Thi truong va phat trien

1,042 views
927 views

Published on

Thị trường và phát triển

Published in: Education, Business
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you.Have a goodday
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thi truong va phat trien

 1. 1. B¶n quyÒn: Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ ®­îc gi÷ b¶n quyÒn víi cuèn s¸ch nµy Quan ®iÓm tr×nh bµy trong cuèn s¸ch nµy lµ quan ®iÓm cña c¸c t¸c gi¶. Nh÷ng quan ®iÓm nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶n ¸nh quan ®iÓm vµ chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ hay cña Ban ®iÒu hµnh Ng©n hµng hay cña c¸c chÝnh phñ mµ c¸c nhµ qu¶n lý ng©n hµng ®¹i diÖn. Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ kh«ng ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c d÷ liÖu ®­îc tr×nh bµy trong Ên phÈm nµy vµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt cø hËu qu¶ nµo do viÖc sö dông c¸c d÷ liÖu nµy g©y ra. ViÖc sö dông thuËt ng÷ ®Êt n­íc, n­íc kh«ng hµm ý sù b×nh luËn cña c¸c t¸c gi¶ hoÆc cña ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n hay c¸c vÞ thÕ kh¸c cña bÊt cø vïng l·nh thæ nµo

×