Seminar 12.dubna.2012..
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Seminar 12.dubna.2012..

on

 • 654 views

 

Statistics

Views

Total Views
654
Views on SlideShare
575
Embed Views
79

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 79

http://sobioenergi.cz 60
http://www.sobioenergi.cz 19

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Seminar 12.dubna.2012.. Presentation Transcript

 • 1. Projekt EWASOBIOENERGI S.R.O.12.4.2012
 • 2. ProjektEWA Recyklační a Energetické zařízení„Energie Wirtschaftlichesverabeitentung von Abfal“ PROJEKT EWA
 • 3. Projekt EWA MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: ochranu přirozené akumulace vod ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod ochranu ovzduší ochranu přírody a krajiny ochranu zemědělského půdního fondu výkon státní geologické sluţby ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod geologické práce a ekologický dohled nad těţbou odpadové hospodářství posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ţivotní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích státní ekologickou politiku. PROJEKT EWA
 • 4. ProjektEWA Pro naplnění těchto činností ministerstvo dále doporučuje nebo požaduje : Vyuţívat energeticky a surovinově šetrnějších postupů a technologií, minimalizovat vznik odpadu a co nejvyšší mírou recyklace vzniklého odpadu přispívat ke sniţování spotřeby energií, vody a dalších surovin a tím k šetření přírodních zdrojů. Zavádět systém environmentálního řízení a auditu (EMAS) podle nařízení (ES) č. 761/2001 jako nástroj pro trvalé zlepšování vlivu činnosti na ţivotní prostředí (environmentálního profilu); sledovat a postupovat v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti environmentálního řízení (zejména v Evropské unii). Klást důraz na prevenci znečišťování ţivotního prostředí, a tak minimalizovat dopady činností na ţivotní prostředí, zdraví občanů i pracovní prostředí . PROJEKT EWA
 • 5. ProjektEWA Oblast biologicky rozložitelných odpadů Přehled platné právní úpravy: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Zákon č. 156/1998Sb., o hnojivech Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR PROJEKT EWA
 • 6. ProjektEWA Přehled platných norem v oblasti biologicky rozložitelných odpadů (BRO) ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek ČSN EN 12255-8 Čistírny odpadních vod – Část 8: Kalové hospodářství. ČSN 46 5735 Průmyslové komposty ČSN 77 0052 Obaly. Obalové odpady.ČSN EN 13432 Obaly – Poţadavky na obaly vyuţitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu. ČSN CR 13714 Charakterizace kalů – Nakládání s kaly ve vztahu k jejich vyuţití nebo ukládání ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru PROJEKT EWA
 • 7. ProjektEWA Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu (EN a CZ verze) Nařízení EP a Rady č. 1774/2002 Směrnicí č. 1999/31/ES je uložena povinnost omezení ukládání na skládky BRO z komunálního odpadu a to do roku 2010 na 75% hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a nejpozději do roku 2020 na 35%. PROJEKT EWA
 • 8. Projekt EWA Podle Plánu odpadového hospodářství ČR, jehoţ závazná byla vydána nařízením vlády č.197/2003 Sb., jsou uloţena pro sníţení mnoţství BRO z komunálního odpadu (BRKO) ukládaných na skládky následující opatření: podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaţeno postupného omezení BRKO ukládaných na skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů; PROJEKT EWA
 • 9. Projekt EWA - Oblekovice Recyklační a Energetické zařízení„Energie Wirtschaftlichesverabeitentung von Abfal“ PROJEKT EWA
 • 10. Zařízení EWA Evropská inovativní koncepce zpracování bioodpadů Ekologicky zpracovává biologicky rozloţitelné suroviny včetně obalových materiálů Recykluje druhotné suroviny (vzácné kovy, sklo, plast, atd.) Výroba energie (elektřina, teplo, plyn) Výrobní linka certifikovaného organického hnojiva PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 11. Přehled zpracovávanýchsurovin Potraviny s prošlou dobou vč. obalů (s příměsemi skla, plastů, tetrapaků a kovů). Komunální bioodpad (domovní odpad). Odpady z pekáren, cukráren a podobných provozů. Gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady). Odpady z mlékáren. Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (téţ obsah odlučovačů tuků). PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 12. Fotografie PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 13. BIOODPAD JAKO SUROVINABioodpad je nutné vnímat jako hodnotnou surovinu,která vzniká na území našeho města.Bioodpad tak můţe být pro město zdrojem značných finančních příjmů, úspor a energií. Zpracováním této suroviny získáme: Finanční zdroj: Investice ve výši 250mil. Kč Daně a poplatky v prospěch města Nové pracovní příleţitosti Synergie dlouhodobého provozu (údrţba, servis, ostraha, autopark) Úspora v nákladech na likvidaci odpadu Recyklace: návrat druhotných surovin zpět do oběhu (vzácné kovy, plasty, sklo) Energetické využití: Elektrická energie , Teplo , Organické hnojivo PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 14. Projekt EWA Oblekovice Základní technická data zařízení:Výkon: 1MWhPočet provozních hodin za rok: 8.000 hKapacita zpracování substrátu: 20-50 tun/denDopravní obsluţnost/v prac. den: 6 nákladních aut PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 15. Projekt EWA Oblekovice–dopady: Zlepšení ovzduší a sníţení zápachu ve Znojmě: Zmenšení zatíţení ovzduší čpavkem a bioplynem vznikajících při skládkování Zmenšení zatíţení ovzduší nebezpečným metanem vznikajícím při kompostování „EWA“ pracuje bez zápachu „EWA“ pracuje bez hluku Materiál se neskladuje 6 nových pracovních příleţitostí, Znojemská společnost, Finanční zdroj Významná investice ve Znojmě i v ČR, investice do ekologie a zdraví města Kapacita provozu pro město Znojmo, kontrola provozu městskými orgány „EWA“ je moderní vědecké zařízení – spolupráce s VŠCHT Praha Pořádání exkurzí a seminářů o provozu – podpora turistiky PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 16. Poţadavky na lokalitu: VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÁ PLOCHA PŘIPOJITELNOST EL.ENERGIE / E-ON ČR a.s. VHODNÁ DOPRAVNÍ OBSLUŢNOST VELIKOST AREÁLU VÝROBNY = 1 ha (10 000m2) (100x100m) PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 17. VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÁ PLOCHA Umístěn íKatastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Způsob vyuţití Výměra (m2)Oblekovice 837/13 orná půda výroba 4112Oblekovice 837/12 orná půda výroba PROJEKT EWA OBLEKOVICE 3350
 • 18. VÝROBNÍ A PRŮMYSLOVÁ PLOCHAKatastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Způsob vyuţití Výměra (m2)Oblekovice 837/13 orná půda výroba 4112Oblekovice 837/12 orná půda výroba PROJEKT EWA OBLEKOVICE 3350
 • 19. PŘIPOJITELNOST: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 20. DOPRAVNÍOBSLUŢNOST: I/38 PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 21. DOPRAVNÍOBSLUŢNOST: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 22. PŮDORYS AREÁLU EWA: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 23. HMOTOVÁ STUDIE: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 24. HMOTOVÁ STUDIE: PROJEKT EWA OBLEKOVICE
 • 25. Referenční technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 • 26. Referenční technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 • 27. Referenční technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 • 28. Technologie v ZwentendorfuPROJEKT EWA
 • 29. Zavážení surovinPROJEKT EWA
 • 30. Zavážení surovinPROJEKT EWA
 • 31. Zavážení surovinPROJEKT EWA
 • 32. Zavážení surovin Zaváţení tekutými surovinamiPROJEKT EWA
 • 33. Příprava receptury substrátuPROJEKT EWA
 • 34. Čerpací stanice centrální čerpací stanice, v pozadí je moţno vidět fermentor PROJEKT EWA
 • 35. FermentoryPROJEKT EWA
 • 36. Kogenerační jednotkaPROJEKT EWA
 • 37. Dodavatel technologie Kontakt EBK Reiter GmbH Oberbierbaum 75 3454 Reidling Betriebsstätte der Biogenen Abfallverwertungsanlage: 3435 Zwentendorf an der Donau Tel: 02277 - 73 074 Fax: 02277 - 73 074 14 E-Mail: office@ebk-reiter.at Hr. Arno Reiter:02277 - 73 074 17 E-Mail: reiter@ebk-reiter.atPROJEKT EWA
 • 38. Související Investice v Oblekovicích . . .PROJEKT EWA
 • 39. Recyklační a Energetické zařízení EWA DĚKUJEME ZA POZORNOST SOBIOENERGI s.r.o. Identifikační číslo: 24740471 Kancelář Znojmo: Zámečnická 324/2 , 2.patro GSM: +420 602 499 498 Tel: +420 537 021 438 E-mail: sobioenergi@sobioenergi.czPROJEKT EWA