Seminar 12.dubna.2012..

503
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
503
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar 12.dubna.2012..

 1. 1. Projekt EWASOBIOENERGI S.R.O.12.4.2012
 2. 2. ProjektEWA Recyklační a Energetické zařízení„Energie Wirtschaftlichesverabeitentung von Abfal“ PROJEKT EWA
 3. 3. Projekt EWA MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: ochranu přirozené akumulace vod ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod ochranu ovzduší ochranu přírody a krajiny ochranu zemědělského půdního fondu výkon státní geologické sluţby ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod geologické práce a ekologický dohled nad těţbou odpadové hospodářství posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ţivotní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích státní ekologickou politiku. PROJEKT EWA
 4. 4. ProjektEWA Pro naplnění těchto činností ministerstvo dále doporučuje nebo požaduje : Vyuţívat energeticky a surovinově šetrnějších postupů a technologií, minimalizovat vznik odpadu a co nejvyšší mírou recyklace vzniklého odpadu přispívat ke sniţování spotřeby energií, vody a dalších surovin a tím k šetření přírodních zdrojů. Zavádět systém environmentálního řízení a auditu (EMAS) podle nařízení (ES) č. 761/2001 jako nástroj pro trvalé zlepšování vlivu činnosti na ţivotní prostředí (environmentálního profilu); sledovat a postupovat v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti environmentálního řízení (zejména v Evropské unii). Klást důraz na prevenci znečišťování ţivotního prostředí, a tak minimalizovat dopady činností na ţivotní prostředí, zdraví občanů i pracovní prostředí . PROJEKT EWA
 5. 5. ProjektEWA Oblast biologicky rozložitelných odpadů Přehled platné právní úpravy: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Zákon č. 156/1998Sb., o hnojivech Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR PROJEKT EWA
 6. 6. ProjektEWA Přehled platných norem v oblasti biologicky rozložitelných odpadů (BRO) ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek ČSN EN 12255-8 Čistírny odpadních vod – Část 8: Kalové hospodářství. ČSN 46 5735 Průmyslové komposty ČSN 77 0052 Obaly. Obalové odpady.ČSN EN 13432 Obaly – Poţadavky na obaly vyuţitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu. ČSN CR 13714 Charakterizace kalů – Nakládání s kaly ve vztahu k jejich vyuţití nebo ukládání ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru PROJEKT EWA
 7. 7. ProjektEWA Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu (EN a CZ verze) Nařízení EP a Rady č. 1774/2002 Směrnicí č. 1999/31/ES je uložena povinnost omezení ukládání na skládky BRO z komunálního odpadu a to do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35%. PROJEKT EWA
 8. 8. Projekt EWA Podle Plánu odpadového hospodářství ČR, jehoţ závazná byla vydána nařízením vlády č.197/2003 Sb., jsou uloţena pro sníţení mnoţství BRO z komunálního odpadu (BRKO) ukládaných na skládky následující opatření: podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaţeno postupného omezení BRKO ukládaných na skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů; PROJEKT EWA
 9. 9. Projekt EWA - Oblekovice Recyklační a Energetické zařízení„Energie Wirtschaftlichesverabeitentung von Abfal“ PROJEKT EWA
 10. 10. Zařízení EWA Evropská inovativní koncepce zpracování bioodpadů Ekologicky zpracovává biologicky rozloţitelné suroviny včetně obalových materiálů Recykluje druhotné suroviny (vzácné kovy, sklo, plast, atd.) Výroba energie (elektřina, teplo, plyn) Výrobní linka certifikovaného organického hnojiva PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 11. 11. Přehled zpracovávanýchsurovin Potraviny s prošlou dobou vč. obalů (s příměsemi skla, plastů, tetrapaků a kovů). Komunální bioodpad (domovní odpad). Odpady z pekáren, cukráren a podobných provozů. Gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady). Odpady z mlékáren. Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (téţ obsah odlučovačů tuků). PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 12. 12. Fotografie PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 13. 13. BIOODPAD JAKO SUROVINABioodpad je nutné vnímat jako hodnotnou surovinu,která vzniká na území našeho města.Bioodpad tak můţe být pro město zdrojem značných finančních příjmů, úspor a energií. Zpracováním této suroviny získáme: Finanční zdroj: Investice ve výši 250mil. Kč Daně a poplatky v prospěch města Nové pracovní příleţitosti Synergie dlouhodobého provozu (údrţba, servis, ostraha, autopark) Úspora v nákladech na likvidaci odpadu Recyklace: návrat druhotných surovin zpět do oběhu (vzácné kovy, plasty, sklo) Energetické využití: Elektrická energie , Teplo , Organické hnojivo PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 14. 14. Projekt EWA Oblekovice Základní technická data zařízení:Výkon: 1MWhPočet provozních hodin za rok: 8.000 hKapacita zpracování substrátu: 20-50 tun/denDopravní obsluţnost/v prac. den: 6 nákladních aut PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 15. 15. Projekt EWA Oblekovice–dopady: Zlepšení ovzduší a sníţení zápachu ve Znojmě: Zmenšení zatíţení ovzduší čpavkem a bioplynem vznikajících při skládkování Zmenšení zatíţení ovzduší nebezpečným metanem vznikajícím při kompostování „EWA“ pracuje bez zápachu „EWA“ pracuje bez hluku Materiál se neskladuje 6 nových pracovních příleţitostí, Znojemská společnost, Finanční zdroj Významná investice ve Znojmě i v ČR, investice do ekologie a zdraví města Kapacita provozu pro město Znojmo, kontrola provozu městskými orgány „EWA“ je moderní vědecké zařízení – spolupráce s VŠCHT Praha Pořádání exkurzí a seminářů o provozu – podpora turistiky PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 16. 16. Poţadavky na lokalitu: VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÁ PLOCHA PŘIPOJITELNOST EL.ENERGIE / E-ON ČR a.s. VHODNÁ DOPRAVNÍ OBSLUŢNOST VELIKOST AREÁLU VÝROBNY = 1 ha (10 000m2) (100x100m) PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 17. 17. VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÁ PLOCHA Umístěn íKatastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Způsob vyuţití Výměra (m2)Oblekovice 837/13 orná půda výroba 4112Oblekovice 837/12 orná půda výroba PROJEKT EWA OBLEKOVICE 3350
 18. 18. VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÁ PLOCHAKatastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Způsob vyuţití Výměra (m2)Oblekovice 837/13 orná půda výroba 4112Oblekovice 837/12 orná půda výroba PROJEKT EWA OBLEKOVICE 3350
 19. 19. PŘIPOJITELNOST: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 20. 20. DOPRAVNÍOBSLUŢNOST: I/38 PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 21. 21. DOPRAVNÍOBSLUŢNOST: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 22. 22. PŮDORYS AREÁLU EWA: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 23. 23. HMOTOVÁ STUDIE: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 24. 24. HMOTOVÁ STUDIE: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 25. 25. Referenční technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 26. 26. Referenční technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 27. 27. Referenční technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 28. 28. Technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 29. 29. Zavážení surovinPROJEKT EWA
 30. 30. Zavážení surovinPROJEKT EWA
 31. 31. Zavážení surovinPROJEKT EWA
 32. 32. Zavážení surovin Zaváţení tekutými surovinamiPROJEKT EWA
 33. 33. Příprava receptury substrátuPROJEKT EWA
 34. 34. Čerpací stanice centrální čerpací stanice, v pozadí je moţno vidět fermentor PROJEKT EWA
 35. 35. FermentoryPROJEKT EWA
 36. 36. Kogenerační jednotkaPROJEKT EWA
 37. 37. Dodavatel technologie Kontakt EBK Reiter GmbH Oberbierbaum 75 3454 Reidling Betriebsstätte der Biogenen Abfallverwertungsanlage: 3435 Zwentendorf an der Donau Tel: 02277 - 73 074 Fax: 02277 - 73 074 14 E-Mail: office@ebk-reiter.at Hr. Arno Reiter:02277 - 73 074 17 E-Mail: reiter@ebk-reiter.atPROJEKT EWA
 38. 38. Související Investice v Oblekovicích . . .PROJEKT EWA
 39. 39. Recyklační a Energetické zařízení EWA DĚKUJEME ZA POZORNOST SOBIOENERGI s.r.o. Identifikační číslo: 24740471 Kancelář Znojmo: Zámečnická 324/2 , 2.patro GSM: +420 602 499 498 Tel: +420 537 021 438 E-mail: sobioenergi@sobioenergi.czPROJEKT EWA
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×