ตัวอย่างหวานนักรักของซาตาน No.1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ตัวอย่างหวานนักรักของซาตาน No.1

on

 • 2,629 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,629
Views on SlideShare
1,591
Embed Views
1,038

Actions

Likes
1
Downloads
14
Comments
0

2 Embeds 1,038

http://www.ebookjang.com 1037
http://www.mypagerank.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ตัวอย่างหวานนักรักของซาตาน No.1 Document Transcript

 • 1. บทนํา... พืนทีราวหนึงไร่ เศษทีร่ มรื นด้ วยต้ นมะม่วง กระท้ อน และส้ มโอ ทีเก่าแก่เกินกว่าจะออกดอกออกผลแล้ วนันได้ รั บการดัดแปลงเป็ นร้ านขายต้ นไม้ และร้ านกาแฟสด ชือว่า “ร้ านต้นไม้และกาแฟอิ มรัก” โดยมีเจ้ าของร้ านนามว่า อรุณนารี หญิงสาววัยยีสิบเจ็ดปี ทีมักมี ร อยยิ มแต่ งแต้ ม บนใบหน้ ารู ปหัวใจน่ ารั กอยู่เป็ นนิ จ อย่ างคนอารมณ์ดี เธอรู้ สึกเสียดายและสงสารต้ นไม้ เหล่านันทีเห็นมาตังแต่เล็กแต่น้อยจะต้ องถูกโค่นทิง จึงขอพืนทีแห่งนีจากบิดาแล้ วดัดแปลงเพือทําร้ านขายต้ นไม้ และดอกไม้ ตามความชอบของเธอทีรั กต้ นไม้ดอกไม้ เป็ นชีวิตจิตใจและโชคดีทีทางเส้ นนีก็มีการตัดถนนผ่านเป็ นเส้ นทางสายรองเลียงเมืองจึงทําให้ ทางเส้ นนีมียวดยานและผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาดสายเหมือนถนนเส้ นหลักและยังร่ มรื นด้ วยต้ นไม้ใหญ่น้อยทีมีให้ เห็นอยู่มาก เกาะกลางถนนถูกตกแต่งสวยงามด้ วยดอกไม้ ต้นไม้ ทีได้ รับการดูแลอย่างดี “ไงแม่แมงปอทําไมวันนีมาช้ านักล่ะแกรู้ มัยวันนีฉันต้ องเป็ นแม่ ค้ าขายต้ นไม้ ให้ หล่อนจนเมื อยไปหมดแล้ วนะเนีย” เสียงบ่นกระปอดกระแปดดังมาจากปากของหญิ งสาวร่ างสูงโปร่ งสมส่วนใบหน้ ารูปไข่นวลเนียนนันประดับด้ วยดวงตากลมโตดําขลับวาววับจมูกโด่งเชิดอย่างคนดือรั น ริ มฝี ปากรู ปกระจับอิมแดงเรื ออย่างคนสุขภาพดีล้อมกรอบหน้ าสวยด้ วยผมซอยสันทันสมัยรับรูปหน้ าคล้ ายดาราเกาหลีทีกํ าลังฮิตของ เนตรนารา แสนเสนา สาวสวยสุดเท่อารมณ์ติสต์ ทีตอนนีหน้ าสวยเริ มหงิกงอเพราะวันนีลูกค้ าเข้ าร้ านแต่เช้ าทังร้ านกาแฟและร้ านต้ นไม้ จนเธอหัวหมุน “ทําไมน้ า...ฉันต้ องมาช่วยแกด้ วยทังๆ ทีวันนีมันวันหยุดฉันน่ะ”2 : หวานนักรักของซาตาน
 • 2. “ฉันแวะไปส่งน้ องอิมอุ่นแล้ วก็เอาไอ้ สเี ทาเข้ าอู่น่ะแก ขอโทษจริ งๆ ว่ะ” อรุ ณนารี ตอบเพือนสาวคนสวยพลางยิมให้ อย่างน่ารั กแบบว่าขอโทษนะจ๊ ะเพือนสาว “ยัยอ้ อนไปเชียงใหม่ตงแต่เมือคืนนีแล้ ว ไปตังอาทิตย์แน่ะแก ัฉันก็ต้องดูลกน่ะ” เธอบอกเพือนซึงก็พยักหน้ าเข้ าใจในเหตุผล เมือ ูลูกสาวทีพูดถึงนันคือ น้องอิ มอุ่น หรื อ เด็กหญิ งอัจฉรี ยาพร เด็กหญิงตัวกลมปอมตาโตปากนิด จมูกหน่อยแก้ มแดงเหมือนเชอร์ รี ผมหยิก ้สลวยวัยห้ าขวบซึงเป็ นแก้ วตาดวงใจของคนทังบ้ านลูกสาวของ อโนมา พรภักดี หรื อ อ้อน คุณแม่ยังสาวและสวยหวานซึง ต้ องไปเป็ นวิทยากรพิเศษในงานเทศกาลอาหารไทยพืนเมืองทีโรงแรมห้ าดาวสุดหรูทีเชียงใหม่ เนืองจากหญิงสาวเป็ นอาจารย์สอนทําอาหารแสนสวยทีมีลูกศิษย์ มากมายโดยเฉพาะลูกศิษย์ ทีเป็ นชายทังทีโสดไม่โสดพ่อบ้ านเมียเผลอและไม่เผลอทีขยันมาสมัครเรี ยนกันไม่เว้ นแต่ละวัน อโนมานันเป็ นสาวน้ อ ยจากภาคเหนื อ พ่ อ แม่ รั บราชการตําแหน่งเล็กๆ อยู่ในส่วนราชการของจังหวัดแต่ด้วยความทีรักดีเรี ยนเก่งเธอจึงสามารถสอบชิงทุนจากรั ฐบาลได้ เรี ยนในมหาวิทยาลัยชือดังของรั ฐบาลและได้ มาเจอกันในวันรั บน้ องถึงแม้ เรี ยนคนละคณะแต่ด้วยชะตาต้ องกันและนิสยความชอบทีเหมือนกันทําให้ ทงสองเข้ า ั ักันได้ ง่ายและด้ วยวาทศิลปและรอยยิมอันแจ่มใสจริ งใจของอรุ ณ ์นารี ทีชักชวนอโนมาให้ มาอยู่ด้วยกันทีบ้ านสวนย่านชานเมืองได้ ไม่ยาก เพราะใครๆก็หลงรักรอยยิมพิมพ์ใจของแม่แมงปอตัวน้ อยทีขยันยิมประจบอยู่ทกวัน และด้ วยเหตุผลของเธออีกข้ อทีขยันยกมากล่าว ุอ้ างทุกครังคือ“ไม่คิดบ้างหรื อว่านีคือฟ้ าลิ ขิตให้เรามาเจอกันและใช้ชี วิตร่ วมกัน คิ ดดูสิขนาดชื อเรายังขึ นต้นด้วย อ.อ่ างเมื อนกันเลยอโนมา อรุณนารี ” และอโนมาจะกล่าวล้ อเลียนทุกครังเหมือนกันด้ วยคําพูดทีทําให้ คนชวนงอนเสมอๆ คือ “นี แมงปอชวนเพื อนไปอยู่ ด้วยที บ้ านเหมื อนหนุ่มขอสาวแต่งงานเลย แกแอบรักฉันแบบนันรึ เปล่าเนีย” แล้ วคนใจอ่อนอย่างอโนมาก็ได้ เข้ ามาเป็ นสมาชิกของบ้ านนับแต่นนมาก็เกือบสิบปี แล้ ว ั “ถึงเชียงใหม่แล้วนะดูแลลูกสาวดีๆ ล่ะแม่แมงปอแล้วจะเอา หงส์ : 3
 • 3. ขนมอร่ อ ยๆ กลับมามาฝาก” อรุ ณ นารี กดดูข้อ ความทีเข้ ามาในเครื องโทรศัพท์เครื องเล็กของตัวเองแล้ วถอนใจคิดว่าเย็นนีรถคันเก่งของเธอจะซ่อมเสร็ จทันไปรับลูกสาวตัวน้ อยหรื อไม่ “วันนีไอ้ สเี ทามันรวนอีกแล้ วล่ะแกไม่ร้ ู จะซ่อมทันไปรั บน้ องอิมอุ่นรึ เปล่า” เธอบ่นถึงรถโฟล์คสีเทาคันเก่งของเธอทีเป็ นเพือนเก่าแก่มาตังแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวจนเป็ นสมบัติทีตกทอดมาถึงเธอและก็เป็ นพาหนะทีใช้ ดีใช้ ทนแต่มาช่วงหลังๆ ทีขยันรวนบ่อยเหลือเกินเหมือนจะบอกว่ามันแก่เกินไปเสียแล้ ว “เฮ้ อ...ทําไงดีเนีย” “เฮ้ ยแกบ่นเป็ นยายแก่ไปได้ ไม่ใช่เรื องใหญ่เลยเดียวฉันไปรั บน้ องอิมอุ่นเป็ นเพือนแกก็ได้ เพราะเย็นนีจะไปธุระแถวนันอยู่พอดี” “จริ งเหรอเนตร โห...โชคดีจังเลยขอบใจแกมากเพือนสาวน่ารักมากๆ เลยแก” คนตัวเล็กพูดพลางหยิกแก้ มเพือรั กอย่างหยอกเย้ าและทําหน้ าตาให้ น่ารักสุดๆ “ไม่ต้องทํามาประจบเลยแก ไหนล่ะข้ าวกะเพราทะเลสุดแซบของฉันน่ะ” “งกซะไม่มีนงหมวยกบฏ เห็นแก่กินชะมัดเลย” หญิงสาวบ่น ัแต่ก็เอาข้ าวออกจากปิ นโตใส่จานจัดให้ เพือนเรี ยบร้ อย เนตรนาราพอเห็นของโปรด ก็รี บล้ างมือนังลงตกข้ าวเข้ าปากคําโตจนคนเป็ นเพือนรี บท้ วง “เฮ้ ยเนตรแกจะรี บกินไปไหนเนียไม่มีใครแย่งหรอกน่า นีพอแม่ฉันรู้ ว่าแกมาเป็ นยามเฝาร้ านให้ ก็รี บทําของโปรดแกไว้ ซะเต็ม ้ปิ นโตแถมยังทํานําพริ กอ่องใส่กระปุกไว้ ให้ แกเอากลับบ้ านอีกแน่ะ” “จริ งดิ แหม แม่แกนีช่างรู้ ใจลูกสาวคนสวยอย่างฉันจังเดียววันหลังฉันจะเอาภาพเขียนสวยๆ ไปฝากซะหน่อยแล้ ว” สาวสวยพูดทังๆ ทียังเคียวข้ าวในปากมันเป็ นภาพทีขัดกันเหลือเกินกับหน้ าตาทีสวยโฉบเฉียวกับผิวพรรณทีขาวผ่องอย่างลูกผู้ดีของเธอจนคนเป็ นเพือนส่ายหน้ าไม่ไหวจะเคลียร์ “นีเนตรหน้ าตาก็ดีแต่ทําตัวโคตะระซกมกเลยว่ะแกไม่สมกับหน้ าตาเล้ ย”4 : หวานนักรักของซาตาน
 • 4. “แกไม่เคยได้ ยินเหรอ คนสวยทําอะไรไม่น่าเกลียดน่ะ” คนทีถูกว่ายังทําหน้ าทะเล้ นใส่ “เออ...สวยตายแหละแก กินก็ตะกละดูซิเลอะปากหมดแล้ วเช็ดเดียวนีเลยแกเดียวใครมาเห็นแล้ วคิดว่าฉันมีเพือนเป็ นดาวน์” คนตัวเล็กบ่นเพือนพลางยืนกระดาษให้ เพือน “เป็ นดาวมหา’ลัยหรื อแก” “ดาวน์ซินโดรมน่ะสิไอ้ บ้า อย่างแกน่ะนะจะเป็ นดาวมหา’ลัยอย่างแกน่ะเป็ นอุกาบาตมหาประลัยจะเหมาะมากกว่า” คนตัวเล็กพูดพร้ อมกับเช็ดปากให้ เพือนคนสวยอย่างกระแทกกระทันราวกับจะแกล้ ง “โอ๊ ยๆ เบาๆ ซิแกหน้ าคนนะไม่ใช่หน้ าอูฐเช็ดซะหนังหน้ าแทบหลุด” สาวสวยบ่นกระเง้ ากระงอดแล้ วตักข้ าวคําใหญ่ใส่ปากเคียวตุ้ยๆ อย่างเอร็ ดอร่ อย หงส์ : 5
 • 5. ตอนที 1 อรุ ณนารีและการมาเยือนของเจ้ าชายนําแข็ง อรุ ณนารี หญิงสาววัย ยีสิบเจ็ดปี เจ้ าของร่ างเล็กบอบบางด้ วยส่วนสูงแค่ 158 เซนติเมตร ใบหน้ ารู ปหัวใจน่ารั กจะมีรอยยิมสดใสร่ าเริ งเสมอๆ เธอชอบทีจะแต่งกายด้ วยเสือผ้ าสีสนสดใสทีมีรูป ัการ์ ตนหรื อดอกไม้ กระโปรงสีหวานๆ หรื อชุดเดรสน่ารั กๆ กอปรกับ ูรูปร่ างเล็กบอบบางผมยาวสลวยเหยียดตรงยาวสยายเต็มแผ่นหลังทําให้ ดอ่อนหวานน่ารักน่าทนุถนอม แตกต่างจากเนตรนาราเพือนรัก ูทีสูงโปร่ งด้ วยส่วนสูง 171 เซนติเมตร และทรงผมซอยสันทันสมัยนันทําให้ ดคล่องแคล่ว มาดมันซํายังชอบแต่งกายได้ สวยเซอร์ แปลกตา ูไม่เหมือนใคร ในแบบทีเรี ยกว่าเป็ นตัวของตัวเอง หรื ออาร์ ตตัวแม่ทีทําให้ เธอสวยลําไม่ซําใคร ทังสองสนิทสนมและหยอกเย้ ากันราวเด็กเล็กๆ จะเป็ นภาพทีชินตาของเด็กทีมาช่วยงานในร้ านจนไม่มีใครสงสัยในความสัมพันธ์ของทังสองสาวแต่สาหรับคนนอกทีไม่ค้ ุนเคยอาจคิดไปได้ ว่าทังสอง ํสาวนีอาจจะมีความสัมพันธ์ทีเกินเลยมากกว่าคําว่าเพือนเพราะทังสองดูรักและสนิทสนมกันมาก แต่ถึงแม้ บุคลิกทีสองสาวมีแตกต่างกันเหมือนจะไปคนละทางแต่ก็คบกันได้ นานนับสิบปี เพราะความจริ งใจทีมีต่อกัน ความรักความชอบทีเหมือนกันในเรื องของทัศนคติความคิดตลอดจนแนวทางการใช้ ชีวิตทีเรี ยบง่ายในแบบทีเหมือนกันซึงแตกต่างจากเพือนๆ ในวัยเดียวกันทีส่วนมากชอบชีวิตทีหรู หราสะดวกสบายและเสพติดแสงสีศิวิไลซ์ จนหลงลืมคุณค่าทีแท้ จริ งของชีวิต “เฮ้ อ อิจฉาแกจังมีครอบครัวทีอบอุ่นและไม่เหงาด้ วย แมงปอแกโชคดีจง” สาวสวยอย่างเนตรนาราบ่นเบาๆ กับภาพความสุขทีเธอ ัเห็นครอบครัวทีอยู่พร้ อมหน้ าของอรุณนารี6 : หวานนักรักของซาตาน
 • 6. “นีนังหมวยกบฏจ๋าหล่อนก็สร้ างครอบครัวของตัวเองซะสิ จะได้ ไม่เหงาไง แต่แหม อย่างแกก็คงต้ องเลือกนานหน่อยอ่ะนะ” อรุ ณนารี บอกเพื อนสาวอย่างประชดนิ ดๆ เธอกับเนตรนารานันเรี ยนด้ วยกันตั งแต่ ชันมั ธยมต้ น ถึงมั ธยมปลาย พอจบก็ ยัง สอบเข้ ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลทีมีชือเสียงอันดับต้ นๆ ของประเทศได้ แม้ จะคนละคณะก็ตามแต่ทังสองก็ยังสนิทสนมกันเหมือนเดิม แม้ ฐานะทางครอบครั วและหน้ าตาทางสังคมจะต่างกันมากก็ตาม เพราะว่าครอบครั วของเนตรนาราทังบิดาและพีชายเป็ นถึงนักธุรกิจคนดังมีกิจการอสังหาริ มทรั พ ย์ โรงงาน โรงแรมและรี สอร์ ตมากมาย ติ ดอันดับเศรษฐี ระดับต้ นๆ ของเอเชียเลยทีเดียว แต่น้อยคนนักทีจะรู้ ว่าเธอเป็ นลูกสาวคนเดียวของเจ้าสัวอรรณพ จงบริ บูรณ์ ไพศาล และเป็ นน้ องสาวของ อัคคี จงบริ บูรณ์ ไพศาล พีชายสุดหล่อทีพ่วงเอาดีกรี ความหล่อ รวย แสนจะเพอร์ เฟค ทีสาวๆ ค่อนประเทศอยากจะจับให้ อยู่มือ ผิดกับน้ องสาวคนสวยทีชอบเก็บตัวและเลือกทีจะมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทัวไปอยู่บ้านหลังเล็กๆ นอกเมืองและตอนนีเนตรนาราก็กําลังสร้ างเนือสร้ างตัวด้ วยตัวเองโดยการทําสํานักงานเล็กๆ ที รั บตกแต่ งสวน และอาคารสถานที รวมไปถึงเป็ นหนึงในหุ้นส่วนของร้ านการแฟและต้ นไม้ อิมรักทีตอนนีกําลังไปได้ สวยด้ วย “อย่างฉันนีนะสวยและสมบูรณ์ แบบ ก็ต้องเลือกนิดนึงไม่รี บว่ะ” “จ้ า แม่คนสวย รวย เลือกได้ ” “ก็แหง ล่ะ โฮ๊ ะๆ เฮ้ ย ฉันไปดีกว่าพอดีวนนีนัดยัยเชอร์ รีไว้ ว่า ัจะไปดืมฉลองร้ านใหม่ของเพือนชายหล่อนน่ะว่าแล้ วก็ไปเลยนะแล้วเจอกันวันจันทร์ นะ บาย...” หมวยกบฎทําท่าปิ ดปากหัวเราะด้ วยท่าทางน่าหมันไส้ ก่อนจะกล่าวลาเพือนรักเพือไปทีอืนต่อ “จ้ า ขับรถดีๆ ล่ะ” อรุณนารี โบกมือลาสาวสวยพลางส่ายหัวกับอารมณ์ เร่ งร้ อนของอีกฝ่ าย เธอมองตามหลังรถญีปุ่ นคันงามทีแล่นจากไปด้ วยรอยยิมขบขันเพือนรั ก ก่อนจะเดินเข้ าบ้ านไม้ หลังงามทีตังอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ ราวสามสิบไร่ ของตน ครอบครั วของเธอเป็ นชาวสวนผลไม้ และทําสวนมาหลายชัวอายุคน นายสิ นธุ วงษ์ หงส์ : 7
 • 7. อิ นทร บิดาของเธอนันเป็ นชาวสวนโดยกําเนิดส่วน นางเอื ออารีมารดานันเป็ นครูสอนดนตรี ไทยชาวกรุงแต่หลงใหลในเสียงเพลงของต้ นไม้ ใบหญ้ าในบ้ านสวนแห่งนีจนยอมแต่งงานออกเรื อนมาอยู่กับบิดาและใช้ ชีวิตอย่างเรี ยบง่ายทีบ้ านสวนแห่งนีด้ วยความสุขและหวานชืนจนเธอเองยังชอบแซวสองตายายบ่อยๆ ว่า หวานไม่เลิก การแสดงความรั กของบิดามารดาทีมีต่อกันนันทําให้ อรุ ณนารี ซงกับมันมากขนาดตังมาตรฐานชายในฝั นไว้ เลยว่าต้ องมีบุคลิก ึนิสยใจคอเหมือนบิดา อบอุ่นจริ งใจและพร้ อมจะเปลียนแปลงตัวเอง ัเพือคนทีรั กได้ เสมอ ดูอย่างพ่อสินธุของเธอสิขนาดว่าเป็ นชาวสวนแท้ ๆ ไม่เคยหยิบจับเครื องดนตรี สกอย่างแต่เพือจีบสาวครู ดนตรี ไทย ัก็ยงไปฝึ กไปเรี ยนจนสามารถเล่นดนตรี ไทยได้ เกือบทุกชนิดเพือจะ ัได้ มาเล่นจีบมารดาของเธอ และเล่นคลอกันเพือสร้ างความผูกพันให้แน่นแฟ้ นเหมือนดนตรี เนือร้ องและทํานองทีต้ องสอดคล้ องสัมพันธ์กันบิดามักบอกเธออย่างนันและมารดาของเธอก็จะหน้ าแดงอายม้ วนเดือ ดร้ อนให้ บิดาต้ อ งคอยออดอ้ อน และเธอก็จ ะกลายเป็ นส่วนเกินของสองตายายในทีสุด ความรั กเอืออาทรต่อกันของบิดามารดา ทีแม้ เวลาจะผ่านเลยแต่ความรั กของคนทังสองก็มิได้ จืดจางจนเธอเองยังแอบคิดเลยว่าชาตินีเธอจะหาผู้ชายแบบบิดาได้ ไหมและความรั กของเธอจะหวานชื นเหมือนท่ านทังสองหรื อไม่ นอกจากความรักทีหวานชืนและการเอาใจใส่เลียงดูทีดีบวกกับความรั กความอบอุ่นของบิดามารดาทีมีต่อเธอและคนรอบข้ าง สิงดีงามต่างๆ เธอได้ เห็ นมาตั งแต่ เล็ กจนโตทํ า ให้ เธอซึ ม ซับ สิงเหล่า นั นเข้ า ไปในสายเลือดทําให้ เธอมองโลกในแง่ดี เข้ าอกเข้ าใจคนอืนเสมอ เธอเองรักการทําสวนปลูกต้ นไม้ ดอกไม้ แม้ ว่าเธอจะจบคณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมีชือของรัฐก็ตาม แต่เธอกลับพอใจทีจะเปิ ดร้ านขายต้ นไม้ และขายกาแฟสดมากกว่าทีจะไปทํางานตามสาขาทีได้ รําเรี ยนมาเพราะเธอชอบชีวิตทีเรี ยบง่ายและเป็ นตัวของตัวเอง แค่เก็บผลไม้ ในสวนกับเพาะต้ นไม้ ดอกไม้ ขายก็แทบจะทําไม่ทันอยู่แล้ วเพราะผลไม้ จากสวนของเธอนันมีคุณภาพและปราศจากสารพิษเนืองจากพ่อของเธอทําสวนแบบเกษตรอินทรี ย์จะใช้ ป๋ ุยที8 : หวานนักรักของซาตาน
 • 8. หมักเองใช้ ยาฆ่าแมลงทีได้ จ ากการสกัดจากพื ชต่างๆ ในสวนในขณะทีไม้ ดอกไม้ ประดับในร้ านของเธอก็เป็ นทีต้ องการของตลาดเพราะต้ นสวยแข็งแรงเอาลงดินปลูกได้ เลยไม่เฉาง่ายเหมือนต้ นไม้ ทีซือจากร้ านขายต้ นไม้ ทวไปบางร้ าน ทีจ้ องแต่จะเอาเปรี ยบลูกค้ า ั ครอบครั วของเธอนันจะใช้ ชีวิตในแบบชาวสวนทีพอเพียงบิดามักจะพรํ าสอนเธอเสมอให้ ร้ ูจกประหยัดอดออมและใช้ ชีวิตแบบ ัพอเพียงดังคําสอนของในหลวงและในบ้ านเธอเองไม่เคยต้ องซื อสินค้ าฟุ่ มเฟื อยสินเปลืองอะไรเกินความจําเป็ นแม้ ว่าฐานะทางบ้ านของเธอเองก็ อ ยู่ในขั นที เรี ยกได้ ว่ ามี อันจะกิ นอยู่พ อสมควร แต่ครอบครั วของเธอเลือ กที จะมีจ ะกินอะไรที ง่ายๆ และสะดวกไม่ยุ่งยากเพราะทีบ้ านสวนของเธอมีเกือบครบครั นด้ วยภูมิปัญญาของผู้เป็ นบิดาทีหมันดัดแปลงสิงของต่างๆ ทีไม่ใช้ แล้ วให้ เป็ นของใหม่น่าใช้ เสมอ  ร่ างเล็กบอบบางของหญิงสาวผู้เป็ นเจ้ าของ “ร้ านกาแฟและต้นไม้อิ มรัก” ทีมักจะลงมือรดนําพรวดดินเพาะพันธุ์ต้นไม้ ดอกไม้ด้ วยตัวเองและเป็ นภาพทีชินตาทีลูกค้ าทัวไปจะพบเห็นเธออยู่ในโรงเพาะชําหรื อกําลังรดต้ นไม้ แม้ แต่เสนอขายต้ นไม้ ดอกไม้ แก่ลกค้ าที ูแวะเวียนเข้ ามาด้ วยตัวเองอยู่เสมอๆ ด้ วยอัธยาศัยทีน่ารักเป็ นกันเองและราคาไม้ ดอกไม้ ประดับทีร้ านของเธอก็ราคาย่อมเยาเพราะถือว่าปลูกเองเพาะพันธุ์เอง ด้ วยเหตุนีร้ านกาแฟและต้ นไม้ อิมรั ก จึงมีลูกค้ าทีแวะเวียนมาอุดหนุนเป็ นประจํามิได้ ขาด และวันนีก็เช่นกันทีอรุณนารี จดการผสมดินกับปุยอินทรี ทีพ่อของเธอเป็ นผู้ทําเองเพือใช้ ั ๋ในสวนและแบ่งให้ ลกสาวคนสวยเอามาใช้ ทีร้ านต้ นไม้ ด้วย ในขณะที ูนังผสมดินเพือเตรี ยมไว้ ปลูกต้ นไม้ เธอก็ฮัมเพลงรั กแสนหวานอย่างอารมณ์ดี ยิมให้ ต้นไม้ ใบหญ้ าไปเรื อยตามประสาของคนรักต้ นไม้ “นันแน่ ยิ มอะไรคนเดี ยวอ่ะ มีแฟนรึ ไ งแก” เสียงทีไม่ พึงประสงค์ดงขึนทําให้ ภวังค์แสนหวานพังครื น เธอหันขวับมามองเพือน ั หงส์ : 9
 • 9. สาวสุดติสท์พลางส่งสายตาพิฆาตทีพยายามทํายังไงก็ไม่น่ากลัวให้เนตรนาราอย่างคาดโทษ “มาแล้ วก็ชอบทําลายความฝั นทีแสนหวานของคนอืนประจํานะแก” “ว้ าวๆ นีนางสาวแมงปอ เดียวนีริ อ่านมีความลับความรั กรึเปล่าแก ไหนๆ มาดูซิหน้ าตาคนที จะมีความรั กมันเป็ นยังไง ฮ่าๆ”สาวสาวสุดติสท์ จับใบหน้ ารู ปหัวใจนันพลิกซ้ ายขวาแล้ วหยิกแก้ มเพือนรักอย่างมันเขียว เพือนสาวร่ างเล็กบอบบางอย่างแมงปอรึ จะยอมให้ เพือนสาวคนสวยทีมีเรื อนร่ างสูงโปร่ งปราดเปรี ยวกระทําอยู่ฝ่ ายเดียว หญิ งสาวเอามือเล็กๆ ทีตอนนีมันเปื อนเปรอะด้ วยดิ นเพราะเธอเพิงจะพรวนดินต้ นไม้ และมันยังไม่ได้ ล้างปายใบหน้ าสวย ้เฉีวคมของเนตรนาราคืนบ้ าง แล้ วสองสาวก็ไล่ต้อนกอดปลํากันอย่างไม่มีใครยอมใครเหมือนเด็กเล็กๆ เล่นกันไม่มีผิดทังๆ ทีทังสองสาวบรรลุนิติภาวะมาหลายปี แล้ ว สองสาวหยอกเย้ าวิงไล่ต้อนกันโดยไม่สนใจใครนัน เป็ นเรื องทีเคยชินไปเสียแล้ วเวลาทีเจอกัน และในขณะทีอรุ ณนารี วิงหลบเพือนสาวคนสวยโดยไม่ทันมองทางว่ามีอะไรขวางหน้ าและทันใดนันเองเธอก็ชนเข้ ากับใครบางคนทีทําให้ เธอรู้สกว่าไม่ได้ ชนคนแต่ชน ึกําแพงใหญ่มหึมาเลยทีเดียว “โอ๊ ย!!!” ร่ างเล็กบางเซถลาก้ นจําเบ้ าพลางร้ องโอดโอยมือกุมสะโพกมนปอยๆ พอตังสติได้ เธอก็ค่อยๆ มองทีตัวต้ นเหตุไล่เรื อยมา ้ตังแต่รองเท้ าหนังสีนําตาลเข้ มยีห้ อดังกลางเก่ากลางใหม่ เธอไล่สายตาเรื อยมาตามขาแกร่ งทียืนแยกขาน้ อยๆ ตรงหน้ าเธอ ชายเสือลายสก๊ อตสีเขียวอ่อนสอดเข้ าไปในขอบกางเกงยีนสีเข้ มแขนแกร่ งสีแทนสวยกอดอกหลวมๆ ด้ วยท่าทางน่าหมันไส้ ในความคิดของเธอและเธอพยายามเพ่งมองใบหน้ าของคนตัวโตทียืนคําหัวเธออยู่เพราะเขายืนหันหลังให้ กับแสงของตะวันทีเริ มบ่ายคล้ อยพอดีทําให้ เธอมองเห็นเพียงเงาทะมึนมืดของคนทียืนคําหัวเธออยู่อย่างไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรเลยแม้ แต่คําขอโทษสักคําก็ไม่มีเล็ดลอดออกมาจากปากคนตัวโต10 : หวานนักรักของซาตาน
 • 10. ผู้ชายอะไรไม่มี นําใจและไร้ มารยาท หญิงสาวคิดอย่างขัดเคืองใบหน้ าน่ารั กแดงจัดด้ วยความกรุ่ นโกรธและเหนือยหอบจากการวิงหนีเพือนรัก แต่ในขณะทีเธอสํารวจคนทียืนคําหัวตระหง่านอยู่นัน คนร่ างใหญ่โตดุจหินผานันก็ก้มมองสํารวจหญิงสาวร่ างเล็กบอบบางตรงหน้ าเช่นกัน ร่ างเล็กๆ ใบหน้ ารูปหัวใจน่ารักนันมอมแมมด้ วยดินโคลน ผมทีรวบเป็ นหางม้ าหลุดลุยดูมอมแมมเหมือนเด็กซนๆ คนหนึงทีหนีพ่อ ่แม่วิงเทียวเล่น ดวงตากลมโตสดใสมีแวววิบวับขุ่นเคือง จมูกเล็กๆ มีเหงือซึมนิดๆ ริ มฝี ปากบางน่ารั กบิดเม้ มอย่างขัดใจ ดูท่าว่าลูกแมวน้ อยๆ ตรงหน้ านีเริ มจะกลายร่ างเสียแล้ วสินะ “เฮ้ ย ไอ้ แมงแกเป็ นไรมากรึ เปล่าอ่ ะแก” เนตรนาราที วิ งตามมาทีหลังลนลานพยุงร่ างเล็กบอบบางของเพือนรักอย่างเป็ นห่วงพลางลูบคลําตามเนือตัวของเพือนรั กอย่างสํารวจตรวจตราว่าเจ็บตรงไหนบ้ าง “ไม่เป็ นไรแก แค่ก้นระบมนิดหน่อย” เธอตอบพลางชําเลืองมาทีตัวต้ นเหตุทียืนทําเป็ นทองไม่ร้ ู ร้ อนตรงหน้ าและเธอก็เริ มจะมองเห็นโครงหน้ าของคนทีเธอชนจนล้ มกระเด็นได้ อย่างชัดเจนขึน เขาเป็ นผู้ชาย ก็แหงล่ะผู้หญิ งที ไหนจะร่ างใหญ่ โตแล้ วก็แข็งแกร่ งขนาดทีวิงชนแล้ วเรากระเด็นเหมือนสิงของได้ เล่า ชายหนุ่มตรงหน้ านีน่ าจะมี อายุร าวสามสิบต้ นๆ หรื อ อาจจะมากกว่ านันใบหน้ าเหลียมดูแกร่ งด้ วยคางบึกบึนมีรอยบุ๋มและเคราเขียวครึ มเพราะเจ้ าตัวจงใจหรื อไม่ได้ ได้ โกนก็สดจะเดา ดวงตาคมสีนําเงินเข้ ม ุแทบจะเป็ นดําคมกริ บ จมูกโด่งสวยเป็ นสันงดงามจนน่าอิจฉา ผมสีเข้ มยาวระต้ นคออย่างไม่เป็ นระเบียบมากนักแต่รวมๆ แล้ วเขาดูดีมากทีเดียว (ไม่ใช่แค่ดูดีแต่เข้ าขันหล่อเลยล่ะ หญิงสาวแอบคิดในใจ) หากไม่ติดว่าความขัดเคืองยามทีเห็นแววตาคมทีมองมาทีเธออย่างเย็นชา และติดแววตําหนิกลายๆ มันทําให้ เลือดในกายเธอประทุปุดๆ ได้ เหมือนกันแต่เป็ นความขัดใจใช่เขินอาย อรุ ณนารี ตวัดสายตาอย่างหงุดหงิดให้ คนตัวโตตรงหน้ า ยิงเห็นสายตาทีตอนนีเหมือนสายตาของผู้ใหญ่ทีมองเด็กตัวเล็กๆ ทีหนีมาเล่นซนแล้ วหก หงส์ : 11
 • 11. ล้ มและพาลฟาดงวงฟาดงา “ขอโทษนะคะคุณ ต้ องการต้ นไม่หรื อดอกไม้ คะ ทีร้ านเรามีให้ เลือกหลากหลายนะคะ” เนตรนาราเอ่ยขึนเมือเห็นหน้ างอๆ ของเพือนตัวเล็ก ทีนานๆ ทีเธอจะเห็นอรุณนารี มีอารมณ์โกรธ “ครับ ผมมาดูต้นไม้ เพือเอาไปแต่งสวนทีบ้ านพัก ได้ ยินเพือนบอกว่าทีนีต้ นไม้ ดอกไม้ สวย เจ้ าของร้ านนิสยดีน่ารั กและมีทีมแต่ง ัสวนทียอดเยียม ผมเลยแวะมา” ชายหนุ่มเอ่ยเสียงห้ าวทุ้ม ไม่เชิงกระด้ างแต่ก็ไม่น่มนวล ุ “เอ่อแล้ วคุณ...” “ผมชือเหมันต์ เหมันต์ หิรัญวาริ นทร์ เรี ยกผมว่า มาร์ คก็ได้ครั บ” เขาเอ่ยแนะนําตัวอย่างง่ายๆ ซึงเป็ นเรื องทีไม่เกิดขึนบ่อยนักสําหรับ นายหัวเหมันต์ หิรัญวาริ นทร์ จะเอ่ยปากแนะนําตัวกับหญิงสาวแปลกหน้ าก่อน แต่เพราะเหตุใดมิอาจรู้ ได้ เขารู้ สึกว่าหญิงสาวตรงหน้ าทังสองคนโดยเฉพาะคนผมสันปราดเปรี ยวเธอดูน่าพูดคุยและเป็ นผู้ใหญ่มากกว่าคนตัวเล็กทีตอนนีใบหน้ าน่ารักเริ มงองํา หรื อจะด้ วยความปลอดโปร่ งและผ่อ นคลาย นับแต่ย่างก้ าวเข้ ามาในบริ เวณร้ านต้ นไม้ แห่งนี อาจเป็ นเพราะความร่ มรื นและกลินกรุ่นหอมของกาแฟ ผสมผสานกับกลินหอมของดอกไม้ ในทีแห่งนี “จริ งเหรอคะคุณมาร์ คทีว่าเจ้ าของน่ารั กนิสยดีและทีมงาน ัเยียม ฉันเนตรนารานะคะเรี ยกเนตรก็ได้ แล้ วนียัยแมงค่ะชือเต็มๆคือแมงปอค่ะ เจ้ าของร้ านนีค่ะ” เนตรนาราเอ่ยอย่างตืนเต้ นทันทีทีได้ รับคําชมเชยถึงทีมงานแต่งสวน แหมก็เธอนีแหละหัวหน้ าทีมงานทีว่านัน “ยัยเนตร!!!” อรุณนารี หยิกเพือนตัวแสบอย่างเคืองๆ แหมทีตัวเองแนะนําเสียดิบดี “โอ้ ย หยิ กฉันทํ าไม่อ่ะแก เจ็บนะ แหะๆ โทษทีนะคะคุณมาร์ ค นีอรุ ณนารี หรื อแมงปอค่ะเป็ นเจ้ าของร้ านแสนน่ารั ก” เนตรนาราเอ่ ยแนะนํ า ในขณะที ที เป็ นเจ้ าของร้ านแสนน่ ารั กนัน ยื นกอดอกหน้ าตูมบอกบุญไม่รับ “คุณมาร์ คต้ องการสวนแบบไหนแล้ วต้ นอะไรบ้ างคะ เดียว12 : หวานนักรักของซาตาน
 • 12. เชิญทางนีเลยนะคะ” เนตรนาราไม่สนใจเพือนรักแล้ วในเวลานีเพราะตอนนีเธอมีลกค้ าทีน่าจะเป็ นรายใหญ่ มาเยืยมเยือนถึงร้ าน ดังนัน ูเธอจึงจะพลาดโอกาสนําเสนอผลงานและปิ ดการขายลูกค้ ารายนีให้ได้ แล้ วเนตรนาราก็เดินนําหน้ าชายหนุ่มทีมีนามว่า คุณมาร์ ค ไปยังเรื อนปี กไม้ ทันทีอย่างลิงโลด ปล่อยให้ คนตัวเล็กยอนมองตามด้ วยความขุ่นเคือง “เฮ้ ย ยัยเนตร แกทิงฉันเฉยเลยเหรอ” อรุ ณนารี ร้องขึนอย่างขัดเคืองเมือเห็นเพือนรักชักชวนชายหนุ่มร่ างสูงใหญ่ไปยังมุมทีจัดไว้เป็ นออฟฟิ ศทํางานกลายๆ ของร้ านอย่างไม่สนใจเธอ หญิงสาวก็ได้แต่ยืนกระฟั ดกระเฟี ยดอยู่อย่างนันด้ วยน้ อยใจเพือนรั กทีเห็นลูกค้ าสําคัญเสมอช่างงกจริ งๆ ยัยหมวยกบฏ เรื อนปี กไม้ หลังน้ อยทีเนตรนาราเป็ นคนออกแบบและหาวัสดุอุปกรณ์มาสร้ างเองนันเป็ นเรื อนปี กไม้ ขนาดกระทัดรั ดแบ่งเป็ นสองส่วนด้ วยกันคือส่วนทีเป็ นพืนทีส่วนตัวนันจะเป็ นห้ องโล่งกว้ างมีเตียงโบราญสีเสาขนาดหกฟุตอยู่กลางห้ องและมีโต๊ ะเครื องแป งและตู้ ้เสือผ้ าแบบเก๋ไก๋งดงามลงตัว ซึงอรุ ณนารี และเนตรนารามักจะมานอนพักอยู่ทีร้ านเมือมีงานแต่งสวนแบบเร่ งด่วนหรื องานพิเศษๆ เช่นแต่งสวนประดับในงานแต่งงาน เพราะต้ องอยู่คัดเลือกต้ นไม้ ดอกไม้ตลอดจนออกแบบสวนตามทีลูกค้ าต้ องการและทีเรื อนปี กไม้ นี ก็เปรี ยบเสมือนบ้ านหลังทีสองของพวกเธอ และในส่วนของออฟฟิ ศทีทํางานนันจะตกแต่งแบบเรี ยบง่ายเหมือนกันคือมีเฟอร์ นิเจอร์ น้อยชิน จัดห้ องแบบเปิ ดโปร่ งเพือให้ ลกค้ าได้ มีโอกาสมองต้ นไม้ ใบหญ้ า ูและความสดชืนงดงามของดอกไม้ ในร้ านได้ ด้วยและของทีใช้ ตกแต่งทุกชันล้ วนมาจากการประดิษฐ์ และทําด้ วยมือทังสิน ทังทีเนตรนาราทําเองหรื อเมือเธอออกต่างจังหวัดเจอแบบแปลกๆ จะซือหามาตกแต่งร้ านทําให้ มีของแต่งร้ านทีสวยแปลกไม่เหมือนใครซึงเจ้ าตัวก็ปลืมเหลือหลาย นับตังแต่เนตรนาราลาออกจากงานเมือปลายปี ทีแล้ ว เธอก็เลือกจะทําบริ ษัทรั บตกแต่งสวนของตัวเองควบคู่ไปกับเปิ ดแกเลอรีภาพเขียนภาพถ่ายรวมไปถึงร้ านเสือผ้ าและของฝากน่ารั กๆ ซึงเป็ น หงส์ : 13
 • 13. งานแฮนด์เมดร่ วมกับเพือนรั กทังสอง และมีทีท่าจะไปได้ สวยเสียด้ วย นอกจากนีแรงงานและวัสดุก็สามารถสร้ างรายได้ ให้ กับคนในชุม ชนและหมู่ บ้ านใกล้ เคี ยงที เธอไปแนะนํ าและขอให้ ช าวบ้ า นเหล่านันปรดิษฐ์ งานฝี มือ ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋ าใส่เศษสตางค์น่ารั กๆพรมเช็ดเท้ าลายต่างๆ ทีสวยงามแปลกตา หรื อกระถางต้ นไม้ และศิลปะหินทรายทีพวกเธอออกแบบและให้ ช่างฝี มือมีชือของหมู่บ้านทําส่งให้ กบทางร้ านของพวกเธอซึงจะมีเอกลักษณ์ เป็ นของทางร้ าน ัเพราะหากเห็นรูปปั นหรื อกระถางต้ นไม้ แบบนีทีไหนนันก็แสดงว่ามาจากร้ านของพวกเธอ นับว่าร้ านของพวกเธอสองเป็ นส่วนหนึงให้ เกิดการสร้ างรายได้ แก่ชุมชนและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับแหล่งชุมชนเหล่านันด้ วย นังหมวยกบฎจอมงก หึคอยดูนะลูกค้ารายนีกลับเมือไหร่ จะไม่พูดด้วยเลย อรุณนารี คิดอย่างโมโห พลางเดินเขยกๆ เข้ าไปในร้ านแล้ วเรี ยกให้ ส้ มฉุน สาวน้ อยทีเป็ นพนักงานในร้ านหาชุดพยาบาลมาให้ เพือบรรเทาอาการเจ็บทีข้ อเท้ าบาง ทีตอนนีเริ มบวมนิดๆ แล้ ว  “ว้ าว แกเอ๊ ย...แมงปอแกรู้ ป่ าวเมือกีนายหัวมาร์ คเขาตกลงว่าจ้ างเราไปแต่งสวนและตกแต่งรี สอร์ ตของเขาทีเกาะส่วนตัวน่ะแกเริ ดมากกก...คราวนีฉันก็จะได้ ไปเปิ ดหูเปิ ดตาบนเกาะแสนสวย ฉันจะไปนอนอาบแดดให้ สะใจไปเลย” อรุ ณนารี ทีงอนเพือนรั กอยู่แล้ วเบ้ ปากอย่างหมันไส้ กบท่าทางเคลิมฝั นของเพือนพลางหันหน้ าหนีไป ัชงเครื องดืมให้ ตวเองอย่างงอนไม่หาย ั “เฮ้ ย นีแกงอนฉันเหรอไอ้ แมง โอ๋ๆ อย่างอนน๊ า ดีกนน๊ า นีเค้ า ัทําเพือตัวเองน๊ าคนดีคนดี เนียถ้ ารั บค่าจ้ างแล้ วเค้ าให้ ตัวเองหมดเลยดีป่าว” เนตรนาราเข้ ามาโอบกอดเพือนรั กอย่างงอนง้ อ พลางหอมแก้ มใสซ้ ายขวาอย่างหยอกเย้ าซึงมันเป็ นภาพทีทุกคนจะชินเพราะรู้ว่าทังสองเป็ นเพือนรั กและผูกพันกันมานาน แต่คนทีเพิงมาและได้ เห็นคือ นายหัวมาร์ ค แห่งเกาะพราวแสงจันทร์ ชายหนุ่มไม่ใช่14 : หวานนักรักของซาตาน
 • 14. คนทีรู้ จักเธอทังสองจึงได้ แต่มองภาพนันด้ วยความรู้ สึกทีขุ่นเคืองอย่างบอกไม่ถก กระอักกระอ่วนใจและ เสียดาย แล้ วเขาจะเสียดาย ูอะไร ชายหนุ่มคิดในใจ “ผู้หญิงทุกวันนีก็แปลก ผู้ชายมีเยอะแยะแต่มารั กกันเองน่าขยะแขยงพิลก” ชายหนุ่มพึมพํากับตัวเองก่อนเดินไปทีรถกระบะสี ึประตูคันใหญ่คู่ใจทีมีลูกน้ องจอมกวนอย่างไอ้ เด่นดัง และเด่นดี คู่แฝดนรกทีติดสอยห้ อยตามมาด้ วยเพราะอยากมาเทียวเสียมากกว่าจะมาช่วยนายหัวทีรั กดูงานอย่างทีบอกนายใหญ่กับนายหญิงแห่งเกาะพราวแสงจันทร์ “เฮ้ ยๆ ไอ้ เด่นดัง นายหัวมาแล้ วเว้ ย” เด่นดี พลีชีพ ร้ องบอกน้ องชายฝาแฝดทีกําลังเกียวสาว (ซึงเป็ นสาวชาวเขาเผ่าหนึงมาจากภาคเหนื อ ) คนดูแลสวนของอรุ ณนารี ทีตอนนี สาวเจ้ าอายม้ วนหญ้ าบริ เวณรอบๆ ถูกถอนเกลียงเพราะความขัดเขิน ไม่ร้ ู ไอ้ น้องชายฝาแฝดตัวดีมนพูดอะไรกับสาวนันถึงได้ อายม้ วนขนาดนี ั เด่นดัง พลีชีพ มองพีชายฝาแฝดทีเหมือนกันราวกับแกะไม่ว่าจะเป็ นผมทีหยิกหยองฟูฟ่องบนหัว ใบหน้ าทีออกเหลียมๆ จมูกทีจะโด่งก็โด่งนิดๆ พอมีสงทีเรี ยกว่าดัง แถมยังโตอีกต่างหาก ริ มฝี ปาก ิหนาและอิมย้ อย (หรื อจะเรี ยกว่าปากห้ อยก็ไม่ผิดนัก) จะผิดทีสีผิวเท่านัน พีชายฝาแฝดของเขานันผิวขาวในขณะทีเขาตัวดํา (มาก) มันเป็ นอะไรทีเจ็บปวดมากมายมันเป็ นไปได้ อย่างไรทีมันจะแตกต่างกันเพียงแค่นี “น้ องมะหมีจ๋าเอาไว้ โอกาสหน้ าพีเด่นดังจะมาหาใหม่นะจ๊ ะเจ้ านายพี เด่ นดังสุด หล่อ มาแล้ ว อย่ าลืม โทรหาพี นะจ๊ ะคนสวยอะจึยๆ” เด่นดังมิวายหยิกแก้ มสาวนามมะหมี (ทีเขาเพิงตังให้ เพราะชอบ มะหมีนางเอกเรื องแม่เบีย) ทีนังตะกุยหญ้ าข้ างๆ กายจนกระจุยกระจายแก้ อาการขัดเขิน แล้ วสองศรี พีน้ องเดินเร็ วๆ ไปทีรถคันใหญ่อย่างรู้หน้ าที เมือเจ้ านายมาถึงก็พร้ อมจะขึนรถทันที “เป็ นไงบ้ างครั บนายหัว” เด่นดังถามนายหัวหนุ่มด้ วยความอยากรู้ และเขากับเด่นดีก็แตกต่างกันอีกอย่างคือ เด่นดัง นันเป็ นคนช่างพูดช่างคุยและกะล่อนขีเล่น ในขณะทีเด่นดีนนเป็ นคนทีค่อนข้ าง ั หงส์ : 15
 • 15. เงียบขรึมและไม่ค่อยพูด แต่เรื องความกวนป่ วนได้ ใจนันไม่แพ้ แฝดน้ อง เพียงแต่เด่นดีจะไม่ค่อยพูดเท่านันเอง เหมือนกับคําพูดทีว่า พูดน้ อยต่อยหนัก “ฮือ” สันๆ แต่ได้ ใจความทีมีแค่สองพีน้ องนีเท่านันทีเข้ าใจนายหัวเหมันต์ พูดน้ อยและเงียบขรึมจนดูเหมือนหยิงและเย็นชา ยิงดวงตาสีนําเงินเข้ มเกือบดํานัน เวลาทีเจ้ าตัวโกรธจัดมันจะมืดดําดูน่ากลัวจนคนทีถูกมองเสียววาบเย็นไปถึงไขสันหลังเลยทีเดียว สองพีน้ องได้ แต่มองหน้ ากันอย่างปลงๆ กับความเย็นชาเสมอต้ นเสมอปลายของนายหัวหนุ่ม ทีเป็ นมาตลอดเกือบเจ็ดปี ทีผ่านมานับตังแต่เลิกรากับแฟนสาวสวยลูกครึ งนามว่า แอนนิ ต้า รามอส นางแบบไฮโซที ตอนนี เธอแต่ งงานอยู่กิ นกับสามี ช าวฝรั งเศสหลังจากทิ งเจ้ านายเขาไปอย่างไม่ไยดี เมือถึงบ้ านพักหลังใหญ่ในหมู่บ้านจัดสรรสุดหรู แถวชานกรุงนายหัวหนุ่มก็รีบขึนมาเก็บของเตรี ยมตัวกลับเกาะ เหมันต์ยืนนิงอยู่หน้ ากระจกเงาในห้ องนําใบหน้ าหล่อเหลาคมคร้ ามด้ วยอยู่กลางแจ้ งเป็ นนิจนันดูเย็นชา เงาทีสะท้ อนออกมาจากกระจกนัน เป็ นภาพภาพชายหนุ่มทีมีใบหน้ าหล่อเหลาเยียงเทพบุตรพึงมี ใบหน้ าเหลียมหล่อเหลาเข้ มคม สันกรามแกร่ งมีรอยผ่าบุมทีคางบึกบึน จมูกโด่งเป็ นสัน ๋รับกับริ มฝี ปากหยักหนาสีเข้ ม ผิวสีแทนสวย แผงอกกว้ างเต็มไปด้ วยกล้ ามเนือสวยงามดังรูปปั นนักรบโรมันผู้ห้าวหาญ แต่แววตาสีนําเงินเข้ มนันกลับเย็นชาแม้ เจ้ าตัวเองยังรู้ สึกได้ เขากลายเป็ นคนเย็นชาแบบนีไปตังแต่เมือไหร่ กนนะ ตังแต่ตอนนันสินะ... ัตอนที 2 เกาะพราวแสงจันทร์ เกาะส่วนตัวเล็กๆ ในทะเลตอนใต้ ของประเทศ เป็ นเกาะ16 : หวานนักรักของซาตาน
 • 16. ส่วนตัวทีมีเนือทีกว้ างประมาณหกกิโลเมตรความยาวรอบเกาะราวสิบสองกว่ากิโลเมตร โดยด้ านหน้ าเกาะนันเป็ นเวิงอ่าวสวยงามมีท่าเรื อที สามารถจอดเรื อได้ ชายหาดสวยทีมี ทรายละเอี ยด ขาวสะอาดและชายฝั งเหมาะแก่การเล่นนําและพักผ่อน เกาะพราวแสงจันทร์ เป็ นเกาะส่วนตัวและค่อนข้ างเงียบสงบถึงแม้ จะมีรี สอร์ ตสําหรั บนักท่องเทียวแต่ทีนีจะเปิ ดให้ เฉพาะแขกระดับวีไอพีทีต้ องการความเป็ นส่วนตัว และผู้ทีมาพักต้ องเป็ นคนทีรักธรรมชาติและสันโดษด้ วย และไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้ เงินเพือเข้ ามาพักได้ เพราะเจ้ าของเกาะจะต้ องขออนุญาตผู้เข้ ามาพักในการตรวจสอบประวัติและจุดประสงค์ของการมาพักทีนีอย่างเข้ มงวด ถ้ าผู้มาพักตกลงยินยอมและเจ้ าของตกลงก็อันเป็ นว่าเข้ ามาพักผ่อนทีเกาะแห่งนีได้ และแม้ ว่าการเข้ ามาเทียวพักผ่อนทีเกาะพราวแสงจันทร์ จะดูย่งยากและเจ้ าของเกาะจะดูเหมือนว่าเรื องมากสักเท่าใด ุก็ยังมีคนทีต้ องการเข้ ามาสัมผัสและชมความงดงามของนําทะเลสีมรกต ชายหาดขาวสะอาด และพักผ่อนเพลินเพลินไปกับการชมเกาะทีมีความสวยงามไม่แพ้ ทีใดๆ ในโลก ผู้คนเหล่านันก็ยินดีทีจะทําตามกฎทีตังขึนของทีนีอย่างไม่อิดออด และก็มีนกท่องเทียวมาพักไม่ ัขาดสายและทีสําคัญทีเกาะแห่งนีจะรั บนักท่องเทียวให้ เข้ าพักแค่ช่วงปี ใหม่ถึงเดือนเมษายนเท่านัน หลังจากนันทางเกาะจะปิ ดรั บนักท่องเทียวทันที ครอบครั วหิรัญวาริ นทร์ เจ้ าของเกาะพราวแสงจันทร์ โดยมีหัวหน้ าครอบครั วคือ นิ คลอส (มาร์ ติเนซ คาร์ เตอร์ )หิ รัญวาริ นทร์นายใหญ่เลือดผสมไทย สแปนิช-อเมริ กัน แม้ จะมีเชือสายต่างชาติและหน้ าตาก็ไม่มีสวนไหนเหมือนคนไทยเลยสักนิดนัน แต่นายใหญ่ ่แห่งเกาะพราวแสงจันทร์ ก็เลือกทีจะใช้ นามสกุลของมารดาและอยู่ทีเมืองไทยกับภรรยาทีรั กยิงนันคือนายหญิ งวาริ น สาวงามผู้เป็ นดังดวงใจมากกว่าจะไปใช้ ชีวิตหรูหราสุขสบายกับครอบครัวฝ่ ายบิดาซึงเป็ นถึงมหาเศรษฐี ติดอันดับโลก อย่างตระกูล มาร์ ติเนซ คาร์ เตอร์ นายใหญ่นิคลอส และนายหญิงวาริ น มีบตรชายทังหมดสาม ุคน และไม่ร้ ู ว่าเรื องบังเอิญหรื อชะตาลิขิตลูกชายทังสามคนจะเกิด หงส์ : 17
 • 17. ในช่วงฤดูกาลสามฤดู ลูกชายคนโตคือ เหมันต์ นายหัวหนุ่มวัย 36 ปีทีตอนนีเป็ นหัวเรื อใหญ่ ในการจัดการบริ หารงานทุกอย่างในเกาะพราวแสงจันทร์ เนืองจากเขาเกิดในฤดูหนาวทีตอนนันเกาะพราวแสงจันทร์ เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นอย่างทีไม่เคยเป็ นมาก่อนทังๆ ทีในแถบจังหวัดภาคใต้ ของไทยแทบจะไม่มีฤดูหนาวเลยก็ว่าได้ แต่คราวทีเหมันต์เกิดนันก็เกิดสภาวะทีหนาวมากจนน่าอัศจรรย์ใจ เขาจึงได้ชือว่าเหมันต์ หรื อนายหัวมาร์ ค บุตรชายคนทีสองคือ คิ ม หรื อคิ มหันต์ หิ รัญวาริ นทร์ มาร์ติเนซ คาร์ เตอร์ ชายหนุ่มวัย 29 ปี เจ้ าชายแสนสําราญและเร่ าร้ อนดังอากาศอันร้ อนแรงของเดือนเมษยน เขาเป็ นนักรั กผู้เร่ าร้ อนและเนือหอม ซึงตอนนีบริ หารงานของวาริ น กรุ๊ ปด้ านการแปรรู ปอาหารเพือการส่งออกของครอบครัวและตอนนีก็กําลังเรี ยนรู้และดูงานด้ านการบริ หารอยู่อเมริ กากับผู้เป็ นปู่ ซึงเขายินยอมทีจะใช้ นามสกุล มาร์ติ เ นซ คาร์ เตอร์ ของผู้เ ป็ นปู่ แทนผู้เ ป็ นบิด า เพื อเป็ นการเชื อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็ นบิดากับผู้เป็ นปู่ เพราะเนืองด้ วยในอดีตนายใหญ่ นิคลอสเคยถูกทอดทิงไร้ การเหลียวแลจาก ตระกูลมาร์ติเนซคาร์ เตอร์ แต่สุดท้ ายนายใหญ่ ก็ยอมให้ บุตรชายคนกลางใช้นามสกุลของตระกูล มาร์ ติเนซ คาร์ เตอร์ และคิมหันต์เองก็ยินดี ส่วนน้ องเล็กคนสุดท้ องคือ วัตสัน หรื อ วสันต์ ชายหนุ่มวัย27 ปี ผ้ มีความสดใสร่ าเริ ง ประดุจฝนแรกฤดู เขาเป็ นคนทียิมหัวง่าย ูและขีเล่นนอกจากนียังเป็ นขวัญใจบรรดาคนงานและพนักงานทังทีบริ ษัทแปรรูปและส่งออกวาริ นกรุ๊ป และที รี สอร์ ตพราวแสงจันทร์ อีกด้ วยเพียงแต่ตอนนีชายหนุ่มไปเรี ยนต่อทีอเมริ กาและวสันต์เองก็ชอบทีจะทํางานแบบอิสระและชอบช่วยเหลือผู้อืนเสมอ ดังนันทางบ้ านจึงไม่แปลกใจทีวสันต์ จะเป็ นหนึงในทีมหน่วยแพทย์ เคลื อนทีของหน่วยงานอาสาสมัครอิสระทีเข้ าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศด้ วยพั ฒ นาในแอฟริ กาและกํ า ลั ง จะจั ด ตั งมู ล นิ ธิ ช่ ว ยเหลื อผู้ด้อยโอกาสในประเทศโลกทีสาม แต่ไม่ว่าอย่างไรทังสามหนุ่มก็ยงคงความโสดอยู่จนทําให้ ทัง ันายใหญ่ และนายหญิ งกลัวว่าจะไม่ได้ อ้ ุมหลานพยามหว่านล้ อม18 : หวานนักรักของซาตาน
 • 18. และหาเหตุผลมาให้ ทงสามหนุ่มมีครอบครัวเสียที โดยเฉพาะนายหัว ัมาร์ คทีตอนนีอายุก็ปาเข้ าไปสามสิบหกปี แล้ วยังไม่คิดแต่งงานมีครอบครัว ทําให้ ผ้ เู ป็ นบิดามารดาได้ แต่หวังว่าจะมีหญิงสาวคนใดมาทลายกําแพงนําแข็งและจูงมือบุตรชายของนางเข้ าประตูวิวาห์เสียที ร่ างสูงใหญ่ของบุตรชายทีนางเพิงคิดถึงเมือครู่ เดินขึนเรื อนมาพร้ อมกับโยนหมวกใบโปรดให้ เจ้ า คอบร้า สุนขพันธุ์ไทยหลังอาน ัขนสีนําตาลแดงเข้ มทีมันจะมาคอยรับนายหัวของมันเสมอๆ โฮ่งๆๆ เจ้ าสีขาเห่าอย่างขอความดีความชอบทีเอาหมวกไปเก็บไว้ ทีแขวนหมวกอย่างเรี ยบร้ อย เจ้ าคอบร้ าเคล้ าเคลียเจ้ านายหนุ่มอย่างยินดีเมือเขานําช็อกโกแลตเนยถัวของโปรดยืนให้ และมันก็รีบคาบไปกินทีมุมประจําของมัน “เป็ นไงล่ะมาร์ ค ได้ คนทีจะมาแต่งรี สอร์ ต ใหม่แล้ วรึลก” ู “ครั บแม่ เป็ นน้ องสาวเพือนของเพือนอีกทีน่ะครั บ เพิงจะเริ มทําบริ ษัทของตัวเองแต่ก็ยงไม่เป็ นทางการเหมือนกับว่าเขารั บทํา ัแค่เป็ นช่วงระยะเวลาหรื อตามความพอใจของคนทําน่ะครั บ แต่ได้ข่าวว่าฝี มีดีงานเข้ าไม่ขาดเลยลองไปคุยด้ วยตัวเองดูก็เข้ าท่าดี และมีทัศนคติในการออกแบบตกแต่งคล้ ายๆ กันด้ วยก็เลยตกลงว่าจ้ างเขา” “แบบนีก็มี ด้วย หึๆ แต่ก็ดี แล้ วล่ะลูก ทีหาคนที สนใจและทํางานไปในทางเดียวกันได้ ดีกว่าทําๆ ไปแล้ วนึกเบือแล้ วก็ออกไปเราก็ต้องเสียเวลาหาคนมาแทน” นายหญิงวาริ น นึกประหลาดใจทียังมีคนทีรับงานตามอารมณ์ความพอใจของตัวเองมากกว่าอยากจะรับงานเพืออยากได้ เงินเยอะๆ นับว่าคนทีรับงานนีมีความเป็ นตัวของตัวเองสูงทีเดียว “แล้ วนีนายใหญ่ไปไหนล่ะครั บตังแต่มาไม่เห็น ปกติติดคุณแม่แจกลัวแต่ว่าผมเข้ าใกล้ นายหญิงวาริ นคนสวยจะตายไป” นายหัวหนุ่มถามถึงบิดา เมือไม่เห็นว่าวันนีนายใหญ่นิคลอส เฝาศรี ภรรยา ้อย่างทุกวัน ใครๆ ต่างก็ร้ ู ว่านายใหญ่ทังรั กและหวงนายหญิงวาริ นแค่ไหน หึงแม้ กระทังห้ ามไม่ให้ ลกชายทังสามหอมแก้ มนายหญิงของ ูตน แต่ลกๆ ทังสามคนก็หาฟั งไม่และมักจะขโมยหอมแก้ มนวลๆ ของ ู หงส์ : 19
 • 19. มารดาเสมอ ทําให้ ผ้ ูเป็ นบิดาต้ องคอยเฝาระวังไม่ห่าง แทบจะตาม ้ติดแจ จนบางครั งคนเป็ นภรรยาก็เบือหน่าย พอบอกไปตรงๆ นายใหญ่ทีตัวสูงใหญ่ไม่แพ้ ลกๆ ก็จะงอนไม่ยอมกินข้ าวปลา และลูกๆ ูต้ องมาคอยช่วยงอนง้ อทุกครั งไป มันน่าดูเสียทีไหนกันทีชายวัยหกสิบกว่าจะมาทําท่างอนเหมือนเด็กๆ “ดูมาร์ คพูดเข้ า พ่อเขาไปดูคนงานเขาเก็บมะพร้ าวน่ะ เห็นว่าได้ ลิงใหม่มาสองตัวกําลังสอนให้ เก็บมะพร้ าวอยู่ ”นายหญิ งตีแขนแกร่ งลูกชายเบาๆ อย่างขวยเขิน และมันก็สร้ างรอยยิมเล็กๆ บนปากหยักได้ รูปนันทําให้ ใบหน้ าทีกระด้ างอยู่เป็ นนิจนนันอ่อนโยนลงและน่ามองขึนอีกเท่าตัว จะมีใครบอกลูกชายนางไหมหนอว่ารอยยิมของเขาช่างสวยงามและสว่างไสวไม่แพ้ ชายใดเลยหรื ออาจจะงดงามกว่าชายใดเสียด้ วยซํ า มันทํ าให้ ใบหน้ าเย็ นชานันหล่อ เหลาราวกับเทพบุตรเลยทีเดียว แต่รอยยิมนันหาได้ ยากยิงบนใบหน้ าของนายหัวมาร์ ค เหมันต์ หิรัญวาริ นทร์ “งันเดียวผมขอตัวไปอาบนําก่อนนะครับแม่” ชายหนุ่มลูกขึนเต็มความสูง188 เซนติเมตร พลางบิดกายไล่ความเมือยล้ าก่อนจะโฉบจมูกโด่งคมขโมยความหอมกรุ่นของมารดาอย่างรวดเร็ วเมือเห็นว่าผู้เป็ นนายใหญ่เดินมาลิบๆ “ไป คอบร้ า” สินเสียงเรี ยก เจ้ าคอบร้ าก็กระโดดวิงตามนายหนุ่มไปอย่างยินดี นายหญิ งวาริ นมองตามบุตรชายคนโตไปอย่างแสนรัก พลางหันมายิมหวานให้ นายใหญ่ทีเดินหน้ าตึงๆ ขึนเรื อนมา “เมือกีพ่อเห็นเจ้ ามาร์ ค มันมาเกาะแกะแม่รึเปล่า ฮึมเจ้ าพวกนีเผลอเป็ นไม่ได้ เชียว” “แหมคุณ พีคะ นันน่ะลูกนะคะ จะหึงจะหวงอะไรนักหนาแก่ๆ กันแล้ ว” “ได้ ทีไหนกันคุณ มันโตจนจะแก่แล้ วมันยังไม่มีลกมีเมียเป็ น ูตัวเป็ นตน แต่ดนมาขโมยหอมแก้ มเมียคนอืนนี” ั “แต่เมียคนอืนนี คือแม่ของเขานะคะคุณพี” นายหญิงวาริ นบอกกับสามีพลางหอมแก้ มเอาใจจนผู้เป็ นสามีขีหึงยิมออก เปลียนโหมดเป็ นอารมณ์ดีกะทันหัน20 : หวานนักรักของซาตาน
 • 20. “โธ่น้องล่ะก็ ก็พ่อหวงของพ่อนีจ๊ ะแม่จ๋า พวกมันโตๆ กันแล้ วให้ มนไปหาเมียเอาเอง จะได้ ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเราสองตายายไง ัจ๊ ะและอีกอย่างเราก็จะได้ อ้ ุมหลานกันด้ วยไง” นายใหญ่เข้ ามาโอบกอดภรรยาคู่ทกข์ค่ยากอย่างเอาใจพร้ อมกับจีจุดร้ อนให้ นางโอนอ่อน ุ ูผ่อนตาม “จริ งด้ วยค่ะคุณพี ดูสิตามาร์ คน่ะสามสิบหกแล้ วนะคะ อีกไม่กีปี จะสีสิบแล้ วตาคิมกับตาวัตสันนันยิงแล้ วใหญ่ลอยไปลอยมาเป็ นพ่อพวงมาลัย เฮ้ อแล้ วเมือไหร่ เราจะได้ อ้ ุมหลานล่ะคะ น้ องน่ะอิจฉาเพือนๆ นะคะ เขาได้ อ้ มหลานกันแล้ ว” ุ สองตายายมองหน้ ากันอย่างหนักใจเมือลูกชายทังสามทีไม่มีทีท่าว่าจะตกลงปลงใจกับสาวใด สายตาทีเริ มฟ้ าฟางลงไปบ้ างของทังสองทอดไปยังผืนนําสุดลูกหูลูกตา ขอบฟ้ ากว้ างนันทอประกายแดงอมส้ ม พร้ อมกับดวงอาทิตย์ทีเริ มจมหายลงไปในมหาสมุทร และเริ มลับจากขอบฟ้ าไปทีละนิดก่อนท้ องฟ้ างามจะได้ ต้อนรั บความมืดมิดแห่งรัตติกาลตอนที 3 คนในอดีต “มาร์ คคะ แอนนีชอบทีนีจังค่ะ มันสวยมากเหมือนดินแดนในฝันเลย” แอนนิต้า รามอส นางแบบสาวแสนสวยเอ่ยขึนด้วยรอยยิ มแสนหวาน เธอเป็ นนางแบบไฮโซคนดังทีมี ชือเสียงเพราะมี ดีกรี เป็ นถึงอดีตนางแบบโลกเมือสามปี ก่อน และตอนนีนีเธอกํ าลังคบหาดูใจอยู่กบชายหนุ่มร่ างสูงใหญ่ ผู้มีผิวสีแทนงดงามร่ างแกร่ งเต็มไปด้วย ักล้ามเนื อแข็ งแรง และใบหน้าหล่ อ เหลาคมเข้ ม เยี ยงบุรุ ษ พึ ง มีดวงตาสี นําเงิ นเข้มทอประกายเจิ ดจ้ าส่องสว่ างด้วยความสุข ริ มฝี ปากหยักสวยแย้มยิ มอย่างมีเสน่ห์ดวยลักยิ มทีกรี ดลงสองข้างแก้ม ้ หงส์ : 21
 • 21. ยามทีเจ้าตัวเผยยิ มกว้าง ทําให้ใบหน้านันอ่อนโยนและมีเสน่ห์ขึนอีกเท่าตัว และเธอก็ภูมิใจนักหนาทีมีคนรักเป็ นถึงเจ้าของเกาะพราวแสงจันทร์ “ถ้ าแอนนี ชอบก็ อ ยู่ ที นี กับ มาร์ คเลยก็ ไ ด้ นะ ยิ นดี ให้ อ ยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเลย” เหมันต์สวมกอดร่ างงามอย่างรักใคร่ พลางกดจมูกโด่งคมลงบนแก้มนวลฟอดใหญ่ ทําให้เจ้าของแก้มหอมมองค้อนอย่างมีจริ ต แต่ก็น่ารักในสายตาเขา “มาร์ คนี ทําอะไรอายคนอืนบ้างสิคะ” “มีใครทีไหนกัน มีแต่เราเท่านันแหละทีนี เพราะถ้าขื นมี โผล่มาตอนนีมาร์ คจะเตะมันให้กระเด็นตกทะเลไปเลย” โฮ่ง โฮ่ง ไม่ทนขาดคํา เสียงของสุนขทีเห่าขึ นข้างๆ ก็ทําให้ ั ัหนุ่มสาวทีอยู่ในอารมณ์หวานหวามต้องก้มลงมองตามเสียง และก็ได้เห็ นสุนขพันธุ์ไทยหลังอานที ตัวเปี ยกมะลอกมะแลก พร้ อมกับ ันอนครางหงิงๆ อย่างเจ็บปวดเพราะขาหน้าทีมี บาดแผลและเหมื อนมันจะหักด้วย “มายังไงเจ้ าหมาน้อ ย” ชายหนุ่ม คุกเข่ าลู บหัว มันอย่ า งปลอบโยน เจ้ า สุน ัข น้อ ยก็ รี บประจบด้ ว ยการครางหงิ ง ๆ และพยายามยันกายอันบอบชํ าของมันลุกขึนซบซุกหาความอบอุ่นจากชายหนุ่มร่ างสูงใหญ่ตรงหน้าของมันเหมือนมันจะฝากชี วิตไว้กบเขา ัชัวชีวิตหมาน้อยอย่างมัน “ไปจับมันทําไมคะมาร์ คดูสิมนใกล้จะตายแล้วและเลือดมัน ัก็ออกเยอะด้วย ยี เหม็นแสะสกปรกออกค่ะ” ร่ างของสาวงามทีส่ายหน้าขยะแขยงเจ้าตัวสีขา และยังถอยออกห่างร่ างรุ่งริ งของเจ้าสุนข ัน้อยอย่างรังเกียจ “โธ่ แอนนี มันยังห่างไกลคําว่าใกล้ตายเยอะเลยครับ มันแค่บาดเจ็ บ เอาล่ะถ้าแอนนี ไม่ ชอบเดี ยวมาร์ คจัดการเองคุณเดิ นเข้าบ้านไปก่ อนนะ มาร์ คจะพามันไปทํ าแผลเสี ยหน่อย” ว่ าแล้วชายหนุ่มก็อ้มสุนขตัวน้อยทีดูท่าจะบาดเจ็บมาจากทีไหนสักแห่ง เดิ นไป ุ ุยังเรื อนพยาบาลของเกาะที มี หมอมาประจํ าเพือรักษาคนในเกาะรวมทังหมูหมากาไก่ แล้วแต่ใครหรื อเจ้าตัวไหนจะเป็ นอะไรมา และ22 : หวานนักรักของซาตาน
 • 22. หมอเก่ง ซึงเป็ นหมอประจํ าเกาะนี ก็เก่งสมชือ เพราะสามารถรักษาได้ทงคนและบรรดาสัตว์เลียงทังหลายด้วย ั แอนนิ ต้าได้แต่กระทื บเร่ าๆ อย่ างขัดใจ และมองตามแผ่นหลังกว้างของชายคนรักทีอุ้มเจ้าสีขาหน้าขนแสนน่ารังเกี ยจนันไปซึงจริ งๆ แล้วเธอก็รงเกียจสัตว์เลียงทุกชนิดนันล่ะ ั “ผู้ ช ายบ้ า เห็ น ไอ้ ห มาขี เรื อนนั นดี ก ว่ า ฉั น ” ร่ างงามกระฟั ดกระเฟี ยดก่ อนเดิ นกระทืบเท้าเตะดิ นเตะทรายอย่างระบายอารมณ์ “อุ้ย ขอโทษค่ะ”หญิ งสาวตกใจเมื อร่ างของตนปะทะกับใครคนหนึงและเอ่ยขอโทษตามความเคยชิ น ก่อนจะมองตามลํ าแขนแกร่ งทีรังร่ างของเธอไว้ไม่ให้ลมลงไป ้ แล้วภาพใบหน้าอันหล่อเหลาของชายหนุ่มคนหนึงก็ พร่ าพรายเต็มสองตา ชายหนุ่มผู้มีใบหน้าเรี ยวช่างดูงดงามยิ งนัก คางแกร่ งเขียวครึ มด้วยไรหนวดจางๆ ดวงตาคมสีเขี ยวมรกตพราวระยับจมู กโด่งเป็ นสันสวยและริ มฝี ปากบางสวยสี ชมพูระเรื อมันสวยจนผูหญิ งอย่ างเธอยังอิ จฉา ผิ วกายขาวสะอาดดูสขภาพดี เรื อนผมสี ้ ุนําตาลทองเป็ นประกายเพราะแดดอ่อนยามเย็น หญิ งสาวจ้องมองชายหนุ่มอย่างตืนตะลึง จนคนถูกมองเริ มจะรู้สึกขัดเขิ น “เอ่อไม่ทราบว่าทีหน้าผมนีมีอะไรติดรึ เปล่าครับคุณ” “เอ่อ คือไม่มีค่ะ ขอบคุณนะคะ” หญิ งสาวอ้อมแอ้ม พลางเบียงตัวออกจากอ้อมแขนแกร่ งอย่างแสนเสียดายไออุ่นจากกายของชายหนุ่มแปลกหน้า จนเธอนึกแปลกใจซํ าหัวใจสาวยังเต้นกระหนําอีกด้วย “ผมชือริ ค ริ ค เวลส์ แล้วคุณจะกรุณาบอกชือคุณได้มยครับ” ั “แอนนิ ต้าค่ะ แอนนิ ต้า รามอส ยิ นดี ทีได้รู้ จักนะคะ” และทันที ทีได้สมผัสมื อกัน ใจดวงน้อยของแอนนิ ต้าก็ ยิงสันไหวอย่ าง ัรุนแรงยิ งกว่าเมื อตอนเจอกับเหมันต์ครังแรกเสียอี กและมันก็ทําให้เธอไขว้เขวด้วยเหมือนกัน ริ ค เวลส์ มองหญิ งสาวตรงหน้าอย่างมี ความหมาย เธอสวยถูกใจเขาและเขาก็คิดว่ าเธอเองก็ ดูจะสนใจเขาเช่ นกัน และอย่ าง หงส์ : 23
 • 23. น้อยๆ ช่วงเวลาหยุดพักผ่อนยาวหลังจากทํางานหนักมาทังปี ทีเกาะพราวแสงจันทร์ แห่งนีก็ คงจะไม่เงี ยบเหงาเกิ นไปนัก และถ้าได้แม่สาวหน้าหวานหุ่นกระชากใจมาแนบกายยิ งดีใหญ่ชายหนุ่มคิ ดอย่างหนุ่มหล่อเจ้าสําราญและขึนชือด้านความเจนจัดและเจ้าเสน่ห์ไม่แพ้ใคร  เหมันต์ เดิ นไปเดิ นมาที หน้าชานเรื อนที ออกแบบเป็ นลานกว้างและมีสระว่ายนําขนาดใหญ่ทีผิวนําเสมอราบเรี ยบกับขอบสระสวยดูราวจะเป็ นพืนเดียวกับทะเลยามพลบคําอย่างกระวนกระวายเมือเห็นว่าคําแล้วคนรักยังไม่กลับมาจากชายหาดหลังจากทีแยกกันเพราะเขาพาหมาน้อ ยที โชคร้ ายได้รั บบาดเจ็ บไปรั กษา และรี บกลับมารอเธอทีบ้านในใจก็หวันๆอยู่ว่าเธอจะโกรธดังนัน อาหารเย็นมือนีเขาจึงลงมือปรุงเองและมี แต่ของโปรดของแอนนิ ต้า สาวคนรักทังนัน เสียงหัวร่ อต่อกระซิ กของชายหญิ งทีดังแว่วมาทําให้ร่างสูงผุดลุกจากโต๊ะอาหารทีเขาจัดไว้อย่างสวยงามเพือคนรัก และพบว่าเธอเดินขึนเรื อนมาพร้อมกับชายหนุ่มผมทองใบหน้าหล่อเหลาทีเขาจําได้ว่าเป็ นหนึงในมหาเศรษฐี ผู้ทรงเสน่ห์คนหนึง และยังเป็ นแขกที มาพักผ่อนเป็ นการส่วนตัวทีเกาะนีด้วย “คุณไปไหนมาแอนนี มาร์ ครอตังนานแน่ะ มาสิ ครับนีมาร์ คทําอาหารสําหรับเราสองคนไว้รอแอนนีด้วยนะ” ชายหนุ่มตรงเข้าไปเกียวแขนเรี ยวมาทีโต๊ะอย่างยอมเสียมารยาทกับผูมาเยื อนโดยไม่ได้ ้รับเชิ ญ ความหึ งหวงเข้าตาอย่ างยังไม่ อยู่ เมื อเห็ นสายตาที ผู้ชายด้วยกันดูออกว่าอี กฝ่ ายคิ ดอย่างไร หญิ งสาวทําท่าอึ กอักมองไปทีชายหนุ่มอี กคนอย่ างกลัวว่ าเขาจะเข้าใจผิ ด ว่ าเธอกับเหมันต์ มีความสัมพันธ์ ลึกซึงต่อกันทังๆ ทีมันเป็ นความจริ งก็เถอะ “ขอบคุณมากนะคะริ ค ทีมาส่งแอนนีแล้วพรุ่งนีเจอกันนะคะ” “ครับ ผมไปนะครับนายหัวมาร์ ค” ริ ค ยิ มหวานให้สาวสวยทีเขาหมายปองแม้จะรู้ว่าเธอมีคนรักแล้ว แต่คนอย่างริ ค อยากได้อะไร24 : หวานนักรักของซาตาน
 • 24. ก็ตองได้ไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่คนทีมี เจ้าของแล้ว เช่นแอนนิ ต้า ถ้า ้เขาต้องการเธอเขาก็ต้องได้และเธอเองก็ดูเหมื อนจะเต็มใจเป็ นของเขาอยู่ไม่น้อย ส่วนชายหนุ่มเจ้าของเกาะพราวแสงจันทร์ นนเขาไม่ ัแคร์ เลยสักนิดเพราะเรื องแบบนีมันอยู่ทีใครจะเหนือกว่าและพิ ชิตใจหญิ งได้ก่อนกันต่างหาก และแม้ว่าด้านหน้า ตารู ปร่ างทังเขาและเหมันต์ ไ ม่ ไ ด้ด้อ ยไปกว่ ากันนัก แต่ เขาเชื อว่ าคนอย่ างริ ค เวลส์สามารถชิ ง แม่สาวสวยหุ่นกระชากใจอย่างแอนนิ ต้ามาครอบครองได้ไม่ยากเสี ยด้วย ชายหนุ่มคิ ดอย่างคนเห็นแก่ตวในแบบของมหา ัเศรษฐี ระดับโลกที เห็ นอะไรๆ เป็ นผลประโยชน์ และเงิ นทองเสมอเพราะใครๆ ต่างก็ว่าเขาไร้หวใจ และเลือดเย็น!!! ั เมื อชายหนุ่มรู ปงามตัวต้นเหตุจากไป บรรยากาศระหว่ างนายหัวหนุ่มและแฟนสาวก็อึมครึ ม อึ ดอัดอย่ างไม่เคยเป็ นมาก่อนชายหนุ่มมองคนรักอย่างตัดพ้อและหึงหวง ส่วนหญิ งสาวก็ทงโกรธ ัทังอายทีเหมันต์แสดงความเป็ นเจ้าของเธอต่อหน้าชายหนุ่มอี กคนทีเธอหมายปองให้เป็ นทีหมายใหม่ เพือเธอจะได้ยกระดับตัวเองเป็ นหญิ งสาวผู้โชคดี มี คนรักเป็ นถึ งมหาเศรษฐี ระดับโลกมากกว่ าเป็ นแฟนนายหัวกระจอกๆ อย่างเหมันต์ “มาร์ คคุณทําอะไรเนีย เห็นมัยว่าคุณริ ค เขาเข้าใจผิ ดเลย”หญิ งสาวโวยวายทันที และมันทําให้เหมันต์ถึงกับผงะด้วยความรวดร้าว ไม่เคยเลยทีแอนนิตาจะขึนเสียงกับเขาแบบนีเพราะทีผ่านมาเธอ ้ช่างเอาใจและอ่อนหวานจนเขาลุ่มหลง “ทําไมแอนนีพูดกับมาร์ คอย่างนีล่ะ เพราะผูชายคนนันใช่มย ้ ัใช่มย” ชายหนุ่มแผดเสียงดังลันพร้ อมกับเขย่าร่ างสวยจนหัวสันหัว ัคลอนด้วยแรงอารมณ์ทีประทุดวยความหึงหวงมากมาย ้ “หยุดนะมาร์ ค คุณบ้าไปแล้ว คุณไม่มีสิทธิ ทําแบบนีกับแอนนีนะ คุณมันบ้า แค่นีคุณก็กล่าวหาแอนนีแล้ว คุณเห็นแอนนีเป็ นคนยังไง เขาหวังดีแค่มาส่งแอนนีเพราะว่ามันคําแล้วกลัวเป็ นอันตรายเขาแค่หวังดีแค่นนจริ งๆ ใครจะเหมื อนมาร์ คทีปล่อยแอนนี ทิ งเพื อ ัหมาสกปรกๆ ตัวหนึง อย่ามาแสดงอารมณ์ แบบนี กับแอนนีอี กนะมาร์ ค แอนนีไม่ชอบ” แล้วร่ างบางก็สะบัดหน้าวิ งเข้าบ้านไปอย่างไม่ หงส์ : 25
 • 25. ใยดีคนที หัวฟั ดหัวเหวี ยงอยู่ ข้าวของทีจัดเตรี ยมไว้สวยหรู กระจัดกระจายตามแรงอารมณ์ของผูชายทีหึงหวงจนแทบคลัง ้ ฝ่ ายหญิ งสาวเมื อกลับมาทีห้องของตนเอง ใบหน้างามทีบึงตึงพลันกลับกลายเป็ นยิ มหยันผู้ชายทีอยู่ด้านนอก ใช่เหมันต์คิดถูกว่า เธอเปลียนไปเพราะผู้ชายทีเพิ งเจอและเธอก็ชอบเขามากๆ ด้วยและตอนนีเธออดทีจะเปรี ยบเทียบผูชายทังสองไม่ได้ กับเหมันต์ เธอ ้กับเขาคบกันมาหลายปี ตังแต่สมัยเรี ยนจบมหาวิ ทยาลัยจนบัดนีร่ วมเจ็ดปี แต่ก็ไม่มีวีแววว่าเขาจะขอเธอแต่งงาน เขายังคงทําแต่งานอ้างว่ าที เกาะพราวแสงจันทร์ อ ันเป็ นบ้านและถิ นกํ าเนิ ดที เขารั กต้องการการพัฒนาและงานต่างๆ ของครอบครัวที เขากับน้องชายต้องช่วยกันดูแล จนบางครังก็ไม่มีเวลาให้เธอมากนัก แต่กับชายหนุ่มที เธอเพิ งพบ กลับทํ าให้ใจของเธอสันไหวรุนแรง มันเต้นไม่เป็ นสําพร้อมกับความต้องการบางอย่างทีร่ างกายปรารถนา อ้อมกอดทีแสนอบอุ่น สายตาทีมองมาอย่างเร่ าร้ อนเพียงแรกพบสบตาก็ทําให้เธอแทบคลังและไหนจะด้านฐานะการเงินทีแสนมังคัง ชือเสียงทีเขามี ใครบ้างทีไม่รู้จก ริ ค เวลส์ มหาเศรษฐี นกรักผู้ ั ัเร่ าร้ อน เมื อก่อนนีเธอไม่เคยสนใจเรื องซุบซิ บในวงการนางแบบทีมักจะคุยกันเรื องของเขา บางครังมี นางแบบระดับโลกได้เป็ นคู่ควงของเขาแม้ช่วงข้ามคืนก็เอามาคุยฟุงจนกลายเป็ นเรื องโด่งดัง และ ้เพือนๆ นางแบบก็พากันอิ จฉา และของกํ านัลทีได้จากเขาก็สดแสน ุจะมีมูลค่ามหาศาลแล้วแต่ความพอใจของผูให้อย่างไม่กลัวว่าว่าคน ้รับจะหัวใจวายกับสิงทีได้รับ แต่สิงทีเข้าถึงยากสําหรับริ ค เวลส์ คือเขาไม่เคยใช้ผูหญิ งซํ า และไม่มีผูหญิ งคนไหนสยบเขาได้ ้ ้ แต่ตอนนีเธออยากเป็ นผู้หญิ งทีสยบ ริ ค เวลส์ เพราะดูจากสายตาเขาทีมองมาทีเธอมันฟ้ องว่าเขาก็สนใจเธอเช่นกันไม่เช่นนันเขาคงไม่ ชวนคุยหรื อพาเธอเดิ นชมรอบๆ เกาะอย่ างคนที คุ้นเคยแม้แต่กบเหมันต์ ยงไม่เคยทําอย่างนันกับเธอด้วยซํ า เพราะตังแต่ ั ัมาถึงทีนีเกือบสองสัปดาห์ เธอก็ได้แค่เดิ นไปเดิ นมารอบๆ บ้านและได้เ ล่ นนํ าบ้ า งตอนเย็ นที เขากลับ มาจากดู งานที เกาะ ซึ งมี งานมากมายทังสวนมะพร้าว ไร่ กาแฟเล็กๆ ทีปลูกไว้รับประทานเองและ26 : หวานนักรักของซาตาน
 • 26. คัวบดไว้เป็ นของฝากสําหรับญาติ มิตรกับบรรดานักท่องเทียวทีมาพัก แล้วไหนจะฟาร์ มผึงอี ก ปล่ อยให้เธออยู่ กับความเหงาและดูเหมือนคนในเกาะจะไม่ค่อยชอบเธอด้วย หญิ งสาวคิ ดทบทวนเรื องต่างๆ กับตนเอง แต่ตอนนีมันไม่ใช่แล้วเพราะตอนนีเธอพบคนทีทําให้โลกของเธอสดใสไม่เงียบเหงาอี กต่อไป และเธอจะเป็ นหนึงในใจเขาให้ได้ “ริ ค เวลส์ คุณไม่ รอดมื อฉันหรอก” หญิ งสาวคิ ดเข้ าข้างตัวเองอย่างมีความสุข  “ผมต้องการให้คุณเลิ กยุ่งกับ แอนนี ” เหมันต์ กล่าวเสี ยงเครี ยดกับชายหนุ่มร่ างสูงแข็งแรงไม่แพ้เขา ทังรู ปร่ างหน้าตาทีเทียบกันแล้วเขาทังสองแทบไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยทีเดียว เพียงแต่ชายหนุ่มผูมีดวงตาสีเขียวดุจมรกตเนือดีนนจะรู ปร่ างเพรี ยวกว่าเล็กน้อย ้ ัและมีสีผิวทีขาวสะอ้านอย่างคนเมืองหนาว ใบหน้าหล่อเหลาค่อนไปทางหวานละมุน และริ มฝี ปากบางสวยอมชมพูทียกยิ มเป็ นนิ จนันทําให้ริค เวลส์ดูเป็ นชายหนุ่มเจ้าสําราญมากกว่านักธุรกิ จทีแสนรํ ารวยและเลือดเย็น “ผมคิดว่าเรื องนีผมไม่มีสิทธิ ตัดสินใจนะมาร์ ค ถ้าหากผูหญิ ง ้เขารักคุณจริ ง เขาคงจะไม่หวันไหวและมาชอบผมหรอก จริ งมัยและผมก็ไม่อาจทําให้เขาเปลียนใจจากคุณด้วยด้วย” “นีคุณ” “ผมไม่อยากทะเลาะกับหุ้นส่วนในอนาคตเพราะผู้หญิ งแค่คนเดียว หวังว่าคุณคงแยกแยะระหว่างเรื องงานและเรื องส่วนตัวออกนะ มาร์ ค ว่าอะไรสําคัญและอะไรต้องมาก่อนมาหลัง นีผมไม่ได้สอนนะ แค่หวังดีในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิ จ” “ผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็ นใคร แต่อย่ามายุ่งกับคนรักของผม ไม่อย่างนันอย่าหาว่าผมไม่เตือน” เหมันต์พูดจบก็เดิ นตึงๆจากมาด้วยความเคืองขุ่น ริ ค ได้แต่มองตามแผ่นหลังแกร่ งของคนที หงส์ : 27
 • 27. เดินจากไปด้วยแววตาทีอ่านไม่ออก จะเย็นชาก็ไม่ใช่จะสะใจก็ไม่เชิ งชายหนุ่มเพียงยกริ มฝี ปากบางสวยขึนคล้ายจะยิ มนิดๆ อันเป็ นกิ ริยาทีเขาทํามันเป็ นประจํ าเท่านันทีประดับใบหน้าหล่อเหลา แต่รอยยิ มนันช่างดูมีลบลมคมนัยเหลือเกิ น ั เหมันต์ ดินกลับมาที บ้านก็ ต้องแปลกใจเมื อเห็นคนรักเดิ นลากกระเป๋ าเดินทางใบหรู ออกมาทีหน้าบ้านและการแต่งกายของเธอก็เหมือนกับคนทีเตรี ยมตัวพร้อมเดินทางอีกด้วย “แอนนี นี คุณกํ าลังจะไปไหน ไม่ ได้นะมาร์ คไม่ให้ไป” ชายหนุ่มขวางเอาไว้ไม่ให้เธอเดิ นลงเรื อนจากไปเมื อดูทีแล้วแอนนิ ต้ากําลังจะไปจากเขาแล้วจริ งๆ “ถอยไปค่ะมาร์ คแอนนีจะกลับแล้ว ไม่อยู่ทนีแล้ว” หญิ งสาว ีสะบัดตัว หนี จ ากการเกาะกุม ของร่ างสู ง ใบหน้างามบู ดบึ งและพยายามสะบัดกายให้หลุดจากการเกาะกุมดึงรังของชายคนรัก ไม่สิตอนนีเหมันต์ได้กลายเป็ นอดีตไปแล้วสําหรับเธอต่างหากหญิ งสาวคิดอย่างย่ามใจเมือนึกถึงทีหมายใหม่ในใจตน “ถ้าแอนนีโกรธเรื องเมื อว่ านก่อนมาร์ คขอโทษนะ แอนนีขอโทษมาร์ ค ขอโทษ มาร์ ครักแอนนีนะ เรารักกัน” “ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะมาร์ ค แอนนีตัดสิ นใจแล้วเราเลิ กกันเถอะค่ะ แอนนีทนอยู่บนเกาะทีไม่มีอะไรมากไปกว่าผืนนํา ท้องฟ้ าสายลมและแสงแดดไม่ได้หรอกค่ะ มันเงียบเหงาเกิ นไปและถ้าแอนนีมัวแต่รอคุณให้คุณทํางานพัฒนาเกาะบ้าๆ นีของคุณ แอนนีคงเฉาตายพอดี แล้วตอนนีแอนนีก็ไม่ได้รักคุณแล้วมาร์ ค” หญิ งสาวบอกอย่างไม่กกเก็บกักความรู้สึกอีกต่อไป ั “ไม่จริ ง ทําไมแอนนีพูดแบบนี ทําไม เพราะไอ้หมอนันรึ เปล่าแอนนี คุณเห็นว่าริ ครวยกว่าผมหรื อแอนนี หรื อเพราะอะไรกัน ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทีพูดมาทังหมดคือความจริ ง แอนนีไม่รักมาร์ คแล้ว แอนนีรักคนอื น” ชายหนุ่มถามอย่างปวดร้ าวเมื อได้ฟังคําตัดรอนจากคนรัก แววตาสีนําเข้มบัดนีขุ่นมัวด้วยอารมณ์อนอ่อนไหว ั “ใช่แอนนีพูดความจริ งค่ะ แอนนีไม่รักคุณแล้ว และ ริ คเขาก็รวยกว่าคุณค่ะมาร์ ค แต่ทีสําคัญกว่านันคือแอนนี ทนไม่ได้ทีจะมา28 : หวานนักรักของซาตาน
 • 28. อยู่ในทีห่างไกลความเจริ ญ และไอ้ความคิ ดอนุรักษ์ นิยมบ้าบอของคุณ วันๆ ขลุกอยู่กบลิงค่างอยู่แต่ในป่ าในสวนไม่สนใจแอนนีเลยว่า ัเหงามัยอยากไปเทียวรึ เปล่า หรื อแอนนีอยากไปเดิ นห้างหรู ไหม กิ นอาหารดีหรู ๆ ในภัตคารระดับห้าดาวหรื อเปล่า ทีนีไม่มีอะไรเลยสักอย่างมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าๆๆ ท้องฟ้ า กับทะเล แอนนีทนไม่ได้หรอกนะมาร์ คหวังว่าคุณคงเข้าใจ” หญิ งสาวตอบเป็ นชุด ซึ งมันก็เป็ นสิ งทีอยู่ในใจเธออยู่แล้วแล้วเธอก็สามารถพูดมันได้โดยไม่ต้องปรุงแต่งและไม่ติดขัดเมือต้องให้เหตุผลแก่เหมันต์ “แต่เมื อก่ อนแอนนี บอกว่ าชอบที นี และอยากจะอยู่ ทีนี กับมาร์ ค” “ใช่ นนมันเมื อก่ อน แต่ไม่ได้หมายความว่ าจะมาอยู่ทีนีชัว ันานตาปี นี นา แค่ มาอยู่ ช่ วงพักผ่ อนหรื อ มาฮันนี มู นแต่ จ ะให้ อ ยู่ตลอดไปเหมื อนคุณแอนนี ทนไม่ ได้และไม่ ทนหรอกนะจะบอกให้ถอยไปค่ะแอนนีจะไปแล้ว เดียว คุณริ คจะรอนาน” หญิ งสาวบอกยํ าชื อชายหนุ่มอี กคน แล้วผลักอกชายหนุ่มแรงๆ ให้พ้นทางและเขาก็ยอมปล่อยเธอให้ผ่านไปโดยดี เพราะตอนนีทุกๆถ้อยคําทีหญิ งสาวบอกมามันช่างเสียดแทงใจทีแข็งแกร่ งให้ร้าวระบม เกาะบ้าๆ น่าเบือ ทีห่างไกลความเจริ ญ อนุรักษ์ บ้าบอ ไม่มีห้ างให้ ช อปปิ ง ไม่ มี ภัตคารหรู ๆ อย่ างนันหรื อ แค่ น ันหรื อที เธอต้องการแค่นนจริ งๆ หรื อ แล้วทีสําคัญคือเธอไม่รักเขาและเบื อที นี ัอย่างนันหรื อ ไหล่แข็งแกร่ งทีเคยสง่าผึงผายห่อลู่ลงอย่างอ่อนแรงร่ างสูงเซซังพิงเสาหิ นและมองดูร่างบางของหญิ งสาวทีกํ าลังเดิ นจากไปช้าๆ ด้วยความรู้สึกทีปวดปร่ าเกิ นกว่าจะมีแรงวิ งไปฉุดรังเธอ ชายหนุ่มเฝ้ าถามตัวเองอยู่อย่างนัน ขณะมองดูคนรักทีกําลังจะกลายเป็ นอดีต ทีกําลังเดินตามสะพานไม้อนแข็งแรงทีทอดตัวยาว ัสู่ทองทะเลสีฟ้าใสงดงาม ในขณะดวงใจของเจ้าของเกาะแสนสวยนี ้แหลกร้าว ทีปลายสะพานมี เครื องบิ นเจ็ ทลําเล็กทีสามารถวิ งบนผิ วนําได้ติดเครื องรออยู่จนผิ วนําบริ เวณนันเกิ ดระลอกคลืนกระเพือมไหวขยายวงกว้าง พร้อมกับชายหนุ่มผมสีทองสะท้อนแดดเจิ ดจ้ารออยู่ทีนันด้วย แม้เขาไม่อาจเห็นสีหน้าและแววตาของชายคนนันได้ หงส์ : 29
 • 29. เพราะระยะทางทีห่างเกิ นไปแต่เขารู้แน่ๆ ว่าผูชายคนนันคือ ริ ค เวลส์ ้อย่างแน่นอน ร่ างสู งถึ งกับเข่ าอ่ อ นเมื อเครื องบิ นเจ็ ทลํ าหรู บินขึ นเหนื อน่านนํ าและกํ าลังเคลื อนออกไปเรื อยๆ ไกลออกไปทุกทีทุกที และเหมือนหัวใจของเขาจะบีบรัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออก และเหมื อนมันมีนําอุ่นๆ ไหลออกมาจากดวงตาคมกล้า ชายหนุ่มนอนแผ่หมดท่าอยู่หน้าชานเรื อนร่ างกายแกร่ งนอนนิงอยู่นานนับหลายชัวโมงจนฟ้ าทีสว่างไสว บัดนีมีดวงดาวมาเยียมเยือนแล้ว ดวงตาสีนําเงิ นเข้มว่ างเปล่า มี เพี ยงนํ าใสๆ ที ไหลออกจากดวงตาและร่ างกายที สันสะท้านเพราะแรงสะอืนไห้ในอกเท่านันทีบ่งบอกว่าเขายังมีลมหายใจอยู่ มื อหนาหยิ บแหวนทองคํ าขาวทีประดับเพชรเม็ ดเล็กชู ขึนแล้วมองดูประกายเพชรที สะท้อนแสงจันทร์ วบไหวอยู่ในความมื ดด้วย ัดวงใจทีแตกร้าว หากมี ใครสักคนถามว่าหากเขารักแอนนิ ต้ามากมายขนาดนันทําไมไม่ฉดรังและทําทุกวิ ถีทางให้เธออยู่กบเขาตลอดไป และทํา ุ ัทุกวิ ถีทางเพือให้คนเรารักอยู่กบเรา เหมันต์คงตอบได้แต่เพียงว่าเขา ัทํ าไม่ ได้ เพราะการที เขารับรู้ ว่าเธอหมดรั กเขาแล้วมันก็ เจ็ บปวดมากมาย และหากเขาต้องทนอยู่กบคนทีหมดรักตนและต้องทนเห็น ัดวงตาทีมองมาด้วยความเย็นชาและไร้ ซึงความรัก เขาเองก็คงทนไม่ได้ และเขารู้จกแอนนิตาดีว่า หากว่าเธอพูดออกมาอยางนัน นันก็ ั ้หมายความว่ามันคือความต้องการของเธอ และใครก็ห้ามเธอไม่ได้แม้แต่ตวเขา ั “น่าสงสารนายหัวว่ะแก” “ใช่ๆๆ คุณแอนนีใจร้ายมาก ทิงนายหัวทีแสนดีเราได้ยงไง” ั “ฉันว่าเพราะไอ้ฝรังบ้าลามกนันต่างหากทีหลอกลวงคุณแอนนีจนหลงแล้วทิ งนายหัวของเรา” เสียงหวานท้ายสุดทําให้สองหนุ่มหันมามองสาวน้อยเป็ นตาเดียว “แล้วน้องรู้ ได้ยังไงนําผึง” เสียงพูดคุยของสามพีน้อง เด่นดีเด่นดัง พลีชีพ คู่แฝดจอมป่ วนของเกาะนีและ นําผึง ดรุณนุช พลีชีพ น้องสาวจอมแสบของทังสองทีมี ใบหน้าและรู ปร่ างผิ ดพีผิ ดน้อง30 : หวานนักรักของซาตาน
 • 30. ไม่ ว่าจะเป็ นใบหน้าเรี ยวรู ปไข่ ดวงตาสีนําตาลเข้มกลมโตเหมื อนเมล็ดอัลมอน จมูกโด่งรันเล็กน่ารัก และริ มฝี ปากหยักสวยสีชมพูระเรื อ เธอสวยคมจนผิ ดหู ผิดตากับพี ชายฝาแฝดทังสองที มี ใบหน้าตรงกั น ข้ า มกั บ น้ อ งสาวคนเดี ย วของพวกเขาอย่ า งสิ นเชิ งนอกเหนือจากสิงทีมีเหมือนกันก็คือ เรื อนผมทีหยิ กขอดเหมือนๆ กันแต่เรื อนผมของเธอกลับหยิ กเป็ นลอนสลวยเงางามนุ่มลืนน่าสัมผัสไม่เหมือนพีชายทีหยิ กขอดและแข็งกระด้าง “อ้าว ก็เมื อวานนี นําผึงแอบเห็ นสองคนนันเขา อุ๊บ...” สาวน้อยเอามือปิ ดปากแทบไม่ทน และก็ไม่ทนอยู่ดีเมือพีชายทังสองมอง ั ัมาทีเธอ ด้วยแววตาทีคาดคันและคาดโทษ “แหะๆๆ พีเด่นดี พีเด่นดังนําผึงไปนอนก่อนนะ ดึกแล้ว” “มันเพิ งจะสองทุ่ม อย่ าเฉไฉนําผึงบอกพวกพี มาซะดี ๆ ว่ าเห็นอะไรไม่งนเราสองคนจะบอกนายหญิ งวาริ นแน่ๆ ว่าเราไปแอบดู ัแขกทีมาพักจนไม่เป็ นส่วนตัว ถ้าท่านกลับมาจากสเปน” “โธ่พีๆ จ๋าไม่มีจริ งๆ นําผึงก็พูดไปงันแหละ ไม่มีไม่มี” “จะบอกดีๆ ไหม บอกไม่บอก” พีชายฝาแฝดเริ มรุกเมื อเห็นว่าน้องสาวคนสวยปิ ดปากเงียบและเสียงวิ งไล่เอะอะโวยวายก็ดงขึน ัพร้อมด้วยเสียงหัวเราะคิกคักอย่างกลันไม่อยู่เมือถูกพีชายจับได้รุมจีบันเอวบางอย่างทําโทษ “หึไอ้พีบ้า จี เอวมาได้แทบขาดใจแนะ โอย...เหนือย” ดรุณนุชเดิ นบ่นกระปอดกระแปดเข้าห้องนอนตัวเอง พลางนึกถึงภาพทีตนนัน แอบเห็นฉากรักอันเร่ าร้อนระหว่างยัยคุณแอนนิตาหน้าวอก (มัน ้เป็ นชื อที เธอมักแอบเรี ยกแอนนิ ต้าลับหลังซึ งมันไม่ ใช่ สิงที ดี นกที ัเรี ยกขานผู้อืนลับหลังเช่ นนัน หากนายหญิ งวาริ นรู้ เธอโดนบิ ดเนื อเขียวแน่ๆ) กับไอ้ฝรังบ้ากามนันอย่างไม่ตงใจทีท้ายเกาะอันเป็ นทีพัก ัของชายหนุ่มนามว่ าริ ค เวลส์ไม่ ได้ แค่คิดถึงใบหน้านวลของสาวน้อยก็แดงกํา นีขาดล้างหน้าล้างตาหลายรอบแล้วภาพนันยังชัดเต็มสองตา “ยี น่าเกลียดไอ้ฝรังบ้าลามก นิ สยไม่ดี” ว่าแล้วร่ างบางของ ัสาวน้อยก็วิงเข้าห้องนําไปล้างหน้าแปรงฟั นก่อนเข้านอนพร้ อมกับ หงส์ : 31
 • 31. ภาพฝันว่าคนทีกําลังร่ วมรักกันอย่างดุเดือดเร่ าร้ อนนันกลับเป็ นเธอและไอ้ฝรังบ้ากามคนนัน หาใช่แอนนิตา รามอสไม่!!! ้  ชายหนุ่ม ผมสี นําตาลทองร่ างสู งโปร่ ง ใบหน้าหล่ อ เหลากระชากใจเดิ นขึนเรื อนมาหยุดทีชายหนุ่ม ผู้เป็ นเจ้าของเกาะพราวแสงจั น ทร์ ที ตอนนี สภาพยับ เยิ น เมาหยํ า เป หนวดเครารุ ง รั งขวดเหล้าหลายต่อหลายขวดเกลือนกลาดทัวชานบ้าน เหมันต์ ม องปลายเท้าขาวสะอาดตรงหน้าพลางสะบัดหัวแรงๆ และขยีตาทีบวมแดงของตนแล้วค่อยๆ มองไล่ตามขาแข็งแรงขึ นไปจนถึ งใบหน้า และเมื อเห็ นใบหน้าผู้มาเยื อ นชัดๆ ร่ างที สิ นเรี ยวแรงเพราะดืมหนักมาเป็ นอาทิ ตย์ ก็ยนกายขึนพร้ อมกับโถมเข้า ัหาร่ างนันพร้ อมกับปล่อยหมัดออกไปหวังจะให้โดนหน้าหล่อๆ นันแต่มนก็โดนแค่ลม ร่ างสูงทีดูหนากว่าเซเซดๆ ไม่เป็ นท่าจนเกื อบล้ม ัดีทีฝาแฝดจอมป่ วนมาช่วยประคองไว้ “มาทําไม นายมาทําไมริ ค มาเยอะเย้ยฉันเหรอ สมใจแล้วสิแย่งแฟนคนอื นได้” เหมันต์พูดอ้อแอ้ พลางทํ าท่าจะเข้าทํ าร้ ายอี กฝ่ ายทังทีตัวเองแทบยืนไม่อยูแต่เด่นดีกบเด่นดังรังไว้ ่ ั “เปล่า ผมแค่มาบอกว่าวันนีผมจะกลับแล้ว และแวะมาเตือนคุณเรื องสัญญาทํ าธุรกิ จของเราแต่ดูเหมื อนคุณไม่ได้สนใจมันสักเท่าไร ไหนใครก็ ว่านายหัวมาร์ คเป็ นคนเอาการเอางานและฉลาดหลักแหลม มองการณ์ไกล แต่เท่าทีเห็นก็แค่ไอ้ขีเมาคนหนึงทีจะเป็ นจะตายกับอีแค่ถูกผูหญิ งทีไม่จริ งใจทิง” ริ ค มองเหมันต์อย่างเหยี ยด ้หยัดและแววตาเย้ยหยันนันทําให้เหมันต์ฉนขาดโผนเข้าหาชายหนุ่ม ุอย่างรวดเร็ วจนสองพีน้องจับไม่ทน และคนทีระวังตัวอยู่แล้วอย่าง ัริ คก็หลบหลีกได้ทนเวลา และสวนหมัดลุ่นๆ คืนทันทีจนร่ างสูงของ ัเหมันต์ถึงกับควําไม่เป็ นท่า ริ คถอยมาตังหลักเมือเห็นลูกน้องทังสองของเหมันต์เข้ามาช่วยพยุงร่ างของเจ้านายตนเองซึ งตอนนีเจ้านายของพวกเขาทีสารรู ปดูไม่ได้ก็สลบไปแล้วเรี ยบร้อย32 : หวานนักรักของซาตาน
 • 32. “พานายหัวของพวกนายเข้าไปพักผ่อนได้แล้ว อ้อแล้วช่วยอาบนําโกนหนวดโกนเคราซะด้วยล่ะ เพราะถ้าคุณป้ าวาริ นกลับมาจะได้ไม่ตกใจ” ทังเด่นดีและเด่นดังมองตามหลังแกร่ งของชายหนุ่มทีเดิ นจากไปอย่ างไม่ เข้าใจนักแต่ก็ ทําตามคํ าบอกของริ คอย่ างไม่อิ ดออด เพราะกลัวว่าถ้าหากนายหญิ งวาริ นกลับมาเห็นสภาพนายหัวมาร์ คของพวกเขาเป็ นอย่างนีมี หวังเกาะแตกแน่ๆ และหาทีหลบดีๆตอนที 4 คําอธิษฐานจากฝนดาวตก “โฮ่งๆๆ” เสียงเห่าของเจ้ าคอบร้ า เจ้ าสุนัขแสนรู้ ดังขึนทําให้ร่ างสูงของเจ้ านายมันตืนจากภวังค์ ความคิดทียาวนาน ซิก้าชันดีหมดมวนลง ชายหนุ่มมองไปทางเสียงทีเจ้ าคอบร้ าครางหงิงๆ แล้ วยังทําท่าทางให้ เขามองตามมันไป และเขาก็ได้ พบว่าคืนนีมีฝนดาวตกนันเอง ใช่สนะวันนีเขาดูข่าวและนักข่าวบอกว่าจะมีฝนดาวตกนีนา ิ “ไงคอบร้ า แกขอพรจากฝนดาวตกด้ วยเหรอ หือ ว่าไงแกขออะไร” ชายหนุ่มลูบหัวมันเบาๆ และถามมันอย่างอ่อนโยนราวกับถามคนๆ หนึง และมันก็ตอบด้ วยอาการทีทําเหมือนพยักหน้ า ชายหนุ่มหัวเราะในลําคอก่อนทอดสายตาคมเข้ มแหงนมองฟ้ างามทีพราวพร่ างด้ วยดวงดาว ซึงมีบางดวงทีร่ วงเป็ นลําแสงสีทองลากเป็ นทาง หงส์ : 33
 • 33. ยาวอยู่บนฟากฟ้ าโปรยปรายราวสายฝน เจ้ าคอบร้ ามองเจ้ านายทีเหม่อมองฟ้ าอย่างเป็ นห่วง ตามประสาหมาๆ มันอยากบอกเจ้ านายมันเหลือเกินว่ามันอธิษฐานอะไรให้ เจ้ านาย และมันคิดแบบหมาๆ อีกล่ะว่า ผมจะหาเจ้าสาวให้นายได้ในเร็ วๆ นี นายจะได้เลิ กทําหน้าเศร้ าและจมอยู่กบความผิ ดหวัง ัจนไม่มีความสุขแบบนี ผมอยากเห็นรอยยิ มอย่างอ่อนโยนสดใสของนายเหมื อนวันแรกที เราได้พบกัน หมาน้ อยคิดไปเรื อยเปื อยตามประสาหมาๆ ทีร้ านต้ นไม้ และกาแฟอิมรัก “เฮ้ ย เนตรแกดูสิมีฝนดาวตกด้ วย ทีร้ านเรามองเห็นฝนดาวตกชัดจังเลยแก” อรุณนารี บอกเพือนรักอย่างตืนเต้ น “เออเห็นแล้ ว” “อธิ ษฐานสิแก เขาว่าจะได้ ในสิงทีขอ” ว่าแล้ วคนบอกก็นังหลับตาทําปากขมุบขมิบ นานจนอีกคนแทบจะหลับคาเก้ าอีโยกทีทังสองนังอยู่นอกชานบ้ านหลังน้ อยทีทําไว้ รับลมเย็นๆ “อธิษฐานอะไรน่ะนานโคตรๆ อ่ะ ไปนอนแล้ วนะ” “แกนีไม่โรแมนติกเอาซะเลย” หญิงสาวร่ างเล็กบ่นตามหลังเพือนรักทีเดินปิ ดปากหาวหวอดๆ เข้ าบ้ านไป พลางปิ ดประตูตรวจดูความเรี ยบร้ อยในบ้ านและร้ านกาแฟก่อนเข้ ามาล้ มตัวนอนลงข้ างๆเพือนรักทีทําท่าว่าจะหลับไปก่อน “นีๆๆ แกอย่าเพิงหลับสิ คุยกันก่อน” “อะไรของแกนียัยแมง คนจะนอน” “อีกแล้ วเรี ยกแมงอีกแล้ ว เขาไม่ชอบเลยนะ” นําเสียงทีเริ มจะงอนนิดๆ ทําให้ เพือนรั กต้ องลืมตาขึนมาพูดเอาใจคนตัวเล็กทีขีใจน้ อย “โอ๋ๆ แมงปอทีรักแกนีช่างเป็ นเพือนทีแสนดีและน่ารั กมากๆไม่น่ารํ าคาญไม่จ้ จีขีบ่นเลยสักนิดดด” ู34 : หวานนักรักของซาตาน
 • 34. “นีเขาเรี ยกว่าชมใช่ มัย ก็ ได้ ๆ ยอมๆ” อรุ ณ นารี ตี ขลุมให้ตัวเองหน้ าตาเฉย เนตรนารามองย่างเซ็งๆ ก็ทําตัวพูดจ้ อไม่หยุดเหมือนแมงกัดไม้ นีแหละทังอโนมาและเนตรนาราจึงชอบเรี ยกแมงปอ แค่ แมง สันๆ เป็ นอันรู้กน ั “เอ้ าว่าไงมีอะไรก็ว่ามา ง่วงนะนีต้ องตืนแต่เช้ าอีกพรุ่งนีเดียวตกเครื องกันพอดี” “แกจะไปนานมัยอ่ะ ฉันอยู่คนเดียวก็เหงาแย่ส” หญิงสาวทํา ิเสียงออดอ้ อนเพราะพรุ่ งนีเนตรนาราต้ องเดินทางไปเกาะพราวแสงจันทร์ ของนายหัวม้ งมาร์ คอะไรนัน วันนีทังสองสาวจึงได้ มาจัดเตรียมของทีจะนําไปตกแต่งสวนบ้ านพักของรี สอร์ ตผู้ว่าจ้ าง นามว่าเหมันต์หิรัญวาริ นทร์ “โธ่ ๆๆ อย่างแกนีนะจะเหงา ฉันว่าคนทีอยู่ใกล้ ๆ แกจะเฉาตายก่อนแกเหงาตายอีกแมงปอ” “เชอะทํามาว่าเขา ตัวเองก็ใช่ย่อย” หญิงสาวพ้ อเพือนพลางทําปากยืนอย่างแสนงอนแล้ วเธอก็เปลียนโหมดกะทันหัน “แกๆ เมือกีอธิษฐานอะไรน่ะ บอกหน่อยสิ นะนะ” “อะไรของแกนีแมงปอปรับโหมดไวจังวะอยากรู้แกก็บอกของแกมาก่อนสิ” “ก็ได้ ๆ ฉันน่ะนะอธิษฐานว่า ขอให้ แมงปอตัวน้ อยๆ ตัวนีได้พบกับชายหนุ่มผู้แสนดีและรั กแมงปอสุดหัวใจ ขอให้ เขาขอแมงปอแต่ งงานภายใต้ ท้ องสีฟ้ าคราม ท่ ามกลางทะเลงามสายลมและแสงแดดทีได้ ยินเสียงคลืนกระทบฝั งท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแม๊ นติก อิอิอิ เขินจัง” เนตรนารามองกิริยา เขิ นจัง ของเพือนรั กแล้ วส่ายหน้ าใบหน้ าเล็กๆ รู ปหัวใจแดงกํา ทํากระบิดกระบวนเอียงอายหมอนทีเธอทุบปุบๆ อยู่นันแทบจะแตกออกเป็ นเสียงๆ สาวหมวยกบฏถอนใจกับเพือนทีขอเยอะเกิน “ขอเยอะขนาดนีถ้ าฉันเป็ นพระเจ้ านะให้ ได้ อย่างเดียว เลยแมงปอ” “ให้ อะไรแก” “คานทองเสริ ม ใยเหล็ ก อย่ า งหนาและทนทานต่ อ การ หงส์ : 35
 • 35. พยายามหักคานไงแก ฮ่าๆๆ” “ไอ้ เนตรบ้ า นีแนะๆๆ” ร่ างเล็กของอรุณนารี ฟาดหมอนนุ่มใส่เพือนรักเบาๆ อย่างแกล้ งๆ ใบหน้ าแดงกําเพราะหัวเราะและออกแรงทุบเพือนรักมากไป “ไม่ต้องมาเปลียนเรื องเลยแก ฉันบอกคําอธิษฐานของฉันแล้ ว แกบอกเรื องทีแกขอมาเลยนะ” “โอเคๆ บอกก็ได้ ” เนตรนารายกมือยอมแพ้ แต่ก็ยังขบขันเพือนรักไม่หายแล้ วบอกเพือนในสิงทีไม่เคยอยู่ในหัวสักนิดแต่เพิงคิดได้ เมือกีนีเองแบบสดๆ ร้ อนๆ “ฉันขอว่า ขอให้ ได้ เจอชายหนุ่มรู ปร่ างสูงใหญ่ สูงสัก 189เซนติเมตร มีผมสีราวกับเปลวเพลิงดวงตาสีนําเงินหนึงข้ างสีเขียวหนึงข้ างมีผิวสีทองแดงงดงามราวสําริ ดมีแหวนพลอยสีนําเงินล้ อมเพชรเป็ นแหวนหมันและทีสําคัญ...” แล้ วหญิ งสาวก็หยุดเล่าดือๆเพราะนึกอะไรไม่ออกขึนมาเสียอย่างนัน “อ้ าวทีสําคัญอะไรบอกมาเร็ วๆ” “ที สํ าคั ญ ๆ เขากับ ฉัน พบกันในเหตุ การณ์ ที เหนื อ ความคาดหมายแบบว่า โอ...ไม่น่าเป็ นไปได้ และฉันกับเขาก็รักกันและอยู่ด้ วยกันอย่างมีความสุข เป็ นไงแก โอเคป่ ะอิอิอ” ิ “โหว่าฉันขอเยอะแต่แกน่ะขอแปลก ใครทีไหนวะจะมีดวงตาข้ างละสีแถมผมสีแดง ดูหนังมากไปแล้ วแก และถ้ าฉันเป็ นพระเจ้ านะฉั น ก็ ใ ห้ แกได้ คานทองเสริ มใยเหล็ ก อย่ า งดี ม ากๆ กั บ แกเหมือนกันเชอะ ไม่คยละนอนดีกว่า” ุ แล้ วสองสาวก็เข้ าสู่นิทรารมย์อันแสนสุข และหารู้ ไม่ว่าสิงทีพวกเธอขอนันมันอาจจะเป็ นจริ งในสักวัน และในระยะเวลาอันใกล้ นี  ในขณะทีอรุณนารี กําลังรดนําต้ นไม้ อย่างเพลิดเพลิน ส้ มฉุนเด็กสาวทีเป็ นพนักงานในร้ านก็วิงหน้ าตืนมาหา “ห๊ า อะไรนะ ไอ้ เนตรถูกรถชน ตอนนีอยู่โรงพยาบาล!!!” “ค่ ะพีแมงปอทางโรงพยาบาลเพิ งโทรมาเมื อกี ” แล้ วร่ าง36 : หวานนักรักของซาตาน
 • 36. เจ้ านายสาวก็ลวไปทันทีทนใด ิ ัณ โรงพยาบาลในเครื อของจงบริ บรณ์ไพศาล ู ห้ องพักฟื น วี ไอพี ทีตอนนีมี ร่ างของหญิ งสาวผมซอยสันทันสมัย ใบหน้ าสวยคมดวงตากลมโตเป็ นประกาย ริ มฝี ปากบางแย้ มยิมให้ ผ้ มาเยือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน ู “อะไรเนียไอ้ เนตร แกเจ็บแค่นีถึงกับนอนโรงพยาบาลเลยเหรอ” “ไอ้ แค่นีของแกคือแขนหัก นะแมงปอไม่ใช่แขนเดาะ หรื อมดกัด ดูสเิ จ็บมากๆเลย” “ใช่ แ ต่ ห น้ าตาแกไม่ เ ป็ นไรเลยนี ดู สิ ยั ง สวยยั ง กะลิ งเหมื อ นเดิ ม ” อรุ ณ นารี เย้ าเพื อนรั กที ทังเนื อทังตัว ไร้ รอยฟกชํ าโดยเฉพาะใบหน้ าสวยเฉียวคมทียังคงเนียนใส ยกเว้ นแขนซ้ ายทีหักและตอนนีเข้ าเฝื อกแล้ วเรี ยบร้ อยและรอยถลอกทีแขนขาเล็กน้ อยเท่านัน “ก็ใบหน้ าคือสิงสํา คัญ ฉันสวยขนาดนีก็ย่อมต้ องปกปอง ้ใบหน้ าอันสวยงามของฉันไว้ ให้ ดีทีสุดสิแก” ใช่แล้ วถึงแม้ เนตรนาราจะห้ าวห่ามสักเพียงไหน แต่สิงทีเธอเป็ นเหมือนผู้หญิงทุกๆ คนคือความรักสวยรักงาม จนบางครังเธอกับอโนมายังแอบคิดว่า รักสวยรักงามมากเข้ าขันมากทีสุดด้ วย แต่เนตรนาราก็สวยจริ งๆ นันล่ะแม้ เจ้ าตัวไม่ค่อยแต่งหน้ าแต่งตาให้ สวยสดงดงามเช่นหญิงสาวคนอืนๆ ทีพยายามแต่งให้ สวย และเนตรนาราก็เป็ นคนเดียวในกลุ่มทีแต่งตัวแต่งหน้ าเป็ นและแต่งแล้ วสวยอย่างกับมืออาชีพเลยทีเดียว “แหม ห่วงสวยจนต้ องเอาแขนบังหน้ าไว้ จนเกือบแขนหักนีนะน่าชืนชมว่ะแก แล้ วเรื องงานเอาไงนี” เมือเห็นว่าเพือนรั กทีประสบอุบติเหตุขณะขับรถไปสนามบินแล้ วมีรถอีกคันเสียหลักมาเฉียวชน ัทําให้ เพือนรักแขนหักเพราะเอาแขนบังตัวเองจากกระจกทีแตกและขณะถูกแรงกระแทกจากรถอีกคัน “ฉันรั บเงินมาแล้ วครึ งนึงน่ะแก แกคงต้ องไปแทนชัวร์ ๆ อยู่แล้ วเพราะฉันไม่ไว้ ใจใคร ส่วนทีร้ านไม่ต้องห่วงเพราะพรุ่ งนียัยอ้ อนกลับมาจากฮันนีมน แล้ วก็จะมาอยู่ทีร้ านให้ แกไม่ต้องห่วง” ู หงส์ : 37
 • 37. “เออดีพูดเองเออเอง ตัดสินใจเอง ไม่เคยคิดถามฉันสักคําอย่างนีไม้ ต้องอ้ าปากก็เห็นไปถึงถุงนําดีแล้ วว่างกสุดๆ” “แหะๆๆ ก็มนอยากได้ งานนีนีนา ฉันเห็นภาพเกาะของเขามัน ัสวยและบรรยากาศดี อีกอย่างเขาจะทํารี สอร์ ททีเอือประโยชน์ต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ อีกทังแนวคิดเชิงอนุรักษ์ พลังงานของเขาก็น่าสนใจด้ วย ฉันเห็นว่ามันเหมือนความคิดตัวเองก็เลยรี บตกลงกลัวเขาไม่จ้างนี ” เนตรนาราบอกเพือนเสียงอ่อยๆ อย่างน่าสงสารและอรุณนารี ก็สงสารเพือนจริ งๆ และอีกเหตุผลคือแนวคิดการทํารี สอร์ทของชายหนุ่มผู้ว่าจ้ างมันน่าสนใจทีเดียว “น่านะแก นีขนาดฉันเห็นแค่ไหนไฟล์ทีเขาก๊ อปมาให้ ดู เกาะพราวแสงจันทร์ ยังสวยขนาดนันถ้ าไปเห็นจริ งๆมันต้ องสวยสุดยอดแน่ๆ และเมือแกไปถึงก็ต้องถ่ายรูปส่งเมลล์มาให้ ฉันดูด้วย กล้ องตัวเก่งฉันยกให้ เลยนะ” เนตรนาราไม่วายหาของมาหลอกล่อ และเธอรู้ว่าอรุณนารี ชอบทะเลมากกว่าอะไร และงานนีไม่พลาดแน่ แม้ ว่าเธอเจ็บตัวแต่งานทีรั บไว้ ต้องเสร็ จสมบูรณ์ โดยทีร้ านของเธอไม่เสียชือแน่นอนเพราะเพือนรั กของเธอก็แต่งสวนได้ สวยไม่แพ้ กัน และยังมีความละเอียดอ่อนรอบคอบ ใจเย็นมากกว่าเธอหลายเท่านัก “แล้ วจะไปยังไงอะไรก็ยังไม่ได้ เตรี ยม” อรุ ณนารี พูดส่งๆ แต่ในแววตาวาววับว่างานนีเธอจะได้ ไปทํางานในทีทีโอบล้ อมด้ วยทะเลซึงเป็ นอะไรทีเธอชอบมากทีสุด ทะเล สายลม แสงแดด ต้ นไม้ เขียวๆนําใสๆ โอยแค่คิดก็ค้ มแล้ ว แต่งานนีต้ องขูดเลือดยัยหมวยกบฏขีงก ุให้ สดๆ ุ “แต่มีข้อแม้ งานนีฉันเจ็ดสิบ แกสามสิบ โอเคตามนี” เนตรนาราอ้ าปากค้ างเมือโดนมุกนีของเพือน แต่ก็ต้องยอมเมือเจอสายตาแบบแมงปอพิฆาตทีเธอกับอโนมารู้ ดีว่าถ้ าเจอสายตาแบบนีต้ องเงียบและทําตามแม่คณอย่าให้ ขาดตกบกพร่ อง ุ “เออๆ ก็ได้ ฉันโทรไปบอกเขาแล้ วว่าเลือนการเดินทางไปสักสองวันเพราะประสบอุบติเหตุ ฉันให้ แกไปแทน เขาก็ไม่ว่าอะไรการ ัเดินทางเดียวฉันบอก ส่วนของทีจะเอาไปด้ วยน่ะ ส่งไปล่วงหน้ าแล้ ว” “ดีมากเพือนรัก”38 : หวานนักรักของซาตาน
 • 38. “ยัยแมงปอจอมงก” “ฉันก็ติดนิสยมากจากแกนันล่ะ นังหมวยกบฎจอมงก” สอง ัสาวทําหน้ างอนๆ ใส่กนเหมือนจะโกรธกัน แต่สดท้ ายเธอทังสองก็หว ั ุ ัเราออกมาพร้ อมกันด้ วยและยิมให้ กันด้ วยความรั กทีมันมีมากมายยิงกว่าคําว่าเพือนรัก  “อะไรของแกนักหนาวะแมงปอ” เนตรนาราร้ องถามเมือเห็นกระเป๋ าสัมภาระของเพือนรั กนันใบใหญ่เกินตัว และมีถึงสองใบ ไม่รวมกับกระเป๋ าสะพายใบเล็กทีเธอมักใช้ เป็ นประจํานันอีก “ของใช้ สวนตัว เสือผ้ า และอืนๆ อีกมากมายไงแก” อรุณนารี ่บอกเพือนอย่างไม่ร้ ูสกแปลกใจกับสัมภาระของเธอ ึ “เดินทางดีๆ นะลูก” “ค่ ะคุณ พ่ อ กับคุณ แม่ ไ ม้ ต้ อ งห่ วง แมงปอจะไม่ ดื อไม่ ก่ อปั ญ หาแน่นอนค่ ะ สัญ ญา” หญิ งสาวทํ าท่ าให้ คํ าปฏิญ าณแบบลูกเสือ จนผู้เป็ นแม่และเพือนรักทีมาส่งอดหมันใส้ ไม่ได้ แต่ก็ร้ ู สึกใจหายเล็กน้ อยทีบุตรสาวซึงไม่เคยห่างจากอกไปไหนไกลต้ องเดินทางข้ ามนําข้ ามทะเลไปทํางานไกลถึงเกาะพราวแสงจันทร์ “จ้ า แม่คนเรี ยบร้ อย ฉันคิดผิดรึเปล่าวะทีให้ แกไปแทนนี ฉันล่ะกลัว สังหรณ์ใจยังไงชอบกลว่ะ” “อ้ าวนีแกดูถกฝี มือเพือนเหรอเนตร” ู “เปล่าแค่เป็ นห่วงคนทีนันนิดหน่อยทีต้ องต้ อนรั บแก มีแกอยู่ด้ วยตลอดยีสิบสีชัวโมงน่ะกลัวเขาจะเฉาปากแกตายซะก่อนน่ะสิฮ่าๆ” “ไอ้ เพือนบ้ าแกว่าฉันเหรอ” “อ้ าวพอๆ เลยทังคู่โตเป็ นสาวแล้ วยังจะมาเล่นเป็ นเด็กๆ ไปๆไปขึนเครื องได้ แล้ ว เดียวตกเครื องกันพอดี” นางเอืออารี ผ้ เู ป็ นมารดาห้ ามปรามสองสาวทีทําท่าว่าจะเลยเถิดเล่นกันเพลินจนไม่ร้ ู เวลา หงส์ : 39
 • 39. เพราะการเดินทางไปเกาะพราวแสงจันทร์ นันต้ อ งเดิ นทางด้ วยเครื องบินภายในประเทศไปลงทีภูเก็ตแล้ วจะมีเครื องบินเล็กของเกาะมารั บทีสนามบินโดยทีการเดินทางนันจะมีความเป็ นส่วนตัวอย่างทีสุด “ค่ะแมงปอไปนะคะแม่ ไปนะเนตร ฝากดูแลแม่กับพ่อแล้ วก็ร้ านฉันด้ วยนะ อย่าทําเจ๊ งล่ะ” “โธ่มือชันนีแล้ ว อย่าห่วงเลยน่า” อรุณนารี มองเพือนรักทียืนข้ างมารดาอย่างใจหายนิดๆ เมือต้ องเดินทางจริ งๆ เพราะในใจหญิงสาวรู้สกเหมือนว่าการเดินทางครังนีมันจะเป็ นการเดินทางทียาวไกล ึและจะเปลียนโลกของเธอไปทังใบ  ภาพเกาะแสนสวยรายล้ อมด้ วยนําทะเลสีเขียวมรกตและแนวปะการังทีเห็นรางๆ ใต้ ผิวนํา หมูนกนางนวลทีโผบินนวยนาดบนผื นฟ้ ากว้ างทํ าให้ อ รุ ณ นารี ยิ มกว้ างกับ ภาพที เห็ น ไม่ เสี ยแรงทีตัดสินใจมาเลยจริ งๆ “ใกล้ ถงแล้ นะครับคุณแมงปอ” เด่นดัง ชายหนุ่มทีอายุน่าจะ ึรุ่นราวคราวเดียวกับเธอทีทําหน้ าทีขับเครื องบินลําเล็กของเกาะพราวแสงจันทร์ มีไว้ สําหรั บโดยสารและติดต่อโลกภายนอก เอ่ยบอกเธอหญิงสาวพยักหน้ าตอบและมองคนทีโดยสารมาด้ วยอย่างทึงๆ ไม่นก ึว่าคนทีไปรับเธอทีสนามบินภูเก็ต ทีแต่งตัวได้ แสบสัน ร่ างผอมสูง หัวหยิกฟูฟ่องแต่งกายด้ วยเสือผ้ าสีฉดฉาดกางเกงทรงเดปสีเหลือง เสือ ูสายดอกสีแดง ตัดกับผิวทีคลําแดดอย่างแรง แต่ชายหนุ่มก็ไม่แคร์สายตาใครเดินยืดอกอย่างมันใจแม้ จะถูกมองจากทังนักท่องเทียวชาวไทยและต่างชาติ เมือเครื องบินจอดสนิทบนลานจอดทีก่อสร้ างเป็ นลานกว้ างขนาดใหญ่กลางผิวนําพอทีจะจอดเครื องบินโดยสารขนาดเล็กสอง40 : หวานนักรักของซาตาน
 • 40. ลํา และมีสะพานไม้ สวยหรูแข็งแรงทีทอดยาวพาเดินไปสู่เกาะพราวแสงจันทร์ ทีมองเห็นบ้ านหลังใหญ่ทีก่อสร้ างอย่างเรี ยบหรู หันหน้ าเข้ าสู่ทะเลและฉากด้ านหลัง มี นํ าตกสายเล็กที มองเห็ นสายนํ ากระเซ็นสาดเป็ นสายเล็กๆ อยู่หลังบ้ านหลังงาม โอ...นีมันเกาะในฝั นชัดๆ อรุ ณนารี อุทานในใจ เธอเคยคิดและจินตนาการไว้ ว่าสักวันจะได้ มาเยือนเกาะทีมีทงนําตก ทะเล สาย ัลมและแสงแดด เกาะทีมีบ้านหลังงามทีหลังบ้ านมีนําตกสายเล็กๆริ นไหลไม่ขาดสาย มันมีจริ งๆ เมือหญิงสาวทีมัวแต่เดินชืนชมความงามของเกาะทีมองเห็นเพียงด้ านหน้ าเพราะเพิงมาถึงจนไม่ทันสังเกตว่าตัวเองเดินลงมาถึงพืนทรายนุ่มแล้ ว และไม่ห่างกันนันทีโขดหินใหญ่ซึงตอนนีเจ้ าของเกาะร่ างสูงใหญ่ก็ยืนกอดอกมองเธออย่างเฉยเมย พร้ อมกับเจ้ าคอบร้ า ซึงนอนหมอบอยู่แทบเท้ าเจ้ านายของมัน และดวงตาของมันก็จ้ องเขม็งไปทีหญิงสาวแปลกหน้ าทีกําลังเดินชืนชมความงามของเกาะโดยทีไม่ได้ สงเกตว่าตนเองกําลังอยู่ในอาณาเขตของใคร ั โฮ่ง ๆ!!! เจ้ าคอบร้ าส่งเสียงเมือเห็นหญิงสาวแปลกหน้ าเดินเข้ ามาใกล้ เจ้ านายหนุ่มโดยทีเธอเองก็ไม่ทันสังเกต แต่เพราะเสียงเห่าของมันทําให้ ร่างบางชะงักตัวแข็งทือ ก่อนจะค่อยๆ หันมาทางต้ นเสียงและต้ องตกตะลึงเมือเห็นร่ างสูงทะมึนของผู้ชายทีหน้ าตารกครึมด้ วยหนวดเครายืนมองเธอด้ วยแววตาวาววับน่ากลัว และข้ างๆกันก็คือ สุนข!!! ั ใช่แล้ วมันคือสุนัข หรื อหมา และมันเป็ นสุนัขพันธ์ ไทยหลังอานทีตัวใหญ่มากๆ ยืนแยกเขียวครางแฮ่ๆ ใส่เธอ และทีสําคัญเธอกลัวสุนขเป็ นทีสุด และทุกครังทีเข้ าใกล้ เธอมักจะเป็ นผืนและเป็ นไข้ ัไปหลายวันเลยทีเดียว และตอนนีอาการเหล่านันกําลังจะกลับมาเพราะเธอเห็นว่าเจ้ าหน้ าขนใหญ่ยักษ์ กําลังลุกขึนอย่างเกียจคร้ านแล้ วค่อยๆ เยืองย่างอย่างช้ าๆ มาทีเธอท่าทางของมันเหมือนราชสีห์ หงส์ : 41
 • 41. ทีกําลังจ้ องตะครุบเหยือทีสุด แต่มนเป็ นสุนัขไม่ใช่ราชสีห์ และเธอก็ ักลัวสุนขเป็ นทีสุดในชีวิต ร่ างบางยืนตัวแข็งทือ ก้ าวขาไม่ออก เหงือ ัเม็ดโตๆ ผุดพราวตามไรผม มือเท้ าเย็นเฉียบ และเหมือนหัวใจหยุดเต้ นก่อนจะกรี ดร้ องสุดเสียงเมือภาพทีห็นเห็นก่อนสติสุดท้ ายจะระลึกได้ คือภาพเหมือนเจ้ าสุนัขตัวใหญ่ยักษ์ มันกระโจนเข้ าหาเธอและแยกเขียวคมใส่ราวจะขยําเธอให้ แหลกเหลวด้ วยคมเขียวของมันแล้ วร่ างเล็กๆ ของเธอก็อ่อนระทวยลงกับผืนทรายนุ่มพร้ อมกับสติทีดับวูบ...42 : หวานนักรักของซาตาน