LabVIEW Academy

280 views
210 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LabVIEW Academy

  1. 1. <<MECHANICAL>> 21 Royal FrieslandCampina Energiebesparing van circa 100.000 kWh Lage Total Cost of Ownership (TCO) en een hoge betrouwbaarheid van product en leverancier zijn voor Royal FrieslandCampina de belangrijkste argumenten bij de aankoop van nieuwe compressoren voor hun fabrieken. Eén van de nieuwste productie-eenheden staat in Maasdam. In deze bijna volledig geautomatiseerde fabriek worden wekelijks zo’n 60 SKU’s geproduceerd. Consumentenproducten als melk,vlaenyoghurtinliterof1/2liter-verpak- kingen.Compressorenzijninproductieproces- sen als deze onmisbaar. Onverwachte stilstand is dan ook onacceptabel. Royal FrieslandCampina is een internatio- nale coöperatieve zuivelonderneming met in totaal zo’n 16.000 leden-melkveehouders in België, Duitsland en Nederland die dage- lijks verse melk leveren aan de onderneming. Van de binnengekomen melk produceert de onderneming in haar 33 productiebedrijven in Nederland consumentenproducten als vla, yoghurt,kaas,magere,halfvolleenvollemelk, alsmede diverse industriële producten als lac- tose, broodverbeteraars en ijspoeders. Van de 21.000medewerkersdiehetbedrijfwereldwijd in dienst heeft, werken ruim 6.500 mensen in Nederland. Productieproces Bij de zo goed als volledig geautomatiseerde fabriek in Maasdam wordt 6 dagen per week semi-continu gewerkt. Negentig procent van de producten die hier worden gemaakt vinden hun weg naar de consument in Nederland. Na ontvangst van de melk wordt eerst een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Als de melk is goedgekeurd, wordt deze afgeroomd in de melkstandaardisatiefase. Verse melk bevat namelijk zo’n 4,5% vet en 4,2% eiwit. In de melkstandaardisatiefase wordt het vetgehalte in de melk teruggebracht naar 0%. Afhan- kelijk van het te vervaardigen product wordt door middel van homogeniseren het melkvet (room) vervolgens weer in de juiste hoeveel- heid toegevoegd, op een zodanige wijze dat de vetdeeltjes egaal worden gemengd. Gemiddeld wordt in Maasdam zo’n 25 tot 50 tonmelkperuurgehomogeniseerd.Hetsurplus aan melkvet dat uit de melk wordt gehaald, gaat door naar boter- en/of slagroomfabrikan- ten. Alle melk wordt na het homogeniseren gepasteuriseerd. In de pasteurisatiefase wordt de melk verhit van 4 naar 72º C en dan weer snel teruggekoeld naar minder dan 4º C. Voor hetmakenvanyoghurtwordtgaandehetproces nog zuursel toegevoegd om in een periode van 6 uur yoghurt te kunnen “kweken”. Het kweekproces bij yoghurt wordt gestopt door het mengsel terug te koelen tot 2-3º C.Afhan- kelijkvanhetgewensteeindproductwordtvlak voor de verpakkingslijnen eventueel fruit toe- gevoegd. Vervolgens gaan de producten door naar één van de 13 verpakkingslijnen, waarop ze worden afgevuld in liter, 1⁄2 liter-verpak- kingen of bekers. Perslucht onmisbaar Olievrije perslucht is voor het hierboven beschreven productieproces absoluut onmis- baar.Zonderpersluchtstaatditprocesnamelijk stil. Perslucht wordt bij de productie-eenheid in Maasdam onder meer gebruikt voor de aansturing van kleppen, cilinders en vacu- uminjectoren in de verpakkingslijnen. Om de heleproductie-eenheiddagelijksvanperslucht te kunnen voorzien staan in Maasdam twee 90 kW olievrije schroefcompressoren met vast toerental opgesteld en een 90 kW ZR fre- Na ontvangst van de melk wordt eerst een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Als de melk is goedgekeurd, wordt deze afgeroomd in de melkstandaardisatiefase. Verse melk bevat namelijk zo’n 4,5% vet en 4,2% eiwit. MAINTENANCEMAGAZINEN°98,december2009
  2. 2. <<MECHANICAL>> 22 quentiegeregelde olievrije schroefcompressor met VSD-regeling (type ZR90VSD). Bij alle drie de compressoren is een energieloze MD- droger standaard in de behuizing ingebouwd. Het complete compressorpark wordt centraal aangestuurd met behulp van een centrale compressor-regelaar (ES-regeling) van Atlas Copco.DeES-regelaarbepaaltwelkecompres- soren moeten worden ingezet om aan de pers- luchtvraag op een bepaald moment te kunnen voldoen.Verder zorgt deze regelaar ervoor dat decompressoreninstallatieoptimaaldraait,met het laagste energieverbruik. De compressoren metvasttoerentalstaanafwisselend‘standby’. Is de luchtvraag op enig moment groter dan de opbrengst van deze compressor dan zorgt de ES-regelaar dat de VSD-compressor het wis- selende verbruik compenseert. Energieverbruik Van alle drie de opgestelde compressoren bij Royal FrieslandCampina heeft de frequen- tiegeregelde olievrije schroefcompressor ZR90VSD veruit het laagste energieverbruik. In tegenstelling tot de andere twee compres- soren is het met deVSD-compressor namelijk mogelijk om de nullast-uren tot een minimum te reduceren, zodat deze machine volcontinu binnen zijn regelbereik blijft draaien. Niet alleen neemt dus het aantal onbelaste draai- uren af, maar er kan ook aanzienlijk worden bespaardopbenodigdvloeroppervlakeninstal- latiekosten doordat de frequentieregelaar in de omkasting is ingebouwd. Doordat de cos phi over de gehele toerenrange hoog blijft, slijten de lagers van de motor en het schroefelement mindersnelalsbijconventionelecompressoren die voortdurend starten en stoppen. Overstap Medio’96stapteRoyalFrieslandCampinaover naarfrequentiegeregelde,oliegesmeerdecom- pressoren. Een stap waarmee ze indertijd een energiebesparingrealiseerdevan70.000kWh. In2007werddeoverstapgemaaktnaarolievrije schroefcompressoren.Eénschroefcompressor met een vast en één schroefcompressor met een variabel toerental (VSD-compressor). Een jaarlaterisuithetoogpuntvanredundantiehet parkgecompleteerdmeteenderdecompressor meteenvasttoerentalenishetkostbarekoelen met ijswater vervangen door ingebouwde, energieloze MD-drogers. Dit alles resulteerde uiteindelijk in een energiebesparing van circa 100.000 kWh. Uitermate gunstig dus voor de Total Cost of Ownership (TCO). De TCO bestaat namelijk voor 10% uit de afschrijving van de compressor, voor 12% uit onderhoud envoor75tot80%uitenergiekosten(inclusief dekostendieoptredenbijeeneventueleopslag van de olie). << Om de hele productie-eenheid dagelijks van perslucht te kunnen voorzien staan in Maas- dam twee 90 kW olievrije schroefcompres- soren met vast toerental opgesteld en een 90 kW ZR frequentiegeregelde olievrije schroef- compressor met VSD-regeling (type ZR90VSD). Bij alle drie de compressoren is een energie- loze MD-droger standaard in de behuizing ingebouwd. De LabVIEW Academy gaat van start in de Benelux <<ACTUA>> De XIOS Hogeschool Limburg in België is het eerste acade- mische instituut in de Benelux dat de LabVIEW Academy status krijgt. De studenten van de XIOS Hoge- school Limburg die de colleges “Procescontrole” volgen, krijgen eengrondigeopleidingingrafische programmering met LabVIEW en verbeteren dus hun kansen bij het zoekennaareenbaanbijbedrijven die op dit systeem gestandaardi- seerd zijn. De LabVIEW grafische programmering van NI wordt steeds meer toegepast bij onder- zoekenindustriëleapplicaties,wat heeft geleid tot een grotere vraag naar ingenieurs die zijn geschoold in grafische programmering. Om aan deze behoefte te voldoen heeft National Instruments, ter ondersteuning van academische instituten,deNILabVIEWAcademy gelanceerd, een pakket met leer- stof en hands-on praktijkoefenin- gen, dat toegepast kan worden in colleges waarbij gebruik gemaakt wordt van LabVIEW programme- ring. Na voltooiing van deze Aca- demycursusbeschikkenstudenten over de kennis en de tools om met succes deel te kunnen nemen aan het Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) examen, een waardevolle aanvulling op hun curriculum vitae als zij solliciteren bijéénvandetalrijkebedrijvendie op dit systeem zijn gestandaardi- seerd. Constante groei HetaantalscholenmetdeLabVIEW Academy status groeit gestaag en nadert de 100 wereldwijd. De eerste in de Benelux die deze status verwerft is de XIOS Hoge- school Limburg in België. “De status van LabVIEW Aca- demy geeft XIOS Hogeschool Limburg een nieuwe dimensie in het gebruik van het systeem voor onder- wijs en onderzoek” zei VincentClaesdieopde Hogeschool Limburg de colleges “Proces- controle” geeft. Deze cursus omvat de basiselementen van LabVIEW program- mering, inclusief data acquisitie en programmeertechnieken voor instrumentbesturing, maar ook geavanceerde onderwerpen zoals hetgebruikvancodevoorFPGAen embedded systemen. XIOS Hogeschool Limburg De XIOS Hogeschool Limburg (www.xios.be)biedteenuitgebreid programma, dat alle aspecten omvatvandeelektronica-ICT.Ont- wikkeling,installatieenonderhoud van complexe elektronische syste- men zijn enkele van de hoofdon- derwerpen. Het drie jaar durende programma geeft studenten een grondige kennis van elektriciteit, elektronica, digitale technieken, automatisering, meet- en bestu- ringstechnieken, microcontrollers, embedded systemen, mechatro- nica, telecommunicatie, gege- vensverwerking en netwerken. Praktische labsessies, projecten en trainingsstages bij een bedrijf helpendestudentenonderandere ookbijhetverwervenvanvaardig- heden in analytisch en doelgericht denken, evenals communicatieve en creatieve vaardigheden. ‹‹ MAINTENANCEMAGAZINEN°98,december2009

×