Your SlideShare is downloading. ×
Ood lesson10 sequence
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ood lesson10 sequence

61
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
61
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • All these dynamic views let you look inside to the mechanism for action inside the model.
  Activity diagrams focus on the flow of activities in performing a single task.
  Sequence diagrams and collaboration diagrams focus on the messages involved in completing a single process.
  Statechart diagrams focus attention on a single object.
 • Transcript

  • 1. Object-oriented System Analysis and Design Лекц №8. Sequence diagram Улаанбаатар Их Сургууль 2013
  • 2. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ • UML çàãâàð÷ëàëûí íýã õýñýã áîëîõ äàðààëëûí äèàãðàì íü Use Case –ä çààãäñàí ¿éëäëèéã äýëãýðýíã¿é òàéëáàðëàñàí áàéäàã. Òýäãýýð ñõåì¿¿äýä ä¿ð¿¿ä áà use case –¿¿äèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíû äàðààëëûã õàðóóëàõààñ ãàäíà use case –ä çààãäñàí ¿¿ðãèéã á¿ðýí ã¿éöýòãýæ äóóñãàõàä êëàññóóä ÿìàð ¿¿ðýãòýé îðîëöîõûã õàðóóëíà. 2
  • 3. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ UML-ийн динамик диаграмууд: • Sequence diagram • Collaboration diagram • Activity diagram • Statechart diagram 3
  • 4. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ • Sequence Diagram буюу Дарааллын диаграмм • Ямар объектоос хэн рүү ямар мэдээг хэзээ дамжуулагдсан • Зориулалт нь Co llo bo ra tio n Dia g ra m -тай төстэй . • Ялг аат ай т ал нь г эвэл хуг ацааны хүчин зүйлсийг т ооцдог 4
  • 5. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ Sequence diagram íü ñèñòåìèéí äèíàìèê øèíæèéã ä¿ðñëýõ áºãººä îáúåêòóóä õîîðîíäûí ìýäýý äàìæóóëàëòûã õóãàöààíû äàðààëàëòàéãààð ä¿ðñýëäýã. Á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿ä: •Actor •Object •Message •Activation •Lifeline :A :B :C operator Press button doIt() doThat() doThis() 5
  • 6. Sequence diagram-í á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã: Object Îáúåêòûí òýìäýãëýãýý Object name :Class name : Class name Object name Òóõàéëáàë: myAccount :Account : Account myAccount 6
  • 7. Message áóþó Ìýäýý äàìæóóëàëò :B :A 1. Message-èéí íýð (ïàðàìåòð) : áóöàõ òºðºë Á ö ààõ ó ò ãà ó íý ìý ë ò 7
  • 8. Lifeline áóþó Activation :A Lifeline: Îáúåêòûí àìüäðàõ õóãàöàà Activation: Îáúåêòîä óäèðäëàãà øèëæèõ õóãàöàà ( ýíý òóõàé çîõèîìæèéí øàòàíä èë¿¿ èõ ÿðèãäàíà) Îáúåêò óñòàõ 8
  • 9. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ • Sequence diagram юунд хэрэгтэй вэ? – Шинжилг ээ ба зохиомжийн шат анд ашиг ладаг . – Us e c a s e -ийг биелүүлэхийн тулд объектууд нь хэзээ, хэрхэн холбог дон ажиллахыг т одорхойлоход хэрэг т эй – Сист емийн т өвөг т эй комплекс байдлыг ойлг оход дөхөмт эй болг одог . – Объект ууд хоорондын хамаарал, бие даасан байдлыг нээн харуулдаг 9
  • 10. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ • Sequence diagram-ийг хэрхэн ашиглах вэ? – Объектуудыг диаграмын оройд тэгш өнцөгтөөр дүрсэлдэг. – Босоо чиглэлд дүрслэгдэх тасархай шугамууд нь объект бүрийн амьдрах хугацааг илэрхийлдэг. – Объектууд хоорондын мэдээ дамжуулалтыг сумтай шугамаар дүрсэлдэг. Заримдаа объект нь өөрөө өөрийгөө дуудах шаардлага гарах үед энэ шугамын сум нь өөр рүүгээ чиглэсэн байна. – Дамжигдаж буй мэдээ бүр нь классын гишүүн функц байх тул мэдээ дамжуулалтыг гишүүн функцын нэрээр нэрлэхээс гадна тухайн гишүүн функцын авах аргумент болон буцаах утгыг мөн тодорхойлох боломжтой. 10
  • 11. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ Тайлбар: 1. CheckOutController класс нь PatronDB –ийн объект руу getPatron()мэдээг дамжуулж байна 2. Дараа нь Patron объект руу getBalance() мэдээ дамжуулсаны үр дүнд нь CheckOutController руу “balance” утгыг буцаана. 3. Дараа нь CheckOutController объект нь OverdueFineController объект руу payFine()гэсэн мэдээг дамжуулна. 4. Эцэст нь OverdueFineController нь өөрөө өөрийгөө устгана. 11
  • 12. Sequence diagram / Äàðààëëûí äèàãðàì/ Санамж : • Асинхрон мэдээ дамжуулалт – Асинхрон буюу хугацааны зэрэг агшинд хийгдэх үйлдлүүдийг асинхрон мэдээ дамжуулалт гэнэ. • Тухайн классын объектыг үүсгэх функц болох байгуулагч функцыг дуудах мэдээ дамжуулалтаар үүссэн тэгш өнцөгт нь тухайн классынхаа тэгш өнцөгттэй залгаа байрладаг. 12
  • 13. Äèàãðàìóóäûí õîîðîíäûí õàìààðàë Use case Ñòàòèê øèíæèéã ä¿ðñýëíý Class diagram A B C Ýäãýýð 2 äèàãðàìûí íýã íü ñèñòåìèéã ôóíêö òàëààñ íü, íºãºº íü ºãºãäºë òàëààñ íü ä¿ðñëýõ áºãººä õîîðîíäîî ñàëøã¿é õîëáîîòîéãîîð ä¿ðñëýãääýã. Äèíàìèê øèíæèéã ä¿ðñýëíý Sequence diagram :ab :cd :ef 13
  • 14. Êëàññûí îáúåêòóóäûã òîäîðõîéëîõ íü 1. Êëàññûí îáúåêòóóäûã îðõèãäóóëàõã¿é òîäîðõîéëîõ 2. Îáúåêò íü ìýäýý õ¿ëýýí àâàõ ýñâýë ìýäýý äàìæóóëàõ ¿åä êëàññóóäûí õîîðîíäûí ¿¿ñýæ áóé õîëáîî õàìààðëûã òîãòîîõ A B C ab, cd, ef ãýñýí îáúåêòóóä íü õàðãàëçàí À,Â,Ñ êëàññóóäàä òîäîðõîéëîãäñîí Cd îáúåêò ef îáúåêò ðóó ìýäýý äàìæóóëñíààð Â, Ñ êëàññóóäûí õîîðîíä õîëáîî òîãòîíî. ab :A cd :B ef :C 14
  • 15. Ìýäýý äàìæóóëàëòûã êëàññûí äèàãðàìûí ôóíêöýýð òîäîðõîéëîõ Á¿õ Ìýäýý äàìæóóëàëò íü êëàññûí äèàãðàìä ôóíêö áîëæ ä¿ðñëýãäýíý. A ab:A C start cd:B ef:C start doEverything doAnything B doSomething C êëàññä doAnything ôóíêö íýìýãäñýí. doSomething doAnything doEverything 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. 23