Presentation för nya nämnden 2011018

580 views

Published on

Barn o utbildningskontor chef Ulf Gustavsson presentera.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation för nya nämnden 2011018

 1. 1. Hur styr vi med mål och resultat? Utbildningsnämnden 20110118
 2. 2. Om du inte vet vilken hamn du ska till är ingen vind gynnsam
 3. 3. Styrmodellen <ul><li>Stat Tillsyn, uppföljning, utvärdering </li></ul><ul><ul><li>Krav/ mål/ kvalitet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skollag, förordningar, föreskrifter, läroplan </li></ul></ul></ul><ul><li>Huvudman Tillsyn, uppföljning, utvärdering </li></ul><ul><ul><li>Lokala styrdokument </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skolplan; Mål – och budget; VP </li></ul></ul></ul><ul><li>Skola Uppföljning, utvärdering </li></ul><ul><ul><ul><li>Läroplan, kursplaner, betygskriterier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokal arbetsplan; KR </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Riktlinjer för den politiska styrningen <ul><li>Ett ökat lokalt ansvar </li></ul><ul><li>Från regel till mål </li></ul><ul><li>En mer medveten utvärdering </li></ul><ul><li>En stärkt lokal skolledning </li></ul><ul><li>Bättre info om skolans mål samt förstärkta fortbildningsinsatser </li></ul><ul><li>En effektiv tillsyn </li></ul>
 5. 5. Två pelare för den politiska styrningen <ul><li>Mål som ger riktning </li></ul><ul><li>Skollag </li></ul><ul><li>Läroplaner </li></ul><ul><li>Resultatutvärde- </li></ul><ul><li>ring och redovisning </li></ul><ul><li>Uppföljning och utvärdering ska ge underlag för beslut om förändring och utveckling </li></ul><ul><li>Inspektion </li></ul>
 6. 6. Arbetsfördelning… <ul><li>Politikerna/huvudmännen är ansvariga för att de nationella målen nås och för att ge resurser och ramar för detta. </li></ul><ul><ul><li>Vad ska uppnås? </li></ul></ul><ul><li>De professionella har ansvaret för utvecklingen av verksamheten. </li></ul><ul><ul><li>Hur gör vi det? </li></ul></ul>
 7. 7. Mål och resultat <ul><li>Man kan aldrig styra med mål, </li></ul><ul><li>men mot mål. </li></ul><ul><li>Man kan bara styra med resultat. </li></ul>
 8. 8. Styrkedjan <ul><li>Värden </li></ul><ul><li>Utbildningsmål </li></ul><ul><li>Undervisningsmål </li></ul><ul><ul><li>Det lokala frirummet </li></ul></ul><ul><li>Resultat </li></ul><ul><li>Utvärdering </li></ul>
 9. 9. Frirummet Skolpolitik: Styrning av skolan Den professionella nivån: Styrning i skolan Frirum för utveckling av organisationen
 10. 10. Riktning Resultat Resurser
 11. 11. Hur ser vi resultat? <ul><li>Den löpande bedömningen av </li></ul><ul><li>kunskapsutvecklingen </li></ul><ul><li>Utvecklingssamtal </li></ul><ul><li>Individuella utvecklingsplaner – IUP </li></ul><ul><li>Meritvärden </li></ul><ul><li>Behörighet </li></ul><ul><li>Nationella prov </li></ul>
 12. 12. Hur ställer vi samman resultaten lokalt? <ul><li>Verksamhetsberättelse </li></ul><ul><ul><li>Delårsbokslut </li></ul></ul><ul><ul><li>Årsbokslut </li></ul></ul><ul><li>Kvalitetsredovisning </li></ul><ul><ul><li>Verksamheter och förvaltning </li></ul></ul><ul><li>Omvärldsanalys </li></ul>
 13. 13. Skolplanen
 14. 14. Tre fokusområden <ul><li>Kunskap, lek och lärande </li></ul><ul><li>Ansvar, inflytande och arbetsglädje </li></ul><ul><li>Bedömning, betyg och kunskaps- </li></ul><ul><li>utveckling </li></ul>
 15. 15. Kunskap, lek och lärande <ul><li>Kunskapsuppdraget är skolans viktigaste uppdrag. Lärande är vägen till kunskap. Och alla har rätt till lärande och kunskap. Arbetet för att utveckla lärandet måste därför alltid vara prioriterat. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Lärande sker överallt och på olika sätt – för de yngsta i förskolan är leken lärande; för eleverna i grundskolan bidrar lärprocess och kreativt skapande gemensamt till att kunskap utvecklas; för eleverna i gymnasieskolan och för eleverna i olika former av vuxenutbildning innebär det en fördjupning både av ämnes-kunskaper och av ämnesintegrerad kunskaps-utveckling </li></ul>
 17. 17. Ansvar, inflytande och arbetsglädje <ul><li>Läroplanen och den pedagogiska erfarenheten är tydliga när det gäller betydelsen av att barn, elever och vuxna blir delaktiga i utformandet av sitt lärande. </li></ul><ul><li>Förskolan och skolans demokratiska värdegrund innebär att barn, elever och personal har en gemensam arbetsplats, där allas förutsättningar och rättigheter ska tas tillvara. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Alla ska ha ett verkligt inflytande över sin egen vardag. Det handlar om att tillsammans planera och genomföra arbetet – och att som en del av detta också utvärdera och reflektera. </li></ul>
 19. 19. Bedömning, betyg och kunskapsutveckling <ul><li>Den mest avgörande faktorn för elevernas kunskapsutveckling är att de får en klar bild av de mål som de förväntas uppnå: Vilka kunskapskvaliteter ska utvecklas? </li></ul><ul><li>För att en bedömning ska kunna göras måste kriterier fastställas för att eleverna både själva och tillsammans med sina lärare ska kunna bedöma hur väl målen har uppfyllts. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Bedömningen syftar till att göra varje eleven medveten om var han och hon befinner sig i sin kunskapsutveckling, och vad han/hon behöver fokusera på i lärandet framöver för att kunna nå uppsatta mål. </li></ul>
 21. 21. Mål och budget
 22. 22. Kommunövergripande mål <ul><li>Kunskapsresultaten skall förbättras för varje år och de årliga resultaten skall synliggörs för kommunmedborgarna. </li></ul><ul><li>Alla elever, oavsett ålder, skall erbjudas en likvärdig utbildning samt en likvärdig bedöm-ning och betygssättning – oavsett huvudman för verksamheten. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Delaktighet och demokratiskt inflytande över lärandet skall utvecklas och öka för varje år. </li></ul><ul><li>Alla elever skall kontinuerligt följa sin kun-skapsutveckling. </li></ul>
 24. 24. Borgerligt handlingsprogram
 25. 25. <ul><li>Skolans kunskapsuppdrag ska stärkas </li></ul><ul><li>Lärandet under de tidiga åren i grundskolan ska fortsätta att prioriteras </li></ul><ul><li>Barn med särskild behov ska uppmärksammas och få tidiga insatser </li></ul><ul><li>Spetsutbildningar ska införas i grundskolans senare år </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Det pedagogiska ledarskapet i skolan ska stärkas </li></ul><ul><li>En satsning ska göras på elevhälsan </li></ul><ul><li>Entreprenörskap ska lyftas fram </li></ul><ul><li>Alla elever ska få tillgång till skolbibliotek </li></ul>
 27. 27. Verksamhetsplanen 2011
 28. 28. Elevutvecklingen <ul><li>Totala antalet gymnasielever 1 dec 2010: 2590 </li></ul><ul><ul><li>Egenregin: 1876 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Fristående i N-e: 126 </li></ul></ul><ul><ul><li>Fristående övrigt: 338 </li></ul></ul><ul><ul><li>Fristående totalt: 17% </li></ul></ul><ul><ul><li>Andra kommuner: 250 </li></ul></ul><ul><ul><li>Var fjärde elev från N-e går i annan gymnasieskola </li></ul></ul><ul><li>Minskningen något större än beräknat… </li></ul><ul><li>Fortsatt minskning fram till 2014: ca 450 elever </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Vuxenstuderande </li></ul><ul><ul><li>2009 ca 750 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 (1 dec) ca 600 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Köpta platser för ca 115 elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Sfi ca 170 studerande </li></ul></ul>
 30. 30. Bedömningsgrunder för alla mål - Exempel <ul><li>K unskapsresultaten skall förbättras varje år och de årliga resultaten skall synliggöras för kommunmedborgarna. </li></ul><ul><li>Gymnasiet </li></ul><ul><li>Andelen elever med slutbetyg ska öka. </li></ul><ul><li>Andelen elever på de högskoleförberedande program-men som når högskolebehörighet ska öka. </li></ul><ul><li>De genomsnittliga meritvärdena för respektive program ska öka. </li></ul><ul><li>Eleverna ska ges möjlighet att ta ställning till om de får extra hjälp när de behöver det. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Vuxenutbildningen </li></ul><ul><li>Andelen studerande som fullföljer påbörjade kurser ska öka. </li></ul><ul><li>De vuxenstuderande ska ges möjlighet att ta ställning till om de får extra hjälp när de behöver det. </li></ul>
 32. 32. Huvudfokus 10/11
 33. 33. <ul><li>Skolreformerna – implementering av framtidens skola </li></ul><ul><li>Skollag; Gy 11; Nya betygskriterier </li></ul><ul><li>Rodengymnasiet 11 </li></ul><ul><li>Kommungemensamma strukturer för t ex individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram </li></ul>
 34. 34. Nämndens verksamhetsområde
 35. 35. <ul><li>Gymnasium </li></ul><ul><ul><li>Rodengymnasiet </li></ul></ul><ul><ul><li>Häverö </li></ul></ul><ul><ul><li>Gymnasiesärskola </li></ul></ul><ul><li>Vuxenutbildning </li></ul><ul><ul><li>Grundläggande vuxenutbildning </li></ul></ul><ul><ul><li>Gymnasial vuxenutbildning </li></ul></ul><ul><ul><li>Särvux </li></ul></ul><ul><ul><li>Svenska för invandrare </li></ul></ul><ul><ul><li>Yrkesvux </li></ul></ul>
 36. 36. Budget för UN
 37. 37. Budget för verksamheter <ul><li>Gymnasium 205 Mkr </li></ul><ul><li>Gymnasiesärskola 30 Mkr </li></ul><ul><li>Vuxenutbildning 26 Mkr </li></ul><ul><li>Totalt 271 Mkr </li></ul>
 38. 38. Organisation för BoU
 39. 39. Barn- och utbildningskontor Förvaltningschef Grundskolechef Ekonomichef Kansli Gymnasiechef Lednings- grupp Projektledare Handläggare Placerings- kontor Ekonom- grupp Rektorer Rektor NKV Rektor Roslagens Kulturskola Rektor ESU Rektorer Rektorer

×