Spotkanie si  i bitwa strasznaPolaków z Krzy akami
Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem (1878)
Z Roczników czyli Kronik s awnego Królestwa Polskiego dzie a czcigodnego Jana D ugosza kanonika krakowskiego,  gorliwego...
We    wtorek pi tnastego lipca w dzie Rozes ania Anio ów,chocia król W adys aw o wicie w miejscu postoju mszy wys ucha...
Powzi wszy przekonanie,  e adnej ju nie by o nadzieje, aby pokójz Krzy akami utrzyma , król polski W adys aw panów wszyst...
W adys aw Jagie o z Witoldem modl cy si przedbitw pod Grunwaldem, Jan Matejko (1855)     Grunwaldem,
Gdy wi c pod naporem wiatru, namiotu kaplicy królewskiej wcinie sposób by o ustawi , za rad wielkiego ksi cia Aleksandra k...
Rycerze polscy przyrzekli sobie  wi cie zwyci y albo zgin . Tejsta o ci ducha nie mia y snad oddzia y pruskie, jako e ró...
W adys aw Jagie o - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
król przeto konia w pe nej dosiad szy zbroi [   ] na wynio lejszepodjecha wzgórze, aby wrogów wojska obejrze . Wspi wszy...
Wojownik polski i knecht krzy acki - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
Podczas gdy król ju oto he m przywdziewa i do boju ruszy zamierza ,gdy nagle przychodzi wiadomo , e dwaj od wojsk nieprzyj...
Wojownicy atakuj cy wielkiegomistrza fragment Bitwy podGrunwaldem Jana Matejki
A król polski W adys aw pe nego pychy i zuchwa o ci poselstwakrzy ackiego wys uchawszy, z r k heroldów miecze przyj bez gn...
Konrad Bia y, ksi na Ole nicy, i wielkikomtur Konrad Lichtenstein - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
M    na m a napiera , wzajem kruszy y si or e, a ostrzamiw twarze mierzono. Gdy zwar y si hufce, trudno by o tchórza od...
Henryk von Plauen i Krzysztof, biskup Lubece ski-                       ski-fragment Bitwy pod Grunw...
Obadwa    wojska bitw rozpocz wszy, przez godzin prawieze zmiennym walczy y szcz ciem i najusilniej o zwyci stwo zabieg...
Poniewa    i Krzy acy do zwyci stwa ca d yli moc , wielkachor giew króla polskiego W adys awa, ze znakiem or a bia ego,...
Marcin z Wrocimowic, chor y ziemi     Wrocimowic,       krakowskiej fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
A wtem z wojska pruskiego rycerz wyskoczy     na cisawym koniu,z otym opi ty pasem, w bia ym kaftanie niemieckiego kr...
Giermek - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
A    tak oddzia y polskie pozbywszy si niepewno ci, która jepowstrzymywa a, wieloma chor gwiami rzuci y si na wroga, kt...
W adys aw Jagie o z orszakiem - fragment Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Grunwald

359 views
273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grunwald

 1. 1. Spotkanie si i bitwa strasznaPolaków z Krzy akami
 2. 2. Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem (1878)
 3. 3. Z Roczników czyli Kronik s awnego Królestwa Polskiego dzie a czcigodnego Jana D ugosza kanonika krakowskiego, gorliwego badacza dziejów swego narodu, zestawionych z najwi ksz staranno ci i dba o ci o prawd historyczn
 4. 4. We wtorek pi tnastego lipca w dzie Rozes ania Anio ów,chocia król W adys aw o wicie w miejscu postoju mszy wys uchapostanowi , to jednak wskutek wiatru dm cego porywi cie nie mo naby o tak piesznie jako nakazano umocowa ani rozwin namiotu, [...]bo gdy go rozwini to nawet, to i tak utrzyma si nie móg . Spadbowiem w nocy minionej deszcz nawalny z piorunami, wi kszy jednakznacznie w rejonie obozowiska krzy ackiego ni w obozie króla i to takdalece, e tam wszystkie niemal namioty burza roznios a, co kl skjutrzejsz mia o wró y .
 5. 5. Powzi wszy przekonanie, e adnej ju nie by o nadzieje, aby pokójz Krzy akami utrzyma , król polski W adys aw panów wszystkich,rycerstwo, poddanych Królestwa Polskiego i podleg ych mu ziempod bro powo a i przez rozes ane listy i wici powszechn do Prusprzeciw Krzy akom nakaza wypraw .
 6. 6. W adys aw Jagie o z Witoldem modl cy si przedbitw pod Grunwaldem, Jan Matejko (1855) Grunwaldem,
 7. 7. Gdy wi c pod naporem wiatru, namiotu kaplicy królewskiej wcinie sposób by o ustawi , za rad wielkiego ksi cia Aleksandra królz obozem spod D brówna wyruszy , a uszed szy dwumilow przestrze ,na której dooko a p on ce wida by o wioski nieprzyjació stanna polach wsi St barka i Grunwaldu, oczekiwan bitw ws awi simaj cych, i po ród zagajników i k p drzewiastych, których wielka tuby a liczba, postój wojsku wyznaczy .Przyby ju mistrz pruski Ulryk von Jungingen do wsi Grunwald,któr mia sw kl sk upami tni , i znajdowa si w pobli u, ale jeszczekrólewscy zwiadowcy o nim nie wiedzieli.
 8. 8. Rycerze polscy przyrzekli sobie wi cie zwyci y albo zgin . Tejsta o ci ducha nie mia y snad oddzia y pruskie, jako e ró nych by aw nich j zyków i nacji zbieranina, ponadto rzemie lników ha astra,pacho ków i ciurów, w wojnie bezu ytecznych.w tym czasie, gdy król polski W adys aw wys uchiwaniem mszyi gor cymi zaj ty by mod y, ca e wojsko królewskie przez miecznikakrakowskiego Zyndrama z Maszkowic ustawione, za przez wielkiegoksi cia litewskiego Aleksandra osobi cie uszykowane, z szybko cigodn podziwu rozwin o si i w szyku naprzeciwko wroga stan o.
 9. 9. W adys aw Jagie o - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
 10. 10. król przeto konia w pe nej dosiad szy zbroi [ ] na wynio lejszepodjecha wzgórze, aby wrogów wojska obejrze . Wspi wszy si na jedenz pagórków, pomi dzy dwoma roz o ony zagajnikami, [...] sk dna wrogów atwiejszy i lepszy mo na by o mie widok i tam oczymaraczej ni rozumem swoje i przeciwników mierz c si y, to pomy lny,to smutny los sobie wró y . Zast pom nieprzyjació napatrzywszy sido woli, ni ej zjecha i wielk liczb Polaków pasem rycerskim ozdobioraz krótkim, ale mocnym przemówieniem ka demu o jego godno ciprzypomniawszy, do walki zagrza .
 11. 11. Wojownik polski i knecht krzy acki - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
 12. 12. Podczas gdy król ju oto he m przywdziewa i do boju ruszy zamierza ,gdy nagle przychodzi wiadomo , e dwaj od wojsk nieprzyjacielawyruszyli heroldowie [...]. Ci oddawszy jako tako honory królowi, treswego poselstwa po niemiecku wy o yli, a Jan M yk przet umaczy : Najja niejszy królu! Wielki mistrz pruski Ulryk tobie i bratu twojemuprzez nas tu oto dwa miecze przesy a, aby z nim i jego wojskiem przy ichpomocy z mniejszym wahaniem a z wi ksz uwag ni j okazujesz,do bitwy przyst pi , i eby d u ej po ród lasów i gajów si nie kry i walki nie odwleka . Je eli za mniemasz, e do rozwini cia swychszyków zbyt ma e i ciasne masz pole ust pi ci mistrz pruski Ulryk tegopola, które wojskiem swym zaj , ile go zechcesz, byle ci móg do walkiwyci gn [...].
 13. 13. Wojownicy atakuj cy wielkiegomistrza fragment Bitwy podGrunwaldem Jana Matejki
 14. 14. A król polski W adys aw pe nego pychy i zuchwa o ci poselstwakrzy ackiego wys uchawszy, z r k heroldów miecze przyj bez gniewu iniech ci jakiejkolwiek [ ] i bez namys u im odpowiedzia z dziwnjednak i jakby z nieba dan pokor , cierpliwo ci i skromno ci : Chociaw wojsku moim dosy mam mieczów i od wrogów moich ich nie potrzebuj ,to jednak dla wi kszego wspomo enia, podpory i obrony w s usznej mojejsprawie, te dwa miecze od wrogów krwi i zguby mojej oraz mego wojska akn cych przys ane, a przez was przyniesione, w imi Boga przyjmuj . Doniego, jako do najsprawiedliwszego karciciela ucieka si b d , by gniewswój na równie pysznych co niegodziwych wrogów obrócili, którychu agodzi i do pokoju nak oni adnym nie mo na sposobem anis uszno ci , ani pokor , ani ofiar moj dopóki krwie nie rozlej , nieposzarpi wn trzno ci i na karkach bli nich miecza nie st pi .
 15. 15. Konrad Bia y, ksi na Ole nicy, i wielkikomtur Konrad Lichtenstein - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
 16. 16. M na m a napiera , wzajem kruszy y si or e, a ostrzamiw twarze mierzono. Gdy zwar y si hufce, trudno by o tchórza odró niod bohatera, dzielniejszego od leniwca wszyscy bowiem jakby w p tachprzywarli do siebie. Za miejsca zmieniali i szli do przodu nie inaczej,a po str ceniu czy zabiciu wroga zwyci zca miejsce zajmowapokonanego.
 17. 17. Henryk von Plauen i Krzysztof, biskup Lubece ski- ski-fragment Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
 18. 18. Obadwa wojska bitw rozpocz wszy, przez godzin prawieze zmiennym walczy y szcz ciem i najusilniej o zwyci stwo zabiegaj c, jednodrugiemu nie ust powa o pola; nie by o pewne przeto, któr stron przechyliszala. Cho mniemam, i e trudno jest dok adn po stronie nieprzyjacielakre li liczb poleg ych, to przecie droga na mil kilka trupami us an by a,ziemia krwi zabitych nasi kni ta, a w powietrzu wo ania unosi y si i j ki konaj cych.
 19. 19. Poniewa i Krzy acy do zwyci stwa ca d yli moc , wielkachor giew króla polskiego W adys awa, ze znakiem or a bia ego, któr chor y niós krakowski Marcin z Wrocimowic [ ]pod wrogów naporem na ziemi leg a. Ale rycerze i weterani pod niwalcz cy, najbardziej w bojach do wiadczeni, zniszczy jej nie daliunie li j i w tym samym ustawili miejscu.
 20. 20. Marcin z Wrocimowic, chor y ziemi Wrocimowic, krakowskiej fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
 21. 21. A wtem z wojska pruskiego rycerz wyskoczy na cisawym koniu,z otym opi ty pasem, w bia ym kaftanie niemieckiego kroju i ca y okrytyzbroj [ ] Pocwa owa [ ] a do miejsca k dy sta król i, w óczniwymachuj c, w obliczu ca ego wojska nieprzyjació na króla sizamierzy . Gdy wi c król W adys aw uniós szy i swoj w óczni , walkprzyj zamierza , wtenczas pisarz królewski Zbigniew z Ole nicyprawie bezbronny, bo w óczni jeno wpó z aman dzier ywyprzedziwszy króla w bok ugodzi tamtego i na ziemi z konia zwali .
 22. 22. Giermek - fragmentBitwy pod Grunwaldem Jana Matejki
 23. 23. A tak oddzia y polskie pozbywszy si niepewno ci, która jepowstrzymywa a, wieloma chor gwiami rzuci y si na wroga, którypod swoimi szesnastoma sta [ ], by teraz miertelny stoczy bój.A lubo wrogowie przez czas jaki opór stawiali, w ko cu jednak liczbprzewa n wojsk królewskich zewsz d otoczeni, w pie wyci tymizostali. Z walcz cych pod szesnastu chor gwiami wszyscy prawie polegli.
 24. 24. W adys aw Jagie o z orszakiem - fragment Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki

×