Rapport brouwer korf

699 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
699
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport brouwer korf

 1. 1. lijkdievolgensdezeregeringookzijn,alsdieresulteren2 infinanciëleoogkleppenzoudatweleensonbedoeldete- genkrachtenkunnenlosmaken,zoalsbijvoorbeeldeenRapportcommissie-Brouwer-Korf hausseaanWikiLeaks.Proefballonnen,aldannietdoor- spektmetbadinerendemetaforenoverfabricagevanwor-Aandeordeishetbeleidsdebatoverderolvandeover- sten,zoudenmaarzoeffectenvandetovenaarsleerlingheidbijdigitaledataverwerkingen-uitwisselinginhet kunnenkrijgen.kadervanhetrapportvandecommissie-Brouwer-Korf. Hetdenkenendoenindedigitalesamenlevingken- merktzichnaardeopvattingvandePartijvandeArbeidDevoorzitter: doordisbalanstussenoverheideninstantiesenerzijdsenIkheetdeministervanBinnenlandseZakenenKonink- deindividueleburgeranderzijds.Naastditeendimensio-rijksrelatiesendestaatssecretarisvanVeiligheidenJusti- nalesudokudenkenismeercryptogramachtigeverbeel-tievanhartewelkomindeEersteKamer. dingaandemachthoognodigvoorhetkunnengrijpen HetwoordisaanmevrouwTan. vangebodenkansen.Vooreenbewegingvanonderop isimmersnodigdatdeburgermeerempoweredwordtDeberaadslagingwordtgeopend. dooreenbeterbesefvankansenenrisicos,gevoeddoor meertransparantieindeinformatiedaarover.Geenbe- zuinigingsoogkleppendus,maarjuistruimbaanvoorde WOB!MevrouwTan(PvdA): Hetparlementheefthierbijeenvoortrekkersrol,gese-Mijnheerdevoorzitter.Dezerdagendraaitindebiosco- condeerddoorgroepenuitdesamenlevingzoalsBitsofpendedocumentaireInsideJobvanCharlesFerguson. Freedom,PrivacyFirstenAmbtenaar2.0.Naastinforma-Defilmgaatoverdeeconomischecrisisdieinhetvoor- tieoverwetgevingenoverheidsprojectenmetinbegripjaarvan2008indeVerenigdeStatenbegondoorhetin- vandieovergegevensbestandenisomtebeginnenmeerstortenvanbankenalsBearStearnsenLehmanBrothers. bewustzijn,kenniseninformatienodigoverhetgeenaanUiteindelijkhebbendebankierszichmetmiljoenendol- gegevensisverzameldoverindividueleburgersenhoelarsverrijkttenkostevanmiljoenengewonemensen.Hun daarmeewordtomgegaan.Ookdaarvoorzaldeoverheidinvloedreikttotindehoogstekringenvandeoverheiden uitdekarrensporenvanhetsudokudenkenmoetentredendewetenschappelijkewereld.HooglerarenEconomievan enmeerrechter-naastlinkerhersenhelftmoetenaanspre-HarvardenColumbiaUniversitybrengenvoorhenposi- ken.Watishieropdevisievanderegering?tieverapportenuittegenextreemhogehonoraria.Totop Immers,naastdeongekendekansendiededigitalise-dedagvanvandaaglukthetdeoverheidnietgreeptekrij- ringdesamenlevingtebiedenheeft,zijneruiteraardookgenopdefinanciëlesector:nietopdebonuspraktijkenen netzoveelingrijpenderisicos.IndeVolkskrantvan7 meinietopderest.In2008publiceerdeJeroenSmithetont- stondhetartikelSpioninjebroekzakvanSanderHeijne.hullendeenschokkendeverhaaloverdedeconfiturevan DeDuitsepoliticusMalteSpitzkosttehetdenodigemoei-ABNAMROinDeProoi.VergelekenbijInsideJobisdat te,allegegevenstebemachtigendiehettelecombedrijfT-kwantitatiefgezienquaimpactkinderspel,maarinhoude- Mobileoverhemheeftopgeslagen.Aandehandvandielijkgezienishetinovertreffendetrapmeervanhetzelfde. gegevenswaszijnhelelevenvolledigtereconstrueren.Istegendezepraktijkennogenigkruidgewassen? DetussenkopinditartikelluiddeBijOrwellwistalleende Dewestersewereldheeftwellichtnogwattelerenvan overheidalles.zogenaamdederdewereldlandenzoalsChinaofdelanden OnlangszijnindeNederlandsepersverontrustendevandeArabischelente,inplaatsvanhetgebruikelijkarro- berichtenverschenenoverdewijzewaaropbijvoorbeeldgantevingertjeteheffenrichtingsamenlevingendienog TomTomenKPNmetinhunbestandenopgeslagengege-hetnodigetegaanhebbenvoorzedeverhevenWester- vensomgaan.Hoeheeftonzeoverheidhettoezichtopbe-sestandaardenbereiken.Metbehulpvannieuwemedia drijvenenderechtenvanburgersopinzicht,controleenblijkenburgersvandielandenimmersdekanstegrijpen toegangtotopslagvaneigenpersoonsgegevensgewaar-voorhetvanonderopaanhetwankelenbrengenvange- borgd?Kanderegeringdaareenvisieopgeven?vestigdedictaturen.Nieuwemediaalsvehikelvoordemo- IndeVerenigdeStatenhebbendesenatorenJohnKer-cratisering,alsremedietegenoligarchieënvangevestig- ryvanMassachusettsenJohnMcCainvanArizonavanderegimesbestaandeuitoldboysnetworksàladeInside deDemocratischerespectievelijkdeRepublikeinsepar-JobvanManhattan? tijeeninitiatiefwetsvoorstelingediendvoordeprivacybe- Daariswelmoedvoornodig,eenstemeeralsdeopen- schermingvanconsumentenopinternet.Allecommotieheidenopenbaarheidvanbovenafaanbandenworden tenspijtrondeenmeerderheidindeEersteKamervoorgelegd.IndeNederlandseverhoudingenvergtheteenac- decoalitieofnietendegevolgendaarvanvoorditkabi-tieveopstellingvanbevolkingenpolitiek.Nogonlangs net,ishettochgenoegzaambekenddatdepositievandeheeftministerDonnerbijdedagvoordepersvrijheidde Amerikaansesenaatvaneengansandereordeisdandiejournalistiekewereldweereensdekastopgekregen–dat inhetNederlandsebestel.Deporteevanditbipartieteini-wasnietvoorheteerst–doorbeperkingenopdeWOBuit tiatiefdoorsenatorenvandezestatuurissignificantvoorkostenoverwegingenaantebevelenendaarvoorooknog depolitiekeladingdiedezekwestieindeVerenigdeSta-eenbeleefdapplausjetekrijgenopdeDagvandepers- tenkrijgt.Hetwetsvoorstelverplichtbedrijventot:bevei-vrijheid.Eenkunststukje,metdaarnaooknogveelpubli- ligingvangegevens,hetinlichtenvanconsumentendatciteitachterafvandiezelfdejournalistendiealsnogkritiek hungegevenswordenopgeslagenmeteenopt-outmo-indemedianaarvorenbrachten. gelijkheid,eenopt-inverplichtingbijgevoeligegegevens Maarderegeringdoeteronsinzienswelgoedaan, alsovermedischezakenofreligie,hetbiedenvandemo-zichzelftebehoedenvoorhetzichingraveninhetuitge- gelijkheidaandeconsumentvantoegangtotencorrectiesletenkarrenspoorvandebezuinigingen.Hoenoodzake- vandiensverzameldegegevens,hetbiedenvandemoge- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-2
 2. 2. Tanlijkheidaandeconsumentomteverzoekentothetstop- meetingaandateenstrevenvan70%foutlozeregistratiezettenvanhetverzamelenofdistribuerenvangegevens nietwerdgehaald,zonderdatbekendwashoeveelhetre-enhetbeperkenvanhetverzamelenvaninformatieover ëlefoutpercentagedanwelbedroeg.Dezefoutenkunneneenindividutothetbenodigdevooreenspecifieketrans- burgersenormeoverlastbezorgen.Hoebeschermtenon-actievooreenspecifiekeperiode. dersteuntdeoverheidhaarburgershierin? Ishetnietdehoogstetijddatderegeringdewetgeving DeWRRverkennendestudienr.47Rolverdelingtus-rondidentiteitsmanagementterhandneemt:deafbake- senOverheidenBurgerbijBeschermingvanIdentiteitningvanrechtenenplichtentussenindividueneninstan- doorJelleAttemaenDaviddeNoodheeftdrieconclusies.tiestenaanzienvanprofileringenprivacy?Watishierop Teneerste,destellingdatprivacyeengepasseerdstati-devisievanderegering? onisvoorburgerswordtdoordeonderzoeksresultaten DekansendieWeb2.0aanburgersbiedtvoorhet ontkracht.Tentweede,burgerswenseneenstrakkerere-doorbrekenvanstructurenincombinatiemetrisicosvoor gievandeoverheidophetgebruikvanhetburgerservi-depersoonlijkelevenssfeerzijnevenzeeraandeordebij cenummerinhetmaatschappelijkverkeer.Tenderde,res-dedigitaliseringdoordeoverheidzelve.Wijgaannual- pondentenwilleninzagehebbenineigenelektronischelereerstinopdebeantwoordingvanonzeschriftelijkevra- dossiers,zodatzegegevenskunnencorrigerenenkunnengenindekabinetsbriefvan29 april.Vervolgensgaanwij zienwiegegevensbewerkteninziet.Ditlaatstepunt,deinopdeaanbevelingenvandeWRRendevooruitzichten controleoverdetoegangtotdeeigengegevens,iszeervoordetoekomst. essentieel. Hetdossierwaarwehetvandaagoverhebben,istwee VervolgenssteltdeWRRindeepiloogvanhetrapportjaargeleden,in2009aandeTweedeKameraangeboden datdeoverheidnietalleenverantwoordelijkisvoorhetei-eneenjaarlateraandeEersteKamer.Defractievande gengebruikvanICT,maarookvoordeontwikkelingvanPartijvandeArbeidheeftonlangsbijschriftelijkevragen deinformatiesamenlevinginzijnalgemeenheid,metin-vanapril2011vierzeerrecentelijkverschenenrapporten begripvandeinformatiemachtvanmondialespelersalsbetrokken,tewetenDatabases.OverICT-beloftes,infor- Google,FacebookenApple.Indereactievan29 april2011matiehongerendigitaleautonomieenCheckin/Check gaatderegeringnauwelijksinopdezerolenverantwoor-uit.Digitaliseringvandeopenbareruimte,beidevanhet delijkheidvandeoverheidenevenminopmogelijkevoor-RathenauInstituut,iOverheidvandeWRRenhetrapport nemensominhoudenvormtegevenaanhaarsysteem-vandestaatscommissie-Thomassen(Staatscommissie verantwoordelijkheid,terwijldeoverheidvoorhaarbur-Grondwet2010,nr.67). gersdientoptekomentenopzichtevandiegenoemde Indekabinetsbriefvan29 april2011geeftderegering privatepartijen.Evenmingaatderegeringinopdevraag,aan,separaattezullenreagerenophetWRR-rapportdat dieweookschriftelijkgesteldhebben,overhetdilemmainderdaadpasop15 maartjongstledenaandeminister zoalsgeformuleerddoorJohnNaughtoninhetdagbladvanBZKisaangeboden.Nietteminwilderegeringwel theGuardian:LivewiththeWikiLeakableworldorshutverschillendehoofdzakenuitdatrapportindekabinetsre- downthenet,itsyourchoice.actievan29 aprilbehandelen. Nietsvandatal,deregeringvolstaatinhetslotvande Dekabinetsreactiealstotaaloverziende,isdePvdA- reactiemeteenophandenzijndemeldplichtdatalekkenfractievooralgetroffendoorhetgebrekaanurgentiebe- endeconstateringdatGooglezoekopdrachtengeendeelwustzijndatdaaruitnaarvorenkomt,zekerafgezettegen uitmakenvandetelecommunicatieverkeersgegevens.Ditdeteneurindezojuistgenoemderapporten.Despeech wekteenstemeerbevreemdingafgezettegendepublie-waarmeeministerDonnerhetWRR-rapportinontvangst keophefdiebijvoorbeeldisontstaandoordegenoemdenam,waszoalsgebruikelijkspitsvondig,maarerwasin- praktijkenvanTomTomenKPNmethetdoorspelenvanhoudelijkhelaassprakevaneensoortgelijkgebrekaande gegevens.Kanderegeringdanhierennu,inditplenairevolgensonsbenodigdeurgentie. debat,hiereenuiteenzettingovergeven? HethoofdrapportvandeWRRmetdetiteliOverheid Opdiverseplaatsenwordtindekabinetsreactieinge-signaleertimmersdatdefactoenbijnaongemerktsa- gaanopdeafwegingtussenveiligheidenprivacy,uit-menhangendeinformatiestromenhetkaraktervande mondendindeconclusiedateenzorgvuldigeafwegingoverheiddomineren,waarmeenieuwemogelijkheden, plaatsvindtopbasisvanevenwichtigeregelingenmetvol-maarookafhankelijkhedenenkwetsbaarhedenvoorzo- doendewaarborgen.Hoedenktderegeringechteroverweldeoverheidalshaarburgersontstaan.Ditgebeurt derecentebevindingenmetdeopslagvanbiometrischeterwijlindedagelijksepraktijkallerminstvanuiteensa- gegevens,ietswaaraandeTweedeKamerzohaarconclu-menhangendevisiewordtbestuurd,maaroverheidsini- siesheeftverbonden,enoverdesteekproefvanhetCBPtiatieventotdigitaliseringmetbijbehorendeinformatie- naardegegevensuitwisselingtussenopsporingsdien-stromenbinnendeverschillendesectorengeïsoleerdvan stenentelecommunicatieaanbieders,waarbijhetnodigeelkaarwordenontwikkeld.DeWRRsteltdatdeoverheid nietinordebleektezijn?Ditgeeftdeburgerstochgeredealertdienttezijnopdekwaliteitvandeinformatie–kwali- aanleidingtotgevoelensvanonbehagen?Graageenreac-teitindezinvankarakter,betrouwbaarheid,kenbaarheid, tie.contextualiteitenherleidbaarheid–enopdeorganisa- OmtebeginnenisnaardemeningvandePvdA-fractietorischeinbeddingvaninformatiestromen.Openheiden meerurgentiebewustzijnopzijnplaats,geletopdeschaaltransparantierichtingburgersisvolgensdeWRRnodig, waaropdigitaliseringvandesamenlevinginmiddelsheeftzodatzijinzichtkrijgeninwatoverhengeregistreerdisen plaatsgevonden.ProfessorCorienPrins,lidvandeWRR,ondersteuningbeschikbaarisindiencorrectienoodzake- weesindeexpertmeetingindeEersteKamervanfebru-lijkis.Ditlaatsteiseenzeeressentieelpunt. ari2011opdeomstandigheiddatdedigitaliseringover Watisdereactievanderegeringopdeindeexpert- meergaatdanlosseapplicaties.ErisvolgensprofessormeetingindezeKamervanfebruarijongstledengesig- Prinseengekoppelde,verketendeenvernetwerktewereldnaleerdefoutpercentagesinbestandenvanonderande- ontstaan,waarindeburgerwordtgeconfronteerdmetwelredeBelastingdienst?DeRekenkamergafindieexpert- honderdorganisatiesbinnenééndossierwaarbijhijmoet 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-3
 3. 3. Tanaankloppenalserietsnietklopt.Eenonderzoekvanhet overdeurgentiewaarmeedezevraagstukkenwordenin-CBPnaardevraaginhoeveeldatabasesmensenzitten, geschatenopgepakt.Dekabinetsreactievermeldtdetoe-wijstuitdateenmaatschappelijkweinigactievepersoon zeggingvandetoenmaligestaatssecretarisvanBZK,ge-tochnogaltijdinzon250databaseszitenmaatschappe- daanop13 oktober2010,datzijovertweejaarzalrap-lijkactieveindividuenzoalswijwelin1000,1500ofzelfs porterenoverdemogelijkheidomtekomentoteenover-meerdatabases,waardusnogeenszonhonderdorgani- koepelendbeoordelingskader.injuli2007heeftdezelfdesatiesachterzitten. staatssecretarisbijdebehandelingvandeWetinzakehet Dekabinetsreactienoemteenverkennendonderzoek bsnindeEersteKamereenevaluatietoegezegdoverviernaarhetaantaloverheidsdatabaseswaarindeNeder- jaar,datisdusjuli2011.Dieevaluatiebetreftdusookhetlandseburgergeregistreerdstaat,eenonderzoekvan toegezegdeservicepuntmetdoorzettingsmachtvoorbur-2009,datgeenbetrouwbareschattingkongeven.Waar- gers.Opwelkewijzeisderegeringvoornemensdewerk-omvindthieroveropkortetermijngeennaderonder- zaamhedenvoordieevaluatieenvoorhetoverkoepelendzoekplaatsdoorderegering?Ditistochookrelevant beoordelingskaderopelkaaraftestemmen?voordestandpuntbepalingdiederegeringaankondigt Oponzevragenoverdebijnaspreekwoordelijkeover-overhetrapportvandestaatscommissie-Thomassen heidsmissersbijgrootschaligeICT-projectenisindeka-overeeneventuelegrondwetbepalingoverditthema? binetsreactiehetantwoordachterwegegeblevenopdeWanneerisoverigensdatstandpuntoveraanpassingvan vraaginhoeverredecentralepositievanderijks-CIOsalsinformatie(grond)rechtennaaraanleidingvandedigitale onderdeelvandebureaucratievanderijksdienstvoldoen-ontwikkelingenteverwachten? detegenwichtkanbiedenbijdegebruikelijkevalkuilenbij ProfessorPrinsrefereerdebovendienaandeconsta- grootschaligeICT-projecteninopdrachtvanderijksdienst.teringinhetrapportvandecommissie-Brouwer-Korfdat Ookwillenwijgraageenantwoordopdevraagoverdenaasthandhavingookadviseringenvoorlichtingcruciaal constateringvandeWRRdatgeloofwaardigeevaluatieszijn,onderandereoverdeinterpretatievanessentiëlecri- zeldzaamzijn,omdat–zodiealplaatsvinden–dediscus-teriaalsdoelbinding.Indekabinetsreactiebevestigtde sieblijftstekenindeveiligheidvandetechnologiedanregeringdatvoordeadviseringaandeprofessionalsin weldefinanciëledebacles.Isderegeringvoornemenshetkadervanhetrapportvandecommissie-Brouwer-Korf meeraandachttegevenaandekwaliteitvanevaluaties?per1 januari2012drieftesvoorhetservicecentrumpri- TotzoverdeanalysevandeWRR. Ikkomnubijdeaan-vacyenveiligheidzijnvrijgemaakt.Deregeringverwacht bevelingenvandeWRR. DeWRRbepleiteenparadigma-hiermeevoldoendeondersteuningtekunnenbieden.In wisselingvaneene-overheidnaareeniOverheidenwilhetvoorlopigeverslagvanfebruari2010heeftdePvdA- despagaatverkennenvandeoverheiddiededienstver-fractieonderanderehaarzorgengeuitoverdeuitholling leningaanburgersverbetertenerzijdsentegelijkertijdvanprivacywaarborgendoorgebrekaanrobuustheidvan waaktovergrondrechtenzoalsprivacyenautonomievanhettoezichtincombinatiemetachterblijvendebewust- burgersanderzijds.Isditnietdegebruikelijkespanningwordingbijprofessionalsenburgers,ditmedenaaraan- tussenrechtenenplichtenvanindividuenengroepen,in-leidingvansignalenvanuithetCBP . Iser,geletopdeaard clusiefpubliekeenprivateinstitutieswaarindeoverheidenomvangvandeproblematiek,nietveelmeerprioriteit alswetgevereenordenendekernfunctievervult?Ligtdan,nodig,ookinmenskrachtenbudget,terbeschermingen toegespitstopnieuwemedia,hetspanningsveldvandeondersteuning,nietalleenvanprofessionals,maarook burgernieteerdertussendebehoefteaanprofilering,zo-vanindividueleburgers?Waarkunnendieburgersterecht alsopFacebookendergelijke,versusdieaanprivacyenbijfouteninderegistratievanhunpersoonsgegevensin zelfbeschikking?Watisdevisievanderegering?degenoemdemassaaandatabasesendaarmeesamen- ConcreetkomthetWRR-adviesneerophetinstellenhangendeorganisaties? vaninstitutiesalseenpermanentecommissievoorde Bijdebehandelingvanhetwetsvoorstelterinvoering iOverheid,eeniPlatformeneeniAutoriteitmetdoorzet-vanhetburgerservicenummerin2008heeftdePvdA-frac- tingsmacht.TotverwonderingvandePvdA-fractieblijkttiemetnadrukgevraagdnaareenalgemeenexantetoet- hieruitnietsandersdaneentraditioneletop-downbena-singskadervoorsectoraleregelingenvoordetoepassing deringmetvoorbijgaanaandeeldersinhetWRR-rap-vanhetbsn.Deregeringverweesnaarnadereuitwer- portbepleitebetrokkenheidvandesamenleving.Waaruitkinginlaterstadium,expostdus,indesectoraletoepas- blijkteenmeeractieveinbrengvandesamenleving,groe-singen.IndeelIIvanhetWRR-rapportDestaatvanin- penenindividueleburgers?Waaromwordtdeburgernietformatiewordendeverwijsindexrisicojongerenenhet veelmeerinteractiefbetrokkenbijdedigitalemiddelen?epdaandehandvandebeginseleninhettoetsingskader Watisdemeningvanderegering?langsgelopenenvoorzienvanoponderdelenzeerkriti- Watisdemeerwaardevannogmeerinstantiesnaastschekanttekeningen.HetrapportDatabases.OverICT- debestaandezoalshetCBP?Komenerandereinstrumen-beloftes,informatiehongerendigitaleautonomievanhet ten,methodenofwerkwijzen?Zoja,welkedan?Waar-RathenauInstituutbevatcasestudiesvandeov-chipkaart, omzoudendieineensweleffectiefzijnenwaaromkun-hetepd,hetelektronischkinddossier,klantenprofielen, nendienietwordentoegepastdoordebestaandeinstan-hetSchengenInformatieSysteemendeGBA. Heeftdere- ties?KomtereenherhalingvanzettenzoalsmetdeCen-geringkennisgenomenvandeconclusie?Ikciteer:Alles travoorJeugdenGezinnaastdeBureausJeugdzorg?bijelkaargenomenschetsendecasestudieseenvrijont- Inplaatsvanverbeteringenbrengengroteextrainveste-hutsendbeeldvanwaterindepraktijkkanmisgaanbij ringenmeerbelastingvoordedienstverleningvolgenshetgebruikvandatabases.Dezerisicoshangensamen hetgebruikelijkebestuurlijkePavlovreactiepatroon.1.Wemetdekeuzesdiewordengemaaktoverdearchitectuur hebbeneenprobleemduswestellennogeeninstantieinvandebetreffendedatabase. waarmeeweaangevenietstedoen.Dieinstantienoe- Indereactievan29 april2011verwijstderegeringnaar menweautoriteit,taskforceofietsdergelijksendiegaatdekomendevisieophetWRR-rapport.DePvdA-fractie soortgelijkeinstantiesbeconcurreren,waardoordeuit-verneemtgraagbijdezeneenindicatievanderegering voeringextraenvaaktegenstrijdigeinstructieskrijgt2.De 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-4
 4. 4. Taninstantiekrijgttargets,meestalkwantitatief,wantkwaliteit CBP . NietteminwijsthetCBPbijvoortduringopknelpun-ismoeilijkmeetbaar.Daartoewordteeninformatiesys- tenbijdeuitvoeringvanwegecapaciteitstekort.Uitdesa-teemontwikkeld,wantmetenisweten.Jammergenoeg menlevingkomeninderdaadsignalenovermoeilijketoe-alleenvanhetkwantitatievedeelvanhetproduct.3.De gangtothetCBPtotophetniveauvanKamerledenvanwerkvloermoetbijhoudenofdetargetswordengehaald. deEersteKamer,zoalsbijdevoorbereidingvandebe-Dusdebureaucratischelastwordtgroter,temeeralsook sluitvormingoverdeslimmemeters.Achtderegeringhetprotocollenzijnvoorgeschreven.Deadministratievebe- terversterkingvaneenrobuustetoezichtfunctienietraad-lastinggaatnogmeertenkostevandebeschikbarecapa- zaamdecapaciteitvanhetCBPuittebreidenmetmeerciteitvoordeprimairetaak.4.Hetsysteemvanhonore- ftesendaarnaastdetaakvanhetCBPmeertoetespitsenringensubsidiëringopbasisvankwantitatieveprestaties ophettoezichtopnalevingvandewet?Zoudanhetser-houdthetrisicoinvanperverseprikkels.5.Debeschik- vicecentrumterondersteuningvanveiligheidenjeugd-bareinformatieleidttotschijnzekerheid,wantdekernin- zorgprofessionalsnietmoetenwordenverbreednaaralleformatie,dekwaliteitenwatdeklantdaarvanvindt,ont- sectorenennaarburgersnaastprofessionals?Uiteraardbreekt.6.Deprofessionalkomtminderaanheteigenlijke zijndedrieftesdanhelemaalnietmeervoldoende.werktoe. EssentieelindeWRR-aanbevelingenisdepermanen- Kortom:deklantgaaterinalleopzichtenopachteruit. tecommissiediejaarlijksrapporteertoverdestaatvan GeeftditnietaandathetommeergaatdandeWRR- deinformatie,metinbegripvaneeneffectiviteittoetsvanspagaattussendienstverleningenprivacy?Naaronze koppelingenverwerkingvanpersoonsgegevens,inclu-meningisnogonvoldoendehetbesefdoorgedrongen siefdeeffectiviteittoetsvooraf,envaneenevaluatievandatdeeffectiviteitenefficiencyvanhetoverheidsfuncti- lopende,gestrandeenafgerondeprojecten.Kanderege-onerenalszodaniginhetgedingis.Herkentderegering ringaangevenofeendergelijkinstituutnietzozeerrecht-hetbovengeschetstebeelddatdebestaandeinformati- streeksaanhetparlementrapporteert,maarookkanwor-seringspraktijkdekwaliteitvandedienstverleningaande dengepositioneerdalsspecifiekonderdeelvanhetonder-burgereerderaantastdanverbetert? zoeksbureauvandeTweedeKamerzelf?Meerinhetalge- Bijdeuitvoerendetaakvandeoverheidishetbegrijpe- meen:zijngenoemdeinstrumentennietalleenvoorbe-lijkdatdeautomatiseringineersteinstantieheeftgeleid staandeinstitutiesmaarookvoordeTweedeKamertoe-totregistratievanallerleigegevens.Denieuwegeavan- pasbaar?ceerdetechnologieënmakenechtereentotdusverrete DeWRR-aanbevelingenzijnvolgensdePvdA-fractieweinigtoegepasteindividueleinsteekmogelijk.Hetkante- kenmerkendvoordeeenzijdigenadrukopdeoverheidlenvanalgemenedatabestandennaarophetindividuge- enerzijdsendeveronachtzamingvandeindividuelebe-concentreerdegegevensverzamelingenbiedteenuitweg hoeftenenmogelijkhedenvandeburgeranderzijds.Ervoorogenschijnlijkonoplosbarepatstellingenvanwege dienteenmeergelijkwaardigewisselwerkingtekomenprivacy-enveiligheidsrisicos. tussendeinstitutiesdienamensonswerkenendeindivi- Alsveelvoorkomendprobleembijhetsysteemontwerp duenvoorwiezedatdoen.MetbehulpvanWeb2.0kansignaleertdeWRRdezogehetenfunctioncreep,doel- deburgerderesultatenvandemocratieendienstverle-vervuilingtijdensdedoorlooptijdbijdeontwikkelingvan ningeerderenbeterbeïnvloeden.Stemmenmetdevoe-systemenmetalsresultaateenonontwarbaarsysteem tenwordtstemmenmetdevingers.Deburgermoetalsmetallegevolgenvandienvoordepraktijkvandeuit- eerstedebeschikkingoverzijnpersoonsgegevensheb-voeringendekosten.Eenanderveelvoorkomendfeno- ben.Hetbeschikkingsrechtvoorinstitutiesdaarovermoetmeenishetaanboddatdevraagcreëert.Eriseennieuwe uitzonderinginplaatsvanregelworden.Isderegeringtechniekwaareentoepassingbijwordtgezochtoferis bereideenwetsvoorstelinzakeidentiteitsmanagementeenbestandontwikkeldwaarvanaltegemakkelijkgebruik voortebereiden,medegebaseerdophetvoorstelvandegemaaktwordt.EenvoorbeeldishetSchengenbestand, VS-senatorenKerryenMcCain?waaropnaastdeoorspronkelijkedrieinmiddelszonhon- Overheidsprojectenmoetenstandaardzijnvoorzienderdgebruikerszijnaangesloten.Isderegeringzichbe- vanopenbarekosten-batenanalyses,openbaarheidvanwustvanderisicosvandezekoppelingenvoorburgers, haalbaarheidsstudies,pilotsenonderzoeksrapportages,zekergeletopdeeerderdoordeRekenkamergesigna- ondersteuningdoorexterneexpertmeetingsenonafhan-leerdefoutregistraties?Ishiergeenstrengeeffectiviteits- kelijkadvisering.Publiekebetrokkenheiddooropenheidtoetsvoorafnodigopbasisvanwettelijkecriteria? overopdrachtverstrekking,reikwijdte,inhoudenresul- Vanbelangvoordekwaliteitvanbeleidenpraktijkzijn tatenvanonderzoekenontwikkelingvandoordeover-waarborgenvoorhetopdrachtgeverschapentoezichtin heidgefinancierdesystemeniseenmust.Doortransfor-devormvaninstrumenteneninstituties.Instrumentenals matienaarbottom-upinplaatsvantop-downkanvanuitprivacyimpactassessment(PIA),privacybydesign,pri- deburgertegenmachttenopzichtevangrootmachteninvacyenhancingtechnologies(PET)engatewayreviews depubliekeenprivatesectorwordengegenereerd,metzijndemeestgangbare.OverdePIAshebbenwijschrif- eenvoortrekkersfunctievandevolksvertegenwoordiging,telijkevragengestelddiedeelszijnbeantwoord.Inaan- vooraldeTweedeKamer.OokparticuliereinstantiesalsvullingdaaropdevraaghoederegeringdePIAsende consumentenorganisaties,mediaprogrammas,zoalsRa-overigegenoemdeinstrumentenwilinzettenbijdeont- dar,enprivacygroepenhebbeneenaanjaagfunctie.Doorwikkelingstrajectenenofderegeringeenvormalssocial deopenbaarheidentransparantievaninstitutiestewaar-impactassessmentdenkbaaracht?Hoedenktderegering borgendientdeoverheidzichteverantwoordentenop-overversterkingvanhettoezichtinstrumentariummet zichtevandeburgerinplaatsvanviceversa.Inperkenverplichteopenbaarheidbijonderzoeknaarpraktijkenvan vandeWOBisdusuitdenboze.Graageenreactievandebedrijvenenoverhogeresancties,zoalsdwangsommen regeringopdezevisie.enboetes? Inzakedeinstitutiesgeeftderegeringaanvoor-alsnogvasttehoudenaandehuidigeopzetvanhet 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-5
 5. 5. Franken -verwerkingtenbehoevevanvoornamelijkveiligheiden preventieenerzijdsendeinbreukophetrechtopeerbie-DeheerFranken(CDA): digingvanhetprivélevenendebeschermingvanper-Voorzitter.Dagelijkslatenuenikdigitalesporenachter. soonsgegevensanderzijds.AanditonderwerpzijndoorWie,waar,wanneerwijbellenofmailen,watwekopen deCDA-fractieindealgemenepolitiekebeschouwingen–denkaandebarcode–welketv-programmaswijbekij- van2008albeschouwingengewijd.Wijsprekenhieroverken,welkemedicijnenwijgebruiken:hetisbijveleande- dewerkingvantweegrondrechten:deartikelen7en8renbekend.Somslatenwijdiesporenvrijwilligachter, vanhetEuropeseHandvestmetanalogebepalingeninar-omdatweeentegenprestatieontvangenofdenkenteont- tikel8EVRMenartikel10vandeGrondwet.Beperkingenvangenalsgewaardeerdeklant,maarwijwetennietdat opdezerechtenvoordeburgerzijnmogelijk,maardieweopgrondvandieinformatieinhetvervolgmisschien moetenaanstriktevoorwaardenvoldoen.juistzullenwordenuitgesloten.Wijrealiserenonsnietof IkzaleersttrachtendeschuivendepanelenvandetweenauwelijksdatHyves,Facebook,TwitterenLinkedInalon- gebiedenaantegeven.Daarnazalikingaanopdestuk-zegegevens,meestalgeanonimiseerd,gebruikenenver- kendiedebeidebewindspersonenonsalsantwoordkopen.Ookwordenveelsporenonsafgedwongendoor oponzevragenhebbentoegestuurd,waarineenaantaldeoverheidopdoorgaansgerespecteerdegronden,maar maatregelenwordtvoorgesteld.Overigensmijndankdanwetenwijevenminwaterinwerkelijkheidmetonze voordetoezendingvandezestukken.Tenslottelegikeengegevensgebeurt.Menweetontzettendveelvanonster- aantalaandachtspuntenensuggestiesvoor,dieonderwijlwijdatzelfnietweten. meerzullenuitmondenineenmotiemetbetrekkingtot Deoverheidhoudtonsindegatenmetpassagierslijs- hetwetgevingsproces.ten,metcontrolevanonsbetalingsverkeer,metblack- Erisalveelgeschrevenenookveelgeregeldmetbe-listsopEU-ofVN-niveauenisdoormiddelvandebe- trekkingtotdeverhoudingtussenveiligheidendebe-waarplichtverkeersgegevenseenpermanenteluistervink. schermingvandepersoonlijkelevenssfeer.Deuitgangs-HetCIOTwordtnaarhetschijnt300.000keerpermaand puntenvoordeprivacybeschermingzijnneergelegdindebevraagd,datwilzeggen10.000keerperdag.Bedrijven Wbpvan2001,dieisgebaseerdopeenrichtlijnvan1995.analyserenonskoop-enbetaalgedragenmakendaar Dehoofdlijnbetreftdeinformatieaanendetoestemmingdoormiddelvanstatistischebewerkingenprofielenvan, vandebetrokkene,zijninzage-encorrectierechtendewaarmeemenonseenidentiteittoekenteneigenschap- doelbinding.Datlaatstewilzeggendatalleenonderbe-pentoedicht,diewijmisschiennieteenszoudenwillen paaldevoorwaardengegevensmogenwordengebruikthebben. buitenhetdomeinwaarvoorzijzijnverzameld.Dezeuit- Devraagis:isdatnuzoerg?Nee,zegteenslinken- zonderingenzijn:degroepmensen,wantikhebnietsteverbergen.Dat - hetvoorkomen,opsporenenvervolgenvanstrafbarezeibijvoorbeelddepresentatorvaneenpopulairBBC-pro- feiten;gramma–hijstondgisterenindeNRC–enhijmaakte - debeschermingvanbelangrijkefinanciëleeneconomi-zijneigenrekeningnummerbekend.Ineenmumvantijd schebelangenvandestaat;wistiemandzichtoegangtotzijnrekeningteverschaffen - debeschermingvandebetrokkeneofderechtenenomeenmaandelijkseafschrijvingaantemakenvan£500 vrijhedenvananderen.naareengoeddoel.Demanissindsdienvanmeningver-anderd.Ookisdetoonzettingindepersnietmeernega- Vandezeuitzonderingsmogelijkhedenisineenhelese-tief.DatalekkageszijnnuserieusnieuwsinEngeland.Er riewettengebruikgemaakt.Eengrootaantaldaarvanda-iszelfseenministerovergestruikeld.Hetprivacybewust- teertalvanvóór9/11,maarookdaarnazijnerstelselmatigzijn,datinNederlandtotvoorkortbijzonderlaagwas– nieuweofmeeruitgebreidebevoegdhedenvoorpolitieen32%in2008tenopzichtevaneengemiddeldeindeEuro- OpenbaarMinisteriebijgekomen.DaarspelennatuurlijkpeseUnievan68%–isbeduidendgestegen. maatschappelijkeontwikkelingeneenrol.Ikdenkaande EenrecentevoorstudievoorhetWRR-rapporttoontaan toenamevandegeorganiseerdecriminaliteit,detoenamedatprivacyvoordeburgerbeslistgeengepasseerdstati- vandebevolkingsdichtheidmetalsgevolgmindersocialeonmeeris.Derespondentenindatonderzoekgevenaan controle,alsmedetechnologischeontwikkelingenwaar-datzijinzagewillenhebbenindeelektronischedossiers, doordataminingenprofileringmogelijkzijngemaakt.Wijzodatzegegevenskunnencorrigerenenwetenwiedege- kunnenechter–eninhetRathenaurapportstaathetnoggevensinzietenbewerkt. eensnetjesopeenrij–indeuitbreidingvanwetgeving Hetisduszekerbelangrijkomalsburgerzoveelmo- eenaantaltrendsonderscheiden.gelijkeenafwegingtemakenwaarenwanneerjesporen - Politieonderzoekwordtsteedsvakeruitgebreidtotper-achterlaat.Ikmoetdaarbijvaakdenkenaaneenromanuit sonenopwiezelfgeenverdenkingrust.Nuishetzelfszodejarendertigvandevorigeeeuw:DerMannohneEi- datiedereEuropeaaneenverdachteis,omdatzijncom-genschaften.Nukrijgteenburger,dieweleigenschap- municatiegegevensonderhetbereikvandeopsporings-penheeft,ereenofmeerdereopgeplakt,diehijofzijniet instantieswordengebracht.wil.Ergerisnogwanneeriemandanderszichjouwiden- - Politioneelonderzoekkrijgtintoenemendematedetiteittoe-eigent.Datisnietzomoeilijk.Spoofingheet vormvaneenverkenning,waarinopbasisvanrisicopro-datinhetjargon.Ikwilgraagvandebewindsliedenhoren fielenpotentieelverdachtegroepenwordengevolgd.watzijtegendezegedragingeninonzegeketendenet- - Bestaandewettelijkebeperkingendiegeldenvoorhetwerkendenkenteondernemenenweltegendeachter- gebruikvanbepaaldeonderzoeksmethodenwordenver-grond,datidentiteitsfraudeindeVerenigdeStatenwordt licht.gezienalsdesnelstgroeiendevormvanmisdaad.Ikkom - Opsporingsdienstenkrijgenmeermogelijkhedenomerstraksnogevenopterug. zelfstandigonderzoekteverrichtenzonderdatdetoe- Vandaagwiliksprekenoverhetvindenvaneenba- stemmingvaneenrechter-commissarisvooringrijpendelanstussenhetoverheidsbelangtotdataverzamelingen maatregelennodigis. 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-6
 6. 6. Franken- Opsporingsdienstenkunnenintoenemendematebe- kesfeerwordtdieidentiteitbenutvooreenspecifiekdoel-schikkenoverpersoonsgegevensafkomstigvanande- groepenbeleid:fraudebestrijding,jeugdbeleid,huiselijkre(semi)overheidsdiensten,dievooranderedanopspo- geweldenzovoort.Devraagisnuhoedynamischdezege-ringsdoeleindenzijnverzameld. construeerdedigitaleidentiteitenzijn.Bestaatdemoge-- Opsporingsdienstendwingensteedsvakeranderepar- lijkheidomprofielenaantepassenenveranderdeidenti-tijentotmedewerkingaanonderzoek. teitentewissen?Isereenrechtomtewordenvergeten, ofiswieeenssteeltinderdaadvooraltijdeendief? Nuzijnaldiemaatregelenopzichbestverdedigbaar, Dezetyperingenkunnenbovendienmultifunctioneelalthansverklaarbaar,maarerisgeenoverzichtmeer.Wij wordeningezet,metalsgevolgdatersamenwerkingsvor-bevindenonsopeenslipperyslope.Erwordensteeds mentussenoverheidsorganenontstaanenhetprincipenieuwebevoegdhedengeschapen,terwijldegrenzenvan vandoelbindingwordtveronachtzaamd.Bovendienligtdebestaandebevoegdhedennognietechtzijnverkend. functioncreephierbijvoordehand.JuridischrijzenhierHoemoethetnuverdergaanofmoethetüberhauptnog ooknogvragen:wieisdandeindeWbpvoorgeschrevenwelverdergaan? verantwoordelijkevoordegegevensbescherming?Enhoe Wijverwachtenbinnenkortdeslimmecameras,die staathetmetdemogelijkheidtotinzageencorrectievoorzelfstandigafwijkingenvantevorenvastgesteldepatronen deMannmitzugeschriebenenEigenschaften?kunnenherkennen.Dewachterwordteenonverbiddelij- Waar,zoalsbijdehanteringvandeWbp,belangenkerobot.MetRFIDkunjemensenoveralenaltijdvolgen. moetenwordenafgewogen,ishetvoordepraktijknuttigDezelfdenkendecomputersdoenhunintrede.Dezecom- omcriteriaaantereikendiedaarbijkunnenhelpen.Deputersnemenzelfstandigbeslissingen.Moetenwijdande commissie-Brouwer-Korfheeftvoordeafwegingenmetopsporingsbevoegdheden–opvoorhand–weergaanuit- betrekkingtotgegevensverwerkinginhetveiligheidsdo-breiden?Zalermeerfunctioncreep,toe-eigeningvan meineenrichtinggevendkaderaangebodenvoordefei-bevoegdhedeninstrijdmetdedoelbinding,wordenge- telijkeomgangmetpersoonsgegevens.Hetgaatomdecreëerd?Ishetmislukkenvandecentraleopslagvanvin- grondslagendiedepersonendiedebetreffendeafweginggerafdrukkennieteennieuweles,datnaasthetepd,waar moetenmakenbijhunkeuzesmoetenhanteren.Dezecri-deautorisatiehetknelpuntbleek,nudoordeontoerei- teriadienenserieustewordengenomen.kendeverificatiehettotalesysteemnognietrijpwas?Het Daarnaastverdienteenleidraadvoordewetgeveraan-gaatdannietalleenomdetechniek,maarvooralomde dacht.Dangaathetnietzozeeromhetdepartementaleorganisatie.Daarmagtochgeenbasisliggenvoordeuit- documentdatdetiteldraagtLeidraadafstemmenvanoefeningvanopsporingsbevoegdheden?Ikhoudhiermee wetgevingopdeWetbeschermingpersoonsgegevens,eenpleidooivoorzoweltechniekonafhankelijkewetge- overigenseenprimaleer-enhandboekvoorwetgevings-vingalsvoorgroteterughoudendheidtenopzichtevan ambtenaren.Hetgaatomnoodzakelijkeaandachtspun-hetscheppenvannieuwebevoegdheden.Graagdeme- tenvoordewetgeverdieaandeordemoetenkomenbijningvandebewindsliedenhierover. beslissingeninzakeprivacygevoeligewetgevingsprojec- Iksprakalevenoverhetgevaarvanidentificatiefraude. ten.WehebbenindezeKamerinmaart2008daarovertij-Erisrecentelijkonderzoekgedaannaardekennis,dehou- denseenexpertmeetinggediscussieerdentoenKamer-dingenhetgedragvanburgerstenaanzienvandevoor- breedtezamenmetalleaanwezigedeskundigengecon-komingvanidentiteitsfraude.Hetblijkt,datdeburgerser cludeerddatiederwetsvoorstelwaarbijdebeschermingnietzoveelvanweten.Zijhebbenbehoefteaaninformatie vandepersoonlijkelevenssfeereenrolkanspelen,ge-daaroverenvoelenzichmedeverantwoordelijk.Immers, toetstmoetwordenaandevolgendevijfcriteria.veelgevallenzijntevoorkomen.Ziethetkabinethiereen Alseerstenoemikdenoodzaak,effectiviteitenhan-taakdoorhetaanbiedenvanslachtofferhulpavantlaIet- teerbaarheidvandemaatregel.Vooraldienoodzaakistreendoorstrafbaarstellingvanbepaaldegedragingen? nietzovanzelfsprekendalshetlijkt.Hetgaateromdatje Wildeministerofdestaatssecretarismedewerkingver- gegevensalleenmagverzamelenenverwerkenomdatlenenomencryptietechniekentebevorderenendaardoor hetmoetennietomdathetkan.Hettweedecriteriumisherroepbareprivacyinbredezinmogelijktemaken?In deproportionaliteit:deinbreukmagnietgroterzijndanhetboekCheckin/CheckoutvanhetRathenauInstituutis striktnoodzakelijkis.Hetderdeaandachtspuntgaatoverbeschrevenhoeeenbetrouwbaredigitaleidentiteitkan deresultatenvaneenprivacyimpactassessment.Hier-wordenopgebouwdmeteenmachtigingaandepolitie doorwordtvoorafonderzochtwelkerisicosdemaatre-omonderbepaaldevoorwaardeninkennistewordenge- gelmetzichmeebrengt.Vier:effectieftoezichtencontro-steldvandesleutel.DecollegasvandePvdA-fractieheb- le.Hetlaatstgenoemdebegripishierbijnietopgevatindebenhiernaargevraagd,maarerisopdeze,naarmijnme- Angelsaksischezinvanbeheersen(tocontrol),maarvanningvoordetoekomstuitermatebelangrijkevraagnog deFransebenaderingcontrerôle,waarbijhetgaatomgeenantwoordgegeven. tegenspel,ondermeerterealiserendoorauditsdoorde IndeparagraafVisievanderegeringgaandebewinds- onafhankelijketoezichthouder.Tenslottehetvijfdeaan-personengedegeninopdevraagstukkendiehetmaken dachtspunt:debeperkingvandegeldigheidsduurdoorvanprofielenmetzichkanbrengen.Ikhebdaartochnog eenhorizonbepaling,ofiniedergevaleenevaluatiebepa-enigevragenover.WemoetenervanuitgaandatICT-toe- ling.passingenallesbehalveneutraalzijn.Onderinvloedvan Wijstellenvoordaterindememorievantoelichtingdeinzetvantechnologiegaatdeoverheid,zoalsiedere vandeinaanmerkingkomendewetsvoorstellentotuit-gebruiker,andershandelenenfunctioneren.Natuurlijk drukkingwordtgebrachthoeeraandezetoetsingscriteriawordeneralveellangergrotehoeveelhedengegevens isvoldaan,netzoalsdatgebeurtbijhetnemenvanande-verzameld.Nugaatheteromuitdebergvanverzamel- revastestappeninhetwetgevingsproces.Hetkomtonsdegegevensderelevanteinformatietevergaren.Daar- opportuunvooromdezeconclusiesthansineenmotievoorwordenbeeldenvanburgers,typeringenvanconsu- vastteleggen.Ikkomindetweedetermijnmetdemotiementenofcategorieënvanklantengemaakt.Indepublie- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-7
 7. 7. Frankenomdatiknogopzoekbenomdezezobreedmogelijkge- tiemodel.Nuheeftiedereeneenmobieltjeeniszelfver-dragentedoenzijn. slaggever.Datleidttottweeveranderingen.Indeeerste Eenvandetoetsingscriteriadieikzojuistbesprak,de plaatswordtdeaandachtverplaatstvandeverwerkingprivacyimpactassessment,isindeschriftelijkerondeook vandata,processingofdata,naarhetdatagebruikendetersprakegekomen.Deregeringheeftgeantwoorddat consequentiesdaarvanvoordeburgers,zoalshetmani-zijinitiatievenvanuithetbedrijfslevenvoorhetontwik- pulerenvanidentiteiten.kelenvanPIAsondersteunt,maargeenvoorstanderis Daarnaastzienweeenverschuivingvanprivacyalsin-vanhetverplichtvoorschrijvenvanhetgebruikvanPIAs dividueelafweerrechtinderichtingvancollectievedoe-indewetgeving.Alsargumentvoertderegeringaandat lenzoalsautonomie,socialecohesieengelijkebehande-eendergelijkeverplichtingzouleidentoteenonevenredig ling.Deoorzaakdaarvanvormendetechnologischever-zwarefinanciëlebelastingvanhetbedrijfsleven. anderingenvanweb2.0.Wijzienprivacyvantheright Wijzijnhethiermeenieteens.Hetgaatnuomeenori- tobeletalone,hetafweerrechtdathetprivédomeinbe-ënterendonderzoekdathetdepartementdientteverrich- schermt,overgaannaartherighttoactalone,eenac-ten.Vanhetbedrijfslevenzalineenenkelgevalmisschien tierecht.Datbetekent:ikbepaalzelfmijnprofiel.Anderswordengevraagdeenvragenlijstintevullen.Hetgaat gezegd:erbestaateencollectiefgeorganiseerdebescher-hiernietomeenmilieueffectrapportagewaarvooreense- mingvanpersoonsgegevensmetdaarnaasthetrechtomriedeskundigenuitgebreidestudiesmoetverrichten.Bo- individueeldewijzevangebruikvandeeigenpersoons-vendienishetafwijzendeantwoordnietinlijnmetdebe- gegevenstebepalen.HetoptredenvandetwitteraarengeleidendebriefwaarindebeantwoordingvandeKamer- Facebookadeptmoetdaartoedanookwordengefacili-vragenwordtaangeboden.Indebriefstaatnamelijkon- teerd.Indezezinwordtprivacy,evenalsdevrijheidvanderpuntjdateenonderzoekzalwordengedaannaarde meningsuiting,eenvoorwaardevooreenvrijeendemo-mogelijkheidomdeAwbtebenuttenvoorhetdelenvan cratischesamenleving.Graagverneemikdevisievandetoezichtgegevensendemogelijkhedenvoorhetgebruik regeringopdezeontwikkeling.vanPIAs.DaarnaaststaatindenotitiePrivacybeleidoppagina13dathetwetsvoorstelANPReengoedegelegen-heidvormtom,inmijnwoorden,alsproeftuintedienen.Aansluitend:privacybydesignwordt,terecht,doordere- MevrouwSlagter-Roukema(SP):geringaanvaard.HetministerievanELIheeftTNOge- Voorzitter.IkvoermedenamensdePartijvoordeDierenvraagddaaronderzoeknaartedoen.Kandeministerof hetwoord,dusdatscheeltindetijd.Daardoorwordtmijndestaatssecretariseenindrukgevenvandevraagstelling bijdragemisschienietslanger,maarintotaalzalhetietsvoorenvormgevingvanditonderzoek? korterworden. InhetkadervandeEuropeseeninternationaleont- Eendebatzoalswevandaagvoerenmetdeminis-wikkelingenwilikaandachtvragenvoorcloudcompu- tervanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatiesenting.Dezevormvandataverwerkingmaakteenongeken- destaatssecretarisvanVeiligheidenJustitieheeftalsdeflexibiliteitenschaalbaarheidmogelijkenbiedtdaar- grootstevalkuildathetteveelgaatuitwaaieren.Hierdooromzeergunstigeeconomischeperspectieven.Erbestaan wordtoverveelzakenietsgezegdmaarkomtervervol-echtertwijfelsoverdeprivacywaarborgenendetoegan- gensweiniguitalshetomafsprakenenresultatengaat.kelijkheidvandata,waardoordemaatschappelijkeaccep- Tochiseendebatalsditnodig,verwijderdvandehectiektatieenhetbredegebruikvanclouddienstenstagneert. vanalledag,gevoerdineenomgevingwaardepolitiekZietderegeringkansommaatregelentetreffenwaar- uiteindelijkmisschienwelheteindoordeelvelt,maarwaardooraandegebruikersdezekerheidwordtgegevendat ookplaatsisvoorbezinningenreflectie,plaatsvooreenzijoverhungegevenskunnenbeschikkenendatzijzon- inhoudelijkdebat.Hetisdemeningvanmijnfractiedatderalteveelmoeitekunnenoverstappennaareenande- hethoogtijdisomonstebezinnenopdestandvanza-releverancier,zoalsdatookindetelecommunicatiesector kenmetbetrekkingtotdebalanstussenbewakenvandemetdenummerportabiliteitisgeregeld?Degebruikers veiligheidenhetrechtvandeburgeropbeschermingvanzoudenerookopmoetenkunnenvertrouwendathunda- zijnpersoonlijkelevenssfeer.tadiebijcloudcomputingherenderwordenverspreid, Tervoorbereidingopditdebathebikmelatenleidengoedzullenwordenbeveiligdennietzullenwordenmis- doordebevindingenvandeadviescommissieveiligheidbruikt. enpersoonlijkelevenssfeerofteweldecommissie-Brou- Daarnaastzijnernogveelvragenmetbetrekkingtot wer-Korf,deevaluatierapportenvandeWetbeschermingdeaansprakelijkheidvandeISPs,hettoepasselijkerecht persoonsgegevensendebriefennotitievan29 aprilvanendeindividueletoegang,correctieenverwijdering.Ziet beidebewindsliedenoverprivacybeleid.Hetwasprach-deregeringeenmiddelomdesondanksdezeeconomi- tigdatwijdieoptijdhebbengekregen,waarvoormijnschegangmakertefaciliteren?Naarikaanneem–maarik hartelijkedankaandebewindslieden.Daarnaasthebikvraagvoordezekerheidnogeveneenbevestiging–on- depublicatiesvanhetRathenau-instituutoverdatabases,dersteuntderegeringdenetneutraliteitenzalzijzichmet overICT-beloften,informatiehongerendigitaleautonomiekrachttegeniederevormvanfilteringverzetten. enderecentepublicatievandeWetenschappelijkeRaad Tenslotte.Ondankshetfeitdatwijeenschriftelijkeron- voorhetRegeringsbeleidoverdeiOverheidgelezen.dehebbengehad,zijnernogveelvragen.Ikzalmedes- Totslotwarenerinhetvoorbereidingstrajectopditde-ondanksbeperkentoteenlaatsteopmerkingmethetver- battweeexpertbijeenkomstenop20 maart2008enopzoekomcommentaardaaropvandebeidebewindslie- 21 februari2011metdeskundigenophetgebiedvanvei-den.Alsuitgangspuntvoordebenaderingvaninformatie- ligheidenprivacy.Inbeidebijeenkomstenzijnveelza-grondrechtenkiesikhetadagiumkennisisvrij.Datbe- kenaandeordegeweestdievoorhetdebatvanvandaagtekentdatinbeginselalleinformatievrijis.Informatiebe- vangrootbelangzijn.Omdatdeverslagenopenbaarzijn,heersen,zoalsdictatorsgewoonzijntedoendoormedia hoopikdatdebewindsliedenookzelfkennishebbenge-teverbieden,pastineenverouderd,hiërarchischinforma- nomenvandediscussiesendatnietalleenaanhunamb- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-8
 8. 8. Slagter-Roukematenarenhebbenovergelaten.Ikbenoverigenswelheel grootICT-projectmakkelijkonderdruk.Politiek,ministerergverheugddoorhetgroteaantalambtenarenopdetri- enICT-industriemoetenwakenvooreencomplexiteitsspi-bune.Datgeefthetbelangvanditdebataan. raalwaarmeezeelkaarineenwurggreephouden. Eigenobservatieseneigenervaringenzijnbelangrijk Zoalsdebewindsliedennatuurlijkalgemerkthebben,bijhetvormenvaneenmeningenbijhetvoerenvandis- komikzolangzamerhandmeerindebuurtvandedocu-cussiesovereenzobelangrijkonderwerpalswijvandaag mentendieonderhunverantwoordelijkheidzijngeprodu-behandelen.Overervaringengesproken:deervaringen ceerd.Ikzaldegenoemdepuntenlangslopenenvanop-vandezeKamermetdegangvanzakenrondomhetwets- merkingenvoorzien.voorstel31466,datbeoogdetekomentoteenlandelijk Indeeersteplaats:hetdoelmoetduidelijkomschre-epd,zijnmijnsinziensbijzonderleerzaamvoorhetdebat venenafgebakendzijn.Erdienteenbeoordelings-enaf-vanvandaag. wegingskadertezijn.Tijdenshetdebatinjuli2007over VorigeweekhaddecommissievoorVWSvandeEer- wetsvoorstel30312,deinvoeringvanhetBSN,heeftdesteKamereenmondelingoverlegmetministerSchip- staatssecretarisvanBZKdezeKamertoegezegdteko-pers.Inditoverlegwerdzowelteruggekekenophetpro- menmeteenvoorstelvooreenoverkoepelendbeoorde-cesalsookvooruitgekeken.Watvaltertelerenvanhet lingskader.Uitlaterecorrespondentieenookuitdebeant-verloopvanditgrotedigitaliseringsprojectdatdoorde woordingvandevragendieindeaanloopnaarhetdebatoverheidmetzoveelambitieisneergezetendattotnu vanvandaagzijngesteld,blijktdathetnognietzonvaarttoe300mln.kostte?Ookvanditoverlegkomtoverigens looptmetdeproductievanhetgevraagdeentoegezegdeeenopenbaarverslag. kader.CollegaTanweesdaarookalop. Wehebbenmetelkaargeconstateerddatdetreindie Hetargumentdateropditmomentgeenbasisbestaatzoumoetenleidentoteenlandelijkepdgaandewegde omtekomentoteendergelijkkaderomdatermomenteelbehandelingvanhetwetsvoorsteleenanderebestem- geennieuwewetgevingofwetgevingswijzigingenzijnin-ming,eenanderdoeleneenanderevormheeftgekre- gediend,lijktmijnfractienietergvalide.Eenbeoorde-gen.Erisfunctioncreepopgetreden.Hetsysteemwaste lingskader,eenkaderwaaraanjetoetst,dienttochexantegrootschaligendaardoorookmoeilijktebeveiligen.Het vervaardigdteworden?Erligttochgenoegmateriaalopisbegonnenmeteenvalsestartdoordathetministerie basiswaarvaniniedergevaleenontwerpkadergemaaktvanVWSdevorigeministeroppadstuurdemeteenfoute kanworden?enmisleidendeintroductiebriefenerwasveelteweinig IkverwijsdaarbijnaarhetgeencollegaFrankenheeftaandachtvoordekwaliteitvandegegevens. benoemdtijdensdeplenairebehandelingvanhetwets- TotonzevreugdeheeftministerSchippersdecommis- voorstelBSNindezorg.Hijmaakteonderscheidtussensiebeloofdomopkortetermijneencommissieintestel- algemene,wettelijkenormenenstandaardenvoorkop-lendiealsopdrachtkrijgtomderolvanveldenpolitiek pelingvanbestandeneneengelaagdnormenkader,toeinditheleprocesteanalyserenenteevalueren,om–ik tespitsenpersector.Hierinzijnondergebracht:transpa-zeghetnogmaareens–ervanteleren.Ikverwachtdat rantieendoelbinding;nutennoodzaakmeteffectiviteitdeconclusiesvandecommissienietalleenleerzaamzijn enhanteerbaarheid;proportionaliteitvantenemenmaat-voorhetministerievanVWS,maardathetleermomenten regelen;kosten,baten,prognosevanhetgebruik;priva-vooralleministerieszalbevatten.Ikbenbenieuwdnaar cyimpactassessments–ikzaldatvanafnumaarPIAnoe-hetcommentaarvandebewindslieden. men,uitgesprokenopzijnNederlandsomdatdatleuker Inhetplenairedebatdatop15 maartjongstledenmet bektdandeEngelseuitspraakendoetdenkenaaneendeministervanVWSgevoerdis,hebikeenaantalrand- nieuwsgierigaagje–periodiekecontroleopvervuilingvoorwaardengenoemdwaaraandigitaliseringsprojecten vandebestanden;eenhorizonbepaling.vandeoverheid,alsgrootstespelerophetgebiedvan Graaghoorikeentoelichtingvandebewindsliedenveiligheidendebelangrijksteverwerkervanpersoonsge- ophetgebrekaanactieopditpunt,waarbijikookaante-gevens,getoetstdienenteworden.Zezijngedestilleerd kendat,zolangnietduidelijkishoedeoverheidzelfom-uithetgeendecommissie-Brouwer-Korfheeftaanbevo- gaatmetdigitaledataverzamelingen-uitwisseling,hetlenenwatdedeskundigenindeexpertmeetingshebben ookmoeilijkvoordeburgerisomdeoverheideropaanteopgemerkt.Zekleurendebrilwaarmeemijnfractieer- spreken.Datmaaktburgerenoverheidkwetsbaar.naarwilkijken.Ikzaldiekortschetsen.1.Vantevoren DeStaatscommissieGrondwet,decommissie-Thomas-moetenbestuurlijkekeuzeswordengemaakt.Hetdoel sen,adviseerdezelfsomineengrondwettelijkebepalingmoetduidelijkomschrevenenafgebakendzijn.Erdient overhetrechtopdebeschermingvanpersoonsgegevens,eenbeoordelings-enafwegingskadertezijnenermoet hetprincipevandoelbindingvastteleggen.Ditzoube-gewaaktwordenvoorfunctioncreep.2.Privacyaspecten tekenendateenpreciesdoelmoetwordenaangegevenmoetenvanafhetbegininhetdesignwordenmeegeno- voordeverwerkingvangegevensendatdegenediege-men,evenalsprivacyimpactassessmentstijdensdeont- gevensverwerkt,zichmoethoudenaanhetdoelwaar-wikkeling.3.Toezichtindeontwerpfaseentransparantie voorhijgegevensheeftverzameld.enverantwoordingindeverschillendeuitvoeringsfasen Ooktijdensdeexpertmeetingvan21 februariishetbe-moetenwettelijkverplichtzijn,evenalsexterneonafhan- langvandoelbindingnogeensduidelijkneergezet.Wekelijkeaudits.Deslagermoetnietzijneigenvleeswillen warenhetermetelkaarovereensdatgegevensverza-keuren.4.Depositievandeburgerdientversterkttewor- meldvooreenspecifiekdoelslechtsvooreenanderdoelden.Injargon,ikciteerhierdeheerKohnstamm:trans- gebruiktmogenworden,mitsdatdoelverenigbaarismetparantie,toestemming,informedconsent,rechtopinza- hetoorspronkelijkedoel.Datvereistdathetdoelduidelijkge,correctie,afschermingenverzetinclusiefgezamenlijk omschrevenis,dathettransparantisenmetargumentenoptredeninrechtenvanconsumercollectiveredress.5. omkleedenhetliefstperwetgeregeld.Compleetheidvangegevensisniettegaranderen.Houd Eenbelangrijkeredenomeventueeldespecifiekedoel-systemendaaromkleinschalig:selectbeforeyoucollect. bindingtedoorbreken,zoukunnenzijn,zoalsdebewinds-6.Hetstellenvandeadlineszetdeontwikkelingvaneen liedenvermeldenindebriefvan29 april,insituaties 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-9
 9. 9. Slagter-Roukemawaarinhetvitaalbelangdaartoedringendnoodzaakt.Der- naarprivacybydesignenwanneerderesultatenvanditgelijkesituatieswordengedefinieerdalseenonmiddel- onderzoekzijnteverwachten?lijkeofdreigendeaantastingvanlevenofgezondheid Mijnpuntendrieenvier.Toezichtindeontwerpfaseenvanbetrokkeneofeenderde.Wijbegrijpendathethierbij transparantieenverantwoordingindeverschillendeuit-gaatomeenwijzigingvandeWetbeschermingpersoons- voeringsfasenmoetenwettelijkverplichtzijn.Deopmer-gegevensenvrageneentoelichtingvandebewindslie- kingendietemakenhebbenmettoezichtentransparan-den.Mijnfractieisvoorprivacybydesignennietvoor tieenookdietemakenhebbenmethetdaarnagenoem-missioncreepbydesign,zekernietalsditbylawdreigtte depuntvanversterkingvandepositievandeburgerra-wordeningevoerd. kenbeideaandetakenenbevoegdhedenvanhetCollege Mogelijkkunnendebewindsliedenzichbijhunbeant- beschermingpersoonsgegevens.Mijnfractieisblijmetwoordinglateninspirerendoordegangvanzakenrond demeestevoorstellentotwijzigingvandeWbpzoalsver-decentraleopslagvanvingerafdrukkeninhetkadervan meldindebriefvan29 april,voorstellendieookkunnendePpwendaarbijookdeoverwegingmeenemendaton- rekenenopinstemmingvanuithetCBPzelf.Devoorzitterderhetmomvanveiligheid–centraalopslaanvanvinger- JacobKohnstammverteldeonstijdensdelaatsteexpert-afdrukkendientdeveiligheid–eenandereveiligheidge- meetingdathijzichsomsvoeldealseenlaminplaatsvanschaadkanworden:vingerafdrukkenbevattenbijzonder dedoorhemzelfgewensteleeuw.Ikhebenigemoeiteomkwetsbarepersoonlijkegegevens. deheerKohnstammalseenleeuwtevisualiseren,maar Ikwildebewindsliedenoproepenomkritischteblij- hetzijnzijnwoorden.ven.Eentermalsvitaalbelangismulti-interpretabelen EenvolwassenCBPmoetkunnenbeschikkenovervol-afhankelijkvandeachtergrondvandegenediehemhan- doendesanctiemogelijkheden,dieooknogafschrikwek-teert.Eénvanderedenendathetlandelijkepd-wetsvoor- kendzijn.AfschrikwekkendiskennelijkeenNeelieKroes-stelsneuvelde,wasjuistdathetdoelindeloopvande achtigeboete.Detoezichthoudervraagtommeerbud-tijdveranderde. getenmeerbevoegdheden.Hijvraagtomeenverplich- Mijntweedepunt.Privacyaspectenmoetenevenals tingtotmateriëleenformelesamenwerkingmetcolle-PIAsvanafhetbegininhetdesignwordenmeegenomen, ga-toezichthoudersenhijwilgraagverplichtwordentotvoorafgaandaanentijdensdeontwikkeling.Debewinds- hetopenbaarmakenvanzijnonderzoeksbevindingen.IkliedenmeldentenaanzienvanverplichtePIAsdathetka- vondhetsaillantomtehorendatdetoezichthoudersinbinetopditmomentonvoldoenderedenzietomhetge- eenkortgedingopzekermomentzelfmoestenstrijdenbruikvanPIAsinwetgevingvoorteschrijven.Dever- omdeonderzoeksgegevensopenbaartekrijgen.Watiswachtingisdatdekostennietopwegentegendebaten destandvanzakentenaanzienvandeontwikkelingvanenhetzoumetnamevoorhetmidden-enkleinbedrijflei- hetwetsvoorstel?Gaatderegeringookietsdoenmetdedentoteenonevenredigzwareverplichting.Welzalbij nuttigeadviezenvanhetCBP?deontwikkelingvanhetwetsvoorstelvoorautomatische Inditkadervraagiknogmaalsnaardebeantwoordingnummerplaatherkenning–collegaFrankenweeshierook vandevraagdoormijnfractiegesteldtijdensdevoorbe-alopennoemdeheteenproeftuin–ervaringwordenop- reidingvanditdebat.Hetbetreftdevraagnaardedubbe-gedaanmethetinkaartbrengenvandeeffectenvande lepettenvanhetCBP ,eenpositiewaarvandevoorzittervoorgenomenmaatregelenopdepersoonlijkelevens- zelfaangafdathijdathetongemakkelijkvond.Mijnfrac-sfeer.Diezoudenvannutkunnenzijnvoorhetontwikke- tievindtdatdebeantwoordingvanonzevraagnietade-lenvanPIAsvooreventuelenieuwegegevensverwerkin- quaatwas.HetCBPcombineerttakendievolgensdetri-genophetgebiedvanhetministerievanVeiligheiden aspoliticanietbijelkaarhoren.HijistoezichthouderenJustitie. handhaver,isbetrokkenbijbeleidsvormingenadviseert Mijnfractiehooptdatdeconclusievandieexercitiezal hetkabinetoverwetgeving.Daarnaastgeefthijvoorlich-zijndateenPIAiniedergevalvooralleoverheidsactivi- tingaanburgersenaanbewerkersenbehandelthijklach-teitenverplichtmoetwordengesteldenopenbaarmoet ten.DebewindsliedenmeldenoponzevraagdathetCBPzijn.HetistochopvallenddatinderestvanEuropaPIAs volledigvrijisinzijnprioriteitsstelling.Datwasnietdeveelgebruikelijkerzijndanbijons.Meteenassessment vraag.Daaromnogmaalsennunogduidelijkergesteld:komenderisicosronddebeschermingvanpersoonsge- isderegeringmetdeheerKohnstammenmetmijnfrac-gevensindringendenopenbaarophetnetvlies.Daarmee tievanmeningdatdetakenvanhetCBPstrijdigmetel-kandanbijhetdesignrekeninggehoudenworden.Mij kaarkunnenzijn?Alsdebewindsliedendatookvinden,trofdeopmerkingvanprofessorBartJacobsinhetarti- watgaanzeerdanaandoen?keloverhetepdindeRathenaupublicatie:architectureis Mijnfractieisoverigensvanmeningdatderegeringinpolitics.DeICT-architectuurdiegekozenwordt,geefteen hetcommentaarophetWRR-rapportoverdeiOverheidgoedbeeldvandeonderliggendemachtsverhoudingen. vooralookmoetingaanopdeopmerkingendiegaanoverBijveelontwerpenisdepositievanpatiënten,cliëntenof hetgebrekaanICT-kennisbijoverheidentoezichthouderburgersnietgroot.Degebruiker,deverzamelaar,bepaalt endannietalleenvandetechniek,maarookhoetech-indemeestegevallendearchitectuur. niekkaningrijpenindepersoonlijkelevenssfeer.Wilde Datiseenextraredenomhetdesignkritischtebe- toezichthoudergoedkunnenfunctioneren,danisbetereschouwenenkennisvandekansenenbelemmeringen kennisdringendgeboden.Graageenindicatieinwelkevanprivacybydesignbreedteverspreiden.Wantwatis richtingdebewindsliedendenkendathettoezichtzichzalderedendatprivacybijdesigninonslandnognietbreed moetengaanontwikkelen:alseenaparteICT-toezichthou-wordttoegepast,ondanksdatheteengoedemanieris der,ofalseenuitbreidingintaken,kennisenbudgetvanomprivacybeschermingconcreetvormtegevenininfor- hetCBP?matiesystemenwaarinpersoonsgegevenswordenver- Hetvijfdepunt.Compleetheidvangegevensisniettewerkt?Kunnendebewindsliedeninditkadertoelichten garanderen.Houdsystemendaaromkleinschalig,selectmetwelkeopdrachtTNOisbegonnenaaneenonderzoek beforeyoucollect.Derelatietussenkleinschaligheiden effectenopdeveiligheidvandepersoonlijkelevenssfeer 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-10
 10. 10. Slagter-Roukemawordtindebeantwoordingvaneenvraagvandezefrac- voordeanderekantvandemedailleisalhelemaalweinigtiedoordebewindsliedenontkend.Datisjammer,want oog.Inhoeverrespeeltdeoverheidmetaldezegekoppel-juistdegrootschaligheidencomplexiteitvanhetontwerp dedatabestandencriminelenindekaart?landelijkepd,naasthetfeitdatdekwaliteitvandegege- Hetistijdvoorbezinningeneenpasopdeplaats.Ikvens–inditgevalgegevensdegezondheidbetreffende, verweeseralnaaraanhetbeginvanmijnbijdrage.Waar-gegevensdievaaksubjectiefenmulti-interpretabelzijn– omnieteensderugrechtgehouden,ookalsdepolitiek–maaktendatertegrotebeveiligingsrisicoswerdengecre- daaronderverstaikzowelparlementalsregering–weerëerdenmaaktendathetwetsvoorstelwerdverworpen. mogelijkhedenbepleittotuitbreidingvansystemen,uit- Hetprincipevanselectbeforeyoucollectmoetuit- breidingenwaardiesystemennietvoorwarenbedoeld?gangspuntzijnalsmenaandigitaledataverzamelingbe- Ikzouzeggen:bewindslieden,leeshetrapportvandegint.Nietallesmoetwatkan.Hetrisicoisookgrootdat WRRenkomterugmeteendegelijkeanalyseeneenstap-mendandoordebomenhetbosnietmeerziet.Terrela- penplan.Meteendeltaplantegenhetgevaarvaneentivering:deverzamelwoedeispasechtlosgebrokenna datasnoodramp,omMarcChavannesuitdeNRCvandegebeurtenisseninseptember2001.Sindsdienzijnmet 10 april2011teciteren.namedeVerenigdeStatendedrijvendekrachtgeweest Voorzitter.Totslot.Hetisbelangrijkdatdepolitiek,re-achterhetideedatnaarmatejemeerverzamelt,jeeerder geringenparlement,zichnaastdevoordelenterdegeookdingentewetenkomt.Tochduurdehettienjaarvoordat vandegroterisicosvanhetalmaaropslaanvangege-zeuitvondenwaarOsamaBinLadenzat,onderdeneus vensbewustis.Minstenszobelangrijkishetdathetpu-vanhetPakistaanselegerenopenkelekilometersafstand bliekbeseftwaterallemaalgedaankanwordenmetver-vandePakistaansehoofdstadwaarhetstiktvandeAme- gaardepersoonlijkegegevensendaardoorookzorgvul-rikaanseveiligheidsfiguren.Maarwelzonderinterneten digmetdeeigengegevensomgaat.Omdatlaatsteteon-zondermobieltje,dusonzichtbaarvooralledatabases. dersteunenheeftdeschrijverenvoormaligrechtbankgrif- Metdetoenamevaneenaantalbewerkingsslagenop fierTonTheuniszichverdieptindewarrigewereldvaninformatie,hetaantalbetrokkenfunctionarissenendebe- hetdataverzamelenendatakoppeling.Hetresultaatdaar-trokkenwerkprocessenneemtbovendiendekanstoedat vanishetvoortreffelijkeboekDekluizenaar,datikvoordejuistheidenvolledigheidvandeinformatiewordtaan- mijhebliggen.OverigensheeftdeSP-fractieinhetEu-getast.Hiervoorzijngeenadequatemaatregelentetref- roparlementhemdaarinondersteund.Wijontdektendatfen.Zijndebewindsliedenmetmijnfractievanmening zelfookredelijklaat.HeteersteexemplaarwasterechtdatookdeiOverheidbetrouwbaardienttezijnendusbe- voorJacobKohnstammvanhetCBP . Maarditboek,datleidnietmoetbouwenopwankelegegevens?Datvoedt nuheteindevanzijncommerciëlecyclusnadert,hoortze-hetwantrouwenvandeburgers.Dekwaliteitvandege- kerookindeboekenkastentestaanvandehieraanwe-gevenswordtdoordemensbepaald,ismensenwerk,en zigebewindslieden.Alshettemoeilijkisomallerappor-isafhankelijkvandematevanobjectiviteitdiemogelijk tentelezen,isermisschienweltijdvoordezethriller.Hetis.Dieverschiltpercategorie.Eenmaalfoutaangeleverd, gaatimmersookoverhunverantwoordelijkheden.Ikgeefgaandegegevenseeneigenlevenleideneniscorrectie hethundaaromvandaaggraagalseenspannendeversiebijnaonmogelijk,iniedergevalnietalsdeoverheidniet vanhetgeenwaaroverwijhiervandaagmetelkaardebat-eenszichtheeftopdeaantallen–gekoppelde–databan- teren,watmisschienietsminderspannendis.Ikziedere-ken. actieopmijninbrengmetbelangstellingtegemoet. Inditkaderblijftdevraagrelevanthoegroothetaan-taldatabankeniswaarindeoverheidgegevensvandeburgersverwerktenhoeveelkoppelingenerzijn.Ikvindhetbijzonderomtevernemendathetnietdoenlijkisde- DeheerHoldijk(SGP):zevraagtebeantwoorden.Kunnendebewindsliedenaan- Voorzitter.Ikzouwillenbeginnenmetaandesamenvat-gevenofzijmetmijnfractievanmeningzijndatallesop tingvanhetrapportvandeWRRoverdeiOverheidhetallesgezetmoetwordenomdatinzichtwelteverkrijgen, volgendeteontlenen.ookalishetarbeidsintensiefenookalmoetenerlangdu- Dealomtegenwoordigeinzetvaninformatie-encom-riginspanningenwordenverricht?Datkantochgeenar- municatietechnologie(ICT)doordeoverheidheeftervoorgumentzijn? gezorgddatdezenietlangermeerzoalseene-overheid, Hetlaatstepuntdatikwilbespreken,isdathetstel- gerichtopdienstverleningengebruikmakendvantech-lenvandeadlinesdeontwikkelingvaneengrootICT-pro- niek,kanwordengekarakteriseerd.Indedagelijkseprak-jectgemakkelijkonderdrukzet.Politiek,ministerenICT- tijkisveeleereeniOverheidontstaan.industriemoetenwakenvooreencomplexiteitsspiraal, Debeleidsplannenvoordee-oveheid–gerichtopdewaarmeezeelkaarineenwurggreephouden,verzucht- (interne)bedrijfsvoering,dedienstverleningvandeover-teeenvandedeelnemersaandeexpertmeeting.Erkan, heidenopdetechniekzelf–ademenstukvoorstukeenzoalsgezegd,ICT-technischheelveel:dataverzameling, grootvertrouwenindeICTalsmiddelomdeoverheiddatamining,cloudcomputing,profilering.Mijncollega effectiever,klantvriendelijker,toegankelijker,kwalitatiefFrankenvoegdeernetnogtweedingenaantoedieiknog beterenvoorbereidopdetoekomsttemaken.Intoene-nietkende.Zogaathetnatuurlijkmaardoor.Risicoskun- mendematewordtICTenthousiastbinnengehaalddoorneninkaartgebrachtworden,helegroepenkunnenals beleidenpolitiekvoorzoweldecomplexeadministratie-risicogekwalificeerdwordenenuiteindelijkgaanwijals veopdrachtvandeoverheid,alsdeaanpakvanurgen-datapakkettenonzeweg.Hetelektronischkinddossieris temaatschappelijkeuitdagingen,zoalsterrorisme,veilig-daareenheelgoedenookheelslechtvoorbeeldvan. heid,mobiliteitengoedeenbetaalbarezorg. Datbrengtmijdeopmerking:bewindsliedenhoudtde Hettechnovertrouwenvanpolitiekenbeleidvertaaltmenselijkemaat,devrijheidenwaardigheidinhetoog;er zichingroteambitiesmetICT,nietalleenintechnische,isgeenenkelbewijsdatonzesamenlevingdooralledata- maarzekerookinbeleidsinhoudelijkezin.verzamelingenen-koppelingenveiligerisgeworden.En 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-11

×