Object-oriented System Analysis
and Design
Лекц №5. UML ба т нийг дэмждэг хэрэгсл дүү үү
UMLUML гэж юу вэгэж юу вэ??
• UML (Unified Modeling Language –
Нэгдсэн загварчлалын хэл) нь Объект
хандалтат програм ханга...
• Unified Modeling LanguageUnified Modeling Language
– UML íü Grady Booch, James Rumbaugh áîëîí Ivar Jacobson íàðûí á¿òýýë...
Түүхэн хөгжилТүүхэн хөгжил
• ••1997 онд анхны хувилбар гарсан.1997 онд анхны хувилбар гарсан.
• ••UML 1.xUML 1.x
––Анханда...
55
Unified Modeling LanguageUnified Modeling Language
Давуу талуудДавуу талууд::
• Албан ёсны хэлАлбан ёсны хэл
––Элемент ...
• Unified Modeling LanguageUnified Modeling Language
– UMLUML нь алхам алхамаар нэмэгдүүлэн хөгжүүлэхнь алхам алхамаар нэм...
77
88
Шаардлага тодорхойлох диаграм
/Usecase Diagram/
• Объект хандлагат аргаар систем хөгжүүлэх явцад системийн
хэрэгцээ шаа...
99
Äàíñ ýçýìøèã÷
Ëîãèí õèéõ
Äàíñ íýýõ
Áàíêèð
Áàëàíñ õàðàõ
̺í㺠àâàõ
̺í㺠õàäãàëàõ
Ðåöåéïò õàðàõ
Usecase äèàãðàì
1010
• Çîðèëãî:
• Ñèñòåìèéí ôóíêöóóäûã òîäîðõîéëîõ
• Ñèñòåìèéí ôóíêöóóä áà ãàäààä ýëåìåíò¿¿äèéí
õîîðîíäûí õîëáîî õàìààðëûã...
1111
Usecase á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã: Actor
Check Price
Purchase PC
Manage Inventory
Shop
keeper
<<include>>
Customer
Аctor: сис...
1212
Usecase äèàãðàìûí îíöëîã
Usecase:
- Яìàð ÷ õ¿íä îéëãîìæòîéãîîð
ä¿ðñëýãääýã
- Íýã áóþó ò¿¿íýýñ äýýø òîîíû
Actors-îîð è...
1313
Place an order
Check Price
<<include>>
Customer
Place a mail order
<<extend>>
<<extend>>: ªºð usecase-èéã ºðãºòãºõ
<<...
1414
Usecase òîäîðõîéëîëò
1 Overview
2 Eventflow
3 Relationship
4 Preconditions
5 Other information
1 Overview
2 Eventflow...
1515
Usecase òîäîðõîéëîëò
1 Overview
Òóõàéí Usecase-èéí ã¿éöýòãýõ ¿èë àæèëëàãààã
öººõºí ºã¿¿ëáýðýýð òîâ÷ èëýðõèéëýõ
2 Even...
1616
Usecase òîäîðõîéëîëò
1 Overview
2 Eventflow
Ñèñòåìä òóõàéí Usecaså õýðõýí õýðýãæèõèéã èëýðõèéëýõ
áºãººä Usecase äèàãð...
1717
Usecase òîäîðõîéëîëò
1 Overview
2 Eventflow
3 Relationship
Òóõàéí Usecase áóñàä Usecase ýñâýë Actor-òîé
õîëáîî õàìààð...
1818
Usecase òîäîðõîéëîëò
1 Overview
2 Eventflow
3 Relationship
4 Preconditions
Òóõàéí Usecase ýõëýõ óðüäà÷ íºõöëèéã èëýðõ...
1919
UMLUML ашиглахад гарахашиглахад гарах
хүндрэлүүдхүндрэлүүд
• UML tools -¿¿ä íü ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàëòàé êîìïþòåðèéã øààðä...
2020
UMLUML ашиглахад гарахашиглахад гарах
хүндрэлүүдхүндрэлүүд
• Õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí õ¿ññýí, çºâ ãýñýí àðãà áàðèëààðàà UML-Õ¿...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ood lesson4

620 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
232
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ood lesson4

 1. 1. Object-oriented System Analysis and Design Лекц №5. UML ба т нийг дэмждэг хэрэгсл дүү үү
 2. 2. UMLUML гэж юу вэгэж юу вэ?? • UML (Unified Modeling Language – Нэгдсэн загварчлалын хэл) нь Объект хандалтат програм хангамжийн инженерчлэлд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг загварчлалын хэл юм. • OBM(Object Management Group)–ээс стандартчлагдсан.
 3. 3. • Unified Modeling LanguageUnified Modeling Language – UML íü Grady Booch, James Rumbaugh áîëîí Ivar Jacobson íàðûí á¿òýýëUML íü Grady Booch, James Rumbaugh áîëîí Ivar Jacobson íàðûí á¿òýýë þì. ªºðººð õýëáýë òýä àíõ ñàíàà÷ëàãä÷èä íü þì.þì. ªºðººð õýëáýë òýä àíõ ñàíàà÷ëàãä÷èä íü þì. ИсИсïàíèàð “Ãóðâàí íàéç” (theïàíèàð “Ãóðâàí íàéç” (the Three Amigos) ãýæ íýðëýãääýã ýäãýýð çàëóóñ 1990-ýýä îíû ýõýí õ¿ðòýëThree Amigos) ãýæ íýðëýãääýã ýäãýýð çàëóóñ 1990-ýýä îíû ýõýí õ¿ðòýë òóñ òóñäàà ººð ººðèéí àðãà ç¿é, òºëºâëºãºº, ñàíààãààðàà Îáúåêòòóñ òóñäàà ººð ººðèéí àðãà ç¿é, òºëºâëºãºº, ñàíààãààðàà Îáúåêò õàíäëàãàò øèíæèëãýý çàãâàðë÷ëàë äýýð àæèëëàæ áàéæýý. 1994 îíäõàíäëàãàò øèíæèëãýý çàãâàðë÷ëàë äýýð àæèëëàæ áàéæýý. 1994 îíä James Rumbaugh íü Grady Booch-èéí àæèëëàäàã áàéñàí “RationalJames Rumbaugh íü Grady Booch-èéí àæèëëàäàã áàéñàí “Rational Software” êîðïîðàöèä àæèë÷íààð îðæ, õàðèí Jacobson íýã æèëèéí äàðààSoftware” êîðïîðàöèä àæèë÷íààð îðæ, õàðèí Jacobson íýã æèëèéí äàðàà тэдэнтэй нэгдсэнээр 1995 онд тэдтэдэнтэй нэгдсэнээр 1995 онд тэд UMLUML буюу нэгдсэн загварчилгааныбуюу нэгдсэн загварчилгааны хэлийг үүсгэн бий болгожээ.хэлийг үүсгэн бий болгожээ. Үүнд:Үүнд: • Booch: “cloud”Booch: “cloud” диаграммыг санаачилсандиаграммыг санаачилсан • Rumbaugh:Object Modeling Technique (OMT)Rumbaugh:Object Modeling Technique (OMT)-ийг үүсгэн байгуулсан-ийг үүсгэн байгуулсан • Jacobson:Jacobson: анхныанхны Use CaseUse Case диаграмыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэндиаграмыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн Object Oriented Software Engineering (OOSE)Object Oriented Software Engineering (OOSE)-ийг үүсгэн байгуулсан-ийг үүсгэн байгуулсан
 4. 4. Түүхэн хөгжилТүүхэн хөгжил • ••1997 онд анхны хувилбар гарсан.1997 онд анхны хувилбар гарсан. • ••UML 1.xUML 1.x ––Анхандаа доод түвшний загвар гаргахад ашиглагдажАнхандаа доод түвшний загвар гаргахад ашиглагдаж байсанбайсан ––UML 1.4.2 нь дэлхийн стандарт болсонUML 1.4.2 нь дэлхийн стандарт болсон ••ISO/IEC 19501:2005ISO/IEC 19501:2005 • ••UML 2.xUML 2.x ––Диаграмуудыг бүлгүүдэд хуваасан.Диаграмуудыг бүлгүүдэд хуваасан. ––UML 2.4.1UML 2.4.1 хамгийн сүүлийн хувилбархамгийн сүүлийн хувилбар 44
 5. 5. 55 Unified Modeling LanguageUnified Modeling Language Давуу талуудДавуу талууд:: • Албан ёсны хэлАлбан ёсны хэл ––Элемент бүр нь тодорхой утгатай. Үл ойлголцол үүсэхгүйЭлемент бүр нь тодорхой утгатай. Үл ойлголцол үүсэхгүй • Хураангүй товч тодорхойХураангүй товч тодорхой • ЦогцЦогц • Бүрэн судлах нөхцөлийг хангасанБүрэн судлах нөхцөлийг хангасан • СтандартСтандарт
 6. 6. • Unified Modeling LanguageUnified Modeling Language – UMLUML нь алхам алхамаар нэмэгдүүлэн хөгжүүлэхнь алхам алхамаар нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх процессын үед тохиромжтой.процессын үед тохиромжтой. – UMLUML нь системийг статик болон динамик шинж чанараарнь системийг статик болон динамик шинж чанараар нь дүрслэн харуулах боломжоор хангагдсан байдаг. Үүнд:нь дүрслэн харуулах боломжоор хангагдсан байдаг. Үүнд: -Статик бүтцүүд-Статик бүтцүүд:: системийн классууд болон эдсистемийн классууд болон эд ангиудийн дүрслэлангиудийн дүрслэл -Динамик бүтцүүд-Динамик бүтцүүд:: объектуудын амьдралынобъектуудын амьдралын цикл ба тэдгээрийн харилцан хамаарлыгцикл ба тэдгээрийн харилцан хамаарлыг харуулсан дүрслэлүүдхаруулсан дүрслэлүүд
 7. 7. 77
 8. 8. 88 Шаардлага тодорхойлох диаграм /Usecase Diagram/ • Объект хандлагат аргаар систем хөгжүүлэх явцад системийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох үе шатанд usecase диаграмыг байгуулдаг. /Бүтэцлэгдсэн аргаар систем хөгжүүлэх үед шаардлагыг тодорхойлох тусгай график хэрэгсэл ашигладаггүй хүүрнэсэн өгүүлбэрээр тодорхойлдог болохыг бид өмнө авч үзсэн/ • Usecase диаграм нь хэрэглэгч болон системийг хөгжүүлэх багийг холбогч гүүр гэдэг утгаараа ямар ч хүнд ойлгомжтойгоор дүрслэгддэг.
 9. 9. 99 Äàíñ ýçýìøèã÷ Ëîãèí õèéõ Äàíñ íýýõ Áàíêèð Áàëàíñ õàðàõ ̺í㺠àâàõ ̺í㺠õàäãàëàõ Ðåöåéïò õàðàõ Usecase äèàãðàì
 10. 10. 1010 • Çîðèëãî: • Ñèñòåìèéí ôóíêöóóäûã òîäîðõîéëîõ • Ñèñòåìèéí ôóíêöóóä áà ãàäààä ýëåìåíò¿¿äèéí õîîðîíäûí õîëáîî õàìààðëûã òîäîðõîéëîõ • Ôóíêöóóäûí õîîðîíäûí õîëáîî õàìààðëûã òîäîðõîéëîõ • Á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã: - Actor - Usecase - Usecase òîäîðõîéëîëò Шаардлага тодорхойлох диаграм /Usecase Diagram/
 11. 11. 1111 Usecase á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã: Actor Check Price Purchase PC Manage Inventory Shop keeper <<include>> Customer Аctor: системийн эцсийн хэрэглэгч.
 12. 12. 1212 Usecase äèàãðàìûí îíöëîã Usecase: - Яìàð ÷ õ¿íä îéëãîìæòîéãîîð ä¿ðñëýãääýã - Íýã áóþó ò¿¿íýýñ äýýø òîîíû Actors-îîð èäýâõèæäýã - Íèéò ñèñòåìèéã ä¿ðñëýõ õýä õýäýí Use cases äèàãðàìóóäûã ä¿ðñëýõ øààðäëàãàòàé Customer Check Price Purchase PC Manage Inventory Shop keeper <<include>>
 13. 13. 1313 Place an order Check Price <<include>> Customer Place a mail order <<extend>> <<extend>>: ªºð usecase-èéã ºðãºòãºõ <<include>>: ªºð usecase-èéã àøèãëàõ ýñâýë àãóóëàõ USECASE-д дүрслэгдэх холбоосууд
 14. 14. 1414 Usecase òîäîðõîéëîëò 1 Overview 2 Eventflow 3 Relationship 4 Preconditions 5 Other information 1 Overview 2 Eventflow 3 Relationship 4 Preconditions 5 Other information Usecase òîäîðõîéëîëò íü äàðààõ õýñã¿¿äýýñ á¿ðääýã.
 15. 15. 1515 Usecase òîäîðõîéëîëò 1 Overview Òóõàéí Usecase-èéí ã¿éöýòãýõ ¿èë àæèëëàãààã öººõºí ºã¿¿ëáýðýýð òîâ÷ èëýðõèéëýõ 2 Eventflow 3 Relationship 4 Preconditions 5 Other information 1 Overview Òóõàéí Usecase-èéí ã¿éöýòãýõ ¿èë àæèëëàãààã öººõºí ºã¿¿ëáýðýýð òîâ÷ èëýðõèéëýõ 2 Eventflow 3 Relationship 4 Preconditions 5 Other information Usecase òîäîðõîéëîëò íü äàðààõ õýñã¿¿äýýñ á¿ðääýã.
 16. 16. 1616 Usecase òîäîðõîéëîëò 1 Overview 2 Eventflow Ñèñòåìä òóõàéí Usecaså õýðõýí õýðýãæèõèéã èëýðõèéëýõ áºãººä Usecase äèàãðàìä Actor áîëîí Usecase-èéã õîëáîñîí øóãàìààð ä¿ðñýëäýã. Eventflow íü äàðààõ 2 õýñýãòýé. - Basic flow: Ýíý íü òóõàéí Usecase-ä õèéãäýõ ¿íäñýí ¿éëäë¿¿äèéã ä¿ðñýëäýã. - Alternative flow: Àëäàà ãàðàõ òîõèîëäîëä õèéõ ¿éëäëèéã ä¿ðñýëäýã. 3 Relationship 4 Preconditions 5 Other information 1 Overview 2 Eventflow Ñèñòåìä òóõàéí Usecaså õýðõýí õýðýãæèõèéã èëýðõèéëýõ áºãººä Usecase äèàãðàìä Actor áîëîí Usecase-èéã õîëáîñîí øóãàìààð ä¿ðñýëäýã. Eventflow íü äàðààõ 2 õýñýãòýé. - Basic flow: Ýíý íü òóõàéí Usecase-ä õèéãäýõ ¿íäñýí ¿éëäë¿¿äèéã ä¿ðñýëäýã. - Alternative flow: Àëäàà ãàðàõ òîõèîëäîëä õèéõ ¿éëäëèéã ä¿ðñýëäýã. 3 Relationship 4 Preconditions 5 Other information
 17. 17. 1717 Usecase òîäîðõîéëîëò 1 Overview 2 Eventflow 3 Relationship Òóõàéí Usecase áóñàä Usecase ýñâýë Actor-òîé õîëáîî õàìààðàëòàé ýñýõèéã ä¿ðñýëíý. 4 Preconditions 5 Other information 1 Overview 2 Eventflow 3 Relationship Òóõàéí Usecase áóñàä Usecase ýñâýë Actor-òîé õîëáîî õàìààðàëòàé ýñýõèéã ä¿ðñýëíý. 4 Preconditions 5 Other information Usecase òîäîðõîéëîëò íü äàðààõ õýñã¿¿äýýñ á¿ðääýã.
 18. 18. 1818 Usecase òîäîðõîéëîëò 1 Overview 2 Eventflow 3 Relationship 4 Preconditions Òóõàéí Usecase ýõëýõ óðüäà÷ íºõöëèéã èëýðõèéëíý. 5 Other information 1 Overview 2 Eventflow 3 Relationship 4 Preconditions Òóõàéí Usecase ýõëýõ óðüäà÷ íºõöëèéã èëýðõèéëíý. 5 Other information Usecase òîäîðõîéëîëò íü äàðààõ õýñã¿¿äýýñ á¿ðääýã.
 19. 19. 1919 UMLUML ашиглахад гарахашиглахад гарах хүндрэлүүдхүндрэлүүд • UML tools -¿¿ä íü ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàëòàé êîìïþòåðèéã øààðääàã.UML tools -¿¿ä íü ºíäºð õ¿÷èí ÷àäàëòàé êîìïþòåðèéã øààðääàã. • Ýíý íü òàíä äàæã¿é ÷àäâàð áîëîìæóóäààð õàíãàãäñàí õýðýãñýëèéãÝíý íü òàíä äàæã¿é ÷àäâàð áîëîìæóóäààð õàíãàãäñàí õýðýãñýëèéã àøèãëàõàä íààä çàõ íü ñàéí pentium3 (CPU 1GHz, RAM 256mb)àøèãëàõàä íààä çàõ íü ñàéí pentium3 (CPU 1GHz, RAM 256mb) øààðäàíà. Ãýõäýý ýíý áîë õàìãèéí äîîä ¿ç¿¿ëýëò íü.øààðäàíà. Ãýõäýý ýíý áîë õàìãèéí äîîä ¿ç¿¿ëýëò íü. • UML tools -¿¿ä íü ¿íýòýé áàéäàã. ¯íýã¿é(open source, free) áàéäàã.UML tools -¿¿ä íü ¿íýòýé áàéäàã. ¯íýã¿é(open source, free) áàéäàã. Ãýõäýý òàíä òýäãýýðÃýõäýý òàíä òýäãýýð freefree õýðýãñýë UML-ûí áîëîìæûã á¿ðýí ìýäðýõõýðýãñýë UML-ûí áîëîìæûã á¿ðýí ìýäðýõ áîëîìæ ºãºõã¿é. ¿íýõýýð ñàéíûã õýðýãëýõèéã õ¿ñâýë èë¿¿ èõ ìºíãºáîëîìæ ºãºõã¿é. ¿íýõýýð ñàéíûã õýðýãëýõèéã õ¿ñâýë èë¿¿ èõ ìºí㺠òºëºõ õýðýãòýé áîëíî.òºëºõ õýðýãòýé áîëíî. • UML-ûã ñóðàõàä òèéì÷ õÿëáàð áèø áàéäàã.UML-ûã ñóðàõàä òèéì÷ õÿëáàð áèø áàéäàã. UML äèàãðàìóóäûíUML äèàãðàìóóäûí òýìäýãëýãýý íü ¿íýõýýð èõ áàéäàã. Èéìäýý ÷ àíõëàí ñóðàëöëàã÷äàäòýìäýãëýãýý íü ¿íýõýýð èõ áàéäàã. Èéìäýý ÷ àíõëàí ñóðàëöëàã÷äàä òýäíèéã ÿëãàæ ñàëãàí îéëãîõ, ñàíàñàíäàà õ¿ðãýí õýðýãëýõýäòýäíèéã ÿëãàæ ñàëãàí îéëãîõ, ñàíàñàíäàà õ¿ðãýí õýðýãëýõýä õ¿íäýâòýð áàéäàã. UML íü ºíäºð ò¿âøíèé õýë áºãººä ñèñòåìõ¿íäýâòýð áàéäàã. UML íü ºíäºð ò¿âøíèé õýë áºãººä ñèñòåì õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ìýäëýãã¿éãýýð øóóä ýíý àøèãëàõ íü àëäàà ãàðãàõõºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ìýäëýãã¿éãýýð øóóä ýíý àøèãëàõ íü àëäàà ãàðãàõ ìàãàäëàë èõòýé áàéäàã.ìàãàäëàë èõòýé áàéäàã. • UML-ûã àøèãëàí ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõ òîãòñîí àðãà áàðèëUML-ûã àøèãëàí ñèñòåìèéã õºãæ¿¿ëýõ òîãòñîí àðãà áàðèë áàéäàãã¿é.áàéäàãã¿é.
 20. 20. 2020 UMLUML ашиглахад гарахашиглахад гарах хүндрэлүүдхүндрэлүүд • Õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí õ¿ññýí, çºâ ãýñýí àðãà áàðèëààðàà UML-Õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí õ¿ññýí, çºâ ãýñýí àðãà áàðèëààðàà UML- ûã àøèãëàäàã. Ýíý íü àíõëàí ñóðàëöàã÷äàä áàãàõàíûã àøèãëàäàã. Ýíý íü àíõëàí ñóðàëöàã÷äàä áàãàõàí òººðºãäºë àâ÷èðäàã áàéíà.òººðºãäºë àâ÷èðäàã áàéíà. • UML-ûã õýðýãëýã÷äèéí äóíä õî¸ð íèéòëýã àðãà áàðèëUML-ûã õýðýãëýã÷äèéí äóíä õî¸ð íèéòëýã àðãà áàðèë áàéäàã. Íýã õýñýã íü UML-ûã àøèãëàí çàãâàð÷èëæáàéäàã. Íýã õýñýã íü UML-ûã àøèãëàí çàãâàð÷èëæ äóóññàíûõàà äàðàà êîä÷èëîí, êîäîî äóóññàíûõàà äàðàà òåñòäóóññàíûõàà äàðàà êîä÷èëîí, êîäîî äóóññàíûõàà äàðàà òåñò õèéí àëäàà, àñóóäàë ãàðâàë ýðãýí UML çàãâàð äýýðýýõèéí àëäàà, àñóóäàë ãàðâàë ýðãýí UML çàãâàð äýýðýý ñàéæðóóëàëò õèéõ çàìààð ÿâäàã áîë íºãºº õýñýã íü áàãàñàéæðóóëàëò õèéõ çàìààð ÿâäàã áîë íºãºº õýñýã íü áàãà çýðýã øèíæèëãýý çîõèîìæ õèéí ò¿¿íèéãýý êîä÷èëîí äàõèíçýðýã øèíæèëãýý çîõèîìæ õèéí ò¿¿íèéãýý êîä÷èëîí äàõèí øèíæèëãýý çîõèîìæ õèéí êîä÷èëîë ãýõ ìýòýýð áàãà áàãààðøèíæèëãýý çîõèîìæ õèéí êîä÷èëîë ãýõ ìýòýýð áàãà áàãààð øààðäëàãàà äóóñãàí ýöýñò íü òåñòëýí àëäàà çàñàõ çàìààðøààðäëàãàà äóóñãàí ýöýñò íü òåñòëýí àëäàà çàñàõ çàìààð ÿâäàã áàéíà . Òà äýýðõ 2 àðãûí õ¿ññýíýý õýðýãëýõÿâäàã áàéíà . Òà äýýðõ 2 àðãûí õ¿ññýíýý õýðýãëýõ áîëîìæòîé.áîëîìæòîé.

×