Bab 5.1

1,386 views
1,279 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 5.1

 1. 1. Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 61-69 Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar: Adakah Guru Berkualiti Menghasilkan Perbezaan Pembelajaran antara Jantina Pelajar? (Teachers-student Relationship and Its Relation with Student Learning Commitment: Do Quality Teacher Make a Different Learning between Student Genders?) ROHANI ARBAA, HAZRI JAMIL & NORDIN ABD RAZAK ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dimensi-dimensi guru berkualiti dengan komitmen belajar pelajar.Kaedah kuantitatif melalui soal selidik telah digunakan bagi mendapatkan data. Seramai 458 orang pelajar tingkatanempat dipilih sebagai responden kajian melalui teknik pensampelan kelompok pelbagai peringkat. Borang soalselidik yang mengandungi empat konstruk iaitu komitmen belajar pelajar, penguasaan isi kandungan mata pelajaran,kemahiran penyampaian pengajaran guru dan hubungan guru-pelajar telah diedarkan kepada pelajar. Hasil kajianmenunjukkan bahawa wujudnya hubungan positif yang sederhana antara ciri kualiti guru yang dikaji dengan komitmenpelajar. Hubungan guru-pelajar dikenal pasti sebagai ciri kualiti guru yang menjadi peramal terbaik bagi meningkatkankomitmen belajar pelajar. Secara relatifnya, pelajar perempuan menunjukkan komitmen belajar yang lebih tinggidaripada pelajar lelaki, manakala status sosioekonomi pelajar didapati tidak mempengaruhi komitmen belajar pelajar.Kajian ini menunjukkan bahawa hubungan guru-pelajar adalah faktor yang signifikan dalam meningkatkan komitmenbelajar pelajar.Kata kunci: Guru berkualiti, komitmen belajar, hubungan guru-pelajar, komitmen belajar pelajar ABSTRACTThis study was conducted to examine the relationship between the dimensions of quality teacher with the learningcommitment of the students. Quantitative method using questionnaire was used in this study to obtain data. A total of458 Form Four students selected as respondents in the various stages of cluster sampling technique. The questionnaireconsists of four constructs which are the learning commitment of students, mastery of subject content, teaching skills ofteachers and teacher-student relationship has been distributed to students. The results showed that there is a moderatepositive relationship between the characteristics of quality teachers with the learning commitment of the students.Teacher-student relationship has been identified as the characteristics of teacher’s quality that become the best predictorfor increase student learning commitment. Relatively girls showed a higher commitment to learn than boys, while thesocio-economic status of students found not to affect the student learning commitment. This study shows that teacher-student relationship is a significant factor in improving student learning commitment.Keywords: Quality teacher, learning commitment, teacher-student relationship, students learning commitment PENDAHULUAN Faktor guru adalah signifikan dalam mempengaruhi minat dan komitmen pelajar terhadap pelajaran sertaPembangunan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia ialah berpotensi mengubah sikap dan status pelajar terhadapagenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan sesuatu kurikulum (Salleh 2003; Hattie 2003). KebimbanganKementerian Pengajian Tinggi (KPT). Berdasarkan agenda awam terhadap kualiti pengajaran guru seperti yangpenting ini, guru merupakan golongan yang terlibat secara dikemukakan di dalam pernyataan Jemaah Nazir Sekolahlangsung untuk melaksanakan daya usaha dan pendekatan (Jemaah Nazir Sekolah 2001, 24) seharusnya diberi perhatianpengajaran untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan serius oleh semua warga pendidik kerana perkara ini secaramemastikan hasil-hasil pembelajaran yang maksimum tidak langsung memberi gambaran kepada peranan gurudiperoleh pelajar di sekolah. Oleh itu, guru perlu lebih kreatif dalam pencapaian matlamat pendidikan negara. Fenomenadan inovatif untuk memastikan sistem penyampaian ini juga boleh dianggap sebagai manifestasi kepadamenjadi lebih efektif, menarik, menyeronokkan dan dapat ketidakpercayaan ibu bapa dan orang awam terhadap mutumerangsang minat pelajar untuk belajar. dan prestasi pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah- sekolah awam (Hamzah 2001).
 2. 2. 62 Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2) Kajian-kajian yang telah dilakukan di Malaysia TUJUAN KAJIANmembuktikan bahawa faktor guru adalah signifikan dalammempengaruhi prestasi akademik dan pembentukan Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara ciriperibadi pelajar. Kajian How (2007) misalnya mengemukakan kualiti guru dengan komitmen belajar pelajar. Selain itufaktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng dalam kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor peramalkalangan pelajar tingkatan dua dan empat di daerah Johor terbaik terhadap komitmen belajar pelajar dan untukBahru. Kajian beliau mendapati faktor yang paling dominan mengenal pasti sama ada pemboleh ubah demografi jantinayang mendorong pelajar ponteng sekolah adalah dan latar belakang SSE pelajar mempengaruhi komitmendisebabkan oleh faktor guru. Rodiah (2008) pula mendapati belajar mereka.wujudnya hubungan yang signifikan antara komitmenpelajar dalam pembelajaran bahasa Malaysia dengan GURU BERKUALITI DAN KOMITMEN BELAJAR PELAJARamalan pengajaran guru dalam mata pelajaran tersebut.Kajian yang dilakukan oleh Haniza (2003) juga mendapati Vallance (2000) mengemukakan empat ciri guru berkualiti,wujudnya korelasi antara sikap dan motivasi pelajar iaitu pengurusan bilik darjah yang baik, komitmen guruterhadap bahasa Inggeris hasil daripada amalan pengajaran untuk terus memperbaiki diri mereka, guru yangguru dengan pencapaian mereka dalam ujian mata pelajaran menyayangi pelajar dan komitmen guru terhadap paratersebut. pelajar mereka. Durr (2008) pula melaporkan bahawa badan Kajian-kajian yang dilakukan di luar negara juga yang bertanggungjawab dalam standard pengajaran dimenunjukkan bahawa guru yang berkualiti dapat Amerika Syarikat, iaitu National Board for Professionalmempengaruhi perkembangan dan pencapaian pelajar Teaching Standards ( NBPTS ) percaya bahawa gurudalam pelajaran. Hattie (2003) dalam kajiannya yang melihat berkualiti merupakan guru yang komited terhadap pelajarperbezaan antara guru pakar dengan guru baru dan guru dan pengajaran, berpengetahuan dalam isi kandungan mataberpengalaman membuktikan bahawa guru merupakan pelajaran dan tahu bagaimana untuk mengajarkannyafaktor kedua utama yang mempengaruhi perbezaan dalam kepada pelajar mereka, mengurus dan mengawasipencapaian pelajar selepas faktor diri pelajar itu sendiri. pembelajaran pelajar, sentiasa merefleksi pengajarannya danMenurut Hattie, sekolah, pengetua, rakan sebaya serta ahli dalam komuniti pembelajaran.sokongan dan dorongan ibu bapa dan keluarga juga New Zealand Educational Institute (NZEI 2004) pulamerupakan sumber-sumber lain yang penting dalam menggariskan profil guru berkualiti sebagai guru yangmempengaruhi pencapaian pelajar. Kajian Sanders dan mempunyai kelayakan akademik, mempunyai asas pedagogiRivers (1996) tentang nilai tambah pendidikan di Tennessee yang kuat dan faham bagaimana seseorang pelajar itumenunjukkan bahawa pencapaian yang berbeza antara belajar, mengenal pasti dan mengoptima kekuatan pelajar,pelajar-pelajar yang diajar oleh guru yang berkualiti tinggi berkeupayaan untuk menggalakkan pembelajaran mendalamdengan para pelajar yang diajar oleh guru yang berkualiti dan pemikiran berkonsepsi, berpengetahuan danrendah untuk tiga tahun berturut-turut. Ini jelas berkemahiran dalam kurikulum, seorang yang berfikiranmenunjukkan bahawa kualiti guru yang berbeza memberikan kritikal, mengamalkan refleksi dan komited terhadapkesan yang berbeza terhadap pencapaian pelajar. Slavin pembelajaran diri sendiri, mempunyai tahap profesionalisme(1996) dalam penilaian program Success for All yang yang tinggi dan beretika, bekerja secara kolaboratif dengandijalankan terhadap pelajar daripada status sosioekonomi guru lain dalam komuniti pembelajaran profesional, dan(SSE) rendah di Baltimore dan Philadelphia, Amerika Syarikat, mengambil berat tentang pelajarnya. Di Malaysia pula,mendapati pelajar tanpa mengira jantina, latar belakang pihak urus setia Guru Cemerlang Jemaah Nazir Sekolahsosioekonomi dan kumpulan etnik, menunjukkan (1994) telah menggariskan lima kriteria guru cemerlang iaitupencapaian yang baik apabila diajar oleh guru yang benar- kecemerlangan peribadi, kecemerlangan pengetahuan danbenar terlatih, berfokus, bersemangat tinggi dan sentiasa kemahiran, kecemerlangan kerja, kecemerlangan komunikasicergas. Darling-Hammond (2000) dalam kajiannya berkaitan dan kecemerlangan potensi.kesan guru berkualiti terhadap pencapaian pelajar Guru akan sentiasa berhadapan dengan kelemahan danmerumuskan bahawa pengajaran yang berkualiti kekurangan para pelajarnya. Bagaimanapun, guru yangmemberikan kesan yang jauh lebih besar daripada faktor berkualiti tidak akan membesarkan kelemahan tersebut,latar belakang pelajar. Beliau menyatakan bahawa latar sebaliknya memberi fokus kepada tingkah laku positif parabelakang pelajar tidaklah sepenting apa yang mereka pelajarnya dan menggunakan kekuatan tersebut untukperoleh dari sehari ke sehari di dalam bilik darjah semasa menarik minat mereka. Hal ini diakui oleh Arrends (1994)berinteraksi dengan guru dan pelajar lain dalam yang menyatakan guru yang berkesan berupayamempengaruhi pencapaian mereka. Kajian-kajian ini telah mewujudkan hubungan dengan pelajar di sampingmembuktikan bahawa guru mempunyai pengaruh dan memupuk suasana penyayang untuk memupuk minatperanan penting dalam meningkatkan komitmen pelajar pelajar belajar dan menggalakkan perkembangan diri pelajar.terhadap pelajaran mereka. Fredriksen dan Rhodes (2004) menyatakan bahawa hubungan antara guru dan pelajar boleh memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar dan pencapaian akademik
 3. 3. Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar 63mereka. Mereka berpendapat guru yang memberi sokongan mengetahui masalah pelajar dan berusaha untuk membantukepada pelajarnya akan menyemarakkan motivasi pelajar pelajar mengatasi halangan psikologi mereka danuntuk mengambil bahagian yang aktif dalam mata pelajaran seterusnya meningkatkan komitmen mereka untuk belajar.yang sebelum ini kurang diminatinya. Fleisher (2005) juga Komitmen dilihat sebagai faktor yang berkesan dalamberpendapat bahawa hubungan rapat antara guru dan membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran yangpelajar memainkan peranan penting dalam menentukan diingini. Prijosaksono dan Sembel (2008), yang memetikminat pelajar terhadap pelajaran yang diajar dan kenyataan Douglas Brown, seorang pakar bahasamempengaruhi guru untuk memilih strategi pengajaran menyatakan bahawa jika ingin belajar dengan berjaya,untuk menarik minat dan meningkatkan komitmen pelajar prinsip utamanya adalah komitmen. Jackson (2008)mereka terhadap pelajaran. berpendapat pelajar yang kurang komitmen akan sentiasa Kajian yang dijalankan oleh National Research mencari jalan untuk mengelak dari melakukan tugasanCouncil, National Academies Washington D.C (2004) seperti bermain dengan rakan sebelah, memberi alasan untukmenjelaskan persekitaran pendidikan yang perlu meninggalkan kelas atau bertanya guru soalan yang tidakdiwujudkan untuk menggalakkan intellectual engagement berkaitan, manakala pelajar yang komited pula akan sentiasaterdiri daripada tiga pemboleh ubah psikologi guru iaitu meneroka pelbagai ilmu.kepercayaan tentang kebolehan dan kawalan, nilai dan Skinner dan Belmont (1993) pula melihat komitmenmatlamat yang dipegang dan hubungan sosial seperti pelajar menerusi indikator kognitif, emosi dan tingkah laku.digambarkan dalam Rajah 1. Mereka mengatakan pelajar yang mempunyai komitmen Sebagai contoh, sekolah yang dapat memenuhi tinggi menunjukkan penglibatan yang berterusan dalamkeperluan guru dari segi sumber dan pembangunan aktiviti pembelajaran dan diikuti oleh emosi yang positif.profesional akan melahirkan guru yang lebih mengambil Menurut mereka lagi, pelajar ini akan memberikan tumpuanberat dan berkesan. Guru sebegini akan menjadikan pelajar dan usaha yang bersungguh-sungguh dalam pelaksanaanberasa lebih diberi perhatian dan akan menjadikan lebih tugasan yang diberikan dan memaparkan emosi yang positifyakin akan kebolehan mereka untuk berjaya, dan percaya termasuk kesungguhan, optimis, rasa ingin tahu dan minat.bahawa kejayaan akademik adalah penting untuk masa Sebaliknya pelajar yang kurang komitmen sangat pasif, tidakdepan mereka. Kepercayaan yang positif ini akan berusaha bersungguh-sungguh dan mudah berputus asamenggalakkan usaha dan ketekunan yang lebih tinggi dalam apabila berhadapan dengan cabaran. Mereka mudah bosan,kalangan pelajar. Sebaliknya, guru-guru yang tidak berkesan tertekan, risau dan mungkin marah dengan kehadiran merekaakan mudah berputus asa terhadap pelajarnya dan hanya di dalam bilik darjah dan boleh memberontak terhadap gurumelaksanakan sahaja kurikulum. Ini menjadikan pelajar dan rakan sekelas.kurang yakin dengan kebolehan mereka untuk berjaya, Kajian Rowe (2002) pula mendapati pelajar perempuanpercaya bahawa tugasan akademik ini mempunyai nilai yang secara signifikannya lebih memberikan tumpuan berbandingrendah pada mereka dan secara tidak langsung mempunyai pelajar lelaki. Kajian yang telah dijalankan oleh Rowe (1999,perasaan yang negatif terhadap guru dan sekolah. 2000) juga mendapati pelajar lelaki kurang berminat denganKepercayaan dan perasaan ini akan menyebabkan mereka sekolah dan lebih berisiko untuk berada di bawah tahaptidak komited terhadap pembelajaran dan akhirnya boleh pencapaian akademik yang ditetapkan khususnya dalammenyebabkan keciciran. Pelajar yang secara aktifnya terlibat bidang literasi. Berkaitan dengan pemboleh ubah jantinadalam aktiviti pembelajaran yang disimbolkan melalui usaha, ini, MacDonald, Saunders dan Benfield (1999) menyatakanketekunan, perhatian dan penglibatan koperatif dikaitkan bahawa peranan guru adalah sangat dititikberatkan dalamdengan pencapaian gred yang tinggi (Fredricks & Rhodes mempengaruhi pelajar lelaki membaca dan memilih bahan2004). bacaan. Menurut mereka, sikap guru secara umumnya Guru perlu bijak menilai minat, kegemaran dan aktiviti- boleh menghapus atau meningkatkan masalah pencapaianaktiviti luar bilik darjah yang sering dilakukan oleh para rendah dalam kalangan pelajar lelaki di sekolah.pelajarnya (Raffini 1995). Guru perlu memahami dan Konteks Kepercayaan Pendidikan tentang kebolehan (contoh: dan kawalan persekitaran, Academic organisasi, Nilai dan matlamat engagement komposisi dan saiz sekolah) Tahap hubungan dan pengajaran sosial RAJAH 1. Teori Suasana Pendidikan yang Menggalakkan Intellectual Engagement (National Research Council 2004)
 4. 4. 64 Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2) M ETODOLOGI kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu konstruk komitmen pelajar 0.87, konstruk penguasaan isi kandungan 0.68,Kajian ini adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan konstruk kemahiran penyampaian pengajaran guru 0.79 danborang soal selidik untuk melihat hubungan antara dimensi konstruk hubungan guru-pelajar 0.84. Dalam kajian Sainskualiti guru dengan komitmen belajar pelajar. Konstruk Sosial, nilai alfa di antara 0.65 hingga 0.95 dianggapdimensi kualiti guru yang meliputi aspek penguasaan isi memuaskan (Chua 2006). Analisis statistik inferential telahkandungan mata pelajaran, kemahiran penyampaian dijalankan ke atas data yang dikumpul, iaitu denganpengajaran dan hubungan guru dengan pelajar telah menjalankan ujian korelasi, regresi, ujian-t, dan ANOVA.diadaptasi daripada soal selidik Students’ Evaluation ofTeaching Effectiveness Rating Scale (SETERS) yang dibina DAPATAN KAJIANoleh Toland dan Ayala (2005). Manakala konstruk komitmenbelajar pelajar pula telah diterjemah dan diadaptasi daripadasoal selidik yang dbina oleh National Center for School Dapatan kajian ini dibahagikan kepada beberapa bahagian,Engagement (NCSE 2006). Setiap item yang dibina diikuti iaitu korelasi antara ciri kualiti guru dengan komitmen belajardengan lima pilihan jawapan menggunakan skala Likert. pelajar, pemboleh ubah yang boleh menjadi peramal terbaikSeramai 458 orang pelajar tingkatan empat telah dipilih kepada komitmen belajar pelajar, serta perbandingansebagai responden kajian berdasarkan pensampelan komitmen pelajar mengikut jantina dan SSE pelajar.kelompok pelbagai peringkat. Menurut Gay, Mills danAirasian (2006), kaedah dikatakan lebih praktikal daripada HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU DANpensampelan rawak mudah apabila kajian melibatkan KOMITMEN BELAJAR PELAJARkawasan geografi yang agak besar. Kajian rintis telah Hubungan antara ciri kualiti guru dengan komitmen belajardilaksanakan dan ujian kebolehpercayaan menggunakan pelajar diuji dengan menggunakan analisis korelasi Pearson.pekali Alpha Cronbach telah dijalankan. Konstruk- Keputusan analisis ditunjukkan dalam Jadual 1.konstruk dalam soal selidik kajian telah menunjukkan JADUAL 1. Korelasi antara Ciri Kualiti Guru dengan Komitmen Belajar Pelajar Komitmen Isi Kemahiran Hubungan Guru- Kandungan Pengajaran Pelajar Komitmen Pearson Correlation 1 Sig. (2-tailed) 458 N Isi Pearson 0.51 1 Kandungan Correlation 0.00 Sig. (2-tailed) 458 458 N Kemahiran Pearson 0.62 0.74 1 Pengajaran Correlation 0.00 0.00 Sig. (2-tailed) 458 458 458 N Hubungan Pearson 0.61 0.63 0.74 1 Guru-Pelajar Correlation 0.00 0.00 0.00 Sig. (2-tailed) 458 458 458 458 N Keputusan menunjukkan komitmen belajar pelajar mengamalkan ciri tersebut, semakin meningkat komitmenmempunyai hubungan positif yang sederhana dengan belajar pelajar.kesemua ciri kualiti guru yang dikaji iaitu penguasaan isikandungan (r = 0.51), kemahiran pengajaran guru (r = 0.62) PEMBOLEH UBAH YANG BOLEH MENJADIdan hubungan guru-pelajar (r = 0.61). Kesemuanya pada PERAMAL CIRI KUALITI GURUaras signifikan p < .01. Kekuatan perhubungan korelasiPearson ini adalah berdasarkan kepada indeks yang Ujian regresi berganda telah dijalankan bagi melihatdiberikan oleh Chua (2006), iaitu nilai pekali korelasi antara pemboleh ubah yang boleh menjadi peramal terbaik0.51 hingga 0.70 menunjukkan hubungan sederhana. Ini terhadap komitmen belajar pelajar. Jadual 2 menunjukkanmenunjukkan bahawa semakin tinggi guru-guru ringkasan keputusan ujian tersebut. Nilai R kuasa dua 0.45
 5. 5. Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar 65menunjukkan 45 peratus varians terhadap komitmen pelajar Jadual 3 pula menunjukkan keputusan analisis variansdijelaskan oleh lima pemboleh ubah yang dimasukkan ke satu hala ( ANOVA ) yang menunjukkan terdapatnyadalam regresi tersebut, iaitu isi kandungan, kemahiran hubungan linear yang signifikan antara pemboleh ubahpengajaran, hubungan guru-pelajar, jantina dan SSE bersandar, iaitu komitmen dengan lima pemboleh ubah tidakpelajar. bersandar, F(5.452) = 74.377, p = .000. JADUAL 2. Ringkasan Keputusan Regresi Berganda Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 1 0.67 0.45 0.44 0.37 JADUAL 3. Keputusan Ujian ANOVA Regresi Berganda Sum of Squares df Mean Square F Sig 51.093 5 10.219 74.377 .000 62.100 452 .137 113.193 457 Hasil ujian seterusnya menunjukkan nilai pekali pengajaran (β = 0.31, p = .000), hubungan guru-pelajar (β =korelasi piawai (beta) seperti yang ditunjukkan dalam 0.32, p = .000) dan jantina pelajar (β = 0.12, p = .001). DapatanJadual 4. ini menunjukkan bahawa pemboleh ubah hubungan guru- Berdasarkan Jadual 4, dapatan menunjukkan terdapat pelajar merupakan peramal yang paling kuat terhadaptiga pemboleh ubah yang menjadi peramal yang signifikan komitmen belajar pelajar.terhadap komitmen belajar pelajar, iaitu kemahiran JADUAL 4. Pekali Regresi Berganda Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta T Sig (Constant) 1.38 0.15 9.46 0.000 Isi Kandungan 0.06 0.05 0.07 1.30 0.195 Kemahiran Pengajaran 0.27 0.05 0.31 5.12 0.000 Hubungan Guru-Pelajar 0.27 0.05 0.32 5.96 0.000 Jantina 0.12 0.04 0.12 3.27 0.001 SSE 0.04 0.03 0.05 1.33 0.185 Dependent Variable: KOMITMEN KOMITMEN BELAJAR PELAJAR MENGIKUT JANTINA Jadual 5 menunjukkan pelajar lelaki mempunyai min 3.87 (SD = 0.53) dan min pelajar perempuan ialah 4.08 (SD = 0.45).Ujian-t pensampelan bebas dijalankan untuk Jadual 6 menunjukkan dapatan ujian-t pensampelan bebas.membandingkan min di antara kumpulan pelajar lelaki dan Dapatan ujian menunjukkan bagi sampel kajian ini (n =perempuan terhadap skor komitmen belajar mereka. 458), kumpulan pelajar lelaki secara signifikan memperolehDapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang skor inferensi yang lebih rendah daripada kumpulan pelajarsignifikan di antara kumpulan pelajar lelaki dan perempuan, perempuan t (458) = -4.71, df = 456, p = .001. Dapatan iniseperti yang ditunjukkan dalam Jadual 5 dan Jadual 6. JADUAL 5. Min Skor Komitmen Pelajar Mengikut Jantina N Min Jantina Lelaki 197 3.87 Perempuan 261 4.08
 6. 6. 66 Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2) JADUAL 6. Analisis Komitmen Berdasarkan Jantina Pelajar Levene’s Test F Sig t df Sig. Mean Std Error Confidence (2-tailed) Difference Difference Interval Lower Upper Komitmen Equal 2.940 0.09 -4.71 456 .000 -0.22 0.05 -0.31 -0.13 variances assumed Equal -4.59 378.49 .000 -0.22 0.05 -0.31 -0.12 variances not asumedmenunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara analisis ditunjukkan dalam Jadual 7. Dapatan menunjukkanpelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam komitmen skor min bagi ketiga-tiga SSE pelajar yang diukur terhadapbelajar mereka. Nilai min yang lebih tinggi bagi pelajar komitmen iaitu rendah, sederhana dan tinggi, tidakperempuan (min = 4.08) menunjukkan bahawa mereka menunjukkan perbezaan yang ketara. Ini menunjukkan tidakmempunyai komitmen yang lebih tinggi berbanding pelajar terdapat perbezaan yang signifikan dalam komitmen pelajarlelaki (min = 3.87). antara ketiga-tiga kumpulan ini, F(2,455) = 2.29, p =.102. KOMITMEN BELAJAR PELAJAR MENGIKUT SSEAnalisis ujian ANOVA satu hala telah dijalankan bagi melihatkomitmen belajar pelajar mengikut SSE dan keputusan JADUAL 7. Analisis Komitmen Pelajar Berdasarkan SSE Sum of Squares df Mean Square F Sig Komitmen Between Groups 1.13 2 0.57 2.29 .102 Within Groups 112.06 455 0.25 Total 113.19 457 PERBINCANGAN berkaitan pemboleh ubah demografi menunjukkan bahawa latar belakang SSE pelajar tidak mempunyai kesan yangDapatan kajian telah menunjukkan bahawa wujudnya signifikan terhadap komitmen belajar mereka. Oleh itu, guruhubungan positif antara ciri kualiti guru yang dikaji dengan perlu memainkan peranan untuk meningkatkan komitmenkomitmen belajar pelajar. Ini bermakna ciri kualiti yang ada belajar pelajar tanpa mengambil kira latar belakang SSEpada guru mempengaruhi komitmen belajar pelajar. Dapatan seseorang pelajar. Dapatan kajian ini juga telah menyokongini adalah selari dengan kajian Salleh (2003) dan Hattie (2003) apa yang dinyatakan oleh Darling-Hammond (2000) bahawayang juga menyatakan guru sangat berpotensi mengubah kesan daripada pengajaran berkualiti guru terhadapsikap dan status pelajar terhadap sesuatu kurikulum. pencapaian pelajar adalah lebih tinggi daripada pengaruh Guru yang berkualiti akan dapat meningkatkan latar belakang pelajar tersebut.komitmen pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka serta Dapatan kajian ini juga menjelaskan bahawa ciri kualitimenggalakkan penglibatan intelektual pelajar dalam proses yang boleh menjadi peramal terbaik kepada komitmen pelajarpengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah. adalah hubungan guru-pelajar. Guru yang mempunyaiPerkara ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan pelajar di dalam bilik darjahpencapaian pelajar tersebut. Tanggapan yang mengatakan mampu membantu pelajar untuk meningkatkan penglibatanlatar belakang bagaimana seseorang pelajar itu belajar akan mereka dalam proses P&P. Sebagaimana yang dinyatakanmenentukan berjaya atau tidak pelajar tersebut di sekolah oleh Fredriksen dan Rhodes (2004) bahawa hubunganmungkin boleh dipersoalkan. Beberapa kajian yang antara guru dan pelajar boleh memberi kesan terhadapdijalankan di luar negara telah membuktikan bahawa latar pembelajaran pelajar dan pencapaian akademik mereka. Klembelakang SSE pelajar tidak boleh dijadikan faktor untuk dan Connell (2004) mengatakan apabila guru cuba untukmenentukan kejayaan seseorang pelajar (Rowe 2002; menjadikan P&P menarik, pelajar mereka bertutur,Darling-Hammond 2000; Slavin 1996). Dapatan kajian menunjukkan sifat mengambil berat, jujur serta melayan
 7. 7. Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar 67mereka secara adil, pelajar akan membalasnya dengan Guru perlu kreatif dalam berhadapan dengan pelajar lelakimenunjukkan tingkah laku yang lebih positif di dalam bilik yang umumnya bersifat lebih agresif dan cepat hilangdarjah. tumpuan. Guru yang memahami pelajarnya akan lebih Berasaskan faktor tersebut, guru harus berusaha dihormati oleh mereka dan sebagai pulangannya merekamemperbaiki hubungan mereka dengan para pelajar di dalam akan lebih memberi perhatian terhadap pengajaran guru.bilik darjah. Tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu Komitmen pelajar yang meningkat akan mengurangkanpengetahuan tetapi memastikan ilmu itu diterima dan masalah yang dihadapi guru di dalam bilik darjah. Sekiranyadifahami oleh pelajarnya. Perkara ini hanya akan berlaku komitmen belajar pelajar lelaki di peringkat sekolah dapatapabila guru mengambil berat perkembangan akademik ditingkatkan, isu kekurangan bilangan pelajar lelaki dipelajar mereka. Guru perlu bersedia berbincang dengan Institusi Pengajian Tinggi juga dapat diatasi.setiap pelajarnya bagi mengenal pasti kekuatan dan Guru juga harus sentiasa dilengkapkan dengan ilmukelemahan mereka. Pelajar yang sentiasa diberi dorongan dan teori terkini berkaitan perkembangan remaja lelaki danuntuk mengoptima kebolehan mereka serta memperbaiki perempuan dan permasalahan mereka. Ilmu ini akankelemahan yang ada, pasti akan lebih komited dalam membolehkan guru mendekati pelajar dengan carapembelajaran mereka. berhemah dan seterusnya mendorong pelajar untuk lebih Dapatan kajian ini seterusnya menunjukkan bahawa komited terhadap pelajaran mereka. Kurangnyapelajar perempuan mempunyai tahap komitmen yang lebih pengetahuan dan kemahiran guru dalam menanganitinggi berbanding pelajar lelaki. Kajian yang dijalankan oleh perkembangan diri remaja khasnya pelajar lelaki, akanRowe (2002; 2000) dan MacDonald et al. (1999) menunjukkan menyebabkan sebahagian guru lebih cenderungpelajar lelaki kurang komited terhadap sekolah dan mereka menggunakan kata-kata negatif, menyindir atau memandanglebih berkemungkinan menghadapi risiko pencapaian rendah pelajar mereka. Sikap guru seperti ini tidakakademik yang rendah, terutamanya dalam literasi. Pelajar menggalakkan pelajar memberikan komitmen terhadaplelaki juga dilaporkan mempunyai pengalaman sekolah yang sekolah dan pelajaran mereka.kurang positif dari segi keseronokan mereka bersekolah,manfaat yang diterima menerusi kurikulum dan tindak balaspositif daripada guru (Rowe 2000; 2002). CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Kajian-kajian lepas ini menunjukkan dapatan yangsama dan sesuatu perlu dilakukan untuk meningkatkan Sampel kajian yang terlibat dalam kajian ini merupakan parakomitmen pelajar lelaki terhadap sekolah dan proses P&P. pelajar luar bandar. Persepsi dan harapan pelajar luar bandarRowe (2002) dalam kajiannya menyatakan terdapat dua terhadap ciri kualiti guru yang dapat meningkatkanfaktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, iaitu (1) pelajar komitmen belajar mereka mungkin berbeza dengan pelajarlelaki dilihat lebih kurang memberi perhatian di dalam bilik kawasan bandar dan ciri kualiti guru yang mereka inginkandarjah yang melambatkan proses pembelajaran mereka, dan juga mungkin berbeza. Kajian ini boleh diperluaskan ke(2) perubahan dalam kurikulum dan sistem penilaian yang kawasan bandar-bandar besar di Malaysia bagi melihat samasecara tidak disengajakan lebih memihak kepada pelajar ada ciri kualiti guru yang sama akan meningkatkanperempuan dan terlepas pandang akan minat dan sifat komitmen belajar dalam kalangan pelajar di bandar yangsemula jadi pelajar lelaki. Bagi memperbaiki kelemahan ini, mempunyai latar belakang sosioekonomi dan persekitaranRowe (2002) telah menyokong beberapa strategi yang telah pembelajaran yang berbeza dibandingkan dengan pelajardicadangkan oleh MacDonald et al. (1999), iaitu seperti di luar bandar.berikut: Selain daripada itu, kajian berbentuk silang budaya yang melihat ciri guru berkualiti dan hubungannya dengan1. P&P yang sangat berstruktur dengan penekanan komitmen belajar pelajar juga relevan untuk dijalankan terhadap aktiviti-aktiviti yang mencabar dan kerap dalam konteks jenis sekolah yang berbeza yang wujud berubah. dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ini bertujuan2. Objektif yang jelas dan terperinci, tetapi dengan arahan mengenal pasti kemungkinan wujud kecenderungan yang yang mudah, serta menghuraikan kriteria berbeza antara pelajar daripada kumpulan etnik yang pembentangan kerja yang dikehendaki berbeza berdasarkan aliran persekolahan terhadap ciri guru3. Pengukuhan yang positif, pujian yang ikhlas dan yang berkualiti yang dapat meningkatkan komitmen segera untuk kerja yang berkualiti, daya usaha yang pembelajaran mereka. meningkat atau tingkah laku yang lebih baik. Kajian lanjutan melalui pendekatan kualitatif4. Aktiviti yang memberikan pengalaman bermakna dicadangkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih bertujuan untuk memberitahu pelajar tentang peranan mendalam tentang amalan pengajaran guru yang berkualiti mereka yang bakal berubah apabila dewasa dan berada melalui pemerhatian dan temu bual. Pemerhatian terhadap di dalam dunia pekerjaan. pengajaran guru akan dapat memberikan lebih banyak Cadangan yang diberikan ini wajar diberi perhatian maklumat tentang bagaimana guru melaksanakankerana ini boleh membantu guru untuk meningkatkan pengajaran mereka di dalam bilik darjah serta memberikankomitmen pelajar lelaki khususnya dalam pembelajaran. pemahaman yang lebih mendalam tentang perbezaan
 8. 8. 68 Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)pandangan antara pelajar lelaki dan perempuan tentang www.interscience.wiley.com/journal/109614153/abstract. 22ciri guru yang berkualiti yang dapat meningkatkan minat Ogos 2008.dan motivasi pembelajaran mereka. Gay, L.R., Mills, G.E. dan Airasian, P. 2006. Educational Research: Competencies for Analysis and Application. (8th Edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc. KESIMPULAN Hamzah Mohamed. 2001. Memperkasa Guru Sebenar Guru: Ke Sekolah tidak Jemu Mengajar Tidak Lesu. www.angelfire.com/ journal2/fakir-zamani/ceramah7.htm 05 September 2008.Dapatan kajian menunjukkan wujudnya hubungan positif Haniza Abdul Khalid. 2003. Attitude and Motivation Towardantara guru berkualiti dengan komitmen belajar pelajar. Para English as a Medium of Instruction. Kertas Projek Programguru harus menyedari peranan mereka dalam mempengaruhi Sarjana (Tidak Diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaanpelajar dalam pembelajaran mereka tanpa mengira latar Malaysia.belakang pelajar itu. Guru juga harus memperbaiki Hattie, J. 2003. Teachers Make a Difference What is the Researchhubungan mereka dengan para pelajar di dalam bilik darjah Evidence? www.docstoc.com/docs/2251792/Teachers-Make-dengan menunjukkan keprihatinan mereka terhadap para a-Difference. 15 Januari 2009.pelajar mereka. Setiap guru pasti mempunyai cara tersendiri How, Lee Chan. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gejaladalam menaikkan semangat pelajar untuk belajar dan terus Ponteng di kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Kertas Tesismemperbaiki pencapaian mereka. Bagi meningkatkan Sarjana (Tidak Diterbitkan). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.kebolehan guru dalam mendekati pelajar dan memenuhi Jackson, R. 2008. Students can Learn on Their Own.keperluan pembelajaran mereka yang sentiasa berubah, http://teacherneedhelp.com/students/. 12 Mac 2008.guru harus melibatkan diri dalam komuniti pembelajaran Jemaah Nazir Sekolah. 2001. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia.profesional dan mengamalkan pemikiran reflektif. Dengan Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.cara ini guru akan terus dibekalkan dengan maklumat terkini Klem, A.M. dan Connell, J.P. 2004. Engaging Youth in School.dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri mereka demi www.irre.org/publications/pdfs/Engaging_Youth_9-8-04.pdf.kecemerlangan para pelajarnya. 12 Januari 2009. Kesimpulannya, komitmen pelajar lelaki yang lebih MacDonald, A., Saunders, L. dan Benfield, P. 1999. Boys’rendah berbanding pelajar perempuan wajar diberi Achievement, Progress, Motivation and Participation: Issuesperhatian. Guru-guru harus berusaha mempelbagaikan Raised by the Recent Literature. Slough. National Foundationkaedah pengajaran mereka agar lebih mudah difahami dan for Educational Research. National Research Council and The Institute of Medicine, USA.dalam masa yang sama menarik, agar pelajar lelaki berminat 2004. Engaging Schools: Fostering High School Students’untuk turut serta dalam proses P&P. Sifat pelajar lelaki yang Motivation to Learn. Board on Children, Youth and Families,kurang dapat memberi perhatian dalam jangka masa yang Division of Behavioral and Social Science and Education.lama menuntut agar guru bersifat lebih kreatif dalam Washington D.C: The National Academies Press.pengajaran mereka. Pengajaran yang kreatif ini juga NZEI Te Riu Roa. 2005. Quality Teachers, Quality Teaching. Ansekaligus akan dapat meningkatkan komitmen pelajar lelaki NZEI Discussion Paper Presented to Annual Meeting August,terhadap pelajaran dan pencapaian mereka. 2005. www.nzei.org.nz/resources publications/documents/ QualTeachFinal WEB.pdf. 15 Januari 2009. RUJUKAN Raffini, J.P. 1996. 150 Ways to Increase Intrinsic Motivation In The Classroom. Massachusetts: Allyn & Bacon.Aribowo Prijosaksono dan Roy Sembel. 2008. Belajar Sukses. Rodiah Ahmad. 2008. Pengajaran Guru, Persekitaran Pembelajaran http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2004/0406/ dan Sikap Murid dalam Pembelajaran KOMSAS. Tesis man01.html. Diakses pada 13 Februari 2008. Program Sarjana Pendidikan (Tidak diterbitkan). PulauArrend, R.I. 1994. Learning to Teaching. New York: McGraw Hill Pinang, Universiti Sains Malaysia. Inc. Rowe, K.J. 2000. Exploring Real Effects from Evidence-basedBrown, R.B. 1996. Organizational commitment: clarifying the Research in Teacher and School Effectiveness. The Educational concept and simplifying the existing construct typology. Performance Of Males And Females In School And Tertiary Journal of Vocational Behavior 49: 230-251. Education. Paper presented at Educational Attainment andChua Yan Piaw. 2006. Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: Labour Market Outcomes: Factors Affecting Boys and Their McGraw Hill. Status in Relation to Girls. Melbourne, Australia.Darling-Hammond, L. 2000. Teacher Quality and Students’ Rowe, K.J. 2002. The Importance of Teacher Quality. Achievement. http://epaa.asu.edu/epaa/v8nl. 25 Januari 2009. www.cis.org.au. 18 Julai 2008.Durr, A.J. 2008. Teacher Education’s Critical Issues with Teacher Salleh Abd Rashid. 2003. Pemikiran Profesional Keguruan Quality. Paper presented at the Annual Meeting of the MWERA Terhadap Kurikulum dan Pengajaran. Dibentangkan di Annual Meeting, www.allacademic.com/meta/p275298_index. Seminar Pendidikan MPBL. html. 25 November 2008. Sanders, W.L. dan Rivers, J.C. 1996. Cumulative and ResidualFleisher, S. 2005. Self-regulation and Teacher-Student Effects of Teachers of Future Students Academic Achievement. Relationships. www.thefreelibrary.com/Self-regulation+and+ www.mccsc.edu/~curriculum/cummulative%20and%20 teacher-student+relationships-a014263. 07 Januari 2009. residual%20effects%20of%20 teachers.pdf. 20 Januari 2009.Fredriksen, K dan Rhodes, J. 2004. The Role of Teacher Skinner, E.A., dan Belmont, M.J. 1993. Motivation in the Relationships in the Lives of Students. http:// classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student
 9. 9. Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar 69 engagement across the school year. Journal of Educational Urus Setia Guru Cemerlang. Jemaah Nazir Sekolah. 2003. Psychology 85(4): 571-581. Kementerian Pelajaran Malaysia. www.moe.gov/my. 25Slavin, R.E. 1996. Research on Cooperative Learning Achievement: Januari 2008. What we Know, What we Need to Know. Contemporary Vallance, R. 2000. Excellent Teachers: Exploring Self Construct, Educational Psychology 21: 43-69. Role and Personal Challenges. Paper presented at theToland, M.D. dan De Ayala, R.J. 2005. A Multilevel Factor Analysis Australian Association for Research in Education (AARE) of Students’ Evaluation of Teaching. Educational and Conference, Sydney. http://www.aare.edu.au. 17 Januari 2008. Psychological Measurement 65(2): 272-296.Untuk maklumat lanjut sila hubungiHazri JamilPusat Pengajian Ilmu PendidikanUniversiti Sains Malaysia11800 Pulau Pinang

×