Your SlideShare is downloading. ×
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Vasakronans hållbarhetsredovisning-2012

434

Published on

Kanske sveriges bästa hyresvärd?

Kanske sveriges bästa hyresvärd?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
434
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012EnvärdIBALANSVåra drömmars stadDen bär våra visioner. Gestaltar värderingar drömmar och mål.Den är vårt hem och samtidigt en stor utmaning. Läs och inspireras avhur vi tillsammans med våra hyresgäster, medarbetareoch andra arbetar för den goda staden.97har Vasakronan sänktsitt koldioxidutsläpp medsedan 2006.PROCENTHållbaradetaljer2 500 kvadratmeter omtankei värdens nya huvudkontorSpringerför livetIdeellt projekt gerunga en framtidBlondinskämtvid fikatDiskussioner om etik ladegrunden till uppförandekod
 • 2. Vasakronan är Sverigesstörsta fastighetsbolag med 193fastigheter, 2,6 miljoner kvmoch fastigheter värderade till84 mdkr som utgörs av centraltbelägna kontors- och butiksfas-tigheter på tillväxtorter i Sverige.Vasakronan driver också bygg-och utvecklingsprojekt samt del-tar i planering och utveckling avnya kontorsområden och stads-delar. Ambitionen är att skapaattraktiva och hållbara lokaler istadsmiljöer där människor trivsoch företag utvecklas. Förvalt-ningen sker i egen regi och vidutgången av 2011 hade företaget336 medarbetare.Vasakronan ägs till lika delarav Första, Andra, Tredje ochFjärde AP-fonden. Ägarnassyfte med innehavet är att få enlångsiktigt hög och riskavvägdavkastning från svenska fastig-hetstillgångar. Verksamhetenska bedrivas med hänsyn till etikoch miljö utan att göra avkall pådet övergripande målet om högavkastning.Vasakronans organisation ochverksamhet beskrivs närmare iårs­redovisningen för 2012.Om VasakronanSom Sveriges största fastighetsägare har vi ett stort ansvar. Vi bådekan och måste bidra till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljö-mässigt och socialt. Tillsammans med våra medarbetare och hyresgästerarbetar vi målmedvetet, varje dag, för att de städer vi verkar i ska varagoda samhällen ur ett långsiktigt perspektiv.Den goda stadenmed hus där människor trivs ochverksamheter utvecklasVisioninnehåll33 resultatetGRI-redovisning av Vasakronansekonomiska, miljömässiga ochsociala ansvar.34 –35 Styrning38 –40 ekonomiskt ansvar41– 48 miljöansvar49 – 53 Socialt ansvar20 Är det ok medblondinskämt? Därför behövs enuppförandekod.22 att byggaen stad... Telefonplan har hittat sinnya identitet och blivit enegen liten stad25 ... därmänniskortrivs Med Löparakademinmot framtiden.28 Värdens konst Från våg till älg.ekonomiskt ansvar30 värdsmästare Vardagens hjältar.32 allt ljus påhållbarhet Anna Denell ser fram emotett intensivt 2013.VD ordet3 fika medfredrik Fredrik Wirdenius summerarett spännande 2012 och tarnästa steg.6 saker vi ärextra stoltaöver Vasakronan är bästaarbetsgivaren.9 värdens lyft Vårt aktivitetsbaserade kon-tor där vi tänkt hållbarhet ivarje detalj.miljöansvar12 iskalltuppdrag En miljösmartare vardagblev resultatet för HemköpNordstan.15 inspirationsmix Energifond för smarta ideer.socialt ansvar18 ingen quick fix Vaskronan har det somkrävs för att vara attraktivi branschen.omslagsFoto: Gustav Kaiser
 • 3. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 3Han har utsetts till fastighetsbranschensmäktigaste person, sett de gröna hyresavtalenbli branschstandard och öppnat dörren tillKlara Zenit. Vasakronans vd Fredrik Wirdeniussummerar ett spännande 2012.Nu tar vinästa stegfika med fredrikFredrik Wirdenius tar emot iKlara Zenit, Vasakronans nya kontorpå Mäster Samuelsgatan 56 i Stock-holm. De 2 500 kvadratmetrarna ärformade som en stad i miniformatoch här arbetar alla aktivitetsbaserat. Härfinns både noll och 220 arbetsplatser – ingafasta skrivbord men olika zoner och rum förvad som passar bäst för stunden.– Det här är ett kontor för ett modigtledarskap. När lokalerna inte signalerar ensposition måste ledarskapet bygga på kompe-tens och förmåga att inspirera medarbetarna.Denna miljö styr bort ifrån ett ledarskap byggtpå kontroll till ett ledarskap där medarbe-tarna får större frihet att självständigt nå sinaFoto:TinaAxelsson
 • 4. 4  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012mål. Den skapar också en större transparens och flerblir synliggjorda. Bara några veckor efter flytten harjag en känsla av att energinivån i företaget har höjts.En nytändning som påverkar oss på många plan, sägerFredrik Wirdenius.Klara Zenit ska både sätta individen i centrum ochskapa samverkan. Målet är en verksamhet med högrepuls och en attraktiv, modern arbetsplats där ledordenär hållbarhet i varje detalj. Å ena sidan handlar det ommänniskorna i lokalerna. Å den andra om det geogra-fiska läget och möjligheterna att resa kollektivt. Å dentredje om IT-lösningarna som möjliggör ett virtuellt ochpapperslöst kontor. Å den fjärde om inredningen –  sombyggts upp av återbrukade, miljömärkta och energisnålaföremål och material.– Tack vare hållbarhetsperspektivet i detaljerna ärKlara Zenit ett av de första kontoren i Sverige däranpassningsarbetet och inredningen miljöcertifierasenligt LEED, Leadership in Energy and EnvironmentalDesign. Erfarenheterna vi skaffat oss under utformning-en av kontoret kommer vi självklart att dela med oss avtill våra kunder.Kontorets stadssymbolik går också hand i handmed Vasakronans vision: Den goda staden – med hus därmänniskor trivs och verksamheter utvecklas. Som Sveri-ges största fastighetsbolag har Vasakronan per automa-tik en stor påverkan på samhällsutvecklingen. Hur görsprioriteringarna?– Vi ska vara ekonomiskt lönsamma, men aldrig påbekostnad av att vi påverkar miljön, människorna ochsamhällsutvecklingen negativt. Och vi ska lägga såmycket krut det går på det som vi faktiskt kan påverkapositivt som mest. Som jag ser det har vi en utmaningi dagens marknadssystem som inte prissätter externaeffekter som exempelvis klimatförändringar, men jag ärövertygad om att det enda rätta för en långsiktigt lön-sam affärsverksamhet är att man tar ett ansvar för denpåverkan man har.Ekonomiskt och miljömässigt är det ganska lätt attsätta upp mål och strategier, menar Fredrik Wirdenius.– På miljösidan har vi blivit framgångsrika på grundav att vi har satt tydliga mål som är enkla att kommuni-cera. När vi sa att Vasakronans energianvändning skullesänkas till att ligga 50 procent under branschsnittet saalla ”det kommer aldrig att gå”, men målet fick organi-sationen att börja tänka till. Ur ett ekonomiskt perspek-tiv handlar det mycket om att göra affärer med hjärtat.Det känns aldrig lika bra att tjäna hundra kronor omdet går åt en massa olja, som det gör om du tjänarhundra kronor på förnyelsebar energi.Idag är Vasakronans verksamhet klimatneutral.Driften av fastigheterna sker nästan helt utan använd-ning av fossila bränslen och ett ständigt arbete pågårför att minska nettoutsläppet av växthusgaser. Vidnybyggnation är målet att energianvändningen ska ligga50 procent under myndighetskraven, medan målet vidombyggnation är att energianvändningen ska sänkas50 procent. Här ser Fredrik Wirdenius potential, menockså hinder.– Sveriges mål till år 2050 är att minska den totalaenergianvändningen med 50 procent. Det kommer aldrigatt ske utan en förändring. Energianvändningen i dettotala fastighetsbeståndet i Sverige måste minska och jaganser att myndighetskraven är för låga. Att vi kan bygganytt med 50 procents lägre energianvändning än vadkraven anger visar att det är möjligt. Jag skulle vilja seen hårdare styrning.– För att minska energianvändningen i det befintligabeståndet investerar Vasakronan 50 till 100 miljonerkronor om året, vilket bidragit till att företaget lyckatssänka energianvändningen med nära 20 procent desenaste fyra åren. Här ser Fredrik Wirdenius ett hinder ienergibolagens prissättning:Den fasta delen i energibolagens tariffer är för hög.En större rörlig del skulle öka det ekonomiska incita-mentet för både privatpersoner och företag att minskaenergianvändningen och påskynda utvecklingen mot etthållbarare och energismartare Sverige.”Energianvändningen idet totala fastighetsbeståndeti Sverige måste minska och jaganser att myndighetskravenär för låga.”fika med fredrik
 • 5. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 5 Vasakronans ansvar för sina medarbetare är sedanlänge väl definierat med tydliga mål, medan målen förVasakronans vidare sociala ansvar är en större utma-ning att formulera.– Människor i och kring våra fastigheter påverkas avdet vi gör och vi strävar efter att ta socialt ansvar påflera sätt. Bland annat i vår roll som stadsutvecklare ochgenom att förse våra kunder med sunda och attraktivaarbetsmiljöer. Samarbetet med Löparaka­demin och våramedarbetares engagemang för Stockholms hemlösa ärandra exempel. Att bygga stolthet kring de sociala frå-gorna hos medarbetarna är viktigt för vår lönsamhet,men resultatet kanske inte alltid kan mätas.Utgångspunkten för Vasakronans hållbarhetsar-bete är Global Compact, ett FN-initiativ för att få före-tag att arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter,arbetsvillkor, miljö och korruption.Avgörande för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete äratt ledningen håller i rodret för hållbarhetsfrågorna –och aldrig placerar dem i ett separat kapitel.– Jag är väldigt stolt över att vi har lyckats få in frå-gorna så tydligt i vår affärsmodell. För några år sedanfanns en osäkerhet bland våra medarbetare kring håll-barhetsfrågorna, men den har vuxit bort och idag finnsen tydligare stolthet över vad vi gör.Under 2012 har Vasakronan fått en hållbarhetschef,en titel som bärs av den tidigare miljöchefen AnnaDenell. Hennes uppdrag är bland annat att skapa ensystematik för hur Vasakronan ska jobba med socialtansvar. Varför en hållbarhetschef först nu?– Nu är vi varma i kläderna i miljöfrågorna och detär dags att gå vidare med de sociala frågorna. Engage-manget för hållbarhetsfrågorna poppar upp överallt iverksamheten och vi ville samla ihop det under en kraft.Det är ett naturligt steg.2012 blev en bekräftelse på att Vasakronans hållbar-hetsarbete går i rätt riktning. De gröna hyresavtalengjorde fortsatt succé och har mynnat ut i en bransch-standard. Konceptet gröna butiken har lanserats ochrullar i pilotbutiker. Gröna flytten är populär blandhyresgästerna och tjänster inom grön IT är på gång.2013 ska bli ett hållbarhetsår där Vasakronan ökartakten.– Målet för 2012 var att 30 procent av våra fastig-heter ska vara miljöcertifierade. Mycket av arbetet ärgjort, men vi nådde inte riktigt ända fram med allacertifikaten. Vi ska också bli bättre på att kommuniceraalla goda exempel kring det gröna kontoret och på vil-ket sätt de gröna tjänsterna kan göra nytta för handeln.Dessutom ska vi ut och berätta för andra vad vi självauppnår genom vårt nya kontor.Använder man sina lokaler rätt blir de en resurs ochinte bara en kostnad, är Vasakronans budskap.– Den fysiska miljön, IT-lösningarna och varumärket– allt hänger ihop. Många av våra hyresgäster funderarpå de här frågorna idag och mobiliteten är viktigare ännågonsin. Hur ska de tackla detta när det kommer nyagenerationer medarbetare som ställer nya krav? GenomKlara Zenit vill vi visa hur lokalen kan vara ett stra-tegiskt verktyg och stödja den utveckling man vill se,säger Fredrik Wirdenius – som tror på inspiration fram-för pekpinnar.– Många snackar om vad andra ska göra och integöra men jag tror mer på att inspirera. Det är därför videltar i branschorganisationer som exempelvis SwedenGreen Building Council och Hagainitiativet.Som inspiratör spelar väl utnämningen till fastighets-branschens mäktigaste person en hel del roll?– Det har varit ett år med många fastighetstransaktio-ner, vilket bidragit till den positionen. Men utmärkelsenär också en bekräftelse på varumärket Vasakronan. Ettkvitto på att vi gör något bra...fika med fredrik”Nu är vi varma i klädernai miljöfrågorna och detär dags att gå vidare medde sociala frågorna.”
 • 6. 6  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012vi är extra stolta övervasakronan bästaarbetsgivarenVasakronan är den mest attraktiva arbetsgivaren bland Sverigesbygg- och fastighetsbolag. Det tycker studenterna inom de fastighets-ekonomiska utbildningarna enligt fastighetsbranschens rekryterings-barometer 2012. Studenterna ger Vasakronan värdet 63 vilket är enuppgång med 6 enheter från fjolårets 57.fler elbilarpå vägSedan 2006 har Vasakronan sänktsina koldioxidutsläpp med 97 procent.Förklaringen ligger i en kontinuerligtminskad energianvändning, inköp avklimatneutral fjärrvärme och fjärrkylasamt inköp av miljömärkt el.Att se över företagets resor är detsom ger störst möjlighet att minskautsläppen ytterligare.Därför har Vasa-kronan bytt ut fem av sina driftbilarnmot elbilar. Varje bil körs i genomsnitt500 mil per år. Bilarna är av märketRenault Kangoo och på sikt är tankenatt alla Vasakronans driftbilar ska ersät-tas med nya miljövänliga.Led-belysning gavstor besparingGenom att byta ut all gammal lysrörsarma-tur till led-belysning i TV4:s parkeringsga-rage i fastigheten Bremen 1 på Tegeludds-vägen i Stockholm lyckades Vasakronangöra en energibesparing på hela 77 procentjämfört med tidigare. Förutom att belys-ningen är mer energisnål finns nu ocksåen modernare teknik som kan styra ochbehovsanpassa belysningen utifrån trafikoch närvaro i det 21 300 kadratmeter storagaraget.Hyresgästinfoi mobilenMed hjälp av appen Hyresgästinfo kanvåra hyresgäster enkelt komma i kontaktmed kundtjänst och sina kontaktpersonerpå Vasakronan, felanmäla direkt i mobilensamt ta del av nyheter och praktisk infor-mation om sin fastighet.
 • 7. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 7ektorget fick prisI området Ingenting, i Solna norr om Stockholm byggsen ny stadsdel. Med fastigheten Polisen 2, Arken, och 20 000kvadratmeter bostadsbyggrätter är Vasakronan en av de störrefastighetsägarna. Tillsammans med Skanska och Andersson Jöns-son Landskapsarkitekter har Vasakronan skapat ett hjärta i områ-det – Ektorget. Torget skapar ett samband mellan områdets vackraekar, byggnaderna inom Statens Bakteriologiska Laboratorium ochde nya hus som ska byggas. I september fick parterna Solna stads-miljöpris för gestaltningen.874har Vasakronan tecknatsedan starten 2010.grönahyresavtalFoto:börjehellströmFastigheter somcertifierades under 2012Kista Entré i Stockholm och Lilla BommenSom ett led i Vasakronans arbete att miljöcertifieravårt befintliga bestånd LEED-certifierades de bådafastigheterna på guldnivå. Några avgörande faktorersom gjorde certifieringarna möjliga var byggnader-nas låga energianvändning, vår ISO 14001-certifie-ring, användning av förnyelsebar energi och klimat-neutrala drift.Koggen i MalmöMed både BREEAM- och Green Building-certifie-ringar blir detta en av Malmös modernaste kontors-fastigheter på 8 000 kvadratmeter. Fastighetenbyggs av NCC och är klar för inflyttning under våren2013Bassängkajen i MalmöFastigheten som förvärvades sommaren 2012,har belönats med en pre-certifiering på högsta nivåenligt LEED Platina för sin höga miljöstandard inomen rad områden.Läs mer om miljöcertifieringen av våra fastigheter på sidan 43.Den digitala ekonomiavdelningenVasakronans ekonomi- och finansfunktion har under flera års tid arbetat för atteffektivisera sin verksamhet, bland annat genom digitalisering. Först blev hante-ringen av fakturor digital, sedan hanteringen av hyreskontrakt. På tur stod arbetetinom redovisning och finans.– Flytten till Klara Zenit blev en katalysator, vi kunde ta ett sista viktigt steg ochbli digitaliserade fullt ut. Parallellt med en uppgradering av vårt redovisningssystemsåg vi till att digitalisera alla redovisningsunderlag. Inför flytten digitaliserades ocksåarbetet inom finansavdelningen. Så långt vi själva styr är vi idag helt papperslösa,säger Christer Nerlich, chef för Vasakronans ekonomi- och finansfunktioner.MiljösmarthotellSvenska Turistföreningen hartecknat avtal med Vasakronan omlokaler i kvarteret Perukmakaren icentrala Göteborg. Här byggs nu etthotell som ska vara klart sommaren2013. Ambitionen är att erbjuda denprismedvetna gästen ett bra boendesom dessutom är miljösmart. Som ettav de första i Sverige blir hotellet mil-jöklassat enligt LEED.”Så långt vi själva styr är vi idag helt papperslösa.”Christer Nerlich, chef för Vasakronansekonomi- och finansfunktioner
 • 8. 8  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012vi är extra stolta överarken har fått solcellerPå Postens huvudkontor i Solna, kallat ”Arken” i folkmun, sit-ter numera 350 kvadratmeter solceller på taket. Projektet är ettsamarbete mellan Vasakronan och hyresgästen PostNord med stödfrån Energi Försäljning Sverige och Naturskyddsföreningen. Ensolcell omvandlar solljus till elektrisk energi. På en informations-tavla i lokalerna kan man följa hur mycket solcellerna bidrar med.Solcells­anläggningen är Vasakronans största samarbete med enenskild hyresgäst inom ramen för det gröna hyresavtalet.Hur ser man till att allt går rätt till på ett företag? Vad gör man om manmisstänker att en kollega inte har agerat korrekt? På Vasakronan finns enCompliance Officer med uppdrag att se till att lagar och regler följs.– Hög etik och moral är viktigt i allt Vasakronan gör. Vi måste ha stort fokuspå detta. Inte minst eftersom våra ägare AP-fonderna förvaltar statliga pen-sionspengar. Sedan finns det en kommersiell aspekt. Vi är övertygade om attvi blir mer konkurrenskraftiga om vi är seriösa och långsiktiga, säger SheilaToresson Florell, chefsjurist och Compliance Officer, CO, på Vasakronan.Hennes uppgift är att utreda när det finns misstankar om oegentligheter.Hon är också den person som medarbetare kan gå till om något inte står rätttill.– Meddelarfrihet gäller. Det innebär att jag har tystnadsplikt och får intetala om vem som ger mig information, säger Sheila Toresson Florell.Normalt kommer det in två, tre ärenden per år. Vanligast är att det handlarom en upphandling där det ifrågasätts om reglerna har följts. Till exempel atten medarbetare haft en personlig relation eller annan koppling till en leve-rantör. Misstankar om överträdelser av policyn kring gåvor och representationförekommer också.– Men 2012 kom det inte in ett enda ärende. Och då funderar man förståsöver varför. Beror det på att det faktiskt inte förekommit några oegentlighetereller på att man inte vågar anmäla?, säger Sheila Toresson Florell och svararsjälv på frågan:– Jag tror faktiskt inte att det beror på att man inte vågar. Snarare på att vimycket medvetet jobbat med frågor om etik och moral. Under 2012 deltogexempelvis alla medarbetare i värderingsworkshops som lade grunden till våruppförandekod.Det faktum att det finns en Compliance Officer visar också att vi på Vasa-kronan inte är rädda att agera när det finns misstanke om oegentligheter,menar Sheila Toresson Florell.– Väldigt viktigt är även det förebyggande arbetet och att informera omvad som gäller. Det mottas väldigt positivt. Jag är absolut övertygad om attde allra flesta människor vill göra rätt – men det gäller att ge tydliga och braförutsättningar.Vi håller koll på etiken”Jag är absolut övertygad om att deallra flesta människor vill göra rätt.”Foto:åkee:sonlindmanSheila Toresson Florell, chefsjurist och Compliance Officer.Erbjuder grön ITUnder 2012 har Vasakronans alla dataservrar virtualiserats ochflyttats till externa, ”gröna” datacenter. Dessa datacenter kyls medsval utomhusluft, drivs av grön el och nyttjas av flera användaresamtidigt. I Vasakronans nya kontor finns också en virtuell klient-miljö – alla användare använder strömsnåla, tunna klienter för attjobba mot en central värddator. Som en del i det gröna kontoreterbjuder nu Vasakronan sina hyresgäster så kallad ”grön IT”-tjäns-ter som ska hjälpa hyresgästerna att minska sin miljöpåverkan.
 • 9. vi är extra, extra stolta överI taket finns returglas, i mattorna återvunnatandborstar. Vi sitter på uppfräschadedesignklassiker och fikar ur retrokoppar.Den 3 december 2012 gick flytten tillKlara Zenit, vårt nya aktivitetsbaseradekontor där vi tänkt hållbarhet i varje detalj.Foto:maurorongioneMålet är en högre puls som smittar av sig påvåra medarbetare och kunder. Ett arbetssättsom sätter individen i centrum, samtidigt somdet skapar samverkan. En plats som samlar allvår kunskap under ett modernt ledarskap. Enattraktiv arbetsplats och ett Vasakronan som sjuder av liv!Så gick tankarna när vi formade vårt nya kontor KlaraZenit, på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. Inspiratio-nen hittade vi långt ifrån oss själva, i staden Palmanova inordöstra Italien. Palmanova uppfördes i slutet av 1500-taletoch är känd för sina arkitektoniska kvaliteteter. Öppenhetenvisar vägen. Gator strålar ut från en central samlingspunktoch bildar olika zoner för olika aktiviteter, där invånarnabåde kan mötas och hitta plats för arbetsro.Värdens lyft»
 • 10. 10  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012Innovativa IT-lösningar är en förutsätt-ning för det aktivitetsbaserade kontor somKlara Zenit är. Här har vi skapat en virtuellarbetsplats där alla bär sitt gränssnitt med sig.Oavsett var vi väljer att arbeta så finns en tunnklient som jobbar mot ett datacenter. På platsloggar vi bara in och får upp samma gränssnittsom sist.För att minska antalet fysiska resor har vibyggt flera konferensrum där det är möjligtatt ha videomöten för upp till arton personer.För att minska papperskonsumtionen har allaarbetsplatser två energieffektiva skärmar.En konsekvens av IT-lösningarna är att viinte behöver några lokala, energikrävandedatorservrar som måste kylas. En annan ärett nästan helt papperslöst kontor. Vi är nerepå totalt 20 arkivhurtsar och målet är att göraslut med minst en hurts varje år.Genom Klara Zenit vill vi inspirera andratill smartare, energieffektivare IT-lösningar.Som en del i det gröna kontoret har vi börjatpaketera tjänster kring grön IT – tjänster somska hjälpa Vasakronans hyresgäster att uppnåminst 25 procents minskad miljöpåverkan,med hjälp av virtuella IT-lösningar.Grön IT kan exempelvis handla om att delaservrar med andra i stället för ha egna energi-slukande serverhallar i lokalen eller att ersättafysiska resor med telefon- och videomöten.Det kan också handla om tunna klienter, däralla medarbetare jobbar mot en central värd-dator, eller skrivarlösningar där utskrifternaskrivs ut först efter att en personlig kod knap-pats in. Lansering under 2013!Så ville vi också göra. Stadsmetaforen pas-sar ju så bra med vad vi dagligen arbetar med:god stadsutveckling med hus där människoroch verksamheter trivs och utvecklas. I stadensdynamik har vi hittat idéerna och arkitekturen.Med ett stort öra mot vår egen organisation harvi översatt de 400 år gamla stadsplaneringstan-karna till ett arbetssätt à la 2000-talet. Och medmänniskan i centrum har vi skapat en arbets-miljö där alla väljer vilken plats som passar bästför stunden.Vi har valt bort fasta arbetsplatser och istället format zoner och rum för olika aktivite-ter. Platser där vi kan tänka, kreera, interagera,pausa, planera, arkivera och allt annat somkrävs för ett balanserat yrkesliv. Vi kallar detatt jobba aktivitetsbaserat. Enkäter och djupin-tervjuer med våra medarbetare visade nämligenatt det här är vad de vill. De har olika önskemålkring sin arbetsmiljö, men delar behovet avspontana möten där det är lätt att dela informa-tion, och alla måste ibland kunna jobba utanstörningar från ringsignaler, samtal och besök.Eftersom vi har byggt kontoret från grundenhar vi kunnat tänka hållbarhet i varje detalj.Klara Zenit har formats för att bidra till balansi medarbetarnas liv – med catering, barnrum,omklädningsrum och cykelrum. Den öppna,rörliga arbetsmiljön ger också ergonomiskafördelar utan en chans att arbeta statiskt. Medläget mitt i Stockholm är vi nära tåg och tun-nelbana, dessutom lånar vi ut cyklar och har fåbilparkeringsplatser. Under byggnationen åter-använde vi all rivningsmassa, för att så lite sommöjligt skulle gå till deponi. Ytskiktet bestårtill stor del av återbrukat material, vattenburnafärger och miljömärkta träråvaror. Mattorna vigår på innehåller materialet nylon 6, ett mate-rial som går att återvinna hur många gångersom helst och är gjort av exempelvis återvunnagitarrsträngar.Vi har dammsugit nätauktioner, loppisar, käl-lare och vindsförråd efter designmöbler av högkvalitet som renoverats och piffats upp – vårtkontor är både helt nytt och vintage. Vi spararockså vatten och energi, exempelvis genom snål-spolande toaletter och närvarostyrd belysningsom tack vare sensorer på fasaden styrs utifråntillgången på dagsljus. Merparten av ljuskällornahar energieffektiv LED-belysning och all elektriskutrustning har miljömärkningen Energy Star.Det här är bara några exempel på vad somgör Klara Zenit till 2 500 kvadratmeter omtanke.Tack vare hållbarhetsperspektivet i detaljerna ärdet ett av de första kontoren i Sverige att miljö-certifieras enligt LEED Leadership in Energy andEnvironmental Design.Den 3 december 2012 flyttade vi in. På platsexperimenterar vi oss nu fram till nästa nivå avledarskap och medarbetarskap. Vi hoppas inspi-rera andra att gå samma väg som vi.”Med människan i centrum har vi skapat enarbetsmiljö där alla väljer vilken plats sompassar bäst för stunden.”Ett virtuellt kontor för alla
 • 11. Miljöansvar”Vi tänker långsiktigt ialla led och i alla delarav verksamheten.”Mer fakta om vårt miljöansvarhittar du på sidan 41 – 48.mål 2012• Byggnader motsvarande 30 procent av total area skavara miljöcertifierade. Utfall: Byggnader motsva-rande 14 procent av total areavar miljöcertifierade, varförmålet inte uppnåddes.• Totalt 250 nya gröna hyres-avtal ska vara tecknade vidutgången av 2012, utöver de558 som hittills tecknats. Utfall: Under 2012 teckna-des 316 nya gröna hyresavtalvarför målet uppnåddes.• En förbättring av fastighetsbe-ståndets energiprestanda med6 procent jämfört med 2011. Utfall: Fastighetsbeståndetsenergiprestanda förbättradesmed 7 procent, varför måletuppnåddes.mål 2013• Byggnader motsvarande50 procent av total area skavara miljöcertifierade.• Förvalta och fördjupa sam-arbeten med gröna hyres-avtalskunder för att genomförbättringar och effektivise-ringar skapa värden.• En förbättring av fastighets-beståndets energiprestandamed 6 procent jämfört med2012.”Vara bransch-ledare när detgäller håll-barhetsarbeteoch vår energi­användning skavara 50 procentlägre än bransch­snittet.”långsiktigt målHär följer fler miljöexempelatt inspireras avFoto:maurorongione»
 • 12. Foto:johannesbernerMed hjälp av de åtgärder somgjorts kommer vi närmare våracentralt formulerade energimål,säger Urban Håkans, projektledarepå Axfood.
 • 13. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 13Iskallt uppdragEtt rejält ansiktslyft och en miljösmartare vardag. Det blev resultatet när Hemköp Nordstan ochVasakronan slog sina kloka huvuden ihop. På köpet hittades energivinster för hela fastigheten.Hemköp Nordstan i Göteborg är enpopulär dagligvarubutik. Öppettidernaär 8 till 22 och närmare 7 000 kunderhinner passera kassalinjen, varje dag.Toppen för affärerna, men slitsamt förlokalernas 2 463 kvadratmeter.– Butiken var väldigt sliten och vi hade problemmed golven. Vi behövde en uppfräschning menockså se över energiförbrukningen. Hur skulle vijobba med vår värme och effektiviteten på kylan ochfå en så ekonomisk drift som möjligt?, säger UrbanHåkans, projektledare på Axfood.Sommaren 2012 var det dags för en helrenovering.Startskottet för Hemköps ombyggnation gick eftermidsommar – med deadline bara cirka två månadersenare. Under tiden flyttade butiken till tillfälligalokaler i samma fastighet, lånade av koncernsysternÅhléns.– Hemköp i Nordstan är Vasakronans hyresgästsedan många år. För att tillsammans få ut bästaeffekt av ombyggnationen startade vi upp ett paral-lellt projekt och Hemköps ombyggnation blev en deli en större energiåtgärd i hela fastigheten, där Vasa-kronan har investerat över nio miljoner kronor ienergiåtgärder de senaste åren, förklarar Olof Peter-son, teknikenhetschef Vasakronan i Göteborg.Hemköps kylar, frysar och armaturer visade sigvara stora energislukare. In flyttade i stället nyakylmöbler och effektivare kylmaskiner som minskarläckaget av kyla i lokalen. Armaturerna byttes ut tillenergisnålare varianter.– Alla kylar och frysar har också fått lock, enenkel åtgärd som ger stora effekter, säger UrbanHåkans.I de delar av lokalen som hade kyl- och frys-möbler fanns ett underskott av värme, medan andradelar hade värmeöverskott – det påverkade bådeenergiförbrukningen och arbetsmiljön för butikenspersonal. Här blev lösningen att installera ett cirku-lationssystem som flyttar överskottsvärme till delarav lokalen som behöver mer värme.Hemköp och Vasakronan tog gemensamt ansvarför investeringen för cirkulationssystemet, eftersomdet har ett värde för hela fastigheten. Systemet gerGröna butiken2012 var året då Vasakronan tog förstasteget för att utveckla Gröna butiken. Ettkoncept för miljösmartare butiker. Det samlarett antal tjänster framtagna speciellt för demsom driver butik med syftet att hjälpa till attminska butikens miljöpåverkan – exempelvisgenom grönt hyresavtal, grönaservicetjänster, energifrågor ochavfallshantering
 • 14. 14  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012en smartare värmeanvändning där Hemköpsvärmebehov minskar och överskottsvärmen kanåtervinnas.– Nu tittar vi på en lösning för hur över-skottsvärmen kan komma till nytta för fastighetensövriga hyresgäster. Dessutom gjorde cirkulations-systemet det möjligt att driftoptimera ett av husetsgemensamma ventilationssystem. Både inblåsnings-temperatur och luftflöde har reducerats väsentligt,säger Olof Peterson.En tajt deadline och många tekniska detal-jer – ett projekt som detta påverkar alla hyresgästeri fastigheten. I fastigheten finns butiker, kontor, enbank och tre restauranger.– Mycket arbete skulle göras på kort tid ochdet var lite hela havet stormar. Vår roll är att helatiden förse hyresgästen med information om fastig-hetens tekniska status så att allt löper på som detska. Och det är viktigt att vi jobbar i team, sägerTorbjörn Pettersson, Vasakronans tekniska förval-tare av fastigheten.Livio Paladin är en i teamet. Som driftteknikermed ansvar för Vasakronans båda fastigheter iNordstan – om totalt 70 000 kvadratmeter – fickhan det hett om öronen under sommaren 2012.Parallellt med Hemköpsprojektet genomfördedessutom en annan hyresgäst i samma fastighet enstörre utbyggnad.– Trots ombyggnationer ska hyresgästernasvardag rulla på som vanligt. Det elektriska, ven-tilationen, fläktanläggningen, avloppet, entréerna,brandlarmen – allt måste fungera. Tar det stoppnågonstans gäller det att snabbt komma på lös-ningar. Det uppstår alltid störningar, men vi infor-merade så gott vi kunde under tiden och hade entät dialog med Vasakronans entreprenörer så attde anpassade sig efter hyresgästerna, säger LivioPaladin.För att göra Hemköp så ”grönt” som möjligtsågs även butikens avfallshantering över. Hemköpanvänder nu Vasakronans miljörum för att käll-sortera allt avfall utom wellpapp, sträckfilm ochorganiskt avfall, det har butiken andra återvin-ningslösningar för. Hemköp har också skrivit ettavtal med Vasakronans avfallsleverantör, som inne-bär att butiken debiteras efter hur stora mängdertorrt, brännbart avfall som kasseras.Idag är Hemköp i Nordstan en betydligt miljö-smartare butik. Energiförbrukningen har minskatbetydligt och butikens kostnader för el och kylninghar minskat med drygt 60 procent. De olika ener-giåtgärderna och ombyggnationen av Hemköp görockså att energiförbrukningen för hela fastighetenkommer att minska från 161 kWh per kvadratme-ter till 80 kWh per kvadratmeter, exklusive verk-samhetsel. Ett grönare Hemköp är alltså något allavinner på.– När det kommer till energifrågorna handlardet om att ge och ta. Det är bättre för alla att tavara på vår överskottsvärme än att låta den för-svinna ut genom taket. Och åtgärderna vi har gjorthjälper oss att komma närmare Axfoods centraltformulerade energimål, avslutar Urban Håkans.”Trots ombyggnationer ska hyresgästernas vardag rulla på som vanligt.˝
 • 15. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 15inspirationsmixMinskad energianvändningger nöjda kunderNär energianvändningen minskar blir kunderna nöjdare – kandet verkligen stämma? Våra egna mätningar bland hyresgästerna visarfaktiskt att en minskad energianvändning går hand i hand med just enökad kundnöjdhet. Den viktigaste förklaringen till detta är attenergieffektivisering av lokaler ofta leder till en bättre anpassning avtemperatur och ventilation. Något som i sin tur skapar arbetsplatsermed behagligare inomhusklimat.74722009200kWh/kvmNKI kontor/inomhusklimat76180160140 702010 2011 2012FörstavindkraftverketPå taket till fastigheten Bassängkajen iVästra hamnen i Malmö har Vasakronan sittförsta vindkraftverk. Vi räknar med att denkan ge upp till 4 000 kwh per år undergynnsamma vindförhållanden.Energifond stödersmarta idéerGenom att trimma och justera befintligaanläggningar går det att komma långt medenergieffektiviseringar. Men förr eller senarekrävs det nya investeringar och då kommerVasakronans energifond väl till pass. I fondenfinns runt 85 miljoner kronor och Vasakronansfastighetsteam kan ansöka om pengar genomatt komma in med förslag på åtgärder somleder till energieffektivisering. Under 2012satsades runt 85 miljoner kronor i både småoch stora energibesparande projekt.85miljoner kronortill smarta idéer förmiljönStäng av datorn och görnåt roligt för pengarnaUngefär 2,1 miljoner människor jobbar på kontor i Sverige.De arbetar i snitt 225 dagar per år vilket blir cirka 1 800 timmar.Om alla stängde av sina datorer när de lämnade kontoret såskulle man spara 47 miljoner kronor i el. Det motsvarar tillexempel 397 000 biobiljetter eller 9 500 träningskortá 5  000 kronor styck.Uträkning: Lennart Lifvenhjelm, energiexpert på Vasakronan.Solel räckertill 50 elbilarMed totalt närmare 2 000 kvad­ratmeter solceller producerar Vasa-kronan idag så mycket solel att detskulle räcka till driften av 42 elbilarräknat på att var och en körs 500mil per år.Den senaste av våra fastighetersom utrustats med en solcellsan-läggning är Priorn i köpcentrumTriangeln i Malmö. I samband medatt yttertaket lades om passadeVasakronan på att installera 500kvm solceller som nu genererarrunt 40 000 kWh per år.Vår första och hittills största sol-cellsanläggning finns på Konstfackstak vid Telefonplan i Stockholm.Anläggningen, som består av 700kvadratmeter solceller, har variti drift sedan 2009 och genererarrunt 86 000 kWh per år. Det mot-svarar ungefär ett års elförbrukningför 20 hushåll.
 • 16. 16  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012inspirationsmixMinimeraTill exempel genom attanvända smarta emballageoch inte skriva ut på papperi onödan.ÅteranvändaAtt sälja, skänka bort elleråteranvända exempelvismaterial, möbler och övriginredning är bra både förmiljön och ekonomin.Material­återvinnaTidningar, förpackningaroch glasflaskor är baranågra exempel på materialsom kan återvinnas ochomvandlas till nyaprodukter.EnergiutvinnaBrännbart avfall är en resurssom kan användas för energi­utvinning i fjärrvärmeverkoch elproducerande kraftvär-meverk där det blir el. Orga-niskt avfall kan omvandlastill biogas genom rötning.DeponeraDet avfall som inte kan åter-används eller återvinnas tasom hand på ett miljöriktigtsätt och deponeras.Ett klokt kretsloppVaskronans ambition är att i första hand minska mängden avfall i våra fastigheter.Extra viktigt är att minimera mängden farligt avfall. Vi vill också bidra till ett klokt krets-lopp och ta tillvara det som går. Det som är avfall för oss kan bli en resurs för andra. I vårtarbete använder vi Avfallstrappan. Den bygger på ett EU-direktiv om hanteringen av avfall.Materialen, inredningen, möblerna. I Klara Zenit, Vasakronans nya kontor påMäster Samuelsgatan 56 i Stockholm, har vi tänkt hållbarhet i varje detalj. Ytskiktetbestår till stor del av återbrukat material och många av våra möbler är begagnade– uppfräschade designklassiker som får ett nytt liv hos oss. Tack vare hållbarhetsper-spektivet i detaljerna är vi ett av de första kontoren i Sverige där inredningen är miljö-certifierad enligt Leadership in Energy and Environmental Design, LEED.Vasakronan vintageFoto:TinaAxelssonFoto:gustavkaiserMiljövänligbassängkaj2012 köpte Vasakronan fastigheten Bassängkajen avSkanska för 652 miljoner kronor. Fastigheten liggerpå Universitetsholmen, ett expansivt område mellanVästra Hamnen och centrala Malmö. Bland hyresgäs-terna märks bland andra Malmö Högskola och Visma.Bassängkajen håller högsta standard. Det är enmodern, effektiv och klimatsmart fastighet som bleven av de första i Norden att pre-certifieras på högstanivå enligt LEED, Platina.Vasakronans mål att ha ett miljöcertifierat beståndär viktigt ur flera perspektiv. Dels för att det finns ettstarkt samband mellan kvalitet och miljöklassning,dels för att klimataspekter väger allt tyngre närkunder väljer lokal.
 • 17. ”Vi vill vara en långsiktig och pålitligarbetsgivare, samarbetspartneroch aktör i samhället.”socialt ansvar• Genom ett aktivt ochengagerat arbete bibehållaett NMI på minst 97.• 85 procent av Vasa­kronans arbetsteam skanå ett betyg på minst 80inom område kontakt ikundundersökningenTyck om Vasakronan.• Genom ett aktivt ochengagerat arbete bibe­hålla ett nöjd medarbetar­index (NMI) på minst 97. Utfall: NMI uppgick iden senaste medarbetar­undersökningen till 97,varför målet är uppnått.• 65 procent av Vasa­kronans arbetsteam skanå ett betyg på minst 80inom område kontakt ikundundersökningenTyck om Vasakronan. Utfall: 58 procent avarbetsteamen nådde ettbetyg på minst 80 varförmålet inte uppnåddes. mål 2012”Vara den mestattraktivaarbetsgivareni branschen.Kunderna skauppleva vårterbjudande somsom det mestattraktiva ibranschen.”långsiktigt målmål 2013Här följer ännu fler goda exempel att inspireras av.om du vill borra ner dig i mer siffror hittar du dem på sidan 49 – 53.Foto:maurorongione
 • 18. 18  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012Det är sannerligen ingenquick fix som ligger bakomVasakronans goda rykte somarbetsgivare. Det handlar om ettlångsiktigt strategiskt arbete medatt identifiera medarbetarnas unika kompetensoch låta dem komma till sin fulla rätt. Därtillett rekryteringsarbete som präglas av både efter-tanke kring kompetensbehov och en proaktivnärvaro på högskolorna för att knyta kontaktermed nästa generations fastighetstekniker, -uthy-rare och -förvaltare. För detta belönas Vasa-kronan bland annat med ett Nöjd MedarbetareIndex på 97 (av 100) och en utnämning till2012 års mest populära framtida arbetsgivarei branschen när studenterna får säga sitt, enligtfastighetsbranschens Rekryteringsbarometer.– Vi är en resultatorienterad organisation, intetu tal om annat, men tror stenhårt på att det gårutmärkt att kombinera med hög etik, ödmjuk-het och en humanistisk grundsyn. I föreningmed tydliga mål om vart vi ska och stor frihetunder ansvar är det här någonstans som vårframgångsmix finns, säger Cecilia Söderström,HR-chef vid Vasakronan.Ett fastighetsbestånd utöver detvanliga, skicklighet med att hitta rättmedarbetare, frihet under ansvar ochen vardag där ingen dag är den andralik. Vasakronan har det som krävsför att bli den mest attraktivaarbetsgivaren i branschen.Ingenquick fix”Vi har roligt tillsammansoch gillar det vi gör.”Magnus Johanssonrekrytering
 • 19. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 19Vad gör du som uthyrare?– Min uppgift är kort och gott att fåvakanta lokaler i Malmö och Lunduthyrda. Det handlar om att marknads-föra och visa lokalerna för intresserade,skriva offerter och förhandla avtal. Där-till samlar jag teamet för det fortsattaarbetet med att anpassa lokalen.Varför blev det Vasakronan?– I samband med mitt examensarbetekom jag i kontakt med ett antal kom-mersiella fastighetsbolag och kändedirekt i mötet med Vasakronans med-arbetare att det fanns en ödmjuk ochpositiv stämning som stack ut. En känslasom var så stark att jag sa upp mig frånen fast anställning när jag blev erbjudenett vikariat som uthyrare hos Vasakro-nan. Det gick vägen och numera är jagfast anställd.En stor del av ansvaret för kompetens-utvecklingen ligger hos den enskildemedarbetaren – hur gör du för attutveckla och bygga din kompetens?– Jag har otroligt duktiga och kompeten-ta kollegor som jag ständigt lär mig av ivardagen. Utbytet av kompetens kan skemed så enkla grepp som att vi följer medpå varandras möten för att se och lära.Något som starkt bidrar till att öka kun-skapen om varandras arbetsuppgifter,utmaningar och hur vi bäst kan arbetatillsammans.– Jag har också fått coachning för attutveckla min kommunikation i kunddia-logen. Träningen har gjort mig betydligtbättre på att identifiera och fokusera påbeslutsfattaren på kundsidan och fångaupp dennes specifika behov. Med kom-munikationsträningen i ryggen har jagfått nya verktyg för att tydliggöra ochförklara min roll och funktion på Vasa-kronan.Vad lockade dig till Vasakronan?– Vasakronan var välkänt redan när jagvar student. Självklart är positionen somSveriges största fastighetsägare en sak,men lika lockande är fastighetsbestån-det – idel cityfastigheter i bra lägen.– För min del ledde en sommarprak-tikplats under 2010 till en projekt-anställning som projektassistent förombyggnaden av Triangelns köpcentrumi Malmö. En tjänst som nu övergått tillfast som biträdande fastighetschef förett antal fastigheter i Malmö, där blandannat Triangeln ingår.Hur ser dina dagar utsom biträdande fastighetschef?– Det handlar till största delen om kund-relationer. Allt från dagliga kontaktermed våra hyresgäster för att lösa olikaproblem till administrativa göromål somavtalsskrivande och förhandlingar medbåde befintliga och nya hyresgäster. Denbästa beskrivningen är nog att ingen dagär den andra lik.Vad betyder medarbetarskap för dig?– Frihet under ansvar 2.0. Eller medandra ord; du har ett eget ansvar för dinutveckling liksom för att ta det ansvarsom krävs för att på bästa sätt bidra tillverksamheten. För egen del är jag trans-parent med mina ambitioner och får dåockså chanser att prova på och utmanasav nya arbetsuppgifter och ansvarsområ-den. Något som ytterligare stärker mittengagemang och känslan av delaktighet.Varför trivs du som medarbetareinom Vasakronan?– Vi har roligt tillsammans och vi gillardet vi gör. Det är nog precis så enkelt.Stämningen och arbetsmiljön är god,samarbetsklimatet präglas av positivenergi och lyhördhet för varandraskompetenser. Vi är också oerhört stoltaöver de fastigheter som vi utvecklar ochförvaltar –  ett unikt och fantastiskt fast-ighetsbestånd.”Det fannsen ödmjuk ochpositiv stämningsom stack ut.”Elin ForsmanMagnus Johansson, biträdande fastighetschef. Utbildning: fastighetsföretagandevid Malmö högskola. Vasakronan sedan: årsskiftet 2010/2011.Elin Forsman, uthyrare. Utbildning: fastighetsföretagande vid Malmö högskolaVasakronan sedan: april 2010.Foto:peterwestrup
 • 20. 20  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012Etik och moral handlar mycket omnyanser. Detta blev Vasakronans medar-betare varse när de under året deltog i ettantal värderingsworkshops för att läggagrunden till Vasakronans uppförandekod.– Själva processen med att arbeta fram vår upp-förandekod har varit precis lika viktig som detfärdiga resultatet. Arbetet har varit en del av denÄr det okej att dra blondinskämt vid fikat? Har man rätt att konfrontera en kollega meduppenbara alkoholproblem? Dilemman som dessa har varit viktiga frågeställningar i arbetetmed Vasakronans uppförandekod.interna förankringen och bjudit på en spännande,under­sökande resa kring hur vår egen moraliska ochetiska kompass förhåller sig till företagets grundläg-gande värderingar, säger Cecilia Söderström, HR-chefvid Vasakronan.Metoden bygger på situationsorienterat lärande.Ledningen och grupper av medarbetare ställs införuppförandekodBland blondinskämtoch smygdrickare? illustation:anne-likarlsson/wooagentur
 • 21. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 21Konsten attkommuniceraJonas Bjuggren, regionchef i Uppsala, är en av Vasakro-nans ledare som under året tränats i kommunikativt ledar-skap. Konsten är att förmedla budskap som är begripliga,intressanta och inspirerande.Hur ska en kommunikativ ledare inom Vasakronan vara?– Kommunikation är vårt grundläggande verktyg för att fåalla att dra åt samma håll. Det handlar om förmågan attgöra den stora bilden begriplig, måla upp vår vision mensamtidigt kunna ta ner detta på marken igen och konkretförklara vad det innebär i vår vardag. Ett kommunika-tivt ledarskap handlar också om förmågan att förmedlabudskap oavsett om det sker vid större dragningar införkunder eller i ett enskilt samtal med en medarbetare omett svårt ämne.Vad har du tagit med dig från träningeni kommunikativt ledarskap?– Träningen har gett mig nya verktyg att jobba vidare med,insikter om vikten av att fundera över vilka mina budskapegentligen är, och hur jag kan bli bättre på att levande-göra dessa med hjälp av metaforer och bildspråk. Fram-förallt tror jag att träningen gett mig modet att släppasargen och lämna gamla invanda koncept. Vi har fått modatt prova nya vägar och tänja gränserna med målet attgöra den dagliga kommunikationen bättre.VasakronansvärderingarHelhetssyn: Vi tar medalla perspektiv i vårt arbete,förstår helheten och hur våregen roll utgör en del av denhelheten. Vi söker synergiermellan specialistfunktioneroch har en öppen hållning tillandras idéer och agerande.Humanistisk grundsyn:Vi respekterar varandra ochär ett mänskligt företag medhögt i tak. Vi visar omtankeom andra och inser och res-pekterar allas lika värde.Hög etik: Vi följer lagar ochregler och har en hög affärs-etik. Vi är seriösa och tydligaoch är ett företag som manvill göra affärer med, nu ochi framtiden.Det kommunikativaledarskapetI samarbete med en extern aktör har Vasakro-nans ledare tränats i kommunikativt ledarskapunder 2012. Startskottet gick under vårenschefsdag och fortsatte sedan med tre heldagar.Under handledning och i grupper om cirka 15personer har ledarna tränats i olika kommunika-tiva verktyg vad gäller exempelvis kroppsspråk,röstlägen och budskapsformulering. Målet är attdeltagarna ska bli bättre på att tala inför publikoch formulera levande, intressanta budskap.”Själva processenmed att arbeta framvår uppförandekodhar varit precislika viktig som detfärdiga resultatet.”Cecilia Söderström, hr-chef vasakronanett antal fiktiva men relevanta vardagligadilemman tillsammans med frågan: hur agerardu? Inget svar ses som rätt eller fel, men svars-alternativen stämmer bättre eller sämre över-ens med företagets värderingar – och graderasdärefter. Hur svaren faller blir vägledandeför att se hur väl Vasakronans värderingarefterlevs i det dagliga arbetet och inte minsthur diskrepansen mellan ledningens och med-arbetarnas svar ser ut. Utfallet ligger sedan tillgrund för innehållet i uppförandekoden.– Uppförandekoden blir ett internt ramverksom ringar in hur vi förhåller oss till varandra,våra kunder och leverantörer men även andraintressenter, i det dagliga arbetet. Ett verktygsom hjälper oss att löpande stämma av att viverkligen lever som vi lär. Den understrykerockså att man kan känna sig trygg med attvåra tjänster och produkter är tillverkadeunder goda arbetsförhållanden och att vårverksamhet bedrivs på ett långsiktigt hållbartsätt, avslutar Cecilia Söderström.En uppförandekod beskriver på ett tyd-ligt sätt ett företags ansvar och förhåll-ningssätt som affärspartner, arbetsgiv­are och samhällsaktör. Vasakronansuppförandekod innehåller riktlinjer somföretagets medarbetare själva varitmed och utarbetat, och som styr vårtdagliga arbete.Vad är enuppförandekod?Foto:tinaaxelsson
 • 22. 22  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012Det var en gång...Från traditionell industri till kreativt centrum. Telefonplan har hittat sinnya identitet och blivit en egen liten stad.elefonplan söder omStockholm var en gång syno-nymt med LM Ericsson. Områ-det, som ritades av arkitektenTure Wennerholm, kom så små-ningom att kallas för LM-staden.Idag har LM-staden förvandlats. Indu-strilokalerna har blivit navet i en kreativsmältdegel med företag och utbildninginom design, mode, konst och kommunika-tion. Här rör sig dagligen över 3 000 män-niskor.– När Vasakronan köpte Ericssonfastig-heten i början av 2000-talet var det enutmaning att göra något bra med de gamlabyggnaderna från 40-talet. Vi ville pånågot sätt profilera området och ge deten egen identitet, säger fastighetschef DagLevander.I takt med att Ericsson flyttade ut flyt-tade nya företag och verksamheter in. 2004bestämde sig Konstfack för att flytta tillTelefonplan.– Då kläcktes det självklara konceptet.att bygga en stad...
 • 23. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 23Här ska vi skapa ett kreativt centrumför konst, arkitektur och design, sägerDag Levander.Knappt tio år senare har det blivitprecis så. Förutom Konstfack hittarman här idag designföretag som FoxDesign, Citron Design och FrontDesign samt utbildningsföretag somHyper Island med inriktning mot digi-tala medier och ledarskap.Dag Levander, liksom kollegan LarsPerjons som jobbar med teknisk för-valtning, har varit med om resan frånförsta början. Deras engagemang ochentusiasm är stor.– Det finns en särskild vibb här ochdet är jättehäftigt. Jag tycker att detkänns redan när man kliver av tunnel-banan och ser siluetten av de klassiskabyggnaderna. Idag är Telefonplan enstad i staden med arbetsplatser, sko-lor, bostäder och service, säger LarsPerjons.Närheten mellan de olika delarnainnebär att det går utmärkt att börjadagen med att träna på SATS och varapå jobbet en kvart senare. Det finnsgott om restauranger och caféer närdet börjar närma sig lunchtid. Ochkanske avslutas dagen med att hämtabarn på Vittraskolan eller på Palet-ten – en förskola som väckt stor upp-konstnärligt centrumNär Konstfack flyttade in 2004 hade de gamla industri-lokalerna i funkisstil förvandlats till 20 300 kvadratmeterkonstnärlig högskola. I entrén möts besökaren av Vitahavet som ständigt ändrar utseende efter utställningaroch projekt. I lokalerna finns verkstäder för hantverk imånga olika material, exempelvis trä- och metall, textil,glas och keramik. Här finns också en foto- och tv-studiooch ateljéer för skulptur och måleri. Varje år går cirka900 studenter på skolan.Varsam renovering2014 flyttar Försäkringskassan in på 24 000 nyrenove-rade kvadratmeter. Interiören kommer att fräschas uppoch fönster bytas ut. Renoveringen sker med varsam handså att känslan i de gamla lokalerna behålls. Byggnaden,som blir miljöcertifierad, var den sista som stod tom efterEricssons utflyttning från Telefonplan. Vasakronans totalainvestering i fastigheten uppgår till 320 miljoner kronor.Foto:brunoehrsFoto:gustavkaiser
 • 24. 24  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012märksamhet med sina färgstarkaoch fantasieggande lokaler.Telefonplan kan nog tryggt sägasvara ett gott exempel på det som ärVasakronana vision – att skapa dengoda staden. En stad där människorvill bo och leva och företag verkaoch växa.– Det är precis så det ska vara. Vivill fortsätta att utveckla Telefon-plan så att våra hyresgäster i sin turtrivs och kan utveckla sina verk-samheter. Och samtidigt skapa enplats som är attraktiv att vara på,säger Dag Levandet och tillägger:– För oss är det självklart att taett helhetsansvar för det här områ-det. Vid sidan av våra lokaler ochbyggnader är även den yttre miljönmycket viktig för helhetsintrycket.Vi ser till att det är rent och snyggt,klotter tar vi bort direkt, vi harordning på gator, parkeringar ochgrönytor. Jag vågar nog påstå att vihar järnkoll.Samverkan är viktigt i ska-pandet av den goda staden ochVasakronan har täta kontakter medexempelvis Konstfack, Stockholmsstad och olika delar av näringslivet,bland annat med olika event ochutställningar. Vasakronan stöderäven den nybildade företagarfören-ingen TID, som står för Telefonplan,Innovation, Design. Här jobbarhyresgästerna tillsammans för atthitta sätt att skapa ett ännu bättreområde.Ett annat exempel på engage-mang är det stipendium som Vasa-kronan för sjunde året delade ut tillen Konstfackstudent. Vinnare 2012blev Caroline Wetterling med sittexamensarbete ”En tre minuterskärlekshistoria” som är en modellför en danspaviljong för tango.Juryns motivering var att ”verketstarkt bidrar till att öka vår med-vetenhet om det fysiska rummetsbetydelse för människors förmågatill samspel och närvaro.”Att locka nya spännande verk-samheter till Telefonplan är enutmaning. En annan är att fångaupp och behålla kreativa talanger,exempelvis från Konstfack. Vasa-kronan stöder Konstfacks egeninkubatorsverksamhet Transit.Det finns även speciella avtalmed de två kontorshotellen iområdet, Telefonplan Studios ochKolonien, som hyr ut platser till fri-lansare och småföretag.–Telefonplan Studios inryms i endel av den gamla Ericssonbyggna-den som fortfarande består av småkontor, vilket är precis vad mångasmå kreativa företag eftersöker.Verksamheten drivs i form av enekonomisk förening , säger DagLevander.Samma villkor gäller för Kolo-nien där frilansare och mindreföretag kan hyra ett rum eller enskrivbordsplats.Telefonplan präglas av ständigförändring. 1 000 nya bostäderkommer att byggas på mark somVasakronan säljer till olika bostads-exploatörer. Under 2012 blev detockså klart att Försäkringskassanflyttar in i lokaler på cirka 24 000kvadratmeter. Ombyggnationenpågår för fullt och ska varafärdig 2014.– När Försäkringskassan flyttarin kommer cirka 4 800 personeratt jobba, studera och bo på Tele-fonplan. När de nya bostäderna ärhelt färdiga, runt 2017, bedömer videt totala antalet personer till cirka7 500, säger Dag Levander.Det innebär att ”staden” Tele-fonplan faktiskt blir större än ortersom exempelvis Landvetter, Båstad,Leksand och Strömstad.”Det finns en särskild vibb här och det är jätte-häftigt. Idag är Telefonplan en stad i staden medarbetsplatser, skolor, bostäder och service.”Digital SpetsPå Hyper Island finns inga traditionella lärare, prov ellerböcker. Studenterna får under den två år långa utbild-ningen i digitala medier jobba i så realistiska arbets-situationer som möjligt. Lärandet ses som en processoch studenterna får ta eget ansvar. Skolan har även iföretags- och ledarskapsutbildningar där målet är attlära chefer och medarbetare att bli mer kreativa och ini-tiativrika. Det finns också tredagars intensivutbildningar,Hyper Island Master Classes, som riktar sig till medie-och reklambranschen.Otraditionell skolaVittraskolan invigdes 2011. Lokalen rymmer fritidshem,förskola och skola upp till årskurs sex. Designen har väcktstor uppmärksamhet. Den utgår från hur vi faktiskt lär osssaker och inte från hur ett traditionellt skolhus ska se ut.Barnens lärande och nyfikenhet stimuleras av den kreativaoch fantasifulla miljön. Här finns inga fasta bänkar, menmånga platser att mötas på. Det finns också utrymme föravskildhet och koncentration. För arkitekturen står dendanska byrån Rosan Bosch.Foto:kimwendtFoto:gustavKaiser
 • 25. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 25Ett steg i tagetKista, 13 december 2012. Mahad, Mahamed och Souhaib har just slutat skolan, meninnan dagen är över står träning på schemat. Genom Löparakademin har de lärt sigatt sätta mål för sina liv. Varje träningspass är ett steg närmare framtiden.... där människor trivsBakre raden från vänster:Mahad Abdulle,Löparakademins JohnLaselle och Daniel PerezPeric, samt MahamedHassan.Sittande:Souhaib Ouadi.Foto:gustavkaiser»
 • 26. 26  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012IStockholmsförorten Kista är ungdomsar-betslösheten hög och få pluggar vidare. Det villLöparakademin ändra på  – ett ideellt projektsom Vasakronan sponsrar. I projektet användslångdistanslöpning och träning som verktyg förpersonlig utveckling.– Löparakademin riktar sig till högstadieelever iStockholms miljonprogramförorter. Vårt program lärdem att sätta upp och nå personliga mål och syftartill att hitta ungdomarnas potential och få in fler påhögskolan. Löparakademin är en vidareutveckling avdet ideella projektet Husby Marathon Programme,förklarar John Laselle, verksamhetsledare – och tidigareSM-vinnare i medeldistanslöpning.Han har själv växt upp i förorten. Detsamma gällerför Daniel Perez Peric, som utöver arbetet som idrotts-och fritidsledare jobbar ideellt inom Löpar­akademinsom tränare och workshopledare.– De här ungdomarna är i en känslig ålder, medstora krav på och stora frågor kring vad de ska göraav sitt liv. Sport är ett bra sätt att fånga upp de frå-gorna. Man hittar förebilder, får många nya kontakter,lär sig formulera delmål och att inte ge upp på vägen,men också sätta ord på vem man är och vad man vill,säger Daniel Perez Peric.Löparakademin erbjuder ett tioveckorsprogram därcirka 25 ungdomar åt gången får lära sig att bygga instudier och träning i livet. Tillsammans med en ledaresätter de upp personliga mål för framtiden och vilkadelmål som krävs för att ta sig dit. Fysisk träning var-vas med workshops kring allt från vilka olika yrkensom finns till vad det innebär att plugga på högskolaoch vad som krävs för att komma dit. Det kan ocksåhandla om hur man bör äta, sova och leva för att orkamed skolan och träningen.– Varje program har åtta ledare. Deras uppgift är attagera mentorer och tränare, att sätta upp träningspro-gram och komma med råd. Vi försöker hitta lokalaförebilder som Daniel, förklarar John Laselle.Att ungdomarna tar eget ansvar är viktigt. Deträcker inte med att hämta ut ett par sponsorskoroch komma och gå som man vill. Varje deltagare fåranmäla sig och beskriva sin motivation, krav ställs pånärvaro.– Det är klart att det händer att några inte dykerupp. Då får man ge sig ut i skolan eller på stan ochleta efter dem, säger Daniel Perez Peric.Rekryteringen sker genom ungdomsgårdarnaoch skolorna. Ryktet börjar också sprida sig attLöparakademin är något riktigt bra, berättar detre ungdomar som har kommit till intervjun för attberätta. De går alla i klass 9A på Herrängenskolan,idrottar sedan tidigare – fotboll och brottning – men varlite vilsna inför framtiden. Vad ska man plugga ochvarför? Och vad kan man egentligen jobba med?Utöver skolans läxor har de ägnat sig åt minst tvåfysiska pass varje vecka, och workshops varannanvecka. Men ett träningspass en tidig söndagsförmiddagär inget som skrämmer de här killarna.– I början trodde jag att det skulle vara jobbigt, menför varje gång växte motivationen. Det var kul att nådelmålen, säger Souhaib Ouadi.Men många av Löparakademins deltagare har aldrigidrottat alls. För dem är det extra viktigt att lära sigvad ett smart mål är och hur man delar upp det i del-mål, menar John Laselle.– Att lära sig att sätta mål tidigt i livet är något dehar nytta av både i skolan och arbetslivet. Och det ären otrolig seger när de till slut springer en mil, sägerhan.Utöver ungdomsverksamheten arrangerar Löpar­akademin föreläsningar och Kistaloppet (tio kilome-ter), lilla Kistaloppet för barn (1,7 kilometer) samtSkärholmsloppet (fem kilometer). Loppen samlartusentals människor och har viktiga symbolvärden.Exempelvis går Kistaloppet som en röd tråd genomKista galleria, längs miljonprogrammets höghus, Jär-vafältets grönområden och runt Kistas IT-kluster.Cirka 75 ungdomar hade gått Löparakademin vidårsskiftet 2012/2013. Under 2013 ska siffran dubble-ras. Med Vasakronan som en av två huvudsponsorerska projektet växa med totalt sex program i Stock-holm och två i Malmö. Och Mahad, Mahamed ochSouhaib kan intyga att metoden fungerar. Efter tioveckor med Löparakademin nådde de sina mål. Allatre har höjt sina betyg. Vasakronan säger bra job-bat – och stort grattis!”Löparakademin erbjuder ett tioveckorsprogramdär cirka 25 ungdomar åt gången får lära sig attbygga in studier och träning i livet.”
 • 27. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 27Mahad Abdulle:Om man verkligen villnågot så kan man komma dit– Mina personliga mål var att springa Hässelbyloppet och att klara skolanmed en viss summa poäng, särskilt inom NO-ämnena. Och det klaradejag. Löparakademin har väckt mitt intresse för vilka utbildningar som finnsoch vad man kan jobba med, och jag har lärt mig att om man verkligen villnågot så kan man komma dit om man kämpar. Jag vet inte riktigt vad jagvill bli än, därför tänker jag gå naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Dåkan jag läsa vidare till vad som helst.Mahamed Hassan:Jag tänker gå på KTH ochbli systemutvecklare– Jag lockades mest av Löparakademins workshopar där man får lärasig att sätta upp mål, smarta mål kring hur man vill ha det i framtiden.Vi lärde oss till exempel hur man skriver ett cv, vad högskoleprovetär och vad det innebär att plugga på högskola. Mina mål blev att jagskulle springa Hässelbyloppet på under 50 minuter och höja betygeni spanska och matte. Löparakademin är kul, jag har lärt mig mycketoch orkar mer. Eftersom jag gillar datorer och IT-system tänker jag gåpå KTH för att bli systemutvecklare.Souhaib Ouadi:Efter Löparakademinvet jag vad jag vill– Jag blev tipsad av en kompis om att det fanns en akademi där manpluggade och tränade. Först fick jag komma till ett informationsmöte omhur det gick till och sedan fick jag sätta personliga mål för träningen ochskolan. Ett mål var att springa Hässelbyloppet på prick 45 minuter, jagklarade det nästan – på 46 minuter. Efter Löparakademin vet jag vad jagvill bli. Först vill jag gå på KTH och fördjupa mina kunskaper inom IT,sedan ska jag jobba som IT-tekniker.”Löparakademin är kul,jag har lärt mig mycketoch orkar mer.””jag fick sätta personligamål för träningen ochskolan.”– Vasakronan har sponsrat Löpara-kademien sedan 2009 och bidrogdå med lokaler. Sedan 2012 harvi utökat samarbetet som nu ävenomfattar stödfinansiering, strate-gisk rådgivning, workshopledare,föreläsare och funktionärer. Vivalde att samarbeta med Löpar­akademin för att programmetsatsar på ungdomarna, som ären viktig målgrupp för en godstadsutveckling. Löparakademinskultur och synsätt stämmer ocksåbra överens med vårt eget sätt atttänka och passar väl in i den typ avsamhällsengagemang Vasakronanska stå för. Programmet byggerockså på ett väl beprövat arbets-sätt och har nått goda resultat.Samarbetet är treårigt och syftartill att stötta Löparakademinsexpansion till andra regioner, sägerAnna Denell, hållbarhetschef,Vasakronan.samarbete för god stadsutveckling”löparakademin har väckt mittintresse för vilka utbidlningar somfinns och vad man kan jobba med.”
 • 28. 28  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012värdens konstShining shadow avenueLjust, välkomnande, tidlöst. En symbol för rörelsen av vatten och hav. Konstverket ientrén på Jakobsgatan 6 i Stockholm skapar en illusion av en trädallé och ett lövverk somreflekterar solljuset. Pelaren har klätts med ett mörkt, blankt kakel och bär likt en träd-stam upp både lövverket och husets fasad. Konstnär: Anna Lerinder.Älg i post-formulerat tillståndEn hybrid mellan en älg och en kamel. En symbol för mötet mellan kulturer. En kreativtolkning av en rondellhund. Världens första ”kamälg”, helt enkelt. Verket finns i en rondellvid Telefonplan i Stockholm och vann första pris i Konstfacks elevtävling, där utmaningenvar att skapa en symbol för nytänkande och design. Konstnär: Linda Shamma Östrand.VågenNär Göteborgs tingsrätt flyttade till fastigheten mellande båda Ulleviarenorna ersattes den tidigare slutna fasa-den av ett ljust landskap. Rallarrosor, bäckar, höstlöv, ste-nar och strömfåror – allt kan anas i målningen som utförtsi keramisk färg på glas, härdat i ugn. En våg står symbolför domstolens avvägningar av lagens tillämpningar.Konstnär: Kåre Henriksson.Svävande pusselbitar, stämningsfullastämningsfulla naturelement, djuphavsdykoch djursafaris. Det är exempel på vad mankan se i Vasakronans fastigheter. Konstnärliggestaltning har nämligen en viktig plats i vårafastigheter. När vi bygger nytt eller byggerom strävar vi efter att erbjuda miljöer somvåra kunder trivs i och som har ett beståendevärde över tid. Konsten skapar trivsel och gerfastigheterna en egen identitet. Ibland kan denäven öka det ekonomiska värdet på fastigheten.Foto:maurorongioneFoto:johannesbernerFoto:Gustavkaiser
 • 29. Ekonomiskt ansvarlångsiktigt mål• Öka driftnettot i ettjämförbart beståndmed 2,5 procent. Utfall: Under 2012 ökadehyresintäkterna samtidigtsom fastighetskostnadernaminskade. Det medfördeatt driftnettot i jämförbartbestånd ökade med 3,8procent. Målet har därmeduppnåtts.• De totala administrations-kostnaderna ska vara högst130 kr/kvm. Utfall: Under 2012 fick deeffektiviseringar som genom-förts tidigare år effekt. Dentotala administrationskost-naden sjönk till 125 kr/kvm.Målet har därmed uppnåtts• En högt ställd ambition attnå en uthyrningsgrad på 94procent. Utfall: Hyresmarknadenpåverkades negativt av enförsämrad utveckling i svenskekonomi. Uthyrningsgradenlåg på 93 procent vid utgån-gen av 2012. Målet uppnåd-des därmed inte.Mål 2012Mål 2013”En totalavkast-ning på minst 7,5procent per åroch minst 0,5procentenheterhögre än genom-snittet i bran-schen i övrigt”(enligt IPD SvensktFastighetsindex).”Att vi tar ett ekonomisktansvar för vår verksamhetger affärsmässiga fördelar somkommer Vasakronans olikaintressenter till nyttapå flera sätt.”Foto:maurorongione• Öka driftnettot i ett jämför-bart bestånd med 1 procent.• Öka uthyrningsgraden till 94procent.Möt en värdsmästare och verklighetenbakom siffrorna på nästa uppslag.Mer fakta finns också på sidan 38 – 40.
 • 30. 30  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012Vardagens hjältarJörgen Heed, drifttekniker i Uppsala, äransvarig för fastigheten på Dragarbrunnsga-tan där bland annat Försäkringskassan sitter.Fastigheten byggdes 2005 och de fem vånings-planen har installationsgolv med plats för rör,ledningar och ventilation. Genom golvapparater sominnehåller två fläktar vardera förs luft in i lokalerna.Totalt finns hundratals sådana golvapparater i loka-lerna.– Efter ett tag började fläktarna rassla och debehövdes ganska snart bytas ut. Jag kollade med leve-rantören som ville ha 25 000 kronor för en ny fläkt,alltså 50 000 kronor per golvapparat. Det blir ganskamycket pengar, säger Jörgen Heed.Han började fundera över vad som kunde vara enbättre lösning.– Jag lämnade fläktarna till ett företag i Uppsalasom håller på med elmotorer. De kunde laga fläktarnagenom att byta ut lagren. För sju fläktar tog de totalt9 000 kronor. Och det var ju en viss skillnad.Jörgen Heed har fortsatt att lämna in de fläktar somgått sönder till lagning. Totalt räknar Vasakronan medatt spara cirka 220 000 kronor per år på hans idé. Ochhyresgästerna är nöjda över att få snabb service närfläktar ger upp. Dessutom finns hållbarhetsaspekter.Att renovera istället för att slänga och köpa nytt ärbra för miljön.För sin smarta lösning blev Jörgen Heed utnämndtill värdsmästare i kategorin ”årets kostnadsbespa-ring”. Det är hans insats, tillsammans med kollegor-nas, som lett till att Vasakronan i år minskat sinakostnader med 50 miljoner kronor. Besparingarna hargjorts främst på tre sätt: genom energieffektiviseringar,smarta reparationer och genom att förhandla fram braserviceavtal med leverantörer.– Det här visar att sammantaget gör små insatserstor skillnad. Vi har jobbat mycket med att underlättateknikernas dagliga arbete så mycket som möjligt.Nu finns det ett driv som är superhäftigt att se, sägerNicklas Walldan, chef för teknik, service & utveckling.Ett förbättrat it-stöd har varit ett sätt att underlättaarbetet.– När det gäller tillsyn och skötsel jobbar vi sedanlänge i ett gemensamt it-system. Det gör det lätt attplanera arbetet på ett strukturerat sätt och hålla kollpå när det är dags att se över exempelvis hissar ochventilation. Det leder till mindre driftsstöningar ochfärre reparationer. I detta system hanterar vi nu ävenfelanmälningar som tidigare låg i ett eget system. Detger ännu bättre möjligheter att hålla koll. Ett systemslopades när två system blev ett.Även systemet för energiuppföljning har bytts ut.– Exempelvis sker nu många mätaravläsningar auto-matiskt. Det frigör tid och våra tekniker kan fokuserapå åtgärder istället för att manuellt samla in data.Dessutom är möjligheterna till ekonomisk uppföljningmycket bättre. Enkla diagram och kurvor visar direktförändringar när det gäller alla våra driftkostnader.För att diskutera arbetet och utbyta erfarenheter harNicklas Walldan en gång om året samlat alla medarbe-tarna till ett teknikermöte.– Mötena är ett sätt att uppmuntra våra tekniker attknyta personliga kontakter. Det ska kännas naturligtatt lyfta luren och kolla om kollegan kanske ställtsinför samma problem som man själv. Det är ju onödigtatt uppfinna hjulet två gånger.Nicklas Walldan poängterar också vikten av attmedarbetarna känner att de har mandat att självafatta beslut.– Man behöver inte ta allt via sin chef. Om man hit-tar en lösning som är smart är det bara att köra!50 miljoner kronor. Så mycket lägre var Vasakronans kostnader för drift och reparationer av fastigheter2012 jämfört med 2011. Detta tack vare medarbetarnas smarta lösningar när det gäller exempelvisenergibesparing och reparationer.ekonomiskt ansvar
 • 31. Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 31För sin smarta lösning blev JörgenHeed utnämnd till värdsmästare ikategorin ”årets kostnadsbesparing”.Värdens mästareVarje år korar Vasakronan åretsvärdsmästare. Det görs inom kategoriernabästa kundteam för kontor respektivehandel, årets affär, förbättring, prestation,energiåtgärd och kostnadsbesparing.Det är ett sätt att uppmärksammadet goda arbete våramedarbarbetare gör.”Jag lämnadefläktarna till ettföretag i Uppsalasom håller påmed elmotorer.”Foto:tinaaxelsson
 • 32. Utan tydliga och utmanandemål är det svårt att få resultat.Det är Anna Denell, tidigareVasakronans miljöchef, överty-gad om.– När det gäller miljön satte vi redan 2009tuffa mål. Ganska snabbt nådde vi väldigtlångt, till exempel när det gäller energieffek-tivisering och klimatpåverkan. Tydliga målmotiverar, det händer något i organisationen,säger hon.Erfarenheterna från miljöområdet tar honnu med sig i arbetet med övriga hållbarhets-frågor.– Under 2013 vill jag att Vasakronan bör-jar arbeta på samma strategiska och systema-tiska sätt när det gäller vårt sociala ansvar.Att jobba vidare med etik och värderingarär en annan viktig fråga. Under 2012 genom-fördes ett antal med workshops med allamedarbetare på just temat etik. Det ledde tillen uppförandekod.Att skapa en kultur där alla medarbetarekänner att de kan och ska signalera omnågot inte står rätt till är viktigt för Vasakro-nan. Därför finns en Compliance officer, enperson som tar emot och agerar på informa-tion om eventuella oegentligheter. Tystnads-plikt gentemot uppgiftslämnaren gäller.– Funktionen är central, inte minst i arbetetmed att förebygga risken för korruption.Anna Denell vill även utveckla Vasakro-nans mångfalds- och jämställdhetsarbete.Hon vill ha fler medarbetare med utländskbakgrund och en jämnare könsfördelning.Exempelvis dominerar fortfarande männeninom drift och förvaltning och kvinnornainom administration.– Vi har självklart redan en mångfalds ochjämställdhetspolicy, men jag skulle vilja attVasakronans nya hållbarhetschefAnna Denell ser fram emot ettintensivt 2013.– Vi kommer självklart attfortsätta ha fokus på miljö. Men2013 kommer även att handlamycket om vårt sociala ansvar,säger hon.Allt ljus påhållbarhetvi sätter tydliga mål också. Annars finnsrisken att policyn blir en papperskonstruk-tion.– Att fortsätta jobba med tillgänglighetenbåde inuti och omkring våra byggnader ären annan viktig fråga för mig.Under 2012 valde Vasakronan att utökasitt samhällsansvar. Det ledde till ett sam-arbete med Löparakademin, en ideell orga-nisation som arbetar med barn och ungdo-mar i utsatta områden i Stockholm.– Innan vi valde Löparakademien somsamarbetspartner tog vi reda på vilka sam-hällsfrågor som engagerar våra medarbeta-re extra mycket. Och det här var ett sådantområde. Med små medel bidrar Löparaka-demin till att förebygga utanförskap, seg-regation och arbetslöshet bland ungdomar.2013 utökas verksamheten till Malmö.På miljösidan är Anna Denell extra stoltöver att två stora fastigheter, Kista Entré iStockholm och Lilla Bommen i Göteborg,LEED-certifierades på guldnivå 2012.– Det är ett led i arbetet att miljöcerti-fiera även vårt befintliga fastighetsbestånd.Under 2013 vill Anna Denell jobba ännuhårdare för att minimera avfall som går tilldeponi eller förbränning och istället åter-vinna och återanvända mer.– Vi vill skapa bra förutsättningar försortering och hjälpa hyresgästerna att fåkoll. Min vision är ”zero waste.”Foto:gustavkaiser”Tuffa målger resultat.”Anna Denell,hållbarhetschefpå VasakronanVill du veta mer om hur du kan jobbamed hållbarhetsfrågor kontakta gärnaAnna Denell.anna.denell@vasakronan.se08-566 20 58132  Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 33. ResultatetGRI-redovisning av Vasakronans ekonomiska,miljömässiga och sociala ansvar 2012.
 • 34. StyrningGlobal CompactGlobal Compact är ett FN-initiativ för att samordna företags arbete med håll-barhetsfrågor kring mänskliga rättigheter, ­arbetsvillkor, miljö och korruption.Global Compact omfattar 10 principer som i korthet går ut på:  1. Stöd och respekt för skydd för mänskliga rättigheter inom ­den sfär vi kan påverka.  2. Försäkran att vi inte är delaktiga i brott mot mänskliga ­rättigheter.  3. Föreningsfrihet, rätt till kollektiva förhandlingar.  4. Avskaffande av tvångsarbete.  5. Avskaffande av barnarbete.  6. Avskaffande av diskriminering.  7. Stöd av försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.  8. Främjande av större miljömässigt ansvarstagande.  9. Uppmuntran till utveckling och spridning av miljövänlig teknik.10. Motverkan av alla former av korruption.Så styr vi vårt hållbarhetsarbeteHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av vår verksamhet.Såväl i styrelsen, ledningen, som i vår operativa vardag.Vasakronans uppdrag från ägarna är att ge enlångsiktigt hög och riskavvägd avkastning frånsvenska fastighetstillgångar samtidigt som verk-samheten ska ta hänsyn till etik och miljö. Vårthållbarhetsarbete är av strategisk betydelse föratt nå avkastningsmålet och återspeglas i visio-nen om ”den goda staden med hus där människortrivs och verksamheter utvecklas”.Vår ambition är att vara Sveriges ledandefastig­hetsbolag och ett föredöme i svensktnäringsliv. Detta ska vi uppnå genom:• En avkastning som är högre än branschen ­i övrigt.• Att vara ett förstahandsval för dem som sökerlokaler.• Att uppfattas som den mest attraktiva arbets-givaren i branschen.• Att ta ansvar för vår verksamhet och strävaefter en långsiktigt hållbar utveckling.I samband med den årliga affärsplaneringensätts mål som beaktar hållbarhetsperspektiveti verksamheten, både centralt och lokalt. Målenföljs upp löpande. Vasakronans hållbarhetsmålbeskrivs närmare under respektive avsnitt ihållbarhetsredovisningen.löpande hållbarhetsarbeteI Vasakronans Årsredovisning 2012 beskrivsden övergripande styrningsstrukturen, där håll-barhetsfrågorna är en integrerad och naturligdel. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbe-tet ligger hos styrelsen och den verkställandedirektören. En utförlig beskrivning av Vasakro-nans styrningsstruktur finns på sidorna 40–43i Årsredovisning 2012.Ny hållbarhetschefUnder 2012 inrättades en ny funktion somhållbarhetschef. Syftet är att ytterligare stärkasamordningen och uppföljningen av initiativ ochmål, både inom miljö och de frågor som liggerinom vårt sociala ansvar. Den nya funktionen ärockså en effekt av det arbete som gjorts under2012 för att definiera och strukturera ram­verket för hållbarhetsarbetet.Regelverk som styr VasakronanshållbarhetsarbeteExternaLagar, bland annat– Miljöbalken– Arbetsmiljölagen– AktiebolagslagenMiljöcertifieringar– BREEAM– Green Building– ISO 14001– LEED– MiljöbyggnadÖvriga tillämpliga lagaroch reglerInternaUppförandekodPolicyer, bland annat– Miljö– Inköp– Mångfald och jämställdhet– Gåvor och representation– ArbetsmiljöMiljöledningssystemProcessbeskrivningarÖvriga tillämpliga instruktioner34 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 35. UppförandekodenUnder 2012 arbetade vi fram en uppförandekod.Den utgör ett företagsövergripande ramverk ochger riktlinjer för hur Vasakronan ska agera etisktoch affärsmässigt. Uppförandekoden omfattarsamtliga Vasakronans anställda samt styrelse-medlemmar. Uppförandekoden är baserad påVasakronans grundläggande värderingar, hög etik,helhetssyn och humanistisk grundsyn samt de tioprinciperna för FN:s Global Compact.Våra policyerInternt styrs den löpande verksamheten avpolicyer och riktlinjer för bland annat inköp, kom-munikation, mångfald- och jämställdhet samtmiljö. Uppförandekoden, våra policyer, rutineroch utbildningar samverkar för att motverka allaformer av korruption, och samtliga Vasakronansanställda och leverantörer förväntas följa gällandelagar. Överträdelser godtas inte och kan resulterai disciplinåtgärder, uppsägning eller åtal. Samtligapolicyer finns tillgängliga på vårt intranät och enlöpande uppföljning sker för att säkerställa att deefterlevs i hela organisationen.Dessutom finns en Compliance Officer-funk-tion i bolaget. TIll denne kan medarbetare ellerutomstående vända sig om misstanke finns attlagar, regler eller policyer inte följs.Utifrån de övergripande riktlinjerna finnsäven processer och rutiner framtagna för attsäkerställa att det löpande arbetet bedrivspå ett ändamålsenligt sätt. Det dagliga ochpraktiska hållbarhetsarbetet runt om i helaorganisationen sker med stöd av resurser frånbland annat teknikstöd, inköp, HR samt kom-munikation.RiskanalysFör att få en samlad bild av de risker somVasakronans verksamhet är exponerad för iden-tifieras varje år väsentliga risker som graderasutifrån sannolikhet och påverkan. De utgörsav affärsmässiga risker i termer av exempelvisfastigheternas marknadsvärde, projekt ochtransaktioner tillsammans med olika finansiellaoch administrativa risker. Andra är nära kopp-lade till hållbarhetsfaktorer som kan påverkaverksamheten och varumärket Vasakronan. Häråterfinns till exempel risken för att Vasakronansanseende påverkas negativt av enskilda händel-ser. Framför allt är personalens agerande avgö-rande och riskbegränsning görs bland annatgenom ett omfattande arbete med företag­s­kulturen och våra värderingar.Utifrån riskanalysen tas handlingsplaner fram.De fastställer aktiviteter och vilka som ansvarar förgenomförandet och den löpande uppföljningenunder året. Mer information om Vasakronans risk­exponering, styrning, hantering och rapporteringav risker finns på sidorna 38–39 i Årsredovisning2012.Compliance officerEn Compliance Officer (eller regelansvarig som det kallas på svenska) är en person som har tilluppgift att tillse att ett företag efterlever de lagar och regler som gäller för verksamheten. Upp-giften är viktig, eftersom brott mot lagar och regelverk kan medföra stora skador för före­taget,till exempel åtal, ökade kostnader, minskat förtroende eller dåligt rykte på marknaden. EnCompliance officer är ofta direkt underställd företagets styrelse eller vd.På Vasakronan är det chefsjuristen, Sheila Toresson Florell, som har funktionen. Till henne kanmedarbetare vända sig när det finns misstankar om oegentligheter. I sådana fall gäller medde-larfrihet. Det innebär att Sheila har tystnadsplikt och inte får tala om vem som givit henne in-formationen.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 35
 • 36. intressenterVår intressentdialogVasakronans verksamhet påverkar en rad intressenter ekonomiskt, miljömässigt och socialt.En löpande dialog med dem är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta hållbart.Att kartlägga och analysera våra intressentersförväntningar på vår verksamhet är en förutsätt-ning för att vi ska nå målet om långsiktigt högavkastning. Det är också grundläggande för attvi ska uppfylla vår ambition att ta ett socialt ochmiljömässigt ansvar och sträva efter en långsik-tigt hållbar utveckling. Dialogen med intressen-terna sker löpande och på olika sätt.Baserat på vår verksamhet har vi identifieratföljande huvudintressenter:•  Våra hyresgäster och deras medarbetare•  Våra ägare•  Våra medarbetare•  Våra långivare•  Våra leverantörer•  SamhällsaktörerOmvärldsanalysI dialog med våra intressenter har vi identifieratde väsentligaste hållbarhetsfrågorna för vårverksamhet. Som ett komplement till intres-sentdialogen bevakas den allmänna utveck-lingen inom hållbarhetsområdet. Därtill görs enmedieanalys och jämförelser med övriga fas­tig­­hetsföretag och andra branscher. Allt i syfteatt identifiera eventuella frågor som kan varaav väsentlig betydelse för hållbarhetsarbetet.Den insamlade informationen, i kombinationmed resultatet från vår årliga riskutvärdering,bekräftar de hållbarhetsfrågor som vi har iden-tifierat som de mest väsentliga att fokusera på.De viktigaste frågornaUtifrån dialogen med våra intressenter och denbredare omvärldsanalysen har vi identifierat deväsentligaste hållbarhetsfrågorna för vår verk-samhet. Utöver Vasakronans förväntade högaavkastning och stabila finansiella ställning skavårt hållbarhetsarbete huvudsakligen fokuserapå miljöområdet, vilket är naturligt med tankepå den miljöpåverkan som fastigheter har. Våramedarbetare, ansvaret för de människor somrör sig i och kring våra fastigheter, liksom vårtutökade samhällsansvar är andra viktiga områ-den för vårt hållbarhetsarbete.Vårt ekonomiska ansvar• Stabil och hög avkastning: Vi ska leverera enstabil och hög avkastning till våra ägare somkommer dagens och morgondagens pensio­närer tillgodo.Vårt miljöansvar• Energianvändning: Vi ska förbättra fastig-hetsbeståndets energiprestanda och användaförnyelsebara energikällor.• Material: Material som används vid nyproduk-tion, ombyggnad, hyresgästanpassningar ochunderhåll får inte innehålla farliga ämnen ochska användas så resurseffektivt som möjligt.• Avfall: Vi ska minska mängden avfall. Detavfall som återstår ska återvinnas eller åter-brukas.• Transporter och resor: Vi ska minska trans-portbehovet och övergå till transportslag medlägre miljöpåverkan.Vårt sociala ansvar• Medarbetare: Vi ska ha nöjda medarbetareoch vara den mest attraktiva arbetsgivareni branschen.• Människor i och kring fastigheterna: Vi skaskapa hälsosamma och trivsamma inomhus-och närmiljöer. Vi ska också öka tillgänglig­heten till våra fastigheter.• Vår roll i samhället: Vi ska ta ansvar för detsamhälle där vi verkar genom att vara delak-tiga i stadsutveckling, engagera oss i hållbarasamarbeten och bedriva en verksamhet base-rad på lagar, regler och starka värderingar.36 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 37. Intressent Dialogtillfällen Intressentens förväntningar på ossHyresgäster Fokusmöten med hyresgäster.Årlig kundnöjdhetsundersökning.Kundtjänst och löpande dialog med drifttekniker gällande underhållsfrågoroch service.En långsiktig fastighetsförvaltning som erbjuder ändamålsenligaoch prisvärda lokaler med god service och arbetsmiljö.Drivande kraft bakom initiativ och samarbeten som syftar till attminimera en negativ miljöpåverkan.Ägare Styrelsemöten, varav ett om året är ett strategimöte.Möten med ägarrepresentanter för särskild diskussion om ägarstyrning.Långsiktigt stabil avkastning med hållbart ansvarstagande.Medarbetare Medarbetarsamtal.Årlig medarbetarundersökning.Stabil och långsiktig arbetsgivare med goda anställningsvillkor.En bra arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.Ett utökat samhällsansvar.Långivare Enskilda möten med respektive bank.Finansiella rapporter och kapitalmarknadspresentationer.God ekonomisk förvaltning, tydlig och öppen rapportering.Leverantörer Vid upphandling av ramavtal, beställningar och leverantörsmöten.Regelbundna revisioner.Trygg och tydlig beställare med hög kompetens och etik.Samhället Närvaro och engagemang vid möten med intresse- och bransch­organisationer samt vid andra forum.En drivande kraft för en hållbar utveckling inom fastighets­branschen och stadsutveckling.Verka för en positiv samhällsutveckling.Bidra till att minimera negativ miljöpåverkan.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 37
 • 38. Ekonomiskt ansvarVårt ekonomiska ansvarAtt vi tar ett ekonomiskt ansvar för vår verksamhet är en grundförutsättningför att vi ska lyckas med vårt uppdrag.Uppdraget från våra ägare är att leverera enlångsiktigt hög och stabil avkastning som kankomma nuvarande och blivande pensionärertillgodo. Samtidigt ska vår verksamhet bedrivasmed hänsyn till etik och miljö.Att vi tar ett ekonomiskt ansvar samt har sta-bila och sunda finanser är också viktigt för attvi ska kunna möta förväntningarna från övrigaintressenter och för att kunna agera långsiktigt.Prioriterade områdenVi fokuserar vårt arbete på de områden där vihar störst möjlighet att påverka och där åtgär-derna har störst effekt. Inom ramen för vårtekonomiska ansvar är det avkastningen till våraägare som är det prioriterade området.I verksamheten skapas värden främstgenom hyresintäkter, men över tid ska ävenvärdeförändringar på fastigheter bidra positivt.För överskottet från verksamheten, efter fördel-ning till övriga intressenter, bestämmer ägarnaför varje år nivån på det som ska delas ut ochdet som ska behållas i verksamheten. Det skermed hänsyn till bedömd framtida intjäning ochinvesteringsverksamhet, i syfte att säkerställaen långsiktigt stabil finansiell ställning.För mer detaljerad information om hur Vasa-kronan arbetar för att säkerställa en fortsatthög avkastning hänvisas till sidorna 6–7 i vårårsredovisning 2012.Men för att nå det övergripande finansiellamålet om hög och långsiktigt stabil avkastningbehöver vi även beakta ett antal övriga frågor;lönesättningen i verksamheten, systematikeni inköpsarbetet och arbetet mot korruption.Ersättning till våra­medarbetareSom arbetsgivare har vi ett ansvar för attbedriva verksamheten på ett långsiktigt stabiltsätt så att våra cirka 340 medarbetare kankänna ekonomisk trygghet under sin anställ-Mål 2012 Mål 2013 Långsiktigt målEkonomisktmålDriftnettoÖka driftnettot i ett jämförbart bestånd med 2,5 procent.Utfall: Driftnettot i jämförbart bestånd ökade med 3,8 procent.Målet har därmed uppnåtts.Öka driftnettot i ett jämförbart beståndmed 1 procent.Vi ska ha en totalavkastning på minst7,5 procent per år och minst 0,5 pro-centenheter högre än genomsnittet ibranschen i övrigt enligt IPD SvensktFastighetsindex.Utfall: För den senaste tioårsperio-den har den genomsnittliga totalav-kastningen uppgått till 8,2 procentper år. Branschsnittet uppgick församma period till 7,3 procent enligtIPD Svenskt Fastighetsindex. Målethar därmed uppnåttsUthyrningsgradFör 2012 fanns en högt ställd ambition att nå en uthyrningsgrad ­på 94 procent.Utfall: Hyresmarknaden påverkades negativt av en försämrad­utveckling i svensk ekonomi. Uthyrningsgraden låg på 93 procentvid utgången av 2012. Målet uppnåddes därmed inte.Öka uthyrningsgraden till 94 procent.AdministrationskostnadDe totala administrationskostnaderna ska vara högst 130 kr/kvmUtfall: Under 2012 fick de effektiviseringar som genomförts ­tidigare år effekt. Den totala administrationskostnaden sjönk till125 kr/kvm. Målet har därmed uppnåtts.Målet för administrationskostnadenuppnåddes 2012 varför målet utgår.För 2013 är målet att korta lokalernas­vakanstid.38 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 39. ning. Men vi måste också försäkra oss om attersättningsnivåerna till medarbetarna ligger påen rimlig nivå. Det gör vi bland annat genom attfölja den statliga policyn för lönesättning förledande befattningshavare, tillsammans medregelbundna lönekartläggningar för övriga kate-gorier av medarbetare. Ambitionen är inte attvara löneledande, men att ha goda anställnings-villkor är viktigt för att behålla våra medarbetareoch attrahera nya. Det sammanlagda värdet avlöner och ersättningar till anställda under 2012uppgick till 181 mkr, exklusive sociala avgifteroch pensionsavsättningar.Systematiskt inköpsarbeteValet av leverantörer påverkar Vasakronanslönsamhet och anseende. Genom ett systema-tiskt inköpsarbete där vi väljer leverantörer medomsorg säkerställer vi både lägre priser och bättrekvalitet i utförandet. Det är också ett verktyg föratt minimera risken för korruption. Vi har en godstruktur och systematik för vilka krav som skaställas i avtal, samtidigt har vi noterat brister iuppföljningen av utförda arbeten. Här finns enmöjlighet till förbättring kommande år.FÖRHINDRA KORRUPTIONFörekomsten av eventuell korruption påverkarbåde företaget och samhället vi verkar i på ettnegativt sätt. Korruption kan både få direktaoch indirekta ekonomiska konsekvenser ochdet är därför mycket viktig att förhindra deni alla dess former. I avsnittet om styrning påsidan 35 finns mer information om hur Vasa­kronan arbetar för att förhindra korruption.För att ge möjlighet att anonymt rapporteramisstankar om otillbörlighet eller brott finns enCompliance officer-funktion i vår organisation,läs mer på sidan 8 samt sidan 35.donationer ochfrivilliga insatserUnder 2012 beslutade vi oss för att utöka vårtstöd till Löparakademin, en ideell organisationsom genom att använda löpning som verktygtränar ungdomar att sätta, och nå, sina målinom studier, träning och livet i stort.Läs mer om vårt stöd till Löparakademin påsidorna 25–27.För mer detaljerad finansiell information omVasakronan hänvisas till årsredovisningen 2012.På sidorna 38–44 i årsredovisningen 2012 gesen samlad bild av verksamhetens riskexpone-ring, styrning, hantering och rapportering avrisker.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 39
 • 40. TotalavkastningIPD Svenskt FastighetsindexTotalavkastningen utgörs av både direkt­avkastning från fastigheterna och värde­förändring. För den senaste tioårsperiodenuppgick vår totalavkastning till 8,2 procent.■ Vasakronan■ IPD Svenskt Fastighetsindexexklusive Vasakronan024681010 år5 år3 år%Källa: IPD Svenskt Fastighetsindex10012014016018020122011201020092008Kr/kvmDriftnettoDriftnettot under 2012 ökade meddrygt 1 procent. Överskottsgraden var72 procent.AdministrationskostnadUnder 2012 fick de effektiviseringarsom genomförts tidigare år ytterligareeffekt och den totala administrations­kostnaden sjönk till 125 kr/kvm.01 0002 0003 0004 0005 00002040608010020122011201020092008Proforma%MkrDriftnetto ÖverskottsgradSkapat och fördelat ekonomiskt värde, mkrDirekt tillskapat värde 2012 2011 2010 KommentarIntäkter 5 969 6 048 5 508 HyresintäkterVärdeförändringar 646 3 008 4 407 Fastigheter, derivat och goodwillÖvriga intäkter 0 0 502 Resultat från avvecklad verksamhetSumma direkt tillskapat värde 6 615 9 056 10 417Fördelat ekonomiskt värdeMedarbetare –305 –333 –348 Löner, sociala avgifter och andra ersättningarLångivare –1 577 –1 649 –1 274 RäntenettoSamhället –585 –592 –545 Fastighetsskatt och tomträttsavgäldLeverantörer –899 –1 047 –1 016Ägarna –1 247 –1 060 –3 965 Utdelning och koncernbidragBehålls i verksamheten –2 673 –2 991 –1 934Bokförda skatter 671 –1 384 –1 335Summa fördelat värde –6 615 –9 056 –10 41740 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 41. miljöansvarVårt ansvar för miljönFastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel; från projektering, byggande och förvaltning tillombyggnad och rivning. Därför måste vi tänka långsiktigt i alla led och i alla delar av verksamheten.Miljöarbetet är en naturlig och väl integrerad deli Vasakronans dagliga arbete och styrs utifrån deriktlinjer som fastställs av Vasakronans företags-ledning i samråd med hållbarhetschefen. Plane-ring, genomförande och uppföljning sker utifrånmiljöledningssystemet ISO 14001 och proces-serna har utformats för att hantera miljöaspek-terna i varje skede av fastigheternas livscykel.Varje år sker interna och externa revisioner somsäkerställer att miljöledningssystemet följs.­Miljöledningssystemet är integrerat med företa-gets övergripande kvalitetssystem och samord-nat med affärsplaneringen. Den senaste externarevisionen genomfördes i december 2012.Prioriterade områdenVi fokuserar vårt arbete på de områden där vihar störst möjlighet att påverka och där åtgär-derna har störst effekt. Vi har därför identifieratföljande prioriterade delområden:1. Energianvändning2. Materialanvändning3. Avfall4. Transporter och resorVåra målVasakronans långsiktiga mål på miljöområdet äratt vara fortsatt branschledande. De kortsiktigamålen för 2012 var att öka andelen miljöcertifie-rade byggnader, teckna fler gröna hyresavtal ochMål Mål 2012 Mål 2013 Långsiktigt målMiljöcertifieringar Byggnader motsvarande 30 procent av total area ska vara­miljöcertifierade.Utfall: Byggnader motsvarande 14 procent av total area var­miljöcertifierade, varför målet inte uppnåddes.Byggnader motsvarande 50 procent avtotal area ska vara miljöcertifierade.Vasakronan är branschledare närdet gäller hållbarhetsarbete.Gröna hyresavtal Totalt 250 nya gröna hyresavtal ska vara tecknade vid utgångenav 2012, utöver de 558 som hittills tecknats.Utfall: Under 2012 tecknades 316 nya gröna hyresavtal varförmålet uppnåddes.Förvalta och fördjupa samarbeten medgröna hyresavtalskunder.Vasakronan är branschledare närdet gäller hållbarhetsarbete.Energianvändning En förbättring av fastighetsbeståndets energiprestanda med ­6 procent jämfört med 2011.Utfall: Fastighetsbeståndets energiprestanda förbättrades med ­7 procent, varför målet uppnåddes.En förbättring av fastighetsbeståndets ener-giprestanda med 6 procent jämfört med2012. Dessutom ska energianvändningen:– vara 50 procent under Boverkets bygg­reglers (BBR) krav vid nyproduktion.– sänkas med 50 procent vid ombyggnad.Energianvändningen per kvm(energiprestandan) ska vara 50procent lägre än branschsnittet.Avfall För 2012 sattes inga specifika mål inom området. ­Däremot skaaktiviteter genomföras i syfte att uppnå det långsiktiga målet.Utfall: Bland annat har en avfallsrevision genomförts i fastighetenKista Entré vilket har lett till nya erfarenheter och idéer.Utveckla en affärsmodell för hanteringen avvårt och våra hyresgästers avfall med mål­sättningen att öka de ekonomiska incitamen-ten för återbruk och återvinning av avfall.Allt avfall som uppstår i vår egenoch våra kunders verksamheter skaåtervinnas eller återbrukas.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 41
 • 42. 01 5003 0004 5006 0007 5009 00020122011201020092008Ton kg/kvm0123456Ton kg/kvm0100200300400500KgStockholm GöteborgÖresund Uppsala2012 totalt03006009001 2001 500201220112010200920080150300450600750Tusen m3 totalt Liter/m²Tusen m3 Liter/kvmKoldioxidutsläppI diagrammet redovisas enbart koldi­oxidutsläpp ej koldioxidekvivalenter.Utsläppskällor för koldioxid,­andel av totalt utsläpp 2012Av de utsläpp som återstår i verksam­heten utgörs en stor del av två utsläpps­källor vi tidigare inte tagit hänsyn till:produktion och distribution av bränslenhos våra energileverantörer samt läck­age från kylmaskiner.Användning av ozonned­brytande ämnen 2012Sedan 2011 har principen för redovis­ning av användning av ozonnedbrytan­de ämnen ändrats. Från och med2012 omfattar redovisningen endastpåfyllning av köldmedia i kylmaskiner.VattenanvändningVi väljer att redovisa vattenanvändning­en då begränsad tillgång till vatten är enrealitet för många människor och före­tag i världen och statistiken i många fallär en viktig fråga för våra hyresgäster.■ Produktion ochdistribution avbränslen, 39%■ Köldmedier, 19%■ El, 17%■ Fjärrkyla, 7%■ Fjärrvärme, 7%■ Pendlingsresor, 5%■ Resor, 4%■ Driftbilar, 1%■ Olja, 1%minska energianvändningen ytterligare. Måletom ökad andel miljöcertifierade byggnader nåd-des inte då det har tagit längre tid än planeratatt välja ut och prioritera bland våra befintligabyggnader. Motsvarande cirka 14 procent avtotal area var certifierad vid årets utgång. En stordel av fastigheterna uppfyller dock kraven och ärunder pågående certifiering. För 2013 är måletatt 50 procent av total area ska vara certifierad.För gröna hyresavtal är målet att samarbetetmed hyresgästerna ska förvaltas och fördjupasför att skapa värden för både hyresgästerna ochmiljön.Tillsammans med våra hyresgäster arbetar videssutom för att bli ännu bättre på att ta handom miljön och på olika sätt minska vår gemen-samma klimatpåverkan. Utifrån tanken ”Detsom går att göra grönt också ska göras grönt”har ett antal erbjudanden tagits fram, exem-pelvis Det gröna kontoret som introducerades ibörjan av 2011. Under 2012 har vi arbetat medefterföljaren, Den gröna butiken, baserat på detgröna hyresavtalet med tillägg av gröna tjänsterkring elförsörjning, service och avfall.NY PRINCIP FÖR BERÄKNINGAV KLIMATPÅVERKANUnder de senaste sex åren har ett systematisktarbete skett med att beräkna och minska vårakoldioxidutsläpp. Sedan 2006 har detta resul-terat i en minskning med över 96 procent, till1 404 ton för 2012. Mellan 2011 och 2012minskade koldioxidutsläppen med 9 procent.En kontinuerlig minskning av vår energian-vändning har starkt bidragit till utsläppsminsk-ningen. Därtill har en ökad andel inköp av miljö-märkt el, koldioxidneutral fjärrvärme och kylapåverkat. 75 procent av den el vi köper kommer42 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 43. från vattenkraft, 15 procent från vindkraft och10 procent från biobränsle.Från och med 2012 använder vi en ny prin-cip för beräkning av vår klimatpåverkan genomatt inte bara räkna på utsläpp av koldioxid utanpå samtliga utsläpp av klimatgaser, omräknadetill koldioxidekvivalenter. Det innebär blandannat att utsläpp från produktion och distribu-tion av energi- och fordonsbränslen inkluderas.Även vår användning av köldmedia inkluderasnu i vår beräkning.Sammantaget gör det att Vasakronans kli-matpåverkan för 2012 uppgår till 4 496 ton kol-dioxidekvivalenter, vilket är en siffra som då inteär jämförbar med tidigare års beräkningar av kol-dioxidutsläppet. För jämförbarheten fortsätter vidärför att även redovisa utsläppen av koldioxid.Se diagram på föregående sida.2007 började vi kompensera för de utsläppsom kvarstår från vår verksamhet, vilket gör ossklimatneutrala. Det betyder att vår verksam-het inte ger upphov till något nettotillskott avutsläpp. Vi har valt att kompensera för vårautsläpp genom att köpa andelar i FN-kontrolle-rade Clean Development Mechanism-projekt pånivån Gold standard.Clean DevelopmentMechanism (CDM) – Vasakronanväljer att klimatkompensera genom attinvestera i CDM-projekt som leder tillminskade utsläpp i motsvarande grad.För vår del innebär det att vi under 2012valde att investera resurser i vindkraftverki Kina.Certifieringssystem för Vasa­kronans fastighetsbeståndBreeam är ett brittiskt systemsom bedömer en byggnadsmiljö­prestanda utifrån aspek-terna energianvändning, vattenanvändning,materialanvändning och avfall, inomhusmiljösamt påverkan på miljön i närområdet ochtransporter. Huvudman för systemet är Buil-ding Research Establishment (BRE).EU Green building är ett EU-pro-gram för energieffektiviseringari kommersiella fastigheter ochbedömer en byggnads energian-vändning. Huvudman för syste-met är Sweden Green Building Council.LEED är ett amerikanskt systemsom bedömer en byggnads miljö­prestanda utifrån aspekternaenergianvändning, vattenanvänd-ning, materialanvändning ochavfall, inomhusmiljö samt påverkan på miljöni närområdet och transporter. Huvudman försystemet är US Green Building Council.Miljöbyggnad är ett svensktsystem som bedömer enbyggnads miljöprestandautifrån aspekterna energian-vändning, inomhusmiljö ochbyggnadsmaterialens innehåll. Huvudman försystemet är Sweden Green Building Council.Miljöcertifiering ettviktigt kvittoEn miljöcertifiering är en kvalitetsstämpel,ett intyg från tredje part att vi arbetar medmiljöfrågor på ett strukturerat sätt som gerresultat. Med hjälp av miljöcertifieringenkan vi på ett enkelt sätt kommunicera enfastighets miljöegenskaper till våra kunder.Det är något som i allt större utsträckningefterfrågas. Vi tror också att miljöcertifie-rade byggnader får ett högre fastighets-värde och att en certifiering kan förenklavid en transaktion.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 43
 • 44. Att minska vår energianvändning är en priorite-rad fråga. Incitamentet, utöver miljövinsten, ärlägre kostnader, för både oss och våra hyres­gäster. Energin som används i Vasakronansfastigheter och de verksamheter som finns därgår till uppvärmning, kyla och el. Med hjälp avtekniska lösningar och en effektiv och kunnigorganisation arbetar vi kontinuerligt med attanvända energin så effektivt som möjligt. Vi harockså ett nära samarbete med våra hyresgästerför att hitta sätt att minska energianvänd-ningen. Det sker bland annat inom ramen fördet gröna hyresavtalet.Våra målVasakronans långsiktiga mål är att energian-vändningen per kvadratmeter (energiprestan-dan) för värme, kyla och el, inklusive hyres­gästernas elanvändning, ska vara 50 procentlägre än branschgenomsnittet.I dagsläget saknas branschstatistik för bygg-naders totala energianvändning. Vasakronan hardärför valt att jämföra sitt resultat med den statis-tik som finns tillgänglig, vilken är SCB:s statistikför värmeenergianvändning i svenska byggnader.Vid en sådan jämförelse ligger Vasakronan 45procent lägre än branschsnitt.Gott resultat 2012För att säkra det långsiktiga målet sätter vi ävenkortsiktiga årsvisa mål för energianvändningen.Målet för 2012 var en förbättrad energiprestandai hela fastighetsbeståndet med 6 procent jämförtmed 2011. Ett mål som överträffades då energi-prestandan förbättrades med 7 procent.Det goda resultatet förklaras främst av attarbetet med att trimma och finjustera befint-liga installationer i fastigheterna har gett godaeffekter i kombination med att både små ochstora energiinvesteringar kontinuerligt görs.Ytterligare en parameter som från år till årpåverkar vårt resultat är att vi löpande förändrarvårt fastighetsbestånd. När vi avyttrar fastig­heter som ligger sämre till vad gäller energi­effektivisering och förvärvar fastigheter somligger bättre till får det också effekt på vårtresultat.Fortsatta utmaningarVid nyproduktion är Vasakronans mål att ener-giprestandan ska vara 50 procent bättre änTillsammans använder vi mindre energiGenom att jobba tillsammans med våra hyresgäster kan vi hitta effektiva sättatt minska energianvändningen. Samtidigt som vi minskar vår gemensammamiljöpåverkan kan vi också minska kostnaderna.Energiprestandan för såväl värme, kylasom el förbättrades ytterligare under2012 med en minskad energianvänd-ning som följd. Utvecklingen är en följdav arbetet med att trimma och finjuste-ra befintliga anläggningar, i kombina-tion med att genomförda energieffekti-viseringar successivt får effekt. Dentotala energianvändningen minskademed 7 procent under 2012 jämförtmed 2011. I diagrammen syns äveneffekten av de fastighetstransaktionersom gjorts under åren.Energianvändning för värme05010015020025030020122011201020092008020406080100120GWh totalt kWh/m²GWh kWh/m²Energianvändning för kyla02040608010020122011201020092008020406080100GWh totalt kWh/m²GWh kWh/m²Energianvändning för el05010015020025030020122011201020092008020406080100120GWh totalt kWh/m²GWh kWh/m²44 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 45. BBR:s krav. Prognoser för de pågående projektsom startats efter att målet sattes visar att deflesta av våra projekt uppfyller målet.Målet vid ombyggnation är att energianvänd-ningen ska sänkas med 50 procent jämfört medföre ombyggnationen. Det är ett utmanande målsom vi strävar efter att nå i alla större ombygg-nationer som omfattar fastighetens tekniskainstallationer och/eller klimatskal, det vill sägafastighetens fasad, fönster och tak.I handelsfastigheter är den stora energislu-karen belysningen. Med hjälp av investeringari bland annat LED-belysning kan man dock fåner energianvändningen väsentligt.Utöver vårt löpande arbete med att minskaenergianvändningen i fastigheterna arbetar viäven med att förse våra byggnader med egen-producerad förnyelsebar energi, i form av exem-pelvis solceller i anslutning till en fastighet.Målsättning framöverMålet för 2013 är att återigen förbättra dettotala fastighetsbeståndets energiprestandamed 6 procent jämfört med 2012. Dessutomgäller att energianvändningen vid nyproduktionäven fortsättningsvis ska vara 50 procent underBoverkets byggreglers (BBR) krav samt sänkasmed 50 procent vid större ombyggnader.en tredelad strategi för att nå energimålenReducera – Vi ska reducera mängden tillfördenergi genom att spara och använda energineffektivt.Organisera – Vi ska organisera tillförd energiså att dess kvalitet utnyttjas maximalt. Föruppvärmning används i första hand fjärrvärme,egen biobränsleeldning och varmvatten frånsolfångare. Elanvändning begränsas till belys-ning, drift av apparater, installationer ochkontorsutrustning.Selektera – Vi ska minska våra utsläpp avväxthusgaser. Det gör vi genom att minskavårt fossilberoende och samtidigt öka ande-len förnyelsebar energi.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 45
 • 46. Vi minskar och tar hand om avfalletVasakronan vill bidra till ett klokt kretslopptänk, dels genom att minska mängden avfall,dels genom att ta tillvara det som går. Det är bra för både miljön och ekonomin.Det som är avfall för Vasakronan eller någon avvåra hyresgäster kan vara en resurs för någonannan. Genom att sortera avfallet i olika frak-tioner återvinner och återbrukar vi det på etteffektivt sätt. Utgångspunkten för vårt arbeteär att allt avfall, oavsett källa och bestånds­delar, alltid ska hanteras miljömässigt korrektoch tas om hand med hänsyn till de lagar, regleroch branschöverenskommelser som gäller.Inom ramen för vår verksamhet hanterar vitre typer av avfall:•  Det som uppstår vid ny-/ombyggnad av­lokaler och fastigheter.•  Det avfall som genereras av våra hyresgästeroch som vi tar hand om.•  Det avfall som uppkommer i driften av vårafastigheter och från våra egna kontor.Våra målVasakronans långsiktiga mål är att allt avfallsom uppstår i vår egen och våra kunders verk-samheter ska ses som en resurs genom att åter-vinnas eller återbrukas. Målet ska nås genomatt vi gör avfallshanteringen i våra fastighetermer effektiv så att allt material kan tas tillvarai olika kretslopp.Utmaningar och möjligheterDen stora utmaningen för vår avfallshanteringär möjligheten att mäta mängden avfall. Vidnybyggnads- och ombyggnadsprojekt ställer vikrav på våra leverantörer att allt avfall ska käll-sorteras och tas om hand i enlighet med de lagaroch regler som gäller och om möjligt återbrukasoch återvinnas. Vi ser dock att det finns en möj-lighet att skärpa kraven på våra leverantörer tillatt omfatta även mängden avfall som genereras.För våra hyresgäster försöker vi skapa för-utsättningar för en effektiv avfallshantering ifastigheterna, till exempel i form av ordentligakällsorteringsrum med tydligt utmärkta frak-tioner för att underlätta sortering. Dessutomkan vi anpassa hyresgästens egen lokal om detunderlättar sorteringen av avfallet för dem. Idagsläget har vi små möjligheter att förse vårahyresgäster med den avfallsstatistik som demånga gånger behöver för sin miljöredovisning.Det beror till stor del på att det saknas en effek-tiv teknik för att mäta vilken typ och mängdavfall som var och en lämnar.De hushållsavfall som uppstår i våra fastig-heter måste lämnas till den avfallsentreprenörsom respektive kommun har upphandlat. Somfastighetsägare har vi inga möjligheter att ställakrav på avfallsentreprenören och kan därför inteheller kräva att få till exempel avfallsstatistik.Den statliga avfallsutredning som presen-terades hösten 2012 öppnar dock upp för nyamöjligheter att göra undantag för näringsverk-samheter. Det skulle ge oss möjlighet att självavälja avfallsentreprenör och därmed ge ossbättre förutsättningar att förse både oss ochvåra hyresgäster med viktig avfallsstatistik.Under 2012 uppgick mängden utsorteratavfall till 34 500 ton. Mängden utsorterat avfallligger relativt konstant under åren, se diagram,vilket vi tolkar som att där vi har en fungerandekällsortering fortsätter vi och våra kunder attanvända den. Eftersom vi saknar statistik för dentotala mängden avfall som uppkommer i vår ochvåra kunders verksamhet kan vi dock inte dranågra slutsatser över om mängden avfall ökar,minskar eller är konstant. Vi kan heller inte utläsaom andelen sorterat avfall ökar eller minskar.Mängden farligt avfall uppgick under 2012till 114 ton.010 00020 00030 00040 000Ton2010 2011 2012Avfall sorterat, 20121)Mängden sorterat avfall ligger relativt konstant un­der åren, vilket vi tolkar som att där vi har en fung­erande källsortering fortsätter vi och våra kunderatt använda den.020406080100120Ton2010 2011 2012Avfall farligt, 20121)Under 2012 hanterades 114 ton farligt avfall. Detär en ökning med 40 procent jämfört med 2011.En orsak till ökningen är att vi under 2012 överta­git hanteringen av en större mängd farligt avfallfrån våra kunder och att den även innefattar olje­haltigt slam vilket ger stora volymer. I de redovisa­de uppgifterna ingår inte sådant farligt avfall somhyresgästerna själva hanterar.1) I redovisningen ingår inget avfall från ­kategori 1(ny-/ombyggnad).46 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 47. Vi gör miljömedvetna materialvalVasakronans mål är att i alla skeden av en fastighets livscykel använda miljöanpassade materialoch byggvaror. Vi ska dessutom använda dem så resurseffektivt som möjligt.De material som används vid nyproduktion,ombyggnad, hyresgästanpassningar och under-håll har stor betydelse för den miljöpåverkan enfastighet har. Under året påbörjade vi ett arbeteför att minska mängden nytt material i ombygg-nadsprojekt. Det ger oss ett verktyg för att se överhur användningen av nytt material kan ersättasmed återbrukade resurser. Som en effekt av vårtarbete med att miljöcertifiera våra fastigheter harvi dessutom börjat se oss om efter byggmaterialsom innehåller återvunnen materialråvara.Våra målVasakronans ambition är att minska den totalaresursanvändningen. De material som ändåanvänds ska vara fria från farliga ämnen och halåg miljöbelastning. Därför ska alla material ochbyggvaror som vi och våra hyresgäster användervara miljöbedömda enligt byggvarubedöm-ningen. I den finns tusentals varor bedömda.Detta är också är ett krav som finns inskrivet imerparten av våra hyresavtal.Rutiner för uppföljningI våra miljörevisioner följer vi upp att våra entre-prenörer följer Byggvarubedömningen i våraprojekt. Under 2012 gjordes tre leverantörs-revisioner vilka kompletterades med ett 15-talinterna revisioner. Vid dessa följdes bland annatefterlevnaden av byggvarubedömningen upp.Resultatet visar att granskning och doku-mentation av byggvaror vid större projekt fung-erar mycket bra. För mindre projekt finns enstor förbättringspotential.Trots en tydlighet i våra kontrakt konstaterar viatt entreprenörer brister i sitt ansvar. Vi behöverdärför skärpa uppföljningen av våra leverantörer.Hantering av PCB och asbestEfter genomförda inventeringar kan vi konsta-tera att vi har mycket små mängder kvar av PCBoch asbest i våra fastigheter. Asbest behöverinte saneras om det inte föreligger risk för sprid-ning till luft. Som fastighetsägare har man dockett ansvar att veta var eventuell asbest förekom-mer för att kunna förebygga risker vid rivnings-arbete. Den återstående PCB:n saneras i linjemed de lagkrav som finns för PCB-sanering.Fakta om ByggvarubedömningenInom byggandet har många ämnen tidigare använts som idag ses som farliga; as-best, PCB, freon, kadmium och bly – listan kan göras lång. Nya ämnen med farligaegenskaper kommer ständigt till; hormon­störande ämnen, ftalater och bromeradeflamskyddsmedel är bara toppen av ett isberg.Lagstiftningen ligger decennier efter så fastighetsägare och bygg­herrar har tagitsaken i egna händer och tagit fram ett eget miljöbedömningssystem för att kunnautvärdera en produkts innehåll. Bedömningen baseras på Byggvarudeklarationeroch säkerhetsdatablad och finns samlade i ett webbaserat verktyg som även under-lättar dokumentation av valt bygg- och förvaltningsmaterial. I databasen finns idagöver 10 000 bedömda byggvaror.Produkterna bedöms inom sju områden som värderas var för sig. Därefter görs enviktning av de olika områdena innan slutomdömet fastställs. Bedömningskriterier-na har utarbetats av en expertgrupp bestående av miljö- och kemiexperter.De sju bedömningsområdena:• Innehållsdeklaration• Ingående material och råvaror• Tillverkning av varan• Transporter och emballage• Bruksskedet• Avfall och rivning• InnemiljöVaran får bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”.Bakom Byggvarubedömningen står följande företag: Akademiska Hus, AMF, Ebab i­Stockholm, Familjebostäder, HSB, Göteborgs Stad, Hufvudstaden, Landstinget iVästmanland, Micasa fastigheter, NCC, Norrporten, Landstingsfastigheter Örebroläns landsting, Locum, Nya Karolinska Solna, Peab, SISAB, Storstockholms Lokal-trafik, Statens Fastighetsverk, Skanska, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Vasa-kronan, White ­arkitekter, Västfastigheter.Vasakronan har en plats i organisationens styrelse.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 47
 • 48. Våra resor och transporterVi har en nollvision när det gäller koldioxidutsläpp och strävar mot att ingafossilberoende ­transporter och resor sker i vår verksamhet.Transporter ger upphov till olika former avutsläpp, bland annat koldioxid. Vår främstamöjlighet att minska dessa utsläpp ligger i attminska antalet transporter och resor, och attvälja mindre miljöpåverkande alternativ.I vår verksamhet förekommer en mängd olikatyper av transporter och resor. Våra medar-betare behöver till exempel transportera sig itjänsten och även ta sig till och från arbetet.Våra hyresgäster behöver transportera varor ochgods till och från fastigheterna där de verkaroch till och från våra ny- och ombyggnadspro-jekt sker ett stort antal tunga transporter.ökade valmöjligheterFör att nå vårt mål behöver vi minska antalettransporter och öka möjligheterna att kunnavälja ett transportslag med mindre miljöpåver-kan. Vi försöker dessutom att, i möjligaste mån,förlägga våra driftkontor i närheten av fastighe-terna för att minska avstånden. För resor i dendagliga driften använder vi i huvudsak miljö-klassade bilar och vår bilflotta omfattar nu ävenett mindre antal elbilar.För Vasakronans medarbetare gäller vårresepolicy som säger att vi i möjligaste mån skavälja tåg som färdmedel för resor inom Sverige.Via en webbtjänst som vår reseförmedlare till-handahåller får varje medarbetare svart på vittvad valet av färdmedel generar i form av utsläppoch kostnader. Förhoppningen är också attflytten av Vasakronans huvudkontor till lokaleri direkt anslutning till Stockholms viktigasteknutpunkt för resor, Centralstationen, ska bidratill att fler medarbetare väljer att resa med kol-lektivtrafiken till och från arbetet. Vi har ävenutrustat samtliga av våra egna kontor med avan-cerad teknik för videokonferenser som bidrar tillett minskat behov av resor.Under 2012 orsakade våra egna resor ochtransporter 434 ton koldioxidutsläpp. Det mot-svarar 10% av vår klimatpåverkan och 30% avvåra koldioxidutsläpp.Samordning och dialogEtt sätt för oss att medverka till att minskaantalet transporter är att bättre samordna deleveranser som vi hanterar för våra hyresgäs-ters räkning, inte minst i de fall godset ska tillsamma eller närliggande fastigheter. För attskapa attraktiva alternativ till bilen ser vi ocksåtill att det i och kring fastigheterna finns godamöjligheter till säker cykelparkering tillsam-mans med omklädningsrum för ombyte.Vi har också påbörjat ett arbete med att inspi-rera våra hyresgäster att minska eller förändrasina transport- och resvanor. Dessutom har visamarbeten med kollektivtrafikens aktörer föratt medverka till alternativa färdmöjlig­heter förbåde pendling och tjänsteresor.I våra leverantörsavtal ställer vi tydliga kravpå att miljöklassade fordon ska användas vidtransporter till och från våra fastigheter. Vissaundantag görs dock för tyngre transporter tilloch från om- och nybyggnationer där miljöklas-sade fordon inte alltid är möjliga att använda.Vid några av de tredjepartsrevisioner somgjorts har det framkommit att en del leveran-törer inte lever upp till de krav vi ställer påtransporter med miljöklassade fordon. Vi serdärför ett behov av att intensifiera dialogenmed leverantörerna för att vi tillsammans skakunna säkerställa en utveckling mot färre fossil­beroende transporter.Vår ambition är också att tydliggöra inomvilka transportområden vi ytterligare kommeratt skärpa våra krav, för att på så sätt kunnapåverka leverantörernas framtida fordons­beställningar.48 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 49. socialt ansvarVårt sociala ansvarVasakronans sociala ansvar handlar om de människor som påverkas av vår verksamhet. Utöveratt ta väl hand om våra anställda vill vi medverka till att människor och samhällen växer genomatt bidra till hållbara stadsdelar med hus där människor trivs och verksamheter utvecklas.Mål Mål 2012 Mål 2013 Långsiktigt målMedarbetare Genom ett aktivt och engagerat arbete bibehålla ett nöjdmedarbetarindex (NMI) på minst 97.Utfall: I den senaste medarbetarundersökningen uppgickNMI till 97, varför målet uppnåddes.Ett bibehållet NMI på minst 97. Vasakronan ska vara den mest attraktivaarbetsgivaren bland svenska fastighets-företag.Kunder 65 procent av Vasakronans arbetsteam ska nå ett betyg påminst 80 inom område kontakt i kundundersökningen Tyckom Vasakronan.Utfall: 58 procent av arbetsteamen nådde ett betyg på minst80 varför målet inte uppnåddes.85 procent av Vasakronans arbetsteam ska nå ettbetyg på minst 80 inom område kontakt i kundun-dersökningen Tyck om Vasakronan.Kunderna ska uppleva att Vasakronanhar branschens mest attraktiva erbju-dande.Vi vill göra nytta i samhället och utgångspunk-ten för vårt sociala ansvar är att värna om demänniskor som främst påverkas av vår verksam-het. Till dem hör givetvis våra medarbetaredär vi framförallt prioriterar ett långsiktigt ochsystematiskt arbete med att säkerställa ett högtnöjd medarbetarindex (NMI) och goda arbets-miljöförhållanden. Under 2012 har arbetet fort-satt med att identifiera ytterligare grupper sompåverkas av vår verksamhet i kombination meden analys av hur denna påverkan ser ut.Prioriterade områdenVårt arbete fokuserar på de områden som vi harstörst möjlighet att påverka och där åtgärdernakan förväntas få störst effekt. Utifrån detta harvi identifierat och prioriterat följande grupperoch områden:1. Medarbetare2. Människor i och kring fastigheterna3. Vår roll i samhälletVåra målVår målsättning inom medarbetarområdet ärsedan länge fast förankrad. Vi vill ha nöjdamedarbetare och vara den mest attraktivaarbetsgivaren i branschen. Det tror vi bäst nåsgenom att i det dagliga arbetet skapa delaktig-het, motivation och trivsel hos medarbetarna.Vår ambition är också tydlig när det gäller attskapa hälsosamma, trivsamma och säkra inom-hus- och närmiljöer, samt att verka för en ökadtillgänglighet till våra fastigheter.Vi vill också ta ett ökat ansvar för det sam-hälle där vi verkar. Det gör vi först och främstgenom att bedriva en verksamhet baserad påstarka värderingar, lagar och regelverk. Menockså genom att vara delaktiga i stadsutveck-ling och engagera oss i hållbara samarbeten.Under 2012 har vi därför arbetat fram enplan som formulerar hur ett utökat samhälls­ansvar för Vasakronan ska se ut.Vasakronans utökade samhällsansvar skaske genom samarbeten och projekt med etable-rade organisationer. Projekten som genomförsska kännas relevanta för medarbetarna och varalokalt förankrade. De ska vara av sådan art attdet inte bara handlar om passivt ekonomisktstöd utan ger medarbetarna möjlighet att självaaktivt delta. Därtill ska det handla om långsik-tiga satsningar från alla involverade parter.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 49
 • 50. Vi satsar på våra medarbetareDelaktighet, motivation, engagemang och trivsel – allt ska finnas hos våra medarbetare. De är nyckelntill vår framgång som långsiktig och pålitlig samhällsaktör, samarbetspartner och arbetsgivare.Antalet medarbetare var under året i medel-tal 332 (341). Personalomsättningen sjönktill cirka 6 (11) procent. Det tolkar vi som attmedarbetarna känner sig mer delaktiga i verk-samheten, ges rätt förutsättningar att utöva sinspecifika kompetens och helt enkelt trivs påarbetet.UppförandekodenEtt viktigt arbete under 2012 var att tillsam-mans med medarbetarna ta fram och blanddem förankra en uppförandekod. Den sam-manfattar Vasakronans förhållningssätt somaffärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör.Alla medarbetare har ett ansvar att följa koden,och vi utgår från att våra samarbetspartnersoch kunder delar vår ambition att agera på ettsunt och ansvarsfullt sätt. Uppförandekodenär baserad på Vasakronans grundläggande vär-deringar: hög etik, humanistisk grundsyn ochhelhetssyn samt de tio principerna enligt FN:sGlobal Compact.MedarbetarundersökningÅrets medarbetarundersökning visade fortsattgoda resultat med ett Nöjd MedarbetarIndex(NMI) på 97. Nytt för årets undersökning var ettpar frågor kring medarbetarens engagemang iföretaget: Hur tydligt är det som medarbetarenska göra och bidra med för att utveckla verk-samheten? Vilken energi har medarbetaren föratt göra det? Utifrån diskrepansen mellan desom har mycket energi men inte vet vad denska användas till och tvärtom, kan vi identi-fiera organisationens behov. Det hjälper ossatt fokusera våra insatser framöver. För 2013är målet ett NMI på minst 97. För att nå vårmålsättning om nöjda medarbetare arbetar vikontinuerligt med både kompetensutvecklingoch karriärplanering för att skapa delaktighethos medarbetarna.Det kommunikativa ledarskapetUnder 2012 har vi tränat våra chefer i kommu-nikativt ledarskap. En utbildning som fokuseratpå hur olika budskap kan formuleras på ettintressant, begripligt och inspirerande sätt,tillsammans med ett anpassat kroppsspråk ochröstläge. Målet är bland annat att cheferna skakänna sig trygga i att förmedla information iolika situationer och kunna fylla budskap medegna ord på ett personligt sätt.Mätbar ledarskapsutvecklingFör att mäta effekten av våra satsningar påledarskapsutveckling har vi vid två tillfällen(2010 och 2012) gjort en 360-gradersanalysav alla med personalansvar. I analysen fårrespektive chef återkoppling på sitt ledarskapav överordnad, kollegor och underställda.Resultatet är ett bra underlag för en utvärderingav ledarskapet och ligger till grund för en kon-struktiv utvecklingsplan. Det samlade resultatetför vårt ledarskap visar en positiv förflyttninginom så gott som samtliga områden.Egen kompetensutvecklingVår övertygelse är att kraften växer inifrån.Medarbetare på Vasakronan ska ta eget ansvarför sin kompetensutveckling och själva initierakontinuerliga utvecklings- och avstämnings-samtal med sin chef för att gemensamt arbetafram en individuell utvecklingsplan. Under årethar upplägg och tidpunkt för medarbetarsam-talen därför förändrats. Samtalen ska gå motkortare avstämningar med tätare intervaller.Det förutsätter ett ömsesidigt ansvar där mansom chef har ett stort ansvar för ett konstruktivtbemötande.Fler skräddarsydda utbildningarTrenden för kompetensutveckling bland våramedarbetare är tydlig. Efterfrågan på fastlagdakurser minskar väsentligt, till förmån för med-arbetare som söker kunskap på egen hand elleri form av en skräddarsydd utbildning. Den blirmer individuell och går mot mer beteende-vetenskaplig inriktning, exempelvis i form avkommunikationsträning och bemötande. Dettagör att vi väljer att inte summera antalet utbild-ningstimmar för 2012. Istället konstaterar vi attkompetensutvecklingen är fortsatt intensiv.resultatdelnings­programFör att ytterligare stärka motivationen ochengagemanget finns ett resultatdelnings­program för samtliga anställda på Vasakronan,exklusive ledningsgruppen. Programmetutgår från målområden som förenklat byggerpå resultat och nöjda kunder, och kan ge tvåmånadslöner i maximalt utfall.hög rankingEnligt fastighetsbranschens rekryterings­barometer 2012 rankas Vasakronan som denmest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Detkan vara en effekt av vår aktiva närvaro på ettantal strategiskt utvalda tekniska högskoloroch yrkeshögskolor. Ett annat sätt att lockaframtidens talanger till oss är att erbjuda prak-tikplatser. Till den senaste sommarens cirka tiopraktikplatser hade vi över 1 000 sökande frånhögskolor.50 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 51. Vår kompetens­försörjningVårt arbete med kompetensväxling handlar omatt ge medarbetare möjligheter till förkovring,kombinerat med en naturlig rörlighet med efter-tanke. Vid ersättningsrekryteringar funderar vinoga över vilken kompetens vi har störst behovav nu och i framtiden.Att förvalta kontors- och handelsfastigheterkräver avancerad teknisk kompetens hos medar-betarna, det gör att högskolekompetens kommeratt bli allt viktigare i framtiden. För att signaleravikten av kompetensväxlingen har vi genomförtett titelskifte från fastighetstekniker till drifts-tekniker.Vi gör en löpande översyn av utbildningsnivånhos våra medarbetare och statistiken visar att58 (58) procent av dem har eftergymnasialutbildning. 44 procent har en akademisk utbild-ning kortare än tre år.Medarbetarnas hälsaMedarbetarnas hälsa följs löpande upp och vilägger stor kraft på att förebygga arbetsskadorsamt rehabilitera långtidssjukskrivna. Den totalasjukfrånvaron för 2012 uppgick till 2,8 procent.Det långsiktiga målet är att sjukfrånvaron inteska överstiga tre procent. Precis som 2011 rap-porterades inga arbetsskador under 2012.Vasakronans mångfalds- och jämställdhets­policy säger att vår verksamhet ska vara fri fråndiskriminering, främlingsfientlighet och trakas-serier. Alla anställda och arbetssökande skabehandlas likvärdigt och kvinnor och män skages lika möjlighet till utveckling och befordransamt ha lika lön för likvärdigt arbete. Eventuellafall av diskriminering ska fångas upp via någonav fyra kanaler: närmaste chef, HR, fackligaföreträdare eller företagets compliance officer.Inga fall av diskriminering rapporterades under2012.Total sjukfrånvaroUnder 2012 ökade den totala sjukfrånvaron något,men ligger alltjämt kvar på en låg nivå.0123452012201120102009%Anställda 2012 Tjänstemän Kollektivanställda TotaltStockholm 165 53 218Göteborg 33 13 46Öresund 27 12 39Uppsala 26 8 34Totalt 251 86 337Åldersfördelning bland medarbetarna–29 år 8%30–49 år 62%50– år 30%Snittålder, år 45,17KönsfördelningKvinnor MänAnställda 116 221Ledningsgrupp 3 9Styrelse 2 8Sjukfrånvaro 2012 2,8%Kvinnor Män–29 år 1,9 2,830–49 år 2,0 2,650– år 2,8 3,9PersonalomsättningKvinnor 2,7%Män 3,6%Totalt 6,3%Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 51
 • 52. Människorna i och kring våra fastigheterHundratusentals människor arbetar i och besöker våra fastigheter varje dag. Vår målsättning äratt skapa miljöer där människor trivs och verksamheter utvecklas samt att i större utsträckninggöra våra hus och områden tillgängliga för alla människor.Fakta om Enkelt avhjälpta hinder1 juli 2001 trädde ett retroaktivt krav igenom i 21a § i 17 kap PBL. Lagkravet inne-bär att det ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och använd-barhet ska undanröjas i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har till­träde samt på allmänna platser. I handlingsplanen ”Från patient till medborgare”framgår att målet är att dessa enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas senast 2010.Vilka lokaler och platser gäller detLokaler dit allmänheten har tillträde är lokaler som riktar sig till och används avallmänheten. Med allmän plats avses gator, vägar, torg och parker som är redovisa-de som allmän plats i detaljplan. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hindersom med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan an-ses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt be-tungande för fastighetsägaren.ExempelEnkelt avhjälpta hinder kan vara till exempel mindre nivåskillnader, bristande kon-trastmarkeringar, varningsmarkeringar, balansstöd, belysning, skyltning och fastinredning. Den som äger lokalen har ansvaret att bristerna åtgärdas, tillsynsmyn-dighet är kommunen.Läs mer på Boverkets hemsida.En viktig del av Vasakronans hållbarhetsar-bete är att tillhandahålla en god inomhus- ochnärmiljö för de runt 180 000 människor sombesöker eller dagligen vistas i eller kring vårafastigheter.Som Sveriges största fastighetsägare har viett ansvar – och goda förutsättningar – för att taen aktiv del i utvecklingen av närområdet kringvåra fastigheter. Det gäller både i befintligaområden och kommande byggprojekt.Människorna i husenVi bidrar till våra kunders framgång genom attskapa goda arbetsmiljöer som främjar god hälsaoch effektivitet.De områden där våra fastigheter finns skaanpassas för den moderna människans behovav serviceutbud och med närhet till allmännakommunikationsmedel. Vi ska också verka föratt vårda en levande stadskärna.För att undvika risken för olyckor och andratillbud i samband med till exempel ny- ochombyggnadsprojekt vidtar vi relevanta ochnödvändiga säkerhetsåtgärder.Vi arbetar också för att förbättra tillgänglig-heten till och i våra fastigheter så att alla män-niskor, oavsett individuella förutsättningar, skakunna besöka våra hus och de verksamhetersom finns där.Mål för kundnöjdhetenDen senaste kundundersökningen, genomfördunder första kvartalet 2012, visar att kunder-nas helhetsomdöme av oss är fortsatt positivtoch ligger på höga nivåer i samtliga regioneroch följaktligen för Vasakronan som helhet.Helhetsomdömet för kundnöjdheten för kon-torskunder har förbättrats något jämfört mednivån 2011, från 74 till 76. Helhetsomdömetför butikskunder förbättrades till 69 från fjol-årets 65.Hur våra hyresgäster upplever sin kontaktmed Vasakronans medarbetare är avgörandeför helhetsomdömet. Därför inleddes ett arbeteunder 2012 som syftade till att vidareutvecklavårt samarbete och vår rådgivande roll gente-mot hyresgästerna och att hjälpa dem att iden-tifiera eventuella behov och föreslå lösningar.För att mäta utvecklingen inom området har ettutmanande mål för hur kunderna upplever kon-takten med Vasakronan satts för 2013. Måletär att 85 procent av arbetsteamen ska ligga påminst 80 i området kontakt.52 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 53. Vår roll i samhälletVasakronans vision om den goda staden förutsätter att vi engagerar oss i samhällsutvecklingen. SomSveriges största fastighetsägare vill och kan vi ta ett aktivt ansvar för en hållbar samhällsutveckling.Vårt samhällsansvar tar sin utgångspunkt iFN-initiativet Global Compact som i sina tioprinciper samordnar arbetet med hållbarhets-frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,miljö och korruption. Ansvaret för att leva upptill dessa principer ska återspeglas i såväl vårainterna policyer som i handling.På nationell nivå kanaliserar vi vårt sam-hällsengagemang bland annat genom att deltai nätverk och branschanknutna projekt ochföreningar.Att göra skillnadVasakronans ambition är att ta ett ökat sam-hällsansvar, framförallt på de orter där vi harverksamhet. Vi vill göra det genom att engageraoss i samhällsproblem där vi kan göra skillnadoch då i samarbete med andra professionellaaktörer. Det arbete som inleddes under 2011med frågan ”var ska vi börja?” fortsatte under2012 och har resulterat i ett internt ramverksom definierar inriktningen på och förutsätt-ningen för ett ökat samhällsengagemang.Medarbetarnas engagemangEn ledstjärna i vårt arbete för att ta ett utökatsamhällsansvar har varit att engagemanget skavara relevant för medarbetarna. Projekten skavara lokalt förankrade och av sådan art att detinte bara handlar om passivt ekonomiskt stödutan ger medarbetarna möjlighet att självaaktivt delta. Därtill ska det handla om långsik-tiga satsningar från alla involverade parter.Efter ett antal workshops runt om i organi-sationen har vi identifierat områden som enga-gerar medarbetarna lite extra; exempelvis fram-tiden för barn och ungdomar i socialt utsattaområden. En organisation som vi nu väljer attengagera oss mer i är Löparakademin, en ideellorganisation som bedriver verksamhet medhögstadieelever i Stockholms miljonprograms­förorter. Genom att använda löpning som verk-tyg tränas ungdomar i att sätta, och nå, sinamål inom studier, träning och livet i stort. Vasa-kronan har haft ett samarbete med Löparakade-min redan tidigare, lokalt i Kista. Det utökadeengagemanget består bland annat av ett störrebidrag till organisationen samt även genom atttillhandahålla ett Advisory Board. Våra medar-betare kommer också att få möjlighet att deltai organisationens verksamhet som volontärer.Vasakronan är en av Löparakademins huvud-sponsorer.Sweden Green Building CouncilSweden Green Building Council är en ideell föreningsom grundades 2009 av Vasakronan och ytterligaretolv svenska företag och organisationer inom bygg-och fastighetssektorn. Syftet är att utveckla och på-verka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.HagainitiativetTillsammans med ytterligare sju välkända företag ini-tierade Vasakronan 2010 Hagainitiativet. Syftet medinitiativet är att minska näringslivets utsläpp och attlyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtids­frågorna. Initiativet hade vid utgången av 2012 sam-lat tolv medverkande företag.Löparakademin2012 utökade Vasakronas sitt samarbete med Löpar­akademin, en ideell organisation som arbetar medbarn och ungdomar i utsatta områden i Stockholm.Långdistanslöpning och träning används som verktygför de ungas personliga utveckling. Samarbetet ärtreårigt och syftar även till att stötta Löparakademinsexpansion till andra regioner.Några av Vasakronans hållbara samarbetenVasakronans hållbarhetsredovisning 2012 53
 • 54. GriOm Vasakronans hållbarhetsredovisningUpplysningar Beskrivning Läshänvisning KommentarStrategi och analys01.01 Uttalande från högsta beslutsfattare om vikten av hållbar utveckling förorganisationen och dess strategi.Sidan 3–501.02 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter. Sidan 35–37, 39, ÅRsidan 38–39Organisationsprofil02.01 Organisationens namn. Redovisningensframsida02.02 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. Innehållssidan; ÅRomslagets insida02.03 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures. ÅR omslagets insida,40–44, not 20–22sidan 75–7702.04 Lokalisering av organisationens huvudkontor. ÅR not 1 sidan 6302.05 Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länderdär viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågorsom berör hållbar utveckling i redovisningen.Innehållssidan Vasakronan bedriver endast verksamhet i Sverige.02.06 Ägarstruktur och företagsform. Innehållssidan, ÅRnot 1 sidan 6302.07 Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördel-ning, vilka sektorer man är verksam i och typ av kunder/förmånstagare).Innehållssidan, ÅRomslagets insida, sidan12–14Vasakronan bedriver endast verksamhet i Sverige.02.08 Den redovisande organisationens storlek, inklusive antal anställda, nettoför-säljning, total finansiering och kvantitet/volym av produkter och tjänster.Sidan 38–40, 51 (antalmedarbetare), ÅR sidan10, 18, (kvantiteter/volymer), 30–31 (finan-siering)02.09 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek,struktur eller ägande.ÅR sidan 1502.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. sidan 6–7Denna redovisning är den fjärde som Vasakronan gör enligt riktlinjernafrån den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI).Dessa riktlinjer kan följas på tre olika nivåer, från lägsta C-nivå till högstaA-nivå. Vasakronans redovisning för 2012 har gjorts med ambition att iallt väsentligt uppfylla kraven på B-nivå. Redovisningen är delvis integre-rad med Vasakronans årsredovisning. En särskild översikt i detta doku-ment visar var de olika indikatorerna återfinns i redovisningen.Hållbarhetsredovisning upprättas och publiceras en gång per år. Jäm-fört med hållbarhetsredovisningen för 2011 har inga väsentliga föränd-ringar gjorts vad avser avgränsning, omfattning eller mätmetoder. Det harinte heller skett någon förändring av information som lämnades i förraårets redovisning utöver vad som anges i GRI-index nedan. Redovisningenomfattar inte verksamheter som kontrolleras av enskilda hyresgäster ellerleverantörer.Vasakronan har valt att inte låta redovisningen bestyrkas externt. Moti-vet till det är främst den revision som ändå utförs av miljöarbetet inomramen för certifieringen enligt ISO 14001.I texten nedan har hänvisningar till årsredovisning 2012 förkortats ÅR.Innehållsförteckning baserad på GRI:s riktlinjer54 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 55. Upplysningar Beskrivning Läshänvisning KommentarRedovisningsprofil03.01 Redovisningsperiod. Redovisningensframsida03.02 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen. Redovisningen för 2011 publicerades i mars 2012.03.03 Redovisningscykel. Publiceras årligen i anslutning till att årsredovisningenavges.03.04 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. Sidan 5803.05 Processer för definition av innehållet i redovisningen. Sidan 36–3703.06 Redovisningens avgränsning. Sidan 36, 5403.07 Begränsningar för omfattning och innehåll. Sidan 36, 5403.08 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar,utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverkajämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer.ÅR not 2 sidan 63–6603.09 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antagandenoch vilka tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vidsammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen.Sidan 5403.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigareredovisningar och skälen för sådana förändringar.Sidan 5403.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vadgäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.Sidan 5403.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen upplysningarna finns. Sidan 54–5703.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningenexternt bestyrkas.Sidan 54Styrning04.01 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer somär underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så somatt fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen.Sidan 34–35,ÅR sidan 40–4404.02 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör. ÅR 46–4704.03 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmarinom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen.ÅR Sidan 46–4704.04 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationereller vägledning till styrelsen eller företagsledningen.ÅR sidan 4004.05 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshava-re och chefer (inklusive avgångsavtal) och organisationens resultat (inklusi-ve sociala och miljömässiga resultat).ÅR sidan 42–44,not 9 sidan 7004.06 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intresse­konflikter uppstår.ÅR sidan 40–4404.07 Rutiner och processer för att bestämma vilka kvalifikationer och vilkenexpertis som styrelsemedlemmar bör besitta för att styra organisationensstrategi i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.ÅR sidan 40–4404.08 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekodoch principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hurväl dessa införts i organisationen.Sidan 20–21, 34–35,50, ÅR sidan 34–3604.09 Rutiner och processer i organisationens styrelse för att kontrollera hur orga-nisationen uppmärksammar och hanterar ekonomiska, miljömässiga ochsociala frågor (och dit hörande relevanta risker och möjligheter), samt vilkainternationellt överenskomna standarder, uppförandekoder och principerorganisationen ansluter sig till och hur dessa följs.Sidan 34–35, ÅR sidan38–39,40–43Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 55
 • 56. Upplysningar Beskrivning Läshänvisning Kommentar04.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer, i synnerhet vadgäller ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana.ÅR sidan 40–4404.11 Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen. Sidan 5, 34–35 Vasakronan är anslutet till FN:s Global Compact.04.12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer,principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer.Sidan 5, 34 Samt redovisas under respektive avsnitt; ekonomiskt,miljömässigt och socialt.04.13 Medlemskap i organisationer (tex branschorganisationer) och/ellernationella­/internationella lobbyorganisationer.Sidan 38–53 Redovisas under respektive avsnitt.04.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Sidan 3604.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. Sidan 3604.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. Sidan 36–3704.17 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressen-ter, och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusivehur de påverkat organisationens redovisning.Sidan 36–37Ekonomiska resultatindikatorerEC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. Sidan 40EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden. ÅR not 9 sidan 70Miljömässiga resultatindikatorerEN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. Sidan 44 Beräkningsgrund för energianvändningen av värme, kylaoch fastighetsel utgörs av avläsning av verklig förbrukningper fastighet som sedan aggregerats till bolagsnivå i ettmediauppföljningssystem.EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. Sidan 44 Se ovan.CRE1 Genomsnittlig energianvändning. Sidan 44EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar. Sidan 44–45EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektivaeller baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovetsom ett resultat av dessa.Sidan 44–45EN8 Total vattenförbrukning per källa. Sidan 42 Beräkningsgrund för total vattenanvändning per källa ut-görs av avläsning av verklig förbrukning per fastighet somsedan aggregerats till bolagsnivå i ett mediauppföljnings-system.CRE2 Genomsnittlig vattenförbrukning. Sidan 42EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. Sidan 42 Följande originalkällor har används vid beräkning av kol-dioxidutsläpp: fjärrvärmebolagens redovisade uppgifter,Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Naturskydds­föreningen.CRE3 Genomsnittliga utsläpp av växthusgaser. Sidan 42EN18 Initiativ till att minska utsläpp samt uppnådd minskning. Sidan 42–43EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt. Sidan 42 Beräkningsgrund för användning av ozonnedbrytandeämnen har utgjorts av de uppgifter som Vasakronan harlämnat till myndigheter.EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. Sidan 46 Beräkningsgrund för avfall sett till mängd, typ och vikt ut-görs av uppgifter från en av bolagets avfallsentreprenörer.EN29 Miljöpåverkan genom transport av produkter, andra varor och material somanvänds i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas resor.Sidan 48Resultatindikatorer för produktansvarCRE8 Antal och typ av miljöcertifiering av byggnader. Sidan 41–42 Antalet redovisas i form av andel procent av total area.56 Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012
 • 57. Upplysningar Beskrivning Läshänvisning KommentarPR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. Sidan 52Resultatindikatorer för arbetsförhållanden och arbetsvillkorLA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkoroch region.Sidan 51 Omfattar av Vasakronan anställd personal. Antalet an-ställda inkluderar tillsvidareanställda och provanställda.LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp,kön och region.Sidan 51 Åldersgrupp redovisas ej. Personalomsättningen beräknassom antal personer som slutat under året i relation tillmedeltalet tillsvidareanställda och provanställda.LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar,frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region.Sidan 51 Sjukfrånvaron beräknas som antal timmar sjukfrån­varo irelation till planerad arbetstid.LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat påpersonalkategorier.Sidan 50 Genomsnittligt antal utbildningstimmar beräknas intelängre. Se texten sidan 50.LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och upp­följningav sin prestation och karriärutveckling.Sidan 50 Alla medarbetare har årliga medarbetarsamtal.LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andraanställda efter kön.Sidan 51 Minoritetsgrupptillhörighet redovisas ej.Resultatindikatorer för organisationens roll i samhälletSO5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesseroch lobbying.Sidan 8, 27, 53SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkur-renshämmande ­aktiviteter, överträdelser av konkurrenslagstiftning ochmonopolbeteende, samt utfallet härav.Inga åtgärder har vidtagits mot Vasakronan.SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner motorganisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.Vasakronan har inte erlagt några väsentliga böter ellerdrabbats av andra sanktioner.Resultatindikatorer för mänskliga rättigheterHR4 Antal fall av diskriminering och vidtagna åtgärder. Sidan 51 Vasakronan har inte haft några fall av diskriminering.HR5 Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. Vasakronan upprätthåller, respekterar och stödjer fullt utde anställdas grundläggande rättigheter att organisera sigoch förhandla kollektivt, enligt svensk lagstiftning.HR6 Barnarbete Det finns ingen risk för barnarbete i Vasakronans verksam-het. Arbetsmiljöansvariga chefer och fackliga skyddsom-bud bevakar även att lagar följs av våra leverantörer.HR7 Tvångsarbete Risken för tvångsarbete är liten då Vasakronans verksam-het bedrivs i Sverige och följer svensk lagstiftning.Arbetsmiljöansvariga chefer och fackliga skyddsombudbevakar även att dessa lagar följs av våra leverantörer.Vasakronans hållbarhetsredovisning 2012 57
 • 58. Produktion: Vasakronan, Intellecta Corporate  Repro: Turbin  Tryck: Modintryckoffset 2013HållbarhetsfrågorAnna DenellHållbarhetschef08–56620581anna.denell@vasakronan.seHR-frågorCecilia SöderströmHR-chef08–56620531cecilia.soderstrom@vasakronan.se
 • 59. Foto:maurorongione
 • 60. Postadress: Box 30074104 25 StockholmBesöksadress: Mäster Samuelsgatan 56Tfn: 08-566 20 500, Fax: 08-566 20 501www.vasakronan.seOrg.nr: 556061-4603Manegenär dinKliv in! Manegen är din.Cirkusen är en av mötesplatserna iVasakronans nya huvudkontor, varoch en med sin egen design ochfunktion. Det du säger stannar här,tack vare ljuddämpande textilieroch material med 100 procentnärproducerad ull från Norden.På sidan 9 kan du läsa mer omvårt nya kontor som vi är extra,extra stolta över.Foto:maurorongione

×