφ‰‡¯Â‰†˙„ÂÚ˙†˙Ïڷ†Ô¢‡¯†¯‡Â˙†˙¯‚·†¨Ê‡ß‚φ‰¯ÂÓ ÆȘ‡Ù†Ù‰†Ùȉ†¨Ê‡ß‚†ÔÂ‚Ò·†˙„ÓÏÓ†˙ÈÙ¯‚‡ȯÂΆ¨ÂÈ˙ÂÂ‚Òφʇ߂†˙‡¯Â‰·†·¯†ÔÂÈÒ†˙ÏÚ· ¯Èˆ˜†˙ȯÈӆȯÂÎÈ·†Êίӷ†˙ÓÏ˙˘Ó†¨ÌȈ·Ș‰†¯ÈÓÒ†˙ÏÏÎÓ†ÌÚËÓ†ÏÂÁÓφ‰‡¯Â‰†˙„ÂÚ˙†˙Ïڷ†Ô¢‡¯†¯‡Â˙†˙¯‚·†¨È¯„ÂÓ†ʇ߂φ‰¯ÂÓ ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ Æ˙ÂÂ‚Ò†·ÂÏÈ˘·†˙„ÓÏÓ†˙¯˘ÎÂÓ†˙ÈÙ¯‚‡ȯÂΆ¨Í¯‰†ÏȂφ‰ÚÂ˙·†‰ÁÓ˙Ó†ÌÈ˙Ú‰ ®‰„È„Ù©†ÔÓ¯ˆ˜†‰ÒȯφÆÌȇÏÈ‚‰†Ï熉‡¯Â‰·†·¯†ÔÂÈÒÈ†˙ÏÚ·†¨¯·Ú˘Ï†‰Óӄ†Ï˜†˙˜‰Ï·†˙È„˜¯†¨†R.A.D†˙ËÈ˘·†ËϷφ˙ÎÓÒÂÓ†‰¯ÂÓ†È҇Ϙ†ËϷφ‰¯ÂÓ ¯ÂˆÈ·‡†¯Â‡ÈφÌÈ˘Èȯٷ†‰Ù˙˙˘‰†¯˘‡†˙¯ˆÂȆ˙È„˜¯†¨Ô¯ˇÈ˙·†È˘†¯‡Â˙†˙ÏÚ·†ÆÌÈ˜Á˘Ï†‰ÚÂ˙†˙„ÓÏÓ†¨‰ÈˆÊȷ¯ÙӇ†È¯„ÂÓ†ÏÂÁÓφ‰¯ÂÓ ÆÏ¢ÂÁ·Â†ı¯‡·†ÌÈ·¯ ÏÈ‚ÏÊÈ‚†ÏËÈ„˜Â¯†¨ÌÈÏ˘Â¯È†Ô¯ˇÈ˙†¨ÚÓ˜†˙˜‰Ï·†¯·Ú˘Ï†Ô„˜¯†¨R.A.D†˙„ÂÚ˙†˙ÏÚ·†¨¯Â„†˙·†¯‚·†ÈÚˆ˜Ó†Ô„˜¯†≠†È¯„ÂÓ†È҇Ϙ†ËϷφ‰¯ÂÓ ÆÈ¯„ÂÓ†ÔÂ‚Ò·†¯ˆÂȆ¨È¯Ó‡˜‰Â†‰ÓÈ·‰· ,‫∫†פסטיבל השמש באילת, פסטיבל האביב בצפון, פסטיבל הפרחים‬̂†ÆÆƉ‰†ÆÆÆÚÈÊ†ÆÆƄ˜¯†ÆÆƉ˘‰†‰È‰È†‰Ó†Ê‡ ...‫הנעורים בחולון, צעדת ירושלים, עדלויאדע בפורים, הופעות בכל טקסי ביה"ס, אירועי המועצה ועוד ועוד‬Ʊ±ÆπÆ≤∞±±†¨Ô¢‡¯†ÌÂÈÓ†˙Â˙ÈΉ†¯˙ȆƮ±∂∫∞∞†‰Ú˘Ó†ÂÏÚÙÈ˘†ÌÈ‚ÂÁ‰©†¥ÆπÆ≤∞±±†¨Ô¢‡¯†ÌÂÈ·†‰ÏÚÓ†߄†‰˙ÈÎÓ†˙ÂÏÈÚÙ†˙ÏÈÁ˙ Æ˙ÂÏÈÚÙ‰†˙˘†˙ÏÈÁ˙·†ÂÏ·˜˙Ȇ¨˙ÂÈÚˆ˜Ó‰†˙˜‰ÏφÌÈ˘È„‡‰†È·‚φÌÈ˯ÙÆÏÂÁÓ‰†˙ÁÙ˘ÓφÔÎ˙Âٯˈ‰†ÏÚ†ÔÎ˙‡†ÌÈί·Ó†Â‡ÌȯÂÓ‰†˙ˆ†ÏÂÁÓ‰†˙Êί†ÌÏÓχ†˙È·È·‡†¨ÌÎÏ˘ ‫הריקוד אינו רק תחביב אלא דרך חיים לשמחה כושר ואושר‬
 5. 5. ‰ÚÂ˙†ÏÂÁÓ ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‚ÂÁ‰ ‚ÂÁ‰ Á¢˘†±±∞∞ ±∂∫±μ≠±∑∫∞∞ ß‚ ı˘†‰¯ È˙¯ÈˆÈ†ÏÂÁÓ ‰·ÂÁ†Ì¯ˆԂ Á¢˘†±±∞∞ ±∑∫∞∞≠±∑∫¥μ ß‚ ı˘†‰¯ È˙¯ÈˆÈ†ÏÂÁÓ ‰·ÂÁ†Ô‚ Á¢˘†±∏¥∞ ±≥∫±∞≠±≥∫μμ ß„†¨ß‡ ¯Èˆ˜†˙ȯÈÓ Ê‡ß‚ ߇†˙Â˙ÈήÈ҇Ϙ©†Á¢˘†ππμ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ†ËÏ· Á¢˘†±∏¥∞ ±≥∫±∞≠±≥∫μμ ß· ¯Èˆ˜†˙ȯÈÓ Ê‡ß‚ ß·†˙Â˙ÈήÈ҇Ϙ©†Á¢˘†ππμ ±≥∫±∞≠±≥∫μμ ߉ ¯ÈÙΆ‰Ïȉ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ†ËÏ· Á¢˘†±∏¥∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ß· ¯Èˆ˜†˙ȯÈÓ Ê‡ß‚ ß‚†˙Â˙ÈÎ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ߉ ¯ÈÙΆ‰Ïȉ Á¢˘†ππμ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ Á¢˘†≤±μ∞ ±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞ ߇ ¯Óȯ„†˙ȯ‡ ʇ߂ ß„†˙Â˙ÈÎ www.ganrave.org.il ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß„ ¯Óȯ„†˙ȯ‡ Á¢˘†ππμ ±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞ ß· ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ Á¢˘†≤±μ∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ߇ ¯Óȯ„†˙ȯ‡ ʇ߂ ߉†˙Â˙ÈÎ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß„ ¯Óȯ„†˙ȯ‡ Á¢˘†ππμ ±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞ ß· ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ Á¢˘†≤±μ∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ¯Óȯ„†˙ȯ‡ ʇ߂ ߆˙Â˙ÈÎ ±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞ ß„ ¯Óȯ„†˙ȯ‡ Á¢˘†ππμ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ߇ ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ Á¢˘†≤±μ∞ ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ß· ÔÓ¯Ï†È„Ú Ù‰†Ùȉ ßʆ˙Â˙ÈÎ ±¥∫≥∞≠±∂∫∞∞ ߉ ÌÏÓχ†˙È·È·‡ È¯„Âӆʇ߂ Á¢˘†ππμ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ߇ ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ Á¢˘†≤±μ∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß· ÔÓ¯Ï†È„Ú Ù‰†Ùȉ ߈¨ßÁ†˙Â˙ÈÎ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ߉ ÌÏÓχ†˙È·È·‡ È¯„Âӆʇ߂ Á¢˘†ππμ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß· ‰ÒÈ¯Ï ‰¯ÈÁ·≠È҇Ϙ Á¢˘†≥≥∞∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß· ‰ÒÈ¯Ï È҇Ϙ Â˜Ï†ϷÒ‡ ͢Ӊ·†ÌÒ¯ÂÙȆ„ÚÂÓ ÌȯÂÓ†ÔÂÂ‚Ó ˙ÈÚˆ˜Ó†‡„Ò ®ÏÂÁÓ†ÈˆÈ†¯·Ú˘Ï© ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß„ ¯ÂˆÈ·‡†¯Â‡ÈÏ ‰ÈˆÊȷ¯ÙÓȇ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߉ ÌÏÓχ†˙È·È·‡ ¯‡Â˯ٯ Á¢˘†≥∑∞∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ÌÏÓχ†˙È·È·‡ ¯‡Â˯ٯ ‰¯ÈÚˆ†‰˜‰Ï‰ÈˆÊȷ¯ÙÓȇ†‡ÏÏ© ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ߇ ‰ÒÈ¯Ï È҇Ϙ ®Á¢˘†≥≥∞∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß„ ¯ÂˆÈ·‡†¯Â‡ÈÏ ®‰¯ÈÁ·©†‰ÈˆÊȷ¯ÙÓȇ ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ߉ ÏÈ‚ÏÊÈ‚†ÏËÈ È¯„ÂÓ Í˘Ó‰·†ÌÒ¯ÂÙȆ„ÚÂÓ ÌȯÂÓ†ÔÂÂ‚Ó ˙ÈÚˆ˜Ó†‡„Ò Á¢˘†≥∑∞∞ ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ߇ ÌÏÓχ†˙È·È·‡ ¯‡Â˯ٯ ˙¯‚·†‰˜‰Ï‰ÈˆÊȷ¯ÙÓȇ†‡ÏÏ© ®Á¢˘†≥≥∞∞ ≤∞∫≥∞≠≤≤∫∞∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ß„ ‰ÒÈ¯Ï ¯ÂˆÈ·‡†¯Â‡ÈÏ È҇Ϙ ®‰¯ÈÁ·©†‰ÈˆÊȷ¯ÙÓȇ μ ≤∞∫≥∞≠≤≤∫∞∞ ߉ ÏÈ‚ÏÊÈ‚†ÏËÈ È¯„ÂÓ Í˘Ó‰·†ÌÒ¯ÂÙȆ„ÚÂÓ ÌȯÂÓ†ÔÂÂ‚Ó ˙ÈÚˆ˜Ó†‡„Ò
 6. 6. ∂≠†ÏÒ†¯Â„Ή‚Èφ˙ˆ·˜Â†Ò¢È· ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‰ˆÂ·˜‰Ø‚ÂÁ‰ Á¢˘†±∏¥∞ ±≥∫∞μ≠±≥∫μ∞ ß„†¨ß‡ Ô‚‚·†ÌÈÈÁ ߇†˙Â˙ÈΆҢȷ Á¢˘†±∏¥∞ ±≥∫∞μ≠±≥∫μ∞ ߉†¨ß· Ô‚‚·†ÌÈÈÁ ß·†˙Â˙ÈΆҢȷ ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ Á¢˘†±∏¥∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ß„†¨ß‡ Ô‚‚·†ÌÈÈÁ ≥ß‚´±ß‚†˙Â˙ÈΆҢȷ Á¢˘†±∏¥∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ߉†¨ß· Ô‚‚·†ÌÈÈÁ ≤ß‚†˙Â˙ÈΆҢȷ Á¢˘†≤±∏∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß„†¨ß‡ Ô‚‚·†ÌÈÈÁ ß„†˙Â˙ÈΆ‰‚ÈÏφ‰Ή Á¢˘†≤∑∑∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß„†¨ß· Ô‡ÈȘ¯†Ë¯·Ï‡ ß·†ÏÒ≠˘†≠†‰‚ÈÏ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß‚ Á¢˘†≤∑∑∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß‚†¨ß‡ Ô‚‚·†ÌÈÈÁ ߇†ÏÒ≠˘†≠†‰‚ÈÏ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ߉ Á¢˘†≤∑∑∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߉†¨ß„†¨ß· Ô‡ÈȘ¯†Ë¯·Ï‡ ß·†ÌÈ„ÏȆ≠†‰‚ÈÏ Á¢˘†≤π∑∂ ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ߉†¨ß„†¨ß‡ Ò˜ÈÏ٠߇†ÌÈ„ÏȆ≠†‰‚ÈÏ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß‚ Æ≤±Æ∏Ʊ±†≠Ó†ÏÁ‰†„·Ï·†‰‚Èω†˙ˆ·˜†Ï˘†ÌÈÂÓȇ‰†˙ÏÈÁ˙†™
 7. 7. ÈχگÊȆ¯Á˘†˙ί„‰· Ú‚Ó†·¯˜ ‰„ÈÓÚ†˙ÏÂÎȆ¨˙ÈÓˆÚ†‰‚‰†¨ÈÙ‚‰†ÌÂÁ˙·†ÌȘÂÊÈÁ†ÌÈÙ˙˙˘Óφ˙Â˜‰Ï†Ú‚Ó†·¯˜Ï†‚ÂÁ‰†˙¯ËÓ Æ‰¯·Á·†˙¯·‚˙Ó‰†˙ÂÓÈχφ‰ÚÓ†Ô·ÂÓΆÌȈÁÏ· ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‰ˆÂ·˜‰Ø‚ÂÁ‰ Á¢˘†±≤∂∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ß‚ ÈχگÊȆ¯Á˘ ‰·ÂÁ†Ô‚ Á¢˘†±∏¥∞ ±≥∫∞μ≠±≥∫μ∞ ߉†¨ß· ÈχگÊȆ¯Á˘ ß·†¨ß‡†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ߉†¨ß· ÈχگÊȆ¯Á˘ ß„†¨ß‚†˙Â˙ÈÎ www.ganrave.org.il ÌÈ¯È˘ÎÓ†ژ¯˜†˙ÂÏÓÚ˙‰ ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‚ÂÁ‰ Á¢˘†±∏¥∞ ±≥∫∞μ≠±≥∫μ∞ ß„†¨ß‡ ˜Ù‡†¯È ß·†¨ß‡†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ß„†¨ß‡ ˜Ù‡†¯È ß„†¨ß‚†˙Â˙ÈÎ ‰È¯ÙÒ‰†‰·Ó·†ÂÈ„ÂËÒ·†Ø†ÊÈȯ˜„ÏÙÆÌȈÁÏÓ†‰ÈÈÙ¯‰Â†¯Â¯Á˘†®ÒÈʯÂÙÂËÒ‡©†Ô„ÈÒ†˙Áȯ·†¨˙È˙ÚÂ˙‰†˙ÏÂÎȉ†ÏÂÏ΢†ÌȘ¯ÙÓ†„Ï˘†¨‰ÂÎ†‰·ÈˆÈ†∫ÏÚ†˘‚„ Æ¢ÊÈȯ˜„ÏÙ¢†˙ËÈ˘†˙ί„‰·†·¯†ÔÂÈÒÈ†˙ÏÚ·†˙ÈÁÓÂÓ†¨ıȷ¯Êφȯ˘†˙ί„‰· ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‰ˆÂ·˜‰Ø‚ÂÁ‰ Á¢˘†±∏¥∞ ∞∏∫∞∞≠∞∏∫¥μ ß„†¨ß· ıȷ¯Êφȯ˘ ÌȇÏÈ‚‰†ÏÎφ̇˙ÂÓ ÆμÆπÆ≤∞±±†¨È˘†ÌÂÈ·†˙ÂÏÈÚÙ†˙ÏÈÁ˙†™°Ì„˜‰·†ÌÒ¯ÂÙȆ≠†ÌÈ˘†˙ÂÏÓÚ˙‰†‚ÂÁ ∑
 8. 8. ÌÈʯÁ·†˙ÂÈÁ†ÌÈËÈ˘Î˙†·ÂˆÈÚ†‚ÂÁ ∏¯˘˜†‰˜Ó‰†˙ȇӈچ‰„·چ¨‰¯ÈÙÒ†ÌÈËÂ˯˘†˙‡È¯˜†Ï˘†˙È˘È‡†˙ÂÓ„˜˙‰†·ˆ˜†ÈÙφ‰·¯†‰„ÈÙ˜·†‰·˘†È·Ï˘†·¯†‚ÂÁ ÆÈ˘È‡†·ˆ˜·†‰Ó‡˙‰Â†‰È„Ú†‰˜È¯ÂËÂÓ†ÔÈÚ˙ÂÈÂÓ„†¨ÌÈ„ÈÓˆ†¨˙‡¯˘¯˘†ÌÈÏÏÂΉ†ÌÈËȯن˙¯˘Ú†ÌÈ„Ïȉ†ÂÚˆ·È†‚ÂÁ‰†Íωӷ†¨Û˙˙˘Ó†ÏÎφ˙È˘È‡†‰ÈÂÂÁ†Âȉ†‚ÂÁ‰ ÆÆÆ˙·¯†˙ÂÚ˙ى†˙Âڷˆ¨ÌÈʯÁ‰†˙ÂÈÁ†¨Ò˜ÈÓ˜†ÍÂ˙ÓÆ˙ÂÓ‡‰† ÌÂÁ˙·† ¯‚¯·ˆ¯Â† ˙ÏÏÎÓ† ˙¯‚·† ¨ÌÂÁ˙·† È˘ÈÏ˘† ¯Â„† ÌÈËÈ˘Î˙† ˙·ˆÚÓ† ˙ٯˆ† ≠† ¯Â„† ˙Ú† ∫‰Î¯„‰ ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‚ÂÁ‰ Á¢˘†±∏¥∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ߇ ¯Â„†˙Ú ß‚≠߇†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ߇ ¯Â„†˙Ú ß‰≠ß„†˙Â˙ÈÎ ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ ß·È†≠†߇Ȇ˙Â˙ÈΆȄÈÓÏ˙φ˙„ÚÂÈÓ ¢È·¯˜†¯˘Â΢†˙ÈÎ˙ ∫˙ÈÎ˙‰†˙¯ËÓ ÈÙ‚‰†¯˘ÂΉ†¯ÂÙÈ˘ ˙ˆ‰†˙„·Ú†ËÂÂÈ‰†¨¯˘ÂΉ†ÈÓÂÁ˙·†ÌÈȇ·ˆ†ÌÈÎ˙φ‰ÙÈ˘Á ÈӈچȈÈÓ†˙ÂÈȈÓφ‰Ùȇ˘‰†ÁÂ˙ÈÙ ‰¯ÈÚˆ†˙‚ȉÓ†ÁÂ˙ÈÙ ÒÈÙ‰†Êίӷ†±∑∫≥∞†‰Ú˘·†≤≥Ʊ∞Ʊ±†¨Ô¢‡¯†ÌÂȆ¨Ô¢‡¯†˘‚ÙÓÌÈȈ˜Â†ÌÈÓÁÂφ¨ÌȈ¯Ó†ÌÚ†ÌÈ˘‚ÙÓ†¨˙È˘È‡†ÌÈÂÓȇ†˙ÈÎ˙†ÌÈÎÈÁ‰†ÂÏ·˜È†Ì‰·†¨Ú·˘·†ÌÈÈÓÚÙ†ÂÓÈȘ˙ȆÌÈÂÓȇ‰ Æ˙„ÁÂÈÓ†˙Âȇ·ˆ†˙„ÈÁÈ·†ÌÈ‚¯Â‡Ó†Ìȯ˜ȷ ƄÂÚ†˙„¯˘‰†ÈÏÂȈ¨‰ÏÈÏφÈÂÓȇ†ÏÏÂΆÌÈ¢‰†ÌÈ˘Â·È‚‰Â†˙¯ÈÈÒ†ÈÓÈφ‰Ή†ÈÓȆÂÓÈȘ˙Ȇ¨ÔÎ≠ÂÓÎ ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‚ÂÁ‰ ˘„ÂÁφÁ¢˘†≤μ∞ ±∑∫≥∞≠≤∞∫≥∞ ß„†¨ß‡ ߷Ȇ≠†߇Ȇ˙Â˙ÈΆȄÈÓÏ˙
 9. 9. ‡È¯·†ÌÈÈÁ†Á¯Â‡†´†ÈÙ‚‰†¯˘ÂΉ†¯ÂÙÈ˘ ‫˘¯ שופץ ונוספו מכשירים חדשים‬ÂΆ¯„Á®Ú·˘·†ÌÈÈÓÚÙ©†±≤≠±¥†È‡ÏÈ‚†ÌÈ„ÏÈφ‰ˆÂ·˜·†Í¯„ÂÓ†‚ÂÁ ‰ÏÚÓ†±¥†ÏÈ‚Ó†ÌÈÓ‡˙ÓÏ ¨ÌÈ„ÏȆÌÚ†‰„·ÚφÌÈÎÓÒÂÓ†ÌÈÎȯ„Ó†˙ί„‰· ˙ί„ÂÓ†˙È˘È‡†ÌÈÂÓȇ†˙ÈÎ˙†˙ÈÈ· Æ˙È„ÂÒȆ˙Ó‡˙ÂÓ†˙ÈÎ˙· ÆÍÓÒÂÓ†ÌÈÎȯ„Ó†˙ˆ†È¢Ú ÆÏ·‚ÂÓ†‰ˆÂ·˜·†ÌÈ„Ïȉ†ßÒÓ ∫˙ÂÏÈÚÙ†ÈÓÈ ®ÌÈ„ÏÈ©†±∑∫≥∞≠±π∫∞∞†∫˙ÂÏÈÚÙ‰†˙ÂÚ˘ ±∑∫∞∞≠≤±∫≥∞†∫˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†ß‰†≠†ß‡ Á¢˘†±±∞∞†≠†≤∞±≤†ÈÂȆ≠†≤∞±±†¯·ÓËÙÒ†≠†‰Ù˜˙φ˙È˙˘†˙ÂÏÚ Á¢˘†≥¥∏†≠†ÌÈ˘„ÂÁ†‰˘ÂÏ˘Ï†˙ÂÏÚ˘„Á ÈχگÊȆ˙È¯†˙ί„‰·†≠†‰ÁÓ˘·†‰‚ÂÈ www.ganrave.org.ilƉÂÎ†‰¯Âˆ·†Ì¢φÊί˙‰Ï†¨„Ï˘‰†˙‡†·ˆÈÈφ¨ÌÙ‚φ·È˘˜‰Ï†ÌÈ„ÓÂφÌÈ„Ïȉ†‰˙ÂÚˆÓ‡·˘†‰˜È˙Ú†˙¯ÂÒÓ†‡È‰†‰‚ÂÈÆÚ‚Ó† ‰ÈÙ¯‰Ï† ÌÈÏΆ ¨ÌÈÏÈψ† ¨Í¯„ÂÓ† ÔÂÈÓ„† ·† ·Ï¢Ó† ˜Á˘Ó† Ï˘† ‰ÈÂÂÁΆ ‚ˆÂÓ† ÌÈ„ÏÈφ ‰‚ÂÈ·† ÔÂÓȇ‰ÌȈÚÓ†‰‚ÂÈ·†Ï‚¯˙‰†¨‰·È·Ò‰†ÈÙÏΆ˙ÂÏ·ÂÒφÌÈίډ†ÊÂÎȯ‰†¨·˘˜‰†¯ÂÙÈ˘†¨‰·Âˆ˙‡ȯ·†ÌÈ„ÏÈφ‰˜Ó†‰‚ÂȆÏ‚¯˙ Æ„Ïȉ†Ï˘†È˘Ù‰†ÂÒÂÁ†˙‡·¯‰†Ú„ȉ†˙‡†˙·Ï˘Ó†ÆYoga rainbow kids†‰‚ÂȆÊίÓ†ËÈÈ‚Ȇ˙ÏÏÎÓ†ÌÚËÓ†˙ÎÓÒÂÓ†‰¯ÂÓ†≠†ÈχگÊȆ˙È¯ Ɖ‚Âȉ†È¯ÂÚÈ˘·†Ìȇȯ·†ÌÈÈÁÏ Æ∞μ¥≠¥μ≥π∏¥π†ßψ∫ÌÈÙÒÂ†ÌÈ˯٠˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‚ÂÁ‰ Á¢˘†±≤∂∞ ±¥∫∞∞≠±¥∫¥μ ß· ÈχگÊȆ˙È¯ ≥†ÏÈ‚Ó†ÌÈ‚†È„ÏÈ Á¢˘†±≤∂∞ ±≥∫±∞≠±≥∫μμ ß„ ÈχگÊȆ˙È¯ ß‚†¨ß·†¨ß‡†˙Â˙ÈΠͯ‰†ÏȂφ˙ÂÏÓÚ˙‰†≠†˙ȯÂËÂÓ†‰¯˘Ú‰†‚ÂÁ ®ÒÈÙ‰†Êίӷ©†˙„¯Ù†˙ˆ·˜·†ÌÈ˘†≥≠∂†È‡ÏÈ‚†Ô‚†È„ÏÈÏ Æ˙ÈÙ‚†˙ÂÏÈÚÙ†˙ÂÚˆÓ‡·†˙ÂȯÂËÂÓ†˙ÂÈÂÓÂÈÓ†˙ÂÏÂÎȆ˜ÂÊÈÁ†¯ÂÙÈ˘†∫˙ÈÎ˙· Æͯ‰†ÏȂφ˙ÎÓÒÂÓ†ÈÙ‚†ÍÂÈÁφ‰¯ÂÓ†¨„˜˘†¯˙Ò‡†˙ί„‰· ¨È˘ÈÓÁ†ÈÓÈ·†ÌÈȘ˙Ó†‚ÂÁ‰ πƱμÆπƱ±†¨È˘ÈÓÁ†ÌÂȆ≠‚ÂÁ‰†˙ÂÏÈÚÙ†˙ÏÈÁ˙ ®Ìȯ‚·©†±μ∫±μ≠±∂∫∞∞†˙ÂÚ˘· Á¢˘†±≤∂∞†∫˙È˙˘†˙ÂÏÚ ®ÌȯÈÚˆ©†±∂∫∞∞≠±∂∫¥μ†˙ÂÚ˘·
 10. 10. ‰Ó¯„†‚ÂÁ ±∞ÌÏÂÚ†˙¯Î‰Â†˙ÂÒ˙‰†‰˜Ó†‚ÂÁ‰†Æ˙ÈÓˆÚ†˙ÂÚ„ÂÓ†˙È˘È‡†‰ÓˆÚ‰†¨˙È˙¯·Á†˙¯Â˘˜˙†˙ÂÈÂÓÂÈÓ†ÁÂ˙ÈÙ·†„˜Ó˙Ó†‰Ó¯„‰†‚ÂÁ‰ Ɖ·È˙Ά‰˜ÈÒÂÓ†¨‰ÚÂ˙†¨˜Á˘Ó†È¢Ú†Ô¯ˇÈ˙‰Â†‰Ó·‰ÆÔ¯ˇÈ˙‰† ÌÏÂÚφ ıÂÁÓ† Ì‚† Â˙‡† ˘Ó˘Ï† ÌÈÏÂÎÈ˘† ÌÈÏΆ Ï·˜† ‰ÈˆÊȷ¯ÙÓȇ† ‰Ó¯„† ȘÁ˘ÓÓ† ‰‰ Æ‚ÂÁ‰†ÈÙ˙˙˘Ó†È¢Ú†·˙Î˙˘†˙ȯ˜ӆ‰‚ˆ‰·†ÌÈÈ˙Ò˙†‰˘‰ ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‚ÂÁ‰ Á¢˘†±∏¥∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß· ‰ËȯنÔÏȇ ß·†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß‚ ‰ËȯنÔÏȇ ß„†¨ß‚†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß· ‰ËȯنÔÏȇ ߉†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß‚ ‰ËȯنÔÏȇ ߆˙Â˙ÈÎ ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ Á¢˘†±∏¥∞ ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞ ß‚ ‰ËȯنÔÏȇ ßʆ˙Â˙ÈÎ ÈÒ„‰†Â‚φ‚ÂÁ ?‫האם אתם אוהבים: לפרק, להרכיב, לחקור, לגלות, להמציא, לשכלל, ולהעשיר את הידע‬ÆڄӉ†‰È‚ÂÏÂÎˉ†‰Ò„‰‰†ÌÏÂچχ†Ì˙‡†Û¢ÁφȄΆÌÈÓÎÁ†ÌÈ¯˜Ò†ÌÈ„ÏȆÌÈ˘ÙÁÓ†Â‡†ÈÒ„‰†Â‚φ‚ÂÁ·ÌÈÓ‚„†˙ÈÈ·†È¢Ú†„ÓÏ‰†˙‡†Ì˘ÈÈ†¨Ìȯ·Ò‰Â†˙ÂÓ‚„‰†È¢Ú†ÌÈÈÒÈÒ·†ÌȘÂÁ†˙Â¯˜Ú†„ÓÏ†¨ÌÈÏÚÂÙ†Ìȯ·„†„ˆÈΆÔÈ·Ô¯˙ÈÙ†¨‰·È˘Á†¨‰¯È˜Á†Ï˘†ÍÈω˙·†¨˙¯‚˙‡Ó†˙ÈÈÚÓ†˙È„ÂÓÈφ‰ÈÂÂÁ†ÆÂ„ÓÏ˘†¯ÓÂÁ‰†˙‡†ÌÈ˘ÈÁÓÓ‰†ÈÒ„‰†Â‚Ï· ƉÈ„Ú‰†‰˜È¯ÂËÂӉ†˙ÂÈ˙¯ˆÈ‰†ÁÂ˙ÈÙ†¨˙ÂÈÚ·∞μ≤≠∏≥μμ≥≤∏†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ˯Ùφ˘¯È‰†‰ÎÈÓ ˙È˙˘†˙ÂÏÚ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰Î¯„‰ ‚ÂÁ‰ Á¢˘†±∏¥∞ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞ ß„ ˘¯È‰†‰ÎÈÓ ß‚†ß·†ß‡†˙Â˙ÈÎ Á¢˘†±∏¥∞ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞ ß„ ˘¯È‰†‰ÎÈÓ ß†߉†ß„†˙Â˙ÈÎ
 11. 11. ÌȘÈ˙†Ô„ÚÂÓ ,‫גימלאים יקרים‬¨‰ˆÚÂÓ‰†È˜È˙†ÈÙÏΆ‰Ï„‚†‰·ÂÁ†‰˘È‚¯Ó†¨‰Â¯≠Ô‚†˙ȯÂʇ‰†‰ˆÚÂÓ‰ÏΉ†Â‡†ÌÈ˘ÂÚ†ÔΆÏÚ†Ԙ„ÊÓ†¯‚·˙Ó‰†Ì„‡Ï†‰·¯†˙Â·È˘Á†˘È†ÂÈÈÚ·¯Ù˘Ï†Û‡†ÌÈÓÚÙφ¨„„ÂÓ˙‰Ï†Â„È·†ÚÈÈÒφ„·η†˙ÂÈÁφÂφ̯‚φȄΠÆÂÈÈÁ†˙ÂÎȇ†˙‡È‡Ù‰†˙ÂÚ˘†˙‡†ÌÈÚ‰Ï†ÌÈÏÚÂÙ†˙ÂÈÂÏÈÚÙ†Ï˘†·Á¯†Ô‚ӆÌȘÈÚÓ†Â‡ www.ganrave.org.ilÆÌȯ·Á† ∏≥† Ô„ÚÂÓ‰† ˙ÂÈÂÏÈÚÙ·† ÌÈÙ˙˙˘Ó† ÌÂÈΆ ÆÌȯ·Á‰† Ï˘ÌÚ†ÌÈ¢†ÌÈÓÂÁ˙·†˙‡ˆ¯‰†¨¯˜Â·†˙Á¯‡†∫‰ÙȘӆÔ„ÚÂÓ·†˙ÂÏÈÚÙ‰˙‡Ê†ÏΆϢÂÁ·Â†ı¯‡·†ÌÈÏÂȈ¨ÌÈ¢ÙÂ†¨ÛÈΆÈÓȆ¨Ë¯ÂÙÒ†¨ÌȈ¯Ó‰†·ËÈÓ Æ˙È˙ÁÙ˘Ó†‰¯È‡·Â†‰Ó˘†‰·‰‡†ÔÂÓ‰†ÌÚ‰·˘˜‰Ï†ÔΆÂÓΆ¨Ì‰ÈίˆÏ†‰·‰Â†˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï†ÌÈÎÂʆÌȇÏÓÈ‚‰†¨ÛÒÂ·È‡ÏÓ‚‰† ˙È··† Ìȯ˜ȷ† ¨˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó† ˙ÂÈڷφ ¨˙ÂÈ˘‚¯† ˙˜ˆÓÏ ÆÌÈÏÂÁ‰†È˙··ÂÆ˙ÂÈÂÏÈÚٷ†ÌÈÎ˙·†Ô„ÚÂÓ‰†˙‡†¯È˘Ú‰Ï†˙Ó†ÏÚ†ÏΉ†ÌÈ˘ÂÚ†Â„ȈӆÂ‡ ÆÏÂÚȆ˙ÂÚˆ‰†Â‡Ø†˙ÂÂÈÚ¯†Ï·˜Ï†ÁÓ˘ ‫אנו מברכים את‬ ‫טרפים החדשים‬ Æ߉≠†߂≠ß·†∫˙ÂÏÈÚÙ†ÈÓÈ ‫המצמועדון הותיקים‬ ‫ל‬ ¨ÌÎ˙¯˘Ï ‫ם‬‫מצפים לראותכ‬‫אביבה חיימוביץ‬ ‫פלורה לוי‬ ±± Ô„ÚÂÓ‰†˙ωÓ ˙ÈχȈÂÒ†˙„·ÂÚ ÌÎ˙‡¯Ï†ÌÈÙˆÓ
 12. 12. ˙Ȃˆȉ†¯Óʉ†˙¯Â·Á ±≤ ‰Â¯†Ô‚ ‰¯Â·Á‰†¨ÌÈ˘„Á†Ìȯ·Á†˙¯·Á†˙ËϘ†‰Â¯†Ô‚†¯Óʉ†˙¯Â·Á ƘÈ˙†̂†˘„Á†Èχ¯˘È†¯‡Â˯ٯ†‰¯˘ ‰ˆÚÂÓ‰†˙‡†‚ˆÈÈ˙†ÌÈ¢‰†‰ˆÚÂÓ‰†ÈÚ¯‡·†ÚÈÙÂ˙ Æı¯‡‰†È·Á¯·†˙ÂÚÙ‰· ÌÈ¯Â˘ÈΆÏڷ†ȇ˜ÈÒÂÓ†¨„„†Ô·†Ô¯†¨Âȉ†ÈϘÈÒÂÓ‰†Ï‰Ó‰ ƯÓʆ˙¯·Á†Ï‰È· ‰ÒÈΉ†ÔÁ·Óφ„ÚÂÓ†˙ÚÈ·˜Â†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ˯ن˙Ï·˜Ï ƉˆÚÂÓ·†·ÈÏË‚†Ï‡ÎÈÓφ¯˘˜˙‰Ï†Ô˙È ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ ˙ȯ·Ȉ‰†‰È¯ÙÒ‰ !‫ספר – זה כל הסיפור‬¨Í˙‡†‰ÈÓÊÓ†‰Â¯†Ô‚†˙ÈȯÙÒ ‫"יש יותר אוצרות בספרים משתוכל למצוא בכל מאורות המסתור‬¨ÛËφ‰‡È¯˜‰†È¯ÙÒ†·ËÈÓÓ†˙Â‰Ï ‫של הפירטים. באי המטמון ובחצי האי הספרדי גם יחד... והנפלא‬ Ư‚·Óφ¯ÚÂÏ ."‫מכל הוא שתוכל להנות מהם בכל יום ויום בחייך‬Æ˙Ú„‰†˙·Á¯‰Ï†„ÂÓÈÏφÔÂÈچȯÙÒ¨Ynet††‰È„ÙÂϘȈȇφ‰ÒÈΆ¨Ë¯Ëȇ ÌȯÂÙÈÒ†˙¯ÙÒÓ†ÌÚ†¨˘„ÂÁφ˙Á‡†‰È¯ÙÒ·†‰‰Ó†¯ÂÙÈÒ†˙Ú˘°·˘ÁÓ† ȘÁ˘Ó† Ú„ÈÓ† ȯ‚‡Ó Æ͢Ӊ·†ÂÓÒ¯ÂÙȆÌÈ„ÚÂÓ†ÌÈ˯نƥ≠∑†È‡ÏÈ‚ÏƮω˜‰† ˙¢¯Ï† ˙„ÓÚ† È˙˘©ÌȯÙÒ† ˙ÂÓÈ˘¯† ˙‡¯Ï† ˙¯˘Ù‡ ‫עשה לך מנהג קבוע – הכנס לספריה בכל שבוע‬Ï ˘† Ë¯Ëȇ‰† ¯˙‡·† ÌÈ˘„Á ∞∏∫∞∞≠±¥∫∞∞†˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†ß‰†≠†ß‡†∫ÌÈÓÈ·†Ï‰˜Ï†‰ÁÂ˙Ù†‰È¯Ù҉ƉȯÙÒ† ˙˜ÏÁÓ† ≠† ‰ˆÚÂÓ‰ ±¥∫∞∞≠±π∫∞∞†˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†ß„†¨ß‡†ÌÈÓÈ·Â
 13. 13. ‰È¯ÙÒ‰†‰·Ó†≠†˙·¯˙‰†Êίӆ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ‫טיולים‬ ‫מכללה†אזורית‬ÌÈÎȯ„Ó†˙ί„‰·†ÌÈÈÈÚÓ†Ìȯ˙‡Ï†ÌÈÈÓÂȆÌÈÏÂÈË ˙‡ˆ¯‰†Ô‚ӆÌÚ†‰È˙ÂÏÂÚÙ†˙‡†˘„Á˙†˙ȯÂʇ‰†‰ÏÏÎÓ‰ÔÂÏÓ‰†È˙·Ó†„Á‡Ï†‡ˆ†≠†ÌÈ¢ÙÂ†ÆÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÁÓÂÓ†Ìȉ†¯˘‡†ÌȈ¯Ó†È¢Ú†Ìȯ·ÚÂÓ‰†ÌÈÈÈÚÓ†Ìȇ˘Â· ÆÌÈÏÂȈ˘ÙÂ†·Ï˘†ı¯‡· ÆÌÓÂÁ˙·Íωӷ†„¯Ù·†¯ÒÓÈ˙†˙ÂÏÈÚÙ†ÏΆȷ‚φ‰Ú„‰†™ °°°Ì˘¯‰Ï†ÌÈÓÊÂÓ†ÌÈ˘„Á†Ìȯ·Á†††††††††† Æ˙ÂÏÈÚÙ‰†˙˘ ±∑∫±μ≠±π∫∞∞†˙ÂÚ˘‰†ÔÈ·†ß„†ÌÂȆȄÈÓ†ÂÓÈȘ˙ȆÌÈ˘‚ÙÓ‰ Æ˙ÂÈÈÚ·†‰È¯ÙÒ‰†ÔÈÈ·· ‫הצגות‬ ∑ÆπƱ±††Íȯ‡˙·†ÌÈȘ˙ȆÔ¢‡¯†˘‚ÙÓÏÚ†˙ÂÏÂÚ˘†˙‚ˆ‰‰†¯Á·ÓÓ†Ô¯ˇÈ˙†˙‚ˆ‰Ï†‡ˆ °‰˘‰†ÏÎφÁ¢˘†¥≤∞†Âȉ†¯ÈÁÓ‰ www.ganrave.org.il˙ÂÁÂÏ·†˙Âڄ‰†ÂÓÒ¯ÂÙȆ‰‚ˆ‰†ÏΆ˙‡¯˜Ï†Æ‰Ó·‰ ˘„Á ‫מאחורי†הקלעים‬Æ·‡† ˙È·† ÏÎφ ¯ÓÂÁ† ÁÏ˘È† ÔΆ ÂÓΆ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡†ÌÈÙˆφ‰‡È·Ó‰†¨‰‰Ó†˙È˙ÂÎȇ†¨˙È˘„ÂÁ†˙·¯˙†˙ÈÎÂ˙ ‫הצגות†ילדים†≠†שעת†סיפור‬ Æı¯‡·†˙ÈÚÂϘ‰†‰¯ÈˆÈ‰†·ËÈÓ ‰˘Ú‰†Ï‡†‰ˆˆ‰Â†Ë¯Ò·†‰ÈÙˆ†˙ÏÏÂΉ†‰ÓȈÚÓ†˙˜˙¯Ó†‰ÈÂÂÁÌÁ˙Ó·†¢¯ÂÙÈÒ†˙Ú˘¢†˙ÂÏÈÚÙ†ÌÈȘ†˘„ÂÁ†È„ÈÓ Æ‰ÓÈÚ†‰¯È‡·†Ô˜Á˘†Ìچ‡†¯ˆÂȉ†ÌÚ†‰ÁÈ˘†∫ÌÈÚϘ‰†È¯ÂÁ‡Ó ƉÈȯÙÒ‰ ‰Î¯Ú†‰˜ÈÙ‰†¨˜¯ÂÈ≠ÂÈ·†ÚÂϘ†È„ÂÓÈφ˙¯‚·†¨ÔÈÈϘ†‰Ëȯ†∫‰ÁÓÆ˙¯Á·ÂÓ‰†˙‚ˆ‰‰†¯Á·ÓÓ†ÌÈ„ÏȆ˙‚ˆ‰†ÛÒÂ·Â ˙ȇÓȷΆ‰„·Ú†Æ‡¢˙†˜ËÓÈÒ·†ÌÈÏ·ÈËÒÙ†˙Â¢†˙ÂÈÎÂ˙Æ˙ÂÏÈÚÙ†ÏΆÏÚ†‰ˆÚÂÓ‰†È·˘Â˙φÌÒ¯Ùφ‚‡„ ÆÔ¢‡¯‰†ı¯ډ†Ï˘†Ï‚„‰†˙ÈÎÂ˙· Æ͢Ӊ·†ÌÒ¯ÂÙȆ¢ÌÈÚϘ‰†È¯Á‡Ó¢†˙ÂÏÈÚÙφÔ¢‡¯†„ÚÂÓ ‫ערבי†זמר‬˙¯Â·Á¢†ÛÂ˙È˘·†¯Óʆȷ¯Ú†ÌÈȘ†‰˘‰†Íωӷ ß‫חוגי†ברידג‬ Æ¢‰Â¯†Ô‚†¯Óʉ È˙¯·Á†˜Á˘Ó†≠†ß‚„ȯ·‰†Ï˘†‡ÏÙÂÓ‰†ÌÏÂÚ‰†˙‡†¯ÈΉφ‡·ÆÂÈ¯È˘Ó†ÛÈÒÂÈ˘†Ú„ȆÔÓ‡†Û¯ˆ†¯Óʆ·¯Ú†ÏÎÏ ÆÆƉ‰Ó ˙ˆ·˜Â†Ô¢‡¯‰†„Úˆ‰Ó†ÌÈÏÈÁ˙ÓφÌÈү˜†ÁÂ˙ÙφÂˆ¯· ‫ארועים†במהלך†השנה‬ Æ˙ÂÓ¯‰†ÌÈί„ÂÓ†ÌȘÁ˘ÓÏ ‰¯Â·‚‰Â†‰‡Â˘‰†ÌÂÈ†Ò˜Ë ∫˙·ÈÈÁ˙‰†‡Ïφ˙¯Ή†˙˘È‚ÙφÌÈÓÊÂÓ†ÌÎ‰ ȯÂʇ†ÌÈÈÙ‡†ÚÒÓ ‰È¯ÙÒ‰†ÔÈÈ··†¨±π∫∞∞†‰Ú˘·†¨±±ÆπƱ±†¨Ô¢‡¯†ÌÂÈ·Ï¢‰ˆ†ÈÏÏÁφÔ¯Îʉ†ÌÂȆ·¯Ú·†≠†ÌÈÓÁÂÏ†È¯È˘†·¯Ú Æ˙ÂÈÈÚ·†‰ˆÚÂÓ‰†ÌÁ˙Ó ˙ÂÚ·˘·†·È·‡‰†Ï·ÈËÒÙ ‫חוגי†מחשבים†מתחילים†ומתקדמים‬ ‰ÚÂ˙†ÏÂÁÓ†·¯Ú ÌÈ˯ن ≠† ‰ÈȯÙÈÒ‰† ‰·Ó·† ÌÈ·˘ÁÓ‰† ¯„Á·† Á˙ÙÈ ±≥ ‰Ó¯„φÌÈ‚ÂÁ‰†È„ÏȆ˙‚ˆ‰ Ʒ¯˜·†ÂÓÒ¯ÂÙÈ
 14. 14. ˙ ȯ Âʇ ‰ ‰ ˆ ÚÂ Ó ‰ ∫ÌÏ˘Ó‰†È˯٠˙ÂÏÈÚÙØ‚ÂÁφÌÂ˘È¯†ÒÙÂË ±¥ ‰ ¯ ≠Ô‚ ∫·Â˘È ÆÊÆ˙ ∫˙È·†ÔÂÙÏË˙ȯÂʇ†‰ˆÚÂÓ‰ ∫„ÈÈ†ßÏË ‰Â¯≠Ô‚ ∫Ì˘¯‰†È˯٠ÌÂÏ˘˙φÌÂÎÒ ‚ÂÁ‰†Ì˘ ‰˙ÈÎ ÆÊÆ˙†ßÒÓ Ì˘˙ÂÏÈÚÙØ‚ÂÁφÌÂ˘È¯†ÒÙÂË ∞∏≠π¥∞∏≤≥∞†∫‰Ó˘¯‰Â†ÌÈ˯ÙÏ ÌÂÏ˘˙φ΢‰Ò ∫ÌÂÏ˘˙‰†È˯٠ȇ¯˘‡†ÒÈ˯Ά؆ÌÈ˜È˘†Ø†ÔÓÂÊÓ ÌÈÓÂÏ˘˙†ßÒÓ†††††††††††††††††††††††Ø††††††††††Û˜Â˙††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ßÒÓ ‰Ï·˜†ßÒÓ ∫˙¯ډ ∞∏≠π¥∞∏≤¥±†ÆÒ˜Ù·†¯ÈÊÁ‰Ï†ȇ¯˘‡†ÆΆÈ˯نÏÏÂΆÌÈ˯ى†ÏΆ˙‡†‡ÏÓφ¨‰Ê†Û„†Ìψφ˘È
 15. 15. ÂÈ„‡Ï†≠†„¯ÙÒ†˙„‰È†˙·¯˙†È¯Á¢†‚ÂÁ ÆıÈ·Â¯‰‡†‰Èن߷‚‰†˙ÈÈÁ‰·†ÌÈÈÚ·˘Ï†˙Á‡†ÌÈ˘‚ÙÓ Æ˙ÂÈÈÚ·†‰ÈȯÙÈÒ‰†‰·Ó·†¨ÌÈ˘‚ÙÓ†±μ†Î¢‰Ò ÆÌÈ¯È˘Â†¯ÂϘÏÂÙ†¨ÌÈ‚‰Ó†¨‰‡È¯˜†¨‰ÁÈ˘†∫˙ÈÎÂ˙· ÆÂÈ„‡Ï‰†˙Ù˘·†ÂÓÈȘ˙ȆÌÈ˘‚ÙÓ‰ Ʊπ∫≥∞†‰Ú˘·†¨≥±Æ±∞Æ≤∞±±†¨È˘†ÌÂÈ·†ÌÈȘ˙ȆÔ¢‡¯†˘‚ÙÓ Æ˙ÂÏÈÚÙ‰†˙‡†ÍÈ˘Ó‰Ï†ÏÈÚÙ†˜ÏÁ†˙Á˜Ï†ÌÈÓÊÂÓ†ÌÎ‰ ‰Â¯≠Ô‚†˙ȯÂʇ†‰ˆÚÂÓ†¯ÚÂ‰†È·†˙ÂÏÈÚÙ www.ganrave.org.ilÂÈ„‡Ïφ‚ÂÁ·†Ô·†˜ÁˆÈ†¯Ó†¯Â˜È· Æ˙ÂÈÂÏÈÚÙ† Ï˘† ·Á¯† Ô‚ӆ ¯ÚÂ‰† È·Ï† ‰ÚȈӆ ‰ˆÚÂÓ‰† Ï˘† ¯ÚÂ‰† ˙˜ÏÁÓ ‰ˆÚÂÓ‰†ÌÂÁ˙·†¯ÚÂ‰†È·†ÔÈ·†¯˘˜Ó‰†Û‚†˙‰φ‰ȉ†¯ÚÂ‰†˙˜ÏÁÓ†Ï˘†ÈÊίӉ†‰„ȘÙ˙ Æ˙ÂÈ˙¯·Á†˙ÂÈÎÂÈÁ†˙ÂÓÊÂȆ„„ÂÚÓ‰†Ì¯Â‚†˙ÂȉÏ ∫‰ˆÚÂÓ·†¯ÚÂ‰†È·Ï†ÌÈ‚ӆÌÈÚ¯ȇ†ÂÓÈȘ˙Ȇ‰˘‰ ßÂΆÌÈÏÂȈ†††˙‡ˆ¯‰††††˙ÂÚÙ‰††††ÛÈΆÈÓÈ ÂÓ„˜È†‚‡„Ȇ¯˘‡†ÌÈ¢‰†ÌÈ·˘ÂÓ‰Ó†ÌȂȈ†ÂÏÚÙȆ·†˙ȯÂʇ†¯ÚÂ†˙ˆÚÂÓ†ÌȘ‰Ï†‰˘‰†Â˙ÈÎÂ˙· ƉˆÚÂÓ·†¯ÚÂ‰†È·†Ï˘†Ì‰˙ÂÈÂÎʆ̉Èίˆ†˙‡ ÆÔÈÈÚ† ˙ÂÈÂÂÁ† ˙‡ÏÓ† ¨‰ÙÚ† ˙ÂÏÈÚÙφ ۯˈ‰Ï† ß·È≠ß„† ˙·΢† È„ÏȆ ÏΆ ˙‡† ÌÈÈÓÊÓ† Â‡ ‫‰¨†קארין גזלה‬ί·· E-mail:huli.karin@gmail.com Ô„Èچ˷˘†¨ÌÈÙˆ‰†˙ÚÂ˙ ÌÈÎÈÁ† μμ¨∞∞∞† ≠Ó† ‰ÏÚÓφ ÌÈÙˆ‰† ˙ÚÂ˙Ï È·Á¯†Ïη†ÌȯÂÊÙ‰†ÌÈÙˆ†ÈË·˘†±∂∞†≠η†ÌÈÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘ ÌÈÓÈ ‰ˆÂ·˜ Æ̯„·†˙Ïȇ†„Ú†ÔÂÙˆ·†‰ÂÓ˘†˙Èȯ˜Ó†¨ı¯‡‰ ‰ÚÂ˙·†ÌÈÏÈÚÙ‰†ÌÈÎÈÁ†±∑∞†≠Ά‰ÂÓ†Ô„Èچ˷˘ ±∂∫∞∞ È˘È˘ ߷Ȇ≠†ß„ ˙‡ÏÓ† ‰ˆÚÂÓ·† ˙ÈÚÈ·¯† ˙ÂÏÈÚÙ† ˙˘† Á˙ÂÙ ±∑∫∞∞ È˘ÈÏ˘ ߷Ȇ≠†ßË ÆÌÈÏÂȈ˙ÂÈÂÂÁ†¨˙ÂÈÂÏÈÚÙ ±μ
 16. 16. ∞∏≠π¥∑μ±∞∂†ÆψӢڷ†˙·ÂÁ¯†Æ¯Æ‰Æ˘††††∫‰ÒÙ„‰Â†·ÂˆÈÚ ‫לוח הסעות לחוגים‬ Ʊ¥∫¥μ†‰Ú˘·Â†±¥∫∞∞†‰Ú˘·†¯ÂÊÈÙ†ÌÈ„ÂÓÈω†¯Á‡Ï˘†ÌÈ‚ÂÁ· ÆÌÈÙÒ‡†ÌÈÒ·Âˇ†È˘†Ì¯„‰Ó†ÔÂÙˆ‰Ó†ÔÈÈÂˆÓ˘†ÔÎȉ Æ˙ÈȈӉ†‰Ú˘·†˙ÂÏ·Ò·†˙ÂÎÁφ‡ Æ˙Â‚¯Â‡Ó†˙ÂÚÒ‰†Ôȇ†Ìȯ‚·Ó†ÌÈ„Ïȉ†È‚†È‚ÂÁÏ ∫߉†„چ߇†ÌÈÓÈ Æ̯„‰Ó†ÔÂÙˆ‰Ó†±μ∫≥∞†‰Ú˘·†∫‰ÚÒ‰†≠ ±∂∫∞∞≠±∑∫≥∞†˙ÂÚ˘·†‚ÂÁ ÆÔÂÙˆ‰Ó†±∂∫¥μ†‰Ú˘·Â†Ì¯„‰Ó†±∑∫∞∞†‰Ú˘·†∫‰ÚÒ‰†≠ ±∑∫≥∞≠±π∫∞∞†˙ÂÚ˘·†‚ÂÁ ÆÔÂÙˆ‰Ó†±∏∫±μ†‰Ú˘·Â†Ì¯„‰Ó†±∏∫≥∞†‰Ú˘·†∫‰ÚÒ‰†≠ ±π∫∞∞≠≤∞∫≥∞†˙ÂÚ˘·†‚ÂÁ Æ̯„‰Ó†ÔÂÙˆ‰Ó†≤∞∫∞∞†‰Ú˘·†∫˙ÂÚÒ‰†≠ ≤∞∫≥∞≠≤≤∫∞∞†˙ÂÚ˘·†‚ÂÁ Æ˙ÂÈÈÚφÔÁ†˙ȷ†ÌÈÚË†¨˜¯Â˘≠Ô‚†¨ÒÈÒ·†¨ÌÈÁÓÏÙ†ı·Șӆ‰‡ÈˆÈ ∫ÔÂÙˆ Æ˙ÂÈÈÚφ„·ÂÚ†˙ȷ†„È‚‰†¯ÙΆ¨‰Èχ‚Ó†‰‡ÈˆÈ ∫̯„

×