• Save
Dodekatheo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Dodekatheo

on

 • 625 views

 

Statistics

Views

Total Views
625
Views on SlideShare
338
Embed Views
287

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

5 Embeds 287

http://dsnmag.blogspot.com 148
http://dsnmag.blogspot.gr 130
http://www.dsnmag.blogspot.com 7
http://dsnmag.blogspot.co.uk 1
http://dsnmag.blogspot.ca 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Dodekatheo Dodekatheo Presentation Transcript

 • ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜, ΛÌÂÓ·, ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ∫. ÷Ù˙Ë·ÛÏ¿ÓË∂È̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: E. K·˚Ì¿Ú·, A. §ÂÔÓÙ‹∂È̤ÏÂÈ· ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜: ∫. ÷Ù˙Ë·ÛÏ¿ÓË, E. K·˚Ì¿Ú·, A. §ÂÔÓÙ‹ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ™. ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘™¯¤‰È· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·: ηı. M. KÔÚÚ¤˜EÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¶. B·Ï·Û¿Î˘∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ¶. B·Ï·Û¿Î˘, ª. ∫·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, π. ªÂÓ¤ÎÔ˘∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: AltSys¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ›: ¢. ¶Ï¤ÛÛ·˜∂ÎÙ‡ˆÛË: TÛ¿ÎÔ˜-M¤ÓÔ˘-K·Ì·Ú¿‰Ô˘OÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¤ÓÙ˘· Ù˘ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ "∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ" ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Û ̛· ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ 1999 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜"ª∂§π¡∞ – ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜".ÃÔÚËÁfi˜: ÿ‰Ú˘Ì· ™Ù·‡ÚÔ˜ ™. ¡È¿Ú¯Ô˜ISBN: 960-214-503-X© 2006, Y¶∏ƒ∂™π∞ ™À¡∆∏ƒ∏™∏™ ª¡∏ª∂πø¡ ∞∫ƒ√¶√§∏™ - ∆√ª∂∞™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ KOPNH§IA XATZHA™§ANH∆· ·Ó·ÛÙËψÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙ· ÌÓËÌ›· Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ★★★ KENTPO ME§ETøN TH™ AKPO¶O§H™ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 2-4 ñ 117 42 Aı‹Ó· ★ ★★ ★ TËÏ.: 210 9239186 ñ F ax: 210 9249333 ñ http://www.ysma.culture.gr
 • TO ¢ø¢EKA£EO TÔ BÈ‚Ï›Ô Ù˘ MÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ KOPNH§IA XATZHA™§ANH H ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ" ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ™. NÈ¿Ú¯Ô˜Y¶OYP°EIO ¶O§ITI™MOY - Y¶HPE™IA ™YNTHPH™H™ MNHMEIøN AKPO¶O§H™ - A’ EºOPEIA ¶PO´™TOPIKøN & K§A™IKøN APXAIOTHTøN - TOMEA™ ENHMEPø™H™ & EK¶AI¢EY™H™
 • E˘¯·ÚÈÛٛ˜∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ" ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙË ™ÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi:‚Ô‹ıÂÈ· ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÌÔ˘, ηıËÁËÙ‹ X·Ú¿Ï·ÌÔ˘ MÔ‡Ú·. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÛÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÛÙË City Art Gallery ÛÙÔ Leeds.π‰È·›ÙÂÚË ˘‹ÚÍÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ EÈÚ‹Ó˘ K·˚Ì¿Ú· Î·È ™ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, ÛÙ· Musées Royaux d’Art et d’Histoire ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ.AÛË̛ӷ˜ §ÂÔÓÙ‹, ÙȘ Ôԛ˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙË °·ÏÏ›·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ Î·È ÛÙË Bibliothèque Nationale ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÿÓ· ªÂϤÁÎÔÁÏÔ˘ (AltSys), ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙ· Staatliche Museen ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, ÛÙ· Staatliche Museen ÛÙÔ Kassel Î·È ÛÙÔË ÔÔ›· ÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∆˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Wallraf- Richartz-Museum ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·, ÛÙ· Staatliche Museen Î·È ÛÙË Neue Pinakothek ÛÙÔÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›Â˜Ø ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó Ë ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÙËÓ ›‰È· ÔÈfiÙËÙ·. ªfiÓ·¯Ô.∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ™. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, Ô˘ ›¯Â ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ™ÙȘ ∏.¶.∞., ÛÙÔ Metropolitan Museum of Art ÛÙËÓ ¡. ÀfiÚÎË, ÛÙË National Gallery of Art ηÈÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜. ÛÙÔ Smithsonian Museum ÛÙË Washington D.C., ÛÙÔ Museum of Fine Arts ÛÙË µÔÛÙÒÓË Î·È ÛÙÔI‰È·›ÙÂÚ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Â›Û˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È: J. P. Getty Museum ÛÙÔ Los Angeles.™ÙÔÓ Î·ı. M. KÔÚÚ¤, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ù· Û¯¤‰È· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ ™ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÛÙÔ Museo Prado ÛÙË ª·‰Ú›ÙË.ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. ™ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙ· ªÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ·ÙÈηÓÔ‡, ÛÙÔ Museo Nazionale Romano Î·È ÛÙË Villa Borghese™ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ¶. B·Ï·Û¿ÎË, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ıÂÔ› ÛÙȘ ηÚÙ¤ÏϘ Ì ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. ÛÙË ƒÒÌË, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙËÓ™ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ª. ∫·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ù· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ˙Ò· Tarquinia, ÛÙËÓ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Uffizi Î·È ÛÙÔ Museo Nazionale del Borgello ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.Î·È Ê˘Ù¿. ™ÙË ƒˆÛ›·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ Hermitage ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË.™ÙË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ À.™.ª.∞. ª. πˆ·ÓÓ›‰Ô˘, ÛÙËÓ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ A ∂.¶.∫.∞. Õ. XˆÚ¤ÌË, ™ÙÔÓ ™. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË ÔÊ›ÏÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Ì·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÈ ÊˆÙÔ-ÛÙËÓ ∂›ÙÈÌË ŒÊÔÚÔ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Œ. TÔ˘ÏÔ‡· Î·È ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Áڷʛ˜ ·fi Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ fiÛÔ Î·È ·fi√.∞.¡.ª.∞. ηıËÁËÙ‹ ¢. ¶·ÓÙÂÚÌ·Ï‹, ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ÙÔ µÚÂÙ·ÓÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, fiϘ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ·fi Ù· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ªÔ˘Û›· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ÙÔ˘∂›Û˘ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ A ∂.¶.∫.∞. ™. ªÔÛ¯ÔÓËÛÈÒÙË Î·È ¡. ™·Ú·Á¿, ÛÙÔ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi µ·Ú‚·Î›Ԣ, Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ·fi ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· "∞ÊÚÔ‰›Ù˘, ¶·Ófi˜ Î·È ŒÚˆÙ·" Î·È ÙÔ˘ ·Ó·-ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢. ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÏfiÁÔ °. ™ÙfiÁÈ·, ÛÙÔ ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô.∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ (∫.π.∫.¶.∂.) Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ·Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· µ. ¶¤ÓÓ· ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ P. Olalla ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ∆· ¤ÚÁ· Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ™˘Ó¤‰ÚÈ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜:™ÙË Ê˘ÙÔ·ıÔÏfiÁÔ ∞. ÃÈÓÙ˙·Ó›‰Ô˘-ª·ÓÔ˘ËÏ›‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÊÈÂ- 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ §·˘Ú›Ô˘ (ª. ªÂÚ¤ÙË) ñ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ µ‡ÚˆÓ· (∞. ∑·‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘) ñ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔÚˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ê˘ÙÒÓ, Î·È ÛÙËÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ §. K·ÛÛ·‚¤ÙË. ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ (∂. ÷ڷϿÌÔ˘˜) ñ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶. º·Ï‹ÚÔ˘ (ª. §Ô˘‚ÂÚ‰‹) ñ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô MÔÛ¯¿ÙÔ˘ (•. ¶·Ô˘Ï›‰Ô˘) ñ 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ (∫. ¶ÔÙfiÁÏÔ˘) ñ 12Ô¶ÚԤϢÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ §‡ÎÂÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ (∫. ¶ÔÙfiÁÏÔ˘) ñ 14Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ (¡. ¶·ÏËÔÎÒÛÙ·) ñ 24Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ√È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ∞ı‹Ó·˜ (∞. ªÔ‡Ú¯·) ñ 53Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ıËÓÒÓ (∑. ÷Ù˙‹) ñ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¢·‡ÏÂÈ·˜ µÔȈٛ·˜Â˘¯·ÚÈÛٛ˜: (§. ∫¯·ÁÈ¿ & ∫. ¶··Î˘ÚÈ·ÎÔ‡) ñ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ (ª. ∆˙‚ÂϤÎÔ˘) ñ §ÂfiÓÙÂÈÔ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: §‡ÎÂÈÔ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ (À. ∫ˆ‚·›Ô˘) ñ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞Ó·‚Ú‡ÙˆÓ (¢. ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘-™ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Î·È ∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¢ËÌËÙÚ¿ÎË) ñ ™¯ÔÏ‹ Campion (°. ƒ¿ÏÏË, §. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¢. ¡·ÓÔÔ‡ÏÔ˘) ñ ™¯ÔÏ‹ªÔ˘Û›Ô, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞Ú¯·›·˜ ªˆÚ·˝ÙË (∆. ∑ËÛÈ¿‰Ô˘).∞ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¢ÂÏÊÒÓ, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ÛÙÔ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô √Ï˘Ì›·˜, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™Â fiÏÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜.ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶¤ÏÏ·˜, ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ƒfi‰Ô˘, ÛÙÔªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ÛÙÔ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ∫.π.∫.¶.∂.
 • A fi ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ 4Ô Ì.X. ·ÈÒÓ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ PˆÌ·›ÔÈ,Ï¿ÙÚ¢·Ó ıÂÔ‡˜ Î·È ı¤˜, Ô˘ ηٿ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙȘ ·¿ÙËÙ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ OχÌÔ˘. EÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ì›· ıÚËÛΛ·ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙË Î·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ̛· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ı¤ÛË ÔÈ ÁÂӿگ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÂÓfi˜·Û·ÊÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÂÓ‰fiÍÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÙfiÔÈ, Ù· ‚Ô˘Ó¿, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. OÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘·˘Ù¤˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ì ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ì‡ıÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ·ı¿Ó·ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎfiÛÌÔ ·fiÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ıÂfiÙËÙ˜, ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ·Ó Ì ı¤Ì·Ù· Â› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fiÛÔÎ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÔÈËÙ¤˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁχÙ˜, Ì ̛· ϤÍË ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.ªÂ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙo ̤ÛÔÓ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ˙ˆÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Ó·Ô‡Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, Ë ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ" ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÎ·È‰Â˘- ÙÈÎÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¢ڇÙÂÚ·. ∏ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ¤ÓÙ˘· Î·È ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÌÂ Â˘Ú‡Ù·Ù˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ì ÙË ‰È·ı¤ÛÈÌË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û ‚È‚Ï›· Î·È ÂÔÙÈο ̤۷ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Û ÌÔ˘Û›· Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·ÓÙÔ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈ- ÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ˆÚ·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÓËÌ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ "TÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ".¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÂ-¯fiÌÂÓ· ¤ÓÙ˘· Î·È ·È¯Ó›‰È·, ·Ú¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹.∏ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ" ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜™. ¡È¿Ú¯Ô˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ıÂÚÌfiٷ٘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜.
 • O È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÔχÏ¢ÚÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘·È‰ÈÔ‡. ¶ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›·, ÂÈÎfiÓ˜, ·È¯Ó›‰È·, ÚÔÏ¿ÛÌ·Ù· ÌÓËÌ›ˆÓ ÎÈ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·Ú¯·›ˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂȉÈοۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. TÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ Ì ‰ÒÚ· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Ì¿ıËÛË Ó· Á›ÓÂٷȤӷ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È.√ ∆Ô̤·˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ªÓËÌ›ˆÓ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙȘ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ Û fiϘ ÙÔ˘ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. OÈ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ∆Ô̤·, ·Ó Î·È Â›Ó·È ıÂÌ·ÙÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÎÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ, ̤۷ ·fiÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì Ӥ· ̤۷ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰·˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ Ï·ÌÚÔ‡·Ú¯·›Ô˘ IÂÚÔ‡ (ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "¶¿Ì ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË"), fiÔ˘ Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ıÂÔ› (ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "TÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ"), ̤۷ Û ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ Ó·Ô‡˜(ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "ŒÓ·˜ AÚ¯·›Ô˜ N·fi˜") ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ (ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "§ÈıÔÍÔ˚΋"),ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ÁÏ˘Ù¿ ÌÔÓ·‰È΋˜ Ù¤¯Ó˘ (ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "H ZˆÊfiÚÔ˜ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·"). ¶ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ˘¤ÚÔ¯· ÚÔ‡¯· (ÌÔ˘ÛÂÈÔ-Û΢‹ "∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ó‰˘Ì·Û›·") Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÁÈÔÚÙ¤˜,Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û· (ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈοªÔ˘ÛÈο ŸÚÁ·Ó·"). O ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·fiÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-˙ÂÙ·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË (ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∞Ó·ÛÙËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù·ªÓËÌ›· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘").√È ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰·ÓÂÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Û ۯÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚ· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ÙȘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙԢȷ‰›ÎÙ˘Ô, fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‚Ú›Ù ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢ÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜.
 • 7 John Flaxman, 1805 TO ¢ ø ¢ E K A £ E O – M Y£ O§ O ° I A K A I T E X N H TO ¢ ø ¢ E K A £ E O – M Y£ O§ O ° I A K A I T E X N H∏ ˙ˆÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÍ·›ÚÂÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘, Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ò‰Âη ·Ú¯·›ÔÈ ıÂÔ›, ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ıÚËÛΛ·˜, ηıÈÛÙÔ›, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜, Û‚¿ÛÌÈÔÈ, ̷οÚÈÔÈ, ÊÈÏÔÙÂ-¯ÓË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˘˜ ÁχÙ˜ Ù˘ ·Ú›ÛÙ˘ ÂÔ¯‹˜.H ·Ú¯·›· ·˘Ù‹ ıÚËÛΛ· ‰È¤ÁÚ·„ ̛· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÚԯȿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, ·fi ÙÔ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ ‰¤Ô˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÁÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ÚÔÛ·ı› Ó· ‰·Ì¿ÛÂÈ ÙË Á‡Úˆ ʇÛË, ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ï·ÙÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ̛· ·ÓÙ›ÏË„Ë ËıÈ΋˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú¯·›· ›ÛÙË ÛÙÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ¤¯·Û ÙË ıÚËÛ΢-ÙÈ΋ Ù˘ ˘fiÛÙ·ÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. H ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ıÚËÛ΢fiÌÂÓˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓÎ·È PˆÌ·›ˆÓ ÛÙȘ Ì˘ÛÙËÚȷΤ˜ Ï·ÙÚ›˜ ηٿ Ù· Ô„ÈÌfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·ÚÙ˘Ú› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘.AÏÏ¿ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ıÂÔÏÔÁ›· ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ·. ¢‡ÛÎÔÏ· ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ù¤¯Ó˘ ¯ˆÚ›˜ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ÿˆ˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ E˘ÚÒË, ·fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·Ù¤¯Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ √χÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. OÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜fi¯È ÌfiÓÔÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈfiÙËÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜. O ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙËÓ ·Ú¯·›·ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô N. ¶··¯·Ù˙‹˜ "...H ȉÈfiÙ˘Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·. H Ï·ÛÙÈ΋, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, Ë Ô›ËÛË Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÚÒˆÓ...".
 • 8 OÈ ·Ú¯·›ÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÌÔÚÊ‹ Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· Î·È ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·fi fiÏÔ˘˜. T· ÌÂÁ¿Ï· ÂÒÓ˘Ì· Î·È ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ·˘Ù¿ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÂÔ¯‹ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ, ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ıÂÔ‡˜ Ì ¤ÍÔ¯Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ¯ÚËÛÙÈο ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÎÂ‡Ë ‹ Ù·ÂÈÓ¿ Ù·ÊÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ¿ÏÈ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·Ó. TÔ ¤Ô˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÈÛÙÔڛ˜ ıÂÒÓ Î·È ËÚÒˆÓ Î·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ›¯Â ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË Ï·˚΋ Ï·ÙÚ›· ÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÔÈ ıÂÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û‡Ì‚ÔÏ· ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛٿ٘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÊ¿ÓÛÂˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜.TO ¢ ø ¢ E K A £ E O – M Y£ O§ O ° I A K A I T E X N H ªÂ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ 4Ô Î·È ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ Ì‡ıÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ¤·„·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ıÚËÛΛ·. ¢ÂÓ ¤·„·Ó fï˜ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ›, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∆fiÛÔ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ¢˘ÙÈÎfi ªÂÛ·›ˆÓ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈο ı¤Ì·Ù· (˙҉ȷ, ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂȘ Î.¿.) ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ Û ¤ÚÁ· ÌË ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÂÍ‹˜, fiÙ·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ·Í›Â˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ú¯Èο ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘. ∏Á¤Ù˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ ¢˘ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Î·È Ù· ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È Ù¤¯ÓË. √È Î‡ÚȘ ËÁ¤˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁχÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¶·Ï·È¿ Î·È ÙËÓ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË, Â›Ó·È ÙÒÚ· Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÈÌË ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ ÔÏ˘ÚfiÛˆ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ‹ÚˆÂ˜. T· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿ÂÈÚ·. O ¶. ¶. PÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ M·Ú›·˜ ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ, fiÔ˘ ‰¿ÛηÏÔÈ Â›Ó·È Ë AıËÓ¿, Ô EÚÌ‹˜ Î·È Ô AfiÏψӷ˜. O °ÂÒÚÁÈÔ˜ O˘¿ÛÈÓÁÎÙˆÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤ÓıÚÔÓÔ˜ ¢›·˜. ∏ "Britannia", Ë ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙ·Ó›·˜, ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜. K·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, Ë Madeleine, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡. OÈ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· Î·È ¿ÂÈÚ· ÌÓËÌ›·. T· ÈÔ Ô˘ÛÈÒ‰Ë Î›ÌÂÓ· ›ӷÈ: ·) H £ÂÔÁÔÓ›· ÙÔ˘ HÛÈfi‰Ô˘, ÔÈËÙ‹ ÙÔ˘ 8Ô˘ .X. ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ οı ıÂÔ‡ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È ÎÂÓ¿. ‚) OÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ OÌËÚÈÎÔ› ‡ÌÓÔÈ, ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ·fi ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÔ¯¤˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi Ú·„ˆ‰Ô‡˜ ÛÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜. Á) T· OÌËÚÈο ¤Ë, IÏÈ¿‰· Î·È O‰‡ÛÛÂÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÌ̤ۈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜. ‰) OÈ ·Ú¯·›Â˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÓfiÓ· Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ıÂÒÓ Î·È ËÚÒˆÓ, Î·È Ù¤ÏÔ˜ Â) ∏ "∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛȘ" ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙÔÓ 2Ô Ì.X. ·ÈÒÓ· ÂÈÛΤÊıËΠٷ ÌÂÁ¿Ï· IÂÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ›¯Â ÂȉÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·, Î·È Ì·˜ ¿ÊËÛ ÔχÙÈÌ· ΛÌÂÓ·.
 • 9OÈ ·Ó¿Ú¯·ÈÔÈ Î·È ÔÈΛÏÔÈ Ì‡ıÔÈ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ıÂÒÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 8Ô .X. ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹HÛ›Ô‰Ô ÛÙÔ "‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤Ô˜" Ù˘ £ÂÔÁÔÓ›·˜. √ KÚfiÓÔ˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη TÈÙ¿Ó˜, Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘ O˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ °·›·˜, ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘Î·È Ì ÙË P¤· ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ ¢›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÈ‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘, Ô ¢›·˜ ÂÓËÏÈÎÈÒÓÂÙ·È Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÂÎıÚÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H TÈÙ·ÓÔÌ·¯›·, Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ TÈÙ¿Ó˜, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘, Ì ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ÌËÙ¤-Ú·˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ °·›·˜, η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ÙÔ˘ √χÌÔ˘. AÚÁfiÙÂÚ· fï˜ Ë °·›· ÍÂۋΈÛ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ù˘, ÙÔ˘˜ °›Á·ÓÙ˜, ÙÂÚ·ÙÒ‰Ë fiÓÙ· TO ¢ ø ¢ E K A £ E O – M Y£ O§ O ° I A K A I T E X N HÌ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÔÚÌfi Î·È Ê›‰È· ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ηٿ ÙˆÓ ıÂÒÓ. H °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›· ηٿ ÙÔÓ Ì‡ıÔ ‰È‹ÚÎÂÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿ ÔÈ ıÂÔ› ÌÂÙ¿ ·fiÔÏϤ˜ Ì¿¯Â˜ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ °›Á·ÓÙ˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ OχÌÔ˘, ηٿ ÙË £ÂÔÁÔÓ›· ¿ÓÙÔÙÂ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÂÏÈο, ‰ËÏ·‰‹ Ô §fiÁÔ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ¿ÁÚÈ· ʇÛË Î·È ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. H OχÌÈ· ∆¿ÍË ·ÁÈÒıËΠÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.OÈ Ì‡ıÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiËÌ· ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì·¯ÒÓ, Û ¿ÂÈÚ· ¤ÚÁ·ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Û ·ÁÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ̇ıÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Î¿ı ıÂÔ‡ ÛÙȘ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ.ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ıÂÔ› ‹Ù·Ó ‰Ò‰Âη. O ¢›·˜, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜, ◊Ú·, ¢‹ÌËÙÚ· Î·È EÛÙ›· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘,AıËÓ¿, AfiÏψӷ˜, ÕÚÙÂÌË, AÊÚÔ‰›ÙË, ÕÚ˘, EÚÌ‹˜ Î·È ◊Ê·ÈÛÙÔ˜. M·˙› Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó Ë ÎfiÚË Ù˘, Ë ¶ÂÚÛÂÊfiÓË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËı¤ÛË Ù˘ EÛÙ›·˜ ÛÙÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ ·›ÚÓÂÈ Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹.OÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ó· ˙Ô˘Ó Û·Ó Ì›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â˘Ù˘¯Â›˜, ·ı¿Ó·ÙÔÈ, ¿ÓÙÔÙ ӤÔÈ, ÛÙ· ·Ï¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¢›· ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ.YÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤ÙÚˆÁ·Ó, ¤ÈÓ·Ó, ¿ÎÔ˘Á·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· ıÂ˚ο Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·.MÔÚÔ‡Û·Ó fï˜ Ó· ̤ÓÔ˘Ó Û πÂÚ¿ Î·È Ó·Ô‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÂÌ̤ۈ˜ ‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.MÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ·ÎfiÌ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó¿·˘ÛË Î·È Ì·Î·ÚÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿·fi ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜.E›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ›ÛÙË Û fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ı¤Ì· ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ, fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÓÂfiÙÂÚ˜¤Ú¢Ó˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ B, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 12Ô ‹ 13Ô .X. ·ÈÒÓ·. O ÙÚfiÔ˜ Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Ù˘ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÔ¯‹˜ ‰È¤ÊÂÚ ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ù˘ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‹Ù·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·Ê ÂÓfi˜ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ˙ˆ˚ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È·Ê ÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË "ÔÚÌ‹ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·˜", ÙÔÓ ·˘ıfiÚÌËÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ "ıÚËÛ·ÂÈÓ", ÙÔÓ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ ·ÎfiÌ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ËıÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. OÈ ıÂÔ› Ï·ÙÚ‡ıËÎ·Ó Â› ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¿ÏÏ·˙·Ó ȉÈfiÙËÙ˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ÛÙÈÁ̤˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ï·ÙÚ‡ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ıÂÔ›. NÂfiÙÂÚÔÈ ıÂÔ› ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ›ÔÙ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÈÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÔÈ ¯ıfiÓȘ ıÂfiÙËÙ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ô˘Ú¿ÓȘ.
 • 10 OÈ ıÂÔ› Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·Ó ·ÓÙÔ‡: ÛÙ· fiÚË, ÛÙ· ÏÂÈ‚¿‰È·, ÛÙȘ fiÏÂȘ, ÛÙ· Û›ÙÈ·, ÛÙ· ÓÂÚ¿. TÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı› ÏÂÁfiÙ·Ó "Ù¤ÌÂÓÔ˜", ‰ËÏ. ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ Ô˘ "ÙÂÌÓfiÙ·Ó" ÚÔ˜ ¯¿ÚË Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÂÓfi˜ ıÂÔ‡. H ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ›¯Â Û˘Ó‹ıˆ˜ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Â›ÁÂÈ·, ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË, ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û ·˘ÙfiÓ ÂÓfi˜ ıÂÔ‡ ‹ Ì οÔÈÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. B·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ı˘Û›·, Î·È ¤ÙÛÈ Î‡ÚÈÔ˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ‚ˆÌfi˜. T· ÚÒÙ· Ï·ÙÚ¢ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹Ù·Ó ¿ÌÔÚÊÔÈ Ï›ıÔÈTO ¢ ø ¢ E K A £ E O – M Y£ O§ O ° I A K A I T E X N H ‹ ͇Ϸ Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚˆÙfiÁÔÓ· Ífi·Ó·, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÏÔ˘˜ ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. T· ÚÒÙ· ·Á¿ÏÌ·Ù· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· "·Á¿ÏÏÔÓÙ·È" ÔÈ ıÂÔ› Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó Ù· Ífi·Ó·, ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙË Ï·ÙÚ›·. T· Ï·ÙÚ¢ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ífi·Ó· ‹ ·Á¿ÏÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È Ù· ÔχÙÈÌ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÛËÎÔ‡ ·Ú¯Èο, ÂÓfi˜ Û˘ÓıÂÙfiÙÂÚÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 8Ô .X. ·ÈÒÓ·. H ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó·ÒÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. T· ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ÌÓËÌ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÈÌË Î·È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ Ù˘ NÔÙ›Ô˘ IÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜Ø ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ Ó·Ô› Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜. AÓ Î·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó·ÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÈÌ‹˜ Û ¤Ó·Ó ıÂfi, Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ Ó·Ô› ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiψÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ı˘Û›·. E›¯Â ÛÎÔfi Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ıÂfi Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË Â˘Ù˘¯›·˜ ‹ ÂÈÙ˘¯›·˜. OÈ ı˘Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ·Ó·›Ì·ÎÙ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ηÚÔ‡˜ Î·È ¿ÓıË, Û˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜, Ì ÙÔ ÛÊ¿ÍÈÌÔ ˙ÒˆÓ. O ¶ÚÔÌËı¤·˜ ›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ò˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜: Ù· ÌË Ê·ÁÒÛÈÌ· ̤ÚË Î·›ÁÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ıÂÒÓ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÙ¤˜. OÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ı˘Û›Â˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë fiÏË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÔÏϤ˜ Î·È ÏÔ‡ÛȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ™˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ı˘Û›Â˜ ·fi ȉÈÒÙ˜, fiÙ·Ó ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û˘ÁÎÂ- ÎÚÈ̤ÓË ¯¿ÚË ·fi ÙÔÓ ıÂfi. ÕÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜. H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ·, ÂıˆÚ›ÙÔ Â›Û˘ Ì›· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ıÂfi ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÓfiÙ·Ó. OÈ ÂÔÚÙ¤˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜Ø Ù· AÚÚËÊfiÚÈ· ÂÌϤÎÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚfiÛˆ·, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜, Ì Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ʇÛ˘ ÙˆÓ "AÚÚ‹ÙˆÓ", Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. T· ¶·Ó·ı‹Ó·È· ÂÌϤÎÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ fiÏË, ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÁÒÓ˜, ·›ÚÓÔ˘Ó ¤·ıÏ· Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ‹ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ı˘Û›· 100 ‚Ô‰ÈÒÓ. H Ê˘ÛÈ΋ Ï·ÙÚ›·, Ù· ÎÔÛÌÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ› ηı·ÚÌÔ›, ÔÈ IÂÚÔ› °¿ÌÔÈ, ÔÈ ÂÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ™ÎȤ˜, Ù· M˘ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó Ì›· ηχÙÂÚË ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹, ÔÈ Á˘ÌÓÈÎÔ›, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ÔÈ ı·ÙÚÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ıÂÔ‡˜.
 • 11¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ " TO ¢ ø ¢ E K A £ E O "1. "TÔ ¢ˆ‰ÂοõÂÔ" – ∆Ô BÈ‚Ï›Ô Ù˘ MÔùÛÂÈÔÛÎÂù‹˜¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô. ∞ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ "TÔ¢ˆ‰ÂοıÂÔ". ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ı¤Ì·, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÂ-¯fiÌÂÓ· ¤ÓÙ˘· Î·È ·È¯Ó›‰È·, ·Ú¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.2. √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™°È· οı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıÂfi:Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘,ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó, Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· πÂÚ¿ Î·È Ó·Ô› Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ·ÊÈÂÚˆı›. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÁÏ˘Ù¿ Î·È ·ÁÁ›· ηıÒ˜ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ· ¯¿ÚȘ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î¿ı ıÂfiØ Â›Û˘ Ù· ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ·˘ÙfiÓ ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿. ∆· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿, Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Â›Ó·È ÛÎÔ›Ìˆ˜ ÌÈÎÚ¿, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔ- ÊÔڛ˜ ÁÈ· Ì›· ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘. ∂ˆÓ˘Ì›Â˜ ıÂÒÓ, ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛÒˆÓ, ÙfiˆÓ, ÂÔÚÙÒÓ Î·È ÌÓËÌ›ˆÓ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. H Ì›· fi„Ë ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÌÈÎÚ‹ ·Ê›Û· ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∏ ÂÈÎÔ- √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù ÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· Î·È Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ οı ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜. ™Â οı ÙÚ›Ù˘¯Ô ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ·fi ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ù¤¯Ó˘ ηıÒ˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘.¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÁÈ· οı ıÂfi ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi, ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ·, ¤Ó· ·ÁÁÂ›Ô ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ¤ÚÁÔÓÂfiÙÂÚ˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ó· ‰Ôı› ÛÙ· ·È‰È¿ Ë ÔÏ˘Ì¤ÚÂÈ·ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡, Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÓıÂÛ˘ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ.ŸÔ˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ∞ÎÚfiÔÏË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡ Û ۯ¤‰ÈÔ, fiˆ˜ ÂÈÎÔÓ›˙Â-Ù·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, Û˘Óԉ‡ÂÈ Î¿ı ÙÚ›Ù˘¯Ô Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ıÂfi.
 • 12 ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¯¤˜: ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ·Ú¯·›· ¤ÚÁ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Û ̿ÚÌ·ÚÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓÈÛı› Ô ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜. ∆· ¤ÚÁ· ·Ú¯·›·˜ Ï·ÛÙÈ΋˜, ÂÚ›ÔÙ· ·Á¿ÏÌ·Ù· ‹ ·Ó¿ÁÏ˘Ê·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ó· Â›Ó·È ·Ê’ ÂÓfi˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Îϛ̷Θ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο, ÙfiÛÔ ·fi ¢ÙÂÏ‹ (fiˆ˜ Ô ËÏfi˜) fiÛÔ Î·È ·fi ÔχÙÈÌ· (fiˆ˜ Ô ¯Ú˘Ûfi˜). ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÏ˘Ù¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÚÒÈÌ· Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤- ÛÙÂÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·Á¿ÏÌ·Ù· ·Ú¯·˚ο, ·˘ÛÙËÚÔÚ˘ıÌÈο, ÎÏ·ÛÈο, ÂÏÏËÓÈÛÙÈο, ÎÏ·ÛÈÎÈÛÙÈο, ڈ̷˚ο. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·Á·ÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡Ú- ÁËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ (ºÂȉ›·˜, ∞Ïη̤Ó˘, ∂˘ÊÚ¿ÓˆÚ, ™Îfi·˜, ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘, ¢Ôȉ¿ÏÛ·˜) ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÁÚ·ÊÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ı˶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∆Ô ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ¶·ÚÓÔ›Ô˘, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÂȉ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ∫¿ÛÛÂÏ ·ÏÏ¿ Î·È fiˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ‹ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ Ì ٷ ·Ú¯·›· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∏ "§Ô˘Ô̤ÓË ∞ÊÚÔ‰›ÙË", ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢Ôȉ¿ÏÛ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiˆ˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊËΠ۠ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÚfiÓË ‹ Û ¤Ó· ÌÈÎÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ÁÏ˘Ùfi ·fi ÔÚ›· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ. ∆· ·ÁÁ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘. °È· Ó· Ê·Ó› Â›Û˘ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ·ÁÁ›· ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊ·, ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ·, ·ÁÁ›· Ì ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÁÁ›· ̠ϢÎfi ‚¿ıÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ: ·ÌÊÔÚ›˜, ÎÚ·Ù‹Ú˜, ·ÏÈΘ, Ï‹Î˘ıÔÈ, ˘Í›‰Â˜, ˘‰Ú›Â˜, Î.¿. ∆· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÌÓËÌ›· Ù· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Â›Û˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ì ˘·›ıÚÈ· πÂÚ¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (fiˆ˜ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ÛÙÔ ¢·ÊÓ›), ·ÏÔ‡˜ ‚ˆÌÔ‡˜ (fiˆ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘), ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÛÙÔ¤˜ (fiˆ˜ ÛÙË µÚ·˘ÚÒÓ·), ÙÂÏÂÛÙ‹ÚÈ· (fiˆ˜ ÛÙÔ ™·ÁÎÚ› Ù˘ ¡¿ÍÔ˘) Î·È √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù ‚¤‚·È· ÔÏÏÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ, ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÙÔÓ IˆÓÈÎfi, ÙÔÓ ¢ˆÚÈÎfi Î·È ÙÔÓ KÔÚÈÓıÈ·Îfi. ™Â οı ÙÚ›Ù˘¯Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ÂÈÎfiÓ· ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ı¤Ì· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∆· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ˙ˆÁÚ·ÊÈο Î·È ÁÏ˘Ù¿ ÙfiÛÔ ∂˘Úˆ·›ˆÓ fiÛÔ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Î·È ¯ÚÔÓÈο ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË (S. Botticelli 1481) ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ (A. Karo, 1990). ∆· ·Ú¯·›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ, ›¯·Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙÔ˘˜. ∆· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ¤ÓÙ˘·, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο, ¯Ú˘Û¿, ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ¯¿ÏÎÈÓ·, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡ ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘.
 • 13 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔùH ı¿ AıËÓ¿ ÚÔÛٿ٢ ÙËÓ ·Ú¯·›· Aı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ◊Ù·Ó Ë ı¿ Ù˘ ÛÔÊ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·ÏÏ¿Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ·¤‰È‰·Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰¿Ì·ÛÌ· Ù˘ ʇÛ˘ (ÙÔ˘ ¯·ÏÈÓÔ‡, ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘,ÙÔ˘ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡, ÙÔ˘ ÙfiÚÓÔ˘, ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÙˆÓ ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÏÔ‡), fiÛÔ Î·È Ù· ÛÙÚ·ÙËÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ÔϤ-ÌÔ˘. TËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â Ë ·ÚıÂÓÈ΋ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÙÔ ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˆÚÈÌfiÙËÙ·, Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÈ›ÎÂÈ·. M ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘·ıˆˆÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜ Û ‰›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ı¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.™‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ AıËÓ¿˜ ‹Ù·Ó Ë ÁÏ·˘Í-ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, Ë ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›·, Ë ·ÈÁ›‰· (ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰¤ÚÌ· ηÙۛη˜, ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Û›‰·˜) ÙËÓ ÔÔ›· Ù˘ ¤‰ˆÛ Ô·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ÙÔ ÁÔÚÁfiÓÂÈÔ (Ë ·ÔÙÚfi·È· ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ °ÔÚÁÔ‡˜-M¤‰Ô˘Û·˜) Â¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÈÁ›‰· ‹ ÛÙËÓ ·Û›‰· Ù˘, ÙÔ ‰fiÚ˘, ÙÔ ·‰Ú¿¯ÙÈ Î·È Ë ÂÏÈ¿. E›Ó·ÈË ÌfiÓË Á˘Ó·ÈΛ· ıÂfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Ì ÔÏÂÌÈ΋ ·ÌÊ›ÂÛË.
 • 14¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù O AfiÏψӷ˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜, ıÂfi˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘ Ô›ËÛ˘, Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜, Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ì·ÓÙÈ΋˜. EıˆÚ›ÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¢›·, ÙÈ̈Úfi˜ Ù˘ ‡‚Úˆ˜, ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ÁÂÓ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÒÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ fiÓˆÓ Î·È Î·ı·ÚÙ‹˜ ·fi ÙÔ "¿ÁÔ˜" ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ. EıˆÚ›ÙÔ Â›Û˘ Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, Ô "οÏÏÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·ı·Ó¿ÙˆÓ". TÔ fiÓÔÌ· ºÔ›‚Ô˜ Û‹Ì·ÈÓ ÈÂÚfi˜ Î·È Î·ı·Úfi˜. ™‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‹Ù·Ó Ô ÙÚ›Ô‰·˜, Ë Ï‡Ú·, Ë ÎÈı¿Ú·, Ë Ê·Ú¤ÙÚ· Ì ÙÔ ÙfiÍÔ (fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÕÚÙÂÌË) Î·È Ô ÔÌÊ·Ïfi˜ ÙÔÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ø˜ ·Á·Ë̤ӷ Ê˘Ù¿ ›¯Â ÙË ‰¿ÊÓË Î·È ÙË ÊÔÈÓÈÎÈ¿ Î·È ˆ˜ ˙Ò· ÙÔ˘˜ ·ÎÓÔ˘˜, Ù· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎfiڷΘ.
 • 15 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔùO ÕÚ˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ô ıÂfi˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ. ◊Ù·Ó Ë ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓÂϤËÙ˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È ¤‚ÏÂ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ˆ˜·˘ÙÔÛÎÔfi. TÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÕÚË ÙÔÓ ‰›ÓÂÈ Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ IÏÈ¿‰·Ø ‹Ù·Ó ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ Ô˘ ÔÚÌ¿ ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ̷ӛ·, ÂÏÒÚÈÔ˜ ÛÙÔÛÒÌ·, Ù·¯‡Ù·ÙÔ˜ ÛÙ· fi‰È·, Ô˘ ‚Ú˘¯¿Ù·È fiÛÔ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ì·˙›. M ¤ÌÊ·ÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Â›Û˘ÔÏÂÌÈ΋ ı¿, ÙËÓ AıËÓ¿, Ë ÔÔ›· ÔÏÂÌÔ‡Û ÁÈ· οÔÈÔ ÛÎÔfi. O ÕÚ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÈÌÔ¯·Ú‹˜, ÒÛÙ ÙÔÓ ·ÓÙÈ·ıÔ‡Û ·ÎfiÌ· Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô ¢›·˜.™‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ÕÚË ‹Ù·Ó Ù· fiÏ·, ÙÔ ‰fiÚ˘, ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰¿‰Â˜. AÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ·˘ÙfiÓ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó Ô Û·ÏÔ˜. ™Ù· ˙Ò· Ô˘ ı˘Û›·˙·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ÓÙÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜ ÎÏ·‰È¿ ·fi ÌËÏÈ¿.
 • 16¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù H ÕÚÙÂÌË Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· ˆ˜ ı¿ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘, ÙˆÓ ‰·ÛˆÌ¤ÓˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ. Ÿˆ˜ Î·È Ë AıËÓ¿ Î·È Ë EÛÙ›·, ηٿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÔÙ¤ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜, ÂχıÂÚ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Ó¤·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ˙Ô‡Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚÔÛٿ٢ ÙË ÓÂfiÙËÙ·, ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ Á˘ Î·È ÙȘ Â›ÙÔΘ Á˘Ó·›Î˜. ™˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi N‡Ìʘ Î·È X¿ÚÈÙ˜ Î·È Â›¯Â ·ÚıÂÓÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. ™‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ ı¿˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙfiÍÔ, Ë Ê·Ú¤ÙÚ·, Ë ËÌÈÛ¤ÏËÓÔ˜, ÙÔ ÂÏ¿ÊÈ, Ù· ΢ÓËÁÂÙÈο Û΢ÏÈ¿, Ô Ù·‡ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÚÎÔ‡‰·. ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÔ¯‹ Ë ÕÚÙÂÌË ·ÚÈ- ÛÙ¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì ÔχÙ˘¯· ÊÔڤ̷ٷ. ™˘¯Ó¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ.
 • 17 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔùH AÊÚÔ‰›ÙË ‹Ù·Ó Ë ı¿ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ Â›Û˘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔØ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Û Á¿ÌÔ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙË ÁË ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó Ù· ‰ÒÚ· Ù˘ ʇÛ˘, Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·. ™Ù· fi„ÈÌ· ÎÏ·ÛÈο¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·, Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ O˘Ú·Ó›· AÊÚÔ‰›ÙË Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙÔÓ ·ÁÓfi ¤ÚˆÙ· ηÈÚÔÛٿ٢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ¶¿Ó‰ËÌÔ AÊÚÔ‰›ÙË, Ë ÔÔ›· ÚÔÛٿ٢ ÙȘ ÂÙ·›Ú˜ Î·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¤ÚˆÙ·.™‡Ì‚ÔÏ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÈ ¯‹Ó˜, ÙËÓ¿ ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙË ı¿ Î·È ÙÔ Úfi‰Ô, ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÎÂÓÙË̤-Ó· ÊÔڤ̷ٷ, ·˘Ù¿ Ô˘ ‡Ê·ÈÓ·Ó Î·È ¤Ú·‚·Ó ÔÈ X¿ÚÈÙ˜ Î·È ÔÈ flÚ˜, ‹ Î·È Á˘ÌÓ‹, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· Ô„ÈÌfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ™˘¯Ó¿ ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÎÔ¯‡ÏÈ‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘, ÙÔÓ ŒÚˆÙ·, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙfiÍÔ.
 • 18¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù H ¢‹ÌËÙÚ· ‹Ù·Ó Ë ı¿ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ, ÚÔÛÙ¿Ùȉ· Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ. ¢›‰·Í ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ıÂfi. K¿Ùˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ̇ËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÌÈ·˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ ˙ˆ‹˜. H ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Â›Û˘ ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÎfiÚ˘. ◊Ù·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ ∫¿Ùˆ ∫fiÛÌÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙ ¤Ó· ıÂ˚Îfi ˙‡ÁÔ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È Á›ÓÂÙ·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ì˘ÛÙËÚȷ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ™‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰¿‰Â˜ (ÙȘ Ôԛ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Ì˘Ë̤ÓÔÈ ÛÙ· EÏÂ˘Û›ÓÈ· M˘ÛÙ‹ÚÈ·), ÙÔ Û΋ÙÚÔ Î·È Ù· ÛÙ¿¯˘·. ™ÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Ô ÂÙÂÈÓfi˜ Î·È ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ô ¯Ô›ÚÔ˜. ŸÙ·Ó Ë ¢‹ÌËÙÚ· Î·È Ë KfiÚË ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì·˙›, ÙȘ ‰¿‰Â˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë KfiÚË, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Õ‰Ë.
 • 19 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔùOÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¢›· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ıÂfi Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ¤‚ÏÂ ٷ ¿ÓÙ·, Ì ÂÍÔ˘Û›· Û fiÏ· Ù· ı›· Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ı¤Ì·Ù·, ΢ڛ·Ú¯ÔÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ◊Ù·Ó ·‰ÂÏÊfi˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ◊Ú·˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·, Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, Ù˘ EÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ıÂÔ‡ ÙÔ˘ Õ‰Ë ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·, Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ √χÌÈˆÓ ıÂÒÓ.K·Ù¿ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Ë ˘¤ÚÙ·ÙË ·˘Ù‹ ıÂfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ·Ù¤Ú·˜ ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ.TÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË, Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ËıÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·Ø ·Ì›‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÙÈ̈Ú› ÙËÓ Î·Î›·. ∂›Û˘ ÙÈ̈ÚÔ‡Û fiÛÔ˘˜·Ú¿ÎÔ˘Á·Ó ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘. °ÓÒÚÈ˙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ‹ οÔȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ ·˘Ùfi, ÙȘ "¢ÈÔÛË̛˜". ◊Ù·Ó Â›Û˘ •¤ÓÈÔ˜,ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜.
 • 20¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù O ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ‹Ù·Ó ıÂfi˜ ÙˆÓ ·ÌÂÏÈÒÓ, ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, ÙÔ˘ ÂÎÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Á˘. E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÛ˘ÓÂȉ‹ÙÔ˘, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, Ì ÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË, ÙË Ì¤ıË Î·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiÙÈ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙË Ì·Ó›·, ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ ˆ˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Ï‡ÛË Ù˘ χ˘ Ì ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙÔÓ ¯ÔÚfi, ÛÙÔ˘˜ ‰Â ˆ˜ ·Ó›·ÙË ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË. H Ï·˚΋ Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ı‡ÚÛÔ˜, ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ Ú·‚‰› ÂÚÈÙ˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ʇÏÏ· ÎÈÛÛÔ‡ Î·È ·Ì¤ÏÔ˘, ÙÔ ·ÁÁÂ›Ô Î¿Óı·ÚÔ˜, Ô ÎÈÛÛfi˜, ÔÈ ÎÏËÌ·Ù›‰Â˜, ÔÈ Ì¿ÛΘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. AÊÈÂڈ̤ӷ Û ·˘ÙfiÓ ˙Ò· ‹Ù·Ó Ô ÙÚ¿ÁÔ˜, Ô fiÓÔ˜ Î·È Ô ¿ÓıËÚ·˜.
 • 21 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔùOÈ ·Ú¯·›ÔÈ ·¤‰È‰·Ó ÔÈΛϘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ EÚÌ‹, ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›¯Â ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÙÔ˘ OχÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ,·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Õ‰Ë, ÛÙÔÓ K¿Ùˆ KfiÛÌÔ. ◊Ù·Ó ıÂfi˜ Ù˘ ·¤Ó·Ë˜ ΛÓËÛ˘, Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙˆÓ‰ÚfïÓ, Ù˘ ηϋ˜ Ù‡¯Ë˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¶ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ΤډԘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙfiÛÔ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ‰fiÏÔ, ÙËÓ ·¿ÙË Î·È ÙËÓ ÎÏÔ‹. ™ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÂıˆÚ›ÙÔ ÂÈÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ‚ÔÛÎËÌ¿ÙˆÓ,·ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ, ‚Ô‰ÈÒÓ, ›ˆÓ Î·È ËÌÈfiÓˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÊÈÏÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ æ˘¯ÔÔÌfi˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ, fiÙ·Ó ¤ı·ÈÓ·Ó, ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔÙˆÓ ™ÎÈÒÓ. ¶ÚÔÛٿ٢ ·ÎfiÌ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Â›¯Â ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi §fiÁÈÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÓÒÛÙ˘ Î·È Ì ¢ÎÚÈÓ‹ ÏfiÁÔ.™‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ EÚÌ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎËÚ‡ÎÂÈÔ, Ù· ÊÙÂÚˆÙ¿ Û·Ó‰¿ÏÈ·, Ô ›ÏÔ˜, Ô ¤Ù·ÛÔ˜, ÙÔ ÛÎÔ˘Ê› Î·È ÙÔ Ô˘ÁΛ. ™˘¯Ó¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î¤‰ÚÔ Î·È ·ÚÈ-ÛÙ¿ÓÂÙ·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÎÚÈ¿ÚÈ.
 • 22¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù H ◊Ú· ÂıˆÚ›ÙÔ ÌÂÁ›ÛÙË ı¿, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ O˘Ú·ÓÔ‡. ¶ÚÔÛٿ٢ ÙÔÓ Á¿ÌÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ◊Ù·Ó ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÈÛÙ‹˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·˘ÛÙËÚ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÂΉÈÎËÙÈ΋, Ì ÔÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘. ™¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·, ›¯Â ‚·ÛÈÏÈÎfi ·Ú¿ÛÙËÌ·, ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È Á·Ï‹ÓË. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ï·ÙÚ›· Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ó¿Ú¯·È· ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ ı¿˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Úfi‰È, ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·Á¿˘, ÙÔ Û΋ÙÚÔ, Ô fiÏÔ˜, ¤Ó· „ËÏfi ÛÙ¤ÌÌ·, Î·È ÙÔ ‰È¿‰ËÌ·. IÂÚ¿ ˙Ò· Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÁÒÓÈ, Ô ÎÔ‡ÎÔ˜ Î·È Ù· ‚fi‰È·. IÂÚfi Ê˘Ùfi Ù˘ ı¿˜ ‹Ù·Ó Ë Ï˘Á·ÚÈ¿.
 • 23 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔùO ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ıÂfi˜ ‰·Ì·ÛÙ‹˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ¤ÚÁˆÓ ·fi ̤ٷÏÏ·. £Âfi˜ "Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ", ‹Ù·Ó Ô ıÂfi˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ÂÚÁ·Û›·˜, ÁχÙ˘, Ï¿ÛÙ˘, ÔÚÂȯ·ÏÎÔ˘ÚÁfi˜, ÙÔÚÂ˘Ù‹˜, ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ. ™Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙÂÓ›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÏÏÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÎÂÚ·ÌÂÈ΋˜, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÊˆÙÈ¿ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔȯ›Ô.™‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÊ˘Ú›, Ë Ï·‚›‰· ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ˘ÚÁÔ‡, Ô ‰ÈÏfi˜ ¤ÏÂ΢˜ Î·È ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ. ™˘¯Ó¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Â¿Óˆ Û fiÓÔ.
 • 24¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ √È ¢Ò‰Âη £ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù °È· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ıÂfi˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙˆÓ ËÁÒÓ, ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ◊Ù·Ó ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ OχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. O ¢›·˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û "ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔÓ Î·È ¿ÚÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ıÂÒÓ". H ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Î·È ÛÙ· ¤Áηٷ Ù˘ Á˘, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂÚ¤ˆÓ ÙËÓ ÍËÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ÙÔÈ- ÎÔ‡Û ̷˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, AÌÊÈÙÚ›ÙË, Û ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ·Ï¿ÙÈ ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È ¤ÙÚ¯ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Â¿Óˆ Û ¯Ú˘Ûfi ¿ÚÌ· Ì ¿ÁÚÈ· ¿ÏÔÁ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi N‡Ìʘ Î·È ÂÓ¿ÏÈ· Ï¿ÛÌ·Ù·, ÙÚ›ÙˆÓ˜, ÈfiηÌÔ˘˜ Î·È ‰ÂÏÊ›ÓÈ·. ™‡Ì‚ÔÏ· ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›·ÈÓ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù¿Ú·˙ ٷ ÓÂÚ¿, Ù· ¿ÏÔÁ·, Ù· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È Ù· ÂÓ¿ÏÈ· Ù¤Ú·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó. AÊÈÂڈ̤ӷ Û ·˘ÙfiÓ Ê˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙÔ ‡ÎÔ Î·È Ù· ʇÎÈ·.
 • 25 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ K·ÚÙ¤ÏϘ - M‡õÔÈ ∆√ ¢ø¢∂∫∞£∂√ - √È ‰Ò‰Âη õÂÔ› ÛÙÔÓ ŸÏùÌÔ.3. K·ÚÙ¤ÏϘ - M‡õÔÈOÈ Î·ÚÙ¤ÏϘ ·˘Ù¤˜, ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ B·Ï·Û¿ÎË, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ̇ıÔ˘˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ηÚÙ¤ÏÏ· Áȷοı ıÂfi, Î·È Ì›· Ì fiÏÔ˘˜ Ì·˙›. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ÂÌÊ·Ó‹ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηÚÙ¤ÏϘ fiÛÔ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋.∆Ô Î›ÌÂÓÔ ›Ûˆ ·fi οı ηÚÙ¤ÏÏ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
 • 26¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ A£HNA - H AõËÓ¿ ÛÙËÓ ∞ÎÚÞÔÏË ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ÂÏÈ¿. A¶O§§øNA™ - ∏ ¢¿ÊÓË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÊùÙÞ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ∞ÞÏψӷ. K·ÚÙ¤ÏϘ - M‡õÔÈ APH™ - O ÕÚ˘ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔù, ŒÚȉ·, ¢Â›ÌÔ Î·È ºÞ‚Ô, ¢HMHTP KAI KOPH - ∏ ··ÁˆÁ‹ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊÞÓ˘ A ÌÚÔÛÙ¿ Û ̛· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ·Þ ÙÔÓ ÞÏÂÌÔ ÞÏË. ·Þ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·.
 • 27 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™¢IA™ - O ¢›·˜ Ì ÙÔÓ ·ÂÙÞ ÙÔù, Ú›¯ÓÂÈ ÎÂÚ·ùÓÔ‡˜. ¢IONY™O™ - O ¢ÈÞÓùÛÔ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ÙÔù˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ôù ÙÔÓ ·‹Á·Á·Ó. K·ÚÙ¤ÏϘ - M‡õÔÈ HP - H ◊Ú· Ì ÙÔ ·ÁÒÓÈ Î·È ÙÔ ÚÞ‰È Ù˘. A ¶O™EI¢øNA™ - O ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Ì ÙÔ ¿ÚÌ· ÙÔù ÌÚÔÛÙ¿ ·Þ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔù, ÛÙÔÓ ‚ùõÞ Ù˘ õ¿Ï·ÛÛ·˜.
 • 28¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ APTEMH H ÕÚÙÂÌË Ì ÙÔ ÂÏ¿ÊÈ HºAI™TO™ Ù˘ Î·È ÙÔÓ K·Ïù‰ÒÓÈÔ O ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ÛÙÔ Î¿ÚÔ. ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÞ ÙÔù. K·ÚÙ¤ÏϘ - M‡õÔÈ AºPO¢ITH EPMH™ O ¶¿ÚȘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ O EÚÌ‹˜, ·ÁÁÂÏÈÔÊÞÚÔ˜ "ª‹ÏÔ Ù˘ ŒÚȉԘ" ÙˆÓ õÂÒÓ, ÂÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË. ÛÙÔù˜ ·Èõ¤Ú˜.
 • 29 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ K·ÚÙ¤ÏϘ - ¶·È¯Ó›‰È· AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜... TOY™ £EOY™4. K·ÚÙ¤ÏϘ - ¶·È¯Ó›‰È·√È Î·ÚÙ¤ÏϘ ·˘Ù¤˜ ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ·Ú¯·›·˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚ˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ, Û ÁÏ˘Ù¿, Û ·ÁÁ›·, Û ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, Û ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛË̷ηıÒ˜ Â›Û˘ Ê˘Ù¿ Î·È ˙Ò· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÔÈÔ˜ ıÂfi˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û οı ¤ÚÁÔ, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ οı ηÚÙ¤ÏÏ·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ì ٷ ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ·˘ÙÔ‡˜ ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿, ¤ÚÁ·ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·ÏÏÈÌfiÔ˘ÏÔ˘.
 • 30¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜ ÙÔù˜ õÂÔ‡˜... Û ° Y¶TA § AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜ ÙÔù˜ õÂÔ‡˜... Û A°°EIA K·ÚÙ¤ÏϘ - ¶·È¯Ó›‰È· AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜ ÙÔù˜ õÂÔ‡˜... Û NOMI™MATA AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜ ÙÔù˜ õÂÔ‡˜... Û °PAMMATO™HMA
 • 31 ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ K·ÚÙ¤ÏϘ - ¶·È¯Ó›‰È·AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜ ºYTA ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔù˜ õÂÔ‡˜ AÓ·ÁÓˆÚ›úÔÓÙ·˜ ZøA ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔù˜ õÂÔ‡˜
 • 32¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ ™‡Ì‚ÔÏ· & ™ùÌ‚ÔÏÈÛÌÔ› 5. ™‡Ì‚ÔÏ· & ™ùÌ‚ÔÏÈÛÌÔ› ŒÓ·˜ Ê¿ÎÂÏÏÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈÎÚ¿, ·Ï¿ ۇ̂ÔÏ·-·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‚ÔËı¿- ÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· Ê·ÓÙ·Ûı› Î·È Ó· ·Ó·Ï¿ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ Ì¤Û· ·fi ۇ̂ÔÏ· Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ- ¢HMIOYP°øNTA™ õÂÔ‡˜ ÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÏÔ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ۇ̂ÔÏ·. ª›· ηÚÙ¤ÏÏ·-·È¯Ó›‰È Ì ‰Ò‰Âη ÊÈÁÔ‡Ú˜-ıÂÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ- ŒÓ· ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ, ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ·, ¤Ó· ÎÔ¯‡ÏÈ, Ì›· Ì¿Ûη ı¿ÙÚÔ˘, Ì›· ηÚ- ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡˜, Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÔÈÔ ¯ÚÒÌ· ‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·Ú¯·›Ô fiÛÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ Î¿ı ¤Ó·, Ó· ‚ÚÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÛÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔØ ¤Ó· ÊÙÂÚfi ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ fiÏ· Ù· Ô˘ÏÈ¿, ¤Ó· ÁÈ· Ó· ÓÙ‡ÛÂÈ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜, Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Û‡Ì‚ÔÏ·. ʇÏÏÔ fiÏ· Ù· Ê˘Ù¿, ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ fiÏ· Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù·.
 • 336. ŒÓÙù· - ¶·È¯Ó›‰È· ñ OÈ£ÂÔ› ÙÔù OχÌÔù ÛÙË ZˆÊÞÚÔ ÙÔù ¶·ÚõÂÓÒÓ· ∆Ô ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ fiˆ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Û ̛· ı·˘Ì¿ÛÈ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÔηıÈÛÙ¿ fiˆ˜ ‹Ù·Ó οÔÙ ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¢›ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌ›Ô, Ì›· Âˆ- Ó˘Ì›· ÁÈ· οı ıÂfi ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ·˘ÙfiÓ ˙ÒÔ Î·È Ê˘Ùfi.ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¶ÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ ŸÏùÌÔ ¶·È¯Ó›‰È AÓ·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ õÂÒÓTÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓÛ˘Ó‰˘·ÛÌfi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, ÂÓfi˜ ÁÏ˘- ŒÓÙù· - ¶·È¯Ó›‰È·ÙÔ‡, ÂÓfi˜ ·ÁÁ›Ԣ, ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ Ó·Ô‡, ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· οı ıÂfi.O Ì·ıËÙ‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì‡ıÔ˘˜, ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓηıÒ˜ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÂÈ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ıÂfi.
 • 34 ñ ™ÙÔ ¢È·‰›ÎÙùÔ MÔÚ›Ù ӷ BÚ›ÙÂ... H ı¿ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘, Ë AıËÓ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ, ηıÒ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ¯ÚfiÓÈ· ıÂÌ·- ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ TÔ̤· EÓË̤ڈÛ˘ Î·È EÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ MÓËÌ›ˆÓ AÎÚfiÔÏ˘. ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·Ûı› Ì ÙÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ Î·È Ô˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› ÂÊ fiÛÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Â›Ù Û ‰·ÓÂÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ›Ù Û „ËÊȷ΋ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.ysma.culture.gr MÈ· M¤Ú· ÛÙËÓ AÎÚÞÔÏË AÓ·úËÙÒÓÙ·˜ ÙË £Â¿ AõËÓ¿ M ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó Ì›· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ¶ E P I E X O M E N A T H ™ M OY ™ E I O ™ K E Y H ™ ÙÔÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ BÚ¿¯Ô˘ ̤۷ ·fi Ì›· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ı¿˜ AıËÓ¿˜, Ë ÔÔ›· Ï·ÙÚ¢fiÙ·Ó ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ì ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· Â› ̤ÚÔ˘˜ ·Á¿ÏÌ·Ù·, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ı¿˜, Ù· ۇ̂ÔÏ¿ Ù˘, ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Aı‹Ó·. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘, fiÔ˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·Á¿ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿˜ AıËÓ¿˜. T¤ÏÔ˜, ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ·Á¿ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿˜ Â¿Óˆ Û ÚÔÔÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. 28Ë EηÙÔÌ‚·ÈÒÓÔ˜Ø MÈ· M¤Ú· Ì ÙË ZˆÊÞÚÔ ÙÔù ¶·ÚõÂÓÒÓ· ™ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Ó·fi Î·È ÙÔÓ ÁÏ˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰È¿ÎÔÛÌÔ, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹, ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ˙ˆÊfiÚÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ‹˜ ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜, ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ È›˜, ŒÓÙù· - ¶·È¯Ó›‰È· ηıÒ˜ Î·È Ù· ˙Ò· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ı˘Û›Â˜. H ∑ˆÊÞÚÔ˜ ÙÔù ¶·ÚõÂÓÒÓ· ∆Ë ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ÁÏ˘ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ, Ì‹ÎÔ˘˜ 160 Ì., ÌÔÚ› Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ‰ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο Û ̛· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·Û‡ÓıÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.
 • 35¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ Î·È Ë ·Ú¯·›· Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Á·Ë̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ,ηχÙÔ˘Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ÔÏÏÒÓ Ù¿ÍˆÓ. M¤Û· ·fi ÙÔ ¢ˆ‰ÂοıÂÔ, ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓÙ¤¯ÓË ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ªÂÁ¿Ï· ·ÊÈÂÚÒ-Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘.∆· ΛÌÂÓ· ÛÙ· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ıÂÒÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∏ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K OÂÓÙ‡ˆÓ, Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ·Ê›Û· ̤۷ ÛÙËÓÙ¿ÍË. ∆· ¤ÓÙ˘·-·È¯Ó›‰È· ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î·ÚÙ¤ÏϘ Ì ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È Ù··È¯Ó›‰È· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛı› ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ì ̷ÎÚfi¯ÚÔ-ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Y.™.M.A.
 • 36 MùõÔÏÔÁ›·, IÛÙÔÚ›· Î·È T¤¯ÓË ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È ÙˆÓ XÂÈÚÔÙ¯ÓÈÒÓ AÛ¯ÔÏËı›Ù Ì ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜. ∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤ÚÁ· Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÏÏ¿˙. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı›Ù ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙË- Ù˜ ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ™Î·Ó¿ÚÂÙ ÂÈÎfiÓ˜¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Ûı›Ù ÙȘ. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ‹ ηٷÛ΢¿ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ οÔÈ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›- ˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. K¿ÓÂÙ ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˜, οÚÙ˜ pop-up, mobile Ì ÙÔ˘˜ 12 ıÂÔ‡˜Ø ÎÚÂÌ¿ÛÙ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ‰¤Ó‰ÚÔ ÙˆÓ ıÂÒÓ. K·Ù·Û΢¿ÛÙ ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ ÙÔ˘˜. T· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ·˙Ï ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ıÂÒÓ. OÈ Ì‡ıÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È. MùõÔÏÔÁ›·, IÛÙÔÚ›· Î·È T¤¯ÓË
 • 37ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È ÙÔù MÔùÛ›Ôù Ù˘ T¿Í˘ºÙÈ¿ÍÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘.AÓ·ÚÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ›Ó·Î˜, ¤Ó·Ó ÁÈ· οı ıÂfi. O οı ıÂfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ۇ̂ÔÏ·. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, οÚÙ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÂÚÈÔ‰Èο (˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Û ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, .¯.Ô EÚÌ‹˜ ÛÙËÓ Interflora ‹ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÛÙËÓ AÁÚÔÙÈ΋ TÚ¿Â˙·) ÒÛÙ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ.ŒÁ¯ÚˆÌ· ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·fi ‚È‚Ï›· Î·È ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K OÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÌÂÛÔ˘‰·›· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜.™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÎÔ‡ÎϘ, ¢¯Ô‡Ïˉ˜, Lego ‹ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÊÈÁÔ‡Ú·, Û ıÂÔ‡˜ ÁÈ· Ó·ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Û·˜.ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È ÙÔù M·õËÙ‹-™ùÏϤÎÙË MùõÔÏÔÁ›·, IÛÙÔÚ›· Î·È T¤¯ÓËMÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ηÚÙ¤ÏϘ Ì ٷ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Î·È Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ¶ÚÔÙÚ¤„Ù ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Î·È ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ΤÚÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ıÂÔ‡˜. EȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ EÚÌ‹ (ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·) Î·È ÙËÓ AıËÓ¿ (ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ Î·Ï‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „¿ÍÔ˘Ó Î·È Û ͤӷ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Ù· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘˜. ZËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· EÏÏËÓÈο T·¯˘‰ÚÔÌ›· Î·È ÙÔ NÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔ›Ô.
 • 38 ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È ÙˆÓ £ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ M‡õˆÓ ÙÔù˜ ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÚÙ¤ÏϘ. B¿ÏÙ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ¶ÚÔÙÚ¤„Ù ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ Î¿ı ıÂfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. TÈ ı· ˙ËÙÔ‡Û˜ ·fi ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ Î·È ÙÈ ·fi ÙËÓ ◊Ú·; T· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ó· ÙÔ ÁÚ¿„Ô˘Ó ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó· ı·- ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó.¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O O οı ̷ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ù·˘ÙÈÛı› Ì ¤Ó·Ó ıÂfi, Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Û‡Ì‚Ô- Ï·, Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËı› Ì ·˘Ù¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıÂfi. ªÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ıÂÔ‡˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÚfiÛˆÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·. M ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ‹ ¤Ó· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜-ıÂÔ‡˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó·Ó Ê¿ÎÂÏÏÔ Ì ı¤Ì· "ÕÏÏÔÈ ∞Ú¯·›ÔÈ £ÂÔ›". ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ÙËÓ ∂ÛÙ›·, ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙÔ, ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·, ÙÔÓ ∞ÛÎÏËÈfi, ÙË ¡¤ÌÂÛË, ÙËÓ ÿÚȉ·, ÙÔÓ ŒÚˆÙ· ÎÏ. MùõÔÏÔÁ›·, IÛÙÔÚ›· Î·È T¤¯ÓË ¢ÒÛÙ ۇÁ¯ÚÔÓ· ۇ̂ÔÏ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ıÂÔ‡˜. ∆È Û‡Ì‚ÔÏ· ı· ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı· ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ; MËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÂÍ ›ÛÔ˘ ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁÈ΋ ˆ˜ Ì¿ıËÌ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÓfiËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ıÂÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. £ÂÔ› Ù˘ º‡Û˘, Ù˘ §‹ı˘, ÙˆÓ XÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi Ì·ıËÙ¤˜.
 • 39ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È ÙˆÓ N·ÒÓ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ó·fi ÁÈ· ÙÔÓ ıÂfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷ- Û΢¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Î¤ÙÙ· ÙÔ˘ ·fi ÔÈΛϷ ˘ÏÈο. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÓÙ˘· Ù˘ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ Î·È ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›· ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì‡ıÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ıÂÔ‡ Â¿Óˆ Û ·ÁÁ›· Î·È ÁÏ˘Ù¿ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û˘Óı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·ÂÙÒÌ·Ù·, ÌÂÙfi˜ Î·È ˙ˆÊfiÚÔ, Ù· ÔÔ›· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ì·Î¤Ù· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘˜. ªÔÚÔ‡Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· "·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó" Ì ٷ ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÁÏ˘Ù¿. ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O MùõÔÏÔÁ›·, IÛÙÔÚ›· Î·È T¤¯ÓËñ M›· AÚ¯·›· °ÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ ™¯ÔÏ›ԪÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ˆ˜ ̤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜Ï·ÙÚ›·˜ ‹Ù·Ó Ù· ¶·Ó·ı‹Ó·È·. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ·ÁÒÓ˜ Ú·„ˆ‰›·˜-Ô›ËÛ˘, ·ÁÒÓ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ı·ÙÚÈÎÔ‡˜, ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ̛··Ú¯·›· ÔÌ‹ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆÊfiÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·.
 • 40 MùõÔÏÔÁ›· Î·È °ÏÒÛÛ· ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ H ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ˆÚ·›· ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· οÔÈˆÓ ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Â›ıÂÙ·, ÌÔÚ› Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏÒÛÛ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. °È· ÙÔÓ Î¿ı ıÂfi ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂˆÓ˘Ì›Â˜. K¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Ï·ÙÚ›·, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ¿ÏϘ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. O ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ›Ù ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ¿˜ Ù˜, ›Ù Ì ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi. æ¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù οÔȘ ·Ú¯·›Â˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·˘ÙÔ‡ÛȘ Û ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂˆÓ˘Ì›Â˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. K¿ÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜, ÁÓˆ- ÛÙÔ‡˜ ‹ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. MËÓ Í¯ӿÙ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ú·„ˆ‰Ô‡˜ Ô˘ Á‡ÚÈ˙·Ó ÛÙ· Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ Î·È ·‹ÁÁÂÏÏ·Ó ÙȘ Ú·„ˆ‰›Â˜. µÔËıËÙÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰Ú·ÛÙË- ÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· Ô˘ οÓÂÈ MùõÔÏÔÁ›· Î·È °ÏÒÛÛ· Ô I. £. K·ÎÚȉ‹˜ ÛÙË M˘ıÔÏÔÁ›· Ù˘ EΉÔÙÈ΋˜ AıËÓÒÓ. M ·˘ÙfiÓ ˆ˜ Ô‰ËÁfi ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›ÙÂ Î·Ù Â˘ı›·Ó ÙȘ ËÁ¤˜, ÙÔ ¤Ô˜, ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜, ÙÔÓ HÛ›Ô‰Ô, ÙȘ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÙȘ Έ̈- ‰›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û ı·˘Ì¿ÛȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·fi Ù· ÚˆÙfi- Ù˘· ΛÌÂÓ·. ŒÙÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, fiÙÈ ÔÈ Ì‡ıÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜, Â›Ó·È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ˘·ÚÍȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ Ì·˜.
 • 41MùõÔÏÔÁ›· Î·È ºùÛÈΤ˜ EÈÛً̘ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È Ù˘ ºùÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜√ οı ıÂfi˜ ›¯Â ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ·˘ÙfiÓ. °›ÓÂÙ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ʇÛ˘.¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÍËÚ¿˜, Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·¤Ú·.M·˙¤„ÙÂ Ê˘Ù¿ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ. æ¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ Ù·Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ‚È‚Ï›·, Ê˘ÙÔÏfiÁÈ· Î·È ˙ˆÔÏfiÁÈ·.æ¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù οÔÈ· ·fi Ù· Ê˘Ù¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. º˘Ù¤„Ù οÔÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O(·Ì¤ÏÈ, ÎÈÛÛfi, ‰¿ÊÓË, ÂÏÈ¿, ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿). ª·˙¤„Ù Úfi‰È·, ÛÙ¿¯˘·, ʇÎÈ·.√ÚÁ·ÓÒÛÙ ̛· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∞ÁÔÚ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ٷÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÒÓ.•Â¯ˆÚ›ÛÙ ٷ ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ô˘ÏÈ¿, ˙Ò· Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÓÙ·. æ¿ÍÙ ÁÈ· ÊÙÂÚ¿ ·fi·ÁÒÓÈ, ÂÙÂÈÓfi, ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, ¯‹Ó·, ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ.º·ÓÙ·Ûı›Ù ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ fiÓÙˆÓ, ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·-ÛÌfi ˙ÒÔ˘ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘ (ÁÔÚÁfiÓ·, ÌÈÓÒÙ·˘ÚÔ˜, ΤÓÙ·˘ÚÔ˜, ÛÊ›ÁÁ·, ÙÚ›ÙˆÓ) ‹ ˙ÒˆÓ ÌÂٷ͇ MùõÔÏÔÁ›· Î·È ºùÛÈΤ˜ EÈÛً̘ÙÔ˘˜ (ÈfiηÌÔ˜, È·ÏÂÎÙÚ›ˆÓ). ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜.
 • 42 ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Û˘Ó‰˘¿ÛÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ. æ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û·˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜. AÓ Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ¶·˘Û·Ó›·˜ ¤Ú·Û ·fi Ù· ̤ÚË Û·˜, ÙfiÙ Ì ԉËÁfi Ù· ı·˘Ì¿ÛÈ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ N. ¶··¯·Ù˙‹ Ù˘ EΉÔÙÈ΋˜ AıËÓÒÓ, ÂÚÈËÁËı›Ù Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· ÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜. ºÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ Û ·˘Ù¤˜.¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ IÂÚ¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜ ηıÒ˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. MÔÈÚ¿ÛÙ ¯¿ÚÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó πÂÚ¿ ÙÔ˘ οı ıÂÔ‡. XÚËÛÈÌÔ- ÔÈ‹ÛÙ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·ÌËÓ‹˜ Î·È Ù· ‚Ô˘ÏÔΤÚÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÔËÙ›· Û ¤Ó·Ó "·Ú¯·›Ô" ¯¿ÚÙË. MùõÔÏÔÁ›· Î·È ºùÛÈΤ˜ EÈÛً̘ ñ TÔ ¶·È¯Ó›‰È Ù˘ AÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ æ¿ÍÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÛÙÔ ™‡Ì·Ó, ÛÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Î·È ÛÙ· ¿ÛÙÚ·, ÁÈ· ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·. ∞Ú¯›ÛÙ Ì ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔÓ ◊ÏÈÔ-∞fiÏψӷ, ÙË ™ÂÏ‹ÓË-ÕÚÙÂÌË, ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ∂ÚÌ‹, ÕÚË, ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ¶ÔÛÂȉÒÓ· Î·È ¢›·. æ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙË °·›·, ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·, ÙÔÓ √˘Ú·Ófi Î·È ÙÔÓ ∫ÚfiÓÔ. ™˘Ó¯›ÛÙ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °·Ï·Í›· ·fi ÙÔ Á¿Ï· Ù˘ ◊Ú·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙ˘Ò- ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜.
 • 43MùõÔÏÔÁ›· Î·È ™‡Á¯ÚÔÓ· E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·¶ÔÈ· ·Ú¯·›· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Î¿ı ıÂfi˜; ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ· ı· ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Û‹ÌÂÚ·; ™˘˙ËÙ‹ÛÙ "·Ó Ô ıÂfi˜ ˙Ô‡ÛÂÛ‹ÌÂÚ·" ÙÈ ı· ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Î·È ÙÈ ÂÚÁ·Û›· ı· ¤Î·Ó (.¯. Ë ı¿ AıËÓ¿ ı· ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô EÚÌ‹˜ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ).º·ÓÙ·Ûı›Ù ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Û·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆È ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÂÌÈÛÙ¢fiÛ·ÛÙ·Ó Û οı ıÂfi;º·ÓÙ·Ûı›Ù ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Û·Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜. ∆È Ì¿ıËÌ· ı· Û·˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î¿ı ıÂfi˜;∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì›· ¯ÒÚ· ÁÂÌ¿ÙË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘Û›·. ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ٷ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙË ‰È·Ê‡Ï·Í‹ Ù˘. °›ÓÂÙ ·Ú¯·ÈÔ-ÏfiÁÔ˜, ÍÂÓ·Áfi˜, Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ ·Ú¯·ÈÔًوÓ, ʇϷη˜ ·Ú¯·ÈÔًوÓ. °›ÓÂÙ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÌÓËÌ›ˆÓ, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÌÔ˘Û›ˆÓ,·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÂÎı¤ÛˆÓ. MùõÔÏÔÁ›· Î·È ™‡Á¯ÚÔÓ· E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
 • 44 ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ̤۷ Û ¤Ó· ÌÔ˘Û›Ô, ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ∂ÈϤÍÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó, ۯ‰ȿÛÙ ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙȘ ÚÔı‹Î˜. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÊˆÙÈÛÌfi, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. °Ú¿„Ù ̛· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÁÈ· οı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ ÁÈ· ·È‰È¿ Ô˘ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ∫·Ù·Û΢¿ÛÙ ÙË Ì·Î¤Ù· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ٷ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ٷ ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ·Ê›Û·. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔÓ ¢È¢- ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ÙËÓ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ.¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O √ÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÌÔ˘Û›Ԣ. ™¯Â‰È¿ÛÙ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô, ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ηٷ- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ ¯·ÚÙ› ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜, ÙË Û·ÎԇϷ ÙÔ˘. ∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÂΉÚÔ̤˜, ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·Ú¯·È- ÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÈÎÔÓÈΤ˜, ÁÚ¿„Ù ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi ÁÈ· ·È‰È¿. MùõÔÏÔÁ›· Î·È ™‡Á¯ÚÔÓ· E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· °›ÓÂÙ ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹˜. ¢ÒÛÙ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÒÓ Û ̛· Û‡Á¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛËØ AfiÏψӷ˜ Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, AÊÚÔ‰›ÙË Û ̛· ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ, Z¢˜ Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ Û ¤Ó· Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÁÚ·Ê›Ô. ™¯Â‰È¿ÛÙ ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô, ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ·Ê›Û˜. ™ÎÂÊı›Ù ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂÙËÚ›· ̇ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ıÂÔ‡˜. °›ÓÂÙÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ù ̛· ‰È΋ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ Û ·˘Ù‹Ó. °Ú¿„Ù ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °Ú¿„Ù ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û ·˘Ùfi ‹ ·fi ·˘Ùfi. °›ÓÂÙ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ¿ÚÙÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ¢ËÌÔÛȇÛÙ ÙȘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰· ‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ¤ ÙȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
 • 45ñ A˜ ºÙÈ¿ÍÔùÌ ¤Ó· BÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔù˜ £ÂÔ‡˜ZËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ¤Ó·Ó ‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.K·ıÒ˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô Ì·ıËÙ‹˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ΛÌÂÓ·, οÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Û ÎÂÊ¿Ï·È·, ÚfiÏÔÁÔ, Â›ÏÔÁÔ, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È index, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ (›Ûˆ˜ οÔÈÔ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ, ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, ÙË ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘, ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÁÚ·Ì-Ì·ÙÔÛÂÈÚ¤˜, Ù· ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, οÓÂÈ ÙË ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË. M·ı·›ÓÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÚÔˆıÔ‡Ó Î·È ˆÏÔ‡Ó ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O MùõÔÏÔÁ›· Î·È ™‡Á¯ÚÔÓ· E·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·
 • 46 H MÔùÛÂÈÔÛÎÂù‹ T·Íȉ‡ÂÈ... ∏ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹ "∆Ô ¢ˆ‰ÂοıÂÔ" ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û οı ¯ÒÚÔ. ŒÓ· ÌfiÓÔÓ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌfiÓÔÓ ıÂfi Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹˜ ·˘Ù‹˜. ñ ™Â ¤Ó· MÔùÛÂ›Ô ‹ Û ¤Ó·Ó AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÞ XÒÚÔ T· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÌÔ˘Û›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÁÏ˘Ù¿, ·ÁÁ›·, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ì ıÂÔ‡˜ Î·È ‹ÚˆÂ˜,¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K O Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙË ÌÔ˘ÛÂÈÔÛ΢‹, ¯ˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, Î·È ·Ó·ı¤ÛÙ Û οı ÔÌ¿‰· ¤Ó·Ó ıÂfi. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ηÚ٤Ϙ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ·ÚfiÌÔȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È ·ÚfiÌÔȘ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ „ËÊȷ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ̤۷ ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó·Ó Ê¿ÎÂÏÏÔ Ì ÙÔ "¢ˆ‰ÂοıÂÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ". ºÙÈ¿ÍÙ ̛· ÈÛÙÔÚ›·, ¤Ó· ÂȉÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÂÓfi˜ ÓÔÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ì·˙› Ó· οÓÔ˘Ó Ô‰ÔÈÔÚÈο Û ӷԇ˜ ÂÓfi˜ ıÂÔ‡ .¯. ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ÎÔÓÙÈ- Ó¿ Û ӷԇ˜ Û¯ÔÏ›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó Û ·Ó·˙‹ÙËÛË πÂÚÒÓ Ù˘ ı¿˜ ÕÚÙÂÌ˘, Ù˘ AÚÙ¤ÌȉԘ µÚ·˘ÚˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÛÙË µÚ·˘ÚÒÓ·, Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ∞ÁÚÔÙ¤Ú·˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ªÔ˘Óȯ›·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ∞Ì·Ú˘Û›·˜ H MÔùÛÂÈÔÛÎÂù‹ T·Íȉ‡ÂÈ... ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ∆·˘ÚÔfiÏÔ˘ ÛÙË §Ô‡ÙÛ·, Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ¶ÚÔ˘Ï·›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· Î.·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ οı ۯÔÏ›Ԣ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÓ·Á‹ÛÔ˘Ó, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û¯Ô- Ï›ˆÓ Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙ· ›¯ÓË Ù˘ ı¿˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ñ ™Â Ì›· ¶ÈÓ·ÎÔõ‹ÎË, Û ̛· ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË, Û ̛· ·›ıÔ˘Û· ∆¤¯Ó˘, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ì ÓÂfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. √È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ Û˘¯Ó¿ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÓÙ ·ÈÒÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ, ÂÓÙÔ›ÛÙ οÔÈ· ¤ÚÁ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ËÁ·›ÓÂÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜.
 • 47ñ ™Â Ì›· BÈ‚ÏÈÔõ‹ÎË¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ̛· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ.√ÚÁ·ÓÒÛÙ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì›· ¤ÎıÂÛË Ì¤Û· Û ̛· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ™¯ÔÏÈ΋ ‹ ¢ËÌfiÛÈ·.∏ ηٿٷÍË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¢Âη‰ÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Dewey Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· Û 10ηÙËÁÔڛ˜: 100-ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·, 200-£ÚËÛΛ·, 300-∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘, 400-°ÏÒÛÛ˜,500-º˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, 600-∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÂÈÛً̘, 700-∫·Ï¤˜ Ù¤¯Ó˜, æ˘¯·ÁˆÁ›·, ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜··Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ, 800-§ÔÁÔÙ¯ӛ·, 900-πÛÙÔÚ›·, °ÂˆÁÚ·Ê›·, µÈÔÁڷʛ˜, 000-°ÂÓÈο ¤ÚÁ·. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ¶ P O TA ™ E I ™ ° I A TO N E K ¶ A I ¢ E Y T I K OÎ·È Û˘Ó‰˘¿ÛÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ̤۷ ·fi fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¶ÔÏÏÔ›‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÔÈÎ›ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ:‚È‚Ï›· ÁÈ· Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ó·Ô‡˜, ÁÈ· Ù· ÓÂÔÎÏ·ÛÈο ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÓÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÁÈ· Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ·,ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ ÎÏ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ Ì¿ıÔ˘Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.∫¿ı ̷ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó·Ó ıÂfi Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi,·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ۇ̂ÔÏ· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚È‚Ï›·.º˘ÛÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. H MÔùÛÂÈÔÛÎÂù‹ T·Íȉ‡ÂÈ...ñ ™Â ¤Ó· BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÛÙȘÚÔı‹Î˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. ∆¤ÙÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ‹ Û ̛· ŒÎıÂÛË µÈ‚Ï›Ô˘. ∆Ș Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ë̤Ú˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔı‹Î˜ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›· Ì ı¤Ì·Ù·Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ OχÌÔ˘ .¯. ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, Ô Á¿ÌÔ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ◊Ú·, Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ÂÏÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ AıËÓ¿. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‚È‚Ï›· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ·È‰Èο, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ, ÎfiÌÈΘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈοÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, οÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
 • ISBN: 960-214-503-X