HET MYSTERIEUZE   d.n.a. GABRIELE VAN DOORN
Het mysterieuze DNA            Al meer dan vijftig jaar kent de wetenschap de dubbele DNA helix        ...
Wetenschappers hebben veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van de menselijketaal en de oorsprong van de grammatica rege...
emotie wordt zo energie in beweging ofwel emotie die rechtstreeks naar het DNA vaniedere cel van het lichaam gestuurd word...
iemand ergens anders naar toe gebracht werd, bleek dat de spuug in het schaaltjedezelfde veranderingen onderging als het v...
Evenmin hebben Darwinisten een verklaring voor de plotselinge sprong in intelligentie enbewustzijn die zich voordeed bij d...
x1018 draaiingen nodig zou hebben om deze puzzel op te lossen. Stel nu dat hij één   draaiing per seconde maakt, dan zo...
biocomputer en in staat is om biologische informatie te verwerken van de celmetabolismendie plaatsvinden in het ons lichaa...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Het Mysterieuze Dna

455
-1

Published on

Onderzoeken en ontwikkelingen tot DNA, de machtige sleutel tot evolutie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
455
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Mysterieuze Dna

 1. 1. HET MYSTERIEUZE d.n.a. GABRIELE VAN DOORN
 2. 2. Het mysterieuze DNA Al meer dan vijftig jaar kent de wetenschap de dubbele DNA helix als de Sjabloon (template) voor alle levensvormen sinds de ontdekking ervan door Crick en Watson. De kennis over DNA is sindsdien geweldig toegenomen. DNA slaat de chemische moleculaire instructies op voor cellulaire reproductie. Het is een blauwdruk voor de reproductie van eiwitten of proteïne die gevormd worden in de cellen van het organisme. Het menselijk lichaam bevat een geschatte hoeveelheid van 70.000 tot 90.000 proteïnen. De DNA helix is een gevlochten dubbele streng. Elke streng is gemaakt van 3.1 miljard nucleotiden. De nucleotiden (bio-organische verbindingen) zijn tezamen geschakeld om deze immense ketting te vormen. Een nucleotide bestaat weer uit een suiker, een fosfaat en éénvan de basen: Adenine, Cytosine, Guanine en Thymine, als z.g. triplets of codon. Erzijn dus 4 verschillende soorten nucleotiden, afhankelijk van soort base die aan desuiker vastzit.Van de complete ketting in een complete DNA streng, wordt slechts 5% gebruikt voor hetcoderen van de reproductie van eiwitten. De ander 95% werd junk of slapend DNAgenoemd. Voor lange tijd hebben westerse wetenschappers geloofd dat het 95% niet-coderende deel van het DNA onbelangrijk was. Revolutionaire nieuwe ontdekkingenhebben aan het licht gebracht dat de genetische code van het DNAmolecuul, geherprogrammeerd kan worden!Ons hele geloof over DNA als het heilige boek des levens dat de tekst bevat om elkhoofdstuk van de biologie te kunnen schrijven, dient nu opnieuw geëvalueerd te worden.Het DNA verschil tussen een mens en een primaat waar wij uit geëvolueerd zouden zijn, iseenvoudigweg te klein om alle verschillen in voorkomen te verklaren, laat staan deimmense verschillen in bewustzijn en intelligente vermogens.Op DNA niveau hebben we meer gemeen met dolfijnen danmet apen.Junk DNATerwijl de westerse wetenschap investeerde in het MenselijkGenoom Project en zich richtte op de 5% coderende tripletsvan het DNA, werd in de Sovjet Unie in 1990 een groepRussische wetenschappers van de Russische Academie voor Wetenschappen bijeengebracht om het gehele menselijk genoom te bestuderen. Dit onderzoek werd geleiddoor Dr. Pjotr Garjajev, lid van de Russische Academie voor Wetenschappen in New York.Het Russische onderzoeksteam koos voor een brede invalshoek en stond open voornieuwe inzichten tijdens het onderzoek. Het team bestond uit biofysici, moleculairbiologen, embryologen en zelfs taalkundige experts. Hun onderzoek toonde aan dat hetzogenaamde junk DNA dat compleet vergeten en genegeerd werd door de westersewetenschap, helemaal geen overvloedig overblijfsel was van de evolutie. Er bestaat eenzekere structuur en logica in de sequentie van deze triplets, zoiets als een biologischetaal. Onderzoek wees verder uit dat de codons feitelijk woorden en zinnen vormen, en netals onze ordinaire menselijke taal grammatica regels volgt.
 3. 3. Wetenschappers hebben veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van de menselijketaal en de oorsprong van de grammatica regels die zo essentieel zijn voor alle menselijketalen; echter ze zijn nooit in staat gebleken om deze bron te vinden. Maar nu voor heteerst in de geschiedenis kan de oorsprong van de taal verrassend genoeg toegeschrevenworden aan DNA. De taal van de genen is veel en veel ouder dan welke menselijke taaldan ook die ooit gesproken is op deze aardbol. Het is zelfs denkbaar dat de DNAgrammatica zelf als een blauwdruk gold voor de ontwikkeling van de menselijke spraak. Waar het westerse Menselijke Genoom Project de machinetaal-code ontcijferde van het DNA molecuul, ontdekten Russische wetenschappers de hogere ‘programmeertalen’ die aanwezig zijn in DNA. Nog een verbazingwekkend feit is dat Garjajev’s groep ontdekte dat DNA op geen enkele wijze een gesloten boek van het leven is. Hij ontdekte dat de tekst van het DNA boek veranderd kan worden. De codons van de DNA streng kunnen opnieuw gerangschikt worden in verschillende sequenties. Met ander woorden de software van het menselijk genoom, ons DNA molecuul, kan geherprogrammeerd worden! Onderzoek wees uit dat de triplets in de DNA streng van plaats blijken te kunnen wisselen. Graancirkel met een DNA ketenDNA programmeringHet meest verbazingwekkende experiment dat uitgevoerd werd door Garjajev’s groep, isde herprogrammering van de DNA codon sequentie d.m.v. gemoduleerd laserlicht. Doorhun ontdekking van de grammatica van de DNA taal waren ze nu in staat om laserlicht enzelfs radiogolven zo te moduleren dat ze semantiek (betekenis) konden toevoegen aan dedraaggolf. Op deze manier bleken ze in staat om DNA in levende organismen teherprogrammeren door gebruik te maken van de samenhang van resonantiefrequentiesvan DNA. De meest indrukwekkende ontdekking die men tot op heden gedaan heeft, iswel dat gesproken taal gemoduleerd blijkt te kunnen worden op de draaggolf. Welnu dit iseen ongelooflijke en verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekking! Ons eigen DNAkan eenvoudigweg geherprogrammeerd worden door menselijke spraak, vooropgestelddat de woorden gemoduleerd worden op de correcte draaggolf frequenties!Waar de westerse wetenschap gecompliceerde biochemischeprocessen gebruiken om DNA triplets te knippen en te plakkenin het DNA molecuul, gebruiken Russische wetenschappersgemoduleerd laserlicht om exact hetzelfde te doen. De Russenhebben reeds bewezen zeer succesvol te zijn in het reparerenvan beschadigd DNA materiaal!Laserlicht therapieën gebaseerd op Garjajev’s ontdekkingenworden al met succes toegepast in sommige Europese Een andere Graancirkel met eveneensacademische ziekenhuizen op verschillende soorten huidkanker. genetische informatie. Toch welDe kanker genas zonder enige resterende littekens. frappant dat veel graancirkels juist daarmee bezig zijn, zonder ‘echt of niet’ hier ter discussie te stellenEmotiesDaniel Winter en zijn ‘Hart Coherentie Team’ hebben bewijs gevonden dat ook menselijkeemoties in staat zijn om DNA te herprogrammeren. De akoestische hartslagen van het hartin het ritme van onze gevoelens, onze emoties, worden omgezet in elektromagnetischeenergie in de klieren van het lichaam, die als piëzoelektrische omvormers fungeren. De
 4. 4. emotie wordt zo energie in beweging ofwel emotie die rechtstreeks naar het DNA vaniedere cel van het lichaam gestuurd wordt als blauw gebundeld laserlicht, dat zo in staat isom de DNA codons te moduleren net zoals de lasers van de Russen dat deden.Planten ontvangen dit licht direct van de zon gebruik makend van chlorofyl in hunbladeren, en gebruiken fotosynthese om de fotonen van de zon te binden. Dieren die dezeplanten consumeren krijgen hun biofotonen indirect binnen van deze planten. Uiteindelijkwordt het coherente licht van zon dan ook opgeslagen als biofotonen in het organisme.Het doel van metabolisme in zowel planten als dieren is om uiteindelijk hoog coherentultraviolet laserlicht te creëren in het DNA dat nodig is voor de celreplicatie. Veel onderzoek heeft uitgewezen dat er een duidelijke relatie bestaat tussen onze mentale en emotionele toestand en onze gezondheid. Mensen die voor een langere periode leiden aan depressies en negatieve gevoelens, zullen uiteindelijk ook de schadelijke gevolgen hiervan ondervinden voor hun gezondheid. Is het u niet opgevallen dat degene die het meeste praat over een ziekte, ook vaak degene is die deze uiteindelijk krijgt? Angst is een zeer negatieve emotie die niet bijdraagt aan de gezondheid. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat hoe goed baby’s ook gevoed worden, wanneer ze de strelende en liefdevolle aanraking van hun moeders moeten ontberen, ze uiteindelijk zelfs kunnen sterven! De liefdevolle knuffels van de moeder worden rechtstreeks gestuurd naar het DNA van de baby!Daniel Winter stelt overduidelijk dat onze emoties ons DNA programmeert en hetimmuunsysteem van onze cellen beïnvloedt. Negatieve emoties vernietigen desamenhang van het immuunsysteem, terwijl positieve emoties het juist versterken.Volgens Winter is dan ook het gezondste wat we kunnen doen, zo veel mogelijkgelukzaligheid en extase zien te ervaren in ons leven omdat dit de gezondste emotie is dieons op de lange duur een lang leven bezorgt.Biogolf computerDe golf verwerkende en modulerende eigenschappen van DNA hebben een totaal nieuwefunctie van het DNA molecuul aan het licht gebracht. Voor lange tijd hebben we geloofddat het enige doel van DNA was drager te zijn van genetischeinformatie voor de reproductie van het leven. Naar nu blijkt isdit slechts de helft van het verhaal.Garjajev en anderen postuleren in een wetenschappelijke papergetiteld ‘DNA wave Biocomputer’ (vert: DNA golf biocomputer), datDNA niets minder is dan een intelligente biologische computer, eenintelligent apparaat dat in staat is om biologische informatie afkomstigvan alle cellen in het lichaam op te slaan en weer te raadplegen,waarbij de chromosomen van alle cellen onderling verbonden zijn ineen holistisch continuüm, een soort biologisch internet in het lichaam. De DNAchromosomen vergaren zo onbeperkt informatie van de celmetabolismen die plaatsvindenin iedere cel, geven die informatie weer verder door regulerende elektromagnetischesignalen uit te zenden als terugkoppeling. De miljarden cellen waaruit het lichaam bestaatzijn op deze manier in voortdurende en constante communicatie met elkaar.Ander bewijs van het feit dat ons lichaam een enkel super in onderlinge samenhangopererend biosysteem is, komt van van Cleve Backster. Hij bleek in staat om te bewijzendat cellen geïsoleerd van het menselijke lichaam in communicatie blijven met het lichaam,zelfs wanneer ze zich op afstand van het lichaam bevinden. Toen een schaaltje spuug van
 5. 5. iemand ergens anders naar toe gebracht werd, bleek dat de spuug in het schaaltjedezelfde veranderingen onderging als het vocht in de mond van de proefpersoon. Deenige verklaring voor dit experiment is dat al onze lichaamcelen onderling non-lokaalverbonden zijn ongeacht hun afstand tot elkaar, en dat deze connectie in stand blijft zelfswanneer de cellen gescheiden worden van het lichaam. Volgens Garjajev, wordt de erfelijke informatie van het organisme ook non-lokaal opgeslagen, wat betekent dat deze niet beperkt is tot het DNA molecuul zelf. Het DNA molecuul fungeert enkel als een opslagmedium dat in staat is om deze erfelijke informatie te lezen en schrijven van en naar een non-lokaal gedistribueerd veld. DNA acteert hier als een fractal-omgeving die op een holografische manier het gebundelde blauwe laserlicht opslaat. Dit erfelijkheids hologram kan gelezen worden door gebruik te maken van ofwel elektromagnetische ofwel akoestische velden.Intelligent Ontwerp Ondanks het feit dat het Darwinisme al sinds 1859 in zwang is, hebben zijn theorieën in de laatste decennia aan nogal wat kritiek blootgestaan, omdat ze nog steeds niet in staat zijn om alle vragen te beantwoorden en de explosie van plotselinge nieuwe levensvormen te verklaren die zich zo’n 530 miljoen jaar geleden op deze planeet voordeed. De overvloedige hoeveelheid nieuwe hogere levensvormen die toen zijn ontstaan met een hoger niveau aan biologische complexiteit dan alle soorten ervoor, vereiste het ontstaan van nieuwe soorten eiwitten en corresponderende genen binnen een relatief zeer kort tijdsbestek. Deze explosie kan moeilijk worden verklaard door een spontane toename in de natuurlijke mutaties van de genen.Hoe is het mogelijk dat de natuur in staat is geweest om een complex biologisch systeemzoals het oog voort te brengen, enkel en alleen door wat te goochelen met de codons vanhet DNA molecuul? Alle biologische systemen zoals de organen, het immuunsysteem ende zintuigen zijn veel te complex om enkel en alleen door puur toeval tot stand te zijngekomen. Het probleem met deze complexe biologische systemen is dat deze zich nietgeleidelijk aan ontwikkeld hebben via velen tussenvormen, omdatdeze prototypen namelijk volledig ontbreken in het fossielen archief.Veel nieuwe biologische functies zijn spontane creatieve uitvindingendie plaatsvonden in het evolutieproces. Toen steeds meer fossielengevonden werden in de zoektocht naar de ontbrekende schakels inhet fossielen archief, bleek paradoxaal genoeg dat er steeds meerbewijs verzameld werd dat de evolutie zich afgespeeld moet hebbenin kwantum-sprongen van de ene soort naar de andere, zoals van deongewervelde naar de gewervelde soort en dus niet via veleverschillende tussenvormen.Een van de belangrijkste pijlers van het Darwinisme is de aanname dat genmutatiesonafhankelijk plaatsvinden naar aanleiding van externe veranderingen in de omgeving. Dereden waarom de aangepaste soorten de veranderingen in de omgeving overleven isomdat ze ‘toevallig’ beter uitgerust zijn om te overleven. Natuurlijke selectie zorgt er hierbijvoor dat deze beter uitgeruste mutanten zullen overleven; dit selectie proces wordt ‘deoverleving van de sterkste’ genoemd.
 6. 6. Evenmin hebben Darwinisten een verklaring voor de plotselinge sprong in intelligentie enbewustzijn die zich voordeed bij de Neanderthalers zo’n 35.000 jaar geleden. Van ingrotten levende jagers maakten zij plots een enorme culturele en intelligente ontwikkelingdoor om gereedschappen te kunnen maken, het land te gaan bewerken en veeteelt tebedrijven. De mensheid maakte het leven voor zichzelf voor het eerst in de evolutie eenstuk prettiger omdat ze niet langer uitsluitend op het najagen van dieren in het wild warenaangewezen. Indien deze duidelijke sprong voorwaarts voor de mens een genetischeachtergrond heeft, dan kan het Darwinisme deze niet eenduidig verklaren. Dr. Bruce Lipton en Harvard Geneticus John Kearns leverde in 1988 al het bewijs dat cellen zelf het vermogen hebben om hun eigen DNA te herprogrammeren wanneer de omgeving dit verlangt. Zij waren het op alle fronten oneens met Darwin. Zij namen proeven met bacteriën die geen melksuiker (lactose) konden verteren in een omgeving die uitsluitend bestond uit lactose. Omdat Lactose hun enige mogelijke voedingsbron was moesten deze bacteriën hun DNA herprogrammeren zoddat ze in staat waren om zich te voeden met de lactose en zo te overleven.De wetenschappelijke kritiek groeit en alternatieve evolutietheorieën zijn al in opkomst. Demeest radicale opponenten van de Darwinisten zijn de creationisten die eenvoudigweggeloven in de letterlijke tekst van Genesis. Het gaat bij hen echter om een simplistische ennogal fundamentalistische uitleg, die door fossiele en archeologische vondsten wordttegengesproken, terwijl andere evolutietheorieën steeds meer terrein winnen. Devolgelingen van het Darwinisme krijgen langzamerhand geen poot meer aan de grond.Mede omdat de verklaring van het Darwinisme, dat de evolutie alleen maar zou gaan overoverlevingstrategie van de egoïstische genen absoluut niet steekhoudend is; net zomin alshet geloof, dat de evolutie geen doel heeft.De fundamentele vraag binnen het Darwinisme blijft inderdaad, waarom het leven opaarde zich ontwikkelde van primitieve onbewust ééncellig leven tot de zelfbewuste mens?Wat kan het doel zijn van zelfbewustzijn wanneer de evolutie alleen maar zou gaan overDarwin’s overlevingstrategie van de egoïstische genen?De ontwikkeling van een nieuwe soort vereist de samenhangendeen gelijktijdige betrokkenheid van veel nieuwe biologische functies.Voor het ontstaan van nieuwe soorten zoals bijvoorbeeld vogels, ishet niet voldoende om alleen veren te ontwikkelen, het vereist ooklichtgewicht botten en spierstructuur. Wanneer een mutant enkel enalleen veren ontwikkelt, dan zou het deze mutant geen biologischvoordeel opleveren, en natuurlijke selectie zou uiteindelijk dezenieuwe levensvorm elimineren.Een aanschouwelijk voorbeeld dat ik tegenkwam: “Wiskundige Fred Hoyle kwam met een mooie en geloofwaardige analogie om te bewijzen dat evolutie moeilijk beschouwd kan worden als een gelukkig roulettespel. Hij gebruikte als analogie de driedimensionale puzzel, de Rubik’s Cube. Elk vlak van de Rubik’s Cube is geconstrueerd uit een matrix van 9 kleinere kubussen per vlak. Elk van de drie lagen in het vlak van de Rubik’s Cube kan draaien rond een verticale en horizontale as. Ieder vlak heeft een eigen kleur, en wanneer de kubus is opgelost hebben allen vlakken weer dezelfde kleur. Stel nu dat we de Rubik’s Cube aan een blinde man geven en hem vragen deze puzzel voor ons op te lossen. Hoyle berekende dat de blinde man een verwachte 5
 7. 7. x1018 draaiingen nodig zou hebben om deze puzzel op te lossen. Stel nu dat hij één draaiing per seconde maakt, dan zou het hem 5 x 10 18 seconden = 126 miljard jaar kosten om de puzzel per toeval op te lossen. Dit is langer dan de leeftijd van ons universum! Stel nu dat we de blinde man helpen en hem adviseren met een ja of nee bij elke draaipoging die hij probeert, dan kan de puzzel opgelost worden in slechts 120 draaiingen, wat dus slechts twee minuten tijd in beslag neemt. Om de Rubik’s Cube op te lossen dienen we slechts 9 * 6 = 54 kleinere kubussen uit te lijnen, maar om de ‘ puzzel des levens’ op te lossen, dienen we 3.1 miljard nucleotiden perfect zien uit te lijnen in een DNA keten! Welnu, geloven we nu nog steeds dat de evolutie het werk was van een blinde?”In 1995 ontstond er echter een serieuzere evolutietheorie de ‘Intelligent Design’ (ID)theorie. De grondlegger van de Intelligent Design theorie is Michael Behe die zijnevolutietheorie lanceerde in een publicatie getiteld ‘Darwin’s zwarte doos’. De IntelligentDesign theorie stelt dat het leven op aarde het resultaat is van een intelligent ontwerp inplaats van een ongeleid proces van ‘vallen en opstaan’.De kwantumfysicus Amit Goswami gelooft dat de kwantumsprongen in de ontwikkelingvan de soorten verklaard kan worden door de kwantum wetenschap. Een aantal kwantumwetenschappers hebben de basis gelegd voor wat zij kwantum evolutie noemen. ZieGoswami’s boek ‘‘Het Visionaire Venster’. Het kernidee van kwantum evolutie is dat de genmutaties plaatsvinden in de kwantum toestand en niet in de klassieke toestand van de Newtoniaanse fysica. Goswami vermeldt dat morfisch genetische velden wel eens de opslagplaats zouden kunnen vormen voor deze kwantum mutaties. Kwantum mutaties staan een praktisch oneindig aantal mogelijke genmutaties toe die allen gelijktijdig plaatsvinden. Alleen veranderingen in het genoom van een nieuwe levensvorm die biologisch betekenis heeft vervalt uiteindelijk van de kwantum toestand naar de klassieke toestand. Goswami vermeldt dat er bewustzijn bij betrokken moet zijn om het verval van de kwantum toestand op gang te brengen alvorens de nieuwe soort kan ontstaan.Kwantum evolutie zou kunnen verklaren waarom er nooit overgangsvormen gevonden zijnin het fossielenarchief, omdat deze overgangsvormen namelijk slechts virtueel bestaanhebben in het kwantum rijk. Enkel in kwantumsprongen ontstaan nieuwe soorten. Nadatdeze nieuwe soorten zijn ontstaan gebruikt de natuur het natuurlijke selectie proces omdie genen te selecteren uit de beschikbare genen uit de genenbank van de nieuwe soort,die het beste aangepast zijn aan de omgeving. Dus de adaptieve aanpassingen van desoort die plaatsvinden in nieuwe omgevingsituaties, zijn altijd al beschikbaar geweest in decollectieve genenbank. De kwantum evolutie omarmt het Darwinisme in zoverre dat hetgelooft dat het natuurlijke selectie mechanisme een druk legt op de soorten om zich aan tepassen in de metastase perioden tussen de kwantumsprongen van nieuwe soorten.Goswami gelooft dat de bewuste keuze voor het verval van het kwantum potentieel aangenen om nieuwe soorten te creëren, in overeenstemming is met een groter plan.Ook de chaostheorie van de fysica lijkt de Intelligent Design theorie van Michael Behe teondersteunen. De fractal attractoren van de chaostheorie stellen ons voor de filosofischevraag of er doelgerichtheid bestaat in het universum.Het moge inmiddels duidelijk zijn dat DNA niet enkel dient als een chemischegeheugenchip voor de reproductie van proteïnen. Russisch onderzoek heeft aangetoonddat we de intelligentie van DNA onderschat hebben, omdat het fungeert als een
 8. 8. biocomputer en in staat is om biologische informatie te verwerken van de celmetabolismendie plaatsvinden in het ons lichaam. Het meest verbazingwekkende is dat de condonsequenties van DNA geherprogrammeerd kunnen worden door coherente frequentiebronnen zoals gemoduleerd laserlicht, radiogolven en menselijke emoties. We zijn nogmaar net begonnen om de brugfunctie van DNA te ontdekken naar informatie velden, debrug naar wat Rupert Sheldrake de morfisch genetische velden van het leven noemt.Morfisch genetische velden zouden wel eens de sturende kracht achter de biologischeevolutie kunnen zijn.Deze nieuwe ontdekkingen laten zien hoe weinig we eigenlijk pas weten over DNA.Niettegenstaande het feit dat we schijnbaar nog maar over zeer beperkte kennisbeschikken in het Westen van DNA, hebben wetenschappers desalniettemin al gewaagdom gen technologie toe te passen op gewassen en organismen naar eigen believen Dezeonderneming zou wel eens heel gevaarlijk kunnen blijken te zijn voor de biosfeer en hetoverleven van het leven op aarde zelf, omdat herstructureringvan het DNA molecuul de golfeigenschappen van het DNAvernietigt waarvoor de natuur miljoenen jaren nodig heeft gehadom te perfectioneren. Het ware beter wanneer we eerst de taalvan het DNA leren spreken.In Genesis staat ook geschreven over de boom die midden in hetparadijs stond: Van deze boom zult gij niet eten. Hetbetrof de boom der kennis waarvan Eva, dank zij de slang, tochniet af kon blijven. Een allegorische boodschap, die ik nu beterbegin te begrijpen.

×