Konzulárne dni v Chicagu 2011

1,133 views
1,022 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konzulárne dni v Chicagu 2011

 1. 1. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New YorkuKONZULÁRNE DNI V CHICAGU8.-9. apríl 2011
 2. 2. KONZULÁRNE DNI V CHICAGU Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku www.mzv.sk/nyc organizuje Konzulárne dni v Chicagu.KDE: Reštaurácia KLAS/ KLAS Restaurant 5734 W. Cermak Road, Cicero, IL 60804 www.klasrestaurant.comKEDY: 08. apríl 2011 (piatok) : 9:00 AM – 3:00 PM 09. apríl 2011 (sobota) : 9:00 AM – 3:00 PMPage  2
 3. 3. KONZULÁRNE DNI V CHICAGU KLAS Restaurant 5734 W. Cermak Road, Cicero, IL 60804 www.klasrestaurant.comPage  3
 4. 4. KONZULÁRNE DNI V CHICAGU Konzulárne dni budú zamerané na konzulárne úkony, pri ktorých sa podľa zákona vyžaduje osobná prítomnosť žiadateľa:  CESTOVNÝ PAS SR (56.00 USD)*  PREVZATIE VYSTAVENÉHO CESTOVNÉHO PASU ( bez poplatku)  OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE (24.00 USD)*  OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE (6.00 USD za jeden podpis)* * poplatok platný v mesiaci marec 2011Page  4
 5. 5. UPOZORNENIE Spolu s originálmi dokladov, potrebných na podanie žiadosti, je potrebné zo všetkých originálov vopred vyhotoviť KÓPIE a priniesť spolu s ORIGINÁLMI. Bez predloženia ORIGINÁLOV dokladov (napr. pas, občiansky preukaz, rodný list, sobášny list atď) a zároveň ich kópií nebude možné žiadosť prijat!!!Page  5
 6. 6. CESTOVNÝ PAS SR www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pasPage  6
 7. 7. TREBA SA VOPRED OBJEDNAŤ? Áno,na podanie žiadosti o CESTOVNÝ PAS je potrebné si vopred dohodnúť presný čas a termín podania žiadosti. Objednať sa môžete najneskôr do 5. apríla 2011 na tel. čísle 212-286-8434 alebo 212-286-8465 od pondelka do piatka, v čase od 9:00 AM –1:00 PM a od 2:00-5:00 PMPage  7
 8. 8. KDE? KEDY? KDE PODAŤ ŽIADOSŤ? Žiadosti o vydanie cestovného pasu SR sa podávajú OSOBNE v priestoroch KLAS Restaurant, 5734 W. Cermak Road, Cicero, IL 60804. KEDY PODAŤ ŽIADOSŤ? V dňoch 8. apríla 2011 (piatok) od 9:00 AM – 3:00 PM a 9.apríla 2011 (sobota) od 9:00 AM – 3:00 PM, po vopred dohodnutom termíne (212-286- 8434). KLAS Restaurant 5734 W. Cermak Road, Cicero, IL 60804 www.klasrestaurant.comPage  8
 9. 9. AKO POŢIADAŤ O NOVÝ PAS?SOM DRŢITEĽOM aspoň jedného z nasledovných dokladov: platného cestovného pasu SR platného občianskeho preukazu SR platného osvedčenia o štátnom občianstve SR * platného potvrdenia o štátnom občianstve SR** osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydaniaPokiaľ ste drţiteľom aspoň jedného platného dokladu uvedeného vyššie, môţete si poţiadaťo nový cestovný pas SR. Tlačivo žiadosti a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pas SR.Page  9
 10. 10. ŢIADOSŤ O CESTOVNÝ PASPage  10 www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pas
 11. 11. ŢIADOSŤ O CESTOVNÝ PAS Všetci ţiadatelia (vrátane detí) o biometrický pas sa podrobia fotografickému snímaniu tváre, ţiadatelia starší ako 12 rokov aj snímaniu odtlačkov prstov a nasnímaniu podpisu na elektronický tablet.Page  11
 12. 12. KEDY BUDE PAS HOTOVÝ? VYBAVENIE NOVÉHO CESTOVÉHO PASU TRVÁ PRIBLIŢNE 2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŢIADOSTI. www.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 2A/ Cestovný pas Oznámenie o tom, ţe Váš pas bol vystavený a je pripravený na prevzatie Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresuPage  12
 13. 13. KDE SI VYZDVIHNEM VYSTAVENÝ PAS? OSOBNE NA GENERÁLNOM KONZULÁTE V NEW YORKU alebo OSOBNE NA KONZULÁRNYCH DŇOCH V CHICAGU* * presný termím konania konzulárnych dní v Chicagu bude zverejnený na webstránke generálneho konzulátu (www.mzv.sk/nyc) pribliţne 3-4 týţdne pred dátumom konania konzulárnych dní.Page  13
 14. 14. KTO MÓŽE PREVZIAŤ PAS?1. Cestovné pasy občanom mladším ako 15 rokov a občanom pozbavenýmspôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony môže vyhotovený cestovný pas prevziať osobne iba jeho zákonný zástupca, alebo osoba ktorá žiadosť podala, napr. pestún, budúci osvojiteľ, osoba, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní ( 18 ods. 1 zákona)2. Cestovné pasy občanom starším ako 15 rokov Vyhotovený cestovný pas si občan starší ako 15 rokov prevezme v mieste podania žiadosti o jeho vydanie osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný pas prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie ( 18 ods. 2 zákona). UPOZORNENIE: V prípade príbuzného je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k osobe, ktorej cestovný pas má byť prevzatý, vydaný príslušným orgánom Slovenskej republiky (napr. rodný list, sobášny list). V prípade osvedčenia plnej moci na zastupovanie (v slovenskom jazyku) osvedčenej iným ako slovenským (notár, matrika, zastupiteľský úrad) orgánom (napr. notárom v USA) je potrebné k notárskemu osvedčeniu zabezpečiť osvedčenie tzv. apostilu.Page  14
 15. 15. OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SRwww.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstvePage  15
 16. 16. NIE SOM DRŢITEĽOM ani jedného z uvedených dokladov platný cestovný pas SR občiansky preukaz SR platné osvedčenie o štátnom občianstve SR * platné potvrdenie o štátnom občianstve SR** osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR, nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa jeho vydania Pokiaľ nie ste držiteľom platného cestovného pasu SR, platného občianskeho preukazu SR, platného osvedčenia o štátnom občianstve SR alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR, k žiadosti o pas, je potrebné si najskôr požiadať o vydanie tzv. Osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR. Aţ po vydaní tohto osvedčenia je moţné podať ţiadosť o vydanie cestovného pasu SR. Tlačivo žiadosti a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstve.Page  16
 17. 17. OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR KDE PODAŤ ŢIADOSŤ? Ţiadosti o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR sa podávajú osobne v priestoroch KLAS Restaurant, 5734 W. Cermak Road, Cicero, IL 60804. KEDY PODAŤ ŢIADOSŤ? V dňoch 8.apríla 2011 (piatok) od 9:00 AM – 3:00 PM a 9. apríla 2011 (sobota) od 9:00 AM – 3:00 PM.Page  17
 18. 18. KEDY BUDE OSVEDČENIE HOTOVÉ? VYBAVENIE OSVEDČENIA TRVÁ PRIBLIŢNE 2-3 MESIACE ODO DŇA PODANIA ŢIADOSTI. Vystavené osvedčenie/potvrdenie o ŠO SR Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresu formou „certified mail“ , v niektorých prípadoch je potrebné si zásielku prevziať priamo na pošte.Page  18
 19. 19. PLATNOSŤ OSVEDČENIA Osvedčenie o štátnom občianstve je platné 6 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. Nový cestovný pas je možné vybaviť len počas doby platnosti osvedčenia.Page  19
 20. 20. OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINEwww.mzv.sk/nyc Konzulárne a vízové informácie - 11/ Osvedčenie podpisu, prekladu, kópiePage  20
 21. 21. OVERENIE PODPISU Overením pravosti podpisu ZÚ SR osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: občan SR – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom; cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom. POPLATOK: položka 254 a). Poplatok sa vyberá v USD (hotovosť, money order). Poplatok v mesiaci marec 2011 je 6.00 USD za jeden podpis. POZNÁMKA: Ak žiadateľ listinu, ktorú chce použiť na úradné účely v SR, nepodpisuje priamo na ZÚ SR, môže byť podpis na listine overený americkým notárom. Táto listina musí byť však následne opatrená apostilou, t.j. formou vyššieho overenia štátneho úradu (Secretary of State) príslušného štátu USA.Page  21
 22. 22. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku 801 Second Avenue, 12th Floor New York, NY 10017 212-286-8434 212-286-8465 ________________________ www.mzv.sk/nyc cg.newyork@mzv.skCONSULATE GENERAL OF SLOVAKIA IN NEW YORK

×