Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Tusul diplom zaavar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tusul diplom zaavar

 • 179 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. УЛААНБААТАР ДЭЭД СУРГУУЛЬ КОМПЬЮТЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТЭНХИМ ÒӨСЛИЙН ÀÆÈË ÁÈ×ÈÕ, ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ÇÀÀÂÀÐ Áîëîâñðóóëñàí: Б.Мөнхтуул ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ 2012 1
 • 2. Àãóóëãà 1. Åðºíõèé ç¿éë 2. Төслийн àæèëä òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãà 3. Òºñëòéí àæëûí á¿òýö àãóóëãà 4. Òºãñëèéí àæëûí ã¿éöýòãýëèéí ÿâöûí õÿíàëò áà ¿íýëãýý 5. Òºãñëèéí àæëûí õàìãààëàëò Íýã. Åðºíõèé ç¿éë Компьютерийн програм хангамж болон мэдээллийн систем мэргэжлээр суралцаж байгаа гуравдугаар курсын îþóòàí íü тус тэнхимийн багш нараас èðæ зөвлөгөө аван òºñëèéí àæëûí ñýäýâ áîëîí óäèðäàã÷ áàãøèéã ñîíãîíî. Òºñëèéí àæèë íü - Òîäîðõîé ñèñòåìèéã ñóäëàæ, ò¿¿íèé ïðîãðàìûí ñèñòåì çîõèîõ Тºñлèéí àæëûí çîðèëãî íü îþóòàíä îíîëûí ìýäëýã, ïðîãðàì÷ëàõ óð ÷àäâàðàà áàòàòãàí ã¿íçãèéð¿¿ëæ, ñóðàëöàæ áóé ÷èãëýëèéí õ¿ðýýíä ÷óõàë øààðäëàãàòàé áàéãàà ïðîãðàìûí ñèñòåìèéã çîõèîõ àðãà áàðèë, óð ÷àäâàðûã ýçýìø¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý. Èéìä îþóòàí íü òºñëèéí àæèëä òîäîðõîé ïðîãðàì (ïðîãðàìûí ñèñòåì)-ûã ïðîãðàì÷ëàëûí õýðýãñýë àøèãëàí ïðîãðàì÷ëàõ ÷àäâàðòàéãàà èëýðõèéëýõ çîðèëãî òàâèíà. Õî¸ð. Тºñëèéí àæèëä òàâèãäàõ ¿íäñýí øààðäëàãà Òºñëèéí àæëûí áè÷èãëýëä äàðààõ øààðäëàãûã òàâèíà 1.1 Àæëûã A4 õýìæýýòýé öààñàí äýýð 12 pt. ¿ñãèéí ºíäºðòýé Suna Centurion, Arial Mon ôîíòîîð, 1.5 sp. Line ìºðººð òîõèðóóëæ, öààñíû ç¿¿í çàõààñ 3 ñì, áàðóóí çàõààñ 1.5 ñì, äýýä çàõààñ 2 ñì, äîîä çàõààñ 3 ñì çàéòàé õóóäàñíû 2 òàë ðóó çýðýãö¿¿ëæ áè÷íý. Õóóäàñíû äóãààðûã õóóäàñíû äîîä ìºðèéí òºâä áè÷íý. 1.2 Òºñëèéí àæèë 40–èàñ äîîøã¿é õóóäàñòàé áàéíà. Проãðàìûí source êîä îðîõã¿é áºãººä source êîäûã õàâñðàëò áàéäëààð çààâàë îðóóëíà. 1.3 Àæèëä òóñãàãäñàí õ¿ñíýãò, çóðàã á¿ð íýðòýé áàéõ áà õ¿ñíýãòèéí äóãààðûã áàðóóí äýýä áóëàíä, íýðèéã õ¿ñíýãòèéí äýýä òàëä ãîëëóóëàí, çóðãèéí äóãààð ò¿¿íèé äîîä òºâ õýñýãò, òîìú¸îíû äóãààð àðä íü òóñ òóñ áàéðëàíà. Æèøýý íü: Õ¿ñíýãò 1.1 Õºðñíèé óñíû ýðäýñæèëòèéí ººð÷ëºëò 2
 • 3. N¹ Îíóóä ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 1959 1985 2002 100 80 53 60 34 40 13 20 0 Óòàñ Øóóäàí Õóâü õ¿í Çóðàã 1.1 Óëààíáààòàð õîòûí äîòîîä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ýçëýìæèéí õýìæýý, % Òîìú¸îíû áè÷èãëýë: X = (Y*H*35.5*100) / V (1.5.) Ãóðàâ. Òºñëèéí àæëûí á¿òýö àãóóëãà Òºñëèéí àæëûí áè÷èã áàðèìò íü äàðààõ åðºíõèé á¿òýöòýé áàéíà. ¯¿íä: Í¿¿ð õóóäàñ Ãàð÷èã I. ОРШИЛ..................................................................................................1 II. Онол, Судалгааны хэсэг................................................................2-9 III. Төслийн хэсэг 3.1. Õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà 3.1.1 Системийн зорилго, зорилтууд................10 3.1.1 Õýðýãëýã÷èéí òàëààðõ ìýäýýëýë…………...12 3.1.2 Õýðýãëýã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíû îíöëîã………...13 3.1.3 Ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñëýë………………..……..14 ôóíêöèîíàëü øààðäëàãà………...14 3.1.4 Õýðýãëýã÷èéí 3.1.5 Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага…...18 3.1.6 Ñèñòåì äýõ íýð òîìú¸îíû òàéëáàð…………...18 3.2. Àðõèòåêòóðûí ñîíãîëò 3.2.1 ¯éëäëèéí ñèñòåìèéí ñîíãîëò…………….……...19 3
 • 4. 3.2.2 ªÑÓÑ-èéí ñîíãîëò……………………….….....19 3.2.3 Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëíèé ñîíãîëò……………...…..20 3.3. Ñèñòåìèéí øèíæèëãýý 3.3.1 Объектийн холбоосын диаграм, түүний өргөтгөл..21 3.3.2 ªãºãäëèéí åðºíõèé ñõåì…………………................22 3.3.3 Кодын схем.............................................................23 3.3.3 Объектийн холбоосын диаграм,өргөтгөл…….23 3.3.4. Ерөнхий диаграм буюу CAD……………………..24 3.3.5 Өгөгдлийн урсгалын диаграм.............................25-29 3.3.6 Процессийн тодорхойлолт...............................30-34 3.4. Ñèñòåìèéí çîõèîìæ áóþó çàãâàð÷èëãàà 3.4.1 Бүтцийн схем.............................................35 3.4.2 Модулийн загвар..........................36-39 3.4.3 Маягтийн зохиомж.............................40-42 3.4.4 Òàéëàíãèéí çîõèîèмæ.........................43-46 3.4.5 Äýëãýöèéí çîõèîìæ..........................46-50 Тестчилэл 3.6. Êîä÷èëîëûí õýñýã I. Åðºíõèé ä¿ãíýëò II. Õàâñðàëò 4 3.5
 • 5. I. ͯ¯Ð ÕÓÓÄÀÑ /1-ð õàâñðàëò ¿çíý/ II. ÃÀÐ×Èà Ãàð÷èãèéí àãóóëãà íü áè÷ñýí àæëûí áàðèìò áè÷ãèéí òîéì áóþó àðàã ÿñ áîëæ, áàðèìò áè÷ãèéí åðºíõèé á¿òýö òºäèéã¿é ìºí ãîë á¿ëã¿¿ä, ò¿¿íèé äýä á¿ëã¿¿äèéã õàðóóëñàí ãàð÷èã, äýä ãàð÷èãèéí òîãòîëöîîíîîñ á¿ðäýíý. III. ÒªÑËÈÉÍ ÕÝÑÝà Ýíý õýñýã íü äàðààõ 6 á¿ëýãòýé. ¯¿íä: I á¿ëýã. Õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà II á¿ëýã. Àðõèòåêòóðûí ñîíãîëò III á¿ëýã. Ñèñòåìèéí øèíæèëãýý IV á¿ëýã. Ñèñòåìèéí çîõèîìæ V á¿ëýã. Òåñò÷èëýë VI á¿ëýã. Êîä÷èëîë Îäîî á¿ëýã òóñ á¿ðèéí àãóóëãà, á¿òöèéã àâ÷ ¿çüå. I á¿ëýã. Õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà Ýíý á¿ëýãò ñóäàëãààíû îáúåêò áîëãîæ ñîíãîñîí áàéãóóëëàãûí (ñóäàëãààíû àæëûí õóâüä ñýäâèéí) îíöëîã, ¿éë àæèëëàãàà, ôóíêö, ä¿ðýì æóðàì, îðîëò-ãàðàëòûí ìýäýýëýë, óã ñàëáàðò õýðýãëýãääýã òóñãàé íýð òîìú¸îíû òîäîðõîéëîëò çýðãèéã òàéëáàðëàæ, íýã á¿ð÷ëýí äýëãýðýíã¿é áàéäëààð äàðààõ 6 õýñýãò áàãòààæ 1.1 Системийн зорилго 5
 • 6. <Системийн зорилго нь тухайн системд тодорхой хийгдэх програм хангамжийн бүтээгдэхүүн нь тухайн байгууллагын ямар асуудлыг шийдэх болон тухайн системийг хэрэглэх эцсийн хэрэглэгчийн зорилгыг тодорхой гаргаж тавина.> Жишээ: Кино театрын билет захиалгын системийн хувьд дараах байдлаар тодорхойлно. Энэхүү төслийн зорилго нь кино театрын үзвэрийн билетийг үйлчлүүлэгчид өөрийн хүсэл сонирхолд нийцүүлэн орон зай цаг хугацаа хамааралгүйгээр захиалах боломж олгох онлайн системийг хөгжүүлэхэд оршино. 1.2 Системийн зорилтууд <Системийн ерөнхий зорилгод хүрэх зорилтуудыг тодорхойлох> - Хэрэглэгчдийг хүссэн мэдээлэл болон сул суудлын талаар бүрэн мэдээллээр хангадаг байх - Кино театрын хэрэглэгчдийн захиалгыг онлайнаар хийдэг байх - Төлбөрийг онлайнаар хийх асуудлыг боловсруулах - Хайлтыг олон талбараар хийдэг байх ......гэх мэт. 1.3 Õýðýãëýã÷èéí òóõàé ìýäýýëýë Ñóäàëãààíû îáúåêòîîð ñîíãîñîí áàéãóóëëàãûí òîâ÷ òàíèëöóóëãà, áàéãóóëëàãûí á¿òöèéí ñõåì çýðãèéã ä¿ðñýëíý. 1.4 Õýðýãëýã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíû îíöëîã Ñèñòåìèéí ýöñèéí õýðýãëýã÷èéí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé ìýäýýëëèéã îðõèãäóóëàëã¿é íýã á¿ð÷ëýí áè÷èõ øààðäëàãàòàé. Ýíý ìýäýýëýë íü ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð áîëäîã. ª.õ. äàðààãèéí ¿å øàòàíä ä¿ðñëýãäýõ çàãâàðûí ýõ ¿íäýñ áîëîõ òóë ýíä àëü áîëîõ õèéñâýðëýëã¿é áîäèòîé, äýëãýðýíã¿é òîäîðõîéëæ áè÷íý. 1.5 Ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñëýë <Тухайн системийг хөгжүүлэх болсон үндэслэлийг тодорхойлно. Үүнд: гар ажиллагааг автоматжуулах, хуучин системийг сайжруулах болон шинээр систем хөгжүүлэх зэрэг орно. > Ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõ áîëñîí øàëòãààíûã òàéëáàðëàæ áè÷íý. Îíîëûí õóâüä øèíý ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõýä õ¿ðãýäýã ¿íäñýí 3 õ¿÷èí ç¿éë áàéäàã. ¯¿íä: a) Øèíý ¿éë÷èëãýý, áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íä çîðèóëæ øèíý ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ b) Ãàð àæèëëàãààã õàëæ ¿éë àæèëëàãààã àâòîìàòæóóëàõ øààðäëàãààð øèíý ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ 6
 • 7. c) Õóó÷èí ñèñòåìèéã èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áîëãîæ ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð øèíý ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ... гэх мэт. Системийн онцлогоос шалтгаалан янз бүр байна. 1.6 Õýðýãëýñýí íýð òîìú¸îíû òîäîðõîéëîëò Óã ñàëáàðò õýðýãëýãääýã òóñãàé íýð òîìú¸îíû òîäîðõîéëîëòûã îðõèãäóóëàëã¿é áè÷íý. Æèøýý íü: “Ǻâëºõ áàãøèéí á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí ñèñòåì”-èéí õóâüä Êðåäèò íü äýýä áîëîâñðîëûí àãóóëãûí áàãòààìæèéã õýìæäýã. Òóõàéí óëèðëûí òóðøèä íýã äîëîî õîíîãò òàíõèìä 1 öàãààð îðîõ ëåêöèéí àãóóëãà, ò¿¿íèéã áàãøèéí óäèðäëàãûí äîð õýðýãæ¿¿ëýõ 2 öàãèéí áèå äààëòûí àæëûí íèéëáýðèéã íýã êðåäèò áóþó íýã áàãö öàã ãýíý ...гэх мэтээр тодорхойлон доорх байдлаар хүснэгтэнд оруулна. 1.1 Тодорхойлолт, Товчилсон үг, Нэр томъёоны тайлбар No. Тодорхойлолт Тайлбар 1 Захиалга Кино театрын билетийг онлайнаар захиалах 2 бонус Худалдан авсан тасалбар дээрх нууц дугаарыг бүртгүүлж 1 бонус авна. 6 бонусаар 1 тасалбар үнэгүй авна. .......гэх мэт дор хаяж 15-20 нэр оруулна. 3 1.7 Ëàâëàõ ìàòåðèàë <Системтэй холбоотой материалууд> Óã ñàëáàðò àøèãëàãääàã áºãººä òóõàéí ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõýä íºëººëºõ õóóëü ä¿ðýì, çààâàð æóðàì á¿õèé íîì ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãûí íýðèéã æàãñààæ áè÷íý. ̺í òóñ ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãààíä àøèãëëàãääàã áè÷èã áàðèìò áîëîõ òàéëàí, ìàÿãòûí çàãâàðûã ýíä õàâñàðãàæ áàãòààíà. 1.8 Õýðýãëýã÷èéí ôóíêöèîíàëü øààðäëàãà Õýðýãëýã÷ (çàõèàëàã÷)-èéí ç¿ãýýñ õºãæ¿¿ëýõ ãýæ áàéãàà ñèñòåìä òàâüæ áóé øààðäëàãà (Ôóíêö) á¿ðèéã íàðèéí òîäîðõîéëæ, æàãñààæ áè÷íý. Àæëûí äàðààãèéí á¿ëýãò ä¿ðñëýãäýõ çàãâàð, çîõèîìæ, ïðîãðàìûí ¿ð ä¿í íü õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà äýýð ¿íäýñëýãäýíý. Èéìä àæëûí 2, 3 ¿çëýã áîëîí õàìãààëàëòàí äýýð êîìèññûí ç¿ãýýñ õèéñýí àæëûã ä¿ãíýõäýý àæèë íü ýíä òîäîðõîéëñîí õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãàòàé íèéöýæ áàéãàà ýñýõèéã íü øàëãàæ õîëáîãäîõ ¿íýëãýý ºãíº. õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà íü 7 Áè÷èæ áàéãàà
 • 8. 1) Òîäîðõîé 2) Á¿ðýí 3) Îíîâ÷òîé áàéõ ãýñýí ãóðâàí øèíæèéã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé. Æèøýýëáýë, çºâõºí  ...  Îðëîãî á¿ðòãýõ  Çàðëàãûí òàéëàí ãàðãàõ  ... ãýæ áè÷ñýí áîë ò¿¿íèéã òîäîðõîéã¿é ãýæ ¿çíý. ¯¿íèé îðîíä, Îðëîãî á¿ðòãýõ, Çàðëàãûí òàéëàí ãàðãàõ ôóíêö¿¿ä (¿éëäýë) ÿìàð ïàðàìåòðòýé áàéõûã çààæ  Îðëîãî á¿ðòãýõ (Îðëîãûí äóãààð, îðëîãûí õýìæýý, êîìïàíèéí íýð,...)  Çàðëàãûí òàéëàí ãàðãàõ (Çàðëàãûí äóãààð, áàðààíû íýð,...) õýëáýðòýé áè÷âýë èë¿¿ òîäîðõîé áîëíî. Á¿ðýí áàéõ øèíæ: Õýðýãëýã÷èéí ç¿ãýýñ õºãæ¿¿ëýõ ãýæ áàéãàà ñèñòåìä òàâüæ áóé øààðäëàãà á¿ðèéã îðõèãäóóëàëã¿é íýã á¿ð÷ëýí òîäîðõîéëæ áè÷íý. (Æè÷: òóõàéí òºãñºëòèéí àæëûí õ¿ðýýíä õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãûã õàíãàõ ýñýõèéã õè÷ýýëèéí æèëèéí 4 äîëîî õîíîãò ýõíèé ¿çëýã äýýð áàãø íàðûí êîìèññ òîäîðõîéëæ, øààðäëàãàòàé ººð÷ëºëò îðóóëàõ ýñýõèéã çºâëºíº.) Îíîâ÷òîé áàéõ øèíæ: Ñèñòåìèéí õ¿ðýý õÿçãààð òîìðîõûí õèðýýð õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà íýìýãäýõ òóë çààñàí õóãàöààíä õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãûã á¿ðýí õàíãàñàí ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõýä õ¿íäðýë ãàðäàã. Æèøýýëáýë, Á¿ðòãýëèéí àæëûã á¿ðýí ä¿¿ðýí ã¿éöýòãýæ ÷àäààã¿é íºõöºëä, ñàéí çîõèîìæ á¿õèé òàéëàí ýñâýë ñèñòåìèéí íóóöëàëò õàìãààëàëò, õýðýãëýã÷èéí èíòåðôåéñèéí òóõàéí ÿðèõ íü èë¿¿ö. Èéìä õºãæ¿¿ëýõýä äýíä¿¿ òîì, í¿ñýð ñèñòåìèéí õóâüä çýðýãëýë òîãòîîõ çàìààð õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãûã îíîâ÷òîé òîäîðõîéëîõ õýðýãòýé. 8
 • 9. I I á¿ëýã. Àðõèòåêòóðûí ñîíãîëò Ýíý á¿ëýãò òóõàéí àæèëä àøèãëàõ ïðîãðàì÷ëàëûí õýðýãñëèéã äàðààõ 3 àíãèëàë òóñ á¿ðýýð òîäîðõîéëíî. ¯¿íä: 1. ¯éëäëèéí ñèñòåìèéí ñîíãîëò. Òóõàéëáàë:  Windows 98  Windows NT  Windows XP  Linux ãýõ ìýò ¿éëäëèéí ñèñòåìýýñ ººðèéí ñèñòåìä òîõèðñîí ¿éëäëèéí ñèñòåìèéã ñîíãîæ, ñîíãîõ áîëñîí ¿íäýñëýëèéã ººðèéí ñèñòåìèéí îíöëîãòîé õîëáîæ òàéëáàðëàíà. 2. Ïðîãðàì÷ëàëûí ñèñòåì. ¯¿íä: ªãºãäëèéí ñàíòàé õîëáîîòîé àæëûí õóâüä  MS-SQL  MS-Access  Paradox ãýõ ìýò Âýá ïðîãðàì÷ëàëòàé õîëáîî àæëûí õóâüä  HTML  PHP ãýõ ìýò ïðîãðàì÷ëàëûí ñèñòåìýýñ ººðèéí àæèëä òîõèðîõ ñèñòåìèéã ñîíãîæ, ñîíãîõ áîëñîí ¿íäýñëýëýý òóõàéí ïðîãðàì÷ëàëûí ñèñòåìèéí îíöëîã, äàâóó òàëûã ººðèéí ñèñòåìòýé õîëáîæ òàéëáàðëàíà. 3. Ïðîãðàì÷ëàëûí õýëíèé ñîíãîëò. ¯¿íä:  Java  Delphi  Visual Basic ãýõ ìýò ïðîãðàì÷ëàëûí õýëíýýñ ººðèéí ñèñòåìä òîõèðîõûã ñîíãîæ, ñîíãîõ áîëñîí ¿íäýñëýëýý òóõàéí ïðîãðàì÷ëàëûí õýëíèé îíöëîã, äàâóó òàë áîëîí ººðèéí ñèñòåìòýé õîëáîæ òàéëáàðëàíà. Óäèðäàã÷ áàãøèéí ç¿ãýýñ îþóòàíä ñèñòåìèéí àðõèòåêòóðûí ñîíãîëò õèéõýä òîäîðõîé çààâàð çºâëºãºº ºã÷ óäèðäàí ÷èãë¿¿ëíý. 9
 • 10. III á¿ëýã. Ñèñòåìèéí øèíæèëãýý Àæëûã ã¿éöýòãýõäýý ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ òîäîðõîé àðãà ç¿éã ñîíãîæ, ò¿¿íèé ¿íäñýí çàãâàð, äèàãðàìûã áè÷èã áàðèìòàíä ä¿ðñýëíý. Òóõàéëáàë: Óëàìæëàëò àðãààð ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõäýý øèíæèëãýýíèé äàðààõ çàãâàðûã ãàðãàíà. ¯¿íä: - Îáúåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàìì , ò¿¿íèé ºðòãºòãºë - ªãºãäëèéí óðñãàëûí äèàãðàìì - Процессын тодорхойлолт гэх мэт. IV á¿ëýã. Ñèñòåìèéí çîõèîìæ Óëàìæëàëò àðãààð ñèñòåìèéí çîõèîìæ ãàðãàõ çàãâàðò - Á¿òöèéí ñõåì : ïðîãðàìûí åðºíõèé àðõèòåêòóðûã õàðóóëàõ õýðýãñýë - Øèéäâýðèéí ìîä - Øèéäâýðèéí õ¿ñíýãò - Á¿òýöëýãäñýí àíãëè õýë - Áëîê ñõåì çýðýã îðíî. Ýäãýýðýýñ, á¿òöèéí ñõåì çàéëøã¿é ä¿ðñëýãäýõ ÷óõàë çàãâàð áîë, áóñàä çàãâàðààñ òóõàéí àæëûí îíöëîãò òîõèðóóëàí ñîíãîæ ä¿ðñýëíý. V á¿ëýã. Òåñò÷èëýë Ïðîãðàìûã òîäîðõîé òîõèîëäëóóäàä /îíöãîé ºãºãäºë óòãàíä/ òóðøèæ ¿ð ä¿íã áè÷èã áàðèìòàíä õàâñàðãàíà. ßàãààä ýíý óòãóóäàä çààâàë øàëãàõ áîëñîí òóõàé òàéëáàðëàíà. VI á¿ëýã. Êîä÷èëîë Ïðîãðàìûí êîäûí çºâõºí ÷óõàë õýñã¿¿ä (Stored procedures áàéæ áîëíî)-èéã òàéëáàðûí õàìò áè÷èã áàðèìòàíä õàâñàðãàõ áà õóóäñûã äóãààðëàõã¿é. IV. Åðºíõèé ä¿ãíýëò Àæëûí ¿ð ä¿í äýýð ¿íäýñëýí òîäîðõîé ä¿ãíýëò¿¿äèéã äóãààðëàæ ãàðãàñàí áàéíà. Ýíä õ¿ðñýí ¿ð ä¿í, öààøèä óã ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõ ÷èãëýë, øààðäëàãûí òóõàé áè÷íý. V. Àøèãëàñàí á¿òýýëèéí æàãñààëò Àøèãëàñàí á¿òýýëèéí æàãñààëòûã ãàðãàõäàà Àæèëä àøèãëàñàí äýñ äàðààëëààð 10
 • 11. Çîõèîã÷, íîìûí íýðèéí ¿ñãèéí äàðààëëààð òóñ òóñ áè÷èæ áîëíî. Ãýõäýý áè÷èãëýëèéí õóâüä äàðààõ åðºíõèé æóðìûã áàðèìòëàíà. ¯¿íä: Çîõèîã÷èéí íýð, îâãèéí ¿ñýã, á¿òýýëèéí íýð, óëñ, õîò, õýâëýëèéí ãàçàð, îí, òóõàéí àæèëä õàìààòàé õóóäàñíû äóãààð. Æèøýýëáýë: VI. Õàâñðàëò Àæëûí ¿íäñýí õýñýãò îðóóëàõ øààðäëàãàã¿é ïðîãðàìûí æèøýý êîä, source êîä ãýõ ìýò íýìýëò ìàòåðèàëûã õàâñðàëòàä îðóóëíà. Ýäãýýð íü àæëûí ¿íäñýí õýñãèéí õóóäàñíû òîîíä îðîõã¿é áà õàâñðàëòûí õóóäñûã 1-ýýñ ýõëýí òóñàä íü äóãààðëàíà. Æèíõýíý õàìãààëàëò: 5.1 Àæèë 100% õèéãäñýí íºõöºëä îþóòàíûã ýöñèéí õàìãààëàëòàíä îðóóëíà. Òýãýõäýý îþóòàí íü óðüä÷èëàí õàìãààëàëò äýýð õàìãààëàëòûí êîìèññîîñ çºâëºñºí, îðõèãäñîí ç¿éëñèéã àæèëä á¿ðýí òóñãàñàí áàéõ ¸ñòîé. Óðüä÷èëñàí áîëîí æèíõýíý õàìãààëàëò äýýð îþóòàí íü ººðèéí êîìïüþòåðèéã àøèãëàõ áºãººä äàðààõ õóãöààã áàðèìòàëíà. ¯¿íä: èëòãýë òàâèõ - 8 ìèíóò, àñóóëò õàðèóëò - 2 ìèíóò, ïðîãðàì òàíèëöóóëàõ - 5 ìèíóò 11
 • 12. Õàâñðàëò 1 УЛААНБААТАР ДЭЭД СУРГУУЛЬ КОМПЬЮТЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТЭНХИМ ТӨСЛИЙН АЖИЛ СЭДЭВ: НОМЫН САНГИЙН ОНЛАЙН СИСТЕМ Óäèðäàã÷ багш:...........................Б.Мөнхтуул Оюутан: .................................Б. Наранбаяр 12