Your SlideShare is downloading. ×
Rapport brouwer korf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rapport brouwer korf

470

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
470
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. lijkdievolgensdezeregeringookzijn,alsdieresulteren2 infinanciëleoogkleppenzoudatweleensonbedoeldete- genkrachtenkunnenlosmaken,zoalsbijvoorbeeldeenRapportcommissie-Brouwer-Korf hausseaanWikiLeaks.Proefballonnen,aldannietdoor- spektmetbadinerendemetaforenoverfabricagevanwor-Aandeordeishetbeleidsdebatoverderolvandeover- sten,zoudenmaarzoeffectenvandetovenaarsleerlingheidbijdigitaledataverwerkingen-uitwisselinginhet kunnenkrijgen.kadervanhetrapportvandecommissie-Brouwer-Korf. Hetdenkenendoenindedigitalesamenlevingken- merktzichnaardeopvattingvandePartijvandeArbeidDevoorzitter: doordisbalanstussenoverheideninstantiesenerzijdsenIkheetdeministervanBinnenlandseZakenenKonink- deindividueleburgeranderzijds.Naastditeendimensio-rijksrelatiesendestaatssecretarisvanVeiligheidenJusti- nalesudokudenkenismeercryptogramachtigeverbeel-tievanhartewelkomindeEersteKamer. dingaandemachthoognodigvoorhetkunnengrijpen HetwoordisaanmevrouwTan. vangebodenkansen.Vooreenbewegingvanonderop isimmersnodigdatdeburgermeerempoweredwordtDeberaadslagingwordtgeopend. dooreenbeterbesefvankansenenrisicos,gevoeddoor meertransparantieindeinformatiedaarover.Geenbe- zuinigingsoogkleppendus,maarjuistruimbaanvoorde WOB!MevrouwTan(PvdA): Hetparlementheefthierbijeenvoortrekkersrol,gese-Mijnheerdevoorzitter.Dezerdagendraaitindebiosco- condeerddoorgroepenuitdesamenlevingzoalsBitsofpendedocumentaireInsideJobvanCharlesFerguson. Freedom,PrivacyFirstenAmbtenaar2.0.Naastinforma-Defilmgaatoverdeeconomischecrisisdieinhetvoor- tieoverwetgevingenoverheidsprojectenmetinbegripjaarvan2008indeVerenigdeStatenbegondoorhetin- vandieovergegevensbestandenisomtebeginnenmeerstortenvanbankenalsBearStearnsenLehmanBrothers. bewustzijn,kenniseninformatienodigoverhetgeenaanUiteindelijkhebbendebankierszichmetmiljoenendol- gegevensisverzameldoverindividueleburgersenhoelarsverrijkttenkostevanmiljoenengewonemensen.Hun daarmeewordtomgegaan.Ookdaarvoorzaldeoverheidinvloedreikttotindehoogstekringenvandeoverheiden uitdekarrensporenvanhetsudokudenkenmoetentredendewetenschappelijkewereld.HooglerarenEconomievan enmeerrechter-naastlinkerhersenhelftmoetenaanspre-HarvardenColumbiaUniversitybrengenvoorhenposi- ken.Watishieropdevisievanderegering?tieverapportenuittegenextreemhogehonoraria.Totop Immers,naastdeongekendekansendiededigitalise-dedagvanvandaaglukthetdeoverheidnietgreeptekrij- ringdesamenlevingtebiedenheeft,zijneruiteraardookgenopdefinanciëlesector:nietopdebonuspraktijkenen netzoveelingrijpenderisicos.IndeVolkskrantvan7 meinietopderest.In2008publiceerdeJeroenSmithetont- stondhetartikelSpioninjebroekzakvanSanderHeijne.hullendeenschokkendeverhaaloverdedeconfiturevan DeDuitsepoliticusMalteSpitzkosttehetdenodigemoei-ABNAMROinDeProoi.VergelekenbijInsideJobisdat te,allegegevenstebemachtigendiehettelecombedrijfT-kwantitatiefgezienquaimpactkinderspel,maarinhoude- Mobileoverhemheeftopgeslagen.Aandehandvandielijkgezienishetinovertreffendetrapmeervanhetzelfde. gegevenswaszijnhelelevenvolledigtereconstrueren.Istegendezepraktijkennogenigkruidgewassen? DetussenkopinditartikelluiddeBijOrwellwistalleende Dewestersewereldheeftwellichtnogwattelerenvan overheidalles.zogenaamdederdewereldlandenzoalsChinaofdelanden OnlangszijnindeNederlandsepersverontrustendevandeArabischelente,inplaatsvanhetgebruikelijkarro- berichtenverschenenoverdewijzewaaropbijvoorbeeldgantevingertjeteheffenrichtingsamenlevingendienog TomTomenKPNmetinhunbestandenopgeslagengege-hetnodigetegaanhebbenvoorzedeverhevenWester- vensomgaan.Hoeheeftonzeoverheidhettoezichtopbe-sestandaardenbereiken.Metbehulpvannieuwemedia drijvenenderechtenvanburgersopinzicht,controleenblijkenburgersvandielandenimmersdekanstegrijpen toegangtotopslagvaneigenpersoonsgegevensgewaar-voorhetvanonderopaanhetwankelenbrengenvange- borgd?Kanderegeringdaareenvisieopgeven?vestigdedictaturen.Nieuwemediaalsvehikelvoordemo- IndeVerenigdeStatenhebbendesenatorenJohnKer-cratisering,alsremedietegenoligarchieënvangevestig- ryvanMassachusettsenJohnMcCainvanArizonavanderegimesbestaandeuitoldboysnetworksàladeInside deDemocratischerespectievelijkdeRepublikeinsepar-JobvanManhattan? tijeeninitiatiefwetsvoorstelingediendvoordeprivacybe- Daariswelmoedvoornodig,eenstemeeralsdeopen- schermingvanconsumentenopinternet.Allecommotieheidenopenbaarheidvanbovenafaanbandenworden tenspijtrondeenmeerderheidindeEersteKamervoorgelegd.IndeNederlandseverhoudingenvergtheteenac- decoalitieofnietendegevolgendaarvanvoorditkabi-tieveopstellingvanbevolkingenpolitiek.Nogonlangs net,ishettochgenoegzaambekenddatdepositievandeheeftministerDonnerbijdedagvoordepersvrijheidde Amerikaansesenaatvaneengansandereordeisdandiejournalistiekewereldweereensdekastopgekregen–dat inhetNederlandsebestel.Deporteevanditbipartieteini-wasnietvoorheteerst–doorbeperkingenopdeWOBuit tiatiefdoorsenatorenvandezestatuurissignificantvoorkostenoverwegingenaantebevelenendaarvoorooknog depolitiekeladingdiedezekwestieindeVerenigdeSta-eenbeleefdapplausjetekrijgenopdeDagvandepers- tenkrijgt.Hetwetsvoorstelverplichtbedrijventot:bevei-vrijheid.Eenkunststukje,metdaarnaooknogveelpubli- ligingvangegevens,hetinlichtenvanconsumentendatciteitachterafvandiezelfdejournalistendiealsnogkritiek hungegevenswordenopgeslagenmeteenopt-outmo-indemedianaarvorenbrachten. gelijkheid,eenopt-inverplichtingbijgevoeligegegevens Maarderegeringdoeteronsinzienswelgoedaan, alsovermedischezakenofreligie,hetbiedenvandemo-zichzelftebehoedenvoorhetzichingraveninhetuitge- gelijkheidaandeconsumentvantoegangtotencorrectiesletenkarrenspoorvandebezuinigingen.Hoenoodzake- vandiensverzameldegegevens,hetbiedenvandemoge- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-2
 • 2. Tanlijkheidaandeconsumentomteverzoekentothetstop- meetingaandateenstrevenvan70%foutlozeregistratiezettenvanhetverzamelenofdistribuerenvangegevens nietwerdgehaald,zonderdatbekendwashoeveelhetre-enhetbeperkenvanhetverzamelenvaninformatieover ëlefoutpercentagedanwelbedroeg.Dezefoutenkunneneenindividutothetbenodigdevooreenspecifieketrans- burgersenormeoverlastbezorgen.Hoebeschermtenon-actievooreenspecifiekeperiode. dersteuntdeoverheidhaarburgershierin? Ishetnietdehoogstetijddatderegeringdewetgeving DeWRRverkennendestudienr.47Rolverdelingtus-rondidentiteitsmanagementterhandneemt:deafbake- senOverheidenBurgerbijBeschermingvanIdentiteitningvanrechtenenplichtentussenindividueneninstan- doorJelleAttemaenDaviddeNoodheeftdrieconclusies.tiestenaanzienvanprofileringenprivacy?Watishierop Teneerste,destellingdatprivacyeengepasseerdstati-devisievanderegering? onisvoorburgerswordtdoordeonderzoeksresultaten DekansendieWeb2.0aanburgersbiedtvoorhet ontkracht.Tentweede,burgerswenseneenstrakkerere-doorbrekenvanstructurenincombinatiemetrisicosvoor gievandeoverheidophetgebruikvanhetburgerservi-depersoonlijkelevenssfeerzijnevenzeeraandeordebij cenummerinhetmaatschappelijkverkeer.Tenderde,res-dedigitaliseringdoordeoverheidzelve.Wijgaannual- pondentenwilleninzagehebbenineigenelektronischelereerstinopdebeantwoordingvanonzeschriftelijkevra- dossiers,zodatzegegevenskunnencorrigerenenkunnengenindekabinetsbriefvan29 april.Vervolgensgaanwij zienwiegegevensbewerkteninziet.Ditlaatstepunt,deinopdeaanbevelingenvandeWRRendevooruitzichten controleoverdetoegangtotdeeigengegevens,iszeervoordetoekomst. essentieel. Hetdossierwaarwehetvandaagoverhebben,istwee VervolgenssteltdeWRRindeepiloogvanhetrapportjaargeleden,in2009aandeTweedeKameraangeboden datdeoverheidnietalleenverantwoordelijkisvoorhetei-eneenjaarlateraandeEersteKamer.Defractievande gengebruikvanICT,maarookvoordeontwikkelingvanPartijvandeArbeidheeftonlangsbijschriftelijkevragen deinformatiesamenlevinginzijnalgemeenheid,metin-vanapril2011vierzeerrecentelijkverschenenrapporten begripvandeinformatiemachtvanmondialespelersalsbetrokken,tewetenDatabases.OverICT-beloftes,infor- Google,FacebookenApple.Indereactievan29 april2011matiehongerendigitaleautonomieenCheckin/Check gaatderegeringnauwelijksinopdezerolenverantwoor-uit.Digitaliseringvandeopenbareruimte,beidevanhet delijkheidvandeoverheidenevenminopmogelijkevoor-RathenauInstituut,iOverheidvandeWRRenhetrapport nemensominhoudenvormtegevenaanhaarsysteem-vandestaatscommissie-Thomassen(Staatscommissie verantwoordelijkheid,terwijldeoverheidvoorhaarbur-Grondwet2010,nr.67). gersdientoptekomentenopzichtevandiegenoemde Indekabinetsbriefvan29 april2011geeftderegering privatepartijen.Evenmingaatderegeringinopdevraag,aan,separaattezullenreagerenophetWRR-rapportdat dieweookschriftelijkgesteldhebben,overhetdilemmainderdaadpasop15 maartjongstledenaandeminister zoalsgeformuleerddoorJohnNaughtoninhetdagbladvanBZKisaangeboden.Nietteminwilderegeringwel theGuardian:LivewiththeWikiLeakableworldorshutverschillendehoofdzakenuitdatrapportindekabinetsre- downthenet,itsyourchoice.actievan29 aprilbehandelen. Nietsvandatal,deregeringvolstaatinhetslotvande Dekabinetsreactiealstotaaloverziende,isdePvdA- reactiemeteenophandenzijndemeldplichtdatalekkenfractievooralgetroffendoorhetgebrekaanurgentiebe- endeconstateringdatGooglezoekopdrachtengeendeelwustzijndatdaaruitnaarvorenkomt,zekerafgezettegen uitmakenvandetelecommunicatieverkeersgegevens.Ditdeteneurindezojuistgenoemderapporten.Despeech wekteenstemeerbevreemdingafgezettegendepublie-waarmeeministerDonnerhetWRR-rapportinontvangst keophefdiebijvoorbeeldisontstaandoordegenoemdenam,waszoalsgebruikelijkspitsvondig,maarerwasin- praktijkenvanTomTomenKPNmethetdoorspelenvanhoudelijkhelaassprakevaneensoortgelijkgebrekaande gegevens.Kanderegeringdanhierennu,inditplenairevolgensonsbenodigdeurgentie. debat,hiereenuiteenzettingovergeven? HethoofdrapportvandeWRRmetdetiteliOverheid Opdiverseplaatsenwordtindekabinetsreactieinge-signaleertimmersdatdefactoenbijnaongemerktsa- gaanopdeafwegingtussenveiligheidenprivacy,uit-menhangendeinformatiestromenhetkaraktervande mondendindeconclusiedateenzorgvuldigeafwegingoverheiddomineren,waarmeenieuwemogelijkheden, plaatsvindtopbasisvanevenwichtigeregelingenmetvol-maarookafhankelijkhedenenkwetsbaarhedenvoorzo- doendewaarborgen.Hoedenktderegeringechteroverweldeoverheidalshaarburgersontstaan.Ditgebeurt derecentebevindingenmetdeopslagvanbiometrischeterwijlindedagelijksepraktijkallerminstvanuiteensa- gegevens,ietswaaraandeTweedeKamerzohaarconclu-menhangendevisiewordtbestuurd,maaroverheidsini- siesheeftverbonden,enoverdesteekproefvanhetCBPtiatieventotdigitaliseringmetbijbehorendeinformatie- naardegegevensuitwisselingtussenopsporingsdien-stromenbinnendeverschillendesectorengeïsoleerdvan stenentelecommunicatieaanbieders,waarbijhetnodigeelkaarwordenontwikkeld.DeWRRsteltdatdeoverheid nietinordebleektezijn?Ditgeeftdeburgerstochgeredealertdienttezijnopdekwaliteitvandeinformatie–kwali- aanleidingtotgevoelensvanonbehagen?Graageenreac-teitindezinvankarakter,betrouwbaarheid,kenbaarheid, tie.contextualiteitenherleidbaarheid–enopdeorganisa- OmtebeginnenisnaardemeningvandePvdA-fractietorischeinbeddingvaninformatiestromen.Openheiden meerurgentiebewustzijnopzijnplaats,geletopdeschaaltransparantierichtingburgersisvolgensdeWRRnodig, waaropdigitaliseringvandesamenlevinginmiddelsheeftzodatzijinzichtkrijgeninwatoverhengeregistreerdisen plaatsgevonden.ProfessorCorienPrins,lidvandeWRR,ondersteuningbeschikbaarisindiencorrectienoodzake- weesindeexpertmeetingindeEersteKamervanfebru-lijkis.Ditlaatsteiseenzeeressentieelpunt. ari2011opdeomstandigheiddatdedigitaliseringover Watisdereactievanderegeringopdeindeexpert- meergaatdanlosseapplicaties.ErisvolgensprofessormeetingindezeKamervanfebruarijongstledengesig- Prinseengekoppelde,verketendeenvernetwerktewereldnaleerdefoutpercentagesinbestandenvanonderande- ontstaan,waarindeburgerwordtgeconfronteerdmetwelredeBelastingdienst?DeRekenkamergafindieexpert- honderdorganisatiesbinnenééndossierwaarbijhijmoet 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-3
 • 3. Tanaankloppenalserietsnietklopt.Eenonderzoekvanhet overdeurgentiewaarmeedezevraagstukkenwordenin-CBPnaardevraaginhoeveeldatabasesmensenzitten, geschatenopgepakt.Dekabinetsreactievermeldtdetoe-wijstuitdateenmaatschappelijkweinigactievepersoon zeggingvandetoenmaligestaatssecretarisvanBZK,ge-tochnogaltijdinzon250databaseszitenmaatschappe- daanop13 oktober2010,datzijovertweejaarzalrap-lijkactieveindividuenzoalswijwelin1000,1500ofzelfs porterenoverdemogelijkheidomtekomentoteenover-meerdatabases,waardusnogeenszonhonderdorgani- koepelendbeoordelingskader.injuli2007heeftdezelfdesatiesachterzitten. staatssecretarisbijdebehandelingvandeWetinzakehet Dekabinetsreactienoemteenverkennendonderzoek bsnindeEersteKamereenevaluatietoegezegdoverviernaarhetaantaloverheidsdatabaseswaarindeNeder- jaar,datisdusjuli2011.Dieevaluatiebetreftdusookhetlandseburgergeregistreerdstaat,eenonderzoekvan toegezegdeservicepuntmetdoorzettingsmachtvoorbur-2009,datgeenbetrouwbareschattingkongeven.Waar- gers.Opwelkewijzeisderegeringvoornemensdewerk-omvindthieroveropkortetermijngeennaderonder- zaamhedenvoordieevaluatieenvoorhetoverkoepelendzoekplaatsdoorderegering?Ditistochookrelevant beoordelingskaderopelkaaraftestemmen?voordestandpuntbepalingdiederegeringaankondigt Oponzevragenoverdebijnaspreekwoordelijkeover-overhetrapportvandestaatscommissie-Thomassen heidsmissersbijgrootschaligeICT-projectenisindeka-overeeneventuelegrondwetbepalingoverditthema? binetsreactiehetantwoordachterwegegeblevenopdeWanneerisoverigensdatstandpuntoveraanpassingvan vraaginhoeverredecentralepositievanderijks-CIOsalsinformatie(grond)rechtennaaraanleidingvandedigitale onderdeelvandebureaucratievanderijksdienstvoldoen-ontwikkelingenteverwachten? detegenwichtkanbiedenbijdegebruikelijkevalkuilenbij ProfessorPrinsrefereerdebovendienaandeconsta- grootschaligeICT-projecteninopdrachtvanderijksdienst.teringinhetrapportvandecommissie-Brouwer-Korfdat Ookwillenwijgraageenantwoordopdevraagoverdenaasthandhavingookadviseringenvoorlichtingcruciaal constateringvandeWRRdatgeloofwaardigeevaluatieszijn,onderandereoverdeinterpretatievanessentiëlecri- zeldzaamzijn,omdat–zodiealplaatsvinden–dediscus-teriaalsdoelbinding.Indekabinetsreactiebevestigtde sieblijftstekenindeveiligheidvandetechnologiedanregeringdatvoordeadviseringaandeprofessionalsin weldefinanciëledebacles.Isderegeringvoornemenshetkadervanhetrapportvandecommissie-Brouwer-Korf meeraandachttegevenaandekwaliteitvanevaluaties?per1 januari2012drieftesvoorhetservicecentrumpri- TotzoverdeanalysevandeWRR. Ikkomnubijdeaan-vacyenveiligheidzijnvrijgemaakt.Deregeringverwacht bevelingenvandeWRR. DeWRRbepleiteenparadigma-hiermeevoldoendeondersteuningtekunnenbieden.In wisselingvaneene-overheidnaareeniOverheidenwilhetvoorlopigeverslagvanfebruari2010heeftdePvdA- despagaatverkennenvandeoverheiddiededienstver-fractieonderanderehaarzorgengeuitoverdeuitholling leningaanburgersverbetertenerzijdsentegelijkertijdvanprivacywaarborgendoorgebrekaanrobuustheidvan waaktovergrondrechtenzoalsprivacyenautonomievanhettoezichtincombinatiemetachterblijvendebewust- burgersanderzijds.Isditnietdegebruikelijkespanningwordingbijprofessionalsenburgers,ditmedenaaraan- tussenrechtenenplichtenvanindividuenengroepen,in-leidingvansignalenvanuithetCBP . Iser,geletopdeaard clusiefpubliekeenprivateinstitutieswaarindeoverheidenomvangvandeproblematiek,nietveelmeerprioriteit alswetgevereenordenendekernfunctievervult?Ligtdan,nodig,ookinmenskrachtenbudget,terbeschermingen toegespitstopnieuwemedia,hetspanningsveldvandeondersteuning,nietalleenvanprofessionals,maarook burgernieteerdertussendebehoefteaanprofilering,zo-vanindividueleburgers?Waarkunnendieburgersterecht alsopFacebookendergelijke,versusdieaanprivacyenbijfouteninderegistratievanhunpersoonsgegevensin zelfbeschikking?Watisdevisievanderegering?degenoemdemassaaandatabasesendaarmeesamen- ConcreetkomthetWRR-adviesneerophetinstellenhangendeorganisaties? vaninstitutiesalseenpermanentecommissievoorde Bijdebehandelingvanhetwetsvoorstelterinvoering iOverheid,eeniPlatformeneeniAutoriteitmetdoorzet-vanhetburgerservicenummerin2008heeftdePvdA-frac- tingsmacht.TotverwonderingvandePvdA-fractieblijkttiemetnadrukgevraagdnaareenalgemeenexantetoet- hieruitnietsandersdaneentraditioneletop-downbena-singskadervoorsectoraleregelingenvoordetoepassing deringmetvoorbijgaanaandeeldersinhetWRR-rap-vanhetbsn.Deregeringverweesnaarnadereuitwer- portbepleitebetrokkenheidvandesamenleving.Waaruitkinginlaterstadium,expostdus,indesectoraletoepas- blijkteenmeeractieveinbrengvandesamenleving,groe-singen.IndeelIIvanhetWRR-rapportDestaatvanin- penenindividueleburgers?Waaromwordtdeburgernietformatiewordendeverwijsindexrisicojongerenenhet veelmeerinteractiefbetrokkenbijdedigitalemiddelen?epdaandehandvandebeginseleninhettoetsingskader Watisdemeningvanderegering?langsgelopenenvoorzienvanoponderdelenzeerkriti- Watisdemeerwaardevannogmeerinstantiesnaastschekanttekeningen.HetrapportDatabases.OverICT- debestaandezoalshetCBP?Komenerandereinstrumen-beloftes,informatiehongerendigitaleautonomievanhet ten,methodenofwerkwijzen?Zoja,welkedan?Waar-RathenauInstituutbevatcasestudiesvandeov-chipkaart, omzoudendieineensweleffectiefzijnenwaaromkun-hetepd,hetelektronischkinddossier,klantenprofielen, nendienietwordentoegepastdoordebestaandeinstan-hetSchengenInformatieSysteemendeGBA. Heeftdere- ties?KomtereenherhalingvanzettenzoalsmetdeCen-geringkennisgenomenvandeconclusie?Ikciteer:Alles travoorJeugdenGezinnaastdeBureausJeugdzorg?bijelkaargenomenschetsendecasestudieseenvrijont- Inplaatsvanverbeteringenbrengengroteextrainveste-hutsendbeeldvanwaterindepraktijkkanmisgaanbij ringenmeerbelastingvoordedienstverleningvolgenshetgebruikvandatabases.Dezerisicoshangensamen hetgebruikelijkebestuurlijkePavlovreactiepatroon.1.Wemetdekeuzesdiewordengemaaktoverdearchitectuur hebbeneenprobleemduswestellennogeeninstantieinvandebetreffendedatabase. waarmeeweaangevenietstedoen.Dieinstantienoe- Indereactievan29 april2011verwijstderegeringnaar menweautoriteit,taskforceofietsdergelijksendiegaatdekomendevisieophetWRR-rapport.DePvdA-fractie soortgelijkeinstantiesbeconcurreren,waardoordeuit-verneemtgraagbijdezeneenindicatievanderegering voeringextraenvaaktegenstrijdigeinstructieskrijgt2.De 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-4
 • 4. Taninstantiekrijgttargets,meestalkwantitatief,wantkwaliteit CBP . NietteminwijsthetCBPbijvoortduringopknelpun-ismoeilijkmeetbaar.Daartoewordteeninformatiesys- tenbijdeuitvoeringvanwegecapaciteitstekort.Uitdesa-teemontwikkeld,wantmetenisweten.Jammergenoeg menlevingkomeninderdaadsignalenovermoeilijketoe-alleenvanhetkwantitatievedeelvanhetproduct.3.De gangtothetCBPtotophetniveauvanKamerledenvanwerkvloermoetbijhoudenofdetargetswordengehaald. deEersteKamer,zoalsbijdevoorbereidingvandebe-Dusdebureaucratischelastwordtgroter,temeeralsook sluitvormingoverdeslimmemeters.Achtderegeringhetprotocollenzijnvoorgeschreven.Deadministratievebe- terversterkingvaneenrobuustetoezichtfunctienietraad-lastinggaatnogmeertenkostevandebeschikbarecapa- zaamdecapaciteitvanhetCBPuittebreidenmetmeerciteitvoordeprimairetaak.4.Hetsysteemvanhonore- ftesendaarnaastdetaakvanhetCBPmeertoetespitsenringensubsidiëringopbasisvankwantitatieveprestaties ophettoezichtopnalevingvandewet?Zoudanhetser-houdthetrisicoinvanperverseprikkels.5.Debeschik- vicecentrumterondersteuningvanveiligheidenjeugd-bareinformatieleidttotschijnzekerheid,wantdekernin- zorgprofessionalsnietmoetenwordenverbreednaaralleformatie,dekwaliteitenwatdeklantdaarvanvindt,ont- sectorenennaarburgersnaastprofessionals?Uiteraardbreekt.6.Deprofessionalkomtminderaanheteigenlijke zijndedrieftesdanhelemaalnietmeervoldoende.werktoe. EssentieelindeWRR-aanbevelingenisdepermanen- Kortom:deklantgaaterinalleopzichtenopachteruit. tecommissiediejaarlijksrapporteertoverdestaatvan GeeftditnietaandathetommeergaatdandeWRR- deinformatie,metinbegripvaneeneffectiviteittoetsvanspagaattussendienstverleningenprivacy?Naaronze koppelingenverwerkingvanpersoonsgegevens,inclu-meningisnogonvoldoendehetbesefdoorgedrongen siefdeeffectiviteittoetsvooraf,envaneenevaluatievandatdeeffectiviteitenefficiencyvanhetoverheidsfuncti- lopende,gestrandeenafgerondeprojecten.Kanderege-onerenalszodaniginhetgedingis.Herkentderegering ringaangevenofeendergelijkinstituutnietzozeerrecht-hetbovengeschetstebeelddatdebestaandeinformati- streeksaanhetparlementrapporteert,maarookkanwor-seringspraktijkdekwaliteitvandedienstverleningaande dengepositioneerdalsspecifiekonderdeelvanhetonder-burgereerderaantastdanverbetert? zoeksbureauvandeTweedeKamerzelf?Meerinhetalge- Bijdeuitvoerendetaakvandeoverheidishetbegrijpe- meen:zijngenoemdeinstrumentennietalleenvoorbe-lijkdatdeautomatiseringineersteinstantieheeftgeleid staandeinstitutiesmaarookvoordeTweedeKamertoe-totregistratievanallerleigegevens.Denieuwegeavan- pasbaar?ceerdetechnologieënmakenechtereentotdusverrete DeWRR-aanbevelingenzijnvolgensdePvdA-fractieweinigtoegepasteindividueleinsteekmogelijk.Hetkante- kenmerkendvoordeeenzijdigenadrukopdeoverheidlenvanalgemenedatabestandennaarophetindividuge- enerzijdsendeveronachtzamingvandeindividuelebe-concentreerdegegevensverzamelingenbiedteenuitweg hoeftenenmogelijkhedenvandeburgeranderzijds.Ervoorogenschijnlijkonoplosbarepatstellingenvanwege dienteenmeergelijkwaardigewisselwerkingtekomenprivacy-enveiligheidsrisicos. tussendeinstitutiesdienamensonswerkenendeindivi- Alsveelvoorkomendprobleembijhetsysteemontwerp duenvoorwiezedatdoen.MetbehulpvanWeb2.0kansignaleertdeWRRdezogehetenfunctioncreep,doel- deburgerderesultatenvandemocratieendienstverle-vervuilingtijdensdedoorlooptijdbijdeontwikkelingvan ningeerderenbeterbeïnvloeden.Stemmenmetdevoe-systemenmetalsresultaateenonontwarbaarsysteem tenwordtstemmenmetdevingers.Deburgermoetalsmetallegevolgenvandienvoordepraktijkvandeuit- eerstedebeschikkingoverzijnpersoonsgegevensheb-voeringendekosten.Eenanderveelvoorkomendfeno- ben.Hetbeschikkingsrechtvoorinstitutiesdaarovermoetmeenishetaanboddatdevraagcreëert.Eriseennieuwe uitzonderinginplaatsvanregelworden.Isderegeringtechniekwaareentoepassingbijwordtgezochtoferis bereideenwetsvoorstelinzakeidentiteitsmanagementeenbestandontwikkeldwaarvanaltegemakkelijkgebruik voortebereiden,medegebaseerdophetvoorstelvandegemaaktwordt.EenvoorbeeldishetSchengenbestand, VS-senatorenKerryenMcCain?waaropnaastdeoorspronkelijkedrieinmiddelszonhon- Overheidsprojectenmoetenstandaardzijnvoorzienderdgebruikerszijnaangesloten.Isderegeringzichbe- vanopenbarekosten-batenanalyses,openbaarheidvanwustvanderisicosvandezekoppelingenvoorburgers, haalbaarheidsstudies,pilotsenonderzoeksrapportages,zekergeletopdeeerderdoordeRekenkamergesigna- ondersteuningdoorexterneexpertmeetingsenonafhan-leerdefoutregistraties?Ishiergeenstrengeeffectiviteits- kelijkadvisering.Publiekebetrokkenheiddooropenheidtoetsvoorafnodigopbasisvanwettelijkecriteria? overopdrachtverstrekking,reikwijdte,inhoudenresul- Vanbelangvoordekwaliteitvanbeleidenpraktijkzijn tatenvanonderzoekenontwikkelingvandoordeover-waarborgenvoorhetopdrachtgeverschapentoezichtin heidgefinancierdesystemeniseenmust.Doortransfor-devormvaninstrumenteneninstituties.Instrumentenals matienaarbottom-upinplaatsvantop-downkanvanuitprivacyimpactassessment(PIA),privacybydesign,pri- deburgertegenmachttenopzichtevangrootmachteninvacyenhancingtechnologies(PET)engatewayreviews depubliekeenprivatesectorwordengegenereerd,metzijndemeestgangbare.OverdePIAshebbenwijschrif- eenvoortrekkersfunctievandevolksvertegenwoordiging,telijkevragengestelddiedeelszijnbeantwoord.Inaan- vooraldeTweedeKamer.OokparticuliereinstantiesalsvullingdaaropdevraaghoederegeringdePIAsende consumentenorganisaties,mediaprogrammas,zoalsRa-overigegenoemdeinstrumentenwilinzettenbijdeont- dar,enprivacygroepenhebbeneenaanjaagfunctie.Doorwikkelingstrajectenenofderegeringeenvormalssocial deopenbaarheidentransparantievaninstitutiestewaar-impactassessmentdenkbaaracht?Hoedenktderegering borgendientdeoverheidzichteverantwoordentenop-overversterkingvanhettoezichtinstrumentariummet zichtevandeburgerinplaatsvanviceversa.Inperkenverplichteopenbaarheidbijonderzoeknaarpraktijkenvan vandeWOBisdusuitdenboze.Graageenreactievandebedrijvenenoverhogeresancties,zoalsdwangsommen regeringopdezevisie.enboetes? Inzakedeinstitutiesgeeftderegeringaanvoor-alsnogvasttehoudenaandehuidigeopzetvanhet 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-5
 • 5. Franken -verwerkingtenbehoevevanvoornamelijkveiligheiden preventieenerzijdsendeinbreukophetrechtopeerbie-DeheerFranken(CDA): digingvanhetprivélevenendebeschermingvanper-Voorzitter.Dagelijkslatenuenikdigitalesporenachter. soonsgegevensanderzijds.AanditonderwerpzijndoorWie,waar,wanneerwijbellenofmailen,watwekopen deCDA-fractieindealgemenepolitiekebeschouwingen–denkaandebarcode–welketv-programmaswijbekij- van2008albeschouwingengewijd.Wijsprekenhieroverken,welkemedicijnenwijgebruiken:hetisbijveleande- dewerkingvantweegrondrechten:deartikelen7en8renbekend.Somslatenwijdiesporenvrijwilligachter, vanhetEuropeseHandvestmetanalogebepalingeninar-omdatweeentegenprestatieontvangenofdenkenteont- tikel8EVRMenartikel10vandeGrondwet.Beperkingenvangenalsgewaardeerdeklant,maarwijwetennietdat opdezerechtenvoordeburgerzijnmogelijk,maardieweopgrondvandieinformatieinhetvervolgmisschien moetenaanstriktevoorwaardenvoldoen.juistzullenwordenuitgesloten.Wijrealiserenonsnietof IkzaleersttrachtendeschuivendepanelenvandetweenauwelijksdatHyves,Facebook,TwitterenLinkedInalon- gebiedenaantegeven.Daarnazalikingaanopdestuk-zegegevens,meestalgeanonimiseerd,gebruikenenver- kendiedebeidebewindspersonenonsalsantwoordkopen.Ookwordenveelsporenonsafgedwongendoor oponzevragenhebbentoegestuurd,waarineenaantaldeoverheidopdoorgaansgerespecteerdegronden,maar maatregelenwordtvoorgesteld.Overigensmijndankdanwetenwijevenminwaterinwerkelijkheidmetonze voordetoezendingvandezestukken.Tenslottelegikeengegevensgebeurt.Menweetontzettendveelvanonster- aantalaandachtspuntenensuggestiesvoor,dieonderwijlwijdatzelfnietweten. meerzullenuitmondenineenmotiemetbetrekkingtot Deoverheidhoudtonsindegatenmetpassagierslijs- hetwetgevingsproces.ten,metcontrolevanonsbetalingsverkeer,metblack- Erisalveelgeschrevenenookveelgeregeldmetbe-listsopEU-ofVN-niveauenisdoormiddelvandebe- trekkingtotdeverhoudingtussenveiligheidendebe-waarplichtverkeersgegevenseenpermanenteluistervink. schermingvandepersoonlijkelevenssfeer.Deuitgangs-HetCIOTwordtnaarhetschijnt300.000keerpermaand puntenvoordeprivacybeschermingzijnneergelegdindebevraagd,datwilzeggen10.000keerperdag.Bedrijven Wbpvan2001,dieisgebaseerdopeenrichtlijnvan1995.analyserenonskoop-enbetaalgedragenmakendaar Dehoofdlijnbetreftdeinformatieaanendetoestemmingdoormiddelvanstatistischebewerkingenprofielenvan, vandebetrokkene,zijninzage-encorrectierechtendewaarmeemenonseenidentiteittoekenteneigenschap- doelbinding.Datlaatstewilzeggendatalleenonderbe-pentoedicht,diewijmisschiennieteenszoudenwillen paaldevoorwaardengegevensmogenwordengebruikthebben. buitenhetdomeinwaarvoorzijzijnverzameld.Dezeuit- Devraagis:isdatnuzoerg?Nee,zegteenslinken- zonderingenzijn:degroepmensen,wantikhebnietsteverbergen.Dat - hetvoorkomen,opsporenenvervolgenvanstrafbarezeibijvoorbeelddepresentatorvaneenpopulairBBC-pro- feiten;gramma–hijstondgisterenindeNRC–enhijmaakte - debeschermingvanbelangrijkefinanciëleeneconomi-zijneigenrekeningnummerbekend.Ineenmumvantijd schebelangenvandestaat;wistiemandzichtoegangtotzijnrekeningteverschaffen - debeschermingvandebetrokkeneofderechtenenomeenmaandelijkseafschrijvingaantemakenvan£500 vrijhedenvananderen.naareengoeddoel.Demanissindsdienvanmeningver-anderd.Ookisdetoonzettingindepersnietmeernega- Vandezeuitzonderingsmogelijkhedenisineenhelese-tief.DatalekkageszijnnuserieusnieuwsinEngeland.Er riewettengebruikgemaakt.Eengrootaantaldaarvanda-iszelfseenministerovergestruikeld.Hetprivacybewust- teertalvanvóór9/11,maarookdaarnazijnerstelselmatigzijn,datinNederlandtotvoorkortbijzonderlaagwas– nieuweofmeeruitgebreidebevoegdhedenvoorpolitieen32%in2008tenopzichtevaneengemiddeldeindeEuro- OpenbaarMinisteriebijgekomen.DaarspelennatuurlijkpeseUnievan68%–isbeduidendgestegen. maatschappelijkeontwikkelingeneenrol.Ikdenkaande EenrecentevoorstudievoorhetWRR-rapporttoontaan toenamevandegeorganiseerdecriminaliteit,detoenamedatprivacyvoordeburgerbeslistgeengepasseerdstati- vandebevolkingsdichtheidmetalsgevolgmindersocialeonmeeris.Derespondentenindatonderzoekgevenaan controle,alsmedetechnologischeontwikkelingenwaar-datzijinzagewillenhebbenindeelektronischedossiers, doordataminingenprofileringmogelijkzijngemaakt.Wijzodatzegegevenskunnencorrigerenenwetenwiedege- kunnenechter–eninhetRathenaurapportstaathetnoggevensinzietenbewerkt. eensnetjesopeenrij–indeuitbreidingvanwetgeving Hetisduszekerbelangrijkomalsburgerzoveelmo- eenaantaltrendsonderscheiden.gelijkeenafwegingtemakenwaarenwanneerjesporen - Politieonderzoekwordtsteedsvakeruitgebreidtotper-achterlaat.Ikmoetdaarbijvaakdenkenaaneenromanuit sonenopwiezelfgeenverdenkingrust.Nuishetzelfszodejarendertigvandevorigeeeuw:DerMannohneEi- datiedereEuropeaaneenverdachteis,omdatzijncom-genschaften.Nukrijgteenburger,dieweleigenschap- municatiegegevensonderhetbereikvandeopsporings-penheeft,ereenofmeerdereopgeplakt,diehijofzijniet instantieswordengebracht.wil.Ergerisnogwanneeriemandanderszichjouwiden- - Politioneelonderzoekkrijgtintoenemendematedetiteittoe-eigent.Datisnietzomoeilijk.Spoofingheet vormvaneenverkenning,waarinopbasisvanrisicopro-datinhetjargon.Ikwilgraagvandebewindsliedenhoren fielenpotentieelverdachtegroepenwordengevolgd.watzijtegendezegedragingeninonzegeketendenet- - Bestaandewettelijkebeperkingendiegeldenvoorhetwerkendenkenteondernemenenweltegendeachter- gebruikvanbepaaldeonderzoeksmethodenwordenver-grond,datidentiteitsfraudeindeVerenigdeStatenwordt licht.gezienalsdesnelstgroeiendevormvanmisdaad.Ikkom - Opsporingsdienstenkrijgenmeermogelijkhedenomerstraksnogevenopterug. zelfstandigonderzoekteverrichtenzonderdatdetoe- Vandaagwiliksprekenoverhetvindenvaneenba- stemmingvaneenrechter-commissarisvooringrijpendelanstussenhetoverheidsbelangtotdataverzamelingen maatregelennodigis. 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-6
 • 6. Franken- Opsporingsdienstenkunnenintoenemendematebe- kesfeerwordtdieidentiteitbenutvooreenspecifiekdoel-schikkenoverpersoonsgegevensafkomstigvanande- groepenbeleid:fraudebestrijding,jeugdbeleid,huiselijkre(semi)overheidsdiensten,dievooranderedanopspo- geweldenzovoort.Devraagisnuhoedynamischdezege-ringsdoeleindenzijnverzameld. construeerdedigitaleidentiteitenzijn.Bestaatdemoge-- Opsporingsdienstendwingensteedsvakeranderepar- lijkheidomprofielenaantepassenenveranderdeidenti-tijentotmedewerkingaanonderzoek. teitentewissen?Isereenrechtomtewordenvergeten, ofiswieeenssteeltinderdaadvooraltijdeendief? Nuzijnaldiemaatregelenopzichbestverdedigbaar, Dezetyperingenkunnenbovendienmultifunctioneelalthansverklaarbaar,maarerisgeenoverzichtmeer.Wij wordeningezet,metalsgevolgdatersamenwerkingsvor-bevindenonsopeenslipperyslope.Erwordensteeds mentussenoverheidsorganenontstaanenhetprincipenieuwebevoegdhedengeschapen,terwijldegrenzenvan vandoelbindingwordtveronachtzaamd.Bovendienligtdebestaandebevoegdhedennognietechtzijnverkend. functioncreephierbijvoordehand.JuridischrijzenhierHoemoethetnuverdergaanofmoethetüberhauptnog ooknogvragen:wieisdandeindeWbpvoorgeschrevenwelverdergaan? verantwoordelijkevoordegegevensbescherming?Enhoe Wijverwachtenbinnenkortdeslimmecameras,die staathetmetdemogelijkheidtotinzageencorrectievoorzelfstandigafwijkingenvantevorenvastgesteldepatronen deMannmitzugeschriebenenEigenschaften?kunnenherkennen.Dewachterwordteenonverbiddelij- Waar,zoalsbijdehanteringvandeWbp,belangenkerobot.MetRFIDkunjemensenoveralenaltijdvolgen. moetenwordenafgewogen,ishetvoordepraktijknuttigDezelfdenkendecomputersdoenhunintrede.Dezecom- omcriteriaaantereikendiedaarbijkunnenhelpen.Deputersnemenzelfstandigbeslissingen.Moetenwijdande commissie-Brouwer-Korfheeftvoordeafwegingenmetopsporingsbevoegdheden–opvoorhand–weergaanuit- betrekkingtotgegevensverwerkinginhetveiligheidsdo-breiden?Zalermeerfunctioncreep,toe-eigeningvan meineenrichtinggevendkaderaangebodenvoordefei-bevoegdhedeninstrijdmetdedoelbinding,wordenge- telijkeomgangmetpersoonsgegevens.Hetgaatomdecreëerd?Ishetmislukkenvandecentraleopslagvanvin- grondslagendiedepersonendiedebetreffendeafweginggerafdrukkennieteennieuweles,datnaasthetepd,waar moetenmakenbijhunkeuzesmoetenhanteren.Dezecri-deautorisatiehetknelpuntbleek,nudoordeontoerei- teriadienenserieustewordengenomen.kendeverificatiehettotalesysteemnognietrijpwas?Het Daarnaastverdienteenleidraadvoordewetgeveraan-gaatdannietalleenomdetechniek,maarvooralomde dacht.Dangaathetnietzozeeromhetdepartementaleorganisatie.Daarmagtochgeenbasisliggenvoordeuit- documentdatdetiteldraagtLeidraadafstemmenvanoefeningvanopsporingsbevoegdheden?Ikhoudhiermee wetgevingopdeWetbeschermingpersoonsgegevens,eenpleidooivoorzoweltechniekonafhankelijkewetge- overigenseenprimaleer-enhandboekvoorwetgevings-vingalsvoorgroteterughoudendheidtenopzichtevan ambtenaren.Hetgaatomnoodzakelijkeaandachtspun-hetscheppenvannieuwebevoegdheden.Graagdeme- tenvoordewetgeverdieaandeordemoetenkomenbijningvandebewindsliedenhierover. beslissingeninzakeprivacygevoeligewetgevingsprojec- Iksprakalevenoverhetgevaarvanidentificatiefraude. ten.WehebbenindezeKamerinmaart2008daarovertij-Erisrecentelijkonderzoekgedaannaardekennis,dehou- denseenexpertmeetinggediscussieerdentoenKamer-dingenhetgedragvanburgerstenaanzienvandevoor- breedtezamenmetalleaanwezigedeskundigengecon-komingvanidentiteitsfraude.Hetblijkt,datdeburgerser cludeerddatiederwetsvoorstelwaarbijdebeschermingnietzoveelvanweten.Zijhebbenbehoefteaaninformatie vandepersoonlijkelevenssfeereenrolkanspelen,ge-daaroverenvoelenzichmedeverantwoordelijk.Immers, toetstmoetwordenaandevolgendevijfcriteria.veelgevallenzijntevoorkomen.Ziethetkabinethiereen Alseerstenoemikdenoodzaak,effectiviteitenhan-taakdoorhetaanbiedenvanslachtofferhulpavantlaIet- teerbaarheidvandemaatregel.Vooraldienoodzaakistreendoorstrafbaarstellingvanbepaaldegedragingen? nietzovanzelfsprekendalshetlijkt.Hetgaateromdatje Wildeministerofdestaatssecretarismedewerkingver- gegevensalleenmagverzamelenenverwerkenomdatlenenomencryptietechniekentebevorderenendaardoor hetmoetennietomdathetkan.Hettweedecriteriumisherroepbareprivacyinbredezinmogelijktemaken?In deproportionaliteit:deinbreukmagnietgroterzijndanhetboekCheckin/CheckoutvanhetRathenauInstituutis striktnoodzakelijkis.Hetderdeaandachtspuntgaatoverbeschrevenhoeeenbetrouwbaredigitaleidentiteitkan deresultatenvaneenprivacyimpactassessment.Hier-wordenopgebouwdmeteenmachtigingaandepolitie doorwordtvoorafonderzochtwelkerisicosdemaatre-omonderbepaaldevoorwaardeninkennistewordenge- gelmetzichmeebrengt.Vier:effectieftoezichtencontro-steldvandesleutel.DecollegasvandePvdA-fractieheb- le.Hetlaatstgenoemdebegripishierbijnietopgevatindebenhiernaargevraagd,maarerisopdeze,naarmijnme- Angelsaksischezinvanbeheersen(tocontrol),maarvanningvoordetoekomstuitermatebelangrijkevraagnog deFransebenaderingcontrerôle,waarbijhetgaatomgeenantwoordgegeven. tegenspel,ondermeerterealiserendoorauditsdoorde IndeparagraafVisievanderegeringgaandebewinds- onafhankelijketoezichthouder.Tenslottehetvijfdeaan-personengedegeninopdevraagstukkendiehetmaken dachtspunt:debeperkingvandegeldigheidsduurdoorvanprofielenmetzichkanbrengen.Ikhebdaartochnog eenhorizonbepaling,ofiniedergevaleenevaluatiebepa-enigevragenover.WemoetenervanuitgaandatICT-toe- ling.passingenallesbehalveneutraalzijn.Onderinvloedvan Wijstellenvoordaterindememorievantoelichtingdeinzetvantechnologiegaatdeoverheid,zoalsiedere vandeinaanmerkingkomendewetsvoorstellentotuit-gebruiker,andershandelenenfunctioneren.Natuurlijk drukkingwordtgebrachthoeeraandezetoetsingscriteriawordeneralveellangergrotehoeveelhedengegevens isvoldaan,netzoalsdatgebeurtbijhetnemenvanande-verzameld.Nugaatheteromuitdebergvanverzamel- revastestappeninhetwetgevingsproces.Hetkomtonsdegegevensderelevanteinformatietevergaren.Daar- opportuunvooromdezeconclusiesthansineenmotievoorwordenbeeldenvanburgers,typeringenvanconsu- vastteleggen.Ikkomindetweedetermijnmetdemotiementenofcategorieënvanklantengemaakt.Indepublie- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-7
 • 7. Frankenomdatiknogopzoekbenomdezezobreedmogelijkge- tiemodel.Nuheeftiedereeneenmobieltjeeniszelfver-dragentedoenzijn. slaggever.Datleidttottweeveranderingen.Indeeerste Eenvandetoetsingscriteriadieikzojuistbesprak,de plaatswordtdeaandachtverplaatstvandeverwerkingprivacyimpactassessment,isindeschriftelijkerondeook vandata,processingofdata,naarhetdatagebruikendetersprakegekomen.Deregeringheeftgeantwoorddat consequentiesdaarvanvoordeburgers,zoalshetmani-zijinitiatievenvanuithetbedrijfslevenvoorhetontwik- pulerenvanidentiteiten.kelenvanPIAsondersteunt,maargeenvoorstanderis Daarnaastzienweeenverschuivingvanprivacyalsin-vanhetverplichtvoorschrijvenvanhetgebruikvanPIAs dividueelafweerrechtinderichtingvancollectievedoe-indewetgeving.Alsargumentvoertderegeringaandat lenzoalsautonomie,socialecohesieengelijkebehande-eendergelijkeverplichtingzouleidentoteenonevenredig ling.Deoorzaakdaarvanvormendetechnologischever-zwarefinanciëlebelastingvanhetbedrijfsleven. anderingenvanweb2.0.Wijzienprivacyvantheright Wijzijnhethiermeenieteens.Hetgaatnuomeenori- tobeletalone,hetafweerrechtdathetprivédomeinbe-ënterendonderzoekdathetdepartementdientteverrich- schermt,overgaannaartherighttoactalone,eenac-ten.Vanhetbedrijfslevenzalineenenkelgevalmisschien tierecht.Datbetekent:ikbepaalzelfmijnprofiel.Anderswordengevraagdeenvragenlijstintevullen.Hetgaat gezegd:erbestaateencollectiefgeorganiseerdebescher-hiernietomeenmilieueffectrapportagewaarvooreense- mingvanpersoonsgegevensmetdaarnaasthetrechtomriedeskundigenuitgebreidestudiesmoetverrichten.Bo- individueeldewijzevangebruikvandeeigenpersoons-vendienishetafwijzendeantwoordnietinlijnmetdebe- gegevenstebepalen.HetoptredenvandetwitteraarengeleidendebriefwaarindebeantwoordingvandeKamer- Facebookadeptmoetdaartoedanookwordengefacili-vragenwordtaangeboden.Indebriefstaatnamelijkon- teerd.Indezezinwordtprivacy,evenalsdevrijheidvanderpuntjdateenonderzoekzalwordengedaannaarde meningsuiting,eenvoorwaardevooreenvrijeendemo-mogelijkheidomdeAwbtebenuttenvoorhetdelenvan cratischesamenleving.Graagverneemikdevisievandetoezichtgegevensendemogelijkhedenvoorhetgebruik regeringopdezeontwikkeling.vanPIAs.DaarnaaststaatindenotitiePrivacybeleidoppagina13dathetwetsvoorstelANPReengoedegelegen-heidvormtom,inmijnwoorden,alsproeftuintedienen.Aansluitend:privacybydesignwordt,terecht,doordere- MevrouwSlagter-Roukema(SP):geringaanvaard.HetministerievanELIheeftTNOge- Voorzitter.IkvoermedenamensdePartijvoordeDierenvraagddaaronderzoeknaartedoen.Kandeministerof hetwoord,dusdatscheeltindetijd.Daardoorwordtmijndestaatssecretariseenindrukgevenvandevraagstelling bijdragemisschienietslanger,maarintotaalzalhetietsvoorenvormgevingvanditonderzoek? korterworden. InhetkadervandeEuropeseeninternationaleont- Eendebatzoalswevandaagvoerenmetdeminis-wikkelingenwilikaandachtvragenvoorcloudcompu- tervanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatiesenting.Dezevormvandataverwerkingmaakteenongeken- destaatssecretarisvanVeiligheidenJustitieheeftalsdeflexibiliteitenschaalbaarheidmogelijkenbiedtdaar- grootstevalkuildathetteveelgaatuitwaaieren.Hierdooromzeergunstigeeconomischeperspectieven.Erbestaan wordtoverveelzakenietsgezegdmaarkomtervervol-echtertwijfelsoverdeprivacywaarborgenendetoegan- gensweiniguitalshetomafsprakenenresultatengaat.kelijkheidvandata,waardoordemaatschappelijkeaccep- Tochiseendebatalsditnodig,verwijderdvandehectiektatieenhetbredegebruikvanclouddienstenstagneert. vanalledag,gevoerdineenomgevingwaardepolitiekZietderegeringkansommaatregelentetreffenwaar- uiteindelijkmisschienwelheteindoordeelvelt,maarwaardooraandegebruikersdezekerheidwordtgegevendat ookplaatsisvoorbezinningenreflectie,plaatsvooreenzijoverhungegevenskunnenbeschikkenendatzijzon- inhoudelijkdebat.Hetisdemeningvanmijnfractiedatderalteveelmoeitekunnenoverstappennaareenande- hethoogtijdisomonstebezinnenopdestandvanza-releverancier,zoalsdatookindetelecommunicatiesector kenmetbetrekkingtotdebalanstussenbewakenvandemetdenummerportabiliteitisgeregeld?Degebruikers veiligheidenhetrechtvandeburgeropbeschermingvanzoudenerookopmoetenkunnenvertrouwendathunda- zijnpersoonlijkelevenssfeer.tadiebijcloudcomputingherenderwordenverspreid, Tervoorbereidingopditdebathebikmelatenleidengoedzullenwordenbeveiligdennietzullenwordenmis- doordebevindingenvandeadviescommissieveiligheidbruikt. enpersoonlijkelevenssfeerofteweldecommissie-Brou- Daarnaastzijnernogveelvragenmetbetrekkingtot wer-Korf,deevaluatierapportenvandeWetbeschermingdeaansprakelijkheidvandeISPs,hettoepasselijkerecht persoonsgegevensendebriefennotitievan29 aprilvanendeindividueletoegang,correctieenverwijdering.Ziet beidebewindsliedenoverprivacybeleid.Hetwasprach-deregeringeenmiddelomdesondanksdezeeconomi- tigdatwijdieoptijdhebbengekregen,waarvoormijnschegangmakertefaciliteren?Naarikaanneem–maarik hartelijkedankaandebewindslieden.Daarnaasthebikvraagvoordezekerheidnogeveneenbevestiging–on- depublicatiesvanhetRathenau-instituutoverdatabases,dersteuntderegeringdenetneutraliteitenzalzijzichmet overICT-beloften,informatiehongerendigitaleautonomiekrachttegeniederevormvanfilteringverzetten. enderecentepublicatievandeWetenschappelijkeRaad Tenslotte.Ondankshetfeitdatwijeenschriftelijkeron- voorhetRegeringsbeleidoverdeiOverheidgelezen.dehebbengehad,zijnernogveelvragen.Ikzalmedes- Totslotwarenerinhetvoorbereidingstrajectopditde-ondanksbeperkentoteenlaatsteopmerkingmethetver- battweeexpertbijeenkomstenop20 maart2008enopzoekomcommentaardaaropvandebeidebewindslie- 21 februari2011metdeskundigenophetgebiedvanvei-den.Alsuitgangspuntvoordebenaderingvaninformatie- ligheidenprivacy.Inbeidebijeenkomstenzijnveelza-grondrechtenkiesikhetadagiumkennisisvrij.Datbe- kenaandeordegeweestdievoorhetdebatvanvandaagtekentdatinbeginselalleinformatievrijis.Informatiebe- vangrootbelangzijn.Omdatdeverslagenopenbaarzijn,heersen,zoalsdictatorsgewoonzijntedoendoormedia hoopikdatdebewindsliedenookzelfkennishebbenge-teverbieden,pastineenverouderd,hiërarchischinforma- nomenvandediscussiesendatnietalleenaanhunamb- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-8
 • 8. Slagter-Roukematenarenhebbenovergelaten.Ikbenoverigenswelheel grootICT-projectmakkelijkonderdruk.Politiek,ministerergverheugddoorhetgroteaantalambtenarenopdetri- enICT-industriemoetenwakenvooreencomplexiteitsspi-bune.Datgeefthetbelangvanditdebataan. raalwaarmeezeelkaarineenwurggreephouden. Eigenobservatieseneigenervaringenzijnbelangrijk Zoalsdebewindsliedennatuurlijkalgemerkthebben,bijhetvormenvaneenmeningenbijhetvoerenvandis- komikzolangzamerhandmeerindebuurtvandedocu-cussiesovereenzobelangrijkonderwerpalswijvandaag mentendieonderhunverantwoordelijkheidzijngeprodu-behandelen.Overervaringengesproken:deervaringen ceerd.Ikzaldegenoemdepuntenlangslopenenvanop-vandezeKamermetdegangvanzakenrondomhetwets- merkingenvoorzien.voorstel31466,datbeoogdetekomentoteenlandelijk Indeeersteplaats:hetdoelmoetduidelijkomschre-epd,zijnmijnsinziensbijzonderleerzaamvoorhetdebat venenafgebakendzijn.Erdienteenbeoordelings-enaf-vanvandaag. wegingskadertezijn.Tijdenshetdebatinjuli2007over VorigeweekhaddecommissievoorVWSvandeEer- wetsvoorstel30312,deinvoeringvanhetBSN,heeftdesteKamereenmondelingoverlegmetministerSchip- staatssecretarisvanBZKdezeKamertoegezegdteko-pers.Inditoverlegwerdzowelteruggekekenophetpro- menmeteenvoorstelvooreenoverkoepelendbeoorde-cesalsookvooruitgekeken.Watvaltertelerenvanhet lingskader.Uitlaterecorrespondentieenookuitdebeant-verloopvanditgrotedigitaliseringsprojectdatdoorde woordingvandevragendieindeaanloopnaarhetdebatoverheidmetzoveelambitieisneergezetendattotnu vanvandaagzijngesteld,blijktdathetnognietzonvaarttoe300mln.kostte?Ookvanditoverlegkomtoverigens looptmetdeproductievanhetgevraagdeentoegezegdeeenopenbaarverslag. kader.CollegaTanweesdaarookalop. Wehebbenmetelkaargeconstateerddatdetreindie Hetargumentdateropditmomentgeenbasisbestaatzoumoetenleidentoteenlandelijkepdgaandewegde omtekomentoteendergelijkkaderomdatermomenteelbehandelingvanhetwetsvoorsteleenanderebestem- geennieuwewetgevingofwetgevingswijzigingenzijnin-ming,eenanderdoeleneenanderevormheeftgekre- gediend,lijktmijnfractienietergvalide.Eenbeoorde-gen.Erisfunctioncreepopgetreden.Hetsysteemwaste lingskader,eenkaderwaaraanjetoetst,dienttochexantegrootschaligendaardoorookmoeilijktebeveiligen.Het vervaardigdteworden?Erligttochgenoegmateriaalopisbegonnenmeteenvalsestartdoordathetministerie basiswaarvaniniedergevaleenontwerpkadergemaaktvanVWSdevorigeministeroppadstuurdemeteenfoute kanworden?enmisleidendeintroductiebriefenerwasveelteweinig IkverwijsdaarbijnaarhetgeencollegaFrankenheeftaandachtvoordekwaliteitvandegegevens. benoemdtijdensdeplenairebehandelingvanhetwets- TotonzevreugdeheeftministerSchippersdecommis- voorstelBSNindezorg.Hijmaakteonderscheidtussensiebeloofdomopkortetermijneencommissieintestel- algemene,wettelijkenormenenstandaardenvoorkop-lendiealsopdrachtkrijgtomderolvanveldenpolitiek pelingvanbestandeneneengelaagdnormenkader,toeinditheleprocesteanalyserenenteevalueren,om–ik tespitsenpersector.Hierinzijnondergebracht:transpa-zeghetnogmaareens–ervanteleren.Ikverwachtdat rantieendoelbinding;nutennoodzaakmeteffectiviteitdeconclusiesvandecommissienietalleenleerzaamzijn enhanteerbaarheid;proportionaliteitvantenemenmaat-voorhetministerievanVWS,maardathetleermomenten regelen;kosten,baten,prognosevanhetgebruik;priva-vooralleministerieszalbevatten.Ikbenbenieuwdnaar cyimpactassessments–ikzaldatvanafnumaarPIAnoe-hetcommentaarvandebewindslieden. men,uitgesprokenopzijnNederlandsomdatdatleuker Inhetplenairedebatdatop15 maartjongstledenmet bektdandeEngelseuitspraakendoetdenkenaaneendeministervanVWSgevoerdis,hebikeenaantalrand- nieuwsgierigaagje–periodiekecontroleopvervuilingvoorwaardengenoemdwaaraandigitaliseringsprojecten vandebestanden;eenhorizonbepaling.vandeoverheid,alsgrootstespelerophetgebiedvan Graaghoorikeentoelichtingvandebewindsliedenveiligheidendebelangrijksteverwerkervanpersoonsge- ophetgebrekaanactieopditpunt,waarbijikookaante-gevens,getoetstdienenteworden.Zezijngedestilleerd kendat,zolangnietduidelijkishoedeoverheidzelfom-uithetgeendecommissie-Brouwer-Korfheeftaanbevo- gaatmetdigitaledataverzamelingen-uitwisseling,hetlenenwatdedeskundigenindeexpertmeetingshebben ookmoeilijkvoordeburgerisomdeoverheideropaanteopgemerkt.Zekleurendebrilwaarmeemijnfractieer- spreken.Datmaaktburgerenoverheidkwetsbaar.naarwilkijken.Ikzaldiekortschetsen.1.Vantevoren DeStaatscommissieGrondwet,decommissie-Thomas-moetenbestuurlijkekeuzeswordengemaakt.Hetdoel sen,adviseerdezelfsomineengrondwettelijkebepalingmoetduidelijkomschrevenenafgebakendzijn.Erdient overhetrechtopdebeschermingvanpersoonsgegevens,eenbeoordelings-enafwegingskadertezijnenermoet hetprincipevandoelbindingvastteleggen.Ditzoube-gewaaktwordenvoorfunctioncreep.2.Privacyaspecten tekenendateenpreciesdoelmoetwordenaangegevenmoetenvanafhetbegininhetdesignwordenmeegeno- voordeverwerkingvangegevensendatdegenediege-men,evenalsprivacyimpactassessmentstijdensdeont- gevensverwerkt,zichmoethoudenaanhetdoelwaar-wikkeling.3.Toezichtindeontwerpfaseentransparantie voorhijgegevensheeftverzameld.enverantwoordingindeverschillendeuitvoeringsfasen Ooktijdensdeexpertmeetingvan21 februariishetbe-moetenwettelijkverplichtzijn,evenalsexterneonafhan- langvandoelbindingnogeensduidelijkneergezet.Wekelijkeaudits.Deslagermoetnietzijneigenvleeswillen warenhetermetelkaarovereensdatgegevensverza-keuren.4.Depositievandeburgerdientversterkttewor- meldvooreenspecifiekdoelslechtsvooreenanderdoelden.Injargon,ikciteerhierdeheerKohnstamm:trans- gebruiktmogenworden,mitsdatdoelverenigbaarismetparantie,toestemming,informedconsent,rechtopinza- hetoorspronkelijkedoel.Datvereistdathetdoelduidelijkge,correctie,afschermingenverzetinclusiefgezamenlijk omschrevenis,dathettransparantisenmetargumentenoptredeninrechtenvanconsumercollectiveredress.5. omkleedenhetliefstperwetgeregeld.Compleetheidvangegevensisniettegaranderen.Houd Eenbelangrijkeredenomeventueeldespecifiekedoel-systemendaaromkleinschalig:selectbeforeyoucollect. bindingtedoorbreken,zoukunnenzijn,zoalsdebewinds-6.Hetstellenvandeadlineszetdeontwikkelingvaneen liedenvermeldenindebriefvan29 april,insituaties 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-9
 • 9. Slagter-Roukemawaarinhetvitaalbelangdaartoedringendnoodzaakt.Der- naarprivacybydesignenwanneerderesultatenvanditgelijkesituatieswordengedefinieerdalseenonmiddel- onderzoekzijnteverwachten?lijkeofdreigendeaantastingvanlevenofgezondheid Mijnpuntendrieenvier.Toezichtindeontwerpfaseenvanbetrokkeneofeenderde.Wijbegrijpendathethierbij transparantieenverantwoordingindeverschillendeuit-gaatomeenwijzigingvandeWetbeschermingpersoons- voeringsfasenmoetenwettelijkverplichtzijn.Deopmer-gegevensenvrageneentoelichtingvandebewindslie- kingendietemakenhebbenmettoezichtentransparan-den.Mijnfractieisvoorprivacybydesignennietvoor tieenookdietemakenhebbenmethetdaarnagenoem-missioncreepbydesign,zekernietalsditbylawdreigtte depuntvanversterkingvandepositievandeburgerra-wordeningevoerd. kenbeideaandetakenenbevoegdhedenvanhetCollege Mogelijkkunnendebewindsliedenzichbijhunbeant- beschermingpersoonsgegevens.Mijnfractieisblijmetwoordinglateninspirerendoordegangvanzakenrond demeestevoorstellentotwijzigingvandeWbpzoalsver-decentraleopslagvanvingerafdrukkeninhetkadervan meldindebriefvan29 april,voorstellendieookkunnendePpwendaarbijookdeoverwegingmeenemendaton- rekenenopinstemmingvanuithetCBPzelf.Devoorzitterderhetmomvanveiligheid–centraalopslaanvanvinger- JacobKohnstammverteldeonstijdensdelaatsteexpert-afdrukkendientdeveiligheid–eenandereveiligheidge- meetingdathijzichsomsvoeldealseenlaminplaatsvanschaadkanworden:vingerafdrukkenbevattenbijzonder dedoorhemzelfgewensteleeuw.Ikhebenigemoeiteomkwetsbarepersoonlijkegegevens. deheerKohnstammalseenleeuwtevisualiseren,maar Ikwildebewindsliedenoproepenomkritischteblij- hetzijnzijnwoorden.ven.Eentermalsvitaalbelangismulti-interpretabelen EenvolwassenCBPmoetkunnenbeschikkenovervol-afhankelijkvandeachtergrondvandegenediehemhan- doendesanctiemogelijkheden,dieooknogafschrikwek-teert.Eénvanderedenendathetlandelijkepd-wetsvoor- kendzijn.AfschrikwekkendiskennelijkeenNeelieKroes-stelsneuvelde,wasjuistdathetdoelindeloopvande achtigeboete.Detoezichthoudervraagtommeerbud-tijdveranderde. getenmeerbevoegdheden.Hijvraagtomeenverplich- Mijntweedepunt.Privacyaspectenmoetenevenals tingtotmateriëleenformelesamenwerkingmetcolle-PIAsvanafhetbegininhetdesignwordenmeegenomen, ga-toezichthoudersenhijwilgraagverplichtwordentotvoorafgaandaanentijdensdeontwikkeling.Debewinds- hetopenbaarmakenvanzijnonderzoeksbevindingen.IkliedenmeldentenaanzienvanverplichtePIAsdathetka- vondhetsaillantomtehorendatdetoezichthoudersinbinetopditmomentonvoldoenderedenzietomhetge- eenkortgedingopzekermomentzelfmoestenstrijdenbruikvanPIAsinwetgevingvoorteschrijven.Dever- omdeonderzoeksgegevensopenbaartekrijgen.Watiswachtingisdatdekostennietopwegentegendebaten destandvanzakentenaanzienvandeontwikkelingvanenhetzoumetnamevoorhetmidden-enkleinbedrijflei- hetwetsvoorstel?Gaatderegeringookietsdoenmetdedentoteenonevenredigzwareverplichting.Welzalbij nuttigeadviezenvanhetCBP?deontwikkelingvanhetwetsvoorstelvoorautomatische Inditkadervraagiknogmaalsnaardebeantwoordingnummerplaatherkenning–collegaFrankenweeshierook vandevraagdoormijnfractiegesteldtijdensdevoorbe-alopennoemdeheteenproeftuin–ervaringwordenop- reidingvanditdebat.Hetbetreftdevraagnaardedubbe-gedaanmethetinkaartbrengenvandeeffectenvande lepettenvanhetCBP ,eenpositiewaarvandevoorzittervoorgenomenmaatregelenopdepersoonlijkelevens- zelfaangafdathijdathetongemakkelijkvond.Mijnfrac-sfeer.Diezoudenvannutkunnenzijnvoorhetontwikke- tievindtdatdebeantwoordingvanonzevraagnietade-lenvanPIAsvooreventuelenieuwegegevensverwerkin- quaatwas.HetCBPcombineerttakendievolgensdetri-genophetgebiedvanhetministerievanVeiligheiden aspoliticanietbijelkaarhoren.HijistoezichthouderenJustitie. handhaver,isbetrokkenbijbeleidsvormingenadviseert Mijnfractiehooptdatdeconclusievandieexercitiezal hetkabinetoverwetgeving.Daarnaastgeefthijvoorlich-zijndateenPIAiniedergevalvooralleoverheidsactivi- tingaanburgersenaanbewerkersenbehandelthijklach-teitenverplichtmoetwordengesteldenopenbaarmoet ten.DebewindsliedenmeldenoponzevraagdathetCBPzijn.HetistochopvallenddatinderestvanEuropaPIAs volledigvrijisinzijnprioriteitsstelling.Datwasnietdeveelgebruikelijkerzijndanbijons.Meteenassessment vraag.Daaromnogmaalsennunogduidelijkergesteld:komenderisicosronddebeschermingvanpersoonsge- isderegeringmetdeheerKohnstammenmetmijnfrac-gevensindringendenopenbaarophetnetvlies.Daarmee tievanmeningdatdetakenvanhetCBPstrijdigmetel-kandanbijhetdesignrekeninggehoudenworden.Mij kaarkunnenzijn?Alsdebewindsliedendatookvinden,trofdeopmerkingvanprofessorBartJacobsinhetarti- watgaanzeerdanaandoen?keloverhetepdindeRathenaupublicatie:architectureis Mijnfractieisoverigensvanmeningdatderegeringinpolitics.DeICT-architectuurdiegekozenwordt,geefteen hetcommentaarophetWRR-rapportoverdeiOverheidgoedbeeldvandeonderliggendemachtsverhoudingen. vooralookmoetingaanopdeopmerkingendiegaanoverBijveelontwerpenisdepositievanpatiënten,cliëntenof hetgebrekaanICT-kennisbijoverheidentoezichthouderburgersnietgroot.Degebruiker,deverzamelaar,bepaalt endannietalleenvandetechniek,maarookhoetech-indemeestegevallendearchitectuur. niekkaningrijpenindepersoonlijkelevenssfeer.Wilde Datiseenextraredenomhetdesignkritischtebe- toezichthoudergoedkunnenfunctioneren,danisbetereschouwenenkennisvandekansenenbelemmeringen kennisdringendgeboden.Graageenindicatieinwelkevanprivacybydesignbreedteverspreiden.Wantwatis richtingdebewindsliedendenkendathettoezichtzichzalderedendatprivacybijdesigninonslandnognietbreed moetengaanontwikkelen:alseenaparteICT-toezichthou-wordttoegepast,ondanksdatheteengoedemanieris der,ofalseenuitbreidingintaken,kennisenbudgetvanomprivacybeschermingconcreetvormtegevenininfor- hetCBP?matiesystemenwaarinpersoonsgegevenswordenver- Hetvijfdepunt.Compleetheidvangegevensisniettewerkt?Kunnendebewindsliedeninditkadertoelichten garanderen.Houdsystemendaaromkleinschalig,selectmetwelkeopdrachtTNOisbegonnenaaneenonderzoek beforeyoucollect.Derelatietussenkleinschaligheiden effectenopdeveiligheidvandepersoonlijkelevenssfeer 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-10
 • 10. Slagter-Roukemawordtindebeantwoordingvaneenvraagvandezefrac- voordeanderekantvandemedailleisalhelemaalweinigtiedoordebewindsliedenontkend.Datisjammer,want oog.Inhoeverrespeeltdeoverheidmetaldezegekoppel-juistdegrootschaligheidencomplexiteitvanhetontwerp dedatabestandencriminelenindekaart?landelijkepd,naasthetfeitdatdekwaliteitvandegege- Hetistijdvoorbezinningeneenpasopdeplaats.Ikvens–inditgevalgegevensdegezondheidbetreffende, verweeseralnaaraanhetbeginvanmijnbijdrage.Waar-gegevensdievaaksubjectiefenmulti-interpretabelzijn– omnieteensderugrechtgehouden,ookalsdepolitiek–maaktendatertegrotebeveiligingsrisicoswerdengecre- daaronderverstaikzowelparlementalsregering–weerëerdenmaaktendathetwetsvoorstelwerdverworpen. mogelijkhedenbepleittotuitbreidingvansystemen,uit- Hetprincipevanselectbeforeyoucollectmoetuit- breidingenwaardiesystemennietvoorwarenbedoeld?gangspuntzijnalsmenaandigitaledataverzamelingbe- Ikzouzeggen:bewindslieden,leeshetrapportvandegint.Nietallesmoetwatkan.Hetrisicoisookgrootdat WRRenkomterugmeteendegelijkeanalyseeneenstap-mendandoordebomenhetbosnietmeerziet.Terrela- penplan.Meteendeltaplantegenhetgevaarvaneentivering:deverzamelwoedeispasechtlosgebrokenna datasnoodramp,omMarcChavannesuitdeNRCvandegebeurtenisseninseptember2001.Sindsdienzijnmet 10 april2011teciteren.namedeVerenigdeStatendedrijvendekrachtgeweest Voorzitter.Totslot.Hetisbelangrijkdatdepolitiek,re-achterhetideedatnaarmatejemeerverzamelt,jeeerder geringenparlement,zichnaastdevoordelenterdegeookdingentewetenkomt.Tochduurdehettienjaarvoordat vandegroterisicosvanhetalmaaropslaanvangege-zeuitvondenwaarOsamaBinLadenzat,onderdeneus vensbewustis.Minstenszobelangrijkishetdathetpu-vanhetPakistaanselegerenopenkelekilometersafstand bliekbeseftwaterallemaalgedaankanwordenmetver-vandePakistaansehoofdstadwaarhetstiktvandeAme- gaardepersoonlijkegegevensendaardoorookzorgvul-rikaanseveiligheidsfiguren.Maarwelzonderinterneten digmetdeeigengegevensomgaat.Omdatlaatsteteon-zondermobieltje,dusonzichtbaarvooralledatabases. dersteunenheeftdeschrijverenvoormaligrechtbankgrif- Metdetoenamevaneenaantalbewerkingsslagenop fierTonTheuniszichverdieptindewarrigewereldvaninformatie,hetaantalbetrokkenfunctionarissenendebe- hetdataverzamelenendatakoppeling.Hetresultaatdaar-trokkenwerkprocessenneemtbovendiendekanstoedat vanishetvoortreffelijkeboekDekluizenaar,datikvoordejuistheidenvolledigheidvandeinformatiewordtaan- mijhebliggen.OverigensheeftdeSP-fractieinhetEu-getast.Hiervoorzijngeenadequatemaatregelentetref- roparlementhemdaarinondersteund.Wijontdektendatfen.Zijndebewindsliedenmetmijnfractievanmening zelfookredelijklaat.HeteersteexemplaarwasterechtdatookdeiOverheidbetrouwbaardienttezijnendusbe- voorJacobKohnstammvanhetCBP . Maarditboek,datleidnietmoetbouwenopwankelegegevens?Datvoedt nuheteindevanzijncommerciëlecyclusnadert,hoortze-hetwantrouwenvandeburgers.Dekwaliteitvandege- kerookindeboekenkastentestaanvandehieraanwe-gevenswordtdoordemensbepaald,ismensenwerk,en zigebewindslieden.Alshettemoeilijkisomallerappor-isafhankelijkvandematevanobjectiviteitdiemogelijk tentelezen,isermisschienweltijdvoordezethriller.Hetis.Dieverschiltpercategorie.Eenmaalfoutaangeleverd, gaatimmersookoverhunverantwoordelijkheden.Ikgeefgaandegegevenseeneigenlevenleideneniscorrectie hethundaaromvandaaggraagalseenspannendeversiebijnaonmogelijk,iniedergevalnietalsdeoverheidniet vanhetgeenwaaroverwijhiervandaagmetelkaardebat-eenszichtheeftopdeaantallen–gekoppelde–databan- teren,watmisschienietsminderspannendis.Ikziedere-ken. actieopmijninbrengmetbelangstellingtegemoet. Inditkaderblijftdevraagrelevanthoegroothetaan-taldatabankeniswaarindeoverheidgegevensvandeburgersverwerktenhoeveelkoppelingenerzijn.Ikvindhetbijzonderomtevernemendathetnietdoenlijkisde- DeheerHoldijk(SGP):zevraagtebeantwoorden.Kunnendebewindsliedenaan- Voorzitter.Ikzouwillenbeginnenmetaandesamenvat-gevenofzijmetmijnfractievanmeningzijndatallesop tingvanhetrapportvandeWRRoverdeiOverheidhetallesgezetmoetwordenomdatinzichtwelteverkrijgen, volgendeteontlenen.ookalishetarbeidsintensiefenookalmoetenerlangdu- Dealomtegenwoordigeinzetvaninformatie-encom-riginspanningenwordenverricht?Datkantochgeenar- municatietechnologie(ICT)doordeoverheidheeftervoorgumentzijn? gezorgddatdezenietlangermeerzoalseene-overheid, Hetlaatstepuntdatikwilbespreken,isdathetstel- gerichtopdienstverleningengebruikmakendvantech-lenvandeadlinesdeontwikkelingvaneengrootICT-pro- niek,kanwordengekarakteriseerd.Indedagelijkseprak-jectgemakkelijkonderdrukzet.Politiek,ministerenICT- tijkisveeleereeniOverheidontstaan.industriemoetenwakenvooreencomplexiteitsspiraal, Debeleidsplannenvoordee-oveheid–gerichtopdewaarmeezeelkaarineenwurggreephouden,verzucht- (interne)bedrijfsvoering,dedienstverleningvandeover-teeenvandedeelnemersaandeexpertmeeting.Erkan, heidenopdetechniekzelf–ademenstukvoorstukeenzoalsgezegd,ICT-technischheelveel:dataverzameling, grootvertrouwenindeICTalsmiddelomdeoverheiddatamining,cloudcomputing,profilering.Mijncollega effectiever,klantvriendelijker,toegankelijker,kwalitatiefFrankenvoegdeernetnogtweedingenaantoedieiknog beterenvoorbereidopdetoekomsttemaken.Intoene-nietkende.Zogaathetnatuurlijkmaardoor.Risicoskun- mendematewordtICTenthousiastbinnengehaalddoorneninkaartgebrachtworden,helegroepenkunnenals beleidenpolitiekvoorzoweldecomplexeadministratie-risicogekwalificeerdwordenenuiteindelijkgaanwijals veopdrachtvandeoverheid,alsdeaanpakvanurgen-datapakkettenonzeweg.Hetelektronischkinddossieris temaatschappelijkeuitdagingen,zoalsterrorisme,veilig-daareenheelgoedenookheelslechtvoorbeeldvan. heid,mobiliteitengoedeenbetaalbarezorg. Datbrengtmijdeopmerking:bewindsliedenhoudtde Hettechnovertrouwenvanpolitiekenbeleidvertaaltmenselijkemaat,devrijheidenwaardigheidinhetoog;er zichingroteambitiesmetICT,nietalleenintechnische,isgeenenkelbewijsdatonzesamenlevingdooralledata- maarzekerookinbeleidsinhoudelijkezin.verzamelingenen-koppelingenveiligerisgeworden.En 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-11
 • 11. Holdijk Hetiseenbekendeontwikkelingenhetzijnvoorieder voorveiligheidvansamenlevingenindividunietperde-bekendeverschijnselen,waaraanooknegatieveaspec- finitieennoodzakelijkerwijstegengesteldebelangenzijn.tenverbondenzijn.Steedsmeerinformatiewordtvastge- Hetzijnechterwelbelangendietelkensweermetuiter-legd,bewaard,gekoppeldenhergebruikt,ookbuitende stezorgvuldigheidtegenelkaarmoetenwordenafgewo-oorspronkelijkecontext,methetrisicovanfouteinterpre- gen.InderecenteNotitieprivacybeleidvanhetkabinettatiesenconclusies.Burgerswordenzosomsjarenlang wordterkenddatdewetgeverdeburgerdienttebescher-vastgepindopinformatieuithetverleden.Iknoemslechts mentegennegatieveaspectenvandeinformatiesamen-hetekd.Deoverheidhaaltoveralennergensgegevens levingophetpuntvandebeschermingvandepersoonlij-vandaanendanmoetdebetrokkenemaaraantonendat kelevenssfeer.Erwordenookconcreteinitiatievenopdithetfoutis,ommaarniettesprekenvandatalekken,ver- terreinaangekondigd.EenwijzigingvandeWetbescher-vuildeofverouderdeinformatie.Informatiestromentrek- mingpersoonsgegevensmoetleidentoteenverderein-kenzichbovendientegenwoordignietsmeeraanvande formatiebeveiligingenbeschermingvanpersoonsgege-grenzentussenpubliek,semipubliekenprivaat. vens.Bijdeafwegingvanbeidegenoemdebelangenbe- Eentechnischsysteem,datbedachtenbedoeldisom horenwettelijkemaatregelen,dievoorziendienentezijnmensensamenlevingtedienendreigt,zoalsmeerge- vaneentransparantetoetsaandegrondrechten.Bijvol-beurt,hentegaanoverheersen.Datblijktbijvoorbeeld gendeinitiatievenzalsteedswelminimaalmoetenwor-wanneerereenfoutzitindeinformatiediedeoverheid denvoorzienineenevaluatiebepaling.Eenhorizonbepa-overdeburgerheeft.Dankanmeneindeloosbezigzijn lingnoemtderegeringechternietmeerdaneenoptie,enomhersteltebewerkstelligen.Ookdeoverheidwordtge- welvoordiegevallenwaarindatgeletopdemateendeconfronteerdmetsystemendiesteedscomplexerworden aardvaninmengingindegrondrechtenenerzijdsendeenindiecomplexiteitvastlopen–iknoemslechtsdeBe- teplegeninvesteringeninICTanderzijdsgerechtvaardigdlastingdienstendepolitie–waardoordezenietmeerbe- is.Dieopmerkingheeftbijmijweldewenkbrauwendoenheersbaaris. fronsen. NatuurlijkzijndepositieveeffectenvandeICT-ontwik- Deafwegingvandezebeidebelangenlijktnietzonderkelingtewaarderen.Wijbehoevenooknietbijvoorbaat meergerechtvaardigd.Deafwegingvandezebeidebe-uittegaanvankwadebedoelingenenwijdoendatook langenvraagtwatonsbetreftnogwelomeennaderever-niet.Veelvakerzullenhetgemakzuchtenkostenoverwe- duidelijkingenargumentatie.Vooronsishetdevraagofgingenzijndiemisbruikenoneigenlijkgebruikindehand hethiernogwelgaatomafweegbarebelangen.Menkanwerken. welafwillenwegen,maarmenkannietallestegenelkaar Hetiseenwaagstukomalsdigibeetof,zoalshettegen- afwegen.Watbedoeltderegeringmetdeaansporingalswoordigwelwordtgenoemd,alsdigitaalimmigrantaan hetoverdiehorizonbepalinggaatomindezenterughou-eendebatalsditdeeltenemen.Enigebescheidenheidis dendheidtebetrachten?daaromgepast.Nochtansstelikerprijsopomnamens HetkabinetkondigtookeennaderwetenschappelijkdefractiesvanSGPenChristenUnienogenkeleopmer- onderzoekaannaardemogelijkhedenomindeAlgeme-kingennaarvorentebrengen. newetbestuursrechteenvoorzieningoptenemenom Aandeschriftelijkevoorbereidingvanditdebatalszo- toezichtgegevens–waaronderpersoonsgegevens–opdanighebbenonzefractiesnietdeelgenomen,welaan structurelebasistekunnenuitwisselentussentoezicht-dereactieophetrapportvandecommissie-Brouwer-Korf houders,depolitieenhetOM. Datdaarbijinhetbijzon-overveiligheidendepersoonlijkelevenssfeer.Opdiethe- dergeheimhoudingsverplichtingenmaarookjustitiëleon-matiekzalikmijnbijdragethanstoespitsen.Weliswaar derzoeksbelangenaandachtverdienen,ligtvoordehand.staatderelatieoverheid-burgercentraal,maardezeisvan Eenvraagvooronsisechterwelomwelketoezichthou-asymmetrischeaard.Hetisdaaromdatwijmenendatde dershetzoumoetengaan.Moetwatdatbetreftnietge-weerbaarheidvandeburgermoetwordenvergroot,bij- differentieerdworden?Hoeuitgebreidishetveldvantoe-voorbeeldbijhetverwerkenvanpersoonsgegevensinde zichtopdeburgernietgeworden!Hoewordtdoelbindingvormvandataminingofprofilering.Ikdenkonderande- inditverbandverzekerdenbewaakt?Daaromzoudenwijreaanmedischegegevens.Vooronszijnaanvaardeprin- denoodzaakwillenonderstrepenominhoudelijkecriteriacipesbijdeomgangmetpersoonsgegevensterbescher- teformulerenwaaronderhetrechtopbeschermingvanmingvandeburgeronderanderehetvolgendedrietal.1. persoonsgegevensinconcretomoetwijkenvoorhetbe-Hetrechtopuitdrukkelijke,voorafgaandeenvolledigge- langvandeveiligheid.Onderkentderegeringdienood-ïnformeerdetoestemmingbijgebruikenhergebruik,door zaak?DeheerFrankenheefthieroverveeluitgebreiderge-wieook.2.Elkgebruikvanpersoonsgegevensdientstrikt sproken,maarikhoopdatookderegeringdenoodzaaknoodzakelijkendoelgebondentezijn.3.Deburgerheeft daarvanonderkent.teallentijderechtopinzage,correctieeneventuelever- Tenslottenogeenopmerkingoverhetzogenaamdewijderingvanzijnpersoonsgegevens. rechtomvergetenteworden.ThansiskrachtensdeWet Nogmaals,ditzijnvrijalgemeenaanvaardeprincipes beschermingpersoonsgegevensdeverantwoordelijkede-diewijhiernogeenswillenonderstrepen.Ikhebuitde genediebepaaltwelkegegevensomwelkeredenvoorstukkenopkunnenmakendathetkabinetgelukkigniet welketermijnbewaardmogenworden.Bewaartermijnenstilzit,maar,zoalsgewoonlijk,looptdeontwikkelingvan moetenvolgensonstransparanterworden.Onzehoopisdetechnischemogelijkhedensomsverengeruimetijd gevestigdopdeMededelingvandeEuropeseCommissieopwet-enregelgevingvooruit.Datiseengegevenwaar van4 november2010dieeengroterezeggenschapvandenietsaanteveranderenis.Daarbijkomtdannogdatge- burgeroverdeeigengegevensaankondigt.Daartoebe-gevenssteedsmeerwereldwijdverspreidwordenofra- hoorthetverplichtwissenvanpersoonsgegevensnaaf-ken,hetgeenveelinternationaleafstemmingvergt. loopvaneen–bekendgemaakte–bewaartermijnofna Ikzounaardethematiekvanveiligheidenprivacyte- hetintrekkenvandetoestemmingvoorverwerkingdoorrugkeren.Wijzijnmetderegeringvanoordeeldatdebe- betrokkene.schermingvandepersoonlijkelevenssfeerendezorg 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-12
 • 12. Holdijk Voorzitter.Metdezeenkelefragmentarischeopmerkin- Heteersteantwoordopdevraagofdeprivacyvandegenwillenonzefractiesgraagdezeeerstetermijnbeslui- burgeringoedehandenisbijdezeoverheidisnieteen-tenenzienwijmetbelangstellingnaareenreactievande duidig.Uiteraardiserwetgevingenisduidelijkdatderegeringuit. overheid,althanssommigeafdelingenopsommigede- partementen,zichbezighoudtmetdebeschermingvan privacyvandeburger.Inditverbandnoemikallereerst dezeerrecentenotitievanJustitieoverhetprivacybeleidMevrouwDupuis(VVD): vandezeregering.DenotitiegaatinopeenaantalzeerVoorzitter.Erisveelgezegdwaarmijnfractiehetmee relevantethemasenkondigtdiversemaatregelenaan.eenskanzijn.Tochzalikproberennamensmijnfractiein MetveelindezenotakandeVVD-fractieinstemmen,algrotelijnenhetliberaalperspectiefweertegeven. zouhetallemaalnogweleenstukdaadkrachtigerkun- Wijsprekenvandaagovereenklassiekprobleemineen nen.Waaromnietmeteeneenprivacyimpactanalysever-21ste-eeuwsejas.Hetthemaisvoorliberaleneenpolitiek eisenvoorallegrootschaligeelektronischedossiersvankernprobleem,eninzekerezinzelfsdeoorzaakenaan- deoverheidenvanandereinstanties?Deregeringzegtleidingvanhetontstaanvanhetliberalisme,namelijkde voortsgrootschaligeverwerkingenvanpersoonsgege-verhoudingburger-overheid.Konhetklassiekliberalisme vensnadrukkelijkerdanvoorheenhetgevalistewillennogvolstaanmetdeformuleringvanvrijheidsrechtenvan toetsenopeffectiviteit.Ja,eindelijk.Ditisweleenstapdeburger,vandaagkomtereenlastigedimensiebij:de vooruit,maarhethadallanggemoeten,wanthetheeftpotentiëlevoordelenenbedreigingenvangebruikvanICT echtontbrokenenhetontbreektnog,bijvoorbeeldbijhetdoordeoverheidmethetoogopdeprivacyvandebur- ekd,hetepd–daternunietmeeris–enheteld.Ikkomger.Klassiekegrondrechten,waarwijinhetWestenvoor hiernogopterug.gaan,ookniet-liberalen,vrageninhetlichtvandeinfor- Denotapleitvoortsvooreenmeldplichtvandatalek-matieencommunicatietechnologieomeennieuwebe- ken,enkondigtaandatderegeringgaatwerkenaanver-zinningeneennieuweuitwerking.Mijnfractiedoetdaar- deresanctioneringvanovertredingenvandeWetbe-aangraagmee.Daarbijvragenwijaandachtvoordebij- schermingpersoonsgegevensenveelmeer.Ookwordtzonderepositievandeoverheid,dieenerzijdsdeprivacy gekekennaardeuitwerkingvanEuropesedataprotectie-vanburgersdienttebeschermen,maaranderzijdsonder- regelsenanderezaken.Deoverheidis,kortom,bezigmetdeelisvanhetprobleem:deoverheidzelflevertvolgens deprivacybeschermingvandeburgers,althans,zijuitdealonzebronneneennietgeringebedreigingvandepriva- intentiedaartoeindezenotitie.Nunogdedaden.Erisze-cyop. kernogaanvullendewetgevingnodig,zoalsallewoord- Onsuitgangspuntbijditdebatbetreftdevraag:isde voerdershiervoorbetoogdhebben,opdatdeoverheidprivacyvandeburgerbijdeNederlandseoverheidingoe- haarbeschermendefunctieoptimaalkaninvullen.dehandenendanoptweemanieren:beschermtdeover- Dandetweedekwestie,namelijkdevraaginhoever-heiddeburgervoldoende,enisdeoverheidzelfeenvol- redeoverheidzelfonderdeelisvanhetprobleem.Watdoendebetrouwbarespeler?Bijdebeantwoordingvan ditbetrefthebbenwekunnenzienhoezondervoldoendedezevragenhebbenweonsgebaseerdopdrieverschil- onderbouwingquadoelstelling,effectiviteit,enbescher-lendesoortenbronnen.1.Bestaandewetgeving,zoals mingvanzeerpersoonlijkgegevensvanburgers,eenvanzelfsprekenddeGrondwet,artikel10,deWetbescher- elektronischkinddossierisopgetuigd,waarbijsteedsdui-mingpersoonsgegevens,hetEVRM,artikel8endeEuro- delijkerwordtdatjewelkuntproberenveelgegevenstepeserichtlijnnummer95.2.Debehandelingvanendis- verzamelen,maardathetbijhoudenvandegegevens,hetcussiesrondomalofnietingevoerdewetgevingopdeel- beheerendeinterpretatieervancruciaalzijnvoordekansgebiedenvandesamenleving,zoalshetekd,hetepd,en vanslagenvanzonproject.Hetzieternaaruitdataanheteld.3.Eengrootaantalrapporten,diedoordeandere dezelaatstepuntenveelteweinigaandachtisgeschon-woordvoerderszijngenoemdendieikkortheidshalvenu kenbijhetekd.HelaasheefthetparlementindeTweedenietmeerzalnoemen. nochindeEersteKamerditekdgestopt. Bijdezeinleidingbehorentenslottenogtweeobserva-ties.Deeersteisdatbijdebesprekingvandevraagofde MevrouwSlagter-Roukema(SP):privacyvandeburgeringoedehandenisbijonzeover- Voorzitter.IkhebeenvraagaanmevrouwDupuis.Ikbenheid,tweezakenomtebeginnennodigzijn:kennisvan hetmethaareensdatwetegenhetekdhaddenmoetendefeiten–hetgeenlangnietaltijdsimpelis–endecapa- stemmen,maarkanzijanalyserenwaaromwijtoenwelciteittothetmakenvanmoreleenpolitiekeafwegingen, voorgestemdhebben?Ikhebhetnogeensnagekekenenhetgeenalevenlastigis.Ikverwijsinditverbandgraag …naarwatdeheerHoldijkzojuistgezegdheeftoverbelan-genafweging. MevrouwDupuis(VVD): Detweedeobservatieisdathethierinderdaadommo- DefractievandeVVDheefttegengestemd,alsenige.Dusreleafwegingengaat,maardatdezetermwerkelijkner- ikkanmoeilijkanalyserenwatuwbeweegredenenge-genstevindenisindedoormijgezieneveleliteratuuren weestzijn.gehoordedebatten.Hoekunnenwij,vraagtmijnfractie,overprincipiëlemorelezakenspreken,zoalsdeprivacy MevrouwSlagter-Roukema(SP):vandeburger,alswijnieteensinziendathethierommo- Excuus,danhebikdatoverhethoofdgezien.Misschienreleaangelegenhedengaat?Doorditnietonderogente ishetdannunietzorelevantalsikvertelwaaromwijzienmissenweookdekansomtenaanzienvandezemo- voorgestemdhebben.Inmijnherinneringhadheterreleofethischekwestiesopdegeëigendewijzeteargu- vooralmeetemakendathetelektronischkinddossierge-menteren.Ditisnatuurlijkeenopmerkingvoordeliefheb- plaatstwerdineenwetsvoorstelwaarinderestbestwelbers. goedwasendatwijheellanggesprokenhebbenoverde vraaghoewezonbelangrijkpuntkondenonderbrengen 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-13
 • 13. Dupuisineenwet,waarmeewijalshetwareeenschaapmetvijf Hetgaatomawareness,omeenattitudedieerhadpotencreëerden. moetenzijnendieertoennietwas.Hoeuitgebreid,effec- tief,enwaterdichtwetgevingookzouworden,altijddientMevrouwDupuis(VVD): erhetbeseftezijninzakeheteigenaarschapvanprivége-Datishetbekendeprobleem.Daarhebbenwehetvaker gevensvanburgersenvanrespectvoorgrondwetsartikelovergehad.DeVVD-fractiewasalsenigetegen,totons 10.Datisernietvoorniets.Hoedenktderegeringditbe-groteverdriet. seftevergrotenbijambtenaren? Watbetekentditnu?DeVVD-fractiedringterbijdere- ConcreetzoudeVVD-fractiegraagziendatdedeparte-geringalsnogopaanomhetekdtetoetsenaandeei- mentendiewerkenaaneengrootschaligedataopslagzichsendiederegeringzelfsteltingenoemdenota,enaan veelmeerzoudenblootstellenaankritiekvanbuitenafendeeisenvanhetWRR-rapport.Zoalsbekend,ishetepd nietkrampachtighuneigenvermeendegelijkzoudenwil-verworpenenligtheteldnogindezeKamervoorterbe- lenhalen.Aanbenepengeestenisgeenbehoefte.Weeshandeling.OokditdientnaardemeningvandeVVD- open,weesdienstbaaraanderechtenvandeburgersenfractietewordengetoetstopdoorderegeringzelfge- nietaandeinperkingdaarvan.noemdecriteria.Devraagisnatuurlijkofderegeringdit DeVVD-fractiezouzichookkunnenvoorstellendathetgaatdoen.Wijzoudendatabsoluutnoodzakelijkvinden. Collegebeschermingpersoonsgegevensmeerhetkarak-Voorditmomentstellenwevastdatdeoverheidbijalde- terkrijgtvaneenICT-autoriteit.WatisdemeningvandezedriedossiersnaardemeningvandeVVD-fractiezich regeringhierover?geenadequatebehoedervandeprivacyvandeNeder- TenslottevraagtdeVVD-fractieaandachtvoordeaan-landseburgerheeftbetoond. bevelingenvanhetWRR-rapportiOverheid.Hetisom Watiserdanmis?Alswijhetgoedzien,isdeoverheid tebeginnenzeerspijtigdatderecentenotitievandetelichtvaardigentenaïefaandeslaggegaanmetge- overheiddiewijbesprakenmetdeaanbevelingennognoemdedossiers.Ookwassprakevantunneldenken.Dit nietsdoet.Ikneemaandathetwoordjenoghieropzijngoldvolgensdeveleanalysesencommentarentenmin- plaatsis.Isdatzo,vragenwijderegering?Deaanbeve-stedevolgendepunten:detebehalendoelstellingwas lingenzijnsamentevattenonderdeformulering:vane-onvoldoendeverkendengeformuleerd,hetkwaliteitsbe- overheidnaariOverheid,eenmooie,maarvooralbeteke-houdendusonderhoudvandedatawasonvoldoende nisvollevondst.DeWRRgeefthiermeeaandatdeover-geregeld,deveiligheidendepositievandeburgerals heidzichveelmeerbewustdienttezijnvanhaareigenrolcontroleurvandeopslagvanzijneigengegevenswason- alsinformatieoverheid.Ikciteergraagbladzijde194vanvoldoendeuitgewerktenhettoezichtendeverantwoor- hetWRR-rapportiOverheid:DeparadoxvandeiOver-delijkheiddaarvoorwarenniettransparant.Ook–endat heidbestaaterindatdeoverheideeniOverheidopbouwtisernstig–lijktdeoverheidweinigofnietstewillenwe- waarzezelfhetbestaannietvanafweet.Hetontbrekentenvanexpiratietermijnenenwordtzohetrechtomver- vaneenpolitiekbesefeeniOverheidtezijn,maaktdatgetentewordenvollediguitgehold.Eigenlijkzeggenalle dezeinfeitegeennatuurlijkebegrenzingheeft.DeVVD-deskundigensteedshetzelfde:dedoelbindingontbreekt, fractieraadtderegeringaanomdevolgende40bladzij-eristeweinigaandachtvoordataminimalisatie,detoe- denuitditrapportgoedtelezenenuithethoofdtele-gangtotencontrolevandeburgervanzijneigengege- ren.Hetgaatomtalvanzeerconstructieveaanbevelingenvensisproblematischenoverstructureeltoezichtwordt waardoordebeiderollenvandeoverheid,namelijkbe-teweinignagedacht.MevrouwCorienPrinsvandeWRR schermerzijnvandeprivacyenerzijdseneengoedfuncti-wijsteropdateenmaniervanredenerennodigis,waar- onerendenveiligonderdeelzijnvandeinformatiewerke-bijvaneenwerkelijkeafwegingvanbelangen–zieook lijkheidanderzijds,optimaalkunnenwordeningevuld.IkdeheerHoldijk–vandeburgersprakeis,veelexplicieter hoorhieropgaarnehetcommentaarvanderegering.dus,enmetaandachtvoorbovengenoemdeaspecten.DitgeldtindeogenvandeVVD-fractieafortiorivoordatabe-standenwaarbijervandeoverheiduitsprakeisvaneenverplichtingvoorburgersomdaarintewordenopgeno- DeheerStaal(D66):men. Voorzitter.DeledenvandeD66-fractiezijnvanzelfspre- Watmoetergebeuren?Erisalveelgenoemd,maarde kendgeïnteresseerdindeontwikkelingenennieuwemo-VVDheeftnogeenaantalanderezaken.VolgensdeVVD gelijkhedenophetgebiedvandigitaleinformatieverwer-fractieisbelangrijkdat,zoalsdecommissie-Brouwer-Korf kingencommunicatie.Defractieledendelendemeningookaangeeft,eenempowermentplaatsvindtvanprofes- vandiverseexpertsdathetgebruikvaninformatiesys-sionalsdiebetrokkenzijnbijdeopslagvanprivégegevens temenintussennoodzakelijkisgewordenvoorhetfunc-vanburgers.Wetgevingalleenisnietvoldoende.Hetgaat tionerenvandeoverheid.Naasthetnutendenoodzaakomeenalomaanwezigbesefbijdeveledienaarsvande voordeoverheidhebbenbedrijfslevenenburgersookoverheidenbijanderendiebezigzijnmethetontwerpen baatbijdedoorinformatietechnologiegefaciliteerdemo-engebruikenvangrootschaligeelektronischedatasys- gelijkheden.Ditneemtechternietwegdatdepotentiëletemen,datzijnietdeeigenaarzijnvandegegevensvan krachtvandezetechniekendiverseenaanzienlijkerisicosburgers,maardeburgerszelf.Bijaanwezigheidvandit metzichbrengt.DeafgelopenjarenisditdoorproblemenbesefzoueenuitglijderalshetministerievanVWSmaak- metverschillendeoverheidsprojectenduidelijkgeworden.teinnovember2008niethebbenplaatsgevonden.Toen Eenrecentenveelzijdigvoorbeeldhiervanisdeproble-werddoorhetdepartementzelfscontralegemgehandeld, matiekronddeov-chipkaart.Menbleeknietalleenbetrek-namelijktegendeWGBO,dooralleburgersdomwegmee kelijksnelinstaattezijnomdebeveiligingteomzeilen,tedelendatereenepdzoukomen,waarin24uurperdag maarookwerdduidelijkdatdeprivacyvanreizigersinopalleplaatseninNederlandiedersmedischegegevens hetgedingwasdoordatmenviadekaartdereizigeralstoegankelijkzoudenwordenvoorhulpverleners. hetwarekonvolgen. 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-14
 • 14. Staal Depraktijkheeft,naastditvoorbeeld,eenrijkecollec- tietussendeoverheideninformatieverwerkingendetoe-tieaanpotentiëlerisicosmetdergelijkesystementen- komstdaarvan.toongespreid.Derisicosbeperkenzichnietenkeltotsys- Inhetrapportwordtgeconcludeerddatdehuidigesi-temenofproductenvandeoverheid.Ookalsgebruikge- tuatiemedeisontstaandooreenongefundeerdvertrou-maaktwordtvangelijksoortigesystemen,productenof wenindeICTalsprobleemoplosser.Doorgebrekaanbe-servicesuitdecommerciëlesectorbestaandezerisicos. sefeeninformatieoverheidtezijn,ontstaatwildgroei.DeIntussenisereensituatieontstaanwaarbijeengroeiend afwezigheidvaneeninstitutioneelkaderdatverantwoor-aantalmultinationalsgerichtbezigismethetopzoeken delijkheiddraagtvooralleinformatietechnischeinnova-vandegrenzenvanhetrechtopprivacy.Dezebedrijven tiesbijdeoverheid,isdeoorzaakdaarvan.Tijdensdeex-hebbenhunverdienmodelingerichtophetvergarenvan pertmeetingishetconceptvaneennieuwetoezichthou-informatiedieindeprivésfeergeplaatstkanworden.Vo- der,autoriteitofchiefinformationofficertersprakegeko-rigeweekdonderdagkwamentelecomprovidersKPNen men.DeledenvandefractievanD66zijnvanmeningdatVodafoneinopspraakdoorhetgebruikvandeeppacket enkeleennieuweexternetoezichthouderweinigtoege-inspection,waarbijdecommunicatietusseneenmobiele voegdewaardeheeft.Defractiedeeltdemeningvandetelefoonenhetinternettotindetaildooreenderde,bui- raaddathetindeeersteplaatsnoodzakelijkisomhetbe-tenlandse,partijgeanalyseerdwerd.Indetussentijdis seftecreëreneeninformatieoverheidtezijn.Hetisvangeblekendatdesituatiemogelijkminderernstigisdan belangdatnieuwesystemen,productenenservicesmetaanvankelijkgedachtwerd.HetCollegebeschermingper- ditingedachtenontworpenworden.Eeninstitutioneelka-soonsgegevensgaatdesalnietteminonderzoekdoennaar derzoudaarinbelangrijkemateaankunnenbijdragen.debetrokkenbedrijven. Hetzoudeverantwoordingkunnendragenvoordepriva- Deledenvanonzefractieachtendezeontwikkelingen cyimpactassessments.Hetisechtervanbelangdathetzorgwekkend.Bovendienishetgebruikersvaaknietbe- nieuwekaderookoveralgemenebevoegdhedenzoalsad-kendisdatditsoorttechniekentoegepastwordt,terwijl vies,coördinatieenevaluatiebeschikt.hetgebruikervanmogelijkeenaanzienlijkeinbreukmaakt Hetfeitdatinformatiesystemendegrenzenvanbe-opdeprivacyvandeeindgebruiker.Hetiseenduidelijk leidsterreinenoverschrijden,geeftalblijkvandenood-voorbeeldvandenoodzaakomditdebatniettebeper- zaaktotcentralecoördinatie.Deledenvanmijnfractiekentotdewijzewaaropdeoverheidmeteigeninforma- denkendateenaanzienlijkdeelvandeproblemen,diedetiestromenomgaat,maarookvangedachtentewisselen indeaanloopnaarditdebatbesprokenzijn,gebaatzouoverderolvandeoverheidindeinformatiesamenleving. zijnbijeengecentraliseerdkadervoorinformatieverwer-Deadviezenvancommissie-Brouwer-Korfgeveneenaan- king.Tijdensdeexpertmeetingiseenaantalmodalitei-talgoedeaanknopingspuntenvoorprivacybewusthan- tenbesproken,waaronderdemogelijkheidvaneenCIOdelendooroverheid.Hetprincipeselectbeforeyoucol- binneneendepartementofeenexternetoezichthouderlectisbijvoorbeeldbijeennieuwICT-projecteengoeduit- diemogelijknaasthetCBPzoukomentestaan.Dewijzegangspunt.Deadviezenzijnechtervoornamelijkgericht waaropisvooralsnogvanondergeschiktbelang.Wanneeropstroomlijningvanhetoverheidshandelenbinnenpro- deoverheiddetransformatienaareenzelfbewusteinfor-jecten.DefractievanD66merktopdathetbijditdebat matieoverheidheeftgemaakt,zullenbepaaldeelementen,ookmoetgaanoverdegrotelijnen.Welkevisieheeftde zoalsprivacybydesign,vanzelfsprekendzijn.Deledenregeringopdehuidigeinformatiemaatschappij?Hetre- vandefractievanD66zijnvanmeningdattweeelemen-centenieuwsuitdetelecomsectoriseenvoorbeeldvan tenvanbijzonderbelangzijnbijhetrealiserenvanditin-denoodzaakomeenvisieopdeinditopzichtverande- stitutionelekader.Teneersteishetessentieeldateroogrendesamenlevingteontwikkelen.Hoeweldenadrukvan isvoorhetbeleidsterreinoverschrijdendeenmogelijkin-hetdebatvoornamelijkbijdeverwerkingenuitwisseling terdepartementalekaraktervanprojecten.Daarnaastdeeltvaninformatiedoordeoverheidzelfzalliggen,heeftde defractiedemeningvanhetRathenauInstituutdatvooroverheidvolgensonzefractieookeensysteemverant- adviseringenevaluatievaninformatiesystemengegron-woordelijkheid.Hierkomiklateropterug. dekennisvaninformatietechnologienoodzakelijkis.Het Tentijdevandeexpertmeetinginfebruariwasheton- institutionelekaderdientdanooktebeschikkenoverdezederzoekvandeWetenschappelijkeRaadvoorhetRege- capaciteiten.ringsbeleidhelaasnognietbeschikbaar.Intussenisdit Alshetkaderopcentralewijzewordtingericht,levertwelhetgeval.Hetonderzoekisopeenaantalpuntenkri- dateenaantalvoordelenop.Teneerstezalbijcentraletischenroeptbelangrijkevragenop.Hetmeestfunda- evaluatievaninformatiesystemeneenprobleemalsfunc-mentelepuntvanhetrapportishetsignalerenvaneen tioncreepzichinminderematemanifesterendoordatdegebrekaanbewustzijnbijdeoverheidalshetgaatomde werkingvanalleinformatiestromenensystemenopcen-fundamenteleveranderingvandemaatschappijenzich- traalniveauinzichtelijkwordengemaakt.Hetisopdiezelf.Demaatschappijisvolgenshetrapportdeafgelo- maniereenvoudigeromeensysteemtetoetsenaanbij-penjarengeïnformatiseerd.Naastdatgebrekaanbewust- voorbeelddoelbinding.Daarnaastkanbijvoorbeeldge-zijnconstateertderaaddatinformatietechnologievoor- adviseerdwordenoverdekwaliteitvangegevensbijdenamelijkwordtgezienalseenmiddelombeleidsdoelen intentieomgekoppeldedatategebruikenvooreenbe-tebereiken,terwijldezetechnologieinkortetijdmeeris paaldbeleidsdoel.Tenderdewordtdedoordeexpertsgewordendanslechtseenmiddel.Intussenbeheersthet geschetstecomplexiteitsspiraaldoorbrokendooreenin-inaanzienlijkematehetkarakter,demogelijkhedenen stitutioneelkaderdatbegripheeftvanICTendedoelendekwetsbaarhedenvandeoverheid.Hetenthousiasme vaneenproject.Derhalvekaneendergelijkinstituuteenwaarmeeinformatietechnologiedoorbeleidsmakersge- betereinschattingmakenvandebenodigdefunctionali-bruiktwordt,heeftgeleidtoteenwirwarvansystemen, teitendezemethetoogopfunctioncreepverdertebe-productenenservices,waarbijthebigpictureuithetoog grenzen.Verderwordt,doorhetinstellenvanditkader,verlorenis.DefractievanD66vindtdatdezetweeele- eeneerstestapgemaaktinheterkenningsprocesvandementencentraalmoetenstaaninhetdebatoverderela- informatiseringvandeoverheid.Bovendienmaakteen 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-15
 • 15. Staaldergelijkeaanpakhetmogelijkomookanderevalkuilen TotslotsignaleertdeD66-fractieeennieuweontwikke-diesamenhangenmethetICT-gebruikdoordeoverheidin lingophetgebiedvandataverwerking:cloudcomputing.kaarttebrengen.Hetmaakthetbijvoorbeeldeenvoudiger Hetbetrefteennieuwgebruikvandecomputerwaarbijomhetgeheugenvandeoverheidsinformatietebeheren vrijwelalledatavaneengebruikernaardezogenaamdealseeninstituutinzichtheeftinallesystemen.Deeltdere- cloud,datwilzeggenhetinternet,verplaatstwordt.Hoegeringdeovertuigingdateendergelijkinstituutnoodza- kijktderegeringvanuithetoogpuntvanprivacytegende-kelijkisvoordetransformatienaareenoverheiddiezich zenieuweontwikkelingaan?bewustisvandenadrukdieopinformatiestromenisko- Wijziendeantwoordenvanderegeringmetbelang-menteliggen?Hoekijktderegeringaantegenhetver- stellingtegemoet.schiltussenhetrealiserenvanoplossingenopprojectba-sisversusoplossingenopeenstructurelemanier?Kanderegeringzichverenigenmeteennieuwinstitutioneelka-derofiszijvanmeningdatdeeerdergenoemdezaken MevrouwStrik(GroenLinks):ookvoldoendegewaarborgdzijndoorhetversterkenvan Voorzitter.Gedurendedeafgelopenvijftienjaarlijkton-hetbestaandekader?Daarnaastvragendeledenvanmijn zebezorgdheidoverdeprivacytezijnomgeslageninon-fractiezichafofdeoverheiddebestaanderealiteitvol- bekommerdheid.Indatzelfdetempoisdeinbreukeropdoendemeeweegtbijdeontwikkelingvannieuweenhet verdertoegenomen.SindsdienheeftdeoverheidopEu-beheervanoudeinformatiesystemen? ropeesennationaalniveaueenscalaaanbevoegdheden DeledenvandeD66-fractiehebbenbovendieneen vergaardompersoonsgegevensopteeisenenuittewis-vraagoverdeschaalvansystemen.Tijdenshetdebat selen.Vooraldeaanslagenvanseptember2001hebbenoverhetelektronischpatiëntendossierisdeschaalvan eenonstilbareinformatiehongerbijderegeringenteweeghetsysteemuitvoerigterdiscussiegesteld.Enerzijds gebracht.Daaromzijnonzetelefoon-eninternetgegevensgeldt:hoegrootschaligereensysteemdestegroterook enonzebanktransactiesopvraagbaarvoorjustitie.Zelfdedaaruitvoortvloeienderisicosophetgebiedvanbe- zijnwetetracerenviaonzemobieletelefoon.Alswewil-veiligingenprivacy.Anderzijdsleidenveelkleinesys- lenvliegen,moetenwevoorliefnemendatdeoverheidtementotproblemenvanbeheersbaarheidencontrole. onslichaamscantendeluchtvaartmaatschappijonzeper-Kandeministeraangevenhoederegeringdezeafweging soonsgegevensoverdraagtaandeautoriteitenvanhetmaakt?Totslotopditpuntvragendeledenvandefrac- landvanbestemming.Omdedaderniettemissen,volgttievanD66ofen,zoja,hoegevolgwordtgegevenaande deoverheidiedereen.EnzozijnwegeruisloosallemaalinaanbevelingenuithetrapportvandeWRR? hetverdachtenbankjeterechtgekomen. Deledenvanmijnfractieerkennendenoodzaakvan Nietsmeervoorjezelfkunnenhouden,iseenvormvanprivacyimpactassessments.Tijdensdeexpertmeeting vrijheidsverlies.Dreigtjuistdatopdringerigeveiligheids-gafdeheerKohnstammvanhetCollegebescherming beleidonsnietteverstikken?Waarbeginnenveiligheidpersoonsgegevensaandatbijdeontwikkelingvaneen envrijheidonbehaaglijkteschuren?Waarligtdegrensstandaardmodelvoordezeassessmentsdewerkgevers- tusseneenbeteredienstverleningenbeschermingvanorganisatiesdeonderhandelingenhebbenverlaten.Kan onzepersoonsgegevens?Burgerswillenzelfdiegrensdeministeraangevenwatdehuidigestatusisvandeont- bepalen.Deoverheidmoethaarbevoegdhedenaanwen-wikkelingvandezemodelassessments?Kanderegering denomonsdaartoeinstaattestellen.Datvergteenin-voortsingaanopdevraagofdezemodellenaltoepassing grijpendekoerswijziging.Opditmomentkunnenburgersvindenindepraktijken,zoja,hoeeninwelkefasevan zichniettotéénverantwoordelijkewenden,wantdepo-hetontwerpvannieuwesystemenproductenofdiensten tentiëleschendersvertegenwoordigenalleaspectenvandezewordentoegepast? deoverheid,desamenlevingenhetbedrijfsleven.Zijn DeledenvandeD66-fractiedelendemeningvande zeaantesprekenophunhandelendoorburgers?ErzijnWRRdatdesamenlevingnetalsdeoverheidaanhetin- veeldwarsverbandenenuitruilen,maariserookeenre-formatiserenis.Hetgroteverschiltussendeontwikke- gisseur?Omburgersgreepophuneigendataterugtege-lingenbijdeoverheidenderestvandesamenlevingis ven,zaldeoverheidendusookdepolitiekderegiemoe-desnelheidwaarmeeditgebeurt.Defractieledenhech- tengaannemenomonsgrondwettelijkrechtopbescher-tenveelwaardeaanwaarborgingvandeprivacyindesa- mingvanonzepersoonsgegevenstewaarborgen.Datmenleving.UithetrapportNietsteverbergen,maartoch vergtregieopnormering,transparantie,voorlichting,toe-bangvanhetCPBkomtnaarvorendatburgersnazichte zichtenhandhaving.hebbengeïnformeerdoverprivacyrisicoshetgedragten Hetisnognietzogemakkelijkomdieregiezodanigteaanzienhiervanaanpassen.Deledenvandefractievan voeren,datdedaaraantengrondslagliggendenorme-D66vernemengraagvanderegeringopwelkewijzede ringklip-en-klaarisvooriedereen.Praktischaltijdwordtoverheidvanplanisomdeburgerverdertebeschermen wetgevinggemaaktopbasisvaneenafwegingvanbelan-tegendeinformatiehongervanbedrijvenzoalsGoogle, gen.HetbelangvandeStaatbijdebeschermingvandeMicrosoftenFacebook.Mijnfractieisvanmeningdatme- openbareordeofhetbelangvandeburgerbijzijnveilig-degezienhetinternationalekaraktervandeproblema- heidhebbeneenbepaaldgewicht,netzoalshetbelangbijtiek,demeestvoordehandliggendeoplossingvanhet hetzelfbeschikkingsrechtoverdeeigengegevensofbijvraagstukis:hetvergrotenvanhetbesefvandeburger rechtsbescherming.Hetisechterallangnietmeerzwart-tenaanzienvandeprivacyproblematiek.Deeltderege- witveiligheidversusprivacy.Efficiencyspeelteenrolbijringdezeopvatting?Zoja,heeftzijconcreteplannenom dedienstverlening,indegezondheidszorgeninhetbe-hiereenactievererolintespelendantotnutoehetgeval drijfsleven.Ookdaarzijnonzegegevensgeliefdomhetwas?DeWRRspreektinhaarrapportoverhetbelangvan consumentengedragtedoorgrondenenhetaanbodvanhetrechtophetwissenofvergetenvaninformatie.Kan deproductennogpassendertemaken.Hetbelangvanderegeringditvanuitinternationaalperspectieftoelich- hetbedrijfslevendus.Degegevensdiebedrijvenverza-ten? melen,komenallemaalweerbeschikbaarvoordeopspo- 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-16
 • 16. Strikring,kortomvoordeveiligheid.DeheerFrankenheeftde Datvraagtomeenkritischblikvaniedereen:departe-normendiewatonsbetreftbijdetoetsvanontwerpwet- menten,politiekenuitvoerders.Deneigingnaarmeerengevingalsuitgangspuntmoetendienen,dievoortvloei- meermogelijkhedenisgroot,omdatwedatverwarrendenuitonzeexpertmeetingvan2008,zojuistopgesomd. metdaadkracht,maarhetkanzichevengoedtegenonsWijsteunendanookgraagdemotiediehijvanavondzal keren.HetonderzoekdoelwitEuropanaaraanslagenofindienen. halfgelukteaanslagenlaatziendatdepolitiedemeeste Eentoetsvoorafgaandeaaneenwetgevingsvoorstel, plegersalinhetvizierhad,gewoonviahetambachtelijkeaannoodzaak,effectiviteitenhanteerbaarheid,enpropor- opsporingswerk.Hetgevaarvaneenonbeperktehoeveel-tionaliteit,isalleenmogelijkalsweinzichthebbeninhet heidgegevensbeschikbaarstellen,isdatnogmeerdataeffectvanontwerpwetgevingoponzeprivacy.Eenpriva- enbevoegdhedenjuisthetambachtverzwakkenenernogcyimpactassessmentisduseenconditiosinequanon meerlangselkaarheenwordtgewerkt.Wecreërenheelvooreenzorgvuldigeafwegingtussenhetbelangvande veelhooibergenwaarindepolitiemaggaanzoeken.bevoegdheden,gegevensenhetbelangvanburgersbij Hetzelfdezienwegebeurenbijhetelektronischkind-debeschermingvanpersoonsgegevens.Waaromkiestde dossier.Erzijnnuzoimmensveelalsrisicokinderenge-regeringervooromnueerstonderzoektedoennaarde typeerdekinderenopgenomenindedatabanken,datge-mogelijkheidvanhetgebruikvanprivacyimpactassess- richtehulpverleningonmogelijkwordtofpreventiemaat-ments?Ookderegeringzelfzoudiegegevensoptafel regelenondoenlijktenemenzijn.Deprofileringistegrof,moetenwillenhebbenalvorenseenafwegingtemaken. waardoorweonsdoelvoorbijschieten.BovendienleidtEenassessmentmaakthetookmogelijkdatonbedoelde hettotstigmatiseringenonrechtvaardigeuitsluitingen,effectentijdigbovenwaterkomen,zodatontwerpwetge- bijvoorbeeldalsiemandteboekkomttestaanalswanbe-vingdaaropkanwordenaangepast.Deregeringnoemt taleromdathijeenbepaaldepostcodehebtenergenséénhetkostenaspectinrelatietothetnietverplichtstellen, keereenrekeningtelangopenheeftlatenstaan.maarvooreenPIAbijwetgevingisalleendeoverheid Hetzelfdegebeurtalsdatavoorteveelverschillendeverantwoordelijk.Eenverwijzingnaarhetarmemidden- doelenwordengebruikt.ZoishetSchengenInformatieenkleinbedrijfisdannietopzijnplaats.Heeftderegering Systeemgestartomdegrenscontroleseffectieverte.ma-eraangedachtdateenPIAookbijzonderkostenbesparend ken.Numogenopsporingsdienstenookvoorstrafrech-kanwerken?Wetgevingkannogtijdigwordenaangepast telijkedoeleindengebruikmakenvandedatabanken.Datinplaatsvanaanheteindvaneentraject.Develemiljoe- betekentdatmigrantenvakervoorkomenindataban-nendieverlorenzijngegaanmethetvoorbereidingstra- kenwaarpolitieenjustitievrijoverkunnenbeschikken.jectvanhetelektronischpatiëntendossierhaddenwellicht Hetvalttebezienofditgebruiknietindruisttegendeuit-kunnenwordenbespaardalsalleeffectenmeteenoptafel gangspuntendiehetEHRMheeftneergelegdindeMar-haddengelegen.EenPIAisookeengoedegelegenheid perzaak,omdathetonschuldigemigrantenkanstigmati-vooreenonderbouwdereactieopadviezenvanofficiële seren.Metprofileringishetgevaarvoorstigmatiseringadviesorganen.Momenteelzienwetevaakdatookzeer nognadrukkelijkeraanwezig.HetHofheeftindezezaakkritischecommentarenvandeEDPSofhetCBPzonder nadrukkelijkopdegroteverantwoordelijkheidvoorover-veelargumentenindewindwordengeslagen.Datpast hedengewezenbijhetgebruikvannieuwetechnologieën.nietineendemocratischerechtsstaat. Zijdienendejuistebalanstevinden.Opspoordersinde Deregeringzegtweltoeomdevoorgenomenmaatre- voorhoededienentevensprivacybeschermersindevoor-gelennadrukkelijkertegaantoetsenaaneffectiviteiten hoedetezijn.transparantie.Betekentditookdatwijditherkenbaaren Totzovermijnvragenenopmerkingenoverdewense-toetsbaarzullenterugzienindeontwerpwetgeving?Voor lijkenormering,maarwatisdefeitelijkenormering?Wijmedewetgeversishetvanbelangomdezelfdetoetste ziendatdetechniekuiteindelijknogsteedsdenormis;kunnendoenalsderegering.Ookhetvoornementoteen eengrootcontrastmetdewijzewaaropditkabinetbij-evaluatieofhorizonbepalingengaatindegoederichting. voorbeeldmetgentechnologieomgaat,zekeralshetgaatWaaromheeftderegeringhetinditverbandoverof-of? ommenselijkecellen.Danishetvanbelang,eersteenIshetnietlogischeromdehorizonbepalingvergezeldte ethischediscussietevoerenenopbasisdaarvangrenzenlatengaanvaneenevaluatieopeenbepaaldtijdstipruim testellen.Zonietbijprivacy:elkenieuwemogelijkheidvoorafgaandaanhetaflopenvandehorizonbepaling?Het dieeennieuwetechniekbiedt,zullenweuiteraardtoe-gaatomdestokachterdedeurvooreenzorgvuldigtegen passen.Zondeomniettegebruiken!Dewaaromvraaghetlichthoudenvannutennoodzaak,maarookomeen sneuvelttevaakonderditenthousiasme.Tegelijkertijdwaarborgdatondeugdelijkewetgevingnietautomatisch wetenweinmiddelsdatdeprivacyvooralafhangtvandoorloopt.Ikhoorhieropgraageenreactievanderege- dewijzewaaropmensenmetdietechniekomgaan.Aanring. wieverstrekjehetmandaatomineendatabestandtekij- Watisdewenselijkenormering?DeWRRheeftdekern ken?Maaktiemandfoutenbijdeinvoering?Vallendege-tepakkenmetdeconclusiedathetgaatomregieopin- gevensinverkeerdehanden?Demenselijkefactoriseenformatiestromen,nietalleenopapplicaties.Watwillen zwakkeschakelendiekunnenwebeterwantrouwen.wewetenalsoverheidenwaarom?Welkeinformatiewil- Wemoetenonstegenonszelfbeschermen,zobe-lenwekoppelenenmetwelkbeleidsdoelofpolitiekdoel? schouwikhetuitgangspuntselectbeforeyoucollect.Alleenvanuitdieinhoudelijkeuitgangspuntenishetmo- Eerstwetenwatjewaaromnodighebtendandewetge-gelijkomselectieftezijn.Daaromzalderegeringzichbij vingendetoepasselijketechniekenzoontwerpen,dateenwetsvoorsteleerstmoetenafvragenofdeinbreuk erookgeenandereinformatiewordtopgeslagenofbe-opdeprivacynoodzakelijkis.Verkerenweinproblemen waard.Ditishetzogenaamdezeroknowledge-uitgangs-omdatweeenbepaaldewettelijkebevoegdheidnogniet punt.JemoetweleersteencursusEngelsvolgenvoordathebben?Onderbouwdatdanmetfeitenenlaatzienwat jejehetprivacydebateigenkuntmaken.Datallesbete-wordtopgelostmetextrabevoegdhedenendata. kenteenzorgvuldigeafbakeningalinhetstadiumvanhet ontwerpvandewetgeving.Datverkleinttevensdekans 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-17
 • 17. Strikdatgegevensvooreenanderdoelwordengebruikten zullenwemoetenbeginnenmetmeertransparantieenwatonsbetreftisdatwinst,wanteenanderdoelverdient overzichtmoetenscheppen.DatbetekenteenherkenbareeennieuwdebatindeStaten-Generaal;eendoordachte, plekmetfunctionarissendievragenbeantwoordenenad-welbewustekeuze.Bovendienkangebruikvangegevens viseren,maartegelijkertijddedoorzettingsmachthebbenvooreenanderdoeldandewetoorspronkelijkinvoor- omgegevenstecorrigerenofverwijderen,tenaanzienzag,alleenmetinstemmingvandepersoonzelf.Datis vanalledepartementenenuitvoeringsinstanties.Hoekijktietsandersdaneenwetergenspublicerenenerdanvan deregeringhiertegenaan?Watonsbetreft,zoudecom-uitgaandatiedereenopdehoogteisgebracht.Bovendien missiediedeWRRvoorsteltomjaarlijksdeontwikkelin-moetereengegronderedenvoorzijn.Dezetweecriteria genindeinformatiestromentegenhetlichttehoudenenbetekenenperdefinitiedatdatamininguitdenbozeis. deKamerenderegeringdaaroverteadviseren,ookaan Tochblijktindepraktijkkeeropkeerdatdatamining ditexpertisecentrumgekoppeldkunnenworden.Danzouenprofileringwordentoegepast,evenalshetzogenaam- eengoedebasiskunnenvormenvoorhaarbevindingen.defunctioncreep,hetgebruikvangegevensvooreenan- Vanuithetburgerperspectiefisdetransparantienogverderdoel.Hierwordenburgersongemakkelijkvan.Jehebt onderdemaat.Naasteendergelijkexpertisecentrumzougeengreepopjegegevens,jeweetzelfsnietinwiens dewettelijkeinformatieplichtmoetenwordenversterktenhandenzezijnenwaarom.Graaghoorikklip-en-klaarvan ookdemogelijkhedenvoorrechtopinzage,bezwaarofderegeringwelkegrenzenzijstelttenaanzienvanhet klachtenmoetenwordenversterkt.omgaanmetbulkgegevens,bijvoorbeeldineendatabank, Danhettoezicht.Burgerskrijgenhunregieechternietlosvanhetdoelwaarvoorzezijnopgeslagen.Enwelke terugmeteenhelpdeskeneenaansprakelijkemetdoor-waarborgenbiedtderegeringomdezegrenzentebewa- zettingsmacht.Deoverheiddientdaarvoorzelfuitdemistken?Deregeringillustreertmeteenookzelfhoelastighet tetreden:latenzienwatzeweetvanonsenwatzedaar-isomselectiviteittebetrachten.Wegensdoorslaandsuc- meedoet.Hetbegintdusmetinzagetekrijgenindere-ceszoudeautomatischenummerplaatherkenning(ANPR) gistratiedoordeoverheidenhetgebruikvandegege-moetenleidentotnieuwewetgevingomkentekensvoor vens.Zoalsikalbijaanvangzei:deoverheidsregiemoetmeerderedoelentekunnengebruiken.Kanderegering zichookuitstrekkenoverdeprivatesector.Bepaaldoel-aandehandvanditvoorbeeldnueensuitleggenwaar- stellingenenrandvoorwaardenenorganiseertoezicht.Deomhetgeoorloofdisomkentekensopgroteschaaltege- regeringsteltvooromhetexternetoezichtteverstevigen,bruikenvoorhetvolgenvanbestuurdersmeteengeheel maarwelmeerachterafintezetten.Hetinternetoezichtanderdoeldanwaarvoordenummerplaatherkenning bijbedrijvenzouversterktwordendoormiddelvanpriva-ooitbedoeldwas?Enkanzedaarbijeenvergelijkingtrek- cyofficieren.Hetaantrekkelijkehiervanisdatwellichthetkenmetdebeslissingomnietverdertegaanmetproe- bewustzijnendeverantwoordelijkheidvanbedrijvenzelfvenvoordekilometerheffing,omdatditdeprivacyteveel hierdoorwordenvergroot.Denormenwordenvanbin-zouaantasten?Diemaatregelzouzorgenvoor15%min- nenuitopgebouwd,maarhoevoorkomenwehetrisicoderautosopdewegenvolgensdetoenmaligeregering, dathetbeperktblijfttotzonprivacyofficier?EndientdiemaarookhetRathenauInstituut,wasdeprivacybijzonder officiernietookdebelangenvanhetbedrijfdaartegen-goedgewaarborgd.Indewoordenvandetoenmaligemi- overaftewegen?nisterEurlings:Uzoubangermoetenzijnvooruwgsm Debedrijvenzoudenzelfbelangmoetenkrijgenbijeendanvoorhetkastjeinuwauto. zorgvuldiggebruikvangegevensvanhunklanten.Dat Somsgloortereenbeginvaninzichtdatwenietopde hebbenwijgezienbijhetbedrijfTomTom.Toenburgerswegvaneindeloosvergarenvandataverdermoeten.Een ervanopdehoogtekwamendathungegevensaanjus-centraledatabankvoordevingerafdrukkenkomtervoor- titiewerdenverstrektomsnelheidsovertredingentekun-lopigniet.Graaghoorikvanderegeringhoeditdebat nenvaststellen,realiseerdedeeigenaarvanTomTomzichverderverlooptenwatergebeurtmetonzebiometrische dathetbedrijfvoorzichtigermoestzijnmethetuitwis-gegevensdieinmiddelsalzijnafgenomen.Zijndiegege- selenvangegevens.Alsdeoverheidmeervoorlichtingvensveilig?Wordenzevernietigd?Datlaatstelijktmijde geeftaanburgersoverdewijzewaarophetbedrijfslevenmeestlogischeweg.Graaginformatiedaarover. omgaatmetdata,kandeinternedrukomzorgvuldigheid Eenzwaluwmaaktnoggeenzomer.Ookditkabinetlijkt tebetrachtenwordenvergroot.Eendoelmatigtoezichtzitweertebarstenvanenergieomdatavanonsteverkrij- nietalleeninhogeboetes,maaronzefractieachthetwelgenentegebruikenvoorzijnpolitiekeambities.Derege- vangrootbelangdathetCBPdieboeteskanuitdelen.Deringwilbijvoorbeeldinstantiesverplichtenomdatatede- leeuwmoetinderdaadeenbeetjeengworden.lenalshetnoodzakelijkisvoordeveiligheid.Ditisdus Deoverheidzoueropmoetentoezien,bijzichzelfeneenplichtvoorprofessionalsomtebrekenmethetdoel- hetbedrijfsleven,datdetechnologievooralbenutwordtbindingsprincipe.Wehebbenmetnamedeafgelopenja- omonstebeschermentegenongewenstgebruikvanon-rengezienhoesubjectiefhetbegripveiligheidis.Dus zegegevens.Meerprivacybydesigndusendaarmaghoezietderegeringditvoorzich?Wiemagbepalenof eenfinancieelbelangnooitietsaanafdoen.Regiedoorhetnodigis?Hetzijndieinstantieszelfdiedezeafweging deoverheidbetekentookregieoverderolvantoezicht-moetenmaken. houders.Hetantwoordvanderegeringopdevraagover Inhetkadervanzelfbeschermingenuniformiteitjuicht derolvanhetCBPistotnutoenogalontwijkend.Wijon-onzefractiedanookhetideevandehelpdesktoe,waarbij dersteuneneenversterkenderolvanwetgevingsadviesprofessionalswordengeadviseerdoverhunomgangmet entoezichtopdenalevingvandiewetten.Deadviseringdata.Devraagiswelonderwiediehelpdeskzoumoeten vanbedrijvenenuitvoerendeinstantieszienwijlieverinfungeren.Watonsbetreft,wordteendergelijkehelpdesk eenanderehand,wathetCBPvrijheidgeeftinzijntoe-breedingericht,ookvoorburgersenhetbedrijfsleven.Zo zichthoudendetaak.WellichtdathetCBPbijhetkwijtra-kanereencentraalexpertisecentrumontstaanmeteen kenvandezetaakwelvoldoendecapaciteitkrijgt.Datzoueenduidigeadvisering,wiedehulpvragerookis.Alswe zeernauwgezetmoetenwordenuitgezocht.burgersweermeergreepophungegevenswillengeven, 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-18
 • 18. Strik Tenslotte:hetwordtsteedsduidelijkerdatniemandmeerhetoverzichtheeft.Endeoverheidzouhetwelmoe-tenwillenhebbenomenigszinsgriptehoudenenstu-ringtegeven.Wijalsvolksvertegenwoordigersdienenhetburgerrechtserieustenemeneneengevoelvanurgen-tieteontwikkelentenaanzienvandeonmachtdieveelburgersvoelenbijdetechnologischeontwikkelingen.Pri-vacygaatomveelmeerdanomhetkunnenafschermenvanjepersoonsgegevens.Hetheeftmetvrijheidtema-ken,waardigheid,autonomie,maarookdedemocratischerechtsstaat.DedoordeWRRvoorgesteldecommissiediejaarlijksrapporteertoverdieontwikkelingenenonsaan-spreektoponzeverantwoordelijkheid,zoudatgevoelvanurgentiekunnenversterken.Maaruiteindelijkdraaithetomdepolitiekewil.Ikbenblijmethetgevoelvanurgen-tiedatikvanochtendhebgehoord.Latenweonzewetge-vingstoetsgewetensvolverrichtenengeengenoegenne-menmetvagewettelijkecriteria,controlehoudenopnor-meringdieinlagereregelgevingwordtneergelegd,Eu-ropeseontwerpwetgevingbecommentariërenenimple-mentatiewetgevingkritischtoetsenopdestriktenood-zaak.Alsweconsistentzijn,zalderegeringgedwongenzijnomonzeuitgangspuntenalbijaanvangvanhetwet-gevingsprocesernstigtenemen.Deberaadslagingwordtgeschorst.Devergaderingwordtvan12.40uurtot13.45uurge-schorst.Devoorzitter:Deingekomenstukkenstaanopeenlijstdieindezaalterinzageligt.Opdielijsthebikvoorstellengedaanoverdewijzevanbehandeling.Alsaanheteindevandevergade-ringdaartegengeenbezwarenzijningekomen,neemikaandatdeKamerzichmetdevoorstellenheeftverenigd.(Dezelijstis,metdelijstvanbesluiten,opgenomenaanheteindevandezeeditie.) 17 mei 2011EersteKamer Rapportcommissie-Brouwer-Korf  EK27 27-2-19

×