Mot so truoing hop tre em co van de

 • 1,259 views
Uploaded on

Một số trường hợp trẻ em có vấn đề và hướng giải quyết

Một số trường hợp trẻ em có vấn đề và hướng giải quyết

More in: Education , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,259
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
178
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC MOÄT SOÁ TRÖÔØNG HÔÏP TREÛ EM TRONG COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI CAÙ NHAÂN Nguyeãn Thò Thu Haø Phaïm Thò Meán Nguyeãn Thò Kim Phuïng Ñaëng Thò Ngoïc Anh Nguyeãn Thò Bích Vaân Leâ Vaên Hoaøng vaø moät soá sinh vieân thöïc taäp Hieäu ñính : Th.s. Nguyeãn Ngoïc Laâm Naêm 2001
 • 2. 2 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Quyeån saùch naøy ñöôïc hình thaønh trong khuoân khoå phaùt trieån tö lieäu, saùch giaùo khoa ñeå caùc giaûng vieân söû duïng trong giaûng daïy chuyeân ngaønh coâng taùc xaõ hoäi, ñeå caùc sinh vieân tham khaûo khi laøm baøi taäp cuõng coù moät soá döõ kieän hoã trôï cho coâng taùc thöïc taäp taïi caùc cô sôû vaø ñeå caùc ñoäc giaû quan taâm veà coâng taùc xaõ hoäi, nhaát laø caùc vaán ñeà treû em trong moät soá laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng. Nhöõng tröôøng hôïp treû em ñöôïc neâu trong quyeån saùch ñöôïc ghi nhaän qua caùc ñôït thöïc taäp cuûa sinh vieân taïi caùc cô sôû xaõ hoäi, taïi coäng ñoàng, qua tieán trình giaûi quyeát vaán ñeà cuûa moät soá nhaân vieân xaõ hoäi ñang laøm vieäc taïi caùc döï aùn nhö döï aùn coâng taùc xaõ hoäi taïi tröôøng hoïc, döï aùn phoøng ngöøa treû laøm traùi phaùp luaät taïi coäng ñoàng… Coù nhöõng tröôøng hôïp coøn ñang trong tieán trình theo doõi, tìm hieåu, hoã trôï, nhöng cuõng coù tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc giaûi quyeát vaø treû ñaõ ñöôïc hoäi nhaäp trôû laïi cuoäc soáng bình thöôøng. KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC
 • 3. 3 TRÖÔØNG HÔÏP 1 : EM P.T.P.K. I.VEÀ BAÛN THAÂN: P.T.P.K. 15 tuoåi, cö nguï taïi phöôøng 1 - Thò xaõ Sa-Ñeùc – Ñoàng Thaùp. Hoïc lôùp 7 phoå thoâng cô sô, em laø con thöù ba cuûa baø T.T. vaø oâng Q.L.. Em ñöôïc gia ñình göûi ñeán trung taâm daïy ngheà phuï nöõ. P.T.P.K. laø moät coâ gaùi vôùi daùng veû cao lôùn, khoeû khoaén, nöôùc da baùnh maät vaø raát xinh ñeïp. Em coù söï phaùt trieån hôn caùc treû bình thöôøng khaùc. Theo nhaän xeùt cuûa coâ quaûn sinh cuûa trung taâm thì P.T.P.K. raát hay nghòch ngaàm. Hoài ñaàu môùi vaøo trung taâm P.T.P.K thöôøng hay noùi tuïc , ruû reâ baïn beø troán ñi chôi khoâng xin pheùp. P.T.P.K ñoùng vai troø nhö moät thuû lónh (ngaàm) trong caùc cuoäc chôi. Tröôùc ñaây, P.T.P.K cuõng ñaõ quaäy phaù “ gheâ gôùm” khi em coøn ôû nhaø. Em boû hoïc, laày ñoà cuûa gia ñình ñi caàm baùn roài laáy tieàn bao baïn beø ñi chôi. Em ñaõ coù quan heä vôùi baïn trai. Hieän taïi, em vaãn muoán duy trì moái quan heä naøy vôùi chaøng thanh nieân noï ( coù luùc em troán ñi chôi cuøng anh ta). Neân ñeå quaûn lyù ñöôïc P.T.P.K, caùc coâ cuõng phaûi khaù vaát vaû. 2. GIA ÑÌNH : Cha meï P.T.P.K soáng vôùi nhau coù hoân thuù. Quan heä trong gia ñình coù nhieàu phöùc taïp. Rieâng oâng boá thì quaù nghieâm khaéc, khoâng gaàn guõi hoûi han con caùi. Baø meï thì lo cho caùc con raát tích cöïc. Nhöng tình caûm daønh cho con caùi bò thieân leäch gaây neân söï toån thöông trong loøng con caùi ( cuï theå laø P.T.P.K ). Meï P.T.P.K cuõng raát thöông P.T.P.K. Nhöng caùch raên daïy con cuûa baø khoâng ñöôïc phuø hôïp cho laém. Baø thöôøng keå taät xaáu cuûa P.T.P.K tröôùc maët moïi ngöôøi. Baø khoâng tin töôûng P.T.P.K ( noùi raèng khoâng neân nghe lôøi P.T.P.K, deã bò noù duï laém) vaø baûn tính cuûa baø coù veû raát thieáu töï tin. Moãi laàn ñöa P.T.P.K veà nhaø laø baø nôm nôùp lo sôï moät ñieàu gì ñoù…… Gia ñình naøy goàm boán ngöôøi con. Nhöng hieän taïi hai ñöùa con gaùi lôùn ( chò cuûa P.T.P.K ) ñaõ ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi vôùi ngoaïi. Nhaø chæ coøn boán ngöôøi vaø môï uùt. Caên nhaø cuûa hoï khang trang, ñaày ñuû tieän nghi,
 • 4. 4 coù daøn maùy vi tính ñeå cho thueâ. Boá meï P.T.P.K coøn laøm theâm ngheà in luïa, thu nhaäp töông ñoái oån ñònh. Tröôùc ñaây, hoï soáng khaù vaát vaû khi coøn ôû beân noäi. Nhöng töø khi ôû beân ngoaïi cuøng vôùi söï trôï giuùp cuûa oâng caäu ( tieàn xaây nhaø, voàn laøm aên ) gia ñình ñaõ sung tuùc hôn. 3.MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG : Moâi tröôøng soáng cuûa P.T.P.K töông ñoái laønh maïnh trong xoùm gieàng vaø hieän taïi ôû trong trung taâm. Caùc ngoâi nhaø haøng xoùm ñeàu raát kieân coá, chuû yeáu laø caùn boä coâng nhaân vieân. Ngoõ xoùm thoaùng roäng coù theå chôi ñuøa thoaûi maùi. Hoài coøn ñi hoïc do thích ñua ñoøi chôi bôøi, em ñaõ chôi vôùi baïn xaáu roài bò ruû reâ laøm nhöõng vieäc xaáu. Chaùn hoïc, em boû hoïc. Baây giôø ñöôïc soáng trong moâi tröôøng laønh maïnh cuûa trung taâm daïy ngheà, P.T.P.K ñaõ hoïc vaø bieát theâm nhieàu ñieàu, bôùt noùi tuïc hôn tröôùc. Em hoaø ñoàng vôùi caùc hoïc vieân khaùc . Tuy nhieân, nhieàu luùc em hay muoán ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm, hay ñeå yù ñeán baïn khaùc giôùi, aên maëc chaûi chuoát hôn caùc baïn cuøng löùa khaùc. Ñieàu ñaùng chuù yù laø hai ngöôøi chò cuûa P.T.P.K raát quan taâm ñeán em. Hoï coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán em vaø em raát coi troïng tình caûm naøy vaø muoán noi theo göông hai chò. 4. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ: P.T.P.K caûm thaáy bò cha meï ñoái xöû khoâng coâng baèng nhö caùc chò. Em luoân thaáy cha meï khoâng thöông yeâu mình. Em muoán thu huùt söï quan taâm cuûa hoï baèng caùch boû hoïc, chôi bôøi, quaäy phaù … Em caûm thaáy thieáu tình thöông, muoán khaúng ñònh mình neân ñaõ sôùm coù quan heä trai gaùi, khoâng nghe lôøi cha meï. 5.CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ : 1. Ñoái vôùi P.T.P.K :
 • 5. 5 1. Giuùp em coù caùi nhìn tích cöïc veà mình 2. Giuùp em gaén boù vaø quan heä toát vôùi boá meï vaø gia ñình. 3. Giuùp em töï boäc loä mình baèng nhöõng haønh vi tích cöïc. 4. Giuùp em boû caùc thoùi quen xaáu.( noùi tuïc, khoâng leã pheùp…) 5. Giuùp em hoaø ñoàng hôn vôùi baïn beø. Khuyeán khích em tham gia trong nhöõng nhoùm baïn toát. Döùt boû caùc moái quan heä xaáu, khoâng bình thöôøng… 6. Khôi gôïi trong P.T.P.K ñoäng löïc hoïc taäp. 1. Ñoái vôùi gia ñình : 1. Giuùp meï em coù caùch daïy con phuø hôïp , töï tin hôn. 2. Khuyeán khích hoï quan taâm ñeán con caùi moät caùch tình caûm vaø coâng baèng nhaát. 3. Chaáp nhaän vaø toân troïng con caùi nhöng neân coù nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc nhaát giuùp con caùi tieán boä vaø tröôûng thaønh hôn. 6. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø cuûa moät ngöôøi hieåu bieát vaø chaáp nhaän thöïc teá con ngöôøi cuûa em. 2. Toå chöùc sinh hoaït nhoùm taïo ra nhöõng moái töông taùc giuùp em coù moâi quan heä tích cöïc vôùi ngöôøi khaùc. 3. Taùc ñoäng vaøo baïn beø xung quanh giuùp em phaùt trieån vaø coù caûm nhaän thuoäc veà moät taäp theå vaø ñöôïc yeâu thöông 4. Taïo cô hoäi ñeå em baøy toû suy nghó cuûa mình veà gia ñình, baïn beø trong nhöõng buoåi laøm vieäc rieâng vôùi nhaân vieân xaõ hoäi. 5. Giuùp em khaéc phuïc caù tính xaáu cuûa mình baèng nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau trong moät nhoùm phaùt trieån toát. 6. Laøm vieäc saùt vôùi gia ñình ñeå caûi tieán caùc moái quan heä trong gia ñình. TRÖÔØNG HÔÏP 2 : EM U.H.
 • 6. 6 I.LYÙ DO CAN THIEÄP : Hoaøn caûnh cuûa U.H. hieän taïi khoâng coù gì laø traàm troïng laém, nhöng trong quaù khöù vaø töông lai thì lieäu raèng nhöõng yeáu toá taùc ñoäng coù theå giuùp cho U.H. phaùt trieån quaân bình vaø toát ñeïp khoâng ? Ñoù chính laø ñieàu caàn thieát phaûi coù nhöõng caùch can thieäp kòp thôøi giuùp cho em coù “söùc ñeà khaùng” toát ñeå em coù theå ñöùng vöõng trong “ moâi tröôøng” thieáu oån ñònh maø em ñang soáng. II SÔ NEÙT VEÀ CAÙ NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH: 1. Caù nhaân: U.H. 16 tuoåi, sinh taïi TP. HCM, laø ngöôøi con thöù 3 trong gia ñình coù 4 ngöôøi con ( cha tröôùc ). Em coù nöôùc da ngaêm ñen, ngöôøi nhoû gaày thaáp beù, caëp maét saùng, neùt maët buoàn.Tính tình cuûa em thaät thaø, ñôn sô, hieàn laønh chaân chaát, ít noùi, ít cöôøi, khoâng hoaït baùt, hay chôi moät mình. Khi coøn nhoû, em thöôøng thích aên nhöõng loaïi caù khoâ, hay möïc khoâ coøn soáng vaø thích aên nhöõng ñoà khoâ, do ñoù maø ngöôøi nhaø hay goïi em laø “heo moïi”. Hieän nay em ñang theo hoïc lôùp hai taïi Nhaø Môû vaø em cuõng theo hoïc lôùp voõ thuaät vaøo caùc buoåi toái ngaøy chaün trong tuaàn. 2. Gia ñình: Ba U.H. laø con thöù 10 trong gia ñình coù 12 ngöôøi con, vaø phía noäi cuûa em coù goác laø ngöôøi Campuchia, vaø maù cuûa em laø ngöôøi Aán Ñoä. Ba maù em laáy nhau vaø cuõng nhö nhöõng ngöôøi con khaùc trong gia ñình khi laáy vôï laø veà soáng chung vôùi baø noäi trong moät caên nhaø daøi. Hieän nay U.H. ñang soáng vôùi ba ruoät trong moät caùi raïp ñöôïc che thaønh caùi choøi beân hoâng nhaø baø noäi. Trong nhaø baø noäi hieän nay coøn laïi Baùc Caû vaø chuù Uùt chöa laäp gia ñình, aên ôû chung vôùi baø noäi do baø noäi ñi baùn traùi caây nuoâi. Vaø gia ñình Baùc Chín goàm 3 ngöôøi con cuõng ôû chung trong nhaø baø noäi.
 • 7. 7 Ba meï U.H. ly dò caùch ñaây khoaûng 4 naêm, vì tính khí ba cuûa em raát noùng naûy, thöôøng ñaùnh ñaäp meï em thaäm teä vaø thöôøng xuyeân say xæn … neân baø khoâng chòu noåi ñaõ boû nhaø ra ñi theo moät ngöôøi khaùc vaø sinh ra moät chaùu beù gaùi. Phaàn ba cuûa em, hieän giôø oâng raát haän vôï vaø tuyeät ñoái khoâng cho em nhaéc tôùi teân meï, vì vaäy em chaèng bieát meï em teân gì vaø caùc anh chò em teân gì. Tröôùc ñaây, hai ngöôøi thay phieân nhau ñem U.H. veà nhaø nuoâi, moãi ngöôøi coù nhieäm vuï nuoâi em moät naêm, nhöng hai naêm gaàn ñaây boá döôïng khoâng chaáp nhaän vaø thöôøng xuyeân ñaùnh ñaäp em, neân em veà ôû haún vôùi ba ruoät. Hieän nay, oâng cuõng khoâng boû ñöôïc taät uoáng röôïu, coù khi oâng laøm ñöôïc ñoàng naøo, ruû baïn uoáng heát, coù khi theo baïn caû tuaàn môùi veà, oâng chaùn ñôøi neân chaúng coá gaéng, laøm ngaøy naøo aên ngaøy ñoù. Vì theá trong “ngoâi nhaø” cuûa oâng chæ coù caùi saïp ñeå nguû, vaø moät caùi beáp daàu (môùi mua) , coøn noài neâu … ñeàu möôïn cuûa gia ñình Baùc Chín. Caùc anh chò cuûa U.H. veà ôû vôùi ngoaïi ôû Long Thaønh, phuï giuùp coâng vieäc cho oâng baø roài ñi hoïc. Ñaõ hôn hai naêm nay, ba cuûa U.H. khoâng ñeán thaêm caùc con, vì oâng noùi: ñeán thaêm tuïi noù maø chaúng coù gì cho noù thaáy ngaïi quaù, maø coù cho tuïi noù cuõng traû laïi. Baø noäi, cho tôùi baây giôø baø vaãn luoân beânh vöïc cho maù cuûa U.H., baø khoâng thích tích khí cuûa ba em vaø thöôøng xuyeân chöûi maéng, vì theá nhieàu laàn hai cha con boû nhaø ra ñi. Nhöõng luùc nhö vaäy, ba em thöôøng göûi em trong nhoùm buïi ñôøi, coøn oâng thì ñi ñaïp xích loâ, vaø khi baø noäi bieát nhö theá tìm caùch naên næ, ñöa hai cha con trôû veà …… Chuù Uùt cuõng coù tính khí gioáng nhö ba cuûa U.H. cuõng thöôøng xuyeân say xæn veà nhaø la maéng, chöûi bôùi. Baùc Caû thì khoâng say xæn nhöng laïi cuït tay neân chaúng laøm vieäc gì chæ ôû nhaø, vaø baø phaûi nuoâi. Gia ñình Baùc Chín, con caùi töông ñoái lôùn vaø oån ñònh, hai baùc cuõng thöông cho hoaøn caûnh cuûa U.H., neân cuõng lo cho chaùu moãi khi ba em vaéng nhaø. Theá nhöng nhieàu khi veà nhaø thì chaúng coù nôi naøo ñeå chôi, ñeå hoïc … neân ngoaøi nhöõng giôø hoïc ôû Nhaø Môû, em thöôøng ñi lang thang khaép nôi … laøm cho con ngöôøi em voán dó ñaõ ñen caøng theâm raùm naéng.
 • 8. 8 III. NHÖÕNG YEÁU TOÁ TÍCH CÖÏC - TIEÂU CÖÏC TAÙC ÑOÄNG : 1.Nhöõng yeáu toá tích cöïc : + Caù nhaân: Tính thaät tha,ø chaêm chæ, ngoan hieàn, bieát giuùp ñôõ baïn beø. Khoâng toø moø, taùy maùy nhöõng ñoà vaät cuûa ngöôøi khaùc … + Gia ñình: Duø tính khí noùng naûy, hay say xæn, khoâng bieát keàm cheá töï chuû … nhöng döôøng nhö ba cuûa U.H. vaãn coøn tình thöông ñoái vôùi vôï, caùc con… neân hieän nay duø coù moät ngöôøi phuï nöõ gaàn nhaø raát thöông oâng nhöng oâng vaãn khoâng chòu laáy vôï khaùc ( hay laø oâng sôï phaûi theâm moät laàn ñoå vôû nöõa chaêng ?). Ñoái vôùi gia ñình Baùc Chín, caû hai baùc vaø caùc anh chò em hoï, ñeàu coù söï yeâu thöông U.H., caûm thoâng cho hoaøn caûnh cuûa em. Baø noäi tuy coù nhöõng phaûn öùng khoù chòu, hay la maéng ba em nhöng baø vaãn thöông vaø lo laéng cho chaùu. Meï cuûa em, vì hoaøn caûnh nhö theá neân ñaønh ñeå con phaûi chòu nhö vaäy, thaät söï baø raát thöông Huøng. + Coäng ñoàng: Haøng xoùm gaàn nhaø, caûm thaáy ñöôïc ñieàu kieän soáng cuûa hai cha con neân ñoâi khi hoï coù giuùp ñôõ, ñöôïc mua haøng ghi nôï, hoaëc cho vay möôïn chuùt ñænh. Chính quyeàn ñòa phöông, duø khoâng trieät ñeå giuùp ñôõ, nhöng vaãn tìm caùch naâng ñôõ ñoäng vieân …… Nhaø Môû laø nôi coù theå noùi laø” maùi aám” thöù hai cuûa em, ngoaøi thôøi gian ñi chôi thì em luoân coù maët taïi nhaø Môû. 2.Yeáu toá tieâu cöïc: + Caù nhaân: i. Ngoaïi hình : Ngöôøi nhoû, nöôùc da ngaêm ñen, toùc tai buø xuø kheùt naéng, quaàn aùo baån thieåu, khoâng chòu taém röûa …
 • 9. 9 ii. Tính tình : Nhuùt nhaùt, khoâng linh hoaït, chaäm chaïp, ít noùi ít cöôøi … iii. Giao löu : Do tình hình nhö theá, neân thöôøng thì U.H. ít chôi vôùi ai trong nhoùm vaø döôøng nhö caùc baïn cuõng khoâng chôi vôùi em nhieàu laém … + Gia ñình: i. Moâi tröôøng soáng: Khoâng maáy thuaän lôïi vì caû moät ñaïi gia ñình soáng chung trong moät caên nhaø töông ñoái nhoû, goàm nhieàu theá heä khaùc nhau: baø, baùc, chuù, thím, chò hoï. Coù nhöõng ngöôøi ñaõ laäp gia ñình nhöng cuõng coù ngöôøi coøn ñoäc thaân (Baùc Caû, chuù Uùt ). i. Kinh teá: Kinh teá gia ñình thuoäc loaïi ngheøo, thu nhaäp thaáp khoâng oån ñònh. Baø chæ buoân baùn traùi caây nhöng phaûi nuoâi Baùc Caû vaø chuù Uùt. Baùc Chín vaø ba U.H. thì ñaïp xích loâ coù ngaøy coù ngaøy khoâng. Thím Chín thì khoâng coù vieäc laøm neân ôû nhaø. ii. Quan nieäm soáng: “ Laøm ngaøy naøo xaøo ngaøy ñoù”, neân chaúng coá gaéng, chaúng lo daønh duïm. Nhaát laø ba cuûa Huøng, ñi ñaïp xích loâ kieám ñuû tieàn cho moät ngaøy thì trôû veà, khoâng coá gaéng theâm. Maët khaùc, do nhaän thöùc khoâng cao, neân phaàn naøo hoï khoâng coù khaû naêng ñeå suy nghó nhöõng chuyeän to taùt hôn, vì theá hoï cöù soáng trong voøng luaån quaån cuûa söï ngheøo ñoùi….. i._ Coäng ñoàng: 1. Moâi tröôøng soáng: Khaù chaät choäi, daân cö ñoâng, coù nhieàu thaønh phaàn di cö töø caùc nôi khaùc. Chính vì theá ôû ñaây laø moät trong nhöõng khu vöïc xaûy ra hieän töôïng xaâm chieám loàng leà ñöôøng khaù nhieàu. Caùc con ñöôøng thöôøng thì khaù nhoû, cong queïo, gaáp khuùc, vaø khaù doác. 2. Khu vöïc vui chôi, giaûi trí: Ñaây laø moät trong nhöõng nôi khoâng coù maët baèng roäng, neân khoâng coù nhieàu tuï ñieåm saân chôi cho coäng ñoàng. Caùc tuï ñieåm giaûi trí nhö karaoke, troø chôi ñieän töû … cuõng raát ít.
 • 10. 10 3. Caùc ban ngaønh ñoaøn theå, cuõng coøn haïn cheá raát nhieàu veà maët taøi chaùnh cuõng nhö nhaân söï, kieán thöùc chuyeân moân. Nhö vaäy qua sô neùt moâ taû veà caù nhaân, coäng ñoàng cuõng nhö nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên töø nhöõng yeáu toá beân ngoaøi laãn beân trong ñeå coù moät caùi nhìn bao quaùt vaø toaøn dieän ñeå töø ñoù nhaän ra ñaâu laø vaán ñeà cuûa thaân chuû. IV. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ: Ñaây laø vaán ñeà mang tính thôøi söï maø hieän nay nhieàu treû em khaùc cuõng chòu ñoàng soá phaän nhö em U.H.. Nhöõng khoù khaên, vaán ñeà cuûa caù nhaân khoâng chæ laø yeáu toá cuûa chính baûn thaân em maø phaàn lôùn do bò aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng gia ñình, moâi tröôøng xaõ hoäi taùc ñoäng neân hình thaønh tính caùch con ngöôøi ( cuï theå laø U.H.) . Vì theá vaán ñeà giaûi quyeát ôû ñaây khoâng chæ laø cung caáp, giuùp ñôõ cho caù nhaân, maø caàn xem xeùt ñaùnh giaù vaán ñeà döôùi nhieàu khía caïnh vaø goác ñoä khaùc nhau ñeå coù caùi nhìn toång quaùt, chính xaùc hôn, töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp can thieäp cho phuø hôïp vaø coù hieäu quaû. V. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ: 1.Ñoái vôùi U.H. Giuùp em cuõng coá, phaùt huy yù thöùc ham hoïc, thaät thaø, thöông yeâu baïn beø, bieát giuùp ñôõ baïn khi caàn. Coù caùi nhìn tích cöïc veà mình vaø phaûi bieát töï chaêm lo cho baûn thaân mình. Coù yù chí vöôn leân. Soáng hoaø ñoàng côûi môû vôùi baïn beø … Bieát yeâu thöông baø, vaø yeâu thöông naâng ñôõ ba, cuõng nhö yù thöùc tình hieáu thaûo ñoái vôùi meï. Sieâng naêng ñeán Nhaø Môû hôn, deã tham gia vaøo caùc chöông trình, caùc sinh hoaït ôû ñaây, ñeå khoâng coù giôø ñi lang thang voâ ích. 1. Ñoái vôùi gia ñình:
 • 11. 11 Vôùi ba cuûa U.H.: Giuùp ba oån ñònh veà maët taâm lyù laãn tình caûm – kinh teá. YÙ chí vöôn leân, traùnh tö töôûng buoâng xuoâi baát maõn … Khôi daäy yù thöùc traùch nhieäm ñoái vôùi con caùi. Naâng ñôõ, ñoäng vieân, höôùng daãn nhöõng taùc haïi cuûa röôïu ñeå boû daàn. Höôùng daãn ñeå coù keá hoaïch laøm vieäc. Gia ñình baø noäi vaø hai baùc: Taïo tinh thaàn lieân ñoái yeâu thöông aân caàn ñoái vôùi cha con U.H. Naâng ñôõ daïy baûo chaùu U.H., cuõng nhö taäp U.H. bieát laøm nhöõng vieäc nhoû nhö: phuï doïn haøng, queùt nhaø, naáu côm…… Neân cho U.H. cuøng caùc con cuûa baùc Chín coù nhöõng sinh hoaït chung. Ñoái vôùi meï vaø caùc anh chi em cuûa U.H.: YÙ thöùc tình maãu töû cuõng nhö tinh thaàn traùch nhieäm ñoái vôùi con caùi. Quan taâm ñeán cuoäc soáng cuûa caùc con, nhaát laø ñoái vôùi U.H.. Taïo cô hoäi ñeå caùc anh chò em U.H. gaëp nhau nhieàu hôn. C. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: Thöïc teá tröôùc maét ñoái vôùi U.H. khoâng thaáy coù vaán ñeà gì nguy haïi hay caáp baùch laém. Theá nhöng soáng trong moâi tröôøng khoâng maáy thuaän lôïi nhö theá, lieäu raèng U.H. coù ñuû söùc “ñeà khaùng” ñeå vöôït qua, soáng nhö moät con ngöôøi toát ñöôïc khoâng ???. Vì theá thieát nghó ñeå ngaên ngöøa, phoøng tröôùc caàn coù nhöõng keá hoaïch haønh ñoäng cuï theå: 1. Nhaân vieân xaõ hoäi seõ laø caàu noái giöõa gia ñình thaân chuû vôùi caùc nguoàn taøi nguyeân coäng ñoàng ñòa phöông, lieân laïc vôùi caùc ñoaøn theå ban ngaønh caùc caáp thaêm hoûi ñoäng vieân, an uûi ba cuûa Huøng ñeå taïo theâm söï tin töôûng, naâng ñôõ.
 • 12. 12 2. Giuùp oån ñònh söõa chöõa tuùp lieàu ñeå U.H. coù nôi choán oån ñònh ñeå hoïc haønh khoâng ñi lang thang ngoaøi ñöôøng vaø ba cuûa U.H., cuõng coù choã ñeå nghó ngôi khi ñi laøm veà, vaø coù leõ nhö theá, oâng khoâng boû nhaø ñi theo baïn beø, boû beâ U.H.. 3. Caùn boä Nhaø môû cuõng neân tìm caùch lieân heä meï cuûa U.H. ñeå giuùp baø nhaän thöùc raèng caàn phaûi quan taâm nhieàu tôùi con caùi, nhaát laø ñoái vôùi U.H. trong giai ñoïan naøy… 4. Tìm nguoàn vaät chaát hoã trôï tam thôøi nhö: quaàn aùo, giaày deùp saùch vôõ … 5. Ñeå giuùp U.H. khoâng ñi lang thang ñaây ñoù, coù leõ neân cho em thöôøng xuyeân ñeán sinh hoaït taïi Nhaø môû hôn. 6. Taùc ñoäng trong nhoùm vaên hoaù vaø nhoùm vuõ ñeå caùc em bieát ñoaøn keát vaø yeâu thöông nhau, khoâng phaân bieät ñeå traùnh söï maëc caûm nôi em… TRÖÔØNG HÔÏP 3 : EM L.T.H. Hoï vaø teân : L.T.H., 12 tuoåi Trình ñoä vaên hoaù: Lôùp 2 Ñòa chæ : Tónh Ñoàng Thaùp. 1.Hoaøn caûnh gia ñình : Laø con gaùi thöù hai trong gia ñình . Cha maát sôùm, meï laáy choàng khaùc, coù moät em gaùi sinh ñoâi laø D., hai chò em soáng vôùi baø ngoaïi ñoàng thôøi giöõ con cuûa Dì Saùu vì Dì Saùu baän ñi laøm aên xa. Nhaø em raát ngheøo bò thieáu nôï ngöôøi ta, khoâng coù tieàn traû nôï neân meï baûo em theo Dì Saùu sang Campuchia ñeå laáy tieàn traû nôï. Khoâng ngôø qua Campuchia, Dì Saùu baùn em cho nhaø chöùa vôùi giaù laø 400 USD. ÔÛ ñaây ñöôïc moät thaùng, em ñöôïc oâng Myõ ñeán giaûi vaây cuøng vôùi saùu em ngöôøi Vieät khaùc, oâng ñoù ñem em veà ôû moät nôi taäp trung. ÔÛ ñaây em ñöôïc chaêm soùc raát chu ñaùo vaø ñaày thöông yeâu cuûa Dì Hac-len ( laø ngöôøi maø oâng Myõ möôùn ñeå
 • 13. 13 soáng vaø daïy em), em raát thöông Dì naøy, ôû ñaây ñöôïc moät naêm, em ñöôïc ñöa veà Vieät Nam vaø ñöôïc gôûi vaøo Trung Taâm giaùo duïc vaø daïy ngheà thanh thieáu nieân thaønh phoá Hoà Chí Minh. Cha cuûa L.T.H. laø oâng L.V.Ñ. ( ñaõ maát ) Meï laø N. T.T., 37 tuoåi ( buoân baùn ) Cha keá laø N.V.H. Coù moät em gaùi teân laø D. cuõng cuøng hoaøn caûnh nhö L.T.H. 2.Vaán ñeà cuûa thaân chuû: Bò khuûng hoaûng veà taâm lyù, ñang haän meï, bò huït haüng. 3.Phaân tích vaán ñeà: Qua trao ñoåi vôùi em, em cho bieát söï vieäc : Meï baùn em sang Campuchia, neân hieän em raát haän vaø buoàn meï, em cöù nghó meï khoâng thöông em neân môùi laøm nhö vaäy, em nghó laø meï seõ baùn em moät laàn nöõa neân em raát sôï vì theá hieän nay em vaãn coøn sôï vaø nhaát laø em rôøi khoûi baøn tay saên soùc cuûa Dì Hac- len neân em bò huït haüng. Nhöng qua vaøi laàn tieáp xuùc thì L.T.H. laø moät ñöa beù raát deã thöông, em raát thích vaø chaêm hoïc chöõ cuõng nhö hoïc ngheà, em khoâng coù daáu hieäu gì chaùn naûn, vì theá caàn giuùp em oån ñònh veà maët taâm lyù vaø höôùng ngheà cho em. 4. Nhaân dieän vaán ñeà: L.T.H. ñang coøn buoàn meï. L.T.H. raát töï tin vaøo töông lai vaø khaû naêng cuûa mình. L.T.H. caàn moät moâi tröôøng soáng oån ñònh ñeå phaùt trieån ( coù theå ôû vôùi ngoaïi ). Giaûi quyeát vaán ñeà caàn keát hôïp vôiù ñöùa em gaùi teân laø D. 5. Keá hoaïch:
 • 14. 14 Giuùp em hieåu vaø thoâng caûm vôùi Meï ñeå em khoâng coøn buoàn haän meï nöõa, ñeå coù theå veà vôùi meï. Giuùp em ñònh ngheà naøo phuø hôïp vôùi thoân queâ vaø khaû naêng cuûa em ñoàng thôøi giuùp em hoïc chöõ. Giuùp meï em vaø ngöôøi cha keá nhaän thöùc veà traùch nhieäm vôùi con cuûa mình, coù quan taâm nhieàu hôn. Tìm hieåu khaû naêng cuûa baø ngoaïi cuûa em ñeå coù höôùng hoã trôï, taïo ñieàu kieän cho hai chò em coù theå soáng oån ñònh vôùi ngoaïi. TRÖÔØNG HÔÏP 4 : EM C.T.N.P. Hoï vaø teân: C.T.N.P., 16 tuoåi Nôi sinh : Ñoàng Nai Ñòa chæ hieän nay : Taân Thuaän Ñoâng
 • 15. 15 Ngheà nghieäp hieän nay : Noäi trôï Trình ñoä vaên hoaù : Lôùp 6 Hoaøn caûnh gia ñình: P. laø moät coâ gaùi 16 tuoåi, vôùi meï laø baø L., cha gheû laø oâng S., hai anh M. vaø N vaø hai em cuøng meï khaùc cha, ôû Taân Thuaän Ñoâng. Hieän giôø P. ñang hoïc may ôû Maùi aám H.H. buoåi chieàu, buoåi saùng ñi röûa cheùn möôùn cho quaùn huû tieáu, caù tính ngang taøng thích ñi chôi, hôi kheùp kín. P. raát thöông meï, gheùt ngöôøi döôïng vaø cha ruoät, bôûi vì cha ruoät khoâng coù traùch nhieäm vôùi anh em P., coøn Döôïng thì nghieâm khaéc khoù tính vaø ñam meâ tình duïc. Moät hoâm oâng muoán laïm duïng tình duïc vôùi P. ôû nhaø taém, P. môùi côûi quaàn aùo ra thì oâng xaêm xaêm tôùi, P. voäi vaøng maëc quaàn aùo vaøo. Hoâm sau oâng cuõng tieáp tuïc nöõa, P. raát sôï vaø khoâng daùm noùi vôùi meï, vì sôï meï buoàn, noãi buoàn, noãi sôï laãn loän, khoâng bieát suy nghó nhö theá naøo, ôû laïi hay ra ñi, ñang ñöùng giöõa ngaõ ba ñöôøng, tình côø boà cuûa P. ñi tôùi, Phöôïng thoå loä cho boà hay vì moät mình khoâng daùm quyeát ñònh, maø boà cuûa P. teân laø K. noåi tieáng veà cöôùp giaät ôû C.H. töøng ra tuø vaøo khaùm khoâng sôï ai, trong luùc naøy K. cuõng ñang bò coâng an luøng baét cho neân hai ngöôøi quyeát ñònh boû nhaø ra ñi, ñeán moät nôi xa ñoù laø mieàn Long Khaùnh lang thang ôû ngoaøi ñöôøng ba ngaøy vaø sau ñoù kieám ñöôïc nhaø cha ruoät cuûa P., hai ñöùa xin taù tuùc cho qua ngaøy. Khoaûng moät thaùng sau, ôû nhaø meï P. lo khoâng bieát baây giôø P. ñang ôû ñaâu, vì ñaõ nhôø coâng an tìm kieám duøm ôû nhöõng xaõ gaàn ñaáy maø khoâng coù, baø môùi xöïc nhôù khoâng bieát P. coù leân cha ruoät ôû Long Khaùnh khoâng, baø môùi voäi vaøng goïi ñieän thoaïi cho cha cuûa P. thì quaû thaät hai anh chò ñang ôû ñoù, trong loøng baø cuõng an taâm, nhöng baø raát laø töùc vì taïi sao noù ñi theo thaèng cöôùp giaät, baø xui cha noù ñuoåi veà,vì ôû döôùi naøy coâng an ñang coù leänh truy naõ Khanh, cho neân oâng ñuoåi hai ñöùa luoân Khi trôû veà K. daãn P. veà nhaø K. ôû khu M.L., meï K. cuõng chaáp nhaän cho P. ôû trong nhaø, mieãn laø hai ñöùa ñi laøm coù tieàn ñöa veà cho baø,
 • 16. 16 baø khoâng caàn bieát ñoàng tieàn ñoù phaùt xuaát ôû ñaâu. Sau hai thaùng thì nghe tin K. bò baét veà toäi cöôùp giaät ôû ñöôøng cao toác, vaø bò giam taïi traïi giam Chí Hoaø. Luùc naøy P. ôû nhaø bô vô khoâng nôi nöông töïa, gia ñình choàng ñuoåi P. ra khoûi nhaø. P. quay trôû veà vôùi Döôïng vaø meï , thì Döôïng cuõng ñuoåi, meï Phöôïng thaáy toäi nghieäp nhöng baø khoâng coù quyeàn can thieäp, vì loãi P. boû nhaø ra ñi, P. ñaønh phaûi ôû ngoaøi ñöôøng, trong luùc naøy P. ñang mang thai maø khoâng bieát, vaøo moät buoåi chieàu P. bò ñau buïng döõ doäi, P. toác taû tôùi baùc só khaùm beänh. Baùc só chuyeån P. ñeán nhaø thöông Töø Vuõ. Khi sieâu aâm thì phaùt hieän P. ñaõ coù thai 5 thaùng maø thai ñaõ bò hö roài. Baùc só chích thuoác ñeå thai ra töï nhieân. Luùc naøy P. nhö ñi vaøo con ñöôøng cuøng P. sôï cheát, keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa meï ruoät P. baèng moät cuù ñieän thoaïi. Khi meï nghe ñieän thoaïi xong ñaõ voäi chaïy ñeán beänh vieän lo cho P. Vôùi moät bieán coá nhö theá, Döôïng , meï ñaõ cho Phöôïng trôû veà maùi nhaø thaân thöông vaø gia ñình ñaõ hoaø thuaän laïi vôùi nhau. TRÖÔØNG HÔÏP 5 : EM P.L.T.T. Kinh teá thôøi môû cöûa, ñôøi soáng ngöôøi daân coù phaàn ñôõ vaát vaû hôn, nhöng beân caïnh ñoù cuõng coøn coù nhöõng gia ñình gaëp khoâng ít khoù khaên veà kinh teá vaø nhieàu maët khaùc nöõa. ÔÛ ñaây toâi muoán noùi ñeán moät gia ñình
 • 17. 17 cuï theå ñoù laø gia ñình cuûa beù P.L.T.T. cö nguï taïi Huyeän Caùi Beø – Tónh Tieàn Giang. T.T. bò beänh baïi naõo laø ñöùa con moät cuûa anh chò Th. Naêm nay T.T. 7 tuoåi nhöng voûn veïn chæ coù 6 kg. Qua thoâng tin töø meï vaø nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc chuùng toâi ñöôïc bieát luùc sinh ra thì Trí vaãn maïnh khoeû bình thöôøng nhö moïi ñöùa treû khaùc. Nhöng vieäc khoâng hay ñaõ ñoå xuoáng gia ñình anh chò Th. Nöûa thaùng sau khi Trí ra ñôøi thì Trí bò beänh. Anh chò Th. lo laéng chaïy chöõa thuoác men cho con trong thôøi gian daøi töø beänh vieän naøy ñeán beänh vieän khaùc. Nhöng beänh tình cuûa T.T. vaãn khoâng khoûi. Tieàn baïc, ruoäng ñaát ñaõ baùn heát maø con mình vaãn khoâng heát beänh Ñuùng laø tieàn maát taät mang. Moät thôøi gian sau ñoù khi chò Th. bieát laø con mình bò beänh baïi naõo. Baùc só noùi laø khoâng theå naøo chöõa trò heát. Duø theá chò vaãn khoâng ngöøng hy voïng vaø ñem heát tình thöông cuûa mình vaãn möôïn tieàn ñeå tieáp tuïc chöõa trò cho con. Neáu coù ai chæ choã naøo hay laø chò ñem con ñeán. Ñöôïc moät ñieàu may maén laø nhôø beân gia ñình noäi vaø ngoaïi cuûa T.T. vaãn an uûi giuùp ñôõ khi chò caàn. Theá roài baø noäi T.T. qua ñôøi khoù khaên laïi caøng choàng chaát vì oâng noäi T.T. khoâng coøn giuùp ñôõ cho chò nöõa. OÂâng noùi “ neáu thaáy khoâng coøn khaû naêng lo laéng chöõa trò cho noù ñöôïc thì ñem cho noù vaøo traïi khuyeát taät hay boû noù ñi laø xong chöù gì”. Ñuùng laø trong luùc khoù khaên theá naøy khoâng tieàn khoâng nhaø nhöng chò Th. coøn moät choã ñeå an uûi vaø hy voïng ñoù laø meï chò cho vôï choàng chò cuøng T.T. ôû nhaø treân moät maûnh ñaátù nhoû caïnh meù soâng. Caøng ngaøy moái quan heä giöõa beân choàng chò khoâng coøn khaên khít vôùi nhau nöõa, oâng noäi vaø caùc caäu cuûa T.T. daàn daàn khoâng ñeán thaêm T.T. nhö tröôùc. Baây giôø chæ nhôø vaøo baø ngoaïi khoâng giaøu coù gì. Trong thôøi gian naøy, chò luoân luoân khoùc vaø khoùc thaät nhieàu khi coù ngöôøi hoûi tôùi tình traïng beänh cuûa con mình. Veà phaàn cuûa beù T.T. thì do beänh baïi naõo neân T.T. khoâng bieát gì, tay chaân co quaép laïi, löôõi luoân leø ra vaø hay chaûy nöôùc mieáng. T.T. khoâng boø, tröôøn, ngoài hay ñi ñöôïc. Em chæ naèm yeân moät choã maét nhìn leân traàn nhaø. Hôn nöõa, T.T. coøn luoân bò soát, khoâng noùi ñöôïc, khoâng ñi tieâu tieåu ñöôïc, khoâng bieát ñoøi aên hay uoáng khi ñoùi
 • 18. 18 vaø khaùt. Nhö vaäy, söï soáng cheát cuûa T.T. chæ coøn nhôø vaøo chò Th. vaø baøn tay chaêm soùc cuûa chò. Rieâng veà phaàn anh Th., thaáy con mình nhö theá thì ñaâm ra hay uoáng röôïu than thaân traùch phaän laø sao mình khoâng laøm ñieàu gì aùc heát maø laïi coù con nhö vaäy. Khi uoáng röôïu vaøo thì anh Th. hay ñaùnh vôï vaø quaäy phaù. Chò Th. ngaøy moät raàu lo hôn khi thaáy con nhö vaäy maø choàng thì khoâng giuùp gì ñöôïc cho gia ñình. Baây giôø choã döïa tinh thaàn cuûa chò Th. hieän nay laø caùc chuøa ñeå xin cho con mình heát beänh vaø cho choàng haõy lo laéng laøm aên tieáp söùc chò chaêm soùc con. Theá laø gaàn ñaây, anh Th. cuõng söûa chöõa laïi mình, bieát lo laøm aên giuùp vôï, neáu coù thôøi gian raõnh thì giuùp vôï chaêm soùc con. Gia ñình anh chò gaàn ñaây cuõng ñôõ vaát vaû vì ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Hoäi Phuï nöõ aáp cho vay voán neân chò môùi môû ñöôïc moät quaùn nöôùc nhoû vaø keøm theo baùn moät soá ñoà duøng khaùc. Moãi ngaøy chò lôøi ñöôïc töø 10.000 ñeán 15.000 ñoàng. Nhìn thaáy ñöôïc söï khoù khaên cuûa gia ñình chò nhö theá, choøm xoùm cuõng thöông neân giuùp ñôõ chò khi gaëp khoù khaên. Beân caïnh ñoù caùc treû con ôû xoùm cuõng thöôøng ñeán chôi vôùi T.T.. Gaàn ñaây xaõ cuõng quan taâm ñeán tình traïng beänh cuûa T.T. neân coù ñeàn chôi thaêm hoûi. Baây giôø T.T. coù teân trong danh saùch treû em khuyeát taät cuûa xaõ. Em cuõng ñöôïc öu tieân khoûi traû tieàn vieän phí khi naèm taïi traïm y teá xaõ hay beänh vieän huyeän. Nhö vaäy ta thaáy ñöôïc Trí ôû trong tình traïng khoâng theå laøm gì ñöôïc chæ naèm moät choã vôùi thaân hình co quaép laïi, anh chò Th. thì chöa yù thöùc ñöôïc tình traïng beänh cuûa con mình ñeå giuùp vaø chaêm soùc con toát hôn. Trong tình traïng gia ñình anh chò Th. nhö theá thì xaõ, traïm y teá, caàn coù nhöõng haønh ñoäng gì ñeå höôùng daãn cho anh chò Thaønh trong caùch chaêm soùc con hay theo doõi hoã trôï veà vieäc chöõa trò , phuïc hoài caùc chöùc naêng coøn laïi cuûa Trí ñeå cho gia ñình anh chò Th. coù ñöôïc moät tia hy voïng saùng hôn cho ñôøi soáng gia ñình chaêng ? PHAÂN TÍCH MAËT MAÏNH VAØ MAËT YEÁU CUÛA TRÖÔØNG HÔÏP BEÙ P.L.T.T. : Maët maïnh vaø maët yeáu cuûa caù nhaân, gia ñình vaø coäng ñoàng ( gia ñình beù coù 3 ngöôøi: cha, meï vaø beù ).
 • 19. 19 Gia Ñình Coäng ñoàng Beù T.T. CHA MEÏ (7 tuoåi) (37 tuoåi) (30 tuoåi) - Coù khi .Thöông .Raát thöông . Choøm xoùm quan T.T. bieát con con taâm giuùp ñôõ gia nhöng chæ .Hieän nay .Vui veû khi ñình beù moät chòu khoù chaêm soùc .Coù nhoùm thaêm MAËT thoaùng laøm vieäc con. Hay vieáng tình traïng (laøm möôùn) aãm con ñi beänh cuûa Trí. MAÏNH .Chæ coù moät chôi .Hoäi phuï nöõ coù giuùp con .Chòu ñöïng voán buoân baùn .Bieát chaáp khoù khaên .Caùc em nhoû ôû xom nhaän hoaøn vaø vöôït qua hay ñeán chôi caûnh caùch maïnh .Hieän coù söï hoã trôï meõ cuûa traïm y teá khi .Chæ coù moät naèm vieän ñöôïc con mieãn phí. Beù T.T. GIA ÑÌNH Coäng ñoàng .Beänh baïi naõo .Baét ñaàu khoâng . .Khoâng noùi ñöôïc khaùm beänh cho .Y teá chöa höôùng daãn .Thaân theå co con khi nghe laø cho gia ñình vieäc chaêm quaép khoâng chöõa trò heát. soùc treû khuyeát taät (bò baïi .Khoâng laät, boø, .Nhaø ngheøo, cha naõo) nhö theá naøo, y teá ngoài hay ñi ñöôïc laøm khoâng oån ñònh chöa coù keá hoaïch cuï theå .Luoân bò soát meï thu nhaäp raát ñeå laøm vaø hoã trôï veà vieäc .Aên uoáng khoù thaáp moãi ngaøy chöõa trò, phuïc hoài chöùc khaên 10.000 ñoàng do naêng hay taäp vaät lyù trò .Ñi tieâu thì phaûi buoân baùn nhoû. lieäu.
 • 20. 20 MAËT bôm thuoác .Cha ñi laøm, meï lo .Nhoùm hoã trôï coäng ñoàng .Khoâng bieát töï buoân baùn ñeå Trí chöa coù söï quan taâm tích YEÁU ñieàu khieån ñöôïc naèm moät mình cöïc hôn chæ laøm coù leä laø khi aên, uoáng hay treân giöôøng. ñeán xem em vaø ghi teân veä sinh. .Khoâng coù taøi saûn em vaøo danh saùch treû rieâng. khuyeát taät xaõ .Ñang ôû nhôø taïi moät ngoâi nhaø nhoû caïnh con raïch. .Cha hay uoáng röôïu do suy nghó sao con mình bò nhö theá, khoâng baèng con ngöôøi ta, hay ñaùnh vôï. .Cha meï chöa nhaän thöùc roõ veà taät cuûa con mình cho neân khoâng theå giuùp vaø chaêm soùc con caùch toát. TRÖÔØNG HÔÏP 6 : EM V.T.T.L. Hoï vaø teân : V.T.T.L. ( 14 tuoåi) Boá laø V.V.C. ( 37 tuoåi ) Meï laø N.T.T.T. (32 tuoåi).
 • 21. 21 Anh C. vaø chò T. cöôùi nhau naêm 1984 vaø sinh ñöôïc 3 ngöôøi con ( V.T.T.L. laø chò caû ). Naêm 1995 Chò T.û boû choàng theo anh Ñ. ñaõ coù vôï 5 con. Chò mang theo beù L. ( luùc aáy 10 tuoåi), laáy theo moät chieác xe Su Crystal, 6 chæ vaøng vaø 500.000 ñoàng. Anh Ñ. laø baïn cuûa anh C., thöôøng ñeán nhaø anh C. chôi côø baïc neân quen chò T.. Hai ngöôøi coù tình caûm vôùi nhau. Anh C. côø baïc röôïu cheø khoâng chaêm soùc vôï con, khi bieát vôï coù tình yù vôùi baïn mình. Anh uoáng röôïu say vaø haønh haï vôï mình, ñeán ñoä bò thöông naëng phaûi vaøo beänh vieän. Anh Ñ. thaáy tình caûnh ñoù ñem chò Thuûy ñi chöõa beänh vaø ñöa chò Thuûy veà chung soáng taïi xaõ T.T. Anh Ñ. vaãn soáng ngheà daãn moái côø baïc, chò T. coù luùc ñi baùn veù soá. Cuoäc soáng môùi ñaày phöùc taïp ñoái vôùi beù L.. Chò T. lieàu ñem con ñi gôûi nôi nhaø chò baïn laø chò P.. Chò naøy cuõng ñi baùn veù soá caû ngaøy. Em L., buoàn vì cha meï boû rôi, khoâng ai chaêm soùc, gia ñình tan vôû, L. thöông hai ñöùa em ôû nhaø neân veà ôû nhaø vôùi boá. Nhöng ñöôïc moät thôøi gian ngaén anh C. daãn veà moät coâ baïn gaùi ñaõ coù moät con, choàng cheát, töø N.T. vaøo laøm aên .Chò teân laø H. veà chung soáng vôùi anh C. nhö vôï choàng. Töø ñoù naûy sinh nhieàu maâu thuaãn giöõ Dì gheû vaø con choàng. Em L. tình khí thaúng thaén, choáng ñoái vieäc laøm cuûa boá ra maët, neân bò anh C. luoân chöûi maéng vaø ñaùnh ñaäp. Khoâng chaáp nhaän caûnh gia ñình nhö theá, em L. chaùn naûn boû nhaø ra ñi naêm 12 tuoåi. Hieän nay chò H. ñang coù thai vôùi anh C. ñang ôû vôùi anh cuøng vôùi 3 ñöùa con: Hai ñöùa con anh C. vaø moät ñöùa con rieâng cuûa chò . Coøn anh chò C. ñaõ laøm ñôn xin ly dò Toaø ñaõ hoøa giaûi nhieàu laàn nhöng vaãn chöa xong. Ngaøy 30 thaùng 01 anh chò tieáp tuïc ra toaø vì chöa giaûi quyeát ñöôïc vieäc chia taøi saûn, nhaø cöûa. Roài ngaøy 01 thaùng 2 anh C. cuõng ñöôïc môøi ra toaø vì em L. bò hieáp daâm. DIEÃN BIEÁN CUÛA CUOÄC HOÛI CUNG TAÏI PHIEÂN TOAØ XÖÛ TOÄI HIEÁP DAÂM
 • 22. 22 Ñaây laø phieân toaø xöû vi phaïm ñeán nhaân phaåm cuûa con ngöôøi maø naïn nhaân laïi laø hai em beù gaùi: V.T.T.L. 14 tuoåi vaø T.T.N.T. 15 tuoåi. Tøoøa chæ cho pheùp nhöõng ngöôøi ñöôïc giaáy môøi laø cha meï cuûa bò can vaø bò phaïm, nhöõng ngöôøi laøm chöùng. Toâi ( sinh vieân thöïc taäp ) vaø anh Cöôøng phuï traùch Ñoaøn Thanh Nieân tænh, xin vaøo tham döï nhö moät ngöôøi chöùng kieán phieân toøa. Ñaàu tieân beân Coâng toá leân aùn : Anh N.C.D. ñaõ hai laàn coù tieàn aùn, ñaõ hieáp daâm em V.T.T.L.taïi nghóa ñòa Haø Noäi, laøm gaây thöông tích nôi boä phaän ngöôøi nöõ, giaùm saùt cuûa Ban y teá thò thöïc phaûi khaâu 7 muõi kim. Em bò ngaát xæu ra raát nhieàu maùu. Vaø ngaøy hoâm sau N.C.D. coøn cöôõng hieáp em T.T.N.T.15 tuoåi taïi Ñaïi loä …… OÂng thaåm phaùn chaát vaán em L. vaø baûo em töôøng thuaät laïi söï kieän ñoù. Em L. töôøng thuaät: Tröa hoâm ñoù, em ñang ngoài chôi ôû coâng vieân, thì N.C.D. ñi cuøng vôùi N.T.V. eùp em L. ñi vaøo ñöôøng daãn tôùi nghóa trang Haø Noäi, caùch coâng vieân khoaûng moät caây soá. Ñang khi bò eùp ñi, thöøa luùc sô hôû, em L. vuøng chaïy thoaùt, chui vaøo nhaø chò N.. Nhöng N.C. D. vaø N.T.V. cöù laûng vaûng tröôùc nhaø chò N. vaø noùi vôùi chò raèng chuùng toâi baét noù veà cho boá meï noù, noù boû nhaø ñi maáy ngaøy nay roài, chò N. phaàn vì coù moät mình, phaàn khoâng bieát chuyeän theá naøo, maø cuõng bieát em L. tröôùc ñoù, neân ñaõ ñeå cho chuùng loâi em L. ra vaø ñöa vaøo nghóa ñòa. N.C.D. loâi Lan vaøo nghóa trang ñeå thöïc hieän haønh vi hieáp daâm coøn N.T.V. thì ñöùng ôû ngoaøi coång canh chöøng. Sau ñoù, D. ra goïi V. vaøo tieáp tuïc hieáp daâm vôùi L.. Nhöng khi vaøo tôùi nôi V. thaáy L. ruõ röôïi maùu me beâ beát, thöông tình ñöa em L. vaøo beänh vieän Thoáng Nhaát chöõa trò. Sau ñoù baïn beø cuûa L. ôû coâng vieân toá caùo vaø D. vaø V. ñeàu bò baét. Thaåm phaùn tieáp tuïc hoûi cung D. vaø phaân tích cho D. thaáy D. ñaõ coù haønh vi xaâm phaïm ñeán nhaân phaåm treû em moät caùch traàm troïng. Sau ñoù hoûi cung moïi ngöôøi coù lieân quan, Coâng Toá Vieän ñeà nghò moät möùc aùn cao nhaát ñeå laøm göông cho caùc thanh nieân khaùc laø möùc aùn töû hình.
 • 23. 23 Luaät sö baøo chöõa vaø xin cho D. moät cô hoäi nöõa ñeå laøm laïi cuoäc ñôøi. Cuoái cuøng sau khi hoïp hoäi ñoàng xeùt xöû. OÂng Chaùnh Aùn tuyeân boá • D. bò tuø chung thaân vaø boài thöôøng cho em L. 3 trieäu ñoàng tieàn thuoác men. • V. bò 3 naêm tuø ôû, vì toäi ñoàng phaïm vaø saøm sôõ vôùi treû nöõ. Nhaän xeùt Hoäi ñoàng xeùt xöû tuy ñaõ ñieàu tra söï kieän nhöng vaãn chöa naém roõ nguyeân nhaân thuùc ñaåy daãn ñeán toäi phaïm. Em L. coøn giaáu toaø nhöõng gì thaát lôïi cho em nhö: 1. Em ñaõ boû hoïc, boû gia ñình ñi buïi ñôøi. 2. Vieäc em coù ñôøi soáng tình duïc vôùi ngöôøi khaùc ñeå kieám tieàn nhöng vaán ñeà naøy thì khoâng coù chöùng cöù. Hieän nay, em L. coøn lieân heä vôùi meï. Ñi buïi ñôøi nhöng thænh thoaûng coù veà thaêm meï vaø meï cuõng ñi tìm gaëp con. Moái töông quan thöôøng xuyeân vaø gaén boù nhaát ñoái vôùi em L. laø moái töông quan baïn beø. Caùc thaønh vieân trong baêng phaûi töông trôï, giuùp nhau ñeå maø soáng, coù theå noùi raèng moät khi em L. ñaùnh maát ñi caùc moái töông quan vôùi gia ñình, toân giaùo, choøm xoùm, thì em phaûi thaéc chaët moái giaây baïn beø, ñeå nöông döïa vaøo nhau. Toång hôïp caùc thoâng tin thu thaäp töø cha meï, coâ, chuù, haøng xoùm, caùc thoâng tin do toaø aùn cung caáp, trao ñoåi vôùi em L., coù theå ñuùc keát thaønh baûng phaân tích döôùi ñaây. A.CAÙC YEÁU TOÁ TÍCH CÖÏC: Caù nhaân Gia ñình Coäng ñoàng 1. Töï nguyeän xin vaøo 1. Coù meï thöông vaø 1. Ban BVCSTE ñang nhaø môû. lieân laïc. noå löïc taïm ñöa em 2. Khao khaùt moät ñôøi 2. Coù baø Coâ giuùp ñôõ vaøo nhaø tình
 • 24. 24 soáng oån ñònh ñeå luùc gaëp naïn. thöông. laøm vieäc. 3. Coù hai em thöông 2. Coøn ñöôïc caùc baïn 3. Hy voïng moät ngaøy meán. giuùp ñôõ. naøo ñoù coù khaû 4. Coøn cha duø coù naêng nuoâi hai em. nhöng nhieàu xung 3. Caùc sinh hoaït toân 4. Coù baûn lónh, coù yù khaéc. giaùo quanh vuøng chí. 5. Baø noäi quan taâm. nhaéc nhôû em quay 5. Coù oùc chæ huy veà ñôøi soáng toát 6. Coù suy nghó, yù laønh. höôùng phuïc thieän. 7. Aên noùi ngang böôùng 8. Coù thaân hình vaïm vôõ, tao uy theá. 9. Coù uy ñoái vôùi ñaøn em. B.CAÙC YEÁU TOÁ TIEÂU CÖÏC: Caù nhaân Gia ñình Coäng ñoàng 1. Tuoåi coøn nhoû maø 1. Gia ñình ñoå vôõ. 1. Baø coâ giuùp ñôõ ñaõ vöôùng teä naïn xaõ 2. Boá ñem gaùi veà nhöng bao che cho hoäi. nhaø, meï theo trai. treû. . Buïi ñôøi. 3. Beân noäi ghen gheùt 2. Caùc ñoaøn theå ñòa . Bò hieáp daâm. 4. Beân ngoaïi töø phöông khoâng coù . Baùn daâm. khöôùc nhöõng bieän phaùp . Röôïu, thuoác laù. 5. OÂng ngoaïi boû baø ngaên ngöøa, cheá . Xì - ke ngoaïi ñi ôû vôùi ngöï. Moâi tröôøng . Baêng nhoùm. ngöôøi khaùc. xaáu côø baïc, röôïu 1. Coù tính gian laän, 6. OÂng boá uoáng röôïu cheø. aên caép vaët. côø baïc. 3. Caùc ñoaøn theå chöa 2. Khoâng thaät loøng, 7. Baø meï laõng maïn, tích cöïc giuùp ñôõ duøng lôùi ngon ngoït chöng dieän. khi em bò naïn ñeå
 • 25. 25 löøa ngöôøi. can thieäp kòp thôøi. 3. Tính tình laõng maïn. C.XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ : Ñaây laø vaán ñeà moät treû em bò boû rôi, bò ñaøn aùp, bò ñaùnh ñaäp, rôi vaøo tình traïng khoâng coù nôi nöông töïa. Taát caû phaùt xuaát töø tình traïng ñoå vôõ cuûa gia ñình, maø ngöôøi cha ngöôøi meï thieáu traùch nhieäm ñoái vôùi con caùi, hoaëc thieáu söï hy sinh cho töông lai cuûa con em: Boá laáy vôï khaùcï, me cuõng laáy choàng khaùc. Con caùi rôi vaøo caûnh coâ ñôn vaø bò phaân bieät ñoái xöû trong tình caûm vaø trong sinh hoaït gia ñình. Do ñoù, vaán ñeà ôû ñaây laø taïo moâi tröôøng oån ñònh ñeå em Lan coù theå trôû veà soáng bình thöôøng nhö nhöõng treû em khaùc, ñöôïc nuoâi naáng, daïy doã thöông yeâu. D.CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ: 1.Ñoái vôùi em L. : 1. Cuõng coá yù thöùc muoán trôû veà ñôøi soáng oån ñònh toát laønh 2. Giaûi thích ñeå em hieåu vaø ñoàng caûm hoaøn caûnh cuûa meï, ñeå chaáp nhaän veà ôû vôùi meï, döôïng. 3. Taïo moâi tröôøng hoïc – laøm giuùp em töï laäp kieám soáng, taïo laäp ñôøi soáng toát cho mình. 2.Ñoái vôùi gia ñình vaø coäng ñoàng : 1. Vaän ñoäng cha meï tìm giaûi phaùp toát nhaát ñeå taïo baàu khí gia ñình aám cuùng cho con caùi ñoaøn tuï. 2. Vaän ñoäng ngöôøi meï coù söï hy sinh töø boû nhöõng gì khoâng phuø hôïp.
 • 26. 26 3. Caùc ban ngaønh ñoaøn theå ñòa phöông coù phöông aùn hoã trôï. E.KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: Nhaân vieân xaõ hoäi laø caàu noái giöõa thaân chuû vaø caùc taøi nguyeân coäng ñoàng ñòa phöông. Seõ lieân laïc vaän ñoäng ban BVCSTE phöôøng lieân laïc caùch hôïp phaùp vaø heä thoáng leân ban BVCSTE tænh ñeå coù söï naâng ñôõ taïo moâi tröôøng toát cho em hoïc taäp vaø sinh soáng. 1.Coù theå tìm cho em moät coäng vieäc vöøa khaû naêng vaø söùc khoeû ñeå em laøm vieäc vaø hoïc taäp. 2.Tieáp xuùc vôùi meï em ñeå cuøng tìm moät giaûi phaùp toát nhaát cho vieäc hai meï con töï möu sinh baèng moät vieäc laøm oån ñònh ñaûm baûo ñôøi soáng. Khoâng neân baùm döïa vaøo moät ngöôøi coù gia ñình 5 con vaø meâ côø baïc. TRÖÔØNG HÔÏP 7 : EM N.V.T. Hoï vaø teân : N.V.T., 14 tuoåi. Nôi sinh : Baéc Giang. Trình ñoä vaên hoaù: 8/12 (boû hoïc 10/99)
 • 27. 27 Ñòa chæ hieän nay: Quaän 1, Tp HCM. Boá : N.Ñ.B. - laøm ruoäng Meï :T.T.M. - buoân baùn Hai em : N.T.L. N.N.N. A.ÑAËC ÑIEÅM CAÙ NHAÂN : N.V.T. thaân hình nhoû nhaén, noùi gioïng Baéc, da ngaâm ñen, raát lanh, ngoan vaø leã pheùp. B.HOAØN CAÛNH GIA ÑÌNH : N.V.T. laø moät caäu beù 14 tuoåi, ñang hoïc lôùp 8. Gia ñình N.V.T. coù 3 anh em. N.V.T. laø con ñaàu, coøn hai em gaùi, moät ñi hoïc , moät coøn nhoû. Boá N.V.T. laø oâng B. 36 tuoåi, laøm ruoäng. Sau vuï muøa thì oâng thöôøng nhaäu nheït, côø baïc veà nhaø ñaùnh vôï, ñaùnh con. Meï N.V.T. laø baø M. 35 tuoåi laøm ngheà buoân baùn gaïo vaø laøm ruoäng, thu nhaäp trung bình cuûa gia ñình khaù, khoâng thieáu thoán laém. N.V.T. sau khi ñi hoïc veà phaûi giuùp gia ñình laøm ruoäng, troàng hoa maøu khaùc, em raát thöông meï vaø caùc em, nhöng laïi raát gheùt boá vì oâng thöôøng ñaùnh em vaø em giaän oâng vì oâng baûo “ Maày khoâng phaûi laø con tao, maày khoâng gioáng tao”. Em haän boá em vì caâu noùi naøy. Em ñaõ boû nhaø ñi 3 laàn nhöng ñöôïc gia ñình (boá) ñi ñoùn veà. Laàn naøy em gaït meï laáy tieàn ñoùng tieàn hoïc roài ñi vaøo thaønh phoá luoân. Ñöïôc coâng an ñöa vaøo Maùi Aám T.X. (26/10/99). Hieän nay N.V.T. vaãn coøn haän boá, em ñang muoán ñi hoïc tieáp tuïc. Em vaøo thaønh phoá tìm baùc T. vaø baø ngoaïi cuøng caùc anh baø con ôû Ñoàng Nai. MAËT MAÏNH VAØ MAËT YEÁU HEÄ THOÁNG THAÂN CHUÛ
 • 28. 28 Ñoái töôïng Maët maïnh Maët yeáu 1. Raát thöông meï vaø 1. Haän boá em 2. Boû nhaø ñi nhieàu N.V.T. 2. Raát lanh, ngoan, leã laàn pheùp. 3. Boû hoïc 3. Hoïc lôùp 8 4. Lanh lôïi, noùi doái 4. Söùc khoeû toát 5. muoán ñi hoïc laïi 6. Coù ngheà 5. Côø baïc, röôïu cheø BOÁ 7. Thöông con, vôï 6. Ñaùnh vôï, con 8. Coù con 9. Thöông con 7. Khoâng baûo veä MEÏ 10. Coù ngheà ñöôïc con 11. Chòu ñöïng 8. Chòu ñöïng BAØ CON 12.Thöông N.V.T. 9. Ít quan taâm COÄNG ÑOÀNG Chöa cung caáp dòch vuï hoã trôï TRÖÔØNG HÔÏP 8 : EM T.T.T.H. BAÛN THAÂN EM T.T.T.H. T.H. laø moät coâ beù chæ môùi 14 tuoåi, taàm voùc nhoû hôn nhieàu so vôùi tuoåi cuûa em.Vì cuoäc soáng gia ñình quaù khoù khaên thieáu thoán, cha meï
 • 29. 29 khoâng quan taâm, em ñaõ sôùm sa vaøo con ñöôøng nghieän ngaäp. Em raát thöôøng xuyeân tuï taäp beø baïn trong lôùp, ruû reâ nhau vaøo caùc sieâu thò ñeå troäm caép vaët. Em cuõng buoân baùn ma tuùy ñeå coù tieàn ñi chôi. T.H. raát thöôøng ñeán vuõ tröôøng vaøo caùc buoåi toái. Em laø ñoái töôïng ñaõ coù quyeát ñònh caûi taïo taïi ñòa phöông. Em coù quen vôùi T. ñaõ coù 3 ñôøi vôï. T. laø ma coâ, chuyeân daét gaùi cho Taây baloâ. Moái quan heä giöõa hai ngöôøi raát coâng khai. Cha cuûa T.H. raát baát bình. OÂng sôï T.duï doã con oâng vaøo con ñöôøng maïi daâm. OÂng ñaõ nhôø chính quyeàn can thieäp nhöng T.H. vaãn moät möïc khaêng khaêng quan heä vôùi T. Anh T. raát thöông yeâu em vaø vaãn tieáp tuïc quan heä vôùi T.H. Co laàn ñi chôi ôû vuõ tröôøng, T coù ñaùnh T.H. Cha T.H. noùi raèng thöôøng thaáy T. chôû em ñi veà phía quaän 4. OÂng nghi T. ñang daét moái cho con oâng haønh ngheà maïi daâm. Keát quaû em T.H. ñaõ bò T. laïm duïng tình duïc vaø T.H. ñaõ mang thai. Taïi tröôøng hoïc, do nghieän ma tuùy quaù naëng neân T.H. khoâng theå taäp trung vaøo vieäc hoïc. Em hoïc raát keùm, hay boû hoïc, boû thi. Khi bieát chuyeän cuûa em, nhaø tröôøng ñaõ yeâu caàu cha meï em ruùt hoà sô veà, khoâng cho tieáp tuïc hoïc nöõa. GIA ÑÌNH Gia ñình em T.H. goàm boá meï, moät chò gaùi, em gaùi vaø moät ñöùa em trai. Chò em cuõng raát quaäy pha,ù hieän ñang hoïc ôû tröôøng 15/5. Ñöùa em trai nhoû hoïc taïi moät lôùp hoïc tình thöông. Gia ñình em khoâng coù nhaø cöûa, soáng lang thang, taïm bôï. Buoåi saùng caû nhaø soáng ôû væa heø, buoåi toái traûi baït treân saân thöôïng cuûa raïp haùt ñeå nguû. Cha meï em laøm ngheà vaù söûa xe ñaïp, thu nhaäp khoaûng 30.000 ñoàng/ ngaøy. Cha em cuõng hay thöôøng xuyeân say xæn, quaäy phaù laøm maát traät töï khu phoá. Meï em raát ít noùi, thöôøng im laëng moãi khi gaëp nhaân vieân xaõ hoäi. Hai oâng baø khoâng theå chaêm soùc ñaày ñuû cho con veà vaät chaát laãn tinh thaàn. Gia ñình maïnh ai naáy soáng.
 • 30. 30 MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Khu vöïc gia ñình em soáng raát phöùc taïp, luoân taäp trung nhieàu thaønh phaàn baát haûo, laø nôi tuï taäp cuûa daân aên chôi, quaäy phaù. Buoåi toái khu vöïc naøy thöôøng coù toå chöùc ñua xe. Chung quanh khu vöïc coù raát nhieàu quaùn caø pheâ ñeøn môø. Haøng xoùm chung quanh khoâng coù thieän caûm vôùi gia ñình em, nhieàu laàn yeâu caàu chính quyeàn khoâng cho gia ñình em ñöôïc soáng gaàn ñoù do cha em thöôøng hay laøm oàn gaây maát giaác nguû cuaû moïi ngöôøi. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ TH laø moät coâ beù vöôùng vaøo nhöõng teä naïn xaõ hoäi do khoâng ñöôïc quan taâm, giaùo duïc, nuoâi döôõng trong moät moâi tröôøng laønh maïnh. Em laø ñöùa treû thieáu thoán caû vaät chaát laãn tinh thaàn. Taát caû nhöõng thieáu thoán ñoù cuøng vôùi taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng soáng xung quanh ñaày caïm baãy ñaõ bieán em thaønh moät ñöùa treû hö hoûng, deã daãn ñeán phaïm toäi. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a. ÑOÁI VÔÙI T.H. - Giuùp em töï boäc loä nhöõng suy nghó cuûa mình; - Giuùp em nhaän thaáy vaán ñeà cuûa mình; - Giuùp em thay ñoåi caùch soáng. b. ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH T.H. Caûi thieän tình traïng chung veà vaät chaát cuõng nhö tình caûm ( vaán ñeà quan heä, ôû vaø thu nhaäp ) KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ
 • 31. 31 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø cuûa moät ngöôøi hieåu bieát vaø chaáp nhaän con ngöôøi cuûa em, ngöôøi maø em coù theå gaén boù vaø boäc loä taâm söï. 2. Troø chuyeän, ñeå em coù cô hoäi boäc loä vaø qua ñoù nhaân vieân xaõ hoäi coù cô hoäi ñeå giuùp em nhaän ra hoaøn caûnh cuûa mình. 3. Giuùp em cai nghieän ma tuùy 4. Giuùp em giaûi quyeát chuyeän sinh con vaø nhöõng vaán ñeà sau khi sinh . 5. Giuùp em tieáp tuïc ñöôïc ñi hoïc hoaëc hoïc moät ngheà thích hôïp. 6. Lieân heä vôùi caáp coù thaåm quyeàn, ñoaøn theå ñòa phöông ñeå giuùp ñôõ kinh teá cho gia ñình em. 7. Vaän ñoäng, höôùng daãn gia ñình, cha meï em quan taâm, chaêm soùc, toân troïng T.H. nhieàu hôn, daïy doã con caùi ñuùng caùch hôn. 8. Tìm hieåu veà T., giuùp T. coù traùch nhieäm vôùi T.H., chaêm soùc T.H. khi sinh con vaø nuoâi con. TRÖÔØNG HÔÏP 9 : EM H.M.K. BAÛN THAÂN EM H.M.K. : H.M.K.,14 tuoåi, laø ngöôøi goác Hoa. Em coù voùc ngöôøi nhoû beù vaø caùi nhìn raát linh hoaït. ÔÛ tröôøng hoïc, söùc hoïc cuûa em chæ thuoäc loaïi trung
 • 32. 32 bình nhöng moïi ngöôøi ai cuõng bieát ñeán teân em. Em thuoäc daïng hoïc sinh caù bieät, khaù quaäy phaù, luoân muoán chöùng toû mình vaø muoán moïi ngöôøi bieát ñeán vaø neå sôï mình. Tuy vaäy, em ñoái xöû khaù toát vôùi baïn beø, saün saøng giuùp ñôõ baïn khi caàn. Khaù nam tính neân caùc baïn thöôøng goïi em laø “peâñeâ”. Em raát laáy laøm khoù chòu vaø böïc mình veà vaán ñeà naøy. Khi tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi, em toû ra raát khoân kheùo, linh hoaït trong giao tieáp. Em cho bieát môùi töø ôû queâ leân thaønh phoá soáng, neân em raát sôï bò baïn beø khinh thöôøng neân phaûi toû ra mình cuõng “saønh ñieäu” khoâng keùm ai. ÔÛ nhaø, em hay tuï taäp vôùi ñaùm treû trong chung cö quaäy phaù ngöôøi naøy ngöôøi kia. Hieän taïi em ñang gia nhaäp moät baêng nhoùm buïi ñôøi. Buoåi toái, em theo chaân caùc “ñaøn anh” tham gia laãn coå vuõ caùc cuoäc ñua xe treân ñöôøng phoá. GIA ÑÌNH H.M.K. soáng trong moät gia ñình coù nhieàu theá heä cuøng ôû chung trong moät caên hoä chung cö khaù chaät choäi goàm oâng baø, caùc coâ chuù baùc, boá meï, em vaø moät ñöùa em trai. Do soáng chung, giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình thöôøng xaûy ra caõi vaõ, gaây goå, thaäm chí caû xoâ xaùt, ñaùnh nhau. Ngay moái quan heä giöõa cha vaø meï em cuõng khoâng ñöôïc eâm thaám. Hoï thöôøng caõi vaõ tröôùc maët con caùi. OÂng noäi em tuy laø thaày giaùo nhöng caùc con ñeàu khoâng ñöôïc hoïc nhieàu. Baø noäi em ñaõ giaø, buoàn chuyeän gia ñình baát oån thöôøng hay boû leân chuøa tuïng kinh ñeán khuya môùi veà. Caùc coâ chuù baùc thì thöôøng xuyeân caõi coï xung ñoät. Cha meï em buoân baùn laët vaët ñeå coù thu nhaäp neân kinh teá gia ñình khaù eøo uoät. Gia ñình cuõng môùi töø queâ leân sinh soáng neân coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Cha meï H.M.K. cuõng thöông con nhöng khoâng bieát caùch boäc loä, cö xöû, gaàn guõi con. MOÂI TRÖÔØNG xung QUANH
 • 33. 33 Em soáng trong 1 chung cö taäp trung nhieàu thaønh phaàn chuû yeáu laø daân lao ñoäng, ngheøo. Treû em khoâng ñöôïc quan taâm chaêm soùc ñaày ñuû neân thöôøng tuï taäp nhau thaønh caùc baêng nhoùm quaäy phaù. Traät töï ôû ñaây keùm, veä sinh khoâng ñöôïc saïch seõ. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Laø moät coâ beù lanh lôïi, nhöng baûn thaân em H.M.K. coù nhieàu maëc caûm do hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên, thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình, sôï baïn beø cheâ cöôøi mình queâ muøa, só dieän neân em ñaõ tìm caùch ñeå chöùng toû mình, gaây söï chuù yù ñeå moïi ngöôøi phaûi kieâng neå, khoâng cheâ bai em baèng caùch toû ra döõ daèn, quaäy phaù, tham gia caùc baêng nhoùm. Moät phaàn tính khí hieáu thaéng, quaäy phaù cuûa em cuõng chòu aûnh höôûng töø trong cuoäc soáng gia ñình khoâng hoøa thuaän, thöôøng xaûy ra xoâ xaùt. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ A.ÑOÁI VÔÙI H.M.K. 1. Höôùng daãn em nhaän ra vaán ñeà cuûa mình, giuùp em tìm caùch theå hieän khaùc hôn, phuø hôïp hôn vaø tích cöïc hôn ñeå chöùng toû mình nhö chaêm hoïc, tham gia caùc sinh hoaït laønh maïnh. 2. Khôi daäy söï thuøy mò cuûa ngöôøi con gaùi nôi em; 3. Giuùp em phaùt huy söï nhanh nheïn, linh ñoäng nôi em trong caùc sinh hoaït cuûa tröôøng lôùp. B.ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH H.M.K. Trao ñoåi vôùi gia ñình veà taâm tö tình caûm cuûa em; Giuùp cha meï em coù caùch nuoâi daïy, chaêm soùc, quan taâm con toát hôn.
 • 34. 34 KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø laø ngöôøi bieát laéng nghe taâm tö nguyeän voïng cuûa em; 2. Khuyeán khích em tham gia caùc hoaït ñoäng laønh maïnh taïi tröôøng lôùp; 3. Giuùp em nhaän ra caùc haønh vi cuûa mình laø khoâng phuø hôïp, phaân tích caùc nguy cô maø em coù theå gaëp phaûi neáu tieáp tuïc tham gia caùc baêng nhoùm khoâng toát. 4. Cuøng nhaø tröôøng, thaày coâ giaùo taïo ñieàu kieän ñeå em coù höùng thuù hoïc taäp, daønh nhieàu thôøi gian cho vieäc hoïc thay vì ñi chô; 5. Khuyeán khích em taâm söï vôùi cha meï veà nhöõng khoù khaên cuûa mình; 6. Trao ñoåi vôùi gia ñình veà vaán ñeà cuûa em vaø nhöõng taùc ñoäng töø phía gia ñình ñoái vôùi em, tìm caùch thuyeát phuïc moïi ngöôøi daàn daàn thay ñoåi caùch cö xöû tröôùc maët con caùi ñeå laøm göông. TRÖÔØNG HÔÏP 10 : EM T.T.T.T.
 • 35. 35 BAÛN THAÂN EM T.T.T.T. TTTT laø moät coâ beù 14 tuoåi ngoan ngoaõn. ÔÛ lôùp hoïc, em khoâng coù gì noåi baät, söùc hoïc khaù, khoâng quaäy phaù, hoøa ñoàng vôùi baïn beø nhöng tính khí coù chuùt ngang böôùng. Hoaøn caûnh gia ñình em raát khoù khaên veà vaät chaát neân em thöôøng xuyeân khoâng coù tieàn ñeå ñoùng hoïc phí. Ñieàu naøy khieán em maëc caûm vôùi baïn beø vaø khoâng muoán tieáp tuïc ñi hoïc. Coù luùc em ñaõ boû hoïc, ñònh leân chuøa ñi tu. Ôû nhaø, em cuõng phuï giuùp meï khi raûnh roãi. Em mong sao mình sôùm töï laäp ñeå coù theå ñôõ ñaàn cho cha meï. Em coù quen vôùi moät baïn trai vaø coù ñöa baïn vaøo tröôøng tham gia sinh hoaït. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho moät soá thaày coâ giaùo khoù chòu vaø khoâng coù thieän caûm vôùi em, thaäm chí coù caû thaønh kieán. Cha meï bieát chuyeän em quen baïn trai vaø ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng noùng naûy, theo doõi, ñaùnh ñaäp, chöûi bôùi vaø caét ñi maùi toùc cuûa em. ÔÛ tröôøng, caùc baïn troâng thaáy em nhö theá thì xaàm xì baøn taùn. Moïi ngöôøi coøn nghi ngôø em ñaõ coù quan heä tình duïc vôùi banï trai. Caùch cö xöû cuûa moïi ngöôøi caøng laøm cho em theâm buoàn baõ, caûm thaáy mình bò coâ laäp, bò boû rôi. Khi tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi, em toû ra laø moät coâ beù deã meán, hoàn nhieân, raát töï troïng, khaû naêng giao tieáp toát vaø khaù hôïp taùc. Tuy nhieân, em coøn nhieàu maëc caûm vaø buoàn phieàn. GIA ÑÌNH Gia ñình em goàm coù 5 nhaân khaåu : boá meï, moät chò gaùi, moät anh trai vaø T.T. Thu nhaäp hieän taïi cuûa gia ñình tuøy thuoäc vaøo vieäc giaët ñoà möôùn cuûa ngöôøi meï vaø ngöôøi chò gaùi 18 tuoåi laøm coâng cho moät tieäm uoán toùc. Ngöôøi anh trai 16 tuoåi cuûa em thì ñang hoïc ngheà, phuï vieäc khoâng coâng cho moät cô sôû tieän ñöôïc bao aên. Caû hai anh chò em ñeàu boû hoïc nöûa chöøng do hoaøn caûnh quaù thieáu thoán. Cha em tröôùc laøm ngheà thôï hoà nhöng khoâng may bò tai naïn lao ñoäng neân khoâng coøn söùc lao ñoäng. OÂng bò ñau coät soáng vaø suoát ngaøy oám beänh luoân. Cha em khoâng bieát ñoïc bieát vieát, coøn meï em thì chæ hoïc heát lôùp 3. Cha meï em raát thöông con,
 • 36. 36 khaù quan taâm vaø lo laéng cho em nhöng xöû söï khoâng ñöôïc kheùo neân voâ tình laøm toån thöông con. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Gia ñình em soáng trong moät con heûm nhoû khu daân cö lao ñoäng ôû moät phöôøng ngheøo cuûa moät quaän trung taâm. Daân cö xung quanh gia ñình em cuõng mang ñaày ñuû nhöõng phöùc taïp cuûa moät con heûm trong khu xoùm lao ñoäng nhöng moïi ngöôøi cuõng raát quan taâm ñeán nhau. Gia ñình em coù moái quan heä khaù toát vôùi baø con trong xoùm neân ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán, giuùp ñôõ. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Vaán ñeà cuûa T.T. xuaát phaùt töø hoaøn caûnh quaù khoù khaên veà kinh teá cuûa gia ñình, töø caùch ñoái xöû thieáu teá nhò, khoâng thaáu hieåu nhöõng taâm tö tình caûm cuûa treû môùi lôùn cuûa nhöõng ngöôøi lôùn töø cha meï cho ñeán thaày coâ ñaõ bieán em töø moät coâ hoïc troø nhí nhaûnh, vui töôi, côûi môû thaønh moät coâ beù ñaày thaát voïng, chaùn naûn, huït haãng. Em bò coâ laäp ngay trong chính gia ñình cuûa mình, vaø caû trong moâi tröôøng hoïc ñöôøng. Ñieàu em caàn laø söï yeâu thöông, höôùng daãn, quan taâm, thoâng caûm hôn laø chæ trích vaø ñaùnh ñaäp. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.ñoái vôùi T.T. Giuùp em boäc loä nhöõng suy nghó cuûa mình ; Giuùp em nhaän thaáy ñöôïc söï lo laéng, quan taâm, yeâu thöông cuûa boá meï; Giuùp em ñaùnh giaù, nhaän ra tình caûm thaät söï vôùi ngöôøi baïn trai; Taïo cô hoäi cho em tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng, gaàn guõi baïn beø. b.ñoái vôùi gia ñình T.T.
 • 37. 37 Höôùng daãn gia ñình hieåu ñöôïc taâm lyù tuoåi môùi lôùn, ñang phaùt trieån vaø caàn ñöôïc hieåu vaø hoã trôï, cuøng baøn baïc ñeå ruùt ra caùch nuoâi daïy con hôïp lyù hôn; Tìm caùch caûi thieän phaàn naøo vaán ñeà thu nhaäp cuûa gia ñình. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø ngöôøi laéng nghe taâm tö, nguyeän voïng cuûa em Troø chuyeän vôùi thaùi ñoä toân troïng, chaáp nhaän, cuøng em ruùt ra vaán ñeà cuûa em vaø nhöõng ngöôøi xung quanh; Khuyeán khích em taâm söï, troø chuyeän vôùi boá meï; Lieân heä vôùi giaùo vieân chuû nhieäm lôùp ñeå giuùp em taùi hoøa nhaäp vaøo taäp theå lôùp hoïc; Lieân heä vôùi Ban Giaùm hieäu ñeå xin mieãn giaûm hoïc phí cho em; Tieáp caän gia ñình troø chuyeän vôùi boá meï em, lieân heä tìm moät coâng vieäc oån ñònh, coù thu nhaäp khaù hôn cho meï em ( lieân heä Hoäi Phuï nöõ ñòa phöông ñeá giuùp voán hay tìm vieäc laøm oån ñònh ). TRÖÔØNG HÔÏP 11 : EM N.M.H.
 • 38. 38 BAÛN THAÂN EM N.M.H. NMH laø moät hoïc sinh nam14 tuoåi, cao to, bieát voõ, raát hieáu ñoäng. Em hay ñaùnh nhau vôùi baïn beø trong vaø ngoaøi lôùp. Em laø ngöôøi laäp vaø caàm ñaàu moät baêng nhoùm trong tröôøng. Nhoùm cuûa em thöôøng chaën ñöôøng caùc baïn trong tröôøng ñeå traán loät tieàn, ñoàng hoà ñeo tay…Em cuõng hay loâi keùo caùc baïn khaùc vaøo baêng cuûa mình, toå chöùc gaây söï, ñaùnh nhau vôùi caùc baêng nhoùm khaùc trong tröôøng. Vieäc laøm cuûa em cuõng bò raát nhieàu hoïc sinh vaø phuï huynh phaûn aùnh. Tuy vaäy em vaãn tieáp tuïc taùi phaïm. Söùc hoïc cuûa em cuõng taïm ñöôïc. ÔÛ nhaø, gia ñình coù cho em ñi hoïc voõ. Tuy raát quaäy phaù, baëm trôïn, nhöng em raát sôï bò ñöa ra Hoäi ñoàng kyû luaät vaø bò ñuoåi hoïc. Baûn thaân em khoâng muoán mình khoâng ñöôïc tieáp tuïc ñi hoïc vì em mong muoán ñöôïc vaøo hoïc taïi tröôøng Theå duïc theå thao. GIA ÑÌNH Em soáng cuøng vôùi cha meï trong moät con heûm nhoû. Em laø ngöôøi con duy nhaát cuûa boá meï. Caû cha vaø meï em ñeàu khoâng ñöôïc hoïc nhieàu. Cha meï em buoân baùn nhoû trong heûm nôi nhaø em sinh soáng. Thu nhaäp chæ coù öôùc chöøng 800.000 ñoàng/thaùng. Cuoäc soáng cuûa gia ñình khaù chaät vaät. Moät phaàn do vieäc buoân baùn, moät phaàn do khoâng ñeå yù neân cha meï em khoâng gaàn guõi vaø quan taâm ñeán em nhieàu. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Con heûm nôi gia ñình em sinh soáng raát phöùc taïp. Nhaø cöûa xaây döïng sô saøi, thieáu khoâng gian sinh hoaït, vui chôi. Trong heûm coù hieïân töôïng söû duïng vaø buoân baùn heâroâin. Coù nhieàu tay “anh chò” thöôøng hay lui tôùi. Cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi khoâng ñöôïc traät töï cho laém. Daân cö haàu heát laø ngöôøi lao ñoäng, buoân baùn haøng aên, laët vaët.
 • 39. 39 XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ N.M.H. do khoâng ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, soáng trong moät moâi tröôøng khoâng laønh maïnh, hoaøn caûnh gia ñình khoâng ñöôïc ñaày ñuû, theâm vaøo ñoù laø nhöõng boàng boät, soâi noåi, haùo thaéng cuûa tuoåi môùi lôùn thích theå hieän mình neân ñaõ sôùm coù haønh vi quaäy phaù, ngay trong moâi tröôøng hoïc ñöôøng. Moät phaàn laø ñeå thoûa maõn nhöõng öôùc muoán laøm ñaïi ca nôi em, moät phaàn cuõng laø ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu vaät chaát maø gia ñình khoâng theå ñaùp öùng cho em. Tuy vaäy, caùc haønh vi cuûa em khoâng mang tính chaát toäi phaïm maø chæ döøng laïi ôû möùc ñoä chöa nhaän thöùc heát haønh vi vaø haäu quaû haønh vi cuûa mình. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi M.H. Giuùp em nhaän roõ tích chaát haønh vi cuûa mình vaø haäu quaû cuûa noù ñoái vôùi em vaø moïi ngöôøi xung quanh; Giuùp em ñieàu chænh haønh vi cuûa mình; Giuùp em traùnh xa moâi tröôøng coù khaû naêng ñeå taùi phaïm. b.Ñoái vôùi gia ñình M.H. Thaûo luaän vôùi gia ñình veà vaán ñeà cuûa em M.H.; Cuøng vôùi cha meï em leân keá hoaïch hoã trôï em veà maët taâm lyù; Cuøng gia ñình tìm caùch khuyeân nhuû, chuù yù quan taâm, ñeå yù chaêm soùc em nhöõng luùc ôû nhaø KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ
 • 40. 40 Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø laø ngöôøi bieát laéng nghe, toân troïng vaø chaáp nhaän em; Tìm caùch tieáp caän giuùp em taâm söï, giuùp em nhìn thaáy haäu quaû cuûa vieäc laøm cuûa mình ñeå töø ñoù em töï nhaän thaáy haùnh vi cuûa mình laø khoâng phuø hôïp; Khuyeán khích em söû duïng söùc maïnh cuûa mình vaøo nhöõng vieäc coù ích hôn nhö tham gia ñoäi sao ñoû giöõ gìn traät töï trong tröôøng, tham gia sinh hoaït theå thao; Ñeán nhaø em, laéng nghe, baøn baïc vôùi gia ñình caùch quaûn lyù vaø giaùo duïc em TRÖÔØNG HÔÏP 12 : EM P.Q.H.
 • 41. 41 BAÛN THAÂN P.Q.H. laø moät hoïc sinh nam16 tuoåi nhöng chæ môùi hoïc ñeán lôùp 8. Em khaù traàm uaát khi tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi. Trong lôùp, em khoâng ñöôïc côûi môû, ít tieáp xuùc, giao thieäp vôùi baïn beø. Khi buoàn, em thöoøng tìm ñeán nhaân vieân xaõ hoäi ñeå noùi chuyeän, taâm söï. Em hay keå veà chuyeän gia ñình cuûa mình. Baûn thaân em khaù maëc caûm vôùi baïn beø trong lôùp veà hoaøn caûnh gia ñình mình, cha meï ly hoân, em tuy lôùn nhöng laïi hoïc chung vôùi caùc baïn nhoû hôn mình. Em cuõng raát coá gaéng tham gia sinh hoaït vôùi baïn beø nhöng luoân caûm thaáy khoâng theå hoøa nhaäp ñöôïc. Luùc naøo troâng em cuõng buoàn böïc, öu tö. Ít khi naøo thaáy em vui veû, hay cöôøi. ÔÛ tröôøng hoïc, em voán laø hoïc lôùp Anh vaên nhöng laïi bò gheùp vaøo hoïc lôùp Phaùp vaên neân em khoâng theå theo kòp baøi vôû. Do ñoù, söùc hoïc cuûa em ñaõ yeáu laïi caøng yeáu hôn. Chaùn naûn, neân em khoâng taäp trung vaøo vieäc hoïc, ngoài trong lôùp hay lo ra. Em thöôøng tìm côù ñeå xin veà nghæ tieát, boû hoïc ñeå ñi chôi vôùi caùc baïn em quen ôû ngoaøi tröôøng. Nhaø tröôøng nghi ngôø laø em coù söû duïng ma tuùy. GIA ÑÌNH Em hieän soáng treân moät caên gaùc nhoû cuûa gia ñình oâng baø ngoaïi vôùi meï vaø hai em nhoû. Em trai vaø em gaùi cuûa P.Q.H. cuõng ñöôïc ñeán tröôøng nhö em. Meï em hieän laøm coâng nhaân ôû moät coâng ty may. Cha em laøm vieäc taïi moät xí nghieäp in. Cha meï em ñaõ ly hoân ñöôïc 3 naêm. Tröôùc ñaây, khi coøn nhoû, cha em coù ñöa em theo ñeå ñi vöôït bieân.Vöôït bieân khoâng thaønh neân hai cha con bò traû veà Vieät Nam. Buoàn chaùn, cha em sinh côø baïc, nhaäu nheït, quaäy phaù gia ñình, boû beâ coâng vieäc. Taát caû moïi chuyeän lôùn nhoû ñeà doàn leân treân meï em. Khoâng theå chòu ñöïng noåi neân hai ngöôøi môùi ly hoân. Hieän taïi, moät mình meï em nuoâi döôõng, chaêm soùc ba ñöùa con vôùi ñoàng löông coâng nhaân ít oûi. Tuy vaäy, meï em raát
 • 42. 42 quan taâm, lo laéng cho caùc con. Cha em khoâng coù göûi trôï caáp nuoâi con cho meï. Ba anh em cuûa Q.H. coù söùc khoûe khoâng toát, hay ñau oám luoân. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Em soáng trong moät ñòa baøn phöùc taïp vaøo baäc nhaát cuûa thaønh phoá. Ñaây laø ñieåm noùng cuûa caùc teä naïn xaõ hoäi nhö cöôùp giaät, troäm caép, maïi daâm, buoân baùn söû duïng ma tuùy… Ñaây cuõng laø nôi taäp trung nhieàu thaønh phaàn baát haûo sinh soáng. Daân cö ñoâng ñuùc, thaønh phaàn phöùc taïp, kinh teá thaáp keùm, moâi tröôøng thieáu veä sinh. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Q.H. caûm thaáy khaù laïc loõng trong moâi tröôøng tröôøng hoïc do khoâng coù baïn beø cuøng trang löùa, do hoïc khoâng ñuùng lôùp, trình ñoä cuûa mình. Em cuõng maëc caûm vì chính hoaøn caûnh gia ñình khoâng haïnh phuùc. Khoâng coù ngöôøi phuø hôïp ñeå chia seû, caûm thoâng ñaõ laøm cho moät hoïc sinh ñang ôû löùa tuoåi vui veû, hoàn nhieân, nhieàu öôùc mô trôû thaønh ngöôøi traàm caûm, kheùp kín, u uaát, khoâng coù khaû naêng hoøa nhaäp vôùi moâi tröôøng xung quanh. Em ñaõ ñi tìm ñeán nhöõng baïn beø ôû beân ngoaøi, cuoäc soáng beân ngoaøi ñaày caùm doã, khoâng coøn chuù taâm vaøo vieäc hoïc vaø coù nguy cô sa ngaõ. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi QH Giuùp em hoøa hôïp vôùi moâi tröôøng hoïc ñöôøng, traùnh xa nhöõng nguy cô dính vaøo teä naïn xaõ hoäi; Can thieäp vôùi nhaø tröôøng, thaày coâ ñeå giuùp em veà hoïc taäp cho theo kòp baïn beø; Tìm hieåu xem em coù söû duïng ma tuùy ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ em cai nghieän. Giuùp em tieáp caän vôùi caùc dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe.
 • 43. 43 b.Ñoái vôùi gia ñình QH Giuùp ñôõ caûi thieän theâm veà vaät chaát laãn tinh thaàn; Lieân heä gaëp cha cuûa Q.H. ñeå mong oâng coù phöông caùch hoã trôï cho Q.H. Giuùp meï em coù theå ñöôïc vay voán cuûa Hoäi Phuï nöõ ñòa phöông ñeå buoân baùn theâm ngoaøi giôø ñi laøm ñeå taêng thu nhaäp. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø moät ngöôøi thoâng caûm, cuøng em chia seû nhöõng öu tö, suy nghó cuûa em. Phaân tích, taùc ñoäng giuùp em tìm thaáy nieàm vui trong hoïc taäp, nôi caùc baïn trong tröôøng; Khuyeán khích, giôùi thieäu em tham gia caùc ñoäi nhoùm trong tröôøng hoaëc taïi caùc toå chöùc, ñoaøn theå khaùc ñeå keát baïn, giao löu vôùi moâi tröoøng toát. Can thieäp vôùi nhaø tröôøng, giaùo vieân chuû nhieäm lôùp coù phöông caùch giuùp ñôõ, keøm caëp hoaëc chuyeån em ñeán lôùp phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa em hôn. Ñeán trao ñoåi vôùi meï em ñeå tìm caùch giuùp ñôõ em; lieân heä vôùi boá em ñeå noùi chuyeän, khôi daäy tình caûm cha con nôi oâng. TRÖÔØNG HÔÏP 13 : EM N.T.X.T.
 • 44. 44 BAÛN THAÂN EM N.T.X.T. N.T.X.T. laø moät coâ beù 14 tuoåi, troâng raát xanh xao, khoâng ñöôïc khoûe maïnh. Em bò lao phoåi. ÔÛ tröôøng hoïc, em laø moät hoïc sinh khaù, chaêm chæ, hoøa ñoàng vôùi baïn beø. Em chöa bao giôø bò kyû luaät. Öôùc mô cuûa em laø hoïc toát ñeå coù moät vieäc laøm oån ñònh ñeå coù theå nuoâi thaân va nuoâi baø. Em coù moät baïn trai . Ngöôøi baïn trai naøy bò nghieän huùt naëng. Em vaø baïn trai ñaõ coù quan heä tình duïc va keát quaû laø em ñaõ coù thai. Tuy vaäy em vaãn ñi hoïc ñeàu ñaën trong thôøi gian ñaàu vaø döï ñònh phaù thai. Tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi laàn ñaàu em raát boái roái, chöa muoán boäc loä, trao ñoåi. Sau moät thôøi gian, khi nhaân vieân xaõ hoäi ñöa em ñeán phoøng y te ñeå hoûi chuyeän, em môùi noùi ra söï thaät vaø yeâu caàu ñöôïc giuùp ñôõ. Nhaân vieân xaõ hoäi coù ñöa em cuøng vôùi ngöôøi chò ñeán khaùm taïi beänh vieän phuï saûn. Nhöng thai ñaõ quaù lôùn khoâng theå phaù ñöôïc. Sau moät hoài heát lôøi thuyeát phuïc can ngaên, em ñaõ ñoàng yù khoâng phaù thai nöõa. Em ñaõ sinh moät beù trai. Meï cuûa baïn trai em ñaõ nhaän chaùu vaø cho em ñöôïc qua nhaø ôû vôùi baø cuøng con trai baø( baïn trai em). Em noùi raèng döï ñònh nghæ hoïc ñeå môû moät quaùn nöôùc giaûi khaùt vaø chaêm soùc con. GIA ÑÌNH Cha cuûa X.T. ñaõ maát töø laâu. Meï em khoâng ôû cuøng caùc con do ñaõ boû ñi xa ñeå troán huïi. Em soáng vôùi caùc anh em khaùc cha vôùi baø ngoaïi vaø dì. Baø ngoaïi cuaû em ñau oám luoân, neân khoâng theå troâng chaùu. Dì cuûa em baän buoân baùn vaø cuõng maéc nôï raát nhieàu. Kinh teá cuûa dì ngaøy caøng sa suùt neân cuoäc soáng gia ñình ngaøy caøng khoù khaên. Gia ñình cuõng maát lieân laïc vôùi meï em nhieàu thaùng qua. Em coù moät ngöôøi anh trai nghieän ma tuyù. Chò gaùi cuûa em thì phuï dì buoân baùn. Ñöùa em gaùi cuûa em ñang hoïc heát lôùp 7 cuõng phaûi nghæ ñeå phuï vieäc nhaø.
 • 45. 45 MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Khu vöïc em soáng laø khu vöïc buoân baùn taáp naäp. Quan heä haøng xoùm khoâng ñöôïc thaân thieát, gaàn guõi. Khoâng xa nôi em soáng cuõng coù moät oå chuyeân buoân baùn ma tuùy. Nhìn chung, an ninh cuõng khaù oån ñònh. Con heûm em soáng cuõng saïch seõ, daân cö coù kinh teá khaù. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Do khoâng ñöôïc quan taâm chaêm soùc, X.T. ñaõ gaëp phaûi nhöõng baát traéc trong cuoäc soáng. Em khoâng coù ngöôøi thaân ôû beân caïnh trong nhöõng luùc caàn ñeán. Em thieáu kieán thöùc ñeå coù theå töï baûo veä mình. Em ñang caàn moät söï giuùp ñôõ ñeå coù theå vöõng vaøng choïn löïa cho mình moät cuoäc soáng phuø hôïp, ñeå coù theå laøm laïi töø ñaàu. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi X.T.: Giuùp em kieán thöùc laøm meï vaø caùch cö xöû ñoái vôùi gia ñình “choàng” Khích leä, giuùp em tieáp tuïc ñi hoïc hoaëc hoïc ngheà. b.Ñoái vôùi gia ñình X.T.: Giuùp baïn trai em cai nghieän; Ñoäng vieân moïi ngöôøi quan taâm, giuùp ñôõ em. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø ngöôøi chaáp nhaän em vaø saün saøng giuùp ñôõ em.
 • 46. 46 Taâm söï, höôùng daãn, khích leä tinh thaàn em. Tìm caùch lieân laïc vôùi meï cuûa em. Trao ñoåi vôùi gia ñình beân ngoaïi ñeå tìm caùch giuùp ñôõ, ñoäng vieân em. Trao ñoåi vôùi meï baïn trai em ñeå coù theå tìm caùch taïo cho em moät cuoäc soáng thoaûi maùi veà tinh thaàn hôn. TRÖÔØNG HÔÏP 14 : EM P.Q.D.
 • 47. 47 BAÛN THAÂN EM P.Q.D. P.Q.D., nam,14 tuoåi, hoïc lôùp 8. Em ít noùi, veû maët luùc naøo cuõng chaùn chöôøng. ÔÛ tröôøng hoïc, em thöôøng xuyeân boû hoïc duø söùc hoïc cuûa em khaù toát. Veà nhaø, em cuõng suoát ngaøy ñi chôi vôùi baïn beø cuøng löùa trong xoùm vaø chôi caû vôùi ngöôøi lôùn, ñaëc bieät laø ngöôøi haøng xoùm laøm ngheà uoán toùc. Trong moät laàn ñi chôi, em ñaõ baùn caû xe ñaïp vaø daây chuyeàn vaøng. Em ñaõ bò vöôùng vaøo con ñöôøng nghieän ngaäp. Gia ñình muoán cho em nghæ hoïc ñeå daáu khoâng cho ai bieát chuyeän. Tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi, em thöôøng hay traùch cöù cha meï khoâng quan taâm ñeán em, cha thì coù vôï keá, meï thì coù “boà nhí”. Em raát giaän buoàn cha meï vì khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc hoaøn caûnh nhö vaäy. Tuy vaäy, cuõng bieát mình ñaõ laøm cha meï buoàn, em thöôøng ñeán nhôø nhaân vieân xaõ hoäi noùi chuyeän vôùi meï em ñeå meï bôùt buoàn vaø hieåu em hôn. GIA ÑÌNH Em coù khi soáng vôùi cha, coù luùc soáng vôùi meï do cha meï hieän giôø khoâng soáng cuøng nhau. Cha meï em khi laáy nhau vaø sinh em ra ñeàu coøn raát treû. Do moät laàn vöôït bieân, em vaø cha ñaõ thaát laïc meï trong nhieàu naêm. Quaõng thôøi gian naøy, cha em ñaõ cöôùi vôï khaùc. Sau ñoù, cha vaø em ñaõ tìm gaëp ñöôïc meï. Cha em hieän laø taøi xeá, ít khi ôû nhaø thöôøng xuyeân. Meï em thì möôùn moät kiosque ñeå baùn caø pheâ. Cha em coù vôï keá. Meï em coù baïn trai. Giöõa boán ngöôøi naøy cuõng thöôøng xaûy ra phaûn öùng ghen tuoâng laãn nhau vaø em laø ngöôøi bieát roõ chuyeän naøy nhaát. Phaàn vì em khoâng ñöôïc ngoan, phaàn vì coâng vieäc taát baät, caû cha vaø meï ñeàu ñuøn ñaåy cho nhau vieäc nuoâi daïy em. Hoï cuõng khoâng daønh thôøi giôø ñeå yù, quan taâm ñeán em. Khi em bò laâm vaøo hoaøn caûnh nghieän ma tuùy, caû cha vaø meï em ñeàu luùng tuùng khoâng bieát phaûi laøm gì. Sau khi ñöôïc nhaân vieân xaõ hoäi cho ñòa chæ vaø giôùi thieäu ñeán trung taâm cai nghieän,
 • 48. 48 cha meï em ñaõ aâm thaàm ruùt hoà sô cho em nghæ hoïc, khoâng lieân laïc vôùi nhaø tröôøng vaø nhaân vieân xaõ hoäi nöõa. Khi nhaân vieân xaõ hoäi goïi ñieän lieân laïc hoûi thaêm em, meï em vaãn khaêng khaêng daáu vaø noùi laø em chæ ham chôi, giao du vôùi beø baïn nghieän huùt chöù em khoâng coù dính vaøo ma tuùy. Gia ñình noùi laø ñang cho em ñi hoïc ngheà nhöng thöïc chaát laø ñaõ göûi em vaøo trung taâm cai nghieän. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Khu vöïc nhaø cuûa cha em khaù taáp naäp, coù nhieàu khu vui chôi giaûi trí neân thöôøng taäp trung nhieàu thanh nieân, daân chôi nhieàu thaønh phaàn. Khu vöïc choã meï em ôû khaù chaät choäi, taäp trung ña soá laø ngöôøi daân lao ñoäng nhaäp cö, an ninh khaù phöùc taïp, nhieàu teä naïn xaõ hoäi. Em thöôøng ñeán quaùn caø pheâ cuûa meï baùn ñeå phuï vieäc neân ít nhieàu cuõng bò khoâng khí cuûa caùc quaùn caøpheâ ñeøn môø mòt muø khoùi thuoác laøm aûnh höôûng. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Laø moät caäu beù khaù nhaïy caûm, nhöng em khoâng ñöoïc söï quan taâm yeâu thöông chaêm soùc cuûa boá meï, theâm vaøo ñoù laø phaûi chöùng kieán caûnh gia ñình moãi ngöôøi moãi neûo vôùi nieàm vui rieâng ñaõ laøm em chaùn naûn ñi tìm nieàm vui rieâng nôi caùc baïn beø xaáu vaø ñaõ phaûi gaùnh haäu quaû laø sa vaøo con ñöôøng ma tuùy. Taát caû toaùt leân söï khao khaùt ñöôïc yeâu thöông, caûm thoâng nôi cha meï ñoái vôùi em. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi Q.D. : Laøm caàu noái giöõa em vaø gia ñình; Lieân laïc ñeå hoã trôï em cai nghieän; Höôùng daãn em nhaän thaáy vaø traân troïng tình caûm cuûa cha me; Giuùp em tieáp tuïc ñi hoïc sau khi cai nghieän.
 • 49. 49 b.Ñoái vôùi gia ñình Q.D.: Giuùp cha meï em nhaän thaáy ñöôïc tình caûm cuûa em vaø cuøng nhau tìm caùch giuùp em, daïy doã, chaêm soùc em. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø ngöôøi caûm thoâng, laéng nghe vaø saün saøng giuùp ñôõ Ñeán thaêm, khuyeân nhuû vaø khuyeán khích ñoäng vieân em. Chia seû kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi nghieän vôùi boá meï em vaø ñoäng vieân hoï haõy yeâu thöông vaø lo laéng cho con. Lieân heä tìm cho em moät choã hoïc môùi sau khi cai nghieän. Thöoøng xuyeân lieân laïc vôùi gia ñình ñeå bieát tình hình cuûa em ñeå can thieäp kòp luùc. TRÖÔØNG HÔÏP 15 : EM L. K. X. I.CAÙC THOÂNG TIN THU THAÄP ÑÖÔÏC:
 • 50. 50 A.VAÁN ÑEÀ CUÛA EM L.K.X. : Giaùo vieân chuû nhieäm lôùp coù nhôø nhaân vieân xaõ hoäi hoã trôï tröôøng hôïp cuûa em X. Coâ giaùo noùi veà em nhö sau : Em X, 11 tuoåi, taàm voùc trung bình, khoeû maïnh, ít noùi, ít cöôøi, kheùp kín, ñoâi chaân maøy luoân cau laïi, maét ñaêm chieâu. Trong lôùp, em ít noùi chuyeän vôùi ai, cuõng khoâng hoûi baøi. Giôø ra chôi, em ñöùng giöõa saân, nhöng khoâng ñuøa giôõn, maø chæ nhìn caùc hoïc sinh khaùc chôi. Khi coù söï xoâ ñaåy vaøo em, em luøi laïi, neùt maët khoâng bieåu loä phaûn öùng. Khi ñeán gaëp nhaân vieân xaõ hoäi, em noùi chuyeän nhoû nhöng nghe ñöôïc. Ñaàu luoân cuùi gaàm xuoáng, hai tay luùc thì vaân veâ aùo, luùc thì em caáu xeù nhöõng mieáng da nôi caùc khoùe moùng tay. Vì em bieát giaùo vieân giôùi thieäu em ñeán gaëp nhaân vieân xaõ hoäi veà vieäc em thöôøng xuyeân troán hoïc vaø hay laáy tieàn cuûa caùc hoïc sinh trong tröôøng. Hoûi veà chuyeän gia ñình, em thöôøng khoùc vaø khoâng bao giôø chòu nhaéc ñeán meï, ñoái vôùi ba em thì em luoân mang taâm traïng boàn choàn lo laéng. Em luoân luoân ñuùng giôø heïn vôùi nhaân vieân xaõ hoäi. B.GIA ÑÌNH: Meï em ñaõ coù vôùi ngöôøi choàng tröôùc moät ngöôøi con gaùi, coù vôùi ba em hai ngöôøi con trai. Em laø ñöùa con trai thöù hai. Khi sinh em ra, meï em khoâng bao giôø chaêm soùc em. Maø giao taát caû cho ngöôøi chò cuøng cha khaùc meï, oâng ngoaïi vaø ba em chaêm soùc, meï em vaéng nhaø thöôøng xuyeân laø ñeå ñi ñaùnh baøi. Ba em bò lieät hai chaân do côn soát baïi lieät hoài nhoû. OÂng di chuyeån baèng moät taám vaùn, coù gaén nhöõng chieác baùnh xe phía döôùi, vaø duøng hai tay ñeå ñaåy. OÂng laø ngöôøi coù nhieàu nghò löïc vaø caàn maãn. Töø hai baøn tay traéng, oâng gaày döïng moät cô sôû laøm giaáy. Khi laøm aên thaát baïi, vôï oâng boû ñi laáy choàng khaùc. OÂng baùn heát gia saûn ñeå traû nôï vaø daãn hai ñöùa con veà L.M.X. ôû nhôø nhaø ngöôøi baø con vaø ñi laøm thueâ. Anh trai cuûa em
 • 51. 51 X, hoïc lôùp 7 phaûi nghó hoïc, ñi laøm phuï giuùp cha. Ngöôøi cha bieát con coù taät hay laáy ñoà cuûa ngöôøi khaùc. Nhöng oâng khoâng bieát taïi sao em laïi coù haønh vi ñoù. Nhöõng moùn ñoà em laáy thöôøng laø khoâng coù giaù trò bao nhieâu, vaø ñoù laø ñieàu maø oâng khoå taâm vì khoâng muoán con seõ hình thaønh thoùi quen xaáu. Ba em laäp gia ñình khaùc, ngöôøi meï ñoùi xöû raát toát vôùi hai anh em cuûa em X. Nhöng baø khoâng theå thieát laäp ñöôïc moái quan heä toát vôùi em X. OÂng ngoaïi cuûa em X naêm nay 69 tuoåi, oâng coøn khoeû maïnh. OÂng soáng baèng trôï caáp cuûa ngöôøi con trai uùt ñaõ laäp gia ñình ôû rieâng. OÂng noùi raèng loãi laø do meï cuûa em X gaây ra, oâng muoán goùp moät phaàn naøo ñeå thay meï em X chuoäc loãi.OÂng baøn baïc vaø ñoäng vieân ba em X ñeå oâng ñöa em veà thaønh phoá tieáp tuïc ñi hoïc. Ngöôøi chò cuøng cha khaùc meï cuûa em X coù choàng vaø hoaøn caûnh kinh teá cuõng coøn nhieàu khoù khaên, nhöng chò vaãn coá gaéng haøng thaùng goùp phaàn cho oâng ngoaïi ñeå lo cho em X. Meï em X laáy ngöôøi choàng giaøu coù, nhöng baø khoâng chòu giuùp ñôõ cha vaø con trai mình. C.MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH: Raïch U.C., nôi em X sinh soáng laø moät ñòa baøn phöùc taïp. Phaàn lôùn daân cö ôû ñaây sinh soáng baèng ngheà buoân baùn, daân trí thaáp. Ña soá nhaø cöûa ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng vaät lieäu thoâ sô. Heûm nhoû vaø chaät choäi, khoâng coù moät khoaûng naøo ñeå treû em coù theå chôi ñuøa moät caùch thoaûi maùi. Nhieàu ngöôøi buoân baùn taïi khu vöïc naøy, neân veä sinh moâi tröôøng ôû ñaây keùm. Em khoâng coù baïn thaân ôû xoùm cuõng nhö ôû tröôøng. Ñi hoïc veà em thöôøng ruùt leân gaùc vaø traàm tö ôû ñoù. Moái quan heä vôùi anh, chò raát thaân thieát. Rieâng anh trai cuûa em thì raát hoaït baùt vaø lanh lôïi. II.XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ:
 • 52. 52 ÔÛ tuoåi beá boàng, em X khoâng nhaän ñöôïc söï aâu yeám vuoát ve cuûa ngöôøi meï, ñieàu naøy khieán cho em maát khaû naêng taïo moái töông quan toát ñoái vôùi xaõ hoäi vaø ngöôøi xung quanh. Em laø moät ñöùa treû khoâng ñöôïc thoaõ maõn nhu caàu tình caûm, moät quaù trình thieáu thoán ñoù khieán cho em coù thaùi ñoä caùch bieät vaø xa laùnh nhöõng ngöôøi xung quanh. Noãi lo aâu daønh cho ngöôøi cha taät nguyeàn, haønh vi laáy ñoà cuûa ngöôøi khaùc, taát caû ñeàu xuaát phaùt töø söï ñoøi hoûi, khao khaùt moät ñaùp öùng cuûa tình caû, haàu mong laáp vaøo khoaûng troáng trong taâm hoàn em. III.CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ: A.ÑOÁI VÔÙI EM X: 1. Höôùng daãn em nhaän ra ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi meï keá ñoái vôùi cha em vaø hai anh em cuûa em. 2. Giuùp em hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa hoïc taäp vaø taïo moái quan heä vôùi moâi tröôøng chung quanh. B.ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH EM X: Giuùp gia ñình em hieåu ñöôïc nhu caàu tình caûm cuûa em X, vaø caûi thieän moái quan heä gia ñình. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ 1. Nhaân vieân xaõ hoäi laø ngöôøi hieåu vaø chaáp nhaän em. Taïo cô hoäi khuyeán khích em dieãn ñaït baèng lôøi noùi, vaø töï boäc loä nhu caàu tình caûm cuûa em ( nhöng khoâng nhaéc ñeán vieäc em laáy ñoà cuûa ngöôøi khaùc ). 2. Trao ñoåi vôùi giaùo vieân veà nhöõng coá gaéng giuùp taïo nôi em ñoäng löïc phaùt trieån vaø caûi thieän vieäc hoïc taäp trong lôùp. 3. Thaûo luaän vôùi gia ñình giaûi phaùp thieát laäp nhu caàu tình caûm cuûa em thoâng qua moái quan heä gia ñình.
 • 53. 53 TRÖÔØNG HÔÏP 16 : EM Ñ. T. N. T.
 • 54. 54 I.CAÙC HÖÔÙNG VAÁN ÑEÀ: A.BAÛN THAÂN: Do hoaøn caûnh gia ñình, NT hoïc treã ba naêm so vôùi caùc treû khaùc. Nhieàu naêm lieàn em laø hoïc sinh gioûi. Vì theá, khi chuyeån tröôøng, em ñöôïc nhaän vaø xeáp vaøo lôùp ñieåm. Khi coâ giaùo chuû nhieäm nhôø hoã trôï coù cho bieát: em laø moät coâ beù lanh lôïi vaø raát hoaït baùt, raát chaêm chæ vaø chuyeân caàn trong hoïc taäp. Nhöng thôøi gian sau naøy ñoät nhieân tính khí coù söï baát bình thöôøng. Troán hoïc thöôøng xuyeân daãn ñeán tình traïng vieäc hoïc haønh coù chieàu höôùng sa suùt. Sau nhöõng laàn gaëp maët nhaân vieân xaõ hoäi hoïc ñöôøng, em ñi hoïc trôû laïi ñeàu daën vaø baøi vôû ñaõ theo kòp caùc baïn cuøng lôùp. Nhöng ñoät nhieân ñaàu kyø thi hoïc kyø, em ñoät ngoät boû hoïc traùnh maët gia ñình vaø nhaân vieân xaõ hoäi ( NVXH). Moät naêm sau, em xin ñi hoïc laïi vaø cho bieát seõ gaëp NVXH thöôøng xuyeân. B.GIA ÑÌNH: Cha meï ly dò khi em chöa troøn hai tuoåi. Baø meï ñöa em veà Bình An, ôû nhôø nhaø ngöôøi chò ruoät vaø ñi laøm thueâ. Do baø khoâng bieát chöõ neân tìm coâng vieäc laøm oån ñònh khoâng phaûi deã daøng. Choã ôû luoân thay ñoåi theo coâng vieäc ngöôøi ta thueâ baø laøm, vì vaäy, NT ñeán tröôøng hoïc raát treã. Baø meï yù thöùc raèng vieäc muø chöõ ñaõ laøm cho baø maát nhieàu khaû naêng coù ñöôïc coâng vieäc oån ñònh. Baø cuõng hieåu gia ñình baø coù nhöõng ngöôøi chuyeân soáng baèng ngheà baøi baïc. Baø coá gaéng lo cho em ñi hoïc, quan taâm chaêm soùc con thöôøng xuyeân ñeå nhaèm ngaên ngöøa aûnh höôûng xaáu bôûi gia ñình. Moät ngöôøi quen bieát hieåu ñöôïc hoaøn caûnh ñoù cuûa baø ñaõ tìm giuùp vaø baûo laõnh baø vaøo laøm hoä lyù cuûa phoøng hieán maùu nhaân ñaïo vôùi löông thaùng 700.000 ñoàng. Baø taùi hoân vôùi ngöôøi ñaøn oâng ñang thueâ nhaø gaàn nôi baø ôû nhôø vì baø muoán coù moät choã ôû oån ñònh ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc cuûa con gaùi nöõa. Nhöng ñaàu naêm hoïc, baø caûm thaáy
 • 55. 55 khoâng an loøng khi ñeå con gaùi ôû nhaø moät mình vôùi cha döôïng khi baø ñi laøm. Baø xin chuyeån tröôøng cho em veà nhaø oâng baø noäi NT, vaø vôùi lyù do ñoù baø lieân heä vôùi oâng baø noäi NT cho chaùu ôû taïm ñoù sau giôø hoïc ñeå chôø baø ñoùn veà. Baø meï coù lyù do sôï ngöôøi choàng sau xaâm haïi con gaùi rieâng cuûa baø, vì nhieàu khi baø thaáy oâng chaêm soùc con gaùi baø quaù giôùi haïn. Baø ñaõ nhieàu laàn gaëp rieâng oâng ñeå goùp yù thaúng thaén, nhöng khoâng ñöôïc, baø ñaønh tìm caùch khaùc ñeå baûo veä con. Baø meï cho raèng mình cuõng coù phaàn loãi khi ñöa con gaùi veà ôû vôùi oâng baø noäi khieán taâm lyù con trôû neân baát thöôøng. Baø meï ñaõ phaûi ñi ñieàu hoaø kinh nguyeät ñeå traùnh taïo theâm cuù soác cho em. Gia ñình oâng baø noäi NT goàm 7 ngöôøi . Moät ngöôøi con trai ñaàu bò taâm thaàn sau cuoäc ñoã vôõ hoân nhaân, vaø moät ñöùa gaùi con oâng ta. OÂng noäi NT ôû nhaø baùn röôïu, thu nhaäp trung bình moät ngaøy ñöôïc töø 5.000 – 10.000 ñoàng. Soá tieàn naøy oâng duøng ñeå ñaùnh ñeà vaø mua gaïo. Baø noäi NT laøm lao coâng cho phoøng giao thoâng coâng coäng, löông thaùng 300.000 ñoàng. Ngöôøi cha cuûa NT sau khi chia tay vôùi ngöôøi vôï tröôùc oâng cuøng vôùi meï keá cuûa NT veà queâ B.T. sinh soáng, vaø coù hai ñöùa con trai. Do moät laàn baát caån, baø naøy ñaõ ñeå ñöùa con trai ñaàu bò cheát ñuoái. Ñieàu naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán tinh thaàn cuûa baø, vaø vì vaäy cha cuûa NT ñöa ngöôøi vôï sau vaø con trai uùt veà soáng vôùi oâng baø noäi. Khi veà thaønh phoá, oâng ñaïp xích loâ kieám soáng trung bình ñöôïc 15.000 ñoàng – 20.000 ñoàng/ ngaøy. OÂng thöôøng uoáng röôïu vaø ñaùnh ñöùa con trai sau, chöôûi bôùi vôï. Coøn ngöôøi vôï thöôøng toû ra ghen tuoâng. C.MOÂI TRÖÔØNG CHUNG QUANH: Moâi tröôøng soáng cuûa NT khaù phöùc taïp vì phaûi di chuyeån lieân tuïc theo meï. Nôi ôû nhieàu nhaát laø khu vöïc A.D.L.. Ñoù laø khu xoùm lao ñoäng, nhaø cöûa ñöôïc xaây caát baèng nhöõng vaät lieäu thoâ sô ñöôøng heûm nhoû vaø chaèn chòt. Daân nguï cö ñoâng soáng chen chuùt, vaø cuøng trong ñieàu kieän kinh teá, xaõ hoäi gioáng nhau. Ña soá treû em ôû khu vöïc naøy phaûi lao ñoäng sôùm. Moät soá treû em khoâng ñöôïc ñeán tröôøng. NT coù ít baïn thaân ôû ñaây,
 • 56. 56 vaø nhöõng ngöôøi baïn naøy khoâng gaây aûnh höôûng cho em. Nhöng nhöõng ngöôøi lôùn roãi vieäc thì laïi coù nhöõng taùc ñoäng aûnh höôûng ñeán em ít nhieàu. Nhaø cöûa töông ñoái khang trang. Daân cö sinh soáng baèng ngheà lao ñoäng phoå thoâng. Khoâng coù nôi cho treû em chôi ñuøa. Vaø khu vöïc D.B.T., nôi em ôû hôn moät naêm qua : Khu xoùm ñöôïc bao boïc chung quanh bôûi raïch OÂng Lôùn vaø raïch OÂng Nhoû. Soá nhaø ôû ñaây raát phöùc taïp vì ai thích soá naøo thì laáy soá ñoù. Tình hình ñôøi soáng kinh teá, xaõ hoäi gioáng nhö khu vöïc AÂ. D. L nhöng ôû ñaây thì khoâng ai bieát nhieàu veà gia ñình NT. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ NT raát yeâu thöông vaø kính troïng meï. Em töøng chöùng kieán vaø hieåu noåi khoå cuûa meï, nhaát laø vieäc baø khoâng bieát chöõ, vì theá em ñaõ noã löïc raát nhieàu trong hoïc taäp. Em luoân khao khaùt coù ñöôïc moät gia ñình thöïc söï, coù ñuû caû cha vaø meï. Em raát tình caûm, vaø ñoù laø nhöôïc ñieåm cuûa em khieán em deã bò taùc ñoäng töø caùc phía muoán loâi keùo em vì muïc ñích rieâng, gaây cho em taâm tính baát oån, boû hoïc thöôøng xuyeân . Vaø em luoân mang moät taâm traïng sôï meï boû rôi. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ A.ÑOÁI VÔÙI NT: 1. Höôùng daãn em phaân bieät ñuùng sai. 2. Khôi daäy ñoäng löïc hoïc vaø giuùp em söû duïng tieàm naêng saün coù. 3. Giuùp em taïo laïi moái töông quan vôùi meï. 4. Höôùng daãn em veà vieäc töï baûo veä baûn thaân. B.ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH NT: 1) Thaûo luaän chung vôùi gia ñình hai beân veà vaán ñeà tình caûm
 • 57. 57 2) Trao ñoåi rieâng vôùi baø meï KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng laø moät ngöôøi bieát laéng nghe taâm tö vaø nguyeän voïng cuûa em. 2. Lieân heä vaø coäng taùc vôùi giaùo vieân chuû nhieäm, khôi daäy tieàm naêng thoâng qua vieäc taïo cô hoäi ñeå em giuùp baïn trong hoïc taäp. Töø ñoù em taïo ñöôïc moái quan heä tích cöïc vôùi ngöôøi khaùc. 3. Ñoäng vieân vaø khuyeán khích em tham gia ñoäi noàng coát thoâng qua giaùo vieân chuû nhieäm. 4. Nhaân vieân xaõ hoäi höôùng daãn em coù khaùi nieäm veà söï xaâm haïi, töï baûo veä, vaø lieân heä caùc ban ngaønh coù chöùc naêng neáu coù tình huoáng xaáu xaûy ra. 5. Giuùp em hieåu theâm veà meï em, khuyeán khích em taâm söï vôùi meï. 6. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø laø moät ngöôøi baïn, laéng nghe taâm söï cuûa baø meï. 7. Cuøng trao ñoåi vaø baøn baïc caùc tình huoáng trong gia ñình ñeå baø meï tìm caùc giaûi phaùp töï giaûi quyeát vaán ñeà. TRÖÔØNG HÔÏP 17 : EM N.P.T.
 • 58. 58 Em N.P.T. 16 tuoåi, laø con trai thöù hai trong gia ñình coù 2 ngöôøi con, cha laø oâng Ñ. vaø meï laø baø N.T.M.H.. Hieän nay em soáng vôùi gia ñình baø ngoaïi taïi quaän 4. OÂng Ñ. ñaõ boû ñi laáy vôï khi em coøn ôû trong buïng meï. Töø nhoû ñeán naêm 10 tuoåi, cha em thænh thoaûng gheù thaêm cho em tieàn vaø töø ñoù ñeán nay oâng khoâng coøn lui tôùi thaêm nom . Baø N.T.M.H. sinh naêm 1962, giao ñöùa con lôùn cho baø noäi nuoâi töø khi choàng boû ñi vaø veà nhaø meï ôû. Baø khoâng coù ngheà nghieäp oån ñònh neân sau khi sanh baø giao em cho baø ngoaïi nuoâi döôõng, ít quan taâm ñeán con. Ñeán khoaûng naêm 1994, baø ñi böôùc nöûa vôùi ngöôøi choàng sau ( khoâng coù giaáy hoân thuù ) vaø coù moät ñöùa con. Hieän nay baø soáng taïi nhaø choàng môùi vaø ít veà thaêm T. T. töø nhoû ñöôïc ngoaïi nuoâi döôõng cho ñi hoïc. Em hoïc taïi tröôøng Quang Trung. Heát lôùp hai do khoâng coù tieàn ñoùng hoïc phí neân ngoaïi gôûi em vaøo moät tröôøng vöøa hoïc vöøa laøm. Ngoaïi em phaûi lo buoân baùn böôn chaûi kieám soáng, caùc caäu dì coù cuoäc soáng rieâng, neân khoâng coù nhieàu thôøi gian quan taâm ñeán vieäc hoïc vaø sinh hoaït cuûa em. Em troán hoïc theo caùc baïn xaáu tuï taäp chôi bôøi. Khi em laàm loãi, gia ñình ngoaïi thöôøng ñaùnh ñaäp vaø la maéng em. Naêm 1998 em hoïc heát lôùp 5, nhöng khoâng hoïc tieáp vì khoâng bieát laøm thuû tuïc chuyeån tröôøng caáp II. Sau ñoù baø em beänh ôû nhaø neân coù nhieàu thôøi gian quan taâm ñeán em. Khu vöïc em ôû laø moät coäng ñoàng ngheøo, taäp trung nhieàu teä naïn xaõ hoäi nhö naïn huùt hít, côø baïc …… Em cho bieát laø khoâng söû duïng ma tuùy, maëc duø caùc baïn em thöôøng tuï taäp huùt chích, trong ñoù ñaõ coù moät soá baïn ñaõ ñi cai nghieän. Em raát thích ñöôïc hoïc ngheà, vui chôi vaø tham gia sinh hoaït nhaát laø nhöõng vieäc xaõ hoäi. Quaù trình tieáp caän em nhö sau :
 • 59. 59 Ngaøy 20.12.99 : Em muoán tröôùc maét hoïc ngheà söûa xe gaén maùy, sau ñoù seõ hoïc theâm vaên hoaù. Ngaøy 23.12.99 : Em gaëp thaày hieäu phoù trao ñoåi veà noäi quy, ñieàu kieän hoïc ngheà. Tröôùc ñaây em ñaõ tham gia hoïc taïi ñaây, neân giaùo vieân ít nhieàu cuõng bieát veà em. Ngaøy 10.01.00 : Em cho bieát hoïc ngheà raát chaùn vaø giao vieân phuï traùch hay la raày em khi em khoâng theo kòp caùc baïn. Caùc baïn trong lôùp raát nhoû neân em khoù keát baïn. Khích leä em hoïc vaø trao ñoåi vôùi em khi khoâng hieåu baøi neân trao ñoåi vôùi giaùo vieân phuï traùch ñeå ñöôïc giaûi thích . Ngaøy 15.01.00 : Em tham gia traïi “ Cuû chi ”ñeå tìm hieåu truyeàn thoáng ñaáu tranh cuûa nhaân daân ta. Em chöa quen vôùi caùc sinh hoaït nhoùm, ít hoøa nhaäp vôùi caùc baïn vaø coù daùng ñieäu ueå oaûi. Ngaøy 20.01.00 : Thaày hieäu phoù cho bieát tröôùc ñaây em laø hoïc sinh raát ngoan. Sau moät thôøi gian em theo baïn beø xaáu taäp tuï chôi bôøi huùt xaùch khoâng chaáp haønh noäi quy trong tröôøng. Coù laàn em theo caùc baïn trong nhoùm giöït xe ñaïp cuûa moät ngöôøi ôû phöôøng khaùc , bò coâng an baét laøm kieåm ñieåm . Hieän nay tröôøng taïo ñieàu kieän cho em hoïc toát vaø theo saùt vieäc hoïc cuûa em Ngaøy 22.01.00 : Ngoaïi em cho bieát khi coù thoâng tin cho bieát Tuøng söû duïng ma tuùy (1998 ) baø ñaõ cho em ôû nhaø moät tuaàn ñeå tieän theo doõi nhöng em khoâng coù daáu hieäu gì, chöùng toû em chöa söû duïng ma tuùy. Hieän nay em ngoan hôn, khoâng coøn ñi chôi khuya, ít taäp tuï vôùi baïn beø xaáu vaø em ñaõ coù baïn gaùi. Ngaøy 14.02.00 : Giaùo vieân phuï traùch cho bieát em ñaõ nghæ hoïc 2 ngaøy vaø vaøo nhöõng giôø ra chôi, em thöôøng troán ra khoûi tröôøng. ñeà nghò cuøng vôùi coâng an vaø gia ñình theo saùt em hôn. Ngaøy 23.02.00 : Trao ñoåi vôùi gia ñình vaø em veà söï vieäc treân .
 • 60. 60 Gia ñình vaø em cho bieát, em khoâng aên saùng neân vaøo giôø ra chôi em phaûi veà nhaø aên côm. Trao ñoåi vôùi em vaø gia ñình höôùng khaéc phuïc : em ñöa ra yù kieán seõ daäy sôùm ñeå aên saùng vaø khoâng ra veà khi chöa ñöôïc söï ñoàng yù cuûa giaùo vieân . Ngaøy 03.03.00 : Em cho raèng mình hoïc khoâng ñöôïc vì khoâng hôïp vôùi caùc baïn, giaùo vieân daïy ñôn ñieäu, thieáu hoïc cuï ñeå thöïc haønh. Em caûm thaáy ueå oaûi, khoâng muoán hoïc. Ñoàng thôøi em cho bieát mình ñaõ söû duïng ma tuùy laâu roài do nghe theo baïn beø xaáu. Taùc ñoäng cho em suy nghó ma tuùy lôïi hay haïi vaø em seõ laøm gì ñeå vöôït qua? Ngaøy 13.03.00: Em muoán ñi cai ma tuùy nhöng raát sôï vì nghe noùi ñi cai töùc laø ñi tuø vaø phaûi laâu laém môùi ñöôïc veà nhaø. giaûi thích cho em hieåu veà vieäc cai nghieän ma tuùy vaø taùc ñoäng cho em ñi cai . Em ñoàng yù ñi cai nhöng khoâng bieát coù nôi naøo cai nghieän ma tuùy mieãn phí hay khoâng? Ngaøy 17.03.00 : baøn vôùi em veà vieäc ñi cai nghieän : phöôøng seõ ñöa em ñi cai ôû Bieân hoøa. Luùc ñaàu em coøn phaân vaân lo laéng nhöng khi ñöôïc höôùng daãn em ñoàng yù xin phöôøng hoå trôï. Ngaøy 20.03.00 : Em ñi cai nghieän ma tuùy 10 ngaøy taïi Bieân Hoøa. Ngaøy 31.03.00 : Trao ñoåi vôùi em veà vieäc cai nghieän taïi Bieân Hoaø vaø nhöõng döï ñònh saép tôùi cuûa em. Em khoâng muoán tieáp tuïc hoïc ngheà taïi tröôøng VHVL vaø hieän nay chöa bieát laøm gì. Em muoán ñöôïc tham gia vaøo ñoäi daân quaân töï veä hoaëc ñoäi daân phoøng. Trong khi chôø ñôïi em neân tìm moät vieäc laøm nhö phuï giuùp coâng vieäc gia ïñình Ngaøy18.04.00 : Em theo dì baùn caù ôû chôï Caàu oâng Laõnh töø 15g – 23g. Hoâm naøo baùn heát sôùm veà sôùm. Em cho bieát khoâng coøn ñi chôi vôùi caùc baïn phöôøng khaùc nöõa.
 • 61. 61 Ngoaïi em cho bieát gia ñình luoân theo saùt hoã trôï vaø thay ñoåi caùch ñoái xöû vôùi em ( noùi nhoû nheï, khoâng ñaùnh ). Em gaàn guó vaø thaân vôùi caùc caäu dì hôn. Em cho bieát buoåi saùng em vaãn theo hoïc lôùp may ôû tröôøng VHVL ñeå coù theå reøn luyeän kyõ naêng may. Buoåi chieàu hoïc taïi trung taâm, giaùo vieân daïy taän tình saâu saùt. Tuy nhieân vieäc hoïc vaên hoùa cuûa em taïm ngöng vì khoâng coù thôøi gian. Baøn vôùi em caùch giaûi quyeát : Em seõ tieáp tuïc hoïc may nhö lòch ôû treân nhöng seõ hoïc vaên hoùa vaøo chieàu toái taïi nhaø. Ngaøy13.10.00 : Trao ñoåi vôùi Ban Ñieàu Haønh döï aùn veà vieäc hoïc cuûa em. BÑH seõ hoã trôï trong vieäc ñoác thuùc em tieáp tuïc hoïc.
 • 62. 62 TRÖÔØNG HÔÏP 18 : EM P.C.T. ♦-Em P.C.T., 17 tuoåi laø con trai duy nhaát cuûa baø S. , cö nguï taïi quaän 4, TP.HCM . Ñaàu naêm lôùp 8 em hoïc trung bình, trong lôùp vaøo nhöõng giôø nghó hoaëc chuyeån tieátø, em thöôøng hay ñuøa giôûn phaù. Nhöng ñeán giöõa naêm hoïc, em bò moät soá baïn beø xaáu ôû lôùp khaùc ruû reâ boû hoïc ñi chôi ( 3 ngaøy ), giaùo vieân chuû nhieäm ñaõ môøi baø S. leân noùi chuyeän vaø ñöa em T. ra hoäi ñoàng kyõ luaät ôû tröôøng. Töø ñoù caùc giaùo vieân trong tröôøng coù thaønh kieán vôùi em. Baø S. thöông con chæ bieát khuyeân con coá gaéng hoïc vaø khoâng phaù nöõa. Ñeán ñaàu naêm 1999, nhaø tröôøng quy ñònh khoâng ñöôïc mang deùp vaøo lôùp. Hoâm ñoù em ñi giaøy neân löôøi côûi ra vaø ñi thaúng vaøo lôùp. Thaày Giaùm thò ñuoåi em ra vaø môøi meï em leân giaûi quyeát. Hình thöùc kyõ luaät nhaø tröôøng ñöa ra laø em khoâng ñöôïc vaøo lôùp maø ngoài ôû gheá ñaù saân tröôøng ( luùc ñoù laø hoïc kyø hai lôùp 9 ). Meï em nhaän thaáy neáu em khoâng ñöôïc vaøo lôùp hoïc thì seõ khoâng thi toát nghieäp ñöôïc neân ñaõ baøn vôùi nhaø tröôøng xin cho em nghæ, naêm sau em hoïc tieáp. Nhaø tröôøng chæ daãån laøm hoà sô ñeå nghæ hoïc vaø heïn ñaàu naêm sau em seõ ñöôïc hoïc laïi. Theá nhöng ñaàu naêm hoïc sau (9/99), meï em noäp hoà sô xin cho em hoïc laïi lôùp 9, nhöng nhaø tröôøng khoâng nhaän. Meï em phaûi noäp ñôn vaøo caùc tröôøng khaùc nhöng khoâng ñöôïc nhaän neân em phaûi chuyeån sang heä phoå caäp ( tröôøng Chi Laêng ) hoïc buoåi toái. Sau khi chuyeån sang hoïc buoåi toái, ban ngaøy em khoâng laøm gì, caûm thaáy buoàn neân tìm ñeán soøng baøi trong xoùm chôi (500ñ/1000ñ /vaùn ) . Coù khi em chôi töø saùng ñeán chieàu, meï em coù bieát nhöng khoâng noùi gì ( em aên côm taïi nôi ñaùnh baøi) . Vöøa qua em coù ñeán tuï ñieåm ñaùnh baøi nhöng khoâng chôi, Coâng An ñeán deïp, em coù thaùi ñoä choáng laïi (xoâ xe ). Anh C.A ñaõ ñaùnh em ,
 • 63. 63 sau ñoù môøi em vaø gia ñình leân phöôøng giaûi quyeát ( C.A ñaõ xin loãi em ). Baø S. laø meï cuûa em, haønh ngheà “laøm moùng tay “ khoaûng treân möôøi naêm nay. Choàng baø cheát khi em T. hoïc lôùp 7, coâng vieäc cuûa baø giôø giaác khoâng oån ñònh neân ít coù ñieàu kieän quan taâm ñeán con. Gia ñình baø S. ôû chung nha vôùi baø Ngoaïi vaø dì cuûa T. (gia ñình ngoaïi thuoäc dieän chính saùch ) . T. raát thöông meï nhöng ít khi coù dòp troø chuyeän vôùi meï. Veà maët vaät chaát, meï lo cho em ñaày ñuû, nhöng em vaãn caûm thaáy buoàn . Ñi hoïc xong veà nha,ø khoâng coù vieäc gì laøm, neân theo baïn beø xaáu chôi ñaùnh baøi ( nhoùm baïn cuûa em coù caû nhöõng ngöôøi huùt hít Heroin ). Haøng xoùm thaáy em chôi ñaùnh baøi thì coù khuyeân nhuû em . Em raát thích nhöõng troø chôi ñoäng naõo, ñi bôi , taäp taï, xem ca nhaïc. Ngoaøi ra em raát muoán ñöôïc hoïc theo heä phoå thoâng ñeå coù theå hieåu vaø theo kòp baøi . Em thích tham gia coâng taùc ñoøan vì raát vui nhö tröïc giao thoâng, laøm saïch ñeïp ñöôøng phoá, sinh hoaït ñoaøn…… Em muoán coù moät coâng vieäc taïm thôøi, sau ñoù seõ xin hoïc tieáp vì trong nhoùm sinh hoaït ñoaøn caùc baïn ñeàu ñi hoïc . Cuøng baøn vôùi em höôùng giaûi quyeát : • Em nhôø meï hoûi nhöõng ngöôøi daùn haøng maõ taïi nhaø ñeå nhaän haøng veà laøm gia coâng. • Lieân heä vôùi ban ñieàu haønh khu phoá ñeå giôùi thieäu vieäc laøm cho em. Ngaøy12.06.00 : Em cho bieát vaãn sinh hoaït Ñoaøn Thanh nieân toát, nhaän phuï traùch nhoùm sinh hoaït heø. Vieäc laøm taïi nha,ø meï em khoâng nhaän ñöôïc vì hoï ñaõ giao heát cho khaùch haøng cuûa mình. Taïi ñòa baøn phöôøng raát ít cô sôû dòch vuï saûn xuaát neân khoù xin vieäc laøm cho em.
 • 64. 64 khuyeán khích em tieáp tuïc tham gia sinh hoaït Ñoaøn khi coù thôøi gian raõnh neân ra phöôøng phuï giuùp caùc coâng vieäc cuûa Ñoøan trong khi chôø ñôïi naêm hoïc môùi . Ngaøy 22.07.00 : Em tham gia traïi Phöôùc Haûi moät caùch tích cöïc , hoaø ñoàng vôùi caùc baïn trong nhoùm . Hieän nay em ñaõ ñöôïc keát naïp vaøo Ñoaøn Thanh nieân. Ngaøy 21.08.00 : Em laøm toát caùc coâng taùc do Ñoaøn ñeà ra . Em muoán hoïc ngheà ñeå coù theå xin vieäc laøm coù thu nhaäp ñeå lo cho vieäc hoïc vaên hoaù. Trao ñoåi vôùi em neân suy nghó thaät kyõ tröôùc khi quyeát ñònh hoïc moät ngheà naøo ñoù. Em xin thôøi gian ñeå suy nghó vaø traû lôøi sau. Ngaøy 30.08.00 : Em cho bieát seõ hoïc ngheà may coâng nghieäp vì vôùi ngheà naøy sau maáy thaùng em coù theå kieám vieäc laøm vaøo buoåi saùng vaø buoåi toái seõ ñi hoïc vaên hoaù. Em laøm cam keát seõ hoïc ngheà ñeán nôi ñeán choán. Ngaøy 12.09.00 : Em hoïc ngheà taïi trung taâm daïy ngheà quaän 4 vaøo caùc buoåi saùng 2,3,4,5,6, töø 7g30- 11g30. Em muoán hoïc vaên hoaù nhöng khoâng coù tieàn ñoùng hoïc phí (45000$/ thaùng). Trao ñoåi vôùi em neân nhôø phöôøng hoã trôï. Ngaøy 21.09.00 : Em cho bieát ñaõ may ñöôïc nhieàu coâng ñoaïn … Em raát thích hoïc vì giaùo vieân daïy deå hieåu , taän tình . Vaøo giôø hoïc vaên hoaù, em tieáp thu baøi toát, hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû. Ngaøy 29.10.00 : Vieäc hoïc cuûa em bình thöôøng, ngoaøi nhöõng giôø hoïc em phuï giuùp meï nhöõng coâng vieäc nhaø vaø tham gia caùc hoaït ñoäng phong traøo taïi phöôøng . Em cho bieát raát vui vì caùc coâ chuù khoâng coøn nhìn em vôùi thaùi ñoä xa laï nöõa maø aân caàn , trìu meán hôn.
 • 65. 65 TRÖÔØNG HÔÏP 19 : EM P.T.A.C Vaán ñeà cuûa A.C Em A.C ñöôïc BGH nhaø tröôøng giôùi thieäu tôùi gaëp NVXH vì vaøo lôùp gaëp thaày giaùo laø em sôï ñeán möùc khoâng theå hoïc ñöôïc. Caùc höôùng vaán ñeà thu thaäp ñöôïc : Baûn thaân A.C C sinh naêm 1988 naêm nay em hoïc lôùp 5, theo lôøi caùc coâ giaùo cuõ thì hoïc löïc cuûa em chæ trung bình, baûn thaân raát ngoan nhöng thuï ñoäng. Nhöõng naêm hoïc tröôùc, em hoïc vôùi coâ giaùo khoâng coù bieåu hieän gì khaùc thöôøng, naêm nay leân lôùp môùi gaëp thaày, em thöôøng coù bieåu hieän run sôï, ñaàu cuùi xuoáng vaø caén moùng tay. Töø ñoù, em khoâng tieáp tuïc theo doõi ñöôïc baøi hoïc trong lôùp. Gia ñình Cha meï em laäp gia ñình gaàn 20 naêm môùi sinh con. Cha em laøm thôï ñieän thu nhaäp moãi thaùng trung bình 800 ngaøn ñoàng vaø laøm vieäc theo ca.OÂng ít noùi vaø raát khoù tieáp xuùc. Meï em ôû nhaø may haøng chôï, thu nhaäp khoâng oån ñònh vì coøn tuyø thuoäc ôû nguoàn haøng. Baø sinh con ôû tuoåi 40, do ñoù baø raát thöông con luoân mang taâm traïng lo sôï con mình gaëp vaán ñeà gì ôû ngoaøi ñöôøng, neân baø luùc naøo cuõng giöõ chaëc con. Moâi tröôøng xung quanh Moâi tröôøng soáng cuûa em C chæ ñöôïc thu heïp ôû nhaø vaø ôû tröôøng hoïc. Nhaø em ôû trong khu vöïc thuoäc taàng lôùp trung löu, khu xoùm nhoû öôùc chöøng khoaûng 10 hoä quaây quanh moät caùi saân nhoû ñöôïc traùng ximaêng raát saïch seõ. Em chæ ñöôïc chôi trong khuoân vieân naøy, ít ñöôïc ñi chôi xa. Em khoâng coù baïn thaân trong lôùp, coøn ôû nhaø em chæ coù 1, 2 em ôû xoùm.
 • 66. 66 Xaùc ñònh vaán ñeà: C luoân töï ñaùnh giaù mình raát thaáp, em luoân coù moät hình aûnh veà mình nhö ngu ñaàn khôø khaïo ñieân khuøng. Ñieàu naøy taïo cho em moät maëc caûm töï ti vôùi caùc baïn cuøng tuoåi, nguyeân nhaân daãn em ñeán tình traïng töï kyõ veà mình laø do meï em quaù thöông con. Coù moät thôøi gian (khi meï em chöa sinh) cha em coù ngöôøi phuï nöõ khaùc, khi em ra ñôøi cha em môùi veà ôû vôùi meï em thöôøng xuyeân. Do ñoù, meï em xem em nhö moät sôïi daây raøng buoäc choàng mình. Baø luoân gieo vaøo loøng em nhöõng hình aûnh kyø laï nhö oâng giaø ba bò, hoaëc hình aûnh moät ngöôøi xaáu ñeå em luoân mang taâm traïng sôï haõi maø ôû nhaø vôùi baø. Vì theá, em luoân nhìn thaáy nhöõng hình aûnh kyø laï ôû treân töôøng hoaëc nghe thaáy nhöõng ñieàu maø ngöôøi khaùc khoâng nghe. Muïc tieâu hoã trôï Baûn Thaân: 1. Giuùp em dieãn ñaït suy nghó thoâng qua caùc ñoà vaät trong nhaø (nhö buùp beâ, gaø con, caây buùt …) vaø dieãn ñaït thaønh lôøi noùi. 2. Giuùp em taïo moái quan heä keát thaân vôùi baïn cuøng lôùp, coù caûm giaùc an toaøn vôùi thaày giaùo. 3. Giuùp em coù hình aûnh toát veà mình vaø höôùng daãn em tham gia vaøo caùc troø chôi vôùi caùc baïn cuøng lôùp. 4. Giuùp em töï giaûi quyeát vôùi caùc tình huoáng khaùc nhau (nhö töï giaûi quyeát vieäc laøm baøi sai, vaø öùng xöû khi caùc baïn khaùc choïc gheïo hieáp ñaùp) Ñoái Vôùi Gia Ñình. Phaân tích vaø giaûi thích cho meï em hieåu vieäc huø doïa, gieo nhöõng hình aûnh xaáu seõ aûnh höôûng ñeán taâm lyù cuûa treû ñeán luùc tröôûng thaønh. Keá hoaïch hoã trôï. 1. NVXH vaøo vai cuûa moät nhaân vaät hoaëc ñoà vaät maø em C töï ñöa ra ñeå troø chuyeän vaø taïo cho em caûm giaùc an toaøn. 2. Lieân heä vôùi giaùo vieân chuû nhieäm ñeå thaày theo doõi tình traïng em trong lôùp vaø kòp thôøi baùo cho NVXH bieát.
 • 67. 67 3. Khuyeán khích em bieát em bieát caùch tìm toøi vaø khaùm phaù nhöõng hình aûnh kyø dò maø em thöôøng thaáy ban ñeâm xuaát phaùt töø nhöõng ñoà vaät trong nhaø ñöôïc phoùng roïi qua ñeøn nguû. 4. Giuùp em nhaän ra nhöõng öu ñieåm cuûa mình vaø phaùt huy. Ñaùnh giaù : Sau moät thôøi gian hoã trôï, giaùo vieân chuû nhieäm cho bieát em coù tieán boä trong hoïc taäp duø chöa ñaït hoïc sinh khaù gioûi nhöng taâm lyù khaù oån ñònh. Vôùi baïn beø trong lôùp em côûi môû hôn vaø coù ñöôïc nhöõng ngöôøi baïn thaân. Giaûm bôùt nhöõng hoang töôûng.
 • 68. 68 TRÖÔØNG HÔÏP 20 : EM D.T.H.L. I. Tình traïng trong lôùp hoïc : Suoát thôøi gian töø ngaøy nhaäp hoïc ñeán nay ñöôïc hai tuaàn, L luoân ñi hoïc ñaày ñuû, vaøo lôùp em cheùp baøi nhöng veà nhaø laø em laïi xeù ñi, hoâm sau vaøo lôùp, taäp cuûa em vaãn laø nhöõng trang giaáy traéng. Coâ giaùo hoûi thì em noùi raèng em vieát baøi khoâng kòp. Coâ coù theo doõi nhöng L vaãn khoâng coù baøi. Coâ môøi phuï huynh ñeán ñeå trao ñoåi nhöng tình traïng vaãn khoâng tieán trieån toát. Em ñöôïc GVCN gôûi ñeán gaëp NVXH nhôø hoã trôï. NVXH troø chuyeän vôùi em, em chæ noùi voøng vo. NVXH hoûi em coù thích veõ khoâng vaø ñöa cho em tôø giaáy vaø buùt ñeå em veõ töï do. Em veõ hình moät caên nhaø, coù cöûa ra vaøo, moät tuû buùp-pheâ, moät chaäu boâng, phía beân trong laø khung cöûa soå em ñang ngoài hoïc döôùi aùnh ñeøn. NVXH cho em trôû veà lôùp vaø khoâng heïn ngaøy em ñeán. Moät tuaàn sau, NVXH ñeán gaëp GVCN hoûi thaêm tình hình cuûa em trong lôùp. Giaùo vieân cho bieát sau ngaøy gaëp NVXH ñeán nay em hoïc haønh chaêm chæ vaø coù tieán boä. II. Ñaùnh giaù : L khoâng coù ñöôïc söï töông quan gaàn guõi vôùi gia ñình, nhaát laø vôùi meï. Nhu caàu caàn ngöôøi khaùc quan taâm chuù yù ñaõ daãn ñeán vieäc em coù haønh vi xeù taäp moãi ngaøy sau khi cheùp baøi xong. Vieäc cho em veõ hình laø moät nhu caàu ñöôïc giaûi toûa qua hình veõ maø em khoâng muoán dieãn ñaït baèng lôøi noùi.
 • 69. 69 TRÖÔØNG HÔÏP 21 : EM S. Ngaøy 23/01/99 GVCN lôùp 5.4 nhôø toâi hoã trôï moät hoïc sinh nam ôû lôùp coâ, em thöôøng nghæ hoïc ñi Leâ Minh Xuaân. Coâ giaùo hoûi thì em noùi em leân chuøa Phaät Coâ Ñôn ñeå baùn nhang, nhöng coâ giaùo khoâng tin lôøi em noùi. Khi ñi hoïc thì em thöôøng laáy caép tieàn cuûa caùc baïn trong tröôøng. GV ñaõ cho em nhieàu laàn laøm kieåm ñieåm vaø môøi phuï huynh, nhöng thöôøng thì chæ coù oâng ngoaïi em ñeán. GV ñaõ nhôø toâi tìm hieåu ñeå giuùp em. Ngaøy 26/1/99 Em môùi chòu ñeán gaëp toâi. Toâi nhaän thaáy em khoâng phaûi laø moät ñöùa treû ngoå ngaùo vaø baát trò nhö GV ñaõ noùi. Maø ôû em toâi nhìn thaáy söï chòu ñöïng vaø buoàn baõ. Toâi daãn em ra saân tröôøng ñeå taïo cho em söï thoaûi maùi khi noùi chuyeän. Toâi hoûi em coù muoán nghe toâi keå chuyeän khoâng? Em laéc ñaàu. Toâi hoûi theâm vaøi caâu chuyeän quanh co trong vieäc hoïc taäp, baïn beø. Nhöng em vaãn khoâng noùi, chæ laéc ñaàu hoaëc im laëng. Toâi im laëng ñeå em bôùt caêng thaúng. Khi nhaän thaáy em ñaõ giaûm bôùt söï caêng thaúng, toâi môùi hoûi thaêm em veà gia ñình. Toâi hoûi veà cha vaø anh em thì em chæ ngoài khoùc. Toâi hoûi veà meï em thì maët em coù veû ñanh laïi vaø bieåu loä söï khoù chòu. Suoát thôøi gian ngoài vôùi toâi em khoâng noùi ñieàu gì, chæ coù neùt maët bieåu loä caûm xuùc. Toâi hieåu, em nghó raèng toâi muoán thaêm doø chuyeän nhaø vì lyù do em thöôøng laáy tieàn cuûa baïn. Toâi hoûi em GV coù noùi vôùi em veà coâng vieäc cuûa toâi ñang laøm ôû tröôøng hoïc khoâng? Em gaät ñaàu. Toâi noùi vôùi em laø coâ mong raèng em tìm ñöôïc nôi coâ söï tin töôûng ñeå keå cho coâ nghe vaø coâ tin raèng khi noùi ñöôïc em seõ nheï loøng maø yeân taâm ñeå chuyeân chuù vaøo vieäc hoïc, vì em laø ñöùa treû saùng daï vaø thoâng minh. Vaø toâi cho em ra veà. Ngaøy 02/02/99 Toâi tìm ñeán nhaø oâng ngoaïi em, khi em ñang hoïc ôû tröôøng. Sau khi giôùi thieäu vaø noùi roõ muïc ñích ñeán nhaø, oâng ngoaïi em heát lo laéng vaø noùi :“Thaáy coâ ñeán, toâi sôï trong tröôøng noù laïi laøm ñieàu gì ñoù, ñeå nhaø tröôøng cho ngöôøi tôùi môøi”. Vaø sau ñoù, oâng keå cho nghe veà chuyeän gia ñình. OÂng noùi loãi laø ôû con gaùi oâng. Chò ñaõ ly dò vôùi ngöôøi choàng tröôùc
 • 70. 70 vaø coù moät ñöùa con gaùi rieâng. Chò laáy anh H., sinh ñöôïc hai ngöôøi con trai. Anh H. laø ngöôøi chí thuù laøm aên, töø hai baøn tay traéng, anh gaày döïng ñöôïc moät cô sôû laøm giaáy. Coøn chò thì suoát ngaøy chæ ñaùnh baøi. Con caùi sinh ra chò cuõng khoâng chaêm soùc. Anh laøm aên thaát baïi, phaûi baùn cô sôû ñeå traû nôï thua loã, vaø baøi baïc cuûa chò. Vaø cuõng laø luùc chò boû ñi laáy ngöôøi khaùc giaøu coù hôn. Anh daãn hai con veà Leâ Minh Xuaân laøm möôùn, nuoâi con. Do veà ñoù, anh khoâng coù ñuû tieàn cho con ñi hoïc, ngöôøi con trai lôùn cuûa anh ñang hoïc lôùp 7 phaûi nghæ hoïc ñi laøm giuùp gia ñình. OÂng hay tin, veà Leâ Minh Xuaân, thuyeát phuïc anh cho oâng mang X veà laïi thaønh phoá. OÂng noùi ngaøy naøo oâng coøn soáng, oâng seõ coá lo cho X, hoïc tôùi ñoù, nhaèm ñeå chuoäc laïi loãi laàm maø con gaùi oâng ñaõ taïo ra. Toâi hoûi oâng hieän nay oâng coù laøm vieäc gì khoâng. OÂng noùi naêm nay oâng ñaõ 69 tuoåi, oâng coøn ngöôøi con trai uùt coù gia ñình ôû rieâng, moãi thaùng coù cho oâng moät khoaûng tieàn. OÂng duøng tieàn ñoù taèn tieän ñeå lo cho chaùu. Vaø ngöôøi chaùu ngoaïi laø chò cuøng meï khaùc cha vôùi X, ñaõ laäp gia ñình, cuõng coá gaéng haøng thaùng goùp moät khoaûng tieàn nhoû cho oâng ngoaïi lo cho em.Toâi hoûi oâng veà meï X, chò coù bieát X ñaõ veà ôû vôùi oâng chöa? OÂng quay maët ñi nôi khaùc vaø khoùc. Oâng noùi vôùi toâi X coøn nhoû, nhöng noù coøn bieát chuyeän. Meï noù bieát noù ôû ñaây vôùi oâng, nhöng khoâng bao giôø caàm tieàn veà giuùp oâng phuï lo cho con. Nhieàu luùc khoâng coù tieàn, oâng baûo X ñi tìm meï xin tieàn, nhöng meï noù khoâng bao giôø cho. Ñi ñöôïc maáy laàn, noù khoâng chòu ñi nöõa. OÂng baûo noù giaän meï noù laø ñuùng laém! Baûn thaân oâng ñaây cuõng coøn giaän. Meï noù coù tieàn chæ bieát ñaùnh baøi.Vaø oâng laïi khoùc, oâng noùi toâi mong toâi vaø nhaø tröôøng thöông hoaøn caûnh cuûa noù, giuùp noù neân ngöôøi giuøm oâng, ñöøng ñuoåi hoïc noù. Toâi noùi vôùi oâng, toâi saün saøng laøm heát khaû naêng cuûa mình ñeå giuùp em X nhöng keát quûa phaàn lôùn phaûi tuøy thuoäc vaøo söï coäng taùc cuûa gia ñình vaø baûn thaân em X. Ra khoûi nhaø oâng ngoaïi X, ñi ñuôïc ñoaïn ñöôøng ngaén, moät ngöôøi phuï nöõ khoaûng 30 tuoåi ñoùn ñöôøng hoûi toâi : coâ laø coâ giaùo ôû tröôøng H.P? Toâi gaät ñaàu vaø chò môøi toâi vaøo nhaø chò vì chò coù chuyeän muoán noùi vôùi toâi.Toâi ngaïc nhieân hoûi chò vì sao chò bieát toâi ? Chò baûo, chò ñi ngang nhaø cuï Höng (oâng ngoaïi cuûa X) chò thaáy toâi ngoài noùi chuyeän vôùi oâng cuï, chò ñoaùn toâi laø GV cuûa tröôøng vì vaäy chò muoán toâi bieát theâm veà tình
 • 71. 71 hình cuûa oâng vaø X. Nghe chò noùi vaäy, toâi giôùi thieäu vôùi chò toâi laø NVXHHÑ vaø muïc tieâu coâng vieäc cuûa tröôøng. Chò nghe xong raát vui möøng, duø chöa hieåu heát yù nghó, nhöng hoïc sinh nghó hoïc, troán hoïc ñöôïc coâ giaùo ñoäng vieân ñi hoïc laïi laø thaáy möøng roài. Vaø nghe chò keå chuyeän, ñieàu laøm toâi baát ngôø khi ñuôïc bieát cha cuûa em X bò lieät caû hai chaân töø ngaøy coøn beù. Nhöng cha cuûa em laïi laø ngöôøi ñaøn oâng coù nhieàu nghò löïc. Khoâng lôïi duïng söï taät nguyeàn cuûa mình ñeå ñi xin. Anh gaày döïng söï nghieäp baèng söï caàn maãn cuûa nhöõng naêm thaùng laøm thueâ. Luùc coù tieàn anh vaãn cö xöû nhaõ nhaën vaø toân troïng moïi ngöôøi. Chính vì ñieàu ñoù ôû xoùm ai cuõng quyù meán anh, duø nhaø naøy laø nhaø cuûa beân vôï. Chò noùi, chò khoâng muoán chen vaøo caûnh nhaø cuûa ngöôøi khaùc. Nhöng chò thaáy baát nhaãn, vì moãi khi nhaø tröôøng môøi phuï huynh, oâng cuï ñi thì bò nghe maéng. Do ñoù, chò mong nhaø tröôøng thoâng caûm cho hoaøn caûnh naøy. Vaø chò coøn cho bieát, anh em X raát coù hieáu. Vieäc X troán hoïc veà LMX, theo chò ñôn thuaàn chæ vì em khoâng an loøng vieäc cha em di chuyeån coù nhieàu khoù khaên do khoâng theå ngoài xe laên.Toâi hoûi chò ôû ñòa phöông coù chöông trình gì trôï giuùp cho oâng cuï khoâng? Chò noùi toå ñaõ ñeà xuaát oâng cuï vaøo danh saùch xoùa ñoùi giaûm ngheøo taïi ñòa phöông nhöng ñaõ nhieàu thaùng nay vaãn khoâng coù. Toâi caûm ôn vì nhöõng thoâng tin maø chò giuùp theâm cho toâi. Toâi döï ñònh seõ tìm gaëp meï em, nhöng tröôùc tieân toâi phaûi thaêm doø caûm nghó cuûa em ñoái vôùi meï em. Ngaøy 03/02/1999 OÂng ngoaïi em, daãn em ñeán tröôøng gaëp toâi, roài oâng ñi veà. Toâi hoûi em coù thích ngoài noùi chuyeän ngoaøi saân tröôøng khoâng? Em ñoàng yù. Hoâm nay, em gaëp toâi saéc maët coù veû töôi tænh bôùt caêng thaúng hôn laàn tröôùc. Toâi noùi em coù theå keå chuyeän ôû LMX, veà ba em cho toâi nghe ñöôïc khoâng? Vaø em keå cho toâi nghe veà coâng vieäc khoù khaên töø ngaøy gia ñình em veà ñoù. Vieäc di chuyeån khoù khaên, cha em ñöôïc nhöõng ngöôûi quen bieát giuùp oâng moät coâng vieäc laøm soå saùch, troâng coi thôï ôû nhaø maùy laøm ñöôøng gaàn ñoù. Ngoaøi vieäc ñoù oâng coøn nhaän nhang veà se ñeå kieám theâm tieàn ñeå lo cho em ñi hoïc. Sau ñoù, cha em laáy vôï khaùc. Em keå tôùi ñaây thì em
 • 72. 72 khoùc… Toâi naém tay em vaø hoûi em khoâng muoán cha em laáy vôï? Em gaät ñaàu… “Dì aáy ñoái vôùi ba em raát toát”. Nghe em noùi toâi töï hoûi caùi gaät ñaàu cuûa em mang yù nghóa gì? Ñoàng yù? Hay khoâng ñoàng yù? Neáu ñoàng yù sao em laïi khoùc? Toâi doø hoûi em:”Coøn anh cuûa em thì theá naøo?” Em noùi anh em raát vui möøng. Toâi hoûi theâm vaøi ñieàu nöõa, trong caùch traû lôøi cuûa em, toâi caûm nhaän söï kính troïng cuûa em vôùi ngöôøi phuï nöõ aáy, nhöng trong söï kính troïng ñoù xen laãn moät caûm giaùc khoâng an toaøn. Caûm giaùc khoâng an toaøn vì ñieàu gì ? Em sôï caûnh “meï gheû con choàng”? hay coøn ñieàu gì maø em khoâng dieãn taû ñöôïc? Nhöng trong caùch keå cuûa em, ngöôøi phuï nöõ ñoù cuõng yeâu thöông vaø chaêm soùc caû hai anh em. Thaäm chí, khi em troán hoïc veà LMX, ba em giaän ñaùnh em, ngöôøi phuï nöõ aáy can ngaên, nheï nhaøng khuyeân baûo, phaân tích vôùi ba em trong caùch raên daïy. Vaäy caûm giaùc khoâng an toøan vì ñieàu gì? Toâi hoûi veà meï em, ngaàm muoán tìm hieåu ñeå so saùnh”caûm giaùc” cuûa em vôùi hai ngöôøi phuï nöõ. Nhöng nghe nhaéc ñeán meï, neùt maët em ñanh laïi, toû yù khoâng vui. Toâi ñôïi moät khoaûng thôøi gian vaãn thaáy em im laëng. Toâi hoûi em:”En khoâng muoán noùi gì veà meï aø?”. Em gaät ñaàu. Toâi hieåu vaø raát ñoàng caûm vôùi em. Duø meï em coù theá naøo thì baø cuõng vaãn laø meï em. Em khoâng theå noùi nhöõng ñieàu xaáu veà baø trong caùch cö xöû cuûa baø ñoái vôùi choàng con. Toâi noùi vôùi em:”Em coù muoán cuøng coâ tìm hieåu thöû xem taïi sao meï sau cuûa em laïi laáy ba em khoâng?” Em gaät ñaàu vaø neùt maët khoâng coøn caêng thaúng nöõa. Toâi hoûi em nhaø ôû LMX laø cuûa ai? Em cho bieát cuûa ngöôøi baø con hoï vôùi ba em, hoï cho ba em ôû vöøa giöõ nhaø cho ho. Toâi gôïi yù cho em suy nghó baèng nhöõng caâu hoûi veà vieäc laøm, löông höôùng vaø vì sao anh em nghó hoïc. Ngöôøi phuï nöõ ñoù laáy ba em luùc ñoù tình hình thu nhaäp cuûa ba em ra sao? Hoaøn caûnh cuûa cha con nhö theá naøo? Taát caû nhöõng caâu hoûi em traû lôøi coù suy nghó, caân nhaéc, thaän troïng, Toâi caûm nhaän em coù veõ tröôûng thaønh tröôùc tuoåi cuûa mình.Em noùi dì em chaêm soùc vaø lo laéng cho ba em raát tæ mó. Nhöng dì em môùi sanh em beù, khoâng coøn lo cho ba em nhö luùc tröôùc nöõa vì vaäy em raát sôï dì seõ boû ba em nhö meï em ñaõ töøng boû ba em. Toâi caûm thaáy em coù kinh nghieäm saâu saéc söï coâ ñôn khi bò boû rôi, ñeå töø ñoù em caûm thoâng vaø yeâu thöông cha mình hôn, em luoân lo laéng sôï ba mình coâ ñôn, sôï ba em bò boû rôi
 • 73. 73 laàn nöõa. Vaø em mang luoân caû taâm traïng nghi ngôø loøng chung thuûy cuûa ngöôøi phuï nöõ aáy. Ñeå thöû laïi nhöõng ñieàu suy luaän cuûa mình coù ñuùng khoâng? Toâi hoûi em nhöõng laàn em troán hoïc, em ñi ñaâu vaø laøm gì? Em noùi, em veà LMX nhöng khoâng phaûi ñi baùn nhang nhö em ñaõ töøng noùi maø ñeå chaêm soùc cho ba vì em thaáy dì em cöù lo cho em beù khoâng aø. Toâi giaûi thích cho em hieåu, vì em beù coøn quaù nhoû, raát caàn söï chaêm soùc cuûa “ngöôøi lôùn”. Ba em coù theå töï chaêm soùc cho mình trong khaû naêng cuûa oâng. Oâng seõ khoâng vui vaø seõ khoâng baèng loøng neáu dì em khoâng chaêm soùc em beù maø chæ lo cho oâng, vaø ñieàu ñoù coù theå laøm xuùc phaïm ñeán loøng töï troïng cuûa ba em. Vì hôn ai heát baûn thaân em cuõng hieåu roõ ba em tuy taät nguyeàn, nhöng khoâng phaûi laø pheá nhaân. Toâi noùi vôùi em, toâi raát khaâm phuïc ba em, vaø neáu nhö em yeâu thöông ba em thaät söï, neáu em nghó ñeán söï hy sinh cuûa oâng ngoaïi, cuûa ngöôøi chò cuøng meï khaùc cha, cuûa anh mình, em neân coá gaéng hoïc taäp ñoù chính laø nguoàn ñoäng vieân lôùn nhaát ñoái ba em, ñeå oâng tieáp tuïc gaày döïng laïi söï nghieäp. Em höùa vôùi toâi em seõ khoâng troán hoïc veà LMX nöõa vaø em cöôøi, ñoù laø nuï cöôøi ñaàu tieân sau hôn hai thaùng toâi bieát em ( vì toâi ñaõ töøng gaëp em ôû vaên phoøng khi laøm kieåm ñieåm veà toäi aên caép ). Toâi ñaõ nhieàu laàn tìm caùch tieáp caän em nhöng chöa ñöôïc vì em thöôøng traùnh neù). Trong suoát thôøi gian noùi chuyeän vôùi em, toâi khoâng heà hoûi tôùi vieäc em laáy tieàn cuûa caùc baïn trong tröôøng. Maø toâi chæ muoán bieát moái quan heä cuûa em trong gia ñình, vaø töø ñoù toâi nghó raèng vieäc laáy tieàn khoâng phaûi xuaát phaùt töø loøng tham, hay chæ thoûa maõn nhu caàu tieâu xaøi cuûa baûn thaân. Maø coù theå chæ laø ñoøi hoûi söï quan taâm cuûa chính cha meï ñoái vôùi em, moät nhu caàu tình caûm maø moät ñöùa treû nhö em khoâng dieãn ñaït ñöôïc baèng lôøi noùi. Toâi hieåu raèng vieäc gaëp meï em laø ñieàu khoâng coøn caàn thieát nöõa. Maø ngöôøi toâi caàn gaëp ñeå cuøng thaûo luaän nhöõng vaán ñeà cuûa em laø ba em vaø dì em, vaø chính nhöõng ngöôøi naøy seõ giuùp toâi minh chöùng ñöôïc söï suy luaän cuûa mình laø ñuùng hay khoâng? Toâi döï ñònh ngaøy mai toâi seõ ñeán phöôøng gaëp T. phuï traùch BVCSTE nhôø hoã trôï oâng ngoaïi em ñöa vaøo dieän XÑGN taïi ñòa phöông. Vaø sau ñoù toâi seõ trao ñoåi vôùi GVCN cuûa em veà hoaøn caûnh cuûa em, ñeå
 • 74. 74 GV giuùp em trong hoïc taäp ñoàng thôøi cuõng traùnh xuùc phaïm ñeán em trong lôùp . Ngaøy 01/03/99 Sau moät thôøi gian daøi hoïc sinh nghó teát vaø ñi hoïc laïi vaøo ngaøy 22.02.99, trong tuaàn leã naøy toâi gaëp em, em noùi em raát vui vì ñöôïc veà LMX aên teát vôùi ba. Saùng nay khi ñeán tröôøng toâi gaëp GV cuûa em, coâ coù veû giaän döõ cho bieát, em ñaõ nghó hoïc hai ngaøy. Ñaây laø thôøi gian maø coâ daïy nhöõng baøi hoïc quan troïng ñeå chuaån bò thi kieåm tra giöõa hoïc kì, vaø nhöõng baøi hoïc naøy cuõng naèm trong chöông trình oân thi TNTH saép tôùi. Toâi hoûi thaêm coâ luùc naøy trong lôùp coøn bò maát vaët nöõa khoâng. Coâ cho bieát luùc naøy trong lôùp vaø caû nhöõng lôùp khaùc khoâng coøn tình traïng naøy nöõa. Toâi noùi vôùi coâ döï kieán chuû nhaät naøy, ngaøy 07.03.99, toâi seõ ñi LMX moät chuyeán, coâ coù muoán ñi cuøng toâi khoâng? Coâ noùi coâ seõ thu xeáp ñeå ñi cuøng toâi. Toâi gheù thaêm oâng ngoaïi em hoûi thaêm vieäc nghó hoïc cuûa em. OÂng ngoaïi em cho bieát, do giaùo vieân cho baøi nhieàu quaù, em laøm baøi khoâng kòp neân khoâng daùm ñi hoïc vì sôï bò ñoøn. Toâi thaûo luaän vôùi oâng veà vieäc em laøm khoâng kòp, coù theå do chöa hieåu moät soá baøi vaø neáu em cöù tieáp tuïc nghó thì vieäc khoâng hieåu baøi seõ tieáp tuïc choàng chaát ngaøy caøng nhieàu hôn. Nhö vaäy em hoïc baøi seõ mau ñuoái söùc vaø theo khoâng kòp caùc baïn khaùc. Toâi vaø oâng cuøng thoáng nhaát, neáu em laøm baøi khoâng kòp, oâng seõ ñöa em ñeán tröôøng vaø noùi cho coâ giaùo bieát. Coøn toâi veà tröôøng thaûo luaän cuøng giaùo vieân tìm caùch giuùp em. Ngaøy 07/03/1999 Saùng chuû nhaät, toâi, coâ D giaùo vieân coäng taùc trong chöông trình CTXHHÑ vaø GVCN lôùp 5.4 ñi LMX gaëp ba em. Ñeán nhaø, chuùng toâi gaëp moät ngöôøi ñaøn oâng treân 40 tuoåi bò lieät hai chaân, di chuyeån baèng moät taám vaùn coù ñoùng boán baùnh xe nhoû. Sau khi töï giôùi thieäu nhöõng ngöôøi ñi cuøng vaø noùi roõ muïc ñích ñeán thaêm cuûa chuùng toâi. OÂng keå chuyeän gia ñình cho chuùng toâi nghe, vaø trong luùc oâng laâm vaøo caûnh khoù khaên nhaát, thì chò ñeán giuùp oâng, ñoäng vieân oâng.
 • 75. 75 Chò laø nhaân coâng laøm vieäc chung vôùi oâng ôû LMX. Caûm thoâng vôùi ngöôøi ñaøn oâng bò taät nguyeàn phaûi nuoâi hai con coøn nhoû, chò ñaõ tình nguyeän chung soáng vôùi oâng ñeå hoã trôï oâng trong vieäc lo cho con. OÂng noùi nhôø coù chò, maø oâng ñaõ vöôït qua söï khoù khaên vaø haøng thaùng oâng vaãn cho ngöôøi göûi tieàn veà phuï oâng ngoaïi cuûa X, duø nhieàu laàn oâng ngoaïi X töø choái khoâng nhaän. Trong khi chuùng toâi ngoài noùi chuyeän, moät ngöôøi phuï nöõ coøn raát treû, ñoä khoaûng 25-30 tuoåi böôùc ra anh giôùi thieäu chò, ngöôøi ñaõ giuùp cha con anh suoát thôøi gian vöøa qua. Khi tieáp xuùc vôùi chò, toâi hieåu vì sao oâng ngoaïi cuûa X laïi thöôøng khen chò vaø tình caûm cuûa X daønh cho chò laïi hôn haún caû meï ruoät. Toâi noùi vôùi anh khoâng bieát em X ôû nhaø hay coù taät taùy maùy tay chaân khoâng? Anh hieåu yù toâi vaø noùi anh raát khoå taâm veà ñieàu naøy ôû con anh. Ngay töø khi coøn raát beù, em thöôøng mang veà nhaø nhöõng moùn ñoà khoâng coù giaù trò. Trong gia ñình em laø ñöùa treû ít noùi, ít bieåu loä caûm xuùc vì vaäy anh khoâng theå hieåu ñöôïc vì sao con mình laïi coù haønh vi ñoù. Toâi chia xeû vôùi anh nhöõng suy luaän cuûa toâi veà tröôøng hôïp cuûa X. Chuùng toâi thaûo luaän cuøng vôï choàng anh tìm nhöõng giaûi phaùp thích hôïp phuø hôïp vôùi yeáu toá taâm lyù cuûa em ñeå giuùp ñôõ em, Hai tuaàn sau toâi gaëp GV vaø caû oâng ngoaïi cuûa em cho toâi bieát em ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn. Em khoâng coøn boû ñi lang thang, khoâng troán hoïc nöõa, em ôû nhaø chuyeân caàn hoïc baøi vaø noùi chuyeän huû hæ vôùi oâng nhieàu hôn. OÂng noùi neáu khoâng coù chuùng toâi thì em seõ khoâng coù söï thay ñoåi. Coøn phía GV, thì thöôøng duøng em laøm taám göông toát trong hoïc taäp ñoái vôùi hoïc sinh trong lôùp. Khi nhu caàu tình caûm cuûa moät ñöùa treû ñöôïc ñaùp öùng vaø thoâng hieåu, ñaõ giuùp em moät söï chuyeån bieán nhanh choùng, maø söï ñoùng goùp cuûa gia ñình mang moät yù nghóa lôùn lao. Em thaät may maén vì coù ñöôïc ngöôøi cha nhaân haäu vaø hieåu bieát. Moät ngöôøi meï keá coù taám loøng bao dung. Moät ngöôøi oâng taän tuïy vaø hy sinh.
 • 76. 76 TRÖÔØNG HÔÏP 22 : EM P.T.H.P 1. Caùc thoâng tin veà vaán ñeà: A/ Baûn Thaân: P naêm nay 13 tuoåi hoïc lôùp 5, so vôùi caùc baïn nöõ cuøng löùa tuoåi, em laø ñöùa treû phaùt trieån sôùm hôn ôû moïi maët. Em hay laøm daùng vaø toû ñieäu boä laø ngöôøi lôùn vôùi caùc baïn cuøng lôùp. Em thöôøng chöûi theà vaø gaây goå vôùi caùc hoïc sinh khaùc. Em khoâng thích vaø raát gheùt Giaùo vieân chuû nhieäm (GVCN) cuõ (GV naêm lôùp 4). Söï thuø gheùt ñoù luoân laø noåi aùm aûnh cuûa em. Em töï tìm ñeán vôùi NVXH, chæ khi naøo em coù nhu caàu caàn ngöôøi laéng nghe. Coù laàn P keå, P coù ngöôøi yeâu baèng tuoåi, ñaõ phaûn boäi mình, khieán P chæ muoán töï töû cheát. B/ Giaùo Vieân: Coâ A laø GVCN lôùp 4 nhieàu naêm lieàn, coâ coøn treû. Coâ A noùi raèng coâ khoâng ñöôïc kheùo leùo laém trong caùch noùi chuyeän vôùi ngöôøi khaùc, neân thöôøng gaây hieåu laàm. Coâ cho bieát caùc giaùo vieân thöôøng baát hoïc troø ñi mua thöùc aên, thöùc uoáng vaøo giôø ra chôi, maø hoïc troø thì laïi raát thích ñöôïc ñi mua duøm cho coâ giaùo. Vì theá coâ A nhieàu khi caùu kænh maéng P laø “quyû nhoû thích böng beâ”. Thaày K laø GVCN naêm nay, P cuõng caûm thaáy raát gheùt thaày vì thaày döõ, hay kheû tay nhöõng hoïc sinh naøo khoâng chòu laøm baøi, maø laïi kheû raát ñau. Ñieàu gheùt thaày thöù hai laø thaày coù veû thöông nhöõng ñöùa hoïc gioûi, hieàn. Nhöng P coâng nhaän raèng thaày raát toát hay giuùp ñôõ hoïc sinh ngheøo, taän taâm trong vieäc giaûng daïy. C/ Gia Ñình:
 • 77. 77 Cha meï P soáng chung nhieàu naêm nhöng khoâng coù ñaêng kyù keát hoân, P coù 6 anh em vaø em laø con thöù. Ngöôøi cha coù veû gìa tröôùc tuoåi, neùt maët khaéc khoå. OÂng vöøa chaïy xe oâm, vöøa chaïy xích loâ. Ngöôøi meï, ngöôøi hôi ñaåy ñaø, baø coù veû luoân caùu kænh vaø saün saøng gaây söï vôùi ngöôøi khaùc. Baø buoân baùn moät buoåi ngoaøi chôï. Thôøi gian coøn laïi thì neáu khoâng ñaùnh baøi thì baø laïi ghen tuoâng. Khi ghen thì baø laøm aàm nhaø, ñaùnh baøi thua cuõng vaäy, baø truùt taát caû böïc boäi leân con caùi. Moåi laàn baø giaän, baø chöûi vaø laáy ñoà lieäng vaøo con caùi hoaëc laáy dao röôït ñaâm con caùi. Baø meï caøng oàn bao nhieâu thì ngöôøi cha caøng ít noù baáy nhieâu. Ñoâi khi böïc quaù oâng quaùt to leân baûo baø im roài oâng ñi uoáng röôïu. D/ Moâi tröôøng chung quanh: Nhaø P trong moät con heûm cuït cuûa moät khu daân cö, ñoâng ñuùc vaø phöùc taïp. Nhöõng ngöôøi daân sinh soáng trong khu vöïc naøy ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau; ít hoïc hoaëc muø chöû, sinh soáng baèng ngheà lao ñoäng phoå thoâng, thôøi gian raûnh : uoáng röôïu, ñaùnh baøi, coi phim. Nhöõng ñöùa treû soáng trong khu vöïc naøy ñeàu aûnh höôûng bôûi tieáng chöûi theà, ñaùnh loän, ñaùnh baøi. Caùc treû nhoû khoâng coù saân chôi neân thöôøng tuï taäp nhau ra khu vöïc chôï hoaëc saân tröôøng hoïc chôi. Em P coù 3 ngöôøi baïn thaân cuøng tuoåi vaø lôùn hôn em 2, 3 tuoåi cuøng xoùm. Chieàu naøo em cuõng cuøng caùc baïn ñi chôi loøng voøng hoaëc tuï taäp moät choå. ÔÛ trong tröôøng hoïc, em chæ chôi ñöôïc vôùi em C laø thaân, vì theo em C hieàn vaø khôø laém. Coøn laïi caùc baïn cuøng lôùp ñeàu gheùt em vì em raát hung döû. II. Xaùc ñònh vaán ñeà: P töï cho mình laø ñuùng vaø luoân muoán laøm ngöôïc laïi yù cuûa ngöôøi khaùc, P tröôûng thaønh sôùm hôn caùc baïn nöõ cuøng tuoåi, bieát yeâu vaø muoán hieán daâng taát caû cho tình yeâu, khoâng tính toaùn caân nhaéc. P laïi laø ngöôøi raát böôùng bænh, khoâng thích ngöôøi khaùc chæ daïy, khuyeân baûo. Aûnh höôûng bôûi tính caùch cuûa ngöôøi meï vaø P cuõng ñang ôû löùa tuoåi phaùt trieån, taâm lyù baát oån, luoân muoán töï khaúng ñònh mình, nhöng ñoàng thôøi töï baûn thaân em luoân lo sôï: Sôï ngöôøi khaùc khoâng yeâu thöông, sôï bò coâ laäp,
 • 78. 78 sôï bò gheùt boû. Noãi sôï ñoù luoân laøm em baát an vaø ñoái khaùng laïi vôùi tính caùch boäc loä beân ngoaøi cuûa em. Ñoâi khi em khoâng bieát phaân bieät ñuùng sai. Vì vaäy nhu caàu cuûa em laø coù moät ngöôøi “bieát nghe” em baøy toû, vaø em khoâng sôï bò pheâ phaùn. III. Caùc muïc tieâu hoã trôï: A/ Ñoái vôùi P: 1/ Giuùp em phaân bieät caùc vaán ñeà ñang guùt maéc. 2/ Giuùp em taïo moái quan heä toát vôùi baïn beø vaø gia ñình. 3/ Giuùp em töï boäc loä vaán ñeà baèng lôøi noùi. 4/ Giuùp em trong vaán ñeà giôùi tính thoâng qua sinh hoaït nhoùm nhoû vaø töø ñoù ñi ñeán caù nhaân. 5/ Giuùp em phaân bieät vaø khaéc phuïc baûn tính hieáu thaéng. B/ Ñoái vôùi GV: Caûi thieän tình caûm baát hoøa giöõa em vaøgiaùo vieân. C/ Ñoái vôùi GÑ: Trao ñoåi tìm phöông höôùng giuùp ñôõ em P. IV. Keá hoaïch giuùp ñôõ: 1. 1/ NVXH ñoùng vai troø laø ngöôøi chaáp nhaän em, ngöôøi maø em coù theå ñöôïc noùi, ñöôïc baøy toû moät caùch thoaûi maùi. 2. 2/ NVXH luoân giöõ söï dòu daøng, nhoû nheï tröôùc söï böôùng bænh cuûa P. 3. 3/ Toå chöùc sinh hoaït nhoùm nhoû vôùi caùc ñeà taøi: Giaùo duïc giôùi tính, Tuoåi daäy thì, Tình yeâu tuoåi hoïc troø, Tìm hieåu söï phaùt trieån cuûa cô theå. (coù NVXH höôùng daãn vaø giaûi ñaùp thaéc maéc). 4. 4/ Trao ñoåi vôùi caùc GV coù lieân quan ñeå caûi thieân moái quan heä. 5. 5/ Trao ñoåi vôùi gia ñình ñeå caûi thieän caùc moái quan heä giöõa meï con (noùi rieâng) gia ñình. 6. 6/ Giuùp em khaéc phuïc baûn tính hieáu thaéng, cuøng em phaân tích caùc vaán ñeà.
 • 79. 79 V. Ñaùnh giaù: Trong caùc cuoäc vaán ñaøm, NVXH chæ laéng nghe em noùi laø chính, vì ñaây laø nhu caàu cuûa P. Chính thaùi ñoä naøy maø daàn daàn P boäc loä ñöôïc caû nhöõng vaán ñeà veà tình caûm maø töï thaâm taâm P bieát laø sai. Trong luùc vaán ñaøm, NVXH duøng giaáy buùt hoã trôï cho vieäc trao ñoåi qua laïi. Vaø thoâng qua vieäc naøy P töï nhaän, ñaùnh gía ñuùng sai, toát xaáu ñeå töï ñieàu chænh laïi moái quan heä vôùi thaày coâ, baïn beø. Ñoái vôùi gia ñình P, NVXH vaõng gia vaø ñaõ thaát baïi trong cuoäc vaán ñaøm vôùi gia ñình vì meï P khoâng giöõ thieän yù trong vieäc tieáp xuùc vôùi NVXH. Coøn cha P thì moïi vieäc ñeàu ñeå meï P quyeát ñònh.
 • 80. 80 TRÖÔØNG HÔÏP 23 : EM T.C.D. I.VAÁN ÑEÀ: Vaøo giôø hoïc sinh ra veà, moät phuï huynh vaøo tröôøng trong tình traïng say röôïu röôït ñuoåi moät hoïc sinh , vaø mieäng luoân laåm baåm : “Baét ñöôïc meï con maøy , tao seõ gieát cheát .” Baûo veä vaø gvcn ñöa em hoïc sinh naøy qua phoøng CTXH ñeå taïm troán ngöôøi boá . Sau ñoù, em hoïc sinh ñöôïc ñöa veà nhaø ngoaïi em an toaøn . II.THOÂNG TIN THU THAÄP: 1. Baûn thaân : Em D. sinh naêm 1990. Em coù ba anh em trai , em laø con trai lôùn , moät ngöôøi em keá ñang hoïc lôùp 1 cuøng tröôøng . Em coøn moät em trai nhoû , ba meï em ñaõ mang cho khi beù môùi ñöôïc ba thaùng tuoåi .Sau ñoù ngöôøi ta ñaõ mang ñöùa beù naøy ra khoûi V.N. D. vaø em trai ñeàu soáng vôùi baø ngoaïi töø nhoû ñeán nay. ÔÛ tröôøng, hoïc löïc cuûa em chæ ôû möùc trung bình , ngoan vaø raát thuï ñoäng . 2. Gia ñình: Ba cuûa D. sinh naêm 1970, oâng khoâng bieát chöõ , hieän nay oâng chaïy xích loâ trung bình moãi ngaøy oâng kieám ñöôïc khoaûng 20.000 ñoàng moät ngaø. Meï cuûa D. baèng tuoåi ba em, baø hoïc tôùi lôùp 5 khoâng coù ngheà nghieäp . Baø ñi laøm möôùn cho caùc hoä khaù ôû trong xoùm . Hai vôï choàng baø ñeàu soáng nhaø chung vôùi nhöõng ngöôøi em choàng, thuoäc gia ñình gheùp. Do vieäc laøm thieáu oån ñònh, thu nhaäp khoâng caân ñoái. Meï cuûa em D. muoán ñi phuï baùn caø pheâ, ba em ghen vaø khoâng ñoàng yù daãn ñeán tình traïng gia ñình baát hoøa. Meï em boû nhaø veà beân nhaø meï ruoät ôû, ba em sinh baát maõn uoáng röôïu nhieàu vaøo vaø ñi kieám vôï ñaùnh, khi kieám khoâng ñöôïc baø oâng loâi em ra ñaùnh cho haû côn giaän. Vì theá hai anh em D. raát sôï cha.
 • 81. 81 Thaùng 9- 1999 meï em boû troán theo ngöôøi baïn xuoáng Caàn Giôø sau khi tuyeân boá boû choàng.Töø ñoù, ngaøy naøo ba em uoáng röôïu nhieàu thæ oâng laïi ñi lang thang khi ñeán nhaø ngoaïi em khi ñeán tröôøng hoïc tìm con ñaùnh ñeå laøm aùp löïc cho meï em veà. 3. Moâi tröôøng chung quanh : C.1 / Nhaø cuûa chuù em: Laø ñöôïc oâng baø ñeå laïi cho nhöõng ngöôøi con . Nhaø khoâng coù vaät duïng gì ngoaøi hai chieác xích lo âmaø caùc anh em thay phieân nhau chaïy. Nhaø naèm ôû trong khu xoùm trung löu. C.2/ Nhaø cuûa ngoaïi : Gia ñình ngoaïi coù boán ngöôøi (bao goàm luoân caû hai anh em), ôû trong xoùm lao ñoäng saùt raïch UÏ Caây. Em khoâng coù baïn thaân ôû hai beân xoùm noäi ngoaïi, ôû tröôøng em laïi caøng kheùp kín thuï ñoäng, ít chôi thaân vôùi ai. III. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ: D raát thích soáng chung vôùi gia ñình, ñöôïc gaàn guõi vôùi cha meï, nhöng do cuoäc soáng kinh teá cuûa cha meï em quaù khoù khaên. Khoâng coù nhaø, cho ñeán vieäc khoâng bieát chöõ, coâng vieäc khoâng oån ñònh, söï ghen tuoâng khieán oâng thöôøng uoáng röôïu vì khoâng bieát noùi vôùi ai vaø töø ñoù daãn ñeán vieäc ñaùnh vôï vaø con. Ñaõ laøm aûnh höôûng ñeán tính caùch haønh vi cuûa D xuaát phaùt töø söï voâ thöùc (ñi öôõn eïo, noùi gioïng con gaùi, thích chôi nhöõng ñoà chôi cuûa con gaùi …). Caùc baïn cuøng lôùp thöôøng goïi em laø D Peâ Ñeâ, laïi caøng laøm cho em co cuïm kheùp kính. Em gheùt cha, thöông meï nhöng ñoàng thôøi laïi sôï cha bò coâng an baét. IV. MUÏC TIEÂU HOÃ TRÔÏ: 1. Ñoái vôùi em D: a. NVXH taïo cho em caûm giaùc an toaøn, giuùp em dieãn ñaït baèng lôøi noùi vaø töï boïc loä b. Giuùp em tìm laïi hình aûnh cuûa mình. c. Giuùp em thieát laäp moái quan heä hai chieàu giöõa em vaø caùc baïn cuøng lôùp. 2. Ñoái vôùi gia ñình:
 • 82. 82 Caûi thieân moái quan heä tình caûm vôùi gia ñình V. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: 1. NVXH taïo laäp loøng tin giuùp em boïc loä nhöõng caûm nghó ñoái vôùi gia ñình qua nhöõng laàn vaán ñaøm. 2. Lieân heä GVCN baøn baïc phöông phaùp taïo moái töông quan hai chieàu giuùp em hoøa ñoàng vôùi caùc hoïc sinh khaùc. 3. Trao ñoåi vôùi gia ñình taïo moái quan heä caûm thoâng giöõa caùc ñoái taùc vôùi nhau.
 • 83. 83 TRÖÔØNG HÔÏP 24 : EM T.M.S Vaán ñeà: GVCN ñeán nhôø nhaân vieân xaõ hoäi (NVXH) tìm hieåu nguyeân nhaân vaø vaän ñoäng em S trôû laïi tröôøng, tieáp tuïc vieäc hoïc vì em S nghæ hoïc ñaõ 2 tuaàn. Baûn thaân : Em T.M.S sanh naêm 1991, em bò löu ban vaøo naêm lôùp 1. Cha em 29 tuoåi laøm ngheà thu mua thieát (hoïc heát lôùp 3). Meï em 25 tuoåi, phuï baùn caø pheâ (hoïc tôùi lôùp 6). Em coù ñeán 5 anh em vaø em laø con ñaàu loøng. Gia ñình em soáng chung vôùi oâng baø noäi ôû raïch UÏ Caây – quaän 8. Do thieáu hieåu bieát veà keá hoaïch hoùa trong sinh ñeû, meï em lieân tuïc sanh naêm moät, coâng vieäc laøm aên laïi thieáu ñeàu ñaën thöôøng xuyeân, neân kinh teá gia ñình gaëp nhieàu khoù khaên. Caùc em cuûa S cuõng khoâng ñöôïc ñeán tröôøng. Thoâng tin thu thaäp : Vaøo naêm hoïc lôùp 2, em ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa GVCN veà maët saùch vôû, quaàn aùo, coøn tieàn ñoùng caùc khoaûn giaáy thi, CSVS, quyõ PHHS meï em ñoùng goùp cho GV moãi tuaàn (vì GV öùng tieàn noäp cho nhaø tröôøng). Naêm hoïc naøy, meï em ñeán tröôøng xin GVCN lôùp môùi cho baø ñöôïc ñoùng theo caùch GV cuõ ñaõ töøng cho ñoùng, ñeå em S ñöôïc tieáp tuïc ñeán tröôøng nhöng GVCN khoâng ñoàng yù, do khoâng vay möôïn ñöôïc neân baø chöa kòp ñoùng tieàn ñuùng thôøi haïn. GVCN moãi ngaøy ñeàu goïi em S leân ñöùng tröôùc lôùp vaø coù nhöõng lôøi nhuïc maï xuùc phaïm ñeán em. Vì vaäy, em khoâng chòu ñeán tröôøng hoïc nöõa.
 • 84. 84 Nhaän ñònh : Em S khoâng chòu ñeán tröôøng vì em thöôøng xuyeân bò GV ñoøi tieàn vaø môøi PH. Sau khi meï em ñeán tröôøng xin ñoùng tieàn goùp khoâng ñöôïc, baø cuõng khoâng daùm ñeán tröôøng gaëp GVCN. Theo lôøi GVCN cuõ cuûa em S thì em laø ñöùa treû thoâng minh vaø saùng daï, do hoïc treã vaø hoaøn caûnh gia ñình, neân em coù veû tröôûng thaønh sôùm. Em S raát thích ñöôïc nghe noùi nhöõng lôøi ngoït ngaøo dòu daøng. Vì vaäy, ñoái vôùi vieäc hoïc ôû trong lôùp, em tieáp thu raát nhanh vaø giuùp ñôõ cho GV raát nhieàu trong vieäc keøm caëp laïi caùc hoïc sinh yeáu.
 • 85. 85 TRÖÔØNG HÔÏP 25 : EM N. T. H. L Em N. T. H. L 16 tuoåi, cö nguï taïi khu lao ñoäng phöôøng 19, quaän Bình Thanh. Cha maát khi em môùi 9 tuoåi, meï 58 tuoåi hieän ñang baùn caù ôû chôï Thò Ngheø. Gia ñình em coù chín anh chò em, L laø con thöù baûy, em coøn hai em trai, caû hai coøn ñang hoïc lôùp phoå caäp tieåu hoïc ban ñeâm. Nhaân vieân xaõ hoäi bieát L do moät giaùo duïc vieân ñöôøng phoá giôùi thieäu: em bò baïn gaït baùn cho tuù baø, sau ñoù trôû thaønh gaùi maïi daâm, ñang lo sôï vì maéc bònh laây lan qua ñöôøng tình duïc. Nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc : Veà baûn thaân L. L coù daùng ngöôøi thaáp, maûnh khaûnh, da ngaêm ñen, caëp maét to, ñen laùy, muõi cao, khuoân maët deã nhìn. Nhaø ngheøo, hoïc heát lôùp moät roài nghæ hoïc luoân. Töø naêm 11 tuoåi, moãi buoåi saùng phaûi daäy sôùm ra chôï phuï meï baùn caù, buoåi chieàu cuøng ñaùm baïn gaùi trong xoùm ruû nhau ñi baùn tröùng cuùt, ñaäu phoïng rang ôû maáy quaùn nhaäu ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu, quaän 1. Moãi ngaøy ñi baùn lôøi khoaûng naêm, saùu ngaøn, ñöôïc bao nhieâu L ñöa heát cho meï. Naêm ngoaùi (15 tuoåi), em bò moät baïn gaùi ñi baùn chung, lôùn hôn em vaøi tuoåi löøa gaït, baùn em cho muï tuù baø ôû beán xe mieàn Ñoâng. Em giaáu khoâng daùm keå chuyeän vôùi gia ñình vì sôï meï vaø anh trai ñaùnh ñoøn. Sau bieán coá ñoù em trôû thaønh gaùi maïi daâm cho muï chuû chöùa. Nhieàu laàn thaáy em ñi toái khoâng veà, meï coù hoûi thì L noùi laø phuï baùn caø pheâ cho chuû toái quaù khoâng daùm veà neân phaûi nguû luoân taïi quaùn. Gia ñình khoâng maûy may nghi ngôø, ñeán khi em bò coâng an baét thì gia ñình môùi bieát. Meï L raát ñau buoàn vaø xaáu hoå vôùi loái xoùm veà chuyeän cuûa em. Nhaø ngheøo quaù, khoâng ñuû söùc lo cho L, muï chuû chöùa saên saùi boû ra hai trieäu ñeå chaïy choït lo cho em ra. Sau ñoù meï L ñaønh phaûi chaáp nhaän ñeå em tieáp tuïc ñi laøm traû nôï cho ngöôøi ta.
 • 86. 86 Em bò coâng an baét taát caû ba laàn, laàn thöù ba khoâng lo ñöôïc, bò ñöa leân tröôøng Phuïc hoài nhaân phaåm ôû Thuû Ñöùc ba thaùng. Caû ba laàn bò baét muï tuù baø ñeàu boû tieàn chaïy choït, thaêm nuoâi. Ra tröôøng em laïi tieáp tuïc ngheà cuõ ñeå traû nôï cho muï chuû chöùa. Moãi buoåi chieàu teân daét moái, tay chaân cuûa muï tuù baø chôû em baèng xe gaén maùy chaïy loøng voøng ngoaøi ñöôøng tìm khaùch töø 6 giôø chieàu ñeán 2 giôø saùng. Moãi ñeâm em kieám ñöôïc khoaûng hai traêm nghìn, tröø tieàn coâng chôû ñi kieám khaùch, tieàn phoøng, tieàn noäp cho chuû chöùa, tieàn nô,ï em chæ coøn laïi khoaûng vaøi ba chuïc nghìn. Laâu laâu em môùi coù dö ñöa cho meï daêm ba chuïc ngaøn. Em coá ñi laøm mong sao traû heát nôï, em seõ töø boû ngheà, tìm vieäc khaùc löông thieän laøm aên, vaäy maø nôï thì khoâng bao giôø döùt. Hieän taïi L coøn nôï chuû chöùa 1,2 trieäu ñoàng. Coù nhöõng hoâm quaù meät moûi em nghæ ôû nhaø thì bò muï chuû chöùa cho tay em ñeán naëng nheï haêm doïa ñuû ñieàu. Môùi ñaây em bò bònh laây lan qua ñöôøng tình duïc, chuû chöùa coù ñöa thuoác cho uoáng nhöng bònh khoâng giaûm, caøng ngaøy söùc khoûe em caøng sa suùt, em raát lo sôï veà bònh tình cuûa mình. Hoaøn caûnh gia ñình. Ba L maát khi em môùi 9 tuoåi, meï phaûi buoân baùn taûo taàn nuoâi ñeå nuoâi chín anh em, lo aên ñaõ ñuû vaát vaû neân chuyeän lo cho caùc con hoïc haønh laïi caøng khoù hôn. Trong chín anh chò em chaúng coù ngöôøi naøo hoïc heát caáp moät. Hai anh chò lôùn coù vôï coù choàng ôû rieâng, caùc anh chò coøn laïi maïnh ai töï lo kieám soáng, khoâng quan taâm chaêm soùc ñeán meï vaø caùc em. Meï L tuoåi gaàn 60 tuoåi maø vaãn phaûi thöùc khuya daäy sôùm ñeå buoân baùn nuoâi hai ñöùa em nhoû. Moâi tröôøng xung quanh. Gia ñình L hieän soáng chen chuùt trong moät caên nhaø nhoû, chaät heïp trong khu lao ñoäng ngheøo, naèm saâu trong con heûm ngoaèn ngheøo. Ngöôøi daân ôû ñaây ña soá laø daân töø caùc tænh leân thaønh phoá kieám soáng baèng ñuû moïi ngheà. Ai cuõng ngheøo, phaûi lao ñoäng vaát vaû neân moái quan heä gaén boù hay giuùp ñôõ laãn nhau raát haïn cheá.
 • 87. 87 Vaán ñeà cuûa L. Töø moät beù gaùi ngaây thô bò löøa gaït baùn cho chuû chöùa roài trôû thaønh gaùi maïi daâm bò boïn tuù baø, ma coâ loùc loät thaäm teä. Coù yù ñònh hoaøn löông nhöng chöa thöïc hieän ñöôïc vì coøn thieáu nôï chuû chöùa. Ñang lo sôï vì maéc bònh laây lan qua ñöôøng tình duïc. Muïc tieâu vaø keá hoaïch giuùp ñôõ. Ñoái vôùi L - Höôùng daãn vaø ñoäng vieân L ñeán cô sôû y teá khaùm vaø chöõa bònh. - Cung caáp nhöõng thoâng tin veà nguy cô maø caùc coâ gaùi maïi daâm thöôøng gaëp phaûi: bò coâng an baét, gaëp phaûi khaùch baïo daâm, bò nhöõng bònh laây lan qua ñöôøng tình duïc hoaëc coù theå bò nhieãm HIV (neáu khoâng söû duïng bao cao su khi quan heä tình duïc vôùi khaùch) - Giuùp em ñònh höôùng cho töông lai cuûa mình. - Neáu L quyeát taâm hoaøn löông, giuùp em tieáp caän vôùi Hoäi Phuï nöõ Phöôøng ñeå ñöôïc hoã trôï hoïc ngheà, tìm kieám vieäc laøm hoaëc vay voán buoân baùn. Ñoái vôùi gia ñình. - Caûi thieän moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình, giuùp meï vaø anh chò cuûa L. yù thöùc ñöôïc traùch nhieäm ñoái vôùi em. Giuùp ñôõ, hoã trôï L caû veà maët tinh thaàn laãn vaät chaát ñeå em coù theå vöôït qua khoù khaên, thöïc hieän ñöôïc mong muoán cuûa mình (traû heát nôï, tìm ngheà khaùc löông thieän laøm aên)./.
 • 88. 88 TRÖÔØNG HÔÏP 26 : EM N. H. V Em Ng. H. V, 12 tuoåi, cö nguï taïi khu Maõ Laïng, phöôøng Nguyeãn Cö Trinh, hoïc sinh lôùp moät tröôøng Vöøa Hoïc Vöøa Laøm quaän X. Cha 40 tuoåi, ñaïp xích loâ; meï 38 tuoåi, baùn côm taám ôû ñaàu heûm; anh trai laø Haûi 14 tuoåi, ñaùnh giaày daïo ôû caùc quaùn aên. V ñöôïc thaày giaùm thò giôùi thieäu vôùi nhaân vieân xaõ hoäi vì hoïc keùm, löu ban ba naêm lôùp moät, coù haønh vi quaäy phaù trong giôø hoïc, chôi giôõn thoâ baïo vaø hay ñaùnh baïn Nhöõng thoâng tin thu thaäp ñöôïc. Qua nhieàu laàn tieáp caän vôùi V, ñi vaõng gia tìm hieåu hoaøn caûnh gia ñình, moâi tröôøng xaõ hoäi nôi em sinh soáng, qua nhöõng thoâng tin naém baét ñöôïc töø thaày giaùm thò, coâ giaùo chuû nhieäm, baïn hoïc cuøng lôùp. Keát quaû ñöôïc ghi nhaän nhö sau: Veà baûn thaân V Baûn thaân V laø moät ñöùa treû khoeû maïnh, hieáu ñoäng, raát thöông cha meï. Moãi saùng, tröôùc khi ñi hoïc em thöôøng phuï meï böng doïn haøng ra ngoõ baùn. Ngoaøi giôø hoïc V thöôøng theo nhoùm baïn cuøng xoùm ñi baùn ñaäu phoïng rang vì ham vui laø chính. Trong khi ñi baùn V quen bieát vôùi ñaùm baïn xaáu, chuùng ruû reâ V nhaäp baêng aên caép ñoà phuï tuøng xe Honda cuûa khaùch vaõng lai. Trong nhoùm V laø ñöùa nhoû tuoåi nhaát, ai sai gì laøm naáy, luoân bò boïn ñaøn anh baét naït, bò ñaùnh nhieàu laàn em trôû neân lyø lôïm, böôùng bænh. Khi bò ñaøn anh ñoái xöû naëng tay em khoâng daùm phaûn khaùng laïi, ñeán luùc gaëp baïn beø cuøng lôùp em truùt moïi böïc doïc vaøo baïn. Vaø cuõng do ham chôi hôn ham hoïc neân em khoâng chuù taâm vaøo vieäc hoïc, bò löu ban ba naêm lôùp moät, hay quaäy phaù trong giôø hoïc neân thöôøng bò coâ giaùo pheâ phaùn, phaït ( thaäm chí bò ñoøn ñau), thích chôi giôõn thoâ baïo vaø hay ñaùnh baïn neân caùc baïn trong lôùp taåy chay. V raát thích caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao, trong tröôøng coù thaønh laäp ñoäi boùng ñaù, ñoäi chaïy vieät daõ. Moãi laàn nhìn caùc baïn luyeän taäp em raát muoán ñöôïc tham gia, ñaõ nhieàu laàn V xin ghi teân vaøo ñoäi nhöng ñeàu bò thaày phuï traùch töø choái vì haïnh kieåm xaáu. Moãi khi laøm vieäc toát em
 • 89. 89 khoâng ñöôïc nhöõng lôøi khen hoaëc ñoäng vieân ( em tham gia lao ñoäng veä sinh tröôøng lôùp raát tích cöïc ), khi laøm nhöõng ñieàu sai traùi thì em thieáu nhöõng lôøi giaûi thích, khuyeân raên cuûa thaày coâ…, chæ coù hình phaït, pheâ phaùn daønh cho em maø thoâi. Em bò xem laø hoïc sinh “caù bieät” cuûa tröôøng. Hoaøn caûnh gia ñình. Cha meï V tröôùc kia sinh soáng taïi khu lao ñoäng xoùm Tæn, phöôøng Caàu Oâng Laõnh. Naêm 1985 cuoäc soáng gia ñình quaù chaät vaät khoù khaên, qua cuoäc vaän ñoäng cuûa chính quyeàn ñòa phöông, gia ñình V tình nguyeän ñaêng kyù ñi laäp nghieäp taïi noâng tröôøng Ñoàng Phuù. Ñieàu kieän lao ñoäng taïi noâng tröôøng quaù naëng nhoïc, con caùi coøn nhoû laïi thöôøng xuyeân ñau oám, khoâng theå baùm truï noåi neân naêm 1987 cha meï V ñaønh phaûi quay trôû veà ñòa phöông cuõ sinh soáng. Naêm 1989 ñöôïc söï quan taâm cuûa nhaø nöôùc, cha meï V vaø moät soá gia ñình trôû veà töø caùc vuøng kinh teá môùi ñöôïc nhaø nöôùc caáp cho moãi hoä moät caên nhaø taïm, maùi toân, vaùch coùt tre, dieän tích khoaûng 6 meùt vuoâng (keå caû coâng trình phuï) taïi khu Maõ Laïng, phöôøng Nguyeãn Cö Trinh, quaän 1. Töø ngaøy veà sinh soáng taïi khu Maõ Laïng, cha V thueâ xe xích loâ chôû khaùch kieám soáng, meï baùn côm taám ôû ñaàu heûm. Nhìn chung möùc thu nhaäp cuûa gia ñình taïm ñuû soáng nhöng vì coù vay nôï laõi cao ( laõi 30%) coäng vôùi vieäc chi tieâu cuûa gia ñình khoâng hôïp lyù, khoâng coù keá hoaïch, tieâu xaøi hoâm nay khoâng bieát ñeán ngaøy mai neân gia ñình luoân thieáu tröôùc huït sau. Cha meï V raát thöông con nhöng cuoäc soáng khoù khaên, phaûi lo böông chaûi kieám soáng neân ít quan taâm ñeán vieäc giaùo duïc con caùi. Tuy chæ coù hai anh em, nhöng V vaø anh Haûi tính tình khoâng hôïp nhau neân caû hai ít noùi chuyeän vôùi nhau. Trong gia ñình khoâng coù caùc phöông tieän giaûi trí, nhaø cöûa chaät choäi noùng böùc neân V thích ôû ngoaøi ñöôøng hôn ôû nhaø. Côm canh naáu saün, maïnh ai naày aên. Vieäc hoïp maët ñoâng ñuû trong gia ñình hieám khi xaûy ra. Moâi tröôøng xung quanh Moâi tröôøng nôi gia ñình V sinh soáng laø moät ñòa baøn daân cö phöùc taïp, ñaày raãy nhöõng teä naïn xaõ hoäi nhö côø baïc, troäm caép, giöït doïc, maïi daâm,
 • 90. 90 ma tuùy, haønh xöû vôùi nhau baèng baïo löïc. Caùc caên hoä taïm ôû ñaây do nhaø nöôùc caáp cho nhöõng gia ñình töø kinh teá môùi trôû veà dieän tích moãi caên khoaûng töø 4 ñeán 8 meùt vuoâng. Nhaø noï caùch nhaø kia baèng moät taám coùt tre moûng, hoaëc khaù hôn laø taám vaùn eùp chaép vaù nhieàu maûnh, hai daõy nhaø ñoái dieän nhau baèng con heûm chöa ñaày 1,5 meùt. Nhaø cöaû chaät choäi noùng nöïc neân buoåi tröa moïi ngöôøi thöôøng keùo gheá ra ngoài tröôùc nhaø quaït phì phaïch, töøng nhoùm ngöôøi ngoài tuïm naêm tuïm ba taùn doùc hay baøn ñeà, thaäm chí coù caû nhöõng soøng baïc nhoû ngay taïi ñaàu heûm, ñoâi khi cuõng xaûy ra nhöõng traän caõi vaõ, chöûi bôùi tuïc tóu vaø coù theå keát thuùc baèng nhöõng cuoäc thö huøng quyeát lieät. V hoïc ñöôïc nhöõng ñieàu hay leõ phaûi thì ít maø tieâm nhieãm nhöõng thoùi hö taät xaáu laïi nhieàu. Vaán ñeà cuûa V.. Töø maëc caûm bò thaày coâ gheùt boû, baïn beø trong lôùp xa laùnh, V coù caùi nhìn tieâu cöïc veà mình, em chaùn hoïc, trôû neân böôùng bænh, lì lôïm caøng ngaøy caøng quaäy phaù nhieàu hôn, em nhaäp vaøo baêng nhoùm ñeå chöùng toû mình cuõng coù baïn nhö moïi ngöôøi. Vaán ñeà cuûa V hieân nay laø do söï thieáu quan taâm cuûa cha meï, söï gaùn nhaõn cuûa caùc thaày coâ ñoái vôùi em Muïc tieâu vaø keá hoaïch giuùp ñôõ. Ñoái vôùi V. - Giuùp em oån ñònh veà maët taâm lyù, coù caùi nhìn tích cöïc veà mình (xoaù ñi maëc caûm bò ngöôøi khaùc gheùt boû) - Giuùp em töï ñaùnh giaù maët maïnh vaø maët giôùi haïn cuûa mình, khaéc phuïc nhöõng maët yeáu baèng caùch tham gia caùc ñoäi nhoùm - Bieát phaân bieät baïn toát baïn xaáu vaø coù yù thöùc trong vieäc choïn baïn Ñoái vôùi gia ñình - Thöôøng xuyeân thaêm vieáng gia ñình, taïo nieàm tin ñeå hoï caûm nhaän ñöôïc chính gia ñình laø moâi tröôøng toát nhaát giuùp treû trôû thaønh ngöôøi toát.
 • 91. 91 - Giuùp gia ñình tieáp caän vôùi nguoàn taøi nguyeân an sinh xaõ hoäi ngay taïi coäng ñoàng ñeå taêng thu nhaäp, caûi thieän ñôøi soáng gia ñình ( cha V coù theå vay voán Xoaù ñoùi giaûm ngheøo ñeå mua xe xích loâ, meï V coù theå vay voán Phuï nöõ giuùp nhau laøm kinh teá gia ñình cuûa Hoäi Phuï nöõ ñeå laøm voán buoân baùn, traùnh tình traïng vay nôï laõi cao beân ngoaøi) Ñoái vôùi nhaø tröôøng - Giuùp thaày coâ thaáy ñöôïc nhöõng maët tích cöïc cuûa V, xoaù boû nhöõng thaønh kieán ñoái vôùi em - Taïo ñieàu kieän, taïo cô hoäi ñeå V tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng theå duïc theå thao ñeå xoùa boû maëc caûm bò phaân bieät ñoái xöû , giuùp em theâm töï tin vaø coù theå töï khaúng ñònh. - Tham gia lôùp phuï ñaïo ñeå caûi thieän tình traïng hoïc taäp cuûa em hieän nay./.
 • 92. 92 TRÖÔØNG HÔÏP 27 : MOÄT CA TREÛ NGHIEÄN NHIEÃM HIV Em N.N.M, naêm sinh naêm 1995. Gia ñình hieän ôû taïi khu vöïc vöïa traùi caây Caàu Muoái, P. Caàu Oâng Laõnh, Q.1. I. Thoâng tin thu ñöôïc: 1. Caù nhaân: M laø con trai uùt trong gia ñình coù ba ngöôøi con, em coù hai chò gaùi. Em chæ hoïc heát lôùp moät roài nghæ hoïc luoân. Em ñaõ söû duïng ma tuùy caùch ñaây hai naêm, ban ñaàu laø huùt Heâroâin, sau chuyeån qua chích, em ñaõ coù nhieàu laàn töï cai ôû nhaø, nhöng roài chích laïi, vì baïn beø ruû reâ. Em bò baét vaøo TT cai nghieän. Em ñaõ qua moät ñôït phaùt ban toaøn thaân, vaø ñaõ heát, nhöng ñeå laïi nhieàu daáu veát. Daáu hieäu ñaëc tröng nghi ngôø HIV (+). Vaø theo em thì : em chaúng coù döï ñònh töông lai gì caû, coøn keát quaû xeùt nghieäm HIV (+) ñoái vôùi em cuõng vaäy thoâi, chaúng coù gì phaûi lo sôï. Em cuõng muoán boû ma tuùy nhöng em nghó chaéc khoâng boû ñöôïc vì baïn beø ruû reâ laïi chích thoâi. 2. Gia ñình: Cha cuûa M maát sôùm, meï cuûa em baùn moät vöïa traùi caây ôû chôï Caàu Muoái, hai chò cuûa M cuõng chæ hoïc heát lôùp moät roài boû hoïc ôû nhaø giuùp meï baùn haøng, kinh teá gia ñình khaù giaû. Do quaù chuù taâm laøm aên, meï cuûa M ñaõ khoâng lo laéng quan taâm cho con caùi. Hieän gia ñình M coù theâm moät ngöôøi chò keá cuõng söû duïng ma tuùy. gia ñình thöôøng vaøo thaêm em taïi TT cai nghieän moãi tuaàn. 3. Moâi tröôøng: Khu vöïc chôï Caàu Muoái, vôùi nhieàu sinh hoaït buoân baùn phöùc taïp, vaø cuõng coù nhieàu ñoái töôïng xaõ hoäi. Coù nhieàu khu heûm nhoû, raát thuaän lôïi cho vieäc buoân baùn vaø söû duïng ma tuùy. Nhaát laø soá baïn cuûa M ñeàu söû duïng ma tuùy, ñaây laø moät ñieàu caàn löu yù. Ngoaøi ra, khi M vaøo trung taâm cai nghieän do bò cöôõng böùc, neân söï noå löïc vaø yù chí töø boû ma tuùy chaéc chaén khoâng cao. Ñoàng thôøi soá nhöõng “baïn” laø nhöõng ñaøn anh ñaõ cung caáp cho em theâm nhieàu
 • 93. 93 kieán thöùc vaø kinh nghieäm söû duïng ma tuùy. ñaây laïi laø moät ñieàu ñaùng lo. I. Xaùc ñònh vaán ñeà: Vaán ñeà cuûa M laø cai nghieän traùnh taùi nghieän ma tuùy ñoù laø ñieàu öôùc mong. Nhöng khoù thöïc hieän. Neân thöïc söï vaán ñeà cuûa M laø söû duïng an toaøn, ñeå traùnh laây nhieãm HIV cho coäng ñoàng, vaø chaêm soùc söùc khoûe theå xaùc vaø taâm thaàn. II. Muïc tieâu vaø keá hoaïch giuùp ñôõ: 1. Muïc tieâu: • giuùp ñôõ hoå trôï taâm lyù vaø kieán thöùc ñeå M haïn cheá söû duïng ma tuùy vaø nhaát laø söû duïng an toaøn traùnh laây nhieãm HIV vaø toå chöùc cuoäc soáng laønh maïnh. • Chuaån bò tinh thaàn cho gia ñình cuûa M ñoùn nhaän tình traïng beänh taät cuûa M. • Thay ñoåi caùch nhìn phaân bieät cuûa coäng ñoàng ñoái vôùi ngöôøi nhieãm HIV/AIDS 2. Keá hoaïch giuùp ñôõ: a) Cho baûn thaân M: • Taïo töông quan tin töôûng, gaëp taïi TT vaø seõ vaõng gia taïo töông quan chaët cheû hôn. Giôùi thieäu cho em moät soá ñòa chæ cuûa nhöõng ngöôøi coù theå giuùp em veà tham vaán. • Tìm hieåu sôû thích, ñeå keâu ruû tham gia, vaøo moät phong traøo vui chôi giaûi trí taïi ñòa phöông. • Coù theå khuyeán khích hoïc ngheà cho M. • Trao ñoåi nhöõng taùc haïi cuûa ma tuùy, vaø caùc ñöôøng laây lan HIV, vaø caùch phoøng traùnh; • Khuyeán khích M söû duïng kim oáng rieâng, hoaëc chuyeån qua thaàu, hoaëc huùt. • Chuaån bò ñeå coù theå tham vaán veà khuûng hoaûng, oån ñònh tinh thaàn, traùnh cho M haønh ñoäng lieàu lænh: töï hoaïi hoaëc traû thuø ñôøi. b) Cho gia ñình: • Tìm caùch tieáp caän trao ñoåi cuøng meï cuûa M veà vieäc quan taâm ñeán con caùi hôn.
 • 94. 94 • Cung caáp caùc thoâng tin vaø kyõ naêng veà phoøng traùnh laây nhieãm vaø kyõ naêng chaêm soùc söùc khoûe cho M khi em beänh nhaát laø khi qua giai ñoaïn AIDS. • Chuaån bò taâm lyù vaø tinh thaàn cho hoï ñoùn nhaän caùc chuyeån bieán veà söùc khoûe theå lyù vaø taâm thaàn cuûa M ñeå hoï khoûi lo sôï, vaø öùng phoù toát traùnh tai naïn laây nhieãm hay laø quaù lo sôï xua ñuoåi M ñaåy m ñeán nhöõng haønh ñoäng caøn quaáy. • Coù theå qua M tieáp caàn vôùi 2 chò cuûa M ñeå tìm hieåu vaø giuùp traùnh nghieän ma tuùy. c) Coäng ñoàng: • Lieân heä vaø hôïp taùc vôùi maïng löôùi y teá vaø chính quyeàn ñòa phöông trong coâng taùc tham vaán vaø chaêm soùc vaø naâng ñôõ M. • Truyeàn thoâng cung caáp kieán thöùc cho coäng ñoàng thay ñoåi quan nieäm vaø caùch ñoái xöû phaân bieät ñoái vôùi ngöôøi nhieãm ñeå naâng ñôõ M vaø caùc ngöôøi nhieãm khaùc. • Keâu goïi caùc ngöôøi nhieät taâm taïi khu vöïc taùc ñoäng vaø quaûn lyù caùc em hôn. • Chính quyeàn neân coù giaûi phaùp toaøn dieän ñeå quaûn lyù khu vöïc khoûi söï taán coâng cuûa ma tuùy. • Ñeà nghò neân taïo nhoùm ñoàng ñaúng cho caùc em nghieän trong khu vöïc vôùi caùc loaïi hình theå thao vui chôi giaûi trí, vaø ngheà nghieäp ñeå giuùp caùc em thoaït khoûi ma löïc cuûa ma tuùy vaø caû söï kieåm soaùt loâi keùo cuûa theá giôùi ngaàm buoân baùn ma tuùy. • Xaây döïng maïng löôùi töông quan cuûa caùc baø meï baïn haøng ñeå kieåm soaùt khu vöïc tröôùc thaûm hoïa cuûa ma tuùy ñeå giöõ gìn cho con caùi hoï. Keát hôïp söùc maïnh cuûa caùc baø meï “Caàu Muoái”, khoâng keùm döõ daèn ñeå ñoái phoù vôùi ñaùm xaõ hoäi ñen.
 • 95. 95 TRÖÔØNG HÔÏP 28 : MOÄT TREÛ EM ÑÖÔØNG PHOÁ Hoï vaø teân: N.T.M.H, nöõ, sinh naêm 1993. Hieän beù ñang nguï taïi nhaø nhaø cuûa baø ngoaïi nuoâi ôû chung cö Nguyeãn Höõu Caàu, Taân Ñònh, Q.1. Thoâng tin thu ñöôïc: I. 1. Veà baûn thaân: Beù H laø con ñaàu trong moät gia ñình ôû ñöôøng phoá, khoâng coù hoä khaåu, khoâng coù khai sinh, vaø cuõng chöa ñi hoïc. Beù raát thích hoïc nhöng boá meï khoâng coù ñieàu kieän vaø coù leõ cuõng khoâng quan taâm vaø cuõng neân 7 tuoåi maø beù chöa ñöôïc ñeán tröôøng. Tính tình hieàn laønh vui veû, saùng trí. H coøn coù moät em trai 5 tuoåi cuõng laâm vaøo tình traïng töông töï. 2. Gia ñình: Boá meï cuûa beù H tröôùc ñaây cuõng laø nhöõng ngöôøi lang thang ñöôøng phoá, vaø neân vôï neân choàng, khoâng coù hoân thuù. Sau khi sinh beù H, thì bò “hoát chieán dòch” do cö nguï baát hôïp phaùp, bò ñöa leân Phuù Vaên, ñöôïc maáy naêm thì hoï boû veà. Veà thaønh phoá, hoï laïi phaûi tieáp tuïc ôû ñöôøng phoá vaø sinh theâm ñöùa con trai. Trong thôøi gian naøy, beù Hoa ñöôïc moät baø giaø, ôû khu Taân Ñònh nhaän chaêm soùc beù, vaø coi meï cuûa beù nhö con nuoâi. Ba vaø meï cuøng em trai beù Hoa thì toái toái vaãn cöù nguû leà ñöôøng. Boá beù H ñaïp xích loâ, möôùn xe goùp ngaøy 5000ñ, chaïy xe böõa coù böõa khoâng nhöng thöôøng röôïu cheø, laïi hay ñaùnh ñaäp, la naït vôï con. Meï beù H baùn veù soá nhöng loã laõ lieân tuïc. Ngoaøi vieäc baùn veù soá chò aáy khoâng bieát laøm gì caû, maët khaùc coù veû khoâng bieát tính toaùn laøm aên vaø tieát kieäm. Vaøi thaùng gaàn ñaây, Baø ngoaïi nuoâi cho meï beù vaø em trai cuûa beù Hoa veà ôû chung. Baø ngoaïi nuoâi giaø hôi bò laãn, chæ coøn moät mình, khoâng coøn laøm gì ñöôïc. Coøn ba beù H nguû treân xe ngoaøi ñöôøng phoá. Do söû duïng ñieän chung vaø traû giaù höõu nghò neân chæ ñöôïc xaøi haïn cheá, maët khaùc khu nhaø laïi toái taêm, neân thöôøng thaáy sinh hoaït ban ngaøy gia ñình raát khoù khaên, vaø nhieàu khi caû nhaø nguû suoát vì nhaø cöûa toái ñen ban ngaøy maø cöù nhö ban ñeâm.
 • 96. 96 3. Moâi tröôøng: Nhaø cuûa baø ngoaïi nuoâi ôû taïi moät khu chung cö gaàn chôï Taân Ñònh. Nhìn chung moâi tröôøng ôû ñaây khoâng aûnh höôûng ñeán beù H. Coäng ñoàng vaãn coù nhöõng hoå trôï cho gia ñình beù H, caáp giaáy taïm truù cho boá meï cuûa beù. Vaø nhaát laø beù H coù nhöõng baïn beø raát thích ñi hoïc, vaø ñang ñöôïc ñi hoïc. Nhöng ôû khu chung cö, xaøi ñieän nhôø vaø traû giaù höõu nghò neân nhaø cöûa thöôøng toái taêm, khoâng thuaän tieän cho sinh hoaït gia ñình. Gia ñình ñöôïc caùc ñoaøn theå ñòa phöông quan taâm, giuùp ñôõ, khuyeán khích ñöa con ñi hoïc phoå caäp. Coù ñieåm khaùm beänh töø thieän coâng giaùo, vaø hieän coù ngöôøi giuùp ñôõ hoïc boång cho beù H. I. Vaán ñeà: 1. Cuûa beù H: Beù H caàn ñöôïc ñi hoïc laø coù giaáy khai sinh. vaø nhaäp hoïc ôû moät lôùp hoïc tình thöông. Nhöng do hoaøn caûnh, boá meï muø chöõ vaø ít quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa con. 2. Cuûa gia ñình: Ngheà nghieäp caû boá vaø meï cuûa beù H khoâng oån ñònh veà thu nhaäp thaáp, chöa bieát caùch thöùc laøm aên vaø yù thöùc tieát kieäm. Aùnh saùng ôû trong nhaø. I. Muïc tieâu vaø keá hoaïch giuùp ñôõ: 1. Muïc tieâu toång quaùt: Ngheà cuûa boá meï, vaø tri thöùc cuûa con caùi seõ giuùp hoï thoaùt khoûi caûnh ngheøo trong töông lai. • Taïo ñieàu kieän cho beù H ñöôïc hoïc haønh khai taâm phoå caäp vaø laâu daøi. • Maët khaùc, giuùp phöông tieän cho boá beù H laøm aên (xe xích loâ), giuùp anh boû daàn röôïu, sieâng naêng laøm aên hôn. • Taïo ngheà cho meï beù H vaø taäp thoùi quen tieát kieäm vaø tính toaùn chi tieâu. 1. Keá hoaïch giuùp ñôõ: a) Chung:
 • 97. 97 Tìm nguoàn hoã trôï veà voán. Ñaõ coù ñöôïc ngöôøi baûo trôï. Vaø coù ngöôøi giuùp caân ñoái chi tieâu vaø theo doõi vieäc hoïc cuõng nhö ngheà nghieäp cuûa gia ñình beù H. b) Caù nhaân beù H: tìm tröôøng cho beù ñi hoïc vaø quan taâm ñeán vaán ñeà söùc khoûe cuûa beù cuõng nhö thoùi quen hoïc taäp. Tieán trình goàm caùc böôùc sau: Lieân heä laøm giaáy khai sinh cho beù, ♦ Lieân heä ñòa phöông xin ñaêng kyù taïm truù, ♦ Lieân heä choã hoïc: ôû moät lôùp hoïc tình thöông, baøn baïc thoáng nhaát vôùi ♦ hoï keá hoaïch giuùp ñôõ laâu daøi veà vieäc hoïc cho beù. Vaõng gia haøng thaùng theo doõi vieäc hoïc cuûa beù: khen thöôûng, khieån ♦ traùch taïo cho beù thoùi quen hoïc taäp. Lieân heä vôùi nhaø tröôøng, cuõng nhö gia ñình ñeå hoå trôï kòp thôøi khi beù ♦ coù vaán ñeà veà vieäc hoïc vaø söùc khoûe. chuïp hình cho beù trong nhöõng dòp leã ñeå gôûi cho ngöôøi baûo trôï. ♦ c) Gia ñình: Chung: ♦ • trao ñoåi vôùi gia ñình ñeå caûi taïo nhaø cho ñuû aùnh saùng, vaø coù theå taêng theâm chi phí ñoùng goùp tieàn ñieän ñeå ñuû aùnh saùng cho sinh hoaït cuûa gia ñình, vaø nhaát laø cho beù H vaø em trai co theå hoïc haønh vui chôi thay vì nguû. • Laäp soå tieát kieäm haèng naêm. Boá beù H: ♦ • Giuùp voán mua xích loâ laøm phöông tieän cho boá beù H chaïy, dôû phaûi traû goùp. • Tieáp caän, trao ñoåi ñeå hieåu nguyeân nhaân nhaäu nheït cuûa anh aáy. • Khuyeán khích anh chòu khoù laøm aên. • Giao cho anh traùch nhieäm lo chi phí aên uoáng haèng ngaøy cuûa gia ñình. Meï beù H: ♦ • Tìm hieåu taïi sao cöù baùn veù soá laø bò loã laõ huït voán, coù theå bieát laøm ngheà gì nöõa khoâng? • Taäp bieát laøm ngheà “buoân baùn” ñeå coù theå töï xoay xôû. Vaø taäp thoùi quen tính toaùn chi tieâu vaø tieát kieäm. Cuï theå: nuoâi heo ñaát.
 • 98. 98 ♦ Ñoàng thôøi cuõng caàn coù keá hoaïch giuùp ñôõ cho em cuûa beù H theo tieán trình giuùp ñôõ töông töï nhö beù H. Ngoaøi ra, coøn taïo quyõ tieát kieäm haèng naêm trích töø nguoàn hoã trôï ñeå baûo ñaûm töông lai cho beù H.