Tote m' report: Performance customer interactions 2011 nl

2,030
-1

Published on

Nederlands rapport gepubliceerd 17 maart 2011 (Jaarlijks onderzoek)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,030
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tote m' report: Performance customer interactions 2011 nl

 1. 1. Performance Customer Interactions 2011Benchmark Service Providers NederlandDrs. Annemiek van MoorstKatja van Wel17 maart 2011
 2. 2. PCIPerformance Customer Interactions2011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 3. 3. PCIPerformance Customer Interactions2011InhoudsopgaveVoorwoord 1Samenvatting 2Interview Bart Combée, Consumentenbond 4Over het onderzoek 10Interview Jens Schulte-Bockum, Vodafone Netherlands 14Situatieschets 20Interview Wim van Gils, CRM Philips 28Contractvormen, prijsmodellen en KPI’s 34Interview Patrick Lerou en Diane de Vaan, Philips 40Performance 45Bijlage 1. Definities 69Over TOTE-M 71Over de auteurs 72Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 4. 4. PCIPerformance Customer Interactions2011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 5. 5. PCIPerformance Customer Interactions 12011VoorwoordDit is het derde jaar dat de benchmark Performance Customer Interactions isuitgevoerd.Dit onafhankelijke onderzoek heeft tot doel transparantie in de markt te creërendoor een benchmark te geven tussen interne en externe dienstverlening rondklantinteracties èn tussen externe service providers onderling. Dit onderzoekvormt daarmee een prikkel tot verdere professionalisering van klantinteracties enuitbesteding, uiteindelijk leidend tot een betere klantbeleving.Onze dank gaat uit naar onze aanbevelingspartners: Platform KlantgerichtOndernemen, CCMA, PIM, Klanten Service Federatie, VCN, WGCC enBeeckestijn Business School voor het aanbevelen van dit onderzoek aan hunleden en relaties.Wij streven ernaar dit onderzoek jaarlijks te verbeteren. Graag vernemen wijuw suggesties om dit onderzoek verder te ontwikkelen. Neem daarvoor s.v.p.contact op met TOTE-M via nl.info@tote-m.com.Hartelijke groet en veel leesplezier,TOTE-MDrs. Annemiek van Moorst Katja van WelFounding Partner Senior ConsultantCopyright © 1994-2011 TOTE-M
 6. 6. PCIPerformance Customer Interactions 22011SamenvattingDit onafhankelijke onderzoek heeft tot doel transparantie in de markt te creërendoor een benchmark te geven tussen interne en externe dienstverlening rondklantinteracties en tussen externe service providers onderling. In totaal 147respondenten (opdrachtgevers) van 63 beoordelende organisaties hebben aanPerformance Customer Interactions 2011 deelgenomen.Er blijkt dit jaar behoefte aan het toepassen van goed meetbare en duidelijk toe-wijsbare KPI’s. Bij uitbesteding is een grote toename in het gebruik van averagehandling time en aantal doorverbindingen als KPI te zien, terwijl de KPI’s klant-tevredenheid, klantbeleving/NPS en first contact resolution veel minder ingezetworden. Bij inhuis afhandeling wordt dit jaar ook veel minder gebruik gemaaktvan de KPI’s service level en klanttevredenheid. Een grote toename is te zien inhet gebruik van klantbeleving/NPS en aantal doorverbindingen. Toch blijft servicelevel de belangrijkste KPI waarop wordt gestuurd. Bereikbaarheid is ook nog eenissue, deze hygiënefactor heeft men nog steeds niet onder de knie.Ondanks de voornemens van afgelopen jaar, blijken ook dit jaar de drivers enindicatoren voor klantloyaliteit nog weinig gebruikt te worden. De trend om ge-bruik te maken van nieuwe klantgerichte KPI’s zoals klantbeleving/NPS, zet metname inhuis wel voorzichtig door. Het valt op dat het gebruik van klanttevreden-heid in beide categorieën flink gedaald is. Een deel van de oorzaak hiervoor ligtbij het meer in gebruik nemen van de NPS die uitgebreide klanttevredenheidson-derzoeken vervangt. Daarnaast wordt klanttevredenheidsonderzoek vaak dooreen externe partij uitgevoerd waardoor hier vermoedelijk meer op bezuinigd is.Het gebruik van first contact resolution, marge per klant, netto contante waarde,cross- en upsell en retentie/churn is gelijk gebleven, verminderd of verwaarloos-baar klein. Loyale medewerkers creëren loyale klanten – het is teleurstellenddat dit alleen inhuis een beetje wordt opgepakt met de meting van medewerker-tevredenheid. Hoe minder inspanning een klant moet leveren, hoe loyaler. Deselfservice-ratio zou enig inzicht in die effort kunnen geven maar deze wordt nietgebruikt. De toename van contracten over kanalen zou logischerwijs met eentoename in het gebruik van deze indicator gepaard moeten gaan.Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat organisaties zich weer richten op deouderwetse sturingsmechanismen in plaats van zich verder te ontwikkelen in deklantgerichte KPI’s die daadwerkelijk impact hebben op de loyaliteit van klanten.Deze behoudendheid is ook terug te vinden in de meest gehanteerde prijsmodel-len namelijk prijs per agent en prijs per call. Benchmarken blijkt nog lang geengemeengoed, vooral niet bij inhuis afhandeling.De performance voor klantinteracties wordt gemiddeld gewaardeerd op een zeermatige 6,9 op een 10-puntsschaal waarbij nagenoeg geen verschil is tussen deexterne en de inhuis partijen. Ook de totale Net Promoter Score (NPS) laat meteen negatieve score van -9% zien dat er nog veel te verbeteren valt in de dienst-verlening rond klantinteracties. Externe service providers scoren een gemiddeldeNPS van -12% terwijl inhuis partijen het beter doen met een licht positieve NPSvan +7%. De promoters zijn in de minderheid want bijna de helft van de opdracht-gevers is een passive en ruim een derde is zelfs een detractor. Het verschil tus-Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 7. 7. PCIPerformance Customer Interactions 32011sen de NPS inhuis en extern is niet heel groot als in ogenschouw genomen wordtdat opdrachtgevers milder in hun oordeel zullen zijn over hun eigen organisatie.Unamic/HCN is de enige externe service provider die een positieve NPS heeftbehaald van +20%. SNT laat een enorme verbetering zien ten opzichte van vorigjaar met een NPS-stijging van -71% naar -7%.Net als vorig jaar blijven voor de inhuis dienstverlening klantgerichtheid en hetbehalen van doelstellingen de voornaamste verbeterpunten. Daarnaast komt in-novatie dit jaar naar voren. Ook is nog specifiek aangegeven dat flexibiliteit,het nemen van individuele verantwoordelijkheid en verdere integratie binnen deketen belangrijke verbeterpunten zijn voor inhuis klantcontactafhandeling. Voorde externe service providers blijven het behalen van doelstellingen en proactivi-teit ook dit jaar belangrijke verbeterpunten. Terwijl innovatie vorig jaar nog in detop 3 stond van verbeterpunten, wordt deze dit jaar vervangen door strategie.Het uitbesteden van klantinteractie is normaal geworden bij bedrijven. De mees-ten besteden met name klantenservice of helpdesk en campagnematig verkeeral zo’n 3,5 jaar uit. Ondanks dat het voornaamste doel van uitbesteding hetreduceren van operationele kosten is, blijkt dat het kiezen van een uitbestedings-partner vooral gebaseerd wordt op de professionaliteit van die partij en de reedslangdurige relatie tussen partijen. Daarbij opgeteld dat opdrachtgevers ondankshun ontevredenheid toch nog bereid zijn om hun business uit te breiden bij hunhuidige partner, kan geconcludeerd worden dat opdrachtgevers vaak niet derisico’s willen nemen die komen kijken bij overstappen naar een andere partijomdat het gras niet echt groener is aan de overkant.De afdeling Finance heeft logischerwijs in het huidige economische klimaat eengrotere rol gekregen in de besluitvorming over de sourcingstrategie van organi-saties. Marketing is eveneens veel meer betrokken bij deze besluitvorming, watduidt op een vermindering van silovorming in bedrijven en meer aandacht voorde essentiële rol die klantcontact speelt in de klantbeleving. De tendens naarcontractvormen over kanalen bevestigt dit beeld.Bedrijven spreken weliswaar de intentie uit om zich meer te richten op deeindklant en de impact van klantinteractie op de klantbeleving. In praktijk blijktechter dat er nog altijd vooral gestuurd wordt op KPI’s die deze beleving nietbeïnvloeden. Als opdrachtgevers al zelden promoters zijn over de kwaliteit vanklantinteractie-afhandeling, dan is het niet meer dan logisch dat er onvrede bij deeindklanten hierover heerst. Dit is dan ook duidelijk zichtbaar en hoorbaar in demedia. Youp heeft toch gelijk, blijkt ook uit een recente peiling onder contactcen-ter professionals.Sourcing partners – inhuis en facilitair – dienen zich te gaan richten op de loyali-teit-drivers van hun opdrachtgevers en opdrachtgevers dienen zich volledig in tegaan zetten voor het verhogen van de loyaliteit bij hun eindklant. Zo zetten zowelopdrachtgevers als sourcing partners zich ieder vanuit zijn eigen kerncompetentiein waardoor het afhandelen van klantcontacten daadwerkelijk omgezet wordt inklantinteractie en het creëren van een uitmuntende klantbeleving mogelijk wordt.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 8. 8. PCIPerformance Customer Interactions 42011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 9. 9. PCIPerformance Customer Interactions 52011‘Mensen willen steedspersoonlijker geholpen worden’Bart Combée, directeur ConsumentenbondDe ludieke actie van Youp van ’t Hek eind vorig jaar heeft het fenomeenhelpdesk of klantenservice wat hoger op de agenda gezet. Bedrijven dieer met de pet naar blijven gooien, kunnen rekenen op hoon bij een breedpubliek. Hoe kijkt de Consumentenbond eigenlijk naar de kwaliteit vanklantenservice in Nederland? Een gesprek met directeur Bart Combée.De Consumentenbond herkent de open zenuw die Youp heeft geraakt binnenonze maatschappij zonder meer. ‘Wij ontvangen al langere tijd heel veel signalenover niet goed functionerende contactcenters,’ aldus Bart Combée. ‘Dat gaat nietalleen over telecom, maar ook daarbuiten zijn er bij ons talloze voorbeeldenbekend van erg ontevreden mensen. Het is voor ons een belangrijk aandachts-punt en regelmatig spreken we partijen hierop aan. Als het gaat om telemarketingbijvoorbeeld, het outbound contact leggen, pleiten wij bij overheden voor strak-kere regelgeving. Dus het spreekt ons zeker aan dat zo’n kijkcijferkanon als Youpvan ’t Hek daar aandacht voor vraagt. Het is een beetje een duwtje in de rug.Een ding weet je zeker na deze actie: er wordt in alle directiekamers over klan-tenservice gesproken.’BreekijzereffectAlle misstanden of zwakke punten van de klantenservice zijn natuurlijk niet inéén dag tijd opgelost. Combée: ‘In ons vak gaan veranderingen langzaam. Vanafhet moment dat wij bedrijven aanspreken op slecht presterende klantenservice,moeten we echt een hele lange adem hebben. Heel gestaag treedt er dan welverbetering op. Maar zo’n actie van Youp heeft echt een breekijzereffect. Geziende ernst en de omvang van de signalen en klachten was deze actie absoluutnoodzakelijk. De klantenservice in Nederland moet namelijk echt substantieelverbeteren. Dat geldt voor diverse sectoren. Ik wil niet alles en iedereen over éénkam scheren, maar de telecom en energie springen er in negatieve zin toch uit.’Bel-me-nietSpreken over contactcenters in zijn algemeenheid vind Combée wat moeilijk.‘Het is een breed begrip. Tussen de manier van werven bijvoorbeeld, het out-bound gedeelte, zitten methoden die wij veel te agressief vinden en die heelonpopulair zijn bij het publiek. Wij zijn dan ook echt blij met regelgeving zoalshet Bel-me-niet register, waar we ons hard voor hebben gemaakt. Maar ookop inbound-gebied zijn heel veel mensen ontevreden over de dienstverlening.Vaak houdt de aandacht op als ze eenmaal als klant binnen zijn. Zeker bij acuteklachten, zoals in de telecom, is het bijzonder vervelend als je niet snel wordtgeholpen. Nee, een eerste levensbehoefte is het natuurlijk niet maar zo wordt “Eén ding weet je zeker na de actie van Youp: er wordt in alle directiekamers over klantenservice gesproken.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 10. 10. PCIPerformance Customer Interactions 62011 het vaak door klanten wel gevoeld: als je niet op internet kunt of je kunt niet bellen heb je daar in onze maatschappij echt veel last van. Dat zijn de signalen die wij horen. Uiteraard is er ook goede klantenservice, maar die mensen bellen ons niet. Het is dus niet juist om te zeggen dat alle bedrij- ven falende contactcenters zouden heb- ben. Dat is natuurlijk beslist niet waar.’ Voelsprieten Ieder jaar krijgt de Consumentenbond ongeveer 300.000 signalen binnen van mensen die bellen of schrijven. ‘Dat kunnen informatieve vragen zijn,’ vertelt Combée. ‘Bijvoorbeeld van iemand die een product heeft gekocht dat niet goed werkt, of van mensen die een nieuw energiecontract hebben afgesloten en nu te maken hebben met onduidelijke of onjuiste facturatie. Dat gaat dus echt over alle sectoren, producten en diensten heen. Wanneer het aantal re- acties over een specifiek onderwerp ineens stijgt, is dat meestal een goede indicatie dat daar iets aan de hand is. Bij een sterkvermoeden van een probleem ergens, geven wij er publiciteit aan. Vaak reagerenmensen daar dan weer op. Wij stimuleren consumenten dan ook om ons vooralte bellen. Zij zijn onze voelsprieten in de markt.’Profit- of costcenter?Ook Combée tast in het duister waarom het op het gebied van customer contactnog altijd zo vaak misgaat bij die bedrijven. ‘Er zit een soort paradox in,’ meenthij. ‘Er is een maatschappelijke trend dat mensen steeds persoonlijker geholpenwillen worden. Mensen gaan niet graag meer op in iets dat voor iedereen geldt,maar ze willen iets dat specifiek voor hen is bedoeld. Bedrijven proberen dat opte lossen door de afhandeling van die persoonlijke vragen te professionaliseren.Dat wordt dan georganiseerd in een callcenter wat eerder leidt tot ‘ontpersoonlij-king’ dan tot persoonlijker contact. Dus terwijl er een groeiende behoefte is aanpersoonlijk contact tuigen bedrijven iets op dat precies het tegenovergesteldeoplevert. Hoe strakker je zo’n contactcenter in een mal giet met scripts en maxi-male tijd per call, hoe lastiger het wordt om een klant echt goed te helpen. En datwringt. Enerzijds is er die maatschappelijke ontwikkeling en anderzijds strevenbedrijven naar een kosteneffectieve klantenservice. Volgens mij doen bedrijvendie hun callcenter zien als een profitcenter het beter dan zij die het als een cost-center behandelen. Het is de eerste plek waar je contact hebt met je klanten, dusde aangewezen plaats om waarde te creëren. Toch vrees ik dat het traditioneelnog vaak als een costcenter wordt gezien.’Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 11. 11. PCIPerformance Customer Interactions 72011‘Machtsmiddel’Combée moet helaas constateren dat het aantal klachten niet afneemt. ‘Ge-middeld heb ik niet het idee dat de klantenservice of de callcenters structureelverbeteren. Toch helpt het om er aandacht aan te besteden. Zo meten we iederemaand de prestaties van providers in de telecomsector. Daar nemen we dan ookbereikbaarheid en de verleende service in mee. De betrokken partijen sprekenwe aan op de uitkomsten. Daar gaat echt een disciplinaire werking van uit. Eenaantal partijen die een jaar geleden steevast slecht uit de bus kwamen, hebbener toch iets aan gedaan. Die publiciteit werkt toch als ‘machtsmiddel’. Door deschijnwerpers te zetten op slechte prestaties disciplineer en dwing je partijen hunhandelswijze te verbeteren. Naast het zoeken van die publiciteit gaat we ook -afhankelijk van de situatie - direct met bedrijven in gesprek. Dan moeten we welconcreet kunnen aangeven wat ze niet goed hebben geregeld. We proberen danook afspraken met ze te maken om een probleem binnen een bepaalde termijnvoor alle klanten op te lossen. Daarom is het voor ons zo belangrijk dat mensenons bellen met hun klachten of problemen. Hoe meer concrete voorbeelden, hoeeffectiever wij een bedrijf erop kunnen aanspreken.’WebcareBedrijven scoren het best door de verwachtingen van consumenten te overtref-fen. Combée: ‘Wat ik een goed voorbeeld vind zijn webcareteams. Die wach-ten niet tot een klacht naar hun komt, maar gaan daar actief naar op zoek. Alsiemand op het web (een forum of op de social media) klaagt over hun bedrijf ofhun merk, proberen ze contact te leggen met die persoon om zo één op éénhet probleem op te lossen. Ook de Consumentenbond probeert deze proactievebenadering uit te bouwen, met als voornaamste doel meer signalen uit de marktop te vangen. Wij struinen dus diverse kanalen actief af, op zoek naar informatieover onderwerpen die wij belangrijk vinden. We mailen of bellen dan persoonlijkmet mensen, om meer te weten te komen van hun problemen. Uiteraard om dieproblemen effectiever aan te kunnen pakken. Mensen reageren daar enorm po-sitief op. We zijn daarnaast ook nieuwsgierig naar wat er over ons wordt gezegd.Als er op ons kritiek is, willen we dat uiteraard ook weten. Volgens mij spelen desocial media een steeds grotere rol in customer management. Zeker wanneer hetalgemene klachten betreft. Hier zie ik een grote verschuiving.’Van zilver naar goudEen ander punt waar de Consumentenbond tracht de verwachtingen te over-treffen, is het verlenen van service aan niet-leden. ‘In het verleden waren onzeservices alleen voorbehouden aan leden,’ aldus Combée. ‘Maar sinds ongeveereen jaar stellen we onze eigen dienstverlening meer open voor niet-leden.We onderscheiden daarbij zilveren content en gouden content. De zilveren isbeschikbaar voor iedereen, goud is alleen voor leden. We nodigen niet-leden ooknadrukkelijk uit om ons te bellen. Er zijn natuurlijk veel niet-leden die informatieof ervaringen hebben die wij goed kunnen gebruiken. En als we ze ook nog eenskunnen helpen, overtreffen we daarmee hun verwachtingen. Als dat ertoe leidt “Wij stimuleren consumenten om ons vooral te bellen. Zij zijn onze voelsprieten in de markt.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 12. 12. PCIPerformance Customer Interactions 82011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 13. 13. PCIPerformance Customer Interactions 92011dat ze besluiten lid te worden, om ook toegang te krijgen tot de andere voordelendie leden hebben, is dat natuurlijk mooi, maar dat is niet ons primaire doel. Opagressieve manier leden ronselen past helemaal bij de Consumentenbond. Inhet verleden hebben we geëxperimenteerd met het outbound contact richting deleden, om ze interesseren voor een van onze special interest bladen of andereabonnementen. Hoewel het zeker een effectieve manier van acquisitie is, zijn weermee gestopt. Die manier past gewoon niet bij ons.’(on)PersoonlijkIn zijn blad ‘Help’ riep Youp de Consumentenbond op tot nauwere samenwerkingmet programma’s als Radar en Kassa. Volgens Combée is er al veel samenwer-king tussen die organisaties en de Consumentenbond. ‘Heel vaak zitten wij al inconsumentenprogramma’s en dat is een goede win-win. Wij kunnen, vanwegeonze kanalen, goed aan bepaalde content komen en zij hebben natuurlijk eenfantastisch platform. Dus wij hebben goede contacten met die redacties, maarwij bewaren wel onze onafhankelijkheid. Het is niet de bedoeling dat wij de vastesidekick worden van zo’n programma.’ Tot slot van het gesprek wil de directeurnog iets kwijt over de manier waarop de Consumentenbond haar content pro-beert te verpersoonlijken. ‘Van oudsher testen wij producten en diensten, waar-over we dan vervolgens publiceren. Hoewel degelijk en goed gedocumenteerdis deze informatie heel onpersoonlijk. We presenteren de onderzoeksresultatennu zo dat naast het oordeel van de Consumentenbond, iedere individuele con-sument zijn eigen Beste Koop kan bepalen. Online kan iemand de weegfactorenvan de diverse criteria zelf aanpassen. De een beoordeelt een energiemaat-schappij puur op prijs, maar een ander wil bijvoorbeeld zeker weten dat de alsgroen aangeboden energie ook echt groen is. Op die manier wordt het een stukpersoonlijker.’Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 14. 14. PCIPerformance Customer Interactions 102011Over het onderzoekDoelHet centrale doel van dit jaarlijkse onafhankelijke benchmark-onderzoek is hetverhogen van de professionaliteit van het afhandelen van klantinteracties inNederland en daarmee het verbeteren van de klantbeleving. Het onderzoek richtzich met name op de performance van de facilitaire contactcenters. De presta-ties van de inhuis afhandeling van klantinteracties dienen als benchmark voor deexterne partijen.Verhoging van professionaliteit kan bereikt worden door:n Het vergroten van de transparantie in de prestaties van contactcenters (inhuis en uitbesteed) door het bieden van een jaarlijkse benchmarkn Het verkrijgen van dieper inzicht in: n De markt: strategieën, spelers, diensten en omvang n Het besluitvormingsproces rondom klantinteracties en uitbesteding n De ontwikkeling van partnerships tussen service providers en opdracht- gevers, zowel intern als extern.StructuurVragenlijstDit onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst van minimaal26 vragen. Het exacte aantal vragen is afhankelijk van de rol van de respondenten de mogelijkheid om meerdere partijen te beoordelen.Onderzochte klantprocessenKlanten en organisaties maken gebruik van verschillende kanalen zoals face-to-face, telefoon, email, web selfservice, chat en social media voor de verschillendeklantprocessen. In dit onderzoek is de volgende onderverdeling in klantproces-sen gemaakt:n Outbound campagnesn Inbound campagnesn Fulfilmentn Klantenservice/helpdeskn Debiteurenbeheer (credit management)n OnderzoekenPopulatieDit onderzoek betreft de Nederlandse markt, oftewel klantinteracties die plaats-vinden binnen Nederland bij nationale en internationale bedrijven.De onderzoekspopulatie is samengesteld uit respondenten van voorgaandejaren, respondenten aangedragen door de facilitaire contactcenters en relatiesvan TOTE-M. Het onderzoek is verspreid onder een gesloten groep van persoon-lijk aangeschreven respondenten. Daarnaast kon aan het onderzoek deelge-nomen worden door middel van een openbare link, die gepubliceerd is via deaanbevelingspartners. De anonimiteit van de respondenten is gegarandeerd.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 15. 15. PCIPerformance Customer Interactions 112011Respondenten160140 147 143120100 55% verantwoordelijk/bevoegd 80 45% belangrijke beïnvloeder 60 40 37 20 0 2009 2010 2011Figuur 1. Aantal respondenten over de jarenDe respondenten zijn ingedeeld op basis van hun rol als opdrachtgever. Zij zijnverantwoordelijk, bevoegd of een belangrijke beïnvloeder in het beoordelenvan de afhandeling van klantcontact, inhuis en/of uitbesteed. In tegenstelling totbijvoorbeeld het Nationaal Contactcenter Benchmark Platform (NCCBP), waarbijmanagers van contactcenters informatie geven over hun eigen bedrijfsonderdeel,geven opdrachtgevers hier een beoordeling over de uitvoering van klantcontactdoor interne en externe service providers.Vormen van sourcing45%40% 42%35% 36%30%25%20%15%10% 14% 9% 5% 0% Inhuis Outsourcing Cosourcing Managed insourcingFiguur 2. Betrokkenheid van respondenten bij sourcing-vormenHet merendeel van de respondenten namelijk 68% geeft aan dat hun organisatieop dit moment (delen van) klantinteracties uitbesteedt in welke vorm dan ook.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 16. 16. PCIPerformance Customer Interactions 122011Deelnemende organisatiesDe respondenten maken onderdeel uit van de volgende organisaties: Respondenten ABN AMRO IKEA Postbus 51 AEGON Impact Retail Rabobank Rotterdam Agrovision ING RVS American Express Interpolis Samsung ANWB KPN/KPN Mobiel Sanoma Uitgevers AON Landal GreenParks SNS Bank APG Marktplaats Sony Brabant Water Menzis Stater Nederland BV CAK MoneYou Strategic Events Carglass Monsterboard Tele2 Cisco Nationaal Spaarfonds Telfort De Telegraaf Nationale-Nederlanden Tellamessage DELTA NetApp T-Mobile Gemeente Amsterdam NIBC TNT E.ON Nictiz TSYS Eneco Nijestee V&D Essent NIKE Vodafone FC Utrecht NUON WestlandUtrecht Bank Gemeente Tilburg OHRA WWAV Greenwheels Oxxio Ziggo Heineken Philips Zorg en ZekerheidTabel 1. 63 organisaties die beoordeling hebben gegevenTotaalbudget uitbesteding dit jaarDe Nederlandse markt voor uitbesteding van klantinteracties wordt geschat opeen jaarlijkse omzetwaarde van € 625 miljoen1. Het jaarlijkse totaalbudget vooruitbestede klantcontacten vertegenwoordigd in dit onderzoek, bedraagt dit jaar€ 155 miljoen hetgeen circa 25% van de markt is. Ter referentie: de Nederlandseinhuis markt wordt geschat op € 5 miljard2.Beoordeelde facilitaire partijenEen beoordeling van een externe service provider is pas representatief alsvoldoende respondenten hun mening hebben gegeven. In dit onderzoek wordendaarom alleen de resultaten van externeservice providers met minimaal vier beoordelingen afzonderlijk weergegeven.Dit lijkt weinig maar bedenk dat de allergrootste providers maximaal enkele tien-tallen cliënten hebben waarvan 2 tot 3 verantwoordelijk zijn voor het overgrotedeel van de omzet. De meeste facilitaire partijen hebben minder dan 10 cliëntenwaarvan 1 of 2 grote(re).1 Bron: Marketing Tribune, April 20092 Bron: EIM report “Economische en maatschappelijke betekenis van callcenters in Nederland” 2007Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 17. 17. PCIPerformance Customer Interactions 132011In Tabel 2 staat een opsomming van de externe service providers oftewel facili-taire contactcenters. Externe service providers ≥ 4 beoordelingen: < 4 beoordelingen: 2Contact Accenture Spangenberg Bosch Arvato Stream Cendris Infosys Tele’Train L&H KCS/Brainsgroup VANAD SNT MyCall Xceed Teleperformance Quality Contacts Unamic/HCN SitelTabel 2. Beoordeelde externe service providersEen aantal externe service providers heeft onvoldoende beoordelingen gekregenom een goed beeld te vormen van de performance (< 4).Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Wellicht vindenexterne service providers het lastig om aan al hun opdrachtgevers te vragen hoede performance ervaren wordt. Ook kan meespelen dat potentiële respondentenhet invullen van dit onderzoek teveel tijd vinden kosten. Sommige service provi-ders hebben ervoor gekozen pas volgend jaar volop mee te doen.Op weg naar meer transparantieWe nodigen alle externe service providers uit om zich in te spannen bij het vol-gende onderzoek al hun opdrachtgevers enthousiast te maken om deel te nemenzodat een compleet beeld verkregen kan worden van de performance op hetgebied van klantinteracties. De transparantie is daarmee zeer gediend.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 18. 18. PCIPerformance Customer Interactions 142011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 19. 19. PCIPerformance Customer Interactions 152011‘Gradual improvement,that is the real miracle’Jens Schulte-Bockum, CEO Vodafone NetherlandsDutch customers are quite demanding. Not only do they want a goodeconomic deal with favorable conditions. They also expect a certain levelof professional service experience around that. Many service parties arestruggling with this dilemma. We discuss this with Jens Schulte-Bockum,the CEO of Vodafone Netherlands.Perhaps the above mentioned dilemma has even more impact in the telecomindustry because of the increasing segmentation in the market. More and morespecific propositions, that go beyond the basic services like voice and sms, emer-ge for specific user groups. This comes on top of what already is a very complexand demanding customer environment. “Some three years ago customer inter-action was restricted to the environments of retail and the callcenter”, says JensSchulte-Bockum. “By now the majority, about 60%, of our customer interaction isweb based. Another 20 to 30% is automated in IVR’s (interactive voice response),so of all the transactions only a relatively tiny fraction is still personal.”No threat, but an opportunitySchulte-Bockum observes that communication with customers shifts to moreservice related issues. “Our fast moving industry is simply confronted with moredemand for services. Taking into account that the perception of customers withregard to the service of the telecom industry is low, we have here an absolutechallenge. And I do not want to be too defensive about this. The claim that we asan industry need to step up our performance no doubt is legitimate. But we gen-uinely regard this situation – increasing complexity because of the data revolutionand the below par image of our industry – as an opportunity instead of a threat.It is an opportunity to differentiate from our competitors. Compared to the mostof them in the Netherlands Vodafone has both a more valuable and demandingcustomer base. This is due to the fact we have a larger percentage enterprisecustomers. So if we can differentiate even marginally on the customer experienceand do that in a sustainable way, we believe that can become an integral part ofour brand promise in the market.”Pillars of differentiationAccording to the CEO one pillar of differentiation that Vodafone already upholdsis having the most reliable mobile network in the Netherlands. “It is the fastestnetwork, it is reliable, and we do very much specialized services in the corporatesegment. We are now structurally building on the overall experience of customerservices as another pillar next to that, because we realize that it would really help “If we keep on improving the customer experience and deliver our brand promise consistently in all our touchpoints, this definitely will differentiate us in the market.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 20. 20. PCIPerformance Customer Interactions 162011 us to stand above our competitors for the longer term. We’re not there yet, but we have made a number of critical steps that can bring us into that position. Step one was the systematic gap analysis that we made, with the help of TOTE-M, showing us where the ruptures lie in the customer journey. With this analytical foundation at our disposal we will gradually eliminate these disappointments and thus improve the experience of our customers.” Online is the glue Next to this gap analysis Vodafone has, over the last 3 to 4 years, been building a dedicated online service capability inside the company. Schulte-Bockum: “I believe that by now we are second to none when it comes to the technical capabilities and the customer facing performance of our online services. This is very important, because online is becoming the glue between the different customer channels that weinteract with. We are aiming for the next level of performance, which is to havea seamless experience for customers regardless of the channel they choose tointeract with us.” As a third step towards improving the customer experience, theCEO explains why Vodafone has retained their inhouse customer managementcapability: “This means that we have the capability to completely and autono-mously decide how we want to reward people. And that is where Net PromoterScore truly comes in.”A revolution in mentalitySchulte-Bockum strongly believes that the NPS is the best proxy available inthe industry right now, indicating how excited customers really are about theservice experience and the overall experience they get from Vodafone. “Likemost companies our lead KPI’s were average handling time and efficiencymeasures. But now we’ve made a major step forward, particularly in the callcenter environment. Since last Christmas we use NPS as the lead KPI, so aquality measure over quantity measures. This may sound as a small thing, butI truly believe it is a revolution in mentality. We want to understand how we per-form in each of the different touchpoints: callcenter, shops and online. We alsofirmly believe in ‘first time fix’ and low handling times. These will no doubt impro-ve the customer experience as reflected in the NPS.”Eliminating turn-offsAs mentioned, Vodafone is structurally working on improving the customerexperience. One focus in this respect is the elimination of so-called dissatisfiers.Schulte-Bockum gives us some examples. “One of the biggest dissatisfiers isthat customers have restricted insight in how much they’re paying for exactlywhich services. They find it very difficult to control their bill in the course ofCopyright © 1994-2011 TOTE-M
 21. 21. PCIPerformance Customer Interactions 172011the month. So we recently launched hollandsnieuwe, a new proposition in thediscount segment. It is an online postpaid proposition, in which customers at thebeginning of each month decide how much they want to commit. Once they usemore than their own budget, they’ll have to top it up. Otherwise they cannotmake any more calls nor send text messages. This gives them full control oftheir spending levels. Moreover, the charging inside and outside of the bundleis identical. This we know to be another customer turn-off. In another newproposition, called Sizz, we seek to remove some dissatisfiers that some of ourfemale customers experience. We received feedback that many of them feeloverwhelmed by the number of choices in our online and retail shops.Communication is perceived as too technical and masculine. Overall womendon’t like plowing through complex technical manuals to gain access to newservices. Sizz is a standard, postpaid proposition, but with limited choices ofhandsets for which we offer what we call ‘how-to’ movies on the website. Soinstead of downloading a pdf-manual, customers can view very easily accessiblesmall films that explain the core functionality of their smart phones. This is in noway patronizing towards the female customer, but acts on what they experienceas a turn-off.”Stepping upThe CEO agrees that it will take many of these little steps of improving thecustomer experience, before you can make a real measurable difference.“But,” he adds enthusiastically, “that is exactly what we plan on doing. We arevery serious in putting the customer interaction in front of everything else that weare doing. One other example is that we made a stand in the debate about thelack of transparency in the ‘end of contract’. Customers don’t always rememberwhen exactly they signed up or when to pick out a new device. It was virtuallyimpossible for customers to find that information on our website. That was ahorrible customer experience, so we decided to put the end-date of contractssimply in place on our website. One last example. Many customers complainthat they are stuck with multiyear sms-contracts for stuff like ringtones and funnycontent. Contracts that they were tricked into. In the past we took the positionof the middle man, saying that the responsibility for these practices lies with theservice provider and not with us. Last November we completely changed ourposition in this matter, which in my view is a very courageous step. From then onwe gave our customers the benefit of the doubt. So customers that come to usstating that they’ve been tricked into a service they don’t want, we reimburse themoney, no questions asked. Without further troubling the customers, we try toreclaim it from the sms-provider. Both examples will not benefit us financially onthe short term, but they are massive steps up in the customer experience.”The experience programOther companies of course also realize that if you want to make a difference inthe mature Dutch telecom market, you need to maintain a certain level of custo- “We now use NPS - a quality measure - as the lead KPI. This may sound as a small thing, but I truly believe it is a revolution in mentality.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 22. 22. PCIPerformance Customer Interactions 182011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 23. 23. PCIPerformance Customer Interactions 192011mer experience. Most of them however tackle this by trying to improve everythingindiscriminately. But as this involves way too much and way too complex issues,this is bound to fail. Jens Schulte-Bockum explains how Vodafone distinguishesthree different layers in their experience program.1. “First of we are fixing the hole in the bucket so to speak, by reducing the key dissatisfiers. We have the process WOCAS in place: What Our Customers Are Saying. This encompasses collecting feedback from all the customer interactions that we receive. Next to the usual channels we also collect feed- back from the Vodafone e-forum that we launched about a year ago. This is quite a vibrant community. We scan the web and the social media proactively on Vodafone. From all this information we try to identify the major dissatisfiers and solve them step by step.2. With the seamless customer experience, or seamless cross channel experience, we try to leverage online technology and capabilities to have seamless handovers between the different channels. This is not yet fully in place at this moment, but we are building this.3. The third is to build on a selective set of wow-experiences. From the insights we gained from the gap analysis, we know where customers have the most important expectations. For instance, when customers get a new service it is key that they can manage and experience it as quickly as possible. So we pay a lot of attention on the initial service setup, particularly for smart phones. In the shop environment we call it ‘Walk out working’. So literally when the customer leaves the shop, the phone works, the address book is installed and he has received fundamental knowledge. This is a wow-experience which feeds loyalty. Another example is our attitude towards complaint handling: whatever complaint any customer has; it is always a moment of truth! Any customer complaining perceives his or her complaint as justified and therefore should be taken serious. If such a customer receives all the support needed, you’ll probably make a loyal customer.”Schulte-Bockum recalls that not even that long ago the collective telecomindustry to some extent took their customers for granted. “But in the world oftoday we need to create loyalty amongst our customers. We should be realisticand not expect miracles. However, the real miracle is the gradual improvement.And if you do your things a little bit better than the other companies and a littlebit better than the customer expects, they will love you for it.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 24. 24. PCIPerformance Customer Interactions 202011SituatieschetsStrategie en doelen van sourcingMarketing en Finance in opkomst als belangrijke beïnvloeders 35%Service/Operations 39% Marketing 27% 15% Finance 16% 4% PCI2011 14% Sales 17% PCI2010 3% Sourcing 3% 5% Anders 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%Figuur 3. Afdelingen die meebeslissen over (eventuele) uitbestedingDe afdelingen Service/Operations spelen weliswaar nog de voornaamste rol inde besluitvorming rondom uitbesteding, maar Marketing is bezig met een sterkeopmars. Bedrijven hebben blijkbaar een duidelijk besef gekregen hoe essentieelklantcontactafhandeling is. Besluitvorming hierover verschuift naar een hoogniveau in de organisatie waar ook besluitvorming plaatsvindt over klantbelevingvoor het gehele bedrijf.Verder valt op dat de invloed van Finance ook enorm is toegenomen. Dit bete-kent dat bedrijven meer dan voorheen ook de financiële kant van een uitbeste-dingvraagstuk mee laten wegen.Uiteindelijke besluitvorming sourcing: Corporate niveauCorporate (directie-)niveau 52% Divisieniveau 26%Seniormanagementniveau 14%Middlemanagementniveau 8%Figuur 4. Organisatieniveau uiteindelijke besluitvorming sourcingDit is een goede beweging want het laat zien dat klantcontact steeds meerbeschouwd wordt als een kernproces van het bedrijf.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 25. 25. PCIPerformance Customer Interactions 212011Belangrijkste doel uitbesteding: reductie operationele kosten 19% Reductie operationele kosten 18% 16% Focus op kerncompetenties 20% 16% Kwaliteitsverbetering 19% 14% Reductie operationele risico’s 11% 11%Toegang tot kennis en vaardigheden 11% 6% Reductie managementkosten 6% 4% Omzettoename 5% 3% Reductie time to market 5% 1% Vermijden klantspec. investeringen Vrijmaken van cash 4% 10% Niet bekend 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% PCI2011 PCI2010Figuur 5. Doelen uitbestedingstrategieKwaliteitsverbetering en Focus op kerncompetenties worden naast Reductieoperationele kosten als belangrijke doelen voor uitbesteding genoemd. De top 5belangrijkste doelen is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzicht van vorig jaar, alleende onderlinge volgorde. Reductie van managementkosten, Omzettoename enReductie time-to-market spelen een minder belangrijke rol in de uitbesteding-strategie dit jaar. Vrijmaken van cash is helemaal weggevallen.Aanvullend geven een aantal respondenten aan dat flexibiliteit in op- en af-schalen een belangrijke factor is in de keuze om tot uitbesteding over te gaan.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 26. 26. PCIPerformance Customer Interactions 222011Doelen uitbesteding merendeels gehaald 100% 11% 8% 11% kan (nog) niet 18% 90% 22% 4% beoordelen 4% 80% 6% 21% 70% 19% beneden verwachting 60% 50% 67% 79% 61% 40% 41% naar 63% verwachting 30% 20% 10% 19% 19% boven 15% verwachting 8% 5% 0% Reductie Focus op kern- Kwaliteits- Reductie Toegang tot kennis op. kosten competenties verbetering op. risico’s & vaardighedenFiguur 6. Top 5 behalen doelen uitbestedingDe top 5 doelen uit de vorige grafiek blijken naar of boven verwachting gerea-liseerd te zijn. Kwaliteitsverbetering en Toegang tot kennis en vaardigheidenworden echter in circa 20% van de gevallen niet gehaald. De partij waaraan deklantcontacten wordt toevertrouwd, wordt dus niet ervaren als een serviceprovider die kwaliteit of kennis toevoegt ondanks dat dit een kerncompetentieis of zou moeten zijn.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 27. 27. PCIPerformance Customer Interactions 232011Professionaliteit belangrijkste reden keuze service provider Professionaliteit Reeds langdurend partnershipDienstverleningsaanbod Culturele fit (klik) Track record Verplichte winkelnering Implementatie (transitietijd) Prijs Bedrijfsgrootte Certificering (bijvoorbeeld COPC) Sourcing-strategie Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% PCI2011 Uitbesteed PCI2010 Uitbesteed PCI2011 InhuisFiguur 7. Criteria keuze uitbestedingspartnerProfessionaliteit en een Reeds langdurend partnership spelen dit jaar de belang-rijkste rol bij de keuze voor een externe service provider. Voor inhuis afhandelingis logischerwijs Verplichte winkelnering een belangrijk criterium maar ook hetDienstverleningsaanbod.Ook dit jaar blijkt het belang van certificering zoals COPC geen rol te spelen bijhet kiezen van een uitbestedingspartner.Kostenreductie en Prijs?Opvallend is dat Kostenreductie als voornaamste doel genoemd wordt vooruitbesteding terwijl bij de keuze om tot een juiste uitbestedingspartner te komenPrijs geen rol van betekenis speelt. Een reden hiervoor kan zijn dat de prijzen inpraktijk onderling weinig verschillen of dat een partij waarvan de prijs wat hogerligt, goed kan aantonen dat zij de gewenste kostenreducties kan doorvoeren.Daarnaast is een veel gehoorde ‘klacht’ van externe service providers dat bij hetsluiten van een uitbestedingdeal, de afdeling Procurement/Inkoop vaak de beslis-sende factor is waardoor een partij vooral op prijs gekozen wordt. Dit is echtermeestal in het laatste deel van een selectiefase. De meest interessante externeservice providers zijn dan al geselecteerd op diverse criteria, waarna Inkoophieruit de definitieve selectie maakt op basis van prijs.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 28. 28. PCIPerformance Customer Interactions 242011Uitbesteders tevredener over marktaanbod 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 = = en en ed ed vr Uitbesteed vr te te on er er Inhuis zezeFiguur 8. Tevredenheid over aanbod op uitbestedingsmarktAlle respondenten zijn maar matig tevreden met het aanbod op de uitbestedings-markt voor klantinteractie (zoals aantal externe service providers, diversiteit enkwaliteit). Uitbesteders (mediaan 7) zijn tevredener dan niet-uitbesteders (medi-aan 6). Het is logisch dat partijen met minder vertrouwen in het aanbod op de uit-bestedingsmarkt, er eerder voor kiezen om klantcontacten inhuis af te handelen.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 29. 29. PCIPerformance Customer Interactions 252011Budget en Duur uitbestedingGrootste deel budget voor Klantenservice120%100% 3% 9% 9% 8% 2% 80% 17% 11% Deb.beheer/Onderzoeken/Anders Fulfilment 60% 26% Outbound campagnes Inbound campagnes Klantenservice/helpdesk 40% 70% 46% 20% 0% Uitbesteed InhuisFiguur 9. Budget per klantproces (inhuis versus uitbesteed)Bedrijven die het klantcontact intern afhandelen, besteden het jaarlijkse klant-interactiebudget voornamelijk (70%) aan Klantenservice. Organisaties die uitbe-steden, besteden gemiddeld 46% van het budget aan Klantenservice/helpdesk.De rest van het uitbestedingsbudget (43%) wordt voornamelijk gebruikt voor in-en outbound campagnes.Vooral Klantenservice en Campagnes worden uitbesteed Outbound campagnes 27%Klantenservice/helpdesk 26% Inbound campagnes 25% Debiteurenbeheer 8% Fulfilment 5% Onderzoeken 4% Anders 5%Figuur 10. Type klantcontactproces dat uitbesteed wordtKlantenservice en Campagnes (In- en Outbound) worden het meeste uitbesteeden daar wordt ook het budget aan uitgegeven.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 30. 30. PCIPerformance Customer Interactions 262011Mediaan uitbestedingsperiode 3,5 jaar100% 90% 17% 21% 80% 70% 37% 60% 37% <2 jaar 50% 2-5 jaar 40% 5-10 jaar 30% 32% 19% > 10 jaar 20% 10% 23% 15% 0% PCI2011 PCI2010Figuur 11. Periode dat klantinteractie uitbesteed isHet overgrote deel van de organisaties besteedt al meer dan 2 jaar (een deelvan) hun dienstverlening uit.Fulfilment en Onderzoeken langste duur uitbesteding 5-10 jaar Fulfilment <2 jaar 5-10 jaar Onderzoeken <2 jaarKlantenservice/helpdesk 2-5 jaar 2-5 jaar Outbound campagnes <2 jaar 2-5 jaar Inbound campagnes <2 jaar 2-5 jaar Debiteurenbeheer <2 jaar Duur uitbesteding ContractduurFiguur 12. Duur uitbesteding en contractduur per klantproces (mediaan)Fulfilment en Onderzoeken worden het langst uitbesteed, meer dan 5 jaar.Alle andere klantprocessen minstens 2 tot 5 jaar.Voor Klantenservice wordt de langste contractperiode afgesloten. Een contract-duur langer dan 10 jaar is nooit toegepast en een contractduur van 5 tot 10 jaar isslechts éénmaal genoemd.De conclusie is dat het uitbesteden van klantinteractie in al haar vormen eennormaal onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 31. 31. PCIPerformance Customer Interactions 272011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 32. 32. PCIPerformance Customer Interactions 282011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 33. 33. PCIPerformance Customer Interactions 292011‘Silo’s doorbreek je alleen doornederig te beginnen’Wim van Gils, Vice President and Global Project Leader One CRM PhilipsNog niet zo lang geleden werd de kreet One Company ingevoerd. Multi-nationals, waaronder Philips, illustreerden hiermee hun streven omrichting hun klanten één gezicht te laten zien. In navolging hiervanverscheen de term One CRM. Wim van Gils is projectleider van het gelijk-namige project binnen Philips. Een mooi streven, één CRM, maar Van Gilsis realist genoeg om enige nuance aan te brengen in de verwachting diedit oproept.Om tegenwicht te bieden aan de lagere dan verwachte groeicijfers, besloot detop 50 binnen Philips de organische groei van het bedrijf sterker te stimuleren.Aangezien er binnen de Board of Management geen sales-vertegenwoordigingzat, werd anderhalf jaar geleden de Sales Leadership Board opgericht. Dezesales leaders besloten gezamenlijk om de organische groei te stuwen met on-dersteuning van de salesforce op vier dimensies: enable, enhance, empower enengage. Hieromheen werden diverse programma’s geïnitieerd. Als projectleiderOne CRM is Wim van Gils met name betrokken bij enablement. “Ik rapporteeraan de baas van Emerging Markets for Healthcare, wat echt een enorm sterkegroeimarkt is. De overheden van Rusland en China hebben concrete plannenom substantieel te investeren in de gezondheidszorg de komende jaren. Dat gaatecht over vele miljarden.”CompetentiesBinnen de Sales Leadership Board gold CRM toch enigszins als een tover-woord. “Het werd gezien als ‘the holy grail’,” zegt Van Gils. “In die discussieomtrent CRM wil ik precies weten wat we ermee gaan doen,” vertelt hij. “WaaromCRM? Vergis je niet dat we hier te maken hebben met drie wezenlijk verschil-lende sectoren die over ongeveer 170 landen zijn verdeeld. Volgens mij gaat hetvooral om het op niveau brengen en houden van de capabilities. Die zijn onderte verdelen in twee stukken: de competenties van de mensen zelf en die van jeomgeving, zoals tools, systemen en manieren van werken. Het werken aan demenselijke competenties hoort tot de verantwoordelijkheid van de sales leaderszelf. Ik richt mij voornamelijk op de tools en de systemen, in samenwerking metnegen salesleaders, drie voor iedere sector. Doel is om de salesmensen in dezeB2B-markt zo snel en zo goed mogelijk te ‘enablen’ om die organische groei tevergroten.”Paard achter de wagenPhilips Healthcare is de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede dankzij veel acqui-sities. Volgens Van Gils kan er daardoor onvoldoende snelheid worden gemaakt “CRM is er om een optimum te creëren tussen de loyaliteit van een klant en diens waarde.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 34. 34. PCIPerformance Customer Interactions 302011om de integratie goed te regelen. “Het is vanuit Healthcare op dit moment danook nog niet mogelijk om ‘one face to the customer’ te laten zien. De managervan een groot Amerikaans bedrijf vertelde mij dat zij aan het begin van hunacquisitiepad zijn overgegaan op CRM. Daardoor konden ze het gezicht van hunmerkt richting de klant vasthouden. Door met CRM te komen ná de acquisitiesspannen wij een beetje het paard achter de wagen. Een van de eerste dingendie we nu doen, is het achterhalen van de waarheid van de klant. Ik noem dat de‘single source of truth’. Het is belangrijk om te weten wie binnen onze organisatiemet een bepaalde klant interacteert. Ook onderzoeken we de volwassenheid vanonze eigen capabilities met betrekking tot die klant. Daar komt dan bijvoorbeelduit naar voren dat account- & contactmanagement een volwassenheid heeft van2 op een schaal van 5. Aan de hand daarvan kan ik gericht bepalen met welketools zij hun capabilities kunnen verbeteren om naar niveau 3 te komen. Het isdus eigenlijk een soort assessment, dat ons in staat stelt de juiste tooling uit tekiezen. In de goede volgorde doe je die assessment als eerste. Daarna volgenimplementatie, adoptie, acceleratie en innovatie.”Colaborative CRMVolgens Van Gils zijn er nog altijd veel voorbeelden waaruit blijkt dat diversedisciplines, zoals marketing en sales, onvoldoende op elkaar aansluiten. “Overhet algemeen delen we te weinig informatie met elkaar, bijvoorbeeld over hetproces, de gebruikte tools of informatie die leiden tot een grote deal met eenziekenhuis. Daarom hebben we een tool gelanceerd: colaborative CRM.Dit bestaat uit drie aspecten.1. Inzicht in het verkoopproces. Je biedt bijvoorbeeld geen korting aan tijdens het eerste contact met een potentiële klant. Het verkoopproces doorloopt fasen als ‘discovery’, ‘solution’, ‘negotiation’ en ‘delivery’. In iedere fase zitten dimensies omtrent wat je laat zien aan een klant en wat je daarvoor nodig hebt.2. Toegang tot content. Van bestaande deals is bekend welke documenten werden gebruikt, welk netwerk werd benaderd en welke proces is gevolgd. Iemand die bijvoorbeeld in gesprek is met een ziekenhuis van een bepaalde omvang over een UltraSound System, ontvangt alle relevante documentatie die in het verleden heeft bijgedragen aan het succesvol sluiten van een verge- lijkbare deal. Voor alle duidelijkheid, het systeem bevat uitsluitend algemeen verkrijgbare informatie en geen klantspecifieke details.3. Toegang tot het netwerk.Al deze informatie naar de salesman pushen, spaart enorm veel tijd uit, die hijkan besteden aan het beter voorbereiden van zijn communicatie met de klant.Al met al verhoogt het zijn kansen op succes.”Optimum tussen loyaliteit en waardeColaborative CRM is onlangs live gegaan in Philips Healthcare USA, waar direct1800 mensen erop zijn aangesloten. India, Brazilië en China volgen snel en ookandere landen hebben al aangegeven heel graag aan te haken. “Naast deze tool “Het goed inrichten en onderhouden van je klantcontact werkt alleen met een emotionele methodologie.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 35. 35. PCIPerformance Customer Interactions 312011voor echte sales enablement, werken we ook aan het inzichtelijkmaken van de klantwens,” aldus Van Gils. “CRM staat niet alleenten dienste van de inside-out beweging, maar ook andersom.Het is er om een optimum te creëren tussen de loyaliteit van eenklant en diens waarde. Dat optimum hebben we nog niet vollediggevonden, maar we zijn aardig op weg. Binnenkort krijgt de klantalleen nog maar bezoek van iemand van Philips die zijn voor-geschiedenis kent. Hij zal sneller inzicht krijgen in de status vaneen specifieke order of een aangemeld probleem.”Ratio versus emotieDe realiteit van nu binnen Philips Healthcare is dat de klantmet verschillende mensen praat over de verschillende issues.Na diverse studies en veel praktijkervaring is Van Gils tot eenbelangrijke conclusie gekomen: “Het goed inrichten en onder-houden van je klantcontact werkt alleen met een emotionelemethodologie. Ratio drijft geen verandering, emotie doet datwel. Wij zijn gewend om hele grote rationele programma’s wegte zetten, maar je moet juist klein beginnen om van die ratiotreinaf te komen. Begin klein, maar institutionaliseer dat wel. Doe jedat niet, dan verwatert ieder initiatief uiteindelijk. Het doorbrekenvan de silo’s lukt je alleen door nederig te beginnen. Zo heb iknu maandelijks een overleg met de negen salesleaders. Doordat vol te houden, maak je een organisatie rijp voor een nieuwproces van het delen van kennis en goede ideeën. Laat ik eenvoorbeeld geven. Qua sales enablement hebben we ons gefocust op Noord-Amerika. Voor China – de grootste groeimarkt in Healthcare – willen we eeneigen website lanceren. Dat vergt de nodige tijd, dus stelde de sales leaders zelfvoor toegang te krijgen tot de site van Noord-Amerika. Vanuit China kunnen zenu op die site inloggen, om de tools en de werking ervan onder de knie te krijgenvoordat hun eigen site live gaat. Dat is wat ik bedoel met nederig beginnen;bekijk wat een ander al goed of beter heeft gedaan en voel je vooral niet te goedom dat te gebruiken.”Bergen beklimmenOm het denken in implementaties te transformeren naar het denken in echteverandering, is een ’10-Step CRM Expedition’ geïntroduceerd. Van Gils: “Ditis samen met Ronald Naar, de bergbeklimmer, ontwikkeld. Aan de hand vande metaforen van een reis en het beklimmen van een berg doorlopen sales-landenteams deze tien stappen, te beginnen met een kick-off met het manage-mentteam. Tijdens die kick-off wordt geïnventariseerd wat er aan capabilitiesaanwezig is en of die toereikend zijn voor het behalen van de doelstellingen. Inde vervolgstappen kunnen we dan gericht aangeven waar wij ze bij kunnenhelpen. Het is heel belangrijk dat de sales leader van het betrokken land aan-wezig is bij de kick-off. Zo niet, dan gaat het niet door. Andere stappen omvat-ten onder meer een value proposition analysis, een stakeholder analysis en eenreadyness assessment. Die laatste meet de emotionele buy-in, wat we doen bijvier verschillende doelgroepen: 1) het management, 2) leaders van marketing ensales, 3) alle salesmensen en 4) alle anderen. We beginnen met het meten vande eerste twee doelgroepen en als het project groeit, breiden we die metingen uitCopyright © 1994-2011 TOTE-M
 36. 36. PCIPerformance Customer Interactions 322011naar die andere twee doelgroepen. Het is net als met de aanwezigheid van diesales leader bij de kick-off, als bij een van die metingen blijkt dat er een te lagebetrokkenheid of overtuiging is, dan stoppen we ermee. Het is geen IT-implemen-tatie, maar change management. Wanneer er substantieel te weinig geloof is indeze colaborative CRM, heeft het geen enkele zin het op te dringen.”Big BrotherDe 10-Step CRM Expedition is al van start gegaan in Spanje, Columbia, Indonesia& Singapore. Van Gils vertelt dat Philips dit jaar alleen al vijftien van deze veran-deringsreizen zal opstarten. “Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat salesmensengaan inzien dat ze door het niet-delen van hun kennis in zekere zin hun eigeninefficiency in stand houden. Stop dus na een beurs niet de visitekaartjes van alleleads in je binnenzak, maar voer ze in in het colaborative CRM-systeem. Heb jebijvoorbeeld een lead voor professionele verlichting van een kerk, dan krijg je allerelevante documentatie toegestopt. Daarmee maak je een veel grotere kans omeen deal te closen, dan wanneer je het helemaal op eigen kracht doet. Deze salesenablement maakt de trajecten korter en succesvoller. Dat is geen eenvoudige op-gave, zeker omdat CRM bij salesmensen nog vaak de associatie van ‘Big Brotheris watching you’ oproept. Dit is omdat de manager ook kan zien hoe lang iemandal aan één deal zit te kleien en of hij voldoende leads in zijn pijplijn heeft zitten.Misschien helpt deze gedachte van de Amerikanen, die zeggen: ‘there is the art ofthe deal and the science of the deal.’ De wetenschap of de ratio van de deal is hetCRM-systeem en de kunst of de emotie van de deal is de sales enablement.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 37. 37. PCIPerformance Customer Interactions 332011Eén PhilipsDe ultieme doelstelling van deze en andere inspanningen die onder de noemer‘One CRM’ zijn geschaard, is dat de salesforce van Philips een Net PromoterScore van +35 haalt. Volgens Van Gils is de bijdrage van de vier e’s (enable,enhance, empower en engage) daarbij onmisbaar. “Ook zal onze klantenloyali-teit binnen twee jaar substantieel zijn gestegen. Hier valt moeilijk een getal aante hangen, omdat dit in de Chinese cultuur bijvoorbeeld heel anders werkt danin Noord-Amerika. En wie weet breekt ooit de dag aan dat alle 12.000 mensenbinnen Philips die customer facing werk doen, dat ene gezicht van Philips naar deklant toe kunnen laten zien.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 38. 38. PCIPerformance Customer Interactions 342011Contractvormen, prijsmodellenen KPI’sContractvormenTendens naar contractvormen over kanalen100% 90% 80% 42% 70% 60% Mantelovereenkomst over meerdere contactkanalen 50% Een combinatie (per kanaal & over 28% 40% meerdere kanalen) 30% Afzonderlijke overeenkomsten per contactkanaal 20% 30% 10% 0% UitbesteedFiguur 13. Gebruikte contractvormen bij uitbesteding30% van de organisaties maakt nog gebruik van de basiscontractvorm percontactkanaal. 28% van de organisaties maakt gebruik van een combinatievormper kanaal en over meerdere kanalen heen. 42% maakt gebruik van de meestontwikkelde contractvorn, een mantelovereenkomst over meerdere kanalen.PrijsmodellenEen combinatie van verrekeningsmethodieken wordt het meeste gebruikt, vooralinhuis. Het hoge percentage in de categorie ‘Combinatie van factoren’ bij inhuisis grotendeels te verklaren doordat er intern vaak geen heldere afspraken zijnover de verrekening.Als specifieke verrekenmethoden bij uitbesteding worden vooral ‘prijs per agentper uur’ en ‘prijs per call’ genoemd. Bij inhuis worden ‘prijs per tijdseenheid’ en‘prijs per agent per uur’ veel gebruikt.Vorig jaar werd met name ‘prijs per sale’ en ‘prijs per uur’ gehanteerd. Opvallendis dat de respondenten de verwachting hadden dat de ‘prijs per sale’ de komende2 jaar de meest courante verrekenmethodiek zou blijven. Dit jaar staat dit prijs-model echter bijna onderaan in de rangorde. Een verklaring hiervoor kan zijn datuitbestedingspartijen minder geneigd zijn deze verrekenmethodiek te hanterensinds de invoering van de opt-out-wetgeving in oktober 2009.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 39. 39. PCIPerformance Customer Interactions 352011 26% Prijs per agent per uur 13% 22% Prijs per call 7% 12% Prijs per tijdseenheid 20% 11% Prijs per sale 2% Prijs per klant Prijs per seat 7% 27%Combinatie van factoren 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Uitbesteed InhuisFiguur 14. PrijsmodellenIn de markt is het al lange tijd een veelgehoorde wens van zowel opdrachtgeversals service providers om over te gaan naar contractmodellen die meer gerichtzijn op omzetbehoud en -toename. Zo gaf een kwart respondenten in het PCI2010 onderzoek aan dat zij verwachtten binnen 2 jaar een ‘prijs per klant’ te gaanhanteren.Dit jaar blijkt de toepassing ‘prijs per klant’ slechts 2% te zijn. Het blijkt dus datin de praktijk deze contractmodellen en verrekenwijze, die een daadwerkelijkpartnership vereisen, nog zeer weinig gebruikt worden. Deze vorm van samen-werking vereist een professionele regie en inrichting bij beide organisaties metheldere metingen op omzet die duidelijk toe te wijzen is. Ook is een continueafstemming over de marketingagenda nodig en openheid van zaken vanuit deopdrachtgever.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 40. 40. PCIPerformance Customer Interactions 362011Key Performance IndicatorsKlanttevredenheid, Service Level en AHT meest gebruiktUitbesteedBij uitbesteding is een grote toename in het gebruik van Average Handling Timeen Aantal doorverbindingen als KPI te zien, terwijl de KPI’s Klanttevredenheid,Klantbeleving/NPS en First Contact Resolution veel minder ingezet worden ditjaar. Klanttevredenheid 18% 24% Service Level 17% 19% AHT 14% 9% Conversie 13% 17% 9% Klantbeleving/ NPS 10% 8% FCR 13% # doorverbindingen 6% 4% Cross- en upsell 4%Medewerkertevredenheid 3% 3% Netto cont. waarde 2% Retentie/churn 3% 2% Marge per klant 3% Self service ratio 1% Anders 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% PCI2011 PCI2010Figuur 15. Meest gebruikte KPI’s uitbesteding, 2011 versus 2010Inhuis Klanttevredenheid 14% 21% Service Level 19% 33% AHT 16% 14% Conversie 3% 4% Klantbeleving/ NPS 10% 3% FCR 12% 13% # doorverbindingen 6% 2% 1% Cross- en upsell 4%Medewerkertevredenheid 10% 1% Netto cont. waarde 2% Retentie/churn 3% Marge per klant 4% Self service ratio 3% 2% Anders 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% PCI2011 PCI2010Figuur 16. Meest gebruikte KPI’s inhuis, 2011 versus 2010Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 41. 41. PCIPerformance Customer Interactions 372011Bij inhuis afhandeling wordt dit jaar ook veel minder gebruik gemaakt van deKPI’s Service Level en Klanttevredenheid. Een grote toename is te zien in hetgebruik van Klantbeleving/NPS en Aantal doorverbindingen. Toch blijft ServiceLevel de belangrijkste KPI waarop wordt gestuurd. Bereikbaarheid is ook nogeen issue, deze hygiënefactor heeft men nog steeds niet onder de knie.Het is goed om te zien dat bij inhuis afhandeling de KPI Medewerkertevreden-heid ook redelijk goed vertegenwoordigd is. De houding van de medewerker istenslotte van essentieel belang voor een goede klantbeleving.Inhuis benchmarkt minder100% 13% 90% 29% 4% 80% 13% 70% 14% Benchmarken tegen eigen organisatie 60% 29% Benchmarken tegen andere leveranciers 50% 27% Benchmarken tegen concurrenten 40% Combinatie van bovenstaande 30% Benchmarken KPI’s niet 20% 42% 30% 10% 0% Uitbesteed InhuisFiguur 17. KPI benchmarkingOpvallend is dat bedrijven die aangegeven dat zij klantinteractie uitbesteden welmeer benchmarken maar niet tegen concurrenten. Benchmarken blijkt nog langgeen gemeengoed, vooral niet bij inhuis afhandeling.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 42. 42. PCIPerformance Customer Interactions 382011Conclusie: drivers klantloyaliteit worden weinig gebruiktUit deze cijfers valt te concluderen dat er dit jaar behoefte is aan het toepassenvan goed meetbare en duidelijk toewijsbare KPI’s. Benchmarken op deze KPI’sheeft echter weinig zin want deze KPI’s zijn niet de drivers voor of indicatorenvan klantloyaliteit. Bovendien zou benchmarken moeten plaatsvinden tegen de‘best in class’.Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat organisaties zich weer richten op deouderwetse sturingsmechanismen in plaats van zich verder te ontwikkelen in deklantgerichte KPI’s die grote impact hebben op of een aanwijzing zijn voor deloyaliteit van klanten. Het gebruik van First Contact Resolution, Marge per klant,Netto contante waarde, Cross- en upsell en Retentie/churn is gelijk gebleven,verminderd of verwaarloosbaar klein.Loyale medewerkers creëren loyale klanten – het is teleurstellend dat dit alleeninhuis een beetje wordt opgepakt. Hoe minder inspanning een klant moet leve-ren, hoe loyaler: de Customer Effort Score als indicator is niet voor niks met eenopmars bezig. De Selfservice-ratio zou enig inzicht in die effort kunnen geven –maar deze wordt niet gebruikt. De toename van contracten over kanalen zoulogischerwijs met een toename in het gebruik van deze indicator gepaard moetengaan.Ook is nog steeds de spagaat van Average Handling Time en First ContactResolution zichtbaar: als een organisatie op First Contact Resolution gaat sturen,is het niet zinvol meer om op Average Handling Time te sturen. Hier is te ziendat bedrijven het lastig vinden om Average Handling Time als KPI los te laten.Het meten van Average Handling Time zou eigenlijk alleen moeten gebeuren tenbehoeve van de forecasting & planning.Vorig jaar kwam naar voren dat de NPS steeds vaker gebruikt werd. De trend omgebruik te maken van nieuwe klantgerichte KPI’s zoals Klantbeleving/NPS, zetmet name inhuis voorzichtig door.Het valt op dat het gebruik van Klanttevredenheid in beide categorieën flinkgedaald is. Een deel van de oorzaak hiervoor ligt bij het meer in gebruik nemenvan de NPS die uitgebreide klanttevredenheidsonderzoeken vervangt. Daarnaastwordt Klanttevredenheidsonderzoek vaak door een externe partij uitgevoerdwaardoor hier vermoedelijk meer op bezuinigd is.Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat het belangrijk is om zowelKlanttevredenheid als de NPS te meten. Klanttevredenheid blijft belangrijk overeen langere periode terwijl NPS op de korte termijn meteen inzichtelijk maaktals de klantbeleving over de propositie of de dienstverlening, het merk, demedewerker en concurrentie verandert.Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 43. 43. PCIPerformance Customer Interactions 392011Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 44. 44. PCIPerformance Customer Interactions 402011‘Met de Net Promoter Scorekunnen we kort op de bal spelen’Diane de Vaan en Patrick Lerou, PhilipsIn 2006 introduceerde Philips de Net Promoter Score als vast onderdeelvan het nieuwe customer centric beleid. Deze klantenloyaliteitsmeting is inde daaropvolgende jaren over heel Philips uitgerold en geldt inmiddels alskeiharde metric. Aan de basis ligt de overtuiging dat dieper inzicht in watklanten beweegt uiteindelijk tot betere resultaten zal leiden. Hierover enover het succes van de Net Promoter Score binnen Philips spreken we metDiane de Vaan en Patrick Lerou.Anno 2011 zijn er wereldwijd veertien NPS change agents actief binnen Philips,al noemen ze zichzelf ook wel Senior Manager Customer Experience . “Allenhebben we een regio,” vertelt Patrick Lerou, NPS change agent voor de regioBenelux over alle Philips sectoren. “De NPS leeft steeds sterker binnen Philips.Ik focus mij op welke programma’s wij moeten activeren om onze NPS te ver-beteren. Daarbij gaat het minder om de uiteindelijke score, maar vooral om hetkomen tot een betere customer experience.” Diane de Vaan is voor de commer-ciële organisatie Benelux van Philips Consumer Lifestyle verantwoordelijk voorConsumer Care.“Onze teams in Nederland en België rusten op drie pijlers. 1) De consumer ex-perience manager is verantwoordelijk voor de uitstraling richting klanten van hetcallcenter en de schriftelijke communicatie. 2) Eenzelfde manager is verantwoor-delijk voor de reparatieplaatsen. Hierbij gaat het om de directe contacten metCopyright © 1994-2011 TOTE-M
 45. 45. PCIPerformance Customer Interactions 412011de consument en met de retailer, die er vaak tussen zit. 3) CRM, wat ons moethelpen bij het rechtstreeks in contact komen met de consument.”Ideale CRM-wereldMet behulp van CRM wil Philips voorkomen dat er voornamelijk met hagel vanuitde heup wordt geschoten. “Wij willen gericht oplossingen aanbieden die voor deconsument ook echt waardevol zijn,” vertelt De Vaan. “In de ideale CRM-wereldweet je de volledige geschiedenis van iedere klant die belt. Je valt hem nooit las-tig met zaken die hij niet interessant vindt en je komt altijd op het juiste momentmet het perfecte aanbod. Of dit ooit haalbaar is, weet ik niet, maar wij hebbenhet nog niet bereikt. Zo is de registratie van gegevens van de bellers naar hetcallcenter bijvoorbeeld nog niet gelinkt aan de database die de productregistra-tie beheert. In het verleden zijn er veel verschillende systemen ontstaan vanuitdiverse initiatieven. Systeemtechnisch is het relatief eenvoudig om die diversiteitop te lossen, maar het is niet eenvoudig om alle mensen binnen Philips achteréén standaard te krijgen.”Groeien met de NPSQua systemen zit Philips wellicht nog niet op één lijn, dit is zeker wel het gevalwat de NPS-methodiek als standaard metric betreft. Desondanks is het onmo-gelijk om voor heel Philips één NPS-score te noemen. “Dat komt,” legt Lerou “In de ideale CRM-wereld weet je de volledige geschiedenis van iedere klant die belt en val je hem nooit lastig met zaken die hij niet interessant vindt.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 46. 46. PCIPerformance Customer Interactions 422011uit, “omdat we te maken hebben met enorm veel verschillende knooppunten. Inhet callcenter meten we de NPS bijvoorbeeld al op vier verschillende manieren,verdeeld over de diverse sectoren, B2B en B2C. Zodra de meetwijze verandert,wijzigen de scores ook.” De Vaan vertelt van een bedrijf dat van het sturen vane-mails overstapte naar het outbound bellen van klanten. “Hun NPS-score vloogomhoog. Niet omdat ze plotseling zoveel beter waren geworden, maar vanwegede directere benadering via de telefoon. Mensen willen dan niet confronterend zijen zeggen sneller dat ze tevreden zijn. Je moet dus wel appels met appels blij-ven vergelijken.” Lerou vervolgt: “Ook Fred Reichheld, de bedenker van de NPS,waarschuwt ervoor om niet onderling tussen landen, producten en meetmetho-des te gaan vergelijken. Daar komt bij dat de NPS-implementatie wereldwijd nogniet op hetzelfde niveau zit. Maar het netwerk aan NPS change agents staat er;wij rapporteren allen aan de Director Customer Experience. Er is een VP Cus-tomer Experience en de managementagenda’s in alle landen omvatten dat wewillen groeien door middel van de NPS. Kortom, het is al heel erg ver geïmple-menteerd, maar we zijn er zeker nog niet.”Rechtstreekse feedbackDiane de Vaan beaamt dat het customer centric denken een hele omslag isbinnen Philips. “Voordat we met de NPS gingen werken, hadden we twee keerper jaar een zogeheten Q-sat meting. Aan een aantal consumenten met wie hetafgelopen half jaar contact was geweest, stelden we wat vragen. Daar kwamdan een top-3 van klachten uit, waar iedere keer wel ‘het heeft te lang geduurd’tussen zat of ‘ik sprak met iemand die niet wist waar het over ging’. De score, zegeen 7,1, werd dan rondgestuurd met de opdracht een actieplan te maken om hetcijfer te verbeteren, waarna iedereen weer overging tot de orde van de dag. Hetwerken met NPS als officiële metric heeft enorme voordelen. Op een continuebasis krijg je rechtstreeks feedback van consumenten die je recent gesprokenhebt. Die terugkoppeling komt binnen bij de agent die zelf de consument aan delijn had. Als die consument bijvoorbeeld aangeeft dat hij de agent onvriendelijkvond overkomen, heeft dat veel meer kracht dan wanneer die agent dat hoortvan zijn teammanager. Je zit qua consumer care echt veel korter op de bal. Wantde kans dat je punten van verbetering echt haalt uit die halfjaarlijkse meting, isbijzonder klein.” De Net Promoter Score Ieder merk of bedrijf heeft ‘fans’ en ‘critici’. De verdeling van deze zogeheten promoters en detractors kan worden gemeten door aan klanten en consu- menten de volgende eenvoudige vraag te stellen: “Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bij een vriend of collega aanbeveelt?” Door het aantal detractors af te trekken van het aantal promoters krijg je de Net Promoter Score. De mensen die tussen de fans en critici in zitten, de passives, worden niet in de telling meegenomen.Bright spotsLerou geeft aan dat Philips juist de promoters meer wil gaan inzetten. “Wij zijngewend om de aandacht uit te laten gaan naar het negatieve. Als je een voetbal-ler hebt met een ijzersterk rechterbeen, moet je zeker niet alle aandacht beste-Copyright © 1994-2011 TOTE-M
 47. 47. PCIPerformance Customer Interactions 432011den aan het verbeteren van dat linkerbeen. Je loopt het risico dat de voetballeruiteindelijk twee gemiddelde benen overhoudt. Een promoter kan net als eendetractor kritiek hebben, alleen is het constructief omdat hij het goed met je merkvoorheeft. Bovendien is het werken met promoters ook nog eens enorm inspi-rerend. Natuurlijk zeg ik niet dat je de detractors geen aandacht hoeft te geven.Er hoeft maar één invloedrijke detractor tussen te zien, zoals een Youp, die veelschade kan aanrichten met zijn negatieve ‘word of mouth’. Zeker wanneer eenprobleem eenvoudig op te lossen is, moet je dat uiteraard regelen. Maar als hetgaat om iets hardnekkigs wat zich moeilijk laat oplossen, moet je niet de goedeelementen uit het oog verliezen. Zoek de ‘bright spots’. Het uitbaten van je sterkekanten heeft enorm positieve effecten.”GrootsLerou vertelt over een project, waaruit blijkt dat ook de detractors niet wordenvergeten. “Iedere consument die zijn Philipsproduct registreert, ontvangt van onseen aantal vragen. We zijn nieuwsgierig naar hun ervaring met betrekking tot hetproduct en uiteraard naar de bereidheid om ons aan te bevelen. Uit die surveyfilteren we de ontevreden klanten en wie daarvoor toestemming heeft gegeven,benaderen we vanuit ons callcenter. We onderzoeken de oorzaak van de onte-vredenheid en kijken of we het probleem direct kunnen verhelpen. Deze proactie-ve handelswijze leverde ongelooflijk goede reacties op. Veel problemen kondenwe direct oplossen, door nieuwe software toe te sturen, of iemand te begeleidenmet de handleiding. Een consument noemde het zelfs groots dat Philips hembelde.”Directe feedbackInmiddels verwerkt Customer Care ongeveer tweeduizend NPS-surveys permaand. De Vaan licht toe dat iedere call agent aan het einde van ieder gesprekaan de beller vertelt dat er een survey aankomt. “Dat heeft als voordeel dat de con-sument de link herkent en dus sneller geneigd is te reageren. Daarnaast maakt hetCopyright © 1994-2011 TOTE-M
 48. 48. PCIPerformance Customer Interactions 442011de relevantie van de terugkoppeling groter, omdat volkomen helder is over welkeervaring onze vragen gaan. Voorheen gaven klanten feedback over Philips in hetalgemeen, wat meer een merk-NPS oplevert. Nu krijgen we echt een contact-NPS.Sinds de invoering van de NPS in 2006 zijn we op vrijwel alle touchpoints in Con-sumer Care 20 procentpunten gestegen. Een verbeterpunt wat in het verleden nau-welijks te traceren was, is bijvoorbeeld de slechte verstaanbaarheid van sommigecall agents. Door de directe feedback, komen we daar nu achter. Bij elkaar gaat hetom vele van die kleine verbeterpunten. Inmiddels beschouwen we een hoge NPSals een hygiënefactor. Niet dat het nu vanzelf gaat, maar onze enorm hoge NPS-score verbaast niemand meer. De volgende stap is nu dan ook dat we in onzeConsumer Care Journey een extra focus leggen op onze promoters.”‘It’s the bomb!’Zoals veel organisaties die serieus werken aan hun customer experience, isPhilips ook actief op de social media. De buzz op het internet rond Philips wordtgemonitord en gereviewd. “We hebben ook ons eigen twitteraccount (@philipsnl),waar mensen op kunnen reageren,” vertelt De Vaan. “Een volgende stap is omte laten onderzoeken op welke fora Philips vooral ter sprake komt. Ook al rea-geren we nu structureel via een aantal gedefinieerde sites, ik wil toch weten ofwe optimaal omgaan met die social media buzz.” Lerou weet dat de uitdaging bijsocial media niet zozeer ligt in het analyseren van de teksten. “Minder eenvoudigis het interpreteren van teksten. Als ik lees dat iemand over een Philipsproductschrijft ‘It’s the bomb!’ denk ik dat we met een serieuze detractor te maken heb-ben. Terwijl dat in bepaalde kringen een manier is om te zeggen dat je iets heelerg goed vindt.”UitbestedenHet callcenter van Philips is uitbesteed aan Sitel, waarbij Philips veel doet om demensen die in dienst zijn van Sitel het gevoel te geven dat ze voor Philips wer-ken. De Vaan: “De mensen in het callcenter zitten echt in een Philips-omgevingen alle producten zijn aanwezig. De Sitel agents ontvangen ons personeelsma-gazine en de mensen met vaste contracten krijgen toegang tot de Philips perso-neelswinkel. Dat de directeur van een callcenter uiteindelijk verantwoordelijk isvoor de winstgevendheid van zijn bedrijf, is niet altijd in ons belang. Naast effici-ency is het voor ons ook belangrijk dat de Philips ‘look and feel’ in alle landen opdezelfde manier wordt uitgedragen. Natuurlijk gaat het te ver om de tevredenheidvan de klant als enige KPI te hanteren. Dus ook wij sturen op average hand-ling time. Dat doen we niet om het maar zo goedkoop mogelijk te houden, maaromdat ervaring en onderzoek ons heeft geleerd dat een klant gemiddeld nietlanger dan zes minuten aan de telefoon wil zijn met een bedrijf. Om de belangenvan Sitel en Philips zo naadloos mogelijk in elkaar te laten overgaan, hebben weiemand aangesteld die werkt voor Sitel, maar wordt betaald door Philips. Hoedan ook blijft uitbesteding de beste optie, omdat niet wij maar Sitel expert is ophet gebied van callcenters. Op hun expertise gaan wij mee in de nieuwste trendsen technieken.” “Zoek de ‘bright spots’. Het uitbaten van je sterke kanten heeft enorm positieve effecten.”Copyright © 1994-2011 TOTE-M

×