Trư ng ð i h c ðà L t
      K YU
 NGÀY CÔNG TÁC XÃ H I
 TH GI I — 12/11/2007
      Ph n 1
   Các bài tham ...
2/68
               CHƯƠNG TRÌNH
       L K NI M NGÀY CÔNG TÁC XÃ H I TH GI I
           T...
3/68
Ch nh t, ngày 11/11/2007 – H i th o “Phát tri n Công tác xã h i t i Vi t Nam”
ð a ñi m: Phòng H i th o, Trung tâm Thô...
4/68
          PHÁT BI U C A LÃNH ð O
      B LAO ð NG - THUƠNG BINH VÀ XÃ H I
 (T i Mít tinh L k ni m Ngày ...
5/68
dư ng ki n th c k năng công tác xã h i cho ñ i ngũ nh ng ngư i ñang làm vi c
trong các lĩnh v c xã h i và v n d ng cá...
6/68


    ð ng th i, các ho t ñ ng ñưa Công tác xã h i vào th  c t s ti p t c ñư c
quan tâm phát tri n. B Lao ñ ng-T...
7/68
     ð NH HƯ NG PHÁT TRI N CÔNG TÁC XÃ H I
    NHƯ M T NGH CHUYÊN NGHI P T I VI T NAM
            ...
8/68
     CTXH. Qua ñó ti ng nói c a nhân viên xã h i như là m t kênh thông tin
     giúp lãnh ñ o các c p ho ch...
9/68
ñó tương t như b o tr xã h i ho c là m t ph n c a b o tr xã h i; ph m vi nh
hơn, trong gi i qu n lý và các nhà khoa h...
10/68
    V th ch tài chính, cũng chưa có cơ ch nhà nư c cung c p tài chính cho các
NGO (H i ch th p ñ , H i b o tr tàn...
11/68
viên CTXH chuyên nghi p. Vì s ñào t o ph i xu t phát t nhu c u c a th trư ng, c a
th c ti n ñ t nư c, vi c thi u cơ ...
12/68
    M t khác, do vi c nh n th c v v trí, vai trò (t m quan tr ng), ch c năng,
nhi m v , n i dung ho t ñ ng c a cô...
13/68
2. M c tiêu

2.1 M c tiêu t ng th

    Nâng cao nh n th c c a toàn xã h i v s c n thi t ph i phát tri n công tác ...
14/68
năng và m ng lư i nhân viên công tác xã h i chuyên nghi p và bán chuyên nghi p;
ñ c bi t chú tr ng xây d ng m ng lư ...
15/68
vì quy n l i c a các h i viên và vì các ñ i tư ng y u th , góp ph n th c hi n m c tiêu
công b ng xã h i và h nh phúc...
16/68
   Thi t l p các kênh thông tin ña chi u ñ chia s thông tin m i và kinh nghi m
   v các v n ñ có liên quan phá...
17/68
thu t ng công ch c, viên ch c ho c chuyên viên ho c cán b công tác xã h i là phù
h p nh t, vì ñây là B tiêu chu n ch...
18/68
ð c thì ti n lương c a các nhân viên công tác xã h i do các t ch c s d ng nhân viên
công tác xã h i quy t ñ nh. N u ...
19/68
h i cho các ñ i tư ng có v n ñ xã h i   trư ng h c, b nh vi n, toà án, các trư ng
giáo dư ng và c ng ñ ng.

   ...
20/68
trư ng h c, b nh vi n, toà án, các trư ng giáo dư ng, gia ñình, c ng ñ ng có v n ñ
xã h i …(nhân viên công tác xã h ...
21/68
5.4 ðào t o cán b (nhân viên) công tác xã h i (bao g m ñào t o chính quy và ñào
t o nâng cao năng l c nhân viên công...
22/68
5.5 Phát tri n các t ch c hi p h i qu c gia v CTXH

Phát tri n hi p h i qu c gia v công tác xã h i

    Hi n nay ...
23/68
khoá ñào t o ng n h n; Hi p h i có th ñ ñ u cho các nghiên c u ñ i m i phương
pháp công tác xã h i, ñ i m i chương t...
24/68
6.3 Xây d ng khung theo dõi, giám sát, ñánh giá th c hi n ñ án

    ð d án ho t ñ ng có hi u qu c n thi t ph i xâ...
25/68
        Công tác xã h i: Tác nhân cho s phát tri n
        (Social Work: A Catalyst for Development)...
26/68
2005 ñã ñ t ra câu h i v vai trò nhân viên xã h i trư c các th m h a sóng th n và các
ñ i d ch khác. ði u này ch ng ...
27/68
   • Nh ng thách th c trong giáo d c và s ñáp ng.
   • V n ñ tinh th n trong giáo d c và th c hành công tác xã...
28/68
nhau mà bi t v n d ng cái ñ c thù ph c v dân t c. N i b t là tính h tr , ñùm b c
nhau lúc ho n n n các c ng ñ ng dân...
29/68
ñ ng ñ t và sóng th n năm 2004 là d p ñ h i t ch nghĩa nhân ñ o. Trư c ñó di n ra
hai “sóng th n” khác là “kh ng ho ...
30/68
chính th c vì không ñ i di n cho H i nhân viên xã h i hay H i các trư ng CTXH c a
Vi t Nam. Chúng ta chưa là thành v...
31/68
  NH NG TIÊU CHU N TOÀN C U V GIÁO D C VÀ
       ðÀO T O NGH CÔNG TÁC Xà H I
(GLOBAL STANDARDS FOR THE EDUCA...
32/68
     • Tham gia vào ho t ñ ng chính tr và xã h i ñ tác ñ ng ñ n các chính sách
      xã h i và phát tri n...
33/68
   2.4 Bi u th ñư c cách th c mà chương trình ph n ánh ki n th c c t lõi, các
      ti n trình, các giá tr v...
34/68
   3.7 Giáo d c t i hi n trư ng (th c t p) c n ph i b trí th i gian ñ y ñ và bao
      g m nh ng nhi m v và ...
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)

831

Published on

Published in: Education, Sports
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
831
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Yeu Ngay Ctxh The Gioi 2007 (Phan 1)

 1. 1. Trư ng ð i h c ðà L t K YU NGÀY CÔNG TÁC XÃ H I TH GI I — 12/11/2007 Ph n 1 Các bài tham lu n Đà Lạt, 11/2007
 2. 2. 2/68 CHƯƠNG TRÌNH L K NI M NGÀY CÔNG TÁC XÃ H I TH GI I Th i gian: 10/11/2007 – 11/11/2007 ð a ñi m: Trư ng ð i h c ðà L t Th B y, ngày 10/11/2007 – Mít tinh Chào m ng Ngày Công tác xã h i th gi i ð a ñi m: Phòng H i th o, Trung tâm Thông tin – Thư vi n Bu i sáng 08:30 – 09:00 Chương trình văn ngh chào m ng. 09:00 – 09:15 Khai m c, gi i thi u ñ i bi u và chương trình làm vi c. 09:15 – 10:15 • Phát bi u c a Lãnh ñ o B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i: Bà Huỳnh Th Nhân, y viên Trung ương ð ng, Th trư ng B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i. • Phát bi u c a Lãnh ñ o y ban Nhân dân T nh Lâm ð ng: Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Ch t ch T nh Lâm ð ng. • Phát bi u c a Lãnh ñ o trư ng ð i h c ðà L t: PGS. TS. Lê Bá Dũng, Q. Hi u trư ng trư ng ð i h c ðà L t. • Phát bi u c a ð i di n nhân viên công tác xã h i: Bà Nguy n Th Oanh, Chuyên gia Công tác xã h i. • Phát bi u c a ð i di n các t ch c qu c t : T ch c C u tr tr em Th y ði n. 10:15 – 11:00 G p g giao lưu và tham quan tri n lãm. Bu i chi u 13:30 – 13:45 Kh i ñ ng. 13:45 – 15:30 Các ñơn v tham gia trình bày các k t qu ho t ñ ng trong năm qua và nh ng ñ nh hư ng phát tri n trong tương lai c a ñơn v mình. Th i gian trình bày cho m i ñơn v là không quá 15 phút. 15:30 – 15:45 Gi i lao. 15:45 – 17:00 Các ñơn v tham gia cu c thi “Ý tư ng v công tác xã h i v i tr em” trình bày ph n d thi. Bu i t i 19:30 – 21:30 Chương trình giao lưu văn ngh gi a các ñơn v .
 3. 3. 3/68 Ch nh t, ngày 11/11/2007 – H i th o “Phát tri n Công tác xã h i t i Vi t Nam” ð a ñi m: Phòng H i th o, Trung tâm Thông tin – Thư vi n Bu i sáng 08:15 – 08:30 Kh i ñ ng và gi i thi u chương trình làm vi c. 08:30 – 09:30 Trình bày các báo cáo ñ d n. Báo cáo 1: ð nh hư ng phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p t i Vi t Nam. Ông Nguy n H i H u, V trư ng V B o tr xã h i, B LðTBXH. Báo cáo 2: Công tác xã h i khu v c Châu Á-Thái Bình Dương. Bà Justina King và Ông John Ang, Ban lãnh ñ o Hi p h i nhân viên CTXH khu v c Châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo 3: Chương trình ñào t o ngành Công tác xã h i. PGS. TS. Nguy n An L ch, Ch t ch H i ñ ng ngành CTXH, B GDðT. 09:30 – 09:45 Gi i lao. 09:45 – 10:45 Báo cáo 4: Công tác b i dư ng cán b xã h i ñang làm vi c Vi t Nam. TS. Nguy n Th Lan, Trung tâm ðào t o, UBDSGð&TE (cũ). Báo cáo 5: Công tác xã h i: Tác nhân c a phát tri n. ThS. Lê Chí An, ð i h c M Tp. HCM. Báo cáo 6: ðào t o C nhân Công tác xã h i t i trư ng ð i h c ðà L t: K t qu và thách th c. Ông Nguy n Tu n Tài, ð i h c ðà L t. 10:45 – 11:00 ðăng ký th o lu n nhóm theo ch ñ : Nhóm 1: ð án phát tri n Công tác xã h i Vi t Nam: M c tiêu, ph m vi, ñ nh hư ng và các ho t ñ ng. Nhóm 2: ðào t o Công tác xã h i t i Vi t Nam: Thu n l i, thách th c và kh năng ñáp ng nhu c u xã h i. Nhóm 3: Môi trư ng làm vi c cho nhân viên công tác xã h i và tác viên phát tri n c ng ñ ng t i Vi t Nam. Nhóm 4: Vai trò các t ch c NGO và cơ s xã h i ñ i v i ho t ñ ng ngh công tác xã h i Vi t Nam. Bu i chi u 13:30 – 15:00 Các nhóm th o lu n theo ch ñ . 15:00 – 15:15 Gi i lao. 15:15 – 16:15 Các nhóm trình bày k t qu th o lu n nhóm. 16:15 – 17:00 ð xu t ý tư ng và chương trình hành ñ ng phát tri n CTXH t i VN. 17:00 – 17:15 Trao gi i cu c thi “Ý tư ng v công tác xã h i v i tr em”. 17:15 – 17:30 T ng k t và bàn giao t ch c ngày CTXH th gi i năm k ti p.
 4. 4. 4/68 PHÁT BI U C A LÃNH ð O B LAO ð NG - THUƠNG BINH VÀ XÃ H I (T i Mít tinh L k ni m Ngày Công tác xã h i th gi i năm 2007 ñư c t ch c t i Trư ng ð i h c ðà L t, tháng 11 năm 2007) Thưa các v khách quý! Thưa toàn th ñ i bi u! Trư c h t, thay m t Lãnh ñ o B Lao ñ ng-Thương binh và Xã h i xin nhi t li t chào m ng các v khách quý, các ñ i bi u t m i mi n trong c nư c, ñ i bi u t nư c b n Lào anh em và các v khách ñ i di n cho các t ch c qu c t , t các nư c trong khu v c có m t tham gia các ho t ñ ng k ni m ngày Công tác xã h i th gi i ñư c t ch c t i ðà L t năm 2007. Chúc các v ñ i bi u s c kh e và có nh ng ngày th t vui v trong d p g p m t này. Thưa các v ñ i bi u! Công tác xã h i là m t ngh chuyên môn s d ng nh ng hi u bi t v con ngư i và hành vi, nh ng k năng chuyên nghi p và quy ñ nh ñ o ñ c ngh nghi p riêng. Nh ng ngư i làm công tác xã h i chuyên nghi p nh n th c r ng các ñ i tư ng y u th như nh ng ngư i nghèo, ngư i cao tu i, ngư i b b nh t t, tr lang thang, ngư i nghi n hút, ngư i b nhi m HIV/AIDS… là nh ng ñ i tư ng c n ñư c tr giúp. Vì v y, m c tiêu ñ t ra c a công tác xã h i là tr giúp nh ng ñ i tư ng g p khó khăn trong xã h i t vươn lên, vư t qua hoàn c nh, t o ra nh ng thay ñ i tích c c trong cu c s ng c a mình ñ th c hi n ñư c các ch c năng m t cách bình thư ng. Công tác xã h i không ch tr giúp nh ng cá nhân, nhóm mà còn tham gia gi i quy t nh ng v n ñ l n trong xã h i như nghèo ñói, b o l c, chăm sóc s c kh e ... góp ph n t o ra s công b ng xã h i. Công tác xã h i ñã ñư c phát tri n trên th gi i t nh ng năm cu i th k 18 và ñ n nay ñã tr thành ph bi n nhi u nư c, ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình phát tri n c a nhi u qu c gia. ðư c hình thành t nh ng năm cu i c a th k 18, ñ n nay các lĩnh v c can thi p c a công tác xã h i ngày càng ñư c m r ng và hoàn thi n; V i nh ng ưu th c a mình, công tác xã h i không ch ñư c áp d ng các nư c phát tri n mà ñã ñư c nhi u nư c, nh t là các nư c ñang phát tri n quan tâm áp d ng. Là m t nư c ñang phát tri n, Vi t Nam có nhi u thách th c trong lĩnh v c xã h i nên cũng ñã s m nh n th y vai trò c a công tác xã h i trong phát tri n. T ñ u nh ng năm 90 c a th k 20, m t s lĩnh v c ñã ti p c n v i công tác xã h i chuyên nghi p, trong ñó làm vi c v i các ñ i tư ng xã h i như ngư i khuy t t t, tr em lang thang, tr em làm trái pháp lu t, tr b xâm h i … ð n nay, công tác xã h i ñã ñư c phát tri n: có 27 trư ng ð i h c, cao ñ ng trong c nư c tuy n sinh ngành công tác xã h i; nhi u lĩnh v c áp d ng công tác xã h i. Th tư ng Chính ph ñã ch ñ o xây d ng ñ án phát tri n công tác xã h i Vi t Nam giao B Lao ñ ng-Thương binh và Xã h i ch trì th c hi n. B ñang ph i h p cùng các b , ngành liên quan nghiên c u 3 lĩnh v c: các lĩnh v c s d ng cán b xã h i; tiêu chu n nghi p v ch c danh ngh công tác xã h i và ñào t o cán b xã h i chuyên nghi p. ð ng th i, các ho t ñ ng b i
 5. 5. 5/68 dư ng ki n th c k năng công tác xã h i cho ñ i ngũ nh ng ngư i ñang làm vi c trong các lĩnh v c xã h i và v n d ng các ki n th c k năng ñó vào công vi c ñang ñư c th c hi n r ng rãi trong làm vi c v i các cá nhân, nhóm, gia ñình, c ng ñ ng có v n ñ xã h i. Có th nói, g n 10 năm tr l i ñây, nhi u t ch c, cá nhân, cơ quan, ñoàn th ñã tham gia tích c c vào phát tri n công tác xã h i Vi t Nam, t ng d ng các ki n th c-k năng vào làm vi c trong th c t , giúp ñ các ñ i tư ng khó khăn ñ n phát tri n c ng ñ ng, tham gia v n ñ ng, xây d ng chính sách xã h i, làm cho công tác xã h i tr thành m t lĩnh v c ho t ñ ng có ý nghĩa Vi t Nam. L c lư ng cán b xã h i chuyên nghi p tuy còn m ng nhưng ñã có nh ng ñóng góp tích c c vào vi c gi i quy t các v n ñ xã h i ñ t ra. Nhân d p này, tôi xin bi u dương s ñóng góp, nhi t tình c a nh ng ngư i làm công tác xã h i trong c nư c. Chúc các anh/ch ti p t c có nh ng ñóng góp vào s nghi p phát tri n ngh Công tác xã h i nư c ta. Cũng c n nh n m nh r ng, s giúp ñ c a các t ch c qu c t , cá nhân các chuyên gia t các nư c phát tri n có ý nghĩa l n lao. T nhi u năm nay, Qu Nhi ñ ng Liên hi p qu c UNICEF, T ch c c u tr tr em Th y ði n, Plan, các trư ng ð i h c Canada, Úc, Hoa Kỳ, Pháp, Philipin, các t ch c và nhi u cá nhân t các nư c ñã nhi t tình tr giúp Vi t Nam trong phát tri n công tác xã h i. Nhân d p này, xin bày t s c m ơn v i các t ch c, cá nhân và mong r ng, s ti p t c nh n ñư c s quan tâm h tr c a các v ñ ti p t c phát tri n công tác xã h i Vi t Nam. Thưa các v ñ i bi u! Cũng th c hi n tr giúp xã h i nhưng công tác xã h i chuyên nghi p l y s khích l m i ngư i t giúp mình vươn lên là phương pháp cơ b n ñ t o ra s b n v ng trong thay ñ i. ðó cũng là nguyên nhân chúng ta quan tâm phát tri n công tác xã h i Vi t Nam. Th tư ng chính ph ñã có công văn giao B Lao ñ ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i B N i v , B Giáo d c và ðào t o và các b , ngành liên quan khác nghiên c u xây d ng ñ án phát tri n công tác xã h i Vi t Nam. ð án này có m c tiêu xây d ng khuôn kh pháp lý, t o môi trư ng phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p. ð án này cũng t p trung vào m t s ho t ñ ng ch y u như nâng cao nh n th c v công tác xã h i; xây d ng và ban hành tiêu chu n nghi p v ch c danh nhân viên công tác xã h i; ñ nh hư ng ñào t o b i dư ng phát tri n ngu n nhân l c v công tác xã h i; phát tri n m ng lư i nhân viên công tác xã h i; phát tri n Hi p h i qu c gia v công tác xã h i và h p tác các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i. B d ki n ñ án s trình lên Th tư ng chính ph vào năm 2008. Vi c xây d ng các ñ án phát tri n ngh Công tác xã h i s t o s yên tâm ngh nghi p cho hàng ngàn sinh viên ñang theo h c v công tác xã h i trong các trư ng hi n nay, ñ ng th i cũng t o cơ ch s d ng có hi u qu ñ i ngũ này trong xã h i.
 6. 6. 6/68 ð ng th i, các ho t ñ ng ñưa Công tác xã h i vào th c t s ti p t c ñư c quan tâm phát tri n. B Lao ñ ng-Thương binh và Xã h i ñư c giao là cơ quan ñ u m i xây d ng và ñi u ph i các ho t ñ ng c a ñ án cũng s ph i h p ch t ch v i các B ngành liên quan ñ y m nh ñào t o, s d ng cán b xã h i trong lĩnh v c ho t ñ ng c a ngành và các lĩnh v c xã h i khác. Thưa các v khách quý và các v ñ i bi u! ð phát tri n Công tác xã h i Vi t Nam, c n có s tham gia ñóng góp tích c c c a các nhà qu n lý, các chuyên gia trong nư c và s h tr c a các t ch c qu c t . Mong r ng trong nh ng năm t i, chúng ta s h p tác ch t ch hơn ñ cùng nhau phát tri n Công tác xã h i Vi t Nam. M t l n n a, xin chúc các ñ i bi u s c kho , h nh phúc. Xin c m ơn./.
 7. 7. 7/68 ð NH HƯ NG PHÁT TRI N CÔNG TÁC XÃ H I NHƯ M T NGH CHUYÊN NGHI P T I VI T NAM TS. Nguy n H i H u V trư ng V B o tr xã h i Trư ng khoa Khoa Công tác xã h i, ðHLðXH 1. S c n thiét c a ñ án Quan ñi m nh t quán c a ð ng và Nhà nư c ta là tăng trư ng kinh t ph i ti n hành ñ ng th i v i ti n b và công b ng xã h i. Song song v i tăng trư ng kinh t ph i t p trung cho gi m nghèo, h tr các ñ i tư ng xã h i như ngư i cao tu i, ngư i tàn t t, tr em có hoàn c nh ñ c bi t, ngư i nghèo và các ñ i tư ng có v n ñ xã h i. Sau 20 năm th c hi n công cu c ñ i m i do ð ng ta kh i xư ng và lãnh ñ o ñã ñem l i cho nư c ta nh ng thay ñ i tích c c và quan tr ng trên nhi u lĩnh v c; kinh t tăng trư ng cao và tương ñ i n ñ nh, t c ñ tăng GDP bình quân hàng năm giai ño n 1993-2006 ñ t trên 7,5%; lĩnh v c y t , giáo d c, khoa h c công ngh , an sinh xã h i cũng có bư c phát tri n khá, góp ph n c i thi n ñáng k ñ i s ng c a ñ i ña s ngư i dân, trong ñó có c nhóm nghèo và các ñ i tư ng xã h i. Tuy nhiên, theo quy lu t v n ñ ng phát tri n c a xã h i, kinh t -xã h i càng phát tri n, càng n y sinh nhi u v n ñ xã h i; m t trái kinh t th trư ng và xã h i hi n ñ i ñã làm gia tăng nhi u v n ñ xã h i ñ i v i các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i và c ng ñ ng dân cư. ð gi i quy t có hi u qu và b n v ng các v n ñ xã h i c a các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i và c ng ñ ng dân cư nêu trên ñòi h i ph i phát tri n công tác xã h i (CTXH) như m t ngh chuyên nghi p. Theo Hi p h i CTXH th gi i: CTXH là ho t ñ ng chuyên nghi p nh m t o ra s thay ñ i (phát tri n) c a xã h i. B ng s tham gia vào quá trình gi i quy t các v n ñ xã h i (v n ñ n y sinh trong m i quan h xã h i), vào quá trình tăng cư ng năng l c và gi i phóng ti m năng c a m i cá nhân, gia ñình và c ng ñ ng, công tác xã h i ñã giúp cho con ngư i phát tri n ñ y ñ và hài hòa hơn và ñem l i cu c s ng t t ñ p hơn cho m i ngư i dân. Qua vi c tìm hi u m t s mô hình và m t s ñ c trưng c a công tác xã h i c a các nư c trong khu v c và trên th gi i chúng ta có th ñưa ra m t s nh n ñ nh sau: • Th nh t, CTXH là m t ngh nghi p ñư c công nh n trên kh p th gi i và tuỳ ñi u ki n hoàn c nh c a m i nư c mà CTXH s có nh ng s c thái riêng nhưng v n c n tuân th nh ng nguyên t c và chu n m c qu c t . • Th hai, CTXH s phát tri n cùng v i s phát tri n c a kinh t xã h i, nó s ñi song hành v i s phát tri n này ñ kh c ph c nh ng m t trái n y sinh trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i, hư ng t i m t n n an sinh cho toàn dân và s công b ng, dân ch trong toàn xã h i. • Th ba, Chú tr ng ñ n phát tri n ngu n nhân l c m nh v CTXH song song phát tri n b môn khoa h c này và th ch chính sách, th ch t ch c v
 8. 8. 8/68 CTXH. Qua ñó ti ng nói c a nhân viên xã h i như là m t kênh thông tin giúp lãnh ñ o các c p ho ch ñ nh các chính sách xã h i, ñưa ra các d báo v các v n ñ xã h i m i n y sinh trong ñ i s ng xã h i, góp ph n ch ra nh ng r n n t trong c ng ñ ng ñ lãnh ñ o các c p k p th i ñi u ch nh các ho t ñ ng c a mình, ch có như v y m i có ñư c m t n n an sinh tiên ti n mà ñó m i công dân ñ u có ñ y ñ các cơ h i ñ phát tri n ti m năng và s c m nh c a mình góp ph n th c hi n m c tiêu xã h i công b ng dân ch , văn minh. Công tác xã h i Vi t Nam Tính ñ n năm 2007, nư c ta có kho ng 7,5 tri u ngư i cao tu i, trong ñó có kho ng 200 nghìn ngư i già cô ñơn, 500 nghìn ngư i t 85 tu i tr lên; 5,3 tri u ngư i tàn t t trong ñó có kho ng 300 nghìn ngư i tàn t t n ng không còn kh năng t ph c v và kh năng lao ñ ng (tính riêng ngư i tàn t t là ñ i tư ng xã h i); trên 400 nghìn tr em có hoàn c nh ñ c bi t; trong s các ñ i tư ng xã h i nêu trên có kho ng 1,3 tri u ngư i thu c di n khó khăn c n tr c p xã h i (ñ i tư ng b o tr xã h i); hàng v n xã ñ c bi t khó khăn và có v n ñ xã h i (t n n xã h i, môi trư ng s ng ô nhi m, nghèo kh …); hàng tri u cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i n y sinh các v n ñ xã h i (ly thân, ly hôn, b o l c trong gia ñình, thi u quan tâm ñ n con cái, căng th ng vì nghèo kh , xâm h i hình d c, b nhà ñi lang thang, t c b c, nghi n hút, tr m c p, t i ph m, HIV/AAIDs b c ng ñ ng xa lánh …). Tuy v y, t t c các ñ i tư ng có v n ñ xã h i nêu trên ch nh n ñư c s tr giúp c a ñ i ngũ cán b (nhân viên) công tác xã h i bán chuyên nghi p (kho ng 15-20 nghìn ngư i) nh ng ngư i làm vi c theo b n năng và tr c giác c a h , thi u nh n th c, hi u bi t và nh ng k năng c n thi t v công tác xã h i, do v y hi u qu gi i quy t các v n ñ xã h i c a cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i và c ng ñ ng dân cư không cao và thi u s phát tri n b n v ng. S cán b (nhân viên công tác xã h i ñư c ñào t o trong các trư ng ñ i h c, cao ñ ng (kho ng 2000 ngư i) trong m y năm g n ñây l i chưa ñư c b trí làm vi c ñúng v i ngành ngh ñào t o, gây ra s lãng phí v ngu n nhân l c này. Nh n xét m t cách t ng quát: Công tác xã h i Vi t Nam m i có các y u t thành ph n, ñang trong quá trình hình thành do v y ch ñư c x p vào giai ño n ñ u c a quá trình phát tri n, m c dù hàng trăm năm trư c ñây ñã có các ho t ñ ng tr giúp xã h i mang hình dáng c a công tác xã h i. N u ñem so sánh tính chuyên nghi p c a công tác xã h i nư c ta v i các nư c phát tri n và ngay c nh ng nư c trong khu v c, chúng ta còn m t kho ng cách khá l n, s thi u h t này th hi n trên các m t: Th nh t, v m t nh n th c: Hi n nay các ngành, các c p và ngư i dân còn chưa bi t nhi u ñ n ngành công tác xã h i, ñ n cán b (nhân viên) công tác xã h i, ch- ưa nh n d ng ñư c h là ai, làm vi c gì và ñâu, vai trò, nhi m v công tác xã h i là gì? s khác bi t công tác xã h i v i các ngành ngh liên quan khác. Vi t Nam, t ‘Công tác xã h i’ ñư c nh c ñ n nhi u trong kho ng hơn 10 năm tr l i ñây, nó tr nên khá quen thu c v i m t s nhà qu n lý, nhà giáo d c và m t s nhà khoa h c ho t ñ ng trong lĩnh v c an sinh xã h i, nhưng ñ i v i toàn xã h i thì công tác xã h i ñ n nay v n còn r t m i m , h u h t m i ngư i ñ u chưa hi u công tác xã h i chính xác là gì và m t s ngư i thì nghĩ công tác xã h i là m t cái gì
 9. 9. 9/68 ñó tương t như b o tr xã h i ho c là m t ph n c a b o tr xã h i; ph m vi nh hơn, trong gi i qu n lý và các nhà khoa h c xã h i-nhân văn cũng có r t ít ngư i hi u công tác xã h i m t cách toàn di n trên c hai phương di n: công tác xã h i là m t khoa h c liên ngành và là m t ngh chuyên nghi p. Do công tác xã h i là m t chuyên ngành ñào t o m i xu t hi n Vi t Nam nên vi c phát tri n Công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p bư c ñ u g p r t nhi u khó khăn, c v nh n th c, th ch lu t pháp, chính sách và nhân l c. Nhu c u khách quan là ph i có s th ng nh t nh n th c v các v n ñ : (i) Th nào là công tác xã h i (Social Work); ñ i tư ng, ph m vi, n i dung và phương pháp công tác xã h i là gì? (ii) Th nào là nhân viên xã h i chuyên nghi p (Social Worker)? Th nào là nhân viên xã h i bán chuyên nghi p? Các nhân viên xã h i làm vi c ñâu? T ch c nào s d ng các nhân viên xã h i chuyên nghi p và bán chuyên nghi p? (iii) Tiêu chu n ch c danh ngh nghi p như th nào? T ch c nào xây d ng và ban hành tiêu chu n ch c danh ngh nghi p ñó? (iv) ðào t o các nhân viên xã h i chuyên nghi p và nhân viên xã h i bán chuyên nghi p như th nào cho phù h p? (v) H th ng b ng lương c a nhân viên xã h i như th nào, nó gi ng hay khác b ng lương c a các ngành ngh khác như giáo viên, ñi u dư ng viên, y sĩ, bác sĩ, ... (vi) Hi p h i công tác xã h i, Hi p h i các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i là gì, vì sao ph i c n các Hi p h i ñó? Vai trò c a nó như th nào ñ i v i vi c phát tri n công tác xã h i? Th hai, v m t th ch : Cho ñ n nay nư c ta chưa có m t ñ nh hư ng c th nào v phát tri n ngh CTXH như m t ngh chuyên nghi p, do v y cơ s pháp lý cho s phát tri n ngành CTXH và ñào t o cán b (nhân viên) công tác xã h i Vi t Nam chưa ñư c hình thành m t cách có h th ng, cho ñ n nay m i có duy nh t quy t ñ nh c a B Giáo d c và ðào t o v Chương trình khung ñào t o c a ngành CTXH và cho phép m t s trư ng ñ i h c m ngành ñào t o C nhân CTXH (27 trư ng năm 2007). Vi c xác ñ nh các v trí làm vi c cho nhân viên công tác xã h i trong các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c và trong các cơ quan t ch c khác cũng chưa ñư c xác l p, k c các NGO và các t ch c ñoàn th có tham gia ho t ñ ng công tác xã h i. Chưa có tiêu chu n ch c danh v ngh CTXH và b tiêu chu n ch c danh c th cho các nhân viên xã h i chuyên nghi p các c p và các công vi c c th ; Chưa có danh m c b ng lương cho các ch c danh c th v công tác xã h i như các ngh nghi p khác.
 10. 10. 10/68 V th ch tài chính, cũng chưa có cơ ch nhà nư c cung c p tài chính cho các NGO (H i ch th p ñ , H i b o tr tàn t t và tr em m côi, H i ngư i cao tu i, ...) v công tác xã h i và các t ch c ñoàn th ho t ñ ng công tác xã h i thông qua các h p ñ ng (n u có cung c p tài chính cũng ch là ñ chi ho t ñ ng hành chính và m t vài ho t ñ ng cung c p d ch v c th ), bên c nh ñó v n ñ xã h i hóa vi c huy ñ ng ngu n l c toàn xã h i ñ tr giúp và cung c p các d ch v xã h i cho ngư i dân có v n ñ xã h i cũng ñang giai ño n t phát, chưa qu n lý có hi u qu ñư c các ngu n v n ñ ng và v lâu dài s nh hư ng ñ n s huy ñ ng ngu n l c toàn xã h i và ñ ng th i s là m t nguy cơ cho s phát tri n CTXH v n ñang manh nha trong xã h i Vi t Nam. Th ba, v m ng lư i t ch c ho t ñ ng và m ng lư i nhân viên CTXH: H th ng các t ch c liên quan ñ n cung c p các d ch v công v công tác xã h i thu c ngành Lao ñ ng Thương binh và Xã h i, U ban Dân s , Gia ñình và Tr em cũng chưa ñư c hình thành ñ y ñ theo 4 c p theo ñúng nghĩa c a nó, l c lư ng cán b l i quá m ng và cũng thi u tính chuyên nghi p; các ho t ñ ng hi n t i m ng n ng tính qu n nhà nư c hơn là ch ñ o, hư ng d n, h tr cung c p d ch v công cho các ñ i tư ng có v n ñ xã h i, nh m giúp h t gi i quy t các v n ñ xã h i n y sinh và phát tri n b n v ng. H i ch th p ñ Vi t Nam và m t s t ch c ñoàn th xã h i khác cũng v y, h ho t ñ ng công tác xã h i ch mang tính ch t bán chuyên nghi p, và xu t phát t tính ch t nhân ñ o t thi n “giúp các ñ i tư ng có v n ñ xã h i” mà ch y u là các cá nhân và gia ñình vư t qua khó khăn trư c m t, h không có ch c năng quan tâm gi i quy t cơ b n b n v n ñ xã h i phát sinh c a các ñ i tư ng xã h i và b o ñ m cho phát tri n b n v ng c a c ng ñ ng. Bên c nh ñó m t y u t vô cùng quan tr ng trong ch nh th c a h th ng CTXH là Hi p h i công tác xã h i, Hi p h i các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i (hi p h i ngh nghi p) cũng chưa ñư c hình thành. M t m t có th vì s phát tri n chưa ñ m nh nên chưa th có hi p h i ngh nghi p, m t khác, vi c chưa có các hi p h i ngh nghi p này cũng s c n tr vi c phát tri n m t cách v ng ch c và có hi u qu v công tác xã h i. M ng lư i cán b (nhân viên) CTXH c a Vi t Nam chưa ñư c thi t l p cơ b n và h th ng do h n ch v nh n th c, và thi u v th ch chính sách, thi u v l c lư ng. M c dù có ñ i ngũ cán b văn hoá-xã h i c p xã, phư ng, th tr n, cán b trong các trung tâm xã h i, cán b ho t ñ ng trong h th ng h i ch th p ñ và các t ch c NGO (kho ng 15.000- 20.000 ngư i) cung c p d ch v cho ngư i già, tr em ... h ch là nh ng nhân viên công tác xã h i bán chuyên nghi p, ho t ñ ng theo b n năng và tr c giác, chưa ph i là các nhân viên CTXH chuyên nghi p có nh n th c, hi u bi t và k năng c n thi t. Th tư, vi c ñào t o cán b (nhân viên) công tác xã h i: hi n nay trong nư c cũng m i d ng l i giai ño n th nghi m ban ñ u, m c dù hi n nay có 22 trư ng ñ ơc phép ñào t o v công tác xã h i, nhưng kinh nghi m ñào t o cũng ñ u dư i 10 năm, ñ i ngũ gi ng viên thi u, nhi u trư ng còn chưa có giáo viên ñư c ñào t o cơ b n. Vi c ñào t o ch có hi u qu và ch t lư ng khi nhà nư c có m t h th ng ch nh th v công tác xã h i ñó là th ch chính sách, th ch t ch c và ñ i ngũ nhân
 11. 11. 11/68 viên CTXH chuyên nghi p. Vì s ñào t o ph i xu t phát t nhu c u c a th trư ng, c a th c ti n ñ t nư c, vi c thi u cơ s pháp lý là m t rào c n cho s nghi p ñào t o nhân viên xã h i. ðào t o, t p hu n, nhân viên xã h i bán chuyên nghi p cũng chưa ñư c th ng nh t v n i dung và phương pháp; ñào t o, t p hu n theo ki u t phát v n là ph bi n, vì chưa có tiêu chu n ch c danh nhân viên CTXH d n ñ n ch t lư ng ñ i ngũ nhân viên xã h i bán chuyên nghi p r t h n ch . Th năm, v chi n lư c phát tri n CTXH: Hi n nay Vi t Nam chưa có m t chi n lư c t ng th và ñ y ñ t khâu xây d ng cơ s pháp lý, t ch c, ñ n ñào t o và s d ng nhân viên công tác xã h i. ð công tác xã h i phát tri n như m t ngh chuyên nghi p c n có s phát tri n m t cách ñ ng b c 3 nhóm y u t trên (pháp lý, t ch c, và ñào t o) thì các nhân viên xã h i ñư c ñào t o cơ b n có trình ñ c nhân, cao ñ ng m i có cơ h i tìm vi c làm phù h p v i ngành ngh ñào t o, và s không b lãng phí ngu n nhân l c ñào t o ñáng quý này. Vì hi n t i các v n ñ xã h i b c xúc thu c ph m vi CTXH gi i quy t v n do nh ng ngư i chưa ñư c ñào t o cơ b n, chuyên nghi p th c hi n, nguy cơ không “cân ñ i” gi a phát tri n kinh t và xã h i s di n ra. Trên 60 năm qua, th gi i ñã ch ng minh ñư c vai trò và hi u qu to l n c a công tác xã h i, nó không nh ng tr c ti p gi i quy t ñư c nh ng v n ñ xã h i không mong mu n n y sinh ñ i v i các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i, c ng ñ ng dân cư, gi m b t s b t bình ñ ng và phân t ng xã h i trong quá trình phát tri n kinh t -xã h i c a ñ t nư c mà còn góp ph n gi v ng n ñ nh xã h i, t o s ñ ng thu n, công b ng và phát tri n b n v ng vì h nh phúc c a t t c các thành viên trong xã h i. Nhu c u c a m t xã h i phát tri n (hi n ñ i) c n ph i có l c lư ng cán b (nhân viên) công tác xã h i chuyên nghi p, ñó là nh ng ngư i ñư c ñào t o cơ b n có nh n th c, hi u bi t, k năng th c hành và ph m ch t ñ o ñ c ngh nghi p c n thi t, ph m ch t ñó chính là s c m thông, chia s , tôn tr ng quy n t quy t và nâng cao năng l c t quy t c a các ñ i tư ng có v n ñ xã h i. Kh u hi u hành ñ ng c a nhân viên công tác xã h i là: “khi tham v m chúng tôi là ngư i s chia, khi tư v n chúng tôi là ngư i b n, khi khó khăn chúng tôi là ngư i ñ ng hành” và m c tiêu hành ñ ng c a nhân viên công tác xã h i là “ñem l i h nh phúc cho m i ngư i và vì m t xã h i công b ng và phát tri n b n v ng”. Nhi u v n ñ xã h i c a các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i, c ng ñ ng dân cư nư c ta hi n nay ñang ñư c h tr gi i quy t b i nh ng cán b (nhân viên) công tác xã h i bán chuyên nghi p, hay nói m t cách khác là ñư c th c hi n b i nh ng ngư i chưa ñư c ñào t o cơ b n v công tác xã h i các c p h c c n thi t. H làm vi c b ng s t hi u bi t và t m lòng nhi t tình c a cá nhân h , do v y hi u qu và tính b n v ng không cao, chính vì v y mà nhu c u c a nh ng ngu i ñư c ñào t o công tác xã h i m t cách chuyên nghi p ngày càng tăng. Th c ti n cũng ñã ch cho h th y m t ngư i bi t làm công tác xã h i v i m t cán b (nhân viên) công tác xã h i chuyên nghi p hoàn toàn khác nhau, cũng gi ng như m t ngư i bi t lái xe ô tô v i m t lái xe ô tô chuyên nghi p, nh n th c, hi u bi t và k năng th c hành, ph m ch t ngh nghi p có s khác nhau ñáng k .
 12. 12. 12/68 M t khác, do vi c nh n th c v v trí, vai trò (t m quan tr ng), ch c năng, nhi m v , n i dung ho t ñ ng c a công tác xã h i nư c ta còn h n ch (k c cán b qu n lý và ngư i dân), do v y mà cho ñ n nay công tác xã h i nư c ta v n chưa ñư c công nh n như m t ngh chuyên nghi p. ðã ñ n lúc Nhà nư c c n ph i công nh n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p gi ng như m t s ngh xã h i khác (ngh lu t sư, ngh y, ngh giáo, …). C n ph i có s th ng nh t v nh n th c và ph i h p ho t ñ ng gi a các B ngành trong vi c chu n b các ñi u ki n c n thi t ñ phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p, ñ c bi t là xây d ng th ch chính sách, m ng lư i t ch c và m ng lư i nhân viên công tác xã h i. ð gi i quy t có hi u qu các v n ñ xã h i và giúp ñ các ñ i tư ng bao g m các cá nhân, h gia ñình, nhóm xã h i, c ng ñ ng dân cư có v n ñ xã h i c n ph i có nh ng nhà chuyên môn có ki n th c, k năng chuyên nghi p và ñ o ñ c ngh nghi p; do ñó c n ph i phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p, gi ng như các nư c trong khu v c và các nư c phát tri n ñã th c hi n trong hơn 60 năm qua. Hi p h i công tác xã h i th gi i, Hi p h i công tác xã h i khu v c Châu Á, Hi p h i các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i th gi i cũng ñã khuy n cáo nư c ta phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p và khuy n khích nư c ta tham gia các hi p h i nêu trên; ñây cũng là m t xu th t t y u trong quá trình h i nh p và phát tri n, nư c ta ít có cơ h i l a ch n m t cách ñi khác có hi u qu hơn trong vi c gi i quy t các v n ñ xã h i hi n t i và tương lai. Theo ñánh giá c a các chuyên gia UNICEF nhu c u c n ph i chuyên nghi p hoá CTXH t i Vi t Nam vì: Quá trình công nghi p hoá, hi n ñ i hoá nư c ta; (i) S phát tri n c a xã h i d n ñ n phân hoá giàu nghèo, phân t ng xã h i; (ii) Nhu c u c a các gia ñình có v n ñ xã h i và tr em có hoàn c nh ñ c bi t; (iii) (iv) Nhu c u c a m t s thành viên trong xã h i c n s b o tr c a nhà nư c (ñ i tư ng b o tr xã h i); (v) Nhu c u CTXH xu t phát t vi c n y sinh các t n n xã h i; (vi) Nhu c u h tr v tâm lý cho các b nh nhân trong các b nh vi n. Xu t phát t nh ng ñòi h i th c t và ñáp ng v i quy lu t phát tri n t t y u, khách quan v phát tri n công tác xã h i ñã di n ra nhi u nư c trên th gi i, Công tác xã h i nư c ta c n ñư c phát tri n như m t ngh chuyên nghi p. Xu t phát t t m quan tr ng và ý nghĩa c a vi c phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p. Th tư ng chính ph ñã giao cho B LðTB&XH ch trì và ph i h p v i các B ngành liên quan xây d ng ñ án và ñã ñư c s ng h và tham gia r t tích c c c a các b , ngành; s tr giúp v k thu t c a UNCEF và c a c ng ñ ng Châu Âu.
 13. 13. 13/68 2. M c tiêu 2.1 M c tiêu t ng th Nâng cao nh n th c c a toàn xã h i v s c n thi t ph i phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p theo xu hư ng h i nh p v i các nư c trong khu v c và th gi i. Xây d ng và ban hành th ch pháp lý cho vi c hình thành và phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p, b o ñ m tính n ñ nh, lâu dài và g n k t v i phát tri n h th ng an sinh xã h i hi n ñ i. Xây d ng và tri n khai ñ ng b các bi n pháp phát tri n ngu n nhân l c v công tác xã h i, nâng cao năng l c ñ i ngũ nhân viên xã h i hi n có và nâng cao ch t lư ng ñào t o ngu n nhân l c trong các trư ng ñ i h c. Xây d ng m ng lư i t ch c và m ng lư i nhân viên công tác xã h i trên ph m vi toàn qu c nh m ñáp ng nhu c u c a xã h i trong quá trình phát tri n; gi i quy t hài hòa m i quan h gi a con ngư i và con ngư i, h n ch phát sinh các v n ñ xã h i. Nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a các ñ i tư ng có v n ñ xã h i, hư ng t i m t xã h i lành m nh, công b ng và h nh phúc cho m i ngư i. 2.2 M c tiêu c th ñ n 2020 - Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t c n thi t, t o hành lang pháp lý cho vi c phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p; trư c m t, xây d ng và ban hành tiêu chu n ch c danh ngh nghi p công tác xã h i cho cán b (nhân viên) công tác xã h i và áp d ng b ng lương phù h p và có tính khuy n khích; - Th c hi n ñ ng b các gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c v công tác xã h i ñáp ng nhu c u ng n h n c a các t ch c, cơ quan liên quan, ñ c bi t là c p xã và huy n, bao g m c vi c tăng v s lư ng (ñ t t l t i thi u m t nhân viên công tác xã h i trên ba nghìn dân, ñ nh m c b ng m t ph n ba c a Nh t B n năm 2000 và b ng m t ph n 10 c a vương qu c Anh) và nâng cao năng l c ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i hi n có và nâng cao ch t lư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i trong các trư ng ñ i h c, cao ñ ng theo hư ng h i nh p khu v c và qu c t . - Phát tri n chương trình ñào t o ngành CTXH t b c Trung h c ñ n ð i h c và v i các chuyên ngành khác nhau cho phù h p v i quá trình phát tri n CTXH nư c ta. ð ng th i hoàn thi n chương trình liên thông các b c h c ñ ñáp ng ña d ng nhu c u c a ngư i h c và nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên v CTXH các trư ng cao ñ ng, ñ i h c. - Phát tri n m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên xã h i ñư c ñào t o chuyên nghi p t trong các cơ quan nhà nư c và các t ch c phi chính ph , ñ s d ng có hi u qu ngu n nhân l c công tác xã h i; xúc ti n vi c nghiên c u và ti n t i thành l p Hi p h i công tác xã h i Vi t Nam và Hi p h i các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i. Xã h i hoá các ho t ñ ng công tác xã h i, khuy n khích khu v c tư nhân tham gia cung c p d ch v cho các ñ i tư ng có v n ñ xã h i và các ñ i tư ng y u th . - Phát tri n m ng lư i nhân viên công tác xã h i phù h p v i quá trình phát tri n kinh t -xã h i c a ñ t nư c; t o s g n k t gi a m ng lư i t ch c c a các cơ quan ch c
 14. 14. 14/68 năng và m ng lư i nhân viên công tác xã h i chuyên nghi p và bán chuyên nghi p; ñ c bi t chú tr ng xây d ng m ng lư i nhân viên công tác xã h i c p huy n và c p xã theo hư ng chuyên nghi p; khuy n khích phát tri n ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i bán chuyên nghi p. 3. Ph m vi c a ñ án - Ph m vi v không gian: th c hi n trên ph m vi toàn qu c. - Ph m vi v th i gian: t 2008-2020. 4. ð nh hư ng - Phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p, b o ñ m s hài hoà v i quá trình phát tri n h th ng an sinh xã h i, ñ c bi t là h th ng chính sách tr giúp xã h i, tr giúp các ñ i tư ng y u th , tr giúp các xã nghèo, c ng ñ ng dân t c thi u s quy mô thôn b n và c p xã, phù h p v i quá trình phát tri n, tăng trư ng kinh t , quá trình ñô th hoá, quá trình công nghi p hoá và hi n ñ i hoá, nh m gi i quy t m t cách có hi u qu các v n ñ xã h i phát sinh ñ i v i các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i, và các c ng ñ ng nghèo ho c có t n n xã h i. ðây là nhu c u t t y u khách quan c a m t xã h i phát tri n trình ñ hi n ñ i và cũng là xu hư ng t t y u c a quá trình h i nh p khu v c và qu c t . Nh n th c rõ ñi u này s giúp cho ñ t nư c rút ng n ñư c quá trình phát tri n công tác xã h i m t cách t phát và ñáp ng t t hơn nhu c u c a các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i và các c ng ñ ng có v n ñ xã h i phát sinh. - Phát tri n công tác xã h i là nh m ñáp ng nhu c u c a xã h i hi n ñ i, do v y b n thân nó cũng ph i ñư c phát tri n ñ ng b trên các phương di n th ch chính sách và th ch t ch c và ñ i ngũ cán b có tính chuyên nghi p. ð i v i nư c ta vi c trư c m t là t o môi trư ng pháp lý cho vi c hình thành, phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p như các ngh khác trong xã h i ; ph i nh n th c rõ vai trò c a công tác xã h i, v trí làm vi c c a các nhân viên công tác xã h i, tiêu chu n ch c danh ngh nghi p c a các nhân viên công tác xã h i, b ng lương c a nhân viên xã h i trong các cơ quan, t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i t trung ương ñ n ñ a phương; Thi t l p m ng lư i t ch c cung c p d ch v công tác xã h i (LðTB&XH, GD&ðT, Gð&TE, các NGO) các xã phư ng, th tr n, qu n huy n và kích thích nhu c u c a m ng lư i t ch c có nhu c u s d ng d ch v công tác xã h i (toà án, b nh vi n, trư ng h c, cơ s xã h i, trư ng giáo dư ng và ñ c bi t c ng ñ ng dân cư nơi không ch có trách nhi m kh c ph c h u qu c a các v n ñ xã h i n y sinh mà còn ph i phòng ng a các v n ñ xã h i phát sinh). Thi t l p h th ng các trư ng ð i h c, Cao ñ ng ñào t o nhân viên công tác xã h i có tính chuyên nghi p, hình thành Hi p h i công tác xã h i và Hi p h i các trư ng ñào t o nhân viên CTXH c p qu c gia ñ h tr quá trình phát tri n công tác xã h i nư c ta. - Xã h i hoá vi c phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p; ñ c bi t coi tr ng và khuy n khích khu v c tư nhân tham gia ho t ñ ng công tác xã h i, coi ñó trách nhi m xã h i c a các t ch c và công dân. Nhà nư c c n có cơ ch h tr cho các t ch c tư nhân tham gia ho t ñ ng công tác xã h i theo cơ ch th trư ng; phát huy vai trò c a các t ch c ñoàn th , t ch c xã h i tham gia ho t ñ ng công tác xã h i
 15. 15. 15/68 vì quy n l i c a các h i viên và vì các ñ i tư ng y u th , góp ph n th c hi n m c tiêu công b ng xã h i và h nh phúc cho m i ngư i. - T ng bư c nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng công tác xã h i theo hư ng chuyên nghi p hóa và h i nh p qu c t , vì m c tiêu c a công tác xã h i là hư ng t i xây d ng m t xã h i lành m nh, và vì h nh phúc c a m i ngư i; ch c năng cơ b n c a công tác xã h i là gi i quy t hài hòa m i quan h gi a con ngư i và con ngư i, nh m phòng ng a, h n ch các v n ñ xã h i phát sinh, t o cơ h i ñ các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i, c ng ñ ng dân cư có v n ñ xã h i t gi i quy t các v n ñ c a h thông qua vi c nâng cao nh n th c, năng l c và ti p c n ngu n l c c a xã h i m t cách hi u qu nh t. M t khi có các v n ñ xã h i phát sinh cho dù c a các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i, c ng ñ ng dân cư ñ u ph i phát hi n s m và can thi p s m; t o cơ h i và năng l c cho các c ng ñ ng phát tri n m t cách b n v ng và d a trên tinh th n t l c, thông qua s tr giúp c a các nhân viên công tác xã h i, m ng lư i t ch c ho t ñ ng công tác xã h i và nhà nư c. 5. Các ho t ñ ng c a ñ án 5.1 Truy n thông nâng cao nh n th c v công tác xã h i Vì công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p là m t v n ñ m i m ñ i v i nư c ta, h u h t các c p, các ngành và xã h i chưa có ñư c thông tin ñ y ñ v qúa trình phát tri n công tác xã h i trên th gi i và s c n thi t c a nó nư c ta trong vi c gi i quy t các v n ñ xã h i ñ i v i các cá nhân, gia ñình, nhóm xã h i, c ng ñ ng dân cư có v n ñ xã h i trong quá trình phát tri n. S ñ ng thu n v nh n th c s là ti n ñ quan tr ng ñ t o hành lang pháp lý và môi trư ng xã h i chuyên nghi p hoá ngh công tác xã h i. - N i dung truy n thông: Tuyên truy n nâng cao nh n th c c a các c p, các ngành và c ng ñ ng xã h i, ñ c bi t là các ngành có liên quan tr c ti p ñ n vi c phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p (B N i V , B Giáo d c và ðào t o, B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i), và các t ch c có nhu c u s d ng nhân viên công tác xã h i (b nh vi n, toà án, trư ng h c, trư ng giáo dư ng, các cơ s b o tr xã h i, U ban nhân dân c p xã và c p huy n). T o s th ng nh t nh n th c v s c n thi t ph i phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p, nh t là trong b i c nh h i nh p và phát tri n. Nâng cao hi u bi t c a toàn xã h i v vai trò, ñ i tư ng, n i dung, phương pháp công tác xã h i làm ti n ñ cho vi c hình thành th ch chính sách, th ch t ch c và phát tri n m ng lư i các t ch c s d ng các nhân viên công tác xã h i và m ng lư i nhân viên công tác xã h i trên ph m vi toàn qu c. - Hình th c truy n thông: S d ng ña d ng các hình th c truy n thông (truy n hình, truy n thanh, báo chí c a các c p, các ngành) ñ tuyên truy n trên di n r ng cho c ng ñ ng. Tăng cư ng các h i th o khoa h c, h i ngh chuyên ñ ñ th o lu n v các v n ñ có liên quan ñ n vi c phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p cho các nhà khoa h c, nhà giáo, nhà qu n lý các c p, các ngành liên quan.
 16. 16. 16/68 Thi t l p các kênh thông tin ña chi u ñ chia s thông tin m i và kinh nghi m v các v n ñ có liên quan phát tri n công tác xã h i (k c trong nư c và qu c t ), ñ c bi t là chương trình n i dung ñào t o nhân viên công tác xã h i, phát tri n m ng lư i t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i và phát tri n m ng lư i nhân viên công tác xã h i. 5.2 T o khuôn kh pháp lý ñ chuyên nghi p hoá ngh CTXH Xây d ng và ban hành tiêu chu n ch c danh nghi p v c a nhân viên CTXH Năm 2004, B Giáo d c và ðào t o ñã ban hành mã ngành ñào t o v công tác xã h i, ñi u này ñã t o hành lang pháp lý cho 18 trư ng ñ i h c, cao ñ ng tham gia vào vi c ñào t o c nhân công tác xã h i; ñ n năm 2007, s trư ng tham gia ñào t o c nhân công tác xã h i ñã lên 23 trư ng; v i s lư ng m i trư ng có m t ñ n 2 l p và m i l p có kho ng 40 sinh viên, thì hàng năm s có kho ng trên 1000 sinh viên t t nghi p b c ñ i h c và cao ñ ng v công tác xã h i ra trư ng. M t trong nh ng thách th c là ñ u ra cho các sinh viên t t nghi p v công tác xã h i, h s làm vi c ñâu khi mà chưa có m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i và chưa có B tiêu chu n ch c danh nghi p v công tác xã h i. Vì v y, k t h p v i vi c ban hành mã ngành ñào t o, vi c nghiên c u xây d ng và ban hành tiêu chu n ch c danh nghi p v v công tác xã h i (g i t t là mã ngh ) là cơ s pháp lý c a nhà nư c th a nh n công tác xã h i xã h i như m t ngh chuyên nghi p; B tiêu chu n ch c danh nghi p v này g m hai ph n, m t là B tiêu chu n ch c danh nghi p v chung và B tiêu chu n c th theo m ng lư i t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i. Tiêu chu n ch c danh nghi p v chung cho nhân viên công tác xã h i theo kinh nghi m c a qu c t g m: (i) Tiêu chu n ch c danh nghi p v cho nhân viên công tác xã h i h ng A; (ii) Tiêu chu n ch c danh nghi p v cho nhân viên công tác xã h i h ng B; (iii) Tiêu chu n ch c danh nghi p v cho nhân viên công tác xã h i h ng C. (Tiêu chu n ch c danh nghi p v h ng A, B, C c a các nư c tương ng v i tiêu chu n ch c danh nghi p v c a chuyên viên cao c p, chuyên viên chính và chuyên viên c a nư c ta.) B tiêu chu n ch c danh nghi p v cho c 3 nhóm A, B, C nêu trên g m có 3 ph n chính: (i) Tiêu chu n v nh n th c; (ii) Tiêu chu n v hi u bi t; (iii) Tiêu chu n v k năng ngh nghi p. Trong b i c nh c th c a nư c ta v quá trình phát tri n công tác xã h i c n thi t ph i xây d ng và ban hành B tiêu chu n ch c danh nghi p v cho nhân viên công tác xã h i 4 h ng, (s d ng thu t ng nhân viên công tác xã h i thay th cho
 17. 17. 17/68 thu t ng công ch c, viên ch c ho c chuyên viên ho c cán b công tác xã h i là phù h p nh t, vì ñây là B tiêu chu n ch c danh ngh nghi p chung s d ng cho c các cơ quan nhà nư c và các t ch c phi chính ph , các t ch c ñoàn th xã h i, và trong tương lai có c các t ch c qu c t cũng s tham gia cung c p d ch v v công tác xã h i Vi t Nam), bao g m: (i) Nhân viên công tác xã h i h ng A (cao c p); (ii) Nhân viên công tác xã h i h ng B (nhân viên chính); (iii) Nhân viên công tác xã h i h ng C (nhân viên xã h i); (iv) Nhân viên công tác xã h i h ng D (nhân viên xã h i bán chuyên nghi p). Vì r ng trong kho ng th i gian ng n nư c ta s không có ñ nhân viên công tác xã h i chuyên nghi p ñư c ñào t o cơ b n b c ñ i h c, cao ñ ng v làm vi c c p xã, mà ch y u là ñào t o, b i dư ng có trình ñ sơ c p, trung c p v công tác xã h i, m t khác ñ i ngũ tình nguyên viên v công tác xã h i cũng c n ñư c ñào t o ñ ñ t ñư c các ch ng ch t i thi u v công tác xã h i (sơ c p). V tiêu chu n nghi p v cũng c n chia thành 4 nhóm bao g m: (i) Tiêu chu nv nh n th c; (ii) Tiêu chu nv hi u bi t; (iii) Tiêu chu nv k năng ngh nghi p; ñ o ñ c ngh nghi p. (iv) Tiêu chu nv Vi c ban hành tiêu chu n ch c danh nghi p v nhân viên công tác xã h i theo 4 ng ch (4 c p) là cơ s pháp lý quan tr ng nh t, vì v y c n ñư c ban hành s m trong năm 2008, không nh t thi t ph i ch sau khi Th tư ng chính ph phê duy t ñ án phát tri n CTXH như m t ngh chuyên nghi p. - Xây d ng và ban hành B tiêu chu n ch c danh ngh nghi p c th cho nhân viên công tác xã h i theo m ng lư i t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i. ðây là m t ho t ñ ng ñư c th c hi n trong m t quá trình nhi u năm, cùng v i quá trình phát tri n m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i và vi c xác ñ nh v trí làm vi c c th c a các nhân viên công tác xã h i, mà ñi u này ph thu c vào nhu c u c a xã h i trong quá trình phát tri n. Kinh nghi m c a Sc tlen, vi c xây d ng B tiêu chu n c th này ph i kéo dài hàng t 5-10 năm; do v y, trư c m t t p trung xây d ng B tiêu chu n ch c danh nghi p v cho các nhân viên công tác xã h i làm vi c t i các cơ s b o tr xã h i, chăm sóc các ñ i tư ng b o tr xã h i (ngư i già cô ñơn, ngư i tàn t t, tr em m côi, ngư i nhi m HIV/AIDs và nh ng ngư i có nhu c u ñư c chăm sóc (s d ng thu t ng ngư i có nhu c u ñư c chăm sóc phù h p hơn thu t ng ngư i có hoàn c nh ñ c bi t, trong b i c nh phát tri n công tác xã h i nư c ta theo xu th h i nh p). Xây d ng và áp d ng h th ng ng ch lương cho cán b (nhân viên) CTXH Vi c áp d ng ng ch lương cho ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i ñư c các qu c gia áp d ng cũng r t ña d ng. Theo Hi p h i công tác xã h i c a C ng hoà liên bang
 18. 18. 18/68 ð c thì ti n lương c a các nhân viên công tác xã h i do các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i quy t ñ nh. N u nhân viên CTXH làm vi c trong các cơ quan nhà nư c thì áp d ng ng ch lương công ch c viên ch c tương ng t chuyên viên ñ n chuyên viên chính, chuyên viên cao c p; làm vi c c p xã và c ng ñ ng thì tuy theo trình ñ chuyên môn ñ x p vào các ng ch khác nhau. N u nhân viên CTXH làm vi c cho các t ch c ngoài nhà nư c thì ti n lương do các t ch c ñó t quy t ñ nh, nhưng h cũng áp d ng m c ti n lương ngang b ng v i m c ti n lương tr cho nhân viên công tác xã h i có trình ñ ñào t o và thâm niên công tác tương ng. Theo khuy n cáo c a các chuyên gia Australia và UNICEF thì Vi t Nam có th áp d ng ng ch lương công ch c, viên ch c ñ tr cho các nhân viên công tác xã h i có trình ñ t ñ i h c tr lên làm vi c c p trung ương, t nh, huy n và các cơ s b o tr xã h i, các trung tâm tư v n CTXH; còn nhân viên công tác xã h i làm vi c tr c ti p c p xã, và c ng ñ ng có trình ñ ñào t o b c dư i ñ i h c có th áp d ng ng ch lương như là các ñi u dư ng viên trình ñ trung c p ho c các y sĩ, y tá có trình ñ tương ng. Cho dù áp d ng b t c ng ch lương nào thì trình ñ ñào t o và tính ch t công vi c s là thư c ño quan tr ng ñ xác ñ nh; m t s nư c r t quan tâm ñ n công tác xã h i như Th y ði n thì lương c a nhân viên công tác xã h i ngang b ng v i lương c a giáo viên có trình ñ ñào tào và thâm niên công tác tương ng. Trong b i c nh c a nư c ta, các nhân viên công tác xã h i có th ñư c ví như các “k sư tâm h n” thì vi c xác ñ nh ng ch lương như các nhà giáo cũng có th ch p nh n ñư c ho c áp d ng h th ng lương công ch c, viên ch c và có thêm ph c p trách nhi m nhân viên CTXH tr c ti p chăm sóc ñ i tư ng. 5.3 Thi t l p m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i và m ng lư i nhân viên công tác xã h i Thi t l p m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i và m ng lư i nhân viên công tác xã h i là hai m t c a m t v n ñ và là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a vi c chuyên nghi p hoá ngh công tác xã h i nư c ta. Hai v n ñ này ph i ñư c phát tri n ñ ng th i, song song và ph i ñ ng b v i quá trình phát tri n h th ng an sinh xã h i. Thi t l p m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i Vi c thi t l p m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i trư c h t ph i ñư c quy ho ch và phát tri n theo m t chi n lư c dài h n g n bó ch t ch v i phát tri n h th ng an sinh xã h i và h th ng t ch c b máy c a Chính ph . Trong ñi u ki n nư c ta hi n nay thì t ch c có nhu c u s d ng nhân viên công tác xã h i trư c h t thu c ngành Lao ñ ng Thương binh và Xã h i; Dân s Gia ñình và Tr em, và c n ñư c hình thành c 4 c p (trung ương, t nh, huy n và xã); C p huy n, c p t nh và c p trung ương bên c nh vi c thi t l p các cơ quan qu n lý (cơ quan gián ti p cung c p d ch v xã h i) còn ph i thi t l p các t ch c ho t ñ ng s nghi p v công tác xã h i (t ch c tr c ti p cung c p d ch v công tác xã h i như các cơ s b o tr xã h i, các nhà xã h i, các trung tâm tư v n công tác xã h i, …). V lâu dài có th m r ng sang các ngành Giáo d c và ðào t o, y t , toà án, tư pháp ho c các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i s tr c ti p cung c p d ch v công tác xã
 19. 19. 19/68 h i cho các ñ i tư ng có v n ñ xã h i trư ng h c, b nh vi n, toà án, các trư ng giáo dư ng và c ng ñ ng. Song song v i các t ch c thu c các các cơ quan chính ph , nhà nư c cũng ph i t o môi trư ng pháp lý và môi trư ng xã h i thu n l i cho vi c phát tri n m ng lư i t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i c a các t ch c ñoàn th (H i Ph n , H i Nông dân, ðoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, …) và các Hi p h i (H i ch th p ñ , H i b o tr ngư i tàn t t và tr em m côi Vi t Nam). Khuy n khích khu v c tư nhân tham gia cung c p dich v công tác xã h i theo tinh th n xã h i hóa nh m ñáp ng nhu c u ña d ng c a c ng ñ ng dân cư và t o ñư c s c nh tranh ñ nâng cao ch t lư ng cung c p d ch v công tác xã h i. Thi t l p m ng lư i nhân viên công tác xã h i M ng lư i nhân viên công tác xã h i ñư c hình thành ñ ng th i v i quá trình phát tri n m ng lư i t các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i, ñâu có t ch c cung c p d ch v công tác xã h i (c gián ti p và tr c ti p) ñó có nhân viên công tác xã h i. Tuy v y, ph m vi ho t ñ ng c a m ng lư i nhân viên công tác xã h i r ng hơn m ng lư i t ch c nh m ñáp ng nhu c u c a các t ch c, cá nhân s d ng các d ch v công tác xã h i. M ng lư i các t ch c s d ng nhân viên CTXH Các t ch c thu c Các t ch c thu c cơ Các t ch c thu c các khu v c tư nhân quan chính ph ñoàn th , h i Các t ch c thu c c p trung ương Các t ch c thu c c p t nh Các t ch c thu c c p huy n Nhân viên và c ng tác viên công tác xã h i C p xã phư ng, th tr n Mô hình m ng lư i nhân viên công tác xã h i nhi u qu c gia ñã áp d ng là nhân viên CTXH n m trong h th ng m ng lư i các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i, nhưng ho t ñ ng không ch trong h th ng m ng lư i t ch c c a nó mà còn ho t ñ ng trong các t ch c có nhu c u cung c p d ch v công tác xã h i như các
 20. 20. 20/68 trư ng h c, b nh vi n, toà án, các trư ng giáo dư ng, gia ñình, c ng ñ ng có v n ñ xã h i …(nhân viên công tác xã h i thu c Trung tâm công tác xã h i thu c S LðTB&XH Hà N i có th tr c ti p cung c p d ch v cho các b nh nhân có nhu c u c a các b nh vi n Hà N i; cung c p d ch v cho các h c sinh có v n ñ xã h i c a các trư ng h c t i Hà N i; cung c p dich v cho các thân ch các toà án trư c khi xét x , nh t là tư v n tâm lý k t h p pháp lý). M ng lư i nhân viên công tác xã h i cũng ñư c hình thành các c p t trung ương ñ n t nh, huy n và c p xã, th m chí ñ n c ng ñ ng dân cư nh hơn c p xã (t dân ph , thôn, p, b n, buôn, làng, xóm) và không có s phân bi t nhân viên công tác xã h i c a nhà nư c hay tư nhân. Các nhân viên công tác xã h i ngoài yêu c u v b ng c p chuyên môn ñào t o còn có y u c u v ch ng ch hành ngh gi ng như ngành y, dư c hi n nay nư c ta. (ði u này s ñi n ra khi ñi u ki n kinh t xã h i phát tri n cao hơn hi n nay). Vi c phát tri n m ng lư i nhân viên công tác xã h i bao g m c c a nhà nư c và ngoài nhà nư c là m t quá trình, ñ c bi t là hình thành ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i c p xã và phát tri n các trung tâm tư v n công tác xã h i (TTTVCTXH) c p huy n, t nh, th m chí các c m xã , phư ng và các trung tâm tư v n công tác xã h i ho t ñ ng các trư ng h c (t ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, ñ n các trư ng trung h c, cao ñ ng, ñ i h c và các trư ng d y ngh , khoa h c ñã ch ng minh r ng s thành ñ t không ch là h c gi i mà y u t tâm lý, tinh th n l i gi v trí quan tr ng nh t) các b nh vi n l n c a trung uơng, và c p t nh (vì ngư i b nh không ch ñư c ñi u tr v b nh t t mà c n ñư c tr li u c v tâm lý). Ư c tính nhu c u và m ng lư i nhân viên CTXH nư c ta ñ n năm 2020 theo t l (1/3000) bao g m c khu v c nhà nư c và ngoài nhà nư c Nhân viên công tác xã h i trung ương: 100 Nhân viên Nhân viên CTXH c p CTXH các t nh: 1000 b nh vi n 3000 G m c TTTV CTXH Nhu c u và m ng lư i nhân viên công tác xã h i ñ n năm 2020 Nhân viên Nhân viên (29.600 + 25.000) CTXH c p CTXH các huy n: 3.000 trư ng h c: G m c TT 3.000 TV.CTXH Nhân viên CTXH các cơ s B o tr xã C ng tácviên h i: 8.000 CTXH c ng Nhân viên ñ ng CTXH c p xã: 25.000 11.500
 21. 21. 21/68 5.4 ðào t o cán b (nhân viên) công tác xã h i (bao g m ñào t o chính quy và ñào t o nâng cao năng l c nhân viên công tác xã h i hi n có) Nâng cao năng l c ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i hi n có Hi n t i nư c ta có kho ng 5000 cán b , nhân viên công tác xã h i làm vi c trong các cơ s b o tr xã h i, kho ng 2000 cán b , nhân viên CTXH làm vi c t i các cơ quan Lao ñ ng Thương binh và Xã h i, Dân s Gia ñình và Tr em t trung ương ñ n c p huy n và kho ng 3000 nhân viên chuyên trách và 8.000 nhân viên làm vi c kiêm nhi m c p xã (cán b văn hoá xã h i), và hàng ch c nghìn c ng tác viên, tình nguyên viên CTXH c p xã; trong s cán b , nhân viên này h u h t chưa ñư c ñào ñ o cơ b n v công tác xã h i, m c dù ñ n m t n a trong s ñó có trình ñ cao ñ ng, ñ i h c và sau ñ i h c. S nhân viên CTXH các cơ s b o tr xã h i và nhân viên CTXH c p xã h u h t chưa ñư c ñào t o cơ b n. Trong vòng 10 năm t i c n ph i ñánh giá, xác ñ nh nhu c u ñào t o và t ch c ñào t o nh ng ki n th c, và k năng cơ b n v công tác xã h i cho h ; ph n ñ u ph c p trình ñ sơ c p v CTXH cho ñ i ngũ nhân viên CTXH c p xã và các cơ s b o tr xã h i (g i chung là nhân viên CTXH c p cơ s ) vào năm 2015 và ph c p trình ñ trung c p cho h vào năm 2020; ñ m b o chuyên môn hoá CTXH cùng v i hoàn thành m c tiêu công nghi p hoá, hi n ñ i hoá c a ñ t nư c. ð i v i ñ i ngũ nhân viên CTXH c p cơ s có ñi u ki n phát tri n và làm vi c lâu dài t o cơ h i ñ h theo h c các ch ng ch và lien thông ñ hàn thành chương trình ñào t o CTXH b c cao ñ ng và ñ i h c Nâng cao ch t lư ng ñào t o ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i trong các trư ng ñ i h c, cao ñ ng So v i nhu c u t nay ñ n năm 2020 c n t i 29.100 nhân viên có trình ñ cao ñ ng và ñ i h c v CTXH, (trong khi ñó hi n nay m i năm ra trư ng kho ng 2000 và ch kho ng 50% làm vi c ñúng ngành ngh ). Vì v y c n ph i quy ho ch l i h th ng các trư ng ñào t o nhân viên CTXH b c ñ i h c và cao ñ ng trên ph m vi c nư c ñ ñáp ng nhu c u v s lư ng nhân l c làm công tác xã h i các c p, các ngành và các t ch c xã h i dân s . V ch t lư ng, c n ñ i m i chương trình n i dung ñào t o chuyên ngành CTXH theo hư ng h i nh p qu c t (trư c m t phân ñ u ngang b ng v i các nư c trong khu v c); nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên chuyên ngành CTXH các trư ng ñ i h c, cao ñ ng; Nâng cao c ch t lư ng ñ u vào (sinh viên), và cu i cùng ñ có s n ph m ñ u ra ñáp ng nhu c u c a th trư ng, mà tr c ti p là các t ch c s d ng nhân viên công tác xã h i. Ph n ñ u t nay ñ n năm 2010 có m t s trư ng ñ i h c (trong ñó có trư ng ð i h c Lao ñ ng – Xã h i), có th ñào t o chuyên ngành công tác xã h i b c sau ñ i h c (th c s ), ñ cung c p ngu n nhân l c gi ng d y v CTXH cho các trư ng cao ñ ng và ñ i h c khác trong c nư c.
 22. 22. 22/68 5.5 Phát tri n các t ch c hi p h i qu c gia v CTXH Phát tri n hi p h i qu c gia v công tác xã h i Hi n nay (2006), trên th gi i có 84 Hi p H i qu c gia nh ng nhà làm công tác xã h i chuyên nghi p (Hi p H i công tác xã h i) và h cũng là thành viên c a Hi p i th gi i (IFSW-1926); các t ch c này ra ñ i và t n H i các nhà làm công tác xã h t i ñ h tr và thúc ñ y ho t ñ ng c a các thành viên. ð i v i nư c ta vi c ra ñ i Hi p H i qu c gia các nhà làm công tác xã h i chuyên nghi p s góp ph n quan tr ng trong vi c thúc ñ y chuyên nghi p hóa ngh công tác xã h i, vì nó t o nên m t ch nh th c a h th ng và kh ng ñ nh tính pháp lý v ngh công tác xã h i. M t khác nó cũng thúc ñ y và giám sát các thành viên th c hi n nghiêm túc các quy ñi u ñ o ñ c v ngh nghi p, h tr b o v các thành viên khi c n thi t, t o ni m tin và tương lai phát tri n cho các thành viên. Hi p H i là t ch c ñ i di n c a các nhà làm công tác xã h i chuyên nghi p trư c các t ch c bên ngoài; Hi p H i có trách nhi m thi t l p và duy trì các tiêu chu n ñ o ñ c ngh nghi p (quy ñi u ñ o ñ c) và tiêu chu n hành ngh ; góp ph n cùng các cơ quan Chính ph ñi u ph i các ho t ñ ng công tác xã h i và m ng lư i nhân viên làm công tác xã h i. Hi p H i có ch c năng chia s thông tin, cung c p thông tin thông qua các h i th o, di n ñàn, t ch c các ho t ñ ng nghiên c u, các chương trình ñào t o nâng cao năng l c ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i. Hi p h i s ñ ñ u và h tr cho các t ch c thành viên trong vi c nghiên c u, ñào t o và th c hành công tác xã h i. Hi p h i có m ng lư i t ch c các ñ a phương và c p qu c gia, Hi p H i qu c gia các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i cũng là m t thành viên quan tr ng c a Hi p H i qu c gia các nhà làm công tác xã h i. Xây d ng hi p h i qu c gia các trư ng ñào t o nhân viên CTXH Hi p H i th gi i các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i ñư c thành l p t năm 1927. S ra ñ i c a Hi p h i này ñã góp ph n thúc ñ y vi c nâng cao ch t lư ng ñào t o ñ i ngũ nhân viên công tác xã h i chuyên nghi p có trình ñ ñ i h c và sau ñ i h c. Hi n nay nư c ta cũng ñã có 23 trư ng ñ i h c tham gia ñào t o b c c nhân v công tác xã h i; tuy v y chương trình, n i dung ñào t o, ch t lư ng ñào t o r t khác nhau. Vì v y vi c ra ñ i Hi p h i qu c gia các trư ng ñào t o nhân viên công tác xã h i s là ñi u ki n thu n l i ñ thúc ñ y nâng cao ch t lư ng ñào t o ngu n nhân l c có trình ñ cao v công tác xã h i. Hi p h i là t ch c ñ i di n cho các trư ng v ñào t o nhân viên công tác xã h i v i các t ch c bên ngoài; Hi p h i có ch c năng ph i h p và duy trì m i quan h chia s thông tin, nghiên c u khoa h c, ñào t o nâng cao năng l c ñ i ngũ gi ng viên c a các trư ng ñ i h c thành viên thông qua các di n ñàn, h i th o khoa h c và các
 23. 23. 23/68 khoá ñào t o ng n h n; Hi p h i có th ñ ñ u cho các nghiên c u ñ i m i phương pháp công tác xã h i, ñ i m i chương trình, n i dung ñào t o v công tác xã h i h ñ i h c và sau ñ i h c ho c các chương trình liên thông. 5.6 M r ng h p tác qu c t ñ phát tri n CTXH Các B ngành tham gia d án bao g m: B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i, B N i v , B Giáo d c và ðào t o, B Y t , Tư pháp, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao … ch ñ ng m r ng quan h v i các t ch c qu c t có liên quan bao g m c các t ch c ña phương, song phương và phi chính ph c v k thu t, kinh nghi m và tài chính; song h p tác v i t ch c UNICEF ñư c ñ t là tr ng tâm ñ phát tri n ngh công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p Vi t Nam. Tăng cư ng m r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c ñ ng d ng phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p bao g m: (i) Nghiên c u v th ch chính sách. Nghiên c u các v n ñ liên quan ñ n m ng lư i t ch c và nhân viên. (ii) Nghiên c u các v n ñ liên quan ñ n phát tri n ngu n nhân l c v CTXH. (iii) (iv) H c h i kinh nghi m v quá trình chuyên nghi p hoá ngh công tác xã h i. 6. Các gi i pháp 6.1 Thành l p Ban ch ñ o xây d ng và th c hi n ñ án c p qu c gia Trong năm 2007, B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i ñã có t trình Th tư ng chính ph và ñã ñư c Th tư ng cho phép ph i h p v i các B ngành liên quan nghiên c u xây d ng ñ án “phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p”. Sau ñó BLðTB&XH ñã ph i h p v i các B ngành ti n hành các th t c hành chính c n thi t ñ thành l p ban ch ñ o xây d ng ñ án v i s tham gia c a các ñ ng chí lãnh ñ o c a 10 B ngành. Ban ch ñ o có trách nhi m ñi u ph i các ho t ñ ng xây d ng ñ án ñ trình Th tư ng chính ph phê duy t và sau này ti p t c có trách nhi m ch ñ o th c hi n ñ án. 6.2 Thành l p nhóm nghiên c u xây d ng ñ án Cùng v i vi c thành l p Ban ch ñ o, B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i cũng ñã thành l p nhóm nghiên c u ñ án v i s tham gia c a các B ngành (B N i V , B Tài Chính, B KH&ðT, B TP, B YT, B GD&ðT, UBDS Gð &TE ...). Nhóm nghiên c u xây d ng ñ án có trách nhi m giúp ban ch ñ o nghiên c u, xây d ng ñ án, t ch c các h i th o tham v n và hoàn thi n văn ki n ñ án, t trình ñ trình Th tư ng chính ph phê duy t.
 24. 24. 24/68 6.3 Xây d ng khung theo dõi, giám sát, ñánh giá th c hi n ñ án ð d án ho t ñ ng có hi u qu c n thi t ph i xây d ng khung theo dõi, giám sát, ñánh giá th c hi n ñ án trên cơ s xác ñ nh rõ m c tiêu, ch tiêu, k t qu mong mu n c a ñ án và t ng ho t ñ ng theo ti n ñ th i gian và trách nhi m ch ñ o, t ch c th c hi n c a các B ngành ch c năng. 6.4 Ngu n tài chính ñ th c hi n d án Hàng năm Chính ph c n b trí ngân sách ñ th c hi n ñ án, ngoài ra có th l ng ghép v i các ngu n kinh phí khác và huy ñ ng t các t ch c qu c t . 6.5 Trách nhi m các B ngành - B Lao ñ ng Thương và Xã h i ch trì và ph i h p v i các B ngành trong vi c xây d ng ñ án phát tri n công tác xã h i như m t ngh chuyên nghi p trình Th tư ng chính ph ; sau khi ñ án ñư c Th tư ng chính ph phê duy t, ch u trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph ñi u ph i các ho t ñ ng c a ñ án và tr c ti p ch ñ o ho t ñ ng truy n thông nâng cao nh n th c; ho t ñ ng xây d ng m ng lư i t ch c và m ng lư i nhân viên công tác xã h i; xây d ng b tiêu chu n nghi p v c th cho nhân viên CTXH trong h th ng; ch ñ o và h tr các ho t ñ ng c a Hi p H i Qu c gia v công tác xã h i; giám sát các ho t ñ ng c a ñ án. ð ng th i ph i h p v i các B ngành xây d ng và tri n khai các ho t ñ ng c a ñ án. - B N i v có trách nhi m ch trì và ph i h p v i B LðTB&XH và các B ngành liên quan nghiên c u ban hành tiêu chu n ch c danh nghi p v nhân viên công tác xã h i theo 4 mã ng ch; xây d ng và áp d ng ng ch lương cho các nhân viên công tác xã h i; h tr xúc ti n thành l p và qu n lý các Hi p H i v CTXH theo quy ñ nh c a chính ph . - B Giáo d c và ðào t o có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i và các B ngành liên quan quy ho ch m ng lư i các trư ng ñ i h c, cao ñ ng tham gia ñào t o nhân viên CTXH b c ñ i h c, cao ñ ng ñ ñáp ng nhu c u v s lư ng nhân viên CTXH trên toàn qu c. ð ng th i ch ñ o vi c ñ i m i chương trình, n i dung, phương pháp ñào t o theo hư ng h i nh p, nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên, ch t lư ng ñ u vào c a sinh viên, ñ t ng bư c nâng cao ch t lư ng ñào t o chuyên ngành CTXH ñáp ng yêu c u chuyên môn hoá ngh CTXH. Xúc ti n vi c nghiên c u và h tr thành l p Hi p h i qu c gia các trư ng ñ i h c ñào t o nhân viên công tác xã h i; h tr Hi p h i ho t ñ ng theo ch c năng nhi m v ñ ra phù h p v i thông l qu c t . - B văn hoá thông tin có trách nhi m ch ñ o các cơ quan truy n thông ph i h p v i B Lao ñ ng Thương binh và Xã h i và các B ngành liên quan ch ñ o t ch c các chi n d ch truy n thông ñ n c p cơ s (xã, phư ng, th tr n). - Các B ngành có nhu c u v nhân viên CTXH và các B ngành khác có liên quan có trách nhi m ph i h p v i các B LðTB&XH, B NV, B GD&ðT trong vi c xây d ng và th c hi n ñ án theo ch c năng nhi m v ñư c giao./.
 25. 25. 25/68 Công tác xã h i: Tác nhân cho s phát tri n (Social Work: A Catalyst for Development) ThS. Lê Chí An Trư ng B môn Công tác xã h i, Khoa Xã h i h c ð i h c M , Thành ph H Chí Minh Kính thưa ðoàn Ch t ch, Kính thưa Ban T ch c, Trư c h t cho phép tôi ñư c g i l i chào m ng ñ n quý ñ i bi u, các v khách quý, quý Th y Cô, các anh ch nhân viên xã h i ñ ng nghi p và các b n sinh viên công tác xã h i. ðây là l n th hai trong vòng 3 năm qua chúng ta g p nhau t i ñây trong ngày Công tác Xã h i Th gi i (CTXHTG) k t l n ñ u Trư ng ð i h c ðà L t t ch c Ngày CTXHTG năm 2004. Như v y tính ñ n nay ñã 10 l n gi i làm công tác xã h i chuyên nghi p Vi t Nam cùng nhau t ch c ngày h i cho mình trong khi ch ñ i h i ngh nghi p nhân viên xã h i chuyên nghi p Vi t Nam ra ñ i. Chúng tôi xin c m ơn lãnh ñ o Trư ng ð i h c ðà L t, Khoa Công tác xã h i và Phát tri n c ng ñ ng, Ban T ch c ñã nhi t tình ñăng cai t ch c ngày h i và h i th o khoa h c CTXH này t o cơ h i cho chúng ta g p g , chia s nh ng vi c ñã làm ñư c trong m t năm qua và hư ng v tương lai s p t i c a ngh CTXH. Kính thưa Quý v , Nh ng v n ñ c a tham lu n mà chúng tôi chia s hôm nay t i h i th o này là nh ng v n ñ mà gi i công tác xã h i Châu Á-Thái Bình Dương ñã và ñang ñ c p trong nh ng năm g n ñây qua hai kỳ h i ngh t i Hàn Qu c 2005 và Malaysia 2007. Trong khuôn kh th i gian có h n chúng tôi xin nêu lên nh ng ñi m chính mà chúng tôi ghi nh n ñư c. Trong nh ng năm qua, các v n ñ kinh t - xã h i vùng Châu Á-Thái Bình Dương di n bi n ph c t p ñòi h i ngành công tác xã h i ph i nhìn nh n và kh ng ñ nh l i vai trò c a mình. T i h i ngh Malaysia tháng 9/2007 v a qua ch ñ gây n tư ng cho ngư i d cũng là ñ tái kh ng ñ nh vai trò c a công tác xã h i là m t tác nhân, m t y u t c n thi t cho s phát tri n xã h i. Vì th cho phép tôi mư n ch ñ “Công tác xã h i: Tác nhân cho s phát tri n” ñ làm t a cho bài tham lu n này. T lâu r i chúng ta ñã ñ c p ñ n vai trò tác nhân, xúc tác (catalyst) c a công tác xã h i, c a nhân viên xã h i. Trong giáo d c CTXH t i trư ng l p chúng ta cũng nh n m nh vai trò này v i sinh viên. Th t v y trong th c hành ngh nghi p, nhân viên xã h i th c hi n vai trò này dư i nhi u hình th c như: tác viên phát tri n c ng ñ ng, nhà giáo d c, ngư i bi n h , ngư i t o thu n l i … thúc ñ y s phát tri n c a c ng ñ ng, nhóm và cá nhân … Nhưng ñ tr thành tác nhân phát tri n, ngành công tác xã h i t ng qu c gia ph i kh ng ñ nh s m ng, v trí, vai trò, ch c năng … c a mình trong t ng giai ño n phát tri n c a ñ t nư c. Công tác xã h i các qu c gia trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương ñã th c hi n vai trò tác nhân xúc tác như th nào? T di n ñàn h i ngh Seoul – Hàn Qu c năm
 26. 26. 26/68 2005 ñã ñ t ra câu h i v vai trò nhân viên xã h i trư c các th m h a sóng th n và các ñ i d ch khác. ði u này ch ng t ñây ñó chân dung nhân viên xã h i và ngh công tác xã h i v n còn chưa rõ nét. h i ngh CTXH vùng Châu Á-Thái Bình Dương Malaysia 2007, chúng tôi có d p nghe TS. Iruwanto1 (Indonesia) trình bày b c tranh kinh t xã h i c a nư c mình và vai trò c a công tác xã h i. B c tranh xã h i là khá u ám, còn tình hình CTXH Indonesia cũng ch ng sáng s a gì. Indonesia v n nh m l n ho t ñ ng t thi n v i công tác xã h i. Khi trao ñ i thêm ngoài hành lang h i trư ng v i TS. Irwanto, tôi có h i ông v vai trò c a công tác xã h i và nhân viên xã h i Indonesia trư c các v n n n nghèo ñói, th m h a thiên nhiên, … Ông có v th t v ng khi cho r ng nư c ông các gi i ch c chính quy n ph t l công tác xã h i và gi i CTXH không ñư c l ng nghe. Nhưng tình hình CTXH các nư c khác thì n tư ng hơn như Autralia, New Zealand, Hàn Qu c, Nh t B n, H ng Kông-Trung Qu c … Gi i nhân viên xã h i ñã có nh ng bư c ti n v ng ch c, ñóng góp cho h th ng an sinh xã h i. D u v y ngư i ta v n chưa an tâm v i nh ng gì ñã th c hi n rút ra t lý thuy t cho ñ n phương pháp, mô hình nh p kh u t châu Âu, châu M . Gi i làm CTXH v n ti p t c bàn lu n v h th ng b o ñ m xã h i và an sinh xã h i chưa rõ nét các qu c gia trong vùng. T h i ngh Seoul 2005 cho ñ n h i ngh Penang 2007 ñã vang lên ti ng c nh báo t nh ng ngư i có trách nhi m t ch c APASWE (Hi p H i Giáo d c CTXH Châu Á-Thái Bình Dương) là li u Châu Á có c n m t mô hình m i v CTXH trong th k 21 này không? Khuy n cáo y cũng ñã tác ñ ng ñ n vi c suy nghĩ tìm l i ra cho các v n ñ c a t ng qu c gia Châu Á-TBD d a trên b i c nh l ch s , kinh t , văn hóa … c th c a t ng nư c. Nh ng v n ñ nêu lên t i h i ngh Malaysia 2007 ñư c GS. Kensaku Ohashi, Ch t ch Hi p h i các trư ng công tác xã h i Nh t B n, Hi u trư ng trư ng CTXH Nh t B n (JCSW) ñ d n trong di n văn t i l khai m c: • S dao ñ ng c a h th ng b o ñ m nhà nư c và an sinh nhà nư c. • D ch v cho con ngư i và s qu n tr ñ a phương. • Phát tri n tri t lý “tình huynh ñ ” và thúc ñ y an sinh giáo d c vì m t h th ng xã h i m i như là m t tác nhân phát tri n. • Văn hóa và công tác xã h i h tr cu c s ng ñ c l p trong c ng ñ ng. • Công tác xã h i, tác nhân cho s phát tri n. Trong tinh th n và ý nghĩa c a ch ñ trên, h i ngh Malaysia 2007 ñã góp ph n chia s kinh nghi m c a gi i công tác xã h i trong vùng thông qua nh ng ch ñ nh như sau: • An sinh phát tri n – nh ng v n ñ c a nhân viên xã h i. • Chính sách xã h i và bi n h . • Vi c th c hành công tác xã h i theo ki u truy n th ng trư c nh ng bi n ñ i xã h i. • Năng l c công tác xã h i c i ti n trình ñ chuyên môn. 1 Trong h i ngh này TS. Iruwanto ñư c trao gi i thư ng danh d vì nh ng ñóng góp cho ngành CTXH. Ông là ngư i khuy t t t, d h i ngh ng i trên xe lăn.
 27. 27. 27/68 • Nh ng thách th c trong giáo d c và s ñáp ng. • V n ñ tinh th n trong giáo d c và th c hành công tác xã h i. • Công tác xã h i nông thôn và ñô th - các d ch v xã h i. V i m i ch ñ nh này có nhi u tham lu n, nghiên c u, mô hình, kinh nghi m ñư c trình bày trong các panel h i ngh . Sau ñây tôi xin t ng h p tóm t t 5 v n ñ ñư c GS. Kensaku Ohashi trình bày trong di n văn ñ d n và m t s ý ki n c a các h c gi khác liên quan ñ n các v n ñ xã h i trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương. 1. S dao ñ ng c a h th ng b o ñ m nhà nư c và an sinh nhà nư c Chúng ta th y ñư c các v n ñ như an sinh xã h i và b o ñ m xã h i các nư c trong vùng v n còn ñan xen nhau, cái mà GS. Kensaku Oahashi g i là “s dao ñ ng” qua l i gi a b o ñ m xã h i và an sinh nhà nư c, trong ñó mô hình châu Âu khó áp d ng các nư c phát tri n Châu Á. Vì v y, các xã h i Châu Á c n nhìn l i các m c tiêu an sinh b ng cách phát tri n mô hình Châu Á có xem xét ñ y ñ ñ n s tham gia tích c c c a xã h i dân s trong vi c th c thi nh ng m c tiêu c a b o ñ m xã h i. B ng cách này, xã h i dân s có th ñóng vai trò như m t ch t xúc tác cho s phát tri n trong xã h i. 2. D ch v cho con ngư i và s qu n tr ñ a phương V n ñ vai trò chăm sóc c a c ng ñ ng và các d ch v xã h i. Các nư c như Trung Qu c, Hàn Qu c, Nh t B n ñang già hóa nhanh chóng. Ngư i ta lo s vi c ñô th hóa tác ñ ng ñ n các khuôn m u, các m i quan h ràng bu c mà xã h i nông nghi p m t th i phát huy tác d ng. ðó là vi c chăm sóc ngư i cao tu i ñ t ra cho các nư c này và các nư c khác vì có nơi h th ng ñ m b o xã h i chưa ñáp ng t t. 3. Tri t lý “tình huynh ñ ” ðây là tri t lý xã h i b o ñ m s t do và bình ñ ng khai sinh t cách m ng Pháp. C n giáo d c cho công dân tinh th n huynh ñ và s d ng giáo d c như là công c ñ phát tri n tinh th n này. Giáo d c là tác nhân cho công tác xã h i và cho s phát tri n. 4. Văn hóa và công tác xã h i h tr cho cu c s ng ñ c l p trong c ng ñ ng Ngày càng rõ r t là ngư i ta xem xét l i ch c năng c a các cơ s xã h i nuôi dư ng t p trung. Ngoài nh ng ñóng góp nh t ñ nh thì các cơ s d ng này còn nhi u nh ng khía c nh b t c p. Trong m i c ng ñ ng ngoài s tr giúp chính th c thì s tr giúp phi chính th c là c n thi t ñ i v i cá nhân nh ng ngư i th hư ng. Văn hóa ñóng m t vai trò quan tr ng trong công tác xã h i. Nhân viên xã h i c n am hi u văn hóa và truy n th ng ñ a phương m t khi chúng ta thúc ñ y cu c s ng ñ c l p như là m t ph n bình thư ng hóa hay hòa nh p xã h i cho các thành ph n thu c nhóm d b thương t n. Các nư c Châu Á n m trong vùng gió mùa thì lúa g o là m t ph n c a văn hóa. Tôn giáo tín ngư ng trong vùng là ña d ng nhưng cái chung nh t là không ñ i l p
 28. 28. 28/68 nhau mà bi t v n d ng cái ñ c thù ph c v dân t c. N i b t là tính h tr , ñùm b c nhau lúc ho n n n các c ng ñ ng dân t c trong vùng. các nư c phương Tây, nhân viên xã h i làm vi c v i thân ch trên h p ñ ng ký k t gi a ñôi bên. Châu Á chúng ta thì không rõ nét, th m chí không có. Công tác xã h i nên phát huy giá tr văn hóa t t ñ p c a qu c gia mình như là m t tác nhân cho s phát tri n. 5. Công tác xã h i, tác nhân cho s phát tri n Công tác xã h i gi i quy t v n ñ c a thân ch trong m i quan h nhân s tương tác v i môi trư ng xã h i. Ph i xem m i quan h nhân s như là v n xã h i ñ thúc ñ y công b ng xã h i. Công tác xã h i ñư c xem như là ñi m n i k t gi a các cá nhân, v n ñ và d ch v h tr . Công tác xã h i chú tr ng vào s thúc ñ y tri t lý xã h i m i và h th ng xã h i m i, cũng như c vũ vi c h c t p và giáo d c an sinh xã h i trong các công dân. Trong khi thúc ñ y m t tri t lý xã h i m i và các h th ng xã h i, nhân viên xã h i c n nh n m nh s chăm sóc d a vào c ng ñ ng ch y u nh n m nh ñ n s qu n tr xã h i và v n xã h i ñ c bi t ñ i v i nh ng ñ i tư ng như ngư i cao tu i và ngư i khuy t t t. H th ng xã h i m i không nên ñ t ngoài n n kinh t mà nó là m t b ph n không th thi u c a n n kinh t ch ñ o chú tr ng vào n n an sinh c ng ñ ng. V i phương cách này, công tác xã h i là tác nhân cho s phát tri n. …………………. M t mô hình cho CTXH vùng Châu Á-Thái Bình Dương: Công tác xã h i vùng Châu Á-Thái Bình Dương còn ñ i di n v i nhi u v n ñ mà theo TS. Jong-sam Park, Ch t ch H i Nhân viên xã h i Hàn Qu c là nh ng thách th c trong th k 21, h u qu ñ n t nh ng bi n chuy n kinh t xã h i n i lên t nh ng năm qua. Ông ñưa ra các câu h i sau: Nh ng lo i thách th c m i vùng Châu Á- Thái Bình Dương ñương ñ u là gì? Ngành an sinh xã h i và giáo d c Công tác xã h i ñáp ng nh ng thách th c n y như th nào? Chúng ta có c n “nh ng mô hình m i Châu Á-Thái Bình Dương” ñáp ng nh ng thách th c m i n y? Có ph i an sinh xã h i và công tác xã h i hi n có mà m i nư c trong vùng ñang tri n khai và áp d ng không còn thích h p n a và không ñ ñ gi i quy t nh ng thách th c m i n i lên ñ i v i n n an sinh xã h i trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương? N u ñúng v y, thì ph i chăng nh ng mô hình công tác xã h i hi n h u mà nhi u qu c gia trong vùng (như Hàn Qu c, Nh t B n, n ð , H ng Kông, Singapore, Phi Lu t Tân, ðài Loan, Malaysia, Indonesia …) v n mang b n ch t phương Tây l i không ñ s c gi i quy t có hi u qu nh ng thách th c v an sinh xã h i vào th k 21 c a Châu Á-Thái Bình Dương? Nh ng v n ñ xã h i c a Châu Á-Thái Bình Dương: Châu Á-Thái Bình Dương có quy mô dân s chi m 1/3 dân s th gi i. Nhưng bư c vào th k 21 các nư c ðông B c Á ñang gi m dân s (Hàn Qu c, Nh t B n, ðài Loan). Kinh t phát tri n kỳ di u v i s n i lên c a Trung Qu c và n ð . Thành t u kinh t cũng ñ t ra nh ng thách th c tích c c l n tiêu c c. Phân n a tr em trong s 1,27 t tr em Châu Á s ng trong ñói nghèo. Thiên nhiên gây nhi u th m h a. N n
 29. 29. 29/68 ñ ng ñ t và sóng th n năm 2004 là d p ñ h i t ch nghĩa nhân ñ o. Trư c ñó di n ra hai “sóng th n” khác là “kh ng ho ng tài chính 1997” và “d ch hô h p c p SARS”, và hi n nay có lo i sóng th n khác t h i hơn ñó là “ñ i d ch HIV/AIDS”. Hai nư c Nh t B n2 và Hàn Qu c ñang g p nh ng r c r i v v n ñ ngư i cao tu i. Ngư i Nh t cao tu i ñã tìm ñ n các nư c trong vùng như Hàn Qu c, Malaysia (ñ o Penang nơi t ch c h i ngh có nhi u ngư i cao tu i Nh t B n ñ nh cư) … ñ an hư ng tu i già. Tuy nư c Nh t t hào v i h th ng an sinh xã h i tiên ti n và ñ i ngũ nhân viên xã h i chuyên nghi p3 v i các d ch v chăm sóc ngư i cao tu i t t nh t nhưng v n không tránh ñư c nh ng v n n n t nh ng l thói quan liêu. Báo Tu i Tr (TP. HCM) s ra ngày th b y 13/10/2007 có ñăng bài và hình nh ngôi nhà t i tàn c a m t ngư i Nh t 52 tu i s ng trong nghèo ñói thành ph Kitakyushu và ch t ñói ngày 10/7/2007 v a qua trong cô ñơn không ai hay bi t ñ l i cu n nh t ký lên án hành ñ ng quay lưng c t ch ñ ch ñ tr c p xã h i c a cán b ñ a phương.4 M t v n n n khác Nh t B n là xu hư ng t t tăng cao. Ngư i ta l p trang web ñ hư ng d n ngư i khác t t . T khi có cu c kh ng ho ng kinh t Châu Á giai ño n 1997-1998, m i năm Nh t x y ra 20.000 – 24.000 v t t ; v sau m i năm có g n 30 ngàn v . Ch tính riêng năm 2006 ñã có 32.155 v t t hơn m t n a là ngư i th t nghi p5. ðó là ngư i l n g p kh ng ho ng trong cu c s ng tìm ñ n cái ch t t nguy n. Nhưng v i h c sinh v n ñ t t ñã thành v n ñ xã h i c a h c ñư ng Nh t B n xu t phát t n n b t n t, hi p ñáp gi a nh ng h c sinh ñ n t nh ng n n văn hóa khác nhau. C n tư duy m i Công tác xã h i c n thay ñ i tư duy và n n giáo d c CTXH ñ ñ i phó v i nh ng v n n n xã h i và kinh t m i th i ñ i toàn c u hóa. Nh ng h l y như tình tr ng thay ñ i nhanh chóng v xã h i, chính tr và kinh t di n ra Châu Á; nh ng giá tr Nho giáo ngày m t suy y u các nư c ðông Á; và h th ng gia ñình và h hàng cũng lâm vào tình tr ng thi u v ng ch c. Các thi t ch này không còn th c hi n ñư c ch c năng c a chúng vì th nhân viên xã h i c n có gi i pháp thi t th c c ng ñ ng và qu c gia mình. CTXH c n ñóng vai trò tác nhân ñ phát tri n, ñáp ng yêu c u phát tri n c a qu c gia và vùng. ð th c hi n ñi u này c n xác ñ nh l i t m nhìn, s m ng, m c ñích và chi n lư c cho an sinh xã h i Châu Á cũng như c a ngh công tác xã h i trên ti n ñ ti p thu tinh hoa nhân lo i v n d ng vào b i c nh xã h i m i qu c gia. ð i v i Vi t Nam, ngành CTXH chưa ñư c ñ nh v rõ ràng m c dù m y ch c năm qua ñã có c g ng t nhi u phía trong ñó có nh ng nhân viên xã h i có m t t i ñây. Nhi u tranh lu n, bàn th o trôi qua nhưng k t c c v n chưa ngã ngũ. Mã s ñào t o ñã có nhưng mã ngh nhân viên xã h i thì còn ch . Do v y v trí c a CTXH Vi t Nam trên b n ñ CTXH vùng Châu Á-TBD và th gi i chưa ñư c v ra. Nh ng ñóng góp c a cá nhân, t p th … các di n ñàn qu c t và khu v c chưa ph i là ti ng nói 2 Theo s li u công b c a B Y t , Lao ñ ng và An sinh Nh t B n vào tháng 9/2005, Nh t B n có 25.560.000 ngư i 65 tu i tr lên, chi m 20% dân s . 3 Hi n nay Nh t B n có hơn 82.000 nhân viên xã h i ñăng ký hành ngh và 250 cơ s ñào t o An sinh Xã h i và CTXH (theo Rajendran Muthu, ð i h c Iwate Prefectural, Nh t B n, Japan’s Role in Asian Social Work Education, APASWE E-Newsletter, Volume 2, Issue 1, September 2007) 4 Ch t ñói gi a nư c giàu, Hi u Trung, Báo Tu i Tr , th B y 13/10/2007, m c Câu chuy n chi u th B y, tr.20 5 B t gi ch nhân m t trang web ñ c h i, Quỳnh Lai, Báo An ninh Th gi i s 699 ngày 20/10/2007, tr.26
 30. 30. 30/68 chính th c vì không ñ i di n cho H i nhân viên xã h i hay H i các trư ng CTXH c a Vi t Nam. Chúng ta chưa là thành viên c a APASWE6 cũng như IFSW7 (Hi p h i qu c t NVXH) và IASSW (Hi p h i qu c t các trư ng CTXH). Chưa có tư cách thành viên nên CTXH nư c ta ch u thi t thòi trên nhi u lĩnh v c. Qua d h i ngh CTXH vùng Châu Á-TBD l n này, chúng tôi ñư c bi t nư c b n láng gi ng Campuchia ñã ñư c APASWE giúp thành l p Khoa CTXH ð i h c Hoàng Gia Phnom Penh (RUPP) và ñư c h tr ñào t o ñ i ngũ gi ng viên. ð h i nh p th gi i v m t ngh nghi p chúng ta c n tham kh o, ñ i chi u v i nh ng tiêu chu n toàn c u v giáo d c, ñào t o và th c hành CTXH do 2 thi t ch qu c t l n (IASSW và IFSW) c a ngành ban hành và c p nh t năm 2005 ñ v n d ng vào b i c nh nư c ta. Nhân d p ngày h i CTXHTG và h i th o khoa h c năm nay, chúng tôi xin phép công b b n d ch văn b n này t a ñ là : NH NG TIÊU CHU N TOÀN C U V GIÁO D C VÀ ðÀO T O NGH CÔNG TÁC Xà H I ñ quý v và các b n tham kh o. nh ng n i ưu tư v tương lai Nhân d p này chúng tôi m t l n n a xin chia s phát tri n ngh CTXH nư c ta ñ s m ti p c n v i th gi i và khu v c. Chúng ta không mong gì hơn là nhà nư c t o m i ñi u ki n ñ ngành ngh CTXH ñư c phát n ñ t nư c ph n vinh./. huy ch c năng c a mình góp ph n xây d ng và phát tri Xin c m ơn Quý v và các b n ñã l ng nghe. 6 APASWE (Asian & Pacific Association for Social Work Education) hi n có 144 h i viên chính th c và 31 h i viên cá nhân (theo APASWE E-Newsletter, Volume 2, Issue 1, September 2007) 7 IFSW (International Federation of Social Workers) hi n có các t ch c là h i viên 84 qu c gia v i hơn 500.000 h i viên cá nhân
 31. 31. 31/68 NH NG TIÊU CHU N TOÀN C U V GIÁO D C VÀ ðÀO T O NGH CÔNG TÁC Xà H I (GLOBAL STANDARDS FOR THE EDUCATION AND TRAINING OF THE SOCIAL WORK PROFESSION) (ðã ñư c thông qua t i các cu c h p chung c a Hi p h i qu c t các trư ng CTXH (IASSW) và Hi p h i qu c t nhân viên xã h i (IFSW) Adelaide, Autralia năm 2004) Ngư i d ch: ThS. Lê Chí An Trư ng B môn Công tác xã h i, Khoa Xã h i h c ð i h c M , Thành ph H Chí Minh I- NH NG M C ðÍCH CHÍNH C A NGH CÔNG TÁC Xà H I Công tác xã h i, nhi u khu v c khác nhau trên th gi i, có m c tiêu can thi p nh m h tr xã h i và phát tri n, b o v , phòng ng a và/ho c tr li u. Xu t phát t tài li u ñã có, t ph n h i c a các ñ ng nghi p thông qua các cu c tư v n và góp ý v ñ nh nghĩa qu c t v công tác xã h i, Hi p h i các trư ng CTXH và Hi p h i qu c t nhân viên xã h i ñã xác ñ nh nh ng m c ñích chính c a công tác xã h i như sau: • T o ñi u ki n thu n l i cho s hòa nh p nh ng ngư i b b rơi bên l , b lo i tr xã h i, ngư i không có quy n s h u, nh ng nhóm ngư i d b thương t n và nhóm nguy cơ. • Ch rõ và ñ u tranh v i nh ng rào c n, s b t bình ñ ng và b t công còn t n t i trong xã h i. • Hình thành m i quan h làm vi c trong ng n h n và dài h n v i cá nhân, gia ñình, nhóm, t ch c và c ng ñ ng và huy ñ ng h nâng cao cu c s ng và tăng cư ng năng l c gi i quy t v n ñ . • H tr và giúp ngư i dân n m b t ñư c các d ch v và tài nguyên trong c ng ñ ng. • Xây d ng và th c thi các chính sách và chương trình nâng cao cu c s ng an sinh cho ngư i dân, thúc ñ y s phát tri n và quy n con ngư i, thúc ñ y s hài hòa và n ñ nh c a xã h i, nhưng n ñ nh t i m c không vi ph m quy n con ngư i. • Khuy n khích ngư i dân tham gia bi n h thích ñáng nh ng v n ñ liên quan ñ n ñ a phương, qu c gia, vùng và/ho c qu c t . • Bi n h cho vi c hình thành và th c thi chính sách phù h p v i nh ng nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p. • Bi n h cho nh ng thay ñ i v nh ng ñi u ki n c u trúc khi n cho ngư i dân b b rơi bên l , b m t quy n s h u và nh ng ñ a v d b thương t n, và nh ng ñi u làm t n h i ñ n s hài hòa chung c a xã h i và s n ñ nh c a nh ng nhóm dân t c khác nhau, nhưng n ñ nh t i m c không vi ph m quy n con ngư i. • Làm vi c nh m b o v nh ng ngư i không t b o v mình ñư c, ví d , tr em c n ñư c chăm sóc, nh ng ngư i b b nh tâm th n hay ch m phát tri n trí tu , trong tinh th n ch p nh n h và ñ y ñ tính ñ o ñ c pháp lu t.
 32. 32. 32/68 • Tham gia vào ho t ñ ng chính tr và xã h i ñ tác ñ ng ñ n các chính sách xã h i và phát tri n kinh t , và nh hư ng ñ n s thay ñ i qua vi c phê phán và lo i tr nh ng b t công. • Nâng cao s n ñ nh, hài hòa và tôn tr ng l n nhau c a các xã h i mà không vi ph m quy n con ngư i. • Thúc ñ y s tôn tr ng truy n th ng, văn hóa, ý th c h , ni m tin và tôn giáo gi a các nhóm dân t c và xã h i khác nhau nhưng nh ng ñi u này không mâu thu n v i các quy n cơ b n c a con ngư i. • Ho ch ñ nh, t ch c, qu n lý các chương trình và các t ch c g n bó v i b t kỳ các m c ñích ñã mô t trên ñây. II- NH NG TIÊU CHU N TOÀN C U V GIÁO D C VÀ ðÀO T O NGH CÔNG TÁC Xà H I 1. NH NG TIÊU CHU N LIÊN QUAN ð N M C ðÍCH CH YUC A TRƯ NG CTXH HAY S M NG C A TRƯ NG CTXH T t c các trư ng CTXH mong mu n phát tri n m c ñích ch y u hay s m ng c a mình: 1.1 ðư c trình bày rõ ràng nh ñó nh ng ngư i có l i ích chia s 8 có th hi u ñư c. 1.2 Ph n ánh nh ng giá tr và nh ng nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p công tác xã h i. 1.3 Ph n ánh mong mu n ñ t s cân ñ i h p lý v nhân kh u h c c a cơ s ñào t o. M c ñích hay s m ng c n ñưa vào nh ng v n ñ như dân t c và gi i trong ñ i ngũ gi ng viên cũng như trong tuy n d ng và nh ng th t c tuy n sinh. 1.4 Tôn tr ng các quy n và nh ng l i ích c a ngư i s d ng d ch v và s tham gia c a h vào m i m t c a vi c tri n khai các chương trình. 2. NH NG TIÊU CHU N LIÊN QUAN ð N CÁC M C TIÊU VÀ ð U RA C A CHƯƠNG TRÌNH V các m c tiêu c a chương trình và nh ng thành qu mong mu n, trư ng c n ñ t nh ng tiêu chu n sau: 2.1 ð nh rõ các m c tiêu c a chương trình ñào t o và thành qu ñào t o nâng cao mong mu n. 2.2 Ph n ánh nh ng giá tr và nh ng nguyên t c ñ o ñ c ngh nghi p trong xây d ng chương trình và th c hi n chương trình. 2.3 Nh n di n ñư c nh ng phương pháp gi ng d y và cách th c nh ng phương pháp này g n v i vi c ñ t ñư c s phát tri n nh n th c và tình c m c a sinh viên công tác xã h i. 8 Nh ng ngư i có l i ích chia s bao g m b n thân cơ s giáo d c; ngành ngh , có t ch c hay phi chính th c, bao g m nh ng ngư i th c hành ngh nghi p, các nhà qu n lý và th y cô; các cơ s CTXH là nh ng cơ s ti m năng s tuy n d ng và nh n sinh viên th c t p; nh ng ngư i s d ng d ch v CTXH; sinh viên; chính quy n và c ng ñ ng r ng hơn.
 33. 33. 33/68 2.4 Bi u th ñư c cách th c mà chương trình ph n ánh ki n th c c t lõi, các ti n trình, các giá tr và k năng c a ngh nghi p công tác xã h i khi ñư c ng d ng vào hoàn c nh c th . 2.5 Bi u th ñư c cách th c mà v i trình ñ ban ñ u sinh viên công tác xã h i có th ñ t ñư c s t nh n th c và ch u trách nhi m v vi c s d ng ki n th c và k năng ngh nghi p. 2.6 Bi u th ñư c cách th c làm th nào mà chương trình g n v i nh ng m c ñích ngh nghi p ñã ñư c xác ñ nh b i c p qu c gia hay vùng, và làm th nào ñ chương trình ch ra nh ng nhu c u và nh ng ưu tiên phát tri n c p ñ a phương, qu c gia và c p vùng. 2.7 B i vì công tác xã h i không ho t ñ ng xa r i con ngư i, nên chương trình c n ph i xem xét ñ n tác ñ ng c a các y u t văn hóa, kinh t , giao ti p, xã h i, chính tr và tâm lý trong b i c nh toàn c u. 2.8 Có s chu n b v m t ñào t o liên quan ñ n th c hành công tác xã h i giai ño n ban ñ u v i cá nhân, gia ñình, nhóm và c ng ñ ng trong b t kỳ b i c nh nào. 2.9 T kh o sát ñ ñánh giá m c ñ ñ t ñư c m c tiêu chương trình và thành qu mong ñ i. 2.10 Lư ng giá có s tham gia c a nh ng ngư i cùng ngành ngh bên ngoài khi th y h p lý và tài chính cho phép. Hình th c là nhóm nh ng ngư i cùng ngành ngh bên ngoài ñi u ti t các bài t p và/ho c bài thi vi t và ti u lu n và h xem xét và ñánh giá n i dung chương trình ñào t o. 2.11 Vi c trao t ng h c v công tác xã h i như ch ng ch , trung c p, ñ i h c hay sau ñ i h c là do c p th m quy n qu c gia hay vùng phê duy t. 3. NH NG TIÊU CHU N LIÊN QUAN ð N N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH ðÀO T O BAO G M C GIÁO D C T I HI N TRƯ NG (TH C T P) Liên quan ñ n n i dung chương trình ñào t o, trư ng ñào t o công tác xã h i c n ñ t ñư c nh ng ñi u sau ñây: 3.1 Chương trình ñào t o và phương pháp gi ng d y phù h p v i các m c tiêu chương trình, nh ng thành qu mong ñ i và s m ng c a nhà trư ng. 3.2 Nh ng k ho ch rõ ràng cho vi c t ch c, th c hi n và lư ng giá vi c giáo d c lý thuy t và th c hành. 3.3 Có s tham gia c a nh ng ngư i s d ng d ch v trong vi c ho ch ñ nh và cung ng các chương trình ñào t o. 3.4 Th a nh n và phát tri n vi c giáo d c và th c hành công tác xã h i mang tính b n ñ a ho c ñ a phương xu t phát t truy n th ng và văn hóa c a các nhóm thi u s và các xã h i khác nhau, nhưng nh ng truy n th ng và văn hóa y không vi ph m các quy n con ngư i. 3.5 ð c bi t chú ý thư ng xuyên xem xét l i chương trình ñào t o và phát tri n chương trình ñào t o. 3.6 ð m b o r ng chương trình ñào t o giúp sinh viên công tác xã h i phát tri n ñư c nh ng k năng tư duy phê phán và thái ñ tranh lu n mang tính h c thu t, thái ñ c i m v i nh ng kinh nghi m m i và nh ng mô hình m i, và xem vi c h c t p là su t ñ i.
 34. 34. 34/68 3.7 Giáo d c t i hi n trư ng (th c t p) c n ph i b trí th i gian ñ y ñ và bao g m nh ng nhi m v và cơ h i h c t p ñ m b o là sinh viên ñư c chu n b t t ñ th c hành chuyên nghi p. 3.8 S ñi u ph i và ph i h p có k ho ch gi a nhà trư ng và các cơ s ñư c ch n làm nơi th c t p là c n thi t. 3.9 C n có k ho ch và th c hi n t t vi c ñ nh hư ng công tác th c t p cho ki m hu n viên và ngư i hư ng d n sinh viên th c t p. 3.10 Vi c b nhi m ki m hu n viên th c t p hay ngư i hư ng d n th c t p, là nh ng ngư i có năng l c và kinh nghi m, tùy vào trình ñ phát tri n công tác xã h i t ng qu c gia quy t ñ nh và tùy vào vi c ñ nh hư ng công tác th c t p cho ki m hu n viên và ngư i hư ng d n sinh viên th c t p. 3.11 Có s tham gia c a ki m hu n viên và ngư i hư ng d n th c t p vào vi c phát tri n chương trình ñào t o. 3.12 Xây d ng m i quan h ñ i tác gi a cơ s ñào t o và cơ s th c t p trong vi c ra quy t ñ nh liên quan ñ n vi c ñào t o t i hi n trư ng và lư ng giá thành tích th c t p c a sinh viên. 3.13 Cung c p cho ngư i hư ng d n hay ki m hu n viên m t cu n s tay hư ng d n th c t p trong ñó ñ c p chi ti t nh ng tiêu chu n th c t p, nh ng th t c, nh ng tiêu chí ñánh giá và nh ng k t qu kỳ v ng. 3.14 ð m b o có s n nh ng ngu n l c ñ y ñ và thích h p ñ ñáp ng nhu c u c a các h c ph n th c t p trong chương trình ñào t o. 4. NH NG TIÊU CHU N LIÊN QUAN T I CHƯƠNG TRÌNH ðÀO T O C T LÕI V chương trình ñào t o c t lõi, nhà trư ng mong mu n có ñư c nh ng tiêu chu n sau ñây ñư c ch p nh n trên toàn th gi i: 4.1 Nh n di n, ch n l c ñ ñưa vào chương trình ñào t o, chương trình gi ng d y nh ng nhu c u và nh ng ưu tiên ñã ñư c xác ñ nh b i ñ a phương, qu c gia và/ho c vùng/qu c t . 4.2 Mô t các m c tiêu c a t ng b ph n trong chương trình ñào t o, gi i thích s s p x p th t và n u khóa h c hay h c ph n không ñư c gi ng d y trư ng thì ch rõ trách nhi m c a khoa trong vi c gi ng d y môn h c ñó. 4.3 M c dù kho n 4.1 nói v y nhưng có nh ng chương trình c t lõi ñư c xem là có th áp d ng r ng rãi. Vì th nhà trư ng c n ñ m b o r ng sinh viên công tác xã h i vào cu i khóa h c trư c khi ra trư ng ph i ch ng t ñư c b n lĩnh v c nh n th c trong chương trình c t lõi: Lĩnh v c ngh công tác xã h i Hi u bi t v cách th c mà nh ng b t bình ñ ng trong c u trúc xã h i, s phân bi t ñ i x , s áp b c và nh ng b t công xã h i, chính tr và kinh t nh hư ng ñ n vi c th c hi n ch c năng và phát tri n con ngư i m i c p ñ , k c c p ñ toàn c u. Ki n th c v hành vi và s phát tri n c a con ngư i và môi trư ng xã h i, nh n m nh ñ n s tương tác con-ngư i-trong-môi trư ng,
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×