ใบงานที่ 2

11,667 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
598
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 2

  1. 1. ใบงานที่ 2.1 เรือง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ่คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมเกี่ยวกับขันตอนกำรพัฒนำโครงงำนในแต่ละข้อต่อไปนี้ ้1. องค์ประกอบสำคัญในกำรตัดสินใจเลือกหัวข้อทีจะนำมำพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้ำง ่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. องค์ประกอบของโครงงำนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้ำง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3. ขันตอนกำรพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภำพมีอะไรบ้ำง ้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. ขันตอนหลังจำกที่เค้ำโครงของโครงงำนได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ปรึกษำแล้ว คือขันตอนอะไร ้ ี ้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….5. องค์ประกอบของกำรเขียนรำยงำนโครงงำนมีอะไรบ้ำง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6. ขันตอนสุดท้ำยของกำรพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์ คืออะไร ้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
  2. 2. ใบงานที่ 2.1 เรือง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ่ เฉลยคาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมเกี่ยวกับขันตอนกำรพัฒนำโครงงำนในแต่ละข้อต่อไปนี้ ้1. องค์ประกอบสำคัญในกำรตัดสินใจเลือกหัวข้อทีจะนำมำพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้ำง ่ 1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 2. มีเวลาเพียงพอ 3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 4.มีงบประมาณเพียงพอ 5. มีแหล่งความรูเ้ พียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคาปรึกษา 6.มีความปลอดภัย2. องค์ประกอบของโครงงำนคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้ำง 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้จัดทา 3. อาจารย์ท่ปรึกษา ี 4. ระยะเวลาดาเนินงาน 5. แนวคิดที่มา 6. วัตถุประสงค์ 7. หลักการทฤษฎี 8. วิธีดาเนินงาน 9. ขันตอนปฏิบัติ 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ้ 11. เอกสารอ้างอิง3. ขันตอนกำรพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภำพมีอะไรบ้ำง ้ 1. การเตรียมการ 2. การลงมือพัฒนา 3. การทดสอบผลงานและแก้ไข 4. การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 5. แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ4. ขันตอนหลังจำกที่เค้ำโครงของโครงงำนได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ปรึกษำแล้ว คือขันตอนอะไร ้ ี ้ ขันตอนการพัฒนาโครงงาน ้5. องค์ประกอบของกำรเขียนรำยงำนโครงงำนมีอะไรบ้ำง 1. ชื่อผลงาน 2. ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์ 3. ความต้องการของซอฟต์แวร์ 4. คุณลักษณะของผลงาน 5. วิธการใช้งานของแต่ละฟังก์ชน ี ั6. ขันตอนสุดท้ำยของกำรพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์ คืออะไร ้ การนาเสนอและแสดงโครงงาน
  3. 3. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นตัวอย่ำงกำรทำโครงงำนคอมพิวเตอร์จำกแหล่งข้อมูลสำรสนเทศมำ 2 โครงงำน แล้วระบุรำยละเอียด ดังนี้ ชื่อโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน ประเภทของโครงงาน
  4. 4. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เฉลยคาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นตัวอย่ำงกำรทำโครงงำนคอมพิวเตอร์จำกแหล่งข้อมูลสำรสนเทศมำ 2 โครงงำน แล้วระบุรำยละเอียด ดังนี้ ชื่อโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน ประเภทของโครงงาน (พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยูในดุลยพินิจของครูผสอน) ่ ู้

×