Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)

797 views

Published on

Presentation of Kees Barnhorn for the Young Royal Haskoning Masterclass Clima Change

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterclass Climate Change - Kees Barnhoorn (VNG)

 1. 1. Klimaatbeleid van de overheid Kees Barnhoorn VNG, Afdeling Milieu & Mobiliteit (kees.barnhoorn@vng.nl)
 2. 2. Inhoud • Klimaatverandering als politiek issue • Rijksbeleid • Lagere overheden • De marktpartijen • Zijn we op de goede weg?
 3. 3. Klimaat als politiek issue Hoe ontstaan? • Rapport Club van Rome (1972): “Limits to growt” • Oliecrisis 1973 (olieboycot): “Die tijd komt nooit meer terug” • Oliecrisis 1979 (Iran): sterke stijging olieprijs) • Brundtland Report (1987): “sustainable development”
 4. 4. Sustainable development “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” • Environmental • Economic • Sociopolitical Sustainability requires that human activity only uses natural resources at a rate at which they can be replenished natually.
 5. 5. Sustainable development Toegepast op gebruik van energie: • Bevordering energie-efficiency en energiebesparing • Verschuiving in energymix van non-renwables (fossiel, nucleair) naar renewable sources (biomassa, zon, wind, waterkracht)
 6. 6. Klimaat als politiek issue Hoe doelen concreet gemaakt ? • Earth Summit Rio (1992): UNFCCC-verdrag voor beheersing concentraties broeikasgassen in de atmosfeer • Kyoto Protocol (1997): legally binding commitment (b.v. EU 8% reductie in 2012 van uitstoot in 1990) • Kopenhagen Summit (2009): ?
 7. 7. Politieke praktijk? Rijksoverheid • NMP1 (1989): afspraken over milieutaakstellingen met bedrijfsleven, klimaat benoemd als centraal milieuissue • NMP4 (2001): binnen 30 jr overstap maken naar duurzaam functionerende samenleving
 8. 8. Politieke praktijk? Rijksoverheid – huidige kabinet • Mitigatie: beperking uitstoot broeikasgassen: “Schoon en zuinig” (2007): 2020 reductie uitstoot broeikasgassen van 30% t.o.v. 1990; aandeel hernieuwbare energiebronnen 20% in 2020; 2% energiebesparing per jaar • Adaptie: Nederland klimaatbestendiger maken: “Maak ruimte voor klimaat” (2007): ruimtelijke inrichting voorbereiden op zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren, meer perioden met extreme neerslag.
 9. 9. Politieke praktijk? Gemeenten Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011: • Eigen objecten: besparingsdoelen in openbare gebouwen en verlichting, 100% duurzaam inkopen in 2015; • Energieproductie: in bestemmingsplannen lokaties voor opwekken duurzame energie • Mobiliteit: milieuzonering, verduurzamen eigen wagenpark, vervoersmanagement • Gebouwde omgeving: nieuwbouw energieneutraal in 2020, 50% reductie energiegebruik gebouwen
 10. 10. Politieke praktijk? Gemeenten Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011: • Industrie: stakker handhaven energievoorschriften en convenantsafspraken, stimuleren CO2 afvang en –opslag. • Agrarische bedrijven: ruimtelijke inpassing van biomassavergisting, warmte-doorlevering • Klimaatbestendigheid: waterbeheer en inspelen op gezondheidsrisico’s agv hogere temperaturen.
 11. 11. Politieke praktijk? Gemeenten Klimaatakkoord geconcretiseerd via Platform Duurzame Overheden met thema’s: • Overheid • Energieproductie • Schone en zuinige mobiliteit • Energiezuinige gebouwde omgeving • Bedrijven • Inkopen
 12. 12. Rotterdam Climate Initiative (2007) 50% CO2 reductie in 2025 door: • Uitbreiding restwarmtenetwerk • Energiebesparing bestaande bouw en nieuwbouw • Duurzame energie • Bevordering duurzame mobiliteit • Afvang, transport, en opslag/hergebruik van CO2
 13. 13. Rotterdam Climate Initiative (2007) Randvoorwaarden: • Voortzetting mondiale klimaatbeleid na 2012 • Voortzetting EU emissiehandel zodanig dat marktprijs voor emissierechten de noodzakelijke investering in CO2 reductie rechtvaardigt • In emissiehandelsysteem moet opslag CO2 als maatregel worden erkend • Ondersteuning door Rijk en EU o.a. voor pilotprojecten • Internationale afspraken voor CO2 opslag (monitoring, beheer)
 14. 14. Politieke praktijk? Provincies Klimaat-energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011 • Vertaling van mogelijkheden voor productie van duurzame energie naar grondgebied provicies; • Bevordering warmte koude opslag in de bodem en winning/gebruik van aardwarmte en CCS • Stimulering energie-innovaties; • 100% duurzaam inkopen in 2015 • Provincies trekken 200 miljoen euro uit voor investeringen in klimaat- en energieprojecten.
 15. 15. Overheid en marktpartijen “Meer met Minder” Energiebesparing bestaande gebouwen (Rijk en bouwwereld, 2008) • In 2020 een additionele besparing behalen van 100 PJ door ontwikkeling van een stucturele markt voor energiereductie in gebouwen • t/m 2011 de energieprestatie van 500.000 woningen/gebouwen verbeteren (2 klassen in het energielabel) • t/m 2011 100.000 woningen van duurzame energiemaatregelen voorzien.
 16. 16. Overheid en marktpartijen Lenteakkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw (2008) • Standaard-energieverbruik nieuwbouw verlagen met: - 25% in 2012 - 50% in 2015 t.ov. Norm uit bouwregelgeving van 2007 • Grootschalige experimenten (5-10% van bouprogramma) met nieuwe concepten (25% energiezuiniger dan convenantambities) gericht op doelstelling van klimaatneutraal bouwen in 2020.
 17. 17. Overheid en marktpartijen Duurzaamheidsakkoord (Rijk-bedrijfsleven) 2007-2020 • Bedrijfsleven committeert zich aan 20% broekasgasreductie in 2020 t.ov. 1990 • Bedrijfsleven wil koploperspositie in energie- en klimaat innvovatie • Overheid spant zich in voor internationaal level playing field en opschroeven van normstellingen • Maatwerkaanpak voor 200.000 mkb bedrijven voor 2010 • Uitwerking in sectorakkoorden voor gebouwden omgeving, industrie, energiesector, verkeer en vervoer en land en tuinbouw
 18. 18. Overheid en marktpartijen MJA Energie-efficiëntie (Rijk/Provincies-Industrie) 2001-2020 • MJA 1 en 2 (t/m 2012): gemiddelde jaarlijkse energie- efficiëntie verbetering van 2% per jaar • Doelstelling MJA3: 30% energie-eff.verbetering in de periode 2005-2020 (= 45% over periode 1998-2020), door: - nemen van zekere rendabele maatregelen binnen de inrichting - systematische energiezorg - maatregelen ketenefficiëntie en duurzame energie • Bedrijf maakt energie-efficiëntie plan (onzekere, voorwaardelijke en zekere rendabele maatregelen) en voert dat uit.
 19. 19. Overheid en marktpartijen MJA Energie-efficiëntie (Rijk/Provincies-Industrie) 2001-2020 • Bevoegd gezag neemt zekere maatregelen (indien nodig) op in de Wm-vergunning, beloont MJA-bedrijven (minder controles) en handhaaft energievoorschiften ook bij free- riders. • Acualisering nav economische crisis: in EEP 2009-2012 meer maatregelen als onzeker of voorwaardelijk opgevoerd vanwege onzekerheid over mogelijke energie- investeringen in nabije toekomst. Begrip hiervoor gevraagd van overheden.
 20. 20. Zijn we op de goede weg?
 21. 21. Gaan we de doelstellingen halen? • “Natuurlijk niet!” (prof. J. Rotmans, duurzame transities, Rotterdam). Gevolg echter wel: leereffecten, dynamiek, mentaliteitsverandering, bewustwording. • “Kansen voor grotere rol burger-consument en bedrijven voor creëren van duurzame levensstijl”; bijvoorbeeld via eigen energieproductie. (G. Spaargaren, universiteit Wageningen).
 22. 22. Kansen en bedreigingen • Kans: huidige crisis geeft mogelijkheden te breken met oude verspillende economie en toe te werken naar duurzame samenleving (zie extra geld voor verduurzamen woningbouw, crisispakket van 2 mrd voro duurzame energie zoals offshore windenergie) • Bedreiging 1: geld voor extra investeringen zal komende jaren schaarser zijn. • Bedreiging 2: duurzaamheid wordt alom gepredikt, maar nog te weinig in praktijk gebracht • Bedreiging 3: veelheid van oplossingsrichtingen binnen overheidsland. Rijk zou meer moeten toezien op snelle en samenhangende uitvoering.

×