SGBO IRS

2,067 views
1,951 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Aard van het incident: Monodisciplinair: Openbare Orde / Justitieel Type delict Multidisciplinair: Ramp / Zware Ongevallen Omvang Geografisch (brongebied / effectgebied / hulpverleningsgebied) Aantal verdachten Wat is bekend van verdachten Aantal slachtoffers (collega’s, hulpverleners, burgers) Bijzondere objecten Risico’s: Bv, risicoanalyse NCC (meestal door externen) Vraagt naar de potentiële risico’s (o.a. infrastructuur / personeel / bevolking) voor de directe toekomst en binnen welke termijn deze eventueel te verwachten zijn. Maatschappelijke impact Gripfase COPI Burgemeester wijst operationeel commandant aan ROT stuurt COPI aan ROT wordt aangestuurd door GBT, SGBO adviseert GBT Noteert het mobiele telefoonnummer Strategie Bepalen prioritering i.o.m. SGBO Formuleren inzet strategie Bepaalt welke taken uitgevoerd/ c.q. commandanten betrokken dienen te worden Startbijeenkomst: AC met zijn tactische chefs en ondersteuning. Doen aan beeldvorming over het incident en AC geeft opdrachten aan de chefs
 • Opdracht chefs is SMART weergegeven door de AC
 • Coördinatieoverleg: tussentijds overleg o.l.v. de AC met als doel onderlinge afstemming tussen de verschillende deelprocessen SGBO, leidt naar een basisinzetadvies== Op grond van de opdracht en hantering I.R.S. zijn dit de inzetrisico’s voor mijn deelproces met deze scenario’s
 • Coha r egelt operationeel coördinatieoverleg met: Taakcommandant dynamisch verkeersmanagement Taakcommandant statisch verkeersmanagement Taakcommandant bewaken & beveiligen van subjecten Taakcommandant bewaken & beveiligen van objecten Taakcommandant crowdmanagement & control Taakcommandant riotcontrol Taakcommandant recherchemaatregelen De agenda van het coördinatieoverleg bevat minimaal: Opening Weergeven stand van zaken Weergave beleidsuitgangspunten (prioritering) Bepalen scenario Te nemen maatregelen Verstrekken werkopdrachten aan taakcommandanten Afspraken omtrent communicatie Vervolgafspraak en frequentie Beslissingen vastleggen (afspraken journaal) In- en externe partners / Bijstand Multidisciplinaire samenwerking Benoemen commandant COPI Overleggen betrokken partners Bepalen wie voor het incident de noodzakelijke verdere interne en externe partners (kunnen) zijn. KLPD KMARGemeente RLVD RDW AID Spoorwegpolitie …………… Administratieve handelingen Eventuele noodbevelen Bijzondere wetgeving Plannen van aanpak opstellen Per plan van aanpak risicoanalyse Scenario’s ontwikkelen
 • Afstemmings –overleg De agenda van het afstemmingsoverleg bevat minimaal: Opening Weergeven stand van zaken Weergave mogelijke herziene beleidsuitgangspunten (prioritering) Korte inleiding van plannen van aanpak van de chefs Te nemen maatregelen Verstrekken werkopdrachten aan taakcommandanten Afspraken omtrent communicatie Vervolgafspraak en frequentie Beslissingen vastleggen (afspraken journaal) Draaiboeken Wie doet wat in verdere ontwikkeling van het draaiboek Administratieve handelingen Plannen van aanpak opstellen Per plan van aanpak risicoanalyse Scenario’s ontwikkelen Alternatief plan Briefing Getrapte briefing laten verzorgen Journaal De A.C. laat alle relevante informatie en ontwikkelingen die hierbij aan de orde komen, de genomen beslissingen, verstrekte opdrachten en de (voortgang van de) uitvoering daarvan een doorlopend (afspraken) journaal bijhouden (secretariaat toegevoegd)
 • Operationeel-overleg De agenda van het coördinatieoverleg bevat minimaal: Opening Weergeven laatste stand van zaken Weergave mogelijke herziene beleidsuitgangspunten (prioritering) Aanpassing scenario’s Te nemen maatregelen Sitrap’s Afspraken omtrent communicatie Vervolgafspraak en frequentie Beslissingen vastleggen (afspraken journaal) Algemeen: operationeel plan,wie / wat / waar / wanneer / hoe,organisatie, uitgangsstellingen.alternatief plan Beschikbaarheid en vervanging Houd rekening met en regelt de aflossing van de taakcommandanten Regelt de eigen vervanging voor de reguliere zaken Regelt de eigen bereikbaarheid en beschikbaarheid gedurende de SGBO-periode Tolerantiegrenzen/ geweldsinstructie VastgesteldKennis van Coördinerende bepalingen: uur Uaanrij- c.q. vaarroute, tijdschema/routetabel, melden geweldgebruik, melden gewonden/zieken, melden aanhouding en afvoer arrestanten, verzamelpunt na actie, afbouw, beveilings- & geheimhoudingsregels, maatregelen bij oponthoud, aanrij/vaarroute. tenue/bewapeningvervoer/voertuigen (gebruik optische- en geluidssignalen.), externe voorlichting,interne voorlichting, stress‑verzorging, schaderegeling en klachtenafhandeling Overigen Organisatie, schema, plattegrond actiegebied, indeling voor vertrek tijdtabel, verbindingsschema - aanwijzingendraaiboek logistiek personeel opvang/begeleiding/interne voorlichtingopvang belangstellendenverslaglegging en evaluatietaak vaarwegbeheerder, formulier gewonden, formulier klachtenafhandeling, journaal,formulier geweldgebruik Journaal De A.C. laat alle relevante informatie en ontwikkelingen die hierbij aan de orde komen, de genomen beslissingen, verstrekte opdrachten en de (voortgang van de) uitvoering daarvan een doorlopend (afspraken) journaal bijhouden (secretariaat toegevoegd)
 • SGBO IRS

  1. 1. Het SGBO-procesmodel Voor-bereiden Uitvoeren Afronden I.R.S Monitoren voortgang Kiezen & vaststellen Bijstellen Opdracht Opdracht Chefs Journaal Debriefing Briefing ( Deel)Draaiboeken Opdracht bevoegd gezag Basisinzetadvies
  2. 2. Input, output & aandachtspunten 1. Kiezen & vaststellen Aard incident Omvang Risico’s Gripfase Strategie COPI Opdracht bevoegd gezag Opdracht Chefs Start bijeenkomst
  3. 3. <ul><li>Input : </li></ul><ul><li>Opdracht bevoegd gezag </li></ul><ul><li>Risicoanalyse </li></ul><ul><li>Beleidsuitgangspunten van de “driehoek”? </li></ul><ul><li>Sitrap </li></ul><ul><li>Output : </li></ul><ul><li>Opdracht aan Chefs </li></ul><ul><li>S pecifiek </li></ul><ul><li>M eetbaar </li></ul><ul><li>A anvaardbaar </li></ul><ul><li>R eëel </li></ul><ul><li>T ijdslijn </li></ul><ul><li>Intern en extern communiceren </li></ul><ul><li>Aandachtspunten : </li></ul><ul><li>Waarom zit wie (zowel in- als extern) aan de tafel? (introductie) </li></ul><ul><li>Zijn de geformuleerde opdrachten voor iedereen helder? (beeldvorming) </li></ul><ul><li>Denk aan de verslaglegging! (inclusief besluitenlijst) </li></ul><ul><li>Wanneer is het volgende overleg? </li></ul><ul><li>Administratieve ondersteuning & communicatie </li></ul>1. Kiezen & vaststellen Status rapport Sitrap Capaciteits overzicht SGBO regeling Op- & afschalings criteria Scenario’s of risicoanalyse Opdracht Chefs Start bijeenkomst
  4. 4. 2. I.R.S Opdracht Chefs Basisinzetadvies Input, output & aandachtspunten Coördinatie- overleg
  5. 5. <ul><li>Input : </li></ul><ul><li>Opdracht uit startbijeenkomst </li></ul><ul><li>Output : </li></ul><ul><li>Basisinzetadvies </li></ul><ul><li>Aandachtspunten : </li></ul><ul><li>De Plannen van Aanpak worden opgesteld conform regionaal format (c.q.het 5 paragrafen-model.) </li></ul><ul><li>Er wordt een indeling gemaakt: …………. </li></ul><ul><li>Basisinzetadvies komt tot stand via het I.R.S. model </li></ul><ul><li>Per deelproces (daar waar mogelijk) worden er meerdere scenario’s ontwikkeld. </li></ul><ul><li>Onderling dient tussen de diverse chefs bilateraal afstemming plaats te vinden. </li></ul>2. I.R.S. Opdracht Chefs Basisinzetadvies Coördinatie- overleg
  6. 6. Input, output & aandachtspunten 3. Voor-bereiden Basisinzetadvies Aanvraag middelen en diensten bedrijfsvoering Aanvraag personeel bedrijfsvoering (Deel)Draaiboeken Briefing Afstemmings- overleg
  7. 7. <ul><li>Input : </li></ul><ul><li>De AC geeft de laatste info weer. </li></ul><ul><li>Iedere functionaris moet een korte inleiding geven van zijn/haar Plan van Aanpak. </li></ul><ul><li>De openstaande problemen worden geïnventariseerd. </li></ul><ul><li>Output : </li></ul><ul><li>Vaststellen tactische kaders door A.C. </li></ul><ul><li>Samenvoeging deeldraaiboeken = definitieve draaiboek </li></ul><ul><li>Eventueel nog volgende bijeenkomst plannen! </li></ul><ul><li>Aandachtspunten : </li></ul><ul><li>Denk aan de verslaglegging. (inclusief besluitenlijst). </li></ul><ul><li>Nodig eventueel andere functionarissen uit (in- of extern) die een meerwaarde hebben bij de daadwerkelijke actie. </li></ul>Briefing 3. Voor-bereiden Basisinzetadvies Aanvraag middelen en diensten bedrijfsvoering (Deel)Draaiboeken Aanvraag personeel bedrijfsvoering Afstemmings- overleg
  8. 8. 4. Uitvoeren Input, output & aandachtspunten (Deel)Draaiboeken Briefing Journaal Debriefing Sitrap
  9. 9. <ul><li>Input : </li></ul><ul><li>(Deel)draaiboeken </li></ul><ul><li>Briefings </li></ul><ul><li>Output : </li></ul><ul><li>Journaal </li></ul><ul><li>Debriefing </li></ul><ul><li>Aandachtspunten : </li></ul><ul><li>“ Schoenmaker blijf bij je leest!” - principe. </li></ul><ul><li>SITRAP’s en frequentie. </li></ul><ul><li>Welke processen moeten nadrukkelijk gemonitord worden? </li></ul><ul><li>Zijn er evaluatieteams? </li></ul><ul><li>Zijn er “noodconstructies” bedacht? </li></ul><ul><li>Opvolging / vervanging geregeld van de SGBO? </li></ul>4. Uitvoeren ( Deel)Draaiboeken Briefing Journaal Debriefing Sitrap
  10. 10. Input, output & aandachtspunten 5. Afronden Sitrap Journaal Debriefing Implementatie- plan Evaluatierapport Slachtofferzorg Opvang & nazorg Staande Organisatie Overdracht
  11. 11. <ul><li>Input : </li></ul><ul><li>Debriefing: </li></ul><ul><ul><li>Introductiefase: spelregels: vertrouwelijk, constructieve sfeer, mogelijkheid tot het uiten van gevoelens) </li></ul></ul><ul><ul><li>Feitenronde: langzaam maar precies in herinnering roepen van de gebeurtenis </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste gedachteronde: wat vond men het ergste? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevoelensronde: gelegenheid tot het uiten van gevoelens. Welke invloed heeft het op het werk en de thuissituatie. </li></ul></ul><ul><li>Evaluatie : </li></ul><ul><ul><li>Evalueer getrapt en schriftelijk voor iedereen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evalueer mondeling en schriftelijk met de commandanten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stel leermomenten vast. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak afspraken wie de leermomenten implementeert. </li></ul></ul><ul><ul><li>Laat al de deelnemers / commandanten weten wat de evaluatie heeft opgeleverd (feed back). </li></ul></ul><ul><li>Output : </li></ul><ul><li>Evaluatierapportage </li></ul><ul><li>Schriftelijke afhandeling </li></ul><ul><li>Aandachtspunten : </li></ul><ul><li>Bespreken van de eerste indrukken en reacties. </li></ul><ul><li>De debriefing dient ook getrapt plaats te vinden. </li></ul>5. Afronden Sitrap Journaal Debriefing verbeterplan Evaluatierapport slachtofferzorg Opvang & nazorg Staande organisatie Overdracht

  ×