ICT gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Pavel Pešat

 • 542 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
542
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ICT dovednosti u žákůse speciálními vzdělávacími potřebami (projekt SGS-FP-TUL 40/2011 interní číslo SGS 5854) Pavel PEŠAT & Jaroslav ZAHÁLKA
 • 2. • Proč? ICT a žáci se SVP • Osoby se zdravotním znevýhodněním/postižením mají právo na plnohodnotný život (včetně výchovy a vzdělávání)! • UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením).• Jak s ICT? • např. integrace a inkluze pomocí ICT do života většinové společnosti (nejen do školního vzdělávání). • ve vzdělávání nutno měnit stávající pedagogická paradigmata a aplikovat nové teorie učení (např. konektivismus – teorie učení v síti) a při vzdělávání žáků s SVP dosáhnout srovnatelných výsledků s žáky v hlavním proudu (alespoň u těch, kteří mohou!). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 2
 • 3. ICT a žáci se SVP• Proč ICT? • ICT jako kompenzační pomůcka (rozpoznávání řeči – Newton dictate, PC s hlasovým výstupem). • ICT jako efektivní komunikační prostředek (on-line sociální komunikace je pro některé skupiny výhodnější – neslyšící, „vozíčkáři“, žáci s Aspergerovým syndromem aj.). •ICT jako podpůrný nástroj rozvoje kognitivních schopností (zdroj aktivních i pasivních podnětů, zdroj informací – Internet, Google, slovníky, atd.). • ICT jako prostředek pro učení, práci a zábavu (prevence nejen digitálního znevýhodnění). • ICT jsou součástí vzdělávacího kurikula (Rámcových vzdělávacích programů, ŠVP aj.). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 3
 • 4. ICT a žáci se SVP• Jak s ICT? •ICT nabídne potřebné prostředky, které jsou dostupné (zčásti ano, co není, brzo bude – jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů vůbec). •Žáci s SVP budou umět ICT používat na potřebné úrovni (s ohledem na limity své SVP, jinak na úrovni aktuálního technologického vývoje). • Učitelé (pedagogové a speciální pedagogové) budou používat ICT na potřebné, technologicky aktuálně dostupné úrovni (komunikace, sociální sítě, e-learning, cloud aplikace, atd.). • Celá společnost bude používat ICT na technologicky dostupné úrovni (spolužáci, později úřady, sociální pracovníci atd.). 2012 ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 4
 • 5. ICT a žáci se SVP• Jak umí žáci s SVP používat ICT?• Jaké jsou jejich znalosti a dovednosti?• Jednou z možností zjištění je e-test(v oblasti ICT standardní metoda).• Test Informační Gramotnosti TIGR(SCIO) (je dostupný, má definované vlastnosti,jsou známy srovnávací výsledky z hlavníhoproudu). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 5
 • 6. TIGR a žáci se SVP• Elektronicky (on-line) zadávaný srov-návací test (v PC učebně) po ukončení výukyICT dle ŠVP dané školy. • 1. část (teoretický subtest): 50 otázek (s volbou z více odpovědí, s volnou odpovědí atd., doba řešení 45 min. / 65 min. SVP). • Přestávka 5 minut. •2. část (praktický subtest): 15 praktických úkolů (textový editor, tabulkový kalkulátor, úprava fotografie, odeslání 3 souborů, doba řešení 30 min. / 50 min. SVP). • Žák může (musí) pracovat s Internetem a může si vyvolat programy, jichž se otázky týkají (simulace reálného on-line prostředí). ICT dovednosti u žáků se SVP ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 6
 • 7. TIGR a žáci se SVP• Členění otázek z hlediska RVP • základy práce s počítači, • vyhledávání informací, • zpracování prezentace a využití informací, • komunikace a spolupráce s pomocí ICT, • bezpečnost a etika.•Členění otázek z hlediska ICTaplikací • textový procesor, • tabulkový kalkulátor, • práce s internetem, • operační systém, • správa souborů a hardware, ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 7 • ostatní.
 • 8. TIGR a žáci se SVP•Členění otázek z hlediska taxonomievzdělávacích cílů • znalosti, • porozumění znalostem, • aplikace znalostí. ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 8
 • 9. Výzkumný vzorek žáků se SVP•Celkem 160 respondentů z 15 škola dětských domovů • osloveno 30 škol, • 4 specializované (tj. speciální, praktické) školy testování vzdaly po posouzení náročnosti testu.• Rozřazení do 11 skupin dle převažující SVP(kategorie dle § 16 školského zákona).• Bez dětí nadaných a talentovaných. ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 9
 • 10. Výzkumný vzorek SVP• 1) Zdravotní postižení mentální (38).• 2) Zdravotní postižení tělesné (0 není-li uvedeno jinak).• 3) Zdravotní postižení zrakové.• 4) Zdravotní postižení sluchové (3).• 5) Zdravotní postižení – vady řeči.• 6) Zdravotní postižení – souběžné vícečetné postižení.• 7) Autismus (2).• 8) Vývojové poruchy učení nebo chování (v lehčím i těžšímstupni), tj. žáci s LMD (ADHD nebo ADD), specifické poruchy učenía chování (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie aj.) (85).• 9) Zdravotní znevýhodnění – zdravotní oslabení a/nebodlouhodobá nemoc, např. astma, cukrovka, epilepsie, onkologickéonemocnění aj. (3).• 10) Sociální znevýhodnění – rodinné prostředí s nízkým sociálněkulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy (15).• 11) Jiné, neodpovídající výše uvedenému (14). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 10
 • 11. Výsledky TIGRa u žáků se SVP ZŠ 8. ZŠ 9. 1– 4– 8– 9- 10 – 7– třída třídaTyp SVP mentální sluchové Vývojové Zdravotní Sociální 11 – Jiné postižení postižení Autismus (SCIO (SCIO poruchy znev. znev. 2010) 2010)Ø skore A(–13 až 50) 12 19 25 17 23 14 24 17,7 21,9 Ø čistáúspěšnost 24 38 50 34 46 28 47 35,4 43,7Ø skore B(0 až 33) 8 9 3 9 9 14 12 14,2 Ø čistáúspěšnost 26 27 8 28 28 44 37 42,9 celkem žáků 38 3 2 85 3 15 14 613 1003špatná statistika prokazatelně špatné výsledky srovnatelné výsledky ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 11
 • 12. Výsledky TIGRa u žáků se SVP• Výrazně horší výsledky žákůs mentálním postižením •v principu ale počítače používají a hrozí problémy při práci (špatná funkcionalita, ohrožení na síti – kybergrooming, ztráta dat).•Výrazně horší výsledky žákůze specializovaných škol •důraz na jiné schopnosti a dovednosti než ICT, problém s ICT kvalifikací učitelů (včetně speciálních pedagogů) až odmítnutí testování!•Srovnatelné výsledky integrovanýchžáků. ICT dovednosti u žáků se SVP Bratislava 2011 12
 • 13. Výsledky TIGRa u žáků se SVP•Problematická interpretace výsledkův kategorii sociální znevýhodnění: • žáci, u kterých míra sociálních problémů (identifikuje OSPOD a navazující) vedla až k umístění do specializovaného zařízení (dětský domov), ve kterém mají k ICT (povinný) přístup – proto srovnatelné výsledky, • pro tuto kategorii neexistuje rozhodnutí analogické diagnóze medicinské resp. PPP k „integraci“ (žák není identifikován jako sociálně znevýhodněný např. na základě příjmů v rodině, má nevyhovující PC, nemá Internet aj.). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 13
 • 14. Výsledky TIGRa u žáků se SVP• (Ne)vhodnost elektronickéhotestování ICT pro některé typy SVP?!• Pro některé typy SVP jepřizpůsobení dle zákona nedostatečné(jen prodloužení času, použitívlastních speciálních pomůcek aj.). •nutno zohlednit při konstrukci testu (např. zčitelnit, zestručnit formulace otázek, prodloužit čas, zohlednit individuální SVP ).•Zkvalitnit přípravu pedagogů pro ICT vespeciální pedagogice. ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 14
 • 15. Výsledky TIGRa všeobecně – implikace pro žáky se SVP• Lepší výsledky na školáchs multiplatformní výukou ICT (žáciumí více aplikací stejného zaměření). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 15
 • 16. ICT dovednosti u žáků se SVP (projekt SGS-FP-TUL 40/2011 interní číslo SGS 5854)• Projekt byl vyřešen.• Očekávaných cílů bylo dosaženo (viz závěrečná zpráva).• Rozpočet byl překročen o cca 4 % (vyšší cestovní náhrady). ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 16
 • 17. ICT dovednosti u žáků se SVP (projekt SGS-FP-TUL 40/2011 interní číslo SGS 5854)• Výstupy uplatnitelné v RIV:1) PEŠAT, P. SEIFERT, M., 2011A: ICT dovednosti u žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionalitya motivácií III. Sborník mezinárodní konference 23.–24. listopadu 2011,Bratislava. Univerzita Komenského: Bratislava, 2011. přijato k tisku.2) PEŠAT, P. SEIFERT, M., 2011B: ICT dovednosti u studentů učitelství(TIGR pro budoucí učitele). In Evropské pedagogické fórum 2011. Současnáspolečnost a profese učitele. Sborník konference 5.–9. prosince 2011.Hradec Králové. Magnanimitas: Hradec Králové, 2011. s. 324–331. ISBN978-80-904877-6-5.3) PEŠAT, P. SEIFERT, M., 2011C: ICT dovednosti u studentů učitelství(TIGR pro budoucí učitele). Grant Journal, April 2012, vol. 1, č. 1,přijato k tisku. ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 17
 • 18. ICT a žáci se SVP• Kazuistiky nad rámec projektu: • e-Inkluze v praxi Příběh nevyléčitelně nemocné žákyně, která se účastnila školní výuky z domova prostřednictvím ICT, video. • Škola prince Alberta vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 18
 • 19. ICT a žáci se SVP projekt SGS 5854 byl podpořen z rozpočtu TUL Děkuji za pozornost!ICT dovednosti u žáků se SVP Konference SGS Liberec 2012 19