Mot so truoing hop tre em co van de

1,507 views

Published on

Một số trường hợp trẻ em có vấn đề và hướng giải quyết

Published in: Education, Sports
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mot so truoing hop tre em co van de

 1. 1. 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC MOÄT SOÁ TRÖÔØNG HÔÏP TREÛ EM TRONG COÂNG TAÙC XAÕ HOÄI CAÙ NHAÂN Nguyeãn Thò Thu Haø Phaïm Thò Meán Nguyeãn Thò Kim Phuïng Ñaëng Thò Ngoïc Anh Nguyeãn Thò Bích Vaân Leâ Vaên Hoaøng vaø moät soá sinh vieân thöïc taäp Hieäu ñính : Th.s. Nguyeãn Ngoïc Laâm Naêm 2001
 2. 2. 2 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Quyeån saùch naøy ñöôïc hình thaønh trong khuoân khoå phaùt trieån tö lieäu, saùch giaùo khoa ñeå caùc giaûng vieân söû duïng trong giaûng daïy chuyeân ngaønh coâng taùc xaõ hoäi, ñeå caùc sinh vieân tham khaûo khi laøm baøi taäp cuõng coù moät soá döõ kieän hoã trôï cho coâng taùc thöïc taäp taïi caùc cô sôû vaø ñeå caùc ñoäc giaû quan taâm veà coâng taùc xaõ hoäi, nhaát laø caùc vaán ñeà treû em trong moät soá laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng. Nhöõng tröôøng hôïp treû em ñöôïc neâu trong quyeån saùch ñöôïc ghi nhaän qua caùc ñôït thöïc taäp cuûa sinh vieân taïi caùc cô sôû xaõ hoäi, taïi coäng ñoàng, qua tieán trình giaûi quyeát vaán ñeà cuûa moät soá nhaân vieân xaõ hoäi ñang laøm vieäc taïi caùc döï aùn nhö döï aùn coâng taùc xaõ hoäi taïi tröôøng hoïc, döï aùn phoøng ngöøa treû laøm traùi phaùp luaät taïi coäng ñoàng… Coù nhöõng tröôøng hôïp coøn ñang trong tieán trình theo doõi, tìm hieåu, hoã trôï, nhöng cuõng coù tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc giaûi quyeát vaø treû ñaõ ñöôïc hoäi nhaäp trôû laïi cuoäc soáng bình thöôøng. KHOA PHUÏ NÖÕ HOÏC
 3. 3. 3 TRÖÔØNG HÔÏP 1 : EM P.T.P.K. I.VEÀ BAÛN THAÂN: P.T.P.K. 15 tuoåi, cö nguï taïi phöôøng 1 - Thò xaõ Sa-Ñeùc – Ñoàng Thaùp. Hoïc lôùp 7 phoå thoâng cô sô, em laø con thöù ba cuûa baø T.T. vaø oâng Q.L.. Em ñöôïc gia ñình göûi ñeán trung taâm daïy ngheà phuï nöõ. P.T.P.K. laø moät coâ gaùi vôùi daùng veû cao lôùn, khoeû khoaén, nöôùc da baùnh maät vaø raát xinh ñeïp. Em coù söï phaùt trieån hôn caùc treû bình thöôøng khaùc. Theo nhaän xeùt cuûa coâ quaûn sinh cuûa trung taâm thì P.T.P.K. raát hay nghòch ngaàm. Hoài ñaàu môùi vaøo trung taâm P.T.P.K thöôøng hay noùi tuïc , ruû reâ baïn beø troán ñi chôi khoâng xin pheùp. P.T.P.K ñoùng vai troø nhö moät thuû lónh (ngaàm) trong caùc cuoäc chôi. Tröôùc ñaây, P.T.P.K cuõng ñaõ quaäy phaù “ gheâ gôùm” khi em coøn ôû nhaø. Em boû hoïc, laày ñoà cuûa gia ñình ñi caàm baùn roài laáy tieàn bao baïn beø ñi chôi. Em ñaõ coù quan heä vôùi baïn trai. Hieän taïi, em vaãn muoán duy trì moái quan heä naøy vôùi chaøng thanh nieân noï ( coù luùc em troán ñi chôi cuøng anh ta). Neân ñeå quaûn lyù ñöôïc P.T.P.K, caùc coâ cuõng phaûi khaù vaát vaû. 2. GIA ÑÌNH : Cha meï P.T.P.K soáng vôùi nhau coù hoân thuù. Quan heä trong gia ñình coù nhieàu phöùc taïp. Rieâng oâng boá thì quaù nghieâm khaéc, khoâng gaàn guõi hoûi han con caùi. Baø meï thì lo cho caùc con raát tích cöïc. Nhöng tình caûm daønh cho con caùi bò thieân leäch gaây neân söï toån thöông trong loøng con caùi ( cuï theå laø P.T.P.K ). Meï P.T.P.K cuõng raát thöông P.T.P.K. Nhöng caùch raên daïy con cuûa baø khoâng ñöôïc phuø hôïp cho laém. Baø thöôøng keå taät xaáu cuûa P.T.P.K tröôùc maët moïi ngöôøi. Baø khoâng tin töôûng P.T.P.K ( noùi raèng khoâng neân nghe lôøi P.T.P.K, deã bò noù duï laém) vaø baûn tính cuûa baø coù veû raát thieáu töï tin. Moãi laàn ñöa P.T.P.K veà nhaø laø baø nôm nôùp lo sôï moät ñieàu gì ñoù…… Gia ñình naøy goàm boán ngöôøi con. Nhöng hieän taïi hai ñöùa con gaùi lôùn ( chò cuûa P.T.P.K ) ñaõ ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi vôùi ngoaïi. Nhaø chæ coøn boán ngöôøi vaø môï uùt. Caên nhaø cuûa hoï khang trang, ñaày ñuû tieän nghi,
 4. 4. 4 coù daøn maùy vi tính ñeå cho thueâ. Boá meï P.T.P.K coøn laøm theâm ngheà in luïa, thu nhaäp töông ñoái oån ñònh. Tröôùc ñaây, hoï soáng khaù vaát vaû khi coøn ôû beân noäi. Nhöng töø khi ôû beân ngoaïi cuøng vôùi söï trôï giuùp cuûa oâng caäu ( tieàn xaây nhaø, voàn laøm aên ) gia ñình ñaõ sung tuùc hôn. 3.MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG : Moâi tröôøng soáng cuûa P.T.P.K töông ñoái laønh maïnh trong xoùm gieàng vaø hieän taïi ôû trong trung taâm. Caùc ngoâi nhaø haøng xoùm ñeàu raát kieân coá, chuû yeáu laø caùn boä coâng nhaân vieân. Ngoõ xoùm thoaùng roäng coù theå chôi ñuøa thoaûi maùi. Hoài coøn ñi hoïc do thích ñua ñoøi chôi bôøi, em ñaõ chôi vôùi baïn xaáu roài bò ruû reâ laøm nhöõng vieäc xaáu. Chaùn hoïc, em boû hoïc. Baây giôø ñöôïc soáng trong moâi tröôøng laønh maïnh cuûa trung taâm daïy ngheà, P.T.P.K ñaõ hoïc vaø bieát theâm nhieàu ñieàu, bôùt noùi tuïc hôn tröôùc. Em hoaø ñoàng vôùi caùc hoïc vieân khaùc . Tuy nhieân, nhieàu luùc em hay muoán ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm, hay ñeå yù ñeán baïn khaùc giôùi, aên maëc chaûi chuoát hôn caùc baïn cuøng löùa khaùc. Ñieàu ñaùng chuù yù laø hai ngöôøi chò cuûa P.T.P.K raát quan taâm ñeán em. Hoï coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán em vaø em raát coi troïng tình caûm naøy vaø muoán noi theo göông hai chò. 4. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ: P.T.P.K caûm thaáy bò cha meï ñoái xöû khoâng coâng baèng nhö caùc chò. Em luoân thaáy cha meï khoâng thöông yeâu mình. Em muoán thu huùt söï quan taâm cuûa hoï baèng caùch boû hoïc, chôi bôøi, quaäy phaù … Em caûm thaáy thieáu tình thöông, muoán khaúng ñònh mình neân ñaõ sôùm coù quan heä trai gaùi, khoâng nghe lôøi cha meï. 5.CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ : 1. Ñoái vôùi P.T.P.K :
 5. 5. 5 1. Giuùp em coù caùi nhìn tích cöïc veà mình 2. Giuùp em gaén boù vaø quan heä toát vôùi boá meï vaø gia ñình. 3. Giuùp em töï boäc loä mình baèng nhöõng haønh vi tích cöïc. 4. Giuùp em boû caùc thoùi quen xaáu.( noùi tuïc, khoâng leã pheùp…) 5. Giuùp em hoaø ñoàng hôn vôùi baïn beø. Khuyeán khích em tham gia trong nhöõng nhoùm baïn toát. Döùt boû caùc moái quan heä xaáu, khoâng bình thöôøng… 6. Khôi gôïi trong P.T.P.K ñoäng löïc hoïc taäp. 1. Ñoái vôùi gia ñình : 1. Giuùp meï em coù caùch daïy con phuø hôïp , töï tin hôn. 2. Khuyeán khích hoï quan taâm ñeán con caùi moät caùch tình caûm vaø coâng baèng nhaát. 3. Chaáp nhaän vaø toân troïng con caùi nhöng neân coù nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc nhaát giuùp con caùi tieán boä vaø tröôûng thaønh hôn. 6. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø cuûa moät ngöôøi hieåu bieát vaø chaáp nhaän thöïc teá con ngöôøi cuûa em. 2. Toå chöùc sinh hoaït nhoùm taïo ra nhöõng moái töông taùc giuùp em coù moâi quan heä tích cöïc vôùi ngöôøi khaùc. 3. Taùc ñoäng vaøo baïn beø xung quanh giuùp em phaùt trieån vaø coù caûm nhaän thuoäc veà moät taäp theå vaø ñöôïc yeâu thöông 4. Taïo cô hoäi ñeå em baøy toû suy nghó cuûa mình veà gia ñình, baïn beø trong nhöõng buoåi laøm vieäc rieâng vôùi nhaân vieân xaõ hoäi. 5. Giuùp em khaéc phuïc caù tính xaáu cuûa mình baèng nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau trong moät nhoùm phaùt trieån toát. 6. Laøm vieäc saùt vôùi gia ñình ñeå caûi tieán caùc moái quan heä trong gia ñình. TRÖÔØNG HÔÏP 2 : EM U.H.
 6. 6. 6 I.LYÙ DO CAN THIEÄP : Hoaøn caûnh cuûa U.H. hieän taïi khoâng coù gì laø traàm troïng laém, nhöng trong quaù khöù vaø töông lai thì lieäu raèng nhöõng yeáu toá taùc ñoäng coù theå giuùp cho U.H. phaùt trieån quaân bình vaø toát ñeïp khoâng ? Ñoù chính laø ñieàu caàn thieát phaûi coù nhöõng caùch can thieäp kòp thôøi giuùp cho em coù “söùc ñeà khaùng” toát ñeå em coù theå ñöùng vöõng trong “ moâi tröôøng” thieáu oån ñònh maø em ñang soáng. II SÔ NEÙT VEÀ CAÙ NHAÂN VAØ GIA ÑÌNH: 1. Caù nhaân: U.H. 16 tuoåi, sinh taïi TP. HCM, laø ngöôøi con thöù 3 trong gia ñình coù 4 ngöôøi con ( cha tröôùc ). Em coù nöôùc da ngaêm ñen, ngöôøi nhoû gaày thaáp beù, caëp maét saùng, neùt maët buoàn.Tính tình cuûa em thaät thaø, ñôn sô, hieàn laønh chaân chaát, ít noùi, ít cöôøi, khoâng hoaït baùt, hay chôi moät mình. Khi coøn nhoû, em thöôøng thích aên nhöõng loaïi caù khoâ, hay möïc khoâ coøn soáng vaø thích aên nhöõng ñoà khoâ, do ñoù maø ngöôøi nhaø hay goïi em laø “heo moïi”. Hieän nay em ñang theo hoïc lôùp hai taïi Nhaø Môû vaø em cuõng theo hoïc lôùp voõ thuaät vaøo caùc buoåi toái ngaøy chaün trong tuaàn. 2. Gia ñình: Ba U.H. laø con thöù 10 trong gia ñình coù 12 ngöôøi con, vaø phía noäi cuûa em coù goác laø ngöôøi Campuchia, vaø maù cuûa em laø ngöôøi Aán Ñoä. Ba maù em laáy nhau vaø cuõng nhö nhöõng ngöôøi con khaùc trong gia ñình khi laáy vôï laø veà soáng chung vôùi baø noäi trong moät caên nhaø daøi. Hieän nay U.H. ñang soáng vôùi ba ruoät trong moät caùi raïp ñöôïc che thaønh caùi choøi beân hoâng nhaø baø noäi. Trong nhaø baø noäi hieän nay coøn laïi Baùc Caû vaø chuù Uùt chöa laäp gia ñình, aên ôû chung vôùi baø noäi do baø noäi ñi baùn traùi caây nuoâi. Vaø gia ñình Baùc Chín goàm 3 ngöôøi con cuõng ôû chung trong nhaø baø noäi.
 7. 7. 7 Ba meï U.H. ly dò caùch ñaây khoaûng 4 naêm, vì tính khí ba cuûa em raát noùng naûy, thöôøng ñaùnh ñaäp meï em thaäm teä vaø thöôøng xuyeân say xæn … neân baø khoâng chòu noåi ñaõ boû nhaø ra ñi theo moät ngöôøi khaùc vaø sinh ra moät chaùu beù gaùi. Phaàn ba cuûa em, hieän giôø oâng raát haän vôï vaø tuyeät ñoái khoâng cho em nhaéc tôùi teân meï, vì vaäy em chaèng bieát meï em teân gì vaø caùc anh chò em teân gì. Tröôùc ñaây, hai ngöôøi thay phieân nhau ñem U.H. veà nhaø nuoâi, moãi ngöôøi coù nhieäm vuï nuoâi em moät naêm, nhöng hai naêm gaàn ñaây boá döôïng khoâng chaáp nhaän vaø thöôøng xuyeân ñaùnh ñaäp em, neân em veà ôû haún vôùi ba ruoät. Hieän nay, oâng cuõng khoâng boû ñöôïc taät uoáng röôïu, coù khi oâng laøm ñöôïc ñoàng naøo, ruû baïn uoáng heát, coù khi theo baïn caû tuaàn môùi veà, oâng chaùn ñôøi neân chaúng coá gaéng, laøm ngaøy naøo aên ngaøy ñoù. Vì theá trong “ngoâi nhaø” cuûa oâng chæ coù caùi saïp ñeå nguû, vaø moät caùi beáp daàu (môùi mua) , coøn noài neâu … ñeàu möôïn cuûa gia ñình Baùc Chín. Caùc anh chò cuûa U.H. veà ôû vôùi ngoaïi ôû Long Thaønh, phuï giuùp coâng vieäc cho oâng baø roài ñi hoïc. Ñaõ hôn hai naêm nay, ba cuûa U.H. khoâng ñeán thaêm caùc con, vì oâng noùi: ñeán thaêm tuïi noù maø chaúng coù gì cho noù thaáy ngaïi quaù, maø coù cho tuïi noù cuõng traû laïi. Baø noäi, cho tôùi baây giôø baø vaãn luoân beânh vöïc cho maù cuûa U.H., baø khoâng thích tích khí cuûa ba em vaø thöôøng xuyeân chöûi maéng, vì theá nhieàu laàn hai cha con boû nhaø ra ñi. Nhöõng luùc nhö vaäy, ba em thöôøng göûi em trong nhoùm buïi ñôøi, coøn oâng thì ñi ñaïp xích loâ, vaø khi baø noäi bieát nhö theá tìm caùch naên næ, ñöa hai cha con trôû veà …… Chuù Uùt cuõng coù tính khí gioáng nhö ba cuûa U.H. cuõng thöôøng xuyeân say xæn veà nhaø la maéng, chöûi bôùi. Baùc Caû thì khoâng say xæn nhöng laïi cuït tay neân chaúng laøm vieäc gì chæ ôû nhaø, vaø baø phaûi nuoâi. Gia ñình Baùc Chín, con caùi töông ñoái lôùn vaø oån ñònh, hai baùc cuõng thöông cho hoaøn caûnh cuûa U.H., neân cuõng lo cho chaùu moãi khi ba em vaéng nhaø. Theá nhöng nhieàu khi veà nhaø thì chaúng coù nôi naøo ñeå chôi, ñeå hoïc … neân ngoaøi nhöõng giôø hoïc ôû Nhaø Môû, em thöôøng ñi lang thang khaép nôi … laøm cho con ngöôøi em voán dó ñaõ ñen caøng theâm raùm naéng.
 8. 8. 8 III. NHÖÕNG YEÁU TOÁ TÍCH CÖÏC - TIEÂU CÖÏC TAÙC ÑOÄNG : 1.Nhöõng yeáu toá tích cöïc : + Caù nhaân: Tính thaät tha,ø chaêm chæ, ngoan hieàn, bieát giuùp ñôõ baïn beø. Khoâng toø moø, taùy maùy nhöõng ñoà vaät cuûa ngöôøi khaùc … + Gia ñình: Duø tính khí noùng naûy, hay say xæn, khoâng bieát keàm cheá töï chuû … nhöng döôøng nhö ba cuûa U.H. vaãn coøn tình thöông ñoái vôùi vôï, caùc con… neân hieän nay duø coù moät ngöôøi phuï nöõ gaàn nhaø raát thöông oâng nhöng oâng vaãn khoâng chòu laáy vôï khaùc ( hay laø oâng sôï phaûi theâm moät laàn ñoå vôû nöõa chaêng ?). Ñoái vôùi gia ñình Baùc Chín, caû hai baùc vaø caùc anh chò em hoï, ñeàu coù söï yeâu thöông U.H., caûm thoâng cho hoaøn caûnh cuûa em. Baø noäi tuy coù nhöõng phaûn öùng khoù chòu, hay la maéng ba em nhöng baø vaãn thöông vaø lo laéng cho chaùu. Meï cuûa em, vì hoaøn caûnh nhö theá neân ñaønh ñeå con phaûi chòu nhö vaäy, thaät söï baø raát thöông Huøng. + Coäng ñoàng: Haøng xoùm gaàn nhaø, caûm thaáy ñöôïc ñieàu kieän soáng cuûa hai cha con neân ñoâi khi hoï coù giuùp ñôõ, ñöôïc mua haøng ghi nôï, hoaëc cho vay möôïn chuùt ñænh. Chính quyeàn ñòa phöông, duø khoâng trieät ñeå giuùp ñôõ, nhöng vaãn tìm caùch naâng ñôõ ñoäng vieân …… Nhaø Môû laø nôi coù theå noùi laø” maùi aám” thöù hai cuûa em, ngoaøi thôøi gian ñi chôi thì em luoân coù maët taïi nhaø Môû. 2.Yeáu toá tieâu cöïc: + Caù nhaân: i. Ngoaïi hình : Ngöôøi nhoû, nöôùc da ngaêm ñen, toùc tai buø xuø kheùt naéng, quaàn aùo baån thieåu, khoâng chòu taém röûa …
 9. 9. 9 ii. Tính tình : Nhuùt nhaùt, khoâng linh hoaït, chaäm chaïp, ít noùi ít cöôøi … iii. Giao löu : Do tình hình nhö theá, neân thöôøng thì U.H. ít chôi vôùi ai trong nhoùm vaø döôøng nhö caùc baïn cuõng khoâng chôi vôùi em nhieàu laém … + Gia ñình: i. Moâi tröôøng soáng: Khoâng maáy thuaän lôïi vì caû moät ñaïi gia ñình soáng chung trong moät caên nhaø töông ñoái nhoû, goàm nhieàu theá heä khaùc nhau: baø, baùc, chuù, thím, chò hoï. Coù nhöõng ngöôøi ñaõ laäp gia ñình nhöng cuõng coù ngöôøi coøn ñoäc thaân (Baùc Caû, chuù Uùt ). i. Kinh teá: Kinh teá gia ñình thuoäc loaïi ngheøo, thu nhaäp thaáp khoâng oån ñònh. Baø chæ buoân baùn traùi caây nhöng phaûi nuoâi Baùc Caû vaø chuù Uùt. Baùc Chín vaø ba U.H. thì ñaïp xích loâ coù ngaøy coù ngaøy khoâng. Thím Chín thì khoâng coù vieäc laøm neân ôû nhaø. ii. Quan nieäm soáng: “ Laøm ngaøy naøo xaøo ngaøy ñoù”, neân chaúng coá gaéng, chaúng lo daønh duïm. Nhaát laø ba cuûa Huøng, ñi ñaïp xích loâ kieám ñuû tieàn cho moät ngaøy thì trôû veà, khoâng coá gaéng theâm. Maët khaùc, do nhaän thöùc khoâng cao, neân phaàn naøo hoï khoâng coù khaû naêng ñeå suy nghó nhöõng chuyeän to taùt hôn, vì theá hoï cöù soáng trong voøng luaån quaån cuûa söï ngheøo ñoùi….. i._ Coäng ñoàng: 1. Moâi tröôøng soáng: Khaù chaät choäi, daân cö ñoâng, coù nhieàu thaønh phaàn di cö töø caùc nôi khaùc. Chính vì theá ôû ñaây laø moät trong nhöõng khu vöïc xaûy ra hieän töôïng xaâm chieám loàng leà ñöôøng khaù nhieàu. Caùc con ñöôøng thöôøng thì khaù nhoû, cong queïo, gaáp khuùc, vaø khaù doác. 2. Khu vöïc vui chôi, giaûi trí: Ñaây laø moät trong nhöõng nôi khoâng coù maët baèng roäng, neân khoâng coù nhieàu tuï ñieåm saân chôi cho coäng ñoàng. Caùc tuï ñieåm giaûi trí nhö karaoke, troø chôi ñieän töû … cuõng raát ít.
 10. 10. 10 3. Caùc ban ngaønh ñoaøn theå, cuõng coøn haïn cheá raát nhieàu veà maët taøi chaùnh cuõng nhö nhaân söï, kieán thöùc chuyeân moân. Nhö vaäy qua sô neùt moâ taû veà caù nhaân, coäng ñoàng cuõng nhö nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên töø nhöõng yeáu toá beân ngoaøi laãn beân trong ñeå coù moät caùi nhìn bao quaùt vaø toaøn dieän ñeå töø ñoù nhaän ra ñaâu laø vaán ñeà cuûa thaân chuû. IV. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ: Ñaây laø vaán ñeà mang tính thôøi söï maø hieän nay nhieàu treû em khaùc cuõng chòu ñoàng soá phaän nhö em U.H.. Nhöõng khoù khaên, vaán ñeà cuûa caù nhaân khoâng chæ laø yeáu toá cuûa chính baûn thaân em maø phaàn lôùn do bò aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng gia ñình, moâi tröôøng xaõ hoäi taùc ñoäng neân hình thaønh tính caùch con ngöôøi ( cuï theå laø U.H.) . Vì theá vaán ñeà giaûi quyeát ôû ñaây khoâng chæ laø cung caáp, giuùp ñôõ cho caù nhaân, maø caàn xem xeùt ñaùnh giaù vaán ñeà döôùi nhieàu khía caïnh vaø goác ñoä khaùc nhau ñeå coù caùi nhìn toång quaùt, chính xaùc hôn, töø ñoù coù nhöõng bieän phaùp can thieäp cho phuø hôïp vaø coù hieäu quaû. V. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ: 1.Ñoái vôùi U.H. Giuùp em cuõng coá, phaùt huy yù thöùc ham hoïc, thaät thaø, thöông yeâu baïn beø, bieát giuùp ñôõ baïn khi caàn. Coù caùi nhìn tích cöïc veà mình vaø phaûi bieát töï chaêm lo cho baûn thaân mình. Coù yù chí vöôn leân. Soáng hoaø ñoàng côûi môû vôùi baïn beø … Bieát yeâu thöông baø, vaø yeâu thöông naâng ñôõ ba, cuõng nhö yù thöùc tình hieáu thaûo ñoái vôùi meï. Sieâng naêng ñeán Nhaø Môû hôn, deã tham gia vaøo caùc chöông trình, caùc sinh hoaït ôû ñaây, ñeå khoâng coù giôø ñi lang thang voâ ích. 1. Ñoái vôùi gia ñình:
 11. 11. 11 Vôùi ba cuûa U.H.: Giuùp ba oån ñònh veà maët taâm lyù laãn tình caûm – kinh teá. YÙ chí vöôn leân, traùnh tö töôûng buoâng xuoâi baát maõn … Khôi daäy yù thöùc traùch nhieäm ñoái vôùi con caùi. Naâng ñôõ, ñoäng vieân, höôùng daãn nhöõng taùc haïi cuûa röôïu ñeå boû daàn. Höôùng daãn ñeå coù keá hoaïch laøm vieäc. Gia ñình baø noäi vaø hai baùc: Taïo tinh thaàn lieân ñoái yeâu thöông aân caàn ñoái vôùi cha con U.H. Naâng ñôõ daïy baûo chaùu U.H., cuõng nhö taäp U.H. bieát laøm nhöõng vieäc nhoû nhö: phuï doïn haøng, queùt nhaø, naáu côm…… Neân cho U.H. cuøng caùc con cuûa baùc Chín coù nhöõng sinh hoaït chung. Ñoái vôùi meï vaø caùc anh chi em cuûa U.H.: YÙ thöùc tình maãu töû cuõng nhö tinh thaàn traùch nhieäm ñoái vôùi con caùi. Quan taâm ñeán cuoäc soáng cuûa caùc con, nhaát laø ñoái vôùi U.H.. Taïo cô hoäi ñeå caùc anh chò em U.H. gaëp nhau nhieàu hôn. C. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: Thöïc teá tröôùc maét ñoái vôùi U.H. khoâng thaáy coù vaán ñeà gì nguy haïi hay caáp baùch laém. Theá nhöng soáng trong moâi tröôøng khoâng maáy thuaän lôïi nhö theá, lieäu raèng U.H. coù ñuû söùc “ñeà khaùng” ñeå vöôït qua, soáng nhö moät con ngöôøi toát ñöôïc khoâng ???. Vì theá thieát nghó ñeå ngaên ngöøa, phoøng tröôùc caàn coù nhöõng keá hoaïch haønh ñoäng cuï theå: 1. Nhaân vieân xaõ hoäi seõ laø caàu noái giöõa gia ñình thaân chuû vôùi caùc nguoàn taøi nguyeân coäng ñoàng ñòa phöông, lieân laïc vôùi caùc ñoaøn theå ban ngaønh caùc caáp thaêm hoûi ñoäng vieân, an uûi ba cuûa Huøng ñeå taïo theâm söï tin töôûng, naâng ñôõ.
 12. 12. 12 2. Giuùp oån ñònh söõa chöõa tuùp lieàu ñeå U.H. coù nôi choán oån ñònh ñeå hoïc haønh khoâng ñi lang thang ngoaøi ñöôøng vaø ba cuûa U.H., cuõng coù choã ñeå nghó ngôi khi ñi laøm veà, vaø coù leõ nhö theá, oâng khoâng boû nhaø ñi theo baïn beø, boû beâ U.H.. 3. Caùn boä Nhaø môû cuõng neân tìm caùch lieân heä meï cuûa U.H. ñeå giuùp baø nhaän thöùc raèng caàn phaûi quan taâm nhieàu tôùi con caùi, nhaát laø ñoái vôùi U.H. trong giai ñoïan naøy… 4. Tìm nguoàn vaät chaát hoã trôï tam thôøi nhö: quaàn aùo, giaày deùp saùch vôõ … 5. Ñeå giuùp U.H. khoâng ñi lang thang ñaây ñoù, coù leõ neân cho em thöôøng xuyeân ñeán sinh hoaït taïi Nhaø môû hôn. 6. Taùc ñoäng trong nhoùm vaên hoaù vaø nhoùm vuõ ñeå caùc em bieát ñoaøn keát vaø yeâu thöông nhau, khoâng phaân bieät ñeå traùnh söï maëc caûm nôi em… TRÖÔØNG HÔÏP 3 : EM L.T.H. Hoï vaø teân : L.T.H., 12 tuoåi Trình ñoä vaên hoaù: Lôùp 2 Ñòa chæ : Tónh Ñoàng Thaùp. 1.Hoaøn caûnh gia ñình : Laø con gaùi thöù hai trong gia ñình . Cha maát sôùm, meï laáy choàng khaùc, coù moät em gaùi sinh ñoâi laø D., hai chò em soáng vôùi baø ngoaïi ñoàng thôøi giöõ con cuûa Dì Saùu vì Dì Saùu baän ñi laøm aên xa. Nhaø em raát ngheøo bò thieáu nôï ngöôøi ta, khoâng coù tieàn traû nôï neân meï baûo em theo Dì Saùu sang Campuchia ñeå laáy tieàn traû nôï. Khoâng ngôø qua Campuchia, Dì Saùu baùn em cho nhaø chöùa vôùi giaù laø 400 USD. ÔÛ ñaây ñöôïc moät thaùng, em ñöôïc oâng Myõ ñeán giaûi vaây cuøng vôùi saùu em ngöôøi Vieät khaùc, oâng ñoù ñem em veà ôû moät nôi taäp trung. ÔÛ ñaây em ñöôïc chaêm soùc raát chu ñaùo vaø ñaày thöông yeâu cuûa Dì Hac-len ( laø ngöôøi maø oâng Myõ möôùn ñeå
 13. 13. 13 soáng vaø daïy em), em raát thöông Dì naøy, ôû ñaây ñöôïc moät naêm, em ñöôïc ñöa veà Vieät Nam vaø ñöôïc gôûi vaøo Trung Taâm giaùo duïc vaø daïy ngheà thanh thieáu nieân thaønh phoá Hoà Chí Minh. Cha cuûa L.T.H. laø oâng L.V.Ñ. ( ñaõ maát ) Meï laø N. T.T., 37 tuoåi ( buoân baùn ) Cha keá laø N.V.H. Coù moät em gaùi teân laø D. cuõng cuøng hoaøn caûnh nhö L.T.H. 2.Vaán ñeà cuûa thaân chuû: Bò khuûng hoaûng veà taâm lyù, ñang haän meï, bò huït haüng. 3.Phaân tích vaán ñeà: Qua trao ñoåi vôùi em, em cho bieát söï vieäc : Meï baùn em sang Campuchia, neân hieän em raát haän vaø buoàn meï, em cöù nghó meï khoâng thöông em neân môùi laøm nhö vaäy, em nghó laø meï seõ baùn em moät laàn nöõa neân em raát sôï vì theá hieän nay em vaãn coøn sôï vaø nhaát laø em rôøi khoûi baøn tay saên soùc cuûa Dì Hac- len neân em bò huït haüng. Nhöng qua vaøi laàn tieáp xuùc thì L.T.H. laø moät ñöa beù raát deã thöông, em raát thích vaø chaêm hoïc chöõ cuõng nhö hoïc ngheà, em khoâng coù daáu hieäu gì chaùn naûn, vì theá caàn giuùp em oån ñònh veà maët taâm lyù vaø höôùng ngheà cho em. 4. Nhaân dieän vaán ñeà: L.T.H. ñang coøn buoàn meï. L.T.H. raát töï tin vaøo töông lai vaø khaû naêng cuûa mình. L.T.H. caàn moät moâi tröôøng soáng oån ñònh ñeå phaùt trieån ( coù theå ôû vôùi ngoaïi ). Giaûi quyeát vaán ñeà caàn keát hôïp vôiù ñöùa em gaùi teân laø D. 5. Keá hoaïch:
 14. 14. 14 Giuùp em hieåu vaø thoâng caûm vôùi Meï ñeå em khoâng coøn buoàn haän meï nöõa, ñeå coù theå veà vôùi meï. Giuùp em ñònh ngheà naøo phuø hôïp vôùi thoân queâ vaø khaû naêng cuûa em ñoàng thôøi giuùp em hoïc chöõ. Giuùp meï em vaø ngöôøi cha keá nhaän thöùc veà traùch nhieäm vôùi con cuûa mình, coù quan taâm nhieàu hôn. Tìm hieåu khaû naêng cuûa baø ngoaïi cuûa em ñeå coù höôùng hoã trôï, taïo ñieàu kieän cho hai chò em coù theå soáng oån ñònh vôùi ngoaïi. TRÖÔØNG HÔÏP 4 : EM C.T.N.P. Hoï vaø teân: C.T.N.P., 16 tuoåi Nôi sinh : Ñoàng Nai Ñòa chæ hieän nay : Taân Thuaän Ñoâng
 15. 15. 15 Ngheà nghieäp hieän nay : Noäi trôï Trình ñoä vaên hoaù : Lôùp 6 Hoaøn caûnh gia ñình: P. laø moät coâ gaùi 16 tuoåi, vôùi meï laø baø L., cha gheû laø oâng S., hai anh M. vaø N vaø hai em cuøng meï khaùc cha, ôû Taân Thuaän Ñoâng. Hieän giôø P. ñang hoïc may ôû Maùi aám H.H. buoåi chieàu, buoåi saùng ñi röûa cheùn möôùn cho quaùn huû tieáu, caù tính ngang taøng thích ñi chôi, hôi kheùp kín. P. raát thöông meï, gheùt ngöôøi döôïng vaø cha ruoät, bôûi vì cha ruoät khoâng coù traùch nhieäm vôùi anh em P., coøn Döôïng thì nghieâm khaéc khoù tính vaø ñam meâ tình duïc. Moät hoâm oâng muoán laïm duïng tình duïc vôùi P. ôû nhaø taém, P. môùi côûi quaàn aùo ra thì oâng xaêm xaêm tôùi, P. voäi vaøng maëc quaàn aùo vaøo. Hoâm sau oâng cuõng tieáp tuïc nöõa, P. raát sôï vaø khoâng daùm noùi vôùi meï, vì sôï meï buoàn, noãi buoàn, noãi sôï laãn loän, khoâng bieát suy nghó nhö theá naøo, ôû laïi hay ra ñi, ñang ñöùng giöõa ngaõ ba ñöôøng, tình côø boà cuûa P. ñi tôùi, Phöôïng thoå loä cho boà hay vì moät mình khoâng daùm quyeát ñònh, maø boà cuûa P. teân laø K. noåi tieáng veà cöôùp giaät ôû C.H. töøng ra tuø vaøo khaùm khoâng sôï ai, trong luùc naøy K. cuõng ñang bò coâng an luøng baét cho neân hai ngöôøi quyeát ñònh boû nhaø ra ñi, ñeán moät nôi xa ñoù laø mieàn Long Khaùnh lang thang ôû ngoaøi ñöôøng ba ngaøy vaø sau ñoù kieám ñöôïc nhaø cha ruoät cuûa P., hai ñöùa xin taù tuùc cho qua ngaøy. Khoaûng moät thaùng sau, ôû nhaø meï P. lo khoâng bieát baây giôø P. ñang ôû ñaâu, vì ñaõ nhôø coâng an tìm kieám duøm ôû nhöõng xaõ gaàn ñaáy maø khoâng coù, baø môùi xöïc nhôù khoâng bieát P. coù leân cha ruoät ôû Long Khaùnh khoâng, baø môùi voäi vaøng goïi ñieän thoaïi cho cha cuûa P. thì quaû thaät hai anh chò ñang ôû ñoù, trong loøng baø cuõng an taâm, nhöng baø raát laø töùc vì taïi sao noù ñi theo thaèng cöôùp giaät, baø xui cha noù ñuoåi veà,vì ôû döôùi naøy coâng an ñang coù leänh truy naõ Khanh, cho neân oâng ñuoåi hai ñöùa luoân Khi trôû veà K. daãn P. veà nhaø K. ôû khu M.L., meï K. cuõng chaáp nhaän cho P. ôû trong nhaø, mieãn laø hai ñöùa ñi laøm coù tieàn ñöa veà cho baø,
 16. 16. 16 baø khoâng caàn bieát ñoàng tieàn ñoù phaùt xuaát ôû ñaâu. Sau hai thaùng thì nghe tin K. bò baét veà toäi cöôùp giaät ôû ñöôøng cao toác, vaø bò giam taïi traïi giam Chí Hoaø. Luùc naøy P. ôû nhaø bô vô khoâng nôi nöông töïa, gia ñình choàng ñuoåi P. ra khoûi nhaø. P. quay trôû veà vôùi Döôïng vaø meï , thì Döôïng cuõng ñuoåi, meï Phöôïng thaáy toäi nghieäp nhöng baø khoâng coù quyeàn can thieäp, vì loãi P. boû nhaø ra ñi, P. ñaønh phaûi ôû ngoaøi ñöôøng, trong luùc naøy P. ñang mang thai maø khoâng bieát, vaøo moät buoåi chieàu P. bò ñau buïng döõ doäi, P. toác taû tôùi baùc só khaùm beänh. Baùc só chuyeån P. ñeán nhaø thöông Töø Vuõ. Khi sieâu aâm thì phaùt hieän P. ñaõ coù thai 5 thaùng maø thai ñaõ bò hö roài. Baùc só chích thuoác ñeå thai ra töï nhieân. Luùc naøy P. nhö ñi vaøo con ñöôøng cuøng P. sôï cheát, keâu goïi söï giuùp ñôõ cuûa meï ruoät P. baèng moät cuù ñieän thoaïi. Khi meï nghe ñieän thoaïi xong ñaõ voäi chaïy ñeán beänh vieän lo cho P. Vôùi moät bieán coá nhö theá, Döôïng , meï ñaõ cho Phöôïng trôû veà maùi nhaø thaân thöông vaø gia ñình ñaõ hoaø thuaän laïi vôùi nhau. TRÖÔØNG HÔÏP 5 : EM P.L.T.T. Kinh teá thôøi môû cöûa, ñôøi soáng ngöôøi daân coù phaàn ñôõ vaát vaû hôn, nhöng beân caïnh ñoù cuõng coøn coù nhöõng gia ñình gaëp khoâng ít khoù khaên veà kinh teá vaø nhieàu maët khaùc nöõa. ÔÛ ñaây toâi muoán noùi ñeán moät gia ñình
 17. 17. 17 cuï theå ñoù laø gia ñình cuûa beù P.L.T.T. cö nguï taïi Huyeän Caùi Beø – Tónh Tieàn Giang. T.T. bò beänh baïi naõo laø ñöùa con moät cuûa anh chò Th. Naêm nay T.T. 7 tuoåi nhöng voûn veïn chæ coù 6 kg. Qua thoâng tin töø meï vaø nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc chuùng toâi ñöôïc bieát luùc sinh ra thì Trí vaãn maïnh khoeû bình thöôøng nhö moïi ñöùa treû khaùc. Nhöng vieäc khoâng hay ñaõ ñoå xuoáng gia ñình anh chò Th. Nöûa thaùng sau khi Trí ra ñôøi thì Trí bò beänh. Anh chò Th. lo laéng chaïy chöõa thuoác men cho con trong thôøi gian daøi töø beänh vieän naøy ñeán beänh vieän khaùc. Nhöng beänh tình cuûa T.T. vaãn khoâng khoûi. Tieàn baïc, ruoäng ñaát ñaõ baùn heát maø con mình vaãn khoâng heát beänh Ñuùng laø tieàn maát taät mang. Moät thôøi gian sau ñoù khi chò Th. bieát laø con mình bò beänh baïi naõo. Baùc só noùi laø khoâng theå naøo chöõa trò heát. Duø theá chò vaãn khoâng ngöøng hy voïng vaø ñem heát tình thöông cuûa mình vaãn möôïn tieàn ñeå tieáp tuïc chöõa trò cho con. Neáu coù ai chæ choã naøo hay laø chò ñem con ñeán. Ñöôïc moät ñieàu may maén laø nhôø beân gia ñình noäi vaø ngoaïi cuûa T.T. vaãn an uûi giuùp ñôõ khi chò caàn. Theá roài baø noäi T.T. qua ñôøi khoù khaên laïi caøng choàng chaát vì oâng noäi T.T. khoâng coøn giuùp ñôõ cho chò nöõa. OÂâng noùi “ neáu thaáy khoâng coøn khaû naêng lo laéng chöõa trò cho noù ñöôïc thì ñem cho noù vaøo traïi khuyeát taät hay boû noù ñi laø xong chöù gì”. Ñuùng laø trong luùc khoù khaên theá naøy khoâng tieàn khoâng nhaø nhöng chò Th. coøn moät choã ñeå an uûi vaø hy voïng ñoù laø meï chò cho vôï choàng chò cuøng T.T. ôû nhaø treân moät maûnh ñaátù nhoû caïnh meù soâng. Caøng ngaøy moái quan heä giöõa beân choàng chò khoâng coøn khaên khít vôùi nhau nöõa, oâng noäi vaø caùc caäu cuûa T.T. daàn daàn khoâng ñeán thaêm T.T. nhö tröôùc. Baây giôø chæ nhôø vaøo baø ngoaïi khoâng giaøu coù gì. Trong thôøi gian naøy, chò luoân luoân khoùc vaø khoùc thaät nhieàu khi coù ngöôøi hoûi tôùi tình traïng beänh cuûa con mình. Veà phaàn cuûa beù T.T. thì do beänh baïi naõo neân T.T. khoâng bieát gì, tay chaân co quaép laïi, löôõi luoân leø ra vaø hay chaûy nöôùc mieáng. T.T. khoâng boø, tröôøn, ngoài hay ñi ñöôïc. Em chæ naèm yeân moät choã maét nhìn leân traàn nhaø. Hôn nöõa, T.T. coøn luoân bò soát, khoâng noùi ñöôïc, khoâng ñi tieâu tieåu ñöôïc, khoâng bieát ñoøi aên hay uoáng khi ñoùi
 18. 18. 18 vaø khaùt. Nhö vaäy, söï soáng cheát cuûa T.T. chæ coøn nhôø vaøo chò Th. vaø baøn tay chaêm soùc cuûa chò. Rieâng veà phaàn anh Th., thaáy con mình nhö theá thì ñaâm ra hay uoáng röôïu than thaân traùch phaän laø sao mình khoâng laøm ñieàu gì aùc heát maø laïi coù con nhö vaäy. Khi uoáng röôïu vaøo thì anh Th. hay ñaùnh vôï vaø quaäy phaù. Chò Th. ngaøy moät raàu lo hôn khi thaáy con nhö vaäy maø choàng thì khoâng giuùp gì ñöôïc cho gia ñình. Baây giôø choã döïa tinh thaàn cuûa chò Th. hieän nay laø caùc chuøa ñeå xin cho con mình heát beänh vaø cho choàng haõy lo laéng laøm aên tieáp söùc chò chaêm soùc con. Theá laø gaàn ñaây, anh Th. cuõng söûa chöõa laïi mình, bieát lo laøm aên giuùp vôï, neáu coù thôøi gian raõnh thì giuùp vôï chaêm soùc con. Gia ñình anh chò gaàn ñaây cuõng ñôõ vaát vaû vì ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Hoäi Phuï nöõ aáp cho vay voán neân chò môùi môû ñöôïc moät quaùn nöôùc nhoû vaø keøm theo baùn moät soá ñoà duøng khaùc. Moãi ngaøy chò lôøi ñöôïc töø 10.000 ñeán 15.000 ñoàng. Nhìn thaáy ñöôïc söï khoù khaên cuûa gia ñình chò nhö theá, choøm xoùm cuõng thöông neân giuùp ñôõ chò khi gaëp khoù khaên. Beân caïnh ñoù caùc treû con ôû xoùm cuõng thöôøng ñeán chôi vôùi T.T.. Gaàn ñaây xaõ cuõng quan taâm ñeán tình traïng beänh cuûa T.T. neân coù ñeàn chôi thaêm hoûi. Baây giôø T.T. coù teân trong danh saùch treû em khuyeát taät cuûa xaõ. Em cuõng ñöôïc öu tieân khoûi traû tieàn vieän phí khi naèm taïi traïm y teá xaõ hay beänh vieän huyeän. Nhö vaäy ta thaáy ñöôïc Trí ôû trong tình traïng khoâng theå laøm gì ñöôïc chæ naèm moät choã vôùi thaân hình co quaép laïi, anh chò Th. thì chöa yù thöùc ñöôïc tình traïng beänh cuûa con mình ñeå giuùp vaø chaêm soùc con toát hôn. Trong tình traïng gia ñình anh chò Th. nhö theá thì xaõ, traïm y teá, caàn coù nhöõng haønh ñoäng gì ñeå höôùng daãn cho anh chò Thaønh trong caùch chaêm soùc con hay theo doõi hoã trôï veà vieäc chöõa trò , phuïc hoài caùc chöùc naêng coøn laïi cuûa Trí ñeå cho gia ñình anh chò Th. coù ñöôïc moät tia hy voïng saùng hôn cho ñôøi soáng gia ñình chaêng ? PHAÂN TÍCH MAËT MAÏNH VAØ MAËT YEÁU CUÛA TRÖÔØNG HÔÏP BEÙ P.L.T.T. : Maët maïnh vaø maët yeáu cuûa caù nhaân, gia ñình vaø coäng ñoàng ( gia ñình beù coù 3 ngöôøi: cha, meï vaø beù ).
 19. 19. 19 Gia Ñình Coäng ñoàng Beù T.T. CHA MEÏ (7 tuoåi) (37 tuoåi) (30 tuoåi) - Coù khi .Thöông .Raát thöông . Choøm xoùm quan T.T. bieát con con taâm giuùp ñôõ gia nhöng chæ .Hieän nay .Vui veû khi ñình beù moät chòu khoù chaêm soùc .Coù nhoùm thaêm MAËT thoaùng laøm vieäc con. Hay vieáng tình traïng (laøm möôùn) aãm con ñi beänh cuûa Trí. MAÏNH .Chæ coù moät chôi .Hoäi phuï nöõ coù giuùp con .Chòu ñöïng voán buoân baùn .Bieát chaáp khoù khaên .Caùc em nhoû ôû xom nhaän hoaøn vaø vöôït qua hay ñeán chôi caûnh caùch maïnh .Hieän coù söï hoã trôï meõ cuûa traïm y teá khi .Chæ coù moät naèm vieän ñöôïc con mieãn phí. Beù T.T. GIA ÑÌNH Coäng ñoàng .Beänh baïi naõo .Baét ñaàu khoâng . .Khoâng noùi ñöôïc khaùm beänh cho .Y teá chöa höôùng daãn .Thaân theå co con khi nghe laø cho gia ñình vieäc chaêm quaép khoâng chöõa trò heát. soùc treû khuyeát taät (bò baïi .Khoâng laät, boø, .Nhaø ngheøo, cha naõo) nhö theá naøo, y teá ngoài hay ñi ñöôïc laøm khoâng oån ñònh chöa coù keá hoaïch cuï theå .Luoân bò soát meï thu nhaäp raát ñeå laøm vaø hoã trôï veà vieäc .Aên uoáng khoù thaáp moãi ngaøy chöõa trò, phuïc hoài chöùc khaên 10.000 ñoàng do naêng hay taäp vaät lyù trò .Ñi tieâu thì phaûi buoân baùn nhoû. lieäu.
 20. 20. 20 MAËT bôm thuoác .Cha ñi laøm, meï lo .Nhoùm hoã trôï coäng ñoàng .Khoâng bieát töï buoân baùn ñeå Trí chöa coù söï quan taâm tích YEÁU ñieàu khieån ñöôïc naèm moät mình cöïc hôn chæ laøm coù leä laø khi aên, uoáng hay treân giöôøng. ñeán xem em vaø ghi teân veä sinh. .Khoâng coù taøi saûn em vaøo danh saùch treû rieâng. khuyeát taät xaõ .Ñang ôû nhôø taïi moät ngoâi nhaø nhoû caïnh con raïch. .Cha hay uoáng röôïu do suy nghó sao con mình bò nhö theá, khoâng baèng con ngöôøi ta, hay ñaùnh vôï. .Cha meï chöa nhaän thöùc roõ veà taät cuûa con mình cho neân khoâng theå giuùp vaø chaêm soùc con caùch toát. TRÖÔØNG HÔÏP 6 : EM V.T.T.L. Hoï vaø teân : V.T.T.L. ( 14 tuoåi) Boá laø V.V.C. ( 37 tuoåi ) Meï laø N.T.T.T. (32 tuoåi).
 21. 21. 21 Anh C. vaø chò T. cöôùi nhau naêm 1984 vaø sinh ñöôïc 3 ngöôøi con ( V.T.T.L. laø chò caû ). Naêm 1995 Chò T.û boû choàng theo anh Ñ. ñaõ coù vôï 5 con. Chò mang theo beù L. ( luùc aáy 10 tuoåi), laáy theo moät chieác xe Su Crystal, 6 chæ vaøng vaø 500.000 ñoàng. Anh Ñ. laø baïn cuûa anh C., thöôøng ñeán nhaø anh C. chôi côø baïc neân quen chò T.. Hai ngöôøi coù tình caûm vôùi nhau. Anh C. côø baïc röôïu cheø khoâng chaêm soùc vôï con, khi bieát vôï coù tình yù vôùi baïn mình. Anh uoáng röôïu say vaø haønh haï vôï mình, ñeán ñoä bò thöông naëng phaûi vaøo beänh vieän. Anh Ñ. thaáy tình caûnh ñoù ñem chò Thuûy ñi chöõa beänh vaø ñöa chò Thuûy veà chung soáng taïi xaõ T.T. Anh Ñ. vaãn soáng ngheà daãn moái côø baïc, chò T. coù luùc ñi baùn veù soá. Cuoäc soáng môùi ñaày phöùc taïp ñoái vôùi beù L.. Chò T. lieàu ñem con ñi gôûi nôi nhaø chò baïn laø chò P.. Chò naøy cuõng ñi baùn veù soá caû ngaøy. Em L., buoàn vì cha meï boû rôi, khoâng ai chaêm soùc, gia ñình tan vôû, L. thöông hai ñöùa em ôû nhaø neân veà ôû nhaø vôùi boá. Nhöng ñöôïc moät thôøi gian ngaén anh C. daãn veà moät coâ baïn gaùi ñaõ coù moät con, choàng cheát, töø N.T. vaøo laøm aên .Chò teân laø H. veà chung soáng vôùi anh C. nhö vôï choàng. Töø ñoù naûy sinh nhieàu maâu thuaãn giöõ Dì gheû vaø con choàng. Em L. tình khí thaúng thaén, choáng ñoái vieäc laøm cuûa boá ra maët, neân bò anh C. luoân chöûi maéng vaø ñaùnh ñaäp. Khoâng chaáp nhaän caûnh gia ñình nhö theá, em L. chaùn naûn boû nhaø ra ñi naêm 12 tuoåi. Hieän nay chò H. ñang coù thai vôùi anh C. ñang ôû vôùi anh cuøng vôùi 3 ñöùa con: Hai ñöùa con anh C. vaø moät ñöùa con rieâng cuûa chò . Coøn anh chò C. ñaõ laøm ñôn xin ly dò Toaø ñaõ hoøa giaûi nhieàu laàn nhöng vaãn chöa xong. Ngaøy 30 thaùng 01 anh chò tieáp tuïc ra toaø vì chöa giaûi quyeát ñöôïc vieäc chia taøi saûn, nhaø cöûa. Roài ngaøy 01 thaùng 2 anh C. cuõng ñöôïc môøi ra toaø vì em L. bò hieáp daâm. DIEÃN BIEÁN CUÛA CUOÄC HOÛI CUNG TAÏI PHIEÂN TOAØ XÖÛ TOÄI HIEÁP DAÂM
 22. 22. 22 Ñaây laø phieân toaø xöû vi phaïm ñeán nhaân phaåm cuûa con ngöôøi maø naïn nhaân laïi laø hai em beù gaùi: V.T.T.L. 14 tuoåi vaø T.T.N.T. 15 tuoåi. Tøoøa chæ cho pheùp nhöõng ngöôøi ñöôïc giaáy môøi laø cha meï cuûa bò can vaø bò phaïm, nhöõng ngöôøi laøm chöùng. Toâi ( sinh vieân thöïc taäp ) vaø anh Cöôøng phuï traùch Ñoaøn Thanh Nieân tænh, xin vaøo tham döï nhö moät ngöôøi chöùng kieán phieân toøa. Ñaàu tieân beân Coâng toá leân aùn : Anh N.C.D. ñaõ hai laàn coù tieàn aùn, ñaõ hieáp daâm em V.T.T.L.taïi nghóa ñòa Haø Noäi, laøm gaây thöông tích nôi boä phaän ngöôøi nöõ, giaùm saùt cuûa Ban y teá thò thöïc phaûi khaâu 7 muõi kim. Em bò ngaát xæu ra raát nhieàu maùu. Vaø ngaøy hoâm sau N.C.D. coøn cöôõng hieáp em T.T.N.T.15 tuoåi taïi Ñaïi loä …… OÂng thaåm phaùn chaát vaán em L. vaø baûo em töôøng thuaät laïi söï kieän ñoù. Em L. töôøng thuaät: Tröa hoâm ñoù, em ñang ngoài chôi ôû coâng vieân, thì N.C.D. ñi cuøng vôùi N.T.V. eùp em L. ñi vaøo ñöôøng daãn tôùi nghóa trang Haø Noäi, caùch coâng vieân khoaûng moät caây soá. Ñang khi bò eùp ñi, thöøa luùc sô hôû, em L. vuøng chaïy thoaùt, chui vaøo nhaø chò N.. Nhöng N.C. D. vaø N.T.V. cöù laûng vaûng tröôùc nhaø chò N. vaø noùi vôùi chò raèng chuùng toâi baét noù veà cho boá meï noù, noù boû nhaø ñi maáy ngaøy nay roài, chò N. phaàn vì coù moät mình, phaàn khoâng bieát chuyeän theá naøo, maø cuõng bieát em L. tröôùc ñoù, neân ñaõ ñeå cho chuùng loâi em L. ra vaø ñöa vaøo nghóa ñòa. N.C.D. loâi Lan vaøo nghóa trang ñeå thöïc hieän haønh vi hieáp daâm coøn N.T.V. thì ñöùng ôû ngoaøi coång canh chöøng. Sau ñoù, D. ra goïi V. vaøo tieáp tuïc hieáp daâm vôùi L.. Nhöng khi vaøo tôùi nôi V. thaáy L. ruõ röôïi maùu me beâ beát, thöông tình ñöa em L. vaøo beänh vieän Thoáng Nhaát chöõa trò. Sau ñoù baïn beø cuûa L. ôû coâng vieân toá caùo vaø D. vaø V. ñeàu bò baét. Thaåm phaùn tieáp tuïc hoûi cung D. vaø phaân tích cho D. thaáy D. ñaõ coù haønh vi xaâm phaïm ñeán nhaân phaåm treû em moät caùch traàm troïng. Sau ñoù hoûi cung moïi ngöôøi coù lieân quan, Coâng Toá Vieän ñeà nghò moät möùc aùn cao nhaát ñeå laøm göông cho caùc thanh nieân khaùc laø möùc aùn töû hình.
 23. 23. 23 Luaät sö baøo chöõa vaø xin cho D. moät cô hoäi nöõa ñeå laøm laïi cuoäc ñôøi. Cuoái cuøng sau khi hoïp hoäi ñoàng xeùt xöû. OÂng Chaùnh Aùn tuyeân boá • D. bò tuø chung thaân vaø boài thöôøng cho em L. 3 trieäu ñoàng tieàn thuoác men. • V. bò 3 naêm tuø ôû, vì toäi ñoàng phaïm vaø saøm sôõ vôùi treû nöõ. Nhaän xeùt Hoäi ñoàng xeùt xöû tuy ñaõ ñieàu tra söï kieän nhöng vaãn chöa naém roõ nguyeân nhaân thuùc ñaåy daãn ñeán toäi phaïm. Em L. coøn giaáu toaø nhöõng gì thaát lôïi cho em nhö: 1. Em ñaõ boû hoïc, boû gia ñình ñi buïi ñôøi. 2. Vieäc em coù ñôøi soáng tình duïc vôùi ngöôøi khaùc ñeå kieám tieàn nhöng vaán ñeà naøy thì khoâng coù chöùng cöù. Hieän nay, em L. coøn lieân heä vôùi meï. Ñi buïi ñôøi nhöng thænh thoaûng coù veà thaêm meï vaø meï cuõng ñi tìm gaëp con. Moái töông quan thöôøng xuyeân vaø gaén boù nhaát ñoái vôùi em L. laø moái töông quan baïn beø. Caùc thaønh vieân trong baêng phaûi töông trôï, giuùp nhau ñeå maø soáng, coù theå noùi raèng moät khi em L. ñaùnh maát ñi caùc moái töông quan vôùi gia ñình, toân giaùo, choøm xoùm, thì em phaûi thaéc chaët moái giaây baïn beø, ñeå nöông döïa vaøo nhau. Toång hôïp caùc thoâng tin thu thaäp töø cha meï, coâ, chuù, haøng xoùm, caùc thoâng tin do toaø aùn cung caáp, trao ñoåi vôùi em L., coù theå ñuùc keát thaønh baûng phaân tích döôùi ñaây. A.CAÙC YEÁU TOÁ TÍCH CÖÏC: Caù nhaân Gia ñình Coäng ñoàng 1. Töï nguyeän xin vaøo 1. Coù meï thöông vaø 1. Ban BVCSTE ñang nhaø môû. lieân laïc. noå löïc taïm ñöa em 2. Khao khaùt moät ñôøi 2. Coù baø Coâ giuùp ñôõ vaøo nhaø tình
 24. 24. 24 soáng oån ñònh ñeå luùc gaëp naïn. thöông. laøm vieäc. 3. Coù hai em thöông 2. Coøn ñöôïc caùc baïn 3. Hy voïng moät ngaøy meán. giuùp ñôõ. naøo ñoù coù khaû 4. Coøn cha duø coù naêng nuoâi hai em. nhöng nhieàu xung 3. Caùc sinh hoaït toân 4. Coù baûn lónh, coù yù khaéc. giaùo quanh vuøng chí. 5. Baø noäi quan taâm. nhaéc nhôû em quay 5. Coù oùc chæ huy veà ñôøi soáng toát 6. Coù suy nghó, yù laønh. höôùng phuïc thieän. 7. Aên noùi ngang böôùng 8. Coù thaân hình vaïm vôõ, tao uy theá. 9. Coù uy ñoái vôùi ñaøn em. B.CAÙC YEÁU TOÁ TIEÂU CÖÏC: Caù nhaân Gia ñình Coäng ñoàng 1. Tuoåi coøn nhoû maø 1. Gia ñình ñoå vôõ. 1. Baø coâ giuùp ñôõ ñaõ vöôùng teä naïn xaõ 2. Boá ñem gaùi veà nhöng bao che cho hoäi. nhaø, meï theo trai. treû. . Buïi ñôøi. 3. Beân noäi ghen gheùt 2. Caùc ñoaøn theå ñòa . Bò hieáp daâm. 4. Beân ngoaïi töø phöông khoâng coù . Baùn daâm. khöôùc nhöõng bieän phaùp . Röôïu, thuoác laù. 5. OÂng ngoaïi boû baø ngaên ngöøa, cheá . Xì - ke ngoaïi ñi ôû vôùi ngöï. Moâi tröôøng . Baêng nhoùm. ngöôøi khaùc. xaáu côø baïc, röôïu 1. Coù tính gian laän, 6. OÂng boá uoáng röôïu cheø. aên caép vaët. côø baïc. 3. Caùc ñoaøn theå chöa 2. Khoâng thaät loøng, 7. Baø meï laõng maïn, tích cöïc giuùp ñôõ duøng lôùi ngon ngoït chöng dieän. khi em bò naïn ñeå
 25. 25. 25 löøa ngöôøi. can thieäp kòp thôøi. 3. Tính tình laõng maïn. C.XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ : Ñaây laø vaán ñeà moät treû em bò boû rôi, bò ñaøn aùp, bò ñaùnh ñaäp, rôi vaøo tình traïng khoâng coù nôi nöông töïa. Taát caû phaùt xuaát töø tình traïng ñoå vôõ cuûa gia ñình, maø ngöôøi cha ngöôøi meï thieáu traùch nhieäm ñoái vôùi con caùi, hoaëc thieáu söï hy sinh cho töông lai cuûa con em: Boá laáy vôï khaùcï, me cuõng laáy choàng khaùc. Con caùi rôi vaøo caûnh coâ ñôn vaø bò phaân bieät ñoái xöû trong tình caûm vaø trong sinh hoaït gia ñình. Do ñoù, vaán ñeà ôû ñaây laø taïo moâi tröôøng oån ñònh ñeå em Lan coù theå trôû veà soáng bình thöôøng nhö nhöõng treû em khaùc, ñöôïc nuoâi naáng, daïy doã thöông yeâu. D.CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ: 1.Ñoái vôùi em L. : 1. Cuõng coá yù thöùc muoán trôû veà ñôøi soáng oån ñònh toát laønh 2. Giaûi thích ñeå em hieåu vaø ñoàng caûm hoaøn caûnh cuûa meï, ñeå chaáp nhaän veà ôû vôùi meï, döôïng. 3. Taïo moâi tröôøng hoïc – laøm giuùp em töï laäp kieám soáng, taïo laäp ñôøi soáng toát cho mình. 2.Ñoái vôùi gia ñình vaø coäng ñoàng : 1. Vaän ñoäng cha meï tìm giaûi phaùp toát nhaát ñeå taïo baàu khí gia ñình aám cuùng cho con caùi ñoaøn tuï. 2. Vaän ñoäng ngöôøi meï coù söï hy sinh töø boû nhöõng gì khoâng phuø hôïp.
 26. 26. 26 3. Caùc ban ngaønh ñoaøn theå ñòa phöông coù phöông aùn hoã trôï. E.KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ: Nhaân vieân xaõ hoäi laø caàu noái giöõa thaân chuû vaø caùc taøi nguyeân coäng ñoàng ñòa phöông. Seõ lieân laïc vaän ñoäng ban BVCSTE phöôøng lieân laïc caùch hôïp phaùp vaø heä thoáng leân ban BVCSTE tænh ñeå coù söï naâng ñôõ taïo moâi tröôøng toát cho em hoïc taäp vaø sinh soáng. 1.Coù theå tìm cho em moät coäng vieäc vöøa khaû naêng vaø söùc khoeû ñeå em laøm vieäc vaø hoïc taäp. 2.Tieáp xuùc vôùi meï em ñeå cuøng tìm moät giaûi phaùp toát nhaát cho vieäc hai meï con töï möu sinh baèng moät vieäc laøm oån ñònh ñaûm baûo ñôøi soáng. Khoâng neân baùm döïa vaøo moät ngöôøi coù gia ñình 5 con vaø meâ côø baïc. TRÖÔØNG HÔÏP 7 : EM N.V.T. Hoï vaø teân : N.V.T., 14 tuoåi. Nôi sinh : Baéc Giang. Trình ñoä vaên hoaù: 8/12 (boû hoïc 10/99)
 27. 27. 27 Ñòa chæ hieän nay: Quaän 1, Tp HCM. Boá : N.Ñ.B. - laøm ruoäng Meï :T.T.M. - buoân baùn Hai em : N.T.L. N.N.N. A.ÑAËC ÑIEÅM CAÙ NHAÂN : N.V.T. thaân hình nhoû nhaén, noùi gioïng Baéc, da ngaâm ñen, raát lanh, ngoan vaø leã pheùp. B.HOAØN CAÛNH GIA ÑÌNH : N.V.T. laø moät caäu beù 14 tuoåi, ñang hoïc lôùp 8. Gia ñình N.V.T. coù 3 anh em. N.V.T. laø con ñaàu, coøn hai em gaùi, moät ñi hoïc , moät coøn nhoû. Boá N.V.T. laø oâng B. 36 tuoåi, laøm ruoäng. Sau vuï muøa thì oâng thöôøng nhaäu nheït, côø baïc veà nhaø ñaùnh vôï, ñaùnh con. Meï N.V.T. laø baø M. 35 tuoåi laøm ngheà buoân baùn gaïo vaø laøm ruoäng, thu nhaäp trung bình cuûa gia ñình khaù, khoâng thieáu thoán laém. N.V.T. sau khi ñi hoïc veà phaûi giuùp gia ñình laøm ruoäng, troàng hoa maøu khaùc, em raát thöông meï vaø caùc em, nhöng laïi raát gheùt boá vì oâng thöôøng ñaùnh em vaø em giaän oâng vì oâng baûo “ Maày khoâng phaûi laø con tao, maày khoâng gioáng tao”. Em haän boá em vì caâu noùi naøy. Em ñaõ boû nhaø ñi 3 laàn nhöng ñöôïc gia ñình (boá) ñi ñoùn veà. Laàn naøy em gaït meï laáy tieàn ñoùng tieàn hoïc roài ñi vaøo thaønh phoá luoân. Ñöïôc coâng an ñöa vaøo Maùi Aám T.X. (26/10/99). Hieän nay N.V.T. vaãn coøn haän boá, em ñang muoán ñi hoïc tieáp tuïc. Em vaøo thaønh phoá tìm baùc T. vaø baø ngoaïi cuøng caùc anh baø con ôû Ñoàng Nai. MAËT MAÏNH VAØ MAËT YEÁU HEÄ THOÁNG THAÂN CHUÛ
 28. 28. 28 Ñoái töôïng Maët maïnh Maët yeáu 1. Raát thöông meï vaø 1. Haän boá em 2. Boû nhaø ñi nhieàu N.V.T. 2. Raát lanh, ngoan, leã laàn pheùp. 3. Boû hoïc 3. Hoïc lôùp 8 4. Lanh lôïi, noùi doái 4. Söùc khoeû toát 5. muoán ñi hoïc laïi 6. Coù ngheà 5. Côø baïc, röôïu cheø BOÁ 7. Thöông con, vôï 6. Ñaùnh vôï, con 8. Coù con 9. Thöông con 7. Khoâng baûo veä MEÏ 10. Coù ngheà ñöôïc con 11. Chòu ñöïng 8. Chòu ñöïng BAØ CON 12.Thöông N.V.T. 9. Ít quan taâm COÄNG ÑOÀNG Chöa cung caáp dòch vuï hoã trôï TRÖÔØNG HÔÏP 8 : EM T.T.T.H. BAÛN THAÂN EM T.T.T.H. T.H. laø moät coâ beù chæ môùi 14 tuoåi, taàm voùc nhoû hôn nhieàu so vôùi tuoåi cuûa em.Vì cuoäc soáng gia ñình quaù khoù khaên thieáu thoán, cha meï
 29. 29. 29 khoâng quan taâm, em ñaõ sôùm sa vaøo con ñöôøng nghieän ngaäp. Em raát thöôøng xuyeân tuï taäp beø baïn trong lôùp, ruû reâ nhau vaøo caùc sieâu thò ñeå troäm caép vaët. Em cuõng buoân baùn ma tuùy ñeå coù tieàn ñi chôi. T.H. raát thöôøng ñeán vuõ tröôøng vaøo caùc buoåi toái. Em laø ñoái töôïng ñaõ coù quyeát ñònh caûi taïo taïi ñòa phöông. Em coù quen vôùi T. ñaõ coù 3 ñôøi vôï. T. laø ma coâ, chuyeân daét gaùi cho Taây baloâ. Moái quan heä giöõa hai ngöôøi raát coâng khai. Cha cuûa T.H. raát baát bình. OÂng sôï T.duï doã con oâng vaøo con ñöôøng maïi daâm. OÂng ñaõ nhôø chính quyeàn can thieäp nhöng T.H. vaãn moät möïc khaêng khaêng quan heä vôùi T. Anh T. raát thöông yeâu em vaø vaãn tieáp tuïc quan heä vôùi T.H. Co laàn ñi chôi ôû vuõ tröôøng, T coù ñaùnh T.H. Cha T.H. noùi raèng thöôøng thaáy T. chôû em ñi veà phía quaän 4. OÂng nghi T. ñang daét moái cho con oâng haønh ngheà maïi daâm. Keát quaû em T.H. ñaõ bò T. laïm duïng tình duïc vaø T.H. ñaõ mang thai. Taïi tröôøng hoïc, do nghieän ma tuùy quaù naëng neân T.H. khoâng theå taäp trung vaøo vieäc hoïc. Em hoïc raát keùm, hay boû hoïc, boû thi. Khi bieát chuyeän cuûa em, nhaø tröôøng ñaõ yeâu caàu cha meï em ruùt hoà sô veà, khoâng cho tieáp tuïc hoïc nöõa. GIA ÑÌNH Gia ñình em T.H. goàm boá meï, moät chò gaùi, em gaùi vaø moät ñöùa em trai. Chò em cuõng raát quaäy pha,ù hieän ñang hoïc ôû tröôøng 15/5. Ñöùa em trai nhoû hoïc taïi moät lôùp hoïc tình thöông. Gia ñình em khoâng coù nhaø cöûa, soáng lang thang, taïm bôï. Buoåi saùng caû nhaø soáng ôû væa heø, buoåi toái traûi baït treân saân thöôïng cuûa raïp haùt ñeå nguû. Cha meï em laøm ngheà vaù söûa xe ñaïp, thu nhaäp khoaûng 30.000 ñoàng/ ngaøy. Cha em cuõng hay thöôøng xuyeân say xæn, quaäy phaù laøm maát traät töï khu phoá. Meï em raát ít noùi, thöôøng im laëng moãi khi gaëp nhaân vieân xaõ hoäi. Hai oâng baø khoâng theå chaêm soùc ñaày ñuû cho con veà vaät chaát laãn tinh thaàn. Gia ñình maïnh ai naáy soáng.
 30. 30. 30 MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Khu vöïc gia ñình em soáng raát phöùc taïp, luoân taäp trung nhieàu thaønh phaàn baát haûo, laø nôi tuï taäp cuûa daân aên chôi, quaäy phaù. Buoåi toái khu vöïc naøy thöôøng coù toå chöùc ñua xe. Chung quanh khu vöïc coù raát nhieàu quaùn caø pheâ ñeøn môø. Haøng xoùm chung quanh khoâng coù thieän caûm vôùi gia ñình em, nhieàu laàn yeâu caàu chính quyeàn khoâng cho gia ñình em ñöôïc soáng gaàn ñoù do cha em thöôøng hay laøm oàn gaây maát giaác nguû cuaû moïi ngöôøi. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ TH laø moät coâ beù vöôùng vaøo nhöõng teä naïn xaõ hoäi do khoâng ñöôïc quan taâm, giaùo duïc, nuoâi döôõng trong moät moâi tröôøng laønh maïnh. Em laø ñöùa treû thieáu thoán caû vaät chaát laãn tinh thaàn. Taát caû nhöõng thieáu thoán ñoù cuøng vôùi taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng soáng xung quanh ñaày caïm baãy ñaõ bieán em thaønh moät ñöùa treû hö hoûng, deã daãn ñeán phaïm toäi. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a. ÑOÁI VÔÙI T.H. - Giuùp em töï boäc loä nhöõng suy nghó cuûa mình; - Giuùp em nhaän thaáy vaán ñeà cuûa mình; - Giuùp em thay ñoåi caùch soáng. b. ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH T.H. Caûi thieän tình traïng chung veà vaät chaát cuõng nhö tình caûm ( vaán ñeà quan heä, ôû vaø thu nhaäp ) KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ
 31. 31. 31 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø cuûa moät ngöôøi hieåu bieát vaø chaáp nhaän con ngöôøi cuûa em, ngöôøi maø em coù theå gaén boù vaø boäc loä taâm söï. 2. Troø chuyeän, ñeå em coù cô hoäi boäc loä vaø qua ñoù nhaân vieân xaõ hoäi coù cô hoäi ñeå giuùp em nhaän ra hoaøn caûnh cuûa mình. 3. Giuùp em cai nghieän ma tuùy 4. Giuùp em giaûi quyeát chuyeän sinh con vaø nhöõng vaán ñeà sau khi sinh . 5. Giuùp em tieáp tuïc ñöôïc ñi hoïc hoaëc hoïc moät ngheà thích hôïp. 6. Lieân heä vôùi caáp coù thaåm quyeàn, ñoaøn theå ñòa phöông ñeå giuùp ñôõ kinh teá cho gia ñình em. 7. Vaän ñoäng, höôùng daãn gia ñình, cha meï em quan taâm, chaêm soùc, toân troïng T.H. nhieàu hôn, daïy doã con caùi ñuùng caùch hôn. 8. Tìm hieåu veà T., giuùp T. coù traùch nhieäm vôùi T.H., chaêm soùc T.H. khi sinh con vaø nuoâi con. TRÖÔØNG HÔÏP 9 : EM H.M.K. BAÛN THAÂN EM H.M.K. : H.M.K.,14 tuoåi, laø ngöôøi goác Hoa. Em coù voùc ngöôøi nhoû beù vaø caùi nhìn raát linh hoaït. ÔÛ tröôøng hoïc, söùc hoïc cuûa em chæ thuoäc loaïi trung
 32. 32. 32 bình nhöng moïi ngöôøi ai cuõng bieát ñeán teân em. Em thuoäc daïng hoïc sinh caù bieät, khaù quaäy phaù, luoân muoán chöùng toû mình vaø muoán moïi ngöôøi bieát ñeán vaø neå sôï mình. Tuy vaäy, em ñoái xöû khaù toát vôùi baïn beø, saün saøng giuùp ñôõ baïn khi caàn. Khaù nam tính neân caùc baïn thöôøng goïi em laø “peâñeâ”. Em raát laáy laøm khoù chòu vaø böïc mình veà vaán ñeà naøy. Khi tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi, em toû ra raát khoân kheùo, linh hoaït trong giao tieáp. Em cho bieát môùi töø ôû queâ leân thaønh phoá soáng, neân em raát sôï bò baïn beø khinh thöôøng neân phaûi toû ra mình cuõng “saønh ñieäu” khoâng keùm ai. ÔÛ nhaø, em hay tuï taäp vôùi ñaùm treû trong chung cö quaäy phaù ngöôøi naøy ngöôøi kia. Hieän taïi em ñang gia nhaäp moät baêng nhoùm buïi ñôøi. Buoåi toái, em theo chaân caùc “ñaøn anh” tham gia laãn coå vuõ caùc cuoäc ñua xe treân ñöôøng phoá. GIA ÑÌNH H.M.K. soáng trong moät gia ñình coù nhieàu theá heä cuøng ôû chung trong moät caên hoä chung cö khaù chaät choäi goàm oâng baø, caùc coâ chuù baùc, boá meï, em vaø moät ñöùa em trai. Do soáng chung, giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình thöôøng xaûy ra caõi vaõ, gaây goå, thaäm chí caû xoâ xaùt, ñaùnh nhau. Ngay moái quan heä giöõa cha vaø meï em cuõng khoâng ñöôïc eâm thaám. Hoï thöôøng caõi vaõ tröôùc maët con caùi. OÂng noäi em tuy laø thaày giaùo nhöng caùc con ñeàu khoâng ñöôïc hoïc nhieàu. Baø noäi em ñaõ giaø, buoàn chuyeän gia ñình baát oån thöôøng hay boû leân chuøa tuïng kinh ñeán khuya môùi veà. Caùc coâ chuù baùc thì thöôøng xuyeân caõi coï xung ñoät. Cha meï em buoân baùn laët vaët ñeå coù thu nhaäp neân kinh teá gia ñình khaù eøo uoät. Gia ñình cuõng môùi töø queâ leân sinh soáng neân coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Cha meï H.M.K. cuõng thöông con nhöng khoâng bieát caùch boäc loä, cö xöû, gaàn guõi con. MOÂI TRÖÔØNG xung QUANH
 33. 33. 33 Em soáng trong 1 chung cö taäp trung nhieàu thaønh phaàn chuû yeáu laø daân lao ñoäng, ngheøo. Treû em khoâng ñöôïc quan taâm chaêm soùc ñaày ñuû neân thöôøng tuï taäp nhau thaønh caùc baêng nhoùm quaäy phaù. Traät töï ôû ñaây keùm, veä sinh khoâng ñöôïc saïch seõ. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Laø moät coâ beù lanh lôïi, nhöng baûn thaân em H.M.K. coù nhieàu maëc caûm do hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên, thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình, sôï baïn beø cheâ cöôøi mình queâ muøa, só dieän neân em ñaõ tìm caùch ñeå chöùng toû mình, gaây söï chuù yù ñeå moïi ngöôøi phaûi kieâng neå, khoâng cheâ bai em baèng caùch toû ra döõ daèn, quaäy phaù, tham gia caùc baêng nhoùm. Moät phaàn tính khí hieáu thaéng, quaäy phaù cuûa em cuõng chòu aûnh höôûng töø trong cuoäc soáng gia ñình khoâng hoøa thuaän, thöôøng xaûy ra xoâ xaùt. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ A.ÑOÁI VÔÙI H.M.K. 1. Höôùng daãn em nhaän ra vaán ñeà cuûa mình, giuùp em tìm caùch theå hieän khaùc hôn, phuø hôïp hôn vaø tích cöïc hôn ñeå chöùng toû mình nhö chaêm hoïc, tham gia caùc sinh hoaït laønh maïnh. 2. Khôi daäy söï thuøy mò cuûa ngöôøi con gaùi nôi em; 3. Giuùp em phaùt huy söï nhanh nheïn, linh ñoäng nôi em trong caùc sinh hoaït cuûa tröôøng lôùp. B.ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH H.M.K. Trao ñoåi vôùi gia ñình veà taâm tö tình caûm cuûa em; Giuùp cha meï em coù caùch nuoâi daïy, chaêm soùc, quan taâm con toát hôn.
 34. 34. 34 KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ 1. Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø laø ngöôøi bieát laéng nghe taâm tö nguyeän voïng cuûa em; 2. Khuyeán khích em tham gia caùc hoaït ñoäng laønh maïnh taïi tröôøng lôùp; 3. Giuùp em nhaän ra caùc haønh vi cuûa mình laø khoâng phuø hôïp, phaân tích caùc nguy cô maø em coù theå gaëp phaûi neáu tieáp tuïc tham gia caùc baêng nhoùm khoâng toát. 4. Cuøng nhaø tröôøng, thaày coâ giaùo taïo ñieàu kieän ñeå em coù höùng thuù hoïc taäp, daønh nhieàu thôøi gian cho vieäc hoïc thay vì ñi chô; 5. Khuyeán khích em taâm söï vôùi cha meï veà nhöõng khoù khaên cuûa mình; 6. Trao ñoåi vôùi gia ñình veà vaán ñeà cuûa em vaø nhöõng taùc ñoäng töø phía gia ñình ñoái vôùi em, tìm caùch thuyeát phuïc moïi ngöôøi daàn daàn thay ñoåi caùch cö xöû tröôùc maët con caùi ñeå laøm göông. TRÖÔØNG HÔÏP 10 : EM T.T.T.T.
 35. 35. 35 BAÛN THAÂN EM T.T.T.T. TTTT laø moät coâ beù 14 tuoåi ngoan ngoaõn. ÔÛ lôùp hoïc, em khoâng coù gì noåi baät, söùc hoïc khaù, khoâng quaäy phaù, hoøa ñoàng vôùi baïn beø nhöng tính khí coù chuùt ngang böôùng. Hoaøn caûnh gia ñình em raát khoù khaên veà vaät chaát neân em thöôøng xuyeân khoâng coù tieàn ñeå ñoùng hoïc phí. Ñieàu naøy khieán em maëc caûm vôùi baïn beø vaø khoâng muoán tieáp tuïc ñi hoïc. Coù luùc em ñaõ boû hoïc, ñònh leân chuøa ñi tu. Ôû nhaø, em cuõng phuï giuùp meï khi raûnh roãi. Em mong sao mình sôùm töï laäp ñeå coù theå ñôõ ñaàn cho cha meï. Em coù quen vôùi moät baïn trai vaø coù ñöa baïn vaøo tröôøng tham gia sinh hoaït. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho moät soá thaày coâ giaùo khoù chòu vaø khoâng coù thieän caûm vôùi em, thaäm chí coù caû thaønh kieán. Cha meï bieát chuyeän em quen baïn trai vaø ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng noùng naûy, theo doõi, ñaùnh ñaäp, chöûi bôùi vaø caét ñi maùi toùc cuûa em. ÔÛ tröôøng, caùc baïn troâng thaáy em nhö theá thì xaàm xì baøn taùn. Moïi ngöôøi coøn nghi ngôø em ñaõ coù quan heä tình duïc vôùi banï trai. Caùch cö xöû cuûa moïi ngöôøi caøng laøm cho em theâm buoàn baõ, caûm thaáy mình bò coâ laäp, bò boû rôi. Khi tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi, em toû ra laø moät coâ beù deã meán, hoàn nhieân, raát töï troïng, khaû naêng giao tieáp toát vaø khaù hôïp taùc. Tuy nhieân, em coøn nhieàu maëc caûm vaø buoàn phieàn. GIA ÑÌNH Gia ñình em goàm coù 5 nhaân khaåu : boá meï, moät chò gaùi, moät anh trai vaø T.T. Thu nhaäp hieän taïi cuûa gia ñình tuøy thuoäc vaøo vieäc giaët ñoà möôùn cuûa ngöôøi meï vaø ngöôøi chò gaùi 18 tuoåi laøm coâng cho moät tieäm uoán toùc. Ngöôøi anh trai 16 tuoåi cuûa em thì ñang hoïc ngheà, phuï vieäc khoâng coâng cho moät cô sôû tieän ñöôïc bao aên. Caû hai anh chò em ñeàu boû hoïc nöûa chöøng do hoaøn caûnh quaù thieáu thoán. Cha em tröôùc laøm ngheà thôï hoà nhöng khoâng may bò tai naïn lao ñoäng neân khoâng coøn söùc lao ñoäng. OÂng bò ñau coät soáng vaø suoát ngaøy oám beänh luoân. Cha em khoâng bieát ñoïc bieát vieát, coøn meï em thì chæ hoïc heát lôùp 3. Cha meï em raát thöông con,
 36. 36. 36 khaù quan taâm vaø lo laéng cho em nhöng xöû söï khoâng ñöôïc kheùo neân voâ tình laøm toån thöông con. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Gia ñình em soáng trong moät con heûm nhoû khu daân cö lao ñoäng ôû moät phöôøng ngheøo cuûa moät quaän trung taâm. Daân cö xung quanh gia ñình em cuõng mang ñaày ñuû nhöõng phöùc taïp cuûa moät con heûm trong khu xoùm lao ñoäng nhöng moïi ngöôøi cuõng raát quan taâm ñeán nhau. Gia ñình em coù moái quan heä khaù toát vôùi baø con trong xoùm neân ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán, giuùp ñôõ. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Vaán ñeà cuûa T.T. xuaát phaùt töø hoaøn caûnh quaù khoù khaên veà kinh teá cuûa gia ñình, töø caùch ñoái xöû thieáu teá nhò, khoâng thaáu hieåu nhöõng taâm tö tình caûm cuûa treû môùi lôùn cuûa nhöõng ngöôøi lôùn töø cha meï cho ñeán thaày coâ ñaõ bieán em töø moät coâ hoïc troø nhí nhaûnh, vui töôi, côûi môû thaønh moät coâ beù ñaày thaát voïng, chaùn naûn, huït haãng. Em bò coâ laäp ngay trong chính gia ñình cuûa mình, vaø caû trong moâi tröôøng hoïc ñöôøng. Ñieàu em caàn laø söï yeâu thöông, höôùng daãn, quan taâm, thoâng caûm hôn laø chæ trích vaø ñaùnh ñaäp. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.ñoái vôùi T.T. Giuùp em boäc loä nhöõng suy nghó cuûa mình ; Giuùp em nhaän thaáy ñöôïc söï lo laéng, quan taâm, yeâu thöông cuûa boá meï; Giuùp em ñaùnh giaù, nhaän ra tình caûm thaät söï vôùi ngöôøi baïn trai; Taïo cô hoäi cho em tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng, gaàn guõi baïn beø. b.ñoái vôùi gia ñình T.T.
 37. 37. 37 Höôùng daãn gia ñình hieåu ñöôïc taâm lyù tuoåi môùi lôùn, ñang phaùt trieån vaø caàn ñöôïc hieåu vaø hoã trôï, cuøng baøn baïc ñeå ruùt ra caùch nuoâi daïy con hôïp lyù hôn; Tìm caùch caûi thieän phaàn naøo vaán ñeà thu nhaäp cuûa gia ñình. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø ngöôøi laéng nghe taâm tö, nguyeän voïng cuûa em Troø chuyeän vôùi thaùi ñoä toân troïng, chaáp nhaän, cuøng em ruùt ra vaán ñeà cuûa em vaø nhöõng ngöôøi xung quanh; Khuyeán khích em taâm söï, troø chuyeän vôùi boá meï; Lieân heä vôùi giaùo vieân chuû nhieäm lôùp ñeå giuùp em taùi hoøa nhaäp vaøo taäp theå lôùp hoïc; Lieân heä vôùi Ban Giaùm hieäu ñeå xin mieãn giaûm hoïc phí cho em; Tieáp caän gia ñình troø chuyeän vôùi boá meï em, lieân heä tìm moät coâng vieäc oån ñònh, coù thu nhaäp khaù hôn cho meï em ( lieân heä Hoäi Phuï nöõ ñòa phöông ñeá giuùp voán hay tìm vieäc laøm oån ñònh ). TRÖÔØNG HÔÏP 11 : EM N.M.H.
 38. 38. 38 BAÛN THAÂN EM N.M.H. NMH laø moät hoïc sinh nam14 tuoåi, cao to, bieát voõ, raát hieáu ñoäng. Em hay ñaùnh nhau vôùi baïn beø trong vaø ngoaøi lôùp. Em laø ngöôøi laäp vaø caàm ñaàu moät baêng nhoùm trong tröôøng. Nhoùm cuûa em thöôøng chaën ñöôøng caùc baïn trong tröôøng ñeå traán loät tieàn, ñoàng hoà ñeo tay…Em cuõng hay loâi keùo caùc baïn khaùc vaøo baêng cuûa mình, toå chöùc gaây söï, ñaùnh nhau vôùi caùc baêng nhoùm khaùc trong tröôøng. Vieäc laøm cuûa em cuõng bò raát nhieàu hoïc sinh vaø phuï huynh phaûn aùnh. Tuy vaäy em vaãn tieáp tuïc taùi phaïm. Söùc hoïc cuûa em cuõng taïm ñöôïc. ÔÛ nhaø, gia ñình coù cho em ñi hoïc voõ. Tuy raát quaäy phaù, baëm trôïn, nhöng em raát sôï bò ñöa ra Hoäi ñoàng kyû luaät vaø bò ñuoåi hoïc. Baûn thaân em khoâng muoán mình khoâng ñöôïc tieáp tuïc ñi hoïc vì em mong muoán ñöôïc vaøo hoïc taïi tröôøng Theå duïc theå thao. GIA ÑÌNH Em soáng cuøng vôùi cha meï trong moät con heûm nhoû. Em laø ngöôøi con duy nhaát cuûa boá meï. Caû cha vaø meï em ñeàu khoâng ñöôïc hoïc nhieàu. Cha meï em buoân baùn nhoû trong heûm nôi nhaø em sinh soáng. Thu nhaäp chæ coù öôùc chöøng 800.000 ñoàng/thaùng. Cuoäc soáng cuûa gia ñình khaù chaät vaät. Moät phaàn do vieäc buoân baùn, moät phaàn do khoâng ñeå yù neân cha meï em khoâng gaàn guõi vaø quan taâm ñeán em nhieàu. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Con heûm nôi gia ñình em sinh soáng raát phöùc taïp. Nhaø cöûa xaây döïng sô saøi, thieáu khoâng gian sinh hoaït, vui chôi. Trong heûm coù hieïân töôïng söû duïng vaø buoân baùn heâroâin. Coù nhieàu tay “anh chò” thöôøng hay lui tôùi. Cuoäc soáng cuûa moïi ngöôøi khoâng ñöôïc traät töï cho laém. Daân cö haàu heát laø ngöôøi lao ñoäng, buoân baùn haøng aên, laët vaët.
 39. 39. 39 XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ N.M.H. do khoâng ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, soáng trong moät moâi tröôøng khoâng laønh maïnh, hoaøn caûnh gia ñình khoâng ñöôïc ñaày ñuû, theâm vaøo ñoù laø nhöõng boàng boät, soâi noåi, haùo thaéng cuûa tuoåi môùi lôùn thích theå hieän mình neân ñaõ sôùm coù haønh vi quaäy phaù, ngay trong moâi tröôøng hoïc ñöôøng. Moät phaàn laø ñeå thoûa maõn nhöõng öôùc muoán laøm ñaïi ca nôi em, moät phaàn cuõng laø ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu vaät chaát maø gia ñình khoâng theå ñaùp öùng cho em. Tuy vaäy, caùc haønh vi cuûa em khoâng mang tính chaát toäi phaïm maø chæ döøng laïi ôû möùc ñoä chöa nhaän thöùc heát haønh vi vaø haäu quaû haønh vi cuûa mình. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi M.H. Giuùp em nhaän roõ tích chaát haønh vi cuûa mình vaø haäu quaû cuûa noù ñoái vôùi em vaø moïi ngöôøi xung quanh; Giuùp em ñieàu chænh haønh vi cuûa mình; Giuùp em traùnh xa moâi tröôøng coù khaû naêng ñeå taùi phaïm. b.Ñoái vôùi gia ñình M.H. Thaûo luaän vôùi gia ñình veà vaán ñeà cuûa em M.H.; Cuøng vôùi cha meï em leân keá hoaïch hoã trôï em veà maët taâm lyù; Cuøng gia ñình tìm caùch khuyeân nhuû, chuù yù quan taâm, ñeå yù chaêm soùc em nhöõng luùc ôû nhaø KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ
 40. 40. 40 Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø laø ngöôøi bieát laéng nghe, toân troïng vaø chaáp nhaän em; Tìm caùch tieáp caän giuùp em taâm söï, giuùp em nhìn thaáy haäu quaû cuûa vieäc laøm cuûa mình ñeå töø ñoù em töï nhaän thaáy haùnh vi cuûa mình laø khoâng phuø hôïp; Khuyeán khích em söû duïng söùc maïnh cuûa mình vaøo nhöõng vieäc coù ích hôn nhö tham gia ñoäi sao ñoû giöõ gìn traät töï trong tröôøng, tham gia sinh hoaït theå thao; Ñeán nhaø em, laéng nghe, baøn baïc vôùi gia ñình caùch quaûn lyù vaø giaùo duïc em TRÖÔØNG HÔÏP 12 : EM P.Q.H.
 41. 41. 41 BAÛN THAÂN P.Q.H. laø moät hoïc sinh nam16 tuoåi nhöng chæ môùi hoïc ñeán lôùp 8. Em khaù traàm uaát khi tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi. Trong lôùp, em khoâng ñöôïc côûi môû, ít tieáp xuùc, giao thieäp vôùi baïn beø. Khi buoàn, em thöoøng tìm ñeán nhaân vieân xaõ hoäi ñeå noùi chuyeän, taâm söï. Em hay keå veà chuyeän gia ñình cuûa mình. Baûn thaân em khaù maëc caûm vôùi baïn beø trong lôùp veà hoaøn caûnh gia ñình mình, cha meï ly hoân, em tuy lôùn nhöng laïi hoïc chung vôùi caùc baïn nhoû hôn mình. Em cuõng raát coá gaéng tham gia sinh hoaït vôùi baïn beø nhöng luoân caûm thaáy khoâng theå hoøa nhaäp ñöôïc. Luùc naøo troâng em cuõng buoàn böïc, öu tö. Ít khi naøo thaáy em vui veû, hay cöôøi. ÔÛ tröôøng hoïc, em voán laø hoïc lôùp Anh vaên nhöng laïi bò gheùp vaøo hoïc lôùp Phaùp vaên neân em khoâng theå theo kòp baøi vôû. Do ñoù, söùc hoïc cuûa em ñaõ yeáu laïi caøng yeáu hôn. Chaùn naûn, neân em khoâng taäp trung vaøo vieäc hoïc, ngoài trong lôùp hay lo ra. Em thöôøng tìm côù ñeå xin veà nghæ tieát, boû hoïc ñeå ñi chôi vôùi caùc baïn em quen ôû ngoaøi tröôøng. Nhaø tröôøng nghi ngôø laø em coù söû duïng ma tuùy. GIA ÑÌNH Em hieän soáng treân moät caên gaùc nhoû cuûa gia ñình oâng baø ngoaïi vôùi meï vaø hai em nhoû. Em trai vaø em gaùi cuûa P.Q.H. cuõng ñöôïc ñeán tröôøng nhö em. Meï em hieän laøm coâng nhaân ôû moät coâng ty may. Cha em laøm vieäc taïi moät xí nghieäp in. Cha meï em ñaõ ly hoân ñöôïc 3 naêm. Tröôùc ñaây, khi coøn nhoû, cha em coù ñöa em theo ñeå ñi vöôït bieân.Vöôït bieân khoâng thaønh neân hai cha con bò traû veà Vieät Nam. Buoàn chaùn, cha em sinh côø baïc, nhaäu nheït, quaäy phaù gia ñình, boû beâ coâng vieäc. Taát caû moïi chuyeän lôùn nhoû ñeà doàn leân treân meï em. Khoâng theå chòu ñöïng noåi neân hai ngöôøi môùi ly hoân. Hieän taïi, moät mình meï em nuoâi döôõng, chaêm soùc ba ñöùa con vôùi ñoàng löông coâng nhaân ít oûi. Tuy vaäy, meï em raát
 42. 42. 42 quan taâm, lo laéng cho caùc con. Cha em khoâng coù göûi trôï caáp nuoâi con cho meï. Ba anh em cuûa Q.H. coù söùc khoûe khoâng toát, hay ñau oám luoân. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Em soáng trong moät ñòa baøn phöùc taïp vaøo baäc nhaát cuûa thaønh phoá. Ñaây laø ñieåm noùng cuûa caùc teä naïn xaõ hoäi nhö cöôùp giaät, troäm caép, maïi daâm, buoân baùn söû duïng ma tuùy… Ñaây cuõng laø nôi taäp trung nhieàu thaønh phaàn baát haûo sinh soáng. Daân cö ñoâng ñuùc, thaønh phaàn phöùc taïp, kinh teá thaáp keùm, moâi tröôøng thieáu veä sinh. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Q.H. caûm thaáy khaù laïc loõng trong moâi tröôøng tröôøng hoïc do khoâng coù baïn beø cuøng trang löùa, do hoïc khoâng ñuùng lôùp, trình ñoä cuûa mình. Em cuõng maëc caûm vì chính hoaøn caûnh gia ñình khoâng haïnh phuùc. Khoâng coù ngöôøi phuø hôïp ñeå chia seû, caûm thoâng ñaõ laøm cho moät hoïc sinh ñang ôû löùa tuoåi vui veû, hoàn nhieân, nhieàu öôùc mô trôû thaønh ngöôøi traàm caûm, kheùp kín, u uaát, khoâng coù khaû naêng hoøa nhaäp vôùi moâi tröôøng xung quanh. Em ñaõ ñi tìm ñeán nhöõng baïn beø ôû beân ngoaøi, cuoäc soáng beân ngoaøi ñaày caùm doã, khoâng coøn chuù taâm vaøo vieäc hoïc vaø coù nguy cô sa ngaõ. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi QH Giuùp em hoøa hôïp vôùi moâi tröôøng hoïc ñöôøng, traùnh xa nhöõng nguy cô dính vaøo teä naïn xaõ hoäi; Can thieäp vôùi nhaø tröôøng, thaày coâ ñeå giuùp em veà hoïc taäp cho theo kòp baïn beø; Tìm hieåu xem em coù söû duïng ma tuùy ñeå coù bieän phaùp giuùp ñôõ em cai nghieän. Giuùp em tieáp caän vôùi caùc dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe.
 43. 43. 43 b.Ñoái vôùi gia ñình QH Giuùp ñôõ caûi thieän theâm veà vaät chaát laãn tinh thaàn; Lieân heä gaëp cha cuûa Q.H. ñeå mong oâng coù phöông caùch hoã trôï cho Q.H. Giuùp meï em coù theå ñöôïc vay voán cuûa Hoäi Phuï nöõ ñòa phöông ñeå buoân baùn theâm ngoaøi giôø ñi laøm ñeå taêng thu nhaäp. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø moät ngöôøi thoâng caûm, cuøng em chia seû nhöõng öu tö, suy nghó cuûa em. Phaân tích, taùc ñoäng giuùp em tìm thaáy nieàm vui trong hoïc taäp, nôi caùc baïn trong tröôøng; Khuyeán khích, giôùi thieäu em tham gia caùc ñoäi nhoùm trong tröôøng hoaëc taïi caùc toå chöùc, ñoaøn theå khaùc ñeå keát baïn, giao löu vôùi moâi tröoøng toát. Can thieäp vôùi nhaø tröôøng, giaùo vieân chuû nhieäm lôùp coù phöông caùch giuùp ñôõ, keøm caëp hoaëc chuyeån em ñeán lôùp phuø hôïp vôùi trình ñoä cuûa em hôn. Ñeán trao ñoåi vôùi meï em ñeå tìm caùch giuùp ñôõ em; lieân heä vôùi boá em ñeå noùi chuyeän, khôi daäy tình caûm cha con nôi oâng. TRÖÔØNG HÔÏP 13 : EM N.T.X.T.
 44. 44. 44 BAÛN THAÂN EM N.T.X.T. N.T.X.T. laø moät coâ beù 14 tuoåi, troâng raát xanh xao, khoâng ñöôïc khoûe maïnh. Em bò lao phoåi. ÔÛ tröôøng hoïc, em laø moät hoïc sinh khaù, chaêm chæ, hoøa ñoàng vôùi baïn beø. Em chöa bao giôø bò kyû luaät. Öôùc mô cuûa em laø hoïc toát ñeå coù moät vieäc laøm oån ñònh ñeå coù theå nuoâi thaân va nuoâi baø. Em coù moät baïn trai . Ngöôøi baïn trai naøy bò nghieän huùt naëng. Em vaø baïn trai ñaõ coù quan heä tình duïc va keát quaû laø em ñaõ coù thai. Tuy vaäy em vaãn ñi hoïc ñeàu ñaën trong thôøi gian ñaàu vaø döï ñònh phaù thai. Tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi laàn ñaàu em raát boái roái, chöa muoán boäc loä, trao ñoåi. Sau moät thôøi gian, khi nhaân vieân xaõ hoäi ñöa em ñeán phoøng y te ñeå hoûi chuyeän, em môùi noùi ra söï thaät vaø yeâu caàu ñöôïc giuùp ñôõ. Nhaân vieân xaõ hoäi coù ñöa em cuøng vôùi ngöôøi chò ñeán khaùm taïi beänh vieän phuï saûn. Nhöng thai ñaõ quaù lôùn khoâng theå phaù ñöôïc. Sau moät hoài heát lôøi thuyeát phuïc can ngaên, em ñaõ ñoàng yù khoâng phaù thai nöõa. Em ñaõ sinh moät beù trai. Meï cuûa baïn trai em ñaõ nhaän chaùu vaø cho em ñöôïc qua nhaø ôû vôùi baø cuøng con trai baø( baïn trai em). Em noùi raèng döï ñònh nghæ hoïc ñeå môû moät quaùn nöôùc giaûi khaùt vaø chaêm soùc con. GIA ÑÌNH Cha cuûa X.T. ñaõ maát töø laâu. Meï em khoâng ôû cuøng caùc con do ñaõ boû ñi xa ñeå troán huïi. Em soáng vôùi caùc anh em khaùc cha vôùi baø ngoaïi vaø dì. Baø ngoaïi cuaû em ñau oám luoân, neân khoâng theå troâng chaùu. Dì cuûa em baän buoân baùn vaø cuõng maéc nôï raát nhieàu. Kinh teá cuûa dì ngaøy caøng sa suùt neân cuoäc soáng gia ñình ngaøy caøng khoù khaên. Gia ñình cuõng maát lieân laïc vôùi meï em nhieàu thaùng qua. Em coù moät ngöôøi anh trai nghieän ma tuyù. Chò gaùi cuûa em thì phuï dì buoân baùn. Ñöùa em gaùi cuûa em ñang hoïc heát lôùp 7 cuõng phaûi nghæ ñeå phuï vieäc nhaø.
 45. 45. 45 MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Khu vöïc em soáng laø khu vöïc buoân baùn taáp naäp. Quan heä haøng xoùm khoâng ñöôïc thaân thieát, gaàn guõi. Khoâng xa nôi em soáng cuõng coù moät oå chuyeân buoân baùn ma tuùy. Nhìn chung, an ninh cuõng khaù oån ñònh. Con heûm em soáng cuõng saïch seõ, daân cö coù kinh teá khaù. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Do khoâng ñöôïc quan taâm chaêm soùc, X.T. ñaõ gaëp phaûi nhöõng baát traéc trong cuoäc soáng. Em khoâng coù ngöôøi thaân ôû beân caïnh trong nhöõng luùc caàn ñeán. Em thieáu kieán thöùc ñeå coù theå töï baûo veä mình. Em ñang caàn moät söï giuùp ñôõ ñeå coù theå vöõng vaøng choïn löïa cho mình moät cuoäc soáng phuø hôïp, ñeå coù theå laøm laïi töø ñaàu. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi X.T.: Giuùp em kieán thöùc laøm meï vaø caùch cö xöû ñoái vôùi gia ñình “choàng” Khích leä, giuùp em tieáp tuïc ñi hoïc hoaëc hoïc ngheà. b.Ñoái vôùi gia ñình X.T.: Giuùp baïn trai em cai nghieän; Ñoäng vieân moïi ngöôøi quan taâm, giuùp ñôõ em. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø ngöôøi chaáp nhaän em vaø saün saøng giuùp ñôõ em.
 46. 46. 46 Taâm söï, höôùng daãn, khích leä tinh thaàn em. Tìm caùch lieân laïc vôùi meï cuûa em. Trao ñoåi vôùi gia ñình beân ngoaïi ñeå tìm caùch giuùp ñôõ, ñoäng vieân em. Trao ñoåi vôùi meï baïn trai em ñeå coù theå tìm caùch taïo cho em moät cuoäc soáng thoaûi maùi veà tinh thaàn hôn. TRÖÔØNG HÔÏP 14 : EM P.Q.D.
 47. 47. 47 BAÛN THAÂN EM P.Q.D. P.Q.D., nam,14 tuoåi, hoïc lôùp 8. Em ít noùi, veû maët luùc naøo cuõng chaùn chöôøng. ÔÛ tröôøng hoïc, em thöôøng xuyeân boû hoïc duø söùc hoïc cuûa em khaù toát. Veà nhaø, em cuõng suoát ngaøy ñi chôi vôùi baïn beø cuøng löùa trong xoùm vaø chôi caû vôùi ngöôøi lôùn, ñaëc bieät laø ngöôøi haøng xoùm laøm ngheà uoán toùc. Trong moät laàn ñi chôi, em ñaõ baùn caû xe ñaïp vaø daây chuyeàn vaøng. Em ñaõ bò vöôùng vaøo con ñöôøng nghieän ngaäp. Gia ñình muoán cho em nghæ hoïc ñeå daáu khoâng cho ai bieát chuyeän. Tieáp xuùc vôùi nhaân vieân xaõ hoäi, em thöôøng hay traùch cöù cha meï khoâng quan taâm ñeán em, cha thì coù vôï keá, meï thì coù “boà nhí”. Em raát giaän buoàn cha meï vì khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc hoaøn caûnh nhö vaäy. Tuy vaäy, cuõng bieát mình ñaõ laøm cha meï buoàn, em thöôøng ñeán nhôø nhaân vieân xaõ hoäi noùi chuyeän vôùi meï em ñeå meï bôùt buoàn vaø hieåu em hôn. GIA ÑÌNH Em coù khi soáng vôùi cha, coù luùc soáng vôùi meï do cha meï hieän giôø khoâng soáng cuøng nhau. Cha meï em khi laáy nhau vaø sinh em ra ñeàu coøn raát treû. Do moät laàn vöôït bieân, em vaø cha ñaõ thaát laïc meï trong nhieàu naêm. Quaõng thôøi gian naøy, cha em ñaõ cöôùi vôï khaùc. Sau ñoù, cha vaø em ñaõ tìm gaëp ñöôïc meï. Cha em hieän laø taøi xeá, ít khi ôû nhaø thöôøng xuyeân. Meï em thì möôùn moät kiosque ñeå baùn caø pheâ. Cha em coù vôï keá. Meï em coù baïn trai. Giöõa boán ngöôøi naøy cuõng thöôøng xaûy ra phaûn öùng ghen tuoâng laãn nhau vaø em laø ngöôøi bieát roõ chuyeän naøy nhaát. Phaàn vì em khoâng ñöôïc ngoan, phaàn vì coâng vieäc taát baät, caû cha vaø meï ñeàu ñuøn ñaåy cho nhau vieäc nuoâi daïy em. Hoï cuõng khoâng daønh thôøi giôø ñeå yù, quan taâm ñeán em. Khi em bò laâm vaøo hoaøn caûnh nghieän ma tuùy, caû cha vaø meï em ñeàu luùng tuùng khoâng bieát phaûi laøm gì. Sau khi ñöôïc nhaân vieân xaõ hoäi cho ñòa chæ vaø giôùi thieäu ñeán trung taâm cai nghieän,
 48. 48. 48 cha meï em ñaõ aâm thaàm ruùt hoà sô cho em nghæ hoïc, khoâng lieân laïc vôùi nhaø tröôøng vaø nhaân vieân xaõ hoäi nöõa. Khi nhaân vieân xaõ hoäi goïi ñieän lieân laïc hoûi thaêm em, meï em vaãn khaêng khaêng daáu vaø noùi laø em chæ ham chôi, giao du vôùi beø baïn nghieän huùt chöù em khoâng coù dính vaøo ma tuùy. Gia ñình noùi laø ñang cho em ñi hoïc ngheà nhöng thöïc chaát laø ñaõ göûi em vaøo trung taâm cai nghieän. MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH Khu vöïc nhaø cuûa cha em khaù taáp naäp, coù nhieàu khu vui chôi giaûi trí neân thöôøng taäp trung nhieàu thanh nieân, daân chôi nhieàu thaønh phaàn. Khu vöïc choã meï em ôû khaù chaät choäi, taäp trung ña soá laø ngöôøi daân lao ñoäng nhaäp cö, an ninh khaù phöùc taïp, nhieàu teä naïn xaõ hoäi. Em thöôøng ñeán quaùn caø pheâ cuûa meï baùn ñeå phuï vieäc neân ít nhieàu cuõng bò khoâng khí cuûa caùc quaùn caøpheâ ñeøn môø mòt muø khoùi thuoác laøm aûnh höôûng. XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ Laø moät caäu beù khaù nhaïy caûm, nhöng em khoâng ñöoïc söï quan taâm yeâu thöông chaêm soùc cuûa boá meï, theâm vaøo ñoù laø phaûi chöùng kieán caûnh gia ñình moãi ngöôøi moãi neûo vôùi nieàm vui rieâng ñaõ laøm em chaùn naûn ñi tìm nieàm vui rieâng nôi caùc baïn beø xaáu vaø ñaõ phaûi gaùnh haäu quaû laø sa vaøo con ñöôøng ma tuùy. Taát caû toaùt leân söï khao khaùt ñöôïc yeâu thöông, caûm thoâng nôi cha meï ñoái vôùi em. CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ a.Ñoái vôùi Q.D. : Laøm caàu noái giöõa em vaø gia ñình; Lieân laïc ñeå hoã trôï em cai nghieän; Höôùng daãn em nhaän thaáy vaø traân troïng tình caûm cuûa cha me; Giuùp em tieáp tuïc ñi hoïc sau khi cai nghieän.
 49. 49. 49 b.Ñoái vôùi gia ñình Q.D.: Giuùp cha meï em nhaän thaáy ñöôïc tình caûm cuûa em vaø cuøng nhau tìm caùch giuùp em, daïy doã, chaêm soùc em. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ Nhaân vieân xaõ hoäi ñoùng vai troø ngöôøi caûm thoâng, laéng nghe vaø saün saøng giuùp ñôõ Ñeán thaêm, khuyeân nhuû vaø khuyeán khích ñoäng vieân em. Chia seû kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi nghieän vôùi boá meï em vaø ñoäng vieân hoï haõy yeâu thöông vaø lo laéng cho con. Lieân heä tìm cho em moät choã hoïc môùi sau khi cai nghieän. Thöoøng xuyeân lieân laïc vôùi gia ñình ñeå bieát tình hình cuûa em ñeå can thieäp kòp luùc. TRÖÔØNG HÔÏP 15 : EM L. K. X. I.CAÙC THOÂNG TIN THU THAÄP ÑÖÔÏC:
 50. 50. 50 A.VAÁN ÑEÀ CUÛA EM L.K.X. : Giaùo vieân chuû nhieäm lôùp coù nhôø nhaân vieân xaõ hoäi hoã trôï tröôøng hôïp cuûa em X. Coâ giaùo noùi veà em nhö sau : Em X, 11 tuoåi, taàm voùc trung bình, khoeû maïnh, ít noùi, ít cöôøi, kheùp kín, ñoâi chaân maøy luoân cau laïi, maét ñaêm chieâu. Trong lôùp, em ít noùi chuyeän vôùi ai, cuõng khoâng hoûi baøi. Giôø ra chôi, em ñöùng giöõa saân, nhöng khoâng ñuøa giôõn, maø chæ nhìn caùc hoïc sinh khaùc chôi. Khi coù söï xoâ ñaåy vaøo em, em luøi laïi, neùt maët khoâng bieåu loä phaûn öùng. Khi ñeán gaëp nhaân vieân xaõ hoäi, em noùi chuyeän nhoû nhöng nghe ñöôïc. Ñaàu luoân cuùi gaàm xuoáng, hai tay luùc thì vaân veâ aùo, luùc thì em caáu xeù nhöõng mieáng da nôi caùc khoùe moùng tay. Vì em bieát giaùo vieân giôùi thieäu em ñeán gaëp nhaân vieân xaõ hoäi veà vieäc em thöôøng xuyeân troán hoïc vaø hay laáy tieàn cuûa caùc hoïc sinh trong tröôøng. Hoûi veà chuyeän gia ñình, em thöôøng khoùc vaø khoâng bao giôø chòu nhaéc ñeán meï, ñoái vôùi ba em thì em luoân mang taâm traïng boàn choàn lo laéng. Em luoân luoân ñuùng giôø heïn vôùi nhaân vieân xaõ hoäi. B.GIA ÑÌNH: Meï em ñaõ coù vôùi ngöôøi choàng tröôùc moät ngöôøi con gaùi, coù vôùi ba em hai ngöôøi con trai. Em laø ñöùa con trai thöù hai. Khi sinh em ra, meï em khoâng bao giôø chaêm soùc em. Maø giao taát caû cho ngöôøi chò cuøng cha khaùc meï, oâng ngoaïi vaø ba em chaêm soùc, meï em vaéng nhaø thöôøng xuyeân laø ñeå ñi ñaùnh baøi. Ba em bò lieät hai chaân do côn soát baïi lieät hoài nhoû. OÂng di chuyeån baèng moät taám vaùn, coù gaén nhöõng chieác baùnh xe phía döôùi, vaø duøng hai tay ñeå ñaåy. OÂng laø ngöôøi coù nhieàu nghò löïc vaø caàn maãn. Töø hai baøn tay traéng, oâng gaày döïng moät cô sôû laøm giaáy. Khi laøm aên thaát baïi, vôï oâng boû ñi laáy choàng khaùc. OÂng baùn heát gia saûn ñeå traû nôï vaø daãn hai ñöùa con veà L.M.X. ôû nhôø nhaø ngöôøi baø con vaø ñi laøm thueâ. Anh trai cuûa em
 51. 51. 51 X, hoïc lôùp 7 phaûi nghó hoïc, ñi laøm phuï giuùp cha. Ngöôøi cha bieát con coù taät hay laáy ñoà cuûa ngöôøi khaùc. Nhöng oâng khoâng bieát taïi sao em laïi coù haønh vi ñoù. Nhöõng moùn ñoà em laáy thöôøng laø khoâng coù giaù trò bao nhieâu, vaø ñoù laø ñieàu maø oâng khoå taâm vì khoâng muoán con seõ hình thaønh thoùi quen xaáu. Ba em laäp gia ñình khaùc, ngöôøi meï ñoùi xöû raát toát vôùi hai anh em cuûa em X. Nhöng baø khoâng theå thieát laäp ñöôïc moái quan heä toát vôùi em X. OÂng ngoaïi cuûa em X naêm nay 69 tuoåi, oâng coøn khoeû maïnh. OÂng soáng baèng trôï caáp cuûa ngöôøi con trai uùt ñaõ laäp gia ñình ôû rieâng. OÂng noùi raèng loãi laø do meï cuûa em X gaây ra, oâng muoán goùp moät phaàn naøo ñeå thay meï em X chuoäc loãi.OÂng baøn baïc vaø ñoäng vieân ba em X ñeå oâng ñöa em veà thaønh phoá tieáp tuïc ñi hoïc. Ngöôøi chò cuøng cha khaùc meï cuûa em X coù choàng vaø hoaøn caûnh kinh teá cuõng coøn nhieàu khoù khaên, nhöng chò vaãn coá gaéng haøng thaùng goùp phaàn cho oâng ngoaïi ñeå lo cho em X. Meï em X laáy ngöôøi choàng giaøu coù, nhöng baø khoâng chòu giuùp ñôõ cha vaø con trai mình. C.MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH: Raïch U.C., nôi em X sinh soáng laø moät ñòa baøn phöùc taïp. Phaàn lôùn daân cö ôû ñaây sinh soáng baèng ngheà buoân baùn, daân trí thaáp. Ña soá nhaø cöûa ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng vaät lieäu thoâ sô. Heûm nhoû vaø chaät choäi, khoâng coù moät khoaûng naøo ñeå treû em coù theå chôi ñuøa moät caùch thoaûi maùi. Nhieàu ngöôøi buoân baùn taïi khu vöïc naøy, neân veä sinh moâi tröôøng ôû ñaây keùm. Em khoâng coù baïn thaân ôû xoùm cuõng nhö ôû tröôøng. Ñi hoïc veà em thöôøng ruùt leân gaùc vaø traàm tö ôû ñoù. Moái quan heä vôùi anh, chò raát thaân thieát. Rieâng anh trai cuûa em thì raát hoaït baùt vaø lanh lôïi. II.XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ:
 52. 52. 52 ÔÛ tuoåi beá boàng, em X khoâng nhaän ñöôïc söï aâu yeám vuoát ve cuûa ngöôøi meï, ñieàu naøy khieán cho em maát khaû naêng taïo moái töông quan toát ñoái vôùi xaõ hoäi vaø ngöôøi xung quanh. Em laø moät ñöùa treû khoâng ñöôïc thoaõ maõn nhu caàu tình caûm, moät quaù trình thieáu thoán ñoù khieán cho em coù thaùi ñoä caùch bieät vaø xa laùnh nhöõng ngöôøi xung quanh. Noãi lo aâu daønh cho ngöôøi cha taät nguyeàn, haønh vi laáy ñoà cuûa ngöôøi khaùc, taát caû ñeàu xuaát phaùt töø söï ñoøi hoûi, khao khaùt moät ñaùp öùng cuûa tình caû, haàu mong laáp vaøo khoaûng troáng trong taâm hoàn em. III.CAÙC MUÏC TIEÂU GIUÙP ÑÔÕ: A.ÑOÁI VÔÙI EM X: 1. Höôùng daãn em nhaän ra ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi meï keá ñoái vôùi cha em vaø hai anh em cuûa em. 2. Giuùp em hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa hoïc taäp vaø taïo moái quan heä vôùi moâi tröôøng chung quanh. B.ÑOÁI VÔÙI GIA ÑÌNH EM X: Giuùp gia ñình em hieåu ñöôïc nhu caàu tình caûm cuûa em X, vaø caûi thieän moái quan heä gia ñình. KEÁ HOAÏCH GIUÙP ÑÔÕ 1. Nhaân vieân xaõ hoäi laø ngöôøi hieåu vaø chaáp nhaän em. Taïo cô hoäi khuyeán khích em dieãn ñaït baèng lôøi noùi, vaø töï boäc loä nhu caàu tình caûm cuûa em ( nhöng khoâng nhaéc ñeán vieäc em laáy ñoà cuûa ngöôøi khaùc ). 2. Trao ñoåi vôùi giaùo vieân veà nhöõng coá gaéng giuùp taïo nôi em ñoäng löïc phaùt trieån vaø caûi thieän vieäc hoïc taäp trong lôùp. 3. Thaûo luaän vôùi gia ñình giaûi phaùp thieát laäp nhu caàu tình caûm cuûa em thoâng qua moái quan heä gia ñình.
 53. 53. 53 TRÖÔØNG HÔÏP 16 : EM Ñ. T. N. T.
 54. 54. 54 I.CAÙC HÖÔÙNG VAÁN ÑEÀ: A.BAÛN THAÂN: Do hoaøn caûnh gia ñình, NT hoïc treã ba naêm so vôùi caùc treû khaùc. Nhieàu naêm lieàn em laø hoïc sinh gioûi. Vì theá, khi chuyeån tröôøng, em ñöôïc nhaän vaø xeáp vaøo lôùp ñieåm. Khi coâ giaùo chuû nhieäm nhôø hoã trôï coù cho bieát: em laø moät coâ beù lanh lôïi vaø raát hoaït baùt, raát chaêm chæ vaø chuyeân caàn trong hoïc taäp. Nhöng thôøi gian sau naøy ñoät nhieân tính khí coù söï baát bình thöôøng. Troán hoïc thöôøng xuyeân daãn ñeán tình traïng vieäc hoïc haønh coù chieàu höôùng sa suùt. Sau nhöõng laàn gaëp maët nhaân vieân xaõ hoäi hoïc ñöôøng, em ñi hoïc trôû laïi ñeàu daën vaø baøi vôû ñaõ theo kòp caùc baïn cuøng lôùp. Nhöng ñoät nhieân ñaàu kyø thi hoïc kyø, em ñoät ngoät boû hoïc traùnh maët gia ñình vaø nhaân vieân xaõ hoäi ( NVXH). Moät naêm sau, em xin ñi hoïc laïi vaø cho bieát seõ gaëp NVXH thöôøng xuyeân. B.GIA ÑÌNH: Cha meï ly dò khi em chöa troøn hai tuoåi. Baø meï ñöa em veà Bình An, ôû nhôø nhaø ngöôøi chò ruoät vaø ñi laøm thueâ. Do baø khoâng bieát chöõ neân tìm coâng vieäc laøm oån ñònh khoâng phaûi deã daøng. Choã ôû luoân thay ñoåi theo coâng vieäc ngöôøi ta thueâ baø laøm, vì vaäy, NT ñeán tröôøng hoïc raát treã. Baø meï yù thöùc raèng vieäc muø chöõ ñaõ laøm cho baø maát nhieàu khaû naêng coù ñöôïc coâng vieäc oån ñònh. Baø cuõng hieåu gia ñình baø coù nhöõng ngöôøi chuyeân soáng baèng ngheà baøi baïc. Baø coá gaéng lo cho em ñi hoïc, quan taâm chaêm soùc con thöôøng xuyeân ñeå nhaèm ngaên ngöøa aûnh höôûng xaáu bôûi gia ñình. Moät ngöôøi quen bieát hieåu ñöôïc hoaøn caûnh ñoù cuûa baø ñaõ tìm giuùp vaø baûo laõnh baø vaøo laøm hoä lyù cuûa phoøng hieán maùu nhaân ñaïo vôùi löông thaùng 700.000 ñoàng. Baø taùi hoân vôùi ngöôøi ñaøn oâng ñang thueâ nhaø gaàn nôi baø ôû nhôø vì baø muoán coù moät choã ôû oån ñònh ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc cuûa con gaùi nöõa. Nhöng ñaàu naêm hoïc, baø caûm thaáy

×