ˇ   Cteme EXPLAIN     CSPUG, PrahaTom´ˇ Vondra (tv@fuzzy.cz)  asCzech and Slovak PostgreSQL Users Group      ...
Agenda  K ˇemu slouˇ´ EXPLAIN a EXPLAIN ANALYZE?   c    zı  Jak funguje pl´nov´n´ jak se vyb´ a “optim´ln´ pl´n...
K ˇemu slouˇ´ EXPLAIN a EXPLAIN ANALYZE? c    zı SQL je deklarativn´ jazyk          ı   SQL dotaz nen´ pro...
Stromov´ struktura exekuˇn´ pl´nu    a        c ıho a  SELECT * FROM a JOIN b ON ( a . id = b . id ) LIMIT 100...
V´poˇet ceny y c  chci porovnat nˇkolik variant ˇeˇen´ a vybrat tu “nejlevnˇjˇ´          e       r s ı ...
Orientaˇn´ principy    c ı   I/O tradiˇnˇ dominuje - minimalizace I/O operac´       c e            ...
Z´kladn´ fyzick´ oper´tory / pˇıstup k tabulce a   ı    e   a    r´ sequential scan   pˇeˇti vˇechny ˇ´dky ta...
Pˇıklad - vytvoˇen´ tabulky r´      r ı tabulka se 100.000 ˇ´dk˚          ra u CREATE TABLE tab ( id INT )...
Pˇıklad - sequential vs. index scan r´ sekvenˇn´ sken    c ı EXPLAIN SELECT * FROM tab WHERE id BETWEEN 1000 AND 2000; ...
Pˇıklad - bitmap index scan r´ bitmap index scan EXPLAIN SELECT * FROM tab WHERE ( id = 110 OR id = 130);         ...
Join strategies   nested loop   hash join   merge join          T. Vondra (CSPUG)  ˇ           ...
Nested loop  velice jednoduch´ - v principu dvˇ vnoˇen´ smyˇky          y        e  r e   c  pro...
Nested Loop CREATE TABLE vnejsi ( id INT , val INT UNIQUE ); CREATE TABLE vnitrni ( id INT PRIMARY KEY ); INSERT INTO vnej...
Merge Join  setˇıd´ obˇ relace dle joinovac´ podm´    r´ ı e           ı   ınky (jen equijoin)  potom ...
Merge Join CREATE TABLE vnejsi ( id INT ); CREATE TABLE vnitrni ( id INT ); INSERT INTO vnejsi SELECT i FROM generate_seri...
Hash Join   1  naˇti menˇ´ (vnitˇn´ relaci a vygeneruj z n´ hash tabulku (pˇes join kl´c)      c   sı   r ...
Hash Join / batches Co kdyˇ se hash tabulka nevejde to pamˇti (work mem)?    z                e   1  ...
Srovn´n´ join metod   a ı Nested Loop  ˇpatnˇ funguje pro dvˇ velk´ relace  s  e        e   e   ide´ln´...
Sort & Limit  ORDER BY ale i spousta dalˇ´ (DISTINCT, GROUP BY, UNION)               sıch  tˇi moˇnosti...
Sort v pamˇti   e SET work_mem = ’8 MB ’; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab ORDER BY id ;               ...
Typy uzl˚ - ostatn´    u     ı   agregace (GROUP BY, DISTINCT)   LIMIT   modifikace tabulky (INSERT, UPDATE, ...
Chybn´ odhad poˇtu ˇ´dk˚ (relace resp. vyhovuj´ ıch podm´   y     c ra u             ıc´    ınce). V ...
Pˇıklad - zd´nlivˇ velk´ selektivita r´     a e    a zaloˇeno na “race condition” - spust´ dotaz jeˇtˇ neˇ se staˇ...
Pˇıklad - korelovan´ sloupce r´        e CREATE TABLE tab ( a INT , b INT ); INSERT INTO tab SELECT i , i FROM gen...
Dalˇ´ problematick´ m´  sı       a ısta Nevhodn´ nastaven´ “cost” promˇnn´ch    e     ı      e y   ...
EXPLAIN kuchaˇka       r Zkontrolujte uzly kde nesed´ odhad poˇtu ˇ´dek.              ı     c ra ...
explain.depesz.com  http://explain.depesz.com  v´born´ n´stroj pro vizualizaci a anal´zu explain planu   y  y a  ...
explain.depesz.com  Jak dlouho trval dan´ krok (samostatnˇ / vˇetnˇ podˇızen´ch)?            y       ...
explain.depesz.com Unique (cost=30938464.86..31166982.10 rows=30468966 width=89) (actual time=249353.521..250273.108 rows=...
pgadmin3  http://www.pgadmin.org/  GUI umoˇnuj´ ı mimo jin´ i vizualizaci SQL dotaz˚      zˇ ıc´     e   ...
auto explain & explanation auto explain   jak´si doplnˇk k log min duration statement    y    e   umoˇnuje log...
Odkazy  Query Execution Techniques in PostgreSQL, Neil Conway, 2007  http://neilconway.org/talks/executor.pdf  ˇ ı ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)

1,750 views
1,689 views

Published on

Stručný úvod do čtení explain planu - seznámení s principem jak databáze vybírá postup vyhodnocení dotazu, na jaké základní operace v něm můžeme narazit (varianty čtení tabulek a joinů). Zejména se ale podíváme na to jak identifikovat problematická místa v exekučním plánu, v čem může být příčina a jak ji odstranit.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)

 1. 1. ˇ Cteme EXPLAIN CSPUG, PrahaTom´ˇ Vondra (tv@fuzzy.cz) asCzech and Slovak PostgreSQL Users Group 21.6.2011
 2. 2. Agenda K ˇemu slouˇ´ EXPLAIN a EXPLAIN ANALYZE? c zı Jak funguje pl´nov´n´ jak se vyb´ a “optim´ln´ pl´n? a a ı, ır´ a ı” a Z´kladn´ fyzick´ oper´tory : scany, joiny, ... a ı e a Jak poznat ˇe je nˇco ˇpatnˇ? z e s e Dalˇ´ uˇiteˇn´ n´stroje. sı z c e a T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 3. 3. K ˇemu slouˇ´ EXPLAIN a EXPLAIN ANALYZE? c zı SQL je deklarativn´ jazyk ı SQL dotaz nen´ program, popisuje v´sledek (logick´ algebra). ı y a Existuje mnoho zp˚sob˚ jak dan´ dotaz vyhodnotit (fyzick´ algebra). u u y a Nalezen´ “optim´ln´ ı a ıho” zp˚sobu je starost´ datab´ze. u ı a Optim´ln´ = nejm´nˇ n´roˇn´ na zdroje (CPU, I/O, pamˇˇ, ...) a ı e e a c y et Z´vis´ na podm´ ach (poˇet uˇivatel˚, velikost work mem, ...). a ı ınk´ c z u stupnˇ volnosti e access strategy (sequential scan, index scan, ...) join order join strategy (merge join, hash join, nested loop) aggregation strategy (plain, hash, sorted) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 4. 4. Stromov´ struktura exekuˇn´ pl´nu a c ıho a SELECT * FROM a JOIN b ON ( a . id = b . id ) LIMIT 100; T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 5. 5. V´poˇet ceny y c chci porovnat nˇkolik variant ˇeˇen´ a vybrat tu “nejlevnˇjˇ´ e r s ı e sı” pˇıstup obvykl´ v (ne)line´rn´ programov´n´ r´ y a ım a ı ze statistik se odhadne poˇet ˇ´dek c ra s vyuˇit´ “cost” promˇnn´ch se spoˇte cena pl´nu z ım e y c a seq page cost = 1.0 random page cost = 4.0 cpu tuple cost = 0.01 cpu index tuple cost = 0.005 cpu operator cost = 0.0025 ... porovn´m ceny moˇnost´ vyberu tu s nejniˇˇ´ cenou a z ı, zsı T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 6. 6. Orientaˇn´ principy c ı I/O tradiˇnˇ dominuje - minimalizace I/O operac´ c e ı n´hodn´ I/O je n´roˇnˇjˇ´ neˇ sekvenˇn´ I/O a e a c e sı z c ı minimalizace CPU operac´ ı nepouˇ´ zıvat pˇıliˇ mnoho pamˇti r´ s e minimalizace toku dat preferovat niˇˇ´ startup nebo celkovou cenu (?) zsı Cena je zhruba ˇas proporˇnˇ k sekvenˇn´ c c e c ımu naˇten´ str´nky z disku. c ı a T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 7. 7. Z´kladn´ fyzick´ oper´tory / pˇıstup k tabulce a ı e a r´ sequential scan pˇeˇti vˇechny ˇ´dky tabulky (a aˇ pak filtruj) r c s ra z data (bloky) se ˇtou sekvenˇnˇ, kaˇd´ pr´vˇ 1x c c e z y a e index scan najdi v indexu odkazy na odpov´ ıc´ ˇ´dky ıdaj´ ı ra z tabulky naˇti jen ty potˇebn´ bloky (i opakovanˇ) c r e e kombinace sekvenˇn´ a n´hodn´ho I/O c ıho a e bitmap index scan pˇeˇti listy indexu, vytvoˇ z nich bitmapu ˇ´dk˚ r c r ra u naˇti jen ty bloky tabulky pro kter´ je v bitmapˇ “1” c e e sekvenˇn´ I/O ale “startup” cena (tvorba bitmapy) c ı moˇnost kombinace v´ index˚ (OR, AND) z ıce u flexibilnˇjˇ´ neˇ multi-column indexy e sı z T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 8. 8. Pˇıklad - vytvoˇen´ tabulky r´ r ı tabulka se 100.000 ˇ´dk˚ ra u CREATE TABLE tab ( id INT ); INSERT INTO tab SELECT * FROM generate_series (1 ,100000); ANALYZE tab ; SELECT relpages , reltuples FROM pg_class WHERE relname = ’ tab ’; relpages | reltuples -- - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - 393 | 100000 (1 row ) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 9. 9. Pˇıklad - sequential vs. index scan r´ sekvenˇn´ sken c ı EXPLAIN SELECT * FROM tab WHERE id BETWEEN 1000 AND 2000; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seq Scan on tab ( cost =0.00..1893.00 rows =927 width =4) Filter : (( id >= 1000) AND ( id <= 2000)) index scan CREATE INDEX idx ON tab ( id ); EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab WHERE id BETWEEN 1000 AND 2000; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Index Scan using idx on tab ( cost =0.00..39.54 rows =1014 width =4) ( actual time =0.108..1.703 rows =1001 loops =1) Index Cond : (( id >= 1000) AND ( id <= 2000)) Total runtime : 2.840 ms T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 10. 10. Pˇıklad - bitmap index scan r´ bitmap index scan EXPLAIN SELECT * FROM tab WHERE ( id = 110 OR id = 130); QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bitmap Heap Scan on tab ( cost =8.53..16.14 rows =2 width =4) Recheck Cond : (( id = 110) OR ( id = 130)) -> BitmapOr ( cost =8.53..8.53 rows =2 width =0) -> Bitmap Index Scan on idx ( cost =0.00..4.27 rows =1 width =0) Index Cond : ( id = 110) -> Bitmap Index Scan on idx ( cost =0.00..4.27 rows =1 width =0) Index Cond : ( id = 130) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 11. 11. Join strategies nested loop hash join merge join T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 12. 12. Nested loop velice jednoduch´ - v principu dvˇ vnoˇen´ smyˇky y e r e c pro vˇtˇ´ relace pomal´, ale rychle produkuje prvn´ ˇ´dek e sı y ı ra jedin´ join pouˇiteln´ pro CROSS JOIN a non-equijoin podm´ y z y ınky vˇtˇinou je k vidˇn´ v OLTP syst´mech (pr´ce s mal´mi poˇty ˇ´dek) es e ı e a y c ra FOR a IN vnejsi_relace FOR b IN vnitrni_relace RETURN (a,b) pokud splˇuje JOIN podm´nku n ı T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 13. 13. Nested Loop CREATE TABLE vnejsi ( id INT , val INT UNIQUE ); CREATE TABLE vnitrni ( id INT PRIMARY KEY ); INSERT INTO vnejsi SELECT i , i +1 FROM generate_series (1 ,1000) s ( i ); INSERT INTO vnitrni SELECT i FROM generate_series (1 ,1000) s ( i ); EXPLAIN SELECT 1 FROM vnejsi , vnitrni WHERE vnejsi . id = vnitrni . id AND vnejsi . val = 10; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nested Loop ( cost =0.00..16.55 rows =1 width =0) -> Index Scan using vnejsi_val_key on vnejsi ( cost =0.00..8.27 rows =1 width =4) Index Cond : ( val = 10) -> Index Scan using vnitrni_pkey on vnitrni ( cost =0.00..8.27 rows =1 width =4) Index Cond : ( vnitrni . id = vnejsi . id ) (5 rows ) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 14. 14. Merge Join setˇıd´ obˇ relace dle joinovac´ podm´ r´ ı e ı ınky (jen equijoin) potom ˇte ˇ´dek po ˇ´dku a posouv´ se kupˇedu c ra ra a r nˇkdy jsou potˇeba rescany (duplicity ve vnˇjˇ´ tabulce) e r e sı velmi rychl´ pro setˇıdˇn´ relace, jinak n´roˇn´ startup y r´ e e a c y vˇtˇinou k vidˇn´ v DSS/DWH syst´mech es e ı e T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 15. 15. Merge Join CREATE TABLE vnejsi ( id INT ); CREATE TABLE vnitrni ( id INT ); INSERT INTO vnejsi SELECT i FROM generate_series (1 ,100000) s ( i ); INSERT INTO vnitrni SELECT i FROM generate_series (1 ,100000) s ( i ); EXPLAIN SELECT 1 FROM vnejsi JOIN vnitrni USING ( id ); QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Merge Join ( cost = 1 9 3 95 . 6 4 . . 2 1 3 95 . 6 4 rows =100000 width =0) Merge Cond : ( vnejsi . id = vnitrni . id ) -> Sort ( cost =96 97. 82.. 994 7.8 2 rows =100000 width =4) Sort Key : vnejsi . id -> Seq Scan on vnejsi ( cost =0.00..1393.00 rows =100000 width =4) -> Sort ( cost =96 97. 82.. 994 7.8 2 rows =100000 width =4) Sort Key : vnitrni . id -> Seq Scan on vnitrni ( cost =0.00..1393.00 rows =100000 width =4) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 16. 16. Hash Join 1 naˇti menˇ´ (vnitˇn´ relaci a vygeneruj z n´ hash tabulku (pˇes join kl´c) c sı r ı) ı r ıˇ 2 ˇti vnˇjˇ´ tabulku a vyhled´vej v hash tabulce pˇed hash kl´ce c e sı a r ıˇ CREATE TABLE vnejsi ( id INT ); CREATE TABLE vnitrni ( id INT ); INSERT INTO vnejsi SELECT i FROM generate_series (1 ,100000) s ( i ); INSERT INTO vnitrni SELECT i FROM generate_series (1 ,100000) s ( i ); EXPLAIN SELECT 1 FROM vnejsi_tabulka JOIN vnitrni_tabulka USING ( id ); QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hash Join ( cost =29 85. 00.. 702 9.0 0 rows =100000 width =0) Hash Cond : ( vnejsi . id = vnitrni . id ) -> Seq Scan on vnejsi ( cost =0.00..1393.00 rows =100000 width =4) -> Hash ( cost =13 93. 00.. 139 3.0 0 rows =100000 width =4) -> Seq Scan on vnitrni ( cost =0.00..1393.00 rows =100000 width =4) (5 rows ) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 17. 17. Hash Join / batches Co kdyˇ se hash tabulka nevejde to pamˇti (work mem)? z e 1 rozdˇl menˇ´ tabulku na ˇ´sti, aby se tabulka do pamˇti veˇla e sı ca e s 2 pro kaˇdou ˇ´st sestav tabulku a proved z ca ˇ join s “velkou” tabulkou 3 m´nˇ efektivn´ (opakovan´ ˇten´ vnˇjˇ´ tabulky) e e ı e c ı e sı 4 pozn´ se dle “batches” v pl´nu a a EXPLAIN ANALYZE SELECT 1 FROM vnejsi_tabulka JOIN vnitrni_tabulka USING ( id ); QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... Hash Join ( cost =29 85. 00.. 702 9.0 0 rows =100000 width =0) ( actual time =277.886..792 ... Hash Cond : ( vnejsi . id = vnitrni . id ) -> Seq Scan on vnejsi ( cost =0.00..1393.00 rows =100000 width =4) ( actual time = ... -> Hash ( cost =13 93. 00.. 139 3.0 0 rows =100000 width =4) ( actual time =277.836..27 ... Buckets : 8192 Batches : 4 Memory Usage : 589 kB -> Seq Scan on vnitrni ( cost =0.00..1393.00 rows =100000 width =4) ( actua ... Total runtime : 900.664 ms (7 rows ) zvyˇte work mem (ˇ´ m´nˇ batch˚, t´ vˇtˇinou l´pe) s cım e e u ım e s e T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 18. 18. Srovn´n´ join metod a ı Nested Loop ˇpatnˇ funguje pro dvˇ velk´ relace s e e e ide´ln´ pro malou vnˇjˇ´ relaci + rychl´ dotaz do vnitˇn´ (index scan) a ı e sı y r ı jedin´ metoda pro non-equijoin :-( a Merge Join ide´ln´ pro jiˇ setˇıdˇn´ relace (napˇ. CLUSTER + index scan) a ı z r´ e e r pokud vyˇaduje extra tˇıdˇn´ probl´m (hlavnˇ velk´ on-disk tˇıdˇn´ z r´ e ı, e e e r´ e ı) Hash Join nevyˇaduje tˇıdˇn´ mus´ ale vytvoˇit hash tabulku z r´ e ı, ı r vyˇaduje ale dostatek pamˇti (work mem pro hash tabulku) z e pokud je hash tabulka moc velk´, dˇl´ se do batch˚ (pomalejˇ´ a eı u sı) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 19. 19. Sort & Limit ORDER BY ale i spousta dalˇ´ (DISTINCT, GROUP BY, UNION) sıch tˇi moˇnosti r z quicksort (v pamˇti, omezeno work mem) e merge sort (na disku) index scan (dostateˇnˇ korelovan´ index, napˇ. CLUSTERED) c e y r LIMIT ˇık´ “chci jenom p´r ˇ´dek, preferuj rychle startuj´ ı pl´ny” r´ a a ra ıc´ a vˇtˇinou mal´ startovn´ ˇas znamen´ velk´ celkov´ ˇas es y ıc a y yc EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab ORDER BY id ; Sort (...) ( actual time =44 6.08 9.. 591 .71 4 rows =100000 loops =1) Sort Key : id Sort Method : external sort Disk : 1368 kB -> Seq Scan on tab (...) ( actual time =0.016..129.756 rows =100000 loops =1) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 20. 20. Sort v pamˇti e SET work_mem = ’8 MB ’; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab ORDER BY id ; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sort (...) ( actual time =31 2.7 09. .432 .41 0 rows =100000 loops =1) Sort Key : id Sort Method : quicksort Memory : 4392 kB -> Seq Scan on tab (...) ( actual time =0.020..146.975 rows =100000 loops =1) s dobˇe korelovan´m indexem r y CREATE INDEX idx ON tab ( id ); EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab ORDER BY id ; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Index Scan using idx on tab ( cost =0.00..2780.26 rows =100000 width =4) ( actual time =0.088..162.377 rows =100000 loops =1) Total runtime : 272.881 ms T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 21. 21. Typy uzl˚ - ostatn´ u ı agregace (GROUP BY, DISTINCT) LIMIT modifikace tabulky (INSERT, UPDATE, DELETE) mnoˇinov´ operace (INTERSECT, EXCEPT) z e subplan (pro korelovan´ subselecty), initplan (nekorelovan´) e e CTE, window functions materializace zamyk´n´ ˇ´dek a ı ra append (inheritance) ... T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 22. 22. Chybn´ odhad poˇtu ˇ´dk˚ (relace resp. vyhovuj´ ıch podm´ y c ra u ıc´ ınce). V ˇem spoˇ´ a probl´m? c cıv´ e Pl´novaˇ si mysl´ ˇe tabulka je mal´ ale ve skuteˇnosti je velk´. a c ız a c a Pl´novaˇ si mysl´ ˇe podm´ a c ız ınce vyhovuje p´r ˇ´dek, ve skuteˇnosti mnoho. a ra c nebo naopak ... Jak se projevuje? vol´ se nevhodn´ zp˚sob pˇıstupu k tabulce (index vs. sekvenˇn´ sken) ı y u r´ c ı vol´ se nevhodn´ zp˚sob joinov´n´ (nested loop nam´ hash/merge joinu) ı y u a ı ısto Co je pˇıˇinou? r´c zastaral´ statistiky (napˇ. hned po loadu) e r chybn´ statistiky - obˇas poˇet distinct hodnot, nevhodn´ formulace podm´ e c c a ınek podm´ ınky na korelovan´ch sloupc´ (cross-column statistiky zat´ nejsou) y ıch ım LIMIT situaci vˇtˇinou v´raznˇ zhorˇuje (preferuje pl´ny s levn´m startem) es y e s a y T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 23. 23. Pˇıklad - zd´nlivˇ velk´ selektivita r´ a e a zaloˇeno na “race condition” - spust´ dotaz jeˇtˇ neˇ se staˇ´ pˇepoˇ´ statistiky z ım se z cı r cıtat CREATE TABLE tab ( id INT ); CREATE INDEX idx ON tab ( id ); INSERT INTO tab SELECT * FROM generate_series (1 ,100000); ANALYZE tab ; DELETE FROM tab ; INSERT INTO tab SELECT 1111 FROM generate_series (1 ,100000); EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab WHERE id = 1111; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Index Scan using idx on tab ( cost =0.00..8.29 rows =1 width =4) ( actual time =0.049..166.562 rows =100000 loops =1) Index Cond : ( id = 1111) (3 rows ) ... wait .... EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab WHERE id = 1111; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seq Scan on tab ( cost =0.00..2035.00 rows =100000 width =4) ( actual time =0.949..158.568 rows =100000 loops =1) Filter : ( id = 1111) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 24. 24. Pˇıklad - korelovan´ sloupce r´ e CREATE TABLE tab ( a INT , b INT ); INSERT INTO tab SELECT i , i FROM generate_series (1 ,100000) s ( i ); ANALYZE tab ; EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM tab WHERE a >= 50000 AND b <= 50000; QUERY PLAN -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seq Scan on tab ( cost =0.00..1943.00 rows =25000 width =8) ( actual time =26.196..58.715 rows =1 loops =1) Filter : (( a >= 50000) AND ( b <= 50000)) Total runtime : 58.762 ms (3 rows ) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 25. 25. Dalˇ´ problematick´ m´ sı a ısta Nevhodn´ nastaven´ “cost” promˇnn´ch e ı e y v´choz´ hodnoty vych´z´ z “typick´ho” syst´mu y ı a ı e e nemus´ nutnˇ odpov´ ı e ıdat tomu vaˇemu s napˇ. pokud m´te SSD, st´ a se rozd´ mezi n´hodn´m a sekvenˇn´ I/O r a ır´ ıl a y c ım pokud m´te rychl´ disky (15k SAS) tak ˇ´steˇnˇ tak´, byˇ ne tak markantnˇ a e ca c e e t e mal´ effective cache size znev´hodˇuje indexy a y n ˇ Cern´ d´ e ıry triggery referenˇn´ integrita (ciz´ kl´ce bez index˚) c ı ı ıˇ u T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 26. 26. EXPLAIN kuchaˇka r Zkontrolujte uzly kde nesed´ odhad poˇtu ˇ´dek. ı c ra Mal´ rozd´ nevad´ ˇ´dov´ rozd´ uˇ jsou probl´m. e ıly ı, ra e ıly z e Pokud je ˇpatnˇ odhad, nem˚ˇe b´t volba pl´nu spolehliv´. s e uz y a a Zkuste aktualizovat statistiky, pˇeformulovat podm´ r ınky, ... Pod´ ıvejte se na na uzly s nejvˇtˇım proporˇn´ rozd´ e s´ c ım ılem mezi cenou a ˇasem. c Jste si jisti ˇe m´te rozumnˇ nastaveny promˇnn´? z a e e e Zmˇnte nastaven´ (v session) a sledujte jak se zmˇn´ pl´n a v´kon dotazu. eˇ ı e ı a y r r ˇ Pˇi optimalizaci se soustˇedte na uzly s nejvyˇˇı cenou / skuteˇn´m ˇasem. ss´ c y c Tam kde se tr´v´ nejv´ ˇasu m˚ˇete optimalizac´ nejv´ z´ a ı ıc c uz ı ıce ıskat. Nelze napˇ. pˇidat index nebo zv´ˇit work mem? r r ys T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 27. 27. explain.depesz.com http://explain.depesz.com v´born´ n´stroj pro vizualizaci a anal´zu explain planu y y a y skvˇl´ pro pos´ an´ pl´nu napˇ. do e-mailov´ch konferenc´ (nezmrˇ´ se) ee ıl´ ı a r y ı sı T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 28. 28. explain.depesz.com Jak dlouho trval dan´ krok (samostatnˇ / vˇetnˇ podˇızen´ch)? y e c e r´ y Jak pˇesn´ byl odhad poˇtu ˇ´dek? r y c ra Kolik ˇ´dek se vyprodukovalo? ra T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 29. 29. explain.depesz.com Unique (cost=30938464.86..31166982.10 rows=30468966 width=89) (actual time=249353.521..250273.108 rows=342107 loops=1) -> Sort (cost=30938464.86..31014637.27 rows=30468966 width=89) (actual time=249353.518..250155.187 rows=342108 loops=1) Sort Key: (lower(u.samaccountname[1])), (g.cn[1]) Sort Method: external merge Disk: 13176kB -> Append (cost=0.00..19340392.34 rows=30468966 width=89) (actual time=44.687..242695.135 rows=342108 loops=1) -> Nested Loop (cost=0.00..19031015.08 rows=30385836 width=89) (actual time=44.685..240132.584 rows=2535 loops=1) Join Filter: ((u.primarygroupid[1] = ANY (tmp_g.primarygrouptoken)) OR (u.gidnumber[1] = ANY (tmp_g.gidnumber)) OR (tmp_g.dn = ANY (u.memberof)) OR (tmp_g.cn[1] = ANY (u.memberof)) OR (tmp_g.dn = ANY (u.groupmembership)) OR (tmp_g.cn[1] = ANY (u.groupmembership)) OR (u.samaccountname[1] = ANY (tmp_g.memberuid)) OR (u.dn = ANY (tmp_g.member)) OR (u.cn[1] = ANY (tmp_g.member))) -> Nested Loop (cost=0.00..1421.74 rows=1350 width=986) (actual time=0.054..116.528 rows=1350 loops=1) -> Nested Loop (cost=0.00..734.12 rows=1350 width=1023) (actual time=0.038..76.647 rows=1350 loops=1) -> Seq Scan on ldap_group_inheritance i (cost=0.00..46.50 rows=1350 width=166) (actual time=0.015..1.633 rows=1350 loops=1) -> Index Scan using ldap_import_groups_dn_key on ldap_import_groups tmp_g (cost=0.00..0.50 rows=1 width=940) (actual time=0.048..0.049 rows=1 loops=1350) Index Cond: (tmp_g.dn = i.groupdn) -> Index Scan using ldap_import_groups_dn_key on ldap_import_groups g (cost=0.00..0.50 rows=1 width=129) (actual time=0.022..0.026 rows=1 loops=1350) Index Cond: (g.dn = i.parentdn) -> Seq Scan on ldap_import_users u (cost=0.00..3856.30 rows=83130 width=372) (actual time=0.006..26.162 rows=83130 loops=1350) -> Seq Scan on ldap_import_users u (cost=0.00..4687.60 rows=83130 width=126) (actual time=0.098..2499.336 rows=339573 loops=1) Total runtime: 250301.001 ms (17 rows) T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 30. 30. pgadmin3 http://www.pgadmin.org/ GUI umoˇnuj´ ı mimo jin´ i vizualizaci SQL dotaz˚ zˇ ıc´ e u T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 31. 31. auto explain & explanation auto explain jak´si doplnˇk k log min duration statement y e umoˇnuje logovat EXPLAIN (ˇi EXPLAIN ANALYZE) pro dlouh´ dotazy zˇ c e http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/auto-explain.html explanation flexibilnˇjˇ´ pr´ce s informacemi o pl´nu pˇımo v SQL e sı a a r´ http://www.pgxn.org/dist/explanation/doc/explanation.html SELECT node_type , strategy , actual_startup_time , ac tual _to tal _ti me FROM explanation ( query := $$ SELECT * FROM pg_class WHERE relname = ’ users ’ $$ , analyzed := true ); node_type | strategy | a c t u al _ s t a r t u p _t i m e | act ual _tot al_ tim e -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Index Scan | | 00:00:00.000017 | 00:00:00.000017 T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN
 32. 32. Odkazy Query Execution Techniques in PostgreSQL, Neil Conway, 2007 http://neilconway.org/talks/executor.pdf ˇ ı Cten´ prov´dˇc´ pl´n˚ v PostgreSQL, Pavel Stˇhule, 2008 a e ıch a u e http://www.root.cz/clanky/cteni-provadecich-planu-v-postgresql/ Using EXPLAIN @ wiki http://wiki.postgresql.org/wiki/Using_EXPLAIN Introduction to VACUUM, ANALYZE, EXPLAIN, and COUNT @ wiki http://wiki.postgresql.org/wiki/Introduction_to_VACUUM,_ANALYZE, _EXPLAIN,_and_COUNT Explaining EXPLAIN, R. Treat, G. S. Mullane, AndrewSN, Magnifikus, B. Encina, N. Conway, 2008 http://wiki.postgresql.org/images/4/45/Explaining_EXPLAIN.pdf T. Vondra (CSPUG) ˇ Cteme EXPLAIN

×